Välkommen som aktieägare i AcadeMedia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som aktieägare i AcadeMedia"

Transkript

1 Välkommen som aktieägare i AcadeMedia Den 21 oktober 2008 bildas det nya AcadeMedia, Sveriges största utbildningsbolag. AcadeMedia går då samman med Bures utbildningsbolag Anew Learning. Samgåendet görs genom att AcadeMedia köper alla aktier i Anew Learning av Bure. För dig som aktieägare i Bure innebär affären att du för 10 aktier i Bure får 1 aktie i AcadeMedia. Vi vill med detta dokument välkomna dig som ägare i AcadeMedia. Vi beskriver affären översiktligt och berättar om både företaget och marknaden. Fullständig information hittar du i prospektet som finns på

2 Den 18 september 2008 offentliggjorde AcadeMedia att ett bindande avtal hade undertecknats om förvärv av Bures utbildningsverksamhet Anew Learning. Affären slutfördes den 21 oktober 2008 och innebär att AcadeMedia förvärvat samtliga aktier i Anew Learning från Bure. Betalning skedde dels kontant, dels med nyemitterade aktier i AcadeMedia. Baserat på AcadeMedia-aktiens senaste betalkurs den 16 september 2008 om 99 kronor uppgick den totala köpeskillingen, inklusive uppskattad ränta till cirka 899 Mkr.

3 Det nya AcadeMedia AcadeMedias utbildningserbjudanden AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Vi är börsnoterade (Small Cap) och driver 70 för-, grund- och gymnasieskolor över hela Sverige. Bolaget är också verksamt inom vuxen- och företagsutbildning. Totalt har vi över elever. Bolagets erbjudande baserar sig på pedagogisk mångfald samt genomarbetade metoder och tekniker vårt mål är ett bestående resultat. AcadeMedia driver ett 70-tal skolor från Malmö i söder till Luleå i norr. Genom samgåendet med Anew Learning kan Acade- Media erbjuda ett bredare utbud. De nya utbildningarna finns huvudsakligen inom för- och grundskoleområdet, men även inom gymnasieskolan. Ett handelsgymnasium är också under utveckling och kommer att lanseras under hösten För- och grundskolor AcadeMedia har efter sammanslagningen av de två bolagen sammanlagt 16 förskolor på elva orter runt om i Sverige. Cirka barn är inskrivna på förskolorna. Vi har 25 grundskolor på 19 orter, på dessa skolor går idag cirka elever. Verksamheten inom för- och grundskolor drivs huvudsakligen under företagsnamnet Vittra. Vid sidan av dessa skolor finns Fenestra som driver två grundskolor i Göteborg. Gymnasieskolor AcadeMedias gymnasieverksamhet är fördelad på över 40 enheter på 29 orter och bolaget har totalt cirka elever inom gymnasieverksamheten. Flest enheter har NTI-gymnasiet som grundades redan 1968 men i gymnasieverksamheten ingår också varumärken som IT-Gymnasiet, Ljud & Bildskolan, Framtidsgymnasiet, Vittra, Didaktus, Rytmus, Drottning Blankas Gymnasieskola och Mikael Elias Teoretiska gymnasium. Genom den bredd som de olika skolornas profil ger kan AcadeMedia erbjuda gymnasieutbildningar med snart sagt varje inriktning. Vuxenutbildningar AcadeMedias vuxenutbildningar omfattar i huvudsak kommunala vuxenutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, kvalificerad yrkesutbildning och företagsutbildningar. Denna verksamhet bedrivs under namnen AcadeMedia, NTI Distans och Didaktus. Vi har dessutom mindre verksamheter inom rehabilitering, omställning och rekrytering. Varumärken AcadeMedias varumärken består av dess skolor. NTI, Vittra och andra välkända namn finns på många orter i Sverige. Genom att bygga vår verksamhet på olika varumärken tydliggörs AcadeMedias erbjudande och möjliggör en effektiv marknadsområdesfokusering. Kommunikationen med elever, beslutsfattare och andra underlättas också tack vare våra varumärken. För- och grundskola Gymnasieskola vuxenutbildning V u x NTI Gymnasiet Om du vill ha löpande information om AcadeMedia kan du prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information genom att registrera dig på vår hemsida. 3

4 Effekter av samgåendet mellan AcadeMedia och Anew Learning När AcadeMedia och Anew Learning går samman betyder det att vi kan erbjuda våra elever utbildning från förskolan hela vägen till högskolan. Vi breddar vårt utbud, samtidigt som utbudet förlängs och gäller under hela utbildningstiden. Vi kommer på ett naturligt sätt att kunna erbjuda våra avgångselever, oavsett var de befinner sig i utbildningstrappan, en fortsättning på utbildningen. Här finns som vi ser det möjligheter att öka våra intäkter. Det finns också möjligheter till samordning exempelvis genom att elever vid brist på plats på en viss skola kan erbjudas plats på en annan av bolagets skolor. Mer kostnads- och tidseffektiva nyetableringar kan också göras, vi får också större möjligheter att delta i utannonserade upphandlingar. Vi kan också samutnyttja lokaler, lärare och stödresurser vilket ger en högre effektivitet i verksamheten. Effektivisering och samordning av koncerngemensamma funktioner, som exempelvis administration, inköp, lokalförsörjning, konceptutveckling, IT, ekonomi, personaloch elevhanteringssystem är andra exempel på betydelsefulla kostnadssynergier. Anställda Per den 30 juni 2008 hade AcadeMedia proforma anställda, varav 62% är kvinnor. Organisation, ledning och styrelse Operativ struktur Organisationsschemat nedan beskriver AcadeMedias operativa struktur efter samgåendet med Anew Learning. De enheter som är inringade av den streckade linjen kommer från Anew Learning. Verksamheten drivs i dotterbolag som i sin tur äger ett antal skolor. Utvecklingen av skolprofilerna sker i dotterbolagen. AcadeMedia Fenestra Vittra IT-Gymnasiet Didaktus Rytmus Framtidsgymnasiet lbs NTI AcadeMedia Eductus (KY) AcadeMedia Learning consulting För- och grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Tidigare inom Anew Learning 4

5 Styrelse Vid extra bolagsstämma i AcadeMedia den 20 oktober 2008 valdes ny styrelse i AcadeMedia. På förslag från bolagets större aktieägare beslöt stämman välja följande styrelse: Patrik Tigerschiöld ordförande Josef Elias vice ordförande Björn Björnsson Fredrik Grevelius Martin Henricson Ann-Sofi Lodin Staffan Lund Ledande befattningshavare Marcus Strömberg VD och koncernchef Torbjörn Sannerstedt Ekonomidirektör Klas Anstrin Ekonomidirektör, Anew Learning AB Josef Elias Anders Hvarfner Martin Sandgren Bengt Ekberg Jonas Johansson Pia Sander Företagsutbildningar 2 % gymnasium 16 % övrig offentlig utbildning 17 % Förskola 30 % UTBILDNINGSMARKNADEN Totalmarknaden bedöms vara cirka 200 miljarder per år. grundskola 35 % Utbildningsområdet i Sverige omfattar för- Högskola studenter och grundskola, gymnasieskola, högskola, övriga vuxenutbildningar inom det offentliga systemet samt företagsutbildningar. I bran- Vuxenutbildning deltagare schen omsätts cirka 200 miljarder kronor per år. Antalet elever som går på friskolor ökar stadigt. I förskolan är det cirka sjutton procent, i grundskolan cirka nio procent, medan det i gymnasieskolan är runt sjutton procent. Den senare siffran är en fördubbling från I illustrationen till höger framgår hur många elever som går på någon av AcadeMedias skolor. Gymnasieskola Grundskola Fokus för oss är att utveckla människor och skapa ett mätbart resultat elever elever Förskola elever 5

6 VD HAR ORDET Nu bildar vi Sveriges största utbildningsföretag Genom samgåendet med Anew Learning blir AcadeMedia den största och ledande aktören på den svenska utbildningsmarknaden. AcadeMedia drivs av en stark vision om att vara med och utveckla utbildningsbranschen både avseende kvalitet och effektivitet. Våra verksamheter ska ligga i framkant, liksom vårt bidrag till utvecklingen av det allmänna utbildningssystemet. I och med samgåendet med Anew Learning blir vi ett betydande företag med alla de fördelar det medger. Samtidigt är det viktigaste för oss att alla delar av koncernen växer och utvecklas under sina respektive namn. Utbildningsfrågor rör vid själva grunden i arbetslivet och samhällets utveckling. Utbildningsfrågor engagerar alla. Som stor privat aktör känner vi ett stort ansvar att utveckla och driva dessa frågor. Vår existens i denna bransch är kopplad till att vi tillför värde och kvalitet. Om vi inte gör ett bra jobb får vi helt enkelt inga elever och kunder. Därför är det särskilt glädjande att så många nya kunder och elever söker sig till AcadeMedias olika utbildningar. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, och vi kommer att fortsätta arbeta för att ha de bästa utbildningarna inom våra segment. Varje dag möter det nya AcadeMedia omkring deltagare i våra olika verksamheter. Utbildning öppnar dörrar till nya arbeten och nya möjligheter. Fokus för oss är att utveckla människor och skapa ett mätbart resultat. För oss är också resultat att lyckas i det lilla. Även om vi är Sveriges största utbildningsföretag bygger vårt företag på många små utbildningsenheter med lokala skolledare med ett enormt engagemang. Vi har idag cirka medarbetare, 70 rektorer och skolchefer, och en rad andra ledare, alla med stor branscherfarenhet. Deras engagemang kombinerat med välutvecklade metoder skapar vår framgång. Självklart kommer konkurrensen att öka, och fler aktörer är på väg in på marknaden. Samtidigt pågår också en stark trend mot ökad andel elever i fristående skolverksamhet i alla stadier. Trots den ökning vi har sett under de senaste åren är det fortfarande en mindre andel elever som går i en fristående skola eller förskola. Därmed finns det utrymme för flera aktörer att växa med marknaden. Den position som AcadeMedia byggt upp är stark. Vi bygger för framtiden genom en rad satsningar och fortsatta förvärv. Vi hoppas och tror att AcadeMedia kan fortsätta att vara med och utveckla utbildningsbranschen i Sverige. Vi ser fram emot en mycket spännande och utmanande framtid som deltagare, medarbetare och aktieägare. Vi har bara börjat. Marcus Strömberg VD 6

7 7

8 Ordföranden har ordet AcadeMedia framtidens utbildningsbolag Att bli föreslagen som ordförande i det nya AcadeMedia är inte bara spännande och utmanande. Det stämmer också till eftertanke. Jag har varit aktiv inom friskolebranschen sedan 2000, senast som styrelseordförande i Bure som satsat kraftfullt inom detta område. Satsningen har varit framgångsrik, vilket inte minst syns på elevtillströmningen och på antalet intresseanmälningar från mycket kvalificerade lärare som vill arbeta hos oss. Jag hoppas att AcadeMedias aktie kommer att intressera många, både nuvarande och nya ägare. Vi vill skapa ett företag som gör aktien attraktiv för småsparare, likväl som för stora institutionella ägare. Vi välkomnar också mycket långsiktiga investerare som pensionsoch livbolag. Nu tar vi ett stort steg i utvecklingen inte bara av företaget AcadeMedia utan av hela utbildningsbranschen. Bureägda Anew Learning och AcadeMedia går samman och därmed bildas Sveriges största utbildningsbolag. Det innebär både ett stort ansvar och stora möjligheter. Det nya bolag vi nu skapar är till för människor under hela deras utbildningstrappa. Vi tar emot dem i förskolan och lägger grunden. I grundskolan får de en bred kunskapsbas och utvecklas till ungdomar. I gymnasieskolan väljer de fritt om de vill specialisera sig eller förbereda sig för högskolestudier. Om de sedan väljer yrkeslivet kan vi hjälpa dem att hitta rätt arbetsplats, vill de fortsätta studera kan de gå vidare till högskolenivå eller senare med kvalificerad yrkesutbildning. Allt inom nya och större AcadeMedia. En annan del i uppdraget är den förändring av utbildningsväsendet som vi sett de senaste åren, och som nu fortsätter. Friskolereformen har skapat ett nytänkande som smittat av sig även på de kommunala skolorna. Utbildningssystemen är ryggraden och livsnerven i ett civiliserat samhälle och här har vi skapat unika möjligheter att ta tillvara det bästa som kommer fram i en förändringsprocess. Förändringen är inte färdig, nya spelregler skapas hela tiden och heta debatter kommer att föras om hur den bästa skolan skapas. För en verksamhet som vår blir det då viktigt att vara transparent och tydlig med vad vi kan och vad vi inte kan. Bara genom att ha en öppen, ärlig och värdig diskussion, med elevens livschanser i fokus, kan vi tillsammans skapa ett bättre utbildningssystem. Jag ser fram emot att tillsammans med er alla, elever, pedagoger, rektorer, föräldrar, chefer, kommuner, politiker, tillsynsmyndigheter, aktieägare och andra få skapa ett av världens bästa utbildningsystem. Patrik Tigerschiöld Styrelsens ordförande 8

9 9

10 AFFÄREN Kort om affären Samgåendet är gjort genom att AcadeMedia förvärvade samtliga utestående aktier i Anew Learning från Bure. Köpeskillingen utgjordes av nyemitterade B-aktier i AcadeMedia och 270,0 Mkr kontant, inklusive kompensation för nettokassa och skattemässiga förlustavdrag, jämte ränta på del av kontantlikviden för tiden från 30 juni 2008 till och med tillträdesdagen. Samgåendet mellan AcadeMedia och Anew Learning genomfördes den 21 oktober 2008 genom att AcadeMedia förvärvade samtliga utestående aktier i Anew Learning från Bure. Baserat på AcadeMedia-aktiens senaste betalkurs den 16 september 2008 om 99 kronor uppgick den totala köpeskillingen, inklusive uppskattad ränta, till cirka 899 Mkr. AcadeMedia har finansierat kontantdelen av köpeskillingen genom banklån. Den slutliga köpeskillingen kan dock komma att förändras till följd av ömsesidiga garantiåtaganden. En del i överenskommelsen med Bure var att samtliga innehavare av A-aktier i Acade- Media, i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, ska begära omvandling av sina respektive A-aktier till B-aktier i AcadeMedia. Bures utdelning av aktier i AcadeMedia Som ett led i transaktionen har Bure kallat till extra bolagsstämma den 6 november 2008 för att besluta om utdelning av Bures totala innehav av aktier i AcadeMedia till sina aktieägare. Det totala innehavet inkluderar då både Bures tidigare innehav av aktier i AcadeMedia och de aktier som Bure erhållit genom apportemissionen i AcadeMedia. Totalt delar Bure ut aktier av serie B i AcadeMedia till sina aktieägare, motsvarande 69,6 % av aktierna i AcadeMedia. Aktieägare med 37,8 % av kapitalet och rösterna i Bure har åtagit sig att rösta för beslutet om utdelning av Bures samtliga aktier i AcadeMedia. Efter Bures utdelning av AcadeMedia-aktier beräknas AcadeMedia få en aktieägarkrets med cirka aktieägare. Bures aktieägare får en (1) aktie i AcadeMedia för tio (10) aktier i Bure. 10

11 11

12 FINANSIELL INFORMATION Finansiell information i sammandrag 18 september Principöverenskommelse om affären offentliggörs. 20 oktober Extra bolagsstämma i AcadeMedia, beslut om apportemission av nya B-aktier. 21 oktober Affären genomförs. 24 oktober Bure/Anew Learning publicerar delårsrapport för januari-september Slutet oktober De nyemitterade B-aktierna i AcadeMedia tas upp till handel på OMX Nordic Exchange Stockholm. 6 november AcadeMedia offentliggör delårsrapport avseende perioden januari-september november Extra bolagsstämma i Bure beslutar om utdelning av samtliga sina aktier i AcadeMedia till sina aktieägare. Slutet november Bures aktieägare har AcadeMedia-aktier på sina VP-konton. Proformaredovisning för den sammanslagna koncernen Resultaträkning Jan-Dec 2007 (Mkr) AcadeMedia Anew Learning Justeringar Nya koncernen proforma Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Resultat efter avskrivningar Nettoresultat Vinst per aktie (kr) 5,4 e.r. e.r. 5,5 Resultaträkning Jan-Jun 2008 (Mkr) AcadeMedia Anew Learning Justeringar Nya koncernen proforma Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Resultat efter avskrivningar Nettoresultat Vinst per aktie (kr) 3,1 e.r. e.r. 5,1 12

13 Balansräkning 30 juni, 2008 (Mkr) AcadeMedia Anew Learning Justeringar Nya koncernen proforma Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga, ej räntebärande skulder Räntebärande skulder Kortfristiga, ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Nettolåneskuld (-)/ Nettokassa (+) Eget kapital per aktie (kr) 47 e.r. e.r. 43 Harmonisering av tillämpade redovisningsprinciper mellan AcadeMedia och Anew Learning har gjorts i proformasammanställningarna ovan och är redovisade i kolumnen Justeringar i ovanstående resultat- och balansräkningar. Finansiell information i detta dokument baseras på information i pressrelease offentliggjord av AcadeMedia den 18 september

14 FINANSIELL INFORMATION Aktieägarstruktur efter Bures utdelning av aktier Nedan illustreras AcadeMedias aktieägarstruktur efter beslut av extra bolagsstämma i Bure den 6 november 2008 om utdelning av Bures totala innehav av aktier i AcadeMedia till sina aktieägare, samt efter omstämpling av samtliga A-aktier till B-aktier. Aktieägare A-aktier B-aktier Andel av röster och kapital, % Skanditek ,9 Josef Elias Holding AB inkl privat ,8 Catella ,0 LBS Intressenter AB ,6 Nordea ,3 Sandra Unterman Holding AB ,5 Eikos ,2 Lannebo Fonder ,9 SEB ,0 Fredrik Grevelius ,0 Radar ,3 Länsförsäkringar småbolagsfond ,2 Sjunde AP-fonden ,2 Swedbank ,1 JP Morgan ,0 Övriga aktieägare ,0 Summa ,0 Tabellen ovan baseras på ägaruppgifter, från VPC, för AcadeMedia och Bure per 30 september 2008, justerat för därefter kända förändringar. Nuvarande Bure-aktieägares andel av röster och kapital i AcadeMedia kommer efter Bures utdelning och omstämpling av A-aktier till B-aktier uppgå till sammanlagt cirka 69,6 %. Antalet aktieägare i AcadeMedia beräknas efter genomförd Lex Asea-utdelning av Bures AcadeMedia-aktier till Bures aktieägare uppgå till cirka Kursutveckling Grafen nedan visar kursutvecklingen i bolagets aktie från 1 oktober 2007 till och med 16 oktober AcadeMedia under tiden 1 oktober 2007 till 16 oktober B Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000 tal (inkl.efteranm.) OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NASDAQ OMX 14

15 AcadeMedias utbildningsorter Adresser Huvudkontor AcadeMedia AB (publ) Skärgårdsgatan Göteborg Telefon: Fax: Det sammanslagna bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholm. Revisorer Ernst & Young AB Odinsgatan Göteborg Staffan Landén Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lilla Bommen Göteborg Johan Rippe Auktoriserad revisor Central värdepappersförvarare VPC AB Regeringsgatan 65 Box Stockholm Viktig information Lista Small Cap Delårsrapport tredje kvartalet november 2008 ISIN-kod SE Kortnamn på OMX Nordic Exchange Stockholm ACAD B För detaljerad information hänvisas till prospektet som finns på

16

Bilaga till pressmeddelande "Bindande avtal tecknat mellan Bure och AcadeMedia om samgående mellan AcadeMedia och Anew Learning"

Bilaga till pressmeddelande Bindande avtal tecknat mellan Bure och AcadeMedia om samgående mellan AcadeMedia och Anew Learning Bilaga till pressmeddelande 2008-09-18 "Bindande avtal tecknat mellan Bure och AcadeMedia om samgående mellan AcadeMedia och Anew Learning" Kommentarer till sammanslagningen Genom sammanslagningen skapas

Läs mer

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola Inbjudan till presskonferens idag AcadeMedias vd Marcus Strömberg och Bengt Ekberg, vd på Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola, presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Q2 AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Fortsatt god tillväxt och stabil lönsamhet ACADEMEDIA VÄXER UNDER ANDRA KVARTALET MED 18% FÖRVÄRV AV NORRSKENETS FRISKOLOR AB SOM DRIVER FÖR-

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008

AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008 Q1 AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008 Delårsrapport kvartal ett 2008 RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 14,1 MKR (6,3 MKR) HÖJD TILLVÄXTPROGNOS FÖR GYMNASIEVERKSAMHETEN 2008 OCH 2009 GODA FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7

AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7 Q2 AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7 Delårsrapport kvartal två 2007 AcadeMediaS resultatutveckling är fortsatt positiv och verksamheten bedöms fortsätta ha en god

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) b o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7

AcadeMedia AB (publ) b o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7 Q4 AcadeMedia AB (publ) b o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7 Bokslutskommuniké 2007 AcadeMedia gör sitt bästa kvartals- och årsresultat Hittills. Fortsatt resultatförbättring för kvartal fyra med

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009

AcadeMedia AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 Q3 AcadeMedia AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 Stark tillväxt på 20 % och stabilt rörelseresultat KRAFTIG MARGINALFÖRBÄTTRING I VUXENUTBILDNINGEN ACADEMEDIA HAR ANSTÄLLT ÖVER 250 NYA LÄRARE

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Global Reports LLC. AcadeMedia AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2008

Global Reports LLC. AcadeMedia AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2008 Q2 AcadeMedia AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL TVÅ 2008 Delårsrapport kvartal två 2008 RÖRELSERESULTATET ÖKAR TILL 15,7 MKR (7,7 MKR) TILLVÄXTEN FÖR GYMNASIEVERKSAMHETEN ÖVERSTIGER TIDIGARE PROGNOS PRINCIPÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ)

Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ) Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ) OM PROSPEKTET Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ)

Header Compression Sweden Holding AB (publ) Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember sida 1 av (9) Header Compression Sweden Holding AB

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer