och Ett ITiS-projekt om konflikter och samarbete av lärare på Polhemsskolan 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och Ett ITiS-projekt om konflikter och samarbete av lärare på Polhemsskolan 2002"

Transkript

1 och Ett ITiS-projekt om konflikter och samarbete av lärare på Polhemsskolan 2002 Projektrapport av: Ann-Christine Berg Elisabeth Stridh Mikael Jageklint Madeleine Odle Handledare: Stefan Kärvling

2 2 INNEHÅLL: Innehåll och bakgrund 2 Resultat.. 6 Syfte Diskussion Metod. 3 Litteraturförteckning.10 Genomförande... 4 Appendix.. 11 BAKGRUND I massmedia läser vi ofta om konflikter mellan olika grupperingar i vårt samhälle. Även i Trollhättan upplever vi att det finns spänningar mellan olika ungdomsgrupper. Detta märks även på Polhemsskolan, en högstadieskola med ca trehundra elever, som ligger mitt i centrum. I klass 8D finns det femton flickor och tolv pojkar. Av dessa går åtta elever i musikklass dvs. de har fyra lektioner musik extra per vecka. De har gått ihop sedan mellanstadiet. De övriga eleverna kommer dels från Hjortmosseskolan och dels från Karlstorpsskolan. Klassen är mycket heterogen vad det gäller familjebakgrund, studieresultat och fritidsintressen. Vi är fyra lärare som bildat ett arbetslag och arbetat ihop med klassen i projektet. Ann-Christin Berg undervisar i svenska, engelska och är klassföreståndare i 8D. Klassföreståndarskapet delas med Mikael Jageklint som undervisar i musik. Elisabeth Strid är textilslöjds- och matematiklärare. Madelene Odle är grafiker och filmklippare men undervisar i år i bild. Sammanlagt har vi klassen tolv lektioner i veckan. Vi har planeringstid på måndagar Kulturbyrån i Trollhättan erbjöd en temavecka som hette Shakespeare och jag. Den utgick från berättelsen om Romeo och Julia och skulle mynna ut i en gestaltning där ungdomars frågor om nutid och framtid var vägledande. Ann-Christin Berg hade redan tidigare anmält intresse för det programmet och därför blev det naturligt att vårt projekt skulle kopplas samman med det. Tyvärr visade det sig, passade Kulturbyråns tider inte ihop med vår planering. Vi döpte ändå vårt projekt till Romeo och Julia och bestämde oss för att utgå från filmen med samma namn. Att vi fastnade för just den här berättelsen av Shakespeare beror på att den tar upp konflikter på olika plan, dels mellan familjerna Capulet och Montague, dels mellan föräldrar och tonårsbarn, men också för temat om förbjuden kärlek. SYFTE Målet för ITiS är att lärare ska arbeta i arbetslag med gemensamma elever. Arbetet ska vara tematiskt, problembaserat, ämnesövergripande och elevorienterat. Detta tog vi fasta på då vi bestämde syfte och mål för oss lärare.

3 3 Syftet för lärarna är att: Lära sig nya arbetssätt, PBL Utveckla arbetslaget Bli bättre på IT Studera grupprocessen hos eleverna Utveckla elevernas gruppkänsla Utvecklas som lärare Mål för lärarna är att: Kunna arbeta problemorienterat Fungera bra i ett arbetslag Kunna använda dator och annan informationsteknik i undervisningen Få elevkännedom Få trygga elever En av skolans huvuduppgifter är att motverka mobbing och kränkande behandling och istället främja förståelse mellan olika grupperingar. Detta kände vi som det viktigaste i vårt arbete med eleverna och det styrde också våra syften och mål. Syftet för eleverna är att: Träna konfliktlösning och samarbete Få bättre självkännedom Utveckla sin känsla för gruppens sociala beteende Mål för eleverna är att: Kunna arbeta ihop, lyssna på andra, bli medvetna om sina starka och svaga sidor, lära känna varandra bättre Kunna utvärdera sig själva och sitt arbete genom loggboksskrivning Kunna arbeta problemorienterat Känna till Shakespeare och hans tid Bli trygga i sig själva Ha kul ihop METOD Elevorienterat, temainriktat och problembaserat arbetssätt Utvärdering av loggbok I boken skrev vi in frågor som skulle besvaras varje gång. Vi lärare gjorde loggböcker till eleverna. Vi tog en vanlig skrivbok, klädde in den med ett snyggt omslagspapper och skrev frågorna på insidan av pärmen. Vad har vi arbetat med i dag? Vad ska vi göra nästa gång? Vad har jag lärt mig i dag? Vad har jag gjort för att gruppen ska fungera? Vi förklarade att loggboken var en viktig del i vårt projekt. Vi skulle avsätta en liten stund varje gång till att skriva. Eleverna kunde skriva allt de ville men skulle försöka besvara de fyra frågorna varje gång. Vi lärare i projektet skulle läsa loggböckerna och de skulle få

4 4 respons av oss i den efter projektets genomförande. Sista projektdagen fick eleverna längre tid på sig att skriva i loggboken. Frågorna såg då något annorlunda ut (steg 8). Vad har du arbetat med? Hur har du bidragit för att få ett bra resultat? Vad har varit positivt? Vad har varit negativt? Hur har loggboken fungerat? Övrigt (några elever föreslog ros/ris) GENOMFÖRANDE När vi började vår planering av projektet kände vi direkt att vår planeringstid på måndagar inte skulle räcka. Vi begärde därför fyra undervisningsfria halvdagar för planering, som vi också fick. På dessa dagar diskuterade vi tidsramar, vad problembaserat lärande innebär, frågeställningar till filmen, loggbok och betyg. Vi bestämde först vilka tider som skulle gälla för eleverna i projektet. Vi är en skola som arbetar traditionellt med vanliga fyrtiominuterslektioner. Eleverna byter ämne nästan varje lektion. För klass 8D fanns bara två dubbelpass vi kunde utnyttja. Fredag morgon har de två lektioner bild och onsdag morgon engelska direkt följt av svenska. Vi ville inte störa den vanliga undervisningen för mycket, vilket skulle ge eleverna merarbete. Vi startade därför fredag morgon vecka 10 med att se filmen. Onsdag morgon vecka 11,12 och 13 ägnade vi åt diskussion om filmen, brainstorming, betygsdiskussioner och mera brainstorming. Vi beslöt att bryta undervisningen helt en halvdag vecka 13, vilken gick åt till brainstorming, och sedan tre hela dagar, torsdag vecka 15 och torsdag, fredag vecka 16. Vi informerade våra kollegor på en arbetsplatsträff och fick klartecken från dem och rektor. Några lektioner i svenska och engelska skulle också ägnas åt att ge en bakgrund till Shakespeares liv och skådespel, läsa en lättversion av Romeo och Julia på engelska samt att prova forumspel som metod för konfliktlösning. PBL eller problembaserat lärande som det så vackert heter har varit modernt ett tag och nämns i alla möjliga sammanhang. Vi var nyfikna på detta och ville se om det gick att applicera på vårt projekt. Vi läste först en bok PBL och lärstilar, en vinnande kombination som vi sedan stal idéer ur. Främst tittade vi på de åtta stegen i arbetsprocessen (s.31). Vår utgångspunkt var att vi ville styra eleverna så lite som möjligt. Därför berättade vi först vad ITiS var, varför vi ville vara med och varför vi valt just klass 8D. Den bakgrundsbeskrivning vi givit tidigare nämnde vi inte utan klassen valdes för att vi som klassföreståndare var med och framförallt för att vi tyckte klassen var trevlig och kreativ. Eleverna kände sig utvalda och var både positiva och nyfikna. Vi berättade också att projektet skulle handla om Shakespeares Romeo och Julia och att vi efter att ha sett filmen skulle hitta på något med den som utgångspunkt. Filmen kände de flesta elever till. Den hade också gått på TV tidigare. Innan eleverna såg den fick de ett antal frågor att fundera på. Dessa skulle vi diskutera efteråt. 1. Vilka konflikter finns det i filmen? 2. Hur löser man dem i filmen? 3. Vilka likheter och olikheter finns det mellan nutid och Shakespeares tid? 4. Skulle Shakespeare varit nöjd med filmen? 5. Hur skulle ett lyckligt slut se ut? 6. Var det något du inte förstod i språket? 7. Varför var filmen gjord på det sättet?

5 5 Det blev ingen större diskussion efter filmen men några bra synpunkter kom fram. Eleverna hade sett saker vi själva inte tänkt på t.ex. att bildsekvenserna var ryckiga när Julias nervösa mor visade sig och lugna med ljuv musik i bakgrunden när Julia syntes. Inför steg två, brainstorming, införskaffade vi ett antal post-its och delade upp klassen i grupper. Det blev livliga diskussioner i grupperna och många förslag. Ett förslag skulle skrivas på varje post-it så att vi kunde sätta upp dem på tavlan och sedan gruppera dem (steg 3). Detta ville eleverna göra: Skådespel Parodi Resa till Italien Baka kakor och sälja Göra hemsida Filma och ta kort Göra musik Ha en parad med renässanskläder Eleverna fick smälta intrycken och fundera ytterligare. Vi påminde om den korta tiden vi hade på oss. Nästa brainstorming ledde fram till det slutgiltiga förslaget. Vi skulle göra en parodi på Romeo och Julia, en kort pjäs med musik- och sånginslag som vi sedan skulle spela upp för föräldrar och på så sätt få in lite pengar till en skolresa i åk 9. Eleverna valde själva vad de ville arbeta med. Alla skulle välja en huvudsyssla och en bisyssla. Följande arbetsområden fanns att välja på (steg 4): Skriva manus Skriva musik Agera Sy dräkter Göra kulisser Göra affischer Göra en hemsida Filma arbetets fortskridande med videokamera Arbeta med digitalkamera PR dvs. ringa Trollhättans tidning och TV Fyrstad och få dem intresserade av att göra ett reportage om vårt arbete Vi berättade för eleverna att rektor ville att vi skulle visa en del av vår pjäs på avslutningen och det godkändes av eleverna. Eleverna bestämde dessutom att de skulle visa sin pjäs för släkt och vänner på Sagateatern den 31 maj, kostnad 20 kr, 50 kr för en familj (steg 7). De skulle också bjuda på saft, kaffe och bakade hjärtan. Vi lärare bokade då Sagateatern för en heldag så att vi hinner träna och lära oss ljussättning m.m. När det gällde utvärdering ville vi finna ett sätt att kunna se vad som hände med eleven i själva arbetet och ge dem tid till eftertanke. Vi ville se om de var medvetna om sitt eget agerande i grupp, om de var medvetna om sitt eget lärande? Att skriva loggbok kändes som ett bra sätt att komma nära elevens tankar. Vi lärare gjorde loggböcker till eleverna. Vi tog en vanlig skrivbok, klädde in den med ett snyggt omslagspapper och skrev några frågor på insidan av pärmen.

6 6 När det gällde att betygsätta eleverna kände vi oss osäkra. Vi bestämde att eleverna skulle få ett ämnesbetyg på sitt arbete där det går, det kan vara enskilt eller i grupp. Men tonvikten lade vi på det som den allmänna delen av läroplanen betonar dvs. Mål att sträva mot i kapitlen Normer och värden och Elevernas ansvar och inflytande. Vi presenterade och diskuterade innebörden av dessa mål med eleverna. RESULTAT Åtta elever, sex flickor och två pojkar, anmälde sitt intresse att skriva ett manus (se appendix). Manuset skrevs färdigt på en och en halv arbetsdag. Alla deltog inte lika aktivt i början av manusskrivandet men detta ändrades. Eleverna har varit positiva och arbetet hårt. Idag har jag lärt mig att vi är mycket effektiva faktiskt Jag har lärt mig att jobba tillsammans med andra elever som jag tidigare har haft problem med Jag har försökt att komma med förbättringar och förslag hela tiden, jag har varit så kreativ som jag kunnat tycker jag Musikgruppen bestod av fem elever, fyra flickor och en pojke. Av dessa var tre stycken musikklasselever. Musikgruppeleverna deltog först i manusskrivandet. När det hade tagit sin form gick de över till att utforma musikinslagen i föreställningen. Eleverna bestämde själva vad för slags musik som skulle finnas med i pjäsen. Pojken i gruppen valde att bidra med musik han komponerat själv. Detta stycke fungerar som ouvertyr till föreställningen. En flicka kom med förslag att vi skulle framföra låten Romeo som gruppen Shebang har gjort. Detta resulterade i ett tillfälligt Romeo-band som framför sången i pjäsen. I denna sång lånade vi även in några fler elever från andra grupper. Bland annat en keyboardist och en doatjej. Övriga musikinslag som eleverna jobbade fram består bland annat av solonummer blandat med ackompanjemang som dramatiserar skådespelet. Eleverna själva fungerar som exekutörer av musiken. Antingen spelar dom ett instrument som t.ex. piano, elbas och synt eller sjunger som solister och korister. Vi använde musiksalens ljudutrustning som eleverna själva fick lära sig sköta. Jag har gjort en massa låtar och spelat gitarr med Mikael Fem flickor valde att sy dräkter. De började med att leta mönster till Julias klänning, mätte sedan de blivande skådespelarna och har sytt för brinnande livet. De har inte bara sytt utan också ändrar gamla kläder för att få dem mer tidsenliga. Jag har lärt mig att samarbeta med alla Man måste läsa noggrant Lärt mig att jobba tillsammans med dem i gruppen. Jag har lärt känna dem bättre. Förut brukade jag inte prata med dom Lärt mig att jag inte kan så mycket om syslöjd (skrivet av en flicka som i vanliga fall har trä- och metallslöjd)

7 7 Fyra pojkar valde att ta ansvar för kulisser och affischer. De fick hjälp av en del skådespelare medan de väntade på att manuset skulle bli klart. De gjorde familjerna Capulets och Montagues vapensköldar, en stor banderoll att ha över scenen och affischer som gör reklam för vår föreställning. Jag har arbetat som scenansvarig och målat upp Montagues vapensköld och skissat och målat banderollen. Jag har agerat som lagledare i min grupp anser jag själv. Det har behövts vägledning för vissa personer. Jag har försökt att driva på arbetet och varit allmänt positiv Tre pojkar valde att göra en hemsida. Men de har också deltagit i andra aktiviteter tex. målat, givit idéer till manuset och vikarierat i småroller när de tilltänkta skådespelarna inte varit på plats. Jag friskade upp mitt minne extremt och lärde mig nya script och html Video och digitalkamera valdes av fyra pojkar som i vanliga fall är skoltrötta och tar mycket litet ansvar för sitt skolarbete. De filmade och tog kort men lekte också mycket och tog inte alls ansvar för andra delar i projektet. Många andra elever har givit dem ris i sina loggböcker. Två av dessa elever lyckades vi, lärare och elever, övertala att agera i pjäsen. Detta medförde att de engagerade sig på ett helt annat sätt. På frågan vad som varit positivt och negativt med projektet svarade de andra två pojkarna: Det är bra att inte ha några lektioner Det har varit tråkigt för man har inte haft så mycket att göra En flicka tog ensam ansvar för PR. Hon ringde både Trollhättans tidning och TV Fyrstad. Hon fick skriva ett fax till TV som eventuellt kommer på vår premiär 31 maj. Trollhättans tidning var där vår sista arbetsdag och kommer ha ett reportage om vårt projekt i slutet på maj. Det jag tycker ha varit posetivt [sic] är att de var roligt och få ha en uppgift som man har ansvar för Slutligen har vi agera-gruppen. Femton personer är med där i större eller mindre roller. På grund av sjukdom och arbete i andra grupper har träningen varit något kaotisk. Som tidigare nämnts har andra hoppat in i roller när skådespelarna varit försvunna. Trots det känns det som att vi kommer att klara vår föreställning i maj. Eleverna är nu på prao men tog hem sina manus för att plugga repliker under tiden. Romeo tycker: På agerafronten har det varit kul MEN SVÅRT att få lite feeling i spelet Syftet och målet för oss lärare var att: 1. Lära sig nya arbetssätt, PBL och arbeta efter denna metod. Gjorde vi detta? Ja, delvis. Och vi tycker att det fungerade bra. 2. Utveckla arbetslaget och fungera bra i laget. Vi arbetade ihop och samarbetet fungerade ypperligt. Utan några som helst friktioner. Alla bidrog med sina kunskaper, ideér och tid.

8 8 3. Bli bättre på IT, kunna använda dator och annan informationsteknik i undervisningen. De flesta utav oss känner att de blivit mycket mer kunniga på IT, bland annat genom våra fina lånedatorer. 4. Studera grupprocessen hos eleverna och få elevkännedom. Detta är väl den punkt som där vi alla känner att vi uppnått bäst resultat i vårt projekt. Den här momenten har varit oerhört lärorika och givande. 5. Utvecklas som lärare Genom att arbeta i en projektform som den här, tycker vi alla att vi kommit en bit längre i vår utveckling som lärare. DISKUSSION När vi nu tittar tillbaka på de mål vi satte upp för oss lärare tycker vi att vi lyckats uppnå de flesta. Vi har arbetat problemorienterat enligt de åtta stegen i PBL och lärstilar även om vi inte slutfört alla stegen ännu, redovisningen steg 7 dvs. föreställningen på Sagateatern saknas. Vi har fungerat bra som arbetslag. Alla har tagit ett stort ansvar och hjälpt varandra när det behövts. När det gäller datorn tycker Mikael att han haft stor nytta av den. Han har skrivit sin loggbok, gjort anteckningar och sökt musiktexter på nätet. Elisabeth har också sökt en hel del för att få information om klädedräkter. Madelene och Ann-Christin har ej använt datorn utan överlämnat det arbetet till eleverna. Det absolut bästa har varit att lära känna eleverna bättre och få se nya sidor hos dem. Det har vi kunnat göra tack vare det fria arbetssättet och det stora ansvar eleverna fått och tagit. Läsningen av deras loggböcker har här givit oss mycket. Vi ville också få trygga elever och det tycker vi en del av citaten från loggböckerna visar. Trivseln har blivit bättre i klassen och många elever har fått en större säkerhet när de tillsammans kunnat göra ett så bra arbete. När det gäller de mål vi ställde upp för eleverna tycker vi att vi nått upp till alla utom målet att kunna utvärdera sig själv genom loggboksskrivning. Några elever tänkte verkligen till och besvarade frågorna väl, men de flesta eleverna hade problem att formulera sig. Dels tror vi det beror på att eleverna inte är vana att skriva loggbok, dels beror det på att eleverna har en begränsad syn på vad kunskap är. Vi diskuterade detta med dem ett antal gånger, men det var ändå svårt för många att förstå att kunskap inte bara är rena fakta. Många elever skrev vid slututvärderingen att frågorna i loggboken var svåra och att det hade varit bättre att bara få skriva en egen berättelse. Flera loggböcker visar ändå på en utveckling av skrivandet vilket är positivt. Vid slututvärderingen skrev de flesta innehållsrika svar på frågorna. Slutligen några elevcitat om vad de lärt sig: Att det är svårt att vara engagerad i något man tycker är ganska tråkigt än så länge. Att för att alla ska arbeta effektivt så behövs en slags ledare som säger åt alla vad de ska göra. Vissa saker kan man inte göra tillsammans. Jag har lärt mig massor bl.a. att agera bättre och mer trovärdigt. Vi har verkligen känt att vi har haft kul ihop med eleverna. De har fått ta ett stort ansvar för resultatet genom att själva komma med förslag som vi sedan tillsammans har utformat. Ofta har en positiv och kreativ stämning varit den rådande. Följande kan vi ta del av i elevernas egna loggböcker: Hela projektet har varit posetivt [sic]. Jag mennar [sic] det är ju inte alltid man får vara med om ett sånt här stort projekt (Jättekul).

9 9 Jag ger beröm till Lärarna för att dom har varit så trevliga mot oss. Jag vill ge beröm till nästan alla, alla har varit bra på sitt. Det har varit jättekul det här! Vi har haft roligt nästan hela tiden och man kommer närmare varann. Det posetiva [sic] är att vi har fått en bättre sammanhållning i klassen. Det var otroligt roligt att få arbeta fritt. Allså [sic] eleverna gjorde 90 % och lärarna bara riktade oss åt rätt håll.

10 10 Litteraturförteckning Beckett, Wendy (1994). Bonniers stora bok om Måleriets historia. Stockholm: Bonnier Alba Byréus, Katrin (1996). Du har huvudrollen i ditt liv. Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring. Stockholm: Liber. Carpenter, Humphrey (1994). Shakespeare without the boring bits. London: Viking. Cedergren, Johan (2000). PBL och lärstilar. En vinnande kombination. Grisslehamn: Bräcke Tryckeri. Linge, Lars (1987). Renässansen Miljöer och människor. Göteborg: Esselte Studium AB Luhrmann, Baz (1996). Romeo and Juliet. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo 94. Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillsammans mot mobbing. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig via:

11 11 APPENDIX MANUS av klass 8D Polhemsskolan Romeo och Julia Scen 1. Rollista: 1 berättare, Abraham, Simson, Gregorio, Benvoli och en man. (De båda familjerna samlas i två grupper bak på scenen. Tysta. Medan berättaren kommer fram och berättar. Berättaren stannar kvar på scenen under alla scener.) Berättaren: Detta är den vackra och sorgliga berättelsen om Romeo Montague och Julia Capulet vars släkter förde en släktfejd med varandra sedan långt tillbaka. De levde i det ljuva Verona som inte var så ljuvt för deras del, eftersom deras släkter var ovänner. (Musik: Begravningslåt. De båda familjerna för syn på varandra.) Simon: Vid min häl. Här kommer Montaguerna! Abraham: Vid min röv. Här kommer Capulet! Gregorio till Simson: Jag ska allt visa dem vad jag gör för! Jag ska räcka lång näsa åt dem. Simson: Nej, låt mig räcka näsa åt dem. (Simson tar fram en lösnäsa.) Abraham: Vad? Räcker ni lång näsa åt oss herre?! Simson: Ööh nej, det var inte jag, det var han. (Simson pekar på en man som går förbi med en lång näsa. Simson tar näsan och slänger iväg den.) Abraham: Jag såg allt näsan i din hand herre! Gregorio: Muckar du eller?! Abraham: Vadå muggar?! Simson: Han hånas. Dra ditt svärd Gregorio. (De fäktas och Benvolio kommer in på scenen.) Benvolio: Lägg ner era lansar! Abraham: Vadå kransar?

12 12 (Alla går ut.) Scen 2. Rollista: En berättare, Romeo, Mercusio, Abraham och Benvolio. Berättaren: Polisen ingrep och avslutade bråket. Nu har Montaguerna bestämt sig för att planka in på Capulets fest. (Montaguerna kommer in med en planka, går tvärs över scenen och sjunger Robin Hood sången. Går sedan ut från scenen.) Scen 3. Rollista: Julia, Julias mamma och Paris. Julias mamma: Gör i ordning dig nu, annars missar du din entre! Julia: Fan morsan! Ta det lugnt. Julias mamma: Jag är lugn. Jag är inte stressad. Men skynda dig nu. Jag får panik! Ååh just det ja. Paris har frågat om din hand. Hur känner du inför detta? Julia: Det är en ära jag inte vill ha. Julias mamma: Ååh! (Julias mamma går iväg. Ut från scenen.) Julia: Men morsan! Jag är bara 14 år. (Julia springer efter.) Scen 4. Rollista: Statister, Ama, Julia, Romeo, Julias pappa, Paris, Tybalt och vänner till Romeo. (Alla som är med på festen kommer in på scenen.) Julias pappa: Låt festen börja! (Alla dansar. Musik: Scooter: Fire!) Romeo får syn på Julia och blir kär. Paris bjuder upp Julia och de börjar dansa. Romeo och Julia tittar på varandra hela tiden under själva dansen. Efter dansen kommer Ama och drar iväg Julia. Romeo och Julia tittar fortfarande på varandra. Ama: Sluta titta, han är en Montague! Vänner till Romeo: Vad håller du på med? Hon är ju en Capulet! Julia: En Montague? Varför är du en Montague? Kan du inte ha ett annat namn? Romeo: Hon är en Capulet? Tybalt: Nämen titta! Där är Montagueer. Julias pappa: Låt dem va! Ingen förstör min fest. (Romeo och hans vänner springer ut från scenen. Sedan går Julia ut, därefter gästerna.) Scen 5.

13 13 Rollista: Romeo, Julia, Ama och Johan som spelare. (Romeo kommer in.) Romeo: Hmm undrar vilket fönster det kan vara..? (Julia kommer ut på balkongen och sjunger Can t help falling in love, medan Romeo bara tittar på. Julia ramlar sedan ner i en lövhög. Under hela scenen ropar Ama att Julia ska komma in.) Julia: Aj fan! De skulle ju fixa det här balkongräcket, jävla klantarslen! (Johan börjar spela och Romeo och Julia tittar på varandra.) Julia: Vad gör du här? Jag trodde inte att du brydde dig om mig. Romeo: Självklart gör jag det. Jag bryr mig bara inte om våra familjers gräl. Julia: Svär då din kärlek till mig. Romeo: Okej. Jag svär vid månens sken Julia: Nej! Svär inte vid månen. Månen är tillfällig. Betyder det att din kärlek till mig också är tillfällig? Romeo: Om inte det duger får du ta mitt ord på det. Julia: Okej, jag tror på dig. Romeo: Ge mig en kyss. (Romeo och Julia pussas.) Romeo: Gift dig med mig, Julia! Julia: Nej! (Musiken slutar och allt blir tyst.) Julia: Nä, jag skojade bara! Romeo: Skicka bud till mig i morgon. Julia: Vilken tid? Romeo: Klockan nio. Längre kan jag inte vänta. (De går ut åt var sitt håll.) Scen 6 Rollista: En berättare, Julia och Ama. Berättaren: Nästa dag bad Julia Ama att söka upp Romeo för att fråga om bröllopet blir av. Ama fick tag på Romeo och berättade sedan för Julia hur de skulle gå tillväga för att inte bli upptäckta. Julia: Vad sa han? Ama: Lugn mitt barn, låt mig hämta andan. Julia: Okej, men vad sa han?! Ama: Vill du att jag ska berätta eller inte? Julia: Säg bara vad han sa! Ama: Han sa att om du vill gifta dig med honom så ska du gå till kyrkan i morgon och låtsat bikta dig. Men istället kommer prästen där att viga er.

14 14 (Julia blir överlycklig och de går ut från scenen.) Scen 7. Rollista: Berättaren, Tybalt, Romeo, Mercusio, Julias mamma. en polis. Berättaren: Capuletterna fick redan på att Romeo och Julia var tillsammans. Kärleken var inte orörd länge till. (Gängen kommer in på scenen.) Tybalt: Du ska låta bli min kusse! Romeo: Vadå kusse? Din häst? Jag har inte rört din häst! Tybalt: Inte häst! Min kusse, min kusin! Romeo: Jasså, din kusin. Tybalt: Rör du henne igen så ska du FFF! Romeo: Vadå FFF? Tybalt: Du ska Få Fan Fört! Mercusio: Jag tog din. Tybalt: Ingen tar min luft! (Tybalt sticker kniven i Mercusio.) Romeo: Va fan håller du på med?! Hur i helvete kan du mörda någon för en sån sak?! Du är ju för fan du i huvudet, han stod ju inte på någons sida! (Romeo sticker svärdet i Tybalt. Sedan springer Romeo gråtandes därifrån. Alla går ut från scenen. Polisen kommer in med Julias mor.) Julias mamma: Jag vill att Romeo ska avrättas som ersättning för min kära Tybalts liv! Polisen: Och vem ska ersätta Mercusions liv? Jag tänker inte avrätta Romeo. Men utvisning är rätt straff. (Romeo blir utvisad. Polisen drar upp ett rött kort och alla går ut från scenen.) Scen 8. Rollista: Julia. Julias pappa och Julias mamma. (Julias sitter och gråter över Tybalts död när hennes föräldrar kommer in.) Julias pappa: Jag vet att du sörjer din kära kusin så därför har jag bestämt att ett bröllop med Paris skulle pigga upp dig. Julia: Men jag vill inte gifta mig med honom. Julias mamma: Jo, men kom igen nu. Han är jättesnygg ju! Jag skulle gifta mig med honom om jag inte redan var gift. Julias pappa: Vad menar du med det va?! Julias mamma: Nu pratar vi om Julia här. Julias pappa: Julia, du gifter dig med Paris och därmed basta och förresten det går över. (Julias pappa går ut.) Julia till mamma: Mamma, säg något! (Mamma är tyst.)

15 15 Julia: Mamma, jag vill verkligen inte gifta mig med Paris! Prata med pappa, snälla!? Julias mamma: Om inte du gifter dig med Paris så är inte du min dotter längre! (Julia springer gråtande iväg. Mamman går iväg åt ett annat håll.) Scen 9. Rollista: En berättare, Romeo och en vän till Romeo. Berättaren: Julia vill inte gifta sig med Paris och söker därför hjälp hos prästen. Prästen ger henne ett gift som gör så att hjärtat stannar och kroppen ser död ut i 48 timmar. Hon tog giftet natten innan bröllopet med Paris. Hennes familj begravde henne inte genast utan lade henne öppet i familjemonumentet ett par dagar. Nu skickade prästen ett brev till Romeo där han förklarade allt och bad honom komma och hämta Julia så fort som möjligt. Brevbäraren kommer till Romeos nya hem med brevet. Men Romeo ser det inte. (Under tiden som berättaren talar, spelas händelsen upp i bakgrunden. En vän till Romeo kommer in på scenen.) Vännen: Jag har tråkiga nyheter. Din brud har dött. Romeo: Va?! Julia?! NEJ!! Vännen: Du kanske borde åka hem och se det med egna ögon, ta farväl liksom. (Romeo lägger sig på knä och gråter.) Scen 10. (Rollista: Romeo, Julia och berättaren.) Berättaren: Romeo lyder sin väns råd och åker tillbaka till Verona. Där söker han upp en apotekare som ger honom ett gift. Han går in i kyrkan och fram till Julias dödsbädd. Romeo: Min Julia, min kära Julia. Öppna dina vackra ögon en sista gång, så jag kan drunkna i dem och föja mig själv från det smärtsamma liv utan dig. (Romeo dricker giftet samtidigt som Julia börjar röra på sig. Julia sträcker sin hand mot Romeo och Romeo spärrar upp ögonen. Julia tar upp flaskan och ser att det är gift.) Julia: Drack du detta gift utan att lämna en enda droppen åt mig. Tro inte att jag kommer att stanna i den här världen utan dig. If you jump, I jump, remember?! (Julia sticker kniven i sitt hjärta och faller ner vid sidan av sin älskade Romeo. Romeo och Julia går ut.) Berättaren: Det är var den sorgliga historien om Romeo Montague och Julia Capulet i ljuva Verona. Efter deras död försökte familjerna hålla sams med ingen vet hur det gick. (Berättaren går ut och allt släcks ner. När applåderna kommer går alla in på scenen igen och bugar.) - FINE -

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

"Fucking Åmål" fyller 15 år!

Fucking Åmål fyller 15 år! "Fucking Åmål" fyller 15 år! Av Alexander Dunerfors Lukas Moodysson delar med sig av 15 saker du kanske inte visste om Sveriges bästa ungdomsfilm. Den 23 oktober 1998 hölls premiär för tonårsdramat som

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Based on a True Story 1

Based on a True Story 1 Based on a True Story 1 8 - Trip, säger jag till min före detta pojkvän. Vi måste prata. Vi befinner oss på inspelningen av hans nya film. Du vet, den där med hans filmstjärnefru, som handlar om en tjej

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil. Emil blir övertalad av en kille i klassen, Måns, att följa med till affären och handla godis på skoltid, fast man inte får.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Tallbohovskolan besökte Frankrike

Tallbohovskolan besökte Frankrike Tallbohovskolan besökte Frankrike En grupp elever från Tallbohovskolan och Kulturskola i Järfälla har besökt Frankrike i slutet av november 2012. Syftet är att ungdomar med olika bakgrund möts i en skapande

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Fotograf Jennifer Karlberg

Fotograf Jennifer Karlberg Bröllopsoffert 2013 Information Det är en stor ära att få uppdraget att fotografera ett bröllop, då detta är en av de största dagarna i en människas liv. Bröllopsfotografering är även något av det bästa

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Romeo och Julia. en musikör av Lasse Dahlberg. fritt efter William Shakespeare

Romeo och Julia. en musikör av Lasse Dahlberg. fritt efter William Shakespeare Romeo och Julia en musikör av Lasse Dahlberg fritt efter William Shakespeare 2 Föräldraras dårskap Föräldrars dårskap, mord och vedergällning är innehållet i vår föreställning En kärleksväg mot undergång

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11.

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11. Afrika Din pappa (eller mamma) arbetar på ett internationellt företag med huvudkontoret i Salo. Han (eller hon) har nu fått världens chans, ett erbjudande att under ett helt år bygga upp en ny fabrik i

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket, lyft tänkandet.

Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket, lyft tänkandet. Genrearbete genom cirkelmodellen Tina Krantz Piret Gustavsson Rihvk Språk i alla ämnen Mdh 141202 Bakgrund Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket,

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Kapitel 1 Kalle och polarna!

Kapitel 1 Kalle och polarna! Innehållsförteckning Kapitel 1 Kalle och polarna s.1 Kapitel 2 Sommarlovet är slut s.3 Kapitel 3 Krossat fönster s.5 Kapitel 4 Planen s.7 Kapitel 5 Fel person s.9 Kapitel 6 Tjuven är fast s.11 Kapitel

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

ITis arbete. VT 2002. Internationellt tänkande.

ITis arbete. VT 2002. Internationellt tänkande. ITis arbete. VT 2002 Internationellt tänkande. För elever på gymnasiesärskolan. Norretullskolan. Ann Christin Stigsdotter, Rikard Svensson, Kerstin Emilsson, Ingegärd Enroth, Gunnel Berg. Handledare Peter

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Viktiga telefonnummer: Fritids: 508 156 24 (detta nummer finns vi ALLTID på) Näcken (sjukanmälan): 508 156 24 Taxiändringar/frågor: 50815621 Tom Hagman, rektor:

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER Av Ellinor Lidén, barnteaterforskare vid Stockholms universitet och av Malin Appeltoft, dramapedagog Texten är baserad på en handledning som skrevs för Stockholms

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer