Västsvenska paketet. Samrådsredogörelse Väg 155 Öckeröleden Delen Lilla Varholmen - Gossbydal. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västsvenska paketet. Samrådsredogörelse Väg 155 Öckeröleden Delen Lilla Varholmen - Gossbydal. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken"

Transkript

1 Västsvenska paketet Samrådsredogörelse Väg 155 Öckeröleden Delen Lilla Varholmen - Gossbydal Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Objektnr: , Januari 2012, rev ,

2 Dokumenttitel: Västsvenska paketet, Väg 155 Öckeröleden, Delen Lilla Varholmen - Gossbydal Skapat av: WSP Dokumentdatum: Januari 2012, rev , rev Dokumenttyp: Samrådsredogörelse Ärendenummer: TRV2011/11828 Projektnummer: , Version: 1.0 Publiceringsdatum: Januari 2012, rev , Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Johanna Arvidsson Uppdragsansvarig: Johanna Arvidsson Tryck: Arkitektkopia, Karlstad Distributör: Trafikverket, Göteborg, Besöksadress: Kruthusgatan 17 Telefon : , Texttelefon:

3 Innehåll Samrådets genomförande... 4 Möten med myndigheter och organisationer... 4 Möten med allmänheten... 4 Synpunkter från allmänheten... 5 Synpunkter vid allmänna samrådsmöten... 5 Sk r iftliga sy npunkter från a llmänheten i samband med samrådsutställelse... 5 Sk r iftliga sy npunkter från a llmänheten i samband med samrådet Yttranden från myndigheter och organisationer Skriftliga synpunkter Bilaga 1 Sändlista..25 Bilaga 2 Sammanfattning inkomna yttranden samrådsutställning..28 3

4 Samrådets genomförande Utbyggnaden av busskörfält på väg 155, delen Lilla Varholmen ingår i det Västsvenska paketet, som utgörs av infrastruktursatsningar vilket ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad samt främja sysselsättning och tillväxt. Paketet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland, Västtrafik och Trafikverket. Väg 155 är den direkta förbindelsen mellan centrala Göteborg, Torslanda och Öckerö kommun. Vissa sträckor av vägen är inte dimensionerade för dagens trafikflöde. En utbyggnad av busskörfält längs det aktuella vägnätet ger förutsättningar för en konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet. Arbetet med förstudien har bedrivits i samarbete med Västtrafik, Länsstyrelsen och Göteborgs stad Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret. Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och protokoll finns diarieförda på Trafikverket under diarienummer TRV2011/ Möten med myndigheter och organisationer Underhandssamtal har hållits med Göteborgs Hamn och Renova. Den 8 februari 2011 hölls ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. Mötet behandlade arbetet med förstudierna för de olika delarna av väg 155, Öckeröleden, som ingår i det Västsvenska paketet. Med följande parter har underhandsamtal hållits på följande datum. Den 23 mars träffades Öckerö kommun, den 30 mars träffades Trafikkontoret i Göteborg. Den 6 april, 30 maj, 11 november samt 21 november träffades Västtrafik. Den 6 april träffades Färjerederiet, 7 april med representanter för Vedskärsvägens samfällighet. Den 10 juni träffades Nätverket Hjuviksvägen för möte. Möten med allmänheten I ett tidigt skede i samband med förstudiearbetet hölls en bemannad samrådsutställning på ICA Maxi, Torslanda den 1 och den 3 mars Annonsering inför utställelsen gjordes i Göteborgs- Posten och Torslanda-Tidningen den 15 februari Information om samrådet sattes även upp på kulturhuset Vingen, Skutehagsskolan, Hjuviksgårdens skola samt på Hällsvik bycenter skola. Förstudiematerialet fanns också tillgängligt på Trafikverkets hemsida. Allmänheten gavs möjlighet att komma in med synpunkter direkt till de närvarande representanterna för Trafikverket alternativt att skicka synpunkter senast den 25 mars 2011 till Trafikverket. En samrådshandling daterad maj 2011 var utställd från den 31 augusti till den 20 september. Förstudien fanns tillgänglig hos Trafikverket Göteborg, Kulturhuset Vingen i Amhult, ICA Maxi Torslanda samt Göteborgs Stad. Handlingen har även varit utlagd på Trafikverkets hemsida. Annonsering inför utställelsen gjordes Göteborgs-Posten och Torslanda-Tidningen den 31 augusti

5 Synpunkter från allmänheten Synpunkter vid allmänna samrådsmöten Vid den bemannade samrådsutställningen som hölls den 1 och 3 mars 2011 inkom ett antal muntliga synpunkter, dessa sammanfattas i bilaga 2. Skriftliga synpunkter från allmänheten i samband med samrådsutställelsen Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter som inkommit från allmänheten i samband med samrådet. Totalt inkom 29 skrivelser till Trafikverket i samband med samrådsutställelsen. Kajsa Franzén, boende Lilla Varholmen Problematiskt att ta sig till fastigheterna på Lilla Varholmen när det är köer till färjorna, även problem att ta sig ut på Hällsviksvägen från Lilla Varholmen. Synpunkterna förs med till projekteringsskedet. Eventuella lösningar sker i samråd med de boende. Inger Kjellberg, invånare i Öckerö kommun Bättre bussförbindelser för alla högstadieelever. Buss 290 är viktig för invånarna på Hönö därför kan den inte tas bort från hållplatserna Västra Gärdet och Hönö Norra. Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken på sträckan och också en samrådspart i arbetet med Lilla Varholmen Gossbydal. Trafikverket delger Västtrafik synpunkten. Nils Gunnar Linden Viktigt med en gång- och cykeltunnel kallad Gossbydal med riktning mot Maxi/Trädgårdsstaden. Öka busstrafiken med 50 % och sänk priset under några år. Fler och större infartsparkeringar på utvalda platser. Byggnation av gång- och cykeltunnel pågår och beräknas vara klar i slutet av Turtätheten av bussar och prissättning är en fråga för Västtrafik att besvara då de är huvudman för kollektivtrafik. Trafikverket delger Västtrafik synpunkten. Behov av fler infartsparkeringar kommer att tas upp i nästa projekteringsskede. Anne-Marie Achrenius, boende Hällsvik Vill att samtliga fastighetsägare längs vägen kontaktas av Trafikverket för att på så sätt få in synpunkter samt informera om ombyggnationen. Under förstudiearbetet har samråd skett där alla har möjlighet att komma med synpunkter samt att ta del av förstudiematerialet. I nästa projekteringsskede kommer samtliga direkt berörda fastighetsägare att kontaktas av Trafikverket. 5

6 Tommy Henningsson, boende Hällsvik Pendeltåg från centrala Göteborg till Lilla Varholmen. Bygg en bro till öarna, alternativt avgifter på färjorna. När det gäller pendeltåg mellan centrala Göteborg och Lilla Varholmen finns det inte tillräckligt stort passagerarunderlag för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart. Den här förstudien handlar om framkomlighet för kollektivtrafik och brofrågan är en helt annan fråga som inte ingår i projektet. Trafikverket får inte enligt lag ta ut avgifter på sina färjor. Elisabeth Håkansson Har tidigare lämnat förslag på att återinföra rutor med stoppförbud med jämna mellanrum i den fil mellan Hällsvik övre och Hjuviks Bryggväg där köer uppstår. Parkeringarna vid färjeläget Lilla Varholmen nyttjas i mycket ringa grad. Viktigt att man tar hänsyn till att upprätthålla flödet i den befintliga vägtrumman vid färjeläget. Det finns inga planer på att återinföra det tidigare stoppförbudet då detta inte är en trafiksäker lösning. Gällande befintlig vägtrumma kommer hänsyn till flöden tas i projekteringsskedet. Joakim Pauli Tycker att informationen om samrådet varit för dålig och att Trafikverket kunde ha kostat på sig att sätta upp anslag i det berörda området samt lappar i brevlådan till de mest negativt berörda. Trafikverket har annonserat i Göteborgsposten och i Torslanda-tidningen om samrådet. Informationsblad har satts upp i biblioteket och skolor. Informationen har även funnits på Trafikverkets hemsida. Benny Johansson Den ökande byggnationen på öarna orsakar köproblematiken. Genomför en intervju med bilpendlare. Färjorna behöver byggas om, bekvämare att sitta i en varm bil än att stå utomhus på färjan. Dagens trafikproblem orsakas av ökad biltrafik både från Öckerö kommun och från Torslandaområdet. Trafikverkets färjerederi gör parallellt med denna förstudie en översyn av trafikerande färjors kapacitet, tillgänglighet och säkerhet. Annika Bergholtz Farlig trafiksituation för gående som skall korsa körfälten vid färjeläget på Lilla Varholmen. Problem för boende på Lilla Varholmen att ta sig fram och tillbaka från hemmet. Förutsätter att det blir ett samrådsmöte med vägsamfälligheten i den fortsatta planeringsprocessen. I samband med projekteringsarbete kommer samråd att ske. 6

7 Jan Ågren Vill ha information gällande vilka områden som drabbas av det nya förslaget. I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder och principlösningar. I nästa skede görs en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna där faktiska ritningar och gränser tas fram. Niclas Franklin Pia Stahre Liljeqvist Michael Algenäs Peter Frisk Lena Hansson Lillian Hammar Ulf Hellberg Stefan Theander Kim van der Star Carina Hansson Ida Appeltoft Denny Tärnhall Emil Algenäs Yngve Niklasson Jan vilhelmsson Margitta Carlsson Sulev Kallas Pierre Ohldin Matti Skogerstrand David Skogerstrand Monica Abrahamsson Pierre Liljeqvist Malin Bodenmalm Jörgen Hansson Agnar Hammar Mats Algenäs Monica Hellberg Suzanne Nilsson Laila Tärnhall Linus Appeltoft Konstantinos Papakirkou Iris Hörnfeldt Roland Hörnfeldt Alexandra Heder Vilhelmsson P-O Jansson Ros-Marie Kallas Stefan Granat Fredrik Ceder Ingalill Skogerstrand Hanna Skogerstrand Protesterar mot Trafikverkets planer att bredda Hjuviksvägen, presenterar istället förslag på tre alternativa lösningar som löser samtliga problem. Alternativ 1 med befintligt färjeläge och tunnel för trafiken till och från färjorna. Alternativ 2 och 3 med nytt färjeläge som kan kombineras med en framtida bro samt väg i ny sträckning. Syftet med denna förstudie är studera hur bussarna kan erhållas fri framkomlighet i enlighet med målen i Västsvenska paketet och K2020 som är politiska överenskommelser där en del är att göra kollektivtrafiken attraktiv samt en satsning på miljön. Ovan nämnda alternativ är ingen riktad kollektivtrafiksatsning och hör inte till detta uppdrag. Agneta Öhman Tycker att förslaget med utbyggnad av ett extra busskörfält är ett onödigt kostnadskrävande provisorium. Borde finnas snabbgående passagerarfärjor under rusningstid mellan Öckerö och centrala Göteborg. Märkligt att det bara är öborna som fått rösta i brofrågan, det är ju många som bor längs Hjuviksvägen som berörs av trafikproblemet inte bara de som bor på öarna. Åtgärderna som föreslås i förstudien ses som nödvändiga och är också en del i det Västsvenska paketet som prioriterar kollektivtrafikåtgärder i det befintliga vägnätet. 7

8 Försök med snabbgående fartyg genomfördes i april 2005 med en inhyrd katamaran mellan Öckerö hamn och centrala Göteborg med stopp i Lindholmen. Projektet bar sig dock inte ekonomiskt och miljöutsläppen till luft var 100% mer än konventionellt fartyg. Folkomröstningar ligger inte inom Trafikverkets ansvarsområden. Lilla Varholmens vägförening genom Peter Follin Finns idag ingen gångbana från bostadsområdena på Lilla Varholmen till busshållplatsen/gångoch cykelvägen. Oskyddade trafikanter måste passera de 9 filerna vid färjeterminalen. Det råder begränsad sikt vid anslutningen till området och vid köer kan det komma bilar i relativt höga hastigheter som försöker komma förbi köerna från färjorna via lokalvägen som går vid parkeringen. Trafikverket tar med sig kommentarerna till projekteringskedet. Andreas Edsbagge En ökad kollektivtrafik innebär en ökning av den tunga trafiken vilken påverkar bullernivåerna mest. Om kollektivtrafiken ska ökas måste kraftfulla insatser göras vad gäller bullerbekämpning. I nästa skede kommer nödvändiga bulleråtgärder utredas. Vedskärsvägens vägsamfällighet genom Mats Wiséhn Företräder Vedskärsvägens vägsamfällighetsförening och vill ha ett möte med Trafikverket. I nästa projekteringsskede arbetsplan kommer Trafikverket kontakta samtliga berörda fastighetsägare och samfälligheter. Josef Gisslow Kjell och Birgitta Sörquist Anne-Marie Achrenius och Joakim Pauli Roger Martinsson Elisabeth Malmborg Morgan Ahlgren Ingrid Ahlgren Peter Norstedt Carina Kulin Emma Svensson Mats Thelin Christina Hill Jason Hill Nina Smedberg Hans Olsson David Lundgren Åsa Sandberg Joko Mrnjavac Carina Haga Knapp Hans Wasenius Anette Wasenius Niels Elvenhammar Anette E. Gustavsson Marie Widén Martin Widén Karl Gustav Petersson Ann-Mari Petersson Stig Lösnitz Britta Lösnitz Leif Ringqvist Kerstin Ringqvist Lis Larsson Christer Carlsson Anders Rosenkvist Anneli Rosenkvist 8

9 Kent Johansson Inga Lill Anäng Ingela Häggström Peter Ahlgren Gillis Sjöholm Anders Sörquist Iréne Larsson Torén Olle Palmgren Charlie Sjörén Albert Boquist Maria Johansson Alf Andersen Håkan Göransson Kristian Persson Anna Montonen Christer Hedström Eva Andersson Anne-Lii Clemensson Gunilla Kihl Helena Westergård Kristina Högberg Kristina Blom Maria Nyberg Rolf Anäng Christer Borell Elisabeth Nilsson Karin Lind Susanne Sörquist Jens Löken Monica Nyberg Jasmine Sandström Eriksson Camilla Pauli Magnus Hansson Inger Hellström Kristina Franzén Pernilla Sätterqvist Jenny Hedström Jörn Skramdal Eva Paulinz Anders Clemensson Sture Börjesson Johan Westergård Urban Karlsson Konstigt att brofrågan endast var för Öckeröborna. En bussfil löser inte problemen långsiktigt. Bygg en ny sträckning och en bro. Utbyggnad av ett extra körfält ger inga stora förbättringar i trafiksituationen och försämrar boendemiljön betydligt. Lösningen kommer att bli dyr med markinlösen och förbättringar av bullerskärmar. Rödlistade arters habitat påverkas. Långsiktig hållbar lösning skulle vara en ny bro Åtgärderna som föreslås i förstudien ingår som en del i det Västsvenska paketet som prioriterar kollektivtrafikåtgärder i det befintliga vägnätet. I nuläget finns inte en bro med i den regionala infrastrukturplanen. De föreslagna åtgärderna i förstudien ska inte ställas mot ett alternativ med en väg i ny sträckning och en bro utan är två olika frågor. Elisabeth Scott Ivarsson Vill ha en planskild passage för gående och cyklister vid Brännekullavägen. I förstudien föreslås en planskild gång- och cykelpassage strax väster om Torslanda Hästeviks väg. Marie Strand Mycket köer, problem att ta sig hem på grund av trafiken ut till öarna. Mycket trafikfarlig miljö för barnen längs Hjuviksvägen. Förekommer trafik på cykelvägarna. Om det ska byggas är ett reversibelt busskörfält det bästa alternativet. 9

10 I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder. I nästa planeringsskede kommer det ske en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna och arbetet kommer bland annat att inriktas på trafiksäkerhet. Björkö Samhällsförening genom Helena Larsson Viktigt att beakta att även Björköresenärerna har behov att komma förbi de köer som Hönötrafiken skapar. Björköfärjan går inte lika ofta som Hönöfärjan vilket kan innebära ytterligare längre väntan vid färjeläget när man väl tagit sig förbi kön till Hönö. Resenärer till Grötö och Kalvsund har dessutom ytterligare en färja att passa. I arbetet med att förändra och förbättra vid bussterminalen och färjeläget ingår också att titta på den befintliga trafiksituationen och förslå förbättringar som löser dagens problem med köbildningar. Skriftliga synpunkter från allmänheten i samband med samrådet Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter som inkommit från allmänheten i samband med samrådet. Totalt inkom 63 skrivelser till Trafikverket under samrådstiden. Elisabeth Scott Ivarsson Tacksam över att det föreslås en planskild gång- och cykelövergång. Viktigt att utformningen medger att det blir enkelt att ta sig över med cykel. Undrar hur man ska kunna hålla ner hastigheten på sträckan. Trafikverket planerar ingen förändring vad gäller hastighetsbegränsningarna på sträckan. Jörgen Conradsson Har bryggor belägna i viken från Hjuviksrondellen och önskar bygga den transportbrygga som man har bygglov för. Vill träffa Trafikverket för en fortsatt diskussion om planerna för ombyggnationen. Synpunkterna tas med till nästa projekteringsskede där samråd kommer att ske. Jeff Ramsey Kjell Sörquist Peter Norstedt Håkan Göthberg Mats Thelin Andreas Hagman Matti Skogerstrand Fredrik Ceder Yngve Niklasson Sulev Kallas Stefan Granath Lena Gardebeck Kersti Ramsey Birgitta Sörquist Carina Kulin Emma Svensson Charlotte Hagman Ingalill Skogerstrand Carina Hansson Åke Sundman Ros-Marie Kallas Marika Kokk Granath Göran Torstensson 10

11 Pierre Ohldin Mats Algenäs Monica Hellberg Stefan Theander Agnar Hammar Madeleine Bergqvist Pia Stahre Liljeqvist Lena Hansson Anna Grönhag Monica Abrahamsson Roland Hörnfeldt Bo Hultfeldt Peter Frisk Alexandra Heder Vilhelmsson Fredrik Guth Sofia Vanderstar Malin Ohldin Margitta Carlsson Ulf Hellberg Susanne Nilsson Alexander Anjevik Pierre Liljeqvist Jörgen Hansson Michael Algenäs Per-Otto Jansson Iris Hörnfeldt Solveig Hultfeldt Malin Bodenmalm Jan Vilhelmsson Annelie Guth Kim Vanderstar Motsätter sig planen till utbyggnad. Utbyggnaden skulle inverka negativt på boendemiljön med ökade barriäreffekter, ökat buller, större luftföroreningar, försämrad trafiksäkerhet samt intrång i närområdet på natur och hav. Om Trafikverket vidhåller planerna på utbyggnad av Hjuviksvägen kommer fastighetsägarna att kräva ersättning för uppkomna olägenheter för respektive fastighet eller kräva inlösen av fastighet. Detta projekt ingår i Västsvenska paketet som är en politisk överenskommelse där en del av paketet är riktade kollektivtrafikåtgärder för avlasta hårt trafikerade vägar och minska miljöbelastningen genom att föra över trafik från bil till kollektivtrafik. Väg 155 är en mycket hårt belastad väg. För att bryta dagens trend med ökande bilåkning krävs en väl fungerande och pålitlig kollektivtrafik som är så pass attraktiv att bilen inte längre alltid är förstahandsvalet. Breddningen för ett busskörfält på väg 155 ger dessa förutsättningar. Tyvärr medför även detta intrång både i natur och på fastigheter på sträckan men Trafikverket kommer att lägga stor vikt på att minimera dessa så långt det går. I nästa skede kommer bullerutredning att göras och trafiksäkerheten har stort fokus. Andreas och Susanne Sörquist Kommer inte att släppa till ytterligare tomtmark, tycker att breddningen ska ske åt norr på sträckan från Lilla Varholmen till Hjuviks Bryggväg. Kräver bullerskydd längs hela fastighetsgränsen mot väg 155. Befarar att det befintliga sundet mellan Lilla Varholmen och Lulles väg vid en breddning åt söder växer igen. Vill inte ha den nya föreslagna parkeringen vid färjeterminalen då den förstör landskapsbilden. Vi tar med synpunkten till nästa skede. Ulf och Monika Hellberg Tanja och Peter Ampianien Gunnar och Kerstin Elvesund Anna och Thomas Fors Mats och Margi Larsson 11

12 Svante och Ellen Körn samt Hanna Schütz Anders och Birgitta Truija Johan och Helene Tisell Björn och Lisbeth Karlsson Benny och Maria Stenhill Simon och Gunilla Sjögren Andreas och Josefina Edsbagge Lena och Bengt Walther Marielle och Niclas Sjörén Morgan och Ingrid Ahlgren Christina och Antti Kujansuu Kathrina och Mats Wiséhn Kent och Pernilla Nordsken Fredrik, Sofia och Wilma Larsson Tobias och Ulrika Ekre Ingemar och Tomas Holst Ola Enelund och Sarah Wascman Leif Alfredsson Benny och Maria Stenhill Carina och Christer Andreasson Jan-Inge och Ann-Sofie Eliasson Rolf och Britt Andersson Motsätter sig planen till utbyggnad. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede. Pia och Andreas Hellström Anser inte att förstudien uppfyller sitt syfte med vidsynthet och förutsättningslöst arbete då det föreslagna alternativet medför stor negativ påverkan för området. Den förväntade effekten samt samhällsekonomisk nytta borde redovisas enskilt inte som en del i det Västsvenska paketet. Tar upp frågan om kompensation alternativt inlösen av fastighet. Västsvenska paketet är en överenskommelse mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund. Paketet innehåller en rad olika transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder. Ett av dessa är Kollektivtrafikåtgärder inför trängselskatten där väg 155 är ett av de stråken som ingår där busskörfält ska byggas. För att nå det framtida politiska målet att fördubbla kollektivtrafikåkandet utvecklar Västtrafik huvudnätet med nya expresslinjer och tätare turer som knyter samman dagens ytterområden. För att minska restider och öka pålitligheten krävs framkomlighet då varje separat störning påverkar den genomgående trafiken. Väg 155 är en viktig del i detta system och blir därför svår att lyfta ur som separat enhet. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede. 12

13 Lena Palmquist Om en eventuell ombyggnad av väg 155 är det viktigt att ta hänsyn till vattengenomströmningen genom den smala vattenpassagen under väg 155 vid Lulles väg. Vill att berget direkt söder om nuvarande parkeringsplats inte minskas vad gäller höjd och utsträckning åt öster eftersom det utgör en viktig barriär mot buller. Förordar en breddning mot norr vid färjeterminalen och längs sträckan fram till Hjuviks Bryggväg. Synpunkterna tas med till nästa projekteringsskede. Peter Hård och Elisabeth Malmborg Motsätter sig planen till utbyggnad. Barriäreffekten blir större och bullerstörningarna ökar. Trafikökningen beror på kraftig expansion av permanentbostäder inom Torslanda och Öckerö kommun. Om utbyggnaden genomförs krävs ersättning för värdeminskning av fastighet, övriga ersättningar som kan bli aktuella samt att befintligt bullerplank höjs till minst dubbla höjden. I nästa skede kommer bullerfrågan och bulleråtgärder att utredas. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede Niels och Anette Elvhammar Britt Ferm Fastigheten ligger högt vid gångtunneln i Gossbydal och det bullerskydd som finns gör att ljudet slår upp mot hus och trädgård. Vill att bullerproblemet beaktas och åtgärdas i den planerade ombyggnaden. I nästa projekteringsskede kommer nödvändiga bulleråtgärder detaljprojekteras. Erik T Larsson Tycker inte att synpunkter och förslag gällande lösning för rondellen vid Skalkorgarna blivit beaktade. Stämmer inte att det inte finns något alternativ till utbyggnad av väg155. En bro är ett bättre alternativ. Bullernivåerna kommer att öka i framtiden. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs alternativt annan kompensation. Inkomna synpunkter inarbetas i den grad det går med tanke på ekonomi eller rimlighet för projektet samt allmänna intressen. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. En annan vägdragning med tillhörande bro ryms inte projektets ramar och är en annan fråga. I nästa skede kommer ett buller-pm tas fram där nödvändiga bulleråtgärder redovisas. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede Charlotte Hammarström Motsätter sig planen till utbyggnad. Ser åtgärden som kortsiktig och den löser inte det egentliga problemet som är att separera flödena till Hönö med resterande trafik till Hjuvik. Vill inte ha en 13

14 genomfartsled genom bostadsområdet. Vill istället ha en ny väg i en ny sträckning istället för genom ett tättbebyggt område. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet och syftar till att förbättra framkomligheten för bussar för att få ett ökat kollektivtrafikutnyttrande och mindre bilåkande. En ny dragning är inte en riktad kollektivtrafikåtgärd och ryms inte i projektet varken innehållsmässigt eller ekonomiskt. Josef Gisslow Missnöjd med alternativa lösningar i förstudien. Framkomligheten för kollektivtrafiken kommer att påverkas marginellt. Om bullerplank och befintlig trädridå vid fastigheten påverkas kommer inlösen av fastigheten utkrävas. I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder. I nästa planeringsskede kommer det ske en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna där även nödvändiga bulleråtgärder ingår. Väg 155 ingår i ett Västtrafiks huvudnät som är under utveckling för att möta de ökade förväntningarna på kollektivtrafiken vid trängselskattens genomförande 1 januari För att minimera restider planeras gena och snabba linjedragningar som kopplar ihop ytterområdena med centrala staden. Framkomligheten är avgörande för pålitligheten i systemet då även små förseningar ger stora konsekvenser för den genomgående trafiken. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa skede Joakim Pauli och Anne-Marie Achrenius Tycker att samrådsarbetet varit mycket bristfälligt. Bilden som presenteras i förstudien stämmer inte med verkligheten. Bullerpåverkan marginaliseras. Bullerplanken fyller inte längre sitt syfte. Efterlyser en vibrationsutredning. Varför har man i förstudien begränsat lösningarna till att endast bygga ut väg 155. Det är ju ingen långsiktig lösning. Ett broalternativ är det mest fördelaktiga på sikt. Samråd har genomförts i enlighet med de lagar och rekommendationer som finns. I nästa skede kommer både buller och vibrationer utredas och då kommer även funktionaliteten på dagens plank att utredas. Denna förstudie omfattar kollektivtrafikåtgärder i befintligt vägnät och ingår i Västsvenska paketet. Brofrågan är en annan fråga. Christina och Jason Hill Motsätter sig planen till utbyggnad. Finns andra mer långsiktiga och ekonomiskt hållbara alternativ. Tycker att informationen från Trafikverket varit knapphändig. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs. Sträckan Batterivägen Hjuviksrondellen borde undantas utbyggnadsplanerna eftersom där finns boende tätt inpå befintlig väg. 14

15 Väg155 ingår i Västsvenska paketet och är trafikslagsövergripande infrastruktursatsning som bland annat syftar till att minska miljöbelastningar från ett ökande bilåkande samt för att erbjuda en pålitlig snabb kollektivtrafik. En förstudie är främst en inventeringsfas och ger inga skarpa linjer eller färdiga lösningar. Effekter och konsekvenser berörs endast översiktligt. I nästa skede görs en miljökonsekvensbeskrivning och en detaljprojektering med ritningar som är mer informativa och lättare att diskutera kring. Matti Skogerstrand David Skogerstrand Fredrik Ceder Stefan Granat Sulev Kallas Margitta Carlsson Jan Vilhelmsson Roland Hörnfeldt Emil Algenäs Laila Tärnhall Linus Appeltoft Kim van der Sar Suzanne Nilsson Monica Hellberg Mats Algenäs Agnar Hammar Jörgen Hansson Malin Bodenmalm Anna Gröning Pia Stahre Liljeqvist Ulf Abrahamsson Gemma Wane Marielle Sjörén Tommy Troelson Jan-Inge Eliasson John Eliasson Anne-Marie Achrenius Mats Stuhrmann Carina Kulin Göran Thorstensson Birgitta Truija Pontus Kampf Andreas Nygren Madeleine Bergqvist Robert Rehnlund Annelie Guth Andreas Hagman Dag Hansson Anders Hällin Marina Kullberg Patrik Green Ingalill Skogerstrand Hanna Skogerstrand Pierre Ohldin Marita Kock Granat Ros-Marie Kallas P-O Jansson Yngve Niklasson Iris Hörnfeldt Denny Tärnhall Ida Appeltoft Carina Hansson Sofia van der Sar Stefan Theander Ulf Hellberg Lillian Hammar Lena Hansson Peter Frisk Michael Algenäs Pierre Liljeqvist Monica Abrahamsson Josef Gisslow Niclas Sjörén Agneta Öhman Ingela D Angelo Ann-Sofie Eliasson Joakim Pauli Hannelore Stuhrmann Peter Norstedt Lena Gardebeck Anders Truija Simon Truija Jesper Kampf Malin Nygren Alexander Anjevik Ina Rehnlund Fredrik Guth Charlotta Hagman Ingrid Hällin Björn Kullberg Sara Hörnfeldt Mathias Helgesson 15

16 Jennie Åberg Eddie Sjörén-Hedberg Sonny Sjörén Lisa Ström Susanne Sörquist Torben Ferm Samuel Åhsberg Ewy Gissleholm Catarina Gissleholm Tomas Lindblad Åke Gullberg Martin Edlund Linda Inge Conny Jonsson Sven Sörqvist Erik Solli Hansson Ann-Ida Hedberg Charlie Sjörén-Hedberg Evy Granberg Thomas Fors Anders Sörquist Eva Ferm Hans Gissleholm Johan Gissleholm Anna Lindblad Jörgen Elv Carmen Ricoma Terese Edlund Michael Inge Kristoffer Sörqvist Eva Sörqvist Unni Solli Motsätter sig planen till utbyggnad. Finns andra med långsiktiga och ekonomiskt hållbara alternativ. Information till boende och berörda i området har varit mycket bristfällig. Tycker att det är konstigt att inga synpunkter redovisas i förstudien utan redovisas först i slutredovisningen som endast Länsstyrelsen kommer att ta del av. Buller och luftföroreningarna kommer att öka med en utbyggnad. Starta omgående en vägutredning där en ny sträckning och Hjuviksvägen blir en lokalväg. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Målet med K2020 är en hållbar utveckling där trenden går från ökat bilåkande till ökat kollektivtrafikåkande för att minska miljöbelastningen samt att skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt i regionen. Då krävs en väl fungerande, snabb och pålitlig kollektivtrafik. Väg 155 ingår som en viktig del i ett huvudnät för kollektivtrafiken i Göteborg där framkomligheten är en viktig framgångsfaktor. Då åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet och enbart inriktas för att lösa framkomligheten för kollektivtrafik finns inga alternativa sträckningar. Informationen till boende och berörda inför samråd har skett enligt de lagar och rekommendationer som finns. En förstudie är ett inventeringsskede inför ett eventuellt fortsatt planeringsskede där några delsyften är att skapa möjligheter för information och förankring, beskriva viktiga värden och kvaliteter i området samt beskriva problem som finns och föreslå tänkbara åtgärder. Den första handlingen som tas fram är samrådshandlingen. Under framtagandet av denna samråder Trafikverket med kommuner, intresseorganisationer, allmänhet, huvudmän för kollektivtrafik m.m. När handlingen är klar genomförs en utställelse och ytterligare synpunkter inkommer. Vissa synpunkter som inkommit under arbetet med samrådshandlingen arbetas in, vissa tas med till nästa fas och vissa avfärdas. Men det som är gemensamt för alla är att de sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Denna bifogas till samrådshandlingen och blir då en förslagshandling som blir ett underlag för Länsstyrelsen att besluta om betydande miljöpåverkan. Med dessa handlingar som underlag beslutar Trafikverket om vidare arbete i en beslutshandling. Detta beslut skickas ut till alla som har lämnat in skriftliga synpunkter under samrådsskedet. I det utskicket kommer även samrådsredogörelsen med. Den kommer även att ligga ute på Trafikverkets hemsida. 16

17 Stefan Åsenhed och Jeanette Åsenhed Angvall T ycker att vägen är fullt utbyggd idag, den går inte att bygga ut mer. En ny bro är ett bättre alternativ. Vägen är en stor barriär som innebär stora problem för boende längs Hjuviksvägen. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet och omfattar endast åtgärder för kollektivtrafikens framkomlighet i det befintliga vägnätet. Barriärfrågan kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Brofrågan är en annan fråga som inte ingår i detta uppdrags omfattning. Bosse Aronsson Förordar alternativet med en bussterminal på piren. Den befintliga signalregleringen måste ses över eftersom inte färjorna hinner tömmas. Buss 290 och 291 borde göra stopp på Lilla Varholmen för att ta upp och släppa av passagerare från Björkö, Grötö och Kalvsund. På så sätt får de tillgång till snabbussar och kan ställa bilen hemma. Signalregleringen kommer att utredas i nästa skede. Kommentarer angående busstrafikering vidarebefordras till Västtrafik som är huvudman för detta. Jerker Jonason Protesterar mot den föreslagna utbyggnaden som kommer förstärka barriäreffekten av väg 155 genom Hjuvik, Hästevik m.fl. Varför fick bara Öckeröborna rösta om en bro? En ny bro alternativt dra ner färjekapaciteten och på så sätt tvinga öborna att ställa bilen. Problemet med barriäreffekter kommer att utredas i nästa skede. Folkomröstningar är en kommunalpolitisk fråga och inget som Trafikverket driver. Denna förstudie redovisar endast kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Brofrågan ryms inte inom projektets ramar. Stefan Fransson Endast om ni bygger en bro kan restiden bli acceptabel för pendlare ute på öarna. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet och bedöms förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken vilket innebär kortare restid för pendlare. Kajsa och Claes Franzén Förslaget att boende på Lilla Varholmen inte längre ska nyttja förtursfilen Björkö är en stor försämring. Vill ha en egen fil från Lilla Varholmen med riktning österut. Hur ska vi ta oss till bussterminalen över alla filer vid färjeterminalen eller till båtklubben? Den föreslagna nya parkeringen på Lilla Varholmen är inte bra ur miljösynpunkt eftersom det är ett välanvänt frilufts- och strövområde. 17

18 I nästa skede kommer samråd att hållas för slutlösning. Den föreslagna parkeringen utgår ur detta projekt. Ellen Bonde Orolig för buller på gårdarna vid Skutehagens skola och förskola. I nästa planeringsskede kommer det att göras en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna där även nödvändiga bulleråtgärder ingår. Elisabeth Blume Undrar hur planerna är för Lilla Varholmsborna m.fl. icke-öbor som bor längs sträckan Gossbydal - Lilla Varholmen. I projektet ingår även att beskriva och åtgärda effekterna av ett extra busskörfält. Barriäreffekter och tillgänglighet längs Hällsviksvägen är en del av detta och kommer att detaljstuderas i nästa projekteringsskede. Tomas Lundin Tycker inte att de positiva effekterna av de föreslagna åtgärderna står i relation till kostnad och ingrepp i fastigheter som förslagen medför. Alternativet med en bro borde tas fram istället. Om det föreslagna åtgärderna genomförs behövs en planskild gång- och cykelpassage vid Hästviksrondellen samt en gång- och cykelbana som korsar färjeterminalen på Lilla Varholmen. Väg 155 som stråk ingår i den kollektivtrafiksatsning som görs genom K2020 och Västsvenska paketet. Målet är att nå en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt. För att nå målet krävs en väl utbyggd, pålitlig och snabb kollektivtrafik där framkomlighet är en av förutsättningarna. Brofrågan är inte en riktad kollektivtrafiksatsning och ryms inte inom projektets ramar. En planskild korsning vid Hästeviksrondellen är föreslagen. Utformningen av färjeterminalen görs i nästa skede. Karin Mizgalski Johan Andersson Mathias och Susanna Bosson Förslaget kommer att leda till ytterligare ökad hastighet med ökad bullernivå som följd. Snabb acceleration från cirkulationsplatsen i Gossbydal samt inbromsning och acceleration vid busshållsplatsen skapar också olägenhet för fastigheten eftersom det saknas bullerskärm. I nästa projekteringsskede kommer nödvändiga bulleråtgärder detaljprojekteras. 18

19 Åsa Sandberg Negativa till en utbyggnad av busskörfält. Många fastigheter blir påverkade av denna kortsiktiga lösning. Förslaget försvårar ännu mer möjligheterna att ta sig över Hjuviksvägen för oskyddade trafikanter på ett trafiksäkert sätt. Vill ha en ny sträckning och en bro. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder och om dessa är genomförbara. Barriäreffekter och tillgänglighet längs Hällsviksvägen är en del av detta och kommer att detaljstuderas i nästa projekteringsskede. Hanna Schütz och Svante Körm Vill ha en ny sträckning och en bro enligt tidigare utredningar. Öka turtätheten och starta en tvärförbindelse från Hästevik Torslanda, Tumlehed etc. Den föreslagna gång- och cykelpassagen vid Batterivägen innebär att ytterligare tomtmark tas i anspråk och fastigheten blir inringad av gång- och cykelbanor. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. Brofrågan är inte en riktad kollektivtrafiksatsning och ryms inte inom projektets ramar. Den föreslagna gång- och cykelpassagens slutgiltiga utformning och läge bestäms i nästa skede. Peter och Bodil Hartzell Tycker att en breddning av Öckeröleden enligt förstudien är det absolut miljömässiga alternativet för området. En utbyggnad av Hjuviksvägen med ett busskörfält skulle ge underlag för ökad trafik och fortsatt sansad byggnation i Torslanda. Befarar att ett broprojekt mycket väl kan innebära en utgift som långt överskrider planerad budget. - Yttranden från myndigheter och organisationer Skriftliga synpunkter Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter som inkommit från myndigheter och organisationer i samband med samrådet. Totalt inkom 20 skrivelser till Trafikverket under samrådstiden. Länsstyrelsen Västra Götalands län Länsstyrelsen anser att åtgärder för att möjliggöra en bra framkomlighet för kollektivtrafiken till västra Hisingen och Öckerö är viktiga. Föreslagna åtgärder bedöms som genomförbara dock behöver möjligheterna för alternativa vägsträckningar belysas ytterligare. I den fortsatta planeringen bör analysen av miljökonsekvenserna särskilt inriktas på projektets inverkan på geoteknik, farligt gods, trafiksäkerhet och barriäreffekter, vattenmiljön och miljökvalitetsnormer(mkn) för vatten, naturmiljön, strandskydd, fornlämningar, förorenad mark, dagvatten samt masshantering. 19

20 Trafikverket noterar Länsstyrelsens synpunkt angående tydligare redovisning av alternativa vägsträckningar och kompletterar detta i förslagshandlingen. Göteborgs Stad Föreslagen utbyggnad är positiv då den ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft i ett område som har en låg kollektivtrafikandel. De nu föreslagna åtgärderna bör även på sikt kunna medföra en positiv bebyggelseutveckling i området. Göteborgs Stad förutsätter att Trafikverket beaktar frågorna kring framkomlighet, trygghet och tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. De utbyggnadsalternativ som ger god framkomlighet för bussarna både in mot centrum på morgonen och ut mot färjeterminalen på eftermiddagen ska ha högsta prioritet. Alternativ kombination B förordas. Göteborgs Stad är tveksam till reversibla körfält eftersom man anser att det finns risker med ett informationssystem som inte fungerar tillräckligt väl. Om erfarenheter senare visar annorlunda kan det utbyggda busskörfältet i så fall förändras till reversibelt. För bussterminalen förordas alternativet På Piren. Dagvattenhanteringen är viktig att klargöra i kommande skede liksom att belysa effekterna av byggande i vatten. Bullerfrågan behöver fördjupas. I området finns naturvärden som artrik vägkant och observationer av hasselsnok och åkergroda har gjorts. Pågående inventeringar bör avvaktas för att avgöra de zoologiska värdena. När det gäller reversibilitet kommer Trafikverket utreda djupare om säkerhet och utformning i nästa skede. Framkomlighet och säkerhet för gång- och cyklister kommer att beaktas. Även buller-och vattenfrågor kommer att utredas. Trafikverket kommer i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) belysa hur naturvärden skyddas. Göteborgs Stad, Göteborg Vatten Göteborg Vatten har vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar som ligger inom vägområdet på delar av den berörda sträckan. Vissa delar av vatten- och spillvattennätet är under utredning för eventuella uppgraderingar. Så stora grönytor som möjligt bör skapas för infiltration för dagvattnet. Göteborgs Stads Dagvattenhandbok ska följas. Samtliga korsande ledningar som idag inte har skyddsrör ska förses med skyddsrör. Trafikverket noterar detta och kommer att ta hänsyn till detta vid detaljprojekteringen. Göteborg Energi Konstaterar att förstudien inte berör några befintliga eller planerade fjärrvärmeledningar. - Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Stadsdelsnämnden stöder K2020:s intentioner och anser att det är viktigt att det satsas på att skapa förutsättningar för att minska bilåkandet i samhället t ex genom att bygga busskörfält. Dock måste hänsyn tas till lokala geografiska förhållanden. Anser att det är kortsiktigt att bygga busskörfält på den aktuella sträckan och vill hellre se en helhetslösning som är mer långsiktig. Förordar därmed att vägreservatet för 155:an som finns ska användas och att man på sikt hittar en 20

21 bättre lösning för förbindelserna från Hisingen till Öckerö-öarna. En ny väg skulle möte det utbyggnadsbehov vad gäller bostäder i Torslanda området och expansionen på Öckerö. Hänvisar till nätverket Hjuviksvägens skrivelse i ärendet. I skrivelsen finns alternativa lösningar till Trafikverkets förslag som stadsdelsnämnden finner konkreta och fullt möjliga att genomföra. Viktigt att beakta dessa innan vidare planering fortskrider. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. Tyvärr medför även detta intrång i både natur och fastigheter på sträckan men Trafikverket kommer att lägga stor vikt på att minimera dessa så långt det går. En alternativ sträckning med tillhörande bro ryms inte inom projektets ramar utan är en annan fråga. Kommunstyrelsen Öckerö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att föreliggande förstudie är ett resultat av den planering av hela ombyggnaden av väg 155 som pågått sedan lång tid och som publicerats i rapport K2020, år Förstudien ansluter i sin helhet till rapporten. Förvaltningen tillstyrker studien i sin helhet. - Räddningstjänsten En utbyggnad innebär att trafiken kommer ännu närmare bebyggelsen än i dag. En riskanalys måste genomföras trots att det är låg frekvens på transporter med farligt gods. Förordar en flyttning av vägen enligt tidigare förslag. En riskanalys gällande transporter av farligt godskommer att genomföras i nästa skede. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. Brofrågan är inte en riktad kollektivtrafiksatsning och ryms inte inom projektets ramar. Göteborgs hamn Inga synpunkter samt avstår att vara remisspart i det fortsatta arbetet. - Gotnet Bifogar lägeskarta med befintliga optokablar, i övrigt ingen erinran. - Färjerederiet, Trafikverket Mycket positiva till att man tar tag i problematiken på Lilla Varholmen. Längre uppställningsmagasin och betydligt bättre situation för oskyddade trafikanter kommer ha stor 21

22 betydelse för Hönö- och Björkötrafiken. Då utvecklingsplaner finns för färjedriften som utgår från Lilla Varholmen, bland annat med en linfärja på Björköleden och modifieringar av Hönöledens trafik fördras att man i arbetsplanen går vidare med en modifiering av alternativet på piren. Lilla Varholmen och anslutningen mot Hjuviks Bryggväg bör vara en separat arbetsplan då det är en annan typ av vägområde än resten av sträckningen i förstudien. Ser fram emot samarbete runt terminalområdet på Lilla Varholmen. - Västtrafik Framkomligheten är avgörande för pålitlig kollektivtrafik och möjligheterna att planera för fler genomgående bussar vilket ligger i linje med Västtrafiks ambitioner. Även små förseningar ger stora konsekvenser för den genomgående trafiken och påverkar bussförarnas möjlighet hålla tidtabellen lång tid efter orsakad störning. Framkomligheten på väg 155 hänger också samman med de stora satsningar som görs för kollektivtrafiken i centrala Göteborg. Genomgående bussar får prioriterade stråk i centrum, utanför Vallgraven, vilket också minskar belastningen i bl.a Brunnsparken som idag är mycket högt ansatt. Allt hänger samman i ett system och därför är varje enskild åtgärd väldigt viktig för Västtrafik. Ett busskörfält på hela sträckan anses därför som viktigt för att få ett väl fungerande kollektivtrafiksystem. Där vägsektionen är som mest kritisk anses reversibla körfält som positivt. Kombinationsalternativ A ger en flexibel lösning som anses möjlig att anpassa till rådande trafiksituationer. Detta alternativ skulle sedan kunna utvecklas på en längre sträcka. Kombinationsalternativ B bedöms också kunna fungera väl. Angående de två alternativa förslagen på Lilla Varholmen vill Västtrafik återkomma med ett ställningstagande till ett senare tillfälle. Västtrafik ställer sig positiva framtida samarbete kring åtgärder för att säkerställa bussarnas hastigheter och säkrare passager och hoppas på en fortsatt bra dialog med Trafikverket i frågorna kring hur man tillsammans skall utveckla förutsättningarna för att uppnå en högre kollektivandel i enligt med satta politiska mål. - Lilla Varholmens vägsamfällighet genom Peter Follin Tycker att förslaget med en gång- och cykelväg på den södra sidan är bra. Befarar dock att boende på Lilla Varholmen med det nya förslaget tvingas stå ännu längre i kö, tillsammans med bilarna till Hönöfärjan. Vill kunna utnyttja förtur eller bussfil för att komma hem. Trafikverket noterar synpunkten och tar med det i den fortsatta detaljutformningen av bussterminalen. Föreningen Stenpiren genom Hans Qvirist Förutsätter att om konsekvenserna av en breddning blir att båtplatser försvinner så kommer detta att kompenseras. 22

23 Då ingen breddning kommer att göras för den sträckan kommer inga båtplatser försvinna på grund av detta projekt. Vedskärs bryggförening genom Andreas Hellström Tycker inte att förstudien beskriver de olägenheter i form av intrång och försämrad tillgänglighet som bryggföreningen kan påföras. Begär att detta utreds och beskrivs. I nästa skede kommer utformningen att detaljstuderas och intrång och effekter på befintliga anläggningar kommer att kunna beskrivas utförligare. Nätverket Hjuviksvägen genom Emma Svensson Motsätter sig planen till utbyggnad som skulle medföra tvångsinlösen, ökade störningar vad gäller buller och avgaser samt att den farliga trafikbarriären som väg 155 är permanentas. Nätverket föreslår istället att en alternativ sträckning i enlighet med tidigare förslag utreds samt att man i avvaktan av detta genomför vissa mer kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken utan utbyggnad av Hjuviksvägen och de olägenheter som det skulle innebära. Detta projekt ingår i Västsvenska paketet som är en politisk överenskommelse där en del av paketet är riktade kollektivtrafikåtgärder för avlasta hårt trafikerade vägar och minska miljöbelastningen genom att föra över trafik från bil till kollektivtrafik. Väg 155 är en mycket hårt belastad väg. För att bryta dagens trend med ökande bilåkning krävs en väl fungerande och pålitlig kollektivtrafik som är så pass attraktiv att bilen inte längre alltid är förstahandsvalet. Breddningen för ett busskörfält på väg 155 ger dessa förutsättningar. Tyvärr medför även detta intrång både i natur och fastigheter på sträckan men Trafikverket kommer att lägga stor vikt på att minimera dessa så långt det går. I nästa skede kommer bullerfrågor, luftkvalitetsfrågor och barriäreffekter bland många andra viktiga frågor att utredas. Detta görs i miljökonsekvensbeskrivningen(mkb). Väg 155 ingår som ett viktigt stråk i K2020 och västsvenska paketet när det gäller att skapa framkomlighet för kollektivtrafiken. Åtgärderna är begränsade till befintliga vägnät och är riktade endast till kollektivtrafiken. En alternativ sträckning med tillhörande bro ryms inte inom projektets ramar utan är en annan fråga. Hjuviks båtklubb genom Johan Mossberg Viktigt med en obehindrad tillgång från vägen till båtklubben för till exempel kunna köra större utrusning till och från anläggningen. Parkering och uppställningsytor i närområdet till klubben är också viktigt. Vid en utbyggnad av vägen vore det önskvärt att möjliggöra en anslutning till kommunalt VA. Trafikverket noterar detta och tar med det i den fortsatta projekteringen. 23

24 Nätverket för bättre kollektivtrafik i Torslanda genom Mårten Björk Uppskattar planerna på en breddning av befintlig väg eftersom det kommer att påverka kollektivtrafiken positivt. - Lilletummens intresseförening genom Mauritz Palm Positiv till planerna med ett extra busskörfält. Negativa till en bro med hänsyn till höga anläggnings- och underhållskostnader. - 24

25 Bilaga 1 Sändlista Mottagare Adress Yttrande inkom 1 Västra Götalandsregionen Regionens hus Box Göteborg 2 Göteborgs Stad Stadskansliet Göteborg Göteborg Avstått från att yttra sig Västtrafik Göteborgsområdet 4 Räddningstjänsten Storgöteborg Box Göteborg Åvägen Göteborg kompletterande Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Västra Hisingens SDN Box Göteborg 7 Öckerö kommun Box Öckerö 8 Göteborg Vatten Box Göteborg 9 Göteborg Energi AB Box Göteborg 10 Swedegas AB Gamlestadsvägen 2-4 B Göteborg 11 TeliaSonera Sverige AB Johan Willins gata Göteborg 12 Gryaab AB Box Göteborg Avstått från att yttra sig Avstått från att yttra sig Avstått från att yttra sig 13 Göteborgs Hamn Göteborg Naturskyddsföreningen i Göteborg Box Göteborg Avstått från att yttra sig 25

26 15 Föreningen Torslandavikens Naturreservat (FNT) Att: Rune Blomgren Tumlestigen Torslanda Avstått från att yttra sig 16 Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) Att: Kåre Ström Tvetgatan Kungälv Avstått från att yttra sig 17 Hjuviks Båtklubb Lilla varholmen sofus udde Torslanda 18 Fastighetskontoret Jörgen Andersson dnr /11 Box Göteborg 19 Nätverket Hjuviksvägen Emma Svensson Lilla Pölsans väg 2 b Torslanda 20 Färjerederitet Anders Werner Norrhamnsgatan Vaxholm Avstått från att yttra sig Lilla Varholmens vägsamfällighet Peter Follin Lilla Varholmen Torslanda Föreningen Stenpiren Hans Qvirist Andalen Torslanda Vedskärs Bryggförening Andreas Hellström Skagens fyrs väg Torslanda Nätverket för bättre kollektivtrafik i Torslanda Mårten Björk Lilletummensväg Torslanda Hästeviks samfällighetsförening Mauritz Palm Fågelfängaregatan Göteborg

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

Vägplan delen Väg 395 Masugnsbyn Merasjärvi

Vägplan delen Väg 395 Masugnsbyn Merasjärvi GRANSKNINGSHANDLING Projekt Malmtransporter Kaunisvaara Svappavaara Vägplan delen Väg 395 Masugnsbyn Merasjärvi Kiruna kommun, Norrbottens län BD-109135-395 2013-12-13 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Titel: Samrådsredogörelse

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Mars 2013 Jenny Linné, exploateringsingenjör SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

UTKAST. Avgränsningssammanträde MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 2014.10.11 PROTOKOLL

UTKAST. Avgränsningssammanträde MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 2014.10.11 PROTOKOLL ÖSTRA FÖGLÖ MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 2014.10.11 Avgränsningssammanträde PROTOKOLL Deltagare: Allmänheten, enligt bilagd närvarolista Mikael Korpela, Landskapsregeringen Ian Bergström, Landskapsregeringen

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Samrådsredogörelse Fördjupad översiktsplan för Ön maj 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 INTRODUKTION... 4 Samråd 15 oktober- 10 december 2007... 4 Aktiviteter...

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-02-19 Objekt nr: 130986 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Måndagen den 25 november 2013, klockan 19:00-22:20. Ledamöter och ersättare: Enligt bifogad upprops- och omröstningslista

Måndagen den 25 november 2013, klockan 19:00-22:20. Ledamöter och ersättare: Enligt bifogad upprops- och omröstningslista Kommunfullmäktige 2013-11-25 1 Plats och tid Messingen, Lowe Almqvist torg 1 Måndagen den 25 november 2013, klockan 19:00-22:20 Beslutande Ledamöter och ersättare: Enligt bifogad upprops- och omröstningslista

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Medverkande Trafikverket Susann Appelqvist, projektledare Helena Södergård, biträdande projektledare Marie Johansson,

Läs mer

HUVUDRAPPORT Komplettering till järnvägsutredning Ostlänken genom centrala Linköping, sträckan Malmskogen-Glyttinge Linköpings kommun, Östergötlands län Februari 2014 UTSTÄLLNINGSHANDLING Dokumenttitel:

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista)

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) Detaljplan för Dnr 2013-SB0020 Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) SAMRÅDSREDOGÖRELSE I juni 2013 skrevs ett markanvisningsavtal mellan Motala kommun och KF

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Sammanfattning Fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900

Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30. Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Slutrapport 2010-03-30 Dnr TRV 2010/56900 Förstudie Sundsvall - Härnösand Beställare: Beställarens projektledare: Björn Eriksson, Projektledare Jan Martinsson, Bitr. Projektledare

Läs mer