Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun"

Transkript

1 Styrande dokument Senast ändrad Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun Dokumentinformation Ändring godkänd av Länsstyrelsen i beslut den 5 november Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, Tidigare ändringar Antaget av fullmäktige Ändrad av fullmäktige Ändrad av fullmäktige Ändrad av fullmäktige Ändrad av fullmäktige Ändrad av fullmäktige Ändrad av fullmäktige Ändrad av fullmäktige Ändrad av fullmäktige Senast ändrad Dnr KS/2013:572 Giltighetstid Från och med

2 STYRANDE DOKUMENT Senast ändrad Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Växjö kommun Antagna av kommunfullmäktige , 219, , 12, , 218, , 249, , 121, , 215, , 93, , och Växjö kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Växjö kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 2 Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. 3 Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 andra stycket ordningslagen, nedan angivna områden jämställas med offentlig plats. Områdenas närmare avgränsning framgår av bilagorna 1a 1 e till dessa föreskrifter. Folkets Park i Växjö, bil. 1 a Slottsholmen med Kronobergs slottsruin, den mellanliggande Stallholmen och Vaktholmen med Ryttmästaregården samt den 1

3 STYRANDE DOKUMENT Senast ändrad vid Vaktholmen belägna parkeringsplatsen jämte angränsande löväng, bil. 1 b Evedalsområdet, bil. 1 c Lammhultsbadet, bil. 1 d Teleborgs slottspark, bil. 1 e Med offentlig plats jämställs även de idrottsplatser, motionsspår och badplatser som anges i bilaga 1 f till dessa föreskrifter samt kyrkogårdar, begravningsplatser och skolgårdar under icke skoltid. Med Linnéparken, Strandbjörket, Arabyparken, Pilbäcksparken och Spetsamossen avses i dessa föreskrifter de områden som avgränsats på bilaga 2 a e. Lastning av varor m m 4 Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, dålig lukt eller buller. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Störande buller 5 Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Containrar 6 Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med 2

4 STYRANDE DOKUMENT Senast ändrad ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Markiser, flaggor och skyltar 7 Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Affischering 8 Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. Högtalarutsändning 9 Information, reklam, musik, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande anordning utan tillstånd av polismyndigheten. Insamling av pengar 10 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar, i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 3

5 STYRANDE DOKUMENT Senast ändrad Polismyndighetens tillstånd krävs ej när skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer m m. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. Förtäring av alkohol 11 Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte, annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker, förtäras inom följande områden i Växjö tätort. I norr från Liedbergsgatan österut i höjd med Norra Esplanaden till Linnégatan, Linnégatan söderut till Storgatan och dess förlängning Teleborgsvägen till f d Sjöbackavägen och denna väg till Växjösjöns strand, stranden vid sjön norr och väster ut till Vilhelm Mobergs gata. Södra Järnvägsgatan västerut till Liedbergsgatan och Liedbergsgatan norr ut till Norra Esplanaden. Förbudet gäller också Strandvägen, Strandbjörket och ett område öster och söder därom till södra gränsen för kvarteret Åsen, Oxtorget och ett område väster och söder därom, utrymmet framför Hotel Royal Corner utmed Liedbergsgatan, Spetsamossen samt Teleborgs, Hovshaga och Dalbo affärscentra med intilliggande områden. Områdenas närmare avgränsning framgår av bilaga 2 e och 3 a - 3 e. Ambulerande försäljning 12 För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: Bäckgatan, Klostergatan och Sandgärdsgatan, på de delar som dessa gator är gågata samt på Teatertorget, Stortorget och Båtmanstorget. Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan, mellan Liedbergsgatan och Stortorget samt i Willans Park. På i första och andra styckena angivna platserna får dock tillfällig lottförsäljning ske. 4

6 STYRANDE DOKUMENT Senast ändrad Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 ordningslagen. Camping 13 Camping liksom därmed jämställd övernattning i fordon får inte ske på stranden eller på ytor som gränsar till stranden och som är avsedda för solning, lek eller annan vistelse på de badplatser som anges i bilaga 1 f och inte heller i Linnéparken, Strandbjörket, Teleborgs slottspark, Arabyparken eller på Spetsamossen. Hundar 14 Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst. 15 Hundar får inte vistas a) på de badplatser som anges i bilaga 1 f under tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september med undantag för av kommunen särskilt anvisade områden för hundbad, b) på kommunens inhägnade områden för bassängbad 16 Hundar skall hållas kopplade a) på gång- och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, vägar, gator och torg inom områden som omfattas av detaljplan, b) i Linnéparken, Strandbjörket, Teleborgs slottspark, Arabyparken, Pilbäcksparken och på Spetsamossen, c) på allmänna lekplatser, 5

7 STYRANDE DOKUMENT Senast ändrad d) på de idrottsplatser och i de motionsspår som anges i bilaga 1 f, e) på kyrkogårdar och begravningsplatser Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. 17 Hundens ägare eller vårdare skall plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig. Orenligheten skall förslutas och placeras i därför avsedd behållare eller papperskorg. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 18 Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten. Dock är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Centrallasarettet. Ridning 19 Det är inte tillåtet att rida eller leda en häst i de motionsspår som anges i bilaga 1 f. Adressnummer och gatunamnskyltar m m 20 Varje bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt. Nummerskylt skall vara uppsatt på väl synlig plats vid huvudingången till fastigheten från den offentliga plats adressnumret avser. 6

8 STYRANDE DOKUMENT Senast ändrad Gatunamnskyltar anbringas genom kommunens försorg på husfasad invid gatukors samt där två eller flera gator sammanstöter eller möter offentlig plats. Ägare av flerfamiljshus, där adressnummer vid huvudingång icke är väl synlig från gata eller annan offentlig plats, skall låta uppsätta från dylik plats väl synlig hänvisningsskylt utvisande fastighetens nummer. Avgift för att använda offentlig plats 21 För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 22 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-7, 8 första stycket, 9, 10 första stycket, 11, 12 första och andra styckena, 13 samt kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. Dessa föreskrifter träder i kraft

9 Folkets park Dackevägen Vintervägen Hagadalsvägen Nöjesanl. Vi ntervägen Släntvägen meter Grönadalsgatan Björkedalsvägen

10 Kronobergs slottsruin S t a l l h o l m e n Ryttmästaregården Gamla kronobergsvägen Bastuviken meter Hissövägen

11 Evedal EVEDALSVÄGEN LILLA HU LTVÄGE N Berghälla E v e d a l Badplats Camp.pl. Sjöborgen Badplats Evedals brunn Vilhemshill URANUSVÄGEN E v e d a l s å s e n s n a t u r r e s e r v a t Tallemossen S A meter TURNU S VÄGEN BJÖRNVÄGEN DALARÖRSVÄGEN

12 Lammhultsbadet Ekegärdsgatan Växjövägen Badplats meter

13 Teleborgs slott Sporthall Trummenvägen Slottsallén Stallvägen meter Universitet

14 Förteckning över idrottsplatser, motionsspår och badplatser som enligt 3 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Växjö kommun ska jämställas med offentlig plats Bilaga 1 f Idrottsplatser Badplatser Amfium Allgunnen Björnö Arabyvallen Asasjön Asa och Grönalund Bergundaskolans idrottsplats Barnsjön Skir Domprostmossen Helgasjön Araby, Evedal, Gamla Evedal Fagrabäckskolans idrottsplats Julebadet (Lerike), Ryttartorpet Hagavallen Sandsbro, Skålsnäs, Stockekvarn l 11 :s fotbollsplan Stora Pene, Svanebro, Åby Kungsmadskolans idrottsplats och Öjaby Norregårdskolans idrottsplats Helige Å Gemla Säteriet Sportfältet Teleborg Innaren Brittatorp Källarbacken och Rottne Teknikums idrottsplats Linnebjörkesjön Näsby Torparängen Lädjasjön Lädja Värendsvallen Madkroken Sandskog Abo idrottsplats Madsjö Intill festplatsen Östra idrottsplatsen Rottnen Tjusås (Knallaholm) och Sandstaden Dackevallen, Tolg Salen Törnåkra Dänningevallen, Dänningelanda Tegnabysjön Sandvik Furuvallen, Furuby Toftasjön Sandsbro Granvallen, Gemla Torsjön Sikabacken lngelvi, Ingelstad Tävelsåssjön Tävelsås Norrvalla, Lammhult Vederslövssjön Vederslöv (Hemmanäs) Räppe idrottsplats Växjösjön Kampen och Strandbjörket Sandavi, Sandsbro Åredasjön Nabben Tegnaby idrottsplats Årydsjön Åryd och Furuby Ulvaskogsvallen, Braås Åsnen Jät och Kalvsvik Uråsa idrottsplats Örken Braås och Böksholm Vidingeskans, Rottne Åby idrottsplats Åryds idrottsplats Motionsspår Elljusspåren i Araby Braås Brittatorp Furuby Fylleryd Ingelstad Kvälleberg Lammhult Rottne Teleborg Åryd samt Trestugespåret

15 Norrgatan Linnéparken Skola Stor- Skolgatan Norrtullsgatan torget Kronobergsgatan Sandgärdsgatan Linnégatan Storgatan Östregårdsgatan Kyrkogatan Ingelstadsvägen Vilhelm mobergs gata torget Vatten- L i n n e p a r k e n Teleborgsvägen meter

16 Strandbjörket Värendsgatan Trädgårdsgatan Sjukhus Strandvägen Södra esplanaden S t r a n d - Smålandsgatan b j ö r k e t Blekingegatan Tennisbanor meter

17 Arabyparken A r a b y - Tomtebostigen p a r k e n Skogsnäsvägen Fotbollsplan Höstvägen meter

18 Tennisbanor Pilbäcksparken Kumminvägen Skola Kanelvägen P i l b ä c k s - Mandelvägen p a r k e n Pepparvägen meter Skola

19 Spetsamossen Seminarievägen Gyllebovägen Vintervägen Ringsbergsvägen Solbergsvägen S p e t s a - Vårvägen m o s s e n Flintvägen R i n g s - Liedbergsgatan Västra esplanaden b e r g s - Skola p a r k e n meter Vårdcentral Västergatan Norra esplanaden

20 SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN Växjö stadskärna SANDSBROVÄGEN GAMLA NORRVÄGEN FRAMNÄSVÄGE N LIEDBERGSGATAN VÄSTERGATAN STORGATAN KUNGSGATAN LINNÉGATAN FAGRABÄCKSVÄGEN RISINGEVÄGEN ÖSTREGÅRDSGATAN TELEBORGSVÄGEN VÄRENDSGATAN ALEGATAN SÖDRA RING VÄGEN TINGSRYDSVÄGEN Växjösjön meter B i s k o p s n ä s e t SÖDERLEDEN

21 Furutåvägen Teleborg centrum Smedsvängen Teleborgsvägen Skola Drabantvägen Ljungfällevägen meter Sporthall

22 Hovshaga centrum Smultronvägen Björnbärsvägen Krusbärsvägen Krikonvägen Klarbärsvägen Kungsgårdsvägen Pomonavägen meter

23 Oxtorget m.m. Ulriksbergspromenaden Folkungagatan Pilgatan Biblioteksgatan Södra doktorsgatan Lärkgatan Storgatan Ox- Högalidsgatan torget Storängsgatan Askelövsgatan Krukmakaregatan Sandgärdsgatan Liedbergsgatan Södra järnvägsgatan meter

24 Dalbo centrum A r a b y - p a r k e n Dalbovägen Fotbollsplan Sommarvägen Höstvägen Liedbergsgatan Vänortsvägen Skola Mörners väg Ryttarevägen Dackevägen Ulriksbergspromenaden Hagadalsvägen meter Vintervägen

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari 2012 9:1

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari 2012 9:1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2012 9:1 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Södertälje kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 24 juni 2013 kl. 17:30. Plats. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 24 juni 2013 kl. 17:30. Plats. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 24 juni 2013 kl. 17:30 Plats Prostgårdslagårn, stora salen övre plan Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Utökning av området för alkoholförtäring - komplettering

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 11

Kommunfullmäktige. Ärende 11 Kommunfullmäktige Ärende 11 Samhällsbyggnad, Gatusektionen Susanna Holmgren, 0571-281 33 susanna.holmgren@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-12 1(4) Kommunal parkeringsövervakning i Eda kommun Beredning

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:143

Regeringens proposition 2012/13:143 Regeringens proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljöoch arbetstidsreglerna Prop. 2012/13:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2013 Fredrik

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

ANSÖKAN om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter Ansökan/anmälan avser Sida 1 (4) offentlig tillställning idrottsarrangemang allmän sammankomst begagnande av offentlig plats Anordnare (Sökande) Person-/Org.nummer 1 Sökande (för fysisk person anges fullständigt

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Beställningar Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Allemansrätten. Lagstiftning och praxis

Allemansrätten. Lagstiftning och praxis Allemansrätten Lagstiftning och praxis Innehåll Förord... 3 Att färdas... 4 Förbudsskyltar... 4 Hemfrid och offentlig frid... 5 Att vistas tillfälligt och slå läger... 5 Naturskyddsområden... 6 Att samla

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer