GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 januari 31 mars, 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 januari 31 mars, 2015"

Transkript

1 GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 januari 31 mars, 2015 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer

2 Delårsrapport för koncernen 1 januari - 31 mars, 2015 Markant ökat intresse för stevia Nettoomsättningen ökade med 147 procent Nyemission i mars om 3,0 Mkr Januari - mars, 2015 Nettoomsättningen uppgick till tkr (531 tkr) Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Periodens resultat uppgick till tkr ( tkr) Vinst per aktie uppgick till -0,36 kr (-0,38 kr) VD-kommentar Sedan december 2014 har försäljningen ökat varje månad och mars månads försäljning om 571 tkr var bolagets bästa någonsin. Totalt ökade försäljningen med 147 procent under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Under det första kvartalet sålde vi bland annat steviaextrakt till en ny glass som lanserats av Weight Watchers i Storbritannien i början av det andra kvartalet. I Finland lanserades en kollagenprodukt som innehåller Real Stevia TM. Vi återfick en tysk kund som tillverkar placebotabletter till läkemedelsindustrin samt fick en ny kund i Italien som tillverkar kosttillskott. Vi deltog på Biofach i Tyskland, en av Europas största livsmedelsmässor för ekologiska produkter. Detta resulterade bland annat i ökad efterfrågan på ekologiskt odlade blad från Paraguay. Under det första kvartalet sålde vi 5 ton blad till te-industrin. I februari talade vice VD Thomas Backelin om hållbart producerad stevia på Canadean Soft Drink Strategy i Polen, där vi även ställde ut. Vi närvarade även på ISM, Future of Sweets - en av Europas största konfektyrsmässor, vilket ledde till flera nya samarbetsprojekt. I Paraguay inleddes ett samarbete med Plan International avseende ett gemensamt projekt för att skapa kvalificerad sysselsättning för unga på landsbygden. Projektet innebär att unga personer får utbildning, finansierad av Plan International, i yrken som Granular kommer ha nytta av i framtiden samt praktikplats hos Granular under utbildningstiden. Vi har påbörjat ett närmare samarbete med den Paraguyanska regeringen och blivit inbjudna till att resa med det Paraguyanska exportrådet i Europa till Världsutställningen i Milano. Bolaget genomgick även under kvartalet en ISO-revision samt en arbetsmiljögranskning med positiva utfall. Den ovan beskrivna positiva försäljningsutvecklingen har inträffat senare än väntat vilket lett till en ansträngd likviditet. Denna situation har begränsat bolagets utveckling. Arbete pågår med att tillföra finansiering för att trygga den fortsatta utvecklingen på såväl kort som lång sikt. 2

3 Finansiell utveckling Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till tkr (531 tkr) motsvarande en ökning med 147 procent jämfört med motsvarande period Ökningen var främst hänförlig till försäljning av steviaextrakt även om bladförsäljningen också ökade. På grund av lämnade introduktionsrabatter och marknadsföringsbidrag till vissa kunder medförde den ökade försäljningen inte någon ökning av rörelseresultatet under första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr). Den ökade förlusten var primärt hänförlig till en ökning av övriga rörelsekostnader med 907 tkr varav den absoluta merparten avsåg valutakursförlust avseende skuld i kinesiska RMB till leverantören Jianjia. Den 31 mars 2015 uppgick totala skulder till tkr ( tkr). Kortfristiga skulder uppgick till tkr ( tkr). Av dessa utggjorde kortfristig del av långfristiga skulder tkr (7 035 tkr). Nedan presenteras resultat- och balansräkningar för koncernen. RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Jan-mar Jan-mar Jan-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter S:a intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning materiella anläggningstillg Övriga rörelsekostnader S:a kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter o liknande resultatposter Räntekostnader o liknande resultatposter S:a räntor Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat

4 BALANSRÄKNING Belopp i tkr 31 mar 31 mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Summa Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa Finansiella tillgångar Optioner Fordran Granular NL Depositioner Summa Summa anläggningstillgångar Lager av råvara Lager färdiga produkter Förskott leverantör Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbet. kostnader o uppl. intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 BALANSRÄKNING Belopp i tkr 31 mar 31 mar 31 dec EGET KAPITAL O SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Pågående nyemission Omräkningsreserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Konvertibelt skuldebrev Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Korfristig del av långfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Lån för kvittning Övriga skulder Uppl. Kostnader o förutb. Intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 Aktien och ägare Per den 31 mars 2015 fanns det aktier utgivna (inklusive vid denna tidpunkt pågående registreringar hos Bolagsverket). Bolaget genomförde under mars månad en nyemission om 3,0 mkr för att stärka likviditeten och det egna kapitalet. Nyemissionen som hade en teckningskurs om 8,00 kr per aktie riktades till Torbjörn Malmsjö och Anders Brantberg, tidigare ägare och ledare för Norfoods, en ledande nordisk distributör av råvaror och ingredienser till livsmedelsindustrin. Torbjörn Malmsjö ägde före nyemissionen aktier i Granular. Sedan den 13 augusti handlas Granulars aktie på Alternativa aktiemarknaden med en minsta handelspost om aktier. Granular har cirka 350 aktieägare. Bolaget största ägare visas i tabellen nedan. 10 största ägarna per den 31 mars Namn Aktier % Östgöta Bergslags AB ,8 Länsförsäkringar Skåne ,4 Michael Zell ,1 Monen Holding AB ,6 Raymond Karlsson ,8 QLAFF Limited ,8 Länsförsäkringar Kalmar Län ,3 Länsförsäkringar Bergslagen ,2 CJ Hall & Co AB ,1 Agrigo Holdings Ltd ,9 Övriga cirka 340 st aktieägare ,9 Summa ,0 1. Inklusive pågående emissionsregistreringar hos Bolagsverket. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Den positiva försäljningstrenden har fortsatt i april med ett nytt försäljningsrekord om 635 tkr. Bolaget flyttade i april till nya lokaler på Gamla Brogatan 9, vilket enligt gällande avtal innebär en kostnadsbesparing om cirka 200 tkr per år. Ett kortfristigt lån om 1,0 mkr upptogs under april månad. Lånet ska återbetalas senast den 31 juli Med anledning av pågående finansieringsarbete senarelades årsstämman till den 25 juni

7 Risker Verksamhetens ännu negativa kassaflöde utgör en fortsatt hög risk. Den förvisso ökande försäljningen täcker ännu inte de löpande kostnaderna. Bolagets finansiella ställning och förutsättningar för fortsatt utveckling är helt beroende av möjligheten till extern finansiering. Likviditetssituationen har inneburit att bolaget under 2015 tagit upp kortfristiga lån om totalt cirka 2,0 mkr. Det egna kapitalet uppgick vid kvartalets slut till tkr. Utan intäkter eller nyemission är detta inte tillräckligt för att täcka förväntade kostnader under innevarande kvartal. Arbete pågår därför för att med hög prioritet tillföra extern finansiering och därmed säkra den fortsatta driften. Det planerade förvärvet av mark i Paraguay för uppförandet av ett raffinaderi är beroende av extern finansiering. Om den inte säkras löper Granular risken att förlora rätten till såväl marken som den erlagda handpenningen för denna. Arbete med att säkra denna finansiering pågår. Granular lagerhåller produkter även i Kina. Under 2013 bedömdes en stor del av de hos producenten lagerhållna produkterna inte uppfylla Granulars högt ställda kvalitetskrav och ett avtal slöts därför om att under 2014 omraffinera dessa. Avtalet som även innebar att Granular skulle amortera en leverantörsskuld har dock inte fullföljts av parterna och förhandlingar pågår för att nå en ny överenskommelse. Om en sådan inte nås som återspeglar de i balansräkningen upptagna posterna avseende lager och leverantörsskulder, kan en omvärdering av dessa bli nödvändig. Per den 31 mars 2015 var Granulars lager i Kina upptaget till 11,4 mkr och Granulars skuld relaterat till detta upptagen till 10,3 mkr i balansräkningen. Finansiell kalender 2015 Årsredovisning juni 2015 Årsstämma 25 juni 2015 Rapport för det andra kvartalet 20 augusti 2015 Rapport för det tredje kvartalet 17 november 2015 Frågor med anledning av denna kvartalsrapport riktas till: Verkställande direktör Sophia Horn af Rantzien, , sophia.horn(at)realstevia.com Finansdirektör Joakim Wendt, , joakim.wendt(at)realstevia.com 7

8 Bordsströ med Real Stevia TM som säljs hos Spaniens största dagligvarukedja. The Real Stevia Company Granular AB (publ) Gamla Brogatan 9 SE Stockholm, Sweden +46 (0) info(at)realstevia.com 8

GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 april 30 juni, 2014. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer

GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 april 30 juni, 2014. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 april 30 juni, 2014 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer Delårsrapport för koncernen 1 april - 30 juni, 2014 Ny order om 20 ton ekologiskt

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

kvartalsrapport MAJ - JULI 2010 Stark tillväxt med nya produktlinjer

kvartalsrapport MAJ - JULI 2010 Stark tillväxt med nya produktlinjer kvartalsrapport Maj 2010 - Juli 2010 kvartalsrapport MAJ - JULI 2010 Stark tillväxt med nya produktlinjer Pressmeddelande, 28 September 2010 första kvartalet maj - JUli 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer