Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB budpliktsbud i enlighet med 3 kap lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

2 Viktig information avseende aktieägare utanför Sverige och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer med hemvist utanför Sverige Bure Equity AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB om förvärv av samtliga aktier och teckningsoptioner ( Erbjudandet ) i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Bure Equity AB kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte denna erbjudandehandling, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt. Bure Equity AB kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Denna erbjudandehandling skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra denna erbjudandehandling, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Lagval Denna erbjudandehandling har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga erbjudanden i Sverige. Erbjudandet skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inkluderande dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Bure Equity AB i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden den 21 oktober 2007 åtagit sig gentemot OMX Nordic Exchange Stockholm att följa det föregående och att underkasta sig de sanktioner som OMX Nordic Exchange Stockholm ålägger vid överträdelse av Takeover-reglerna. Bure Equity AB har den 22 oktober 2007 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt den 21 oktober 2007 om ovan nämnda åtagande gentemot OMX Nordic Exchange Stockholm. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans, med tillämpning av svensk materiell rätt. Framtidsinriktad information Denna erbjudandehandling och därmed tillhörande erbjudandematerial innehåller framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information förekommer i hela denna erbjudandehandling med tillhörande erbjudandematerial och är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsmoment. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska och aktuella sakförhållanden och kan exempelvis innefatta orden kan, skall, förväntas, tros, uppskattas, planerar, avses, beräknas, förbereds, har för avsikt att, föresätts, eller borde, dessa termer negerade eller andra variationer därav eller jämförbara uttryck. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om AcadeMedia AB:s framtida affärsverksamhet efter att, och på grund av att, Erbjudandet har genomförts. Dessa uttalanden speglar nuvarande förväntningar hos Bure Equity AB:s och AcadeMedia AB:s respektive företagsledningar baserade på information som för tillfället är tillgänglig för dem och är föremål för ett antal antaganden såväl som risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför deras kontroll. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som rådde när de lämnades och varken Bure Equity AB eller AcadeMedia AB har någon skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen varje sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, oavsett om detta är till följd av ny information, nya förhållanden eller något annat. Siffrorna som presenteras i denna erbjudandehandling har i förekommande fall avrundats, inklusive vissa totaler i de tabeller som återfinns i dokumentet. Emissionen administreras av Swedbank AB, som i sin egenskap av kontoförande institut har erhållit särskilt tillstånd att hantera och registrera emissioner i VPC-systemet. Banken är enbart emissionsinstitut och har inte deltagit i arbetet med erbjudandehandlingen och/eller annat informationsmaterial. Banken har inte heller på annat sätt deltagit i transaktionen. Frågor i samband med transaktionen rörande bakgrund och motiv, Bure Equity AB:s verksamhet och marknadens utveckling ställs till Bure Equity AB.

3 Innehåll Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia... 2 Villkor och anvisningar... 3 Bakgrund och motiv till Erbjudandet... 4 Uttalande från styrelsen i AcadeMedia med anledning av Erbjudandet från Bure... 5 Information om AcadeMedia... 6 Finansiell utveckling i sammandrag Aktiekapital och ägarförhållanden AcadeMedias bolagsordning Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer AcadeMedias delårsrapport januari september Bure i korthet Skattefrågor i Sverige Uttalande från styrelsen i AcadeMedia över beskrivningen av AcadeMedia Revisorernas granskningsberättelse Adresser ), 2) Erbjudandet i sammandrag Bure Equity AB ( Bure ) lämnade den 22 oktober 2007 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB ( AcadeMedia eller Bolaget ) att överlåta samtliga aktier i AcadeMedia till Bure. Bure har efter att ha erhållit närmare information beslutat att även låta AcadeMedias teckningsoptioner omfattas av Erbjudandet. 3) Pris per aktie av serie A och serie B: Pris per teckningsoption: 90 kronor kontant 9,25 kronor kontant Anmälningsperiod: 19 november 10 december 2007 Beräknad likviddag: 18 december ) Om AcadeMedia innan likvid redovisas i Erbjudandet genomför utdelning eller annan värdeöverföring, kommer priset i Erbjudandet att justeras med motsvarande belopp. 2) Erbjudandet omfattar i förekommande fall sådana BTA (betald tecknad aktie) som är under registrering och som ej hunnit registreras innan anmälningsperioden löper ut. 3) Med stöd av uttalande från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2007:41) har Bure inte tidigare fattat beslut huruvida AcadeMedias teckningsoptioner skulle omfattas av Erbjudandet. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

4 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia Bure offentliggjorde den 22 oktober 2007 att bolaget förvärvat totalt aktier av serie A och aktier av serie B i AcadeMedia för 90 kronor per aktie. Bure ägde sedan tidigare aktier av serie A och aktier av serie B, representerande 27,1 procent av rösterna och 8,8 procent av kapitalet i AcadeMedia. Efter genomfört förvärv innehade Bure 26,3 procent av kapitalet och 42,1 procent av rösterna i AcadeMedia varför bestämmelserna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden aktualiserades. Bure offentliggjorde följaktligen, i enlighet med dessa bestämmelser, den 22 oktober 2007, beslutet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i AcadeMedia. Aktierna i AcadeMedia av serie B är noterade på Nordiska Listan, Small Cap, OMX Nordic Exchange Stockholm. Aktierna av serie A är onoterade. Bure erbjuder 90 kronor kontant för varje aktie och 9,25 kronor kontant för varje teckningsoption 1) i AcadeMedia ( Erbjudandet ). Om AcadeMedia innan likvid redovisas i Erbjudandet genomför utdelning eller annan värdeöverföring, kommer priset i Erbjudandet att justeras med motsvarande belopp. För varje aktie i AcadeMedia erbjuds 90 kronor kontant Erbjudandet motsvarar stängningskursen för AcadeMedias aktie av serie B fredagen den 19 oktober Det har ej funnits skäl att anta att AcadeMedias aktie av serie A har annat värde än aktie av serie B Baserat på den genomsnittliga slutkursen i AcadeMediaaktien av serie B de 10 dagar som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet uppgår budpremien till 5,9 procent För varje teckningsoption erbjuds 9,25 kronor kontant 2) Totalvärdet på Erbjudandet uppgår till 337,6 miljoner kronor 3) Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 19 november 2007 till och med den 10 december Redovisning av likvid till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare beräknas ske omkring den 18 december 2007 Efter Erbjudandets offentliggörande den 22 oktober 2007 har Bure förvärvat ytterligare aktier av serie B i AcadeMedia till en kurs om 90 kronor och äger härefter totalt aktier av serie A och aktier av serie B vilket motsvarar totalt 34,8 procent av kapitalet och 47,5 procent av rösterna i AcadeMedia. Under de sex månader som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet förvärvade Bure den 3 oktober aktier av serie A till en kurs om 84 kronor och den 21 oktober aktier av serie A och aktier av serie B till en kurs om 90 kronor. Bure äger för närvarande inga teckningsoptioner i AcadeMedia och har inte heller förvärvat några teckningsoptioner i AcadeMedia under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Finansiering av Erbjudandet sker inom ramen för Bures tillgängliga medel och befintliga kreditramar. Styrelsens för AcadeMedia uttalande med anledning av Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 23 november 2007, se avsnitt Uttalande från styrelsen i AcadeMedia med anledning av Erbjudandet från Bure. OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inkluderande dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Bure den 21 oktober 2007, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot OMX Nordic Exchange Stockholm att följa det föregående och att underkasta sig de sanktioner som OMX Nordic Exchange Stockholm kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. Bure har den 22 oktober 2007 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt den 21 oktober 2007 om ovan nämnda åtagande gentemot OMX Nordic Exchange Stockholm. 1) Med stöd av uttalande från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2007:41) har Bure inte tidigare fattat beslut huruvida AcadeMedias teckningsoptioner skulle omfattas av Erbjudandet. Bure har emellertid efter att ha erhållit närmare information beslutat att även låta AcadeMedias teckningsoptioner omfattas av Erbjudandet. 2) Vederlaget för varje teckningsoption i AcadeMedia har beräknats och fastställts med hjälp av Black & Scholes-metoden, baserad på en volatilitet om 30 procent. För information om de viktigaste villkoren för teckningsoptionerna, se avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden. 3) Baserat på det totala utestående antalet aktier i Bolaget vilka ej ägs av Bure per den 9 november Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

5 Villkor och anvisningar Villkor för Erbjudandet till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i AcadeMedia Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i AcadeMedia erbjuds att överlåta sina aktier och teckningsoptioner i Acade- Media till Bure. Bure erbjuder 90 kronor kontant för varje aktie av serie A och serie B och 9,25 kronor kontant för varje teckningsoption. Om AcadeMedia innan likvid redovisas i Erbjudandet genomför utdelning eller annan värdeöverföring, kommer priset i Erbjudandet att justeras med motsvarande belopp. Courtage utgår ej i samband med Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Erbjudandets fullföljande är inte förenat med några villkor. Erbjudandet från Bure är således inte villkorat av finansiering utan finansiering kommer att ske inom ramen för Bures tillgängliga medel och befintliga kreditramar. Accept Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i AcadeMedia vars innehav är direktregistrerat hos VPC AB ( VPC ) och som önskar acceptera Erbjudandet skall under perioden 19 november 2007 till 10 december 2007 underteckna och skicka eller lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till: Swedbank AB Emissioner E STOCKHOLM Anmälningssedeln måste lämnas in eller skickas, gärna i bifogat frankerat kuvert, i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Swedbank ( Swedbank ) tillhanda senast klockan den sista dagen av anmälningsperioden. Anmälningssedeln kan också lämnas in till bankkontor eller andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till Swedbank i god tid före sista dagen av anmälningsperioden. VP-konto och aktuellt innehav av aktier och teckningsoptioner framgår av den förtryckta anmälningssedeln, vilken sänts ut tillsammans med denna erbjudandehandling. Aktieägare respektive teckningsoptionsinnehavare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Vänligen notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av Swedbank. Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i AcadeMedia som accepterar Erbjudandet bemyndigar och uppdrar åt Swedbank att leverera deras aktier och teckningsoptioner i AcadeMedia till Bure enligt villkoren för Erbjudandet. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla denna erbjudandehandling eller förtryckt anmälningssedel. Accept skall istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Pantsatta innehav Om aktierna eller teckningsoptionerna är pantsatta måste även panthavaren fylla i och underteckna anmälningssedeln som lämnas in. Bekräftelse av accept Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats kommer aktierna och teckningsoptionerna att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i ägarens namn. I samband därmed skickar VPC en avi ( VP-avi ) som visar antalet aktier och teckningsoptioner som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot, i ägarens namn. Någon VP-avi som visar antalet aktier och teckningsoptioner som utbokats från det ursprungliga VP-kontot kommer inte att skickas ut. Redovisning av likvid Redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 18 december Redovisning av likvid sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto på vilket aktier respektive teckningsoptioner i AcadeMedia var registrerade. Aktieägare respektive teckningsoptionsinnehavare som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller om kontot är felaktigt sker utbetalning genom utbetalningsavi. I samband med redovisning av likvid utbokas aktierna och teckningsoptionerna från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Om innehavet är förvaltarregistrerat kommer redovisningen att ske till förvaltaren. Observera att även om aktierna respektive teckningsoptionerna i AcadeMedia är pantsatta sker utbetalningen till avkastningskontot eller till det konto panthavaren angivit på anmälningssedeln. Rätt till förlängning av Erbjudandet Bure förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. 1) För det fall anmälningsperioden förlängs skall detta inte fördröja redovisning av likvid till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som accepterat Erbjudandet under ordinarie anmälningsperiod. Rätt till återkallelse av accept Gjord accept får ej återkallas. 1) Meddelande om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Bure genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

6 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Bure är verksamt inom utbildningssektorn sedan mer än 10 år, och efter Bures renodling under senare år representerar dessa investeringar idag mer än hälften av Bures rörelsedrivande verksamhet. Utbildningssektorn är en prioriterad verksamhet för Bure, och inom Bure-koncernen finns den erfarenhet, kompetens och det långsiktiga synsätt som är nödvändigt för kvalitetsinriktad och förtroendebaserad verksamhet. Bures verksamheter inom utbildningssektorn omsätter idag över 1,6 miljarder kronor räknat i årsomsättningstakt. Sedan i våras är Bure en av huvudägarna i Academedia, ett utbildningsbolag som Bure har stort förtroende för och önskar öka sitt engagemang i. Academedia är ett ledande utbildningsbolag med verksamhet inom bland annat gymnasieutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och företagsutbildning. Denna inriktning på Bolaget förstärker och kompletterar Bures nuvarande satsningar inom utbildningsområdet och ligger i linje med vår uttalade ambition att vara en långsiktig och betydande ägare till bolag i branscher där vi har dokumenterad erfarenhet. I det fortsatta arbetet med att utveckla Bolaget ser vi vissa möjligheter till samordning och samarbete med Bures nuvarande verksamhet inom utbildning, men framförallt skall vi tillsammans med företagsledningen och de anställda fortsätta utvecklingen av Bolaget, vilket kan resultera i investeringar, omstruktureringar, förvärv och avyttringar. I denna utveckling kommer Bures finansiella position och erfarenhet spela en viktig roll. Efter AcadeMedias uppjusterade resultatförväntningar avseende tredje kvartalet som offentliggjordes den 19 oktober 2007 erbjöds Bure att köpa ett större block om totalt aktier av serie B och aktier av serie A för 90 kronor per aktie, vilka aktier Bure förvärvade. Bure ägde sedan tidigare aktier av serie A och aktier av serie B, representerande 27,1 procent av rösterna och 8,8 procent av kapitalet i AcadeMedia. Genom detta förvärv ökade Bures ägande till 26,3 procent av kapitalet och 42,1 procent av rösterna i AcadeMedia varför reglerna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden aktualiserades. Av de som valt att sälja till Bure återfinns ett antal större professionella aktiemarknadsaktörer. Bures styrelse fattade den 22 oktober 2007 beslut att lägga ett s.k. budpliktsbud då detta bedömdes vara ett enkelt och transparent sätt att klargöra Bures inställning att Bure på den aktuella nivån önskar förvärva en så stor andel av aktierna i AcadeMedia som möjligt. Det utrymme för spekulativ handel i aktien, som annars lätt uppkommer då någon endast offentliggör att budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna har passerats, minimerades också genom att budpliktsbudet lades omedelbart. Efter Erbjudandets offentliggörande den 22 oktober 2007 har Bure förvärvat ytterligare aktier av serie B i AcadeMedia till en kurs om 90 kronor och äger härefter totalt aktier av serie A och aktier av serie B vilket motsvarar totalt 34,8 procent av kapitalet och 47,5 procent av rösterna i AcadeMedia. Bure anser, på samma sätt som då budpliktsbudet offentliggjordes, att 90 kronor motsvarar ett fullt och rimligt pris på AcadeMedia. Bure bedriver verksamhet av samma art. Bure är därmed väl förtroget med värdering och utvärdering av den här typen av verksamhet, bl.a. med beaktande av hur Bures motsvarande verksamhet idag är implicit värderad via Bures egen notering och även med beaktande av att skolverksamhet kan resultatredovisas på olika sätt vad gäller månads- och kvartalsperiodisering. Den information som Acade- Media offentliggjort sedan budpliktsbudets offentliggörande genom omvänd vinstvarning, delårsrapport och beskrivningen i denna erbjudandehandling påverkar inte denna värdebedömning eller Bures värdering av AcadeMedia. Bure menar att ingen ny finansiell information som AcadeMedia har offentliggjort sedan Bures ursprungliga förvärv av den ursprungliga posten av 27,9 procent av rösterna under mars månad 2007 föranleder någon grundläggande omvärdering av AcadeMedia. Bure tror därför att kursuppgången sedan dess, från i storleksordningen kronor per aktie till de kursnivåer som rådde innan budpliktsbudet offentliggjordes, uteslutande eller framförallt har föranletts av Bures inträde i Bolaget och därav följande spekulationer om det eventuella uppköpserbjudande som nu sedermera Bure kommit att offentliggöra. Med detta synsätt menar Bure att budpliktsbudet om 90 kronor innefattar en implicit premium mellan i storleksordningen procent. Till bilden hör här också att AcadeMedia-aktien de senaste 12 månaderna stigit med över 200 procent vilket tillfullo torde reflektera de högt ställda förväntningarna på Bolaget. Styrelsen för AcadeMedia har översiktligt granskat beskrivningen av AcadeMedia på sidorna 6 33 i denna erbjudandehandling. Förutom den nyss nämnda informationen försäkras att, såvitt styrelsen för Bure känner till, de uppgifter som framställs i erbjudandehandlingen överensstämmer med faktiska förhållanden. Göteborg, 13 november 2007 Bure Equity AB Styrelsen Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

7 Uttalande från styrelsen i AcadeMedia med anledning av Erbjudandet från Bure Offentliggörande av styrelsens i AcadeMedia uttalande med anledning av Erbjudandet beräknas ske omkring den 23 november Uttalandet kommer att offentliggöras på AcadeMedias hemsida samt sändas till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia. Styrelsen i AcadeMedia har informerats om att aktieägare i AcadeMedia representerande 49,7 procent av kapitalet och 42,5 procent av rösterna i Bolaget ej har för avsikt att acceptera Erbjudandet om 90 kronor per aktie kontant. 1) 1) Per den 13 november Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

8 Information om AcadeMedia Informationen om AcadeMedia på sidorna 6 33 i denna erbjudandehandling är hämtad från AcadeMedias prospekt i samband med nyemission av aktier för upptagande till handel, daterat den 23 oktober 2007, om inte annat anges. Prospektet upprättades med anledning av AcadeMedias förvärv av Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola. Bure har inte kontrollerat riktigheten eller fullständigheten i den av AcadeMedia offentliggjorda informationen i denna erbjudandehandling. Styrelsen för AcadeMedia har gjort kompletteringar där så befunnits erforderligt. Verksamhet AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultatet. Bolaget vänder sig till både privat och offentlig sektor. AcadeMedia har huvudkontor i Göteborg och är verksamt på ett 30-tal platser i Sverige samt i Köpenhamn och Oslo med dotterbolag. Verksamheten bedrivs genom fem olika affärsområden: AcadeMedia Eductus AcadeMedia Learning Consulting Nordens teknikerinstitut NTI Ljud & Bildskolan LBS Drottning Blankas Gymnasieskola Varumärken Bolaget arbetar med sex starka varumärken: AcadeMedia NTI-skolan Eductus AcadeMedia Masters Ljud & Bildskolan LBS Drottning Blankas Gymnasieskola Dessa varumärken är fördelade på alla de utbildningar och tjänster som AcadeMedia erbjuder. En detaljerad redogörelse över hur dessa varumärken används finns under respektive affärsområde. Affärsområden AcadeMedias utbildningsverksamhet bedrivs för närvarande i Bolagets sju aktiva dotterbolag genom fem affärsområden; AcadeMedia Eductus, Learning Consulting, NTI, LBS och DBG. Dessa affärsområden skapar en naturlig och pedagogisk uppdelning av Bolagets omfattande utbildningsverksamhet. Utbildningsverksamheten beskrivs i detta prospekt såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt utifrån denna affärsområdesuppdelning. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

9 Information om AcadeMedia Bolagsstruktur AcadeMedia består av moderbolaget AcadeMedia AB (publ), 16 dotterbolag och 10 övriga företag ingående i koncernen. Nedan finns en illustration över den nuvarande bolagsstrukturen. Målbild Bilden nedan illustrerar den bolagsstruktur som AcadeMedia eftersträvar att ha från och med Affärsidé AcadeMedia skall genom utbildningar utveckla människor och företag genom att använda modern pedagogik och teknik för att skapa mätbara vinster för kunden. Affärsmodell AcadeMedia skall skapa kundvärde för både de som köper utbildningar och de som genomgår utbildningar. Bolaget skall sälja utbildningar med stor kundnytta, till rätt pris och med rätt kvalitet. AcadeMedia skall vända sig till företag som är internationellt verksamma eller har en arbetsmarknadsorganisation inom marknadssegment där störst kundnytta kan levereras. Bolaget skall även samverka med näringslivet genom all offentlig utbildningsverksamhet. AcadeMedia har som strategi att växa dels organiskt och dels genom förvärv. Förvärv skall stödja Bolagets långsiktiga inriktning, vara kompetenshöjande och ge ett positivt kassaflöde. Vision Bolagets vision är att utveckla AcadeMedia till en ledande aktör inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet genom att ta en aktiv del i omstruktureringen av utbildningsbranschen. AcadeMedia skall utveckla sättet man lär på i arbetslivet för att därigenom öka kundernas konkurrenskraft och framtidsutsikter. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

10 Information om AcadeMedia Historik 1994 Bolaget startar sin verksamhet Bolaget börsnoteras på O-listan ARENA AB och Göteborgs Reklambyråskola förvärvas Competentia AB (därigenom Eductus), Företagspoolen Sverige AB och Reagens Simulation AB förvärvas Omsättningen fördubblas (158,2 Mkr) jämfört med 2003 (82,4 Mkr) Kraftigt förbättrat rörelseresultat (10,4 Mkr) jämfört med 2003 ( 32,7 Mkr) Bolaget strukturerar verksamheten i två segment, privata och offentliga utbildningar Omsättningen ökar från 158,2 Mkr till 226,2 Mkr Rörelseresultat för 2005 uppgick till cirka 9,9 Mkr exkl. struktur- och engångskostnader Åtgärdsprogram initieras för att skapa kostnadseffektiviseringar Bolaget ökar satsningarna på försäljning och marknadsföring Koncernens rörelseresultat för 2006 uppgick till 11,0 Mkr ( ,7 Mkr) AcadeMedia AB förvärvar Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) Staffan Lund och Pernilla Ström väljs in i AcadeMedia AB:s styrelse AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan LBS AB (LBS) och Drottning Blankas gymnasieskola (DBG). Bolaget förvärvar även Knowledge Partner Syd AB som är en stor aktör inom kvalificerad yrkesutbildning (KY). Knowledge Partner integreras i affärsområdet Eductus under varumärket AcadeMedia Masters. Affärsområde AcadeMedia Eductus Verksamhet Affärsområdet AcadeMedia Eductus inriktar sig på, i huvudsak, kvalificerade yrkesutbildningar (KY), arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildningar, omställningsutbildningar, arbetslivsinriktad rehabilitering (rehab) och jobbförmedling. Organisation AcadeMedia Eductus är uppdelat i fyra regioner vilka leds av vardera en regionchef. Varje etablering leds av en ansvarig projektledare med resultatansvar. Produkter Eductus Arbetsmarknad AcadeMedia Eductus är ett av Sveriges ledande företag för förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning samt för arbetslivsinriktad rehabilitering. AcadeMedia Eductus har under 2007 tecknat nationellt ramavtal med Försäkringskassan för genomförande av arbetslivsinriktade insatser. En marknad som enligt Bolagets bedömning kommer att växa under AcadeMedia Eductus har bred kompetens och jobbar med utbildning mot yrkesgrupper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Under 2007 har AcadeMedia Eductus tagit marknadsandelar inom rehab och jobbförmedling. AcadeMedia Eductus har fokus på tjänstemannasektorn generellt och för framtiden hållbara branscher specifikt. Ambitionen är att utveckla människor mot långsiktigt hållbara yrkesområden. Under året har ett antal koncept skapats och vidareutvecklats. Eductus Vux AcadeMedia Eductus bedriver grundläggande och gymnasial vuxenutbildning på uppdrag av 10 kommuner i Sverige med verksamhet från Malmö i söder till Östersund i norr, i klassrum och på distans. AcadeMedia Eductus arbetar med alla ingående delar i vuxenutbildningstrappan, orienteringskurser, kärnämnen och yrkesinriktade utbildningar. Flexgymnasiet är ett koncept för individualiserade studier av företrädesvis kärnämnen. Målet är att erbjuda flera alternativ vilket ger eleven frihet och möjligheter. De kan välja de ämnen eller delar av ämnen de verkligen behöver. Kanske vill eleven gå en hel utbildning? Studera på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid, klassrum eller distans, i grupp eller individuellt? Individen bestämmer. AcadeMedia Eductus utbildar för arbetslivet. Yrkesinriktningarna har en förankring i arbetslivets efterfrågan på arbetskraft och ser därför olika ut på olika geografiska platser. De har dock ett gemensamt, alla motiverar de elever till stordåd genom ett problembaserat och verklighetsrelaterat lärande som skapar engagemang och vilja att lära mer. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

11 Information om AcadeMedia Eductus Omställning I en tid då utvecklingen och förändringstakten går allt snabbare så sker en kontinuerlig effektivisering och omstrukturering av företags verksamheter. Företags förmåga till omställning har därmed blivit en konkurrensfaktor i sig. Omställning kan omfatta såväl verksamhet som personal och teknik. Tidigare möttes kraven på förändring ofta av generella och passiva åtgärder. Inte sällan med resultatet att äldre arbetskraft ställdes utanför arbetslivet. Idag handlar det i stället om framåtriktade och personligt utformade insatser. Att avsluta anställningar på ett korrekt sätt har blivit en viktig fråga för företag som vill verka långsiktigt på marknaden. AcadeMedia Eductus erbjuder företag och organisationer stöd i denna process. AcadeMedia Eductus har bland annat ramavtal med Tsl, LO-kollektivets trygghetsavtal där man fungerar som stöd och resurs för företag i omställningssituationer. Eductus har också avtal med och levererar till TRR, trygghetsrådet inom det privata näringslivet, såväl som till Trygghetsstiftelsen inom det statliga avtalsområdet. Eductus kan med erfarna interna coacher, yrkesinriktade utbildningar och med en enhet för rekrytering hjälpa individen att skapa möjligheter att nå målet ett nytt jobb. AcadeMedia Masters Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform inom det reguljära utbildningssystemet. Den är utformad i nära samarbete med arbetslivet för att leda till jobb och för att vara ett alternativ till traditionell högskoleutbildning. Verksamheten bedrivs på uppdrag av KY-myndigheten. Under 2007 bedriver AcadeMedia Masters, som Bolagets skola heter, totalt 23 utbildningar på nio orter med cirka 800 deltagare. Det gör AcadeMedia Masters till en av de största privata KY-anordnarna. AcadeMedia Masters yrkesinriktade utbildningar är en investering i möjligheter på framtidens arbetsmarknad. Man får en spetskompetens inom områden som efterfrågas i dagens och morgondagens yrkesliv. AcadeMedia samarbetar med företag inom de branscher Bolagets utbildningar riktar sig mot. Representanter från näringslivet följer varje utbildning från start till examen. De medverkar aktivt genom utbildningens ledningsgrupp. AcadeMedia Företagskurser Att kontinuerligt utvecklas som individ är en nödvändighet både idag och för framtiden. Mot individer och medarbetare erbjuder AcadeMedia därför en meny av utbildningar med variation både i ämne och i längd. Bolagets diplomutbildningar inom Reklambyråskolan ger människor möjlighet att på kvällstid förkovra sig inom reklambyråvärldens huvudyrken copywriter respektive art director. I Stockholm har AcadeMedia utbildningar i samarbete med Stockholm Visitors Board AB där målet är att bli Auktoriserad Stockholmsguide. Utöver detta erbjuder AcadeMedia företagsanpassad utbildning. Bolaget utbildar i ledarskap, kommunikation, IT, affärsmannaskap, grupputveckling med mera. AcadeMedia är leverantör till en mängd stora och små företag och organisationer. Som exempel kan nämnas det nationella avtal Bolaget har med Försäkringskassan vad gäller utbildningar inom ledarskap och grupp/individutveckling av deras personal. AcadeMedia Jobb Under 2007 har AcadeMedia Eductus startat upp privat jobbförmedling i Malmö, Norrköping och Sundsvall. Privat jobbförmedling är ett försök som AMS har upphandlat som ett komplement till sin egen verksamhet. AcadeMedia Eductus är AMS största leverantör under försöksperioden. AcadeMedia Rekrytering AcadeMedia Rekrytering etablerades under slutet av 2006 som ett komplement till vår individorienterade jobbmatchning inom Eductus Arbetsmarknad. AcadeMedia Rekrytering hjälper företag och organisationer med behov av nyrekrytering. Acade- Medias specialitet inom området är att hitta personer med tillräcklig kompetens, men framför allt med rätt värderingar, rätt intresse och rätt vilja. Rekrytering är ett svårt och kostsamt arbete för små och medelstora företag. Med ett attraktivt pris och en effektiv rekryteringsprocess vill Bolaget ta en egen position på marknaden för rekrytering. Personal representerar i en tjänsteekonomi den viktigaste pusselbiten i företagens konkurrenskraft. Lyckade nyanställningar är helt avgörande för företags lönsamhet och utveckling. Viktigaste produktkategorierna Nedan beskrivs de viktigaste produktkategorierna för varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen: 2004 AcadeMedia Education/Eductus Arbetsmarknad 2005 AcadeMedia Masters, Eductus Vux, Eductus Omställning 2006 AcadeMedia Masters Varumärken Varumärket Eductus används för följande utbildningsverksamheter: Eductus Arbetsmarknad kompetensutveckling, coachning och jobbmatchning av arbetssökande och sjukskrivna Eductus Vux från yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå och flexgymnasiets kärnämnesutbildningar till orienteringskurser Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB 9

12 Information om AcadeMedia Eductus Omställning karriärväxling för individer som blivit övertaliga Varumärket AcadeMedia används för följande utbildningsverksamheter: AcadeMedia Masters 23 olika kvalificerade yrkesutbildningar fördelade på nio geografiskt spridda orter AcadeMedia Företagskurser en palett av utvecklingsmöjligheter för företag och individer, från intensivkurser på en dag till årslånga diplomutbildningar, i klassrum, på distans eller i blandning därav AcadeMedia Rekrytering kompetensförsörjningsstöd åt företag och organisationer AcadeMedia Jobb jobbförmedling på uppdrag av AMV Marknad Inom affärsområdet AcadeMedia Eductus är AcadeMedia i huvudsak verksamma på den svenska marknaden, inom den offentliga sektorn. Konkurrenter Inom affärsområdet AcadeMedia Eductus har AcadeMedia bland annat följande konkurrenter: Lernia AB, IHM Business School, Internationella Handelshögskolan i Stockholm, Ifl vid Handelshögskolan i Stockholm, Iris Hadar AB, Yrkesakademien AB, InfoKomp, Novum Kompetens & Datautveckling och Mercuri International Sverige AB. Affärsområde Learning Consulting Verksamhet Affärsområdet Learning Consulting inriktar sig i huvudsak på elearning och affärssimuleringar. Organisation Learning Consulting har huvudkontor och utvecklingsorganisation i Malmö och arbetar ofta med kunder med global verksamhet. Produkter AcadeMedia elearning elearning är idag en väl etablerad utbildningsform världen över. En ökad förändringstakt i samhället i stort parallellt med en ökad globalisering har skapat en ny vardag för många företag och organisationer. Nu behövs och efterfrågas lösningar som snabbt och kostnadseffektivt kan nå ut med information och utbildning till stora och spridda grupper. För många är frågan idag inte längre om man ska använda elearning, utan hur och i vilken utsträckning. Idag är Bolaget en av de mest erfarna leverantörerna i Norden. Delar av Bolaget har sedan 1988 varit en av pionjärerna inom området. De skräddarsydda lösningarna stimulerar deltagarnas olika sinnen och uppmuntrar till interaktion och reflektion. Genom att kombinera och anpassa pedagogik, grafik och teknik efter respektive målgrupp utmanas användaren och lusten att lära väcks! Med hundratals levererade lösningar har Bolaget hjälpt kunder att höja kompetensen och nå mätbara resultat. Bolagets uppfattning är att trenderna går mot ökad satsning på miljöutbildning, informationssäkerhet, säljträning och introduktionsutbildning. Många företag satsar också på att bygga upp en kunskapsportal, där många utbildningar och annan information kan samlas under ett tak. AcadeMedia Affärssimuleringar Kompetens handlar om att fusionera kunskap med färdigheter och applicera dem i deltagarens vardag. Det gör man bara genom att träna. Där fyller simulering en oerhört viktig funktion inom så vitt skilda områden som pilotutbildning, körkortskurser och ekonomianalys. Bolaget har fokus på verksamhets- och affärssimulering. Med Bolagets simuleringsprodukt, Reagens, skapas kraftfulla och realistiska avbilder av kundernas affärsverksamheter. Där låter man chefer och medarbetare träna och genom att få uppleva konsekvenserna av egna och andras beslut utveckla en fördjupad förståelse, eller kompetens inom det simuleringen lyfter fram. Det kan vara affärsmannaskap med exempel som fokus på beläggningsgradens inverkan på lönsamhet, kundmötets kraft i butiken eller merförsäljningens effekter på resultatet. Det kan å andra sidan vara en gemensam värdegrundspåverkan på arbetsmiljön, förståelse av bristande kontinuerlig kvalitetsutveckling eller styrkortens kraft i verksamhetsutvecklingen. Viktigaste produktkategorierna Nedan beskrivs de viktigaste produktkategorierna för varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen: 2004 AcadeMedia elearning 2005 AcadeMedia elearning, AcadeMedia Affärssimuleringar 2006 AcadeMedia Affärssimuleringar, AcadeMedia elearning Varumärken Varumärket AcadeMedia används för följande utbildningsverksamheter: AcadeMedia elearning en rad koncept för webbaserad utbildning och kommunikation AcadeMedia Affärssimulering att utveckla affärsmannaskap med simulering som verktyg 10 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

13 Information om AcadeMedia Marknad Inom affärsområdet Learning Consulting är AcadeMedia i huvudsak verksamma på den svenska marknaden, inom den privata sektorn. Konkurrenter Inom affärsområdet Learning Consulting har AcadeMedia bland annat följande konkurrenter; Involve, Open Training, Samsari, Celemi och Business Training System. Affärsområde NTI Verksamhet Affärsområdet NTI inriktar sig i huvudsak på gymnasieskolor, distansutbildningar och vuxenutbildningar. Organisation NTI är uppdelat i tre områden: Friskolor Vux Distans Varje friskola leds av en ansvarig rektor medan Vux och Distans har egna områdeschefer med resultatansvar. Produkter NTI Friskola NTI erbjuder två skolkoncept mot friskolemarknaden: NTI-gymnasiet Mikael Elias Teoretiska gymnasium NTI-gymnasiet fokuserar på två program: MP Medieprogrammet och EC Elprogrammet. I dessa program finns många möjligheter till olika inriktningar och fördjupningar. Mikael Elias Teoretiska gymnasium fokuserar på två program: samhällsvetenskapliga med inriktningarna ekonomi och samhällsvetenskap och naturvetenskapliga med inriktningen naturvetenskap. Inom dessa program finns möjlighet att välja en profil. Valen är humanistisk, estetisk, ekonomisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig profil beroende på vilket program man läser. Mikael Elias Teoretiska gymnasium är en skola för den som har siktet inställt på en högre universitetsutbildning. NTI-skolan har en pedagogisk vision och en individbaserad undervisning där teori och praktik varvas om vartannat. Elevinflytandet är stort och man försöker alltid erbjuda nya sätt att lära ut den senaste kunskapen. NTI erbjuder alla elever ett utökat lärarstöd. Elever som behöver kan få hjälp efter lektionstid. Eftersom olika elever har olika lärstilar har NTI som mål att anpassa pedagogiken efter elevens behov. NTI tror på ett nära samarbete mellan elever och lärare. NTI-skolan är huvudman för nio fristående gymnasieskolor (NTIgymnasiet) vilka är placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Eskilstuna, Karlskrona, Lund, Luleå och Falun. Ytterligare etableringar är planerade att göras under de kommande åren. Mikael Elias Teoretiska program är ett program som har startats under 2007 och de första ansökningarna kom in under våren Programmen kommer att startas i fem nya skolor i Karlskrona, Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Drygt 350 nya elever har påbörjat studierna på de nya programmen under hösten NTI Distans Över 45 kommuner har tecknat ramavtal med NTI kring distansutbildningar. Flera av kommunerna ansvarar även för att hantera NTI-skolans kurser gentemot grannkommuner. Det faktiska antalet kommuner som nyttjar NTI-skolans kurser är omkring 95. I dagsläget har NTI omkring aktiva elever som läser enbart på distans. NTI:s aktuella utbud på distans är 104 nationella kurser. NTI-skolan bedriver lärarledd distansundervisning. Det betyder att studerande, oavsett geografisk placering, ständigt har tillgång till lärare som hjälper till under studierna. NTI erbjuder en personlig lärare som arbetar heltid med distansundervisning. Det innebär att man kan få hjälp per telefon eller e-post hela dagarna, varje vardag i veckan. NTI Vux För närvarande erbjuder NTI-skolan klassrumsförlagd utbildning på följande orter: Stockholm, Göteborg, Umeå och Falun. I storstäderna är de flesta kurserna yrkesinriktade medan kärn- och allmänna ämnen dominerar i Umeå och Falun. Falun är unikt då i princip all gymnasial vuxenutbildning där genomförs av NTI. Viktigaste produktkategorierna Nedan beskrivs de viktigaste produktkategorierna för varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen: 2004 NTI Vux, 2005 NTI Vux, NTI Friskola, NTI Distans 2006 NTI Vux, NTI Friskola, NTI Distans Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB 11

14 Information om AcadeMedia Varumärken Varumärket NTI-skolan används för följande utbildningsverksamheter: NTI Friskola två friskolekoncept på gymnasienivå med egna varumärken. NTI-gymnasiet samt Mikael Elias Teoretiska gymnasium NTI Vux yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå NTI Distans ett marknadsledande distanskoncept inom den kommunala vuxenutbildningen Marknad Inom affärsområdet NTI är AcadeMedia i huvudsak verksamma på den svenska marknaden, inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Konkurrenter Inom affärsområdet NTI har AcadeMedia bland annat följande konkurrenter; John Bauer-gruppen, MiRoi, Nackademin och Jensen Education. Affärsområde DBG Verksamhet Affärsområdet Drottning Blankas Gymnasieskola (DBG) inriktar sig i huvudsak på gymnasiefriskolor. Organisation Varje friskola leds av en ansvarig rektor med resultatansvar. Det pedagogiska ansvaret för gymnasieskolorna vilar på skolans rektorsgrupp. Ordförande i rektorsgruppen är skolans gymnasiechef. VD, ekonomichefen och gymnasiechefen utgör skolans ledningsgrupp. Affärsområdets huvudkontor, som är gemensamt med Ljud & Bildskolans, är placerat i Varberg. Produkter DBG erbjuder följande program: teknik, samhälle, naturvetenskap, turism, design, stylist, spa och fitness samt räddningstjänst. I samtliga program finns många möjligheter till olika inriktningar och fördjupningar. DBG är huvudman för tre fristående gymnasieskolor, vilka är placerade i: Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Ytterligare etableringar planeras. DBG har lämnat in fyra ansökningar till Skolverket att starta nya utbildningar på befintliga orter. Övrigt DBG stödjer Barnens Rätt I Samhället (BRIS). Marknad Affärsområdet DBG är enbart verksamt på den svenska marknaden. Konkurrenter Inom affärsområdet DBG har AcadeMedia bland annat följande konkurrent; Rosensparregymnasiet. Affärsområde LBS Verksamhet Affärsområdet Ljud & Bildskolan (LBS) inriktar sig i huvudsak på gymnasiefriskolor och vuxenutbildningar. Organisation LBS är uppdelat i tre områden: Friskolor Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) Företagsutbildning Varje friskola leds av en ansvarig rektor medan KY och företagsutbildningar har egna områdeschefer med resultatansvar. Det pedagogiska ansvaret för gymnasieskolorna vilar på skolans rektorsgrupp. Ordförande i rektorsgruppen är skolans gymnasiechef. VD, ekonomichefen och gymnasiechefen utgör skolans ledningsgrupp. Affärsområdets huvudkontor, som är gemensamt med Drottning Blankas, är placerat i Varberg. Produkter Friskola LBS-gymnasiet fokuserar på två program: Medieprogrammet och Spelutveckling. På några orter erbjuds även gymnasieutbildning inom det estetiska programmet. I samtliga program finns många möjligheter till olika inriktningar och fördjupningar. LBS är huvudman för sex fristående gymnasieskolor, vilka är placerade i: Borås, Halmstad, Kungsbacka, Lund, Trollhättan och Varberg. Tillstånd finns att starta gymnasieskola i Kristianstad Ytterligare etableringar planeras. LBS har lämnat in tolv ansökningar till Skolverket om att starta nya utbildningar på befintliga orter. KY LBS bedriver två KY i Varberg: Systemutvecklare med.net (80 poäng) samt Ljud- och Musikteknik (60 poäng). Fem ansökningar att starta nya KY har lämnats in till KY-myndigheten, varav en som ersättare för Ljud- och Musikteknik, som upphör fr.o.m. HT Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

15 Information om AcadeMedia Företagsutbildningar Inom LBS bedrivs företagsutbildningar bestående av olika kortare utbildningar inom media. Kurserna är huvudsakligen anpassade för den grafiska branschen. Fram till den 1 juli 2007 bedrev LBS även arbetsmarknadsutbildning finansierad av Europeiska socialfonder (ESF). Övrigt Affärsområdet äger 371 andelar i VarbergsVind ekonomisk förening. Andelarna, som motsvarar ca 50 procent av LBS elenergiförbrukning, innebär att affärsområdets kostnad för elenergi reduceras avsevärt. LBS stödjer även Barnens Rätt I Samhället (BRIS). Marknad Affärsområdet LBS är enbart verksamt på den svenska marknaden. Konkurrenter Inom affärsområdet LBS har AcadeMedia bland annat följande konkurrenter; John Bauer-gruppen och IT-gymnasiet. Bolagsstyrning AcadeMedias styrelse fastställer årligen en arbetsordning för styrelsen samt en VD-instruktion. Arbetsordningen anger bl.a. styrelsens åligganden, ansvarsfördelningar, mötesplan och vilka ärenden som skall föreläggas styrelsen. Styrelsen består sedan september 2007 av sex ledamöter utan suppleanter. Bolagets styrelse har under perioden 1 januari 8 november 2007 haft 22 protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelseledamöterna haft löpande kontakter med bolagets VD. Vid de protokollförda mötena har de ärenden avhandlats som arbetsordningen stadgar, såsom affärsläget, resultat och ställning, delårsrapporter och årsbokslut samt större investeringsbeslut. Styrelsen har sedan maj 2007 sitt säte i Göteborg. Bolagsstyrning av AcadeMedia utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer, exempelvis Näringslivets Börskommitté. Anställda AcadeMedia koncernen 2007* Medelantal anställda, Sverige Medelantal anställda, Danmark Totalt antal anställda * Förändringen av antalet anställda är hänförligt till Bolagets förvärv av NTI under Efter förvärven av Drottning Blankas Gymnasieskola och Ljud & Bildskolan som beskrivs i detta prospekt, kommer antalet anställda att öka ytterligare. DBG och LBS har tillsammans cirka 130 anställda i dagsläget. Då AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens small cap-lista samt genom att marknadsvärdet understiger 3 miljarder kronor omfattas bolaget inte av kravet på att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Den kommer ändå att i tillämpliga och praktiskt lämpliga delar, med tanke på bolagets storlek, vara ett centralt ramverk för AcadeMedias bolagsstyrning. Övrigt Bolaget har inte varit och är inte part i någon rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de tolv senaste månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som kan uppkomma. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB 13

16 Finansiell utveckling i sammandrag Nedan presenteras utvalda delar av AcadeMedia-koncernens räkenskaper i sammandrag. Flerårsöversikt Koncernens resultaträkning i sammandrag (Mkr) Rörelsens intäkter 331,2 153,9 221,7 226,2 164,8 Rörelsens kostnader 304,7 151,8 210,7 244,0 153,5 Rörelseresultat 26,5 2,1 11,0 17,8 11,3 Resultat från finansiella poster 4,2 0,1 0 1,0 17,5 Resultat efter finansiella poster 22,3 2,0 11,0 16,8 28,7 Skatt på periodens resultat 7,4 1,3 1,4 4,6 35,0 Periodens resultat 14,9 0,7 9,6 12,2 63,7 Periodens resultat hänförlig till: Moderbolagets aktieägare 15,0 0,7 9,6 12,3 63,5 Minoritetens andel i resultatet 0, ,2 0.2 Koncernens balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR (Mkr) Immateriella anläggningstillgångar 337,9 9,3 9,2 9,7 9,9 Materiella anläggningstillgångar 20,4 2,6 2,6 3,4 4,7 Finansiella anläggningstillgångar 2,5 1,1 1,1 1,1 13,8 Uppskjuten skattefordran 44,8 41,7 41,7 42,9 40,3 Omsättningstillgångar 124,1 52,8 61,9 49,1 55,9 Kassa och bank 46,5 17,8 27,2 31,7 30,8 SUMMA TILLGÅNGAR 576,2 125,3 143,6 137,9 155,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 241,6 87,8 96,7 87,1 99,7 Långfristiga skulder och avsättningar 100,3 2,0 1,9 2,1 5,6 Kortfristiga skulder 234,3 35,5 44,9 48,8 50,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 576,2 125,3 143,6 137,9 155,3 14 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

17 Finansiell utveckling i sammandrag Nyckeltal koncernen (Mkr) Nettoomsättning 331,2 153,9 221,7 226,2 164,8 Rörelseresultat 26,5 2,1 11,0 17,8 11,3 Resultat efter finansiella poster 22,3 2,0 11,0 16,8 28,7 Vinstmarginal (%) 6,7% 1,3% 5% 7% 18% Räntekostnader 5,2 0,2 0,2 0,2 0,5 Räntetäckningsgrad 5,3 11,0 56,0 neg 58,4 Soliditet (%) 41,9% 70,1% 67,4% 63,0% 64,1% Medeltal anställda Vinst per aktie (kronor) 3,21 0,23 3,02 3,82 19,95 Utdelning per aktie (kronor) Definitioner Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Vinst per aktie Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB 15

18 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet och aktiekapitalets utveckling Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor A-aktier kan utges till ett antal av högst och B-aktier till ett antal av högst Registrerat aktiekapital är kronor Kvotvärde är 2 kronor per aktie Aktierna har emitterats enligt aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor Bolaget har A- och B-aktier. Det totala antalet aktier uppgår till stycken stycken av dessa är A-aktier. A-aktien ger 10 röster per aktie, medan resterande är B-aktier som ger 1 röst per aktie. När emissionen som är under registrering har registrerats, kommer det totala antalet aktier att uppgå till , varav kommer att vara A-aktier B-aktierna i AcadeMedia är noterade på Nordiska listan, OMX Nordic Exchange Stockholm på small cap-listan, som är en auktoriserad marknadsplats Aktiekapitalets utveckling År Händelse Kvotvärde Ökning antal aktier Ökning aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital 1993 Ingångsvärde Split Nyemission Nyemission Publik nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nedskrivning aktiekapital Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Ägarförhållanden Aktieägarförteckning Namn Aktier A Aktier B Innehav % Röster % Bure Equity AB 1) ,5 44,8 Josef Elias Holding AB ,4 21,2 LBS Intressenter ,5 10,0 Sandra Unterman Holding AB ,2 7,7 Länsförsäkringar fonder ,5 2,9 Banco fonder ,3 2,8 Fredrik Grevelius ,2 2,7 Öhman-koncernen ,8 1,1 Christoffer Sjögren ,2 0,8 Nils Gunnar Lindberg ,6 0,4 Övriga aktieägare ,8 5,6 Totalt ,0 100,0 Källa: SIS Ägarservice den 23 oktober 2007 och därefter kända förändringar. 1) Härutöver har Bure förvärvat ytterligare aktier av serie B i AcadeMedia till en kurs om 90 kronor och äger härefter totalt aktier av serie A och aktier av serie B vilket motsvarar totalt 34,8 procent av kapitalet och 47,5 procent av rösterna i AcadeMedia. 16 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

19 Aktiekapital och ägarförhållanden Optioner Utställare Innehavare Antal Lösenpris Löptid Fredrik Grevelius Marcus Strömberg kr Fredrik Grevelius Torbjörn Sannerstedt kr Samtliga ovanstående aktieoptioner avser aktier med aktieslag B i AcadeMedia AB. Aktieoptionerna avser köpoptioner på befintliga B-aktier och kommer således inte att påverka Bolagets aktiekapital eller det totala antalet aktier i AcadeMedia AB. Optionserbjudande i AcadeMedia I det av AcadeMedias årsstämma beslutade optionsprogrammet för anställda har optioner tecknats. Priset per option uppgick till 8,47. Vid fullt utnyttjande av optionerna blir utspädningen av aktiekapitalet 0,75 procent. Optionsprogrammet löper fram till 30 juni 2009 och varje option ger rätt att under tiden 1 juni 30 juni 2009 teckna en ny aktie till kursen 109,38 kronor. Lock-up Staffan Lund och Bengt Ekberg har med aktieinnehav genom LBS Intressenter AB åtagit sig att inte sälja mer än femtio procent av AcadeMedia-aktierna tidigare än vilket är ett år från tillträdesdagen Säljaren skall dock ha rätt att dessförinnan acceptera ett publikt uppköpserbjudande och sälja AcadeMedia-aktierna i samband därmed och en sådan åtgärd skall således inte anses stå i strid mot detta avtal. På årsstämman beslöts att erbjuda personalen teckningsoptioner. Ledande personer i AcadeMedia som tecknade sig är: Marcus Strömberg, VD i AcadeMedia AB optioner, Josef Elias, styrelseledamot i AcadeMedia och VD i NTI optioner, Torbjörn Sannerstedt CFO i AcadeMedia 500 optioner, Jonas Johansson VD i AcadeMedia Eductus optioner och Pia Sander VD i AcadeMedia Learning Consulting optioner. Utdelning Då verksamheten till sin art inte är särskilt kapitalkrävande är styrelsens ambition att upprätthålla en stabil utdelning med en hög utdelningsandel. Policyn innebär att utdelningen skall uppgå till cirka 50 procent av det utdelningsgrundande resultatet. Resultatmåttet motsvaras av årets resultat efter faktisk betald skatt. Josef Elias Holding AB och Sandra Unterman Holding AB har i avtal förbundit sig att behålla sina respektive aktieinnehav oförändrade fram till I samband med förvärven av LBS och DBG avtalades om ett förändrat lock-up avtal med Josef Elias Holding AB enligt vilket det bolaget medgavs rätt att till Bure sälja högst aktier av serie A och högst aktier av serie B. Josef Elias Holding AB har till Bure avyttrat aktier av serie A. Utöver Josef Elias, Staffan Lund och Bengt Ekberg har inga andra styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget begränsat sina möjligheter att avyttra aktier. Bemyndiganden Den extra bolagsstämman, den 10 september 2007, beslöt enhälligt att godkänna apportemission av aktier av serie B i samband med förvärvet av LBS och DBG. De emitterade aktierna har tecknats av LBS och DBG:s tidigare aktieägare. Staffan Lund invaldes i AcadeMedia AB:s styrelse. Styrelsen bemyndigandes att genomföra en nyemission om högst aktier, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst kronor, med företrädesrätt för aktieägarna. I pressmeddelande den 29 oktober 2007 offentliggjorde styrelsen för AcadeMedia att ej genomföra den planerade nyemissionen om 50 Mkr då styrelsen konstaterat att något nyemissionsbehov ej föreligger. Styrelsens bemyndigande kommer dock kvarstå. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB 17

20 AcadeMedias bolagsordning (organisationsnummer ) Antagen på årsstämma 10 maj Bolagets firma är AcadeMedia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. Bolagets verksamhet skall vara att förlägga utbildnings-, sälj- och informationsprogram, sälja kompletterande produkter, utbildningar samt idka med nu nämnda verksamhets grenar förenlig verksamhet. 3. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 4. Antalet aktier skall uppgå till minst och högst Aktie må utges i två serier, A och B aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst och utav serie B högst A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Fastställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträde behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registreringen sker. 7. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg. 8. Styrelsen skall bestå av 3 7 ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 9. På årsstämma utses revisorer för tid i enlighet med aktiebolagslagen. 10. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. 11. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till årsstämma och bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. För att få deltaga i årsstämma eller bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före kl Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden under förutsättning av att aktieägaren gjort anmälan härom på sätt som anges ovan. 12. På Årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: val av ordförande vid stämman upprättande och godkännande av röstlängd val av justeringsmän godkännande av styrelsens förslag till dagordning prövning av huruvida stämman blivit behöriges sammankallad framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncerns resultat- och balansräkning beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör fastställande av ersättningar till ledande befattningshavare fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna val av styrelse, styrelseordförande samt i förekommande fall revisor annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 13. Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 18 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia 1 Bakgrund och motiv till Erbjudandet 3 Villkor och anvisningar

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Innehåll Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

RNB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC

RNB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC Pressmeddelande 2006-05-09 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Inbjudan till presskonferens En presentation av

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september

Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september Tillägg till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 22 september 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag I syfte att byta domicil för Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz, offentliggör härmed huvudägaren Nidron Holding ett offentligt aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägare i Fenix Outdoor

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (ej heller godkänns accept från) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling

Läs mer

Vitec Software Group och 3L System går samman

Vitec Software Group och 3L System går samman Pressmeddelande Umeå, 2012-01-23 08:00 CET Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, publiceras eller distribueras till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) I enlighet med reglerna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Backahill AB, organisationsnummer 556590-8547,

Läs mer

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) Definitioner Med Softronic, Bolaget eller Koncernen avses Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL PRESSMEDDELANDE 28 FEBRUARI 2003 ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL Adera förvärvar Mogul och tar därmed ytterligare ett steg i byggandet av en koncern bestående av helägda IT-bolag. Adera bjuder 12 nya aktier för

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Hemtex AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Hemtex AB (publ) AB (publ) VIKTIG INFORMATION Allmänt ICA Gruppen Aktiebolag (publ) (org. nr. 556048-2837) ( ICA Gruppen ), har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Hemtex AB (publ) (org. nr. 556132-7056)

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptions innehavarna i Securitas Direct AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptions innehavarna i Securitas Direct AB (publ) Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptions innehavarna i Securitas Direct AB (publ) Finansiell rådgivare åt budgivaren Arranger i samband med Erbjudandet Allmänt Om inte annat anges gäller följande.

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

A c A d em edia Årsredovisning 2005 AcAdeMediA Årsredovisning 2005

A c A d em edia Årsredovisning 2005 AcAdeMediA Årsredovisning 2005 academedia Årsredovisning 2005 Innehåll 2005 i korthet 1 VD har ordet 2 AcadeMedia-koncernen 4 De olika verksamheterna AcadeMedia 6 De olika verksamheterna Eductus 10 Förvaltningsberättelse 14 Koncernens

Läs mer

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN PRESSMEDDELANDE 2014-11-07 LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Välkommen som aktieägare i AcadeMedia

Välkommen som aktieägare i AcadeMedia Välkommen som aktieägare i AcadeMedia Den 21 oktober 2008 bildas det nya AcadeMedia, Sveriges största utbildningsbolag. AcadeMedia går då samman med Bures utbildningsbolag Anew Learning. Samgåendet görs

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Omräkning av basaktiekursen

Omräkning av basaktiekursen Omräkning av basaktiekursen Beträffande den basaktiekurs som skall gälla vid beräkning av det antal aktier som anställd är berättigad till i enlighet med Aktiebonusprogram 2009 skall, i nedan beskrivna

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att inte acceptera Corems offentliga uppköpserbjudande

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att inte acceptera Corems offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-09-18 TRIBONA AB (PUBL): TRIBONA AB (PUBL): Uttalande från Budkommittén i Tribona AB:s styrelse med anledning av Corem Property Group AB:s offentliga uppköpserbjudande Budkommittén

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar

Läs mer

Kamic Electronics lämnar kontant erbjudande om 38 kronor per aktie i ElektronikGruppen

Kamic Electronics lämnar kontant erbjudande om 38 kronor per aktie i ElektronikGruppen Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land där sådan åtgärd

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Securitas lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Niscayah

Securitas lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Niscayah 16 maj 2011 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna

Erbjudande till aktieägarna Erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) 9 Exempel på budvärden 11 Villkor

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013 1 AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum Gällande fr o m den 1 december 2013 Krav på prospekt eller memorandum vid nyemissioner Om ett noterat bolag gör en nyemission krävs, som huvudregel, enligt

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011 Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas 16 december 2011 Presentatörer Olof Svenfelt Lennart Bylock Bengt Baron Ordförande i Cloetta Styrelseledamot i Malfors Promotor, Cloettas nuvarande

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i CARDO AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i CARDO AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i CARDO AB (publ) DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH ERFORDRAR OMEDELBAR UPPMÄRKSAMHET ASSA ABLOY AB, organisationsnummer 556059-3575 ( ASSA ABLOY eller Budgivaren ) har

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer