MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN DEN 11 DECEMBER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN DEN 11 DECEMBER 2012"

Transkript

1 STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN DEN 11 DECEMBER 2012 Närvarande: Hans Halén, Per-Ola Hedberg, Thommy Johansson, Eva Öfwerman, Mikael Ingsberg, Eva Ulfenborg, Annika Larsson, Thomas Jungbeck Ylva Jonsson, Madelen Schöldberg, Pia Jonsson-Axelsson Anmält förhinder: Anna-Lena Skatt, Lena Bränfeldt, Susanne Tedsjö, Rita Ponerup, Lars Gotthardsson, Mikael Forslund, Lena Pettersson-Ask Föregående minnesanteckning Genomläses och ordföranden konstaterar att flera frågor återkommer på dagens dagordning. Beslut: styrelsen fastställer tidigare minnesanteckning Statsbidrag 540 tkr till Vårdsamverkan Skaraborg för att stärka strukturer. Beslut fattades föregående styrgrupp att fördela 240 tkr till SKAS för förbättring av hemsidan samt 100 tkr till vardera organisationen SKAS/ Primärvård/ Kfrb. Från Kommunerna föreslås idag att 300 tkr istället riktas till vår gemensamma centrumbildning FoU-U för fortsatt uppbyggnad av struktur för forskningen i Skaraborg och processer som stödjer och utvecklar byggandet av kunskapsportalen. Beslut: Styrgruppen beslutar att reservera medel 300 tkr till FoU-U:s fortsatta arbete och att arbetsgruppen FoU-U får uppdraget att inkomma med en plan för det fortsatta gemensamma utvecklingsarbetet till nästa möte Rapport från verksamheterna Primärvården har sedan januari 2012 arbetat för att sjösätta organisationen i två geografiska områden. Den beställda vården av mödrahälsovård, rehabilitering och UM är däremot hierarkiskt organiserad över hela Skaraborg. Socialcheferna från Tibro och Töreboda kan verifiera, det märkts av att Primärvården har svårigheter att finna en gemensam form, varje vårdcentral uppfattas som om den vore privat, var och en har egna befogenheter. Per-Ola Hedberg påpekar att det därför är nödvändigt med en enkel lokal handlingsplan inom de områden man har att samverka kommun/primärvård. Eva Öfwerman menar att konkurrensneutraliteten måste bli bättre. Med en ny rehabiliteringsorganisation hoppas vi att det blir än bättre och med en separat chef för rehabilitering. Post Box 54, Skövde Besök Kaplansgatan 16 a Tel Fax E-post Webb

2 SIDAN 2 AV 5 Thommy Johansson menar att närområdesplaner med kommunerna involverade underlättar. Det har varit mycket inre fokus i Primärvården. Mikael Ingsberg påtalar att det finns avtal om läkarmedverkan mellan kommunen och varje vårdcentral där också samverkan regleras. Närområdesplanen handlar om hur utförarna skall samverka med kommunen. Observera att samverkan trepart psykiatri och västbusarbetet kring barn och unga förutsätter lokal organisering. SKAS har i sin omorganisering kommit en bit på väg enligt Hans Halén, samtliga verksamhetschefer är utsedda. Åtgärdsprogram innebär att 120 milj skall hämtas in under Hans Halén har områdesuppdraget för Medicin med utsedda chefer: För Medicin Anette Jarlshammar, Carina Karlsson, Thomas Wahlberg, Akut Elisabeth Hellström, Vuxenpsykiatri Andreas Leschinger, BUP + ätstörningsenhet Lisbeth Åkerstedt. Annika Larsson har områdesuppdraget för Kirurgi och utsedda chefer: Röntgen/Arbetsterapi Gunilla Nilsson, Kirurgi/ Lars Rydberg, Barnmedicin och Kvinnosjukvård Maria Söderberg, Ortopedi Niklas Johansson, Ögon Öron Näsa Hals Anders Åkerlund, IVA Anestesi Mary-Ann Liivrand. Samtliga verksamheter har Skaraborg som upptagningsområde vilket medför stora uppdrag. Extra styrgrupp, beredningsgruppen föreslår en extra styrgruppsträff den 23 januari kl för diskussion om samverkanskartan - närvårdsområden / vårdsamverkan Beslut: enligt förslag Nationell satsning äldre 2013 Helen Sandqvist-Benjaminsson presenterar förväntade satsningar från nationell nivå. De planerade satsningarna 2013 är ännu ej beslutade, berör 50 tusen äldre i vårt län. Senior Alert är det svåraste kvalitetsregistret att arbeta in i våra organisationer. Endast Vara, Tibro och Hjo kommuner klarade målvärdet för registret. Munhälsa är ny indikator för året. Svedem - det är ett stort antal vårdcentraler anslutna i länet. BPSD har tagits emot positivt i verksamheterna. Täckningsgrad i palliativregistret måste ökas i Skaraborg. Flest privata vårdcentraler är anslutna till Palliativregistret. Per-Ola Hedberg undrar varför oväntade dödsfall inte registreras inom Primärvården. Det skulle vara av intresse att se andelen oväntade dödsfall. Andel undvikbar slutenvård - trenden går åt rätt håll i Skaraborg. Förslag från LiSA - Utkast till Ledningsgrupp för samverkan inom äldreområdet.

3 SIDAN 3 AV 5 Beslut: Styrgruppen antar förslaget från LiSA. Ledningskraftteamet, dvs Rita Ponerup, Hans Halén och Per-Ola Hedberg nomineras från Skaraborg. Implementering av Handlingsplanen - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Beslut: att Samverkan Geriatrik får uppdraget att analysera handlingsplanens mål och processer i förhållande till sitt nuvarande uppdrag och bedöma vilka ansträngningar som behöver göras i Skaraborg för att arbeta i linje med planen. Återrapport till styrgruppen i februari Analysmedel till Skaraborg- 1,3 milj kronor för undvikbar slutenvård. Länet har via SKL fått 11,6 milj kronor till analysarbete för undvikbar slutenvård. En arbetsgrupp har lämnat rapport till LiSA om fördelning av medel till projekt som bedrivs i linje med Handlingsplanen - Det goda livet för sjuka äldre. Resterande medel fördelas till vårdsamverkansområdena i länet för lokalt analysarbete baserad på befolkning 65 år och äldre. Beslut: styrgruppen beslutar med dessa medel fortsatt stödja uppbyggnad av koordinatorernas arbete i närvårdsområdena under 2013 inom ramen för Samverkan Geriatrik. Arbetsgruppen inom Samverkan Geriatrik får uppdraget att skriva en Analysplan för att rekvirera medel. Fördelning av medel 1/3 till respektive huvudman, Primärvård/SKAS/kommun kan rekvireras omgående. Återrapportering av medel kommer att avkrävas. Västbus reviderade riktlinjer förväntas antas av huvudmännen i december månad. Beslut: styrgruppen överlämnar till Samverkan Barn och unga uppdraget om implementering i Skaraborg. Ramavtal skolhälsovård, Bilaga 2 Anna Sundström, Thommy Johansson, Ulf Svensson och Lena Thorstensson har arbetat fram förslaget till avtalet. Eva Öfwerman framhåller att det är ett bra förslag men tyvärr finns dålig bemanning på läkarsidan vilket medför att lokala vårdcentraler kanske inte kommer att kunna möta upp skolornas förfrågan. Beslut: Styrgruppen rekommenderar att använda avtalet i Skaraborg. Uppdrag från PSS till styrgruppen att bevaka utveckling av kostnader för Hjälpmedel Beslut: Varje huvudman analyserar för sin del kostnadsutvecklingen under avtalstiden som kan sammanställas till en presentation inför PSS samt att styrgruppen bjuder in samordnande tjänsteman Lena Karlsson till årets första PSS-möte. Tider PSS 2013, ev ändring av 22 mars Beslut: 27 mars PSS

4 SIDAN 4 AV 5 Plattformsarbetet Stroke avslutat, diskussion om det fortsatta arbetet. Jesper Poucette och Eric Bertholds träffar styrgruppen. Arbetet med Strokeplattformen under FoU-U centrumbildning riktat mot äldre har avslutats. Utbildningssatsningarna som avslutades idag har förmedlat kunskap om hela strokekedjan också om hantering av körkort, vapen, afasi och dataträning. Långtidsregistrering påbörjades och avslutas En slutrapport från strokeplattformsarbetet kommer att presenteras. Enligt Jesper Poucette har det varit en bra arbetsform att arbeta huvudmannaövergripande. Ibland har det varit svårt att få människor till arbetsgrupperna, vilket tydliggör svårigheterna i vårdprocesserna men kunskapsinhämtande måste prioriteras av arbetsledare. Poucette/Bartholds framhåller att de vill ha en fortsättning på utbildningssatsningen för att hålla kompetensen vid liv. Vi vill erbjuda utbildningssatsning till tjänstemän och politiker också. Erik Bartholds säger att arbetet synliggör varandras möjligheter och problem i rehabiliteringen och omvårdnaden i hemmet, anhöriga är belastade. Vårdprogrammet i Skaraborg var först i landet, korttidplatser har minskat väsentligt sedan det antogs. Hemrehabilitering fungerar egentligen bäst men kommunen har oftast inte resurserna att svara upp anser Eric Bartholds. Hemrehab måste förbättras menar han. Antalet strokepatienter kommer fortsätta att öka och det behövs bättre samordning. Regionala riktlinjer bygger på nationella vårdprogram, de beskriver Vad som skall göras men det organisatoriska vårdprogram Vem som skall göra det. Den spontana utvecklingen räcker inte till! Vem som gör vad och när och kompetens för detta måste vi ha en fastställd form framhåller Poucette/Bartholds. Uppdraget att fortsätta plattformsarbetet och hur man skall utveckla samverkan problematiseras, det krävs en särskild roll / eventuellt halvtidsanställd för att hålla ihop huvudmännen. Att underhålla kompetensutvecklingen framåt och organisatoriskt samverkansarbetet ligger inte inom ramen för FoU menar Jesper Pousette. Beslut: Styrgruppen uppmanar Pousette/Bartholds att återkomma med rapport till styrgruppen 20 februari med förslag om utformning av det fortsatta arbetet. Förslag från LiSA - Bildande av länsgrupp psykiatri/missbruk Beslut: Styrgruppen har inte några synpunkter på innehållet i uppdragshandlingen. Nominering sker från respektive huvudman, frågan tas upp på nästa styrgrupp återigen. Fortlöpande samverkan kring missbruk och beroende Bengt Eriksson är projektledare för arbetsgrupp missbruk/drogberoende fram till sommaren Han relaterar till uppdragshandlingen som styrgruppen beslutat om och presenterar den processkartläggning som genomförts av arbetsgruppen. Bengt Ericsson vill stämma av med styrgruppen om arbetet kan fortskrida enligt föreslagen plan.

5 SIDAN 5 AV 5 Arbetsgruppen tackar särskilt för det processtöd som arbetsgruppen har haft via Jonna Sand. Beslut : Styrgruppen beslutar att fullfölja arbetet enligt arbetsgruppens förslag. Vårdval rehabilitering - rapport från det påbörjade arbetet. Mikael Ingsberg lämnar kort rapport via Tomas Andersson VGR som är projektansvarig. Beslut skall fattas i juni 2013 om införande av vårdval som förväntas träda i kraft 1 jan Arbetet bedrivs genom 5 olika delprojekt: 1) Innehåll och avgränsningar- basuppdraget, bemanning, lokaler, kompetens, gränssnitt 2) Ersättningsmodell 3) Uppföljning och kvalitetsindikatorer 4) Hjälpmedel, förskrivning, kostnadsansvaret 5) IT-stöd Noteras att det är väsentligt att de kommande utförarna inom området åläggs att kontakta socialtjänsten i den kommun de verkar för att få en samordning till stånd. Sjukvård till asylsökande Ewa Öfwerman vill informera och beskriva de problem som vårdcentralen har träffat på i samband med att flyktingförläggningen startat upp på St Ekeberg. Hon är också informerad om att Bert Karlsson kommer att expandera verksamheten. För tre veckor sedan började asylsökande flyktingar anlända till St Ekeberg, 250 personer har kommit och 50-talet förväntas ytterligare inom kort. Bräcke diakoni som driver närbelägen vårdcentral har förlagt verksamhet på plats. Det är lång väg att gå till närmaste bushållsplats, flyktingarna är dessutom dåligt utrustade med kläder och skor. De skall inte särbehandlas enligt migrationsverket. Eftersom de dels inte förstår hur den svenska sjukvården är uppbyggd och att de har svåra komplikationer med hälsan händer det att de åker in direkt till sjukhuset. Flyktinggruppen kommer från flera språkgrupper. TBC, skabb, vattkoppor är vanligt förekommande. Kläder, skor, transporter- allt är bristvara. En pensionerad barnläkare är anlitad för att arbeta på plats. Tyvärr har flyktingarna erfarit dåligt bemötande från personal inom andra vårdorganisationer. Mikael Ingsberg framför att barnhälsovården och barnkliniken har varit mycket behjälpliga. Thommy Johansson uppger att kontakten med primärvården har underlättats genom att ett internnummer till jourcentralen och 1177 har lämnats till förläggningen. Tack för det gångna året! Då inga övriga frågor har anmälts tackar Thomas Jungbeck för det gångna årets vårdsamverkanssamarbete och tillönskar alla en God Jul o Gott Nytt år. Hans Halén kommer att 2013 ta över ordförandeskapet för SKAS räkning, Annika Larsson kommer också att stå kvar som ledamot. Pia Jonsson-Axelsson

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-05-20 Tid: kl 13.00-16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg Lokal: Vagnen Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Närvarande: Charlotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Idalena Svensson Förhindrade: Ellinor Seth Shujaat

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Information och statistik II

Information och statistik II jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor. Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Gunnar Erlandsson, Maj Lätto, Bo Lundgren,

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus.

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Handbok Om Västbus 2015 Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbok är att du som handläggare och/eller som sammankallande skall på ett kortfattat

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

2. Godkännande av dagens agenda, övriga frågor tillagda se punkt 13

2. Godkännande av dagens agenda, övriga frågor tillagda se punkt 13 SOCIALHANDLÄGGARGRUPPEN SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR FRÅN TRÄFF I SOCIALHANDLÄGGARGRUPPEN DEN 27 MAJ 2015 I SKÖVDE Närvarande: Pär Levander, Ellinor Seth, Elisabeth Jonsson, Charlotta Wilhelmsson, Elisabeth

Läs mer