Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 25 april 2009 på Scandic Continental i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 25 april 2009 på Scandic Continental i Stockholm"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 25 april 2009 på Scandic Continental i Stockholm Röstlängd Distrikt Antal mandat Ombud Svensk Tennis Syd 10 Jonas Svantesson Mats Radhammar Lars-Göran Persson Monika Alriksson Tomas Jonsson Lars Holm Hans Corin Lars Sonesson Christer Sjöö Roland Johansson SvenskTennis Öst 6 Jan Fröjd Jan Trolle Charlie Petterson Rolf Olsson Stig Ericson - Svensk Tennis Väst 6 Mats Andersson Ove Thörnqvist Isabell Högberg Fredrich Persson Jan-Gunnar Lidén Håkan Rååd Svensk Tennis Göteborg 6 Malin Nordström Oskar Wiklund Tryggve Svensson Thomas Dahl Anders Hammarstrand Martin Stigh Svensk Tennis Stockholm 10 Dan Rastland Håkan Arfwedson Per Henricsson Hans Hedström Björn Björkå Ulf Enander Mikael Stig Jens Knutsson Anders Heimklo Ann-Marie Hernandez Svensk Tennis Mitt 6 Jan Windahl Birgitta Eriksson Krister Hjerpe Eva-Lena Olson Daun Bengt Önnerdahl - Svensk Tennis Norr 4 Annette Hedberg Simon Elfving Jens Nilsson Jan Engberg 48 46

2 Övriga deltagare Riksidrottsförbundet Hans Hellquist SvTF Styrelse Stefan Dahlbo Kenneth Bergbom Pär Nyberg Jonna Opitz Anders Rydberg SvTF Valberedningen Lars Myhrman Monica Alriksson Petra Tedroff SvTF Domarutskottet Bernd Priemer SvTF Disciplinnämnden Göran Sandström SvTF Serieutskottet Hans Persson SvTF Medaljkommittén Morgan Andersson SvTF Rullstolstenniskom. (Stig Ericson) SvTF Tävlingsrådet (Martin Stigh) SvTF Veterankommittén Gunnar Morell Hedersledamot Lars Ölander SvTF Generalsekreterare Henrik Källén SvTF kansli Lena Dahlkild Berggren Peter Bengtsson Martin Nilsson Henrik Odervall Michael Rudin Mikael Stripple Deloitte AB, Aukt.Revisor Tommy Mårtensson Kristinehamns TK Tony Michaelsen Slöinge TK Åsa Gunnarsson Falu TK Toni Gustavsson SALK Robert Roos SALK Morten Gierlöff Förbundsmötessamlingen inleddes med en parentation över de sedan förra Förbundsårsmötet avlidna Silverplakettinnehavarna Sven Davidson, Lennart Bergelin och Lennart Löfgren samt Hedersledamoten Jan Francke. De hedrades med en tyst minut. 1 Förbundsmötets öppnande Ordföranden i Svenska Tennisförbundet (Förbundet), Stefan Dahlbo, hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Förbundsmötet 2009 öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades mot tidigare utsänd felaktiga röstlängd beträffande antalet mandat för Svensk Tennis Norr, från 6 till 4 mandat. Förbundsmötet fastställde därefter röstlängden enligt ovan. Det totala antalet mandat uppgick således till 46 av 48 möjliga. 3 Förbundsmötets utlysning Lena Dahlkild Berggren meddelade att kallelse till Förbundsmötet skett genom kungörelse i Förbundets officiella organ tennis.se den 9 februari 2009 samt meddelades i Svensk Idrott nr 3/09 som utkom i februari. Särskild kallelse utgick till SDF (region) den 19 mars. Fullständig årsberättelse för Förbundet utsändes till ombuden den 8 april. Förbundsmötet förklarade sig därmed vara behörigen utlyst. 4 Val av ordförande för Förbundsmötet På förslag från valberedningen valdes Hans Hellquist, Riksidrottsstyrelsen, att leda dagens förhandlingar. Hans Hellquist (Mötesordföranden) tackade för förtroendet och inledde med att informera om Riksidrottsförbundets arbete, det utökade elitidrottsstödet och det stöd förbund och föreningar erhåller bl.a. i form av bidrag såsom LOK-stödet och Idrottslyftet.

3 5 Val av sekreterare för Förbundsmötet På förslag från valberedningen valdes Lena Dahlkild Berggren att föra Förbundsmötets protokoll. 6 Val av Justeringsmän samt rösträknare På förslag från valberedningen valdes Annette Hedberg, Svensk Tennis Norr och Jonas Svantesson, Svensk Tennis Syd att justera Förbundsmötets protokoll samt att vara rösträknare. 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för det gångna verksamhetsoch räkenskapsåret Ombuden hade noggrant gått igenom verksamhets- och förvaltningsberättelsen och ansåg att den kunde läggas till handlingarna. att med godkännande fastställa verksamhets- och förvaltningsberättelsen att med godkännande fastställa styrelsens förslag att överföra 431 tkr i ny räkning. 8 Revisionsberättelse Av Förbundet utsedd, auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson föredrog revisionsberättelsen. att enligt revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkningen. 9 Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2008-års förvaltning. 10 Behandling av styrelsens förslag om ändring av Förbundets stadgar Styrelsen föreslår ett tillägg i kap 3, 29 angående Prövningsrätt och böter. att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring. 11 Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt att fastställa de förslag till kort- och långsiktiga mål som förbundsstyrelsen presenterat i 2008-års verksamhetsberättelse. 12 Fastställande av avgift från föreningarna till Förbundet och SDF (region) för nästkommande verksamhetsår Med motivering att avgiften ej har ändrats eller indexreglerats på 7 år, föreslog styrelsen en höjning av föreningars årsavgift till Svenska Tennisförbundet med 7 kr/junior, 10 kr/senior och 25 kr/familj, samt att överlåta åt resp. region att bestämma avgiften från klubb till region.

4 Svensk Tennis Syd yrkade på avslag och framförde ett alternativt förslag där man säger nej avgiftshöjning men accepterar en indexhöjning framöver, samt uppmanar styrelsen att höja andra avgifter för att finansiera verksamheten. Svensk Tennis Norr yrkade på bifall till styrelsens förslag. Mötesordföranden ställde i proposition de två förslagen mot varandra och fann att Svensk Tennis Syds förslag vunnit bifall. Votering begärdes. En handuppräckning gav bifall till Svensk Tennis Syds förslag med 34 röster mot 12. att föreningars avgift till Förbundet för 2010 skall vara oförändrad, men därefter indexuppräknas. att överlåta åt resp. region att bestämma avgiften från klubbar till region samt att inkassera densamma. 13 Fastställande av budget för 2009 och riktlinjer för 2010 års budget Generalsekreteraren presenterade styrelsens förslag till budget för 2009 samt riktlinjerna för Sportchef Mikael Stripple och Tävlingsansvarige Henrik Odervall presenterade hur verksamheten inom sina resp. områden bedrivs samt hur den finansieras. Förbundsmötet poängterar att inga ytterligare neddragningar ska göras på central nivå. Givet beslutet om oförändrad medlemsavgift 2010, ger Förbundsmötet samtidigt styrelsen i uppdrag att se över andra höjningar av avgifter till Förbundet och nämner då specifikt spelarlicenser för seniorer, sanktionsavgifter och seriespelsavgifter för att täcka utebliven intäktsförstärkning till Förbundet enligt 12 ovan. Förbundsmötet betonade också vikten av att Förbundets budgetprocess påbörjas tidigt under hösten för ge regionerna framförhållning i sitt budgetarbete med tanke på den förskjutning av kraften ut i regionerna som låg bakom regionaliseringstanken. att fastställa budgeten för år 2009 samt riktlinjerna för budget 2010 enligt ovan. 14 Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan under verksamhetsåret 2009 Styrelsen föreslog att Förbundets hemsida på internet ska vara officiellt kungörelseorgan. att skall vara Förbundets officiella organ under verksamhetsåret Val av ordförande i Förbundet Mötesordföranden lämnade ordet till Valberedningen som föreslog omval av Stefan Dahlbo, Djursholm som ordförande för Förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år. att välja Stefan Dahlbo till ordförande i Förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för tiden fram till Förbundsmötet i april Beslutet noteras som enhälligt. 16 Val på två år av halva antalet styrelseledamöter i Förbundet Valberedningen meddelade att i tur att avgå är Kenneth Bergbom, Carina Larsson och Magnus Norman samt att Carina Larsson och Magnus Norman undanbett sig omval.

5 Valberedningen föreslog följande val av ledamöter av förbundsstyrelsen på två år: Omval av Kenneth Bergbom, Kista Nyval av Thomas Enqvist, Stockholm. Nyval av Anna-Karin Svensson, Malmö. Inga ytterligare förslag framfördes. att välja Kenneth Bergbom, Thomas Enqvist och Anna-Karin Svensson som ledamöter av förbundsstyrelsen för en tid av två år. 17 Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant för räkenskapsåret 2009 Valberedningen föreslog omval av auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som revisor i Förbundet samt av auktoriserade revisorn Lars-Gunnar Nilsson som revisorsuppleant. enligt valberedningens förslag. 18 Val på ett år av ordförande och tre ledamöter i valberedningen Förbundsmötet föreslog omval av Lars Myhrman, Lidingö, Karlskrona, Lars Wilander, Skanör och Petra Tedroff, Göteborg. Monika Alriksson, att välja Monika Alriksson, Petra Tedroff och Lars Wilander som ledamöter av Valberedningen med Lars Myhrman som ordförande och sammankallande, för en tid av ett år. 19 Val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal suppleanter att överlåta åt styrelsen att utse ombud till Riksidrottsmötet. 20 Utmärkelser Förbundets högsta utmärkelse, Silverplaketten tilldelas person som under en lång följd av år har medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse. Förbundsstyrelsen föreslog Förbundsmötet att Silverplaketten tilldelas Hans Persson, Kristianstad och Morgan Andersson, Nyköping. att Förbundets Silverplakett tilldelas Hans Persson och Morgan Andersson. Mötesordföranden lämnade därefter ordet till Förbundets ordförande Stefan Dahlbo för utdelning av följande utmärkelser: Silverplaketten Hans Persson Morgan Andersson Förbundets Förtjänstmärke med bronskrans Tilldelades följande personer som varit verksamma inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling: Jan Windahl, Upplands TF/Svensk Tennis Mitt Robert Roos, SALK Morten Gierlöff, SALK

6 Förbundets Förtjänstmärke att senare tilldelas de ej närvarande: Carina Larsson Magnus Norman Åke Hult Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa Klubb i SM 2008 (replik) tilldelades Ullevi TK. Priset mottogs av Thomas Dahl. Mackes Trofé 2008 (replik) till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete tilldelades KLTK. Priset mottogs av Hans Hedström. Årets Klubb 2008 (Diplom) Kristinehamns TK. Priset mottogs av Håkan Rååd och Tony Michaelsen. Årets Ledare 2008 (Diplom) Åsa Gunnarsson, Slöinge TK Årets Tränare 2008 (Diplom) Toni Gustavsson, Rullstolstennislandslaget/ Falu TK 21 Förbundsmötets avslutande Förbundsordföranden tackade Hans Hellquist för ett väl genomfört Förbundsmöte och överlämnade Svenska Tennisförbundets glasboll. Mötesordförande Hans Hellquist förklarade Förbundsmötet 2009 avslutat. Vid protokollet Justeras Lena Dahlkild Berggren Hans Hellquist Annette Hedberg Jonas Svantesson

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 21 april 2007 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 Percy

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte den 12 april 2014 i Båstad 1 Föredragningslista 1 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista 2

Läs mer

Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut:

Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut: PROTOKOLL FÖRBUNDSMÖTE ÅR 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-05 kl 13.30 17.15 Plats Täby Park Hotel, Täby 1 MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades av förbundsordförande Sture Fredell som välkomnade ombuden, medaljörer

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå

vid EFS 141:a årskonferens Sammanträdesdatum 2015-05-16 Exel Arena, Umeå EFS 159:e ÅRSMÖTE vid EFS 141:a årskonferens PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-16 76/15 Plats Närvarande ombud Exel Arena, Umeå Antalet ombud vid årsmötet är 455 fördelade på distrikten enligt följande:

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Styrelse Råd/Kommittéer. Index

Styrelse Råd/Kommittéer. Index Svenska Tennisförbundet Verksamhetsberättelse 2014 1 verksamhetsåret Index Styrelse Råd/Kommittéer STYRELSE RÅD/KOMMITTÉER 5 TILL MINNE AV 6 UTMÄRKELSER 7 STYRELSENS BERÄTTELSE 8 SEB NEXT GENERATION 12

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer