Västsvenska paketet. Samrådsredogörelse Väg 155 Öckeröleden Delen Lilla Varholmen - Gossbydal. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västsvenska paketet. Samrådsredogörelse Väg 155 Öckeröleden Delen Lilla Varholmen - Gossbydal. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken"

Transkript

1 Västsvenska paketet Samrådsredogörelse Väg 155 Öckeröleden Delen Lilla Varholmen - Gossbydal Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Objektnr: , Januari 2012, rev ,

2 Dokumenttitel: Västsvenska paketet, Väg 155 Öckeröleden, Delen Lilla Varholmen - Gossbydal Skapat av: WSP Dokumentdatum: Januari 2012, rev , rev Dokumenttyp: Samrådsredogörelse Ärendenummer: TRV2011/11828 Projektnummer: , Version: 1.0 Publiceringsdatum: Januari 2012, rev , Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Johanna Arvidsson Uppdragsansvarig: Johanna Arvidsson Tryck: Arkitektkopia, Karlstad Distributör: Trafikverket, Göteborg, Besöksadress: Kruthusgatan 17 Telefon : , Texttelefon:

3 Innehåll Samrådets genomförande... 4 Möten med myndigheter och organisationer... 4 Möten med allmänheten... 4 Synpunkter från allmänheten... 5 Synpunkter vid allmänna samrådsmöten... 5 Sk r iftliga sy npunkter från a llmänheten i samband med samrådsutställelse... 5 Sk r iftliga sy npunkter från a llmänheten i samband med samrådet Yttranden från myndigheter och organisationer Skriftliga synpunkter Bilaga 1 Sändlista..25 Bilaga 2 Sammanfattning inkomna yttranden samrådsutställning..28 3

4 Samrådets genomförande Utbyggnaden av busskörfält på väg 155, delen Lilla Varholmen ingår i det Västsvenska paketet, som utgörs av infrastruktursatsningar vilket ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad samt främja sysselsättning och tillväxt. Paketet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland, Västtrafik och Trafikverket. Väg 155 är den direkta förbindelsen mellan centrala Göteborg, Torslanda och Öckerö kommun. Vissa sträckor av vägen är inte dimensionerade för dagens trafikflöde. En utbyggnad av busskörfält längs det aktuella vägnätet ger förutsättningar för en konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet. Arbetet med förstudien har bedrivits i samarbete med Västtrafik, Länsstyrelsen och Göteborgs stad Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret. Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och protokoll finns diarieförda på Trafikverket under diarienummer TRV2011/ Möten med myndigheter och organisationer Underhandssamtal har hållits med Göteborgs Hamn och Renova. Den 8 februari 2011 hölls ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. Mötet behandlade arbetet med förstudierna för de olika delarna av väg 155, Öckeröleden, som ingår i det Västsvenska paketet. Med följande parter har underhandsamtal hållits på följande datum. Den 23 mars träffades Öckerö kommun, den 30 mars träffades Trafikkontoret i Göteborg. Den 6 april, 30 maj, 11 november samt 21 november träffades Västtrafik. Den 6 april träffades Färjerederiet, 7 april med representanter för Vedskärsvägens samfällighet. Den 10 juni träffades Nätverket Hjuviksvägen för möte. Möten med allmänheten I ett tidigt skede i samband med förstudiearbetet hölls en bemannad samrådsutställning på ICA Maxi, Torslanda den 1 och den 3 mars Annonsering inför utställelsen gjordes i Göteborgs- Posten och Torslanda-Tidningen den 15 februari Information om samrådet sattes även upp på kulturhuset Vingen, Skutehagsskolan, Hjuviksgårdens skola samt på Hällsvik bycenter skola. Förstudiematerialet fanns också tillgängligt på Trafikverkets hemsida. Allmänheten gavs möjlighet att komma in med synpunkter direkt till de närvarande representanterna för Trafikverket alternativt att skicka synpunkter senast den 25 mars 2011 till Trafikverket. En samrådshandling daterad maj 2011 var utställd från den 31 augusti till den 20 september. Förstudien fanns tillgänglig hos Trafikverket Göteborg, Kulturhuset Vingen i Amhult, ICA Maxi Torslanda samt Göteborgs Stad. Handlingen har även varit utlagd på Trafikverkets hemsida. Annonsering inför utställelsen gjordes Göteborgs-Posten och Torslanda-Tidningen den 31 augusti

5 Synpunkter från allmänheten Synpunkter vid allmänna samrådsmöten Vid den bemannade samrådsutställningen som hölls den 1 och 3 mars 2011 inkom ett antal muntliga synpunkter, dessa sammanfattas i bilaga 2. Skriftliga synpunkter från allmänheten i samband med samrådsutställelsen Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter som inkommit från allmänheten i samband med samrådet. Totalt inkom 29 skrivelser till Trafikverket i samband med samrådsutställelsen. Kajsa Franzén, boende Lilla Varholmen Problematiskt att ta sig till fastigheterna på Lilla Varholmen när det är köer till färjorna, även problem att ta sig ut på Hällsviksvägen från Lilla Varholmen. Synpunkterna förs med till projekteringsskedet. Eventuella lösningar sker i samråd med de boende. Inger Kjellberg, invånare i Öckerö kommun Bättre bussförbindelser för alla högstadieelever. Buss 290 är viktig för invånarna på Hönö därför kan den inte tas bort från hållplatserna Västra Gärdet och Hönö Norra. Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken på sträckan och också en samrådspart i arbetet med Lilla Varholmen Gossbydal. Trafikverket delger Västtrafik synpunkten. Nils Gunnar Linden Viktigt med en gång- och cykeltunnel kallad Gossbydal med riktning mot Maxi/Trädgårdsstaden. Öka busstrafiken med 50 % och sänk priset under några år. Fler och större infartsparkeringar på utvalda platser. Byggnation av gång- och cykeltunnel pågår och beräknas vara klar i slutet av Turtätheten av bussar och prissättning är en fråga för Västtrafik att besvara då de är huvudman för kollektivtrafik. Trafikverket delger Västtrafik synpunkten. Behov av fler infartsparkeringar kommer att tas upp i nästa projekteringsskede. Anne-Marie Achrenius, boende Hällsvik Vill att samtliga fastighetsägare längs vägen kontaktas av Trafikverket för att på så sätt få in synpunkter samt informera om ombyggnationen. Under förstudiearbetet har samråd skett där alla har möjlighet att komma med synpunkter samt att ta del av förstudiematerialet. I nästa projekteringsskede kommer samtliga direkt berörda fastighetsägare att kontaktas av Trafikverket. 5

6 Tommy Henningsson, boende Hällsvik Pendeltåg från centrala Göteborg till Lilla Varholmen. Bygg en bro till öarna, alternativt avgifter på färjorna. När det gäller pendeltåg mellan centrala Göteborg och Lilla Varholmen finns det inte tillräckligt stort passagerarunderlag för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart. Den här förstudien handlar om framkomlighet för kollektivtrafik och brofrågan är en helt annan fråga som inte ingår i projektet. Trafikverket får inte enligt lag ta ut avgifter på sina färjor. Elisabeth Håkansson Har tidigare lämnat förslag på att återinföra rutor med stoppförbud med jämna mellanrum i den fil mellan Hällsvik övre och Hjuviks Bryggväg där köer uppstår. Parkeringarna vid färjeläget Lilla Varholmen nyttjas i mycket ringa grad. Viktigt att man tar hänsyn till att upprätthålla flödet i den befintliga vägtrumman vid färjeläget. Det finns inga planer på att återinföra det tidigare stoppförbudet då detta inte är en trafiksäker lösning. Gällande befintlig vägtrumma kommer hänsyn till flöden tas i projekteringsskedet. Joakim Pauli Tycker att informationen om samrådet varit för dålig och att Trafikverket kunde ha kostat på sig att sätta upp anslag i det berörda området samt lappar i brevlådan till de mest negativt berörda. Trafikverket har annonserat i Göteborgsposten och i Torslanda-tidningen om samrådet. Informationsblad har satts upp i biblioteket och skolor. Informationen har även funnits på Trafikverkets hemsida. Benny Johansson Den ökande byggnationen på öarna orsakar köproblematiken. Genomför en intervju med bilpendlare. Färjorna behöver byggas om, bekvämare att sitta i en varm bil än att stå utomhus på färjan. Dagens trafikproblem orsakas av ökad biltrafik både från Öckerö kommun och från Torslandaområdet. Trafikverkets färjerederi gör parallellt med denna förstudie en översyn av trafikerande färjors kapacitet, tillgänglighet och säkerhet. Annika Bergholtz Farlig trafiksituation för gående som skall korsa körfälten vid färjeläget på Lilla Varholmen. Problem för boende på Lilla Varholmen att ta sig fram och tillbaka från hemmet. Förutsätter att det blir ett samrådsmöte med vägsamfälligheten i den fortsatta planeringsprocessen. I samband med projekteringsarbete kommer samråd att ske. 6

7 Jan Ågren Vill ha information gällande vilka områden som drabbas av det nya förslaget. I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder och principlösningar. I nästa skede görs en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna där faktiska ritningar och gränser tas fram. Niclas Franklin Pia Stahre Liljeqvist Michael Algenäs Peter Frisk Lena Hansson Lillian Hammar Ulf Hellberg Stefan Theander Kim van der Star Carina Hansson Ida Appeltoft Denny Tärnhall Emil Algenäs Yngve Niklasson Jan vilhelmsson Margitta Carlsson Sulev Kallas Pierre Ohldin Matti Skogerstrand David Skogerstrand Monica Abrahamsson Pierre Liljeqvist Malin Bodenmalm Jörgen Hansson Agnar Hammar Mats Algenäs Monica Hellberg Suzanne Nilsson Laila Tärnhall Linus Appeltoft Konstantinos Papakirkou Iris Hörnfeldt Roland Hörnfeldt Alexandra Heder Vilhelmsson P-O Jansson Ros-Marie Kallas Stefan Granat Fredrik Ceder Ingalill Skogerstrand Hanna Skogerstrand Protesterar mot Trafikverkets planer att bredda Hjuviksvägen, presenterar istället förslag på tre alternativa lösningar som löser samtliga problem. Alternativ 1 med befintligt färjeläge och tunnel för trafiken till och från färjorna. Alternativ 2 och 3 med nytt färjeläge som kan kombineras med en framtida bro samt väg i ny sträckning. Syftet med denna förstudie är studera hur bussarna kan erhållas fri framkomlighet i enlighet med målen i Västsvenska paketet och K2020 som är politiska överenskommelser där en del är att göra kollektivtrafiken attraktiv samt en satsning på miljön. Ovan nämnda alternativ är ingen riktad kollektivtrafiksatsning och hör inte till detta uppdrag. Agneta Öhman Tycker att förslaget med utbyggnad av ett extra busskörfält är ett onödigt kostnadskrävande provisorium. Borde finnas snabbgående passagerarfärjor under rusningstid mellan Öckerö och centrala Göteborg. Märkligt att det bara är öborna som fått rösta i brofrågan, det är ju många som bor längs Hjuviksvägen som berörs av trafikproblemet inte bara de som bor på öarna. Åtgärderna som föreslås i förstudien ses som nödvändiga och är också en del i det Västsvenska paketet som prioriterar kollektivtrafikåtgärder i det befintliga vägnätet. 7

8 Försök med snabbgående fartyg genomfördes i april 2005 med en inhyrd katamaran mellan Öckerö hamn och centrala Göteborg med stopp i Lindholmen. Projektet bar sig dock inte ekonomiskt och miljöutsläppen till luft var 100% mer än konventionellt fartyg. Folkomröstningar ligger inte inom Trafikverkets ansvarsområden. Lilla Varholmens vägförening genom Peter Follin Finns idag ingen gångbana från bostadsområdena på Lilla Varholmen till busshållplatsen/gångoch cykelvägen. Oskyddade trafikanter måste passera de 9 filerna vid färjeterminalen. Det råder begränsad sikt vid anslutningen till området och vid köer kan det komma bilar i relativt höga hastigheter som försöker komma förbi köerna från färjorna via lokalvägen som går vid parkeringen. Trafikverket tar med sig kommentarerna till projekteringskedet. Andreas Edsbagge En ökad kollektivtrafik innebär en ökning av den tunga trafiken vilken påverkar bullernivåerna mest. Om kollektivtrafiken ska ökas måste kraftfulla insatser göras vad gäller bullerbekämpning. I nästa skede kommer nödvändiga bulleråtgärder utredas. Vedskärsvägens vägsamfällighet genom Mats Wiséhn Företräder Vedskärsvägens vägsamfällighetsförening och vill ha ett möte med Trafikverket. I nästa projekteringsskede arbetsplan kommer Trafikverket kontakta samtliga berörda fastighetsägare och samfälligheter. Josef Gisslow Kjell och Birgitta Sörquist Anne-Marie Achrenius och Joakim Pauli Roger Martinsson Elisabeth Malmborg Morgan Ahlgren Ingrid Ahlgren Peter Norstedt Carina Kulin Emma Svensson Mats Thelin Christina Hill Jason Hill Nina Smedberg Hans Olsson David Lundgren Åsa Sandberg Joko Mrnjavac Carina Haga Knapp Hans Wasenius Anette Wasenius Niels Elvenhammar Anette E. Gustavsson Marie Widén Martin Widén Karl Gustav Petersson Ann-Mari Petersson Stig Lösnitz Britta Lösnitz Leif Ringqvist Kerstin Ringqvist Lis Larsson Christer Carlsson Anders Rosenkvist Anneli Rosenkvist 8

9 Kent Johansson Inga Lill Anäng Ingela Häggström Peter Ahlgren Gillis Sjöholm Anders Sörquist Iréne Larsson Torén Olle Palmgren Charlie Sjörén Albert Boquist Maria Johansson Alf Andersen Håkan Göransson Kristian Persson Anna Montonen Christer Hedström Eva Andersson Anne-Lii Clemensson Gunilla Kihl Helena Westergård Kristina Högberg Kristina Blom Maria Nyberg Rolf Anäng Christer Borell Elisabeth Nilsson Karin Lind Susanne Sörquist Jens Löken Monica Nyberg Jasmine Sandström Eriksson Camilla Pauli Magnus Hansson Inger Hellström Kristina Franzén Pernilla Sätterqvist Jenny Hedström Jörn Skramdal Eva Paulinz Anders Clemensson Sture Börjesson Johan Westergård Urban Karlsson Konstigt att brofrågan endast var för Öckeröborna. En bussfil löser inte problemen långsiktigt. Bygg en ny sträckning och en bro. Utbyggnad av ett extra körfält ger inga stora förbättringar i trafiksituationen och försämrar boendemiljön betydligt. Lösningen kommer att bli dyr med markinlösen och förbättringar av bullerskärmar. Rödlistade arters habitat påverkas. Långsiktig hållbar lösning skulle vara en ny bro Åtgärderna som föreslås i förstudien ingår som en del i det Västsvenska paketet som prioriterar kollektivtrafikåtgärder i det befintliga vägnätet. I nuläget finns inte en bro med i den regionala infrastrukturplanen. De föreslagna åtgärderna i förstudien ska inte ställas mot ett alternativ med en väg i ny sträckning och en bro utan är två olika frågor. Elisabeth Scott Ivarsson Vill ha en planskild passage för gående och cyklister vid Brännekullavägen. I förstudien föreslås en planskild gång- och cykelpassage strax väster om Torslanda Hästeviks väg. Marie Strand Mycket köer, problem att ta sig hem på grund av trafiken ut till öarna. Mycket trafikfarlig miljö för barnen längs Hjuviksvägen. Förekommer trafik på cykelvägarna. Om det ska byggas är ett reversibelt busskörfält det bästa alternativet. 9

10 I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder. I nästa planeringsskede kommer det ske en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna och arbetet kommer bland annat att inriktas på trafiksäkerhet. Björkö Samhällsförening genom Helena Larsson Viktigt att beakta att även Björköresenärerna har behov att komma förbi de köer som Hönötrafiken skapar. Björköfärjan går inte lika ofta som Hönöfärjan vilket kan innebära ytterligare längre väntan vid färjeläget när man väl tagit sig förbi kön till Hönö. Resenärer till Grötö och Kalvsund har dessutom ytterligare en färja att passa. I arbetet med att förändra och förbättra vid bussterminalen och färjeläget ingår också att titta på den befintliga trafiksituationen och förslå förbättringar som löser dagens problem med köbildningar. Skriftliga synpunkter från allmänheten i samband med samrådet Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter som inkommit från allmänheten i samband med samrådet. Totalt inkom 63 skrivelser till Trafikverket under samrådstiden. Elisabeth Scott Ivarsson Tacksam över att det föreslås en planskild gång- och cykelövergång. Viktigt att utformningen medger att det blir enkelt att ta sig över med cykel. Undrar hur man ska kunna hålla ner hastigheten på sträckan. Trafikverket planerar ingen förändring vad gäller hastighetsbegränsningarna på sträckan. Jörgen Conradsson Har bryggor belägna i viken från Hjuviksrondellen och önskar bygga den transportbrygga som man har bygglov för. Vill träffa Trafikverket för en fortsatt diskussion om planerna för ombyggnationen. Synpunkterna tas med till nästa projekteringsskede där samråd kommer att ske. Jeff Ramsey Kjell Sörquist Peter Norstedt Håkan Göthberg Mats Thelin Andreas Hagman Matti Skogerstrand Fredrik Ceder Yngve Niklasson Sulev Kallas Stefan Granath Lena Gardebeck Kersti Ramsey Birgitta Sörquist Carina Kulin Emma Svensson Charlotte Hagman Ingalill Skogerstrand Carina Hansson Åke Sundman Ros-Marie Kallas Marika Kokk Granath Göran Torstensson 10

11 Pierre Ohldin Mats Algenäs Monica Hellberg Stefan Theander Agnar Hammar Madeleine Bergqvist Pia Stahre Liljeqvist Lena Hansson Anna Grönhag Monica Abrahamsson Roland Hörnfeldt Bo Hultfeldt Peter Frisk Alexandra Heder Vilhelmsson Fredrik Guth Sofia Vanderstar Malin Ohldin Margitta Carlsson Ulf Hellberg Susanne Nilsson Alexander Anjevik Pierre Liljeqvist Jörgen Hansson Michael Algenäs Per-Otto Jansson Iris Hörnfeldt Solveig Hultfeldt Malin Bodenmalm Jan Vilhelmsson Annelie Guth Kim Vanderstar Motsätter sig planen till utbyggnad. Utbyggnaden skulle inverka negativt på boendemiljön med ökade barriäreffekter, ökat buller, större luftföroreningar, försämrad trafiksäkerhet samt intrång i närområdet på natur och hav. Om Trafikverket vidhåller planerna på utbyggnad av Hjuviksvägen kommer fastighetsägarna att kräva ersättning för uppkomna olägenheter för respektive fastighet eller kräva inlösen av fastighet. Detta projekt ingår i Västsvenska paketet som är en politisk överenskommelse där en del av paketet är riktade kollektivtrafikåtgärder för avlasta hårt trafikerade vägar och minska miljöbelastningen genom att föra över trafik från bil till kollektivtrafik. Väg 155 är en mycket hårt belastad väg. För att bryta dagens trend med ökande bilåkning krävs en väl fungerande och pålitlig kollektivtrafik som är så pass attraktiv att bilen inte längre alltid är förstahandsvalet. Breddningen för ett busskörfält på väg 155 ger dessa förutsättningar. Tyvärr medför även detta intrång både i natur och på fastigheter på sträckan men Trafikverket kommer att lägga stor vikt på att minimera dessa så långt det går. I nästa skede kommer bullerutredning att göras och trafiksäkerheten har stort fokus. Andreas och Susanne Sörquist Kommer inte att släppa till ytterligare tomtmark, tycker att breddningen ska ske åt norr på sträckan från Lilla Varholmen till Hjuviks Bryggväg. Kräver bullerskydd längs hela fastighetsgränsen mot väg 155. Befarar att det befintliga sundet mellan Lilla Varholmen och Lulles väg vid en breddning åt söder växer igen. Vill inte ha den nya föreslagna parkeringen vid färjeterminalen då den förstör landskapsbilden. Vi tar med synpunkten till nästa skede. Ulf och Monika Hellberg Tanja och Peter Ampianien Gunnar och Kerstin Elvesund Anna och Thomas Fors Mats och Margi Larsson 11

12 Svante och Ellen Körn samt Hanna Schütz Anders och Birgitta Truija Johan och Helene Tisell Björn och Lisbeth Karlsson Benny och Maria Stenhill Simon och Gunilla Sjögren Andreas och Josefina Edsbagge Lena och Bengt Walther Marielle och Niclas Sjörén Morgan och Ingrid Ahlgren Christina och Antti Kujansuu Kathrina och Mats Wiséhn Kent och Pernilla Nordsken Fredrik, Sofia och Wilma Larsson Tobias och Ulrika Ekre Ingemar och Tomas Holst Ola Enelund och Sarah Wascman Leif Alfredsson Benny och Maria Stenhill Carina och Christer Andreasson Jan-Inge och Ann-Sofie Eliasson Rolf och Britt Andersson Motsätter sig planen till utbyggnad. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede. Pia och Andreas Hellström Anser inte att förstudien uppfyller sitt syfte med vidsynthet och förutsättningslöst arbete då det föreslagna alternativet medför stor negativ påverkan för området. Den förväntade effekten samt samhällsekonomisk nytta borde redovisas enskilt inte som en del i det Västsvenska paketet. Tar upp frågan om kompensation alternativt inlösen av fastighet. Västsvenska paketet är en överenskommelse mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund. Paketet innehåller en rad olika transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder. Ett av dessa är Kollektivtrafikåtgärder inför trängselskatten där väg 155 är ett av de stråken som ingår där busskörfält ska byggas. För att nå det framtida politiska målet att fördubbla kollektivtrafikåkandet utvecklar Västtrafik huvudnätet med nya expresslinjer och tätare turer som knyter samman dagens ytterområden. För att minska restider och öka pålitligheten krävs framkomlighet då varje separat störning påverkar den genomgående trafiken. Väg 155 är en viktig del i detta system och blir därför svår att lyfta ur som separat enhet. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede. 12

13 Lena Palmquist Om en eventuell ombyggnad av väg 155 är det viktigt att ta hänsyn till vattengenomströmningen genom den smala vattenpassagen under väg 155 vid Lulles väg. Vill att berget direkt söder om nuvarande parkeringsplats inte minskas vad gäller höjd och utsträckning åt öster eftersom det utgör en viktig barriär mot buller. Förordar en breddning mot norr vid färjeterminalen och längs sträckan fram till Hjuviks Bryggväg. Synpunkterna tas med till nästa projekteringsskede. Peter Hård och Elisabeth Malmborg Motsätter sig planen till utbyggnad. Barriäreffekten blir större och bullerstörningarna ökar. Trafikökningen beror på kraftig expansion av permanentbostäder inom Torslanda och Öckerö kommun. Om utbyggnaden genomförs krävs ersättning för värdeminskning av fastighet, övriga ersättningar som kan bli aktuella samt att befintligt bullerplank höjs till minst dubbla höjden. I nästa skede kommer bullerfrågan och bulleråtgärder att utredas. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede Niels och Anette Elvhammar Britt Ferm Fastigheten ligger högt vid gångtunneln i Gossbydal och det bullerskydd som finns gör att ljudet slår upp mot hus och trädgård. Vill att bullerproblemet beaktas och åtgärdas i den planerade ombyggnaden. I nästa projekteringsskede kommer nödvändiga bulleråtgärder detaljprojekteras. Erik T Larsson Tycker inte att synpunkter och förslag gällande lösning för rondellen vid Skalkorgarna blivit beaktade. Stämmer inte att det inte finns något alternativ till utbyggnad av väg155. En bro är ett bättre alternativ. Bullernivåerna kommer att öka i framtiden. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs alternativt annan kompensation. Inkomna synpunkter inarbetas i den grad det går med tanke på ekonomi eller rimlighet för projektet samt allmänna intressen. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. En annan vägdragning med tillhörande bro ryms inte projektets ramar och är en annan fråga. I nästa skede kommer ett buller-pm tas fram där nödvändiga bulleråtgärder redovisas. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa projekteringsskede Charlotte Hammarström Motsätter sig planen till utbyggnad. Ser åtgärden som kortsiktig och den löser inte det egentliga problemet som är att separera flödena till Hönö med resterande trafik till Hjuvik. Vill inte ha en 13

14 genomfartsled genom bostadsområdet. Vill istället ha en ny väg i en ny sträckning istället för genom ett tättbebyggt område. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet och syftar till att förbättra framkomligheten för bussar för att få ett ökat kollektivtrafikutnyttrande och mindre bilåkande. En ny dragning är inte en riktad kollektivtrafikåtgärd och ryms inte i projektet varken innehållsmässigt eller ekonomiskt. Josef Gisslow Missnöjd med alternativa lösningar i förstudien. Framkomligheten för kollektivtrafiken kommer att påverkas marginellt. Om bullerplank och befintlig trädridå vid fastigheten påverkas kommer inlösen av fastigheten utkrävas. I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder. I nästa planeringsskede kommer det ske en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna där även nödvändiga bulleråtgärder ingår. Väg 155 ingår i ett Västtrafiks huvudnät som är under utveckling för att möta de ökade förväntningarna på kollektivtrafiken vid trängselskattens genomförande 1 januari För att minimera restider planeras gena och snabba linjedragningar som kopplar ihop ytterområdena med centrala staden. Framkomligheten är avgörande för pålitligheten i systemet då även små förseningar ger stora konsekvenser för den genomgående trafiken. Frågor om eventuell inlösen av fastigheter tas upp i nästa skede Joakim Pauli och Anne-Marie Achrenius Tycker att samrådsarbetet varit mycket bristfälligt. Bilden som presenteras i förstudien stämmer inte med verkligheten. Bullerpåverkan marginaliseras. Bullerplanken fyller inte längre sitt syfte. Efterlyser en vibrationsutredning. Varför har man i förstudien begränsat lösningarna till att endast bygga ut väg 155. Det är ju ingen långsiktig lösning. Ett broalternativ är det mest fördelaktiga på sikt. Samråd har genomförts i enlighet med de lagar och rekommendationer som finns. I nästa skede kommer både buller och vibrationer utredas och då kommer även funktionaliteten på dagens plank att utredas. Denna förstudie omfattar kollektivtrafikåtgärder i befintligt vägnät och ingår i Västsvenska paketet. Brofrågan är en annan fråga. Christina och Jason Hill Motsätter sig planen till utbyggnad. Finns andra mer långsiktiga och ekonomiskt hållbara alternativ. Tycker att informationen från Trafikverket varit knapphändig. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs. Sträckan Batterivägen Hjuviksrondellen borde undantas utbyggnadsplanerna eftersom där finns boende tätt inpå befintlig väg. 14

15 Väg155 ingår i Västsvenska paketet och är trafikslagsövergripande infrastruktursatsning som bland annat syftar till att minska miljöbelastningar från ett ökande bilåkande samt för att erbjuda en pålitlig snabb kollektivtrafik. En förstudie är främst en inventeringsfas och ger inga skarpa linjer eller färdiga lösningar. Effekter och konsekvenser berörs endast översiktligt. I nästa skede görs en miljökonsekvensbeskrivning och en detaljprojektering med ritningar som är mer informativa och lättare att diskutera kring. Matti Skogerstrand David Skogerstrand Fredrik Ceder Stefan Granat Sulev Kallas Margitta Carlsson Jan Vilhelmsson Roland Hörnfeldt Emil Algenäs Laila Tärnhall Linus Appeltoft Kim van der Sar Suzanne Nilsson Monica Hellberg Mats Algenäs Agnar Hammar Jörgen Hansson Malin Bodenmalm Anna Gröning Pia Stahre Liljeqvist Ulf Abrahamsson Gemma Wane Marielle Sjörén Tommy Troelson Jan-Inge Eliasson John Eliasson Anne-Marie Achrenius Mats Stuhrmann Carina Kulin Göran Thorstensson Birgitta Truija Pontus Kampf Andreas Nygren Madeleine Bergqvist Robert Rehnlund Annelie Guth Andreas Hagman Dag Hansson Anders Hällin Marina Kullberg Patrik Green Ingalill Skogerstrand Hanna Skogerstrand Pierre Ohldin Marita Kock Granat Ros-Marie Kallas P-O Jansson Yngve Niklasson Iris Hörnfeldt Denny Tärnhall Ida Appeltoft Carina Hansson Sofia van der Sar Stefan Theander Ulf Hellberg Lillian Hammar Lena Hansson Peter Frisk Michael Algenäs Pierre Liljeqvist Monica Abrahamsson Josef Gisslow Niclas Sjörén Agneta Öhman Ingela D Angelo Ann-Sofie Eliasson Joakim Pauli Hannelore Stuhrmann Peter Norstedt Lena Gardebeck Anders Truija Simon Truija Jesper Kampf Malin Nygren Alexander Anjevik Ina Rehnlund Fredrik Guth Charlotta Hagman Ingrid Hällin Björn Kullberg Sara Hörnfeldt Mathias Helgesson 15

16 Jennie Åberg Eddie Sjörén-Hedberg Sonny Sjörén Lisa Ström Susanne Sörquist Torben Ferm Samuel Åhsberg Ewy Gissleholm Catarina Gissleholm Tomas Lindblad Åke Gullberg Martin Edlund Linda Inge Conny Jonsson Sven Sörqvist Erik Solli Hansson Ann-Ida Hedberg Charlie Sjörén-Hedberg Evy Granberg Thomas Fors Anders Sörquist Eva Ferm Hans Gissleholm Johan Gissleholm Anna Lindblad Jörgen Elv Carmen Ricoma Terese Edlund Michael Inge Kristoffer Sörqvist Eva Sörqvist Unni Solli Motsätter sig planen till utbyggnad. Finns andra med långsiktiga och ekonomiskt hållbara alternativ. Information till boende och berörda i området har varit mycket bristfällig. Tycker att det är konstigt att inga synpunkter redovisas i förstudien utan redovisas först i slutredovisningen som endast Länsstyrelsen kommer att ta del av. Buller och luftföroreningarna kommer att öka med en utbyggnad. Starta omgående en vägutredning där en ny sträckning och Hjuviksvägen blir en lokalväg. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Målet med K2020 är en hållbar utveckling där trenden går från ökat bilåkande till ökat kollektivtrafikåkande för att minska miljöbelastningen samt att skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt i regionen. Då krävs en väl fungerande, snabb och pålitlig kollektivtrafik. Väg 155 ingår som en viktig del i ett huvudnät för kollektivtrafiken i Göteborg där framkomligheten är en viktig framgångsfaktor. Då åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet och enbart inriktas för att lösa framkomligheten för kollektivtrafik finns inga alternativa sträckningar. Informationen till boende och berörda inför samråd har skett enligt de lagar och rekommendationer som finns. En förstudie är ett inventeringsskede inför ett eventuellt fortsatt planeringsskede där några delsyften är att skapa möjligheter för information och förankring, beskriva viktiga värden och kvaliteter i området samt beskriva problem som finns och föreslå tänkbara åtgärder. Den första handlingen som tas fram är samrådshandlingen. Under framtagandet av denna samråder Trafikverket med kommuner, intresseorganisationer, allmänhet, huvudmän för kollektivtrafik m.m. När handlingen är klar genomförs en utställelse och ytterligare synpunkter inkommer. Vissa synpunkter som inkommit under arbetet med samrådshandlingen arbetas in, vissa tas med till nästa fas och vissa avfärdas. Men det som är gemensamt för alla är att de sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Denna bifogas till samrådshandlingen och blir då en förslagshandling som blir ett underlag för Länsstyrelsen att besluta om betydande miljöpåverkan. Med dessa handlingar som underlag beslutar Trafikverket om vidare arbete i en beslutshandling. Detta beslut skickas ut till alla som har lämnat in skriftliga synpunkter under samrådsskedet. I det utskicket kommer även samrådsredogörelsen med. Den kommer även att ligga ute på Trafikverkets hemsida. 16

17 Stefan Åsenhed och Jeanette Åsenhed Angvall T ycker att vägen är fullt utbyggd idag, den går inte att bygga ut mer. En ny bro är ett bättre alternativ. Vägen är en stor barriär som innebär stora problem för boende längs Hjuviksvägen. Kommer att kräva inlösen av fastigheten om planerna genomförs. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet och omfattar endast åtgärder för kollektivtrafikens framkomlighet i det befintliga vägnätet. Barriärfrågan kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Brofrågan är en annan fråga som inte ingår i detta uppdrags omfattning. Bosse Aronsson Förordar alternativet med en bussterminal på piren. Den befintliga signalregleringen måste ses över eftersom inte färjorna hinner tömmas. Buss 290 och 291 borde göra stopp på Lilla Varholmen för att ta upp och släppa av passagerare från Björkö, Grötö och Kalvsund. På så sätt får de tillgång till snabbussar och kan ställa bilen hemma. Signalregleringen kommer att utredas i nästa skede. Kommentarer angående busstrafikering vidarebefordras till Västtrafik som är huvudman för detta. Jerker Jonason Protesterar mot den föreslagna utbyggnaden som kommer förstärka barriäreffekten av väg 155 genom Hjuvik, Hästevik m.fl. Varför fick bara Öckeröborna rösta om en bro? En ny bro alternativt dra ner färjekapaciteten och på så sätt tvinga öborna att ställa bilen. Problemet med barriäreffekter kommer att utredas i nästa skede. Folkomröstningar är en kommunalpolitisk fråga och inget som Trafikverket driver. Denna förstudie redovisar endast kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Brofrågan ryms inte inom projektets ramar. Stefan Fransson Endast om ni bygger en bro kan restiden bli acceptabel för pendlare ute på öarna. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet och bedöms förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken vilket innebär kortare restid för pendlare. Kajsa och Claes Franzén Förslaget att boende på Lilla Varholmen inte längre ska nyttja förtursfilen Björkö är en stor försämring. Vill ha en egen fil från Lilla Varholmen med riktning österut. Hur ska vi ta oss till bussterminalen över alla filer vid färjeterminalen eller till båtklubben? Den föreslagna nya parkeringen på Lilla Varholmen är inte bra ur miljösynpunkt eftersom det är ett välanvänt frilufts- och strövområde. 17

18 I nästa skede kommer samråd att hållas för slutlösning. Den föreslagna parkeringen utgår ur detta projekt. Ellen Bonde Orolig för buller på gårdarna vid Skutehagens skola och förskola. I nästa planeringsskede kommer det att göras en detaljprojektering av de i förstudien föreslagna åtgärderna där även nödvändiga bulleråtgärder ingår. Elisabeth Blume Undrar hur planerna är för Lilla Varholmsborna m.fl. icke-öbor som bor längs sträckan Gossbydal - Lilla Varholmen. I projektet ingår även att beskriva och åtgärda effekterna av ett extra busskörfält. Barriäreffekter och tillgänglighet längs Hällsviksvägen är en del av detta och kommer att detaljstuderas i nästa projekteringsskede. Tomas Lundin Tycker inte att de positiva effekterna av de föreslagna åtgärderna står i relation till kostnad och ingrepp i fastigheter som förslagen medför. Alternativet med en bro borde tas fram istället. Om det föreslagna åtgärderna genomförs behövs en planskild gång- och cykelpassage vid Hästviksrondellen samt en gång- och cykelbana som korsar färjeterminalen på Lilla Varholmen. Väg 155 som stråk ingår i den kollektivtrafiksatsning som görs genom K2020 och Västsvenska paketet. Målet är att nå en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt. För att nå målet krävs en väl utbyggd, pålitlig och snabb kollektivtrafik där framkomlighet är en av förutsättningarna. Brofrågan är inte en riktad kollektivtrafiksatsning och ryms inte inom projektets ramar. En planskild korsning vid Hästeviksrondellen är föreslagen. Utformningen av färjeterminalen görs i nästa skede. Karin Mizgalski Johan Andersson Mathias och Susanna Bosson Förslaget kommer att leda till ytterligare ökad hastighet med ökad bullernivå som följd. Snabb acceleration från cirkulationsplatsen i Gossbydal samt inbromsning och acceleration vid busshållsplatsen skapar också olägenhet för fastigheten eftersom det saknas bullerskärm. I nästa projekteringsskede kommer nödvändiga bulleråtgärder detaljprojekteras. 18

19 Åsa Sandberg Negativa till en utbyggnad av busskörfält. Många fastigheter blir påverkade av denna kortsiktiga lösning. Förslaget försvårar ännu mer möjligheterna att ta sig över Hjuviksvägen för oskyddade trafikanter på ett trafiksäkert sätt. Vill ha en ny sträckning och en bro. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. I förstudien visas översiktligt förslag på åtgärder och om dessa är genomförbara. Barriäreffekter och tillgänglighet längs Hällsviksvägen är en del av detta och kommer att detaljstuderas i nästa projekteringsskede. Hanna Schütz och Svante Körm Vill ha en ny sträckning och en bro enligt tidigare utredningar. Öka turtätheten och starta en tvärförbindelse från Hästevik Torslanda, Tumlehed etc. Den föreslagna gång- och cykelpassagen vid Batterivägen innebär att ytterligare tomtmark tas i anspråk och fastigheten blir inringad av gång- och cykelbanor. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. Brofrågan är inte en riktad kollektivtrafiksatsning och ryms inte inom projektets ramar. Den föreslagna gång- och cykelpassagens slutgiltiga utformning och läge bestäms i nästa skede. Peter och Bodil Hartzell Tycker att en breddning av Öckeröleden enligt förstudien är det absolut miljömässiga alternativet för området. En utbyggnad av Hjuviksvägen med ett busskörfält skulle ge underlag för ökad trafik och fortsatt sansad byggnation i Torslanda. Befarar att ett broprojekt mycket väl kan innebära en utgift som långt överskrider planerad budget. - Yttranden från myndigheter och organisationer Skriftliga synpunkter Nedan sammanfattas de skriftliga synpunkter som inkommit från myndigheter och organisationer i samband med samrådet. Totalt inkom 20 skrivelser till Trafikverket under samrådstiden. Länsstyrelsen Västra Götalands län Länsstyrelsen anser att åtgärder för att möjliggöra en bra framkomlighet för kollektivtrafiken till västra Hisingen och Öckerö är viktiga. Föreslagna åtgärder bedöms som genomförbara dock behöver möjligheterna för alternativa vägsträckningar belysas ytterligare. I den fortsatta planeringen bör analysen av miljökonsekvenserna särskilt inriktas på projektets inverkan på geoteknik, farligt gods, trafiksäkerhet och barriäreffekter, vattenmiljön och miljökvalitetsnormer(mkn) för vatten, naturmiljön, strandskydd, fornlämningar, förorenad mark, dagvatten samt masshantering. 19

20 Trafikverket noterar Länsstyrelsens synpunkt angående tydligare redovisning av alternativa vägsträckningar och kompletterar detta i förslagshandlingen. Göteborgs Stad Föreslagen utbyggnad är positiv då den ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft i ett område som har en låg kollektivtrafikandel. De nu föreslagna åtgärderna bör även på sikt kunna medföra en positiv bebyggelseutveckling i området. Göteborgs Stad förutsätter att Trafikverket beaktar frågorna kring framkomlighet, trygghet och tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. De utbyggnadsalternativ som ger god framkomlighet för bussarna både in mot centrum på morgonen och ut mot färjeterminalen på eftermiddagen ska ha högsta prioritet. Alternativ kombination B förordas. Göteborgs Stad är tveksam till reversibla körfält eftersom man anser att det finns risker med ett informationssystem som inte fungerar tillräckligt väl. Om erfarenheter senare visar annorlunda kan det utbyggda busskörfältet i så fall förändras till reversibelt. För bussterminalen förordas alternativet På Piren. Dagvattenhanteringen är viktig att klargöra i kommande skede liksom att belysa effekterna av byggande i vatten. Bullerfrågan behöver fördjupas. I området finns naturvärden som artrik vägkant och observationer av hasselsnok och åkergroda har gjorts. Pågående inventeringar bör avvaktas för att avgöra de zoologiska värdena. När det gäller reversibilitet kommer Trafikverket utreda djupare om säkerhet och utformning i nästa skede. Framkomlighet och säkerhet för gång- och cyklister kommer att beaktas. Även buller-och vattenfrågor kommer att utredas. Trafikverket kommer i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) belysa hur naturvärden skyddas. Göteborgs Stad, Göteborg Vatten Göteborg Vatten har vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar som ligger inom vägområdet på delar av den berörda sträckan. Vissa delar av vatten- och spillvattennätet är under utredning för eventuella uppgraderingar. Så stora grönytor som möjligt bör skapas för infiltration för dagvattnet. Göteborgs Stads Dagvattenhandbok ska följas. Samtliga korsande ledningar som idag inte har skyddsrör ska förses med skyddsrör. Trafikverket noterar detta och kommer att ta hänsyn till detta vid detaljprojekteringen. Göteborg Energi Konstaterar att förstudien inte berör några befintliga eller planerade fjärrvärmeledningar. - Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Stadsdelsnämnden stöder K2020:s intentioner och anser att det är viktigt att det satsas på att skapa förutsättningar för att minska bilåkandet i samhället t ex genom att bygga busskörfält. Dock måste hänsyn tas till lokala geografiska förhållanden. Anser att det är kortsiktigt att bygga busskörfält på den aktuella sträckan och vill hellre se en helhetslösning som är mer långsiktig. Förordar därmed att vägreservatet för 155:an som finns ska användas och att man på sikt hittar en 20

21 bättre lösning för förbindelserna från Hisingen till Öckerö-öarna. En ny väg skulle möte det utbyggnadsbehov vad gäller bostäder i Torslanda området och expansionen på Öckerö. Hänvisar till nätverket Hjuviksvägens skrivelse i ärendet. I skrivelsen finns alternativa lösningar till Trafikverkets förslag som stadsdelsnämnden finner konkreta och fullt möjliga att genomföra. Viktigt att beakta dessa innan vidare planering fortskrider. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. Tyvärr medför även detta intrång i både natur och fastigheter på sträckan men Trafikverket kommer att lägga stor vikt på att minimera dessa så långt det går. En alternativ sträckning med tillhörande bro ryms inte inom projektets ramar utan är en annan fråga. Kommunstyrelsen Öckerö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att föreliggande förstudie är ett resultat av den planering av hela ombyggnaden av väg 155 som pågått sedan lång tid och som publicerats i rapport K2020, år Förstudien ansluter i sin helhet till rapporten. Förvaltningen tillstyrker studien i sin helhet. - Räddningstjänsten En utbyggnad innebär att trafiken kommer ännu närmare bebyggelsen än i dag. En riskanalys måste genomföras trots att det är låg frekvens på transporter med farligt gods. Förordar en flyttning av vägen enligt tidigare förslag. En riskanalys gällande transporter av farligt godskommer att genomföras i nästa skede. Denna förstudie redovisar kollektivtrafikåtgärder enligt K2020 som ingår i det Västsvenska paketet. Åtgärderna begränsas till ombyggnationer/förbättringar i det befintliga vägnätet. Brofrågan är inte en riktad kollektivtrafiksatsning och ryms inte inom projektets ramar. Göteborgs hamn Inga synpunkter samt avstår att vara remisspart i det fortsatta arbetet. - Gotnet Bifogar lägeskarta med befintliga optokablar, i övrigt ingen erinran. - Färjerederiet, Trafikverket Mycket positiva till att man tar tag i problematiken på Lilla Varholmen. Längre uppställningsmagasin och betydligt bättre situation för oskyddade trafikanter kommer ha stor 21

22 betydelse för Hönö- och Björkötrafiken. Då utvecklingsplaner finns för färjedriften som utgår från Lilla Varholmen, bland annat med en linfärja på Björköleden och modifieringar av Hönöledens trafik fördras att man i arbetsplanen går vidare med en modifiering av alternativet på piren. Lilla Varholmen och anslutningen mot Hjuviks Bryggväg bör vara en separat arbetsplan då det är en annan typ av vägområde än resten av sträckningen i förstudien. Ser fram emot samarbete runt terminalområdet på Lilla Varholmen. - Västtrafik Framkomligheten är avgörande för pålitlig kollektivtrafik och möjligheterna att planera för fler genomgående bussar vilket ligger i linje med Västtrafiks ambitioner. Även små förseningar ger stora konsekvenser för den genomgående trafiken och påverkar bussförarnas möjlighet hålla tidtabellen lång tid efter orsakad störning. Framkomligheten på väg 155 hänger också samman med de stora satsningar som görs för kollektivtrafiken i centrala Göteborg. Genomgående bussar får prioriterade stråk i centrum, utanför Vallgraven, vilket också minskar belastningen i bl.a Brunnsparken som idag är mycket högt ansatt. Allt hänger samman i ett system och därför är varje enskild åtgärd väldigt viktig för Västtrafik. Ett busskörfält på hela sträckan anses därför som viktigt för att få ett väl fungerande kollektivtrafiksystem. Där vägsektionen är som mest kritisk anses reversibla körfält som positivt. Kombinationsalternativ A ger en flexibel lösning som anses möjlig att anpassa till rådande trafiksituationer. Detta alternativ skulle sedan kunna utvecklas på en längre sträcka. Kombinationsalternativ B bedöms också kunna fungera väl. Angående de två alternativa förslagen på Lilla Varholmen vill Västtrafik återkomma med ett ställningstagande till ett senare tillfälle. Västtrafik ställer sig positiva framtida samarbete kring åtgärder för att säkerställa bussarnas hastigheter och säkrare passager och hoppas på en fortsatt bra dialog med Trafikverket i frågorna kring hur man tillsammans skall utveckla förutsättningarna för att uppnå en högre kollektivandel i enligt med satta politiska mål. - Lilla Varholmens vägsamfällighet genom Peter Follin Tycker att förslaget med en gång- och cykelväg på den södra sidan är bra. Befarar dock att boende på Lilla Varholmen med det nya förslaget tvingas stå ännu längre i kö, tillsammans med bilarna till Hönöfärjan. Vill kunna utnyttja förtur eller bussfil för att komma hem. Trafikverket noterar synpunkten och tar med det i den fortsatta detaljutformningen av bussterminalen. Föreningen Stenpiren genom Hans Qvirist Förutsätter att om konsekvenserna av en breddning blir att båtplatser försvinner så kommer detta att kompenseras. 22

23 Då ingen breddning kommer att göras för den sträckan kommer inga båtplatser försvinna på grund av detta projekt. Vedskärs bryggförening genom Andreas Hellström Tycker inte att förstudien beskriver de olägenheter i form av intrång och försämrad tillgänglighet som bryggföreningen kan påföras. Begär att detta utreds och beskrivs. I nästa skede kommer utformningen att detaljstuderas och intrång och effekter på befintliga anläggningar kommer att kunna beskrivas utförligare. Nätverket Hjuviksvägen genom Emma Svensson Motsätter sig planen till utbyggnad som skulle medföra tvångsinlösen, ökade störningar vad gäller buller och avgaser samt att den farliga trafikbarriären som väg 155 är permanentas. Nätverket föreslår istället att en alternativ sträckning i enlighet med tidigare förslag utreds samt att man i avvaktan av detta genomför vissa mer kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken utan utbyggnad av Hjuviksvägen och de olägenheter som det skulle innebära. Detta projekt ingår i Västsvenska paketet som är en politisk överenskommelse där en del av paketet är riktade kollektivtrafikåtgärder för avlasta hårt trafikerade vägar och minska miljöbelastningen genom att föra över trafik från bil till kollektivtrafik. Väg 155 är en mycket hårt belastad väg. För att bryta dagens trend med ökande bilåkning krävs en väl fungerande och pålitlig kollektivtrafik som är så pass attraktiv att bilen inte längre alltid är förstahandsvalet. Breddningen för ett busskörfält på väg 155 ger dessa förutsättningar. Tyvärr medför även detta intrång både i natur och fastigheter på sträckan men Trafikverket kommer att lägga stor vikt på att minimera dessa så långt det går. I nästa skede kommer bullerfrågor, luftkvalitetsfrågor och barriäreffekter bland många andra viktiga frågor att utredas. Detta görs i miljökonsekvensbeskrivningen(mkb). Väg 155 ingår som ett viktigt stråk i K2020 och västsvenska paketet när det gäller att skapa framkomlighet för kollektivtrafiken. Åtgärderna är begränsade till befintliga vägnät och är riktade endast till kollektivtrafiken. En alternativ sträckning med tillhörande bro ryms inte inom projektets ramar utan är en annan fråga. Hjuviks båtklubb genom Johan Mossberg Viktigt med en obehindrad tillgång från vägen till båtklubben för till exempel kunna köra större utrusning till och från anläggningen. Parkering och uppställningsytor i närområdet till klubben är också viktigt. Vid en utbyggnad av vägen vore det önskvärt att möjliggöra en anslutning till kommunalt VA. Trafikverket noterar detta och tar med det i den fortsatta projekteringen. 23

24 Nätverket för bättre kollektivtrafik i Torslanda genom Mårten Björk Uppskattar planerna på en breddning av befintlig väg eftersom det kommer att påverka kollektivtrafiken positivt. - Lilletummens intresseförening genom Mauritz Palm Positiv till planerna med ett extra busskörfält. Negativa till en bro med hänsyn till höga anläggnings- och underhållskostnader. - 24

25 Bilaga 1 Sändlista Mottagare Adress Yttrande inkom 1 Västra Götalandsregionen Regionens hus Box Göteborg 2 Göteborgs Stad Stadskansliet Göteborg Göteborg Avstått från att yttra sig Västtrafik Göteborgsområdet 4 Räddningstjänsten Storgöteborg Box Göteborg Åvägen Göteborg kompletterande Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Västra Hisingens SDN Box Göteborg 7 Öckerö kommun Box Öckerö 8 Göteborg Vatten Box Göteborg 9 Göteborg Energi AB Box Göteborg 10 Swedegas AB Gamlestadsvägen 2-4 B Göteborg 11 TeliaSonera Sverige AB Johan Willins gata Göteborg 12 Gryaab AB Box Göteborg Avstått från att yttra sig Avstått från att yttra sig Avstått från att yttra sig 13 Göteborgs Hamn Göteborg Naturskyddsföreningen i Göteborg Box Göteborg Avstått från att yttra sig 25

26 15 Föreningen Torslandavikens Naturreservat (FNT) Att: Rune Blomgren Tumlestigen Torslanda Avstått från att yttra sig 16 Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) Att: Kåre Ström Tvetgatan Kungälv Avstått från att yttra sig 17 Hjuviks Båtklubb Lilla varholmen sofus udde Torslanda 18 Fastighetskontoret Jörgen Andersson dnr /11 Box Göteborg 19 Nätverket Hjuviksvägen Emma Svensson Lilla Pölsans väg 2 b Torslanda 20 Färjerederitet Anders Werner Norrhamnsgatan Vaxholm Avstått från att yttra sig Lilla Varholmens vägsamfällighet Peter Follin Lilla Varholmen Torslanda Föreningen Stenpiren Hans Qvirist Andalen Torslanda Vedskärs Bryggförening Andreas Hellström Skagens fyrs väg Torslanda Nätverket för bättre kollektivtrafik i Torslanda Mårten Björk Lilletummensväg Torslanda Hästeviks samfällighetsförening Mauritz Palm Fågelfängaregatan Göteborg

Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun

Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun Sammanställning av artiklar om väg 155 och förbindelsen Öckerö kommun Detta är en sammanställning av artiklar som skrivits i Torslanda-Tidningen under hösten 2011 och vintern 2012 från det att utredningen

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

3. Förutsättningar. Förutsättningar

3. Förutsättningar. Förutsättningar 3. Förutsättningar 3.1 Transportpolitiska mål I regeringens proposition om transportpolitik för en hållbar utveckling (prop. 1997/98:56) är det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige att säkerställa

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Fast förbindelse Fårö

Fast förbindelse Fårö Samrådsredogörelse efter färdigställandet av förstudien: Fast förbindelse Fårö Gotlands kommun, Region Gotland 2013-12-20 Projektnummer: 107323 Dokumenttitel: Fast förbindelse Fårö Skapat av: Atkins Sverige

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Väg 536, Glamshult-Lidhult

Väg 536, Glamshult-Lidhult ARBETSPLAN Väg 536, Glamshult-Lidhult Ljungby kommun, Kronobergs län Samrådsredogörelse 2012-04-27 Projektnummer: 87 734 200 Dokumenttitel: Väg 536, Glamshult-Lidhult Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum:

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Väg E6.20, Söderleden, trimningsåtgärder Sisjömotet

Väg E6.20, Söderleden, trimningsåtgärder Sisjömotet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E6.20, Söderleden, trimningsåtgärder Sisjömotet Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län Vägplan, 2015-03-25 Projektnummer: 139060 Trafikverket Postadress: 405 33 Göteborg

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Väg E6.20, Söderleden, additionskörfält delen Sisjömotet Åbromotet

Väg E6.20, Söderleden, additionskörfält delen Sisjömotet Åbromotet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E6.20, Söderleden, additionskörfält delen Sisjömotet Åbromotet Mölndals stad, Västra Götalands län Vägplan, 2015-03-25 Projektnummer: 139060 Trafikverket Postadress: 405 33 Göteborg

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle

Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle 1 (9) Teknik och samhällsbyggnad 2007-05-02 Dnr 05.0359 Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle Samrådsredogörelse I Orientering Detaljplaneprogrammet som har som syfte att klarlägga markanvändning, omfattning

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Protokoll från fastighetsägaremöte den 12 december 2013

Protokoll från fastighetsägaremöte den 12 december 2013 TRV PROTOKOLL 1 (9) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version Hélène Caulier 2013-12-12 0.1 Ev. dokumentid Ev. ärendenummer Ev. projektnummer [DokumentID] TRV 2013/74410 102358 Fastställt

Läs mer

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832.

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832. VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 50 Genom Enviken Falu kommun, Dalarnas län Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832 Yta för bild Dokumenttitel: Vägplan - Samrådsredogörelse Skapat av: Paulina

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Markägarsammanträde Väg 156, Skene-Skoghem

Markägarsammanträde Väg 156, Skene-Skoghem Sida 1(7) Objekt 85 43 48 60 Arbetsplan/Bygghandling Markägarsammanträde Väg 156, Skene-Skoghem Datum: 2009-04-23 klockan 18:30 Plats: Ängskolan, Skene Deltagare: Anna Rick P-O Larsson Arne Lundin Gustav

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer