Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner"

Transkript

1 Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk

2 Innehållsförteckning sida 1 Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Kungsbacka Kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål Varbergs kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål Falkenbergs kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål Halmstad kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål Laholms kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål Hylte kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål i remissupplaga Sammanfattning av dokument, mål och åtgärder

3 1 Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Kommunerna är enligt lag skyldiga att upprätta en energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna på såväl lokal, regional och global nivå. I de halländska kommunernas energiplaner, klimatstrategier, miljöprogram och liknande dokument finns en tydlig inriktning mot en ökad andel förnybara bränslen, energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp. Uppsatta kommunala mål för begränsad klimatpåverkan följer i stort sätt de regionala målen, med vissa förändringar i tidsintervall, minskning av energianvändning och koldioxidutsläpp och i vissa fall har kompletteringar och tillägg gjorts. I vissa kommuner har man satt högre mål än på regional nivå på grund av bättre förutsättningar. Åtgärder för att nå målen är inriktade på fjärrvärme, vindkraft, biogasproduktion, informationsinsatser, kollektivtrafik m.m. Sveriges kommuner är nyckelaktörer när det gäller omställning av energisystemet. Den kommunala energirådgivningen har utvecklats och har en viktig roll i energiomställningen. Nedan följer ett kort beskrivning av hur kommunerna i Halland arbetar med energi- och klimatfrågor och vilka mål som är satta och föreslagna åtgärder för att nå målen. 2 Kungsbacka Kommun 2.1 Historik Kungsbacka kommun tog 1998 fram ett energipolitiskt handlingsprogram. Huvudsyftet med planen var att ange inriktningen på kommunens energipolitik. Utgåenden från de formulerade målen anges de strategier och åtgärder som formar det energipolitiska programmet. Planen innehåller riktlinjer för utbyggnad av fjärrvärme- kraftvärme, uppvärmning av nya bostadsområden, utbyggnad av vindkraftverk, fysisk planering, kommunens eget fastighetsbestånd samt kommunens energirådgivning. 2.2 Aktuella dokument Kungsbacka kommun antog i februari 2008 Miljömål för Kungsbacka , som visar vart kommunen vill komma när det gäller miljö och hållbar utveckling och innehåller mål och riktlinjer för Kungsbackas miljöarbete. Miljömål för Kungsbacka syftar till att anpassa de nationella miljömålen lokalt. Arbetet med miljömålen startades under våren 2006 då Agenda 21 arrangerade tre rådslag, med kommuninvånare, tjänstemän och politiker. Rådslagen resulterade bland annat i ett förslag till sex prioriterade områden som Kungsbacka kommun bör arbeta inom: Hållbara transporter Maten i det hållbara samhället Uthålligt byggande och minskad energianvändning 3

4 Hållbar planering och exploatering Hållbar konsumtion Kunskap och delaktighet 2.3 Energi- och klimatmål Det är framförallt miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God Bebyggd Miljö som kan kopplas till energianvändning och utsläpp av växthusgaser, men även flera av de andra miljömålen hör direkt eller indirekt samman med energi och klimat. Man har satt upp mål både för hela den geografiska kommunen och för den kommunala verksamheten. Nedan redovisas bara de mål som har anknytning till energianvändning. Begränsad klimatpåverkan 1. Utsläppen av fossil koldioxid per invånare i kommunen ska till 2020 minska med 20 % jämfört med 2004 års nivå. 2. Användningen av tillförd energi i bostäder och lokaler för uppvärmning, tappvarmvatten, hushålls- och driftel ska minskas med 20 % per invånare mellan 2006 och Antalet kollektivresor ska öka i förhållande till antalet bilresor 4. Tillgängligheten ska öka för gående och cyklande Miljömål för den kommunala verksamheten 1. Användningen av tillförd energi i lokaler för uppvärmning, tappvarmvatten, och driftel ska minskas med 20 % per kvadratmeter mellan 2006 och De utsläpp av koldioxid som sker genom den kommunala verksamhetens transporter och tjänsteresor ska minska med 30 % fram till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. 3. Kommunala inköp av varor och tjänster ska göras med hänsyn till begränsad klimatpåverkan. Frisk luft Lokala Miljömål för Kungsbacka 1. Halterna av kvävedioxid, partiklar och bensen som har sitt ursprung i trafiken ska minska jämfört med 2005, särskilt i Kungsbacka tätort och tätortsnära områden. Miljömål för den kommunala verksamheten 1. Utsläppen av kvävedioxid, partiklar och bensen från den kommunala verksamhetens fordons- och maskinpark ska minska. God bebyggd miljö Lokala Miljömål för Kungsbacka 1. Elförbrukningen per invånare ska minska med 20 % mellan 2006 och

5 Miljömål för den kommunala verksamheten 1. Nya bostäder och verksamheter ska alltid planeras så att behoven av biltransporter minskas 2. Kommunen ska verka för utbyggnad av förnyelsebar energi 3. Alla nybyggda bostäder inom planlagt område bör senast år 2015 vara utformade så att byggnadens energianvändning uppgår till högst 90 kwh/m2 och år. 4. I detaljplaner ska energianvändningen styras till förnybara energikällor 5. Trafikbullret ska minska kontinuerligt, särskilt i kommunens tätbefolkade områden. Kungsbacka kommun har tagit fram ett Klimatinvesteringsprogram och fick i maj 2008 beslut om Klimp-pengar till Informationsinsatser för förändrat kortväga resande och val av miljövänliga alternativ, utbyggnad av pendelparkeringar, sopbilar och stadsbussar med gasdrift, investeringsstöd för effektminskning och biobränslen samt närvärmeprojekt i Åsa. I klimatstrategin som huvudsakligen är en sammanställning av de klimatrelaterade mål och strategier som finns i fastställda kommunala planer och program finns beskrivet vilka genomförda och planerade åtgärder som kommunen har vidtagit respektive ämnar vidta. 3 Varbergs kommun 3.1 Historik En energiplan antogs 2001 som i huvudsak inriktas på de områden där kommunen direkt eller indirekt kan verka som föredöme och kan erbjuda hushåll och företag långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar samt rådgivning och annan påverkan. I planen föreslås bl a att föreliggande energiplan ska följas upp av en värmestrategi. Denna ska visa vad kommunen vill ska erbjudas avseende uppvärmningsalternativ i olika delområden. Strategiska åtgärdsområden i planen är spillvärme från Värö Bruk till fjärrvärmesystemet, fjärrvärmeexpansion, energianvändning i kommunen och de kommunala bolagens egna fastigheter, vindkraft och annan småskalig energiproduktion, trafik och energi samt energirådgivning. Planen utarbetades av en arbetsgrupp med representanter från kommunens energi- resp. bostadsbolag, serviceförvaltningen, miljökontoret, kommunens energirådgivning och agenda 21-samordnare. I Varbergs MaTs som togs fram 2000 finns mål och åtgärder för att minska kommunens utsläpp av växthusgaser från transportsektorn. Varbergs MaTs koldioxidmål är att utsläppen ska minska med 20 % till 2020 (basår 1990) och på lång sikt till år 2050 ska utsläppen minska med 75 %. 3.2 Aktuella dokument Varbergs kommun har tagit fram en ny miljöplan med lokala miljömål Miljöplanen behandlar kommunen som geografiskt område. De lokala miljömålen bygger till viss del på de nationella och regionala miljömålen, men har anpassats till de miljöfrågor som är viktiga i Varberg. Miljömålen antogs i kommunfullmäktige den 18 mars De lokala miljömålen är uppdelade i fyra temaområden: 5

6 Klimat och luft Vatten Mark, byggande och boende Natur och biologisk mångfald 3.3 Energi- och klimatmål Det är framförallt temaområdet Klimat och luft som berör energianvändningen, men också i viss mån området Mark, byggande och boende. Lokala miljömål för klimat och luft: 1. Klimatpåverkan ska minska genom ökad energieffektivisering och minskad användning av fossila bränslen. Den lokala produktion och användning av förnyelsebar energi ska öka 2. Utsläppen av koldioxid per invånare i Varbergs kommun ska som ett medelvärde för perioden vara mindre än fyra ton per år, vilket motsvarar en minskning med ca 10 % jämfört med 2000 års nivå 3. Senast år 2012 ska det finnas en lokal produktion av biogas på minst 19 GWh per år som levereras som fjärrvärme till fastigheter och till fordonsgas. 4. Energianvändningen i kommunens fastigheter ska effektiviseras och baseras på förnyelsebara energikällor. 5. Fordon som kommunen köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöfordon. Minst 20 % ska vara gasdrivna fordon. Lokalt miljömål för Mark, byggande och boende, (kopplade till energianvändning) 1. Ny bebyggelse ska i ökad omfattning planeras så att det finns goda förutsättningar att utnyttja kollektivtrafik och cykel. Under 2008 pågår arbete med att ta fram en ny energiplan, där mer detaljerade mål inom energiområdet kommer att finnas. I Varbergs kommuns Klimatinvesteringsprogram finns en klimatstrategi som innehåller en inventering av växthusgaser och en sammanställning av energianvändningen, samt de mål och åtgärder som ska bidra till att minska klimatpåverkan i kommunen. Strategin innehåller också en analys av kommunens förutsättningar att nå uppsatta mål, vilka drivkrafter och styrmedel som finns för olika aktörer och hur handlingsplanen avses följas upp och dokumenteras. Mål och åtgärder inom klimatområdet i är samlat i strategin. 6

7 4 Falkenbergs kommun 4.1 Historik Energiplan antogs i december Planen innehåller kortsiktiga mål att uppnå på 5 års sikt med förslag på åtgärder för att nå målen. Målen är uppdelade på byggnation, uppvärmning av byggnader, fordon, energiproduktion och kommunal verksamhet. 4.2 Aktuella dokument Falkenbergs kommun antog år 2007 en plan för Hållbar Energiomvandling. Arbetet med energiplanen påbörjades med att en utvärdering gjordes av Energiplan En nulägesbeskrivning Energi i Falkenberg 2004 beskriver energiflödena i kommunen och utgör ett faktaunderlag för planen. I planen beskrivs mål för användning och tillförsel av energi i kommunen fram till Målen för användning i bebyggelsen är uppdelad på effektivisering och omställning. För transporter finns ett övergripande mål uppsatt. Till de enskilda målen finns ett antal konkreta åtgärder. En plan för den ekologiska hållbarheten antogs 2007 där man har valt att fokusera på vissa av de 16 miljömålen. Arbetet med de lokala miljömålen blev en naturlig följd av att flera av kommunens planer inom energi och miljö skulle uppdateras. 4.3 Energi- och klimatmål Mål effektivisering 1. Den totala energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med 10 % fram till 2010 jämfört med Den totala energianvändningen i nya bostadshus och lokaler ska till 2010 vara högst 90 kwh/m 2 och år. Mål omställning 1. Beroendet av el till uppvärmning av bostäder och lokaler ska minska. 2. Eldningsolja ska ersättas med förnybart Mål tillförsel av energi 1. Tillgången på förnybar energi ska öka. 2. Säkrare och tillgängligare elnät Mål Transporter Energieffektivisering och omställning av transporter Åtgärder för att nå målen Till varje mål finns ett antal åtgärder kopplade. Exempel åtgärder i energiplanen är: Erbjuda lokalt bidrag för byggtekniska åtgärder som minskar energianvändningen med 30 % i småhus/privata lägenheter. Genomföra energikartläggningar i kommunala lokaler samt ordna utbildningar för brukarna 7

8 Genomföra pilotstudie bland små och medelstora företag för att kartlägga effektiviseringspotentialen Uppföra och informera om goda exempel på passivhusteknik, solvärme och individuell mätning Fortsatt biobränslebaserad fjärrvärmeutbyggnad Byta oljeeldning i fastigheter på kommunens svarta lista till förnybart bränsle Uppföra en produktionsanläggning för biogas Kartlägga potentialen för processenergi, spillvärme i industri, storhushåll m.m. Kommunala delmål Begränsad klimatpåverkan enligt plan för ekologisk hållbarhet 1. Utsläppen av växthusgaser i Falkenbergs kommun skall som ett medelvärde för perioden vara minst 4 % lägre än utsläppen 1990, räknat som koldioxidekvivalenter. 2. Nettoutsläppen av koldioxid från landtransporter inklusive arbetsmaskiner ska i absoluta tal ha minskat med minst 5 % mellan och den koncernägda bilparken ska öka sitt bestånd av koldioxidneutrala bilar i enlighet med tagna beslut. 3. Antal resenärer i kollektivtrafik ska öka med minst 30 % mellan 2000 och Alla företag, organisationer och myndigheter med mer än 50 anställda ska anta en resepolicy med tydlig miljöprofil. Till 2008 ska alla verksamheter bli informerade om målet. 5. Ett länsprogram för utnyttjande av förnyelsebara energikällor samt utbyggnad av distributionssystem ska finnas vid utgången av Utsläpp av koldioxid från uppvärmning och drift av bostäder och lokaler ska minska med minst 50 % mellan Användning av köpt energi i bostäder och lokaler avseende uppvärmning, tappvarmvatten, hushålls- och driftel ska minska med 10 % mellan i det totala beståndet och uppgår till högst 90kWh/m 2 och år i nybyggnation år Företag, organisationer och förvaltningar har snarast möjligt och senast 2009 infört ett energiledningssystem. 8. Läckage av dikväveoxid och metan från jordbruksdrift ska begränsas. Målet ska preciseras år 2007 efter utredning. 9. Produktion och konsumtion av biobaserade bränslen ska, på bekostnad av fossila bränslen, inom kommunens geografiska gränser vara minst dubbelt så höga 2010 än Mängden bundet kol i skog och mark får inte minska mellan 2003 och Uttaget av biobränsle från skogen ska vara högre 2010 än

9 12. Industrisektorns utsläpp av växthusgaser ska ha minskat med 15 % till 2010 räknat från Levererad spillvärme till fjärrvärmesystem och liknande får räknas tillgodo. 13. Minst 50 % av alla skolor och förskolor ska under perioden upplevt att de fått information om klimatmålen och vad de själva kan gör för att bidra till måluppfyllelsen. 14. Minst 50 % av enskilda hushåll som eldar med fossilbränsle ska till 2010 ha ställt om till miljögodkända anläggningar 15. Kommunen ska vara lyhörd för möjligheten att söka ekonomiska bidrag till gagn för miljömålsuppfyllelsen. De flesta av de lokala målen ovan är samma som de regionala målen, men några få ändringar och tillägg har gjorts. Mål har tillkommit och man har gjort ändringar i mål 3,4,7 och 13. Kommunala delmål för God bebyggd miljö enligt Plan för ekologisk hållbarhet 1. Senast 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för: hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att bilanvändning kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras. hur energianvändningen ska effektiviseras, hur förnybara energiresurser ska tas tillvara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas 6. Miljöbelastningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år Detta ska bland annat ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska samt. All ombyggnad skall generellt ske enligt framtagna riktlinjer. Senast 2010 skall det finnas riktlinjer för hur ombyggnad av det äldre samlade kommunala fastighetsbeståndet ska utföras. Energianvändningsnivåer (kwh/kvm) bör fastläggas. 5 Halmstad kommun 5.1 Historik Kommunen tog fram Energiplan för Halmstad kommun 2000 med energisiffror för åren Planen avslutas med tydliga effektmål. Kommunen har tagit fram en ekohandlingsplan för åren Aktuella dokument Halmstad kommun antog en ny energiplan I planen redovisas vilka förvaltningar och kommunala bolag som ansvarar för att energiplanens intentioner och mål förverkligas. Nedan redovisas mål och åtgärder uppdelat på de strategiska områdena bebyggelse, industri, transporter och övrigt. 9

10 5.3 Energi- och klimatmål Mål och åtgärder bebyggelsesektorn Alla planer (översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner) och kommunala byggnationer skall fr.o.m också ha ett energiperspektiv (en del av miljöbedömningen). Vid markanvisningstävlan och i samband med exploatering skall energiförsörjningen särskilt belysas. Användningen av fossila bränslen för uppvärmning av bostäder och lokaler skall minska. De som anges som ansvariga för detta inriktningsmål skall inom sina resp. områden redovisa användningen av olja och naturgas och ta fram mål för att minimera denna användning till år Målen skall vara uttryckta i effekt, liter olja eller Nkbm naturgas. Resultaten skall årligen redovisas. Industrins elbehov skall prioriteras. Användningen av el för uppvärmning av bostäder och lokaler skall minska. De som anges som ansvariga för detta inriktningsmål skall redovisa egen användning av el för uppvärmning och ta fram mål för att minimera användningen till år Målen skall vara uttryckta i effekt. Resultaten skall årligen redovisas. Energianvändningen (uppvärmning, kylning och driftel) i kommunala fastigheter och lokaler skall år 2010 ha minskat med 15 procent jämfört med De som anges som ansvariga för inriktningsmålet skall inom sina resp. områden utreda energianvändningen för såväl värme, kyla som el. Målen skall vara inriktade på effekt och energi. Resultatet skall årligen mätas och redovisas i kwh per kvm. För att minska elförbrukningen för nedkylning av lokaler och bostäder skall en utbyggnad ske av fjärrkyla där det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Utbyggnaden påbörjas under perioden Resultatet skall årligen mätas och redovisas. Fjärrvärmeutbyggnaden skall fortsätta inom Halmstads tätort dels genom framdragning till nya områden och dels genom förtätning av befintliga fjärrvärmeområden. De som anges som ansvariga för detta inriktningsmål skall inom sina resp. verksamhetsområden utreda möjlig fjärrvärmeutbyggnad och förtätningar. Målen skall vara inriktade på effekt. Resultaten skall årligen redovisas. Den ökade efterfrågan på fjärrvärme tillgodoses i första hand genom kapacitetshöjning på befintliga anläggningar, energieffektiviseringar hos kund samt ökat tillvaratagande av spillvärme. I områden som ej nås av fjärrvärmenätet skall en satsning på närvärmeverk göras där det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Under 2006 skall en studie göras över förutsättningarna för ett närvärmeverk i Oskarström. Ett nätverk bildas under 2006 med representanter för både offentliga och privata förvaltare och beställare inom byggsektorn för att utbyta erfarenheter och väcka 10

11 förslag till energieffektivisering inom befintligt bostads- och lokalbestånd och i nybyggnation. Mål och åtgärder industrisektorn Användningen av fossila bränslen skall minska. Ansvarig för inriktningsmålet skall inom sitt ansvarsområde utreda industrisektorns användning av olja och naturgas. Målet är att halvera denna användning till Resultatet skall uttryckas i effekt, liter olja eller Nkbm gas och skall årligen redovisas. Fjärrvärmeutbyggnaden skall fortsätta inom Halmstads centralort dels genom framdragning till nya områden och dels genom förtätning inom befintliga fjärrvärmeområden. Ansvarig för inriktningsmålet skall inom sitt ansvarsområde utreda möjlig fjärrvärmeutbyggnad och förtätningar. Mål skall tas fram för perioden Resultatet skall uttryckas i effekt och redovisas årligen. Den ökade efterfrågan på fjärrvärme tillgodoses i första hand genom kapacitetsökning på befintliga anläggningar, energieffektiviseringar hos kunderna samt ökat tillvaratagande av spillvärme. Överskottsvärme (spillvärme inkl energi från avfallsförbränning) från industrin levereras in i fjärrvärmenätet. Målet är att under perioden öka fjärrvärme leveranserna med 20 GWh. Av denna ökning beräknas GWh komma från industrin och avfallsförbränning. Energieffektivisering. Fortsatt utveckling av system som innebär att verksamhetsutövare inom industrisektorn kan abonnera på energileveranser som även omfattar styrning och övervakning av energianvändandet. Resultatet skall uttryckas i effekt och redovisas årligen. För att minska elförbrukningen för nedkylning av verksamhetslokaler skall en utbyggnad ske av fjärrkyla där det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Utbyggnaden påbörjas under perioden Resultatet skall uttryckas i effekt och årligen redovisas. Energirådgivning på konsultbasis till verksamhetsutövare. Allmän energirådgivning Mål och åtgärder transportsektorn Utformning av bebyggelsestrukturen så att kollektivtrafiken främjas. Utformning av gatu-/vägstrukturen så att trafikarbetet minimeras. Utformning av verksamhetsområden som möjliggör utbyggnad av industrispår. Utveckla Halmstad som logistikcentrum som underlättar övergångar mellan landsvägs-, järnvägs- och sjötransporter. 11

12 Fortsatt utbyggnad och förtätning av GC-nätet. Hög standard på frekventa cykelstråk. Minska användandet av fossila drivmedel inom den kommunala verksamheten dels genom övergång till alternativa drivmedel och dels genom en förbättrad logistik. Tillse att P-områden får en strategisk placering. Fortsatt satsning på kollektivtrafiken. Förtätning av tappställen med alternativa bränslen samt produktion av fordonsgas Mål och åtgärder övrigt Halmstads kommun skall aktivt verka för att vindkraftsverk anläggs inom kommunen/regionen under perioden Etableringen kan ske i egen regi eller i regional samverkan. Producerad energi beräknas uppgå till 90 GWh. Möjligheten att tillskapa en anläggning för produktion an biogas skall utredas. Halmstads kommuns huvudlösning av bostadsuppvärmning vid nybyggnation är fjärrvärme, då detta är tekniskt och ekonomiskt försvarbart 6 Laholms kommun 6.1 Historik En energistrategi antogs 1998 och riktlinjerna i denna var bland annat att utöka biogasproduktionen, utveckla av försörjning av blandgas, utöka den lokala elproduktionen, ökat engagemang i lokal elproduktion genom andelsägande, utveckling av när-/fjärrvärme, program för energieffektivisering och energirådgivning. 6.2 Aktuella dokument Laholms kommun antog en klimatstrategi Syftet med strategin är att utifrån fakta, förutsättningar och formulerade mål förmedla möjligheter och visa på åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. I december 2007 antogs en energistrategi. 6.3 Energi- och klimatmål Mål i klimatstrategi 2005 Laholms kommun ska på sikt bli en fossilbränslefri kommun. Detta gäller alla sektorer. Målet för energieffektivisering är satt till 5 % minskad energianvändning Detta mål gäller kommunen som helhet. Helst bör större effektivisering eftersträvas. Det ska finnas minst 300 biodrivmedelsfordon i Laholms kommun år Antalet cykelburna resor ska öka och cykeln ses som ett prioriterat färdsätt. Energieffektiv bilkörning och effektivare nyttjande av fordon. 12

13 Åtgärder Ny energistrategi under år Ny plan för energieffektiviseringar i kommunala fastigheter. Kommunens antagna miljöpolicy skall beaktas vid varje upphandling. Ökad användning av förnyelsebara energikällor som biobränsle och sol. Fortsatt samarbete med näringslivet i energifrågor. Kommunens antagna miljöpolicy skall beaktas vid varje upphandling. Genomförande av cykelplanens övergripande gc-nät. Skyltning av det övergripande gc-nätet. Utbildning i Sparsam körning. Utredning av kommunens behov och inköp av fordon för större samordning och ökat antal biodrivmedelsfordon. Ökad biogasproduktion. I Laholms kommuns Energistrategi finns följande inriktningsmål 1. All produktion av förnyelsebar energi skall prioriteras och betraktas som en väsentlig näringsgren i kommunen. 2. Kommunen ska stimulera företag och enskilda att producera förnyelsebar energi 3. Utifrån det övergripande målet en fossilbränslefri kommun ska den egna verksamheten både vad avser lokaler och transporter fortlöpande ses över. 4. Kollektivtrafikens andel av persontransporterna skall öka och kollektivtrafiken fortlöpande utvecklas efter medborgarnas resbehov. 5. Energieffektivisering ska stimuleras genom aktiv och utåtriktad energirådgivning 6. Kommunen och dess företag ska fortlöpande arbeta med energieffektivisering i den egna verksamheten aktivt 7. Aktivt samarbete med näringslivet för att utveckla produkter och tjänster kring energioch miljöteknik i kommunen. Ett handlingsprogram ska tas fram med planer för energieffektivisering och energiomställning. Dessa planer skall utgöra en del av det energiledningssystem som skall ingå i genomförandet av de regionala miljömålen. I energistrategin finns exempel på åtgärder inom bostäder, lokaler, fysisk planering, offentlig verksamhet, industrin, näringsliv och transporter. 7 Hylte kommun 7.1 Historik I Hylte kommun finns en Energiplan från Några av delmålen i energiplanen från 2000: 20 grader inomhus i skolor, förskolor, kontor och bostäder. Ökad miljöriktig användning av biobränslen. Ökat nyttjande av lokala förnybara energiresurser Spillvärme i fjärrvärmenätet Effektivisering och beteendeförändring vid energianvändning Modern miljövänlig teknik används vid kommunala transporter 13

14 7.2 Aktuella dokument Hösten 2006 ansökte kommunen om att få delta i projektet klimatcoaching stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner. Hylte kommun kom med i projektet och påbörjade därefter arbetet att uppgradera Energiplanen från 2000 till en Energi- och klimatstrategi. Ett utkast till energi- och klimatstrategi har i maj månad 2008 remitterats till kommunens kontor och nämnder. I remissupplagan finns ett antal mål och åtgärder föreslagna. 7.3 Energi- och klimatmål i remissupplaga Övergripande mål/ visioner för klimatarbetet Energianvändningen inom Hylte kommun ska kännetecknas av effektivitet och uthållighet ur ett långsiktigt ekologiskt perspektiv och för en trygg energiförsörjning. Detta innebär bland annat en effektiv användning av elenergi och en successiv urfasning av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara sådana. Hylte kommun ska bli en fossilbränslefri kommun på lång sikt. Mätbara mål som syftar till att nå de övergripande målen/visionerna (Siffrorna inom parentes motsvarar de regionala miljömålen) (1) Totala utsläppen av växthusgaser i Hylte kommun ska vara lägre än 4,5 ton per invånare/år år 2050 för att sedan minska ytterligare. (2) År 2012 skall minst 30 % av det bränsle/drivmedel som används i kommunens tjänstebilar/leasingbilar (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) utgöras av förnyelsebara bränslen (exempelvis etanol eller biogas) eller el (elhybrid). (3) Öka antalet resenärer med kollektivtrafik med 50 % mellan åren (Antalet resande med kollektivtrafik i Hylte kommun har ökat med 32 % under perioden ). (4) Anta en resepolicy med miljöprofil. (5) Delta i arbetet med ett länsprogram för utnyttjande av förnyelsebara energikällor. (6) Minska utsläppen av koldioxid från uppvärmning och drift av bostäder och lokaler med 50 % mellan åren (Användningen av eldningsolja för uppvärmning av lokaler har minskat med 70 % under perioden i Hylte kommun) (7a) Minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 10 % mellan åren (Köpt energi i bostäder minskade med 13 % under perioden i Hylte) (7b) Energianvändningen uppgår till högst 90kwh/m2 i nybyggnation (13) Alla hallänningar ska år 2010 känna till klimathotet och vad var och en kan göra för att motverka global uppvärmning. Ett förslag på handlingsplan med 15 åtgärder har tagits fram. Exempel på åtgärder är utbyggnad av fjärrvärmenätet, upphandling av Bra Miljöval el, upphandling av miljöfordon till kommunens fordonspark, upprättande av vindkraftplan, Årlig kampanj om kollektivtrafik och cykling, m.m. 14

15 8 Sammanfattning av dokument, mål och åtgärder Tabell 1. Sammanfattning styrdokument energi- och klimat i Hallands kommuner Kommun Tidigare dokument Aktuella dokument Kungsbacka Energipolitiskt handlingsprogram från Miljörapport 2006 Miljömål för Kungsbacka febr Klimatinvesteringsprogram Varberg Energiplan för Varberg 2001 Varbergs MaTs 2000 Klimatinvesteringsprogram oktober , Lokala miljömål Ny Energiplan ska tas fram under 2008 Falkenberg Energiplan Plan för Hållbar Energiomvandling okt 2007 Plan för den ekologiska hållbarheten maj 2007 Halmstad Energiplan för Halmstad kommun 2000 Ekohandlingsplan Energiplan 2006 Klimatinvesteringsprogram , Hylte Hylte energiplan 2000 Energi- och klimatstrategi tas fram under våren 2008 Laholm Energistrategi 1998 Energistrategi för Laholms kommun 2007 Klimatstrategi 2005 Tabell 2 Sammanfattning miljömål och åtgärder Kommun Klimatmål Kungsbacka 20 % CO2-minskning/inv Energianv. ska minska i bostäder och lokaler med 20%/ inv Kommunal verksamhet 20% minskning/m2 tillförd energi , CO2 minskning 30% vid tjänsteresor Åtgärder Förslag till åtgärder för att nå målen ska tas fram. Åtgärder i Kungsbacka kommuns Klimatinvesteringsprogram: Informationsinsatser för förändrat kortväga resande och val av miljövänliga alternativ Utbyggnad av pendelparkeringar Sopbilar och stadsbussar med gasdrift Investeringsstöd för effektminskning och biobränslen Närvärmeprojekt i Åsa Varberg Klimatpåverkan ska minska CO2-minskning 20% , 75% till 2050 (VarbergsMaTs) CO2/inv < 4ton/inv medelvärde motsv. minskning 10% från 2000 Fordon som kommunen köper in/leasar ska vara miljöfordon, minst 20% gasdrivna. Senast 2012 ska en lokal produktion på minst 19 GWh biogas finnas Nya biobränslepannor Expansion av fjärr- och närvärme Vindkraftutbyggnad Energisparkampanj Ökad biogasproduktion med uppgraderingsanläggning Inköp av miljöfordon till kommunen Utökning av industrispår Årlig cykelkampanj 15

16 Kommun Klimatmål Falkenberg Den totala energianvändningen ska minska med 10% Växthusgaser ska under perioden vara 4% lägre än % minskning CO2 från landtransporter Minskning 50% CO2 från drift och uppvärmning lokaler Köpt energi uppvärmning, drift till bostäder, lokaler ska minska med 10 % % minskning växthusgaser industrin Halmstad Hylte Laholm En övergång ska ske till förnybara, miljöanpassade och om möjlig lokala energikällor Användningen av fossila bränslen och el för uppvärmning av bostäder och lokaler ska minska Energianvändningen i kommunala lokaler skall år 2010 ha minskat med 15% jämfört med 2001 Transporterna ska minskas och miljöanpassade transportsätt prioriteras En övergång till förnybara drivmedel ska ske Förslag enlig remissupplaga.: Totala utsläpp av växthusgaser ska vara < 4,5 ton/inv år 2050 År 2012 ska minst 30% av bränslet som används i kommunens Tjänste-/leasingbilar vara förnyelsebartco2 ska minska med 50% från energianvändning i bostäder, lokaler Energianvändning i bostäder och lokaler ska minska med 10% Utifrån det övergripande målet en fossilbränslefri kommun ska den egna verksamheten både vad avser lokaler och transporter fortlöpande ses över. Målet för energieffektivisering är satt till 5% minskad energianvändning till Det ska finnas 300 biodrivmedelsfordon i kommunen All produktion av förnyelsebar energi skall prioriteras Kommunen ska stimulera företag och enskilda att producera förnyelsebar energi Energieffektivisering ska stimuleras genom aktiv och utåtriktad energirådgivning Aktivt samarbete med näringslivet för att utveckla produkter och tjänster kring energioch miljöteknik i kommunen. Åtgärder Bidrag till byggtekniska åtgärder i småhus/lägenheter som minskar energianvändningen med 30% Utbildningar till fastighetsskötare i energiledning/effektivisering Information om passivhusteknik Biobränslebaserad fjärrvärmeutbyggnad Man ska utgå från ett livscykelperspektiv vid investeringar i byggnader Byte från olja till förnybart, svarta listan Biogasanläggning uppförs Kartlägga spillvärmepotentialen Nya tankställen för fordonsgas uppförs Utarbeta transportpolicy för den kommunala verksamheten Alla planer ska ha ett energiperspektiv Utbyggnad, förtätning av fjärrvärme/-kyla Ökad spillvärme till fjärrvärmen Utveckla logistikcentrum Satsningar på kollektivtrafik Förtätning av tappställen med alternativa bränslen samt biogasproduktion Kommunen ska verka för att vindkraftsverk anläggs inom kommunen/regionen Utbyggnad av fjärrvärmenätet Upphandling av Bra Miljövalsel Upphandling av miljöfordon till kommunens bilar Upprättande av vindkraftplan för Hylte kommun Komplettering om energihänsyn i ÖP Införande av egenkontrollprogram för inomhusklimat i kommunens skolor Alla planer och kommunala byggnationer ska ha ett energiperspektiv Energirådgivning till allmänhet, företag och skolor Program för energiomställning och effektivisering i kommunens lokaler ska tas fram Effektivisering av mindre vattenkraftverk Ökad biogasproduktion Utveckling av kollektivtrafik 16

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige i december 2007 Samhällsbyggnadskontoret i Laholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige i december 2007 Samhällsbyggnadskontoret i Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige i december 2007 Samhällsbyggnadskontoret i Laholms kommun Energistrategi för Laholms kommun Innehåll Sid 1. Sammanfattande analys 1 1.1 Mål och riktlinjer 1 1.2 Fördjupad planering

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI ENERGI Övergripande mål med anknytning till energi EU:s klimatmål till 2020 Nationella energimål Regionala energimål Regionala energi och klimatmål för Skåne TOMELILLA KOMMUN Fossilbränslefritt Förutom

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun 1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna Remissversionen av strategin Strategin Presenteras av: Maria Saxe Övergripande och stora frågor 1. Två delar med olika skärning förvirrar. 2. Visionen och målen är

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Energiplan för Kungälvs kommun i korthet

Energiplan för Kungälvs kommun i korthet Energiplan för Kungälvs kommun i korthet Klimatförändringen är ett faktum och att det är vi som genom vår energi- och transportanvändning har orsakat den är en obekväm sanning. Enligt klimat och sårbarhetsutredningens

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

ETT SNABBARE, ÖPPNARE OCH SMARTARE JÖNKÖPINGS LÄN

ETT SNABBARE, ÖPPNARE OCH SMARTARE JÖNKÖPINGS LÄN ETT SNABBARE, ÖPPNARE OCH SMARTARE JÖNKÖPINGS LÄN 02 ETT SNABBARE, ÖPPNARE OCH SMARTARE JÖNKÖPINGS LÄN Jönköpings län ska vara ett plusenergilän 2050. För att nå dit måste du och jag, vi alla, minska våra

Läs mer

ALVESTA NÄSTA!

ALVESTA NÄSTA! ALVESTA NÄSTA! Strategiskt arbete med energi- och klimatplanen som grund Ingalill Ljungdahl, planeringsingenjör Alvesta kommun Förvaltningen för samhällsplanering Ingalill.ljungdahl@alvesta.se ENERGI-

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Summering av gruppdiskussionerna

Summering av gruppdiskussionerna 2008-03-19 Summering av gruppdiskussionerna Energiseminarium 5 mars Temagrupper: Energieffektivisering Förnybar Energi Planering, kunskap, forskning och näringsliv 1-1 Energieffektivisering 1(6) Vad ser

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2016

Energi- och klimatplan 2012-2016 Energi- och klimatplan 2012-2016 Upprättad: 2011-04-26 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2013-02-25, 8 Kontaktperson: Mikael Lundgren Energi- och Klimatplan 2012-2016 Bakgrund Enligt lagen

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 1 2015-09-08 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi-

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

KLIMATSTRATEGI 2005. Antagen av kommunstyrelsen 2005-10-25 Diarienummer 525/05

KLIMATSTRATEGI 2005. Antagen av kommunstyrelsen 2005-10-25 Diarienummer 525/05 KLIMATSTRATEGI 25 Antagen av kommunstyrelsen 25-1-25 Diarienummer 525/5 1 Innehåll Laholms klimatstrategi 3 Vad innehåller strategin? 3 Övergripande mål 4 Delmål och åtgärder 4 Energi 4 Transporter 4 Avfall

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund Fokus föreslås på följande målområden Begränsad klimatpåverkan Bakgrund Genom framför allt förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas tillför människan atmosfären stora mängder av lagrad

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström.

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström. MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MED 4% TILL 2010 KLIMATSTRATEGI 2005 OCH ENERGISTRATEGI

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.1 START Hans Nilsson E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY 2.2 SALA-HEBY ENERGI AB Elproduktion Värmeproduktion och distribution

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Klimat- och energistrategi för Stockholms län MILJÖFÖRVALTNINGEN Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-05-02 Handläggare Emma Hedberg Telefon: 08-508 28 749 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-05-21 p 19 Remiss från Kommunstyrelsen,

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

PLAN FÖR FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUNAL VERKSAMHET 2010-2012

PLAN FÖR FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUNAL VERKSAMHET 2010-2012 PLAN FÖR FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUNAL VERKSAMHET 2010-2012 Innehåll Sida Inledning... 2 Värdegrund... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Omvärldsanalys... 5 Fokusområde: Transportfordon och drivmedel... 6 Fokusområde:

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 Rapport 2013-06-28 1 Sammanfattning Hållbar utveckling Väst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort en inventering

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Dagordning. 12.00 Lunch

Dagordning. 12.00 Lunch Dagordning 09.00 Kaffe och smörgås 09.30 Mötet öppnas. Presentation av deltagare 10.00 Dalarna pilotlän för grön utveckling. Information och diskussion Bensträckare 11.00 Klimat- och energistrategin för

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013

Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013 Bilaga 3 (Energiplanen 2011-13) Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013 Dagens energianvändning med stor andel fossila bränslen påverkar miljön på flera sätt. Påverkan sker i alla led. Från utvinning

Läs mer

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun Klimat- och energiplan - 2014-2016 Motala kommun Beslutsinstans: KF Diarienummer: 13/KS 0064 Datum: 2013-12-16 Paragraf: KF 120 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-12-16 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Skånes Klimat- och energistrategi

Skånes Klimat- och energistrategi Skånes Klimat- och energistrategi Social hållbarhet Johannes Elamzon Klimat - och energistrateg johannes.elamzon@lansstyrelsen.se Foto: Bertil Hagberg Länsstyrelsens uppgifter inom klimatområdet enligt

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet.

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet. (fastställd 2014-04-28) Sustainable Energy Action Plan Bilaga till Övertorneå kommuns Energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03 Inledning Övertorneå kommun undertecknade 2013 Borgmästaravtalet

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning GLOBALA KLIMATUTMANINGAR Jordens klimat håller på att förändras. Det är en av vår tids största

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer