Välkommen som aktieägare i AcadeMedia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som aktieägare i AcadeMedia"

Transkript

1 Välkommen som aktieägare i AcadeMedia Den 21 oktober 2008 bildas det nya AcadeMedia, Sveriges största utbildningsbolag. AcadeMedia går då samman med Bures utbildningsbolag Anew Learning. Samgåendet görs genom att AcadeMedia köper alla aktier i Anew Learning av Bure. För dig som aktieägare i Bure innebär affären att du för 10 aktier i Bure får 1 aktie i AcadeMedia. Vi vill med detta dokument välkomna dig som ägare i AcadeMedia. Vi beskriver affären översiktligt och berättar om både företaget och marknaden. Fullständig information hittar du i prospektet som finns på

2 Den 18 september 2008 offentliggjorde AcadeMedia att ett bindande avtal hade undertecknats om förvärv av Bures utbildningsverksamhet Anew Learning. Affären slutfördes den 21 oktober 2008 och innebär att AcadeMedia förvärvat samtliga aktier i Anew Learning från Bure. Betalning skedde dels kontant, dels med nyemitterade aktier i AcadeMedia. Baserat på AcadeMedia-aktiens senaste betalkurs den 16 september 2008 om 99 kronor uppgick den totala köpeskillingen, inklusive uppskattad ränta till cirka 899 Mkr.

3 Det nya AcadeMedia AcadeMedias utbildningserbjudanden AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi är börsnoterade (Small Cap) och driver 70 för-, grund- och gymnasieskolor över hela Sverige. Bolaget är också verksamt inom vuxen- och företagsutbildning. Totalt har vi över elever. Bolagets erbjudande baserar sig på pedagogisk mångfald samt genomarbetade metoder och tekniker vårt mål är ett bestående resultat. AcadeMedia driver ett 70-tal skolor från Malmö i söder till Luleå i norr. Genom samgåendet med Anew Learning kan Acade- Media erbjuda ett bredare utbud. De nya utbildningarna finns huvudsakligen inom för- och grundskoleområdet, men även inom gymnasieskolan. Ett handelsgymnasium är också under utveckling och kommer att lanseras under hösten För- och grundskolor AcadeMedia har efter sammanslagningen av de två bolagen sammanlagt 16 förskolor på elva orter runt om i Sverige. Cirka barn är inskrivna på förskolorna. Vi har 25 grundskolor på 19 orter, på dessa skolor går idag cirka elever. Verksamheten inom för- och grundskolor drivs huvudsakligen under företagsnamnet Vittra. Vid sidan av dessa skolor finns Fenestra som driver två grundskolor i Göteborg. Gymnasieskolor AcadeMedias gymnasieverksamhet är fördelad på över 40 enheter på 29 orter och bolaget har totalt cirka elever inom gymnasieverksamheten. Flest enheter har NTI-gymnasiet som grundades redan 1968 men i gymnasieverksamheten ingår också varumärken som IT-Gymnasiet, Ljud & Bildskolan, Framtidsgymnasiet, Vittra, Didaktus, Rytmus, Drottning Blankas Gymnasieskola och Mikael Elias Teoretiska gymnasium. Genom den bredd som de olika skolornas profil ger kan AcadeMedia erbjuda gymnasieutbildningar med snart sagt varje inriktning. Vuxenutbildningar AcadeMedias vuxenutbildningar omfattar i huvudsak kommunala vuxenutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, kvalificerad yrkesutbildning och företagsutbildningar. Denna verksamhet bedrivs under namnen AcadeMedia, NTI Distans och Didaktus. Vi har dessutom mindre verksamheter inom rehabilitering, omställning och rekrytering. Varumärken AcadeMedias varumärken består av dess skolor. NTI, Vittra och andra välkända namn finns på många orter i Sverige. Genom att bygga vår verksamhet på olika varumärken tydliggörs AcadeMedias erbjudande och möjliggör en effektiv marknadsområdesfokusering. Kommunikationen med elever, beslutsfattare och andra underlättas också tack vare våra varumärken. För- och grundskola Gymnasieskola vuxenutbildning V u x NTI Gymnasiet Om du vill ha löpande information om AcadeMedia kan du prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information genom att registrera dig på vår hemsida. 3

4 Effekter av samgåendet mellan AcadeMedia och Anew Learning När AcadeMedia och Anew Learning går samman betyder det att vi kan erbjuda våra elever utbildning från förskolan hela vägen till högskolan. Vi breddar vårt utbud, samtidigt som utbudet förlängs och gäller under hela utbildningstiden. Vi kommer på ett naturligt sätt att kunna erbjuda våra avgångselever, oavsett var de befinner sig i utbildningstrappan, en fortsättning på utbildningen. Här finns som vi ser det möjligheter att öka våra intäkter. Det finns också möjligheter till samordning exempelvis genom att elever vid brist på plats på en viss skola kan erbjudas plats på en annan av bolagets skolor. Mer kostnads- och tidseffektiva nyetableringar kan också göras, vi får också större möjligheter att delta i utannonserade upphandlingar. Vi kan också samutnyttja lokaler, lärare och stödresurser vilket ger en högre effektivitet i verksamheten. Effektivisering och samordning av koncerngemensamma funktioner, som exempelvis administration, inköp, lokalförsörjning, konceptutveckling, IT, ekonomi, personaloch elevhanteringssystem är andra exempel på betydelsefulla kostnadssynergier. Anställda Per den 30 juni 2008 hade AcadeMedia proforma anställda, varav 62% är kvinnor. Organisation, ledning och styrelse Operativ struktur Organisationsschemat nedan beskriver AcadeMedias operativa struktur efter samgåendet med Anew Learning. De enheter som är inringade av den streckade linjen kommer från Anew Learning. Verksamheten drivs i dotterbolag som i sin tur äger ett antal skolor. Utvecklingen av skolprofilerna sker i dotterbolagen. AcadeMedia Fenestra Vittra IT-Gymnasiet Didaktus Rytmus Framtidsgymnasiet lbs NTI AcadeMedia Eductus (KY) AcadeMedia Learning consulting För- och grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Tidigare inom Anew Learning 4

5 Styrelse Vid extra bolagsstämma i AcadeMedia den 20 oktober 2008 valdes ny styrelse i AcadeMedia. På förslag från bolagets större aktieägare beslöt stämman välja följande styrelse: Patrik Tigerschiöld ordförande Josef Elias vice ordförande Björn Björnsson Fredrik Grevelius Martin Henricson Ann-Sofi Lodin Staffan Lund Ledande befattningshavare Marcus Strömberg VD och koncernchef Torbjörn Sannerstedt Ekonomidirektör Klas Anstrin Ekonomidirektör, Anew Learning AB Josef Elias Anders Hvarfner Martin Sandgren Bengt Ekberg Jonas Johansson Pia Sander Företagsutbildningar 2 % gymnasium 16 % övrig offentlig utbildning 17 % Förskola 30 % UTBILDNINGSMARKNADEN Totalmarknaden bedöms vara cirka 200 miljarder per år. grundskola 35 % Utbildningsområdet i Sverige omfattar för- Högskola studenter och grundskola, gymnasieskola, högskola, övriga vuxenutbildningar inom det offentliga systemet samt företagsutbildningar. I bran- Vuxenutbildning deltagare schen omsätts cirka 200 miljarder kronor per år. Antalet elever som går på friskolor ökar stadigt. I förskolan är det cirka sjutton procent, i grundskolan cirka nio procent, medan det i gymnasieskolan är runt sjutton procent. Den senare siffran är en fördubbling från I illustrationen till höger framgår hur många elever som går på någon av AcadeMedias skolor. Gymnasieskola Grundskola Fokus för oss är att utveckla människor och skapa ett mätbart resultat elever elever Förskola elever 5

6 VD HAR ORDET Nu bildar vi Sveriges största utbildningsföretag Genom samgåendet med Anew Learning blir AcadeMedia den största och ledande aktören på den svenska utbildningsmarknaden. AcadeMedia drivs av en stark vision om att vara med och utveckla utbildningsbranschen både avseende kvalitet och effektivitet. Våra verksamheter ska ligga i framkant, liksom vårt bidrag till utvecklingen av det allmänna utbildningssystemet. I och med samgåendet med Anew Learning blir vi ett betydande företag med alla de fördelar det medger. Samtidigt är det viktigaste för oss att alla delar av koncernen växer och utvecklas under sina respektive namn. Utbildningsfrågor rör vid själva grunden i arbetslivet och samhällets utveckling. Utbildningsfrågor engagerar alla. Som stor privat aktör känner vi ett stort ansvar att utveckla och driva dessa frågor. Vår existens i denna bransch är kopplad till att vi tillför värde och kvalitet. Om vi inte gör ett bra jobb får vi helt enkelt inga elever och kunder. Därför är det särskilt glädjande att så många nya kunder och elever söker sig till AcadeMedias olika utbildningar. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, och vi kommer att fortsätta arbeta för att ha de bästa utbildningarna inom våra segment. Varje dag möter det nya AcadeMedia omkring deltagare i våra olika verksamheter. Utbildning öppnar dörrar till nya arbeten och nya möjligheter. Fokus för oss är att utveckla människor och skapa ett mätbart resultat. För oss är också resultat att lyckas i det lilla. Även om vi är Sveriges största utbildningsföretag bygger vårt företag på många små utbildningsenheter med lokala skolledare med ett enormt engagemang. Vi har idag cirka medarbetare, 70 rektorer och skolchefer, och en rad andra ledare, alla med stor branscherfarenhet. Deras engagemang kombinerat med välutvecklade metoder skapar vår framgång. Självklart kommer konkurrensen att öka, och fler aktörer är på väg in på marknaden. Samtidigt pågår också en stark trend mot ökad andel elever i fristående skolverksamhet i alla stadier. Trots den ökning vi har sett under de senaste åren är det fortfarande en mindre andel elever som går i en fristående skola eller förskola. Därmed finns det utrymme för flera aktörer att växa med marknaden. Den position som AcadeMedia byggt upp är stark. Vi bygger för framtiden genom en rad satsningar och fortsatta förvärv. Vi hoppas och tror att AcadeMedia kan fortsätta att vara med och utveckla utbildningsbranschen i Sverige. Vi ser fram emot en mycket spännande och utmanande framtid som deltagare, medarbetare och aktieägare. Vi har bara börjat. Marcus Strömberg VD 6

7 7

8 Ordföranden har ordet AcadeMedia framtidens utbildningsbolag Att bli föreslagen som ordförande i det nya AcadeMedia är inte bara spännande och utmanande. Det stämmer också till eftertanke. Jag har varit aktiv inom friskolebranschen sedan 2000, senast som styrelseordförande i Bure som satsat kraftfullt inom detta område. Satsningen har varit framgångsrik, vilket inte minst syns på elevtillströmningen och på antalet intresseanmälningar från mycket kvalificerade lärare som vill arbeta hos oss. Jag hoppas att AcadeMedias aktie kommer att intressera många, både nuvarande och nya ägare. Vi vill skapa ett företag som gör aktien attraktiv för småsparare, likväl som för stora institutionella ägare. Vi välkomnar också mycket långsiktiga investerare som pensionsoch livbolag. Nu tar vi ett stort steg i utvecklingen inte bara av företaget AcadeMedia utan av hela utbildningsbranschen. Bureägda Anew Learning och AcadeMedia går samman och därmed bildas Sveriges största utbildningsbolag. Det innebär både ett stort ansvar och stora möjligheter. Det nya bolag vi nu skapar är till för människor under hela deras utbildningstrappa. Vi tar emot dem i förskolan och lägger grunden. I grundskolan får de en bred kunskapsbas och utvecklas till ungdomar. I gymnasieskolan väljer de fritt om de vill specialisera sig eller förbereda sig för högskolestudier. Om de sedan väljer yrkeslivet kan vi hjälpa dem att hitta rätt arbetsplats, vill de fortsätta studera kan de gå vidare till högskolenivå eller senare med kvalificerad yrkesutbildning. Allt inom nya och större AcadeMedia. En annan del i uppdraget är den förändring av utbildningsväsendet som vi sett de senaste åren, och som nu fortsätter. Friskolereformen har skapat ett nytänkande som smittat av sig även på de kommunala skolorna. Utbildningssystemen är ryggraden och livsnerven i ett civiliserat samhälle och här har vi skapat unika möjligheter att ta tillvara det bästa som kommer fram i en förändringsprocess. Förändringen är inte färdig, nya spelregler skapas hela tiden och heta debatter kommer att föras om hur den bästa skolan skapas. För en verksamhet som vår blir det då viktigt att vara transparent och tydlig med vad vi kan och vad vi inte kan. Bara genom att ha en öppen, ärlig och värdig diskussion, med elevens livschanser i fokus, kan vi tillsammans skapa ett bättre utbildningssystem. Jag ser fram emot att tillsammans med er alla, elever, pedagoger, rektorer, föräldrar, chefer, kommuner, politiker, tillsynsmyndigheter, aktieägare och andra få skapa ett av världens bästa utbildningsystem. Patrik Tigerschiöld Styrelsens ordförande 8

9 9

10 AFFÄREN Kort om affären Samgåendet är gjort genom att AcadeMedia förvärvade samtliga utestående aktier i Anew Learning från Bure. Köpeskillingen utgjordes av nyemitterade B-aktier i AcadeMedia och 270,0 Mkr kontant, inklusive kompensation för nettokassa och skattemässiga förlustavdrag, jämte ränta på del av kontantlikviden för tiden från 30 juni 2008 till och med tillträdesdagen. Samgåendet mellan AcadeMedia och Anew Learning genomfördes den 21 oktober 2008 genom att AcadeMedia förvärvade samtliga utestående aktier i Anew Learning från Bure. Baserat på AcadeMedia-aktiens senaste betalkurs den 16 september 2008 om 99 kronor uppgick den totala köpeskillingen, inklusive uppskattad ränta, till cirka 899 Mkr. AcadeMedia har finansierat kontantdelen av köpeskillingen genom banklån. Den slutliga köpeskillingen kan dock komma att förändras till följd av ömsesidiga garantiåtaganden. En del i överenskommelsen med Bure var att samtliga innehavare av A-aktier i Acade- Media, i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, ska begära omvandling av sina respektive A-aktier till B-aktier i AcadeMedia. Bures utdelning av aktier i AcadeMedia Som ett led i transaktionen har Bure kallat till extra bolagsstämma den 6 november 2008 för att besluta om utdelning av Bures totala innehav av aktier i AcadeMedia till sina aktieägare. Det totala innehavet inkluderar då både Bures tidigare innehav av aktier i AcadeMedia och de aktier som Bure erhållit genom apportemissionen i AcadeMedia. Totalt delar Bure ut aktier av serie B i AcadeMedia till sina aktieägare, motsvarande 69,6 % av aktierna i AcadeMedia. Aktieägare med 37,8 % av kapitalet och rösterna i Bure har åtagit sig att rösta för beslutet om utdelning av Bures samtliga aktier i AcadeMedia. Efter Bures utdelning av AcadeMedia-aktier beräknas AcadeMedia få en aktieägarkrets med cirka aktieägare. Bures aktieägare får en (1) aktie i AcadeMedia för tio (10) aktier i Bure. 10

11 11

12 FINANSIELL INFORMATION Finansiell information i sammandrag 18 september Principöverenskommelse om affären offentliggörs. 20 oktober Extra bolagsstämma i AcadeMedia, beslut om apportemission av nya B-aktier. 21 oktober Affären genomförs. 24 oktober Bure/Anew Learning publicerar delårsrapport för januari-september Slutet oktober De nyemitterade B-aktierna i AcadeMedia tas upp till handel på OMX Nordic Exchange Stockholm. 6 november AcadeMedia offentliggör delårsrapport avseende perioden januari-september november Extra bolagsstämma i Bure beslutar om utdelning av samtliga sina aktier i AcadeMedia till sina aktieägare. Slutet november Bures aktieägare har AcadeMedia-aktier på sina VP-konton. Proformaredovisning för den sammanslagna koncernen Resultaträkning Jan-Dec 2007 (Mkr) AcadeMedia Anew Learning Justeringar Nya koncernen proforma Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Resultat efter avskrivningar Nettoresultat Vinst per aktie (kr) 5,4 e.r. e.r. 5,5 Resultaträkning Jan-Jun 2008 (Mkr) AcadeMedia Anew Learning Justeringar Nya koncernen proforma Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Resultat efter avskrivningar Nettoresultat Vinst per aktie (kr) 3,1 e.r. e.r. 5,1 12

13 Balansräkning 30 juni, 2008 (Mkr) AcadeMedia Anew Learning Justeringar Nya koncernen proforma Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga, ej räntebärande skulder Räntebärande skulder Kortfristiga, ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Nettolåneskuld (-)/ Nettokassa (+) Eget kapital per aktie (kr) 47 e.r. e.r. 43 Harmonisering av tillämpade redovisningsprinciper mellan AcadeMedia och Anew Learning har gjorts i proformasammanställningarna ovan och är redovisade i kolumnen Justeringar i ovanstående resultat- och balansräkningar. Finansiell information i detta dokument baseras på information i pressrelease offentliggjord av AcadeMedia den 18 september

14 FINANSIELL INFORMATION Aktieägarstruktur efter Bures utdelning av aktier Nedan illustreras AcadeMedias aktieägarstruktur efter beslut av extra bolagsstämma i Bure den 6 november 2008 om utdelning av Bures totala innehav av aktier i AcadeMedia till sina aktieägare, samt efter omstämpling av samtliga A-aktier till B-aktier. Aktieägare A-aktier B-aktier Andel av röster och kapital, % Skanditek ,9 Josef Elias Holding AB inkl privat ,8 Catella ,0 LBS Intressenter AB ,6 Nordea ,3 Sandra Unterman Holding AB ,5 Eikos ,2 Lannebo Fonder ,9 SEB ,0 Fredrik Grevelius ,0 Radar ,3 Länsförsäkringar småbolagsfond ,2 Sjunde AP-fonden ,2 Swedbank ,1 JP Morgan ,0 Övriga aktieägare ,0 Summa ,0 Tabellen ovan baseras på ägaruppgifter, från VPC, för AcadeMedia och Bure per 30 september 2008, justerat för därefter kända förändringar. Nuvarande Bure-aktieägares andel av röster och kapital i AcadeMedia kommer efter Bures utdelning och omstämpling av A-aktier till B-aktier uppgå till sammanlagt cirka 69,6 %. Antalet aktieägare i AcadeMedia beräknas efter genomförd Lex Asea-utdelning av Bures AcadeMedia-aktier till Bures aktieägare uppgå till cirka Kursutveckling Grafen nedan visar kursutvecklingen i bolagets aktie från 1 oktober 2007 till och med 16 oktober AcadeMedia under tiden 1 oktober 2007 till 16 oktober B Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000 tal (inkl.efteranm.) OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NASDAQ OMX 14

15 AcadeMedias utbildningsorter Adresser Huvudkontor AcadeMedia AB (publ) Skärgårdsgatan Göteborg Telefon: Fax: Det sammanslagna bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholm. Revisorer Ernst & Young AB Odinsgatan Göteborg Staffan Landén Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lilla Bommen Göteborg Johan Rippe Auktoriserad revisor Central värdepappersförvarare VPC AB Regeringsgatan 65 Box Stockholm Viktig information Lista Small Cap Delårsrapport tredje kvartalet november 2008 ISIN-kod SE Kortnamn på OMX Nordic Exchange Stockholm ACAD B För detaljerad information hänvisas till prospektet som finns på

16

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Årsredovisning 2007 Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Året i korthet...1 Aktieägarinformation/Kort om Bure...2 VD-ord...4 Affärsidé, vision och kärnvärden...6 Bure

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 Förbättrad lönsamhet, ökad tillväxt och ytterligare renodling Bure återupptar utdelning Bures andel av portfölj bolagens EBITA-resultat ökade under året med 76 procent till 193 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Delårsrapport januari mars 2007 Betydande lönsamhetsförbättringar inom portföljbolagen Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade till 65 MSEK (29). Moderbolagets resultat efter skatt uppgick

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ Med sinnen för en ny tid 2 mars 2015 Under 2014 omsätter HiQ 1 378,8 Mkr. Rörelseresultatet uppgår till 147,4 Mkr. Vi har ett starkt kassaflöde

Läs mer

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Aktieägarinformation

Aktieägarinformation ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 Detta är Amasten 4 Vd har ordet 5 Nyckelhändelser under året 6 Amastenaktien 9 Förvaltningsberättelse 16 s rapport över totalresultatet 17

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Norrländskt okrångligt. Årsredovisning 2012. Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag

Norrländskt okrångligt. Årsredovisning 2012. Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag Norrländskt okrångligt Årsredovisning 2012 Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag Årsredovisning 2012 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Om AllTele 7 Det nya

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4 ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Detta är FormPipe Software 3 Verksamhet, marknad och organisation 4 Affärsområde NetDesign 6 Historik 1997 Utvecklingen av systemplattformen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag.

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag. Bolaget Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag. Affärsidén är att skapa en långsiktig och god värdetillväxt genom industriell

Läs mer

Delårsrapport januari september 2006

Delårsrapport januari september 2006 Delårsrapport januari september 2006 Fortsatt resultattillväxt Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för tredje kvartalet med 45 procent till 16 MSEK (11). Motsvarande resultat för de första

Läs mer

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Fokus ger fortsatt stark tillväxt Delårsrapport januari - mars 2014 Fokus ger fortsatt stark tillväxt Nyckeltal januari mars 2014 Omsättning 26,4 (16,0) MKR Rörelsemarginal 9,5 (1,4) procent Rörelseresultat 2,5 (0,2) MKR Kassaflöde 5,1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006......... KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr,

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

STARK TILLVÄXT MED BRA LÖNSAMHET

STARK TILLVÄXT MED BRA LÖNSAMHET DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 STARK TILLVÄXT MED BRA LÖNSAMHET JANUARI -- JUNI 2015 Omsättningen ökar och uppgår till 782,4 (694,8) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 89,6 (66,3) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q32014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

DELÅRSRAPPORT Q32014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 DELÅRSRAPPORT Q32014 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 SUMMERING 104 MILJ + 30% BESÖKARE JÄMFÖRT MED Q3 2013 KONCERNEN Q3 2014 Q3 2013 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 NETTOOMSÄTTNING (TKR) 11 258 11 400

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

teletrade årsredovisning 2000

teletrade årsredovisning 2000 teletrade årsredovisning 2000 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001.

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ) Inission Bolagsbeskrivning Maj 2015 Innehåll Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med?

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? ScienceHouse Lund AB (publ) Org. nr.: 556848-9362 Emissionsmemorandum november 2011 Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? Sammanfattning INNEHÅLL Sammanfattning

Läs mer