Innehållsförteckning. Styrelse, ledning och revisorer. Aktien och ägarstrukturen. Observandum. Sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Styrelse, ledning och revisorer. Aktien och ägarstrukturen. Observandum. Sid"

Transkript

1 Styrelse, ledning och revisorer Innehållsförteckning Sid Styrelse och ledning SMV Husvagnar i Örebro AB Följande personer bildar ledning och styrelse i SMV Husvagnar i Örebro AB. Raimo Tunsved, Vd Raimo har nära 40 års erfarenhet från husvagnsbranschen i allmänhet och SMV Husvagnar i Örebro AB i synnerhet. Han anställdes 1966 som verkstadstekniker i SMV Husvagnar, blev verkmästare i företaget 1976 och tog över ansvaret för produktion och konstruktion fyra år senare. Efter 20 år som anställd på SMV Husvagnar köpte Raimo företaget Han har drivit det som ensamägare fram till och med 2005, då EMI System AB gick in som delägare. Ann-Marie Tunsved, suppleant Sjuksköterska Inge Andersson Ordinarie ledamot Inge har över 40 års erfarenhet av bilar och husvagnar som egen företagare inom verkstadsbranschen. Han har även arbetat med försäljning inom möbler och inredning. Pehr Cornell, auktoriserad revisor Cornells Revisionsbyrå AB i Falköping Aktien och ägarstrukturen Ralf Gewerth, styrelseordförande och marknadsansvarig Ralf har över 30 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Ralf driver idag egen verksamhet som företagskonsult inom områdena ekonomi/finansiering, företagsfusioner och produktutveckling. Har lätt för att kommunicera med myndigheter. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. Roger Malmgren Suppleant Född Fil kand från Lunds Universitet. Studier i språk och ekonomi. 15 års erfarenhet av aktiemarknaden med inriktning småbolag. Idag verksam i fastighetsbranschen Säte SMV Husvagnar i Örebro AB har säte och huvudkontor i Örebro. Adress: Pistolvägen 6, Örebro Telefon: Fax: E-post: Organisationsnummer: Antal aktier Antal röster Grundarna till utvecklingsbolaget A Ägarspridning genom emissioner B Ägarspridning genom emissioner A Emissioner under registrering A Emissioner under registrering B Totalt antal aktier Summa antal röster Not: Registrerat aktiekapital år 2010 är Under förutsättning att denna nyemission blir fulltecknad kommer antalet B aktier att utökas med antal Kvotvärde: 0,1 Styrelsens försäkran Detta memorandum har godkänts av styrelsen för SMV Husvagnar i Örebro AB. Styrelsen är ansvarig för dess innehåll och försäkrar att innehållet överensstämmer med av ledningen kända, faktiska förhållanden. Styrelsen försäkrar också att inget av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka och förändra den bild av SMV Husvagnar i Örebro AB som framgår i detta informationsmemorandum. Inbjudan till teckning av aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB 2 Bakgrund och motiv 2 Villkor och anvisningar 4 Styrelsen har ordet 5 SMV Husvagnar i Örebro AB 6 Historik: Innovation och tradition Affärsidé Vision Mål Strategi Verksamhet och produktbeskrivning 7 Kundanpassade resevagnar Husvagnar för funktionshindrade Hjulbastu och övriga specialprodukter Renovering och reparation av äldre modeller Swot-analys 8 Marknadsanalys 8 Verksamhetsmål och framtidsutsikter 9 Ekonomisk översikt 9 Intäkts- och resultatprognos 10 Balansräkning 11 Styrelse, ledning och revisorer 12 Styrelsens försäkran 12 Aktien och ägarstrukturen 12 Observandum Detta dokument är inget prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument: Dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Prognoser i detta memorandum speglar hur SMV Husvagnar i Örebro AB:s verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om SMV Husvagnar i Örebro AB:s möjligheter och risker. 12 1

2 Inbjudan till teckning av aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB Vid den extra årsstämman i SMV Husvagnar i Örebro AB den 5 februari 2009 beslutade stämman att genomföra en nyemission och gav styrelsen i uppdrag att besluta om emissionens storlek. Styrelsen har därefter beslutat att bolagets aktiekapital ska höjas till SEK genom nyemission. Bolaget ska utge aktier av serie B med 0,1 röster per aktie. Bolaget tillförs totalt SEK i emissionen med emissionskursen 1 krona per aktie. Det kapital som tillfaller bolaget genom emissionen ska användas till att öka aktiekapitalet till SEK. Resterande kapital ska användas för vidare utveckling av SMV:s framtidskoncept. Syftet är att även genomföra en publik emission för att ta in ett kapital på 7-10 miljoner SEK som ska investeras i bland annat produktion och marknadsföring. En förutsättning för att vi ska kunna genomföra en publik emission är att aktiekapitalet är SEK. När den publika emissionen presenteras kommer aktien att ligga på en högre kurs än den kurs som du nu erbjuds i denna private placement. Grunden Ett helt nytt husvagnskoncept med nya material och produktionstekniker håller på att utvecklas, ett helt nytt perspektiv i branschen. Detta kommer att ge de nya modellerna optimala egenskaper när det gäller komfort, vägegenskaper, design, drift, aerodynamik och miljöpåverkan. Nästa steg i denna utveckling är att bygga en fullskalig konceptvagn baserad på den utvecklade designen. Konceptvagnen kommer att ligga till grund för en produktionsfärdig serie som beräknas kunna lanseras och marknadsföras Personella och fysiska resurser är på plats. Bland annat har vi en projektgrupp bestående av experter med mycket hög kompetens inom materialteknik, design, konstruktion samt teknik och automationslösningar, etc. Bakgrund Våren 2005 gick investmentbolaget EMI System AB in som delägare i SMV med 23 % av aktierna. EMI såg snart vilka möjligheter som fanns att utveckla det välkända varumärket. Ett utvecklingsbolag startades för att utveckla framtidens SMV-koncept. Projektgrupp med mycket hög kompetents Vår projektgrupp består av experter med mycket hög kompetens inom materialteknik, design, konstruktion samt teknik- och automationslösningar. Projektgruppen består av: Konstruktör i materialteknik. Bakgrund och motiv för en sådan förutsägelse är att med den utveckling som idag sker så byggs värdet upp i bolaget. Målsättningen är att SMV ska bli en koncern. Moderbolaget ska äga 90,1 % av dotterbolaget. Den största delen av kapitalet från emissionen i SMV Husvagnar AB ska tillföras dotterbolaget, som ska driva vidare utvecklingen av det nya SMV-konceptet. Varför dotterbolag? Ett dotterbolag är en förutsättning för att få tillgång till bidrag i form av så kallat såddkapital från en regional utvecklingsfond. En annan anledning till att dotterbolaget bildas är att det kan öppnas möjligheter till delfinansiering i form av ett tillfälligt och begränsat aktieinnehav från ett offentligt investmentbolag (inom ramen av 10% av dotterbolaget). I moderbolaget kommer försäljning att påbörjas av specialvagnar och husvagnen för funktionshindrade. Framtidens husvagn på väg till marknaden Professor i designteknik. Konstruktör inom verktygskonstruktion, fixturer och automationslösningar. Har levererat tekniska lösningar och verktyg till bland annat Volvo, Hydro Aluminium, Elektrolux. All övrig kompletterande kompetens finns att tillgå i närområdet. Dokumentation, 3D-CAD. Expert på numerisk formbestämning, det vill säga länken mellan design och konstruktion. Har även haft en mängd konstruktionsuppdrag avseende kundanpassad produktionsutrustning. Bland uppdragsgivarna finns Volvo Personvagnar, GGP SWEDEN STIGA, Tranås, Paroc och Vattenfall. Industridesigner. Magisterutbildning vid Tekniska högskolan i Jönköping och kandidatutbildning (maskiningenjör, inriktning industridesign (vid Högskolan Väst). Prototyptillverkning. Specialist med erfarenhet av modellering i högteknologiska material för sportbilar. SMV:s nya husvagnskoncept är en husvagn för framtiden med tydliga band till företagets tidigare kultförklarade modeller. Med progressiv design, unika lösningar och spännande teknik erbjuder denna husvagn nya perspektiv på det mobila boendet. Med fokus på resande och utforskande, förpackat i en karaktäristisk SMV-form är detta koncept ett spännande, unikt och nytänkande alternativ på marknaden för husvagnar. Balansräkningar Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning m.m Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Produkter i arbete Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skuld till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa lånfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 2 11

3 Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt.2 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Kostnad för sålda varor Försäljnings- administrationsoch övriga kostnader Hyra Resultat före avskrivningar Utvecklingskostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Nedlagda utvecklingskostnader fram till produktionsstart, alternativt läggs utvecklingskostnaderna i balansräkningen är ett år som utvecklingsprojektet ska slutföras, projektkostnaden beräknas till mellan 2,5-3 miljoner. Försäljning av specialvagnar kommer att påbörjas. Rörelsens intäkter Intäkts- och resultatbudget (tkr) Resultaträkningar Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete,färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader och andra liknande poster Summa finansnetto Resultat efter finansiella poster och före skatt Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat En kombination av tradition och innovation Det nya revolutionerande konceptet är en kombination av tradition och innovation. Konceptet möter framtidens krav på miljöanpassning och komfort. Den nya produkten ska vara attraktiv för både yngre, som ofta är förstagångsköpare, och äldre, som ofta har haft flera husvagnar. Som ett första steg i vår analys av målgrupperna genomförde vi en marknadsundersökning i samband med en visning av framtidskonceptet hösten Ett 100-tal personer deltog av marknadsundersökning i undersökningen, där de fick sätta be- Resultat Här tyg redovisas och resultatet bedöma från SMV:s marknadsundersökning konceptet utifrån vid premiärvisningen dess av design modellen av och Journey konceptet på Kistas Husvagnsmässa hösten Antal inriktning deltagare i undersökningen: som resevagn. 86st Utfallet och omdömena - Formen/designen var genomgående mycket positiva i båda målgrupperna. Betyg 1-5 Antal röster Formen/designen Inget svar Betyg 1-5 Röster om formen och designen Genomtänkt design. Rätt tänkande med egen design. Snygg och fin i formen, färgen helt i min smak. Mycket snygg, känns helt rätt. Den ska vara låg, inga pastellfärger. En fin balans mellan det nya och det gamla. Stilfull form. Läckert nytänkande. Känd husvagn i ny design. Mycket fin. Kärlek. Jättesnygg, fina linjer. Omdömen: Genomtänkt lösning Skoj! Droppform för bra luftmotstånd, samtidigt ganska fyrkantig för bra utrymme, snygg Snygg Rätt tänkande men ser lite med klumpig, egen design tung ut Kan vara ett nytt tänkande. Ser bra ut Läcker Snygg rundning front och bak Snygg och fin i formen, färgen är också helt i mun smak + för stora fönsterpartier En vagn man lägger märket till, med ett antal roliga finesser Mycket snygg, känns helt rätt. Den skall vara låg, inga pastellfärger Formen är slät och djup med mycket ljusinsläpp. Hoppas det blir en bra SMV. Planlösning Det är en fin form Helt okej En fin balans mellan det nya och gamla Intressant i nya material Rätt i tiden Man ser generna Läcker design Bra! Snygg. Stilrent. Tänk mera på takdelen, helgjuten överdel gör vagnen mer tålig mot fuktskador) Tuff bra blandning av gammalt och nytt Snygg enkel men mycket vagn, ser lyxig ut Fränt koncept Kul Fräck design design framtid Arbeta Skit snygg! mer med Bra linjer hjulhusen Bra Kul design med möjlighet att utvecklas känslomässigt Snygg Stilfull form form Retrodesign Intressant design ok Snygg, Läckert häftig nytänkande Känd husvagn i ny design. Mycket fin Gillar idén med panelerna på sidorna. Tror nog det kommer se ut så här i framtiden Kärlek - Bra Konceptets i det mesta inriktning; en husvagn extra lämpad för resande Tillverkningskostnad, Konceptets vilka material inriktning dyr? en husvagn extra lämpad Inriktningen Påminner lite känns om gamla helt rätt amerikanska < > vagnar t.ex. airstream. Saknar något men kan inte Inget sätta för fingret mig *sätt på för vad kryss på resande linjen för att visa vad du tycker Jättesnygg, fina linjer Antal röster Konceptets inriktning 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Inget svar Betyg 1-5 Röster om konceptets inriktning Äntligen en designad husvagn. Bra att den inte är jättestor. Ser stadig ut. Rätt längd, perfekt att dra. Känns framtid. Suveräna möjligheter samt bra konkurrent till husbilsåkande. Verkar lättdragen. Absolut. Jag har husvagn för att resa, inte för att stå still. Verkar vara ett genomtänkt koncept. Omdömen: Äntligen en designad husvagn (ej fyrkantig kloss). Bra med ej jätte husvagn Otroligt intressant Kommer såklart vara lätt att dra Strömlinjeformad och stabil på vägen. Det är viktigt att den skall va stabil på vägen, åker själv mil med släp och vagn Kul med något nytt för mig som är uppvuxen med SMV Ser stadig ut. Med rätt längd, perfekt att dra Absolut! Jätteviktigt, ett billigt nöje, roligt, lär känna mycket folk Känns framtid Måste bli lågt luftmotstånd Suveräna möjligheter samt bra konkurrent till husbilsåkande Kul med nytänkande Ännu mer klara sig själv potential önskar jag. 2 veckor själv i skogen vintertid Viktigt med bra hygienutrymme. Helst ej över 2,20m bred. Behåll el-bromsarna. Verkar lättdragen Är lite osäker på altangolvet Ser ut att vara bra både för resande och långliggare. Låter mycket intressant. Stark efterfrågan, stor potential De senaste åren har tillväxten varit mycket stark på husvagnsmarknaden. År 2007 registrerades nära nya husvagnar under perioden januari-juli. Nu befinner vi oss i en lågkonjunktur, vilket har drabbat även husvagnsförsäljningen. Men mycket tyder på att det ekonomiska läget börjar förbättras och framtidstron stärks hos svenskarna. Det brukar innebära att investeringsviljan återvänder. Vi tror på en allt starkare och ökad husvagnsmarknad. På en sådan marknad är det viktigt att hänga med i utvecklingen, lansera nya produkter och vässa sitt erbjudande. Det gör vi på SMV. För att utnyttja potentialen i bolaget och möta marknadens intresse för våra produkter behöver vi ytterligare kapital. På sikt ska din investering kunna generera bra avkastning. Efter att denna emission genomförts är syftet att bolaget snarast ska finnas på en inofficiell handelsplats. När handeln med aktien kommer igång hoppas vi på en kraftig värdeökning. I grunden finns ett starkt varumärke som har anor från 1948 då den första SMV-vagnen rullade ut från fabriken. Nu ska vi rulla ut ett helt nytt koncept. Med din hjälp ökar förutsättningarna att lyckas. 10 3

4 Villkor och anvisningar Nyemission till begränsad grupp investerare SMV Husvagnar i Örebro AB inbjuder härmed att teckna aktier i en riktad nyemission om högst 3 miljoner ( ) aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB innebärande ett kapitaltillskott om högst 3 miljoner SEK ( ). Nyemissionen riktar sig till en begränsad grupp investerare. 1. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av 1 krona per aktie. 2. Teckningspost Aktien tecknas i poster på aktier, vilket innebär att erbjudandet totalt omfattar högst 200 poster á femtontusen (15 000) kronor per post. 3. Aktien Ökningen av aktiekapitalet sker genom riktad nyemission av högst tre miljoner ( ) aktier av serie B med 0,1 röst per aktie. Bolagets aktiekapital ökas till kronor. Efter att denna emission genomförts är syftet att bolaget snarast ska finnas på en inofficiell handelsplats. 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden 9 mars- 22 mars Rätt till förlängning Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 6. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara SMV Husvagnar i Örebro AB tillhanda senast den 22 mars Anmälan insändes till: SMV Husvagnar i Örebro AB Kontor Smedjegatan TIDAHOLM Telefon, huvudkontor: Tilldelning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i SMV Husvagnar i Örebro AB. Tilldelning kommer att ske i poster om aktier. Vid överteckning garanterar vi dig minst en post. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges. 8. Besked om tilldelning När fördelning av aktierna fastställts, utsänds bekräftelse, vilket sker löpande. 9. Likvid Full betalning för tecknade aktier kan ske genom inbetalning till det angivna emissionskontot som står längst ner till höger på anmälningsblanketten. Alternativt kan du rekvirera anmälningsblankett genom mailadress: com. Efter erlagd likvid sker registrering varvid tecknaren erhåller en bekräftelse från företagets Aktiebok. Efter avslutad emission registreras emissionen hos Bolagsverket. 10. Företrädesrätt Vid överteckning har de gamla ägarna företrädesrätt i emissionen. 11. Rätten till vinstutdelning Styrelsen kommer att föreslå om eventuell utdelning efter att en skälig hänsyn tagits till föreliggande behov av konsolidering av SMV Husvagnar i Örebro AB. 12. Aktiens kvotvärde Aktierna har ett kvotvärde om 0,1 (10 öre) kronor per styck. Kvotvärde = aktiekapital delat med antal utgivna aktier. 13. Aktieboken Aktieboken förs av NVR Nordisk Värdepappersregister AB SMV:s framtida husvagnskoncept ska tillverkas i en högeffektiv produktionslinje, vilket innebär låga kostnader och hög produktivitet. Vi arbetar för att hitta en eller flera samarbetspartners för att skapa synergieffekter i produktionen och på så sätt minimera kostnaderna. Vår ambition är att växa, effektivisera verksamheten och nå en bra lönsamhet inom företagets verksamhetsområden. Vår verksamhet ska ha följande inriktning: Expandera inom nämnda affärsområden och uppnå en ökad effektivisering i produktion och försäljning. Utveckla nya kundanpassade specialprodukter inom företagets verksamhetsområden. Bygga upp en optimal marknadsorganisation med återförsäljarnät i Sverige och Norge, och därefter i övriga Europa. SMV Husvagnar i Örebro AB har under de senaste åren genomfört en kraftig satsning på det nya husvagnskonceptet, resevagnen för funktionshindrade samt Hjulbastun. Satsningen har medfört utvecklingskostnader som bidragit till att företaget redovisat ett negativt resultat. Redan när EMI gick in i SMV var man medveten om att förestående utvecklingskostnader inledningsvis skulle leda till ett negativt resultat. Vår bedömning är att det var rätt att ta en stor del av utvecklingskostnaden direkt i resultaträkningen. Utvecklingsbolaget SMV har en ackumulerad förlust på ca 2 miljoner kronor under den fyraårsperiod som utvecklingsbolaget har varit verksamt. Detta motsvarar utvecklingskostnaderna som bolaget har haft för utveckling av husvagn för funktionshindrade, Specialvagnen och första etappen av framtidskonceptet. I detta ligger också den framtida strategin för marknadsföringen av det nya SMVkonceptet. Vår bedömning är att utvecklingskostnaderna är låga i förhållande till vad vi hittills åstadkommit. Under förutsättning att emissionen ger det resultat (3 miljoner) som är vårt mål, ska vi kunna presentera ett färdigt koncept för marknaden om cirka ett år. Satsningen får ses som en investering för framtiden och de vinster som företaget prognostiserat fram till och med 2012 med en omsättning på cirka 28 Mkr. Prognosen fram till år 2012 bygger på en Verksamhetsmål och framtidsutsikter Expansion, kundanpassning och effektivisering ska ge bra lönsamhet Ekonomisk översikt När tillfälle ges genomföra lämpliga företags förvärv som kompletterar företagets produkter och verksamhet. Öka bruttomarginalen genom effektivisering av produktion och försäljning av företagets produkter. Genomföra förestående nyemission på 3.0 Mkr och på sikt notera aktien på någon av den svenska börsens listor. Den totala försäljningsprognosen år 2012 är prognostiserad till 28 Mkr, vilket innebär en ökning av försäljningen per år med en succesivt stigande trend. Satsningen på produktion av de kundanpassade specialområden för resevagnar som företaget verkar inom, bedöms ske med en kraftig ökad lönsamhet fram till år Utvecklingskostnaderna en investering för framtiden bedömning utifrån den marknadsanalys som gjorts. De positiva framtidsmöjligheter för SMV som presenterats i detta memorandum bedöms de kommande åren att ge: En årlig tillväxt av intäkter och resultat. En långsiktig och stabil tillväxt av rörelsemarginalen och kapitalbasen. Det närmaste året befinner sig bolaget i ett expansivt och kapitalkrävande skede vars förutsättning är att den nu pågående nyemissionen ska ge resultat. Om några år kommer styrelsen att föreslå eventuell utdelning efter att skälig hänsyn tagits till föreliggande behov av ytterligare konsolidering av SMV Husvagnar i Örebro AB. Kommentarer till budget Dessa siffror är prognossiffror som grundas på idag kända faktorer. Vi vill dock reservera oss för eventuella avvikelser på grund av idag ej kända påverkande faktorer. Antalet försålda enheter anser vi vara mycket realistiska om konceptet tas emot väl på marknaden. Prognossiffrorna är baserade på en realistisk volym försålda enheter. Skuldräntan är beräknad efter 8 % ränta. Skatten är beräknad på en bolagsskatt på 26 %. 4 9

5 Swot-analys SMV:s produkter ligget rätt i tiden men mer kapital behövs för att genomföra offensiva satsningar. I dagsläget ser vi följande styrkor och svagheter, möjligheter och hot som kan komma att påverka SMV Husvagnar i Örebro AB. Styrkor SMV är ett starkt varumärke som förknippas med kvalitet, tradition, innovation och service. Vagnarna är ekonomiska i drift tack vare den aerodynamiska SMV-profilen. Har de erkänt bästa köregenskaperna (Källa: Test i branschtidskriften Husvagn & Camping). Eget formspråk Flexibel tillverkning. Låga overhead-kostnader. Produkterna ligger rätt i tiden när miljökraven skärps och energiförbrukning står i fokus. Efterfrågan på goda rekreationsmöjligheter ökar. Svagheter Inga stordriftsfördelar genom stora inköp (kom mer att förändras i samband med det nya konceptet). Marknadsföringen har inte varit tillräckligt offensiv. Utan förstärkning av kapital kan offensiva satsningar inte genomföras. Tillväxten på husvagnsmarknaden har varit mycket stark de senaste åren. Nu har lågkonjunkturen drabbat även husvagnsförsäljningen. Många anser dock att det finansiella läget börjar förbättras och framtidstron återvända hos konsumenterna. Det gör att vi tror på en allt starkare husvagnsmarknad. Vår målgrupp är befintliga husvagnsägare och förstagångsköpare som vill äga en husvagn som är ekonomisk i drift, har de bästa vägegenskaperna (källa: Test i branschtidskriften Husvagn & Camping) och är en kombination av tradition och innovation när det gäller design, teknik och utrustning. KONKURRENTER Kampen står mot övriga husvagnstillverkare och husbilssektorn I ett brett perspektiv är våra konkurrenter alla producenter av dyrare kapitalvaror fritidshus, båtar, bilar, motorcyklar, etc. På vår egen marknad är konkurrenterna övriga husvagnstillverkare och aktörer inom husbilssektorn. Marknadsanalys Inget återförsäljarnät för närvarande. Möjligheter SMV har gamla anor och anses som ett mycket starkt varumärke. Därigenom finns goda förutsättningar att positionera och stärka varumärket ytterligare, bland annat genom den pågående produktutvecklingen och rätt marknadsföring. Marknaden är gynnsam för våra produkter. Vårt framtidsprojekt och den unika nisch vi kommer att jobba inom gör att förutsättningarna är mycket goda. Miljöanpassning i form av nya material och vagnens aerodynamiska profil. Hot Om den allmänna köpkraften sjunker kraftigt. Politiska beslut och andra händelser i omvärlden som vi inte kan påverka. Brist på kapital för utveckling och marknadsföring av produkter. Framtidstro och förbättrad konjunktur ger en allt starkare husvagnsmarknad MARKNADSFÖRING Fokus på återförsäljare i Sverige och Norge Marknadsföring och försäljning av SMV:s produkter ska ske via ett återförsäljarnätverk i Sverige och Norge. Återförsäljarna stöttas med bland annat utbildning, säljmaterial och teknisk kompetens. Mässsor på etablerade marknader, hemsida och andra digitala medier är övriga viktiga marknadskanaler. EXPORT Holland en utvecklingsbar marknad I Holland har vi en stabil grund att stå på inför framtida satsningar. SMV har exporterat till Holland sedan 1960-talet. Idag finns cirka 400 gamla SMVvagnar i Holland och trogna SMV-ägare har bildat klubben SMV-Babbels för att visa sin lojalitet och tillhörighet med vårt varumärke. Sedan cirka 15 år har vi också ett bra samarbete med Joss Ingelse, en holländsk importör som driver företaget Car-Apart International. Övriga potentiella exportmarknader där det finns ett stort intresse för husvagn är Belgien, Tyskland och Italien. Styrelsen har ordet Husvagnen rullar mot en gyllene framtid Husvagnen hade sin storhetstid på 1960-talet. Sin första storhetstid, ska sägas. För husvagnen är på väg att få en renässans. Alla försäljningssiffror talar sitt tydliga språk, med kraftiga försäljningsökningar senaste åren. Vi och vår bransch arbetar i medvind, även om vi också har påverkats av den rådande finanskrisen i världen. Det är två kategorier köpare som nu söker sig till husvagns- och husbilssegmentet. Den första är 40-talisterna, människor med bra ekonomi. De hade husvagn som unga och söker sig nu tillbaka. De väljer ofta en lyxigare vagn med exklusiva tillbehör. Den andra kategorin är 40-talisternas barn, som är uppväxta i husvagn. Denna kundgrupp köper oftast något enklare vagnar. Husvagnen ett ekonomiskt alternativ Vad är då anledningen till uppgången? En av flera faktorer är att yngre generationer börjar få ett ökat intresse för husvagnssemester och vill resa och bo i egen regi. Det traditionella resandet har blivit allt dyrare och husvagnen ses därför som ett mer ekonomiskt alternativ till familjesemester. Expansiv och positiv framtid Mot bakgrund av den bild vi tecknat står SMV Husvagnar i Örebro AB inför en mycket expansiv och positiv framtid. Det beror på följande: Intresset för fritid och rekreation ökar. Konjunkturen är på väg att stabiliseras och vända uppåt. SMV Husvagnar i Örebro AB är ett företag med stor erfarenhet och en platt, vältrimmad organisation. Beslutsvägarna i företaget är korta och lyhördheten inför nya trender är stor. SMV har den flexibilitet, snabbhet och kompetens som krävs för att utveckla nya produkter och koncept inom fritids- och rekreationssektorn och snabbt ta dem till marknaden. Satsningar är alltid förenade med vissa risker, men också med möjligheter. I detta fall är möjligheterna mycket goda. En satsning på SMV kan bli lönsam tack vare vårt starka varumärke och det ökande intresset för husvagn. Sammantaget innebär detta att du som investerare har goda möjligheter att få god avkastning på investerat kapital. Vi som leder företaget och vårt närmaste nätverk har mångårig erfarenhet och gedigna kunskaper inom produktutveckling, projektledning och marknadsföring både nationellt och internationellt. Dessutom har vi bred erfarenhet av personal- och ekonomifrågor. Styrelsen kommer också att kompletteras med kompetens på designområdet. Utvecklingsaktie med stor potential Vår ambition är att hålla en öppen kommunikation med dig som aktieägare. Vi vill tillvarata din och våra andra aktieägares kompetens. På det sättet skapar vi en bra grund för att utveckla SMV Husvagnar i Örebro AB till en stark aktör på den växande marknaden för husvagnar och camping. Vi ger dig nu möjligheten att satsa på en utvecklingsaktie som har stor potential att bli mycket attraktiv den dag då den noteras på någon av marknadens börslistor. Med hopp om framtida samarbete Styrelsen för SMV Husvagnar i Örebro AB 8 5

6 SMV Husvagnar AB ett rekreationsföretag som kombinerar tradition med innovation HISTORIK Designkänsla och kvalitet ger en lönsam produkt I slutet av 1940-talet såg en helt ny idé dagens ljus i Sverige. Husvagnen rullade in i vårt land. Pionjären var SMV, det första företag i Sverige som byggde och sålde husvagnar. Det första året såldes fyra husvagnar, under storhetstiden på 1960-talet ett tusental. Genombrottet för SMV kom i och med Ägget, husvagnen med den klassiska, stilrena formen som blev oerhört populär. Redan i slutet av 1940-talet talade man om SMV:s överlägsna vägegenskaper. I början av 1980-talet klassas SMV som en husvagn i särklass av branschexpertisen. Det grundar man på att en SMV är lätt att köra, säker och stabil. Den aerodynamiska profilen gör SMV-vagnen nästan helt okänslig för sidvind. Luftmotståndet blir minimalt. Än i dag är SMV-vagnarna kända för designkänsla och kvalitet i material, konstruktion och inredning. De rundade formerna från Ägget -epoken är fortfarande ett signum för företagets produkter. Ett annat kännetecken är att SMV-vagnarna är riktiga resevagnar. I det ligger suveräna kör- och vägegenskaper. Själva idén med husvagnar är ju att de ska köras mellan olika resmål, inte stå uppställda på en plats. Det har SMV alltid haft för ögonen vid utveckling och tillverkning. SMV har alltid varit troget husvagnsidén som den var tänkt från början. SMV Husvagnar i Örebro AB har viljan och förmågan att kombinera tradition med innovation. En spännande kombination, som vi vill göra till en riktig lönsam produkt. SMV har de senaste åren arbetat i huvudsak med utveckling och reparationer. SMV är ett av tre svenskägda husvagnsföretag i Sverige. Själva idén med husvagnar är ju att de ska köras mellan olika resmål, inte stå uppställda på en plats. AFFÄRSIDÉ Aerodynamisk profil och överlägsna köregenskaper Genom att kombinera tradition med innovation ska vi vidareutveckla våra produkter och anpassa dem till dagens behov. En SMV-vagn ska kännetecknas av en aerodynamisk profil och överlägsna köregenskaper vilket gör vagnen trafiksäker, ekonomisk i drift och mycket komfortabel. VISION Bland Europas främsta inom fem år Vår vision är att SMV inom fem år är en av Europas ledande husvagnstillverkare inom de kundanpassade specialområden där företaget verkar resevagnar, vagnar för funktionshindrade, bastuvagnar (Hjulbastu). SMV är erkänt för kvalitet, innovation och service samt en föregångare i branschen vad gäller förnyelse inom teknik och design. PRIMÄRT MÅL Växa av egen kraft Målet är primärt att växa av egen kraft och på sikt att integrera fler företag från tillbehörsbranschen i koncernen. När SMV Husvagnar i Örebro AB har tillräckliga resurser ska en exportmarknad byggas upp. Det finns en etablerad holländsk kontakt sedan 50 talet. Företaget ska noteras på en lämplig börslista/handelsplats när förutsättningar finns och tidpunkten är rätt. Beslut om notering tas av bolagets styrelse. Det ekonomiska målet är att ge en årlig bra vinstökning. Genom marknadsföring av unika, innovativa och lönsamma produkter, både nationellt och internationellt, ska SMV generera bra avkastning. Styrelsen kommer, efter konsolidering av verksamheten, att prioritera en generös utdelningspolicy. STRATEGI Utveckla, tillverka och sälja attraktiva produkter Strategin för att bli en av Europas ledande husvagnstillverkare i vår nisch är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja attraktiva produkter och tjänster inom husvagnssegmentet. Produkterna ska skona miljön, vara energibesparande, ha maximal trafiksäkerhet, ha bästa tänkbara vägegenskaper och en karaktäristisk design. I strategin ingår att, när det anses lämpligt, förvärva och/eller samarbeta med företag inom det område där vi verkar. Förvärven ska ge synergieffekter som utvecklar SMV Husvagnar och gynnar kunder och aktieägare. Varumärket SMV är starkt och förtroendegivande redan idag. Vår ambition är att lyfta och stärka det ytterligare, bland annat genom utveckling, tillverkning och försäljning av tillbehör och profilprodukter som ligger i linje med den design och kvalitet som kännetecknar SMV. Verksamhet och affärsområde Fyra affärsområden ger erbjudande med rätt bredd Företaget verkar inom följande affärsområden: Kundanpassade resevagnar Husvagnar för funktionshindrade Övriga specialprodukter, till exempel Hjulbastu Service Kundanpassade resevagnar Vår grundfilosofi bygger på att en SMV-husvagn ska ha bästa tänkbara vägegenskaper, erbjuda kunden det lilla extra som särskiljer en SMV från mängden, må det vara energieffektivitet, design eller smidighet en SMV är inte som andra husvagnar. SMV:s nya husvagnskoncept är en husvagn för framtiden med tydliga band till företagets tidigare kultförklarade modeller. Med progressiv design, unika lösningar och spännande teknik erbjuder denna husvagn nya perspektiv på det mobila boendet. Med fokus på resande och utforskande, förpackat i en karaktäristisk SMV-form är detta koncept ett spännande, unikt och nytänkande alternativ på marknaden för husvagnar. Med detta alternativ ska SMV satsa in i framtiden en framtid vi tror starkt på. Husvagnar för funktionshindrade Ett mycket intressant produktsegment som vi bedömer är en utvecklingsbar marknad där vi ska vara aktiva. Vi har en nyutvecklad vagn med benämningen 550/250, det vill säga en fullbreddsvagn. Vi har kontakter med de flesta förbund för funktionshindrade och har fått goda referenser. Produkten passar utmärkt i produktionen med den flexibilitet och hantverkskunnande som finns i bolaget. Ett avtal är upprättat med en norsk representant som kommer att marknadsföra denna typ av husvagn. Övriga specialprodukter, till exempel Hjulbastu Vår mobila bastu, Hjulbastun, ska marknadsföras genom olika kanaler som ett prisvärt och miljöanpassat koncept för företag, föreningar, privata villaägare och fastighetsägare. Andra marknader och målgrupper är idrottsarrangemang, konferensanläggningar, stugbyar och företag inom äventyrs- och upplevelsebranschen. Hjulbastun är byggd med den hantverkstradition och yrkesskicklighet som kännetecknar alla SMV-vagnar. Synergieffekter av bastuvagnen är att man kan bygga specialvagnar med denna vagn som grund. Service Detta affärsområde är en stor tillgång i företaget för att Ge kunderna bästa möjliga service när det gäller reparation och renovering. Uppnå god lönsamhet med utjämning av produktionen och ett maximalt resursutnyttjande. Kunna ta in alla typer av fabrikat för renovering och reparationer. SMV står för den i särklass förnämsta serviceverkstaden för husvagnar. Idag finns vår serviceenhet i Örebro. Ambitionen är att utveckla en bredare serviceorganisation på strategiskt viktiga platser i landet. 6 7

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB genom investmentbolaget EMI Invest AB

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB genom investmentbolaget EMI Invest AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i elcykelföretaget Gaze Förnuftet AB genom investmentbolaget EMI Invest AB MEMorAnDUM 1 Boom att vänta på växande marknad Nu är det rätt läge att investera i det

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Scandinavian Energy Development AB. Förvärv av aktier i HYBRICON AB

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Scandinavian Energy Development AB. Förvärv av aktier i HYBRICON AB Memorandum Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Förvärv av aktier i HYBRICON AB Världens första snabbladdningsbara elfordon med hybridbackup. www.hybricon.se 1 Investering med mycket stor potential

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ) Teckningstid 20 september 20 oktober 2012 För att möta framtida efterfrågan tar vi det historiska steget att bygga ett större destilleri.

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Grythyttan Whisky AB (publ) Teckningstid 20 september 20 oktober 2012 För att möta framtida efterfrågan tar vi det historiska steget att bygga ett större destilleri.

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Business Control Systems Sverige AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstid: 15 november 3 december 2010. Distributionsområde Aktierna

Läs mer

Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014

Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014 Axonkids AB Emissionsmemorandum 2014 Innehåll Styrelsens försäkran 3 Villkor och anvisningar 5 Handel i aktien 6 Välkommen som aktieägare 7 Bakgrund till noteringen och framtida kapitalbehov 8 Axonkids

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum Informationsmemorandum Erbjudande till teckning av konvertibelt förlagslån och aktier Augusti 2014 I Korthet Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ); nedan även kallat Thenberg. Thenberg är en oberoende

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ), listat på AktieTorget Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 2 Distributionsområde Aktierna är inte föremål

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp

Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier september 2007 Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar...4 Erbjudandet i sammandrag...4 Tidpunkter för ekonomisk information...4

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Wireless made easy Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Free2move avses Free2move Holding AB (publ) med

Läs mer

Memorandum Pampett Oktober 2014

Memorandum Pampett Oktober 2014 Memorandum Pampett Oktober 2014 ÄLLMÄN INFORMATION Detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet enligt lag (1991:980) om finansiella instrument 2 kapitel, 4, punkt 5. Undantaget gäller för emissioner

Läs mer

Investment Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget

Investment Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget Investment Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget Teckningstid 27 november 11 december 2009 Innehåll Ironroad i korthet 3 VMS i Sverige framtida

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer