Enlight International AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enlight International AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 Enlight International AB (publ) org. nr

2 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...3 Året i korthet...4 Verksamhetsbeskrivning...5 Historik...8 Koncernens utveckling i sammandrag...9 Enlight-aktien...12 Förvaltningsberättelse...14 Resultaträkning...17 Balansräkning...18 Förändring av eget kapital...19 Kassaflödesanalys...20 Noter...21 Revisionsberättelse...28 Styrelse...29 Ledande befattningshavare och revisorer...30 Enlight i världen...31 Årsstämma Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 14 juni, 2007, kl. 13:00 på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. För att få delta i årsstämman skall Du som aktieägare vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 8 juni Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i sitt eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 8 juni Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. Förutom den ovannämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till Enlight International AB (publ), Box 7064, Stockholm på telefonnummer eller via e-post: senast fredagen den 8 juni 2007, klockan 16:00. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan om anmälan av aktieägares närvaro. Kalendarium Årsstämma 14 juni 07 Rapport för första kvartalet juni 07 Halvårsrapport januari-juni augusti 07 Delårsrapport januari-september oktober 07 Bokslutskommuniké för 2007 februari 08 Fakta om denna årsredovisning Denna årsredovisning har uteslutande producerats av bolagets egen personal. Upplagan är 300 exemplar till en sammanlagd kostnad för design, produktion, tryck och distribution av ca kronor. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, enlight.net, men kan även beställas på e-postadress

3 VD har ordet Kära aktieägare, Under 2006 har Enlight lanserat nya och mer kraftfulla programvaror och tjänster inom sina tre affärsområden. Bolaget fokuserar kontinuerligt på att kunna erbjuda förbättrade lösningar till sina kunder och det har fortsatt att ge resultat genom större kundvnytta genom bl.a. ökad produktivitet, sänkta kostnader och reducerade risker. Enlight har under året genomfört ett antal viktiga åtgärder för att bli en mer konkurrenskraftig partner för sina kunder, och för att bättre kunna utnyttja möjligheterna på den internationella marknad som bolaget verkar. Dessa åtgärder har tyvärr inte ännu lyckats skapa en positiv värdetillväxt för bolagets aktieägare, vilket är det övergripande målet. Under första halvåret hade Enlight problem i den lokala säljorganisationen i Storbritannien, som nu är åtgärdade, men dessa har haft en negativ effekt på försäljningen. På grund av en svag finansiell situation har Enlight genom året totalt sett haft 25% mindre säljresurser än planerat, och detta har varit en avgörande faktor för det svaga resultatet. Marknadsbearbetningen genom återförsäljare och partners har ökat i väsentlig grad under året och vi har inlett nya samarbeten med såväl mjukvaruleverantörer som aktörer på certifieringsmarknaden. Detta är ett långsiktigt arbete som har givit flera nya kunder redan under Händelser efter rapportperiodens utgång transaktionen med datango AG den 14 maj 2007 Enlight har sedan 2004 haft en mycket ambitiös och krävande strategi om att lyckas på tre affärsområden inom Kunskapssäkring. Bolaget är en global ledare inom lösningar för säkring av kunskap, med en imponerande och växande lista av kunder både inom multinationella företag och offentlig förvaltning, och är den största leverantören av online ECDL-tester (Datakörkortet). Enlights lösningar inom affärsområdet KPS har etablerat sig väl med starka marknadspositioner i USA, Benelux, Skandinavien och Storbritannien. Till följd av omfattande investeringar inom forskning och utveckling, har detta affärsområde inte nått lönsamhet. För att kunna kapitalisera den globala marknadspotentialen och bibehålla ledarskapet inom de två andra affärsområdena; ECDL och Certification Management, är det nödvändigt med en extra finansiering. En försäljning av affärsområdet KPS till datango genererar finansiella resurser som kan möjliggöra detta. Transaktionen innebär att datango förvärvar alla aktier i Enlight AS och Enlight Holding BV, de operativa verksamheterna som ägs av Enlight AB. Som följd av detta tar datango över ägarskapet av Enlights hela KPSverksamhet, inklusive teknologi, kunder och partnerskap, samt personal inom utveckling, försäljning, support och konsulting i USA, Storbritannien och Norge. Enlights KPS-verksamhet har utgjort ca. 50% av Enlights totala intäkter. Transaktionen genomförs till ett värde som överensstämmer med det relativa marknadsvärdet av KPS-verksamheten i förhållande till det aktuella handelspriset för aktier i Enlight International AB. Transaktionen ger fördelar för alla involverade parter; aktieägare, kunder, partners och anställda. I den nuvarande finansiella situationen är det uppenbart att kapital måste tillföras för att bolaget ska kunna fortsätta den tillväxtstrategi som ligger för de tre affärsområdena. Efter noggrann utvärdering av ett flertal alternativ, har styrelsen och ledningen kommit till slutsatsen att det bästa alternativet för Enlight är att fokusera på en mindre, men lönsam enhet. Försäljningen av KPS till datango ger även det ett fokuserat företag med enastående geografisk närvaro och goda finansiella framtidsutsikter. Aktieägare i Enlight International har efter transaktionen ett fortsatt ägande i Enlight International, och för 2007 räknar bolaget med att nå lönsamhet, med undantag för omstruktureringskostnader, och att avsluta året med en solid finansiell position. Enlights alla ECDL och certifierings kunder kommer fortsättningsvis att erhålla samma högkvalitativa lösningar och support som de gör idag. Både aktieägare och anställda kommer att gynnas av den nya finansiella situationen och fördelen av att ha ett Enlight som har ett klart syfte och mål i att leverera världens bästa certifieringslösningar. I samband med försäljningen av KPS-verksamheten till datango avgår jag som VD för Enlight, och styrelsen har utsett tidigare vice VD Erik Hult till ny VD. Erik har varit ansvarig för de kvarstående affärsområdena sedan Øyvind Lundgreen Verkställande Direktör, Enlight International AB 3

4 Året i korthet Ökad marknadsbearbetning och försäljningsframgångar inom ECDL och Certification Management Partneravtal ger ökad marknadsbearbetning Väsentligt ökad marknadsbearbetning genom återförsäljare och partners. Enlight har inlett nya samarbeten med såväl mjukvaruleverantörer som aktörer på certifieringsmarknaden. Under 2006 har avtal tecknats med bl.a. med ERP-leverantören Lawson Software och systemimplementatören sycor. Reduktion i omsättning Omsättningen reducerades för helåret med 11%, till 67,6 MSEK (proforma 76,2) och resultat efter skatt för helåret uppgick till -35,0 MSEK (-5,3) motsvarande SEK -0,46 (-0,07) per aktie. Nedskrivning av goodwill i samband med försäljning av KPS-verksamheten till datango AG har påverkat resultatet negativt för helåret med 17,1 MSEK. Framgångar i Norden inom Certification Management Försäljningstillväxt i Norden inom affärsområdet Certification Management med 11% jämfört med föregående år. Enlight har bl.a. utökat sitt samarbete med Swedbank och fördjupat arbetet med Högskoleverket genom utvecklingen av vårdprovet. Tillväxt inom affärsområdet ECDL (Datakörkortet) Försäljningstillväxt inom ECDL på den viktiga brittiska marknaden. Försäljningen var också framgångsrik i Schweiz som är den tongivande marknaden i Mellaneuropa inom ECDL. Dessutom utökades samarbetet med flera ECDL-operatörer, bl.a. Dataföreningen i Sverige. Kraftig försäljningstillväxt i USA Försäljningen i USA var den högsta sedan starten av verksamheten, och ökade med 17% genom året. Viktiga nya kunder var bl.a. Dell, United Health Care, Fortinet och Actuate. Viktiga nya kunder Bland Enlights nya kunder under året återfinns dessutom Mitchells & Butlers, Nottingham City Council, South Tyneside NHS Trust, Leicester Housing Association, Nets to Ladders, Nokia, Packeteer, Nuon och Statnett. Enlights samarbete med storbanken ING utökades genom tecknandet av ett företagsavtal. Enlight i sammandrag (proforma) 1) Senaste kvartal 12 månader MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Omsättning 17,5 21,0 67,6 76,2 Tillväxt, % -17% 5% -11% 4% Rörelseresultat -21,5 0,6-33,5-11,8 Resultat före skatt -22,9 1,3-35,0-5,3 Resultat efter skatt -22,9 1,3-35,0-5,3 Resultat per aktie, kr -0,30 0,02-0,46-0,07 Kassaflöde efter förändring i rörelsekapital 0,7 1,4-7,5 0,1 Kassa och bank 5,5 13,2 5,5 13,2 Soliditet% Neg 48% Neg 48% 1) Proforma för jämförbara enheter exkl. direkta förvärvskostnader och engångsposter. 4

5 Verksamhetsbeskrivning Enlight grundades 1993 och är idag ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Bolagets lösningar hjälper företag att säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med bolag över hela världen och med alla delar av den offentliga sektorn. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter över 1 miljon tester online varje år med hjälp av Enlight, och lösningarna används i alla världsdelar. Affärsidé Enlights affärsidé är att säkra kunskap (Knowledge Assurance). Detta innebär att Enlight gör det möjligt för sina kunder att säkra och använda den kunskap de behöver för att nå sina mål och minimera risker genom att göra kunskapen synlig och tillgänglig oavsett när eller var kunskapen behövs. Enlights vision är att nå en stark, uppskattad och etablerad marknadsposition för att fungera som ett globalt erkänt kvalitetsmärke inom lösningar för säkring av kunskap. Enlights lösningar underlättar för kunderna att följa en väldefinierad process för säkring av kunskap. 2. Sälja lösningar med global räckvidd, för att tillgodose multinationella organisationers behov. 3. Utveckla allianser med utbildningsleverantörer, systemleverantörer och konsultföretag. 4. Marknadsledarskap gällande kvalitet i utveckling av system, tester och lösningar. 5. Basera tekniska lösningar på modularitet, öppenhet och internationellt etablerade standards. Marknaden för säkring av kunskap Enlight verkar på marknaden för kvalitetssäkring av kunskap, vilken är en delmarknad av utbildningsmarknaden. Enlights lösningar används såväl när utbildning sker med traditionella manuella metoder, som när utbildning sker med datorstöd och e-lärande. Marknadens efterfrågan på lösningar för säkring av kunskap drivs bland annat av ett allt större fokus på kvalitet i tjänsteleveranser. För att säkra kvalitet i tjänsteleveranser krävs att alla som levererar tjänsterna har den kunskap som krävs, och att lärandet är tätt integrerat i arbetet. Säkrad kunskap i användning Skapa Definiera Följ upp Leverera Säkra Service kvalitet Bra processer Effektiva system Nå mål, minska risk Säkrad kunskap Enlights lösningar innehåller IT-baserade system och verktyg som hjälper kunden i alla steg vad gäller kunskapssäkringen, inklusive: 1. Definition av kunskapsmål, 2. Utveckling av kurser, tester och planer, 3. Leverans av tester och kurser till alla berörda, 4. Validering och säkring av kunskap genom prov och examination, samt 5. Uppföljning och återkoppling för kontinuerlig förbättring. Strategi Enlights strategi för att ta marknadsposition och nå god lönsamhet innehåller följande punkter: 1. Leverera kompletta IT-baserade lösningar för kunskapssäkring, inklusive system, verktyg, testutveckling, drift och rådgivning. Detta leder till tre viktiga drivkrafter för efterfrågan på Enlights tjänster för säkring av kunskap: Behovet att minska kostnader för och risker med kunskapsbrist. Detta behov tar sig bland annat uttryck i ökat fokus på användares kunskap och produktivitet när nya IT-system införs och när nya krav ställs, som till exempel mäklarkörkort för aktiemäklare. Ökade krav på uppföljning av investeringar i utbildning, vilket innebär att samma krav på avkastning börjar ställas som för andra investeringar, t ex i marknadsföring eller i nya datasystem. Ökad användning av internet, datorstöd och e-lärande för att öka effektivitet och flexibilitet i utbildningsinsatser. Ett uttryck för tillväxten inom denna sektor är spridningen av nya certifieringar runt om i världen, vilket bland annat visar sig i att antalet länder som valt att lansera certifieringen ECDL/ICDL för grundläggande IT-kunskap, stadigt ökat sedan starten år

6 Ett annat uttryck för tillväxten är anammandet av internet och datorstöd i lärandet, där det oberoende analysföretaget IDC förutspår en tillväxt för e-lärande på cirka 20% per år fram till Efterfrågan på Enlights lösningar påverkas även av samhällets totala satsningar på IT och IT-kompetens, eftersom flera av bolagets lösningar stödjer just säkring av IT-relaterad kunskap. Gartner Group förväntar sig en årlig tillväxt för IT-investeringar på 5-6% fram till år Lösningsområden Enlights lösningar används när garanterad kunskapsöverföring är viktig för att nå uppsatta mål och undvika risk. Typiska områden där Enlights lösningar används är inom oberoende certifieringsprogram, vid införande av nya IT-system i stora organisationer, säkring av lagstadgade kunskapskrav inom en yrkeskår, och för säkring av partners och användares kunskap om komplicerade produkter vilka ger ett positivt resultatbidrag. Marknadsstorlek e-lärande Miljoner USD 2010 Certification CM Management IT Rollout KPS projects ECDL/ICDL / Basic IT skills Källa: IDC 2004 Aktörer och branschstruktur Enlight samarbetar med såväl leverantörer av lärarledd utbildning som med läromedelsproducenter, men fokuserar inte på att själv leverera eller producera utbildning. Andra viktiga typer av partners till Enlight är konsultbolag inom systemintegration och leverantörer av så kallade Learning Management Systems (LMS). Testcenter, dit man kan gå för att under övervakade former göra prov och examinationer, är viktiga för leverans av tester via Enlights internetsystem. Enlight konkurrerar främst med traditionella pappersbaserade och manuella metoder för säkring av kunskap. Gentemot denna konkurrens är Enlights främsta styrka de sänkta kostnaderna för genomförandet av säkringen, samt att det är avsevärt snabbare att genomföra större utbildningsprojekt i flera länder genom att använda internet och datorstöd för distribution och uppföljning av utbildning och examination. Marknadsposition Enlight har i dag en ledande position inom globala lösningar för säkring av kunskap, mätt i antalet företag på Fortune Global 2000-listan som använder Enlights lösningar för kunskapssäkring, antalet levererade tester online, antalet testcenter som är anslutna online, antalet länder som driver rikstäckande certifieringar med lösningarna. Vid sidan av att säkra att kunskap överförts framgångsrikt resulterar Enlights lösningar också i sänkta utbildningskostnader, reducerad tid och kostnad för administration samt snabbare genomförande av stora utbildningsprojekt. Väsentligt är att Enlights lösningar ger konkret data som påvisar om kritisk kunskap verkligen överförts eller ej. Kunder Enlight arbetar med bolag över hela världen och alla delar av den offentliga sektorn. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter över 1 miljon tester varje år online med hjälp av Enlight och lösningarna används i alla världsdelar. Enlights kunder inkluderar bolag som American Express, Dell, DHL, DnBNOR, Ericsson, FedEx, IF, ING, HBOS, Johnson & Johnson, Länsförsäkringar, SKF, TJX, T- Mobile och UnitedHealth Group. Inom den offentliga sektorn finns bl.a. Birmingham City Council, Nottingham City Council, South Tyneside NHS Trust och Leicester Housing Association samt rikstäckande certifieringar i 20 länder. På den svenska marknaden är SwedSecs Mäklarkörkort för finansmarknadens aktörer ett exempel på användning av Enlights lösningar och tjänster. Andra exempel är Jägarexamen och Datakörkortet (ECDL). Produkter och tjänster Enlight levererar kompletta och modulära kundanpassade IT-lösningar, baserade på en uppsättning beprövade system, verktyg, tester och tjänster. Enlights lösningar nås antingen online via internet (så kallad ASP-leverans) eller installeras på kundernas datorer. Tjänster från Enlight inkluderar förstudier, professionell testutveckling, psykometrisk validering, samt utbildning, införande, kundanpassning och support. 6

7 Genom samarbeten med en bred skara utbildningsföretag, systemleverantörer och konsulter runt om i världen breddas även bolagets kapacitet i större projekt. Kandidat / Student Certification Management Säker test och examination Professionell testutveckling Competence Management IT Rollout & Helpdesk Management Skapa simulationer och kurser Under året har viktiga samarbetsavtal med nya partners som Lawson Software och sycor undertecknats. Intäkter och kostnader Enlights intäkter kommer idag till största delen från Europa och USA. Enlights affärsmodell bygger på att sälja kompletta lösningar vilka ger intäkter från systemlicenser, testavgifter, konsultuppdrag samt för kompletterande drifts- och supporttjänster. Enlight erhåller licensintäkter för användning av Enlights olika systemmoduler. Dessa licenser ger en initial intäkt i samband med att en ny kund tecknar avtal, samt därefter årliga avgifter för fortsatt användning och underhåll av en viss systemmodul. Intäkter för användning av Enlights system för testtagning baseras på en avgift per taget test. Marginalkostnaden för Enlight att leverera ytterligare ett test till befintlig kund är låg. Försäljning per geografiskt område Tyskland Österrike Schweiz Norden Benelux USA Storbritannien I samband med att Enlight exempelvis utvecklar skräddarsydda tester eller bistår med rådgivning kring säkring av kunskap erhåller Enlight uppdragsintäkter vilka ger ett positivt resultatbidrag. Vidare debiterar Enlight avgifter för drift- och supporttjänster. Kostnader och bruttomarginal Enlight har under året reducerat kostnaderna med 5% jämfört med föregående år. Enlights bruttomarginal på försäljning av licenser och tester är mycket hög, vilket innebär att ökad försäljning får stor effekt på bolagets resultat. Organisation och medarbetare Enlight har under 2006 haft kontor i fyra länder; USA, Storbritannien, Norge och Sverige. Verksamheterna utanför Norden är inriktade på försäljning, kundstöd och marknadsföring, medan utveckling av system och tester samt systemdrift och administration är förlagd till Sverige och Norge. Efter affären med datango har Enlight kontor i Sverige och Storbritannien. Antalet anställda i Enlight per den 31 december 2006 var 56 personer. Drygt hälften av dessa är placerade i Norden. Av de anställda i koncernen är 23% kvinnor och 77% män. Framtidsutsikter Efterfrågan på Enlights lösningar påverkas av tillväxten inom IT-marknaden, samt av hur snabbt stora organisationer anammar IT-stöd för utbildning och säkring av kunskap. Marknadsanalytiker inom IT (bl.a. Gartner och IDC) förväntar en tillväxt för investeringar på 5-6 % per år mellan 2005 och 2008, och på 8-15% per år för lärande med IT-stöd. Enlights strävar kontinuerligt efter att ligga i framkant av utvecklingen med sina produkter och tjänster. Huvudmålet är att skapa större kundvärde genom bl.a. ökad produktivitet, sänkta kostnader och reducerade risker. Under 2006 har Enlight lanserat nya och mer kraftfulla programvaror och tjänster inom sina affärsområden, och erbjuder nu en ännu bättre möjlighet till säkring av kunskap för sina kunder. Genom försäljningen av KPS-verksamheten till datango, blir det en mindre och mer trimmad organisation som kvarstår i Enlight International AB, med förutsättningar till att skapa en lönsam verksamhet. Intäkterna från datangos förvärv av KPS-verksamheten ger Enlight International AB en signifikant starkare finansiell position och bättre förutsättningar för fortsatta framgångar inom ECDL/ICDL och Certification Management. Delar av intäkterna från datango kommer att användas för att stärka säljstyrkan succesivt. Som följd av transaktionen med datango kommer Enlight International vara starkare positionerat inför framtiden, såväl genom en effektiv organisation och kompetenta medarbetare, som genom den fokuserade produktportföljen och den starka marknadspositionen i kombination med ökat finansiellt handlingsutrymme. 7

8 Historik Sedan starten 1993 har Enlight idag nått en position som ledande leverantör av globala lösningar för säkring av kunskap, genom att konsekvent fokusera på områden där interaktiva medier på ett avgörande sätt kan förenkla och förbättra lärande Störst i Norden på kunskapsspel Enlight grundas 1993 av Jonas Ryberg och Pelle Tornell genom etableringen av Levande Böcker. Från de första försäljningssuccéerna 1994 når bolaget snabbt och med lönsamhet målet att bli största utgivaren i Norden inom kunskapsprogram för hem och skola. Enlight etablerar sig på företagsmarknaden redan 1995 genom utvecklingsbolaget Eld, som utvecklar såväl kunskapsspel som interaktiva utbildningslösningar åt företag Första certifieringstjänsten online I koncernen drivs utvecklingen av de första internetbaserade certifieringsverktygen. Levande Böcker gör kompletterande förvärv av IQ Media Uppbyggnad av onlinetjänster Efterfrågan på webbaserat lärande börjar ta fart och koncernen utvecklar en rad tjänster för lärande, certifiering och kompetensutveckling. De första kunderna börjar använda det med partners utvecklade onlinesystemet för ISO certifiering Europas första noterade e-lärandebolag Förvärv av ilearn AB samt Svenska Test och Kunskapsmätningar AB ger tillskott av onlinesystem och kompetens kring Competence Management, test och certifiering. Enlight etablerar verksamhet i Nederländerna. Enlight noteras på Stockholmsbörsen hösten 1999, som det första noterade e-lärandebolaget i Europa Europeiska ramavtal I Storbritannien och Tyskland tecknas nationella ramavtal för ECDL-testning online, och dotterbolag etableras i dessa länder. Som förberedelse för avyttring av Consumer Software-verksamheten slås IQ Media samman med KF-ägda Pan Interactive, vilket bildar Nordens största dataspelsföretag Fokusering på kunskapssäkring Under 2001 förstärks fokuseringen på koncernens onlinelösningar för kvalitetssäkring av kunskap inför etableringen i Europa, och utvecklingsbolaget Eld säljs. Parallellt med fokuseringen tecknas nya landsavtal för Belgien, Irland, Nya Zeeland och Australien. Efter stora förluster i Pan Interactive avyttras hela Consumer Software-verksamheten inklusive Levande Böcker i ett dåligt marknadsklimat. Försäljningen innebär en avsevärd minskning av koncernens totala omsättning Europeiskt marknadsledarskap Ytterligare nationella certifieringsavtal tecknas med Schweiz, Liechtenstein, Österrike och Kanada, och antalet kunder i den europeiska offentliga sektorn ökar. För att få en finansiellt stark och långsiktig ägare inbjuds och accepterar Litorina Kapital att bli största ägare i Enlight genom en riktad nyemission Globala kunder Under året tecknas ytterligare avtal för global leverans av test och certifiering. Nationella certifieringsavtal tecknas med Vietnam, Indien och Pakistan för ITcertifiering. En komplett uppsättning referenser inom offentliga sektorn nås genom leveranser för FN, Europakommissionen, brittiska staten, europeiska kommuner och regioner, samt inom vård och försvarsmakter i många europeiska länder Expansion Under våren 2004 förvärvas det norska bolaget x.hlp Technologies, vilket tillför kunder och marknadskanaler till större företag i Europa och USA. Vid sidan av försäljningssynergier och en breddad produktportfölj ger förvärvet väsentliga kostnadsbesparingar. I september 2004 förvärvas rörelsen i certifieringsbolaget Spreadskill, vilket gör Enlight till leverantör till det svenska mäklarkörkortet för finansmarknaden Stärkt finansiell ställning Under 2005 genomför Enlight strukturella och finansiella åtgärder för att bli mer konkurrenskraftigt. Ett kostnadsreduceringsprogram implementeras och Enlights likviditet och finansiella ställning stärks genom en transaktion med fastighetsbolaget Balder. Transaktionen innebär att en ny Enlight-koncern bildas, med oförändrad verksamhet och ägarstruktur, och att bolaget tillförs ytterligare kapital i form av Balderaktier. Den nya Enlightkoncernen noteras på Nya Marknaden den 8 september Fler partners Under 2006 ökar Enlight marknadsbearbetningen genom återförsäljare och partners i väsentlig grad och inleder nya samarbeten med såväl mjuk- varuleverantörer som aktörer på certifieringsmarknaden. Enlight lanserar nya och mer kraftfulla programvaror och tjänster inom sina tre affärsområden, och erbjuder därmed en ännu bättre möjlighet till säkring av kunskap för sina kunder. Detta bidrar direkt till större kundvärde genom bl.a. ökad produktivitet, sänkta kostnader och reducerade risker. Enlight handlas per den 12 juni 2006 på First North (tidigare Nya Marknaden). 8

9 Koncernens utveckling i sammandrag Resultaträkningar proforma MSEK Omsättning 67,6 76,2 73,5 79,2 98,8 Personalkostnader -53,3-55,9-62,5-61,8-79,2 Övriga rörelsekostnader -27,4-28,3-22,4-30,6-55,4 Av- och nedskrivningar -20,4-3,8-4,1-5,3-9,5 Rörelsens kostnader -101,1-88,0-89,0-97,7-144,1 Rörelseresultat -33,5-11,8-15,5-18,5-45,3 Finansnetto -1,5 6,5-2,5-2,0-4,6 Årets resultat -35,0-5,3-18,0-20,5-49,9 Jämförelsetal för föregående perioder har justerats att endast innehålla nuvarande verksamhet proforma exklusive direkta förvärvskostnader och engångsposter. Resultaträkningar i sammandrag 6 mån MSEK Omsättning 67,6 37, Rörelsens kostnader -101,1-40, varav avskrivningar -20,4-1, Rörelseresultat -33,5-2, Övrigt finansnetto -1,5 4, Resultat efter finansnetto -35,0 1, Minoritetens andel Skatt Årets resultat -35,0 1, Balansräkningar i sammandrag MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,8 20, Materiella anläggningstillgångar 0,5 1, Finansiella anläggningstillgångar 7,1 7, Summa anläggningstillgångar 8,4 29, Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 23,2 26, Likvida medel 5,5 13, Summa omsättningstillgångar 28,7 39, Summa Tillgångar 37,1 68, Eget kapital och Skulder Eget kapital -1,0 33, Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder 38,1 35, Summa Eget kapital och skulder 37,1 68,

10 Kassaflöde i sammandrag 6 mån MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,5 2, Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 6, Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,1 4, Förändring likvida medel -7,7 13, Nyckeltal 6 mån Rörelsemarginal, % -49,6-7, Nettomarginal, % -51,8 5, Vinstmarginal, % -51,8 5, Sysselsatt kapital, MSEK -1,0 33, Avkastning på sysselsatt kapital, % Neg 15, Avkastning på eget kapital, % Neg 11, Avkastning på totalt kapital, % -62,5 8, Soliditet, % -2,7 48, Andel riskbärande kapital, % -2,7 48, Finansiell nettoskuld/nettokassa, MSEK -5,5-13,2 - - Genomsnittligt antal anställda, st Antal anställda vid periodens utgång, st Lönekostnader inklusive sociala avgifter, MSEK 50,1 22, Andel av omsättningen utanför Sverige, % 90 89, Investeringar, MSEK 0,1 0, Aktiverade utvecklingsutgifter, netto per år, MSEK Data per aktie 6 mån Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut efter utspädning Resultat per aktie, kr -0,46 0, Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,46 0, Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,10 0, Kassaflöde efter investeringsverksamheten per aktie, kr 0,00 0, Eget kapital per aktie, kr -0,01 0, P/E tal, ggr -0,70 27, Utdelning per aktie, kr Börskurs vid periodens slut, kr 0,32 0, Börsvärde vid periodens slut, MSEK 24,1 61,

11 Definitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen. Nettomarginal Resultat efter finansnetto minus andel i intressebolag i procent av omsättningen. Vinstmarginal Årets resultat i procent av omsättningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen reducerad med icke räntebärande avsättningar och skulder. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader minus kursdifferenser minus andel i intressebolag i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader minus kursdifferenser minus andel i intressebolag i procent av genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Andel riskbärande kapital Eget kapital och latent skatt i procent av balansomslutningen. Finansiell nettoskuld/nettokassa Räntebärande skulder med avdrag för kassa och banktillgodohavanden. Antal aktier Justerat med hänsyn till emissioner och split. Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat per aktie har ej tillåtits påverkas av utspädningen då en sådan påverkan skulle ge ett bättre resultat per aktie. Utspädning består av eventuell konvertering av utestående teckningsoptioner enligt separat redogörelse. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. Kassaflöde efter investeringsverksamheten per aktie Kassaflöde efter investeringsverksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut. Utdelning per aktie Föreslagen utdelning justerad för emissioner och split. P/E tal Aktiekurs i förhållande till vinst per aktie. Proformaredovisning Proformaräkenskaperna baseras på reviderade bokslut för jämförbara och kvarvarande verksamheter. Proformaresultatet har återlagts kostnader av engångskaraktär under 2005 såsom bland annat personal, lokaler och avskrivningar. 11

12 Enlight-aktien Ägarförhållanden per den 31 december 2006 Andel av Andel av Ägare A-aktier B-aktier Totalt Antal röster röster % kapital % Knowledge Solutions Holding Nordic AB Banque Carnegie Luxembourg* KS Norsk Vekst II DnB NOR Bank ASA* EFG Private Bank S.A.* Jonas Ryberg med familj Niclas Walter* Bottax Förvaltning AB* JP Morgan Bank* Painwebber Inc.* Skandia Livförsäkrings AB* Ulf Delestig* Fritz Rieber* BNP Paribas (Suisse)S.A.* Övriga Total * Avser förvaltare Totalt röstetal: Aktiefördelning per den 31 december 2006 Andel av Andel av Storleksklass Antal ägare Antal aktier röster % kapital % ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,6 1, ,8 1, ,7 5, ,8 3, ,5 87,2 Total Kursutveckling för Enlight-aktien 2006 Kursutveckling 2006 för Enlight-aktien (ENLI B). Enlight International AB är listat på First North. First North är en inofficiell lista som administreras av Stockholmsbörsen, och handeln sker i Stockholmsbörsens system. 12

13 Aktiekapitalets utveckling Enlight International AB är listat på First North (tidigare Nya Marknaden) sedan den 8 september En handelspost uppgår till aktier. Aktiekapitalet i Enlight uppgår till kronor fördelat på A-aktier och B-aktier vardera med ett kvotvärde om 10 öre. Varje A-aktie berättigar till en röst och varje B-aktie till en tiondels röst. Varje röstberättigad aktieägare får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Enlights tillgångar och vinst. Sedan bildandet av Enlight International AB har bolagets aktiekapital utvecklats enligt nedanstående tabell. År Transaktion Förändring antalet A- aktier Förändring antalet B- aktier Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Totalt antal aktier Kvotvärde per aktie, kr Aktiekapital, kr Maj 2005 Bolagsbildning (1) , Juni 2005 Split 1: , Aug 2005 Nyemission (2) , Okt 2005 Omstämpling , (1) Avser bildandet av nuvarande moderbolag Enlight international AB. (2) Apportemission riktad till Fastighets AB Balder (f.d. Enlight AB) till teckningskursen 10 öre, beslutad i juli Optionsprogram En extra bolagsstämma hölls den 14 november 2005 på vilken det beslutades att godkänna styrelsens förslag om ett optionsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Maximalt kan det utges optionsrätter för teckning av aktier av serie B motsvarande en utspädning om 5,6 procent av aktiekapitalet och 2,6 procent av röstetalet. På årsstämman 2006 beslutades det att godkänna styrelsens förslag om riktad emisson av teckningsoptioner. Maximalt kan det utges optionsrätter för teckning av aktier av serie B motsvarande en utspädning om 4,3 procent av aktiekapitalet och 2,1 procent av röstetalet. 13

14 Förvaltningsberättelse Enlight International AB (Enlight) är ett publikt bolag med säte i Stockholm vars B-aktier är listade på First North. Koncernens adress är Box 7064, Stockholm, organisationsnummer Verksamheten Enlights affärsidé är att säkra kunskap (Knowledge Assurance). Detta innebär att Enlight gör det möjligt för sina kunder att säkra och använda den kunskap de behöver för att nå sina mål och minimera risker, genom att göra kunskapen synlig och tillgänglig oavsett när eller var kunskapen behövs. Lösningar för kunskapssäkring Enlight tillhandahåller ett komplett sortiment av produkter och tjänster för kunskapssäkring och bolagets lösningar används när kunskapsöverföring spelar en viktig roll för att uppsatta mål ska nås och för att undvika risker. Enlight fokuserar på oberoende certifieringsprogram, driftsättning av IT-projekt i stora organisationer, verksamheter med tydliga juridiska och säkerhetsmässiga regelverk samt produktoch återförsäljarcertifieringar. Enlights lösningar säkrar att viktig kunskap överförs på ett korrekt sätt, minskar utbildnings- och administrationskostnader och gör att genomförande av stora utbildningsprojekt går snabbare. Framförallt ger lösningarna konkret information som visar om viktig kunskap har överförts på ett korrekt sätt. Produkter och tjänster Lösningarna stödjer hela processen för säkring av kunskap, från definiering av kunskapsmål, design och fastställande av innehåll, till onlineleverans av tester och utbildning till slutanvändare samt uppföljning, rapportering, support och certifiering efter utbildning. Enlights lösningar finns tillgängliga som en onlinetjänst (ASP) via internet eller som mjukvara som installeras på kundens egen server. Enlight erbjuder förstudier, professionell rådgivning, valideringstjänster samt utbildningar, genomförande, anpassningar och support. För att kunna utöka tjänsteutbudet när så krävs samarbetar Enlight med ett flertal utbildningsleverantörer, systemleverantörer och konsulter runt om i världen. Lösningarna täcker alla steg i processen för kunskapssäkring genom tre affärsområden; ECDL/ICDL som är den ledande certifieringen av grundläggande IT kunskaper, Knowledge and Performance för distribution och utveckling av kurser, dokumentation, tester, elektroniskt arbetsstöd och simuleringar vid implementering samt utvärdering av komplexa applikationer och IT system samt Certification Management för utveckling av omfattande webbaserade certifieringsprogram. Enlight har under 2006 haft dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA. Verksamheten grundades 1993 och noterades hösten 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. Efter en överföring av verksamheten till Enlight International AB under 2005 listades Enlight på Nya Marknaden (ENLI B). Företag listade på Nya Marknaden handlas per den 12 juni 2006 på First North. Väsentliga händelser under 2006 Nya programvaruversioner Under 2006 har Enlight lanserat nya och mer kraftfulla programvaror och tjänster inom sina tre affärsområden. Bolaget fokuserar kontinuerligt på att kunna erbjuda förbättrade lösningar till sina kunder och det har fortsatt att ge resultat genom större kundvnytta genom bl.a. ökad produktivitet, sänkta kostnader och reducerade risker. Ökad marknadsbearbetning genom partners Marknadsbearbetningen genom återförsäljare och partners har ökat i väsentlig grad under året och vi har inlett nya samarbeten med såväl mjukvaruleverantörer som aktörer på certifieringsmarknaden. Detta är ett långsiktigt arbete, men har givit flera nya kunder redan under Försäljning För 2006 har omsättningen minskat med 11 procent för jämförbara enheter till 67,6 MSEK (76,2 proforma). Den avgörande faktorn för den minskade försäljningen har varit brist på direkta säljresurser inom affärsområdet KPS i Storbritannien i förhållande till vad som var planerat. Indirekt försäljning via partners har ökat, men inte tillräckligt för att kompensera för den lägre direktförsäljningen. I USA var försäljningen däremot den högsta sedan starten av verksamheten, och ökade med 17% genom året. Viktiga nya kunder var bl.a. Dell, TJX, United Health Care och Actuate. Viktiga samarbetsavtal med nya partners som Lawson Software och sycor blev undertecknade, och gav positiva bidrag. Försäljningen i Storbritannien minskade totalt sett, pga brist på säljresursser inom KPS, men ökade inom ECDL. Storbritannien kvarstår som Enlights största enskilda marknad, med mer än 40% av den totala försäljningen. Viktiga nya avtal tecknades med bl.a. Mitchells & Butlers, Nottingham City Council, South Tyneside NHS Trust och Leicester Housing Association. Enlight utökade också samarbetet med storbanken ING, genom tecknande av ett företagsavtal. I Norden blev försäljningen som förväntat, med ökning både inom Certification Management och KPS, och ett utökat samarbete med flera ECDL-operatörer, bl.a. Dataföreningen i Sverige. 14

15 Inom affärsområdet Knowledge and Performance Solutions (KPS) har försäljningen under året varit lite lägre än nivån från föregående år. Försäljningen ökade något under fjärde kvartalet, som en följd av en stabiliserad säljorganisation. Försäljningen inom affärsområdet ECDL/ICDL har som förväntat varit lägre under helåret 2006 än föregående år p g a ökad priskonkurrens och en viss marknadsmognad i några av de europeiska länderna. Genom året har Enlight bräddat sitt tjänste- och lösningsutbud inom ECDL, och under 2007 väntas intäkterna stabilisera sig omkring nuvarande läge. Inom Enlights affärsområde, Certification Management, fortsatte tillväxten framför allt i Sverige, och låg totalt för koncernen på samma nivå som Efter avyttringen av KPS till datango förväntar Enlight att för 2007 stärka sin marknadsposition genom att fokusera 100% på sina två kvarstående affärsområden. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar för verksamheten uppgick under rapportperioden till 0,1 MSEK (0,3)*. Kostnader för vidareutveckling av företagets programvara resultatförs löpande i överensstämmelse med koncernens policy. Koncernens anläggningstillgångar uppgående till 8,4 MSEK (29,4), består av immateriella tillgångar (0,8), av maskiner och inventarier (0,5) samt av en latent skattefordran i det norska dotterbolaget Enlight AS (7,1). s försäljning uppgick under perioden till 0,0 MSEK. Värdet på aktier i dotterbolag har skrivits ned med 64,5 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -64,5 MSEK (-1,8). Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick vid bokslutstillfället till 11,5 MSEK (76,0) motsvarande en soliditet om 100 procent (100). Resultat Redovisat rörelseresultat för rapportperioden uppgick till -33,5 MSEK (-11,8)*. Resultat efter finansnetto samt resultat efter skatt uppgick till -22,9 MSEK (1,3)* respektive -35,0 MSEK (-5,3)*. Rörelsekostnaderna för rapportperioden har minskat med 5 procent jämfört med föregående år. Mot bakgrund av att bolagets KPS-verksamhet avyttras under 2007, har därtill hänförlig goodwill skrivits ned och belastat helårets resultat med 17,1 MSEK. Under perioden har den svenska kronan stärkts mot de valutor som har stor påverkan på Enlights koncernredovisning. Som en konsekvens har orealiserade kursdifferenser på interna lån påverkat finansnettot negativt med 1,6 MSEK. Personal Antalet anställda den 31 december 2006 var 56, varav 23 i Sverige. Antalet anställda i Enlights verksamhet den 31 december 2005 var 59, varav 25 i Sverige. * Som jämförelse ( ) har i likhet med föregående år använts proforma för helåret Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten (efter förändring i rörelsekapital) uppgick under perioden till -7,5 MSEK (0,1)*. En svagare försäljning än beräknat är den främsta förklaringen till att likviditetssituationen blev sämre än förväntat. Särskilda åtgärder har initierats för att förbättra kassaflödet. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,5 MSEK (13,2). Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till -1,0 MSEK (33), utgörande en soliditet på -3 procent (48). 15

16 Styrelsens sammansättning och arbete I samband med årsstämma den 28 april omvaldes Lars Ahlberg, Jörgen Ekberg, Gert Schyborger, Christer Jacobson, Jonas Ryberg och Øyvind Aasbø till ordinarie ledamöter i Enlights Styrelse samt Paul Steene till styrelsesuppleant. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Lars Ahlberg till styrelsens ordförande. Vid samma årsstämma utsågs en valberedning bestående av Jörgen Ekberg, Christer Jacobson och Erik Mitteregger. Under året avgick Jörgen Ekberg och Christer Jacobson som styrelseledamöter. Paul Steene avgick som styrelsesuppleant. Styrelsen består därmed för närvarande av 4 ordinarie ledamöter, samtliga valda av bolagsstämman, och har under perioden 1 januari till 31 december sammanlagt haft 14 styrelsemöten inklusive konstituerande möte och extra styrelsemöten. Styrelsen har en arbetsordning för sitt interna arbete som bland annat innehåller regler gällande antal styrelsemöten, ärenden som skall behandlas på ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens åligganden. Styrelsen har givit verkställande direktören en skriftlig instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. De viktigaste frågorna som styrelsen behandlat under året har omfattat strategiska överväganden och ärenden avseende bolagets finansiering. I övrigt har styrelsen behandlat de punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning såsom affärsläge, budget, delårsrapporter och årsbokslut. Styrelsen har också utsett en ersättningskommitté bestående av Lars Ahlberg och Gert Schyborger. Jörgen Ekberg ingick även i ersättningskommittén innan han avgick. Förslag till behandling av förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, kronor, täcks genom nedsättning av reservfonden med kronor. Koncernens ansamlade förlust enligt koncernbalansräkningen uppgår till -68,8 MSEK. Ingen utdelning föreslås. Någon avsättning till bundet eget kapital i koncernen har ej föreslagits. Framtidsutsikter Den 14 maj genomfördes den tidigare nämnda affären med det tyska bolaget datango AG. Genom att avyttra dotterbolagen Enlight AS och Enlight Holding BV har bolagets tidigare KPS-verksamhet överförts till datango. Vid värdering av aktier i dotterbolag har hänsyn tagits till denna affär. Efter transaktionen med datango förväntas Enlight ha ett positivt resultat för 2007, med undantag för omstruktureringskostnader. Även den finansiella situationen förväntas stabiliseras under slutet av året och den kvarstående verksamheten förväntas ge både lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Genom den mindre och mer fokuserade organisationen kommer Enlights ECDL och certifierings kunder fortsättningsvis att erhålla samma högkvalitativa lösningar och support som de gör idag. Både aktieägare och anställda kommer att gynnas av den nya finansiella situationen och fördelen av att ha ett Enlight som har ett klart syfte och mål i att leverera världens bästa certifieringslösningar. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Bolaget har på grund av de osäkerheter av bolagets finansiella situation som uppkom i samband med den tidigare nämnda försäljningen upprättat kontrollbalansräkning per Kontrollbalansräkningen visade att mer än hälften av aktiekapitalet var intakt. I dotterbolaget Enlight AB visade upprättad kontrollbalansräkning per att mer än hälften av aktiekapitalet var förbrukat. Styrelsen kommer att föreslå på extra bolagsstämma att verksamheten drivs vidare till den andra kontrollstämman. 16

17 Resultaträkning Koncernen MSEK Not Intäkter Nettoomsättning 1,14 67,6 37,7 - - Summa intäkter 67,6 37,7 - - Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3,8-27,4-13,1 - -7,3 Personalkostnader 2-53,3-25,6 - - Av- och nedskrivningar 6,7-20,4-1,9 - - Summa rörelsens kostnader -101,1-40,6 - -7,3 Rörelseresultat -33,5-2,9 - -7,3 Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av andelar i koncernföretag 9-64,5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1,6 6,2-5,5 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-3,1-1,4 - Summa resultat från finansiella investeringar -1,5 4,8-5,5 Resultat efter finansiella poster -35,0 1,9 - -1,8 Skatt på årets resultat Årets resultat -35,0 1,9-64,5-1,8 Resultat per aktie före utspädning 12-0,46 0,03 Resultat per aktie efter utspädning 12-0,46 0,02 17

18 Balansräkning Koncernen MSEK Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 6 Goodwill 0,8 20,5 - - Summa immateriella anläggningstillgångar 0,8 20,5 - - Materiella anläggningstillgångar 7 Inventarier 0,5 1,1 - - Summa materiella anläggningstillgångar 0,5 1,1 - - Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar 5 7,1 7,6 - - Andelar i koncernföretag 9, ,2 69,7 Andra långfristiga fordringar - 0,2 - - Summa finansiella anläggningstillgångar 7,1 7,8 - - Summa anläggningstillgångar 8,4 29,4 5,2 69,7 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 20,0 22,3 - - Fordringar hos koncernföretag - - 6,3 1,2 Övriga fordringar 1,3 0,5 - - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1,9 3,2 - - Summa kortfristiga fordringar 23,2 26,0 6,3 1,2 Kassa och bank 5,5 13,2 0,0 5,1 Summa omsättningstillgångar 28,7 39,2 6,3 6,3 Summa tillgångar 37,1 68,6 11,5 76,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital 7,5 7,5 7,5 7,5 Bundna reserver 60,3 62,2 60,4 62,2 Summa bundet eget kapital 67,8 69,7 67,9 69,7 Fritt eget kapital Balanserat resultat -33,8-38,6 8,1 8,1 Årets resultat -35,0 1,9-64,5-1,8 Summa fritt eget kapital -68,8-36,7-56,4 6,3 Summa eget kapital -1, ,5 76,0 Långfristiga skulder 1,0 1,1 - - Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 10,9 8,6 - - Övriga skulder 4,5 4,8 - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 21,7 21,1 - - Summa kortfristiga skulder 37,1 34,5 - - Summa eget kapital och skulder 37,1 68,6 11,5 76,0 Ställda säkerheter* 17,2 15,9 Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga * Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut, Kundfordringar (Factoring). 18

19 Förändring av eget kapital Aktie- Bundna Fritt eget Koncernen, MSEK kapital reserver kapital Summa Ingående balans Nyemission* 7,5 62,2 69,7 Koncerninternt förvärv av dotterbolag ** -47,7-47,7 Mottaget aktieägartillskott 8,1 8,1 Omräkningsdifferens 1,0 1,0 Årets resultat 1,9 1,9 Utgående balans ,5 62,2-36,7 33,0 Aktie- Bundna Fritt eget Koncernen, MSEK kapital reserver kapital Summa Ingående balans ,5 62,2-36,7 33,0 Resultatbehandling -1,9 1,9 - Omräkningsdifferens 1,0 1,0 Årets resultat -35,0-35,0 Utgående balans ,5 60,3-68,8-1,0 Ackumulerade omräkningsdifferenser i koncernen som redovisats direkt mot eget kapital var 1,0 (1,0). Aktie- Överkurs- Reserv- Fritt eget, MSEK kapital fond fond kapital Summa Ingående balans Nyemission* 7,5 62,2 69,7 Mottaget aktieägartillskott 8,1 8,1 Överföring till reservfond -62,2 62,2 - Årets resultat -1,8-1,8 Utgående balans ,5-62,2 6,3 76,0 Aktie- Överkurs- Reserv- Fritt eget, MSEK kapital fond fond kapital Summa Ingående balans ,5-62,2 6,3 76,0 Resultatbehandling -1,8 1,8 - Årets resultat -64,5-64,5 Utgående balans ,5-60,4-56,4 11,5 *) Nyemission avser apportemissioner riktade till Fastighets AB Balder (f.d. Enlight AB) då det sammanlagt emitterades aktier till teckningskursen 10 öre. Vidare har Fastighets AB Balder givit Enlight International AB ett aktieägartillskott om 8,1. **) Rörelseförvärv som innefattar företag under samma bestämmande inflytande: Ett rörelseförvärv som innefattar företag eller rörelser under samma bestämmande inflytande är ett rörelseförvärv, i vilka alla de sammanslagna företagen eller rörelserna kontrolleras ytterst av samma part eller parter både före och efter rörelseförvärvet och att det bestämmande inflytandet inte är tillfälligt. I avsaknad av en mer specifik vägledning redovisar koncernen konsekvent alla rörelseförvärv, som omfattar företag under samma bestämmande inflytande, till redovisat värde. 19

20 Kassaflödesanalys Koncernen Not MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -35,0 1,9-64,5-1,8 Av- och nedskrivningar ** 20,4 1,9 64,5 - Övriga ej kassapåverkande poster * 1,6 1,0 - - Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet -13,0 4,8 0,0-1,8 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar(-/+) 2,8-4,7-5,1-1,2 Ökning/minskning av kortfristiga skulder(+/-) 2,7 2,1 - - Förändringar i rörelsekapital 5,5-2,6-5,1-1,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,5 2,2-5,1-3,0 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillg. 15-0,1-0,1 - - Förvärv av dotterföretag 16-6,3 - - Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 6,2 - - Finansieringsverksamheten Aktieägartillskott - 8,1-8,1 Amortering av skuld -0,1-3,3 - - Summa resultat från finansieringsverksamheten 0,4-0,1 4,8-8,1 Årets kassaflöde -7,7 13,2-5,1 5,1 Likvida medel vid årets början 13,2-5,1 - Kursdifferens i likvida medel -0, Likvida medel vid årets slut 5,5 13,2 0,0 5,1 *) Ej kassaflödespåverkande poster består av orealiserade kursdifferenser om 1,6 (1,0) i koncernen. Betalda räntor i koncernen var 0,3 (0,8) och i moderbolaget 0,0 (0,0). **) I moderbolaget har värdet på aktier i dotterbolag skrivits ned med 64,5 (0,0) 20

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management.

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management. Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management. Enlight International AB (publ) och tyska datango AG (privat) har tecknat en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006......... KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2012 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4 ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Detta är FormPipe Software 3 Verksamhet, marknad och organisation 4 Affärsområde NetDesign 6 Historik 1997 Utvecklingen av systemplattformen

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ)

Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ) Årsredovisning 2014 Effnetplattformen AB (publ) Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnetplattformen AB 3 Händelser under 2014 3 Flerårsöversikt och nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl 15.00 Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0

Läs mer

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ)

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 NOTER Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive,

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror Aerocrine Årsredovisning 2008 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för (publ) 556549-1056 avger härmed årsredovisning och koncern

Läs mer

Året i korthet. Mål och strategi. Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång. Affärsidé. Vision.

Året i korthet. Mål och strategi. Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång. Affärsidé. Vision. Årsredovisning 2012/2013 Året i korthet 3 Mål och strategi 3 VD har ordet 4 RNB RETAIL AND BRANDS värld 6 Förvaltningsberättelse 2012/2013 8 Koncernens totalresultaträkningar 12 Koncernens rapport över

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

resultat och Nyckeltal

resultat och Nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2007 resultat och Nyckeltal V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 2007 2006 Nettoomsättning, tkr 83 647 84 172 Rörelseresultat, tkr 11 174 7 562 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

Kalendarium. Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007. Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007

Kalendarium. Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007. Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007 ÅRSREDOVISNING 2006 Kalendarium 22 MAJ 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007 29 MAJ 2007 Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007 28 AUGUSTI 2007 Delårsrapport

Läs mer

SJR in Scandinavia Årsredovisning 2008

SJR in Scandinavia Årsredovisning 2008 SJR in Scandinavia Årsredovisning 2008 huvud Design: Ida Alfredsson brand & design consultant. Original och tryck: In Time. Foto: Getty Images, Matton, 123rf.com Innehåll Inbjudan till årsstämma 5 2008

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Uniflex AB 2005

Årsredovisning Uniflex AB 2005 Årsredovisning Uniflex AB 2005 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer