Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) i enlighet med reglerna om budplikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) i enlighet med reglerna om budplikt"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) i enlighet med reglerna om budplikt

2 Generell information Denna erbjudandehandling har upprättats med anledning av Meerwind ABs ( Meerwind ) erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Rörvik Timber AB (publ) ( Erbjudandet respektive Rörvik Timber eller Bolaget ) och har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Erbjudandet ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. NASDAQ OMX Stockholm ABs ( NASDAQ OMX ) regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkningen och tillämpningen av Takeover-reglerna (inkluderande dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Meerwind, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 6 april 2010 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa dessa regler och att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. Meerwind har den 21 april 2010 informerat Finansinspektionen om det förestående Erbjudandet samt ovan nämnda åtagande gentemot NASDAQ OMX. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. De siffror som redovisas i erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats, varför summeringar i tabeller inte alltid stämmer. Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ) samordnar det praktiska genomförandet av, och utbetalning av vederlag i, Erbjudandet i egenskap av finansiell rådgivare till Meerwind. Carnegie ansvarar inte gentemot någon annan än Meerwind för rådgivning i samband med Erbjudandet. Carnegie har inte åtagit sig något ansvar för att verifiera informationen i denna erbjudandehandling och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Beskrivningen av Rörvik Timber på sidorna 6 till 37 i denna erbjudandehandling har översiktligt granskats av styrelsen för Rörvik Timber. Finansiell information är hämtad ur Rörvik Timbers årsredovisningar för 2007, 2008 och 2009, bokslutskommunikén för 2009 samt prospektet avseende Rörvik Timbers nyligen genomförda företrädesrättsemission Erbjudande om teckning av aktier i Rörvik Timber AB daterat den 24 mars Meerwind svarar inte för att informationen i denna erbjudandehandling är korrekt och fullständig. Förutom vad som anges i revisorns rapport avseende historisk finansiell information i sammandrag på sidan 39 eller annars uttryckligen anges, har ingen information i denna erbjudandehandling grans kats eller reviderats av Rörvik Timbers revisorer. Denna erbjudandehandling har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med be stäm melserna i 2 kap 3 i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2a kap 9 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finans inspektionen sida för att sakuppgifter i denna erbjudandehandling är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig inte till de personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Meerwind kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte denna erbjudandehandling, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt. Meerwind kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. II

3 Innehåll Erbjudandet Bakgrund och motiv till Erbjudandet Villkor och anvisningar Beskrivning av Rörvik Timber... 6 Finansiell information i sammandrag Proformaredovisning Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Utdrag ur bolagsordningen och övrig information Aktiekapital och ägarförhållanden Övrig information Bokslutskommuniké Pressmeddelande från Rörvik Timber den 5 maj Redogörelse från styrelsen i Rörvik Timber Revisorernas granskningsberättelse Beskrivning av Meerwind och Erbjudandets finansiering Skattefrågor i Sverige Adresser Erbjudandet i sammandrag För varje aktie, oavsett aktieslag, i Rörvik Timber erbjuds 0, kronor kontant 1). 2) För varje teckningsoption 2009/2013 utgiven av Rörvik Timber erbjuds 3,23 kronor kontant. 3) Courtage utgår ej i Erbjudandet. Anmälningsperioden beräknas löpa från och med den 12 maj 2010 till och med den 4 juni ) Det erbjudna vederlaget kan komma att justeras om Rörvik Timber genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. 2) Efter omräkning, vilken offentliggjordes av Rörvik Timber den 21 april 2010, berättigar varje teckningsoption till teckning av 16,17 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie. 3) Priset på teckningsoptionerna utgivna av Rörvik Timber har fastställts baserat på en värdering utifrån Black & Scholes formel. 1

4 Erbjudandet Meerwind AB ( Meerwind ) offentliggjorde den 22 april 2010, i enlighet med bestämmelserna om budplikt, ett kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Rörvik Timber AB (publ) ( Rörvik Timber eller Bolaget ) att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Rörvik Timber ( Erbjudandet ). Rörvik Timbers aktie av serie B är noterad på NASDAQ OMX Stockholm ( NASDAQ OMX ), Small Cap. Meerwind erbjuder 0, kronor kontant för varje aktie i Rörvik Timber 1), samt 3,23 kronor kontant för varje teckningsoption 2009/2013 2). Courtage utgår ej. Det sammanlagda värdet av Erbjudandet uppgår därmed till cirka 425 miljoner kronor baserat på att det för närvarande finns totalt utestående aktier och utestående teckningsoptioner 2009/2013 i Rörvik Timber. Sista avslutskurs för Rörvik Timbers aktie av serie B den 21 april 2010 var 1,55 kronor och för de 20 senast föregående handelsdagarna var den volymviktade genomsnittskursen 1,58 kronor. Den 7 april 2010 förvärvade Meerwind aktier av serie A i Rörvik Timber för 0, kronor per aktie, och erhöll därmed ett ägande motsvarande 11,4 procent av kapitalet och 51,7 procent av rösterna. I samband med förvärvet av A-aktier förvärvades teckningsrätter för 0, kronor per teckningsrätt, vilka samtliga har utnyttjats för teckning av lika många aktier av serie B i Rörvik Timbers företrädesrättsemission. Följaktligen äger Meerwind aktier av serie A och aktier av serie B i Rörvik Timber motsvarande 42,4 procent av kapitalet och 43,5 procent av rösterna. Erbjudandet kommer att finansieras med tillgängliga medel och kreditfaciliteter inom Meerwind. Således är Erbjudandet inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandets fullföljande är föremål för de villkor som anges i avsnittet Villkor och anvisningar Villkor för Erbjudandet. I enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden har Meerwind den 6 april 2010, före offentliggörandet av Erbjudandet, gentemot NASDAQ OMX och den 22 april 2010 i pressmeddelandet vari genom Erbjudandet offentliggjordes, gentemot ägarna av aktier i Rörvik Timber, åtagit sig att följa NASDAQ OMX regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inklusive, i förekommande fall, dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler avseende offentliga erbjudanden om aktieförvärv), samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. Meerwind har den 21 april 2010, i samband med Erbjudandets offentlig görande, informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtagande gentemot NASDAQ OMX. 1) Det erbjudna vederlaget kan komma att justeras om Rörvik Timber genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. 2) Efter omräkning, vilken offentliggjordes av Rörvik Timber den 21 april 2010, berättigar varje teckningsoption till teckning av 16,17 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie. Priset på teckningsoptionerna utgivna av Rörvik Timber har fastställts baserat på en värdering utifrån Black & Scholes formel. 2

5 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Timber och Råvara. Nettoomsättningen för Rörvik Timber-koncernen uppgick 2009 till miljoner kronor och rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till 270 miljoner kronor. Merparten av Rörvik Timbers försäljning är hänförlig till Sverige, Nordeuropa och Medelhavsområdet (inklusive Nordafrika). Under våren 2009 fick Rörvik Timber likviditetsproblem till följd av omfattande investeringar under åren , ökad kapitalbindning till följd av ökade volymer samt ett betydande prisfall. Likviditetsproblemet förvärrades av att flera av Bolagets kunder, framförallt på vissa exportmarknader, fick finansiella problem till följd av den globala finanskrisen. Detta ledde till att styrelsen för Rörvik Timber i april 2009 ansökte om företagsrekonstruktion. I samband med denna planerades ett antal åtgärder för att åstadkomma en förbättring av Rörvik Timbers finansiella ställning och likviditet, däribland en överenskommelse med Nordea (Bolagets huvudbank) som innebar att delar av befintliga lån skrevs av, delar av befintliga lån konverterades till aktier samt att kvarvarande krediter förlängdes. Dessutom åtog sig Nordea att tillhandahålla en bryggfacilitetskredit i syfte att finansiera råvaruinköp och ökad produktion. Rörvik Timber har även fastställt ackord avseende oprioriterade fordringsägare, erbjudit oprioriterade fordringsägare i dotterbolaget Rörvik Skog AB att kvitta vissa fordringar mot nya aktier av serie B, samt träffat överenskommelser med större leasegivare om anstånd med avgifter och förlängda leaseperioder. I syfte att finansiera ackorden, återbetala bryggfacilitetskrediten till Nordea samt att i övrigt stärka Bolagets soliditet och likviditet beslöt bolagsstämman i Rörvik Timber den 16 mars 2010 om en företrädesrättsemission om cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader. Den 21 april 2010 offentliggjordes att företrädesrättsemissionen har tecknats fullt ut. Före genomförandet av företrädesrättsemissionen uppgick antal utestående aktier i Rörvik Timber till , varav aktier av serie A och aktier av serie B. I företrädesrättsemissionen som blev fulltecknad tillkom ytterligare nya aktier av serie B i Bolaget. I anslutning till företrädesrättsemissionen genomförde Bolaget även en kvittningsemission om nya aktier av serie B till Nordea samt kvittningsemissioner om nya aktier av serie B till vissa av Bolagets fordringsägare. Kvittningsemissionerna till Nordea och vissa av Bolagets fordringsägare har tecknats till fullo. Därmed tillkom aktier av serie B i Bolaget, vilket innebär att det totala antalet aktier i Rörvik Timber uppgår till , varav aktier av serie A och aktier av serie B. Den 5 maj 2010 offentliggjorde Rörvik Timber att Bolaget, och de övriga bolag i koncernen som varit under rekonstruktion, går ur företagsrekonstruktionerna. Detta efter beslut av berörda tingsrätter, vilka förväntas vinna laga kraft tre veckor efter respektive beslut. Den 7 april 2010 förvärvade Meerwind aktier av serie A från Ittur Industrier AB, vilket vid den tidpunkten motsvarade 11,4 procent av kapitalet och 51,7 procent av rösterna. Efter aktieförvärvet ägde Meerwind därmed mer än 30 procent av rösterna i Rörvik Timber och offentliggjorde därmed, i enlighet med bestämmelserna om budplikt, Erbjudandet den 22 april I samband med förvärvet av aktier av serie A förvärvades även teckningsrätter, vilka samtliga har utnyttjats för teckning av lika många aktier av serie B i Rörvik Timbers företrädesrättsrättsemission. Följaktligen äger Meerwind vid offentliggörandet av denna erbjudandehandling aktier av serie A och aktier av serie B i Rörvik Timber motsvarande 42,4 procent av kapitalet och 43,5 procent av rösterna. Meerwind sätter stort värde på det arbete som Rörvik Timbers företagsledning och anställda utför och avser att värna om den utmärkta relation som finns till de anställda inom Bolaget. Meerwind stödjer, som huvudägare, Rörvik Timbers nuvarande verksamhetsinriktning och avser att verka för Rörvik Timbers fortsatta utveckling. Erbjudandet kommer inte att innebära någon väsentlig förändring av antalet anställda, deras anställningsvillkor eller sysselsättning på de platser där Bolaget bedriver verksamhet. I övrigt hänvisas till redogörelsen i denna erbjudandehandling, vilken har upprättats av styrelsen för Meerwind med anledning av Erbjudandet. Beskrivningen av Rörvik Timber på sidorna 6 37 har översiktligt granskats av styrelsen för Rörvik Timber i enlighet med vad som anges på sidan 38. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen för Meerwind känner till, de uppgifter beträffande Meerwind som framställs i erbjudandehandlingen överensstämmer med faktiska förhållanden. Helsingborg den 10 maj 2010 Meerwind AB Styrelsen 3

6 Villkor och anvisningar Överlåtelsevillkor För varje aktie, oavsett aktieslag, i Rörvik Timber erbjuds 0, kronor kontant. 1) 2) För varje teckningsoption av serie 2009/2013 i Rörvik Timber erbjuds 3,23 kronor kontant. 3) Courtage utgår ej i Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Rörvik Timber erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Meerwind acceptabla villkor. Efter en preliminär bedömning av såväl Rörvik Timbers som Meerwinds (inkluderande Gunvor Groups) omsättning i de länder där bolagen är verksamma har konstaterats att genomförandet av Erbjudandet föranleder anmälningsplikt i Tyskland och Italien enligt där gällande konkurrenslagstiftning. Meerwind avser därför att inom kort anmäla Erbjudandet för godkännande till relevanta konkurrensmyndigheter i dessa båda länder. Meerwind förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Ett sådant återkallande kommer endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Meerwinds förvärv av aktier i Rörvik Timber. Anmälan Aktieägare i Rörvik Timber som är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) (tidigare VPC AB) och som önskar acceptera Erbjudandet skall under perioden 12 maj juni 2010 underteckna och lämna in ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till: sista anmälningsdag för att kunna vara Carnegie tillhanda senast klockan den 4 juni Frågor med anledning av Erbjudandet kan ställas till Carnegie på telefon VP-konto där aktierna finns registrerade och aktuellt aktieinnehav framgår av den förtryckta anmälningssedeln som utsänts till direktregistrerade aktieägare tillsammans med denna erbjudandehandling. Aktieägare bör själv kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Observera att felaktiga eller ofullständigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av Carnegie Kundservice, Regeringsgatan 56, Stockholm eller Internet: Är aktier i Rörvik Timber pantsatta i Euroclear-systemet, måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln. Aktieägare i Rörvik Timber vars innehav är förvaltarregistrerat i Euroclear-systemet hos bank eller annan depå förvaltare i Euroclear-systemet erhåller varken denna erbjudandehandling eller förtryckt anmälningssedel. Sådana aktieägare skall istället kontakta sin förvaltare och anmälan skall istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Bekräftelse till aktieägarna Efter det att Carnegie mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer de aktier som anmälts till försäljning att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto, i aktieägarens namn. I samband där med skickar Euroclear en avi som visar uttaget från det ursprungliga VP-kontot. VP-avi som visar insättningen på det nyöppnade spärrade VP-kontot skickas ej ut. Carnegie Investment Bank AB Transaction Support Stockholm Anmälningssedel kan även lämnas till övriga banker eller värdepappersinstitut för vidarebefordran eller skickas med post till Carnegie till ovan nämnda adress. Anmälningssedeln måste därvid lämnas in eller sändas med post i god tid före Redovisning av likvid Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Meerwind offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller Meerwind eljest beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 8 juni 2010, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 11 juni ) Det erbjudna vederlaget kan komma att justeras om Rörvik Timber genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. 2) Efter omräkning, vilken offentliggjordes av Rörvik Timber den 21 april 2010, berättigar varje teckningsoption till teckning av 16,17 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie. 3) Priset på teckningsoptionerna utgivna av Rörvik Timber har fastställts baserat på en värdering utifrån Black & Scholes formel. 4

7 Villkor och anvisningar Redovisning sker genom att de aktieägare som accep terat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktie ägarens VP-konto. Aktieägare som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller vars avkastnings konto är ett bankgiro- eller plusgirokonto erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisning genom respektive förvaltare. I samband med redovisning utbokas aktierna från det spärrade kontot som därmed avslutas. VP-avi som redovisar utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas ej ut. Observera att även om aktierna i Rörvik Timber är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Teckningsoptioner För anmälan av innehavare av teckningsoptioner utgivna av Rörvik Timber, liksom redovisning av likvid för dessa, gäller särskilda instruktioner som meddelas separat av Carnegie. Rätt till förlängning av Erbjudandet Meerwind förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden för Erbjudandet och att i samband därmed även föreskriva att ovan nämnda villkor skall gälla även under sådan förlängning samt att senarelägga tidpunkt för redovisning av likvid. Meerwind kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av anmälningsperioden för Erbjudande och/eller senareläggning av redovisning av likvid genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Rätt till återkallelse av accept Aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i Rörvik Timber har rätt att återkalla gjord accept. För att återkallelsen skall kunna göras gällande skall en skriftlig återkallelse ha kommit Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, Stockholm, tillhanda innan Meerwind har offentliggjort att villkoret för Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte skett under anmälningsperioden, senast klockan sista dagen anmälan kan ske. Aktieägare i Rörvik Timber vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet skall göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Kvarstår av Meerwind förebehållet villkor om att kunna frånfalla Erbjudandet även vid en förlängning av Erbjudandet, ska rätten att återkalla gälla på motsvarande sätt även under en sådan förlängning. Förvärv av aktier på annat sätt än genom Erbjudandet Meerwind kan komma att från tid till annan förvärva eller vidta åtgärder för att förvärva aktier i Rörvik Timber utanför Erbjudandet, inklusive köp på den öppna marknaden till rådande kurser eller genom privata transaktioner till förhandlade priser, i varje enskilt fall i den utsträckning som detta är tillåtet enligt tillämpliga svenska lagar och regler. Sådana förvärv eller åtgärder i syfte att förvärva aktier på annat sätt än genom Erbjudandet kommer inte att genomföras till högre priser än Erbjudandepriset eller på villkor som är mer förmånliga än de villkor som gäller för Erbjudandet utan att Erbjudandepriset höjs eller villkoren för Erbjudandet ändras i motsvarande mån. Tvångsinlösen och avnotering Om Meerwind blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Rörvik Timber, avser Meerwind att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Rörvik Timber i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband härmed avser Meerwind att verka för att aktierna i Rörvik Timber avnoteras från NASDAQ OMX. De aktieägare som väljer att inte anta Erbjudandet utan kvarstå som aktieägare i Rörvik Timber bör mot bakgrund av ovanstående uppmärksamma att det efter en eventuell avnotering inte längre kommer att finnas någon fungerande marknad för handel i Rörvik Timbers aktier. Möjligheterna att avyttra förvärvade aktier eller löpande följa aktiernas värdeutveckling kommer därmed att vara begränsade. Inte heller kommer den finansiella informationen som ges av Rörvik Timber att vara lika utförlig eller frekvent som idag. Det bör också noteras att en avnotering av aktier i Rörvik Timber kan komma att medföra vissa särskilda skattekonsekvenser som inte behandlas i detta dokument. 5

8 Beskrivning av Rörvik Timber Verksamhet Rörvik Timber-koncernen bedriver träförädling vid tio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Timber och Råvara. I affärsområdet Timber ingår koncernens sju sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Bolagets produktionskapacitet är m³ sågade trävaror på årsbasis. Affärsområdet Råvara består av koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och handelsverksamhet. Antal anställda i Bolaget uppgick till 386 per 31 december Rekonstruktion Under våren 2009 fick Rörvik Timber likviditetsproblem till följd av omfattande investeringar under åren , ökad kapitalbindning till följd av ökade volymer samt ett betydande prisfall. Likviditetsproblemet förvärrades av att flera av Bolagets kunder, framförallt på vissa exportmarknader, fick finansiella problem till följd av den globala finanskrisen. Detta ledde till att styrelsen för Rörvik Timber i april 2009 ansökte om företagsrekonstruktion. I samband med denna planerades ett antal åtgärder för att åstadkomma en förbättring av Rörvik Timbers finansiella ställning och likviditet, däribland en överenskommelse med Nordea (Bolagets huvudbank) som innebar att delar av befintliga lån skrevs av, delar av befintliga lån konverterades till aktier samt att kvarvarande krediter förlängdes. Dessutom åtog sig Nordea att tillhandahålla en bryggfacilitetskredit i syfte att finansiera råvaruinköp och ökad produktion. Rörvik Timber har även fastställt ackord avseende oprioriterade fordringsägare, erbjudit oprioriterade fordringsägare i dotterbolaget Rörvik Skog AB att kvitta vissa fordringar mot nya aktier av serie B, samt träffat överenskommelser med större leasegivare om anstånd med avgifter och förlängda leaseperioder. I syfte att finansiera ackorden, återbetala bryggfacilitetskrediten till Nordea samt att i övrigt stärka Bolagets soliditet och likviditet beslöt bolagsstämman i Rörvik Timber den 16 mars om en företrädesrättsemission om cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader. Den 21 april 2010 offentliggjordes att företrädesrättsemissionen hade tecknats fullt ut. Den 28 april 2010 offentliggjorde Rörvik Timber att kvittningsemissionerna till Nordea och vissa av Bolagets fordringsägare hade registrerats hos Bolagsverket. Den 5 maj 2010 offentliggjorde Rörvik Timber att Bolaget, och de övriga bolag i koncernen som varit under rekonstruktion, går ur företagsrekonstruktionerna. Detta efter beslut av berörda tingsrätter, vilka förväntas vinna laga kraft tre veckor efter respektive beslut. Nettoomsättning Nettoomsättningen för koncernen uppgick 2009 till miljoner kronor och rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till 270 miljoner kronor. Merparten av Rörvik Timbers försäljning är hänförlig till Sverige, Nordeuropa och Medelhavsområdet (inklusive Nordafrika). Geografisk fördelning av koncernens försäljning 2009 Afrika 8% Asien 1% Övriga Europa 2% Övriga EU 42% Sverige 47% Affärsidé, mål och strategi Rörvik Timber med huvudverksamhet inom sågade trävaror ska: Vara den naturliga samarbetspartnern vid leverans av träprodukter till kunder inom industri-, handels- och gör-det-själv-marknaderna Tillgodose kunders behov av service, ledtider, leveranssäkerhet, sortiment och produktkvalitet Genom ett seriöst marknadsarbete skapa lönsamhet hos oss och våra kunder Verksamhetsmål Skapa värde för aktieägarna genom uthålligt god lönsamhet och ett bra kassaflöde Utveckla produkter och sortiment enligt kunders krav med aktiv miljöhänsyn Erbjuda en god arbetsmiljö för de anställda Finansiella mål Rörelsemarginal på minst 8 procent som ett genomsnitt över en konjunkturcykel En avkastning på sysselsatt kapital på minst 15 procent som ett genomsnitt över en konjunkturcykel En soliditet på minimum 30 procent En skuldsättningsgrad understigande 1,0 6

9 Beskrivning av Rörvik Timber Övergripande strategi Fortsatt utveckling genom rationalisering, marknadssatsningar och ökad produktionen för att utnyttja att genomförda investeringar skall ge en bra kon kurrenskraft Vara en seriös och långsiktig partner för skogsägare och leverantörer i våra upptagningsområden Utveckling av sortiment och produkter skall ske i nära samarbete med Bolagets kunder Genom produkt och processutveckling optimera användningen av råvara Affärsområde Råvara Affärsområdet Råvara bedriver handel med råvara till egna sågverk samt för extern försäljning. Rörvik Skog köper timmer via egen inköpsorganisation från skogsägare och större aktörer som exempelvis Holmen, Södra, Sveaskog och Sydved. Nettoomsättningen för affärsområdet Råvara uppgick till 634 miljoner kronor för 2009, varav 479 miljoner kronor avser intern leveranser. Rörelseresultatet blev 16 miljoner kronor. En viktig komponent i råvaruanskaffningen är de bytes affärer som görs där Bolaget erhåller timmer mot massa ved/flis. Rörvik Timber är en naturlig samarbetspartner för aktörer inom såväl massa/pappersindustrin som biobränsle och hela tiden eftersträvas långsiktiga samarbeten med leverantörer. Rörvik Skog AB Dotterbolaget köper råvara till koncernens egna sågverk. Bolagets verksamhetsområde är främst Småland, Västergötland och Östergötland. Rörvik Skog hanterar också import av råvara till de egna sågverken. Wijkström Timber AB Dotterbolaget köper och säljer timmer, biprodukter, massaved och brännved. Verksamheten i Wijkström Timber AB avses att samordnas och integreras i Rörvik Skog AB. Norsk Virke AS Dotterbolaget är ett råvarubolag som köper timmer, massa ved och brännved främst från de östra delarna av Norge. Inköp används till såväl vidareförsäljning som egenför sörjning. Affärsområde Timber Träförädling bedrivs vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. I affärsområdet ingår sju sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Nettoomsättningen för affärsområdet Timber uppgick till miljoner kronor för 2009, varav 12 miljoner kronor avser internleveranser. Rörelseresultatet blev 238 miljoner kronor. Sågverken är specialiserade med utgångspunkt i trädslag, råvarans dimension och längd. Under perioden har affärsområdet genomfört investeringar om 385 miljoner kronor, vilket lett till en höjning av kapaciteten från m³ till m³. Historisk produktion Kapacitet Sågverk Boxholm Linghem 1) Myresjö Rörvik Sandsjöfors Tranemo Tvärskog Totalt (tusental m 3 sv) ) Förvärvades i september

10 Beskrivning av Rörvik Timber Rörviks sågverk Rörvik Timber Boxholm Sågverket i Boxholm är inriktat på furuproduktion. Under de senaste åren är anläggningen uppgraderad med ny bildbehandlingsteknik för sortering och värdeoptimering. Verksamheten är i hög grad exportinriktad, huvudsakligen till Europa och Nordafrika. Rörvik Timber Linghem Sågverket, som förvärvades under 2007, är inriktat på klen furu och gran i huvudsak kubb. Huvudprodukten är komponenter till industrikunder eller som byggträ till konsumenter. Leveranser sker i huvudsak till den svenska marknaden men även till Japan och Nordafrika. Rörvik Timber Myresjö Enheten som är belägen på det småländska höglandet är specialiserad på det grova grantimret. Produktionen består framförallt av konstruktionsvirke och klädselbräder till komponent- och husindustrin. De senaste åren har det investerats i en ny hyvellinje, mätstation, timmersortering och timmerintag. Kunderna finns framförallt i Sverige men export sker också till bland annat Holland och England. I anslutning till sågverket uppförs nu en vidareförädlingsanläggning för fingerskarvning vilken beskrivs utförligare nedan under avsnittet Satsning på vidareförädling. Rörvik Timber Rörvik Sågverket i Rörvik är inriktat på fura. Bildbehandlingsteknik för sortering och värdeoptimering är nyinstallerad i anläggningen. Tre kanaltorkar och nio kammartorkar möjliggör torkning av hela produktionen. Leveranser sker, förutom till den svenska impregneringsmarknaden, även till Nordafrika och Europa. Rörvik Timber Sandsjöfors Enheten är inriktad på produktion av klädsel- och konstruktionsvirke av klent grantimmer. Anläggningen har en flexibel hyvellinje och en klyvlinje. Huvudprodukten består av klädselvirke till hus och komponentindustri samt gördet-självsektorn. Från enhetens logistikcentrum erbjuds en hög servicegrad med snabba leveranser. Huvudmarknaden är Sverige men export sker till ett flertal länder. Rörvik Timber Tranemo Tranemo kubbsågverk producerar hyvlade trävaror som komponenter till industrikunder eller som byggträ till konsumenter. Leveranser sker förutom till den svenska marknaden även till Storbritannien, Irland och USA. Rörvik Timber Tvärskog Sågverket är beläget mellan Kalmar och Nybro och har målmedvetet satsat på förädling. Huvuddelen av produktionen vidareförädlas. Tvärskog är en av Sveriges största producenter av fingerskarvat virke. En annan nisch är tryck impregnerade containergolv avsedda för sjöfarten. Försäljning sker i huvudsak på den svenska och europeiska marknaden. Rörvik Timber Sales Rörvik Timber Sales ansvarar för all försäljning av sågade trävaror från de sju sågverken via en centraliserad säljorganisation i Huskvarna och via sitt helägda dotterbolag Niels Ulrich Pedersen A/S i Danmark. Niels Ulrich Pedersen A/S är en av de ledande trädistributörerna i Danmark. Verk samheten i Danmark startade för 38 år sedan och har idag sitt huvudkontor i Hillerød. Niels Ulrich Pedersen A/S representerar förutom Rörvik Timber ett stort urval av de skandinaviska sågverken. Niels Ulrich Pedersen A/S har för närvarande 9 anställda och omsätter över 200 miljoner kronor. På den svenska marknaden är försäljningen inriktad mot hus och komponentindustrin samt bygghandeln. Sverige, är den största marknaden och står för cirka 47 procent av Rörvik Timber Sales försäljningen. Efter Sverige kommer övriga EU med 42 procent. Inom Europa utgör Storbritannien drygt 10 procent av den totala virkesförsäljningen. Kunderna finns i huvudsak inom bygghandeln samt grossister av träprodukter mot de Brittiska Do-it-yourself-kedjorna. Holland står för cirka 10 procent av försäljningen och kunderna finns inom bygghandeln och takindustrin. Danmark utgör knappt 10 procent av sågverkens volym. Bygghandeln och takstolsindustrier utgör de viktigaste kundsegmenten. Ytterligare en viktig marknad är Tyskland med cirka 8 procent av försäljningen. Kunderna finns även här främst inom bygghandeln. Av marknader utanför Europa utgör Egypten och Libyen de större. Kunderna är i huvudsak byggrelaterade grossister. 8

11 Beskrivning av Rörvik Timber Övriga enheter Nordic Wood Treatment Ab Bolaget bedriver tryckimpregnering vid anläggningen i Tranemo. Marknaden för de tryckimpregnerade produkterna är främst Norden. Produktionskapaciteten uppgår till cirka m³ per år. AB Burseryds Listfabrik Burseryds List är en av landets större tillverkare av lister för svensk bygghandel och husindustri. Rörvik Swedfore AB Bolaget producerar stallströ för den svenska marknaden i Landsbro. Råvaran kommer i huvudsak från koncernens egna sågverk. Satsning på vidareförädling En investering genomförs för närvarande i en ny fingerskarvsanläggning för konstruktionsvirke i Myresjö som beräknas vara klar att tas i bruk under våren Den totala investeringen om cirka 113 miljoner kronor innebär att Rörvik tar ett steg mot framtidens trävarufabrik. Fördelarna med den nya fingerskarvsanläggningen är flera: Valfri längd (upp till 18 meter) kan beställas på den färdiga produkten oberoende av stockens längd Optimal råvaruanvändning med minimalt kapspill Laser/röntgen mätning för att säkerställa att rätt kvalitet/sortering erhålls Hållfasthetstestad Kunden erbjuds exakt den produkt som efterfrågas och det till ett konkurrenskraftigt pris Miljöledning och certifiering Verksamheten vid Rörvik Timber är i huvudsak ISO certifierad och PEFC 1) -certifierad vilket innebär att miljöfrågorna har ett stort fokus i besluts- och uppföljningsprocesserna inom koncernen. Marknaden för miljömärkta trävaror kommer att fortsätta utvecklas i takt med tillgång på certifierade produkter. Rörvik Timber avser att fortsätta stärka sin marknadsposition bland annat genom att erbjuda en ökad andel av främst PEFC-certifierade trävaror och biprodukter. Miljöpolicy Bolaget ska: fortlöpande inordna verksamheten i naturens eget kretslopp där skogsråvaran är grunden ständigt förbättra verksamheten i riktning mot minskad miljöpåverkan genom förebyggande åtgärder, inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt fortlöpande kartlägga verksamhetens miljöpåverkan, sätta mål för förbättringar och följa upp att dessa nås utvärdera miljökonsekvenserna av alla nya verksamheter, produkter och processer i förväg uppfylla tillämplig lagstiftning och andra krav upprätthålla ett högt miljömedvetande hos alla medarbetare genom information och utbildning avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet tillämpa försiktighetsprincipen, det vill säga förebygga miljöförstörelse även om fullständig vetenskaplig kunskap inte finns tillämpa utbytesprincipen, det vill säga ersätta i processen använda produkter med produkter med mindre miljöpåverkan där så är möjligt. Miljö En viktig utgångspunkt för Rörvik Timbers verksamhet är miljöfrågor och inställningen till en hållbar utveckling. Trä är ett framtidsmaterial, inte minst med hänsyn till miljö och energianvändning. Rörvik Timber har under många år arbetat aktivt med miljöfrågorna genom hela värdekedjan, från skogsbruk till kundleveranser och miljöfrågor är en viktig del av Bolagets vardag. 1) Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, internationellt system för certifiering av skogsbruk och produkter i efterföljande handels led med målet är att främja uthålligt skogsbruk. 9

12 Finansiell information i sammandrag Nedanstående finansiell information i sammandrag för räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009 har hämtats från Rörvik Timbers reviderade koncernräkenskaper upprättat i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU. Revisionsberättelserna för 2008 och 2009 avvek från standardutformningen, se vidare avsnitt Revisorernas gransk ningsberättelse. Nedanstående sammandrag av koncernens räkenskaper bör läsas tillsammans med för respektive period avlämnad rapport med tillhörande noter. KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING I SAMMANDRAG Resultaträkningar i sammandrag, miljoner kronor 2009 jan dec 2008 jan dec 2007 jan dec Nettoomsättning 1 284, , ,8 Bruttoresultat 130,0 98,3 368,2 Försäljnings och administrationskostnader 93,8 117,6 107,6 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 45,9 17,2 7,1 Rörelseresultat 269,7 233,1 267,7 Resultat efter finansiella poster 303,6 293,3 236,8 Årets resultat 227,5 211,2 169,4 Balansräkningar i sammandrag, miljoner kronor Immateriella anläggningstillgångar 126,2 145,9 125,7 Materiella anläggningstillgångar 525,9 586,4 466,9 Finansiella anläggningstillgångar 124,6 22,9 0,6 Varulager 200,1 478,8 742,4 Kortfristiga fordringar 240,1 366,2 438,3 Likvida medel 1,0 0,5 0,7 Summa tillgångar 1 217, , ,6 Eget kapital 11,7 214,8 465,8 Räntebärande skulder, långfristiga 388,4 395,1 425,1 Räntebärande skulder, kortfristiga 424,4 490,3 303,3 Icke räntebärande skulder 393,4 500,5 580,4 Summa eget kapital och skulder 1 217, , ,6 Kassaflödesanalyser i sammandrag, miljoner kronor 2009 jan dec 2008 jan dec 2007 jan dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 261,7 232,1 258,4 Förändring av rörelsekapital 346,3 279,5 370,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 84,6 47,4 112,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 25,5 83,7 166,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 109,6 36,1 278,3 Förändring av likvida medel 0,5 0,2 0,6 Likvida medel vid periodens början 0,5 0,7 1,3 Likvida medel vid periodens slut 1,0 0,5 0,7 10

13 Finansiell information i sammandrag Nyckeltal 2009 jan dec 2008 jan dec 2007 jan dec Avkastning på sysselsatt kapital, % 28,0 19,7 26,6 Avkastning på eget kapital, % 200,9 62,1 43,4 Bruttomarginal, % 10,1 4,1 13,9 Rörelsemarginal, % 21,0 9,8 10,1 Vinstmarginal, % 17,7 8,8 6,4 Räntebärande nettoskuld, miljoner kronor 811,8 884,9 727,7 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 69,4 4,1 1,6 Soliditet, % 1,0 13,4 26,2 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 29,0 186,2 170,2 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0,5 18,8 83,0 Medeltal anställda, st Antal antällda per balansdagen, st Data per aktie 2009 jan dec 2008 jan dec 2007 jan dec Totalt antal aktier per balansdag (A och B aktier) Resultat per aktie före utspädning, kronor 16,4 15,2 12,2 Kassaflöde per aktie, kronor 7,9 2,6 20,1 Eget kapital per aktie 0,8 15,5 33,6 Aktiekurs per balansdagen 9,3 10,1 44,0 Utdelning 0,0 1,0 1,0 DEFINITIONER Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Redovisat resultat efter skatt i procent av nettoomsättningen. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus räntekostnader i procent av genom snittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Redovisat resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Resultat per aktie Resultat efter skatt delat med antal aktier. Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel och kortfristiga placeringar. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital på balansdagen. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen. Kassaflöde per aktie Kassaflöde efter investeringsverksamheten dividerat med antalet aktier. Sysselsatt kapital Balansomslutning minus räntefria skulder. 11

14 Proformaredovisning I följande avsnitt återfinns Rörvik Timbers proformaredovisning baserad på Rörvik Timber-koncernens reviderade balansräkning per 31 december 2009, samt revisorns rapport avseende proformaredovisningen, såsom de återgavs i Bolagets nyligen genomförda företrädesrättsemission, Erbjudande om teckning av aktier i Rörvik Timber AB daterad den 24 mars Syftet är att illustrera hur de åtgärder som genomförts i samband med företagsrekonstruktionen skulle ha påverkat Bolagets koncernbalansräkning per 31 december 2009, om åtgärderna hade genomförts och haft effekt per detta datum. För information om Rörvik Timbers redovisningsprinciper, se sidorna i Bolagets årsredovisning för Nedanstående definitioner används i följande avsnitt: Nyemissionen eller Erbjudandet: Bolagets nyemission av högst B-aktier i Bolaget enligt beslut av extra bolagsstämma i Bolaget den 16 mars Prospektet: Bolagets prospekt av den 24 mars 2010 som upprättats med anledning av Nyemissionen. Rörvik Timber, Bolaget eller Koncernen: Rörvik Timber AB (publ), organisationsnummer , med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang. 12

15 Finansiell Proformaredovisning information i sammandrag Proformaredovisning förutsättningar och väsentliga grunder för Proformaredovisningen Proformabalansräkningen baseras på Koncernens reviderade balansräkning per 31 december Rörvik Timber presenterar proformabalansräkningen endast i syfte att illustrera hur de balansräkningseffekter som ackorden, Nyemissionen inklusive emissionskostnader, Nordeas avskrivningar respektive kvittning till nya B-aktier och andra ackordseffekter skulle ha påverkat Bolagets koncernbalansräkning per 31 december 2009, om samtliga nyssnämnda åtgärder hade genomförts och haft effekt per detta datum. Proformaredovisning ska inte förväxlas med Koncernens verkliga balansräkning per 31 december Proformabalansräkningen bör läsas tillsammans med övrig information i Prospektet. Bolaget presenterar denna proformaredovisning enbart för illustrationsändamål. Proformaredovisningen har till syfte att informera och belysa fakta och är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och syftar således inte till att beskriva Bolagets faktiska, verkliga eller förväntade finansiella ställning som skulle ha gällt om ackorden, Nyemissionen, Nordeas avskrivningar respektive kvittning till nya B-aktier, den positiva momseffekten och effekten på Koncernens skatteposition hade skett vid ovan nämnda tidpunkter. Syftet med proformaredovisningen är inte heller att visa finansiell ställning vid någon specifik framtida tidpunkt. 43 Proformaeffekter På koncernens balansräkning 1. Ackord och vissa kvittningsemissioner Proforma 2. Nyemissionen och minskning av Bolagets aktiekapital 3. Skuld avskrivning och kvittning 4. Övriga ackordseffekter Belopp i Mkr 31 dec 09 1 a) 1 b) 1 c) 31 dec 09 TillgåNgAr Anläggningstillgångar Immateriella 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,2 Materiella 525,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 525,9 Finansiella 124,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 117,6 Summa anläggningstillgångar 776,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 769,7 Omsättningstillgångar Varulager, mm 200,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,1 Kundfordringar 138,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,7 Övriga kortfristiga fordringar 101,4 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 67,4 Kassa och bank 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Summa omsättningstillgångar 441,2 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 407,2 SuMMA TillgåNgAr 1 217,9 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 7, ,9 EgET kapital Och SkuldEr Eget kapital 11,7 124,0 12,0 0,0 215,3 250,0 69,0 682,0 Skulder Räntebärande leasingskuld 136,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,6 Räntebärande skulder långfristig del 251,8 0,0 0,0 112,0 215,3 174,4 76,0 246,9 Räntebärande skulder kortfristig del 424,4 0,0 0,0 0,0 0,0 424,4 0,0 0,0 Övriga skulder 393,4 124,0 12,0 146,0 0,0 0,0 0,0 111,4 Summa skulder 1 206,2 124,0 12,0 34,0 215,3 250,0 76,0 494,9 SuMMA EgET kapital Och SkuldEr 1 217,9 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 7, ,9 Proformaeffekter på Bolagets kreditutrymme och diverse nyckeltal Total kreditfacilitet 1) 744,9 494,9 varav utnyttjad 676,2 246,8 varav outnyttjad (checkräkningskredit) 68,7 248,1 Finansiell nettoskuld 2) 811,8 382,5 Soliditet 1% 57,9% Antal aktier, miljoner 13,9 624,5 Eget kapital per aktie, kronor 0,84 1,09 1) Exklusive leasingskuld. 2) Inklusive leasingskuld. 13

16 Finansiell Proformaredovisning information i sammandrag RöRvik timber ab 44 Proformaeffekter På koncernens eget kapital 1. Ackord och vissa kvittningsemissioner Proforma 2. Nyemissionen och minskning av Bolagets aktiekapital 3. Skuldavskrivning och kvittning 4. Övriga ackordseffekter Belopp i Mkr 31 dec 09 1 a) 1 b) 1 c) 31 dec 09 Aktiekapital 138,6 0,0 12,0 0,0 117,8 43,8 0,0 312,2 Övrigt tillskjutet kapital 94,4 0,0 0,0 0,0 97,5 56,2 0,0 248,1 Reserver 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 Balanserat resultat inklusive årets resultat 219,0 124,0 0,0 0,0 0,0 150,0 69,0 124,0 Summa eget kapital 11,7 124,0 12,0 0,0 215,3 250,0 69,0 682,0 Proformajusteringar balansräkningen 1. ackord och vissa kvittningsemissioner Det förutsätts att ackorden i Koncernen vinner laga kraft. För ytterligare information om ackorden, se Legala frågor och kompletterande information Överenskommelser relaterade till Nyemissionen och rekonstruktionen Ackordsuppgörelser. 1 a) ackord Den totala skulden som ingår i ackorden uppgår till 270 Mkr. Ackordsuppgörelserna medför en ackordsvinst om totalt 124 Mkr och redovisas i proforman som en ökning av Eget kapital med motsvarande belopp. Resterande belopp om 146 Mkr skall utbetalas till fordringsägarna (se 1 c) Utbetalning av Ackordslikvid och återbetalning av dispositioner. Genom ackorden minskar Övriga skulder med totalt 270 Mkr, varav 124 Mkr redovisas under 1a och 146 Mkr redovisas under 1c. 1 b) kvittningsemissioner Avseende dotterbolaget Rörvik Skog AB har fordringsägarna, som alternativ till att erhålla betalning enligt ackordet, erbjudits betalning för belopp överstigande kronor i form av nya B-aktier genom kvittningsemission. Det förutsätts för upprättandet av proformaredovisningen att fordringsägare med ett sammanlagt fordringsbelopp om cirka 16,5 Mkr kommer att välja detta alternativ, vilket innebär att totalt cirka 12,0 Mkr av fordringsbeloppet blir föremål för sådan kvittning. I proforman redovisas härför en ökning av Eget kapital med 12,0 Mkr genom emission av totalt nya B-aktier samt en minskning av Övriga skulder med 12,0 Mkr. 1 c) Utbetalning av ackordslikvid och återbetalning av depositioner Ackordslikviden vars utbetalning kommer att påbörjas efter det att Nyemissionen genomförts uppgår till 146 Mkr och redovisas i proforman som en ökning av Räntebärande skulder långfristig del med motsvarande belopp. Det skall dock noteras att överenskommelse finns om att 30 Mkr av denna ackordsutbetalning om 146 Mkr kommer att ske om cirka 30 månader. I samband med att ackordslikvider utbetalas antages att de kvarstående förskott som Bolaget ställt till leverantörer i samband med att Bolaget kom under rekonstruktion återbetalas till Bolaget och dessa uppgår till 34 Mkr och kommer att redovisas i proforman som en minskning av Räntebärande skulder långfristig del och minskning av Övriga kortfristiga fordringar. 2. nyemissionen om cirka 249,5 mkr och minskning av bolagets aktiekapital Nyemissionen, som i sin helhet är garanterad genom garantiåtaganden, uppgår till 249,5 Mkr och det antas inom ramen för proformaredovisningen att Nyemissionen fulltecknas. Nyemissionen minskar i proformaredovisningen Räntebärande skulder långfristig del med 249,5 Mkr. Genomförandet av Nyemissionen kommer, före beaktande av emissionskostnader, att öka Eget kapital med motsvarande belopp. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 34,2 Mkr, vilket reducerar Eget kapital Övrigt tillskjutet kapital i motsvarande mån och redovisas i proforman som en ökning av Räntebärande skulder långfristig del med 34,2 Mkr, det vill säga netto kommer eget kapital att öka med 215,3 Mkr och Räntebärande skulder långfristig del minska med 215,3 Mkr. Enligt bolagsstämmans beslut den 16 mars 2010 kommer Bolagets aktiekapital minskas med 131,7 Mkr utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma, vilket i proformaredovisningen dels minskar Aktiekapitalet med 131,7 Mkr och ökar Övrigt tillskjutet kapital med motsvarande belopp. 3. överenskommelse med nordea Rörvik Timber har nått en överenskommelse med Nordea om eftergifter och villkorsändringar, se Legala frågor och kompletterande information. I huvuddrag innebär denna överenskommelse att Nordea skriver av 150 Mkr av existerande lån till Bolaget samt att ytterligare 100 Mkr av existerande lån konverteras till nya B-aktier genom en kvittningsemission till Nordea. I proforman redovisas detta som en ökning av Eget kapital med 250 Mkr och 14

Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ)

Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ) Inbjudan till teckning av konvertibler i Rörvik Timber AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB. Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ)

Mannerheim Teknik Holding AB. Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) Mannerheim Teknik Holding AB Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH ERFORDRAR OMEDELBAR UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling och tillhörande

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) I enlighet med reglerna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Backahill AB, organisationsnummer 556590-8547,

Läs mer

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13 Rörvik Timber Årsredovisning 20 13 innehåll 2013 i sammandrag verksamheten 2013 Året i sammandrag 02 Affärsidé, mål och strategier 03 Vd har ordet 04 Detta är Rörvik Timber 06 Genomförda emissioner 07

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) Definitioner Med Softronic, Bolaget eller Koncernen avses Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB

Erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB Erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB Viktig information Denna erbjudandehandling och tillhörande anmälningssedel innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL)

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Viktig information Danir AB, org. nr 556432-7111 ( Danir ), lämnade den 20 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB

Läs mer

Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Schibsted ASA, org. nr 933 739 384, ( Schibsted ) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspiro AB, org. nr 556519-9998, ( Aspiro

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL) PROVENTUS INVEST ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL) ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Vederlag per aktie: 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie A; 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie B; 3,00

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. 8 augusti 2014 Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Scania AB

Erbjudande till aktieägarna i Scania AB Erbjudande till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Allmänt Volkswagen Aktiengesellschaft, registrerad i handelsregistret fört vid den lokala domstolen i Braunschweig med organisationsnummer HRB

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Erbjudande till aktieägare och konvertibel - innehavare i Peab Industri

Läs mer

Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ)

Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ) Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ) Denna erbjudandehandling ( Erbjudandehandlingen ) och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ) Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ) Den 3 december 2012 lämnade Lifco AB ( Lifco ) ett offentligt kontanterbjudande avseende samtliga aktier i NOTE AB (publ), organisationsnummer 556408-8770

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) WISE GROUP AB (publ) 556686-3576 ERBJUDANDET I KORTHET Wise erbjuder samtliga aktieägare i Resurs Bemanning att, såsom betalning för varje aktie

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna

Erbjudande till aktieägarna Erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) 9 Exempel på budvärden 11 Villkor

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ) DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling, inklusive tillhörande anmälningssedel, innehåller viktig

Läs mer

Erbjudande till innehavare av konvertibla skuldebrev 2011/2016 att teckna aktier av serie B i Rörvik Timber AB (publ)

Erbjudande till innehavare av konvertibla skuldebrev 2011/2016 att teckna aktier av serie B i Rörvik Timber AB (publ) Erbjudande till innehavare av konvertibla skuldebrev 2011/2016 att teckna aktier av serie B i Rörvik Timber AB (publ) SAMMANFATTNING OCH VÄRDEPAPPERSNOT FÖR KVITTNINGSEMISSION Viktig information om prospektet

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Viktig information Allmänt Project Panther Bidco Ltd ( Panther ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Aspiro AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Erbjudande till ägarna av aktier av serie B i Fenix Outdoor AB (publ)

Erbjudande till ägarna av aktier av serie B i Fenix Outdoor AB (publ) Erbjudande till ägarna av aktier av serie B i Fenix Outdoor AB (publ) Viktig information Allmänt Nidron Holding AG, organisationsnummer CHE-206.390.054, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Finansiell rådgivare Viktig information Med Midsona eller Bolaget avses i detta Prospekt, beroende på sammanhang, Midsona AB (publ), ett eller flera

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ)

Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) Nortal Investments AB 20 december 2013 Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) i enlighet med reglerna om budplikt i Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Eniro har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Eniro har möjlighet att delta

Eniro har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Eniro har möjlighet att delta Information till dig som är aktieägare i eniro Eniro har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Eniro har möjlighet att delta Anmälan om teckning ska ske under perioden

Läs mer