Bolagsstyrningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrningsrapport"

Transkript

1 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrningsrapport Bolaget har en bolagsstyrning som uppfyller de krav som uppställs i bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter. Bolaget tillämpar de principer för bolagsstyrning som årsstämman har beslutat om och som finns i bolagsordningen och i instruktionen för valberedningen. Dessa dokument finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Utöver dessa tillämpas även en rad instruktioner för bolagsstyrning som styrelsen har beslutat om, bland annat arbetsordning för styrelse, VD-instruktion, instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen, finans- och kommunikationspolicy etc. Styrelsen har fungerat som ersättnings- och revisionsutskott. Tillämpning av Koden Koden ska tillämpas av alla svenska bolag vars aktier är noterade för handel på en reglerad marknad. I enlighet med Kodens princip följ eller förklara redovisar Bolaget eventuella avvikelser från Koden och motiverar sådana avvikelser i den årliga bolagsstyrningsrapporten. Under verksamhetsåret 2014 har Bolaget inte avvikit från någon bestämmelse i Koden. Aktien och aktieägare Bolagets B-aktier är sedan den 9 april 2014 handlade på NASDAQ First North och sedan den 11 december 2014 på NASDAQ First North Premier. Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission. Vid utgången av 2014 fanns det totalt stamaktier av serie A vilka berättigar till fem (5) röster per aktie i Bolaget och stamaktier av serie B vilka berättigar till en (1) röst per aktie i Bolaget, således totalt aktier och röster. Börskursen per sista december 2014 var 45,4 kronor/b-aktie. Vid utgången av 2014 uppgick aktiekapitalet till ,37 kronor. Vid årsskiftet hade Bolaget (7 125) aktieägare. Bolaget har två aktieägare, Kvalitena AB (publ) och Svensk Bolig Holding AB, med ett aktieinnehav som överstiger 10 procent av kapitalet. De tio största ägarna representerade tillsammans 80,1 procent av totalt aktiekapital vid utgången av året. Läs mer om Bolagets största aktieägare på Årsstämma På årsstämman behandlas de frågor som följer av Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen. Kallelse till bolagsstämma sker utifrån Bolagets bolagsordning. Stämman beslutar i enlighet med de majoritetskrav som framgår av aktiebolagslagen. Årsstämma för 2014 hölls den 21 maj På årsstämman fattades bland annat beslut om vinstutdelning, val av styrelse, ersättningar till styrelse och revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt val av valberedning. Styrelsens ordförande och bolagets VD redogjorde för verksamheten, styrelsens och ledningens arbete samt händelser under året. Protokoll från årsstämman finns att tillgå på Bolagets webbplats. Årsstämma 2015 kommer att äga rum den 12 maj 2015 kl på Armémuseum. Kallelse till årsstämman kommer att finnas tillgänglig på engelska. Styrelsen har med hänsyn till Bolagets ägarkrets och vad som är ekonomiskt försvarbart ansett att övrigt material inför stämman endast ska tillhandahållas på svenska. Av samma skäl erbjuds inte heller distansdeltagande eller simultantolkningar av stämmoförhandlingar. Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida efter stämmans genomförande. Läs mer om Bolagets årsstämma på Valberedning Valberedningen lämnar förslag till val av ordförande på årsstämman, styrelse och dess ordförande, samt arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag till val av revisor. Valberedningen ska i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen. Instruktionen för valberedningens arbete finns tillgänglig på Bolagets webbplats. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämman för en period som sträcker sig till och med nästkommande årsstämma. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Tre av ledamöterna ska representera de aktieägare som den 31 oktober är bland de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet samt styrelsens ordförande. Sker väsentliga förändringar i ägarbilden kan valberedningens sammansättning komma att ändras för att återspegla detta. Minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets aktieägare på sätt som anges i Koden. Valberedningens sammansättning offentliggörs så snart valberedningen utsetts. På extra bolagsstämma den 27 oktober 2014 valdes Gustaf Bodin (representerande Frasdale International B.V), Geir I Solberg (representerande Svensk Bolig Holding AB) och Knut Pousette (styrelsens ordförande men även representerande Kvalitena AB) till valberedningens representanter inför årsstämman Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det på bolagets webbplats eller genom att skriva brev till valberedningen. Valbered- 46 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

2 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ningens förslag och motiverade yttrande presenteras på bolagets webbplats senast i samband med utfärdande av kallelsen till årsstämman. Revisionsutskott Styrelsen i sin helhet utför revisionsutskottets uppgifter. Dessa uppgifter består i att bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Ersättningsutskott Styrelsen i sin helhet utför ersättningsutskottets uppgifter vilket inbegriper att bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Dessa uppgifter inkluderar även att utvärdera befintliga program för rörlig ersättning samt tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare som antas årligen av årsstämman. Styrelse Styrelsen är sammansatt för att aktivt och effektivt kunna stödja ledningen i utvecklingen av Bolaget. Styrelsen ska vidare följa och kontrollera verksamheten. Kompetens och erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen, finansiering, affärsutveckling och kapitalmarknadsfrågor är därför särskilt viktig inom styrelsen. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Styrelsens ledamöter utses på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Under 2014 valdes Knut Pousette, Ronald Bengtsson, Mats Höglund, Ranny Davidoff och Bjarne Eggesbø till styrelseledamöter. Knut Pousette som styrelsens ordförande. Inga suppleanter valdes. Alla styrelsens ledamöter anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen medan två av styrelsens ledamöter anses vara beroende i förhållande till bolagets större ägare enligt Kodens definitioner. Styrelsens arbete Styrelsen arbetar utifrån en arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens respektive VD:ns ansvarsområden, ordförandens arbetsuppgifter, hur och när styrelsemöten ska ske samt dagordningen för dessa möten. Styrelsen anger formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per år. Varje sammanträde följer en godkänd dagordning. Beslutsunderlag rörande varje förslag på dagordningen sänds i förväg till samtliga ledamöter. I arbetsordningen fastställs även att styrelsen ska se till att Bolagets revisorer minst en gång per år personligen närvarar och för styrelsen presenterar sina iakttagelser vid granskningen av bolaget och sin bedömning av bolagets interna kontroll. Styrelsen har i enlighet med 8 kap. 5 aktiebolagslagen (2005:551) fastställt en instruktion för ekonomisk rapportering. Enligt denna får styrelsen månadsvisa rapporter från VD och ledning avseende resultaträkning för berörd period och ackumulerat jämfört med motsvarande period föregående år, balansräkning för berörd period och med motsvarande tidpunkt föregående år, i förekommande fall prognos jämfört med budget för helår samt även nyckeltal såsom (i) Loan To Value ratio (ii) Räntetäckningsgrad, (iii) Eget kapital per aktie, (iv) Vinst per aktie, (v) Förvärv och försäljningar av förvaltningsfastigheter (vi) Upptagande av nya lån. Kvartalsvis får styrelsen rapporter innehållande resultaträkning och kassaflödesanalys för berörd period och ackumulerat jämfört med motsvarande period föregående år, balansräkning för berörd period och med motsvarande tidpunkt föregående år, i förekommande fall prognos jämfört med budget för helår, skriftliga kommentarer till den ekonomiska utvecklingen samt motsvarande nyckeltal som för månadsrapporterna och redovisning av pågående renoveringar, samt färdigställda renoveringar för perioden. Vidare kan nämnas att styrelsen vid varje styrelsemöte från VD erhåller en redogörelse för Bolagets strategiska utveckling, väsentliga händelser under kvartalet, rapport om tvister (om några), summan av utestående borgensoch andra ansvarsförbindelser, redogörelse för renoveringar och i förekommande fall delårsrapport, finansrapport innehållande uppgifter om räntebindning, om kapitalbindning, om finansiella mål, derivat och snittränta, samt en gång per år: utkast till årsredovisning samt bokslutskommuniké. Vid styrelsemöte som närmast föregår ingången av räkenskapsår lägger VD fram utkast till budget för kommande räkenskapsår. Möjlighet att lämna förslag till styrelsen finns via Styrelsens ansvar Styrelsen ansvarar för att bolaget följer aktiebolagslagen, reglerna för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden samt andra förordningar och lagar, bolagsordningen och de interna styrinstrumenten. Styrelsen beslutar om strategier och mål, interna styrinstrument, större köp och försäljningar av fastigheter, andra större investeringar samt finansiering. Styrelsen ansvarar för att löpande följa upp verksamheten och säkerställa att riktlinjer samt organisation och ledning är ändamålsenliga och att den interna kontrollen är god. Styrelsen ansvarar även för att utvärdera den operativa ledningen och planera för ledaråterväxten. Styrelsen arbetar för att säkerställa en hög och jämn kvalitet i den finansiella rapporteringen. Det sker bland ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 47

3 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT annat genom instruktioner för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen, genom kommunikationspolicyn samt genom beaktande av eventuella observationer, rekommendationer eller förslag från revisorer eller revisionsutskottet. Årsredovisning och samtliga delårsrapporter behandlas och godkänns av styrelsen. Styrelsen har delegerat till bolagsledningen att säkerställa kvaliteten i finansiella presentationer och pressmeddelanden. Ordförandes ansvar Styrelseordföranden leder arbetet i styrelsen och ska se till att styrelsens beslut verkställs. Ordföranden företräder även bolaget i ägarrelaterade frågor. Ordföranden har en löpande dialog med VD:n och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får den information och det underlag som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Koncernledning/Affärsledning För närvarande är koncernens ledande befattningshavare följande personer: Ulf Nilsson, VD - Ansvarig enligt VD-instruktion, Per-Axel Sundström, CFO (Finansdirektör) - Ansvarig för koncernens redovisning, finansiering och rapportering, Anders Häggström, Förvaltningschef - Ansvarig för förvaltningen av koncernens fastigheter. Jenny Wärmé, Bolagsjurist - Ansvarig för legala frågor, styrelsen sekreterare samt legalt stöd till övriga i koncernen. Fredrik Brunnberg, Projektchef - Ansvarig för projektutveckling, renoverings- och byggprojekt för koncernens fastigheter. Jonas Andersson, Transaktions- och analyschef - Ansvarig för transaktion, analys och värdering. Mats Hedberg, IR-chef - Ansvarig för investerarrelationer. Dessa personer utgör bolagets ledningsgrupp. Ledningsgruppen träffas regelbundet (f.n. månadsvis). Ledningsgruppens medlemmar ansvarar för sina respektive områden inom Bolaget och bereder tillsammans med VD ärenden för styrelsen. VD fattar de beslut i den löpande verksamheten som faller inom ramen för VD-instruktion efter samråd med affärsledningen. Verkställande direktör Bolagets VD ansvarar för att praktiskt sköta och koordinera den löpande verksamheten. VD utför sitt arbete utifrån en instruktion som årligen antas av styrelsen. Av VD-instruktionen framgår bland annat att VD är ansvarig för att Bolagets medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt, att Bolagets överlevnad på lång sikt säkerställs, att Bolaget tillförs nödvändig kompetens, samt att Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar, regler, författningar och myndighetsföreskrifter relevanta för Bolagets verksamhet samt i enlighet med bolagsordningen. VD ska vidta åtgärder för att Bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag. Ulf Nilsson är VD i Bolaget sedan Externa revisorer De externa revisorerna granskar styrelsens och VD:ns förvaltning av Bolaget, samt årsredovisningen. Mikael Ikonen och Ingemar Rindstig från Ernst & Young AB är valda till revisorer för Bolaget för tiden till och med årsstämman Utöver revision har Bolagets revisorer under de senaste åren även tillhandahållit rådgivning kring transaktioner, skatt och administration. Arvode utgår enligt godkänd räkning. Under 2014 uppgick revisionsarvodet i koncernen till 2,0 Mkr. Styrelsens arbete under 2014 Under 2014 sammanträdde styrelsen 22 gånger. Bland de ärenden som styrelsen har behandlat kan nämnas Bolagets strategi, mål, affärsplan, marknad, köp och försäljningar av fastigheter, investeringar i befintliga fastigheter, upptagande av lån och andra finansieringsfrågor, fastställande av försäljningsmandat och principer för rörliga ersättningar. Vid styrelsens sammanträden har även bolagets VD, och chefsjurist, tillika styrelsens sekreterare, närvarat. Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sina arbetsformer och rutiner. Utvärderingen syftar till att säkerställa väl fungerande processer för informationsinsamling, rapportering, analys, planering och beslutsfattande. Utvärderingen syftar även till att säkerställa att styrelsen har nödvändig kompetens. Resultatet av utvärderingen rapporteras till valberedningen och utgör underlag för nomineringsarbetet. Ersättning till styrelsen Till styrelsen utgår arvode enligt beslut på årsstämman. Följande arvoden har beslutats på bolagsstämma. Arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till kronor att fördelas med kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller koncernen (not 3 sid 75). Arvodet avser ersättning för en period av ett år. Den ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna fram till årsstämman 2015 ska beräknas proportionellt i förhållande till det datum respektive styrelseledamot valdes in i styrelsen. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget. Ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman antar årligen riktlinjer för ersättningar och 48 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

4 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Enligt för årsstämman 2015 föreslagna riktlinjerna ska Bolaget erbjuda sådana ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga samt enkla, långsiktiga och mätbara. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken för VD skall baseras på koncernens resultat per aktie och för övriga ledande befattningshavare på förbättringar inom respektive persons ansvarsområde vad gäller resultat per aktie, omsättning, operativt nettoresultat och kapitalomsättningshastighet samt utfall av individuella aktivitetsplaner. Rörlig lön skall maximalt motsvara 50 procent av den fasta årslönen för VD och maximalt mellan 30 och 70 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare. Mellan bolaget och ledande befattningshavare skall uppsägningstiden inte vara längre än högst 6 månader och avgångsvederlag skall inte motsvara mer än 18 månadslöner (grundlöner) för VD och 12 månadslöner (grundlöner) för övriga ledande befattningshavare. Pensionsrätt skall gälla från tidigast 62 års ålder. VD omfattas av en premiebaserad plan enligt vilken avtalad premieavsättning får uppgå till högst 35 procent av grundlönen. Övriga ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige omfattas av ITP-planen, utöver vilken kan utgå viss premiebaserad förstärkning. Ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta. Styrelsen skall varje år överväga om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman eller inte. Aktiekursrelaterade incitamentsprogram som inte beslutas av bolagsstämman skall ej förekomma. Om en styrelseledamot är anställd av bolaget utgår ersättning till sådan ledamot enligt dessa riktlinjer, varvid särskild ersättning för uppdraget som styrelseledamot inte skall erläggas. Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår ersättning som skall vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Intern kontroll och riskhantering Intern kontroll är viktigt för att säkerställa att de beslutade målen och strategierna ger det resultat som önskas, att lagar och regler följs samt att risken för oönskade händelser och fel i rapporteringen minimeras. Nedan beskrivs hur den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen är organiserad. Kontrollmiljö Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets interna kontroll. VD har det löpande ansvaret för att intern styrning och kontroll upprätthålls. Bolagets interna kontroll vilar på den kontrollmiljö som styrelse och ledning kontinuerligt verkar utifrån, men även de beslutsvägar, befogenheter och ansvarsområden som har kommunicerats i organisationen. Riskbedömning En väsentlig beståndsdel i den interna kontrollen är att ha en tydlig bild av de risker för fel som kan finnas i den externa rapporteringen och att en organisation och processer finns för att hantera dessa risker. Bolaget arbetar kontinuerligt och aktivt med att kartlägga, bedöma och hantera de risker som bolaget utsätts för i sin finansiella rapportering. En bedömning av risken för fel i den finansiella rapporteringen sker årligen för varje rad i resultat- räkningen, rapporten över finansiell ställning och kassaflödesanalysen. För de poster som är väsentliga och/ eller har förhöjd risk för fel finns processer för att minimera denna risk. Processerna gäller inte bara själva ekonomiprocesserna utan innefattar även bland annat verksamhetsstyrnings- och affärsplansprocesser samt IT-system. Kontrollaktiviteter Bolaget har utformat sin interna kontroll så att kontrollaktiviteter genomförs rutinmässigt, på en övergripande nivå alternativt är av en mer processorienterad karaktär. Exempel på övergripande kontroller är löpande resultatanalys utifrån den operativa och legala koncernstrukturen samt analys av nyckeltal. Formella avstämningar, attester och liknande kontroller är exempel på rutin- eller processorienterade kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Kontrollaktiviteterna har utformats för att hantera de väsentliga riskerna avseende den finansiella rapporteringen. Information och kommunikation Styrelsen får löpande ekonomisk rapportering och vid varje ordinarie styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska ställning. Bolagets revisor rapporterar personligen sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollen en gång om året. All information som kan vara kurspåverkande meddelas marknaden via pressmeddelande. Bolaget har säkerställt att informationen når marknaden samtidigt. VD samt CFO är utsedda till talespersoner i finansiella frågor. Uppföljning Styrelsen begär från företagsledningen kontinuerligt bedömningar av risker i verksamheten. Bolaget har ingen internrevisionsfunktion. Den interna kontrollen bedöms vara god och ändamålsenlig för en organisation av Bolagets storlek, varför styrelse och ledning inte ser något behov av en internrevisionsfunktion. ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 49

5 FÖRETAGSLEDNING & STYRELSE Bolaget STYRELSE Knut Pousette, Ledamot och styrelseordförande Född: 1972 Medlem av styrelsen sedan: Styrelseordförande sedan 2013 Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet Övriga nuvarande uppdrag: VD för Kvalitena AB (publ.), styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB, Gimmel Fastigheter AB, Sörmlandsporten AB, Stencap Holding AB Swepure AB, styrelseordförande i Kvalitena Danmark AB, stiftelsen Carpe Scientia/Campus Manilla och Fredrikshovs utbildnings AB. Tidigare befattningar: VD och styrelseledamot för Storholmen Förvaltning Aktiebolag och Klaraberg Business Advisors AB. Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Knut Pousette äger B-aktier och Teckningsoptioner i bolaget. Ronald Bengtsson, Ledamot Född: 1957 Medlem av styrelsen sedan: 2008 Utbildning: Marknadsekonom IHM Övriga uppdrag: - Tidigare befattningar: Verkställande direktör i D. Carnegie & Co. Ledamot av Sveriges Reklamförbund (numera Komm) samt ordförande i Sveriges Reklamförbund, västra regionen. Tidigare lärare på IHM Business School samt Berghs School of Communication. Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget. Ronald Bengtsson äger B-aktier i bolaget. Mats Höglund, Ledamot Född: 1948 Medlem av styrelsen sedan: 2009 Utbildning: Pol. Mag., Uppsala universitet Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Mantacore AB och Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt; styrelseledamot i KM Höglund Konsult & Förvaltning AB samt suppleant i Bar- och restaurantkonsult Norr AB och Akium AB. Tidigare befattningar: Ledande befattningar under 25 år i olika företag inom försäkrings/finansområdet. Styrelseordförande i Bliwa Skadeförsäkring AB och Solid Försäkringsaktiebolag samt styrelseledamot i Resurs Holding AB, Försäkringsaktiebolaget Assuransinvest MF med flera bolag. Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning respektive större aktieägare i bolaget. Mats Höglund äger inga B-aktier i bolaget. 50 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

6 FÖRETAGSLEDNING & STYRELSE Ranny Davidoff, Ledamot Född: 1961 Medlem av styrelsen sedan: 2014 Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet Övriga uppdrag: Styrelseledamot Frasdale B.V., styrelseledamot Omega Investment B.V., styrelseledamot Bosystem Nordic AB. Tidigare befattningar: - Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Frasdale Int. BV innehar A aktier och B-aktier. Bjarne Eggesbø, Ledamot Född: 1970 Medlem av styrelsen sedan: 2014 Utbildning: Cornell University Övriga uppdrag: - Tidigare befattningar: CEO & CIO, Obligo Investment Management AS, Chairman, Obligo Real Estate AS, Executive Director, UBS AG, Executive Director Head of Real Estate Structuring & Securization, Executive Director, Credit Suisse AG, Vice President Head of Real Estate Structuring & Securization. Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget: Inga. ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 51

7 FÖRETAGSLEDNING & STYRELSE AFFÄRSLEDNING Ulf Nilsson, VD Ansvarig enligt VD-instruktion Född: 1958 Anställd sedan: 2013 Utbildning: Jur kand, Uppsala universitet Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Överstyrelsen Stockholms Brandkontor, Styrelseledamot i Solnanord Fastigheter AB, Trojeborgsfastigheter i Sverige AB, Hyresbostäder i Sverige II AB, Vårberg Förvaltning AB, Fastighets AB Turemalm, Kista Fastighetsförvaltning AB, Flemingsberg Fastighetsförvaltning AB, Akalla Centrumfastigheter AB, Bromsten Fastighetsförvaltning AB, Östgötaporten AB, Stendörren Bostäder AB, Bredbykvarn Fastighets AB, Bredbykvarn Garage AB, Netjär 7 AB, Stendörren Byggrätt Huddinge Tre AB, Stendörren Byggrätt Huddinge Två AB och Stendörren Byggrätt Huddinge Fyra AB. Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Loudden Bygg och Fastighetsservice AB samt styrelseledamot och VD Savills Sweden AB. Aktieinnehav: Innehar B-aktier och teckningsoptioner i D. Carnegie & Co AB (publ). Per-Axel Sundström, Finansdirektör Ansvarig för koncernens redovisning, finansiering och rapportering Född: 1956 Anställd sedan: 2014 Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet Övriga uppdrag: Styrelseledamot i PAX Consulting Aktiebolag, KEPRI Aktiebolag Tidigare befattningar: CFO European Drug Testing Service, CFO International Marine Group, CFO Investment AB Karlsvik, CFO Permascand Laser (Akzo Nobel). Aktieinnehav: Innehar B-aktier och teckningsoptioner i D. Carnegie & Co AB (publ). Jenny Wärmé, Bolagsjurist Ansvarig för legala frågor samt styrelsens sekreterare Född: 1978 Anställd sedan: 2014 Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet Tidigare befattningar: Tingsnotarie vid Norrtälje tingsrätt, advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktieinnehav: Innehar 0 aktier i D. Carnegie & Co AB (publ). 52 D. Carnegie & Co AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

8 FÖRETAGSLEDNING & STYRELSE Anders Häggström, Förvaltningschef Ansvarig för förvaltningen av koncernens fastigheter Född: 1961 Anställd sedan: 2004 Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan Tidigare befattningar: VD för Graflunds Fastighets AB, Graflunds Byggnads AB, Markarydsbostäder Holding AB, Markarydsbostäder i Stockholm AB, Markarydsbostäder i Södertälje AB, Fastighets AB Linrepan och Kungskatten Holding AB. Aktieinnehav: Innehar 0 aktier i D. Carnegie & Co AB (publ). Fredrik Brunnberg, Projektchef Ansvarig för projektutveckling, renoverings- och byggprojekt för koncernens fastigheter Född: 1969 Anställd sedan: 2015 Utbildning: Fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Trosse AB, Trosse Invest AB, Trosse Kapital AB, Falkberget Fastighet AB, BRF Barken 127 och Brf Barken 128. Föreläsare fastighets- och projektekonomi - BFAB, STF Ingenjörsutbildning. Tidigare befattningar: Aberdeen Property Investors Transaktionsansvarig, PwC - Corporate Finance, Newsec - Transaktioner, projektutveckling, WASA Fastighet Fastighetsförvaltare, Kungliga Tekniska Högskolan Föreläsare fastighetsekonomi. Styrelseledamot i Hyresfastigheter Holding 2 AB samt Boligutleie Holding 2 AS. Aktieinnehav: Innehar 0 aktier i D. Carnegie & Co AB (publ). Jonas Andersson, Transaktions- och analyschef Ansvarig för transaktion, analys och värdering Född: 1980 Anställd sedan: 2015 Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola Tidigare befattningar: Director Mengus Corporate Finance Macquarie Capital och ABN AMRO managementkonsult Capacent. Aktieinnehav: Innehar 0 aktier i D. Carnegie & Co AB (publ). Mats Hedberg, IR-chef Ansvarig för investerarrelationer Född: 1961 Inhyrd sedan: 2015 Utbildning: Civilekonom Uppsala universitet, journalist Poppius journalistskola Tidigare befattningar: Computer Sweden ekonomiredaktör, Affärsvärlden - journalist, Nyhetsbyrån Direkt - journalist, Dagens Industri - finansredaktör, Carnegie Investment Bank - analytiker, Hedberg & Co - VD, seniorkonsult, Springtime vice VD, seniorkonsult, partner, Partner PR - VD, seniorkonsult. Aktieinnehav: B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ). ÅRSREDOVISNING 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) 53

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 klockan 14.00 på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade

Läs mer

h e l p i n g p e o p l e t r a d e

h e l p i n g p e o p l e t r a d e helping people trade Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade bolag.

Läs mer

h e l p i n g p e o p l e t r a d e

h e l p i n g p e o p l e t r a d e helping people trade paynova Bolagsstyrningsrapport 2011 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning är ett viktigt instrument i arbetet med att bygga långsiktiga värden för aktieägarna. Med ett tydligt och transparent ramverk för ansvarsfördelning, rapportering och

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 oktober 2014 klockan 14.00 på Armémuseum,

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2015. Beslöts att välja styrelseordförande

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman LEGAL#13335307v3 Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 25 april 2016 fattar följande beslut om val av ordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 6 maj 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda. Pressmeddelande Åseda den 9 mars 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på

Läs mer

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Kallelse till årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 /

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 1 BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2015... 3 Bolagsordning...

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 sammankallades i november 2016 en valberedning

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 27 april 2011 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning Rabbalshede Kraft AB (publ) avser att, vid en tidpunkt som styrelsen finner lämplig, ansöka om notering vid NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har därför under 2009 fortsatt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet.

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet. 26 CDON Årsredovisning Group AB201 CDON Group AB Årsredovisning Bolagsstyrning 201 Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 Malmö 2 april, 2009 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och är

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Duroc AB årsredovisning 2012 17 Bolagsstyrningsrapport 2012 Denna rapport har granskats av bolagets revisor i enlighet med aktiebolagslagens krav. Bolagsstyrning Duroc AB är ett svenskt publikt aktiebolag,

Läs mer

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman. Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 23 april 2013 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Bolagsstyrning 2008. Organ & regelverk

Bolagsstyrning 2008. Organ & regelverk Tilgin är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Kista. Tilgins aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Härmed kallas till

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET")

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) (BOLAGET) Bilaga 2 INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I BACTIGUARD HOLDING AB (PUBL) ("BOLAGET") Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens

Läs mer

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798 ( Bolaget ), i Uppsala den 8 april 2014 Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8.b i kallelsen) Förslag

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 30 Bolagsstyrning inom Creades Aktieägarna genom bolagsstämman Valberedning Revisionsutskott Ersättningsutskott Ledningsgrupp VD och CFO Ekonomi/IR/ Administration Investeringsorganisation Bolagsstyrning

Läs mer

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter Det föreslås att årsstämman i Smart Eye Aktiebolag (publ) den

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016 Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016 Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Elos Medtech ABs årsstämma 2015, av följande representanter

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2011 sid 15-19. Revisorns rapport över granskningen av bolagsstyrningsrapporten återfinns i revisorns

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning Rabbalshede Kraft AB (publ) avser att, vid en tidpunkt som styrelsen finner lämplig, ansöka om notering på en reglerad marknad. Bolaget har därför även under 2014 fortsatt

Läs mer

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org. nr. 556210-9909, den 22 maj 2007 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 D-2271140-v2 Förslag om fastställande av arvoden till

Läs mer

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 14.00 i Bolagets showroom

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ) torsdagen den 24 april 2014

Handlingar inför årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ) torsdagen den 24 april 2014 Handlingar inför årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ) torsdagen den 24 april 2014 Innehållsförteckning Dagordning 2 Styrelsens förslag med bilagor 3 Bilagor Bilaga 1 Valberedningens förslag inklusive

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) Aktieägarna i, 556566-4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 16.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010 26 CDON Group AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 10 Bolagsstyrningsrapport Sedan 2010 är upprättande av bolagsstyrningsrapport ett krav enligt Årsredovisningslagen. Denna bolagsstyrningsrapport följer Svensk kod för bolagsstyrnings

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport i Bergs Timber AB (publ) 2011-2012 (org nr 556052-2798)

Bolagsstyrningsrapport i Bergs Timber AB (publ) 2011-2012 (org nr 556052-2798) Bolagsstyrningsrapport i Bergs Timber AB (publ) 2011-2012 (org nr 556052-2798) Bergs Timber AB ( Bergs Timber eller Bolaget ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm.

Läs mer