Inbjudan till teckning av aktier i TagMaster AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i TagMaster AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i TagMaster AB (publ) Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier av serie B i TagMaster senast den 19 maj 2015; eller Senast den 15 maj 2015 sälja teckningsrätter som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier av serie B i TagMaster. Notera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier av serie B i TagMaster utan stöd av teckningsrätter. Notera vidare att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier av serie B i TagMaster genom respektive förvaltare.

2 VILLKOR I SAMMANDRAG FÖRETRÄDESRÄTT Fem (5) innehavda aktier av serie B i TagMaster ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie B i TagMaster AB TECKNINGSKURS 0,50 kronor per aktie. Courtage utgår ej AVSTÄMNINGSDAG 30 april 2015 TECKNINGSPERIOD 5 maj 19 maj 2015 INNEHÅLL NYEMISSIONEN I KORTHET 3 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 4 BAKGRUND OCH MOTIV 5 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING 8 FLERÅRSÖVERSIKT 10 STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR 12 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 13 VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 15 HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 5 maj 15 maj 2015 HANDEL MED BETALDA TECKNADE AKTIER Från och med den 5 maj 2015 till dess att Nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER Teckning sker under teckningsperioden genom samtidig kontant betalning TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport januari-juni 2015: 16 juli 2015 ÖVRIGT ISIN-kod aktie av serie B: SE ISIN-kod teckningsrätt: SE ISIN-kod betald tecknad aktie: SE TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske till Remium senast den 19 maj 2015 och betalas kontant inom tre bankdagar från det att avräkningsnota har tillsänts tecknaren Viktig information Med TagMaster eller Bolaget avses i det följande TagMaster AB (publ) organisationsnummer , inklusive dotterbolag. Med Remium avses i det följande Remium Nordic AB, organisationsnummer Med Nyemissionen avses den företrädesemission som inbjuds till genom föreliggande informationsbroschyr. Denna informationsbroschyr har upprättats såsom information till TagMasters aktieägare i samband med Nyemissionen. Informationsbroschyren är inget prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom. Informationsbroschyren har därför inte granskats eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument. Nyemissionen riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande kräver prospekt eller ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsbroschyren, anmälningssedeln och andra till Nyemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där det skulle strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier som omfattas av Nyemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, någon provinslag i Kanada, eller enligt tillämplig lag i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och får ej, med vissa undantag, distribueras, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, i eller inom USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller till personer med hemvist där eller till eller på uppdrag av eller till förmån för U.S. Personer såsom dessa definieras i Regulation S under United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Denna informationsbroschyr innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser. Ord som avses, bedöms, förväntas, planeras, uppskattas, kan, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om TagMaster anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas om att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast TagMasters bedömningar och antaganden vid tidpunkten för informationsbroschyren. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i informationsbroschyren och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från TagMasters förväntningar. TagMaster gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt tillämplig lag, Nasdaq First Norths regelverk och andra föreskrifter. Tvist med anledning av denna informationsbroschyr ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. De siffror som redovisas i denna informationsbroschyr har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar korrekt. 2

3 Nyemissionen i korthet För varje aktie i TagMaster tilldelas du två (2) teckningsrätter. Aktie Teckningsrätt Teckningsrätt 2 Du kan utnyttja dina teckningsrätter för teckning av nya aktier av serie B i TagMaster. För teckning av en (1) aktie av serie B i TagMaster krävs fem (5) teckningsrätter och 0,50 SEK. Teckningsrätt Teckningsrätt Teckningsrätt 0,50 SEK 1 betald tecknad aktie Teckningsrätt Teckningsrätt När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 9 juni 2015, omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier av serie B i TagMaster utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB ( Euroclear ). Denna omvandling beräknas ske omkring den 12 juni betald tecknad aktie 1 ny aktie 2 Om du utnyttjar samtliga tilldelade teckningsrätter för att teckna nya aktier av serie B använder du den förtryckta inbetalningsavin som du erhållit från Euroclear. Du behöver då inte fylla i och lämna in någon anmälningssedel. Om du köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till eller från ditt VP-konto, ska anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter användas som underlag för teckning. Teckning av aktier av serie B i TagMaster sker då genom samtidig kontant betalning hos valfri bank eller värdepappersinstitut. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter har sänts till de aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i TagMaster. Anmälningssedeln kan även erhållas från Remium. Teckning och betalning måste ske senast den 19 maj Om du har aktier i TagMaster på ett VP-konto hos Euroclear framgår ditt antal teckningsrätter på emissionsredovisningen från Euroclear. Om du har aktier i TagMaster i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får du information om Nyemissionen från din förvaltare. Följ då de instruktioner du får från din förvaltare. Om du endast utnyttjar en del av dina teckningsrätter för teckning av nya aktier av serie B i TagMaster kan du uppdra åt din bank eller värdepappersinstitut att sälja de teckningsrätter som du inte utnyttjat. Sådan försäljning måste ske senast den 15 maj

4 Inbjudan till teckning av aktier För att möjliggöra fortsatta tillväxt- och expansionsplaner har styrelsen i TagMaster beslutat att föreslå årsstämman att genomföra en emission med företräde för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 21,5 MSEK genom utgivande av högst aktier av serie B till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Bolagsstämman beslutade vid årsstämman den 23 april 2015 i enlighet med styrelsens förslag. Nyemissionen ger befintliga aktieägare rätt att investera i TagMaster i relation till hur många aktier de redan äger. Rätt att teckna nya aktier av serie B i TagMaster ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid ska gälla att en (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i TagMaster. Avstämningsdag vid Euroclear för rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 april Teckningsperioden för Nyemissionen (teckning genom betalning) löper från och med den 5 maj 2015 till och med den 19 maj 2015, eller den senare dag som bestäms av styrelsen i TagMaster. Nyemissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst ,15 SEK och att antalet aktier av serie B kan ökas med högst Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North förväntas ske från och med den 5 maj 2015 till och med den 15 maj Förutsatt att Nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från aktier till aktier och aktiekapitalet från ,40 SEK till ,55 SEK, vilket motsvarar en ökning med cirka 40 procent. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i Nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 28,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden senast den 15 maj För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningsförbindelser och garantiåtagande Ett antal av TagMasters större befintliga aktieägare har lämnat teckningsförbindelser om att teckna aktier motsvarande cirka 37,3 procent av Nyemissionen. Nyemissionen är vidare garanterad upp till ett belopp om 10 MSEK genom garantiåtagande från investmentbolaget LMK Ventures AB, org. nr LMK Ventures AB har således åtagit sig att teckna återstående del av Nyemissionen upp till ett belopp om 10 MSEK som ej tecknas av övriga aktieägare med stöd av företrädesrätt. Nyemissionen är således till cirka 83,7 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Stockholm den 5 maj 2015 TagMaster AB (publ) Styrelsen 4

5 Bakgrund och motiv TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions och Rail Solutions med innovativa lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön. Intelligenta transportsystem (ITS) är ett område i stark tillväxt till följd av bland annat ökande urbanisering, ökat välstånd, ökande miljöföroreningar och ett större behov av säkerhet. TagMaster har under de senaste två åren genomfört en framgångsrik turnaround i Bolaget och uppvisade både tillväxt samt lönsamhet för helåret För att skapa långsiktig stabilitet, vidare tillväxt och lönsamhet i verksamheten har styrelsen för TagMaster i sin strategiska handlingsplan lagt fast att Bolaget ska, förutom genom organisk tillväxt, växa genom kompletterande förvärv. Inom segmentet Traffic Solutions har Bolaget identifierat ett antal förvärvsmöjligheter av företag vars teknologier allt oftare används för lösningar tillsammans med, eller ibland i konkurrens med, TagMasters RFID identifieringsteknologi. Detta är företag som arbetar med bland annat detektorer, sensorer och kamerateknologi för nummerskyltsigenkänning (ALPR). Bolaget anser att det finns väsentliga synergier mellan teknologierna som gemensamt kan stärka TagMasters produkterbjudande och därmed göra Bolaget till en attraktivare partner för såväl befintliga som nya kunder. Teknologierna kan även kombineras i nya lösningar som behövs för att tillhandahålla den information som är nödvändig vid byggnation av smarta städer. Stockholm den 5 maj 2015 TagMaster AB (publ) Styrelsen 5

6 Villkor och anvisningar De som på avstämningsdagen den 30 april 2015 är aktieägare i TagMaster äger företrädesrätt att för fem (5) aktier av serie B teckna två (2) nya aktier av serie B i TagMaster. Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej. Teckningsrätter Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Aktieägare som på avstämningsdagen den 30 april 2015 är registrerad som aktieägare erhåller för varje innehavd aktie av serie B i TagMaster två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i TagMaster. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att delta i Nyemissionen är den 30 april Aktierna i TagMaster handlas exklusive rätt till deltagande i Nyemissionen från och med den 29 april Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i Nyemissionen är den 28 april Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 5 maj till och med den 15 maj 2015 på Nasdaq First North. Banker och värdepappersinstitut med nödvändiga tillstånd i Sverige står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som inte avses användas för teckning måste säljas senast den 15 maj 2015 för att inte förfalla och bli värdelösa. Teckningstid Teckning av nya aktier av serie B i TagMaster ska ske under perioden 5 maj till den 19 maj Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. TagMasters styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden. Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare Emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi och anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter sänds till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i TagMaster som på avstämningsdagen den 30 april 2015 är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken och som äger rätt att teckna nya aktier. Av emissionsredovisningen med förtryckt inbetalningsavi framgår bl.a. antalet erhållna teckningsrätter och det antal nyemitterade aktier som kan tecknas. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VPkonto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare som har sitt innehav av aktier i TagMaster registrerat hos förvaltare erhåller ingen informationsbroschyr, emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi eller anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna aktier utan företrädesrätt måste anmäla sig för teckning i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning och betalning med företrädesrätt Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 19 maj 2015 hos valfri svensk bank eller värdepappersinstitut. Som framgår ovan kommer direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare att erhålla en emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi samt anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas. I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av emissionsredovisningen utnyttjas, ska anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter användas som underlag för teckning med kontant betalning. Aktieägare ska på anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i motsvarande belopp som ska betalas. Betalning sker således genom användande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter kan erhållas från Remium. Kontakt med Remium tas per telefon enligt nedan. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas, faxas eller lämnas på adress enligt nedan och vara Remium tillhanda senast den 19 maj 2015 klockan Teckning utan företrädesrätt För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier 6

7 och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Anmälan om teckning sker genom att anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter ifylls, undertecknas och skickas, faxas eller lämnas till Remium på adress enligt nedan. Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Remium per telefon enligt nedan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan utan stöd av teckningsrätter. Endast en anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter per tecknare kommer att beaktas. Om tecknaren lämnar in fler än en anmälningssedel kommer endast den först inkomna att beaktas. Anmälningssedeln ska vara Remium tillhanda senast den 19 maj 2015 klockan för att anses giltig. Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas och skickas till tecknaren, varvid teckningslikvid ska erläggas genom kontant betalning senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till dem som ej erhåller tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Nyemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Observera att teckning är bindande. Adress vid teckning: Remium Nordic AB Nyemission: TagMaster Kungsgatan STOCKHOLM Telefon: Telefax: Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner Med vissa undantag kommer aktieägare som har sina aktier i TagMaster direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika inte att erhålla någon information. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha utbokats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. En förutsättning för utbetalning av sådan försäljningslikvid är att nettobeloppet överstiger 100 kronor. Betalda och tecknade aktier Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att Nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Handel med betalda tecknade aktier äger rum på Nasdaq First North från och med den 5 maj 2015 till dess att Nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Registrering av aktier Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 9 juni 2015, omvandlas betalda tecknade aktier till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Omvandling beräknas ske omkring den 12 juni För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat erhålls information från respektive förvaltare. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning i och med att Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear. Offentliggörande av teckningsresultat Efter det att teckningstiden har avslutats kommer Bolaget att genom pressmeddelande offentliggöra utfallet av Nyemissionen, vilket beräknas ske den 22 maj Inget prospekt upprättas Emissionslikviden understiger 2,5 miljoner euro, varför TagMaster i enlighet med gällande prospektregler inte upprättar något prospekt för Nyemissionen. Övrig information Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemissionen och har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier som en teckning med stöd av teckningsrätter avser. För det fallet att ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer TagMaster att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Någon ränta utgår inte på eventuellt överskjutande belopp. Ofullständiga eller felaktiga ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre antal aktier. Betald likvid som ej ianspråktagits kommer att återbetalas. Remium är emissionsinstitut i Nyemissionen. Detta innebär inte i sig att tecknaren betraktas som kund hos Remium. För denna placering betraktas tecknaren endast som kund om Remium har lämnat råd till tecknaren eller annars har kontaktat tecknaren individuellt angående placeringen. 7

8 Verksamhetsbeskrivning Affärsidé TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer. Bolaget är verksamt inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions och levererar innovativa lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet samt för att minska belastningen på miljön. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA samt Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt partnernätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. Verksamhet TagMaster utvecklar, låter tillverka samt marknadsför och säljer produkter, läsare och taggar, i mikrovågsområdet (2,45 GHz) och i UHF-området ( MHz). Båda teknologierna har sina fördelar i olika tillämpningar, hastighet, läsavstånd, störokänslighet, pris och totalkostnad. TagMasters produkter är inom båda affärsområdena avsedda för tillämpningar med höga krav på robusthet och avsedda att användas i krävande miljöer. Produkterna tål bland annat värme, kyla, snö, is, regn, vibrationer, smuts, elektriska störningar och radiofrekvent störning. Inom Bolaget finns omfattande kunskap om den teknologi som används, men också erfarenhet från de många olika tillämpningar där TagMasters produkter redan används. Typiska användningsområden för TagMasters produkter är: Access-kontroll för parkeringar, antingen fristående system för parkering eller som del i ett access-kontrollsystem som också omfattar portar och dörrar och där annan teknik används. Positionsbestämning av spårbunden trafik (företrädesvis i tunnelbanor och för pendeltågstrafik) för att positionera tåget, effektivisera trafiken eller lämna passagerarinformation. Prioritering av kollektivtrafikens fordon vid korsningar och i kollektivfiler. Elektroniska vägtullar för identifiering och avläsning av fordon för att kunna debitera för vägutnyttjande. Vision TagMaster ska vara den mest innovativa leverantören av mobility till Smart Cities. Mission TagMaster ska leverera robusta, tillförlitliga, lättinstallerade och lättanvända detekterings- och identifieringslösningar för krävande miljöer med direkt användbar information som går att lita på. Strategier TagMaster ska genom att kontinuerligt utveckla nya produkter, utveckla distributionen och genom att arbeta aktivt och nära sina kunder, växa inom segmentet Traffic Solutions. Det är även inom Traffic Solutions som Bolaget identifierat de främsta möjligheterna att växa genom förvärv. Bolaget ska genom att fördjupa och upprätthålla goda affärsrelationer och ge aktivt stöd till befintliga kunder inom segmentet Rail Solutions utveckla affärerna. TagMaster ska även aktivt söka nya kunder inom detta segment. Finansiella mål TagMaster ska uppvisa en årlig tillväxt om minst 20 % per år räknat som genomsnitt över en femårsperiod. EBIT ska uppgå till minst 12 % i genomsnitt över femårsperioden och kassaflödet ska vara positivt. Affärsmodell TagMaster har en säljorganisation som marknadsför och säljer Bolagets produkter inom respektive affärsområde inom geografiskt indelade marknader. Säljorganisationen bearbetar TagMasters befintliga samt potentiella försäljningskanaler och Bolaget bedriver indirekt försäljning till slutkund genom tre huvudsakliga försäljningskanaler; distributörer, systemintegratörer och andra återförsäljare. TagMaster når slutkunder via dessa kanaler på olika sätt beroende på förutsättningarna i de geografiska marknaderna och beroende på lokala förutsättningar. TagMaster har ett antal egna patent för de produkter som Bolaget utvecklar. Traffic Solutions Inom affärsområdet Traffic Solutions, som tidigare benämnts access/parkering, pågår det en omvandling för att öka Bolagets tillväxt avsevärt. Genom ett närmare samarbete med kunderna har Bolaget konstaterat att produkterbjudandet bör breddas för att göra TagMaster till en starkare och stabilare partner. Detta har bland annat resulterat i en ny produktfamilj inom UHF-området som lanserades under första halvåret TagMasters försäljningsnätverk har länge bestått av ett fåtal stora nationella partners, varav ett fåtal traditionella distributörer och en mängd integratörer/installatörer inom trafik, parkering, säkerhet och accesskontroll. Affärerna karaktäriseras av små och medelstora beställningar avsedda för enskilda projekt. Under året har 8

9 ett systematiskt arbete inletts för att komplettera existerande nätverk med fler integratörer/installatörer på strategiska marknader. Avsikten är att bygga ett större nätverk av partners för att understödja Bolagets tillväxtambitioner. TagMaster avser även arbeta för att komma närmare sina partners och dess marknader för att bygga upp en större delaktighet och kunnighet rörande våra kunders applikationer och de framtida utmaningar och trender som väntar dessa. Inom segmentet Traffic Solutions arbetar TagMaster i huvudsak inom tre applikationsområden: utrustning ingår. Ytterligare två av de större tågsignalleverantörerna har under året använt produkter från TagMaster. Parkering & Passagekontroll Elektroniska vägtullar Fleet management & Industriell RFID TagMaster vänder sig till industrier såsom transport, trafik, säkerhet, parkering, flygplatser, hamnar, gruvor och kemiska industrier. I takt med att marknaden för Traffic Solutions växer har Bolaget noterat att många existerande partners inom detta segment söker efter leverantörer som har möjlighet att leverera flera av de teknologikomponenter som behövs för att möjliggöra intelligenta trafiklösningar. Rail Solutions Även området Rail Solutions har varit i starkt fokus under året och Bolaget har fått bra förståelse för den utökade affärsmodellen (engineering, produkt och support) som TagMaster fortsättningsvis kommer att arbeta in hos majoriteten av kunderna. TagMasters robusta produkter med mycket hög grad av inbyggd funktionalitet är mycket väl anpassade för detta segment. TagMasters egna framtagna algoritmer för kritiska applikationer såsom positionsbestämning, axelräkning och dörröppning ger Bolaget ett starkt värdeerbjudande inom bland annat signalsystem för tunnelbanor och spårvagnar. Försäljningen inom Rail Solutions är starkt projektbunden där varje affär är stor och komplicerad. Den är komplex såtillvida att det krävs en hög grad kunskapsutbyte mellan TagMaster och kunden vilket är nödvändigt för att fullt ut kunna utnyttja fördelarna med TagMasters teknologi. Här måste TagMasters tekniker i Sverige komma i direkt kontakt med kundens ingenjörer och försäljningen medför i flera fall också ett visst tekniskt anpassnings- eller utvecklingsarbete till en viss lösning, som kunden efterfrågar, för TagMaster. Det kan röra sig om allt från små justeringar till större utvecklingsarbeten som betalas av kunden. Bombardier, en ledande global aktör inom tågutrustning och signalering har under året varit en fortsatt återkommande kund för TagMaster. Engineeringprojektet med Alstom i Frankrike har framgångsrikt avslutats och leveranser av produkter har löpande skett under året. Även Thales, ett av de större företagen inom tågsignalering, har under året påbörjat projekt där TagMasters 9

10 Flerårsöversikt Resultaträkning Resultat (SEK 000) TagMaster AB (publ) Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Jämförelsestörande poster RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Avskrivningar och nedskrivningar RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR Finansnetto Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT Av jämförelseåren har endast 2013 omräknats enligt BFNAR 2012:1 Nyckeltal Rörelsemarginal % 11,1 5,3-2,8-33 2,9 Vinstmarginal % 10,8 4,7-13,8-40,6 2,5 Soliditet % 51,3 35,8 25,7 30,2 44,2 Avkastning på eget kapital % 62,0 32,2-133,6-201,2 13,5 Avkastning på totalt kapital % 28,0 12,9-34,4-56,7 6,1 Resultat per aktie efter skatt, SEK 0,05 0,02-0,05-0,16 0,02 Medeltal anställda Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier vid periodens slut, tusental Av jämförelseåren har endast 2013 omräknats enligt BFNAR 2012:1 10

11 Definitioner Rörelsemarginal: Vinstmarginal: Soliditet: Avkastning på eget kapital: Avkastning på totalt kapital: Resultat per aktie: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 11

12 Styrelse, ledning och revisor Styrelse Rolf Norberg Styrelseordförande, Född 1949 Ordförande sedan Utbildning: Rolf Norberg innehar en doktorsexamen i Teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dualtech IT AB och styrelseledamot i ReWiCom AB. Styrelseordförande och VD i iteecoach AB samt VD i ID Loop AB. Innehav: aktier av serie B. Magnus Jonsson Styrelseledamot, Född 1966 Styrelseledamot sedan Utbildning: Magnus Jonsson har en examen i International Marketing Management från IHM. Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i OBIX AB samt innehavare av den enskilda firman OBIX SECURITY. Innehav: aktier av serie B. Gert Sviberg Styrelseledamot, Född 1967 Styrelseledamot sedan Utbildning: Gert Sviberg är sjöingenjör. Övriga uppdrag: VD och styrelseordförande i Gesco AB samt styrelseordförande i Dalboaffärsfastigheter. Innehav: aktier av serie B (privat och via bolag). Ledande befattningshavare Jonas Svensson CEO Född 1962 Anställd sedan Utbildning: Jonas Svensson är civilekonom, med examen från Lunds universitet. Övriga uppdrag: Innehavare av den enskilda firman NP Business Innovation. Innehav: aktier av serie B samt köpoptioner. Johan Franzén CTO Född 1971 Anställd sedan Utbildning: Johan Franzén är civilingenjör i Elektroteknik med examen från Chalmers. Övriga uppdrag: - Innehav: aktier av serie B. Revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB Mikael Fredstrand Auktoriserad revisor. Innehav: - Joseph J Grillo Styrelseledamot, Född: 1957 Styrelseledamot sedan Utbildning: Joseph J Grillo innehar en B.S. Finance från University of Connecticut. Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i ACRE LLC, styrelseledamot i ECKey samt medlem i advisory board i EGIS Capital LLC. Innehav: aktier av serie B. 12

13 Aktiekapital och ägarförhållanden TagMasters aktier av serie B är noterade och handlas på Nasdaq First North. Aktien noterades den 3 juli TagMasters Certified Adviser är Remium Nordic AB. Enligt TagMasters bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst kronor och högst kronor fördelat på lägst aktier och högst aktier. 1 Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio (10) röster vid bolagsstämma och varje aktie av serie B berättigar till en (1) röst. Alla aktier har lika rätt till del i Bolagets vinst och tillgångar. Aktiekapitalet i TagMaster uppgår före Nyemissionen till ,40 kronor, fördelat på aktier av serie B. Inga aktier av serie A är utgivna. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,05 kronor. Aktierna i TagMaster är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denominerade i SEK. Nyemissionen av aktier av serie B kommer, vid fulltecknande, medföra att antalet aktier av serie B ökar från aktier till aktier, samt att aktiekapitalet ökar från ,40 kronor till ,55 kronor, vilket motsvarar en ökning med cirka 40 procent. För befintliga aktieägare som inte deltar i Nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 28,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen. Euroclear-anslutning TagMasters bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll och Bolagets aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear som central värdepappersförvaltare, vilket innebär att Bolagets aktiebok förs av Euroclear. Riktad emission På årsstämman den 23 april 2015 beslutade stämman att genomföra en riktad emission av högst aktier av serie B till investmentbolaget LMK Ventures AB. Den riktade emissionen kan öka TagMasters aktiekapital med högst SEK. De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,50 SEK per aktie och den riktade emissionen kan således tillföra TagMaster högst kronor före avdrag för emissionskostnader. Skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att LMK Ventures ABs teckning av aktier genom en riktad emission är fördelaktig i jämförelse med andra finansieringsalternativ samt att Bolaget tillförs en ny institutionell ägare av strategisk betydelse för Bolaget. Den riktade emissionen innebär en utspädning om högst cirka 13,6 procent för befintliga aktieägare före Nyemissionen. Utdelningspolicy Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och kassaflöden. Styrelsen för TagMaster gör bedömningen att kontant utdelning till aktieägarna ej kommer att lämnas de närmaste åren. Aktiekursutveckling TagMasters aktie av serie B är noterad på Nasdaq First North. Den 30 april 2015 stängde Bolagets aktie på 0,95 kronor. Aktieägare Antalet aktieägare i TagMaster uppgick per den 31 mars 2015 till Tabellen nedan visar TagMasters största aktieägare och aktieägarstruktur enligt uppgift från Euroclear per den 31 mars Namn Antal aktier Ägarandel (%) Ålandsbanken AB ,13% Didrik Hamilton ,59% Jan Westlund ,76% Nordnet Pensionsförsäkring ,22% Avanza Pension ,79% Mikael Aronowitsch ,34% Banque Carnegie Luxembourg S.A ,07% Banque Pictet & Cie SA ,06% Hedensbergs Kapitalförvaltning AB ,50% Rolf Norberg ,44% Övriga ,10% Totalt ,0% Källa: Euroclear 1 Enligt beslut på årsstämman den 23 april Den nya bolagsordningen beräknas vara registrerad omkring den 7 maj

14 Aktiekapitalets utveckling År Händelse Ökning av antalet aktier Förändring av aktiekapital (SEK) Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Totalt aktiekapital (SEK) 1994 Bolagsbildning , Nyemission , , Nyemission , , Fondemission och ökning av aktiernas kvotvärde , , Konvertering av skuldebrev med optionsrätt , , Nyemission , , Nyemission enligt 1996 års optionsavtal , , Nyemission , , Konvertering av A- aktier till B-aktier , Nyemission , , Nyemission , Nyemission , , Nyemission , , Nyemission , Nyemission , , Minskning av aktiekapitalet , , Nyemissionen* , , Riktad nyemission* ,55 *Under förutsättning att Nyemissionen samt den riktade emissionen blir fulltecknad. Incitamentsprogram På årsstämman den 23 april 2015 beslutade stämman att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget. Programmet är baserat på teckningsoptioner. Vid full anslutning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst kronor genom utgivande av högst aktier av serie B. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 4,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, före Nyemissionen och den riktade emissionen. Efter Nyemissionen och den riktade emissionen uppgår den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet till högst cirka 3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. 14

15 Vissa skattefrågor i Sverige Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag som innehar aktier, betalda tecknade aktier och/eller teckningsrätter i TagMaster eller med anledning av Nyemissionen tecknar aktier i Bolaget. Sammanfattningen är baserad på nu gällande regler och är endast avsedd som allmän information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de särskilda regler som gäller för s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag, värdepapper som innehas via kapitalförsäkring alternativt investeringssparkonto, värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på s.k. näringsbetingade andelar i bolagssektorn. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom investeringsfonder, investmentföretag, försäkringsbolag samt personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare rekommenderas därför att konsultera skatterådgivare för att få information om vilka skattekonsekvenser som kan uppkomma i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Beskattning vid avyttring av aktier Fysiska personer Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas vid försäljning av aktier i Bolaget för vinsten som inkomst av kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften med tillägg för courtage. Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidigare andelsbyten ska normalt också återföras till beskattning. Vid kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt denna ska omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag och sort. Det bör noteras att BTA (betalda tecknade aktier) därvid inte anses vara av samma slag och sort som de aktier vilka berättigade till företräde i Nyemissionen förrän beslutet om Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom aktier i Bolaget, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Byte av BTA till aktier medför inte i sig någon beskattning. Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är denna fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust på aktier som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger SEK och med 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Fysiska personer kan vid förvärv av andelar i mindre företag göra avdrag för halva förvärvskostnaden i inkomstslaget kapital under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda (investeraravdrag). Avdrag får göras på ett underlag som uppgår till maximalt kronor per skattskyldig. Det sammanlagda underlaget för avdraget får tillsammans med investeringar från andra fysiska personer och dödsbon uppgå till maximalt 20 miljoner kronor i det företag avdraget avser. För att avdrag ska medges måste en rad villkor vara uppfyllda. Varje investerare bör rådfråga skatterådgivare för att säkerställa att dessa villkor är uppfyllda. Juridiska personer För aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier, exempelvis investeringsfonder, investmentföretag och försäkringsföretag. 15

16 Utnyttjande av teckningsrätter När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker inte någon beskattning. Avyttring av erhållna teckningsrätter Teckningsrätterna kommer att marknadsnoteras. För aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i Nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter uppstår en skattepliktig kapitalvinst. Teckningsrätter som erhållits till följd av eget aktieinnehav anses anskaffade för 0 kr. Hela försäljningsintäkten efter avdrag för utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskattning. Schablonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för 0 kr. Eftersom teckningsrätter förvärvade på detta sätt anses anskaffade för 0 kr, uppkommer varken kapitalvinst eller kapitalförlust. Förvärvade teckningsrätter För teckningsrätter som förvärvats genom köp eller på liknande sätt (det vill säga som inte erhållits till följd av eget aktieinnehav) utgör vederlaget anskaffningsutgift för teckningsrätterna. Utnyttjande av inköpta teckningsrätter för teckning av aktier utlöser inte beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska beaktas vid beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier. Avyttras istället teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätter beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på ovan angivet sätt. Beskattning av utdelning Utdelning på aktier är normalt skattepliktig. Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Preliminärskatt avseende utdelning innehålls av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. Bolaget ansvarar inte för att eventuell källskatt innehålls. För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent. Om aktierna utgör näringsbetingade andelar gäller dock särskilda regler som kan medföra skattefrihet. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige Kapitalvinstbeskattning Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier och teckningsrätter. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt den s.k. tioårsregeln kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av aktier och teckningsrätter om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna bestämmelse har dock begränsats i avtal för undvikande av dubbelbeskattning som Sverige ingått med andra länder. Kupongskatt Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige kan i vissa fall bli föremål för kupongskatt på utdelning från svenska bolag. Skattesatsen är 30 procent men reduceras i allmänhet genom skatteavtal som Sverige ingått med vissa andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället, om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt innehålls vid utdelningstillfället till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt annars innehållits med för högt belopp kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället. 16

17 TagMaster AB (publ) Huvudkontor Kronborgsgränd Kista Tel: Hemsida: Emissionsinstitut Remium Nordic AB Kungsgatan Stockholm Tel: Hemsida: Legal rådgivare Advokatfirman Lindahl KB Mäster Samuelsgatan Stockholm Tel: Hemsida: Kontoförande institut Euroclear Sweden AB Box Stockholm Tel: Hemsida: 17

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av units November 2013 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Emissionskurs: Avstämningsdag: 15 november 2013 Femton (15) befintliga aktier ger rätt

Läs mer

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Making business mobile Emissionsmemorandum Juni 2015 Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Viktig information Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ)

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) One Mind total control Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Effnetplattformen AB (publ) 16 februari 2 mars 2015 Villkor i sammandrag Företrädesrätt Teckningsperiod Fem (5) aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier 16 februari

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs Avstämningsdag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Bolagsbeskrivning Oscar Properties Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning Oscar Properties Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning Oscar Properties Holding AB (publ) Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier i Oscar Properties Holding AB (publ) på First North Premier Maj 2013

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i TRIPEP AB (publ) samt erhållande av teckningsoptioner

Inbjudan till teckning av aktier i TRIPEP AB (publ) samt erhållande av teckningsoptioner Inbjudan till teckning av aktier i TRIPEP AB (publ) samt erhållande av teckningsoptioner November 2006 Villkor i sammandrag Nyemission i sammandrag Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer