Volymen på specialiseringsstudier har under året utvecklats i en positiv riktning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volymen på specialiseringsstudier har under året utvecklats i en positiv riktning."

Transkript

1 YRKESHÖGSKOLAN SYDVÄSTS RESULTATANALYS FÖR ÅR 2004 BILAGA 1 1. SAMMANDRAG AV RESULTATEN Med utgångspunkt i EU:s strategi för integrerad kustzonsförvaltning utarbetade yrkeshögskolan sin forsknings- och utvecklingsstrategi. Högskolan har omfattat hållbar kustlandsutveckling som tyngdpunktsområde för samtliga utbildningsprogram, inklusive forsknings- och utvecklingsverksamheten. Det samhälleligt heltäckande verksamhetsområdet har inom de olika sektorerna fokuserats på kustlandsfrågor och integrerats till ett sektorövergripande kunskapsområde. I samband med att Ab Utbildning Sydvästs styrelse godkände verksamhetsplanen och budgeten för 2005 godkände den också planen att anställa flera överlärare i enlighet med strategin som yrkeshögskolans styrelse tidigare godkänt. Yrkeshögskolan flyttade på hösten 2004 in i det nya skolhuset i Ekenäs. I Åbo slutfördes renoveringen av fastigheten på Nunnegatan 4. Högskolan arbetar nu i ändamålsenliga faciliteter och kan utveckla servicen till studerande, lärare och arbetsliv. Verksamheten i Åbo och i Ekenäs organiseras i enlighet med de beslut upprätthållaren fattade Flyttningen av utbildningarna verkställdes delvis under Åbo yrkeshögskolas svenskspråkiga utbildningsprogram inom handel och administration flyttar till nyrenoverade utrymmen vid Nunnegatan i Åbo hösten Byggandet av nya studentbostäder i Ekenäs inleddes under senhösten Ab Utbildning Sydväst genomförde under hösten 2004 en riktad aktie-emission till Svenska småbruk och egna hem Ab, som tecknade aktier för sammanlagt Samtidigt tecknade nämnda bolag aktier i fastighetsaktiebolaget Seminarieparken i Ekenäs för sammanlagt De enskilda aktieägarna inom Ab Utbildning Sydväst har visat stor vilja att utveckla verksamhetsförutsättningarna för utbildningarna i huvudstadsregionen. ECTS-arbetet har förlöpt smidigt. Under hösten slog yrkeshögskolans styrelse fast delmodulens minimistorlek samt vilka de gemensamma studierna inom Sydväst är. Med stöd i forsknings- och utvecklingsstrategin är bl.a. entreprenörskap och hållbar utveckling gemensamma studier för alla studerande inom Sydväst. Arbetet har kopplats till uppbyggnaden av ett enhetligt kvalitetssäkringssystem för högskolan. Miljöarbetet har intensifierats och siktar på en certifiering av miljöledningssystemet på hösten Volymen på specialiseringsstudier har under året utvecklats i en positiv riktning. De flyttningar av utbildningarna som verkställdes 2004 förlöpte förhållandevis smärtfritt. Också rekryteringen till utbildningsprogrammet i lantbruksnäringarna lyckades över förväntan. Studentföreningens verksamhet har stabiliserats och utvecklats. Studerandenas medverkan i arbetet inom högskolan har intensifierats. Föreningen har också erhållit ändåmålsenliga utrymmen såväl i Åbo som i Ekenäs. Utmaningar Trots förbättrad attraktivitet är rekryteringen fortfarande ett stort problem. På kort sikt kan knappast rekryteringen på ett avgörande sätt förbättras eftersom utbudet av svenskspråkig högskoleutbildning är stort. Såsom tidigare nämnts (2003) ligger högskolans största

2 2 utmaning i att kunna allokera tillräckliga resurser på grundutbildningen för att kunna öka antalet utexaminerade. Studiehandledningsarbetet, som inleddes 2003 enligt en ny modell, gav inte mätbara resultat ännu under Arbetet kräver långsiktighet och måste fortsätta. 2. HÖJANDE AV UTBILDNINGENS NIVÅ Strukturutveckling Åbo yrkeshögskolas svenskspråkiga utbildningsprogram inom handel och administration överförs till Yrkeshögskolan Sydväst. Planeringen av överflyttningen slutfördes under året. Yrkeshögskolan har fattat beslut om att studerande till utbildningsprogrammen för kulturproducentskap samt medborgaraktivitet och ungdomsarbete från antas till Åbo. Stora delar av kulturproducentutbildningen kommer dock att förverkligas i Helsingfors. De svenskspråkiga yrkeshögskolorna har i enlighet med Undervisningsministeriets uppmaning fört förhandlingar gällande den svenskspråkiga utbildningen inom området för teknik och kommunikation. Yrkeshögskolan Sydväst har för sin del beredskap att vidta åtgärder som anpassar utbildningen till regionernas behov. Resurserna inom det med Åbo Akademi gemensamma forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia och högskolans nuvarande enhet för F&U kommer att sammanföras till en gemensam enhet: Aronia. Högskolans forsknings- och utvecklingsresurser koncentreras i huvudsak till Åbo och Ekenäs. Den professur, som Ekenäs stad har beviljat medel för till Åbo Akademi, ombildades på hösten till en forskningsledarbefattning. Arbetet inom landskapshögskoleprojektet har inletts. Yrkeshögskolan Sydväst har aktivt deltagit i planeringen av påbyggnadsutbildningar tillsammans med alla yrkeshögskolor som bedriver naturbruksutbildning, HUMAK, samt inom social-, hälso- och idrottsområdet tillsammans med Arcada och Åbo yrkeshögskola. De svenskspråkiga yrkeshögskolorna har fört diskussioner om hur de svenskspråkiga högre yrkeshögskoleexamina kunde ordnas. Med Åbo Akademi har Sydväst utarbetat en modell som möjliggör att vissa av universitetets magistersprogram och utbildning för högre yrkeshögskoleexamina förverkligas av en gemensam lärarpool. Det gemensamma forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia organiserar arbetet. För effektivering av utbildningsverksamheten inom Region Raseborg har Korsnäs Kurscentral (Karis Kurscenter), Västra Nylands Yrkesskola, Yrkesinstitutet Sydväst och Yrkeshögskolan Sydväst avtalat om att utveckla samarbetet så att utbudet av såväl vuxenutbildning som grundutbildning, kan anpassas så att det så väl som möjligt svarar mot regionens behov. Samarbetet avser också att koordinerat kunna nyttja olika finansieringskällor.

3 3 Utmaningar. Sydvästs egen strukturomvandling har fortskridit planenligt och visar redan positiva resultat. Den långa processen har dock skapat en viss oro och en del hälsoproblem bland personer som berörs av omorganiseringen. Detta utgör fortsättningsvis utmaningar för personaladministrationens verksamhet. Samarbetet med universiteten har inte till alla delar utvecklats i den takt som förväntats. Däremot har samarbetet med yrkeshögskolorna intensifierats. Processerna med att skapa samarbetsnätverk som ger synliga resultat är tidskrävande och förutsätter bred förankring i organisationen. Personalutveckling Yrkeshögskolan har som tidigare understött lärare som deltar i behörighetsgivande utbildning med stipendier. Relativt många lärare deltar i utbildning, men studietiden tenderar dock att dra ut på tiden. I vissa fall beror detta på lärarbrist som försvårar anställningen av vikarier. Antalet överlärare är fortfarande lågt, men i enlighet med den fastställda F&U-strategin avser högskolan att stegvis utöka antalet. Verksamheten inom Aronia kompletterar i övrigt i viss mån överlärarnas arbete. Internationalisering I den interna internationaliseringen uppnåddes flera etappmål under fjolåret: För första gången hölls två moduler på engelska samt en vinterakademi inom kulturnätverket Synaxis Baltica. Modul- och delmodulnamnen för fyra års läroplaner översattes också och fördes in i winha så att samtliga studerande som är inskrivna 2001 och senare kan få studieregisterutdrag på engelska. Antalet utresande studerande över tre månader var under fjolåret 42 och under tre månader 150 (48 resp. 119 år 2003). 102 av 150 tillbringade en vecka eller mera utomlands. Lärarnas stora arbetsbelastning i.o.m. de interna omstruktureringarna och ett intensivt arbete med ECTS-processen under höstterminen 2004 förklarar till en del att siffrorna inte är högre. Utresande lärare på minst en vecka var 60 och under en vecka 61 (52 resp. 32 år 2003). En lärare tillbringade över en månad utomlands. Antalet inkommande studerande över tre månader var 11 och under tre månader 38 (10 resp. 73 år 2003). Positivt var att hälften av utbytena varade en termin eller ett helt läsår. Mycket positivt var också att de inkommande studerandena var ganska jämnt fördelade mellan Åbo, Ekenäs och Esbo. Speciellt vid Ekenäs- och Esbo-enheterna var det internationella inslaget mycket synligt. Antalet inkommande lärare över en vecka var 10 och under en vecka 31 (32 resp. 20 år 2003). Sydväst koordinerar 10 Nordplus-nätverk och deltar som partner i 6 nätverk (8 resp. 4 år 2003). Inom vård och sjöfart har arbetet med att utveckla gemensamma studieprogram inletts inom ramen för Nordplus-samarbetet. Sokrates-samarbetsavtalen har ökat från 28 till 38. Flera av de nya partnerskolorna finns i Östeuropa. En ansökan om ett Sokrates intensivprogram för vård och det sociala området som Sydväst koordinerar godkändes. Utbildningsprogrammet i informationsteknik deltar aktivt i ett Sokrates/Minerva projekt. Utbildningsprogrammen i vård, sociala området och sjöfart deltog i Leonardo-pilotprojektet Securitas Mare. Dessutom deltog olika utbildningsprogram i Leonardo-mobilitetsprojekt.

4 4 Vårdens och sociala områdets mångåriga samarbete med Estland fortsatte under namnet Children at risk. Utbildningsprogrammets i kulturproducentskap samarbete med Teaterakademin i St Petersburg formaliserades genom deltagande i FIRST-programmet. Sydväst fick sina första asiatiska partners i.o.m. att samarbete inom skogsbruk, trädgårdsnäring, turism, företagsekonomi och sociala området inleddes med Zhejiang Forestry University och Shanghai Normal University i Kina. IT I samband med inflyttningen i nya utrymmen i Ekenäs och Åbo införskaffades ca 160 nya datorer för yrkeshögskolans bruk. Vidare uppdaterades serverutrustningen och nätverket på bägge orterna. För att effektivera undervisningen utrustades de flesta föreläsningssalar med nätkopplade datorer och dataprojektorer samt med två nya datasalar i Åbo. Två utrymmen i Åbo och Ekenäs försågs med videokonferensutrustning. 3. KONTAKTER TILL ARBETSLIVET, FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSVERKSAMHET En förutsättning för att förverkliga en behovsbaserad F&U-verksamhet integrerad med undervisningen är att högskolan har ett fungerande samarbetsnätverk med lokala regionala och internationella aktörer; kunskaps- och kompetenskluster. Klusteransatserna har inom vissa branscher och enskilda utbildningsprogram börjat ta form. Utbildningsprogrammet för sjöfart har utvecklat ett omfattande samarbete med näringslivet bl.a. genom samarbetsavtal med Wärtsilä med tanke på utbildning på den internationella marknaden, simulationsprojekt för en flyttbar specialsimulator fokuserad på hantering av krissituationer. Statens tekniska forskningscentral har via engagemang av Silja Line och Finnlines, flyttat en navigationssimulator till institutionen för sjöfart. Naturbruksutbildningarna, särskilt utbildningsprogrammet för lantbruk, har på högskolans försöksgård Västankvarn aktivt samarbetat med lantbrukets rådgivningsorganisationer och företag. Sydväst har dessutom gjort en strategisk satsning på att utveckla ett GIS-center. Inom institutionen för kultur, formgivning och turism har växelverkan mellan lärare och företagsanställda poängterats bland annat via projektet Ombytta Roller, vars erfarenheter hittills är positiva. Utbildningsprogrammet för kulturproducentskap deltar via ENCATC i ett intensivt europeiskt samarbete kring utbildning inom arts management i Europa. Yrkeshögskolan har medverkat i utvecklingen av regioncenterprogrammet för region Raseborg. Högskolan fungerar bl.a. som koordinator för ett av Nylands förbund finansierat pilotprojekt för Raseborgs regionnät. Avsikten är att understöda den regionala ITutvecklingen. Inom byggnadsbranschen koordinerar yrkeshögskolan uppbyggnaden av ett nätverk för små och medelstora byggföretag i västra Nyland. Tillsammans med Karis Telefon Ab har Ab Utbildning Sydväst grundat ett gemensamt innehållsproduktionsbolag; Sydweb Ab. Liksom IT-företaget Sitcom fungerar detta bolag i yrkeshögskolans nya utrymmen i Ekenäs. Den näringslivscentral som grundas av kommuner och företag inom region Raseborg kommer också att börja arbeta i yrkeshögskolans utrymmen. Förutsättningarna för nära samarbete med företagen har förbättrats och ger möjlighet till att utveckla olika typer av företagskuvöser.

5 5 Representanter för närings- och arbetsliv har inom den pågående ECTS-processen aktivt deltagit i utformandet av kärnkompetenserna inom olika utbildningsprogram. Sydväst genomför i samarbete med Åbo yrkeshögskola, Åbo Universitets- och andra centralsjukhus specialiseringsstudier för hörselvårdsassistenter som ett tvåspråkigt pilotprojekt. Av examensarbetena var 63% projektifierade. Sambetet med Åbo Akademi har fortsatt inom bl.a. projektet Nätverk för utbildning och forskning i affärskunnande i Svenskfinland. Sydväst har tillsammans med Arcada och Samfundet Folkhälsan etablerat ett samarbete inom Hälsofrämjande forskning och utveckling. Målet är att bedriva multiprofessionell forskning som bidrar till ny kunskap om arbetsförmåga och hälsosam livsstil och som bidrar till att skapa hälsofrämjande miljöer. Arbetet kom inte igång 2004 men Folkhälsan har i december fattat beslut om sin medverkan i det fortsatta arbetet. Utmaningar Sydväst är en liten högskola som verkar i flera regioner men betjänar hela Svenskfinland. I Åboland och huvudstadsregionen verkar många högskolor. En liten högskola kan där närmast ha en specifik regional utvecklingsuppgift för den svenskspråkiga befolkningen. Näringslivsstrukturen och utbildningsnivån i västra Nyland är sådan att det regionala utvecklingsarbetet tar lång tid och de synliga resultaten är tillsvidare få. För att lyckas bör Sydväst kunna bygga upp sin verksamhet så att utbildning, forskning och utveckling och närings- och arbetsliv tillsammans, fokuserat arbetar för regional utveckling. 4. NYA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN Yrkeshögskolans strategi för forskning och utveckling sätter fokus på hållbar kustlandsutveckling. För yrkeshögskolan innebär detta övergripande satsningar på tvärfackligt arbete med hållbar utveckling och entreprenörskap.

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2008 Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram Innehållsförteckning Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik

Läs mer

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 1.1 Ledningens översikt...1 1.2 Verkning...2 1.2.1 Verksamhetens verkning...2 1.3 Funktionell effektivitet...13 1.3.1 Funktionell ekonomisering...13 1.3.2

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2 Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2011 Innehåll Rektors årsöversikt... 4 Ny ingenjörsutbildning på engelska i Vasa... 6 Diplomingenjörsutbildning på svenska i Vasa...

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola

Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn organisationens officiella namn Ab Yrkeshögskolan

Läs mer

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn Högskolan Arcada Ab 1.2. Huvudmannens

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 2015 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Publikation 4/2009 Godkänd av

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3

1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3. 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3. 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden 3 2.1 Värderingar 3 2.2 Vision 4 2.3 Strategiska tyngdpunktsområden

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 1. Målsättningar 1.1. Åbo Akademis mission Åbo Akademis styrelse antog vid sitt möte 25.3.2002 följande allmänna målsättning : a. Åbo Akademis verksamhetsidé: svenskt

Läs mer

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BOKSLUTSSTÄLLNINGSTAGANDE GÄLLANDE SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS VERKSAMHET 2005

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BOKSLUTSSTÄLLNINGSTAGANDE GÄLLANDE SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS VERKSAMHET 2005 UNDERVISNINGSMINISTERIET 22.06.2006 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BOKSLUTSSTÄLLNINGSTAGANDE GÄLLANDE SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS VERKSAMHET 2005 1. RESULTAT OCH UPPFYLLELSE AV RESULTATMÅLEN FORSKNING, FORSKARUTBILDNING

Läs mer

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3

INNEHÅLL. 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 INNEHÅLL 1. Allmänna riktlinjer för verksamheten sid 3 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé sid 3 2. Värderingar, vision och tyngdpunktsområden sid 3 2.1 Värderingar sid 3 2.2 Vision sid 4

Läs mer

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Rektor har ordet..................................................... 3 Att få ihop det gamla och det nya..................................... 4 Det skapande

Läs mer

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 2 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

En högskola i världen

En högskola i världen Rapport 2008:15 R En högskola i världen internationalisering för kvalitet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se En

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Rapport från en hearing Forum för internationalisering 12 april 2011 Stockholm Hearing 12 april I denna skrift redovisas vad som kom fram vid den

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 UTBILDNINGSNÄMNDER* Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenbyggnadsteknik (ALV) Datateknik, elektroteknik och teknisk fysik (DEF) Informationsteknik (ITU) Kemi, kemiteknik och bioteknik

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer