Kort, svensk version av APA:s publikationsmanual för psykologprogrammets "metodhandledning" vt 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort, svensk version av APA:s publikationsmanual för psykologprogrammets "metodhandledning" vt 2004"

Transkript

1 Kort, svensk version av APA:s publikationsmanual för psykologprogrammets "metodhandledning" vt 2004 Publication Manual of the American Psychological Association (5th ed.) ISBN Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE PRINCIPER Replikerbarhet Tydlighet Formalia 1: Övergipande Formalia 2: Formatering ARTIKLARS DISPOSITION OCH AVSNITT Titel Abstract Arbetets titel igen (överst på sidan) Introduktion Metod Resultat Diskussion Referenser Appendix Flexibilitet DETALJER Referenser Referenser i löpande text Referenslista Resultatredovisning Tabeller Figurer Ytterligare om APA-stil Rubriksättning Direkta citat i text Användning av kursiv stil i löpande text Kvantitativa redovisningar i text Förkortningar

2 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 2 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER Replikerbarhet En redogörelse måste vara utformad så att läsaren kan utvärdera den studie som gjorts. Det ska i princip vara möjligt att upprepa den studie som presenteras utifrån den information som lämnats i redogörelsen Tydlighet Risken att vara övertydlig i sitt skrivande är minimal. Språket ska hållas så tydligt och precist som möjligt. Inget utsnidat språk som försöker dölja ett torftigt tankeinnehåll ska förekomma. Målet är effektiv kommunikation. Det är av just tydlighetsskäl som APA:s publikationsmanual finns: för att läsarna (d.v.s. det vetenskapliga kollektivet) ska känna igen sig, så att innehållet i artiklarna ska gå fram utan att man ska behöva bemöda sig med formen för framställningen. Formalia 1: Övergripande Passiv form. Vetenskaplig kommunikation skrivs vanligen i passiv form. Ord som jag bör undvikas. I stället för att exempelvis skriva "jag gjorde en undersökning" eller "man undersökte", skriv "En undersökning gjordes". Imperfekt. Alla referenser (d.v.s. hänsyftningar) till andra studier och till de specifika resultaten beskrivs i imperfekt. Exempel: I Lyxell (1998) var korrelationen mellan arbetsminnesprestation och avläseprestation.58. Undantag: när man generaliserar sina resultat. Exempel: Sammantaget visar resultaten att semantisk information har lika stor effekt oberoende av vilken modalitet den presenteras i. Referenshantering. I vetenskapliga texter är det viktigt att man tydligt anger den källa från vilken man fått det material som presenteras. När tidigare forskning och teoretiska modeller presenteras i litteraturgenomgången är det viktigt att läsaren får en tydlig uppfattning om vem som ursprungligen presenterat modellen eller vem som genomfört forskningen. Tydliga referenser i text blir därför mycket viktiga. De referenser som omnämns i texten ska också återfinnas i den referenslista som finns i slutet av rapporten. I referenslistan återfinns den fullständiga referensen. Till viss del kan författaren själv variera hur referenserna skrivs i texten (dock mycket begränsat), så att referenserna kommer som ett naturligt inslag, och så att 2

3 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 3 det samtidigt blir läsvänligt. Referenser ska dock alltid anges direkt i den löpande texten. Vidare ska referensen anges i texten direkt när den börjar användas. Man ska alltså inte skriva referensen efter ett långt textstycke. Se de tio exemplen på hur man skriver referenser i text nedan. Förkortningar endast inom parenteser. Man skriver aldrig förkortningar av vanliga uttryck som "till exempel", "det vill säga", "jämför", och "med flera" i löpande text. Dock gör man det alltid inom parenteser (t.ex. detta är ett sådant fall). Rubriker. Följande delar med huvudrubriker brukar finnas i kvantitativa psykologiartiklar: Försättsblad med titeln Abstract Studiens namn (som rubrik för introduktionsdelen) Metod Resultat Diskussion Referenser Appendix Rubriknivåer. Det finns fem rubriknivåer att använda sig av, men det vanligaste är att det räcker med tre eller fyra. Formalia 2: Formatering Dubbelt radavstånd. För att lektörerna ska ha plats att skriva kommentarer ska artiklarna ha dubbelt radavstånd. OBS! Detta dokument avviker i detta avseende! Typsnitt. Serif-typsnitt (med "fötter", som detta, Times) används för texten; sans serif-typsnitt (som detta, Helvetica, utan "fötter") används i figurer. Anpassa storlek så att det inte blir för många tecken per rad (helst < 55 tecken). Ej blankrader. Inte ens före nya huvudrubriker ska det finnas blankrader i inskickade manus. OBS! Detta dokument avviker i detta avseende! Indrag på alla nya stycken. Alltid indrag på nytt stycke, även på det första stycket efter en rubrik! (Undantag: Abstract inleds utan indrag.) 3

4 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 4 ARTIKLARS DISPOSITION OCH AVSNITT Titel Titeln placeras mitt på försättssidan. Det är svårt men viktigt att skriva en bra titel. Den ska vara så koncis och adekvat som möjligt. Alla onödiga ord ska undvikas. Titeln bör aldrig inledas med "En undersökning av..." eller "En studie av...". Sådana ord är inte meningsfulla utan gör bara titeln längre. En alltför lång titel bör undvikas. Idealet är om titeln kan betraktas som den kortast tänkbara sammanfattningen av rapporten. Den bör normalt innehålla de variabler som studerats och relationen mellan dem. Tänk också på att titeln oftast är den del av rapporten den presumtive läsaren först kommer i kontakt med. Det är därför viktigt att med hjälp av titeln fånga läsarens intresse. Abstract Efter försättsbladet följer, på en egen sida, en ytterst koncist hållen sammanfattning (abstract) med maximalt 150 ord helst inte fler än 120 ord. Sammanfattningen börjar vanligen med en presentation av vad det är som studerats, det vill säga syfte och frågeställning (forskningsproblemet), och därefter en översikt över metoden som forskaren har använt sig av i studien. Härefter följer en kort sammanfattning av de huvudresultat och slutsatser som framkommit i studien. Observera att inget nytt material får tas med. Det som presenteras i sammanfattningen måste återfinnas i övriga rapporten. Kom ihåg att efter det att den presumtive läsaren kommit i kontakt med titeln läser denne ofta sammanfattningen. Därigenom kan han eller hon avgöra om det är meningsfullt att läsa hela rapporten. Det lönar sig alltså att lägga ner extra möda på utformningen av sammanfattningen. Titeln, igen (överst på sidan) Efter sammanfattningen följer introduktionen. Särskild rubricering för detta avsnitt används inte i vetenskapliga tidskrifter. De skäl som ligger till grund för undersökningen redovisas här. Tidigare forskning. I detta avsnitt redovisas för studiens syfte relevanta teorier eller tidigare forskning eller bådadera. Avsnittet ska ge en bakgrund till och argumentation för det valda problemområdet. Genomgång av tidigare forskning, som också kan ses som en form av (selektiv) litteraturöversikt, görs i detta avsnitt och ska leda fram till den specifika frågeställning som det egna arbetet rör sig om. Här ska man också motivera varför forskningsfrågan är intressant att undersöka vidare. Det är viktigt att klargöra varifrån man hämtat den information som utgör den teoretiska förankringen. Det kan då vara viktigt att skriva referenserna på ett 4

5 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 5 sådant sätt att de inte stör den löpande texten. Det är alltså fördelaktigt att variera formen för referenserna. Fotnoter är ovanligt inom psykologi. Mer detaljerade anvisningar om referenser återfinns i bilagor. Introduktionen ska utmynna i en klart formulerad problemställning. Problemet kan gärna uttryckas som en fråga. En fråga som endast kräver ett ja- eller nejsvar bör, som regel, inte formuleras. Om det är en specifik hypotes som ska testas i studien bör denna formuleras klart och entydigt. Metod Här redogörs för hur undersökningen har genomförts. Redovisningen ska vara på ett sådant sätt att det i princip ska vara möjligt att replikera studien utifrån den information som ges i metoden. En noggrann beskrivning av metoden ger också läsaren underlag för att kunna bedöma lämpligheten i metoden samt resultatens validitet och reliabilitet. Hur har data samlats in? Varför har man valt den aktuella metoden? Hur ser undersökningsgruppen ut? Hur har deltagarna valts ut? Hur har undersökningen genomförts? Här anges även hur många personer som deltagit i studien. Ange också relevanta karakteristika för undersökningsgruppen, till exempel ålder, kön, yrkeskategori, organisatorisk tillhörighet. Syftet med dessa uppgifter är bland annat att möjliggöra bedömning av extern validitet. Det kan vara lämpligt att dela in metodavsnittet i olika delar och att ge varje del en underrubrik. Rubrikerna ska givetvis stämma överens med det som behandlas och komma i rimlig logisk ordning. Vilka rubriker som används och hur de benämns måste anpassas till varje aktuell studie. Analysmetoder skall alltid beskrivas och förklaras när det inte är frågan om vedertagna metoder. Under metod kan det vara lämpligt att ha underrubriker. De vanligaste underrubrikerna i experimentsammanhang är Försöksdeltagare, Materiel, Procedur, och Design. Det kan också vara lämpligt att använda sig av en ytterligare nivå av underrubriker. Exempelvis kan det vara bra att beskriva sin speciella mätutrustning under underrubriken Apparatur (under Materiel); eller att beskriva sina olika grupper av försöksdeltagare under underrubrikerna Klinisk grupp och Matchad kontrollgrupp (under Försöksdeltagare). 5

6 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 6 Resultat Här ska resultaten av undersökningen presenteras. Redovisa dessa så tydligt och lättbegripligt som möjligt. Det är författarens uppgift att se till att läsaren inte feltolkar de resultat som presenteras. Redovisa gärna i överskådliga tabeller och figurer om detta lämpar sig för de resultat som presenteras. En tabell eller figur måste förannonseras i texten samt kommenteras direkt efter det att den presenterats. Tabeller och figurer numreras löpande. Författaren bör påpeka vad som är av särskilt intresse för läsaren att notera i tabellen eller figuren. Tabeller och figurer ska vara utförda så att det inte är nödvändigt för läsaren att läsa texten för att förstå dem. Ytterligare information om hur tabeller och figurer ska konstrueras och presenteras ges i appendix. Diskussion Här ska resultaten diskuteras och värderas. Varför blev resultatet som det blev? Diskussionen ska koppla samman de resultat som undersökningen påvisat och sätta dem i relation till den teoretiska förankring som presenterats tidigare i rapporten. Hur förhåller sig resultaten till befintliga teorier och tidigare forskning? Innebörden av och begränsningarna i slutsatser ska behandlas. I diskussionsavsnittet ska också metoden som använts utvärderas. Detta innebär att författaren kritiskt ska reflektera över och dra slutsatser om den egna genomförda studien. Exempelvis, hur kan resultaten ha påverkats av det faktum att intervjuer om svenskars syn på invandrare genomfördes av en person med invandrarbakgrund? Om det finns faktorer som kan ha påverkat resultatet och som inte kunde förutses ska dessa samt de eventuella konsekvenser detta kan ha för resultatet nämnas och diskuteras här (utvärdering av inre validitet). Det bör även i diskussionen framgå hur undersökningen kunde ha gjorts bättre (om det nu fanns brister i den). Vanligt är också att författaren avslutningsvis anger möjligheter för fortsatt forskning, till exempel genom att visa hur nya intressanta problemformuleringar kan genereras utifrån den aktuella studiens resultat. Referenser Efter diskussionen ska all refererad litteratur anges fullständigt. Det ska vara möjligt för läsaren att hitta den skrift som det har refererats till i rapporten. Referenserna anges i bokstavsordning efter författarnas efternamn. Mer detaljerad information om hur olika referenser skrivs i referenslistan återfinns i utformning av referenslista, nedan. Skulle det bara finnas en referens blir rubrikens namn Referens (i singularis). 6

7 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 7 Appendix Ett alternativt ord är Bilagor. Här placeras sådant som kan vara av intresse för läsaren, men som inte placeras i rapporten. Det kan till exempel röra sig om intervjuformulär, enkät, en mer detaljerad redogörelse av experiment, statistiska beräkningar, och så vidare. Det är dock viktigt att komma ihåg att all relevant information måste framgå i själva rapporten och att läsaren inte ska behöva läsa appendix för att förstå hela rapporten eller delar av den. Om det bara finns ett appendix, hänvisa till det som Appendix; om det finns fler, hänvisa till dem som Appendix A, Appendix B, och så vidare. Flexibilitet Man bör anpassa rubriker och disposition av avsnitt efter hur studien och resultaten ser ut. I vissa fall kan man ha utfört flera delexperiment som då kräver egna rubriker. Det kan exempelvis vara platsekonomiskt och överskådligt att beskriva procedur för flera delexperiment under en och samma rubrik, Generell procedur. Man kan också välja att kombinera avsnitt om det hjälper till att göra framställningen mer lättläst. Exempelvis kan man diskutera sina resultat när man redovisar dem i stället för att först redovisa och sedan diskutera; rubriken för ett sådant avsnitt blir då Resultat och diskussion. 7

8 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 8 DETALJER Referenser Referenser i löpande text Principerna för hur man skriver referenser i texten är som följer. 1) En författare: Morgan (1986) visar att I en undersökning (Morgan, 1986) framkom att... Princip: författarens efternamn samt årtal texten är publicerad anges i den löpande texten. 2) Två författare till samma arbete: Bell och Smith (1993) fann att... I en undersökning (Bell & Smith, 1993) framkom... Princip: Båda författarnamnen ska anges varje gång de används som referens. Inom parentes används &-tecken i annat fall skrivs och mellan de båda författarnamnen. 3) Tre till fem författare till samma arbete: Ask, Bok, Lönn, och Gran (1993) fann att... I en studie (Ask et al., 1993)... Princip: Första gången referensen används i texten skrivs samtliga författarnamn ut. Sedan används första namnet åtföljt av et al. 4) Sex eller fler författare Svensson et al. (1998) fann att... Princip: När det är sex eller fler författare till en text skrivs endast första efternamnet samt et al. Detta gäller alltså även första gången referensen omnämns i texten. Övriga författarnamn återfinns i referenslistan. Undantag för punkt tre och fyra: om försteförfattaren givit ut två eller flera verk med olika medförfattare samma år, ange så många författare som behövs för att särskilja referenserna. Ask, Ek et al. (1997) Ask, Bok et al. (1997) 5) Citera flera arbeten av samma författare på samma gång: Jonsson (1995, 1996a, 1996b, 1997) visade att... I vissa studier (Jonsson, 1995, 1996a, 1996b, 1997) Princip: Referenserna skrivs i årtalsordning med kommatecken mellan årtalen för att särskilja de olika referenserna. I det fall författaren publicerat flera texter samma år som man refererar till, särskiljs dessa med att man kallar dem a, b, och så vidare. 6) Hänvisa till flera olika författare: 8

9 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 9 I flera studier (Ask, 1990; Bok, 1989; Ek, 1998) påvisas... Princip: Referenserna skrivs i alfabetisk ordning och åtskiljs med hjälp av semikolon. 7) Hänvisa till forskningsläget: Barn med dyskalkyli saknar ofta inre bilder av siffror och symboler (Andersson, 2000; Berg, 1988; Karlson, 1999). Princip: Referenserna skrivs i alfabetisk ordning och åtskiljs med semikolon. 8) Olika författare med samma efternamn Såväl R. Luce (1997) som K. Luce (1998) fann att... J. M. Goldberg och Neff (1961) och M. E. Goldberg och Wurtz (1972) studerade... Princip: Använd förnamnsinitialer för att skilja olika författare med samma efternamn åt. Detta gäller även om de publicerat sina texter olika år. 9) Personlig kommunikation Det kanske händer att man personligen träffar och samtalar med en forskare där intressanta resultat presenteras som man i sin text vill referera till. I möjligaste mån bör då en textkälla letas fram. Det kan också vara så att resultaten ännu inte publicerats men att man ändå vill använda sig av den informationen i sin text. K. W. Schaie (personligt samtal, 18 april, 1993) Princip: Förnamnsinitialer ska anges tillsammans med fullständigt efternamn. Därefter anges inom parentes vilken typ av källa det varit samt så exakt tidsangivelse som möjligt då detta samtal ägt rum. Andra kan inte komma åt källan, referensen ska då endast finnas i texten och inte i referenslistan. 10) Direkta citat Sida där citatet är hämtat måste anges. Den episodiska bufferten hanterar information i multimodal kod (Baddeley, 2002, s. 32). Referenslista I referenslistan ska fullständiga referenser av samtliga verk som använts i texten återfinnas. Referenslistan skrivs i bokstavsordning. I de fall det förekommer olika författare med samma efternamn ordnas dessa i bokstavsordning efter förnamn. I de fall det förekommer prefix i efternamnen som M, Mc, Mac ordnas dessa efter bokstävernas ordning, inte hur namnen uttalas. Det är heller inte ovanligt utan att man använt sig av flera texter av samma författare. Dessa referenser ordnas då i kronologisk ordning. Det 9

10 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 10 förekommer också att man använt sig av texter som en författare skrivit själv och texter som samma författare skrivit tillsammans med andra. Då gäller att de publikationer som författaren är ensamförfattare på kommer före de texter som vederbörande skrivit tillsammans med andra. Nedan följer principer för hur olika typer av källor anges i en referenslista. Här blir det ett urval av olika typer av publikationer, de kanske vanligaste formerna av publikationer som studenter använder sig av. För vidare information om övriga typer av referenser se APA-manualen. Princip bok: Författare, A., & Författare, B. (Årtal). Titel kursiverad. Förlagsort: Förlag. Morgan, G. (1986). Images of organization. London: Sage. Davison, G. C., & Neale, J. M. (1990). Abnormal psychology. New York: John Wiley & Sons. Massaro, D. W. (1987). Speech perception by ear and eye: A paradigm for psychological inquiry. Hillsdale, NJ: Earlbaum. Princip artikel: Författare, A. (Årtal). Titel. Tidskrift Kursiverad, volym, sidor. Hawkins, K. W. (1995). Effects of gender and communication content on leadership emergence in small task-oriented groups. Small Group Research, 26, På engelska skrivs titlar på artiklar med versaler på varje ord som inte är artikel eller konjunktion. Detta ska dock inte göras i referenslistan. Princip antologi: Författare, A. (Årtal). Titel på kapitel. Initialer samt efternamn på redaktörer (red.), Titel antologi (s. X X). Förlagsort: Förlag. Holmberg, C. (1987). Om forskning. I R. Patel & U. Tebelius (red.), Grundbok i forskningsmetodik (s. 9 23). Lund: Studentlitteratur. 10

11 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 11 Zimbardo, P. G. (1975). Transforming experimental research into advocacy for social change. In M. Deutsch & H. A. Hornstein (Eds.), Applying social psychology implications for research, practice, and training (s ). New York: Lawrence Erlbaum. Observera att här är det själva antologin som är verket som ska markeras med kursiv stil. Redaktörernas förnamnsinitialer sätts före efternamn. Princip broschyr: Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). (1998). Etik. Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap [Broschyr]. Uppsala: Författarna. Princip rapport från universitet: Författare, A. (Årtal). Titel kursiverad (typ av rapport). Ort: universitet, institution. Einarsson, C. (1996). Konflikter mellan grupper. Teorier om intergrupps-konflikter (FOG-rapport, nr 33). Linköpings universitet, Institutionen för Pedagogik och Psykologi. Princip rapport från myndighet: Utbildningsdepartementet. (1996). Inflytande på riktigt. Om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar (SOU 1996:22). Stockholm: Nordstedts Tryckeri AB. Princip artikel ur dagspress: Författare, A. (år, datum). Titel på artikeln. Tidningens namn, s. X X. Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp

12 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 12 Princip källor från internet: En så noggrann hänvisning som möjligt ska ges. Minimikrav är dokumenttitel eller beskrivning, ett datum (antingen publikationsdatum eller uppdateringsdatum, eller datum för nedladdning), samt en adress (URL, uniform resource locator, internetadress ). Önskvärt är också att dokumentets författare anges. Referenser ska så långt som möjligt vara till dokument snarare än till hemsidor eller menysidor. Det är också viktigt att de adresser som anges fungerar. Författare, A. (Årtal, datum). Titel. Hämtad från URL Statistiska Centralbyrån. ( ). Gymnasieskolan inför läsåret 1998/99. Hämtad från Resultatredovisning Tabeller Tabeller är vanligen ett effektivt sätt att överskådligt presentera data. I tabellerna visas vanligen numeriska värden, medelvärden (m) och standardavvikelser (s). De data som presenteras ordnas i rader och kolumner för att underlätta för läsaren att göra jämförelser. Det kan ofta vara mer läsarvänligt att presentera flera tabeller än att pressa in mycket information i en och samma tabell. Tabeller kan användas för att presentera såväl kvantitativa som kvalitativa data. Vad gäller tabeller som presenterar kvantitativa data är dessa effektiva enbart då författaren arrangerat de data som presenteras i tabellen så att det tydligt framgår vad som avses att visas. Innan man konstruerar en tabell bör följande övervägas; (a) finns det något värde i att presentera exakta värden eller kan dessa avrundas istället, (b) det är lättare för läsaren att göra jämförelser mellan kolumner snarare än över rader samt (c) att medelvärden eller summor för rader och kolumner ska anges om dessa ger intressant tilläggs- eller basinformation. Nedan presenteras några exempel på hur tabeller kan se ut. 12

13 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 13 Tabell 1 Elevers genomsnittliga kommunikation med lärare (antal kontakter per minut) Pojkar Flickor Stadium M SD M SD t p Låg Mellan Hög Tabell 2 Huvudkategorier och kodningskategorier i IPA (efter Bales, 1950; Granström, 1986) Huvudkategorier Kodningskategorier A. Positiva handlingar 1. Visar solidaritet, vänlighet, stödjer andra, belönar 2. "Spänningsavledare"; skämtar, skrattar 3. Samtycker, håller med, passivt accepterande, lyder B. Försök till att ge svar 4. Ger förslag, "vägvisare" 5. Uttrycker åsikter och önskemål, evaluerar, analyserar 6. Ger information C. Frågor 7. Frågar efter information 8. Frågar efter åsikter 9. Frågar efter förslag D. Negativa handlingar 10. Misstycker, opponerar sig, passivt avvisande 11. Visar anspänning, oro, är undvikande 12. Ovänlig, försvarar sig själv, försöker sänka annans status 13

14 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 14 Ovanför tabellen ska tabelltext anges. Tabellerna numreras i kronologisk ordning. Observera att själva tabelltexten ska vara kursiv samt att man ej ska sätta punkt efter sista ordet. Det är också viktigt att det i tabelltexten framgår vad de eventuella siffrorna står för (t.ex. medelvärde, absoluta tal, procent). Tabellen ska bestå av tre vågräta linjer, varken mer eller mindre. Tabeller ska användas som komplement till den löpande texten, inte som en upprepning av vad som redan nämnts. Det är viktigt att tabellen kommenteras i texten. Det är författarens skyldighet att se till att läsaren förstår tabellen och måste då också i texten hjälpa läsaren att se vad som avses att visas i tabellen. Tabeller heter Tabell 1, Tabell 2, och så vidare, vilket medför att när hänvisningar ges till tabeller i text skrivs det som egennamn. Vilket visas i Tabell 1... De aktuella kodningskategorierna (se Tabell 2)... Figurer Alla illustrationer som inte är tabeller och som används i rapporter betraktas som figurer. En figur kan alltså vara ett diagram, en bild eller ett organisationsschema för att nämna några exempel. Vid presentation av data kan man ofta välja mellan att presentera resultatet med hjälp av tabell eller figur. Vilket som är mest fördelaktigt måste avgöras från fall till fall. Om det är en förändring över tid som avses att illustreras kanske en figur lämpar sig bäst för att åskådliggöra det aktuella skeendet. I de fall exakta värden är viktiga att tydliggöra är det bättre att använda sig av tabell än figur. Figurer ska illustrera det som omnämns i text snarare än att upprepa det som redan sagts. En figur ska vara lätt att förstå, därför är det viktigt att fundera över vilken information som tas med i en figur. Allt för detaljerad information riskerar att haverera syftet med en illustrativ figur. Var försiktig med informationsmängden, det är bättre att göra två läsliga figurer än en oläslig! Det som avses att illustreras kanske kan illustreras på olika sätt. Pröva olika alternativ och välj det som bäst åskådliggör det som avses att illustreras. Nedan följer några exempel på figurer. 14

15 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 15 Hypotesprövande A B Hög grad av struktur Låg grad av struktur C D Teorigenererande Figur 1. En teoretisk modell för gruppobservationer. [Figurrubriker tillsammans på separat sida] Proportion korrekta fonem Positivt Negativt Inget Ansiktsuttryck Text Emotion Figur 2. Genomsnittlig prestation i återgivning av meningar (+ SE) som funktion av emotion och valens (n = 30). [Figurrubriker tillsammans på separat sida] 15

16 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 16 Figurrubrikerna skrivs på en separat sida, under den centrerade rubriken Figurrubriker, som står högst upp på sidan. Börja sedan varje rubrik längst ut till vänster med Figur, följd av lämpligt nummer (eller bokstav, om figuren hör till appendix), med kursiverad text. Själva figurtexten följer sedan direkt på och kursiveras inte. Observera att figurtexten avslutas med en punkt (se ovan). Även figurer numreras kronologiskt och figurbeteckningen betraktas som egennamn. Ytterligare om APA-stil Rubriksättning Rubriker används för att organisera texten och används enligt en hierarkisk struktur. APA föreskriver fem olika rubriknivåer vilka presenteras nedan. CENTRERADE VERSALER Centrerade gemener Kursiverade centrerade gemener Kursiverade vänsterjusterade gemener Kursiv indragen med en punkt. Börja sedan direkt med texten (gäller endast denna rubriknivå). Enligt APA-manualen ska inte rubrikerna vara skrivna med fet stil. Enligt APA-manualen ska det inte heller finnas blankrader mellan avslutat stycke och rubrik för nytt stycke. Observera att denna text avviker i detta avseende! Det är sällan man använder sig av samtliga rubriknivåer. Om endast en typ av rubrik används, tag nivå två (centrerade gemena). Om två typer av rubriker används, ta nivå två (centrerade gemena) och nivå fyra (kursiv, vänsterjusterad). Om tre typer av rubriker används, ta nivå två ( centrerade gemena), nivå fyra (kursiv, vänsterjusterad) och nivå fem (kursiv indragen). Om fyra typer av rubriker används, ta nivå två (centrerade gemena), nivå tre (kursiv centrerade ), nivå fyra (kursiv vänsterjusterad) samt nivå fem (kursiv indragen). Siffror används ej i samband med rubriker. Rubrikerna i sig själva visar vilken nivå inom en viss avdelning i ett arbete vi befinner oss på. 16

17 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 17 Direkta citat i text Direkta citat, det vill säga att skriva av någon annans text, får förekomma i viss begränsad utsträckning. Citat på mer än 500 ord är inte tillåtna, de bör dock inte överstiga 100 ord. Direkta citat måste vara exakt återgivna. Om det finns stavfel i originaltexten måste dessa även finnas med då texten återges i form av citat. Kortare citat kan med fördel skrivas direkt i den löpande texten. Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut. Enligt HSFR:s etiska regler gäller för samtyckeskravet att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (HSFR, 1996, s. 6). Vid citat måste källa alltid anges. Enligt författaren måste alla citat anges (Nilsson, 1992, s. 18). Nilsson (1992) menar att i texten måste alla citat anges (s. 18). Användning av kursiv stil i löpande text Kursiv stil i löpande text används sparsamt. I de fall boktitlar presenteras i texten kursiveras de. Likaså när nya termer som är specifika i sammanhanget introduceras markeras de med kursiv stil, till exempel grundantagandegrupper. Då ett ord eller term ska betonas används också kursiv stil samt då bokstäver används som statistiska symboler. Kvantitativa redovisningar i text Vanligt förekommande statistiska test (t-test, F-test, chi-två, etc.) kan användas utan vidare förklaring. Mer ovanliga test bör förklaras kort. Standardformatet för hur man presenterar statistik i text är att man anger typ av test, frihetsgrader, statistikvärde samt signifikansnivå. Skriv alltid mellanslag mellan matematiska tecken och siffror! Kursivera statistiska symboler! Exempel: t(68) = 2.93, p <.01 F(2, 28) = 1.18, ns 17

18 Björn Lidestam Mini-APA-publikationsmanual för laborationer 18 Förkortningar Förkortningar används ytterst sparsamt. Endast etablerade förkortningar (se Svenska Akademins ordlista). Inom genren etablerade förkortningar, som IQ. Mått som exempelvis cm, km, dl, kg, sek. Tal och siffror Man skriver med siffror: tal som är från 13 och uppåt. tal under 13 grupperas ihop med tal från 13 och uppåt (t.ex. 3 av 15 resultat...). tal omedelbart föregår en undersökningsenhet (t.ex. 5,3 cm). tal står för statistiska eller matematiska funktioner. tal står för tidsangivelser, datum, ålder, stickprovs- eller populationsstorlek, etc. tal står för specifika positioner i talserier, delar av böcker och tabeller, och alla tal i listor av fyra eller fler tal. alla tal i abstractet. Man skriver med bokstäver: heltalen noll till och med tolv (alla tal under 13, men se ovan för undantag). alla tal som inleder en mening, titel, eller rubrik. (Undvik så långt som möjligt att inleda en mening med ett tal.) vanliga andelar (t.ex. en femtedel) vedertagna uttryck (t.ex. de aderton) 18

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell REFERENSHANTERING Svenska 1 2013-03-11 Jonathan Thorsell Varför referenser? Refererar du till någon annans arbete måste källan anges (referensen). Läsaren ska lätt kunna hitta materialet för att läsa mer

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är:

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är: Författarvägledning Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är: uod.red@oru.se Antagna artiklar måste förses med en överenskommelse

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6 Institutionen för individ och samhälle Psykologi Anvisningar för uppsatsarbetet Kvantitativt och kvalitativ inriktning Version 2.6 Senast uppdaterad 2013-04-02 Allmänna instruktioner Här ges anvisningar

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Guide för referenshantering

Guide för referenshantering Guide för referenshantering APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) Ingrid Engdahl Anna Westberg Broström Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen PM Barn- och ungdomsvetenskap Vårterminen

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Harvardmetoden. en liten lathund

Harvardmetoden. en liten lathund Harvardmetoden en liten lathund Thomas Rosén och Christina Grundström Industriell marknadsföring Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Version 2010-08-25 Innehåll

Läs mer

Instruktion/råd för rapportskrivning

Instruktion/råd för rapportskrivning Läkarprogrammet, självständigt arbete Instruktion/råd för rapportskrivning JK/PN 140211 Bästa/bäste läkarstudent! Nedan följer en kort beskrivning av de punkter en vetenskaplig rapport vanligen innehåller

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet)

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) INSTRUKTIONER FÖR REFERENSHANTERING (Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) 2012-01-10 Katarina Ayton När du skriver en examination,

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Författarvägledning Utbildning & Demokrati

Författarvägledning Utbildning & Demokrati Utbildning & Demokrati Författarvägledning Utbildning & Demokrati Utbildning & Demokrati är en pedagogisk tidskrift vars namn är inspirerat av John Deweys klassiska arbete Democracy and Education från

Läs mer

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet)

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet) Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn RAPPORTSKRIVNING (titel på arbetet) Ort och datum Författare(om det är flera skrivs namnen i bokstavsordning) Innehåll 1. Inledning(kapitelrubrik)...3

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella

Läs mer

Rapportmall med instruktioner

Rapportmall med instruktioner Rapportmall med instruktioner Lena Henriksson Degree project in bioinformatics, 2016 Examensarbete i bioinformatik 30 hp till masterexamen, 2016 Institutionen för biologisk grundutbildning Handledare:

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Linjalens inställningar och formatering i ordbehandling.

Linjalens inställningar och formatering i ordbehandling. SYDSOL Handledning ordbehandling 2000-02-23 Linjalens inställningar och formatering i ordbehandling. Syfte: Beskriva linjalens funktioner i ordbehandling och utformning av ett dokument Skall du lyckas

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

TITEL -ev.undertitel-

TITEL -ev.undertitel- Teknikum Klass Projektarbetet VT-XX TITEL -ev.undertitel- ÅÅMMDD Namn: Handledare: SAMMANFATTNING (ABSTRACT) Här sammanfattar du hela arbetet (gärna på engelska). Syftet med sammanfattningen är att snabbt

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö. Ver

Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö. Ver Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö Ver.2017-04-21 Introduktion Detta dokument är basen för den dokumentmall, mall_för_examensarbete_-_atm.docx, som skall användas

Läs mer

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II

C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Civilrätt C Juristprogrammet Uppsatsföreläsningar C C Uppsatser Skrivregler och formalia Del II Laura Carlson 2016 Formalia Antalet ord Uppsatslängden ska vara minst 3 500 och maximalt 4 000 ord (inklusive

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus En tabell består av tabellrubrik > kort, ska ge all information som läsaren behöver tabellhuvud > rubriktexter för uppgiftsgrupperingarna som inleds

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT

UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT UTFORMNING AV SLUTGILTIG RAPPORT UTFORMNINGEN 1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten skall vara utformad som en teknisk rapport. Utformningen skall följa nedanstående mall. 1.1.1 Rapportens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Forskningsmetodik- en introduktion 8 hp (kurskod MFM330) Projektledare

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Specialistutbildning för sjuksköterskor Instutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad RIKTLINJER FÖR INDIVIDUELL PROJEKTPLAN AVANCERAD NIVÅ Specialistutbildning för sjuksköterskor Claudia Lampic, Zarina Kabir,

Läs mer

Skrivstöd inför hemtentamen. i Socialt arbete/socionomprogrammet

Skrivstöd inför hemtentamen. i Socialt arbete/socionomprogrammet Karlstads universitet Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för sociala och psykologiska studier Skrivstöd inför hemtentamen i Socialt arbete/socionomprogrammet Vetenskapligt skrivande

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser

Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser s råd och tips om: Att skriva vetenskapliga rapporter och uppsatser TEXT ÄR MER ÄN ORD Innehåll Språk Form Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Tankereda är A och O! VETENSKAPLIGHET Förhållningssättet

Läs mer

HUR SKRIVER MAN EN LABORATIONSRAPPORT OCH VARFÖR?

HUR SKRIVER MAN EN LABORATIONSRAPPORT OCH VARFÖR? HUR SKRIVER MAN EN LABORATIONSRAPPORT OCH VARFÖR? Du kommer med största sannolikhet att skriva rapporter senare i livet (träning!) Om man jobbar som forskare använder man sig av laborationsrapporter när

Läs mer

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT SV5 / SV6 ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT 1. Läs anvisningarna noggrant och se till att du förstått uppgiften rätt. Det kan t.ex. finnas anvisningar om vilken typ av text uppsatsen ska representera

Läs mer

Rapportgranskning, Rapport 1

Rapportgranskning, Rapport 1 Rapportgranskning, Rapport 1 GPS systemet av Mohammad Abd Al karem et i rapporten var överlag bra. Man fick en övergripande bild av hur GPS är uppbyggt och fungerar, de delarna som togs upp kändes väsentliga.

Läs mer

Mobil streckkodsavläsare

Mobil streckkodsavläsare Avdelningen för datavetenskap Martin Persson Jan Eriksson Mobil streckkodsavläsare Oppositionsrapport, D-nivå 2005:xx 1 Generell utvärdering av projektet Projektet gick ut på att undersöka hur bra olika

Läs mer

Uppsatserna skall ha ett försättsblad med Ca 2500 ord inklusive noter och referenser följande information: (ca 4-5 sidor) Titel på uppsatsen

Uppsatserna skall ha ett försättsblad med Ca 2500 ord inklusive noter och referenser följande information: (ca 4-5 sidor) Titel på uppsatsen Uppgiften Tema Medvetandefilosofi (FTEA12:5) Föreläsning 4: Uppsatsskrivande - Att redogöra för det problem som diskuteras i två artiklar, de uppfattningar som försvaras där, tydliggöra de argument som

Läs mer

Seminarium skriva 2. Vetenskapligt upplagd uppsats rapport.

Seminarium skriva 2. Vetenskapligt upplagd uppsats rapport. Seminarium skriva 2 Vetenskapligt upplagd uppsats rapport Powerpointen läggs upp på språkhandledningens hemsida: Ingångar: student Vänsterspalten: språkhandledning Vänsterspalten: samhällsvetenskapliga

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA DEN HÄR INSTRUKTIONEN

Läs mer

HUR SKRIVER MAN EN LABORATIONSRAPPORT OCH VARFÖR?

HUR SKRIVER MAN EN LABORATIONSRAPPORT OCH VARFÖR? HUR SKRIVER MAN EN LABORATIONSRAPPORT OCH VARFÖR? Du kommer med största sannolikhet att skriva rapporter senare i livet (träning!) Om man jobbar som forskare använder man sig av laborationsrapporter när

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Rapporter En lathund för studenter

Rapporter En lathund för studenter Rapporter En lathund för studenter Magnus Merkel Reviderad av Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2002-08-20 Vem skriver du för? Varför? En akademisk

Läs mer

Manusanvisningar fö r examensarbetet i Svenska la rarprögrammet

Manusanvisningar fö r examensarbetet i Svenska la rarprögrammet Manusanvisningar fö r examensarbetet i Svenska la rarprögrammet Nedan ges anvisningar om format och utseende för examensarbeten i svenska vid institutionen för kultur och kommunikation IKK. Använd ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer