Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB budpliktsbud i enlighet med 3 kap lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

2 Viktig information avseende aktieägare utanför Sverige och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer med hemvist utanför Sverige Bure Equity AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB om förvärv av samtliga aktier och teckningsoptioner ( Erbjudandet ) i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Bure Equity AB kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte denna erbjudandehandling, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt. Bure Equity AB kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Denna erbjudandehandling skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra denna erbjudandehandling, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Lagval Denna erbjudandehandling har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga erbjudanden i Sverige. Erbjudandet skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inkluderande dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Bure Equity AB i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden den 21 oktober 2007 åtagit sig gentemot OMX Nordic Exchange Stockholm att följa det föregående och att underkasta sig de sanktioner som OMX Nordic Exchange Stockholm ålägger vid överträdelse av Takeover-reglerna. Bure Equity AB har den 22 oktober 2007 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt den 21 oktober 2007 om ovan nämnda åtagande gentemot OMX Nordic Exchange Stockholm. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans, med tillämpning av svensk materiell rätt. Framtidsinriktad information Denna erbjudandehandling och därmed tillhörande erbjudandematerial innehåller framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information förekommer i hela denna erbjudandehandling med tillhörande erbjudandematerial och är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsmoment. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska och aktuella sakförhållanden och kan exempelvis innefatta orden kan, skall, förväntas, tros, uppskattas, planerar, avses, beräknas, förbereds, har för avsikt att, föresätts, eller borde, dessa termer negerade eller andra variationer därav eller jämförbara uttryck. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om AcadeMedia AB:s framtida affärsverksamhet efter att, och på grund av att, Erbjudandet har genomförts. Dessa uttalanden speglar nuvarande förväntningar hos Bure Equity AB:s och AcadeMedia AB:s respektive företagsledningar baserade på information som för tillfället är tillgänglig för dem och är föremål för ett antal antaganden såväl som risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför deras kontroll. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som rådde när de lämnades och varken Bure Equity AB eller AcadeMedia AB har någon skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen varje sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, oavsett om detta är till följd av ny information, nya förhållanden eller något annat. Siffrorna som presenteras i denna erbjudandehandling har i förekommande fall avrundats, inklusive vissa totaler i de tabeller som återfinns i dokumentet. Emissionen administreras av Swedbank AB, som i sin egenskap av kontoförande institut har erhållit särskilt tillstånd att hantera och registrera emissioner i VPC-systemet. Banken är enbart emissionsinstitut och har inte deltagit i arbetet med erbjudandehandlingen och/eller annat informationsmaterial. Banken har inte heller på annat sätt deltagit i transaktionen. Frågor i samband med transaktionen rörande bakgrund och motiv, Bure Equity AB:s verksamhet och marknadens utveckling ställs till Bure Equity AB.

3 Innehåll Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia... 2 Villkor och anvisningar... 3 Bakgrund och motiv till Erbjudandet... 4 Uttalande från styrelsen i AcadeMedia med anledning av Erbjudandet från Bure... 5 Information om AcadeMedia... 6 Finansiell utveckling i sammandrag Aktiekapital och ägarförhållanden AcadeMedias bolagsordning Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer AcadeMedias delårsrapport januari september Bure i korthet Skattefrågor i Sverige Uttalande från styrelsen i AcadeMedia över beskrivningen av AcadeMedia Revisorernas granskningsberättelse Adresser ), 2) Erbjudandet i sammandrag Bure Equity AB ( Bure ) lämnade den 22 oktober 2007 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB ( AcadeMedia eller Bolaget ) att överlåta samtliga aktier i AcadeMedia till Bure. Bure har efter att ha erhållit närmare information beslutat att även låta AcadeMedias teckningsoptioner omfattas av Erbjudandet. 3) Pris per aktie av serie A och serie B: Pris per teckningsoption: 90 kronor kontant 9,25 kronor kontant Anmälningsperiod: 19 november 10 december 2007 Beräknad likviddag: 18 december ) Om AcadeMedia innan likvid redovisas i Erbjudandet genomför utdelning eller annan värdeöverföring, kommer priset i Erbjudandet att justeras med motsvarande belopp. 2) Erbjudandet omfattar i förekommande fall sådana BTA (betald tecknad aktie) som är under registrering och som ej hunnit registreras innan anmälningsperioden löper ut. 3) Med stöd av uttalande från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2007:41) har Bure inte tidigare fattat beslut huruvida AcadeMedias teckningsoptioner skulle omfattas av Erbjudandet. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

4 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia Bure offentliggjorde den 22 oktober 2007 att bolaget förvärvat totalt aktier av serie A och aktier av serie B i AcadeMedia för 90 kronor per aktie. Bure ägde sedan tidigare aktier av serie A och aktier av serie B, representerande 27,1 procent av rösterna och 8,8 procent av kapitalet i AcadeMedia. Efter genomfört förvärv innehade Bure 26,3 procent av kapitalet och 42,1 procent av rösterna i AcadeMedia varför bestämmelserna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden aktualiserades. Bure offentliggjorde följaktligen, i enlighet med dessa bestämmelser, den 22 oktober 2007, beslutet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i AcadeMedia. Aktierna i AcadeMedia av serie B är noterade på Nordiska Listan, Small Cap, OMX Nordic Exchange Stockholm. Aktierna av serie A är onoterade. Bure erbjuder 90 kronor kontant för varje aktie och 9,25 kronor kontant för varje teckningsoption 1) i AcadeMedia ( Erbjudandet ). Om AcadeMedia innan likvid redovisas i Erbjudandet genomför utdelning eller annan värdeöverföring, kommer priset i Erbjudandet att justeras med motsvarande belopp. För varje aktie i AcadeMedia erbjuds 90 kronor kontant Erbjudandet motsvarar stängningskursen för AcadeMedias aktie av serie B fredagen den 19 oktober Det har ej funnits skäl att anta att AcadeMedias aktie av serie A har annat värde än aktie av serie B Baserat på den genomsnittliga slutkursen i AcadeMediaaktien av serie B de 10 dagar som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet uppgår budpremien till 5,9 procent För varje teckningsoption erbjuds 9,25 kronor kontant 2) Totalvärdet på Erbjudandet uppgår till 337,6 miljoner kronor 3) Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 19 november 2007 till och med den 10 december Redovisning av likvid till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare beräknas ske omkring den 18 december 2007 Efter Erbjudandets offentliggörande den 22 oktober 2007 har Bure förvärvat ytterligare aktier av serie B i AcadeMedia till en kurs om 90 kronor och äger härefter totalt aktier av serie A och aktier av serie B vilket motsvarar totalt 34,8 procent av kapitalet och 47,5 procent av rösterna i AcadeMedia. Under de sex månader som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet förvärvade Bure den 3 oktober aktier av serie A till en kurs om 84 kronor och den 21 oktober aktier av serie A och aktier av serie B till en kurs om 90 kronor. Bure äger för närvarande inga teckningsoptioner i AcadeMedia och har inte heller förvärvat några teckningsoptioner i AcadeMedia under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Finansiering av Erbjudandet sker inom ramen för Bures tillgängliga medel och befintliga kreditramar. Styrelsens för AcadeMedia uttalande med anledning av Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 23 november 2007, se avsnitt Uttalande från styrelsen i AcadeMedia med anledning av Erbjudandet från Bure. OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inkluderande dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Bure den 21 oktober 2007, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, åtagit sig gentemot OMX Nordic Exchange Stockholm att följa det föregående och att underkasta sig de sanktioner som OMX Nordic Exchange Stockholm kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. Bure har den 22 oktober 2007 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt den 21 oktober 2007 om ovan nämnda åtagande gentemot OMX Nordic Exchange Stockholm. 1) Med stöd av uttalande från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2007:41) har Bure inte tidigare fattat beslut huruvida AcadeMedias teckningsoptioner skulle omfattas av Erbjudandet. Bure har emellertid efter att ha erhållit närmare information beslutat att även låta AcadeMedias teckningsoptioner omfattas av Erbjudandet. 2) Vederlaget för varje teckningsoption i AcadeMedia har beräknats och fastställts med hjälp av Black & Scholes-metoden, baserad på en volatilitet om 30 procent. För information om de viktigaste villkoren för teckningsoptionerna, se avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden. 3) Baserat på det totala utestående antalet aktier i Bolaget vilka ej ägs av Bure per den 9 november Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

5 Villkor och anvisningar Villkor för Erbjudandet till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i AcadeMedia Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i AcadeMedia erbjuds att överlåta sina aktier och teckningsoptioner i Acade- Media till Bure. Bure erbjuder 90 kronor kontant för varje aktie av serie A och serie B och 9,25 kronor kontant för varje teckningsoption. Om AcadeMedia innan likvid redovisas i Erbjudandet genomför utdelning eller annan värdeöverföring, kommer priset i Erbjudandet att justeras med motsvarande belopp. Courtage utgår ej i samband med Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Erbjudandets fullföljande är inte förenat med några villkor. Erbjudandet från Bure är således inte villkorat av finansiering utan finansiering kommer att ske inom ramen för Bures tillgängliga medel och befintliga kreditramar. Accept Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i AcadeMedia vars innehav är direktregistrerat hos VPC AB ( VPC ) och som önskar acceptera Erbjudandet skall under perioden 19 november 2007 till 10 december 2007 underteckna och skicka eller lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till: Swedbank AB Emissioner E STOCKHOLM Anmälningssedeln måste lämnas in eller skickas, gärna i bifogat frankerat kuvert, i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Swedbank ( Swedbank ) tillhanda senast klockan den sista dagen av anmälningsperioden. Anmälningssedeln kan också lämnas in till bankkontor eller andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till Swedbank i god tid före sista dagen av anmälningsperioden. VP-konto och aktuellt innehav av aktier och teckningsoptioner framgår av den förtryckta anmälningssedeln, vilken sänts ut tillsammans med denna erbjudandehandling. Aktieägare respektive teckningsoptionsinnehavare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Vänligen notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av Swedbank. Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i AcadeMedia som accepterar Erbjudandet bemyndigar och uppdrar åt Swedbank att leverera deras aktier och teckningsoptioner i AcadeMedia till Bure enligt villkoren för Erbjudandet. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla denna erbjudandehandling eller förtryckt anmälningssedel. Accept skall istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Pantsatta innehav Om aktierna eller teckningsoptionerna är pantsatta måste även panthavaren fylla i och underteckna anmälningssedeln som lämnas in. Bekräftelse av accept Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats kommer aktierna och teckningsoptionerna att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i ägarens namn. I samband därmed skickar VPC en avi ( VP-avi ) som visar antalet aktier och teckningsoptioner som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot, i ägarens namn. Någon VP-avi som visar antalet aktier och teckningsoptioner som utbokats från det ursprungliga VP-kontot kommer inte att skickas ut. Redovisning av likvid Redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 18 december Redovisning av likvid sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto på vilket aktier respektive teckningsoptioner i AcadeMedia var registrerade. Aktieägare respektive teckningsoptionsinnehavare som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller om kontot är felaktigt sker utbetalning genom utbetalningsavi. I samband med redovisning av likvid utbokas aktierna och teckningsoptionerna från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Om innehavet är förvaltarregistrerat kommer redovisningen att ske till förvaltaren. Observera att även om aktierna respektive teckningsoptionerna i AcadeMedia är pantsatta sker utbetalningen till avkastningskontot eller till det konto panthavaren angivit på anmälningssedeln. Rätt till förlängning av Erbjudandet Bure förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. 1) För det fall anmälningsperioden förlängs skall detta inte fördröja redovisning av likvid till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som accepterat Erbjudandet under ordinarie anmälningsperiod. Rätt till återkallelse av accept Gjord accept får ej återkallas. 1) Meddelande om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Bure genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

6 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Bure är verksamt inom utbildningssektorn sedan mer än 10 år, och efter Bures renodling under senare år representerar dessa investeringar idag mer än hälften av Bures rörelsedrivande verksamhet. Utbildningssektorn är en prioriterad verksamhet för Bure, och inom Bure-koncernen finns den erfarenhet, kompetens och det långsiktiga synsätt som är nödvändigt för kvalitetsinriktad och förtroendebaserad verksamhet. Bures verksamheter inom utbildningssektorn omsätter idag över 1,6 miljarder kronor räknat i årsomsättningstakt. Sedan i våras är Bure en av huvudägarna i Academedia, ett utbildningsbolag som Bure har stort förtroende för och önskar öka sitt engagemang i. Academedia är ett ledande utbildningsbolag med verksamhet inom bland annat gymnasieutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och företagsutbildning. Denna inriktning på Bolaget förstärker och kompletterar Bures nuvarande satsningar inom utbildningsområdet och ligger i linje med vår uttalade ambition att vara en långsiktig och betydande ägare till bolag i branscher där vi har dokumenterad erfarenhet. I det fortsatta arbetet med att utveckla Bolaget ser vi vissa möjligheter till samordning och samarbete med Bures nuvarande verksamhet inom utbildning, men framförallt skall vi tillsammans med företagsledningen och de anställda fortsätta utvecklingen av Bolaget, vilket kan resultera i investeringar, omstruktureringar, förvärv och avyttringar. I denna utveckling kommer Bures finansiella position och erfarenhet spela en viktig roll. Efter AcadeMedias uppjusterade resultatförväntningar avseende tredje kvartalet som offentliggjordes den 19 oktober 2007 erbjöds Bure att köpa ett större block om totalt aktier av serie B och aktier av serie A för 90 kronor per aktie, vilka aktier Bure förvärvade. Bure ägde sedan tidigare aktier av serie A och aktier av serie B, representerande 27,1 procent av rösterna och 8,8 procent av kapitalet i AcadeMedia. Genom detta förvärv ökade Bures ägande till 26,3 procent av kapitalet och 42,1 procent av rösterna i AcadeMedia varför reglerna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden aktualiserades. Av de som valt att sälja till Bure återfinns ett antal större professionella aktiemarknadsaktörer. Bures styrelse fattade den 22 oktober 2007 beslut att lägga ett s.k. budpliktsbud då detta bedömdes vara ett enkelt och transparent sätt att klargöra Bures inställning att Bure på den aktuella nivån önskar förvärva en så stor andel av aktierna i AcadeMedia som möjligt. Det utrymme för spekulativ handel i aktien, som annars lätt uppkommer då någon endast offentliggör att budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna har passerats, minimerades också genom att budpliktsbudet lades omedelbart. Efter Erbjudandets offentliggörande den 22 oktober 2007 har Bure förvärvat ytterligare aktier av serie B i AcadeMedia till en kurs om 90 kronor och äger härefter totalt aktier av serie A och aktier av serie B vilket motsvarar totalt 34,8 procent av kapitalet och 47,5 procent av rösterna i AcadeMedia. Bure anser, på samma sätt som då budpliktsbudet offentliggjordes, att 90 kronor motsvarar ett fullt och rimligt pris på AcadeMedia. Bure bedriver verksamhet av samma art. Bure är därmed väl förtroget med värdering och utvärdering av den här typen av verksamhet, bl.a. med beaktande av hur Bures motsvarande verksamhet idag är implicit värderad via Bures egen notering och även med beaktande av att skolverksamhet kan resultatredovisas på olika sätt vad gäller månads- och kvartalsperiodisering. Den information som Acade- Media offentliggjort sedan budpliktsbudets offentliggörande genom omvänd vinstvarning, delårsrapport och beskrivningen i denna erbjudandehandling påverkar inte denna värdebedömning eller Bures värdering av AcadeMedia. Bure menar att ingen ny finansiell information som AcadeMedia har offentliggjort sedan Bures ursprungliga förvärv av den ursprungliga posten av 27,9 procent av rösterna under mars månad 2007 föranleder någon grundläggande omvärdering av AcadeMedia. Bure tror därför att kursuppgången sedan dess, från i storleksordningen kronor per aktie till de kursnivåer som rådde innan budpliktsbudet offentliggjordes, uteslutande eller framförallt har föranletts av Bures inträde i Bolaget och därav följande spekulationer om det eventuella uppköpserbjudande som nu sedermera Bure kommit att offentliggöra. Med detta synsätt menar Bure att budpliktsbudet om 90 kronor innefattar en implicit premium mellan i storleksordningen procent. Till bilden hör här också att AcadeMedia-aktien de senaste 12 månaderna stigit med över 200 procent vilket tillfullo torde reflektera de högt ställda förväntningarna på Bolaget. Styrelsen för AcadeMedia har översiktligt granskat beskrivningen av AcadeMedia på sidorna 6 33 i denna erbjudandehandling. Förutom den nyss nämnda informationen försäkras att, såvitt styrelsen för Bure känner till, de uppgifter som framställs i erbjudandehandlingen överensstämmer med faktiska förhållanden. Göteborg, 13 november 2007 Bure Equity AB Styrelsen Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

7 Uttalande från styrelsen i AcadeMedia med anledning av Erbjudandet från Bure Offentliggörande av styrelsens i AcadeMedia uttalande med anledning av Erbjudandet beräknas ske omkring den 23 november Uttalandet kommer att offentliggöras på AcadeMedias hemsida samt sändas till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia. Styrelsen i AcadeMedia har informerats om att aktieägare i AcadeMedia representerande 49,7 procent av kapitalet och 42,5 procent av rösterna i Bolaget ej har för avsikt att acceptera Erbjudandet om 90 kronor per aktie kontant. 1) 1) Per den 13 november Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

8 Information om AcadeMedia Informationen om AcadeMedia på sidorna 6 33 i denna erbjudandehandling är hämtad från AcadeMedias prospekt i samband med nyemission av aktier för upptagande till handel, daterat den 23 oktober 2007, om inte annat anges. Prospektet upprättades med anledning av AcadeMedias förvärv av Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola. Bure har inte kontrollerat riktigheten eller fullständigheten i den av AcadeMedia offentliggjorda informationen i denna erbjudandehandling. Styrelsen för AcadeMedia har gjort kompletteringar där så befunnits erforderligt. Verksamhet AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultatet. Bolaget vänder sig till både privat och offentlig sektor. AcadeMedia har huvudkontor i Göteborg och är verksamt på ett 30-tal platser i Sverige samt i Köpenhamn och Oslo med dotterbolag. Verksamheten bedrivs genom fem olika affärsområden: AcadeMedia Eductus AcadeMedia Learning Consulting Nordens teknikerinstitut NTI Ljud & Bildskolan LBS Drottning Blankas Gymnasieskola Varumärken Bolaget arbetar med sex starka varumärken: AcadeMedia NTI-skolan Eductus AcadeMedia Masters Ljud & Bildskolan LBS Drottning Blankas Gymnasieskola Dessa varumärken är fördelade på alla de utbildningar och tjänster som AcadeMedia erbjuder. En detaljerad redogörelse över hur dessa varumärken används finns under respektive affärsområde. Affärsområden AcadeMedias utbildningsverksamhet bedrivs för närvarande i Bolagets sju aktiva dotterbolag genom fem affärsområden; AcadeMedia Eductus, Learning Consulting, NTI, LBS och DBG. Dessa affärsområden skapar en naturlig och pedagogisk uppdelning av Bolagets omfattande utbildningsverksamhet. Utbildningsverksamheten beskrivs i detta prospekt såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt utifrån denna affärsområdesuppdelning. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

9 Information om AcadeMedia Bolagsstruktur AcadeMedia består av moderbolaget AcadeMedia AB (publ), 16 dotterbolag och 10 övriga företag ingående i koncernen. Nedan finns en illustration över den nuvarande bolagsstrukturen. Målbild Bilden nedan illustrerar den bolagsstruktur som AcadeMedia eftersträvar att ha från och med Affärsidé AcadeMedia skall genom utbildningar utveckla människor och företag genom att använda modern pedagogik och teknik för att skapa mätbara vinster för kunden. Affärsmodell AcadeMedia skall skapa kundvärde för både de som köper utbildningar och de som genomgår utbildningar. Bolaget skall sälja utbildningar med stor kundnytta, till rätt pris och med rätt kvalitet. AcadeMedia skall vända sig till företag som är internationellt verksamma eller har en arbetsmarknadsorganisation inom marknadssegment där störst kundnytta kan levereras. Bolaget skall även samverka med näringslivet genom all offentlig utbildningsverksamhet. AcadeMedia har som strategi att växa dels organiskt och dels genom förvärv. Förvärv skall stödja Bolagets långsiktiga inriktning, vara kompetenshöjande och ge ett positivt kassaflöde. Vision Bolagets vision är att utveckla AcadeMedia till en ledande aktör inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet genom att ta en aktiv del i omstruktureringen av utbildningsbranschen. AcadeMedia skall utveckla sättet man lär på i arbetslivet för att därigenom öka kundernas konkurrenskraft och framtidsutsikter. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

10 Information om AcadeMedia Historik 1994 Bolaget startar sin verksamhet Bolaget börsnoteras på O-listan ARENA AB och Göteborgs Reklambyråskola förvärvas Competentia AB (därigenom Eductus), Företagspoolen Sverige AB och Reagens Simulation AB förvärvas Omsättningen fördubblas (158,2 Mkr) jämfört med 2003 (82,4 Mkr) Kraftigt förbättrat rörelseresultat (10,4 Mkr) jämfört med 2003 ( 32,7 Mkr) Bolaget strukturerar verksamheten i två segment, privata och offentliga utbildningar Omsättningen ökar från 158,2 Mkr till 226,2 Mkr Rörelseresultat för 2005 uppgick till cirka 9,9 Mkr exkl. struktur- och engångskostnader Åtgärdsprogram initieras för att skapa kostnadseffektiviseringar Bolaget ökar satsningarna på försäljning och marknadsföring Koncernens rörelseresultat för 2006 uppgick till 11,0 Mkr ( ,7 Mkr) AcadeMedia AB förvärvar Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) Staffan Lund och Pernilla Ström väljs in i AcadeMedia AB:s styrelse AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan LBS AB (LBS) och Drottning Blankas gymnasieskola (DBG). Bolaget förvärvar även Knowledge Partner Syd AB som är en stor aktör inom kvalificerad yrkesutbildning (KY). Knowledge Partner integreras i affärsområdet Eductus under varumärket AcadeMedia Masters. Affärsområde AcadeMedia Eductus Verksamhet Affärsområdet AcadeMedia Eductus inriktar sig på, i huvudsak, kvalificerade yrkesutbildningar (KY), arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildningar, omställningsutbildningar, arbetslivsinriktad rehabilitering (rehab) och jobbförmedling. Organisation AcadeMedia Eductus är uppdelat i fyra regioner vilka leds av vardera en regionchef. Varje etablering leds av en ansvarig projektledare med resultatansvar. Produkter Eductus Arbetsmarknad AcadeMedia Eductus är ett av Sveriges ledande företag för förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning samt för arbetslivsinriktad rehabilitering. AcadeMedia Eductus har under 2007 tecknat nationellt ramavtal med Försäkringskassan för genomförande av arbetslivsinriktade insatser. En marknad som enligt Bolagets bedömning kommer att växa under AcadeMedia Eductus har bred kompetens och jobbar med utbildning mot yrkesgrupper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Under 2007 har AcadeMedia Eductus tagit marknadsandelar inom rehab och jobbförmedling. AcadeMedia Eductus har fokus på tjänstemannasektorn generellt och för framtiden hållbara branscher specifikt. Ambitionen är att utveckla människor mot långsiktigt hållbara yrkesområden. Under året har ett antal koncept skapats och vidareutvecklats. Eductus Vux AcadeMedia Eductus bedriver grundläggande och gymnasial vuxenutbildning på uppdrag av 10 kommuner i Sverige med verksamhet från Malmö i söder till Östersund i norr, i klassrum och på distans. AcadeMedia Eductus arbetar med alla ingående delar i vuxenutbildningstrappan, orienteringskurser, kärnämnen och yrkesinriktade utbildningar. Flexgymnasiet är ett koncept för individualiserade studier av företrädesvis kärnämnen. Målet är att erbjuda flera alternativ vilket ger eleven frihet och möjligheter. De kan välja de ämnen eller delar av ämnen de verkligen behöver. Kanske vill eleven gå en hel utbildning? Studera på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid, klassrum eller distans, i grupp eller individuellt? Individen bestämmer. AcadeMedia Eductus utbildar för arbetslivet. Yrkesinriktningarna har en förankring i arbetslivets efterfrågan på arbetskraft och ser därför olika ut på olika geografiska platser. De har dock ett gemensamt, alla motiverar de elever till stordåd genom ett problembaserat och verklighetsrelaterat lärande som skapar engagemang och vilja att lära mer. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

11 Information om AcadeMedia Eductus Omställning I en tid då utvecklingen och förändringstakten går allt snabbare så sker en kontinuerlig effektivisering och omstrukturering av företags verksamheter. Företags förmåga till omställning har därmed blivit en konkurrensfaktor i sig. Omställning kan omfatta såväl verksamhet som personal och teknik. Tidigare möttes kraven på förändring ofta av generella och passiva åtgärder. Inte sällan med resultatet att äldre arbetskraft ställdes utanför arbetslivet. Idag handlar det i stället om framåtriktade och personligt utformade insatser. Att avsluta anställningar på ett korrekt sätt har blivit en viktig fråga för företag som vill verka långsiktigt på marknaden. AcadeMedia Eductus erbjuder företag och organisationer stöd i denna process. AcadeMedia Eductus har bland annat ramavtal med Tsl, LO-kollektivets trygghetsavtal där man fungerar som stöd och resurs för företag i omställningssituationer. Eductus har också avtal med och levererar till TRR, trygghetsrådet inom det privata näringslivet, såväl som till Trygghetsstiftelsen inom det statliga avtalsområdet. Eductus kan med erfarna interna coacher, yrkesinriktade utbildningar och med en enhet för rekrytering hjälpa individen att skapa möjligheter att nå målet ett nytt jobb. AcadeMedia Masters Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform inom det reguljära utbildningssystemet. Den är utformad i nära samarbete med arbetslivet för att leda till jobb och för att vara ett alternativ till traditionell högskoleutbildning. Verksamheten bedrivs på uppdrag av KY-myndigheten. Under 2007 bedriver AcadeMedia Masters, som Bolagets skola heter, totalt 23 utbildningar på nio orter med cirka 800 deltagare. Det gör AcadeMedia Masters till en av de största privata KY-anordnarna. AcadeMedia Masters yrkesinriktade utbildningar är en investering i möjligheter på framtidens arbetsmarknad. Man får en spetskompetens inom områden som efterfrågas i dagens och morgondagens yrkesliv. AcadeMedia samarbetar med företag inom de branscher Bolagets utbildningar riktar sig mot. Representanter från näringslivet följer varje utbildning från start till examen. De medverkar aktivt genom utbildningens ledningsgrupp. AcadeMedia Företagskurser Att kontinuerligt utvecklas som individ är en nödvändighet både idag och för framtiden. Mot individer och medarbetare erbjuder AcadeMedia därför en meny av utbildningar med variation både i ämne och i längd. Bolagets diplomutbildningar inom Reklambyråskolan ger människor möjlighet att på kvällstid förkovra sig inom reklambyråvärldens huvudyrken copywriter respektive art director. I Stockholm har AcadeMedia utbildningar i samarbete med Stockholm Visitors Board AB där målet är att bli Auktoriserad Stockholmsguide. Utöver detta erbjuder AcadeMedia företagsanpassad utbildning. Bolaget utbildar i ledarskap, kommunikation, IT, affärsmannaskap, grupputveckling med mera. AcadeMedia är leverantör till en mängd stora och små företag och organisationer. Som exempel kan nämnas det nationella avtal Bolaget har med Försäkringskassan vad gäller utbildningar inom ledarskap och grupp/individutveckling av deras personal. AcadeMedia Jobb Under 2007 har AcadeMedia Eductus startat upp privat jobbförmedling i Malmö, Norrköping och Sundsvall. Privat jobbförmedling är ett försök som AMS har upphandlat som ett komplement till sin egen verksamhet. AcadeMedia Eductus är AMS största leverantör under försöksperioden. AcadeMedia Rekrytering AcadeMedia Rekrytering etablerades under slutet av 2006 som ett komplement till vår individorienterade jobbmatchning inom Eductus Arbetsmarknad. AcadeMedia Rekrytering hjälper företag och organisationer med behov av nyrekrytering. Acade- Medias specialitet inom området är att hitta personer med tillräcklig kompetens, men framför allt med rätt värderingar, rätt intresse och rätt vilja. Rekrytering är ett svårt och kostsamt arbete för små och medelstora företag. Med ett attraktivt pris och en effektiv rekryteringsprocess vill Bolaget ta en egen position på marknaden för rekrytering. Personal representerar i en tjänsteekonomi den viktigaste pusselbiten i företagens konkurrenskraft. Lyckade nyanställningar är helt avgörande för företags lönsamhet och utveckling. Viktigaste produktkategorierna Nedan beskrivs de viktigaste produktkategorierna för varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen: 2004 AcadeMedia Education/Eductus Arbetsmarknad 2005 AcadeMedia Masters, Eductus Vux, Eductus Omställning 2006 AcadeMedia Masters Varumärken Varumärket Eductus används för följande utbildningsverksamheter: Eductus Arbetsmarknad kompetensutveckling, coachning och jobbmatchning av arbetssökande och sjukskrivna Eductus Vux från yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå och flexgymnasiets kärnämnesutbildningar till orienteringskurser Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB 9

12 Information om AcadeMedia Eductus Omställning karriärväxling för individer som blivit övertaliga Varumärket AcadeMedia används för följande utbildningsverksamheter: AcadeMedia Masters 23 olika kvalificerade yrkesutbildningar fördelade på nio geografiskt spridda orter AcadeMedia Företagskurser en palett av utvecklingsmöjligheter för företag och individer, från intensivkurser på en dag till årslånga diplomutbildningar, i klassrum, på distans eller i blandning därav AcadeMedia Rekrytering kompetensförsörjningsstöd åt företag och organisationer AcadeMedia Jobb jobbförmedling på uppdrag av AMV Marknad Inom affärsområdet AcadeMedia Eductus är AcadeMedia i huvudsak verksamma på den svenska marknaden, inom den offentliga sektorn. Konkurrenter Inom affärsområdet AcadeMedia Eductus har AcadeMedia bland annat följande konkurrenter: Lernia AB, IHM Business School, Internationella Handelshögskolan i Stockholm, Ifl vid Handelshögskolan i Stockholm, Iris Hadar AB, Yrkesakademien AB, InfoKomp, Novum Kompetens & Datautveckling och Mercuri International Sverige AB. Affärsområde Learning Consulting Verksamhet Affärsområdet Learning Consulting inriktar sig i huvudsak på elearning och affärssimuleringar. Organisation Learning Consulting har huvudkontor och utvecklingsorganisation i Malmö och arbetar ofta med kunder med global verksamhet. Produkter AcadeMedia elearning elearning är idag en väl etablerad utbildningsform världen över. En ökad förändringstakt i samhället i stort parallellt med en ökad globalisering har skapat en ny vardag för många företag och organisationer. Nu behövs och efterfrågas lösningar som snabbt och kostnadseffektivt kan nå ut med information och utbildning till stora och spridda grupper. För många är frågan idag inte längre om man ska använda elearning, utan hur och i vilken utsträckning. Idag är Bolaget en av de mest erfarna leverantörerna i Norden. Delar av Bolaget har sedan 1988 varit en av pionjärerna inom området. De skräddarsydda lösningarna stimulerar deltagarnas olika sinnen och uppmuntrar till interaktion och reflektion. Genom att kombinera och anpassa pedagogik, grafik och teknik efter respektive målgrupp utmanas användaren och lusten att lära väcks! Med hundratals levererade lösningar har Bolaget hjälpt kunder att höja kompetensen och nå mätbara resultat. Bolagets uppfattning är att trenderna går mot ökad satsning på miljöutbildning, informationssäkerhet, säljträning och introduktionsutbildning. Många företag satsar också på att bygga upp en kunskapsportal, där många utbildningar och annan information kan samlas under ett tak. AcadeMedia Affärssimuleringar Kompetens handlar om att fusionera kunskap med färdigheter och applicera dem i deltagarens vardag. Det gör man bara genom att träna. Där fyller simulering en oerhört viktig funktion inom så vitt skilda områden som pilotutbildning, körkortskurser och ekonomianalys. Bolaget har fokus på verksamhets- och affärssimulering. Med Bolagets simuleringsprodukt, Reagens, skapas kraftfulla och realistiska avbilder av kundernas affärsverksamheter. Där låter man chefer och medarbetare träna och genom att få uppleva konsekvenserna av egna och andras beslut utveckla en fördjupad förståelse, eller kompetens inom det simuleringen lyfter fram. Det kan vara affärsmannaskap med exempel som fokus på beläggningsgradens inverkan på lönsamhet, kundmötets kraft i butiken eller merförsäljningens effekter på resultatet. Det kan å andra sidan vara en gemensam värdegrundspåverkan på arbetsmiljön, förståelse av bristande kontinuerlig kvalitetsutveckling eller styrkortens kraft i verksamhetsutvecklingen. Viktigaste produktkategorierna Nedan beskrivs de viktigaste produktkategorierna för varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen: 2004 AcadeMedia elearning 2005 AcadeMedia elearning, AcadeMedia Affärssimuleringar 2006 AcadeMedia Affärssimuleringar, AcadeMedia elearning Varumärken Varumärket AcadeMedia används för följande utbildningsverksamheter: AcadeMedia elearning en rad koncept för webbaserad utbildning och kommunikation AcadeMedia Affärssimulering att utveckla affärsmannaskap med simulering som verktyg 10 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

13 Information om AcadeMedia Marknad Inom affärsområdet Learning Consulting är AcadeMedia i huvudsak verksamma på den svenska marknaden, inom den privata sektorn. Konkurrenter Inom affärsområdet Learning Consulting har AcadeMedia bland annat följande konkurrenter; Involve, Open Training, Samsari, Celemi och Business Training System. Affärsområde NTI Verksamhet Affärsområdet NTI inriktar sig i huvudsak på gymnasieskolor, distansutbildningar och vuxenutbildningar. Organisation NTI är uppdelat i tre områden: Friskolor Vux Distans Varje friskola leds av en ansvarig rektor medan Vux och Distans har egna områdeschefer med resultatansvar. Produkter NTI Friskola NTI erbjuder två skolkoncept mot friskolemarknaden: NTI-gymnasiet Mikael Elias Teoretiska gymnasium NTI-gymnasiet fokuserar på två program: MP Medieprogrammet och EC Elprogrammet. I dessa program finns många möjligheter till olika inriktningar och fördjupningar. Mikael Elias Teoretiska gymnasium fokuserar på två program: samhällsvetenskapliga med inriktningarna ekonomi och samhällsvetenskap och naturvetenskapliga med inriktningen naturvetenskap. Inom dessa program finns möjlighet att välja en profil. Valen är humanistisk, estetisk, ekonomisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig profil beroende på vilket program man läser. Mikael Elias Teoretiska gymnasium är en skola för den som har siktet inställt på en högre universitetsutbildning. NTI-skolan har en pedagogisk vision och en individbaserad undervisning där teori och praktik varvas om vartannat. Elevinflytandet är stort och man försöker alltid erbjuda nya sätt att lära ut den senaste kunskapen. NTI erbjuder alla elever ett utökat lärarstöd. Elever som behöver kan få hjälp efter lektionstid. Eftersom olika elever har olika lärstilar har NTI som mål att anpassa pedagogiken efter elevens behov. NTI tror på ett nära samarbete mellan elever och lärare. NTI-skolan är huvudman för nio fristående gymnasieskolor (NTIgymnasiet) vilka är placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Eskilstuna, Karlskrona, Lund, Luleå och Falun. Ytterligare etableringar är planerade att göras under de kommande åren. Mikael Elias Teoretiska program är ett program som har startats under 2007 och de första ansökningarna kom in under våren Programmen kommer att startas i fem nya skolor i Karlskrona, Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Drygt 350 nya elever har påbörjat studierna på de nya programmen under hösten NTI Distans Över 45 kommuner har tecknat ramavtal med NTI kring distansutbildningar. Flera av kommunerna ansvarar även för att hantera NTI-skolans kurser gentemot grannkommuner. Det faktiska antalet kommuner som nyttjar NTI-skolans kurser är omkring 95. I dagsläget har NTI omkring aktiva elever som läser enbart på distans. NTI:s aktuella utbud på distans är 104 nationella kurser. NTI-skolan bedriver lärarledd distansundervisning. Det betyder att studerande, oavsett geografisk placering, ständigt har tillgång till lärare som hjälper till under studierna. NTI erbjuder en personlig lärare som arbetar heltid med distansundervisning. Det innebär att man kan få hjälp per telefon eller e-post hela dagarna, varje vardag i veckan. NTI Vux För närvarande erbjuder NTI-skolan klassrumsförlagd utbildning på följande orter: Stockholm, Göteborg, Umeå och Falun. I storstäderna är de flesta kurserna yrkesinriktade medan kärn- och allmänna ämnen dominerar i Umeå och Falun. Falun är unikt då i princip all gymnasial vuxenutbildning där genomförs av NTI. Viktigaste produktkategorierna Nedan beskrivs de viktigaste produktkategorierna för varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen: 2004 NTI Vux, 2005 NTI Vux, NTI Friskola, NTI Distans 2006 NTI Vux, NTI Friskola, NTI Distans Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB 11

14 Information om AcadeMedia Varumärken Varumärket NTI-skolan används för följande utbildningsverksamheter: NTI Friskola två friskolekoncept på gymnasienivå med egna varumärken. NTI-gymnasiet samt Mikael Elias Teoretiska gymnasium NTI Vux yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå NTI Distans ett marknadsledande distanskoncept inom den kommunala vuxenutbildningen Marknad Inom affärsområdet NTI är AcadeMedia i huvudsak verksamma på den svenska marknaden, inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Konkurrenter Inom affärsområdet NTI har AcadeMedia bland annat följande konkurrenter; John Bauer-gruppen, MiRoi, Nackademin och Jensen Education. Affärsområde DBG Verksamhet Affärsområdet Drottning Blankas Gymnasieskola (DBG) inriktar sig i huvudsak på gymnasiefriskolor. Organisation Varje friskola leds av en ansvarig rektor med resultatansvar. Det pedagogiska ansvaret för gymnasieskolorna vilar på skolans rektorsgrupp. Ordförande i rektorsgruppen är skolans gymnasiechef. VD, ekonomichefen och gymnasiechefen utgör skolans ledningsgrupp. Affärsområdets huvudkontor, som är gemensamt med Ljud & Bildskolans, är placerat i Varberg. Produkter DBG erbjuder följande program: teknik, samhälle, naturvetenskap, turism, design, stylist, spa och fitness samt räddningstjänst. I samtliga program finns många möjligheter till olika inriktningar och fördjupningar. DBG är huvudman för tre fristående gymnasieskolor, vilka är placerade i: Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Ytterligare etableringar planeras. DBG har lämnat in fyra ansökningar till Skolverket att starta nya utbildningar på befintliga orter. Övrigt DBG stödjer Barnens Rätt I Samhället (BRIS). Marknad Affärsområdet DBG är enbart verksamt på den svenska marknaden. Konkurrenter Inom affärsområdet DBG har AcadeMedia bland annat följande konkurrent; Rosensparregymnasiet. Affärsområde LBS Verksamhet Affärsområdet Ljud & Bildskolan (LBS) inriktar sig i huvudsak på gymnasiefriskolor och vuxenutbildningar. Organisation LBS är uppdelat i tre områden: Friskolor Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) Företagsutbildning Varje friskola leds av en ansvarig rektor medan KY och företagsutbildningar har egna områdeschefer med resultatansvar. Det pedagogiska ansvaret för gymnasieskolorna vilar på skolans rektorsgrupp. Ordförande i rektorsgruppen är skolans gymnasiechef. VD, ekonomichefen och gymnasiechefen utgör skolans ledningsgrupp. Affärsområdets huvudkontor, som är gemensamt med Drottning Blankas, är placerat i Varberg. Produkter Friskola LBS-gymnasiet fokuserar på två program: Medieprogrammet och Spelutveckling. På några orter erbjuds även gymnasieutbildning inom det estetiska programmet. I samtliga program finns många möjligheter till olika inriktningar och fördjupningar. LBS är huvudman för sex fristående gymnasieskolor, vilka är placerade i: Borås, Halmstad, Kungsbacka, Lund, Trollhättan och Varberg. Tillstånd finns att starta gymnasieskola i Kristianstad Ytterligare etableringar planeras. LBS har lämnat in tolv ansökningar till Skolverket om att starta nya utbildningar på befintliga orter. KY LBS bedriver två KY i Varberg: Systemutvecklare med.net (80 poäng) samt Ljud- och Musikteknik (60 poäng). Fem ansökningar att starta nya KY har lämnats in till KY-myndigheten, varav en som ersättare för Ljud- och Musikteknik, som upphör fr.o.m. HT Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

15 Information om AcadeMedia Företagsutbildningar Inom LBS bedrivs företagsutbildningar bestående av olika kortare utbildningar inom media. Kurserna är huvudsakligen anpassade för den grafiska branschen. Fram till den 1 juli 2007 bedrev LBS även arbetsmarknadsutbildning finansierad av Europeiska socialfonder (ESF). Övrigt Affärsområdet äger 371 andelar i VarbergsVind ekonomisk förening. Andelarna, som motsvarar ca 50 procent av LBS elenergiförbrukning, innebär att affärsområdets kostnad för elenergi reduceras avsevärt. LBS stödjer även Barnens Rätt I Samhället (BRIS). Marknad Affärsområdet LBS är enbart verksamt på den svenska marknaden. Konkurrenter Inom affärsområdet LBS har AcadeMedia bland annat följande konkurrenter; John Bauer-gruppen och IT-gymnasiet. Bolagsstyrning AcadeMedias styrelse fastställer årligen en arbetsordning för styrelsen samt en VD-instruktion. Arbetsordningen anger bl.a. styrelsens åligganden, ansvarsfördelningar, mötesplan och vilka ärenden som skall föreläggas styrelsen. Styrelsen består sedan september 2007 av sex ledamöter utan suppleanter. Bolagets styrelse har under perioden 1 januari 8 november 2007 haft 22 protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelseledamöterna haft löpande kontakter med bolagets VD. Vid de protokollförda mötena har de ärenden avhandlats som arbetsordningen stadgar, såsom affärsläget, resultat och ställning, delårsrapporter och årsbokslut samt större investeringsbeslut. Styrelsen har sedan maj 2007 sitt säte i Göteborg. Bolagsstyrning av AcadeMedia utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, noteringsavtalet med Stockholmsbörsen samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer, exempelvis Näringslivets Börskommitté. Anställda AcadeMedia koncernen 2007* Medelantal anställda, Sverige Medelantal anställda, Danmark Totalt antal anställda * Förändringen av antalet anställda är hänförligt till Bolagets förvärv av NTI under Efter förvärven av Drottning Blankas Gymnasieskola och Ljud & Bildskolan som beskrivs i detta prospekt, kommer antalet anställda att öka ytterligare. DBG och LBS har tillsammans cirka 130 anställda i dagsläget. Då AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens small cap-lista samt genom att marknadsvärdet understiger 3 miljarder kronor omfattas bolaget inte av kravet på att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Den kommer ändå att i tillämpliga och praktiskt lämpliga delar, med tanke på bolagets storlek, vara ett centralt ramverk för AcadeMedias bolagsstyrning. Övrigt Bolaget har inte varit och är inte part i någon rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de tolv senaste månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som kan uppkomma. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB 13

16 Finansiell utveckling i sammandrag Nedan presenteras utvalda delar av AcadeMedia-koncernens räkenskaper i sammandrag. Flerårsöversikt Koncernens resultaträkning i sammandrag (Mkr) Rörelsens intäkter 331,2 153,9 221,7 226,2 164,8 Rörelsens kostnader 304,7 151,8 210,7 244,0 153,5 Rörelseresultat 26,5 2,1 11,0 17,8 11,3 Resultat från finansiella poster 4,2 0,1 0 1,0 17,5 Resultat efter finansiella poster 22,3 2,0 11,0 16,8 28,7 Skatt på periodens resultat 7,4 1,3 1,4 4,6 35,0 Periodens resultat 14,9 0,7 9,6 12,2 63,7 Periodens resultat hänförlig till: Moderbolagets aktieägare 15,0 0,7 9,6 12,3 63,5 Minoritetens andel i resultatet 0, ,2 0.2 Koncernens balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR (Mkr) Immateriella anläggningstillgångar 337,9 9,3 9,2 9,7 9,9 Materiella anläggningstillgångar 20,4 2,6 2,6 3,4 4,7 Finansiella anläggningstillgångar 2,5 1,1 1,1 1,1 13,8 Uppskjuten skattefordran 44,8 41,7 41,7 42,9 40,3 Omsättningstillgångar 124,1 52,8 61,9 49,1 55,9 Kassa och bank 46,5 17,8 27,2 31,7 30,8 SUMMA TILLGÅNGAR 576,2 125,3 143,6 137,9 155,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 241,6 87,8 96,7 87,1 99,7 Långfristiga skulder och avsättningar 100,3 2,0 1,9 2,1 5,6 Kortfristiga skulder 234,3 35,5 44,9 48,8 50,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 576,2 125,3 143,6 137,9 155,3 14 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

17 Finansiell utveckling i sammandrag Nyckeltal koncernen (Mkr) Nettoomsättning 331,2 153,9 221,7 226,2 164,8 Rörelseresultat 26,5 2,1 11,0 17,8 11,3 Resultat efter finansiella poster 22,3 2,0 11,0 16,8 28,7 Vinstmarginal (%) 6,7% 1,3% 5% 7% 18% Räntekostnader 5,2 0,2 0,2 0,2 0,5 Räntetäckningsgrad 5,3 11,0 56,0 neg 58,4 Soliditet (%) 41,9% 70,1% 67,4% 63,0% 64,1% Medeltal anställda Vinst per aktie (kronor) 3,21 0,23 3,02 3,82 19,95 Utdelning per aktie (kronor) Definitioner Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Vinst per aktie Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB 15

18 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet och aktiekapitalets utveckling Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor A-aktier kan utges till ett antal av högst och B-aktier till ett antal av högst Registrerat aktiekapital är kronor Kvotvärde är 2 kronor per aktie Aktierna har emitterats enligt aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor Bolaget har A- och B-aktier. Det totala antalet aktier uppgår till stycken stycken av dessa är A-aktier. A-aktien ger 10 röster per aktie, medan resterande är B-aktier som ger 1 röst per aktie. När emissionen som är under registrering har registrerats, kommer det totala antalet aktier att uppgå till , varav kommer att vara A-aktier B-aktierna i AcadeMedia är noterade på Nordiska listan, OMX Nordic Exchange Stockholm på small cap-listan, som är en auktoriserad marknadsplats Aktiekapitalets utveckling År Händelse Kvotvärde Ökning antal aktier Ökning aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital 1993 Ingångsvärde Split Nyemission Nyemission Publik nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nedskrivning aktiekapital Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Ägarförhållanden Aktieägarförteckning Namn Aktier A Aktier B Innehav % Röster % Bure Equity AB 1) ,5 44,8 Josef Elias Holding AB ,4 21,2 LBS Intressenter ,5 10,0 Sandra Unterman Holding AB ,2 7,7 Länsförsäkringar fonder ,5 2,9 Banco fonder ,3 2,8 Fredrik Grevelius ,2 2,7 Öhman-koncernen ,8 1,1 Christoffer Sjögren ,2 0,8 Nils Gunnar Lindberg ,6 0,4 Övriga aktieägare ,8 5,6 Totalt ,0 100,0 Källa: SIS Ägarservice den 23 oktober 2007 och därefter kända förändringar. 1) Härutöver har Bure förvärvat ytterligare aktier av serie B i AcadeMedia till en kurs om 90 kronor och äger härefter totalt aktier av serie A och aktier av serie B vilket motsvarar totalt 34,8 procent av kapitalet och 47,5 procent av rösterna i AcadeMedia. 16 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

19 Aktiekapital och ägarförhållanden Optioner Utställare Innehavare Antal Lösenpris Löptid Fredrik Grevelius Marcus Strömberg kr Fredrik Grevelius Torbjörn Sannerstedt kr Samtliga ovanstående aktieoptioner avser aktier med aktieslag B i AcadeMedia AB. Aktieoptionerna avser köpoptioner på befintliga B-aktier och kommer således inte att påverka Bolagets aktiekapital eller det totala antalet aktier i AcadeMedia AB. Optionserbjudande i AcadeMedia I det av AcadeMedias årsstämma beslutade optionsprogrammet för anställda har optioner tecknats. Priset per option uppgick till 8,47. Vid fullt utnyttjande av optionerna blir utspädningen av aktiekapitalet 0,75 procent. Optionsprogrammet löper fram till 30 juni 2009 och varje option ger rätt att under tiden 1 juni 30 juni 2009 teckna en ny aktie till kursen 109,38 kronor. Lock-up Staffan Lund och Bengt Ekberg har med aktieinnehav genom LBS Intressenter AB åtagit sig att inte sälja mer än femtio procent av AcadeMedia-aktierna tidigare än vilket är ett år från tillträdesdagen Säljaren skall dock ha rätt att dessförinnan acceptera ett publikt uppköpserbjudande och sälja AcadeMedia-aktierna i samband därmed och en sådan åtgärd skall således inte anses stå i strid mot detta avtal. På årsstämman beslöts att erbjuda personalen teckningsoptioner. Ledande personer i AcadeMedia som tecknade sig är: Marcus Strömberg, VD i AcadeMedia AB optioner, Josef Elias, styrelseledamot i AcadeMedia och VD i NTI optioner, Torbjörn Sannerstedt CFO i AcadeMedia 500 optioner, Jonas Johansson VD i AcadeMedia Eductus optioner och Pia Sander VD i AcadeMedia Learning Consulting optioner. Utdelning Då verksamheten till sin art inte är särskilt kapitalkrävande är styrelsens ambition att upprätthålla en stabil utdelning med en hög utdelningsandel. Policyn innebär att utdelningen skall uppgå till cirka 50 procent av det utdelningsgrundande resultatet. Resultatmåttet motsvaras av årets resultat efter faktisk betald skatt. Josef Elias Holding AB och Sandra Unterman Holding AB har i avtal förbundit sig att behålla sina respektive aktieinnehav oförändrade fram till I samband med förvärven av LBS och DBG avtalades om ett förändrat lock-up avtal med Josef Elias Holding AB enligt vilket det bolaget medgavs rätt att till Bure sälja högst aktier av serie A och högst aktier av serie B. Josef Elias Holding AB har till Bure avyttrat aktier av serie A. Utöver Josef Elias, Staffan Lund och Bengt Ekberg har inga andra styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget begränsat sina möjligheter att avyttra aktier. Bemyndiganden Den extra bolagsstämman, den 10 september 2007, beslöt enhälligt att godkänna apportemission av aktier av serie B i samband med förvärvet av LBS och DBG. De emitterade aktierna har tecknats av LBS och DBG:s tidigare aktieägare. Staffan Lund invaldes i AcadeMedia AB:s styrelse. Styrelsen bemyndigandes att genomföra en nyemission om högst aktier, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst kronor, med företrädesrätt för aktieägarna. I pressmeddelande den 29 oktober 2007 offentliggjorde styrelsen för AcadeMedia att ej genomföra den planerade nyemissionen om 50 Mkr då styrelsen konstaterat att något nyemissionsbehov ej föreligger. Styrelsens bemyndigande kommer dock kvarstå. Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB 17

20 AcadeMedias bolagsordning (organisationsnummer ) Antagen på årsstämma 10 maj Bolagets firma är AcadeMedia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. Bolagets verksamhet skall vara att förlägga utbildnings-, sälj- och informationsprogram, sälja kompletterande produkter, utbildningar samt idka med nu nämnda verksamhets grenar förenlig verksamhet. 3. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 4. Antalet aktier skall uppgå till minst och högst Aktie må utges i två serier, A och B aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst och utav serie B högst A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Fastställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträde behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registreringen sker. 7. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg. 8. Styrelsen skall bestå av 3 7 ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 9. På årsstämma utses revisorer för tid i enlighet med aktiebolagslagen. 10. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. 11. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till årsstämma och bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. För att få deltaga i årsstämma eller bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före kl Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden under förutsättning av att aktieägaren gjort anmälan härom på sätt som anges ovan. 12. På Årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: val av ordförande vid stämman upprättande och godkännande av röstlängd val av justeringsmän godkännande av styrelsens förslag till dagordning prövning av huruvida stämman blivit behöriges sammankallad framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncerns resultat- och balansräkning beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör fastställande av ersättningar till ledande befattningshavare fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna val av styrelse, styrelseordförande samt i förekommande fall revisor annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 13. Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 18 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i AcadeMedia AB

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ)

Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ) Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ) OM PROSPEKTET Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008

AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008 Q1 AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008 Delårsrapport kvartal ett 2008 RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 14,1 MKR (6,3 MKR) HÖJD TILLVÄXTPROGNOS FÖR GYMNASIEVERKSAMHETEN 2008 OCH 2009 GODA FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola Inbjudan till presskonferens idag AcadeMedias vd Marcus Strömberg och Bengt Ekberg, vd på Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola, presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7

AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7 Q2 AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7 Delårsrapport kvartal två 2007 AcadeMediaS resultatutveckling är fortsatt positiv och verksamheten bedöms fortsätta ha en god

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) b o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7

AcadeMedia AB (publ) b o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7 Q4 AcadeMedia AB (publ) b o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7 Bokslutskommuniké 2007 AcadeMedia gör sitt bästa kvartals- och årsresultat Hittills. Fortsatt resultatförbättring för kvartal fyra med

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Hakon Invest offentliggör budpliktsbud på Hemtex AB (publ)

Hakon Invest offentliggör budpliktsbud på Hemtex AB (publ) Sida 1/7 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i, eller distribueras till, Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, eller Sydafrika. Erbjudandet

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Oktober 2009 Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder

Läs mer

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017 Pressmeddelande Stockholm den 9 januari 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER

Läs mer

Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia 1 Bakgrund och motiv till Erbjudandet 3 Villkor och anvisningar

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Innehåll Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan att teckna aktier i Hemtex 1 Pressmeddelande från Hakon Invest

Läs mer

RNB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC

RNB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC Pressmeddelande 2006-05-09 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Inbjudan till presskonferens En presentation av

Läs mer

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.)

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling. avseende

Tillägg till erbjudandehandling. avseende Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet från Danske Koncept Restauranter Holding ApS till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:25 2007-07-26 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 juli 2007 en framställning från Linklaters Advokatbyrå AB på uppdrag av ett utländskt bolag. Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Pressmeddelande 10 november 2016

Pressmeddelande 10 november 2016 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:08 2008-02-18 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2008-02-18.

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Protect Data AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Protect Data AB (publ) Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Protect Data AB (publ) Lagval, översättning DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:06 2012-02-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer