Västsvenska paketet. Samrådsredogörelse Väg 155 Öckeröleden Delen Lilla Varholmen - Gossbydal. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västsvenska paketet. Samrådsredogörelse Väg 155 Öckeröleden Delen Lilla Varholmen - Gossbydal. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken"

Transkript

1 Västsvenska paketet Samrådsredogörelse Väg 155 Öckeröleden Delen Lilla Varholmen - Gossbydal Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Objektnr: , Januari 2012, rev ,

2 Dokumenttitel: Västsvenska paketet, Väg 155 Öckeröleden, Delen Lilla Varholmen - Gossbydal Skapat av: WSP Dokumentdatum: Januari 2012, rev , rev Dokumenttyp: Samrådsredogörelse Ärendenummer: TRV2011/11828 Projektnummer: , Version: 1.0 Publiceringsdatum: Januari 2012, rev , Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Johanna Arvidsson Uppdragsansvarig: Johanna Arvidsson Tryck: Arkitektkopia, Karlstad Distributör: Trafikverket, Göteborg, Besöksadress: Kruthusgatan 17 Telefon : , Texttelefon:

3 Innehåll Samrådets genomförande... 4 Möten med myndigheter och organisationer... 4 Möten med allmänheten... 4 Synpunkter från allmänheten... 5 Synpunkter vid allmänna samrådsmöten... 5 Sk r iftliga sy npunkter från a llmänheten i samband med samrådsutställelse... 5 Sk r iftliga sy npunkter från a llmänheten i samband med samrådet Yttranden från myndigheter och organisationer Skriftliga synpunkter Bilaga 1 Sändlista..25 Bilaga 2 Sammanfattning inkomna yttranden samrådsutställning..28 3

4 Samrådets genomförande Utbyggnaden av busskörfält på väg 155, delen Lilla Varholmen ingår i det Västsvenska paketet, som utgörs av infrastruktursatsningar vilket ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad samt främja sysselsättning och tillväxt. Paketet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland, Västtrafik och Trafikverket. Väg 155 är den direkta förbindelsen mellan centrala Göteborg, Torslanda och Öckerö kommun. Vissa sträckor av vägen är inte dimensionerade för dagens trafikflöde. En utbyggnad av busskörfält längs det aktuella vägnätet ger förutsättningar för en konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet. Arbetet med förstudien har bedrivits i samarbete med Västtrafik, Länsstyrelsen och Göteborgs stad Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret. Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och protokoll finns diarieförda på Trafikverket under diarienummer TRV2011/ Möten med myndigheter och organisationer Underhandssamtal har hållits med Göteborgs Hamn och Renova. Den 8 februari 2011 hölls ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. Mötet behandlade arbetet med förstudierna för de olika delarna av väg 155, Öckeröleden, som ingår i det Västsvenska paketet. Med följande parter har underhandsamtal hållits på följande datum. Den 23 mars träffades Öckerö kommun, den 30 mars träffades Trafikkontoret i Göteborg. Den 6 april, 30 maj, 11 november samt 21 november träffades Västtrafik. Den 6 april träffades Färjerederiet, 7 april med representanter för Vedskärsvägens samfällighet. Den 10 juni träffades Nätverket Hjuviksvägen för möte. Möten med allmänheten I ett tidigt skede i samband med förstudiearbetet hölls en bemannad samrådsutställning på ICA Maxi, Torslanda den 1 och den 3 mars Annonsering inför utställelsen gjordes i Göteborgs- Posten och Torslanda-Tidningen den 15 februari Information om samrådet sattes även upp på kulturhuset Vingen, Skutehagsskolan, Hjuviksgårdens skola samt på Hällsvik bycenter skola. Förstudiematerialet fanns också tillgängligt på Trafikverkets hemsida. Allmänheten gavs möjlighet att komma in med synpunkter direkt till de närvarande representanterna för Trafikverket alternativt att skicka synpunkter senast den 25 mars 2011 till Trafikverket. En samrådshandling daterad maj 2011 var utställd från den 31 augusti till den 20 september. Förstudien fanns tillgänglig hos Trafikverket Göteborg, Kulturhuset Vingen i Amhult, ICA Maxi Torslanda samt Göteborgs Stad. Handlingen har även varit utlagd på Trafikverkets hemsida. Annonsering inför utställelsen gjordes Göteborgs-Posten och Torslanda-Tidningen den 31 augusti

5 Synpunkter från allmänheten Synpunkter vid allmänna samrådsmöten Vid den bemannade samrådsutställningen som hölls den 1 och 3 mars 2011 inkom ett antal muntliga synpunkter, dessa sammanfattas i bilaga 2. Skriftliga synpunkter från allmänheten i samband med samrådsutställelsen Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter som inkommit från allmänheten i samband med samrådet. Totalt inkom 29 skrivelser till Trafikverket i samband med samrådsutställelsen. Kajsa Franzén, boende Lilla Varholmen Problematiskt att ta sig till fastigheterna på Lilla Varholmen när det är köer till färjorna, även problem att ta sig ut på Hällsviksvägen från Lilla Varholmen. Synpunkterna förs med till projekteringsskedet. Eventuella lösningar sker i samråd med de boende. Inger Kjellberg, invånare i Öckerö kommun Bättre bussförbindelser för alla högstadieelever. Buss 290 är viktig för invånarna på Hönö därför kan den inte tas bort från hållplatserna Västra Gärdet och Hönö Norra. Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken på sträckan och också en samrådspart i arbetet med Lilla Varholmen Gossbydal. Trafikverket delger Västtrafik synpunkten. Nils Gunnar Linden Viktigt med en gång- och cykeltunnel kallad Gossbydal med riktning mot Maxi/Trädgårdsstaden. Öka busstrafiken med 50 % och sänk priset under några år. Fler och större infartsparkeringar på utvalda platser. Byggnation av gång- och cykeltunnel pågår och beräknas vara klar i slutet av Turtätheten av bussar och prissättning är en fråga för Västtrafik att besvara då de är huvudman för kollektivtrafik. Trafikverket delger Västtrafik synpunkten. Behov av fler infartsparkeringar kommer att tas upp i nästa projekteringsskede. Anne-Marie Achrenius, boende Hällsvik Vill att samtliga fastighetsägare längs vägen kontaktas av Trafikverket för att på så sätt få in synpunkter samt informera om ombyggnationen. Under förstudiearbetet har samråd skett där alla har möjlighet att komma med synpunkter samt att ta del av förstudiematerialet. I nästa projekteringsskede kommer samtliga direkt berörda fastighetsägare att kontaktas av Trafikverket. 5

6 Tommy Henningsson, boende Hällsvik Pendeltåg från centrala Göteborg till Lilla Varholmen. Bygg en bro till öarna, alternativt avgifter på färjorna. När det gäller pendeltåg mellan centrala Göteborg och Lilla Varholmen finns det inte tillräckligt stort passagerarunderlag för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart. Den här förstudien handlar om framkomlighet för kollektivtrafik och brofrågan är en helt annan fråga som inte ingår i projektet. Trafikverket får inte enligt lag ta ut avgifter på sina färjor. Elisabeth Håkansson Har tidigare lämnat förslag på att återinföra rutor med stoppförbud med jämna mellanrum i den fil mellan Hällsvik övre och Hjuviks Bryggväg där köer uppstår. Parkeringarna vid färjeläget Lilla Varholmen nyttjas i mycket ringa grad. Viktigt att man tar hänsyn till att upprätthålla flödet i den befintliga vägtrumman vid färjeläget. Det finns inga planer på att återinföra det tidigare stoppförbudet då detta inte är en trafiksäker lösning. Gällande befintlig vägtrumma kommer hänsyn till flöden tas i projekteringsskedet. Joakim Pauli Tycker att informationen om samrådet varit för dålig och att Trafikverket kunde ha kostat på sig att sätta upp anslag i det berörda området samt lappar i brevlådan till de mest negativt berörda. Trafikverket har annonserat i Göteborgsposten och i Torslanda-tidningen om samrådet. Informationsblad har satts upp i biblioteket och skolor. Informationen har även funnits på Trafikverkets hemsida. Benny Johansson Den ökande byggnationen på öarna orsakar köproblematiken. Genomför en intervju med bilpendlare. Färjorna behöver byggas om, bekvämare att sitta i en varm bil än att stå utomhus på färjan. Dagens trafikproblem orsakas av ökad biltrafik både från Öckerö kommun och från Torslandaområdet. Trafikverkets färjerederi gör parallellt med denna förstudie en översyn av trafikerande färjors kapacitet, tillgänglighet och säkerhet. Annika Bergholtz Farlig trafiksituation för gående som skall korsa körfälten vid färjeläget på Lilla Varholmen. Problem för boende på Lilla Varholmen att ta sig fram och tillbaka från hemmet. Förutsätter att det blir ett samrådsmöte med vägsamfälligheten i den fortsatta planeringsprocessen. I samband med projekteringsarbete kommer samråd att ske. 6

7 Jan Ågren Vill ha information gällande vilka områden som drabbas av det nya förslaget. I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder och principlösningar. I nästa skede görs en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna där faktiska ritningar och gränser tas fram. Niclas Franklin Pia Stahre Liljeqvist Michael Algenäs Peter Frisk Lena Hansson Lillian Hammar Ulf Hellberg Stefan Theander Kim van der Star Carina Hansson Ida Appeltoft Denny Tärnhall Emil Algenäs Yngve Niklasson Jan vilhelmsson Margitta Carlsson Sulev Kallas Pierre Ohldin Matti Skogerstrand David Skogerstrand Monica Abrahamsson Pierre Liljeqvist Malin Bodenmalm Jörgen Hansson Agnar Hammar Mats Algenäs Monica Hellberg Suzanne Nilsson Laila Tärnhall Linus Appeltoft Konstantinos Papakirkou Iris Hörnfeldt Roland Hörnfeldt Alexandra Heder Vilhelmsson P-O Jansson Ros-Marie Kallas Stefan Granat Fredrik Ceder Ingalill Skogerstrand Hanna Skogerstrand Protesterar mot Trafikverkets planer att bredda Hjuviksvägen, presenterar istället förslag på tre alternativa lösningar som löser samtliga problem. Alternativ 1 med befintligt färjeläge och tunnel för trafiken till och från färjorna. Alternativ 2 och 3 med nytt färjeläge som kan kombineras med en framtida bro samt väg i ny sträckning. Syftet med denna förstudie är studera hur bussarna kan erhållas fri framkomlighet i enlighet med målen i Västsvenska paketet och K2020 som är politiska överenskommelser där en del är att göra kollektivtrafiken attraktiv samt en satsning på miljön. Ovan nämnda alternativ är ingen riktad kollektivtrafiksatsning och hör inte till detta uppdrag. Agneta Öhman Tycker att förslaget med utbyggnad av ett extra busskörfält är ett onödigt kostnadskrävande provisorium. Borde finnas snabbgående passagerarfärjor under rusningstid mellan Öckerö och centrala Göteborg. Märkligt att det bara är öborna som fått rösta i brofrågan, det är ju många som bor längs Hjuviksvägen som berörs av trafikproblemet inte bara de som bor på öarna. Åtgärderna som föreslås i förstudien ses som nödvändiga och är också en del i det Västsvenska paketet som prioriterar kollektivtrafikåtgärder i det befintliga vägnätet. 7

8 Försök med snabbgående fartyg genomfördes i april 2005 med en inhyrd katamaran mellan Öckerö hamn och centrala Göteborg med stopp i Lindholmen. Projektet bar sig dock inte ekonomiskt och miljöutsläppen till luft var 100% mer än konventionellt fartyg. Folkomröstningar ligger inte inom Trafikverkets ansvarsområden. Lilla Varholmens vägförening genom Peter Follin Finns idag ingen gångbana från bostadsområdena på Lilla Varholmen till busshållplatsen/gångoch cykelvägen. Oskyddade trafikanter måste passera de 9 filerna vid färjeterminalen. Det råder begränsad sikt vid anslutningen till området och vid köer kan det komma bilar i relativt höga hastigheter som försöker komma förbi köerna från färjorna via lokalvägen som går vid parkeringen. Trafikverket tar med sig kommentarerna till projekteringskedet. Andreas Edsbagge En ökad kollektivtrafik innebär en ökning av den tunga trafiken vilken påverkar bullernivåerna mest. Om kollektivtrafiken ska ökas måste kraftfulla insatser göras vad gäller bullerbekämpning. I nästa skede kommer nödvändiga bulleråtgärder utredas. Vedskärsvägens vägsamfällighet genom Mats Wiséhn Företräder Vedskärsvägens vägsamfällighetsförening och vill ha ett möte med Trafikverket. I nästa projekteringsskede arbetsplan kommer Trafikverket kontakta samtliga berörda fastighetsägare och samfälligheter. Josef Gisslow Kjell och Birgitta Sörquist Anne-Marie Achrenius och Joakim Pauli Roger Martinsson Elisabeth Malmborg Morgan Ahlgren Ingrid Ahlgren Peter Norstedt Carina Kulin Emma Svensson Mats Thelin Christina Hill Jason Hill Nina Smedberg Hans Olsson David Lundgren Åsa Sandberg Joko Mrnjavac Carina Haga Knapp Hans Wasenius Anette Wasenius Niels Elvenhammar Anette E. Gustavsson Marie Widén Martin Widén Karl Gustav Petersson Ann-Mari Petersson Stig Lösnitz Britta Lösnitz Leif Ringqvist Kerstin Ringqvist Lis Larsson Christer Carlsson Anders Rosenkvist Anneli Rosenkvist 8

9 Kent Johansson Inga Lill Anäng Ingela Häggström Peter Ahlgren Gillis Sjöholm Anders Sörquist Iréne Larsson Torén Olle Palmgren Charlie Sjörén Albert Boquist Maria Johansson Alf Andersen Håkan Göransson Kristian Persson Anna Montonen Christer Hedström Eva Andersson Anne-Lii Clemensson Gunilla Kihl Helena Westergård Kristina Högberg Kristina Blom Maria Nyberg Rolf Anäng Christer Borell Elisabeth Nilsson Karin Lind Susanne Sörquist Jens Löken Monica Nyberg Jasmine Sandström Eriksson Camilla Pauli Magnus Hansson Inger Hellström Kristina Franzén Pernilla Sätterqvist Jenny Hedström Jörn Skramdal Eva Paulinz Anders Clemensson Sture Börjesson Johan Westergård Urban Karlsson Konstigt att brofrågan endast var för Öckeröborna. En bussfil löser inte problemen långsiktigt. Bygg en ny sträckning och en bro. Utbyggnad av ett extra körfält ger inga stora förbättringar i trafiksituationen och försämrar boendemiljön betydligt. Lösningen kommer att bli dyr med markinlösen och förbättringar av bullerskärmar. Rödlistade arters habitat påverkas. Långsiktig hållbar lösning skulle vara en ny bro Åtgärderna som föreslås i förstudien ingår som en del i det Västsvenska paketet som prioriterar kollektivtrafikåtgärder i det befintliga vägnätet. I nuläget finns inte en bro med i den regionala infrastrukturplanen. De föreslagna åtgärderna i förstudien ska inte ställas mot ett alternativ med en väg i ny sträckning och en bro utan är två olika frågor. Elisabeth Scott Ivarsson Vill ha en planskild passage för gående och cyklister vid Brännekullavägen. I förstudien föreslås en planskild gång- och cykelpassage strax väster om Torslanda Hästeviks väg. Marie Strand Mycket köer, problem att ta sig hem på grund av trafiken ut till öarna. Mycket trafikfarlig miljö för barnen längs Hjuviksvägen. Förekommer trafik på cykelvägarna. Om det ska byggas är ett reversibelt busskörfält det bästa alternativet. 9

10 I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder. I nästa planeringsskede kommer det ske en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna och arbetet kommer bland annat att inriktas på trafiksäkerhet. Björkö Samhällsförening genom Helena Larsson Viktigt att beakta att även Björköresenärerna har behov att komma förbi de köer som Hönötrafiken skapar. Björköfärjan går inte lika ofta som Hönöfärjan vilket kan innebära ytterligare längre väntan vid färjeläget när man väl tagit sig förbi kön till Hönö. Resenärer till Grötö och Kalvsund har dessutom ytterligare en färja att passa. I arbetet med att förändra och förbättra vid bussterminalen och färjeläget ingår också att titta på den befintliga trafiksituationen och förslå förbättringar som löser dagens problem med köbildningar. Skriftliga synpunkter från allmänheten i samband med samrådet Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter som inkommit från allmänheten i samband med samrådet. Totalt inkom 63 skrivelser till Trafikverket under samrådstiden. Elisabeth Scott Ivarsson Tacksam över att det föreslås en planskild gång- och cykelövergång. Viktigt att utformningen medger att det blir enkelt att ta sig över med cykel. Undrar hur man ska kunna hålla ner hastigheten på sträckan. Trafikverket planerar ingen förändring vad gäller hastighetsbegränsningarna på sträckan. Jörgen Conradsson Har bryggor belägna i viken från Hjuviksrondellen och önskar bygga den transportbrygga som man har bygglov för. Vill träffa Trafikverket för en fortsatt diskussion om planerna för ombyggnationen. Synpunkterna tas med till nästa projekteringsskede där samråd kommer att ske. Jeff Ramsey Kjell Sörquist Peter Norstedt Håkan Göthberg Mats Thelin Andreas Hagman Matti Skogerstrand Fredrik Ceder Yngve Niklasson Sulev Kallas Stefan Granath Lena Gardebeck Kersti Ramsey Birgitta Sörquist Carina Kulin Emma Svensson Charlotte Hagman Ingalill Skogerstrand Carina Hansson Åke Sundman Ros-Marie Kallas Marika Kokk Granath Göran Torstensson 10

11 Pierre Ohldin Mats Algenäs Monica Hellberg Stefan Theander Agnar Hammar Madeleine Bergqvist Pia Stahre Liljeqvist Lena Hansson Anna Grönhag Monica Abrahamsson Roland Hörnfeldt Bo Hultfeldt Peter Frisk Alexandra Heder Vilhelmsson Fredrik Guth Sofia Vanderstar Malin Ohldin Margitta Carlsson Ulf Hellberg Susanne Nilsson Alexander Anjevik Pierre Liljeqvist Jörgen Hansson Michael Algenäs Per-Otto Jansson Iris Hörnfeldt Solveig Hultfeldt Malin Bodenmalm Jan Vilhelmsson Annelie Guth Kim Vanderstar Motsätter sig planen till utbyggnad. Utbyggnaden skulle inverka negativt på boendemiljön med ökade barriäreffekter, ökat buller, större luftföroreningar, försämrad trafiksäkerhet samt intrång i närområdet på natur och hav. Om Trafikverket vidhåller planerna på utbyggnad av Hjuviksvägen kommer fastighetsägarna att kräva ersättning för uppkomna olägenheter för respektive fastighet eller kräva inlösen av fastighet. Detta projekt ingår i Västsvenska paketet som är en politisk överenskommelse där en del av paketet är riktade kollektivtrafikåtgärder för avlasta hårt trafikerade vägar och minska miljöbelastningen genom att föra över trafik från bil till kollektivtrafik. Väg 155 är en mycket hårt belastad väg. För att bryta dagens trend med ökande bilåkning krävs en väl fungerande och pålitlig kollektivtrafik som är så pass attraktiv att bilen inte längre alltid är förstahandsvalet. Breddningen för ett busskörfält på väg 155 ger dessa förutsättningar. Tyvärr medför även detta intrång både i natur och på fastigheter på sträckan men Trafikverket kommer att lägga stor vikt på att minimera dessa så långt det går. I nästa skede kommer bullerutredning att göras och trafiksäkerheten har stort fokus. Andreas och Susanne Sörquist Kommer inte att släppa till ytterligare tomtmark, tycker att breddningen ska ske åt norr på sträckan från Lilla Varholmen till Hjuviks Bryggväg. Kräver bullerskydd längs hela fastighetsgränsen mot väg 155. Befarar att det befintliga sundet mellan Lilla Varholmen och Lulles väg vid en breddning åt söder växer igen. Vill inte ha den nya föreslagna parkeringen vid färjeterminalen då den förstör landskapsbilden. Vi tar med synpunkten till nästa skede. Ulf och Monika Hellberg Tanja och Peter Ampianien Gunnar och Kerstin Elvesund Anna och Thomas Fors Mats och Margi Larsson 11

12 Svante och Ellen Körn samt Hanna Schütz Anders och Birgitta Truija Johan och Helene Tisell Björn och Lisbeth Karlsson Benny och Maria Stenhill Simon och Gunilla Sjögren Andreas och Josefina Edsbagge Lena och Bengt Walther Marielle och Niclas Sjörén Morgan och Ingrid Ahlgren Christina och Antti Kujansuu Kathrina och Mats Wiséhn Kent och Pernilla Nordsken Fredrik, Sofia och Wilma Larsson Tobias och Ulrika Ekre Ingemar och Tomas Holst Ola Enelund och Sarah Wascman Leif Alfredsson Benny och Maria Stenhill Carina och Christer Andreasson Jan-Inge och Ann-Sofie Eliasson Rolf och Britt Andersson Motsätter sig planen till utbyggnad. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede. Pia och Andreas Hellström Anser inte att förstudien uppfyller sitt syfte med vidsynthet och förutsättningslöst arbete då det föreslagna alternativet medför stor negativ påverkan för området. Den förväntade effekten samt samhällsekonomisk nytta borde redovisas enskilt inte som en del i det Västsvenska paketet. Tar upp frågan om kompensation alternativt inlösen av fastighet. Västsvenska paketet är en överenskommelse mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund. Paketet innehåller en rad olika transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder. Ett av dessa är Kollektivtrafikåtgärder inför trängselskatten där väg 155 är ett av de stråken som ingår där busskörfält ska byggas. För att nå det framtida politiska målet att fördubbla kollektivtrafikåkandet utvecklar Västtrafik huvudnätet med nya expresslinjer och tätare turer som knyter samman dagens ytterområden. För att minska restider och öka pålitligheten krävs framkomlighet då varje separat störning påverkar den genomgående trafiken. Väg 155 är en viktig del i detta system och blir därför svår att lyfta ur som separat enhet. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede. 12

13 Lena Palmquist Om en eventuell ombyggnad av väg 155 är det viktigt att ta hänsyn till vattengenomströmningen genom den smala vattenpassagen under väg 155 vid Lulles väg. Vill att berget direkt söder om nuvarande parkeringsplats inte minskas vad gäller höjd och utsträckning åt öster eftersom det utgör en viktig barriär mot buller. Förordar en breddning mot norr vid färjeterminalen och längs sträckan fram till Hjuviks Bryggväg. Synpunkterna tas med till nästa projekteringsskede. Peter Hård och Elisabeth Malmborg Motsätter sig planen till utbyggnad. Barriäreffekten blir större och bullerstörningarna ökar. Trafikökningen beror på kraftig expansion av permanentbostäder inom Torslanda och Öckerö kommun. Om utbyggnaden genomförs krävs ersättning för värdeminskning av fastighet, övriga ersättningar som kan bli aktuella samt att befintligt bullerplank höjs till minst dubbla höjden. I nästa skede kommer bullerfrågan och bulleråtgärder att utredas. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede Niels och Anette Elvhammar Britt Ferm Fastigheten ligger högt vid gångtunneln i Gossbydal och det bullerskydd som finns gör att ljudet slår upp mot hus och trädgård. Vill att bullerproblemet beaktas och åtgärdas i den planerade ombyggnaden. I nästa projekteringsskede kommer nödvändiga bulleråtgärder detaljprojekteras. Erik T Larsson Tycker inte att synpunkter och förslag gällande lösning för rondellen vid Skalkorgarna blivit beaktade. Stämmer inte att det inte finns något alternativ till utbyggnad av väg155. En bro är ett bättre alternativ. Bullernivåerna kommer att öka i framtiden. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs alternativt annan kompensation. Inkomna synpunkter inarbetas i den grad det går med tanke på ekonomi eller rimlighet för projektet samt allmänna intressen. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. En annan vägdragning med tillhörande bro ryms inte projektets ramar och är en annan fråga. I nästa skede kommer ett buller-pm tas fram där nödvändiga bulleråtgärder redovisas. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede Charlotte Hammarström Motsätter sig planen till utbyggnad. Ser åtgärden som kortsiktig och den löser inte det egentliga problemet som är att separera flödena till Hönö med resterande trafik till Hjuvik. Vill inte ha en 13

14 genomfartsled genom bostadsområdet. Vill istället ha en ny väg i en ny sträckning istället för genom ett tättbebyggt område. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet och syftar till att förbättra framkomligheten för bussar för att få ett ökat kollektivtrafikutnyttrande och mindre bilåkande. En ny dragning är inte en riktad kollektivtrafikåtgärd och ryms inte i projektet varken innehållsmässigt eller ekonomiskt. Josef Gisslow Missnöjd med alternativa lösningar i förstudien. Framkomligheten för kollektivtrafiken kommer att påverkas marginellt. Om bullerplank och befintlig trädridå vid fastigheten påverkas kommer inlösen av fastigheten utkrävas. I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder. I nästa planeringsskede kommer det ske en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna där även nödvändiga bulleråtgärder ingår. Väg 155 ingår i ett Västtrafiks huvudnät som är under utveckling för att möta de ökade förväntningarna på kollektivtrafiken vid trängselskattens genomförande 1 januari För att minimera restider planeras gena och snabba linjedragningar som kopplar ihop ytterområdena med centrala staden. Framkomligheten är avgörande för pålitligheten i systemet då även små förseningar ger stora konsekvenser för den genomgående trafiken. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa skede Joakim Pauli och Anne-Marie Achrenius Tycker att samrådsarbetet varit mycket bristfälligt. Bilden som presenteras i förstudien stämmer inte med verkligheten. Bullerpåverkan marginaliseras. Bullerplanken fyller inte längre sitt syfte. Efterlyser en vibrationsutredning. Varför har man i förstudien begränsat lösningarna till att endast bygga ut väg 155. Det är ju ingen långsiktig lösning. Ett broalternativ är det mest fördelaktiga på sikt. Samråd har genomförts i enlighet med de lagar och rekommendationer som finns. I nästa skede kommer både buller och vibrationer utredas och då kommer även funktionaliteten på dagens plank att utredas. Denna förstudie omfattar kollektivtrafikåtgärder i befintligt vägnät och ingår i Västsvenska paketet. Brofrågan är en annan fråga. Christina och Jason Hill Motsätter sig planen till utbyggnad. Finns andra mer långsiktiga och ekonomiskt hållbara alternativ. Tycker att informationen från Trafikverket varit knapphändig. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs. Sträckan Batterivägen Hjuviksrondellen borde undantas utbyggnadsplanerna eftersom där finns boende tätt inpå befintlig väg. 14

15 Väg155 ingår i Västsvenska paketet och är trafikslagsövergripande infrastruktursatsning som bland annat syftar till att minska miljöbelastningar från ett ökande bilåkande samt för att erbjuda en pålitlig snabb kollektivtrafik. En förstudie är främst en inventeringsfas och ger inga skarpa linjer eller färdiga lösningar. Effekter och konsekvenser berörs endast översiktligt. I nästa skede görs en miljökonsekvensbeskrivning och en detaljprojektering med ritningar som är mer informativa och lättare att diskutera kring. Matti Skogerstrand David Skogerstrand Fredrik Ceder Stefan Granat Sulev Kallas Margitta Carlsson Jan Vilhelmsson Roland Hörnfeldt Emil Algenäs Laila Tärnhall Linus Appeltoft Kim van der Sar Suzanne Nilsson Monica Hellberg Mats Algenäs Agnar Hammar Jörgen Hansson Malin Bodenmalm Anna Gröning Pia Stahre Liljeqvist Ulf Abrahamsson Gemma Wane Marielle Sjörén Tommy Troelson Jan-Inge Eliasson John Eliasson Anne-Marie Achrenius Mats Stuhrmann Carina Kulin Göran Thorstensson Birgitta Truija Pontus Kampf Andreas Nygren Madeleine Bergqvist Robert Rehnlund Annelie Guth Andreas Hagman Dag Hansson Anders Hällin Marina Kullberg Patrik Green Ingalill Skogerstrand Hanna Skogerstrand Pierre Ohldin Marita Kock Granat Ros-Marie Kallas P-O Jansson Yngve Niklasson Iris Hörnfeldt Denny Tärnhall Ida Appeltoft Carina Hansson Sofia van der Sar Stefan Theander Ulf Hellberg Lillian Hammar Lena Hansson Peter Frisk Michael Algenäs Pierre Liljeqvist Monica Abrahamsson Josef Gisslow Niclas Sjörén Agneta Öhman Ingela D Angelo Ann-Sofie Eliasson Joakim Pauli Hannelore Stuhrmann Peter Norstedt Lena Gardebeck Anders Truija Simon Truija Jesper Kampf Malin Nygren Alexander Anjevik Ina Rehnlund Fredrik Guth Charlotta Hagman Ingrid Hällin Björn Kullberg Sara Hörnfeldt Mathias Helgesson 15

16 Jennie Åberg Eddie Sjörén-Hedberg Sonny Sjörén Lisa Ström Susanne Sörquist Torben Ferm Samuel Åhsberg Ewy Gissleholm Catarina Gissleholm Tomas Lindblad Åke Gullberg Martin Edlund Linda Inge Conny Jonsson Sven Sörqvist Erik Solli Hansson Ann-Ida Hedberg Charlie Sjörén-Hedberg Evy Granberg Thomas Fors Anders Sörquist Eva Ferm Hans Gissleholm Johan Gissleholm Anna Lindblad Jörgen Elv Carmen Ricoma Terese Edlund Michael Inge Kristoffer Sörqvist Eva Sörqvist Unni Solli Motsätter sig planen till utbyggnad. Finns andra med långsiktiga och ekonomiskt hållbara alternativ. Information till boende och berörda i området har varit mycket bristfällig. Tycker att det är konstigt att inga synpunkter redovisas i förstudien utan redovisas först i slutredovisningen som endast Länsstyrelsen kommer att ta del av. Buller och luftföroreningarna kommer att öka med en utbyggnad. Starta omgående en vägutredning där en ny sträckning och Hjuviksvägen blir en lokalväg. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Målet med K2020 är en hållbar utveckling där trenden går från ökat bilåkande till ökat kollektivtrafikåkande för att minska miljöbelastningen samt att skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt i regionen. Då krävs en väl fungerande, snabb och pålitlig kollektivtrafik. Väg 155 ingår som en viktig del i ett huvudnät för kollektivtrafiken i Göteborg där framkomligheten är en viktig framgångsfaktor. Då åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet och enbart inriktas för att lösa framkomligheten för kollektivtrafik finns inga alternativa sträckningar. Informationen till boende och berörda inför samråd har skett enligt de lagar och rekommendationer som finns. En förstudie är ett inventeringsskede inför ett eventuellt fortsatt planeringsskede där några delsyften är att skapa möjligheter för information och förankring, beskriva viktiga värden och kvaliteter i området samt beskriva problem som finns och föreslå tänkbara åtgärder. Den första handlingen som tas fram är samrådshandlingen. Under framtagandet av denna samråder Trafikverket med kommuner, intresseorganisationer, allmänhet, huvudmän för kollektivtrafik m.m. När handlingen är klar genomförs en utställelse och ytterligare synpunkter inkommer. Vissa synpunkter som inkommit under arbetet med samrådshandlingen arbetas in, vissa tas med till nästa fas och vissa avfärdas. Men det som är gemensamt för alla är att de sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Denna bifogas till samrådshandlingen och blir då en förslagshandling som blir ett underlag för Länsstyrelsen att besluta om betydande miljöpåverkan. Med dessa handlingar som underlag beslutar Trafikverket om vidare arbete i en beslutshandling. Detta beslut skickas ut till alla som har lämnat in skriftliga synpunkter under samrådsskedet. I det utskicket kommer även samrådsredogörelsen med. Den kommer även att ligga ute på Trafikverkets hemsida. 16

17 Stefan Åsenhed och Jeanette Åsenhed Angvall T ycker att vägen är fullt utbyggd idag, den går inte att bygga ut mer. En ny bro är ett bättre alternativ. Vägen är en stor barriär som innebär stora problem för boende längs Hjuviksvägen. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet och omfattar endast åtgärder för kollektivtrafikens framkomlighet i det befintliga vägnätet. Barriärfrågan kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Brofrågan är en annan fråga som inte ingår i detta uppdrags omfattning. Bosse Aronsson Förordar alternativet med en bussterminal på piren. Den befintliga signalregleringen måste ses över eftersom inte färjorna hinner tömmas. Buss 290 och 291 borde göra stopp på Lilla Varholmen för att ta upp och släppa av passagerare från Björkö, Grötö och Kalvsund. På så sätt får de tillgång till snabbussar och kan ställa bilen hemma. Signalregleringen kommer att utredas i nästa skede. Kommentarer angående busstrafikering vidarebefordras till Västtrafik som är huvudman för detta. Jerker Jonason Protesterar mot den föreslagna utbyggnaden som kommer förstärka barriäreffekten av väg 155 genom Hjuvik, Hästevik m.fl. Varför fick bara Öckeröborna rösta om en bro? En ny bro alternativt dra ner färjekapaciteten och på så sätt tvinga öborna att ställa bilen. Problemet med barriäreffekter kommer att utredas i nästa skede. Folkomröstningar är en kommunalpolitisk fråga och inget som Trafikverket driver. Denna förstudie redovisar endast kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Brofrågan ryms inte inom projektets ramar. Stefan Fransson Endast om ni bygger en bro kan restiden bli acceptabel för pendlare ute på öarna. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet och bedöms förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken vilket innebär kortare restid för pendlare. Kajsa och Claes Franzén Förslaget att boende på Lilla Varholmen inte längre ska nyttja förtursfilen Björkö är en stor försämring. Vill ha en egen fil från Lilla Varholmen med riktning österut. Hur ska vi ta oss till bussterminalen över alla filer vid färjeterminalen eller till båtklubben? Den föreslagna nya parkeringen på Lilla Varholmen är inte bra ur miljösynpunkt eftersom det är ett välanvänt frilufts- och strövområde. 17

18 I nästa skede kommer samråd att hållas för slutlösning. Den föreslagna parkeringen utgår ur detta projekt. Ellen Bonde Orolig för buller på gårdarna vid Skutehagens skola och förskola. I nästa planeringsskede kommer det att göras en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna där även nödvändiga bulleråtgärder ingår. Elisabeth Blume Undrar hur planerna är för Lilla Varholmsborna m.fl. icke-öbor som bor längs sträckan Gossbydal - Lilla Varholmen. I projektet ingår även att beskriva och åtgärda effekterna av ett extra busskörfält. Barriäreffekter och tillgänglighet längs Hällsviksvägen är en del av detta och kommer att detaljstuderas i nästa projekteringsskede. Tomas Lundin Tycker inte att de positiva effekterna av de föreslagna åtgärderna står i relation till kostnad och ingrepp i fastigheter som förslagen medför. Alternativet med en bro borde tas fram istället. Om det föreslagna åtgärderna genomförs behövs en planskild gång- och cykelpassage vid Hästviksrondellen samt en gång- och cykelbana som korsar färjeterminalen på Lilla Varholmen. Väg 155 som stråk ingår i den kollektivtrafiksatsning som görs genom K2020 och Västsvenska paketet. Målet är att nå en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt. För att nå målet krävs en väl utbyggd, pålitlig och snabb kollektivtrafik där framkomlighet är en av förutsättningarna. Brofrågan är inte en riktad kollektivtrafiksatsning och ryms inte inom projektets ramar. En planskild korsning vid Hästeviksrondellen är föreslagen. Utformningen av färjeterminalen görs i nästa skede. Karin Mizgalski Johan Andersson Mathias och Susanna Bosson Förslaget kommer att leda till ytterligare ökad hastighet med ökad bullernivå som följd. Snabb acceleration från cirkulationsplatsen i Gossbydal samt inbromsning och acceleration vid busshållsplatsen skapar också olägenhet för fastigheten eftersom det saknas bullerskärm. I nästa projekteringsskede kommer nödvändiga bulleråtgärder detaljprojekteras. 18

19 Åsa Sandberg Negativa till en utbyggnad av busskörfält. Många fastigheter blir påverkade av denna kortsiktiga lösning. Förslaget försvårar ännu mer möjligheterna att ta sig över Hjuviksvägen för oskyddade trafikanter på ett trafiksäkert sätt. Vill ha en ny sträckning och en bro. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder och om dessa är genomförbara. Barriäreffekter och tillgänglighet längs Hällsviksvägen är en del av detta och kommer att detaljstuderas i nästa projekteringsskede. Hanna Schütz och Svante Körm Vill ha en ny sträckning och en bro enligt tidigare utredningar. Öka turtätheten och starta en tvärförbindelse från Hästevik Torslanda, Tumlehed etc. Den föreslagna gång- och cykelpassagen vid Batterivägen innebär att ytterligare tomtmark tas i anspråk och fastigheten blir inringad av gång- och cykelbanor. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. Brofrågan är inte en riktad kollektivtrafiksatsning och ryms inte inom projektets ramar. Den föreslagna gång- och cykelpassagens slutgiltiga utformning och läge bestäms i nästa skede. Peter och Bodil Hartzell Tycker att en breddning av Öckeröleden enligt förstudien är det absolut miljömässiga alternativet för området. En utbyggnad av Hjuviksvägen med ett busskörfält skulle ge underlag för ökad trafik och fortsatt sansad byggnation i Torslanda. Befarar att ett broprojekt mycket väl kan innebära en utgift som långt överskrider planerad budget. - Yttranden från myndigheter och organisationer Skriftliga synpunkter Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter som inkommit från myndigheter och organisationer i samband med samrådet. Totalt inkom 20 skrivelser till Trafikverket under samrådstiden. Länsstyrelsen Västra Götalands län Länsstyrelsen anser att åtgärder för att möjliggöra en bra framkomlighet för kollektivtrafiken till västra Hisingen och Öckerö är viktiga. Föreslagna åtgärder bedöms som genomförbara dock behöver möjligheterna för alternativa vägsträckningar belysas ytterligare. I den fortsatta planeringen bör analysen av miljökonsekvenserna särskilt inriktas på projektets inverkan på geoteknik, farligt gods, trafiksäkerhet och barriäreffekter, vattenmiljön och miljökvalitetsnormer(mkn) för vatten, naturmiljön, strandskydd, fornlämningar, förorenad mark, dagvatten samt masshantering. 19

20 Trafikverket noterar Länsstyrelsens synpunkt angående tydligare redovisning av alternativa vägsträckningar och kompletterar detta i förslagshandlingen. Göteborgs Stad Föreslagen utbyggnad är positiv då den ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft i ett område som har en låg kollektivtrafikandel. De nu föreslagna åtgärderna bör även på sikt kunna medföra en positiv bebyggelseutveckling i området. Göteborgs Stad förutsätter att Trafikverket beaktar frågorna kring framkomlighet, trygghet och tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. De utbyggnadsalternativ som ger god framkomlighet för bussarna både in mot centrum på morgonen och ut mot färjeterminalen på eftermiddagen ska ha högsta prioritet. Alternativ kombination B förordas. Göteborgs Stad är tveksam till reversibla körfält eftersom man anser att det finns risker med ett informationssystem som inte fungerar tillräckligt väl. Om erfarenheter senare visar annorlunda kan det utbyggda busskörfältet i så fall förändras till reversibelt. För bussterminalen förordas alternativet På Piren. Dagvattenhanteringen är viktig att klargöra i kommande skede liksom att belysa effekterna av byggande i vatten. Bullerfrågan behöver fördjupas. I området finns naturvärden som artrik vägkant och observationer av hasselsnok och åkergroda har gjorts. Pågående inventeringar bör avvaktas för att avgöra de zoologiska värdena. När det gäller reversibilitet kommer Trafikverket utreda djupare om säkerhet och utformning i nästa skede. Framkomlighet och säkerhet för gång- och cyklister kommer att beaktas. Även buller-och vattenfrågor kommer att utredas. Trafikverket kommer i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) belysa hur naturvärden skyddas. Göteborgs Stad, Göteborg Vatten Göteborg Vatten har vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar som ligger inom vägområdet på delar av den berörda sträckan. Vissa delar av vatten- och spillvattennätet är under utredning för eventuella uppgraderingar. Så stora grönytor som möjligt bör skapas för infiltration för dagvattnet. Göteborgs Stads Dagvattenhandbok ska följas. Samtliga korsande ledningar som idag inte har skyddsrör ska förses med skyddsrör. Trafikverket noterar detta och kommer att ta hänsyn till detta vid detaljprojekteringen. Göteborg Energi Konstaterar att förstudien inte berör några befintliga eller planerade fjärrvärmeledningar. - Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Stadsdelsnämnden stöder K2020:s intentioner och anser att det är viktigt att det satsas på att skapa förutsättningar för att minska bilåkandet i samhället t ex genom att bygga busskörfält. Dock måste hänsyn tas till lokala geografiska förhållanden. Anser att det är kortsiktigt att bygga busskörfält på den aktuella sträckan och vill hellre se en helhetslösning som är mer långsiktig. Förordar därmed att vägreservatet för 155:an som finns ska användas och att man på sikt hittar en 20

21 bättre lösning för förbindelserna från Hisingen till Öckerö-öarna. En ny väg skulle möte det utbyggnadsbehov vad gäller bostäder i Torslanda området och expansionen på Öckerö. Hänvisar till nätverket Hjuviksvägens skrivelse i ärendet. I skrivelsen finns alternativa lösningar till Trafikverkets förslag som stadsdelsnämnden finner konkreta och fullt möjliga att genomföra. Viktigt att beakta dessa innan vidare planering fortskrider. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. Tyvärr medför även detta intrång i både natur och fastigheter på sträckan men Trafikverket kommer att lägga stor vikt på att minimera dessa så långt det går. En alternativ sträckning med tillhörande bro ryms inte inom projektets ramar utan är en annan fråga. Kommunstyrelsen Öckerö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att föreliggande förstudie är ett resultat av den planering av hela ombyggnaden av väg 155 som pågått sedan lång tid och som publicerats i rapport K2020, år Förstudien ansluter i sin helhet till rapporten. Förvaltningen tillstyrker studien i sin helhet. - Räddningstjänsten En utbyggnad innebär att trafiken kommer ännu närmare bebyggelsen än i dag. En riskanalys måste genomföras trots att det är låg frekvens på transporter med farligt gods. Förordar en flyttning av vägen enligt tidigare förslag. En riskanalys gällande transporter av farligt godskommer att genomföras i nästa skede. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. Brofrågan är inte en riktad kollektivtrafiksatsning och ryms inte inom projektets ramar. Göteborgs hamn Inga synpunkter samt avstår att vara remisspart i det fortsatta arbetet. - Gotnet Bifogar lägeskarta med befintliga optokablar, i övrigt ingen erinran. - Färjerederiet, Trafikverket Mycket positiva till att man tar tag i problematiken på Lilla Varholmen. Längre uppställningsmagasin och betydligt bättre situation för oskyddade trafikanter kommer ha stor 21

22 betydelse för Hönö- och Björkötrafiken. Då utvecklingsplaner finns för färjedriften som utgår från Lilla Varholmen, bland annat med en linfärja på Björköleden och modifieringar av Hönöledens trafik fördras att man i arbetsplanen går vidare med en modifiering av alternativet på piren. Lilla Varholmen och anslutningen mot Hjuviks Bryggväg bör vara en separat arbetsplan då det är en annan typ av vägområde än resten av sträckningen i förstudien. Ser fram emot samarbete runt terminalområdet på Lilla Varholmen. - Västtrafik Framkomligheten är avgörande för pålitlig kollektivtrafik och möjligheterna att planera för fler genomgående bussar vilket ligger i linje med Västtrafiks ambitioner. Även små förseningar ger stora konsekvenser för den genomgående trafiken och påverkar bussförarnas möjlighet hålla tidtabellen lång tid efter orsakad störning. Framkomligheten på väg 155 hänger också samman med de stora satsningar som görs för kollektivtrafiken i centrala Göteborg. Genomgående bussar får prioriterade stråk i centrum, utanför Vallgraven, vilket också minskar belastningen i bl.a Brunnsparken som idag är mycket högt ansatt. Allt hänger samman i ett system och därför är varje enskild åtgärd väldigt viktig för Västtrafik. Ett busskörfält på hela sträckan anses därför som viktigt för att få ett väl fungerande kollektivtrafiksystem. Där vägsektionen är som mest kritisk anses reversibla körfält som positivt. Kombinationsalternativ A ger en flexibel lösning som anses möjlig att anpassa till rådande trafiksituationer. Detta alternativ skulle sedan kunna utvecklas på en längre sträcka. Kombinationsalternativ B bedöms också kunna fungera väl. Angående de två alternativa förslagen på Lilla Varholmen vill Västtrafik återkomma med ett ställningstagande till ett senare tillfälle. Västtrafik ställer sig positiva framtida samarbete kring åtgärder för att säkerställa bussarnas hastigheter och säkrare passager och hoppas på en fortsatt bra dialog med Trafikverket i frågorna kring hur man tillsammans skall utveckla förutsättningarna för att uppnå en högre kollektivandel i enligt med satta politiska mål. - Lilla Varholmens vägsamfällighet genom Peter Follin Tycker att förslaget med en gång- och cykelväg på den södra sidan är bra. Befarar dock att boende på Lilla Varholmen med det nya förslaget tvingas stå ännu längre i kö, tillsammans med bilarna till Hönöfärjan. Vill kunna utnyttja förtur eller bussfil för att komma hem. Trafikverket noterar synpunkten och tar med det i den fortsatta detaljutformningen av bussterminalen. Föreningen Stenpiren genom Hans Qvirist Förutsätter att om konsekvenserna av en breddning blir att båtplatser försvinner så kommer detta att kompenseras. 22

23 Då ingen breddning kommer att göras för den sträckan kommer inga båtplatser försvinna på grund av detta projekt. Vedskärs bryggförening genom Andreas Hellström Tycker inte att förstudien beskriver de olägenheter i form av intrång och försämrad tillgänglighet som bryggföreningen kan påföras. Begär att detta utreds och beskrivs. I nästa skede kommer utformningen att detaljstuderas och intrång och effekter på befintliga anläggningar kommer att kunna beskrivas utförligare. Nätverket Hjuviksvägen genom Emma Svensson Motsätter sig planen till utbyggnad som skulle medföra tvångsinlösen, ökade störningar vad gäller buller och avgaser samt att den farliga trafikbarriären som väg 155 är permanentas. Nätverket föreslår istället att en alternativ sträckning i enlighet med tidigare förslag utreds samt att man i avvaktan av detta genomför vissa mer kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken utan utbyggnad av Hjuviksvägen och de olägenheter som det skulle innebära. Detta projekt ingår i Västsvenska paketet som är en politisk överenskommelse där en del av paketet är riktade kollektivtrafikåtgärder för avlasta hårt trafikerade vägar och minska miljöbelastningen genom att föra över trafik från bil till kollektivtrafik. Väg 155 är en mycket hårt belastad väg. För att bryta dagens trend med ökande bilåkning krävs en väl fungerande och pålitlig kollektivtrafik som är så pass attraktiv att bilen inte längre alltid är förstahandsvalet. Breddningen för ett busskörfält på väg 155 ger dessa förutsättningar. Tyvärr medför även detta intrång både i natur och fastigheter på sträckan men Trafikverket kommer att lägga stor vikt på att minimera dessa så långt det går. I nästa skede kommer bullerfrågor, luftkvalitetsfrågor och barriäreffekter bland många andra viktiga frågor att utredas. Detta görs i miljökonsekvensbeskrivningen(mkb). Väg 155 ingår som ett viktigt stråk i K2020 och västsvenska paketet när det gäller att skapa framkomlighet för kollektivtrafiken. Åtgärderna är begränsade till befintliga vägnät och är riktade endast till kollektivtrafiken. En alternativ sträckning med tillhörande bro ryms inte inom projektets ramar utan är en annan fråga. Hjuviks båtklubb genom Johan Mossberg Viktigt med en obehindrad tillgång från vägen till båtklubben för till exempel kunna köra större utrusning till och från anläggningen. Parkering och uppställningsytor i närområdet till klubben är också viktigt. Vid en utbyggnad av vägen vore det önskvärt att möjliggöra en anslutning till kommunalt VA. Trafikverket noterar detta och tar med det i den fortsatta projekteringen. 23

24 Nätverket för bättre kollektivtrafik i Torslanda genom Mårten Björk Uppskattar planerna på en breddning av befintlig väg eftersom det kommer att påverka kollektivtrafiken positivt. - Lilletummens intresseförening genom Mauritz Palm Positiv till planerna med ett extra busskörfält. Negativa till en bro med hänsyn till höga anläggnings- och underhållskostnader. - 24

25 Bilaga 1 Sändlista Mottagare Adress Yttrande inkom 1 Västra Götalandsregionen Regionens hus Box Göteborg 2 Göteborgs Stad Stadskansliet Göteborg Göteborg Avstått från att yttra sig Västtrafik Göteborgsområdet 4 Räddningstjänsten Storgöteborg Box Göteborg Åvägen Göteborg kompletterande Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Västra Hisingens SDN Box Göteborg 7 Öckerö kommun Box Öckerö 8 Göteborg Vatten Box Göteborg 9 Göteborg Energi AB Box Göteborg 10 Swedegas AB Gamlestadsvägen 2-4 B Göteborg 11 TeliaSonera Sverige AB Johan Willins gata Göteborg 12 Gryaab AB Box Göteborg Avstått från att yttra sig Avstått från att yttra sig Avstått från att yttra sig 13 Göteborgs Hamn Göteborg Naturskyddsföreningen i Göteborg Box Göteborg Avstått från att yttra sig 25

26 15 Föreningen Torslandavikens Naturreservat (FNT) Att: Rune Blomgren Tumlestigen Torslanda Avstått från att yttra sig 16 Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) Att: Kåre Ström Tvetgatan Kungälv Avstått från att yttra sig 17 Hjuviks Båtklubb Lilla varholmen sofus udde Torslanda 18 Fastighetskontoret Jörgen Andersson dnr /11 Box Göteborg 19 Nätverket Hjuviksvägen Emma Svensson Lilla Pölsans väg 2 b Torslanda 20 Färjerederitet Anders Werner Norrhamnsgatan Vaxholm Avstått från att yttra sig Lilla Varholmens vägsamfällighet Peter Follin Lilla Varholmen Torslanda Föreningen Stenpiren Hans Qvirist Andalen Torslanda Vedskärs Bryggförening Andreas Hellström Skagens fyrs väg Torslanda Nätverket för bättre kollektivtrafik i Torslanda Mårten Björk Lilletummensväg Torslanda Hästeviks samfällighetsförening Mauritz Palm Fågelfängaregatan Göteborg

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud Simrishamns kommun, Skåne Vägplan, 2014-12-10 Projektnummer: 8850262 Dokumenttitel: Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla

Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla 120503 Närvarande politiker: Arne Lernhag (M), Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson, kommunchef och Sofia Wiman,

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center VÄGPLAN Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2015-03-23 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Vägplan väg 46 Cirkulationsplats

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar

Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket

Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 841 utbyte av öppningsbar bro vid Almarestäket Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län Vägplan, 2016-03-24 Projektnummer: 152560 Samrådsredogörelse, Väg 841, öppningsbar

Läs mer

Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun

Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun Detta är en sammanställning av artiklar som skrivits i Torslanda-Tidningen under hösten 2011 och vintern 2012 från det att utredningen

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln

Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln 120510 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Robert Svensson samhällsbyggnadschef och Sofia Wiman planarkitekt

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg GRANSKNINGSHANDLING Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg Lomma kommun, Skåne län Vägplan, Samrådsredogörelse 2014-07-04 Projektnummer: 8850760 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Snipåsvägen. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Projektnummer:

VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Snipåsvägen. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Projektnummer: VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE 20140811 Projektnummer: 106595 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse Skapat av: Ekström Jonas,

Läs mer

JÄRNVÄGSPLAN Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Pölsebo-Skandiahamnen. Samrådsredogörelse. Projektnummer:

JÄRNVÄGSPLAN Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Pölsebo-Skandiahamnen. Samrådsredogörelse. Projektnummer: JÄRNVÄGSPLAN Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Pölsebo-Skandiahamnen Samrådsredogörelse Projektnummer: 104 870 2015-05-08 Trafikverket Postadress: Trafikverket, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

SÄNDLISTA FÖR UNDERÄTTELSE OM MARKÄGARSAMMANTRÄDE VÄG 76, DELEN DANNEMANSVÄGEN TRÖSKENVÄGEN I FURUVIK

SÄNDLISTA FÖR UNDERÄTTELSE OM MARKÄGARSAMMANTRÄDE VÄG 76, DELEN DANNEMANSVÄGEN TRÖSKENVÄGEN I FURUVIK SÄNDLISTA FÖR UNDERÄTTELSE OM MARKÄGARSAMMANTRÄDE VÄG 76, DELEN DANNEMANSVÄGEN TRÖSKENVÄGEN I FURUVIK Förteckningen är uppdelad i tre delar: Del 1 Inom arbetsplaneområdet Kända ägare till de fastigheter

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg

Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 108, Svedala-Staffanstorp, viltåtgärder vid Bökeberg Svedala kommun, Skåne län Vägplan, 2016-09-22 Projektnummer: 136902 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket, 211 19

Läs mer

Väg 25, Växjö-Kalmar, Österleden, Trafikplats Fagrabäck

Väg 25, Växjö-Kalmar, Österleden, Trafikplats Fagrabäck SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 25, Växjö-Kalmar, Österleden, Trafikplats Fagrabäck Växjö kommun, Kronobergs län Vägplan, 2015-05-29 Projektnummer: 144731 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm

Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Väg 1606 Södra Mellby Stenshuvud, förbifart Svabesholm Simrishamns kommun, Skåne län Samrådsredogörelse, 2015-06-03 Projektnummer: 8850521 1 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Box 543

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen!

Öppet hus 23 Mars E45 Vattnäs Trunna. Välkommen! Öppet hus 23 Mars 2016 E45 Vattnäs Trunna Välkommen! Station 1. Samhällsplanering och åtgärdsbeställning Samhällsplanerare: Christina Hjorth Åtgärdsbeställare: Anna-Maria Montell Kontakta oss om frågor

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) Sammanträdesdatum 2009-06-25 71 TE06-00271/31 Gång-, cykel- och ridväg utmed Höglandavägen Beslut Nämnden för Teknik godkänner ny sträckningen

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting PM 2017: RVII (Dnr 110-845/2017) Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Planskild korsning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-02-16 Projektnummer: 107350 Yta för bild Samrådsredogörelse, Väg 222, tpl Kvarnholmen Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

RESULTATLISTA 2009-07-25 15:39:52. Kenneths Oljecenter HB, Askersund. Orrefors Bilverkstad. Team Götabro Racing. Kjellbergs AB C-Final

RESULTATLISTA 2009-07-25 15:39:52. Kenneths Oljecenter HB, Askersund. Orrefors Bilverkstad. Team Götabro Racing. Kjellbergs AB C-Final RESULTATLISTA Plac Nr. Förare / Anmälare Klubb Bil Herr Sven-Erik Dejman 009-0- :9: Junior Dam Claes Åhman Kenneths Oljecenter HB, Askersund 0 Tommy Östlund Tobias Holmberg Markus Sjögren 0 Andreas Dalegård

Läs mer

Cluster based curves : H40K. Post

Cluster based curves : H40K. Post Cluster based curves : HK.5 5 6 7 8 9 5 6.5.5.5.5.5.5 Mattias Allberg Ulf Karlsson Johan Ahlström Claes Turesson 5 Ilpo Viippola 6 Stefan Sandahl 7 Fredrik Nordström 8 Anders Håkansson 9 Henrik Lindblad

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga Degerfors o Karlskoga kn T-län Vägplan: 2013-12-16 Projektnummer: 133 560 Dokumenttitel: Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version. Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn

PROTOKOLL 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version. Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn PROTOKOLL 1 (6) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2016/1467, TRV 2016/1468 108036 E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl. Halvors länk Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte E6.20 Hisingsleden,

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Fast förbindelse Fårö

Fast förbindelse Fårö Samrådsredogörelse efter färdigställandet av förstudien: Fast förbindelse Fårö Gotlands kommun, Region Gotland 2013-12-20 Projektnummer: 107323 Dokumenttitel: Fast förbindelse Fårö Skapat av: Atkins Sverige

Läs mer