Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner"

Transkript

1 Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk

2 Innehållsförteckning sida 1 Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Kungsbacka Kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål Varbergs kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål Falkenbergs kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål Halmstad kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål Laholms kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål Hylte kommun Historik Aktuella dokument Energi- och klimatmål i remissupplaga Sammanfattning av dokument, mål och åtgärder

3 1 Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Kommunerna är enligt lag skyldiga att upprätta en energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi. Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen och ta hänsyn till miljöeffekterna på såväl lokal, regional och global nivå. I de halländska kommunernas energiplaner, klimatstrategier, miljöprogram och liknande dokument finns en tydlig inriktning mot en ökad andel förnybara bränslen, energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp. Uppsatta kommunala mål för begränsad klimatpåverkan följer i stort sätt de regionala målen, med vissa förändringar i tidsintervall, minskning av energianvändning och koldioxidutsläpp och i vissa fall har kompletteringar och tillägg gjorts. I vissa kommuner har man satt högre mål än på regional nivå på grund av bättre förutsättningar. Åtgärder för att nå målen är inriktade på fjärrvärme, vindkraft, biogasproduktion, informationsinsatser, kollektivtrafik m.m. Sveriges kommuner är nyckelaktörer när det gäller omställning av energisystemet. Den kommunala energirådgivningen har utvecklats och har en viktig roll i energiomställningen. Nedan följer ett kort beskrivning av hur kommunerna i Halland arbetar med energi- och klimatfrågor och vilka mål som är satta och föreslagna åtgärder för att nå målen. 2 Kungsbacka Kommun 2.1 Historik Kungsbacka kommun tog 1998 fram ett energipolitiskt handlingsprogram. Huvudsyftet med planen var att ange inriktningen på kommunens energipolitik. Utgåenden från de formulerade målen anges de strategier och åtgärder som formar det energipolitiska programmet. Planen innehåller riktlinjer för utbyggnad av fjärrvärme- kraftvärme, uppvärmning av nya bostadsområden, utbyggnad av vindkraftverk, fysisk planering, kommunens eget fastighetsbestånd samt kommunens energirådgivning. 2.2 Aktuella dokument Kungsbacka kommun antog i februari 2008 Miljömål för Kungsbacka , som visar vart kommunen vill komma när det gäller miljö och hållbar utveckling och innehåller mål och riktlinjer för Kungsbackas miljöarbete. Miljömål för Kungsbacka syftar till att anpassa de nationella miljömålen lokalt. Arbetet med miljömålen startades under våren 2006 då Agenda 21 arrangerade tre rådslag, med kommuninvånare, tjänstemän och politiker. Rådslagen resulterade bland annat i ett förslag till sex prioriterade områden som Kungsbacka kommun bör arbeta inom: Hållbara transporter Maten i det hållbara samhället Uthålligt byggande och minskad energianvändning 3

4 Hållbar planering och exploatering Hållbar konsumtion Kunskap och delaktighet 2.3 Energi- och klimatmål Det är framförallt miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God Bebyggd Miljö som kan kopplas till energianvändning och utsläpp av växthusgaser, men även flera av de andra miljömålen hör direkt eller indirekt samman med energi och klimat. Man har satt upp mål både för hela den geografiska kommunen och för den kommunala verksamheten. Nedan redovisas bara de mål som har anknytning till energianvändning. Begränsad klimatpåverkan 1. Utsläppen av fossil koldioxid per invånare i kommunen ska till 2020 minska med 20 % jämfört med 2004 års nivå. 2. Användningen av tillförd energi i bostäder och lokaler för uppvärmning, tappvarmvatten, hushålls- och driftel ska minskas med 20 % per invånare mellan 2006 och Antalet kollektivresor ska öka i förhållande till antalet bilresor 4. Tillgängligheten ska öka för gående och cyklande Miljömål för den kommunala verksamheten 1. Användningen av tillförd energi i lokaler för uppvärmning, tappvarmvatten, och driftel ska minskas med 20 % per kvadratmeter mellan 2006 och De utsläpp av koldioxid som sker genom den kommunala verksamhetens transporter och tjänsteresor ska minska med 30 % fram till år 2020 jämfört med 1990 års nivå. 3. Kommunala inköp av varor och tjänster ska göras med hänsyn till begränsad klimatpåverkan. Frisk luft Lokala Miljömål för Kungsbacka 1. Halterna av kvävedioxid, partiklar och bensen som har sitt ursprung i trafiken ska minska jämfört med 2005, särskilt i Kungsbacka tätort och tätortsnära områden. Miljömål för den kommunala verksamheten 1. Utsläppen av kvävedioxid, partiklar och bensen från den kommunala verksamhetens fordons- och maskinpark ska minska. God bebyggd miljö Lokala Miljömål för Kungsbacka 1. Elförbrukningen per invånare ska minska med 20 % mellan 2006 och

5 Miljömål för den kommunala verksamheten 1. Nya bostäder och verksamheter ska alltid planeras så att behoven av biltransporter minskas 2. Kommunen ska verka för utbyggnad av förnyelsebar energi 3. Alla nybyggda bostäder inom planlagt område bör senast år 2015 vara utformade så att byggnadens energianvändning uppgår till högst 90 kwh/m2 och år. 4. I detaljplaner ska energianvändningen styras till förnybara energikällor 5. Trafikbullret ska minska kontinuerligt, särskilt i kommunens tätbefolkade områden. Kungsbacka kommun har tagit fram ett Klimatinvesteringsprogram och fick i maj 2008 beslut om Klimp-pengar till Informationsinsatser för förändrat kortväga resande och val av miljövänliga alternativ, utbyggnad av pendelparkeringar, sopbilar och stadsbussar med gasdrift, investeringsstöd för effektminskning och biobränslen samt närvärmeprojekt i Åsa. I klimatstrategin som huvudsakligen är en sammanställning av de klimatrelaterade mål och strategier som finns i fastställda kommunala planer och program finns beskrivet vilka genomförda och planerade åtgärder som kommunen har vidtagit respektive ämnar vidta. 3 Varbergs kommun 3.1 Historik En energiplan antogs 2001 som i huvudsak inriktas på de områden där kommunen direkt eller indirekt kan verka som föredöme och kan erbjuda hushåll och företag långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar samt rådgivning och annan påverkan. I planen föreslås bl a att föreliggande energiplan ska följas upp av en värmestrategi. Denna ska visa vad kommunen vill ska erbjudas avseende uppvärmningsalternativ i olika delområden. Strategiska åtgärdsområden i planen är spillvärme från Värö Bruk till fjärrvärmesystemet, fjärrvärmeexpansion, energianvändning i kommunen och de kommunala bolagens egna fastigheter, vindkraft och annan småskalig energiproduktion, trafik och energi samt energirådgivning. Planen utarbetades av en arbetsgrupp med representanter från kommunens energi- resp. bostadsbolag, serviceförvaltningen, miljökontoret, kommunens energirådgivning och agenda 21-samordnare. I Varbergs MaTs som togs fram 2000 finns mål och åtgärder för att minska kommunens utsläpp av växthusgaser från transportsektorn. Varbergs MaTs koldioxidmål är att utsläppen ska minska med 20 % till 2020 (basår 1990) och på lång sikt till år 2050 ska utsläppen minska med 75 %. 3.2 Aktuella dokument Varbergs kommun har tagit fram en ny miljöplan med lokala miljömål Miljöplanen behandlar kommunen som geografiskt område. De lokala miljömålen bygger till viss del på de nationella och regionala miljömålen, men har anpassats till de miljöfrågor som är viktiga i Varberg. Miljömålen antogs i kommunfullmäktige den 18 mars De lokala miljömålen är uppdelade i fyra temaområden: 5

6 Klimat och luft Vatten Mark, byggande och boende Natur och biologisk mångfald 3.3 Energi- och klimatmål Det är framförallt temaområdet Klimat och luft som berör energianvändningen, men också i viss mån området Mark, byggande och boende. Lokala miljömål för klimat och luft: 1. Klimatpåverkan ska minska genom ökad energieffektivisering och minskad användning av fossila bränslen. Den lokala produktion och användning av förnyelsebar energi ska öka 2. Utsläppen av koldioxid per invånare i Varbergs kommun ska som ett medelvärde för perioden vara mindre än fyra ton per år, vilket motsvarar en minskning med ca 10 % jämfört med 2000 års nivå 3. Senast år 2012 ska det finnas en lokal produktion av biogas på minst 19 GWh per år som levereras som fjärrvärme till fastigheter och till fordonsgas. 4. Energianvändningen i kommunens fastigheter ska effektiviseras och baseras på förnyelsebara energikällor. 5. Fordon som kommunen köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöfordon. Minst 20 % ska vara gasdrivna fordon. Lokalt miljömål för Mark, byggande och boende, (kopplade till energianvändning) 1. Ny bebyggelse ska i ökad omfattning planeras så att det finns goda förutsättningar att utnyttja kollektivtrafik och cykel. Under 2008 pågår arbete med att ta fram en ny energiplan, där mer detaljerade mål inom energiområdet kommer att finnas. I Varbergs kommuns Klimatinvesteringsprogram finns en klimatstrategi som innehåller en inventering av växthusgaser och en sammanställning av energianvändningen, samt de mål och åtgärder som ska bidra till att minska klimatpåverkan i kommunen. Strategin innehåller också en analys av kommunens förutsättningar att nå uppsatta mål, vilka drivkrafter och styrmedel som finns för olika aktörer och hur handlingsplanen avses följas upp och dokumenteras. Mål och åtgärder inom klimatområdet i är samlat i strategin. 6

7 4 Falkenbergs kommun 4.1 Historik Energiplan antogs i december Planen innehåller kortsiktiga mål att uppnå på 5 års sikt med förslag på åtgärder för att nå målen. Målen är uppdelade på byggnation, uppvärmning av byggnader, fordon, energiproduktion och kommunal verksamhet. 4.2 Aktuella dokument Falkenbergs kommun antog år 2007 en plan för Hållbar Energiomvandling. Arbetet med energiplanen påbörjades med att en utvärdering gjordes av Energiplan En nulägesbeskrivning Energi i Falkenberg 2004 beskriver energiflödena i kommunen och utgör ett faktaunderlag för planen. I planen beskrivs mål för användning och tillförsel av energi i kommunen fram till Målen för användning i bebyggelsen är uppdelad på effektivisering och omställning. För transporter finns ett övergripande mål uppsatt. Till de enskilda målen finns ett antal konkreta åtgärder. En plan för den ekologiska hållbarheten antogs 2007 där man har valt att fokusera på vissa av de 16 miljömålen. Arbetet med de lokala miljömålen blev en naturlig följd av att flera av kommunens planer inom energi och miljö skulle uppdateras. 4.3 Energi- och klimatmål Mål effektivisering 1. Den totala energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med 10 % fram till 2010 jämfört med Den totala energianvändningen i nya bostadshus och lokaler ska till 2010 vara högst 90 kwh/m 2 och år. Mål omställning 1. Beroendet av el till uppvärmning av bostäder och lokaler ska minska. 2. Eldningsolja ska ersättas med förnybart Mål tillförsel av energi 1. Tillgången på förnybar energi ska öka. 2. Säkrare och tillgängligare elnät Mål Transporter Energieffektivisering och omställning av transporter Åtgärder för att nå målen Till varje mål finns ett antal åtgärder kopplade. Exempel åtgärder i energiplanen är: Erbjuda lokalt bidrag för byggtekniska åtgärder som minskar energianvändningen med 30 % i småhus/privata lägenheter. Genomföra energikartläggningar i kommunala lokaler samt ordna utbildningar för brukarna 7

8 Genomföra pilotstudie bland små och medelstora företag för att kartlägga effektiviseringspotentialen Uppföra och informera om goda exempel på passivhusteknik, solvärme och individuell mätning Fortsatt biobränslebaserad fjärrvärmeutbyggnad Byta oljeeldning i fastigheter på kommunens svarta lista till förnybart bränsle Uppföra en produktionsanläggning för biogas Kartlägga potentialen för processenergi, spillvärme i industri, storhushåll m.m. Kommunala delmål Begränsad klimatpåverkan enligt plan för ekologisk hållbarhet 1. Utsläppen av växthusgaser i Falkenbergs kommun skall som ett medelvärde för perioden vara minst 4 % lägre än utsläppen 1990, räknat som koldioxidekvivalenter. 2. Nettoutsläppen av koldioxid från landtransporter inklusive arbetsmaskiner ska i absoluta tal ha minskat med minst 5 % mellan och den koncernägda bilparken ska öka sitt bestånd av koldioxidneutrala bilar i enlighet med tagna beslut. 3. Antal resenärer i kollektivtrafik ska öka med minst 30 % mellan 2000 och Alla företag, organisationer och myndigheter med mer än 50 anställda ska anta en resepolicy med tydlig miljöprofil. Till 2008 ska alla verksamheter bli informerade om målet. 5. Ett länsprogram för utnyttjande av förnyelsebara energikällor samt utbyggnad av distributionssystem ska finnas vid utgången av Utsläpp av koldioxid från uppvärmning och drift av bostäder och lokaler ska minska med minst 50 % mellan Användning av köpt energi i bostäder och lokaler avseende uppvärmning, tappvarmvatten, hushålls- och driftel ska minska med 10 % mellan i det totala beståndet och uppgår till högst 90kWh/m 2 och år i nybyggnation år Företag, organisationer och förvaltningar har snarast möjligt och senast 2009 infört ett energiledningssystem. 8. Läckage av dikväveoxid och metan från jordbruksdrift ska begränsas. Målet ska preciseras år 2007 efter utredning. 9. Produktion och konsumtion av biobaserade bränslen ska, på bekostnad av fossila bränslen, inom kommunens geografiska gränser vara minst dubbelt så höga 2010 än Mängden bundet kol i skog och mark får inte minska mellan 2003 och Uttaget av biobränsle från skogen ska vara högre 2010 än

9 12. Industrisektorns utsläpp av växthusgaser ska ha minskat med 15 % till 2010 räknat från Levererad spillvärme till fjärrvärmesystem och liknande får räknas tillgodo. 13. Minst 50 % av alla skolor och förskolor ska under perioden upplevt att de fått information om klimatmålen och vad de själva kan gör för att bidra till måluppfyllelsen. 14. Minst 50 % av enskilda hushåll som eldar med fossilbränsle ska till 2010 ha ställt om till miljögodkända anläggningar 15. Kommunen ska vara lyhörd för möjligheten att söka ekonomiska bidrag till gagn för miljömålsuppfyllelsen. De flesta av de lokala målen ovan är samma som de regionala målen, men några få ändringar och tillägg har gjorts. Mål har tillkommit och man har gjort ändringar i mål 3,4,7 och 13. Kommunala delmål för God bebyggd miljö enligt Plan för ekologisk hållbarhet 1. Senast 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för: hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att bilanvändning kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras. hur energianvändningen ska effektiviseras, hur förnybara energiresurser ska tas tillvara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas 6. Miljöbelastningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år Detta ska bland annat ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska samt. All ombyggnad skall generellt ske enligt framtagna riktlinjer. Senast 2010 skall det finnas riktlinjer för hur ombyggnad av det äldre samlade kommunala fastighetsbeståndet ska utföras. Energianvändningsnivåer (kwh/kvm) bör fastläggas. 5 Halmstad kommun 5.1 Historik Kommunen tog fram Energiplan för Halmstad kommun 2000 med energisiffror för åren Planen avslutas med tydliga effektmål. Kommunen har tagit fram en ekohandlingsplan för åren Aktuella dokument Halmstad kommun antog en ny energiplan I planen redovisas vilka förvaltningar och kommunala bolag som ansvarar för att energiplanens intentioner och mål förverkligas. Nedan redovisas mål och åtgärder uppdelat på de strategiska områdena bebyggelse, industri, transporter och övrigt. 9

10 5.3 Energi- och klimatmål Mål och åtgärder bebyggelsesektorn Alla planer (översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner) och kommunala byggnationer skall fr.o.m också ha ett energiperspektiv (en del av miljöbedömningen). Vid markanvisningstävlan och i samband med exploatering skall energiförsörjningen särskilt belysas. Användningen av fossila bränslen för uppvärmning av bostäder och lokaler skall minska. De som anges som ansvariga för detta inriktningsmål skall inom sina resp. områden redovisa användningen av olja och naturgas och ta fram mål för att minimera denna användning till år Målen skall vara uttryckta i effekt, liter olja eller Nkbm naturgas. Resultaten skall årligen redovisas. Industrins elbehov skall prioriteras. Användningen av el för uppvärmning av bostäder och lokaler skall minska. De som anges som ansvariga för detta inriktningsmål skall redovisa egen användning av el för uppvärmning och ta fram mål för att minimera användningen till år Målen skall vara uttryckta i effekt. Resultaten skall årligen redovisas. Energianvändningen (uppvärmning, kylning och driftel) i kommunala fastigheter och lokaler skall år 2010 ha minskat med 15 procent jämfört med De som anges som ansvariga för inriktningsmålet skall inom sina resp. områden utreda energianvändningen för såväl värme, kyla som el. Målen skall vara inriktade på effekt och energi. Resultatet skall årligen mätas och redovisas i kwh per kvm. För att minska elförbrukningen för nedkylning av lokaler och bostäder skall en utbyggnad ske av fjärrkyla där det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Utbyggnaden påbörjas under perioden Resultatet skall årligen mätas och redovisas. Fjärrvärmeutbyggnaden skall fortsätta inom Halmstads tätort dels genom framdragning till nya områden och dels genom förtätning av befintliga fjärrvärmeområden. De som anges som ansvariga för detta inriktningsmål skall inom sina resp. verksamhetsområden utreda möjlig fjärrvärmeutbyggnad och förtätningar. Målen skall vara inriktade på effekt. Resultaten skall årligen redovisas. Den ökade efterfrågan på fjärrvärme tillgodoses i första hand genom kapacitetshöjning på befintliga anläggningar, energieffektiviseringar hos kund samt ökat tillvaratagande av spillvärme. I områden som ej nås av fjärrvärmenätet skall en satsning på närvärmeverk göras där det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Under 2006 skall en studie göras över förutsättningarna för ett närvärmeverk i Oskarström. Ett nätverk bildas under 2006 med representanter för både offentliga och privata förvaltare och beställare inom byggsektorn för att utbyta erfarenheter och väcka 10

11 förslag till energieffektivisering inom befintligt bostads- och lokalbestånd och i nybyggnation. Mål och åtgärder industrisektorn Användningen av fossila bränslen skall minska. Ansvarig för inriktningsmålet skall inom sitt ansvarsområde utreda industrisektorns användning av olja och naturgas. Målet är att halvera denna användning till Resultatet skall uttryckas i effekt, liter olja eller Nkbm gas och skall årligen redovisas. Fjärrvärmeutbyggnaden skall fortsätta inom Halmstads centralort dels genom framdragning till nya områden och dels genom förtätning inom befintliga fjärrvärmeområden. Ansvarig för inriktningsmålet skall inom sitt ansvarsområde utreda möjlig fjärrvärmeutbyggnad och förtätningar. Mål skall tas fram för perioden Resultatet skall uttryckas i effekt och redovisas årligen. Den ökade efterfrågan på fjärrvärme tillgodoses i första hand genom kapacitetsökning på befintliga anläggningar, energieffektiviseringar hos kunderna samt ökat tillvaratagande av spillvärme. Överskottsvärme (spillvärme inkl energi från avfallsförbränning) från industrin levereras in i fjärrvärmenätet. Målet är att under perioden öka fjärrvärme leveranserna med 20 GWh. Av denna ökning beräknas GWh komma från industrin och avfallsförbränning. Energieffektivisering. Fortsatt utveckling av system som innebär att verksamhetsutövare inom industrisektorn kan abonnera på energileveranser som även omfattar styrning och övervakning av energianvändandet. Resultatet skall uttryckas i effekt och redovisas årligen. För att minska elförbrukningen för nedkylning av verksamhetslokaler skall en utbyggnad ske av fjärrkyla där det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Utbyggnaden påbörjas under perioden Resultatet skall uttryckas i effekt och årligen redovisas. Energirådgivning på konsultbasis till verksamhetsutövare. Allmän energirådgivning Mål och åtgärder transportsektorn Utformning av bebyggelsestrukturen så att kollektivtrafiken främjas. Utformning av gatu-/vägstrukturen så att trafikarbetet minimeras. Utformning av verksamhetsområden som möjliggör utbyggnad av industrispår. Utveckla Halmstad som logistikcentrum som underlättar övergångar mellan landsvägs-, järnvägs- och sjötransporter. 11

12 Fortsatt utbyggnad och förtätning av GC-nätet. Hög standard på frekventa cykelstråk. Minska användandet av fossila drivmedel inom den kommunala verksamheten dels genom övergång till alternativa drivmedel och dels genom en förbättrad logistik. Tillse att P-områden får en strategisk placering. Fortsatt satsning på kollektivtrafiken. Förtätning av tappställen med alternativa bränslen samt produktion av fordonsgas Mål och åtgärder övrigt Halmstads kommun skall aktivt verka för att vindkraftsverk anläggs inom kommunen/regionen under perioden Etableringen kan ske i egen regi eller i regional samverkan. Producerad energi beräknas uppgå till 90 GWh. Möjligheten att tillskapa en anläggning för produktion an biogas skall utredas. Halmstads kommuns huvudlösning av bostadsuppvärmning vid nybyggnation är fjärrvärme, då detta är tekniskt och ekonomiskt försvarbart 6 Laholms kommun 6.1 Historik En energistrategi antogs 1998 och riktlinjerna i denna var bland annat att utöka biogasproduktionen, utveckla av försörjning av blandgas, utöka den lokala elproduktionen, ökat engagemang i lokal elproduktion genom andelsägande, utveckling av när-/fjärrvärme, program för energieffektivisering och energirådgivning. 6.2 Aktuella dokument Laholms kommun antog en klimatstrategi Syftet med strategin är att utifrån fakta, förutsättningar och formulerade mål förmedla möjligheter och visa på åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. I december 2007 antogs en energistrategi. 6.3 Energi- och klimatmål Mål i klimatstrategi 2005 Laholms kommun ska på sikt bli en fossilbränslefri kommun. Detta gäller alla sektorer. Målet för energieffektivisering är satt till 5 % minskad energianvändning Detta mål gäller kommunen som helhet. Helst bör större effektivisering eftersträvas. Det ska finnas minst 300 biodrivmedelsfordon i Laholms kommun år Antalet cykelburna resor ska öka och cykeln ses som ett prioriterat färdsätt. Energieffektiv bilkörning och effektivare nyttjande av fordon. 12

13 Åtgärder Ny energistrategi under år Ny plan för energieffektiviseringar i kommunala fastigheter. Kommunens antagna miljöpolicy skall beaktas vid varje upphandling. Ökad användning av förnyelsebara energikällor som biobränsle och sol. Fortsatt samarbete med näringslivet i energifrågor. Kommunens antagna miljöpolicy skall beaktas vid varje upphandling. Genomförande av cykelplanens övergripande gc-nät. Skyltning av det övergripande gc-nätet. Utbildning i Sparsam körning. Utredning av kommunens behov och inköp av fordon för större samordning och ökat antal biodrivmedelsfordon. Ökad biogasproduktion. I Laholms kommuns Energistrategi finns följande inriktningsmål 1. All produktion av förnyelsebar energi skall prioriteras och betraktas som en väsentlig näringsgren i kommunen. 2. Kommunen ska stimulera företag och enskilda att producera förnyelsebar energi 3. Utifrån det övergripande målet en fossilbränslefri kommun ska den egna verksamheten både vad avser lokaler och transporter fortlöpande ses över. 4. Kollektivtrafikens andel av persontransporterna skall öka och kollektivtrafiken fortlöpande utvecklas efter medborgarnas resbehov. 5. Energieffektivisering ska stimuleras genom aktiv och utåtriktad energirådgivning 6. Kommunen och dess företag ska fortlöpande arbeta med energieffektivisering i den egna verksamheten aktivt 7. Aktivt samarbete med näringslivet för att utveckla produkter och tjänster kring energioch miljöteknik i kommunen. Ett handlingsprogram ska tas fram med planer för energieffektivisering och energiomställning. Dessa planer skall utgöra en del av det energiledningssystem som skall ingå i genomförandet av de regionala miljömålen. I energistrategin finns exempel på åtgärder inom bostäder, lokaler, fysisk planering, offentlig verksamhet, industrin, näringsliv och transporter. 7 Hylte kommun 7.1 Historik I Hylte kommun finns en Energiplan från Några av delmålen i energiplanen från 2000: 20 grader inomhus i skolor, förskolor, kontor och bostäder. Ökad miljöriktig användning av biobränslen. Ökat nyttjande av lokala förnybara energiresurser Spillvärme i fjärrvärmenätet Effektivisering och beteendeförändring vid energianvändning Modern miljövänlig teknik används vid kommunala transporter 13

14 7.2 Aktuella dokument Hösten 2006 ansökte kommunen om att få delta i projektet klimatcoaching stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner. Hylte kommun kom med i projektet och påbörjade därefter arbetet att uppgradera Energiplanen från 2000 till en Energi- och klimatstrategi. Ett utkast till energi- och klimatstrategi har i maj månad 2008 remitterats till kommunens kontor och nämnder. I remissupplagan finns ett antal mål och åtgärder föreslagna. 7.3 Energi- och klimatmål i remissupplaga Övergripande mål/ visioner för klimatarbetet Energianvändningen inom Hylte kommun ska kännetecknas av effektivitet och uthållighet ur ett långsiktigt ekologiskt perspektiv och för en trygg energiförsörjning. Detta innebär bland annat en effektiv användning av elenergi och en successiv urfasning av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara sådana. Hylte kommun ska bli en fossilbränslefri kommun på lång sikt. Mätbara mål som syftar till att nå de övergripande målen/visionerna (Siffrorna inom parentes motsvarar de regionala miljömålen) (1) Totala utsläppen av växthusgaser i Hylte kommun ska vara lägre än 4,5 ton per invånare/år år 2050 för att sedan minska ytterligare. (2) År 2012 skall minst 30 % av det bränsle/drivmedel som används i kommunens tjänstebilar/leasingbilar (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) utgöras av förnyelsebara bränslen (exempelvis etanol eller biogas) eller el (elhybrid). (3) Öka antalet resenärer med kollektivtrafik med 50 % mellan åren (Antalet resande med kollektivtrafik i Hylte kommun har ökat med 32 % under perioden ). (4) Anta en resepolicy med miljöprofil. (5) Delta i arbetet med ett länsprogram för utnyttjande av förnyelsebara energikällor. (6) Minska utsläppen av koldioxid från uppvärmning och drift av bostäder och lokaler med 50 % mellan åren (Användningen av eldningsolja för uppvärmning av lokaler har minskat med 70 % under perioden i Hylte kommun) (7a) Minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 10 % mellan åren (Köpt energi i bostäder minskade med 13 % under perioden i Hylte) (7b) Energianvändningen uppgår till högst 90kwh/m2 i nybyggnation (13) Alla hallänningar ska år 2010 känna till klimathotet och vad var och en kan göra för att motverka global uppvärmning. Ett förslag på handlingsplan med 15 åtgärder har tagits fram. Exempel på åtgärder är utbyggnad av fjärrvärmenätet, upphandling av Bra Miljöval el, upphandling av miljöfordon till kommunens fordonspark, upprättande av vindkraftplan, Årlig kampanj om kollektivtrafik och cykling, m.m. 14

15 8 Sammanfattning av dokument, mål och åtgärder Tabell 1. Sammanfattning styrdokument energi- och klimat i Hallands kommuner Kommun Tidigare dokument Aktuella dokument Kungsbacka Energipolitiskt handlingsprogram från Miljörapport 2006 Miljömål för Kungsbacka febr Klimatinvesteringsprogram Varberg Energiplan för Varberg 2001 Varbergs MaTs 2000 Klimatinvesteringsprogram oktober , Lokala miljömål Ny Energiplan ska tas fram under 2008 Falkenberg Energiplan Plan för Hållbar Energiomvandling okt 2007 Plan för den ekologiska hållbarheten maj 2007 Halmstad Energiplan för Halmstad kommun 2000 Ekohandlingsplan Energiplan 2006 Klimatinvesteringsprogram , Hylte Hylte energiplan 2000 Energi- och klimatstrategi tas fram under våren 2008 Laholm Energistrategi 1998 Energistrategi för Laholms kommun 2007 Klimatstrategi 2005 Tabell 2 Sammanfattning miljömål och åtgärder Kommun Klimatmål Kungsbacka 20 % CO2-minskning/inv Energianv. ska minska i bostäder och lokaler med 20%/ inv Kommunal verksamhet 20% minskning/m2 tillförd energi , CO2 minskning 30% vid tjänsteresor Åtgärder Förslag till åtgärder för att nå målen ska tas fram. Åtgärder i Kungsbacka kommuns Klimatinvesteringsprogram: Informationsinsatser för förändrat kortväga resande och val av miljövänliga alternativ Utbyggnad av pendelparkeringar Sopbilar och stadsbussar med gasdrift Investeringsstöd för effektminskning och biobränslen Närvärmeprojekt i Åsa Varberg Klimatpåverkan ska minska CO2-minskning 20% , 75% till 2050 (VarbergsMaTs) CO2/inv < 4ton/inv medelvärde motsv. minskning 10% från 2000 Fordon som kommunen köper in/leasar ska vara miljöfordon, minst 20% gasdrivna. Senast 2012 ska en lokal produktion på minst 19 GWh biogas finnas Nya biobränslepannor Expansion av fjärr- och närvärme Vindkraftutbyggnad Energisparkampanj Ökad biogasproduktion med uppgraderingsanläggning Inköp av miljöfordon till kommunen Utökning av industrispår Årlig cykelkampanj 15

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN DEL 3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Miljömålen: Frisk luft Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning (delar av) God bebyggd miljö (delar av) 2004:1 MILJÖKONTORET,

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer