Innehållsförteckning. Styrelse, ledning och revisorer. Aktien och ägarstrukturen. Observandum. Sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Styrelse, ledning och revisorer. Aktien och ägarstrukturen. Observandum. Sid"

Transkript

1 Styrelse, ledning och revisorer Innehållsförteckning Sid Styrelse och ledning SMV Husvagnar i Örebro AB Följande personer bildar ledning och styrelse i SMV Husvagnar i Örebro AB. Raimo Tunsved, Vd Raimo har nära 40 års erfarenhet från husvagnsbranschen i allmänhet och SMV Husvagnar i Örebro AB i synnerhet. Han anställdes 1966 som verkstadstekniker i SMV Husvagnar, blev verkmästare i företaget 1976 och tog över ansvaret för produktion och konstruktion fyra år senare. Efter 20 år som anställd på SMV Husvagnar köpte Raimo företaget Han har drivit det som ensamägare fram till och med 2005, då EMI System AB gick in som delägare. Ann-Marie Tunsved, suppleant Sjuksköterska Inge Andersson Ordinarie ledamot Inge har över 40 års erfarenhet av bilar och husvagnar som egen företagare inom verkstadsbranschen. Han har även arbetat med försäljning inom möbler och inredning. Pehr Cornell, auktoriserad revisor Cornells Revisionsbyrå AB i Falköping Aktien och ägarstrukturen Ralf Gewerth, styrelseordförande och marknadsansvarig Ralf har över 30 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Ralf driver idag egen verksamhet som företagskonsult inom områdena ekonomi/finansiering, företagsfusioner och produktutveckling. Har lätt för att kommunicera med myndigheter. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. Roger Malmgren Suppleant Född Fil kand från Lunds Universitet. Studier i språk och ekonomi. 15 års erfarenhet av aktiemarknaden med inriktning småbolag. Idag verksam i fastighetsbranschen Säte SMV Husvagnar i Örebro AB har säte och huvudkontor i Örebro. Adress: Pistolvägen 6, Örebro Telefon: Fax: E-post: Organisationsnummer: Antal aktier Antal röster Grundarna till utvecklingsbolaget A Ägarspridning genom emissioner B Ägarspridning genom emissioner A Emissioner under registrering A Emissioner under registrering B Totalt antal aktier Summa antal röster Not: Registrerat aktiekapital år 2010 är Under förutsättning att denna nyemission blir fulltecknad kommer antalet B aktier att utökas med antal Kvotvärde: 0,1 Styrelsens försäkran Detta memorandum har godkänts av styrelsen för SMV Husvagnar i Örebro AB. Styrelsen är ansvarig för dess innehåll och försäkrar att innehållet överensstämmer med av ledningen kända, faktiska förhållanden. Styrelsen försäkrar också att inget av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka och förändra den bild av SMV Husvagnar i Örebro AB som framgår i detta informationsmemorandum. Inbjudan till teckning av aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB 2 Bakgrund och motiv 2 Villkor och anvisningar 4 Styrelsen har ordet 5 SMV Husvagnar i Örebro AB 6 Historik: Innovation och tradition Affärsidé Vision Mål Strategi Verksamhet och produktbeskrivning 7 Kundanpassade resevagnar Husvagnar för funktionshindrade Hjulbastu och övriga specialprodukter Renovering och reparation av äldre modeller Swot-analys 8 Marknadsanalys 8 Verksamhetsmål och framtidsutsikter 9 Ekonomisk översikt 9 Intäkts- och resultatprognos 10 Balansräkning 11 Styrelse, ledning och revisorer 12 Styrelsens försäkran 12 Aktien och ägarstrukturen 12 Observandum Detta dokument är inget prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument: Dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Prognoser i detta memorandum speglar hur SMV Husvagnar i Örebro AB:s verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om SMV Husvagnar i Örebro AB:s möjligheter och risker. 12 1

2 Inbjudan till teckning av aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB Vid den extra årsstämman i SMV Husvagnar i Örebro AB den 5 februari 2009 beslutade stämman att genomföra en nyemission och gav styrelsen i uppdrag att besluta om emissionens storlek. Styrelsen har därefter beslutat att bolagets aktiekapital ska höjas till SEK genom nyemission. Bolaget ska utge aktier av serie B med 0,1 röster per aktie. Bolaget tillförs totalt SEK i emissionen med emissionskursen 1 krona per aktie. Det kapital som tillfaller bolaget genom emissionen ska användas till att öka aktiekapitalet till SEK. Resterande kapital ska användas för vidare utveckling av SMV:s framtidskoncept. Syftet är att även genomföra en publik emission för att ta in ett kapital på 7-10 miljoner SEK som ska investeras i bland annat produktion och marknadsföring. En förutsättning för att vi ska kunna genomföra en publik emission är att aktiekapitalet är SEK. När den publika emissionen presenteras kommer aktien att ligga på en högre kurs än den kurs som du nu erbjuds i denna private placement. Grunden Ett helt nytt husvagnskoncept med nya material och produktionstekniker håller på att utvecklas, ett helt nytt perspektiv i branschen. Detta kommer att ge de nya modellerna optimala egenskaper när det gäller komfort, vägegenskaper, design, drift, aerodynamik och miljöpåverkan. Nästa steg i denna utveckling är att bygga en fullskalig konceptvagn baserad på den utvecklade designen. Konceptvagnen kommer att ligga till grund för en produktionsfärdig serie som beräknas kunna lanseras och marknadsföras Personella och fysiska resurser är på plats. Bland annat har vi en projektgrupp bestående av experter med mycket hög kompetens inom materialteknik, design, konstruktion samt teknik och automationslösningar, etc. Bakgrund Våren 2005 gick investmentbolaget EMI System AB in som delägare i SMV med 23 % av aktierna. EMI såg snart vilka möjligheter som fanns att utveckla det välkända varumärket. Ett utvecklingsbolag startades för att utveckla framtidens SMV-koncept. Projektgrupp med mycket hög kompetents Vår projektgrupp består av experter med mycket hög kompetens inom materialteknik, design, konstruktion samt teknik- och automationslösningar. Projektgruppen består av: Konstruktör i materialteknik. Bakgrund och motiv för en sådan förutsägelse är att med den utveckling som idag sker så byggs värdet upp i bolaget. Målsättningen är att SMV ska bli en koncern. Moderbolaget ska äga 90,1 % av dotterbolaget. Den största delen av kapitalet från emissionen i SMV Husvagnar AB ska tillföras dotterbolaget, som ska driva vidare utvecklingen av det nya SMV-konceptet. Varför dotterbolag? Ett dotterbolag är en förutsättning för att få tillgång till bidrag i form av så kallat såddkapital från en regional utvecklingsfond. En annan anledning till att dotterbolaget bildas är att det kan öppnas möjligheter till delfinansiering i form av ett tillfälligt och begränsat aktieinnehav från ett offentligt investmentbolag (inom ramen av 10% av dotterbolaget). I moderbolaget kommer försäljning att påbörjas av specialvagnar och husvagnen för funktionshindrade. Framtidens husvagn på väg till marknaden Professor i designteknik. Konstruktör inom verktygskonstruktion, fixturer och automationslösningar. Har levererat tekniska lösningar och verktyg till bland annat Volvo, Hydro Aluminium, Elektrolux. All övrig kompletterande kompetens finns att tillgå i närområdet. Dokumentation, 3D-CAD. Expert på numerisk formbestämning, det vill säga länken mellan design och konstruktion. Har även haft en mängd konstruktionsuppdrag avseende kundanpassad produktionsutrustning. Bland uppdragsgivarna finns Volvo Personvagnar, GGP SWEDEN STIGA, Tranås, Paroc och Vattenfall. Industridesigner. Magisterutbildning vid Tekniska högskolan i Jönköping och kandidatutbildning (maskiningenjör, inriktning industridesign (vid Högskolan Väst). Prototyptillverkning. Specialist med erfarenhet av modellering i högteknologiska material för sportbilar. SMV:s nya husvagnskoncept är en husvagn för framtiden med tydliga band till företagets tidigare kultförklarade modeller. Med progressiv design, unika lösningar och spännande teknik erbjuder denna husvagn nya perspektiv på det mobila boendet. Med fokus på resande och utforskande, förpackat i en karaktäristisk SMV-form är detta koncept ett spännande, unikt och nytänkande alternativ på marknaden för husvagnar. Balansräkningar Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning m.m Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Produkter i arbete Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skuld till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa lånfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 2 11

3 Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt.2 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor Försäljnings- administrationsoch övriga kostnader Hyra Resultat före avskrivningar Utvecklingskostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Nedlagda utvecklingskostnader fram till produktionsstart, alternativt läggs utvecklingskostnaderna i balansräkningen är ett år som utvecklingsprojektet ska slutföras, projektkostnaden beräknas till mellan 2,5-3 miljoner. Försäljning av specialvagnar kommer att påbörjas. Rörelsens intäkter Intäkts- och resultatbudget (tkr) Resultaträkningar Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete,färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader och andra liknande poster Summa finansnetto Resultat efter finansiella poster och före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat En kombination av tradition och innovation Det nya revolutionerande konceptet är en kombination av tradition och innovation. Konceptet möter framtidens krav på miljöanpassning och komfort. Den nya produkten ska vara attraktiv för både yngre, som ofta är förstagångsköpare, och äldre, som ofta har haft flera husvagnar. Som ett första steg i vår analys av målgrupperna genomförde vi en marknadsundersökning i samband med en visning av framtidskonceptet hösten Ett 100-tal personer deltog av marknadsundersökning i undersökningen, där de fick sätta be- Resultat Här tyg redovisas och resultatet bedöma från SMV:s marknadsundersökning konceptet utifrån vid premiärvisningen dess av design modellen av och Journey konceptet på Kistas Husvagnsmässa hösten Antal inriktning deltagare i undersökningen: som resevagn. 86st Utfallet och omdömena - Formen/designen var genomgående mycket positiva i båda målgrupperna. Betyg 1-5 Antal röster Formen/designen Inget svar Betyg 1-5 Röster om formen och designen Genomtänkt design. Rätt tänkande med egen design. Snygg och fin i formen, färgen helt i min smak. Mycket snygg, känns helt rätt. Den ska vara låg, inga pastellfärger. En fin balans mellan det nya och det gamla. Stilfull form. Läckert nytänkande. Känd husvagn i ny design. Mycket fin. Kärlek. Jättesnygg, fina linjer. Omdömen: Genomtänkt lösning Skoj! Droppform för bra luftmotstånd, samtidigt ganska fyrkantig för bra utrymme, snygg Snygg Rätt tänkande men ser lite med klumpig, egen design tung ut Kan vara ett nytt tänkande. Ser bra ut Läcker Snygg rundning front och bak Snygg och fin i formen, färgen är också helt i mun smak + för stora fönsterpartier En vagn man lägger märket till, med ett antal roliga finesser Mycket snygg, känns helt rätt. Den skall vara låg, inga pastellfärger Formen är slät och djup med mycket ljusinsläpp. Hoppas det blir en bra SMV. Planlösning Det är en fin form Helt okej En fin balans mellan det nya och gamla Intressant i nya material Rätt i tiden Man ser generna Läcker design Bra! Snygg. Stilrent. Tänk mera på takdelen, helgjuten överdel gör vagnen mer tålig mot fuktskador) Tuff bra blandning av gammalt och nytt Snygg enkel men mycket vagn, ser lyxig ut Fränt koncept Kul Fräck design design framtid Arbeta Skit snygg! mer med Bra linjer hjulhusen Bra Kul design med möjlighet att utvecklas känslomässigt Snygg Stilfull form form Retrodesign Intressant design ok Snygg, Läckert häftig nytänkande Känd husvagn i ny design. Mycket fin Gillar idén med panelerna på sidorna. Tror nog det kommer se ut så här i framtiden Kärlek - Bra Konceptets i det mesta inriktning; en husvagn extra lämpad för resande Tillverkningskostnad, Konceptets vilka material inriktning dyr? en husvagn extra lämpad Inriktningen Påminner lite känns om gamla helt rätt amerikanska < > vagnar t.ex. airstream. Saknar något men kan inte Inget sätta för fingret mig *sätt på för vad kryss på resande linjen för att visa vad du tycker Jättesnygg, fina linjer Antal röster Konceptets inriktning 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Inget svar Betyg 1-5 Röster om konceptets inriktning Äntligen en designad husvagn. Bra att den inte är jättestor. Ser stadig ut. Rätt längd, perfekt att dra. Känns framtid. Suveräna möjligheter samt bra konkurrent till husbilsåkande. Verkar lättdragen. Absolut. Jag har husvagn för att resa, inte för att stå still. Verkar vara ett genomtänkt koncept. Omdömen: Äntligen en designad husvagn (ej fyrkantig kloss). Bra med ej jätte husvagn Otroligt intressant Kommer såklart vara lätt att dra Strömlinjeformad och stabil på vägen. Det är viktigt att den skall va stabil på vägen, åker själv mil med släp och vagn Kul med något nytt för mig som är uppvuxen med SMV Ser stadig ut. Med rätt längd, perfekt att dra Absolut! Jätteviktigt, ett billigt nöje, roligt, lär känna mycket folk Känns framtid Måste bli lågt luftmotstånd Suveräna möjligheter samt bra konkurrent till husbilsåkande Kul med nytänkande Ännu mer klara sig själv potential önskar jag. 2 veckor själv i skogen vintertid Viktigt med bra hygienutrymme. Helst ej över 2,20m bred. Behåll el-bromsarna. Verkar lättdragen Är lite osäker på altangolvet Ser ut att vara bra både för resande och långliggare. Låter mycket intressant. Stark efterfrågan, stor potential De senaste åren har tillväxten varit mycket stark på husvagnsmarknaden. År 2007 registrerades nära nya husvagnar under perioden januari-juli. Nu befinner vi oss i en lågkonjunktur, vilket har drabbat även husvagnsförsäljningen. Men mycket tyder på att det ekonomiska läget börjar förbättras och framtidstron stärks hos svenskarna. Det brukar innebära att investeringsviljan återvänder. Vi tror på en allt starkare och ökad husvagnsmarknad. På en sådan marknad är det viktigt att hänga med i utvecklingen, lansera nya produkter och vässa sitt erbjudande. Det gör vi på SMV. För att utnyttja potentialen i bolaget och möta marknadens intresse för våra produkter behöver vi ytterligare kapital. På sikt ska din investering kunna generera bra avkastning. Efter att denna emission genomförts är syftet att bolaget snarast ska finnas på en inofficiell handelsplats. När handeln med aktien kommer igång hoppas vi på en kraftig värdeökning. I grunden finns ett starkt varumärke som har anor från 1948 då den första SMV-vagnen rullade ut från fabriken. Nu ska vi rulla ut ett helt nytt koncept. Med din hjälp ökar förutsättningarna att lyckas. 10 3

4 Villkor och anvisningar Nyemission till begränsad grupp investerare SMV Husvagnar i Örebro AB inbjuder härmed att teckna aktier i en riktad nyemission om högst 3 miljoner ( ) aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB innebärande ett kapitaltillskott om högst 3 miljoner SEK ( ). Nyemissionen riktar sig till en begränsad grupp investerare. 1. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av 1 krona per aktie. 2. Teckningspost Aktien tecknas i poster på aktier, vilket innebär att erbjudandet totalt omfattar högst 200 poster á femtontusen (15 000) kronor per post. 3. Aktien Ökningen av aktiekapitalet sker genom riktad nyemission av högst tre miljoner ( ) aktier av serie B med 0,1 röst per aktie. Bolagets aktiekapital ökas till kronor. Efter att denna emission genomförts är syftet att bolaget snarast ska finnas på en inofficiell handelsplats. 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden 9 mars- 22 mars Rätt till förlängning Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 6. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara SMV Husvagnar i Örebro AB tillhanda senast den 22 mars Anmälan insändes till: SMV Husvagnar i Örebro AB Kontor Smedjegatan TIDAHOLM Telefon, huvudkontor: Tilldelning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i SMV Husvagnar i Örebro AB. Tilldelning kommer att ske i poster om aktier. Vid överteckning garanterar vi dig minst en post. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges. 8. Besked om tilldelning När fördelning av aktierna fastställts, utsänds bekräftelse, vilket sker löpande. 9. Likvid Full betalning för tecknade aktier kan ske genom inbetalning till det angivna emissionskontot som står längst ner till höger på anmälningsblanketten. Alternativt kan du rekvirera anmälningsblankett genom mailadress: com. Efter erlagd likvid sker registrering varvid tecknaren erhåller en bekräftelse från företagets Aktiebok. Efter avslutad emission registreras emissionen hos Bolagsverket. 10. Företrädesrätt Vid överteckning har de gamla ägarna företrädesrätt i emissionen. 11. Rätten till vinstutdelning Styrelsen kommer att föreslå om eventuell utdelning efter att en skälig hänsyn tagits till föreliggande behov av konsolidering av SMV Husvagnar i Örebro AB. 12. Aktiens kvotvärde Aktierna har ett kvotvärde om 0,1 (10 öre) kronor per styck. Kvotvärde = aktiekapital delat med antal utgivna aktier. 13. Aktieboken Aktieboken förs av NVR Nordisk Värdepappersregister AB SMV:s framtida husvagnskoncept ska tillverkas i en högeffektiv produktionslinje, vilket innebär låga kostnader och hög produktivitet. Vi arbetar för att hitta en eller flera samarbetspartners för att skapa synergieffekter i produktionen och på så sätt minimera kostnaderna. Vår ambition är att växa, effektivisera verksamheten och nå en bra lönsamhet inom företagets verksamhetsområden. Vår verksamhet ska ha följande inriktning: Expandera inom nämnda affärsområden och uppnå en ökad effektivisering i produktion och försäljning. Utveckla nya kundanpassade specialprodukter inom företagets verksamhetsområden. Bygga upp en optimal marknadsorganisation med återförsäljarnät i Sverige och Norge, och därefter i övriga Europa. SMV Husvagnar i Örebro AB har under de senaste åren genomfört en kraftig satsning på det nya husvagnskonceptet, resevagnen för funktionshindrade samt Hjulbastun. Satsningen har medfört utvecklingskostnader som bidragit till att företaget redovisat ett negativt resultat. Redan när EMI gick in i SMV var man medveten om att förestående utvecklingskostnader inledningsvis skulle leda till ett negativt resultat. Vår bedömning är att det var rätt att ta en stor del av utvecklingskostnaden direkt i resultaträkningen. Utvecklingsbolaget SMV har en ackumulerad förlust på ca 2 miljoner kronor under den fyraårsperiod som utvecklingsbolaget har varit verksamt. Detta motsvarar utvecklingskostnaderna som bolaget har haft för utveckling av husvagn för funktionshindrade, Specialvagnen och första etappen av framtidskonceptet. I detta ligger också den framtida strategin för marknadsföringen av det nya SMVkonceptet. Vår bedömning är att utvecklingskostnaderna är låga i förhållande till vad vi hittills åstadkommit. Under förutsättning att emissionen ger det resultat (3 miljoner) som är vårt mål, ska vi kunna presentera ett färdigt koncept för marknaden om cirka ett år. Satsningen får ses som en investering för framtiden och de vinster som företaget prognostiserat fram till och med 2012 med en omsättning på cirka 28 Mkr. Prognosen fram till år 2012 bygger på en Verksamhetsmål och framtidsutsikter Expansion, kundanpassning och effektivisering ska ge bra lönsamhet Ekonomisk översikt När tillfälle ges genomföra lämpliga företags förvärv som kompletterar företagets produkter och verksamhet. Öka bruttomarginalen genom effektivisering av produktion och försäljning av företagets produkter. Genomföra förestående nyemission på 3.0 Mkr och på sikt notera aktien på någon av den svenska börsens listor. Den totala försäljningsprognosen år 2012 är prognostiserad till 28 Mkr, vilket innebär en ökning av försäljningen per år med en succesivt stigande trend. Satsningen på produktion av de kundanpassade specialområden för resevagnar som företaget verkar inom, bedöms ske med en kraftig ökad lönsamhet fram till år Utvecklingskostnaderna en investering för framtiden bedömning utifrån den marknadsanalys som gjorts. De positiva framtidsmöjligheter för SMV som presenterats i detta memorandum bedöms de kommande åren att ge: En årlig tillväxt av intäkter och resultat. En långsiktig och stabil tillväxt av rörelsemarginalen och kapitalbasen. Det närmaste året befinner sig bolaget i ett expansivt och kapitalkrävande skede vars förutsättning är att den nu pågående nyemissionen ska ge resultat. Om några år kommer styrelsen att föreslå eventuell utdelning efter att skälig hänsyn tagits till föreliggande behov av ytterligare konsolidering av SMV Husvagnar i Örebro AB. Kommentarer till budget Dessa siffror är prognossiffror som grundas på idag kända faktorer. Vi vill dock reservera oss för eventuella avvikelser på grund av idag ej kända påverkande faktorer. Antalet försålda enheter anser vi vara mycket realistiska om konceptet tas emot väl på marknaden. Prognossiffrorna är baserade på en realistisk volym försålda enheter. Skuldräntan är beräknad efter 8 % ränta. Skatten är beräknad på en bolagsskatt på 26 %. 4 9

5 Swot-analys SMV:s produkter ligget rätt i tiden men mer kapital behövs för att genomföra offensiva satsningar. I dagsläget ser vi följande styrkor och svagheter, möjligheter och hot som kan komma att påverka SMV Husvagnar i Örebro AB. Styrkor SMV är ett starkt varumärke som förknippas med kvalitet, tradition, innovation och service. Vagnarna är ekonomiska i drift tack vare den aerodynamiska SMV-profilen. Har de erkänt bästa köregenskaperna (Källa: Test i branschtidskriften Husvagn & Camping). Eget formspråk Flexibel tillverkning. Låga overhead-kostnader. Produkterna ligger rätt i tiden när miljökraven skärps och energiförbrukning står i fokus. Efterfrågan på goda rekreationsmöjligheter ökar. Svagheter Inga stordriftsfördelar genom stora inköp (kom mer att förändras i samband med det nya konceptet). Marknadsföringen har inte varit tillräckligt offensiv. Utan förstärkning av kapital kan offensiva satsningar inte genomföras. Tillväxten på husvagnsmarknaden har varit mycket stark de senaste åren. Nu har lågkonjunkturen drabbat även husvagnsförsäljningen. Många anser dock att det finansiella läget börjar förbättras och framtidstron återvända hos konsumenterna. Det gör att vi tror på en allt starkare husvagnsmarknad. Vår målgrupp är befintliga husvagnsägare och förstagångsköpare som vill äga en husvagn som är ekonomisk i drift, har de bästa vägegenskaperna (källa: Test i branschtidskriften Husvagn & Camping) och är en kombination av tradition och innovation när det gäller design, teknik och utrustning. KONKURRENTER Kampen står mot övriga husvagnstillverkare och husbilssektorn I ett brett perspektiv är våra konkurrenter alla producenter av dyrare kapitalvaror fritidshus, båtar, bilar, motorcyklar, etc. På vår egen marknad är konkurrenterna övriga husvagnstillverkare och aktörer inom husbilssektorn. Marknadsanalys Inget återförsäljarnät för närvarande. Möjligheter SMV har gamla anor och anses som ett mycket starkt varumärke. Därigenom finns goda förutsättningar att positionera och stärka varumärket ytterligare, bland annat genom den pågående produktutvecklingen och rätt marknadsföring. Marknaden är gynnsam för våra produkter. Vårt framtidsprojekt och den unika nisch vi kommer att jobba inom gör att förutsättningarna är mycket goda. Miljöanpassning i form av nya material och vagnens aerodynamiska profil. Hot Om den allmänna köpkraften sjunker kraftigt. Politiska beslut och andra händelser i omvärlden som vi inte kan påverka. Brist på kapital för utveckling och marknadsföring av produkter. Framtidstro och förbättrad konjunktur ger en allt starkare husvagnsmarknad MARKNADSFÖRING Fokus på återförsäljare i Sverige och Norge Marknadsföring och försäljning av SMV:s produkter ska ske via ett återförsäljarnätverk i Sverige och Norge. Återförsäljarna stöttas med bland annat utbildning, säljmaterial och teknisk kompetens. Mässsor på etablerade marknader, hemsida och andra digitala medier är övriga viktiga marknadskanaler. EXPORT Holland en utvecklingsbar marknad I Holland har vi en stabil grund att stå på inför framtida satsningar. SMV har exporterat till Holland sedan 1960-talet. Idag finns cirka 400 gamla SMVvagnar i Holland och trogna SMV-ägare har bildat klubben SMV-Babbels för att visa sin lojalitet och tillhörighet med vårt varumärke. Sedan cirka 15 år har vi också ett bra samarbete med Joss Ingelse, en holländsk importör som driver företaget Car-Apart International. Övriga potentiella exportmarknader där det finns ett stort intresse för husvagn är Belgien, Tyskland och Italien. Styrelsen har ordet Husvagnen rullar mot en gyllene framtid Husvagnen hade sin storhetstid på 1960-talet. Sin första storhetstid, ska sägas. För husvagnen är på väg att få en renässans. Alla försäljningssiffror talar sitt tydliga språk, med kraftiga försäljningsökningar senaste åren. Vi och vår bransch arbetar i medvind, även om vi också har påverkats av den rådande finanskrisen i världen. Det är två kategorier köpare som nu söker sig till husvagns- och husbilssegmentet. Den första är 40-talisterna, människor med bra ekonomi. De hade husvagn som unga och söker sig nu tillbaka. De väljer ofta en lyxigare vagn med exklusiva tillbehör. Den andra kategorin är 40-talisternas barn, som är uppväxta i husvagn. Denna kundgrupp köper oftast något enklare vagnar. Husvagnen ett ekonomiskt alternativ Vad är då anledningen till uppgången? En av flera faktorer är att yngre generationer börjar få ett ökat intresse för husvagnssemester och vill resa och bo i egen regi. Det traditionella resandet har blivit allt dyrare och husvagnen ses därför som ett mer ekonomiskt alternativ till familjesemester. Expansiv och positiv framtid Mot bakgrund av den bild vi tecknat står SMV Husvagnar i Örebro AB inför en mycket expansiv och positiv framtid. Det beror på följande: Intresset för fritid och rekreation ökar. Konjunkturen är på väg att stabiliseras och vända uppåt. SMV Husvagnar i Örebro AB är ett företag med stor erfarenhet och en platt, vältrimmad organisation. Beslutsvägarna i företaget är korta och lyhördheten inför nya trender är stor. SMV har den flexibilitet, snabbhet och kompetens som krävs för att utveckla nya produkter och koncept inom fritids- och rekreationssektorn och snabbt ta dem till marknaden. Satsningar är alltid förenade med vissa risker, men också med möjligheter. I detta fall är möjligheterna mycket goda. En satsning på SMV kan bli lönsam tack vare vårt starka varumärke och det ökande intresset för husvagn. Sammantaget innebär detta att du som investerare har goda möjligheter att få god avkastning på investerat kapital. Vi som leder företaget och vårt närmaste nätverk har mångårig erfarenhet och gedigna kunskaper inom produktutveckling, projektledning och marknadsföring både nationellt och internationellt. Dessutom har vi bred erfarenhet av personal- och ekonomifrågor. Styrelsen kommer också att kompletteras med kompetens på designområdet. Utvecklingsaktie med stor potential Vår ambition är att hålla en öppen kommunikation med dig som aktieägare. Vi vill tillvarata din och våra andra aktieägares kompetens. På det sättet skapar vi en bra grund för att utveckla SMV Husvagnar i Örebro AB till en stark aktör på den växande marknaden för husvagnar och camping. Vi ger dig nu möjligheten att satsa på en utvecklingsaktie som har stor potential att bli mycket attraktiv den dag då den noteras på någon av marknadens börslistor. Med hopp om framtida samarbete Styrelsen för SMV Husvagnar i Örebro AB 8 5

6 SMV Husvagnar AB ett rekreationsföretag som kombinerar tradition med innovation HISTORIK Designkänsla och kvalitet ger en lönsam produkt I slutet av 1940-talet såg en helt ny idé dagens ljus i Sverige. Husvagnen rullade in i vårt land. Pionjären var SMV, det första företag i Sverige som byggde och sålde husvagnar. Det första året såldes fyra husvagnar, under storhetstiden på 1960-talet ett tusental. Genombrottet för SMV kom i och med Ägget, husvagnen med den klassiska, stilrena formen som blev oerhört populär. Redan i slutet av 1940-talet talade man om SMV:s överlägsna vägegenskaper. I början av 1980-talet klassas SMV som en husvagn i särklass av branschexpertisen. Det grundar man på att en SMV är lätt att köra, säker och stabil. Den aerodynamiska profilen gör SMV-vagnen nästan helt okänslig för sidvind. Luftmotståndet blir minimalt. Än i dag är SMV-vagnarna kända för designkänsla och kvalitet i material, konstruktion och inredning. De rundade formerna från Ägget -epoken är fortfarande ett signum för företagets produkter. Ett annat kännetecken är att SMV-vagnarna är riktiga resevagnar. I det ligger suveräna kör- och vägegenskaper. Själva idén med husvagnar är ju att de ska köras mellan olika resmål, inte stå uppställda på en plats. Det har SMV alltid haft för ögonen vid utveckling och tillverkning. SMV har alltid varit troget husvagnsidén som den var tänkt från början. SMV Husvagnar i Örebro AB har viljan och förmågan att kombinera tradition med innovation. En spännande kombination, som vi vill göra till en riktig lönsam produkt. SMV har de senaste åren arbetat i huvudsak med utveckling och reparationer. SMV är ett av tre svenskägda husvagnsföretag i Sverige. Själva idén med husvagnar är ju att de ska köras mellan olika resmål, inte stå uppställda på en plats. AFFÄRSIDÉ Aerodynamisk profil och överlägsna köregenskaper Genom att kombinera tradition med innovation ska vi vidareutveckla våra produkter och anpassa dem till dagens behov. En SMV-vagn ska kännetecknas av en aerodynamisk profil och överlägsna köregenskaper vilket gör vagnen trafiksäker, ekonomisk i drift och mycket komfortabel. VISION Bland Europas främsta inom fem år Vår vision är att SMV inom fem år är en av Europas ledande husvagnstillverkare inom de kundanpassade specialområden där företaget verkar resevagnar, vagnar för funktionshindrade, bastuvagnar (Hjulbastu). SMV är erkänt för kvalitet, innovation och service samt en föregångare i branschen vad gäller förnyelse inom teknik och design. PRIMÄRT MÅL Växa av egen kraft Målet är primärt att växa av egen kraft och på sikt att integrera fler företag från tillbehörsbranschen i koncernen. När SMV Husvagnar i Örebro AB har tillräckliga resurser ska en exportmarknad byggas upp. Det finns en etablerad holländsk kontakt sedan 50 talet. Företaget ska noteras på en lämplig börslista/handelsplats när förutsättningar finns och tidpunkten är rätt. Beslut om notering tas av bolagets styrelse. Det ekonomiska målet är att ge en årlig bra vinstökning. Genom marknadsföring av unika, innovativa och lönsamma produkter, både nationellt och internationellt, ska SMV generera bra avkastning. Styrelsen kommer, efter konsolidering av verksamheten, att prioritera en generös utdelningspolicy. STRATEGI Utveckla, tillverka och sälja attraktiva produkter Strategin för att bli en av Europas ledande husvagnstillverkare i vår nisch är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja attraktiva produkter och tjänster inom husvagnssegmentet. Produkterna ska skona miljön, vara energibesparande, ha maximal trafiksäkerhet, ha bästa tänkbara vägegenskaper och en karaktäristisk design. I strategin ingår att, när det anses lämpligt, förvärva och/eller samarbeta med företag inom det område där vi verkar. Förvärven ska ge synergieffekter som utvecklar SMV Husvagnar och gynnar kunder och aktieägare. Varumärket SMV är starkt och förtroendegivande redan idag. Vår ambition är att lyfta och stärka det ytterligare, bland annat genom utveckling, tillverkning och försäljning av tillbehör och profilprodukter som ligger i linje med den design och kvalitet som kännetecknar SMV. Verksamhet och affärsområde Fyra affärsområden ger erbjudande med rätt bredd Företaget verkar inom följande affärsområden: Kundanpassade resevagnar Husvagnar för funktionshindrade Övriga specialprodukter, till exempel Hjulbastu Service Kundanpassade resevagnar Vår grundfilosofi bygger på att en SMV-husvagn ska ha bästa tänkbara vägegenskaper, erbjuda kunden det lilla extra som särskiljer en SMV från mängden, må det vara energieffektivitet, design eller smidighet en SMV är inte som andra husvagnar. SMV:s nya husvagnskoncept är en husvagn för framtiden med tydliga band till företagets tidigare kultförklarade modeller. Med progressiv design, unika lösningar och spännande teknik erbjuder denna husvagn nya perspektiv på det mobila boendet. Med fokus på resande och utforskande, förpackat i en karaktäristisk SMV-form är detta koncept ett spännande, unikt och nytänkande alternativ på marknaden för husvagnar. Med detta alternativ ska SMV satsa in i framtiden en framtid vi tror starkt på. Husvagnar för funktionshindrade Ett mycket intressant produktsegment som vi bedömer är en utvecklingsbar marknad där vi ska vara aktiva. Vi har en nyutvecklad vagn med benämningen 550/250, det vill säga en fullbreddsvagn. Vi har kontakter med de flesta förbund för funktionshindrade och har fått goda referenser. Produkten passar utmärkt i produktionen med den flexibilitet och hantverkskunnande som finns i bolaget. Ett avtal är upprättat med en norsk representant som kommer att marknadsföra denna typ av husvagn. Övriga specialprodukter, till exempel Hjulbastu Vår mobila bastu, Hjulbastun, ska marknadsföras genom olika kanaler som ett prisvärt och miljöanpassat koncept för företag, föreningar, privata villaägare och fastighetsägare. Andra marknader och målgrupper är idrottsarrangemang, konferensanläggningar, stugbyar och företag inom äventyrs- och upplevelsebranschen. Hjulbastun är byggd med den hantverkstradition och yrkesskicklighet som kännetecknar alla SMV-vagnar. Synergieffekter av bastuvagnen är att man kan bygga specialvagnar med denna vagn som grund. Service Detta affärsområde är en stor tillgång i företaget för att Ge kunderna bästa möjliga service när det gäller reparation och renovering. Uppnå god lönsamhet med utjämning av produktionen och ett maximalt resursutnyttjande. Kunna ta in alla typer av fabrikat för renovering och reparationer. SMV står för den i särklass förnämsta serviceverkstaden för husvagnar. Idag finns vår serviceenhet i Örebro. Ambitionen är att utveckla en bredare serviceorganisation på strategiskt viktiga platser i landet. 6 7

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2015 Kvartalsredogörelse, Q3 2015 22 OKTOBER 2015 Januari - september 2015 unity Entertainment NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 785 (1 224). RÖRELSERESULTAT före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Korrigerad version med justering i koncernens balansräkning avseende eget kapital, samt justering i förändring eget kapital för koncernen.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer