Information till aktieägarna i Enlight AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna i Enlight AB"

Transkript

1 Information till aktieägarna i Enlight AB inför extra bolagsstämma den 18 augusti 2005 med anledning av styrelsens förslag om överföring av aktier i Enlight International AB till aktieägarna i Enlight AB samt beslut om apportemission riktad till ägarna av ett nybildat fastighetsbolag.

2 Information till aktieägarna i Enlight AB inför extra bolagsstämma den 18 augusti 2005 med anledning av styrelsens förslag om överföring av aktier i Enlight International AB till aktieägarna i Enlight AB samt beslut om apportemission riktad till ägarna av ett nybildat fastighetsbolag.

3 Innehåll Sammanfattning av transaktionen... 2 Bakgrund och motiv... 4 Beskrivning av Enlight International... 5 Beskrivning av verksamheten i fastighetsbolaget Balder... 7 Redogörelse för transaktionens genomförande Skattefrågor i samband med utskiftning av aktierna i Enlight International Styrelsens redogörelse enligt ABL 4:

4 Sammanfattning av transaktionen Enlight AB ( Enlight ) (org nr ) träffade den 23 juni 2005 en överenskommelse med ägarna till ett nybildat fastighetsbolag ( Fastighetsbolaget ) om förvärv av samtliga aktier i Fastighetsbolaget 1) mot likvid i nyemitterade Enlight-aktier. Värdet på apportegendomen uppgår till 547 MSEK och totalt emitteras aktier av serie A och aktier av serie B. Fastighetsbolagets huvudägare, Erik Selin Fastigheter AB och Arvid Svensson Invest AB, kommer efter transaktionen att äga 54,0 procent av aktierna motsvarande 61,9 procent av rösterna (räknat efter utnyttjande av optioner att byta B-aktier mot A-aktier, se sid 10) respektive 25,6 procent av aktierna motsvarande 25,8 procent av rösterna i Enlight. Genom transaktionen tillförs Enlight fastigheter till ett värde om cirka MSEK belägna i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Den verksamhet som Enlight bedriver idag, globala lösningar för säkring av kunskap, har överförts till en helägd underkoncern. Aktierna i moderbolaget i denna koncern, Enlight International AB ( Enlight International ) (org nr ), kommer att, efter beslut på den extra bolagsstämman, överföras till de nuvarande aktieägarna i Enlight. Aktieägarna i Enlight kommer att, för varje aktie i Enlight av serie A eller serie B, erhålla en aktie i Enlight International av serie A respektive av serie B. Enlight International får således samma ägarstruktur som nuvarande Enlight. Genom de beskrivna transaktionerna kommer således aktieägarna i Enlight att äga aktier i två bolag, dels i Enlight International som består av den verksamhet som bedrivs i dagens Enlight, dels i ett fastighetsbolag med fastigheter till ett värde om cirka MSEK och som ändrar namn till Fastighets AB Balder ( Balder ). De nuvarande aktieägarna i Enlight kommer tillsammans att äga 5,3 procent av Balder. Enlight International erhåller samtidigt ett kapitaltillskott vilket omvandlas till ytterligare 1,4 procents ägande i Balder. I affärsuppgörelsen med Fastighetsbolagets ägare har Enlight, efter utdelning av nuvarande verksamhet, värderats till 40 MSEK. Transaktionerna ovan förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman i Enlight den 18 augusti Aktieägare i Enlight representerande 79 procent av kapitalet med 77 procent av rösterna har genom avtal förbundit sig att stödja styrelsens beslut. Vid den extra bolagsstämman föreslås att Enlight byter namn till Fastighets AB Balder. I denna informationsbroschyr används därför Balder som benämning på det fastighetsbolag som skapas genom överföring av Enlight International till aktieägarna i Enlight och Enlights apportförvärv av aktier i Fastighetsbolaget. Enlight handlas idag på O-listans observationsavdelning men avser att ansöka om åternotering på O-listan. Aktierna i Enlight International kommer att noteras på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen med en första handelsdag omkring den 8 september Nedanstående skiss visar effekterna för aktieägarna i Enlight. 1 aktie i Enlight AB 1 aktie i Enlight International AB (Enlights nuvarande verksamhet) 1 aktie i Fastighets AB Balder f d Enlight AB (Fastighetsrörelse) 100 aktier i Balder sammanläggs till 1 aktie (se faktaruta) För varje aktie i Enlight erhålls en aktie i Enlight International utan att aktieägarna behöver vidta någon åtgärd. Aktierna i Balder kommer efter att Enlight International-aktien avskiljts att sammanläggas, varvid 100 aktier blir 1 aktie. Detta sker genom en s.k. omvänd split då aktiens nominella belopp ökas. 1) Med Fastighetsbolaget menas KS Proveniens 74 AB (org nr ). 2

5 Erhållande av aktier i Enlight International (dvs aktier i Enlights nuvarande verksamhet) Under förutsättning att den extra bolagsstämman den 18 augusti 2005 beslutar enligt styrelsens förslag, kommer aktieägarna i Enlight, utan något anmälningsförfarande, att erhålla aktier i Enlight International AB. De som är aktieägare i Enlight på avstämningsdagen den 23 augusti 2005 erhåller den 7 september 2005 aktier i Enlight International på det VP-konto där aktierna i Enlight är registrerade. För att vara aktieägare i Enlight den 23 augusti 2005 måste köp av aktier i Enlight ske senast den 18 augusti Innehav av A-aktier i Enlight på avstämningsdagen ger A-aktier i Enlight International AB och innehav av B-aktier i Enlight ger B-aktier i Enlight International AB. Handel med aktier och kortnamn Aktien i Fastighets AB Balder (nuvarande Enlight AB) kommer att handlas under kortnamnet BALD fr o m den 7 september Aktien i Enlight International AB kommer att överta Enlights kortnamn och handlas på Nya Marknaden under kortnamnet ENLI fr o m omkring den 8 september Balder kommer att behålla Enlights nuvarande ISIN-koder hos VPC och Stockholmsbörsen. Enlight International kommer att tilldelas nya ISIN-koder i samband med noteringen på Nya Marknaden. Sammanläggning av aktier i Fastighets AB Balder (nuvarande Enlight AB) Vid den extra bolagsstämman den 18 augusti 2005 avses även beslut fattas om en sammanläggning av aktier i Balder (s k omvänd split) varvid 100 aktier sammanläggs till 1 aktie. Sammanläggningen sker genom att nominellt belopp per aktie ändras från 1 öre (vilket är nominellt belopp efter överföringen av Enlights nuvarande verksamhet till aktieägarna) till 1 krona. De aktieägare i Balder (nuvarande Enlight AB) som har ett innehav ej jämnt delbart med 100 aktier i respektive aktieserie kommer att vederlagsfritt erhålla erforderligt antal aktier för att uppnå ett innehav jämnt delbart med 100. Sammanläggningen avses ske med avstämningsdag den 27 september 2005 innebärande att aktierna handlas den 22 september 2005 sista gången före sammanläggning. Aktierna handlas med det nya nominella beloppet (efter sammanläggning) från och med den 23 september Syftet med sammanläggningen är att Balder skall uppfylla börsens krav rörande börskurs i kronor samt att underlätta handeln i Balder-aktien genom att kursen per aktie i kronor ökar till en högre nivå och att handelsposten därigenom kan ändras till preliminärt 200 aktier. Tidplan 1) Extra bolagsstämma i Enlight Sista dag för handel med Enlight-aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Enlight International Första dag för handel med Enlight-aktier exklusive rätt att erhålla aktier i Enlight International Avstämningsdag för erhållande av aktier i Enlight International Aktier i Enlight International inbokas på aktieägares respektive VP-konto Första dag för handel i Enlight-aktier med nytt namn, Fastighets AB Balder och kortnamn BALD Första dag för handel på Nya Marknaden med aktier i Enlight International Sista dag för handel med aktier i Balder före sammanläggning Första dag för handel med aktier i Balder efter sammanläggning Avstämningsdag för sammanläggning 18 augusti 18 augusti 19 augusti 23 augusti 7 september 7 september 8 september 22 september 23 september 27 september 1) Förutsätter att registrering hos Bolagsverket ej försenas av omständigheter utanför Enlights kontroll. 3

6 Bakgrund och motiv Enlight Enlight har under de senaste åren etablerat sig som en ledande leverantör av globala lösningar för säkring av kunskap. Verksamheten omfattar IT-baserade system och verktyg för kunder inkluderande definition av kunskapsmål, utveckling av kurser och tester, för säkring av kunskap samt uppföljning och återkoppling för kontinuerlig förbättring. Bolaget har idag egen verksamhet i USA, Storbritannien, Benelux, Tyskland, Norge samt Sverige och kunder i 70 länder. Bolaget har under den internationella expansionen gjort betydande investeringar i produktutveckling och marknadsetablering. Detta har resulterat i de senaste årens löpande rörelseförluster, och betydande underskottsavdrag finns därför i bolaget. Genom transaktionen med Fastighetsbolaget kan aktieägarna i Enlight tillgodogöra sig värdet av dessa underskottsavdrag tidigare än vad som annars bedöms möjligt med nuvarande verksamhet. Värdet av dessa underskottsavdrag kommer aktieägarna i Enlight till godo, dels genom ägandet i fastighetsbolaget Balder, dels genom den oförändrade ägarandelen i kunskapssäkringsverksamheten i Enlight International, vilken efter transaktionerna dessutom genom de 1,4 procent av aktierna i Balder erhållit ett kapitaltillskott om cirka 8 MSEK från Enlight (motsvarande cirka 42 öre per aktie före sammanläggningen). Enlight bedömer härefter att förutsättningar föreligger för en god utveckling av den nuvarande verksamheten, vilken beräknas nå ett positivt löpande kassaflöde under slutet av året. Erik Selin Fastigheter AB och Arvid Svensson Invest AB Erik Selin Fastigheter AB och Arvid Svensson Invest AB har gemensamt skapat ett nytt fastighetsbolag, ( Fastighetsbolaget ) 1), med inriktning på att äga och förvalta kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolagets fastighetsbestånd har en uthyrbar area om cirka kvm och ett marknadsvärde om cirka MSEK. Fastighetsbolaget har bildats genom att Erik Selin Fastigheter AB tillfört bolaget kommersiella fastigheter i Göteborg och Malmö och Arvid Svensson Invest AB tillfört bolaget kommersiella fastigheter i Stockholm. Därutöver har ett kontantförvärv genomförts av en fastighetsportfölj med kommersiella fastigheter i Stockholm. Fastighetsbolaget äger idag huvudsakligen fastigheter i närförorter och i kranskommuner till storstäderna. Inom dessa delmarknader bedöms det finnas goda möjligheter att växa genom kompletterande fastighetsförvärv som uppfyller Fastighetsbolagets målsättning på relativt hög direktavkastning. Ambitionen är att växa på utvalda marknader och bli en betydande fastighetsaktör. En marknadsnotering av fastighetsverksamheten kommer att öka möjligheterna till fortsatt expansion. Tillväxten kommer att ske genom såväl kontantförvärv som apportförvärv. Beskrivningen av Enlight International AB i detta dokument har upprättats av Enlight AB. Informationen i detta dokument avseende fastigheter och fastighetsverksamheten har lämnats av Erik Selin Fastigheter AB och Arvid Svensson Invest AB. Stockholm i augusti 2005 Enlight AB (publ) 1) KS Proveniens 74 AB (org nr ). 4

7 Beskrivning av Enlight International Den verksamhet som idag bedrivs inom Enlight-koncernen har per 1 juli 2005 överlåtits till ett av Enlight helägt dotterbolag med egna dotterbolag. Transaktionen har skett till bokförda värden i syfte att uppnå kontinuitet mellan Enlights balansräkning och balansräkningen för Enlight International-koncernen. Enlight International har övertagit samtliga tillgångar, skulder och övriga rättigheter och förpliktelser från Enlight AB som är hänförliga till verksamheten. Vidare har Enlight givit ett aktieägartillskott till Enlight International om 8 MSEK i form av en reversfordran. Denna fordran kommer genom en kvittningsemission att omvandlas till aktier i Fastighets AB Balder till en kurs om cirka 42 öre per aktie. Syftet med aktieägartillskottet är att Enlight International skall kunna erhålla ett likviditetstillskott genom att senare avyttra dessa aktier. Enlight International får härefter följande koncernstruktur: Enlight International AB (publ) Noteras pœ Nya Marknaden Enlight Solutions AB (u.š.t Enlight AB) Enlight Holding BV Enlight AS Enlight Ltd Enlight Inc. Enlight Nederland BV Enlight GmbH 5

8 Nedan redovisas balansräkning för Enlight Internationalkoncernen per 1 juli 2005 efter att Enlight överlåtit verksamheten till Enlight International samt efter att Enlight International erhållit aktieägarstillskott om 8 MSEK. Detta belopp redovisas som finansiell anläggningstillgång eftersom denna tillgång kommer att utgöras av aktier i Balder. Värdet av denna tillgång är beroende av marknadsvärderingen av Balder-aktien varvid nuvarande bokfört värde av de aktierna i Balder motsvarar emissionskursen dvs cirka 42 öre per aktie (antal aktier och kurs före sammanläggning 1:100). Balansräkning Enlight Enlight AB International AB Koncernen Koncernen (Proforma) 1 juli 30 juni MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 21,9 21,9 Materiella anläggningstillgångar 1,5 1,5 Finansiella anläggningstillgångar 15,9 7,9 Antalet aktier i Enlight International AB uppgår till stycken fördelade på av serie A och av serie B, vilket är exakt samma antal som i dagens Enlight AB. Ägarstrukturen i Enlight International är densamma som i nuvarande Enlight AB. Enlight Internationals organisation liksom styrelse och ledning är identisk med den som idag finns i Enlight. Aktien i Enlight International kommer att noteras på Nya Marknaden från den 8 september 2005 under kortnamnet ENLI. Handelsposten avses vara aktier. I övrigt hänvisas till beskrivningen av verksamheten i Enlights årsredovisning för 2004 samt till publicerade delårsrapporter och pressmeddelanden. Summa anläggningstillgångar 39,3 31,3 Övriga omsättningstillgångar 21,4 21,4 Kassa och bank 6,3 6,3 Summa tillgångar 67,0 59,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 30,3 22,3 Långfristiga skulder 4,4 4,4 Kortfristiga skulder 32,3 32,3 Summa eget kapital och skulder 67,0 59,0 Sysselsatt kapital vid periodens slut, MSEK 34,7 26,7 Soliditet vid periodens slut, % 45,2 37,8 6

9 Beskrivning av verksamheten i fastighetsbolaget Balder Fastighetsbolaget Balders inriktning är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Balder kommer initialt att äga 32 fastigheter med en uthyrbar area om cirka kvm och med ett marknadsvärde om cirka MSEK 1). Av den uthyrbara arean avser cirka 49 procent kontorslokaler och cirka 29 procent handelslokaler. Fördelningen av fastighetsvärdet mellan storstadsregionerna är 55 procent i Stockholm, 28 procent i Göteborg och 17 procent i Malmö. Fastigheterna är huvudsakligen belägna i närförorter och i kranskommuner till storstäderna. Ett antal fastigheter utgör s.k. när- eller kommuncentrum och inrymmer såväl kontor, handel, utbildning som vård. Exempel är Landshövdingen 1 i Malmö, Ektorps Centrum i Nacka (Stockholm) samt fastigheter i Kungälv och i Göteborg. Landshövdingen med en uthyrbar area om cirka kvm inrymmer bland annat Sveriges till ytan största livsmedelsbutik (City Gross), kommunal verksamhet och butiker. Landshövdingen, som är belägen i stadsdelen Rosengård, utsågs till årets stadsdelscentrum i Sverige Balders kontorsfastigheter är i stor utsträckning belägna i väletablerade arbetsområden med goda kommunikationer, exempelvis Ulvsunda och Västberga i Stockholm. Balders fastighet i Trollhättan utgörs av ett centralt beläget köpcentrum benämnt Oden. De aktuella hyresintäkterna, exklusive vakanta ytor, uppgår till cirka 245 MSEK på årsbasis. Driftsöverskottet bedöms uppgå till cirka 166 MSEK på årsbasis vilket motsvarar en direktavkastning på fastigheterna om cirka 8,2 procent. Marknadshyran för vakanta lokaler bedöms uppgå till 20 MSEK vilket motsvarar en ekonomisk vakansgrad om cirka 8 procent. Kassaflödet från verksamheten kommer bland annat att användas för fortsatt expansion av fastighetsbeståndet. Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter till kompletterande fastighetsförvärv från såväl större som mindre fastighetsägare vilka vid apportförvärv ges möjlighet att bli delägare i det börsnoterade Balder. Balder förfogar över drygt 400 MSEK i skattemässiga underskottsavdrag. För att underskottsavdragen skall kunna utnyttjas fullt ut enligt gällande skatteregler avser Erik Selin Fastigheter AB att äga mer än 50 procent av rösterna i Balder till och med utgången av En ny styrelse för Balder kommer att väljas vid den extra bolagsstämman den 18 augusti 2005 och föreslås bestå av följande personer: Leif Zetterberg, född Egen företagare, tidigare VD Lantbrukarnas Riksförbund, vice styrelseordförande i VLT AB, styrelseordförande i Företagarna i Uppland, tidigare styrelseordförande i Mandamus AB och i Akelius Fastigheter AB. Erik Selin, född VD för Erik Selin Fastigheter AB. Fredrik Svensson, född VD för AB Arvid Svensson, styrelseledamot i Klövern AB, Broströms Rederi AB och Sardus AB. Christer Jacobson, född VD för Bergsrådet Konsult och Förvaltning AB, styrelseledamot i Enlight AB sedan Avsikten är att Leif Zetterberg skall utses till styrelsens ordförande och Erik Selin till verkställande direktör i Fastighets AB Balder. Fördelning av uthyrbar area per region Göteborg 26% Malmö 14% Stockholm 60% Fördelning av uthyrbar area per lokaltyp Utbildning/vård 5% Industri/lager 12% Handel 29% Övrigt 5% Kontor 49% 1) Marknadsvärdet är hänförligt till april 2005 enligt värderingar genomförda av CB Richard Ellis och Forum Fastighetsekonomi. 7

10 Fastighetsförteckning Uthyrbar area, Fastighetsbeteckning Kommun Adress kvm Stockholmsregionen Alkotten 2 Nynäshamn Kottgränd Hällsätra 3 1) Stockholm Stensätravägen 5, Induktorn 37 1) Stockholm Ranhammarsvägen Jakobsberg 2:2583 Järfälla Järfällavägen Jägmästaren 11 Södertälje Grödingevägen 75, Kilaberg 1 1) Stockholm Kilabergsvägen Magasinet 6 1) Stockholm Konsumentvägen 12, Magneten 25 Stockholm Ekbacksvägen Magneten 32 Stockholm Voltavägen 13, 13A, Motståndet 7, 9 1) Stockholm Ulvsundavägen Sicklaön 354:1 Nacka Ektorpsvägen 2, 4, Skyttbrink 30 Botkyrka Skyttbrinksvägen Syllen 3 1) Stockholm Förmansvägen Vattenkraften 1 1) Stockholm Solkraftsvägen Vreten 17 1) Stockholm Vretensborgsvägen Vreten 25 1) Stockholm Vretensborgsvägen Årstaäng 1 1) Stockholm Förmansvägen 4, Totalt Stockholmsregionen Göteborgsregionen Askim 243:20 Göteborg Askims Torg Brämaregården 60:3 1) Göteborg Virveltorget Brämaregården 72:4 1) Göteborg Brämaregatan Klocktornet 36 Kungälv Västra gatan Krabbetornet 1, 35 Kungälv Västra gatan Oden 7 Trollhättan Drottninggatan Rhodin 19 Kungälv Strandgatan Skomakaren 10 Kungälv Triogatan Skulltorp 1:839, 1:771 Partille Furulund Centrum Skårdal 31:3 Ale Göteborgsvägen Slottsträdgården 5 Kungälv Gamla Torget Surte 1:245 Ale Bruksvägen Surte 4: 119 Ale Göteborgsvägen Torslanda 95:1 Göteborg Torslanda Torg Totalt Göteborgsregionen Malmöregionen Landshövdingen 1 1) Malmö Adlerfelts Väg 2A D Totalt Malmöregionen Totalt fastighetsbeståndet ) Fastigheten innehas med tomträtt. 8

11 Finansiella effekter I syfte att beskriva det nya fastighetsbolaget Balders intjäningsförmåga och finansiella ställning efter att styrelsen för Enlights förslag genomförts redovisas en bedömd intjäningsförmåga på årsbasis och en bedömd balansräkning per Intjäningsförmågan baseras på fastighetsbeståndets kontrakterade hyresintäkter i juni 2005 samt bedömda fastighetskostnader. Kostnader för central administration har belastat intjäningsförmågan med 10 MSEK. I slutet av juni 2005 avslutades en refinansiering av fastighetsbeståndet. Av de totala räntebärande skulderna om MSEK löper MSEK med en rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan uppgår för närvarande till 3,0 procent. I intjäningsförmågan har räntekostnaderna beräknats utifrån en antagen genomsnittlig ränta om 4,0 procent per år på räntebärande skulder. Ränteintäkterna på likvida medel har antagits till 1,5 procent. Mot bakgrund av underskottsavdragen om drygt 400 MSEK bedöms Balders skattebelastning bli låg under de närmaste åren. Det är viktigt att notera att intjäningsförmågan inte skall jämställas med en prognos för innevarande år eller för de kommande tolv månaderna. Intjäningsförmågan innehåller exempelvis ingen bedömning av hyres-, vakansoch ränteutvecklingen. Balders resultaträkning kommer även att påverkas av värdeutvecklingen i fastighetsbeståndet. Den bedömda balansräkningen per är upprättad utifrån att affären mellan Fastighetsbolaget och Enlight var genomförd per detta datum. Fastigheterna är i balansräkningen upptagna till verkligt värde baserat på externt genomförda marknadsvärderingar per april Värdet av underskottsavdragen om drygt 400 MSEK är upptagna i balansräkningen som en uppskjuten skattefordran om 40 MSEK. I samband med att Erik Selin Fastigheter AB och Arvid Svensson Invest AB bildade det gemensamma fastighetsbolaget genomfördes en kontant nyemission om 80 MSEK. Nyemissionen är villkorad av att affären med Enlight genomförs. Emissionen tecknades av 14 personer vilka också kommer att byta sina aktier i Fastighetsbolaget till aktier i Enlight enligt ovan. De största aktieposterna i denna nyemission tecknades av Erik Paulsson genom bolag och av Hans Wallenstam genom bolag. Bedömd intjäningsförmåga på årsbasis per juni 2005 MSEK Hyresintäkter 245 Fastighetskostnader 79 Driftsöverskott 166 Central administration 10 Rörelseresultat 156 Finansnetto 62 Resultat efter finansiella kostnader 94 Bedömd balansräkning per MSEK Tillgångar Fastigheter Uppskjuten skattefordran 40 Omsättningstillgångar 37 Kassa och bank 207 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 587 Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder 104 Summa eget kapital och skulder Nyckeltal 1) Finansiella Avkastning eget kapital före skatt, % 16 Soliditet, % 25 Belåningsgrad fastigheter, % 80 Nettoskuld/fastigheter, % 70 Räntetäckningsgrad, ggr 2,4 Fastighetsrelaterade Direktavkastning fastigheter, % 8,2 Uthyrbar area, tkvm 239 Ekonomisk uthyrningsgrad, % 92 Överskottsgrad, % 68 Data per aktie 2) Eget kapital per aktie, kr 42,41 Resultat efter finansiella kostnader per aktie, kr 6,79 Fastighetsvärde per aktie, kr 147 1) Baserat på bedömd intjäningsförmåga och bedömd balansräkning. 2) Beräknat på aktier dvs antalet efter sammanläggning 1:100. 9

12 Ägarstruktur Efter genomförande av apportemissionerna uppgår Erik Selin Fastigheter ABs röstandel i Balder till 54,4 procent. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Erik Selin Fastigheter AB dispens från den budplikt som på grund av apportemissionerna annars skulle föreligga enligt NBKs regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv (AMN 2005:20). Erik Selin Fastigheter AB innehar vidare optioner med rätt att byta till sig aktier av serie A mot aktier av serie B från ett antal av Balders ägare. Vid utnyttjande av optionerna skulle Erik Selin Fastigheter AB uppnå en röstandel om cirka 62 procent. Vidare för Erik Selin Fastigheter AB diskussioner om ytterligare byten av B-aktier till A-aktier. Aktiemarknadsnämnden har även medgivit Erik Selin Fastigheter AB dispens att förvärva aktier av serie A upp till en röstandel om 65 procent utan att budplikt skulle uppstå (AMN 2005:28). Bakgrunden härtill är betydelsen av att Erik Selin Fastigheter AB skall inneha mer än 50 procent av rösterna i Balder även efter fastighetsförvärv genom apportemissioner. Efter genomförda apportemissioner, kvittningsemission samt efter att Erik Selin Fastigheter AB utnyttjat optioner för byte av B-aktier till A-aktier kommer Balder att initialt erhålla nedanstående ägarstruktur. Tabellen är baserad på ägarsituationen i Enlight AB per 1 juli i % av kap i % av röster Erik Selin Fastigheter AB 54,0 61,9 Celeritas Fastigheter AB 1) 25,6 25,8 Erik Paulsson genom bolag 5,1 2,3 Hans Wallenstam genom bolag 2,6 1,2 Litorina Kapital (1998 KB och 2001 KB) 1,7 1,9 Enlight International AB 1,4 0,6 KS Norsk Vekst II 0,6 0,7 Övriga ägare Fastighetsbolaget 6,0 2,7 Övriga ägare nuvarande Enlight AB 3,0 2,9 Summa 100,0 100,0 1) Dotterbolag till Arvid Svensson Invest AB. 10

13 Redogörelse för transaktionens genomförande Transaktionen sker enligt följande 1. Nuvarande verksamhet i Enlight överlåts till ett nytt bolag, Enlight International AB, som genom beslut på extra bolagsstämma den 18 augusti 2005 kommer att överföras till aktieägarna i Enlight. Överföringen sker tekniskt genom att eget kapital i Enlight AB nedsättes varigenom Enlight-aktiens nominella belopp minskas från 1 krona till 1 öre, med återbetalning till aktieägarna. Återbetalningen sker i form av nya aktier i Enlight International med ett bokfört värde om kronor. För varje aktie (serie A eller B) i Enlight får aktieägarna en ny aktie av motsvarande slag i Enlight International. Ägarstrukturen blir således densamma som i nuvarande Enlight per avstämningsdagen den 23 augusti Enlight International har bildats som en underkoncern inom Enlight. Enlight Internationals dotterbolag Enlight Solutions AB har förvärvat samtliga tillgångar, rättigheter, licenser samt övertagit samtliga skulder och skyldigheter hänförliga till den verksamhet som bedrivits i Enlight. Enlight Solutions AB kommer att byta namn till Enlight AB i samband med transaktionens slutförande. Enlight International har som ett led i transaktionen erhållit ett aktieägartillskott om 8 MSEK bestående av en fordran på Enlight (dvs det bolag som kommer att namnändras till Balder och som kommer att bedriva fastighetsverksamhet). Denna fordran kommer att omvandlas till ett aktieinnehav i Balder genom en kvittningsemission omfattande emission av aktier av serie B varigenom Enlight International blir ägare till 1,4 procent av aktierna i fastighetsbolaget Balder som det står Enlight International fritt att avyttra. 2. Ett nytt fastighetsbolag Fastighets AB Balder skapas i det aktiebolag som för närvarande inrymmer Enlights verksamhet. Enlights styrelse har träffat en överenskommelse med ägarna till Fastighetsbolaget som (av tekniska skäl) via två apportemissioner (den ena omfattande apportegendom om cirka 20 MSEK och den andra om cirka 527 MSEK) byter aktier i Fastighetsbolaget mot aktier i Enlight AB (som namnändras till Fastighets AB Balder). Fastighets AB Balder kommer initialt att äga fastigheter med ett marknadsvärde om cirka MSEK och ha ett eget kapital om cirka 600 MSEK. Erik Selin Fastigheter ABs och Arvid Svensson Invest ABs ägarandel i Balder kommer att uppgå till cirka 54 procent respektive cirka 26 procent. De nuvarande aktieägarna i Enlight kommer tillsammans att äga 5,3 procent av Balder och genom Enlight International att äga ytterligare 1,4 procent. I affärsuppgörelsen med ägarna till Fastighetsbolaget har Enlight, efter utdelning av nuvarande verksamhet, värderats till 40 MSEK. Apportemissionerna som tecknas av ägarna till Fastighetsbolaget omfattar av serie A och aktier av serie B och motsvarar därefter totalt cirka 93 procent av kapitalet med cirka 94 procent av rösterna i Balder. Apportegendomen utgörs av aktierna i Fastighetsbolaget som i sin tur äger aktier i ett antal fastighetsägande dotterbolag. Värdet på apportegendomen har beräknats till 547 MSEK, se vidare styrelsens redogörelse enligt 4 kap 6 aktiebolagslagen. 3. Vid den extra bolagsstämman i Enlight den 18 augusti kommer, utöver beslut om apportemissioner och nedsättning av aktiekapital för återbetalning av aktierna i Enlight International, även ett antal ändringar att ske i bolagsordningen för att anpassa denna till den nya verksamheten a. Ändring av firman till Fastighets AB Balder, b. Ändring av föremålet för verksamheten, vilken kommer att omfatta fastighetsförvaltning och ägande av fastighetsägande bolag, c. Sammanläggning av aktier genom ändring av nominella beloppet från 1 öre till att åter bli 1 krona varigenom 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Antalet aktier efter samtliga emissioner kommer därigenom att minskas från aktier till aktier. Avstämningsdag för genomförandet föreslås till den 27 september De aktieägare som inte har ett sådant antal A- respektive B-aktier som är jämnt delbart med 100 kommer att vederlagsfritt erhålla det antal som krävs för att summan av aktieägarens innehav av respektive serie före sammanläggningen, skall vara jämnt delbart med Enlight International AB kommer att noteras på Nya Marknaden med första noteringsdag omkring den 8 september

14 Nedan redovisas utvecklingen av antalet aktier i Enlight/Balder samt aktiekapitalet som följd av emissionerna Nominellt Förändring A-aktier B-aktier Totalt belopp Aktiekapital Aktiekapital Per 30 juni kr kr Apportemission kr kr kr Nedsättning av aktiekapital genom minskning av nominellt belopp 1 öre kr kr Apportemission öre kr kr Kvittningsemission öre kr kr Omvandling av A-aktier till B-aktier öre Summa kr Sammanläggning 1: Summa kr kr 12

15 Skattefrågor i samband med utskiftningen av aktierna i Enlight International Utbetalning till aktieägarna i samband med att Enlight AB sätter ned aktiekapitalet, genom minskning av aktiernas nominella belopp, beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (Lex ASEA). Enligt bolagets bedömning är samtliga förutsättningar uppfyllda för sådan skattefrihet. Utskiftningen av aktierna i Enlight International till aktieägarna medför därför ingen omedelbar beskattning. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Enlight AB delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Enlight International baserat på den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för aktierna i Enlight AB. Balder kommer att begära att Skatteverket utfärdar rekommendationer om uppdelningen av anskaffningsutgiften i allmänna råd. 13

16 Styrelsens redogörelse enligt ABL 4:6 Styrelsen för Enlight AB har avgivit redogörelse enligt Aktiebolagslagen 4:6 rörande de två apportemissioner som behandlas på extra bolagsstämma den 18 augusti Den första apportemissionen avser aktier i Fastighetsbolaget 1) till ett värde om cirka 20 MSEK. Den andra apportemissionen avser resterande aktier i Fastighetsbolaget till ett värde om cirka 527 MSEK. Emissonerna omfattar således ett totalt värde om 547 MSEK. Nedan återges såsom avskrift styrelsens 4:6 redogörelse avseende den större av de två apportemissionerna i vilken aktier i Fastighetsbolaget erhålls som apportegendom 2). Antalet aktier är angivet före den föreslagna sammanläggningen. Styrelsen för Enlight AB (publ) ( Bolaget ) får härmed avge följande redogörelse enligt 4 kap 6 aktiebolagslagen (1975:1385). Mellan Bolaget och de säljande parter ( Säljarna ) som framgår av uppställningen nedan, har träffats överenskommelse om förvärv av samtliga aktier i KS Proveniens 74 AB, under ändring till Malmogia Storstad AB, ( Malmogia Storstad ). I ersättning för aktierna i Malmogia Storstad skall Säljarna tilldelas totalt aktier i Bolaget, varav av serie A och av serie B, genom två riktade nyemissioner till Säljarna. Denna redogörelse avser en av de två nyemissioner som skall genomföras enligt ovannämnda överenskommelse. Nyemissionen föreslås omfatta en miljard tvåhundraåttiosjumiljoner sjuhundratrettioentusen trehundraåttio ( ) aktier i Bolaget, varav aktier av serie A och av serie B, till ett nominellt belopp om ett (1) öre per aktie. De nyemitterade aktierna skall utges i ersättning för aktier i Malmogia Storstad ( Apportegendomen ). Det antal aktier som tillskjuts av respektive Säljare samt antalet nyemitterade aktier i Bolaget som skall utges till respektive Säljare framgår av uppställningen nedan. Totalt Antal aktier i Säljare antal aktier A-aktier B-aktier Malmogia Storstad Erik Selin Fastigheter AB Celeritas Fastigheter AB Reproclea AB Åsebukten AB Backahill AB Bo Söderström Lennart Ekelund Bassholmen AB Labera AB Lars Rasin Låset Noterade Värdepapper AB Förvaltnings AB Aranea Eremas Marknads & Finans AB Jennie Marsell Sharam Rahi Ulf Aschan ) Med Fastighetsbolaget menas KS Proveniens 74 AB (org nr ) under ändring till Malmogia Storstad. 2) Styrelsens 4:6 redogörelse avseende den mindre apportemissionen har ett likartat innehåll. 14

17 Apportegendomen har värderats enligt följande. Det totala antalet aktier i Malmogia Storstad uppgår till Bolagets substansvärde per den 1 juli 2005, baserat på externa marknadsvärderingar av de av bolaget ägda fastigheterna samt bolagets övriga tillgångar, uppgår till kronor. Sagda värdering förutsätter att full betalning för den kontantemission om kronor som beslutades vid bolagsstämma i Malmogia Storstad den 21 juni 2005 erlägges. Emissionen har fulltecknats och enligt villkoren skall emissionslikviden erläggas senast den 1 september Det samlade marknadsvärdet av Malmogia Storstads fastigheter uppgår, enligt de externa värderingar som inhämtats, till cirka kronor. Ingående fastigheter med fastighetsbeteckningar framgår av nedanstående tabell. Kommun Fastighetsbeteckning Ale Skårdal 31:3 Ale Surte 1:245 Ale Surte 4:119 Göteborg Askim 243:20 Göteborg Brämaregården 60:3 Göteborg Brämaregården 72:4 Göteborg Torslanda 95:1 Göteborg Klocktornet 36 Kungälv Krabbetornet 1, 35 Kungälv Rhodin 19 Kungälv Skomakaren 10 Kungälv Slottsträdgården 5 Malmö Landshövdingen 1 Partille Skulltorp 1:839, 1:771 Trollhättan Oden 7 Nacka Sicklaön 365:1-2 Järfälla Jakobsberg 2:2583 Stockholm Vattenkraften 1 Nynäshamn Alkotten 2 Stockholm Magasinet 6 Botkyrka Skyttbrink 30 Kommun Fastighetsbeteckning Stockholm Hällsätra 3 Stockholm Induktorn 37 Södertälje Jägmästaren 11 Stockholm Kilaberg 1 Stockholm Magneten 25 Stockholm Magneten 32 Stockholm Motståndet 7 & 9 Stockholm Syllen 3 Stockholm Vreten 17 Stockholm Vreten 25 Stockholm Årstaäng 1 Apportegendomen utgör omkring 96,4 procent ( / ) av det totala antalet aktier i Malmogia Storstad. Värdet av Apportegendomen, som en andel av värdet av det totala antalet aktier i Malmogia Storstad, uppgår till kronor. Styrelsen anser, bl a mot ovanstående bakgrund, att värdet av Apportegendomen motsvarar värdet av det vederlag som skall utges till Säljarna, dvs aktier i Bolaget. Apportegendomen beräknas upptas till femhundratjugosjumiljoner fyrahundrasextiosjutusen ( ) kronor i Bolagets balansräkning. Överenskommelsen om apport hålls tillgängligt för aktieägare i bolagets lokaler från den 11 augusti Stockholm i juni 2005 Lars Ahlberg Gert Schyborger Christer Jacobson Jörgen Ekberg Øyvind Aasbø Jonas Ryberg 15

18 Enlight AB (publ) Oxtorgsgränd 2 Box Stockholm Tel Fax Intellecta Finanstryck

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Tillväxt och kapitaltillskott

Tillväxt och kapitaltillskott Tillväxt och kapitaltillskott Tillväxt om 17% i andra kvartalet, rapportperiodens omsättning 38,6 MSEK (36,8 proforma), +5%. Resultat efter skatt, proforma, -7,2 MSEK (-7,0), motsvarande -0,10 kr (-0,16)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag

Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag Wise Group realiserar aktieägarvärde och stärker den finansiella ställningen Wise Groups aktieägare blir delägare i två bolag Wise Group stärker sin finansiella ställning genom en affär med ett fastighetsbolag,

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2005

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2005 Resultatet efter skatt för 2005 (juli december) uppgick till 264,4 Mkr, motsvarande 20,35 kr per aktie Värdeförändringar fastigheter uppgick under 2005 till 143,6 Mkr Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL PRESSMEDDELANDE 28 FEBRUARI 2003 ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL Adera förvärvar Mogul och tar därmed ytterligare ett steg i byggandet av en koncern bestående av helägda IT-bolag. Adera bjuder 12 nya aktier för

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 24 april 2014 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman. Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015 Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2014

Delårsrapport för kvartal 1 2014 Delårsrapport för kvartal 1 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer