Innehållsförteckning. Styrelse, ledning och revisorer. Aktien och ägarstrukturen. Observandum. Sid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Styrelse, ledning och revisorer. Aktien och ägarstrukturen. Observandum. Sid"

Transkript

1 Styrelse, ledning och revisorer Innehållsförteckning Sid Styrelse och ledning SMV Husvagnar i Örebro AB Följande personer bildar ledning och styrelse i SMV Husvagnar i Örebro AB. Raimo Tunsved, Vd Raimo har nära 40 års erfarenhet från husvagnsbranschen i allmänhet och SMV Husvagnar i Örebro AB i synnerhet. Han anställdes 1966 som verkstadstekniker i SMV Husvagnar, blev verkmästare i företaget 1976 och tog över ansvaret för produktion och konstruktion fyra år senare. Efter 20 år som anställd på SMV Husvagnar köpte Raimo företaget Han har drivit det som ensamägare fram till och med 2005, då EMI System AB gick in som delägare. Ann-Marie Tunsved, suppleant Sjuksköterska Inge Andersson Ordinarie ledamot Inge har över 40 års erfarenhet av bilar och husvagnar som egen företagare inom verkstadsbranschen. Han har även arbetat med försäljning inom möbler och inredning. Pehr Cornell, auktoriserad revisor Cornells Revisionsbyrå AB i Falköping Aktien och ägarstrukturen Ralf Gewerth, styrelseordförande och marknadsansvarig Ralf har över 30 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Ralf driver idag egen verksamhet som företagskonsult inom områdena ekonomi/finansiering, företagsfusioner och produktutveckling. Har lätt för att kommunicera med myndigheter. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. Roger Malmgren Suppleant Född Fil kand från Lunds Universitet. Studier i språk och ekonomi. 15 års erfarenhet av aktiemarknaden med inriktning småbolag. Idag verksam i fastighetsbranschen Säte SMV Husvagnar i Örebro AB har säte och huvudkontor i Örebro. Adress: Pistolvägen 6, Örebro Telefon: Fax: E-post: Organisationsnummer: Antal aktier Antal röster Grundarna till utvecklingsbolaget A Ägarspridning genom emissioner B Ägarspridning genom emissioner A Emissioner under registrering A Emissioner under registrering B Totalt antal aktier Summa antal röster Not: Registrerat aktiekapital år 2010 är Under förutsättning att denna nyemission blir fulltecknad kommer antalet B aktier att utökas med antal Kvotvärde: 0,1 Styrelsens försäkran Detta memorandum har godkänts av styrelsen för SMV Husvagnar i Örebro AB. Styrelsen är ansvarig för dess innehåll och försäkrar att innehållet överensstämmer med av ledningen kända, faktiska förhållanden. Styrelsen försäkrar också att inget av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka och förändra den bild av SMV Husvagnar i Örebro AB som framgår i detta informationsmemorandum. Inbjudan till teckning av aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB 2 Bakgrund och motiv 2 Villkor och anvisningar 4 Styrelsen har ordet 5 SMV Husvagnar i Örebro AB 6 Historik: Innovation och tradition Affärsidé Vision Mål Strategi Verksamhet och produktbeskrivning 7 Kundanpassade resevagnar Husvagnar för funktionshindrade Hjulbastu och övriga specialprodukter Renovering och reparation av äldre modeller Swot-analys 8 Marknadsanalys 8 Verksamhetsmål och framtidsutsikter 9 Ekonomisk översikt 9 Intäkts- och resultatprognos 10 Balansräkning 11 Styrelse, ledning och revisorer 12 Styrelsens försäkran 12 Aktien och ägarstrukturen 12 Observandum Detta dokument är inget prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument: Dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Prognoser i detta memorandum speglar hur SMV Husvagnar i Örebro AB:s verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om SMV Husvagnar i Örebro AB:s möjligheter och risker. 12 1

2 Inbjudan till teckning av aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB Vid den extra årsstämman i SMV Husvagnar i Örebro AB den 5 februari 2009 beslutade stämman att genomföra en nyemission och gav styrelsen i uppdrag att besluta om emissionens storlek. Styrelsen har därefter beslutat att bolagets aktiekapital ska höjas till SEK genom nyemission. Bolaget ska utge aktier av serie B med 0,1 röster per aktie. Bolaget tillförs totalt SEK i emissionen med emissionskursen 1 krona per aktie. Det kapital som tillfaller bolaget genom emissionen ska användas till att öka aktiekapitalet till SEK. Resterande kapital ska användas för vidare utveckling av SMV:s framtidskoncept. Syftet är att även genomföra en publik emission för att ta in ett kapital på 7-10 miljoner SEK som ska investeras i bland annat produktion och marknadsföring. En förutsättning för att vi ska kunna genomföra en publik emission är att aktiekapitalet är SEK. När den publika emissionen presenteras kommer aktien att ligga på en högre kurs än den kurs som du nu erbjuds i denna private placement. Grunden Ett helt nytt husvagnskoncept med nya material och produktionstekniker håller på att utvecklas, ett helt nytt perspektiv i branschen. Detta kommer att ge de nya modellerna optimala egenskaper när det gäller komfort, vägegenskaper, design, drift, aerodynamik och miljöpåverkan. Nästa steg i denna utveckling är att bygga en fullskalig konceptvagn baserad på den utvecklade designen. Konceptvagnen kommer att ligga till grund för en produktionsfärdig serie som beräknas kunna lanseras och marknadsföras Personella och fysiska resurser är på plats. Bland annat har vi en projektgrupp bestående av experter med mycket hög kompetens inom materialteknik, design, konstruktion samt teknik och automationslösningar, etc. Bakgrund Våren 2005 gick investmentbolaget EMI System AB in som delägare i SMV med 23 % av aktierna. EMI såg snart vilka möjligheter som fanns att utveckla det välkända varumärket. Ett utvecklingsbolag startades för att utveckla framtidens SMV-koncept. Projektgrupp med mycket hög kompetents Vår projektgrupp består av experter med mycket hög kompetens inom materialteknik, design, konstruktion samt teknik- och automationslösningar. Projektgruppen består av: Konstruktör i materialteknik. Bakgrund och motiv för en sådan förutsägelse är att med den utveckling som idag sker så byggs värdet upp i bolaget. Målsättningen är att SMV ska bli en koncern. Moderbolaget ska äga 90,1 % av dotterbolaget. Den största delen av kapitalet från emissionen i SMV Husvagnar AB ska tillföras dotterbolaget, som ska driva vidare utvecklingen av det nya SMV-konceptet. Varför dotterbolag? Ett dotterbolag är en förutsättning för att få tillgång till bidrag i form av så kallat såddkapital från en regional utvecklingsfond. En annan anledning till att dotterbolaget bildas är att det kan öppnas möjligheter till delfinansiering i form av ett tillfälligt och begränsat aktieinnehav från ett offentligt investmentbolag (inom ramen av 10% av dotterbolaget). I moderbolaget kommer försäljning att påbörjas av specialvagnar och husvagnen för funktionshindrade. Framtidens husvagn på väg till marknaden Professor i designteknik. Konstruktör inom verktygskonstruktion, fixturer och automationslösningar. Har levererat tekniska lösningar och verktyg till bland annat Volvo, Hydro Aluminium, Elektrolux. All övrig kompletterande kompetens finns att tillgå i närområdet. Dokumentation, 3D-CAD. Expert på numerisk formbestämning, det vill säga länken mellan design och konstruktion. Har även haft en mängd konstruktionsuppdrag avseende kundanpassad produktionsutrustning. Bland uppdragsgivarna finns Volvo Personvagnar, GGP SWEDEN STIGA, Tranås, Paroc och Vattenfall. Industridesigner. Magisterutbildning vid Tekniska högskolan i Jönköping och kandidatutbildning (maskiningenjör, inriktning industridesign (vid Högskolan Väst). Prototyptillverkning. Specialist med erfarenhet av modellering i högteknologiska material för sportbilar. SMV:s nya husvagnskoncept är en husvagn för framtiden med tydliga band till företagets tidigare kultförklarade modeller. Med progressiv design, unika lösningar och spännande teknik erbjuder denna husvagn nya perspektiv på det mobila boendet. Med fokus på resande och utforskande, förpackat i en karaktäristisk SMV-form är detta koncept ett spännande, unikt och nytänkande alternativ på marknaden för husvagnar. Balansräkningar Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning m.m Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Produkter i arbete Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skuld till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa lånfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 2 11

3 Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt.2 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor Försäljnings- administrationsoch övriga kostnader Hyra Resultat före avskrivningar Utvecklingskostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Nedlagda utvecklingskostnader fram till produktionsstart, alternativt läggs utvecklingskostnaderna i balansräkningen är ett år som utvecklingsprojektet ska slutföras, projektkostnaden beräknas till mellan 2,5-3 miljoner. Försäljning av specialvagnar kommer att påbörjas. Rörelsens intäkter Intäkts- och resultatbudget (tkr) Resultaträkningar Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete,färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader och andra liknande poster Summa finansnetto Resultat efter finansiella poster och före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat En kombination av tradition och innovation Det nya revolutionerande konceptet är en kombination av tradition och innovation. Konceptet möter framtidens krav på miljöanpassning och komfort. Den nya produkten ska vara attraktiv för både yngre, som ofta är förstagångsköpare, och äldre, som ofta har haft flera husvagnar. Som ett första steg i vår analys av målgrupperna genomförde vi en marknadsundersökning i samband med en visning av framtidskonceptet hösten Ett 100-tal personer deltog av marknadsundersökning i undersökningen, där de fick sätta be- Resultat Här tyg redovisas och resultatet bedöma från SMV:s marknadsundersökning konceptet utifrån vid premiärvisningen dess av design modellen av och Journey konceptet på Kistas Husvagnsmässa hösten Antal inriktning deltagare i undersökningen: som resevagn. 86st Utfallet och omdömena - Formen/designen var genomgående mycket positiva i båda målgrupperna. Betyg 1-5 Antal röster Formen/designen Inget svar Betyg 1-5 Röster om formen och designen Genomtänkt design. Rätt tänkande med egen design. Snygg och fin i formen, färgen helt i min smak. Mycket snygg, känns helt rätt. Den ska vara låg, inga pastellfärger. En fin balans mellan det nya och det gamla. Stilfull form. Läckert nytänkande. Känd husvagn i ny design. Mycket fin. Kärlek. Jättesnygg, fina linjer. Omdömen: Genomtänkt lösning Skoj! Droppform för bra luftmotstånd, samtidigt ganska fyrkantig för bra utrymme, snygg Snygg Rätt tänkande men ser lite med klumpig, egen design tung ut Kan vara ett nytt tänkande. Ser bra ut Läcker Snygg rundning front och bak Snygg och fin i formen, färgen är också helt i mun smak + för stora fönsterpartier En vagn man lägger märket till, med ett antal roliga finesser Mycket snygg, känns helt rätt. Den skall vara låg, inga pastellfärger Formen är slät och djup med mycket ljusinsläpp. Hoppas det blir en bra SMV. Planlösning Det är en fin form Helt okej En fin balans mellan det nya och gamla Intressant i nya material Rätt i tiden Man ser generna Läcker design Bra! Snygg. Stilrent. Tänk mera på takdelen, helgjuten överdel gör vagnen mer tålig mot fuktskador) Tuff bra blandning av gammalt och nytt Snygg enkel men mycket vagn, ser lyxig ut Fränt koncept Kul Fräck design design framtid Arbeta Skit snygg! mer med Bra linjer hjulhusen Bra Kul design med möjlighet att utvecklas känslomässigt Snygg Stilfull form form Retrodesign Intressant design ok Snygg, Läckert häftig nytänkande Känd husvagn i ny design. Mycket fin Gillar idén med panelerna på sidorna. Tror nog det kommer se ut så här i framtiden Kärlek - Bra Konceptets i det mesta inriktning; en husvagn extra lämpad för resande Tillverkningskostnad, Konceptets vilka material inriktning dyr? en husvagn extra lämpad Inriktningen Påminner lite känns om gamla helt rätt amerikanska < > vagnar t.ex. airstream. Saknar något men kan inte Inget sätta för fingret mig *sätt på för vad kryss på resande linjen för att visa vad du tycker Jättesnygg, fina linjer Antal röster Konceptets inriktning 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Inget svar Betyg 1-5 Röster om konceptets inriktning Äntligen en designad husvagn. Bra att den inte är jättestor. Ser stadig ut. Rätt längd, perfekt att dra. Känns framtid. Suveräna möjligheter samt bra konkurrent till husbilsåkande. Verkar lättdragen. Absolut. Jag har husvagn för att resa, inte för att stå still. Verkar vara ett genomtänkt koncept. Omdömen: Äntligen en designad husvagn (ej fyrkantig kloss). Bra med ej jätte husvagn Otroligt intressant Kommer såklart vara lätt att dra Strömlinjeformad och stabil på vägen. Det är viktigt att den skall va stabil på vägen, åker själv mil med släp och vagn Kul med något nytt för mig som är uppvuxen med SMV Ser stadig ut. Med rätt längd, perfekt att dra Absolut! Jätteviktigt, ett billigt nöje, roligt, lär känna mycket folk Känns framtid Måste bli lågt luftmotstånd Suveräna möjligheter samt bra konkurrent till husbilsåkande Kul med nytänkande Ännu mer klara sig själv potential önskar jag. 2 veckor själv i skogen vintertid Viktigt med bra hygienutrymme. Helst ej över 2,20m bred. Behåll el-bromsarna. Verkar lättdragen Är lite osäker på altangolvet Ser ut att vara bra både för resande och långliggare. Låter mycket intressant. Stark efterfrågan, stor potential De senaste åren har tillväxten varit mycket stark på husvagnsmarknaden. År 2007 registrerades nära nya husvagnar under perioden januari-juli. Nu befinner vi oss i en lågkonjunktur, vilket har drabbat även husvagnsförsäljningen. Men mycket tyder på att det ekonomiska läget börjar förbättras och framtidstron stärks hos svenskarna. Det brukar innebära att investeringsviljan återvänder. Vi tror på en allt starkare och ökad husvagnsmarknad. På en sådan marknad är det viktigt att hänga med i utvecklingen, lansera nya produkter och vässa sitt erbjudande. Det gör vi på SMV. För att utnyttja potentialen i bolaget och möta marknadens intresse för våra produkter behöver vi ytterligare kapital. På sikt ska din investering kunna generera bra avkastning. Efter att denna emission genomförts är syftet att bolaget snarast ska finnas på en inofficiell handelsplats. När handeln med aktien kommer igång hoppas vi på en kraftig värdeökning. I grunden finns ett starkt varumärke som har anor från 1948 då den första SMV-vagnen rullade ut från fabriken. Nu ska vi rulla ut ett helt nytt koncept. Med din hjälp ökar förutsättningarna att lyckas. 10 3

4 Villkor och anvisningar Nyemission till begränsad grupp investerare SMV Husvagnar i Örebro AB inbjuder härmed att teckna aktier i en riktad nyemission om högst 3 miljoner ( ) aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB innebärande ett kapitaltillskott om högst 3 miljoner SEK ( ). Nyemissionen riktar sig till en begränsad grupp investerare. 1. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av 1 krona per aktie. 2. Teckningspost Aktien tecknas i poster på aktier, vilket innebär att erbjudandet totalt omfattar högst 200 poster á femtontusen (15 000) kronor per post. 3. Aktien Ökningen av aktiekapitalet sker genom riktad nyemission av högst tre miljoner ( ) aktier av serie B med 0,1 röst per aktie. Bolagets aktiekapital ökas till kronor. Efter att denna emission genomförts är syftet att bolaget snarast ska finnas på en inofficiell handelsplats. 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden 9 mars- 22 mars Rätt till förlängning Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 6. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara SMV Husvagnar i Örebro AB tillhanda senast den 22 mars Anmälan insändes till: SMV Husvagnar i Örebro AB Kontor Smedjegatan TIDAHOLM Telefon, huvudkontor: Tilldelning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i SMV Husvagnar i Örebro AB. Tilldelning kommer att ske i poster om aktier. Vid överteckning garanterar vi dig minst en post. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges. 8. Besked om tilldelning När fördelning av aktierna fastställts, utsänds bekräftelse, vilket sker löpande. 9. Likvid Full betalning för tecknade aktier kan ske genom inbetalning till det angivna emissionskontot som står längst ner till höger på anmälningsblanketten. Alternativt kan du rekvirera anmälningsblankett genom mailadress: com. Efter erlagd likvid sker registrering varvid tecknaren erhåller en bekräftelse från företagets Aktiebok. Efter avslutad emission registreras emissionen hos Bolagsverket. 10. Företrädesrätt Vid överteckning har de gamla ägarna företrädesrätt i emissionen. 11. Rätten till vinstutdelning Styrelsen kommer att föreslå om eventuell utdelning efter att en skälig hänsyn tagits till föreliggande behov av konsolidering av SMV Husvagnar i Örebro AB. 12. Aktiens kvotvärde Aktierna har ett kvotvärde om 0,1 (10 öre) kronor per styck. Kvotvärde = aktiekapital delat med antal utgivna aktier. 13. Aktieboken Aktieboken förs av NVR Nordisk Värdepappersregister AB SMV:s framtida husvagnskoncept ska tillverkas i en högeffektiv produktionslinje, vilket innebär låga kostnader och hög produktivitet. Vi arbetar för att hitta en eller flera samarbetspartners för att skapa synergieffekter i produktionen och på så sätt minimera kostnaderna. Vår ambition är att växa, effektivisera verksamheten och nå en bra lönsamhet inom företagets verksamhetsområden. Vår verksamhet ska ha följande inriktning: Expandera inom nämnda affärsområden och uppnå en ökad effektivisering i produktion och försäljning. Utveckla nya kundanpassade specialprodukter inom företagets verksamhetsområden. Bygga upp en optimal marknadsorganisation med återförsäljarnät i Sverige och Norge, och därefter i övriga Europa. SMV Husvagnar i Örebro AB har under de senaste åren genomfört en kraftig satsning på det nya husvagnskonceptet, resevagnen för funktionshindrade samt Hjulbastun. Satsningen har medfört utvecklingskostnader som bidragit till att företaget redovisat ett negativt resultat. Redan när EMI gick in i SMV var man medveten om att förestående utvecklingskostnader inledningsvis skulle leda till ett negativt resultat. Vår bedömning är att det var rätt att ta en stor del av utvecklingskostnaden direkt i resultaträkningen. Utvecklingsbolaget SMV har en ackumulerad förlust på ca 2 miljoner kronor under den fyraårsperiod som utvecklingsbolaget har varit verksamt. Detta motsvarar utvecklingskostnaderna som bolaget har haft för utveckling av husvagn för funktionshindrade, Specialvagnen och första etappen av framtidskonceptet. I detta ligger också den framtida strategin för marknadsföringen av det nya SMVkonceptet. Vår bedömning är att utvecklingskostnaderna är låga i förhållande till vad vi hittills åstadkommit. Under förutsättning att emissionen ger det resultat (3 miljoner) som är vårt mål, ska vi kunna presentera ett färdigt koncept för marknaden om cirka ett år. Satsningen får ses som en investering för framtiden och de vinster som företaget prognostiserat fram till och med 2012 med en omsättning på cirka 28 Mkr. Prognosen fram till år 2012 bygger på en Verksamhetsmål och framtidsutsikter Expansion, kundanpassning och effektivisering ska ge bra lönsamhet Ekonomisk översikt När tillfälle ges genomföra lämpliga företags förvärv som kompletterar företagets produkter och verksamhet. Öka bruttomarginalen genom effektivisering av produktion och försäljning av företagets produkter. Genomföra förestående nyemission på 3.0 Mkr och på sikt notera aktien på någon av den svenska börsens listor. Den totala försäljningsprognosen år 2012 är prognostiserad till 28 Mkr, vilket innebär en ökning av försäljningen per år med en succesivt stigande trend. Satsningen på produktion av de kundanpassade specialområden för resevagnar som företaget verkar inom, bedöms ske med en kraftig ökad lönsamhet fram till år Utvecklingskostnaderna en investering för framtiden bedömning utifrån den marknadsanalys som gjorts. De positiva framtidsmöjligheter för SMV som presenterats i detta memorandum bedöms de kommande åren att ge: En årlig tillväxt av intäkter och resultat. En långsiktig och stabil tillväxt av rörelsemarginalen och kapitalbasen. Det närmaste året befinner sig bolaget i ett expansivt och kapitalkrävande skede vars förutsättning är att den nu pågående nyemissionen ska ge resultat. Om några år kommer styrelsen att föreslå eventuell utdelning efter att skälig hänsyn tagits till föreliggande behov av ytterligare konsolidering av SMV Husvagnar i Örebro AB. Kommentarer till budget Dessa siffror är prognossiffror som grundas på idag kända faktorer. Vi vill dock reservera oss för eventuella avvikelser på grund av idag ej kända påverkande faktorer. Antalet försålda enheter anser vi vara mycket realistiska om konceptet tas emot väl på marknaden. Prognossiffrorna är baserade på en realistisk volym försålda enheter. Skuldräntan är beräknad efter 8 % ränta. Skatten är beräknad på en bolagsskatt på 26 %. 4 9

5 Swot-analys SMV:s produkter ligget rätt i tiden men mer kapital behövs för att genomföra offensiva satsningar. I dagsläget ser vi följande styrkor och svagheter, möjligheter och hot som kan komma att påverka SMV Husvagnar i Örebro AB. Styrkor SMV är ett starkt varumärke som förknippas med kvalitet, tradition, innovation och service. Vagnarna är ekonomiska i drift tack vare den aerodynamiska SMV-profilen. Har de erkänt bästa köregenskaperna (Källa: Test i branschtidskriften Husvagn & Camping). Eget formspråk Flexibel tillverkning. Låga overhead-kostnader. Produkterna ligger rätt i tiden när miljökraven skärps och energiförbrukning står i fokus. Efterfrågan på goda rekreationsmöjligheter ökar. Svagheter Inga stordriftsfördelar genom stora inköp (kom mer att förändras i samband med det nya konceptet). Marknadsföringen har inte varit tillräckligt offensiv. Utan förstärkning av kapital kan offensiva satsningar inte genomföras. Tillväxten på husvagnsmarknaden har varit mycket stark de senaste åren. Nu har lågkonjunkturen drabbat även husvagnsförsäljningen. Många anser dock att det finansiella läget börjar förbättras och framtidstron återvända hos konsumenterna. Det gör att vi tror på en allt starkare husvagnsmarknad. Vår målgrupp är befintliga husvagnsägare och förstagångsköpare som vill äga en husvagn som är ekonomisk i drift, har de bästa vägegenskaperna (källa: Test i branschtidskriften Husvagn & Camping) och är en kombination av tradition och innovation när det gäller design, teknik och utrustning. KONKURRENTER Kampen står mot övriga husvagnstillverkare och husbilssektorn I ett brett perspektiv är våra konkurrenter alla producenter av dyrare kapitalvaror fritidshus, båtar, bilar, motorcyklar, etc. På vår egen marknad är konkurrenterna övriga husvagnstillverkare och aktörer inom husbilssektorn. Marknadsanalys Inget återförsäljarnät för närvarande. Möjligheter SMV har gamla anor och anses som ett mycket starkt varumärke. Därigenom finns goda förutsättningar att positionera och stärka varumärket ytterligare, bland annat genom den pågående produktutvecklingen och rätt marknadsföring. Marknaden är gynnsam för våra produkter. Vårt framtidsprojekt och den unika nisch vi kommer att jobba inom gör att förutsättningarna är mycket goda. Miljöanpassning i form av nya material och vagnens aerodynamiska profil. Hot Om den allmänna köpkraften sjunker kraftigt. Politiska beslut och andra händelser i omvärlden som vi inte kan påverka. Brist på kapital för utveckling och marknadsföring av produkter. Framtidstro och förbättrad konjunktur ger en allt starkare husvagnsmarknad MARKNADSFÖRING Fokus på återförsäljare i Sverige och Norge Marknadsföring och försäljning av SMV:s produkter ska ske via ett återförsäljarnätverk i Sverige och Norge. Återförsäljarna stöttas med bland annat utbildning, säljmaterial och teknisk kompetens. Mässsor på etablerade marknader, hemsida och andra digitala medier är övriga viktiga marknadskanaler. EXPORT Holland en utvecklingsbar marknad I Holland har vi en stabil grund att stå på inför framtida satsningar. SMV har exporterat till Holland sedan 1960-talet. Idag finns cirka 400 gamla SMVvagnar i Holland och trogna SMV-ägare har bildat klubben SMV-Babbels för att visa sin lojalitet och tillhörighet med vårt varumärke. Sedan cirka 15 år har vi också ett bra samarbete med Joss Ingelse, en holländsk importör som driver företaget Car-Apart International. Övriga potentiella exportmarknader där det finns ett stort intresse för husvagn är Belgien, Tyskland och Italien. Styrelsen har ordet Husvagnen rullar mot en gyllene framtid Husvagnen hade sin storhetstid på 1960-talet. Sin första storhetstid, ska sägas. För husvagnen är på väg att få en renässans. Alla försäljningssiffror talar sitt tydliga språk, med kraftiga försäljningsökningar senaste åren. Vi och vår bransch arbetar i medvind, även om vi också har påverkats av den rådande finanskrisen i världen. Det är två kategorier köpare som nu söker sig till husvagns- och husbilssegmentet. Den första är 40-talisterna, människor med bra ekonomi. De hade husvagn som unga och söker sig nu tillbaka. De väljer ofta en lyxigare vagn med exklusiva tillbehör. Den andra kategorin är 40-talisternas barn, som är uppväxta i husvagn. Denna kundgrupp köper oftast något enklare vagnar. Husvagnen ett ekonomiskt alternativ Vad är då anledningen till uppgången? En av flera faktorer är att yngre generationer börjar få ett ökat intresse för husvagnssemester och vill resa och bo i egen regi. Det traditionella resandet har blivit allt dyrare och husvagnen ses därför som ett mer ekonomiskt alternativ till familjesemester. Expansiv och positiv framtid Mot bakgrund av den bild vi tecknat står SMV Husvagnar i Örebro AB inför en mycket expansiv och positiv framtid. Det beror på följande: Intresset för fritid och rekreation ökar. Konjunkturen är på väg att stabiliseras och vända uppåt. SMV Husvagnar i Örebro AB är ett företag med stor erfarenhet och en platt, vältrimmad organisation. Beslutsvägarna i företaget är korta och lyhördheten inför nya trender är stor. SMV har den flexibilitet, snabbhet och kompetens som krävs för att utveckla nya produkter och koncept inom fritids- och rekreationssektorn och snabbt ta dem till marknaden. Satsningar är alltid förenade med vissa risker, men också med möjligheter. I detta fall är möjligheterna mycket goda. En satsning på SMV kan bli lönsam tack vare vårt starka varumärke och det ökande intresset för husvagn. Sammantaget innebär detta att du som investerare har goda möjligheter att få god avkastning på investerat kapital. Vi som leder företaget och vårt närmaste nätverk har mångårig erfarenhet och gedigna kunskaper inom produktutveckling, projektledning och marknadsföring både nationellt och internationellt. Dessutom har vi bred erfarenhet av personal- och ekonomifrågor. Styrelsen kommer också att kompletteras med kompetens på designområdet. Utvecklingsaktie med stor potential Vår ambition är att hålla en öppen kommunikation med dig som aktieägare. Vi vill tillvarata din och våra andra aktieägares kompetens. På det sättet skapar vi en bra grund för att utveckla SMV Husvagnar i Örebro AB till en stark aktör på den växande marknaden för husvagnar och camping. Vi ger dig nu möjligheten att satsa på en utvecklingsaktie som har stor potential att bli mycket attraktiv den dag då den noteras på någon av marknadens börslistor. Med hopp om framtida samarbete Styrelsen för SMV Husvagnar i Örebro AB 8 5

6 SMV Husvagnar AB ett rekreationsföretag som kombinerar tradition med innovation HISTORIK Designkänsla och kvalitet ger en lönsam produkt I slutet av 1940-talet såg en helt ny idé dagens ljus i Sverige. Husvagnen rullade in i vårt land. Pionjären var SMV, det första företag i Sverige som byggde och sålde husvagnar. Det första året såldes fyra husvagnar, under storhetstiden på 1960-talet ett tusental. Genombrottet för SMV kom i och med Ägget, husvagnen med den klassiska, stilrena formen som blev oerhört populär. Redan i slutet av 1940-talet talade man om SMV:s överlägsna vägegenskaper. I början av 1980-talet klassas SMV som en husvagn i särklass av branschexpertisen. Det grundar man på att en SMV är lätt att köra, säker och stabil. Den aerodynamiska profilen gör SMV-vagnen nästan helt okänslig för sidvind. Luftmotståndet blir minimalt. Än i dag är SMV-vagnarna kända för designkänsla och kvalitet i material, konstruktion och inredning. De rundade formerna från Ägget -epoken är fortfarande ett signum för företagets produkter. Ett annat kännetecken är att SMV-vagnarna är riktiga resevagnar. I det ligger suveräna kör- och vägegenskaper. Själva idén med husvagnar är ju att de ska köras mellan olika resmål, inte stå uppställda på en plats. Det har SMV alltid haft för ögonen vid utveckling och tillverkning. SMV har alltid varit troget husvagnsidén som den var tänkt från början. SMV Husvagnar i Örebro AB har viljan och förmågan att kombinera tradition med innovation. En spännande kombination, som vi vill göra till en riktig lönsam produkt. SMV har de senaste åren arbetat i huvudsak med utveckling och reparationer. SMV är ett av tre svenskägda husvagnsföretag i Sverige. Själva idén med husvagnar är ju att de ska köras mellan olika resmål, inte stå uppställda på en plats. AFFÄRSIDÉ Aerodynamisk profil och överlägsna köregenskaper Genom att kombinera tradition med innovation ska vi vidareutveckla våra produkter och anpassa dem till dagens behov. En SMV-vagn ska kännetecknas av en aerodynamisk profil och överlägsna köregenskaper vilket gör vagnen trafiksäker, ekonomisk i drift och mycket komfortabel. VISION Bland Europas främsta inom fem år Vår vision är att SMV inom fem år är en av Europas ledande husvagnstillverkare inom de kundanpassade specialområden där företaget verkar resevagnar, vagnar för funktionshindrade, bastuvagnar (Hjulbastu). SMV är erkänt för kvalitet, innovation och service samt en föregångare i branschen vad gäller förnyelse inom teknik och design. PRIMÄRT MÅL Växa av egen kraft Målet är primärt att växa av egen kraft och på sikt att integrera fler företag från tillbehörsbranschen i koncernen. När SMV Husvagnar i Örebro AB har tillräckliga resurser ska en exportmarknad byggas upp. Det finns en etablerad holländsk kontakt sedan 50 talet. Företaget ska noteras på en lämplig börslista/handelsplats när förutsättningar finns och tidpunkten är rätt. Beslut om notering tas av bolagets styrelse. Det ekonomiska målet är att ge en årlig bra vinstökning. Genom marknadsföring av unika, innovativa och lönsamma produkter, både nationellt och internationellt, ska SMV generera bra avkastning. Styrelsen kommer, efter konsolidering av verksamheten, att prioritera en generös utdelningspolicy. STRATEGI Utveckla, tillverka och sälja attraktiva produkter Strategin för att bli en av Europas ledande husvagnstillverkare i vår nisch är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja attraktiva produkter och tjänster inom husvagnssegmentet. Produkterna ska skona miljön, vara energibesparande, ha maximal trafiksäkerhet, ha bästa tänkbara vägegenskaper och en karaktäristisk design. I strategin ingår att, när det anses lämpligt, förvärva och/eller samarbeta med företag inom det område där vi verkar. Förvärven ska ge synergieffekter som utvecklar SMV Husvagnar och gynnar kunder och aktieägare. Varumärket SMV är starkt och förtroendegivande redan idag. Vår ambition är att lyfta och stärka det ytterligare, bland annat genom utveckling, tillverkning och försäljning av tillbehör och profilprodukter som ligger i linje med den design och kvalitet som kännetecknar SMV. Verksamhet och affärsområde Fyra affärsområden ger erbjudande med rätt bredd Företaget verkar inom följande affärsområden: Kundanpassade resevagnar Husvagnar för funktionshindrade Övriga specialprodukter, till exempel Hjulbastu Service Kundanpassade resevagnar Vår grundfilosofi bygger på att en SMV-husvagn ska ha bästa tänkbara vägegenskaper, erbjuda kunden det lilla extra som särskiljer en SMV från mängden, må det vara energieffektivitet, design eller smidighet en SMV är inte som andra husvagnar. SMV:s nya husvagnskoncept är en husvagn för framtiden med tydliga band till företagets tidigare kultförklarade modeller. Med progressiv design, unika lösningar och spännande teknik erbjuder denna husvagn nya perspektiv på det mobila boendet. Med fokus på resande och utforskande, förpackat i en karaktäristisk SMV-form är detta koncept ett spännande, unikt och nytänkande alternativ på marknaden för husvagnar. Med detta alternativ ska SMV satsa in i framtiden en framtid vi tror starkt på. Husvagnar för funktionshindrade Ett mycket intressant produktsegment som vi bedömer är en utvecklingsbar marknad där vi ska vara aktiva. Vi har en nyutvecklad vagn med benämningen 550/250, det vill säga en fullbreddsvagn. Vi har kontakter med de flesta förbund för funktionshindrade och har fått goda referenser. Produkten passar utmärkt i produktionen med den flexibilitet och hantverkskunnande som finns i bolaget. Ett avtal är upprättat med en norsk representant som kommer att marknadsföra denna typ av husvagn. Övriga specialprodukter, till exempel Hjulbastu Vår mobila bastu, Hjulbastun, ska marknadsföras genom olika kanaler som ett prisvärt och miljöanpassat koncept för företag, föreningar, privata villaägare och fastighetsägare. Andra marknader och målgrupper är idrottsarrangemang, konferensanläggningar, stugbyar och företag inom äventyrs- och upplevelsebranschen. Hjulbastun är byggd med den hantverkstradition och yrkesskicklighet som kännetecknar alla SMV-vagnar. Synergieffekter av bastuvagnen är att man kan bygga specialvagnar med denna vagn som grund. Service Detta affärsområde är en stor tillgång i företaget för att Ge kunderna bästa möjliga service när det gäller reparation och renovering. Uppnå god lönsamhet med utjämning av produktionen och ett maximalt resursutnyttjande. Kunna ta in alla typer av fabrikat för renovering och reparationer. SMV står för den i särklass förnämsta serviceverkstaden för husvagnar. Idag finns vår serviceenhet i Örebro. Ambitionen är att utveckla en bredare serviceorganisation på strategiskt viktiga platser i landet. 6 7

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2006

Bokslutskommuniké Januari december 2006 Sammanfattning Bokslutskommuniké Januari december 2006 Mobwatcher AB: s tillväxt fortsätter och under 2006 uppgick nettoomsättningen till 1 148 KSEK. Det var en ökning med 160 % jämfört med föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 26 augusti 2010 Göteborg, Sverige Delårsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 * Nettoomsättning för perioden 10,4 Mkr (5,6 Mkr) * Resultat efter finansnetto -3,2 Mkr (-2,6 Mkr) *

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

FINEPART SWEDEN AB (PUBL)

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063 DELÅRSRAPPORT 1 DEN 31 MAJ 2017 JANUARI MARS 2017, KVARTAL 1 Rörelsens intäkter uppgick till 885 tkr(218). Rörelsens kostnader uppgick till -2466 tkr(-1424). Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning Mörarp 2003-04-23 AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning 030101 030331 Aqua Terrena International AB redovisar ett planenligt resultat. Bolaget förväntas ha goda rörelsemarginaler

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Sammanfattning av delårsrapport för januari-september

Sammanfattning av delårsrapport för januari-september Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221 Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2007 Sammanfattning av delårsrapport för januari-september Period januari - september 1 jan - 30 september

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2015 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 261 (354) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -787 (-282) Resultatet

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för Hartelexkoncernen 1 januari 31 december 2011

Bokslutskommuniké för Hartelexkoncernen 1 januari 31 december 2011 Bokslutskommuniké för Hartelexkoncernen 1 januari 31 december 2011 Omsättningen uppgick till 1,6 Mkr Rörelseresultat efter avskrivningar och före finansiella poster blev -0,1 Mkr Resultatet per aktie blev

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

GiftToday Sweden AB (publ)

GiftToday Sweden AB (publ) Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ) Org.nr. 556680-2145 2008-01-01 till 2008-09-30 GiftToday Sweden AB (Publ) Kvartalsredogörelse för perioden 1 januari till 30 september 2008. Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer