Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014"

Transkript

1 Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun Juli 2014

2 Sammanfattning I Kungälvs kommun finns det cirka 6000 båtplatser, varav 4789 på bryggor med minst 6 båtplatser. Uppskattningsvis står lite drygt 1100 personer står i kö för båtplats och kommunens genomsnittliga kötid är 11,1 år. För hamnarna Marstrand och Nordön är motsvarande siffra 6 respektive 10 år. Cirka 300 av personerna i kö får dock hyra i andrahand. Det finns lediga båtplatser i kommunen, men dessa är ofta för grunda för annat än ekor. Den genomsnittliga kostnaden för en båtplats i kommunen är 3040 kr per år. Inventeringen innefattade 52 hamnar, varav hälften har färre än 50 platser. Marstrand och Nordön disponerar tillsammans över hälften av båtplatserna i kommunen. Majoriteten av hamnarna drivs genom föreningar som ofta är kopplade till samfälligheter eller bostadsområden. Detta gör att knappt hälften av båtplatserna i kommunen är tillgängliga för samtliga kommuninvånare. Flera av hamnarna har planer på utbyggnation, om samtliga genomförs skulle det resultera i cirka 200 nya båtplatser. Då är inte kommunal exploatering kring Marstrand-Koön medräknad. Båtpooler samt båtplatser på land bör undersökas som möjligheter att ge fler chans till båtliv. 2

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 4 2. Metodbeskrivning 4 3. Resultat Båtplatser Småbåtsplatser Hamnstorlek Organisationsform Båtplatskostnader För vem? Båtplatsköer och andrahandsuthyrning Hamnfaciliteter Bryggtyper Livbojar och stegar El, vatten och toaletter Avfallshantering och vinterförvaring Sugtömning Sjösättning och upptagning Spolplattor Parkering Badstränder Muddring Utbyggnadsplaner Diskussion 15 Bilaga 1 16 Referenser 17 3

4 1. Bakgrund och syfte I enlighet med översiktsplanen ställer sig kommunen positiv till att bevara och vidareutveckla mindre hamnanläggningar längs med kusten, förutsatt att det inte står i konflikt med annan vattenanvändning. För fortsatt arbete med detta behövs det dock ny och uppdaterad kunskap om Kungälvs hamnanläggningar samt båtplatsbehovet. Följande syfte beskriver målet med projektet. Att få en bättre bild av båtplatsbehovet i kommunen och öka kunskapen om hamnanläggningarnas standard. 2. Metodbeskrivning I början av mars 2014 sammanträdde representanter från olika delar av kommunens samhällsbyggnadskontor för att diskutera projektets syfte och utformning. Begränsningen sattes till att enbart räkna med båtplatser tillhörande bryggor med minst 6 båtplatser. En båtplats ansågs vara En förtöjningsplats vid brygga med möjlighet till akterfäste där en normalstor eka kan ligga utan att hamna på botten vid lågvatten eller vad hamnrepresentanter räknade som båtplats i sin hamn. För att kunna göra en bättre bedömning av båtplatsbehovet inbegrep även projektet att försöka få in namnlistor från de största båtplatsköerna. En första översikt för att hitta hamnarna gjordes via satellitbilder. Under projektets gång lades det till/togs det bort hamnar från listan. Vid översikten prickades även de hamnar med färre än sex båtplatser in för att kunna uppskatta hur många båtplatser som finns totalt. Hamnarna numrerades från norr till söder för strukturens skull. Nästa skede var att försöka identifiera hamnarna man hittat på satellitbild, samt hitta kontaktuppgifter till hamnen via fastighetsägare och Google. Då inventeringen innefattade kartläggning av båtplatsköerna var det nödvändigt att komma i kontakt med en hamnrepresentant för varje hamn. Brev om besökstid skickades ut en vecka i förväg till de hamnar där kontaktuppgifter hittats. Uppskattningsvis hittades kontaktuppgifter till hälften av hamnarna innan inventeringen drog igång. Vid samtliga hamnbesök användes en inventeringsmall för en likvärdig bedömning, se Bilaga 1. Om ingen hamnrepresentant mötte upp (vilket var fallet i ungefär hälften av besöken dit brev skickats) fästes ett anslag om att besök hade ägt rum och att man gärna fick kontakta projektansvarig. Om kontaktuppgifter fanns ute vid hamnen noterades självklart det. Innan midsommar var responsen på anslagen dålig, men efter helgen återkopplade cirka en tredjedel. Många av hamnarna fotograferades även för dokumentation. I de fall där hamnrepresentant saknats gällde det att försöka få kontakt med hamnen via mejl eller telefon för att komplettera saknade uppgifter. Projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling i norra Bohuslän genomförde en inventering av båtplatserna i kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum under perioden i. Även Göteborg presenterade 2007 siffror på antalet båtplatser i sin kommun ii. I resultatet och analysen av Kungälvs inventering används data från ovannämnda rapporter för att jämföra över kommungränserna. Då begränsningen av antalet båtplatser per brygga (>=6) skiljer sig mellan Göteborg och övriga kommuner finns inte Göteborg representerad i tabelldata som presenteras i resultatet. Hänsyn ska tas till att uppgifter från dessa rapporter är några år gamla. Totalt tog projektet 250 timmar att genomföra. 4

5 3. Resultat 52 hamnanläggningar uppfyllde kraven för att vara med i inventeringen. Nedan listas hamnarna samt de hamnar som besöktes på de större öarna. Karta 1. Inventerade hamnar 1. Norra Aröds hamn 2. Namn saknas 3. Vadholmens bryggfö. 4. Gyldenlöwa bryggfö. 5. Namn saknas 6. Aröds samfällighetsfö. 7. Krons Brygga 8. Bostadsfö. Årsnäs 9. Råholmens bryggor 10. Olaussons brygga 11. Rörtången 12. Arnes Pir 13. Strandföreningen 14. Lökebergs småbåtshamn 15. Mellangården 16. Saltskärsvägen 17. Tjuvkils småbåtshamn 18. Spaghamn 19. Kockholmen 20. KMS Nordön 21. Instölid ideell förening 22. Tjällvikens stugförening 23. Bryggan i Skuteviken 24. Djupudden 25. Ingelas brygga 26. Instön UPA 27. Hedens eko. förening 28. Otterlyckan 29. Instö hamn 30. Marstrand 31. Ringens varv 32. Postbryggan 33. Tjuv kile hamnförening 34. Lycke småbåtshamn 35. Tofta 36. Hjelms bryggor 37. Kovikshamn norra 38. Kovikshamn södra 39. Sjöhåla båtförening 40. Sundhammars Marina 41. Vedhall 42. Glöskärs byalag 43. Brattegården 44. Dalens Båtklubb 45. Vråkärrs båtklubb 46. Korseberget 47. Västvarv 48. Patrikssons varv 49. Gillholms marina 50. ROTH Marine 51. Runsvallens båtklubb 52. Kungälvs småbåtshamn 53. Gulf 54. Lövön 55. Brattön 56. Klöverön 57. Klöveröns gästhamn 58. Fjällsholmen 59. Brunskär 5

6 3.1 Båtplatser Inventeringen visade att det totalt finns nästan exakt 6000 båtplatser i kommunen. Detta inkluderar 351 gästhamnsplatser 1, 391 platser på större bryggor på öarna 2, ett 30-tal båtplatser kopplade till serviceverksamhet samt uppskattningsvis platser på mindre bryggor. De återstående 4789 båtplatserna finns vid bryggor större än sex båtplatser på fastlandet. Nedan ser vi data från inventeringen jämfört med kommunerna i Kustzonsprojektet. Antal båtplatser totalt Antal kommunala båtplatser Sotenäs Strömstad Tanum Lysekil Munkedal Kungälv Figur 1. Antalet båtplatser i respektive kommun tillhörande bryggor med minst 6 båtplatser. Motsvarande siffra för Göteborgs Stad var år 2007 (med 10 platser som undre gräns). Sotenäs Strömstad Tanum Lysekil Munkedal Kungälv Figur 2. Munkedal är den enda kommunen som saknar kommunala båtplatser. I jämförelsen kommer Kungälv på fjärde plats i antalet båtplatser totalt. Kungälv har 8,80 kommuninvånare per båtplats och 28,2 båtplatser per kilometer kuststräcka, vilket är lite fler respektive färre än snittvärdet 3. Även antalet kommunala båtplatser ligger lite under snittet. Större båtplats 92% Småbåtsplats 8% Diagram 1. Andelen småbåtsplatser Småbåtsplatser Värt att notera är andelen små båtplatser i kommunen, det vill säga båtplatser där uppskattningsvis bara ekor utan styrpulpet kan lägga till. Till dessa båtplatser är efterfrågan generellt lägre och i många hamnar finns det dessutom lediga småbåtsplatser. Uppskattningsvis 8 % av de inventerade båtplatserna (vilket motsvarar cirka 380 stycken) kan räknas som en småbåtsplats. Utan någon exakt data som grund uppskattas cirka en tredjedel av dessa platser vara outnyttjade. 1 Gästhamnsplatser finns idag i Marstrands småbåtshamn, Kungälvs småbåtshamn och Klöveröns båtvarv. Även KMS Nordön tillhandahåller gästhamnsplatser men bara då ordinarie båtplatsägare inte nyttjar platsen. 2 Öar som inventerats är Lövön, Brattön, Klöverön, Fjällsholmen och Brunskär. 3 Övriga kommuners värden: Sotenäs 2,8;62,6, Strömstad 4,8; 32,4, Tanum 4,7; 31,7, Lysekil 4,7; 35,2, Munkedal 21,77; 22,2. Kuststräckan på öar är inte medräknad. 6

7 3.2 Hamnstorlek I Kungälvs kommun varierar storleken på hamnarna mycket. Många är små med bara ett 20-tal platser och bara sju hamnar har fler än 100 båtplatser. Nedan följer karta och diagram för att illustrera storleksfördelningen. Karta 2. Fördelningen av stora och små hamnar. Båtplatsfördelning Hamnstorlek 4% 14% 6 till till till till % 16% 1000 till % 6 till till till till till 1300 Diagram 2. Hälften av båtplatserna i Kungälv finns i de stora hamnarna Marstrand och Nordön. Figur 3. De flesta hamnarna i Kungälv har färre än 50 båtplatser. 7

8 3.3 Organisationsformer En majoritet av de inventerade hamnarna är föreningsdrivna genom samfällighetsföreningar eller ideella föreningar. Det är i stor utsträckning dessa hamnar som redovisades som små på föregående sida. Föreningen KMS Nordön är undantaget då föreningen driver den näst största hamnen med sina 1261 båtplatser. Utöver föreningsdrift (30) förekommer även aktiebolag (7), stiftelse (1), kommunal-(2) samt privat drift (12 4 ). Fem av de sju aktiebolagen har serviceverksamhet såsom motorservice och upptagning, fyra av dessa är lokaliserade längs med Nodre Älv och har en kundkrets även utanför kommunen. Instö hamn och Sundhammars Marina är aktiebolag utan serviceverksamhet. Karta 3. Instö hamn, Sundhammars Marina, Västvarv, Patrikssons varv, ROTH Marine, Gillholms Marina och Ringens Varv är hamnarna med organisationsformen aktiebolag. Även Klöveröns Båtvarv är ett aktiebolag men är inte med på kartan då det inte ligger på fastlandet. Kungälvs kommun har två anläggningar; Marstrands hamn och den betydligt mindre Kungälvs Småbåtshamn. Totalt erbjuder kommunen 1167 båtplatser för kommuninvånarna, vilket motsvarar en fjärdedel av utbudet. I Tofta driver Västkuststiftelsen en liten hamnanläggning med 12 båtplatser för boende på Kråkerö. 4 För objekt 46, Korseberget, saknas data om organisationsform, utbyggnadsplaner m.m. Istället har det gjorts ett antagande att hamnen är privat och bara är tillgänglig för närboende. 8

9 Båtplatser och organisationsform Mindre förening 1535 Kommunala 1167 KMS Nordön 1261 Aktiebolag 206 Privatdrivna 620 Diagram 3. Mer än hälften av kommunens båtplatser drivs av föreningar, varav KMS Nordön är den absolut största aktören. 3.4 Båtplatskostnader Medelkostnaden för en båtplats i kommunen ligger på 3040 kr per säsong 5, beräknat från ett stort variationsspann. Från någon hundralapp om året för föreningsskötta båtplatser kan man få betala flera tusenlappar för en liknande plats vid något av varven. I vissa fall har båtplatsägaren även betalat en engångssumma för att bli andelsägare i föreningen. De kommunala platserna kostar i snitt 750 kr breddmeter, vilket placerar Kungälv på plats 35 av 58 i billigaste kustkommunen i Sverige 6iii. Snittkostnad båtplats Snittkostand båtplats Antalet båtplatser i hamnen Figur 4. Diagrammet visar spridningen av snittkostnader hos olika stora hamnar. Marstrands småbåtshamn och KMS Nordön ligger utanför intervallet i diagrammet på grund av sin storlek. 5 Beräknat genom att multiplicera kostnaden med antalet båtplatser i hamnen, därefter summerat ihop värdet från alla hamnar och slutligen dela med det totala antalet båtplatser i kommunen 6 Billigast var Arboga med 100 kr breddmetern och dyrast var Malmö med 1632 kr breddmetern. 9

10 3.5 För vem? KMS Nordön är en av de fåtal hamnarna där vem som helst får ställa sig i båtkö och ha sin båt. Undantag aktiebolagen och de kommunala hamnarna prioriterar nästan samtliga hamnar närboende. Även på Marstrand fördelas 30 % av de lediga båtplatserna till närboende. I diagrammet nedan påvisas att nästan hälften av platserna i kommunen är tillgängliga för samtliga kommuninvånare. Tillgänglighet Vem som helst 45% Närboende prioriteras 55% Diagram 4. Av 4789 båtplatser i kommunen är 2140 tillgängliga för alla att söka Karta 4. Röda och blå prickar representerar hamnar där närboende prioriteras respektive där endast närboende får ha båt. Där närboende prioriteras tillhör ungefär 90 % av platserna närboende. Svarta prickar är hamnar som är tillgängliga för alla i kommunen. För hamnar som är öppna för alla kommuninvånare är tillgänglighet viktigt. Marstrand, Ringens Varv, Instö hamn, Nordön, Kockholmen, ROTH Marine, Gillholms Marina och Kungälvs småbåtshamn har närhet till relativt regelbunden kollektivtrafik under sommarhalvåret och har markerats i kartan nedan. Alla dessa hamnar med undantag Marstrand har även kunder utanför kommungränsen. På Nordön uppskattas bara hälften av båtplatsägarna vara kommuninvånare. Karta 5. Allmänna hamnar med kollektivtrafikförbindelse ligger på väg ut mot Marstrand eller i Nordre Älv. 10

11 3.6 Båtplatsköer och andrahandsuthyrning Summan av samtliga hamnars kölistor i kommunen uppgår till 1216 personer. Då kölistor från Rörtången, Tjuvkil, Marstrand, Nordön och Sundhammar jämfördes uppskattade man att kön kunde reduceras med ett 50-tal personer, då några var uppskrivna på flera kölistor samtidigt. Om flera listor varit tillgängliga hade den totala kölängden antagligen kunnat kortas ytterligare. En annan orsak till kölistornas längd kan vara att många verkar stå i kö utan att vara i behov av båtplats. Exempelvis kan man ha fått en båtplats på annat håll utan att stryka sig från andra listor. Vissa hamnar undviker enkelt detta fenomen genom att ta ut en köavgift på någon hundralapp per år. Karta 6. Prickarnas storlek motsvarar kölängden. De absolut längsta köerna finner man till Marstrand och Nordön med 380 respektive 500 personer i kö. Här kan det ta mellan 6 och 10 år innan man får en plats. Andra hamnar med ganska långa kölistor är Rörtången och Hjelms bryggor. Det ska dock betonas att korta köer inte har någon direkt koppling till kort kötid. Mindre hamnar har mindre rullans och får kanske bara någon enstaka plats ledig per säsong. Det är ofta här det är som längst kötid. Rullansen av förstahandsplatser i kommunen beräknas vara runt 100 per år, varav Nordön och Marstrand tillsammans står för ungefär hälften. Vid beräkning av den genomsnittliga kötiden i kommunen erhålls ett värde på 11,1 år om man idag skulle ställa sig i en slumpvis vald båtplatskö 7. Samtidigt upplever ett antal hamnägare att trycket ändå minskat något det senaste åren 8. Något som uppkommit under inventering är att storleken på kommuninvånarnas båtar är ett stort hinder när man vill skaffa båtplats. Även om hamnarna kan erbjuda plats är det inte alltid att platsen är tillräckligt stor. Den vanliga båtplatsen på 2,5 breddmeter tillgodoser inte längre alltid behovet. Detta har resulterat i att många hamnar idag har separerade kösystem beroende på hur stor båt man har. Andrahandsuthyrning av båtplatser är en vanligt förekommande företeelse bland kommunens hamnar och ett sätt att utnyttja kapaciteten till fullo. Ur inventeringen har det framkommit att runt 330 båtplatser i hyrs ut på detta sätt varje år. Det är vanligt att hamnarna kräver att båtplatsägaren ska stå i kö till förstahandsplats i hamnen för att få hyra, men i vissa hamnar är det helt upp till båtplatsägaren. Uppfattningen är ändå att andrahandsuthyrningen är etablerad och välfungerande i kommunen och bör ses som en viktig pusselbit i arbetet för att tillgodose båtplatsbehovet. Sammankopplar man andrahandsuthyrning och dubbla kölistor med den totala båtplatskön kvarstår ungefär 850 personer i kö utan båtplats, varav 750 med anknytning till Kungälv. (kötid antal köare) 7 hamnar Beräknades genom antal i köare i kommunen totalt 8 Det finns ingen uppgift om hur mycket köerna minskat och det var som sagt inte alla hamnägare som upplevt detta. 11

12 3.7 Hamnfaciliteter Bryggtyper Under inventeringen noterades antalet bryggor i hamnanläggningen, vanligtvis fanns det bara en eller två. Mer än hälften av de besökta bryggorna i kommunen är pålbryggor, samtidigt som det successivt verkar ske en övergång till flytbryggor i de flesta hamnar. Bryggtyper Flytbrygga Pålbrygga Livbojar och stegar I enlighet med räddningstjänstens riktlinjer bör Diagram % av bryggorna är flytbryggor. livbojar finnas tillgängliga vid samtliga hamnanläggningar, samt räddningsstege där behov finns. 33 av 52 hamnar hade tillgängliga livbojar medan endast 18 hamnar hade räddningsstegar. Dock kan behovet av räddningsstege variera, det är då räddningstjänstens uppdrag att bedöma om tillgången är tillfredsställande. Båtplatser med el- och/eller vattentillgång Inget 24% El 8% Vatten 7% Vatten och el 61% Diagram 6. Då facilitetsnivån ofta ökar med ökande hamnstorlek har tre femtedelar av båtplatserna i kommunen nära till både el och vatten El, vatten och toalett Elva hamnar i kommunen har både el och vatten i anslutning till båtplatserna, sju har bara el och två har bara vatten. Om man däremot använder båtplatser istället för hamnar som bas ökar tillgängligheten drastiskt. Det är få hamnar som har toaletter till båtplatsägare, Marstrand, KMS Nordön, Lökeberg, Rörtången, Hjelms bryggor, Kovikshamn norra, Dalens båtklubb och hamnarna med varvsverksamhet är undantagen. Bryggorna ute på Vadholmen i norra Kungälv har dock den kommunala toaletten kopplad till badplatsen i närheten Avfallshantering och vinterförvaring Soptunnor för hushållssopor tillhör ovanligheterna, endast 12 av hamnarna har detta. Hantering av miljöfarligt avfall är också relativt ovanligt men finns hos de flesta större anläggningar. Undantaget är Västvarv och Patrikssons varv som hänvisar till Kärna miljöstation. I samband med vinterförvaring kan det vara extra angeläget att hamnen har fungerande avfallshantering, se kartan till höger. I många föreningsstadgar står det dock att varje båtplatsägare ansvarar för sitt personliga avfall. En majoritet av vinterförvaringen sker på gräs eller grusytor. Karta 7. Vinterförvarande hamnar med eller utan miljöstation. 12

13 3.7.5 Sugtömning Från och med 1 april 2015 kommer det vara förbjudet att tömma toalettavfall i havet. I samband med det har trycket ökat på kommunens hamnar att erbjuda sugtömning av båttoaletterna. Det är Transportstyrelsen som kommer att ansvara för tillsyn av detta, men än så länge saknas tydliga riktlinjer kring vilka hamnar som måste anskaffa en anordning. I nuläget finns det sex stycken i kommunen; två på Marstrand, två på Nordön, en vid Ringens varv och en vid ROTH Marine. Vedhall har fått LOVA-bidrag 9 för sugtömning och vid Kungälvs småbåtshamn planeras ytterligare en anläggning. Förutsatt att ingen båtägare olagligt släpper ut sitt toalettavfall är det osäkert om dessa anläggningar kommer att räcka för att täcka behovet. Många hamnar väljer att avvakta i väntan på tydligare restriktioner, då installation och drift av sugtömning inte är gratis Sjösättning och upptagning När större båtar ska lyftas upp eller ner i vattnet behövs kranar eller truckar som kan hantera ett många ton. Lyftanordningar som dessa finns på 11 ställen i kommunen, inklusive i Marstrand för de kommunala båtplatserna 10. Ramper fungerar bra för sjösättning av mindre båtar och finns vid 19 platser runtom i kommunen 11. Det finns ett utbrett samarbete mellan hamnar och båtplatsägare gällande sjösättning och upptagning. Det går oftast utmärkt att sjösätta sin båt med kran eller truck i en annan hamn än sin egen och hamnar som har ramper låter ofta utomstående nyttja den i utbyte mot en mindre avgift. Rörtången, Nordön och Marstrand är exempel på hamnar där vem som helst får lägga i sin båt Spolplattor I samband med båtupptagning spolas båtbotten för att få bort alger m.m. Då är det vanligt att giftig bottenfärg sköljs med ut i vattnet. För att förhindra allt för höga giftkoncentrationer i hamnvattnet har en del hamnar installerat spolplattor där det använda vattnet renas innan det går vidare ut i havet. Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer uppmanar hamnar med fler än 30 tvättar per år att installera reningsanläggningar iv. Ringens varv, Marstrand, Nordön, Gillholms Marina och ROTH Marine har spolplattor. I skrivandets stund har Patrikssons Varv tillsammans med Västvarv fått LOVA-bidrag för spolplatta men ännu inte bygglov. En relativt allmän uppfattning bland hamnarna verkar vara att spolplattor är för dyra i proportion till effekten. När det gäller spolplattor, sugsstationer och hantering av avfall är det en fråga för miljömyndigheten att bedöma behov av kompletterande åtgärder. Bild 1. Spolplatta på KMS Nordön. I bakgrunden syns sjösättning av båt med kran. 9 LOVA-bidrag delas ut till lokala vattenvårdsprojekt av länsstyrelsen 10 Kran/truck finns vid Nordön, Marstrand, Ringens varv, Lycke Småbåtshamn, Kovikshamn Norra, Arnes pir, Vråkärr, Västvarv, Patrikssons Varv, Gillholms marina och Roth Marine. 11 Ramp finns vid följande hamnar; Aröds samfällighetsförening, Årsnäs, Rörtången, Lökeberga, Tjuvkil, Nordön, Ingelas brygga, Instön UPA, Marstrand, Tjuv Kile Hamnförening, Lycke småbåtshamn, Tofta, Hjelms bryggor, Kovikshamn södra, Sundhammar, Vedhall, Brattegården, Dalens båtklubb och Runsvallens båtklubb. 13

14 3.7.8 Parkeringsplatser 32 av hamnarna har parkeringsplatser i anslutning till hamnen. Ofta är det på närliggande gruseller gräsytor Badstränder I kommunens översiktsplan ställer sig kommunen positiv till utbyggnad av hamnanläggningar så länge det inte stör annan vattenanvändning. Med det syftet gjordes därför en förteckning över hamnar med närliggande badstrand: Vadholmens bryggor Rörtången Strandföreningen Lökeberg Nordön Tjällviken Instön UPA Kovikshamn Sundhammar Muddring På många ställen i kommunen är det långgrunt, vilket gör att muddringsbehovet ökar. Totalt 16 av 52 hamnar muddrar regelbundet eller skulle behöva muddra för att bevara hamnens kapacitet. För muddring behövs tillstånd vilket inte alla hamnar får. I det sammanhanget kan det vara ett problem att Kungälv saknar en godkänd plats för tippning av muddermassor. 3.8 Utbyggnadsplaner Det stora trycket på båtplatser i kommunen gör att en del hamnar överväger expansion för att öka kapaciteten. Kommunala projekt kring Marstrand såsom byggnation av vågbrytare och eventuell exploatering av Mjölkekilen i samband med Entré Marstrand förväntas kunna öka kapaciteten rejält. Lökebergs utbyggnadsplaner gällande vågbrytare, nya flytbryggor och ett 60-tal parkeringsplatser ligger för närvarande hos Miljödomstolen. Även Vedhall har sedan 2003 jobbat för att expandera hamnen med ett 70-tal platser. Andra aktörer som vill utöka med några platser är Råholmens bryggor, Rörtången, Bryggan i Skuteviken, Djupudden, Tofta och Årsnäs. Därutöver planerar både Västvarv, Gillholms Marina och ROTH Marine utbyggnad för förvaringshallar. ROTH Marine vill också införa sommarförvaringsplatser där båtägare innan utfärden beställer sjösättning. På så vis kan fler båtplatser skapas. Om man räknar med att utbyggnadsplanerna blir verklighet kan man uppskatta att ungefär 200 nya båtplatser kommer skapas exklusive påtänkta båtplatser vid Marstrand-Koön. Dessutom finns det hamnägare som uppgett att de inte vill bygga ut själva men som kan tänka sig låta kommunen göra det på deras mark Exempelvis Kockholmen, Ingelas brygga och Brattegården. 14

15 4. Diskussion De 6000 båtplatserna i kommunen räcker inte för att tillgodose efterfrågan, Kungälv behöver fler båtplatser. I nuläget finns det flera aktörer som är villiga att utöka sin verksamhet, något som inte alltid är lämpligt ur miljö-eller planeringssynpunkt. Utbyggnad av hamnanläggningar hamnar ofta i konflikt med naturvärden såsom strandskydd och naturreservat. Vad kan det finnas för alternativa lösningar på båtplatsproblemet, om man inte vill bygga ut? Systemet kring sommarförvaring med förbeställd sjösättning som ROTH Marine har påbörjat är ett intressant förslag. Där kan man ha upp till 200 båtplatser på land, kunden behöver bara höra av sig en kort tid innan hen vill ge sig av, så att båten kan sjösättas och läggas på någon av de tillfälliga platserna. Detta bör man följa upp. Även hamnverksamheten i Marstrand har tankar kring båtplatser på land, men där sköter istället privatpersonen sjösättningen via ramp. Företaget Seawave har utvecklat en sjösättningsmaskin som är mer lätthanterlig än bil och som kan delas mellan flera båtplatsägare, denna teknik skulle kunna passa här. Generellt är just båtplatser på land ett bra alternativ; mindre tillsyn och bottenmålning behövs inte. Den stora nackdelen är att det i många fall saknas tillgänglig förvaringsyta för båtar. Båtpooler är en annan modell Seawave har arbetat med, senast samarbetade de med HSB i Stenungsund. Om båtlivet är redo för båtpooler får man vänta och se, men tanken är ganska lockande. Tänk om alla 380 som köar till Marstrand genom köavgiften fick tillgång till en båtpool? För att korta kötiden har diskussioner om en gemensam båtkö på kommunal nivå förts. Där skulle man enklare kunna matcha båtplats mot båtstorlek, och på så sätt få in fler personer. Det är dock tveksamt om detta skulle fungera i praktiken. Däremot kanske det skulle kunna tillämpas för de mindre båtplatserna som ligger tomma, en liten båtplats kan i vissa fall vara bättre än ingen alls. 15

16 Bilaga 1. Inventeringsmall småbåtshamn Formella uppgifter Hamnens namn Numreringsnummer Kontaktuppgifter Organisationsform Fastighetsbeteckning Bryggor och båtplatser Antal bryggor Typ av bryggor Tillträde och köregler Antal båtplatser Varv ekstora Kostnad båtplats Rullans förstahandsplats Andrahandsuthyrning Hur många står i kö Namnlista Servicefaciliteter Tillgång dricksvatten Tillgång el till båt Toalett hamnbesökare Offentliga soptunnor Miljöstation Parkeringsplatser Vinterförvaringsplatser Livboj Möjlighet toalettömning Lyftkran Krävs muddring Ramp Spolplatta Planer utbyggnad Kollektivtrafik Stege 16

17 Referenser i Rapport Båtplatsgruppen, Rapport från projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling i norra Bohuslän, B. Gustafsson och A. Svedberg, ii Småbåtshamn- inventering, Förslag till Översiktsplan för Göteborg- ÖPXX, Samrådshandling. iii Årets båtkommun 2011, Delresultat- kostnad för båtplats i kommunal anläggning, Sweboat iv Bottentvättning av fritidsbåtar, Riktlinjer 2012, Havs- och vattenmyndigheten 2012:10 Författare Helena Helgegren 17

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

Avlopp från fritidsbåtar

Avlopp från fritidsbåtar Avlopp från fritidsbåtar Författare: Ann-Carin Andersson Datum: 2009-06-01 Inledning 1 2 De fem kommunerna, eller främst de fyra kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har många fritidsbåtar

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Det är förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Förbjudet att använda högtryckstvätt! Måla med hårda giftfria färger och tvätta manuellt eller i båtborsttvätt

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Båtplatsundersökning Göteborg. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Göteborg. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Göteborg för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Södra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1 1 Miljöplan Dianelunds Båtklubb rev:1.1 2 Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljö, Miljöplanen ska bidra till att dessa mål uppfylls. Miljöplanen har fler uppgifter,

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Mässans gata 10, 412 51 Göteborg, Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund År 2002 genomförde

Läs mer

Muddring och muddermassor i Kallaxskärgårdens hamn. Synpunkter KSSF tillhanda senast 17 maj (se svarsbilaga).

Muddring och muddermassor i Kallaxskärgårdens hamn. Synpunkter KSSF tillhanda senast 17 maj (se svarsbilaga). Underlag för samråd rörande muddring och hantering av muddermassor Muddring och muddermassor i Kallaxskärgårdens hamn Kallaxskärgårdens samfällighetsförening (KSSF) förvaltar Kallaxskärgårdens hamn, som

Läs mer

Båtplatsundersökning Norra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Norra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Norra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Är hamnen en fritidsbåtshamn?

Är hamnen en fritidsbåtshamn? Är hamnen en fritidsbåtshamn? Hamnar som inte är enkla förtöjningsplatser eller små bryggor är att anse som en fritidsbåtshamn Inrättad för att ge service till besökande båtar och den är oftast kopplad

Läs mer

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljötillsyn i småbåtshamnar Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet?? Stockholms universitet Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska

Läs mer

Rapport Båtplatsgruppen. Författare: Bengt Gustafsson och Anders Svedberg

Rapport Båtplatsgruppen. Författare: Bengt Gustafsson och Anders Svedberg Rapport Båtplatsgruppen Författare: Bengt Gustafsson och Anders Svedberg Datum: 23 mars 29 Följande personer har ingått i Båtplatsgruppen Rolf Massleberg, Strömstad Bengt Rosengren, Tanum Anders Eklund,

Läs mer

Utsläppsförbudet Roland Örtengren

Utsläppsförbudet Roland Örtengren Utsläppsförbudet Toatankstömning utsläppsförbud 1 april 2015 (TSFS 2012:13) Avgiftsfritt i gästhamnar och hos dom som fått bidrag Krav på tömningsanläggning i hamnar Vad är en hamn? Tillsyn Inspektion

Läs mer

Borsttvätt istället för bottenmålning. Copyright BoatWasher Sweden AB

Borsttvätt istället för bottenmålning. Copyright BoatWasher Sweden AB Borsttvätt istället för bottenmålning 1 2 Giftfritt hav och bekvämt båtliv Vision: Giftfria, snabba, snygga och lättskötta båtskrov. Målgrupper: Båtar som inte längre bottenmålas eller båtar med giftfria

Läs mer

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Kommunerna i norra Bohuslän i samverkan Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Ann-Carin Andersson www.tillvaxtbohuslan.se Vi är attraktiva

Läs mer

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubb (BBK) har en unik hamn- och varvsmiljö. BBK ger medlemmar och deras anhöriga en utomordentlig förutsättning att bedriva ett hälsosamt

Läs mer

Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn

Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn Underlag för samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn Kallaxskärgårdens samfällighetsförening (KSSF) förvaltar Kallaxskärgårdens hamn,

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening

Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening 1 (6) Förslag till utvecklingsväg för Kyrkesunds Båthamnsförening Adressat Kopia Vår referens Alf Berntsson Vårt datum 03-03-18 Vår beteckning Er referens Ert datum Er beteckning Bakgrund På årsmötet 2002

Läs mer

Töm inte i sjön Stenungsund

Töm inte i sjön Stenungsund Töm inte i sjön Stenungsund 2014-10-20 Lina Petersson Sakkunnig båtlivets miljöfrågor Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Vad tycker du? För 50 år sedan hade man en annan syn på avfall. Klicka

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Beslutad vid årsmötet 2009 Syfte och mål Skogsviks båtklubb (SBK) är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni 2008 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Checklista inspektion småbåtshamnar

Checklista inspektion småbåtshamnar Diarienummer: Ärende: A. Basuppgifter Checklista inspektion småbåtshamnar Inspektionsdatum Inspektörer Övriga närvarande vid inspektionen Verksamhetsutövare Org.nr. Besöksadress Postadress E-post Tfn Fakturaadress

Läs mer

Båtplatsutredning 2011

Båtplatsutredning 2011 1(9) Danderyds kommun 2011-12-28, rev 2012-02-17 Tekniska kontoret Båtplatsutredning 2011 Inventering av hamnar och kartläggning av möjliga utbyggnader av nya båtplatser i Danderyd 2(9) Bakgrund Danderyds

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Protokoll vid Samrådsmöte kl Lökebergs Konferenshotell

Protokoll vid Samrådsmöte kl Lökebergs Konferenshotell + Lökebergs Småbåtshamns Samfällighetsförening. Protokoll vid Samrådsmöte 2014-01-22 kl. 18.00 Lökebergs Konferenshotell Närvarande: Camilla, Gun och Rolf Andersson, Ulla Fagerberg Lökeberg 1:4, Ola Eriksson

Läs mer

11 Mötets öppnande. 12 Dagordning. 13 Val av sekreterare. 14 Val av justeringsperson. 15 Föregående protokoll. 16 Uppföljning av frågor:

11 Mötets öppnande. 12 Dagordning. 13 Val av sekreterare. 14 Val av justeringsperson. 15 Föregående protokoll. 16 Uppföljning av frågor: 2011-05-11 1 11 Mötets öppnande 12 Dagordning 13 Val av sekreterare 14 Val av justeringsperson 15 Föregående protokoll 16 Uppföljning av frågor: a. Policy vinteruppläggning av båtar på kommunal mark b.

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

NYHETS brev5 LSS. Många frågor. Styrelsen får många frågor, så därför går vi ut med nyhetsbrev 5 där de vanligaste frågorna besvaras.

NYHETS brev5 LSS. Många frågor. Styrelsen får många frågor, så därför går vi ut med nyhetsbrev 5 där de vanligaste frågorna besvaras. NYHETS brev LSS Oktober 2017 Många frågor. Styrelsen får många frågor, så därför går vi ut med nyhetsbrev där de vanligaste frågorna besvaras Varför behövs en överenskommelse? Vår hamn är sedan 199 en

Läs mer

Hans Cortobius. Tofsö Samfällighetsförening Årsstämman Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Jag föreslår årsstämman att besluta:

Hans Cortobius. Tofsö Samfällighetsförening Årsstämman Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Jag föreslår årsstämman att besluta: Tofsö Samfällighetsförening Motion till årsstämman 2013 ( Nr. 1 ) Att styrelsen upprättar en ny förläggningsplan ( kan kallas HB 2 ) över alla befintliga båtplatser i hamnen som överensstämmer med de båtplatser

Läs mer

Seminarium Töm inte i sjön. Båtmässan Allt för sjön 2013-03-05

Seminarium Töm inte i sjön. Båtmässan Allt för sjön 2013-03-05 Seminarium Töm inte i sjön Båtmässan Allt för sjön 2013-03-05 Miljöarbetet går framåt Det har hänt saker på 50 år! Klicka på länken till Youtube eller sök på sjövett 1964 http://youtu.be/t03sajvfkv4 2013-02-25

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Version: -10-23 Miljöplanens syfte Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Båtliv. Författare: Båtlivsgruppen genom Bengt Gustafsson. Datum:

Båtliv. Författare: Båtlivsgruppen genom Bengt Gustafsson. Datum: Båtliv Författare: Båtlivsgruppen genom Bengt Gustafsson Datum: 2010-01-11 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 1.1 Uppdraget... 5 1.2 Organisation... 5 1.3 Arbetsformer... 5 2 Nulägesanalys...

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Västerås staden som sätter gränser

Västerås staden som sätter gränser Västerås staden som sätter gränser Missade staden något? Traditions & ångfartyget Bore,s avfärd 2012 Foto: Thomas Björklund Staden vid mälaren 2013 Foto: Thomas Björklund 2012 Foto: Thomas Björklund 2012

Läs mer

Välkommen till Bullandö Seglarby

Välkommen till Bullandö Seglarby Välkommen till Bullandö Seglarby Detta är ditt exemplar av Trivselhandboken. Den skapades av Seglarbyns rotelgrupp våren/sommaren 2004, och har sedan dess uppdaterats och redigerats några gånger. Du kan

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Lökeberg Småbåtshamn Samfällighetsförening. Dagordning

Lökeberg Småbåtshamn Samfällighetsförening. Dagordning Lökeberg Småbåtshamn Samfällighetsförening. Dagordning Kallelse 1. Öppnande av mötet och fastställande av dagordning. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Godkännande av röstlängden. 4. Val

Läs mer

Våra planer för framtiden

Våra planer för framtiden Våra planer för framtiden 2009 Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Medlemskap Medlemskap i klubben kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap skall

Läs mer

Töm inte i sjön Svealands kustvattenvårdsförbund 2014-03-21

Töm inte i sjön Svealands kustvattenvårdsförbund 2014-03-21 Töm inte i sjön Svealands kustvattenvårdsförbund 2014-03-21 Lina Petersson Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Båtlivets miljöfrågor Båtmiljörådet Töm inte i sjön Alkylat

Läs mer

2007-11-12 1. 10 Val av sekreterare. 11 Föregående protokoll. 12 Uppföljning av frågor. 13 Nya frågeställningar

2007-11-12 1. 10 Val av sekreterare. 11 Föregående protokoll. 12 Uppföljning av frågor. 13 Nya frågeställningar 2007-11-12 1 8 Mötets öppnande 9 Dagordning 10 Val av sekreterare 11 Föregående protokoll 12 Uppföljning av frågor 13 Nya frågeställningar 14 Verksamhetsrapport april november 2007 15 Gästhamnsverksamhet

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK)

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) MILJÖPLAN JANUARI 2008 MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljön. Miljöplanen ska bidra till att detta mål uppnås. Miljöplanen

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Taxa Småbåtshamnarna 2016

Taxa Småbåtshamnarna 2016 BÅTPLATSER Alla priser inklusive moms och miljöavgift. Förtöjningsområde (Faktureringsunderlag) Längd Bredd Båtstorlek (Rekommenderad) Taxa Småbåtshamnarna 2016 Hyra utan akterförtöjning Hyra med akterförtöjning

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Tillsyn båtklubbar 2012

Tillsyn båtklubbar 2012 Tillsyn båtklubbar 2012 Anneli Åstebro augusti 2012 2012-08-14 1 (5) 1. SYFTE & METOD Under april månad 2012 inspekterades de 6 båtklubbar som finns i Järfälla kommun. Inspektionerna genomfördes som ett

Läs mer

Glädje och ansvar på Didriksdal

Glädje och ansvar på Didriksdal Rev. 2015-06-13 Glädje och ansvar på Didriksdal Komplement till stadgarna för Didriksdals Samfällighetsförening 1. Målsättning med "Glädje och ansvar på Didriksdal". Detta dokument, är ett komplement till

Läs mer

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Båtbottentvättning av fritidsbåtar Båtbottentvättning av fritidsbåtar Riktlinjer augusti 2012 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10 Båtbottentvättning av fritidsbåtar Riktlinjer augusti 2012 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10

Läs mer

Miljöinformation. Från Harald Mårtensson, SBU / Miljökommitté och Blekinge Båtförbund

Miljöinformation. Från Harald Mårtensson, SBU / Miljökommitté och Blekinge Båtförbund Miljöinformation Från Harald Mårtensson, SBU / Miljökommitté och Blekinge Båtförbund Vi måste hjälpas åt med att minimera båtlivets negativa miljöeffekter. Vi måste kräva miljöanpassade produkter! Varför

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Havs- och vattenmyndigheten Bildades 1 juli 2011 Frågor från

Läs mer

SMBF:s miljökonferens 2011-10-13

SMBF:s miljökonferens 2011-10-13 SMBF:s miljökonferens 2011-10-13 1991-1994: Projekt tillsammans med fritidsförvaltningen och SMBF. Projektet utmynnade i skriften Råd enligt miljöskyddslagen om avfallshantering vid småbåtshamnar. 1996:

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Diskussionsunderlag årsmöte 2011

Diskussionsunderlag årsmöte 2011 Diskussionsunderlag årsmöte 2011 Hur hanterar vi tillväxten i klubben? Fler båtar på tisdagstävlingarna ställer ger längre tid innan alla båtar kommer upp på kajen. Styrelsens förslag är att i steg ett

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

TILLSYN ÖVER BÅTKLUBBAR I STOCKHOLMS LÄN CHECKLISTA VID INSPEKTION

TILLSYN ÖVER BÅTKLUBBAR I STOCKHOLMS LÄN CHECKLISTA VID INSPEKTION TILLSYN ÖVER BÅTKLUBBAR I STOCKHOLMS LÄN CHECKLISTA VID INSPEKTION Inspektionsdatum Båtklubb/Varvsförening Representant/representanter Verksamhetsutövare Organisationsnummer Postadress E-post Telefon Besöksadress

Läs mer

Yttrande över Fördjupad översiktsplan för området från Sjösa till Vålarö, Nyköpings Kommun, Dnr SHB 08/15.

Yttrande över Fördjupad översiktsplan för området från Sjösa till Vålarö, Nyköpings Kommun, Dnr SHB 08/15. 1(3) Saltholmen, 2010-06-30 Till Nyköpings kommun Samhällsbyggnad 611 83 Nyköping Yttrande över Fördjupad översiktsplan för området från Sjösa till Vålarö, Nyköpings Kommun, Dnr SHB 08/15. Brannebol Bryggförening

Läs mer

Utsläppsförbudets 10 i topp Miljökväll SXK

Utsläppsförbudets 10 i topp Miljökväll SXK Utsläppsförbudets 10 i topp Miljökväll SXK 2015-12-10 Lina Petersson Sakkunnig båtlivets miljöfrågor Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Utsläppsförbudets Tio i topp 1. När, var och vilka

Läs mer

Välkomna! Tyresö Strands Båtklubb. 2014-03-18 Medlemsmöte TSBK 1

Välkomna! Tyresö Strands Båtklubb. 2014-03-18 Medlemsmöte TSBK 1 Välkomna! Tyresö Strands Båtklubb 2014-03-18 Medlemsmöte TSBK 1 Syfte med mötet Att informera om dagsläget för båtklubbens utveckling Att få höra medlemmarnas åsikter Att besluta om vilken brygglösning

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde

Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde Regler Diarienummer: KS 2007/1153 Dokumentansvarig: Hamnverksamheten, Enhetschef Datum för beslut: 2008-05-29 Handläggare: Lars Remler

Läs mer

Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder

Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder Allmänna funktions-, skötsel- och tillsynskrav Stränderna i Ängelholms kommun lockar årligen över många tusen besökare. Den positiva upplevelsen för besökaren

Läs mer

Båtbottentvätt. Tips och idéer för alla som vill anlägga en båttvätt

Båtbottentvätt. Tips och idéer för alla som vill anlägga en båttvätt Båtbottentvätt Tips och idéer för alla som vill anlägga en båttvätt Varför investera i en båtbottentvätt? 2 Lite fakta om båtbottenfärger Flera av ämnena i båtbottenfärgerna är mycket skadliga för vattenlevande

Läs mer

Skrovmålet 2018/ oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen

Skrovmålet 2018/ oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen Skrovmålet 2018/20 Nationell Båtmiljökonferens 19 oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen Båtlivets miljöfrågor Toalettavfall Ren båtbotten Båtmiljörådet Båtmotorer/Alkylat

Läs mer

ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att TYVÄRR HAR BÅTLIVET EN BAKSIDA. VET DU HUR DIN HÄLSA PÅVERKAS av

ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att TYVÄRR HAR BÅTLIVET EN BAKSIDA. VET DU HUR DIN HÄLSA PÅVERKAS av Ibåtliv VISST ÄR DET UNDERBART! Sommar och dags för båtliv igen. Inget slår känslan under en färd ut över glittrande, blått vatten. ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att vara ute på sjön är ett av våra största

Läs mer

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN JORDÄGARE Fritidsstugeföreningen Kopparmora ek. förening ARRENDATOR 81 40 00-6860 Kopparmora Båtklubb Box 71 139 22 Värmdö ARRENDESTÄLLE BAKGRUND Del av fastigheten Kopparmora

Läs mer

BADPLAN i Kristianstads kommun

BADPLAN i Kristianstads kommun BADPLAN i Kristianstads kommun 2003-2010 Bakgrund Kristianstads kommun har en cirka 45 kilometer lång kuststräcka som sträcker sig från Tosteberga i norr och till Juleboda i söder. Detta utgör en av kommunens

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Syfte...4 Bakgrund...5 Genomförande...7 Resultat...8. Intervjuer...8 Vikten av samarbete...9 Det finska exemplet...11

Syfte...4 Bakgrund...5 Genomförande...7 Resultat...8. Intervjuer...8 Vikten av samarbete...9 Det finska exemplet...11 Tvätta & Tömma en studie av förutsättningarna för nyetablering av båtbottentvättar och mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms län Stiftelsen Håll Sverige Rent December 2009

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Enkät strandnära områden i Koviksudde och Skeviksstrand. Inledning och bakgrund

Enkät strandnära områden i Koviksudde och Skeviksstrand. Inledning och bakgrund Inledning och bakgrund Stora Kovik vägförening innehar och förvaltar områdets vägar och den mark som vägföreningens medlemmar äger tillsammans. En del av denna mark sträcker sig längs områdets strandlinje

Läs mer

KFN 2009:10 PROTOKOLL. Tid: måndag den 9 mars klockan Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161.

KFN 2009:10 PROTOKOLL. Tid: måndag den 9 mars klockan Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161. 2009-03-25 KFN 2009:10 PROTOKOLL Båtrådet Nr 1/ 2009 Tid: måndag den 9 mars klockan 17.30 19.45 Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161. Närvarande: Carl-Johan Gestrup Bo

Läs mer

PM Kostnadskalkyl Borstahusens hamn

PM Kostnadskalkyl Borstahusens hamn Sid 1(4) Daterad 2016-11-14 Er ref: Gesa Hildebrand Vår ref: Lars Hammar Uppdragsnr: 7016_1007 PM Kostnadskalkyl Borstahusens hamn Structor Mark Malmö AB Org nr 556794-1132 Rundelsgatan 16 Tel: 040-20

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Hej! Vi tackar för era översända frågor och har gjort vårt bästa för att besvara dem så tydligt vi kan. Hör gärna av er om ni vill ha kompletteringar eller vill veta mer. Följande frågor skulle vi vilja

Läs mer

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna.

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna. Vision Falsterbokanalen. Bakgrund Sjöfartsverkets och Vellinge kommuns avsiktsförklaring att utveckla området kring Falsterbokanalen kommer att påverka Falsterbokanalens båtklubbs framtid. Kommunen gav

Läs mer

RÄDDA SKÄRGÅRDSHAVET GENOM ATT KLUBBA RÄTT. Hur kan kommunen skydda vattnen?

RÄDDA SKÄRGÅRDSHAVET GENOM ATT KLUBBA RÄTT. Hur kan kommunen skydda vattnen? RÄDDA SKÄRGÅRDSHAVET GENOM ATT KLUBBA RÄTT Hur kan kommunen skydda vattnen? AVLOPPSVATTNET I KOMMUNCENTREN Förstahandslösningen är kommunala avloppssystem. Avloppsvattenhanteringen bör förbättras i synnerhet

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Lina Petersson Sakkunnig miljö Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Vad tycker du? För 50 år sedan hade man en annan syn på

Läs mer

Ombyggnadsplan Västanfors Båtklubb Medlemsmöte

Ombyggnadsplan Västanfors Båtklubb Medlemsmöte Ombyggnadsplan Västanfors Båtklubb Medlemsmöte 2014-06-15 Västanfors Båtklubb 2014 Var är vi och vart vill vi gå? Bygglovet Agenda Upplåtelseavtalet Varför vi måste ändra på det? Arrende av hamnområdet.

Läs mer

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter.

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Välkommen Till en temakväll där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Vad är det som gäller? Båtuppläggningsplatserna är förgiftade, spridningen

Läs mer

Varför ska vi vara med i SMBF?

Varför ska vi vara med i SMBF? Saltsjön-Mälarens Båtförbund BÅTLIVSFRÄMJANDET Varför ska vi vara med i SMBF? Foto: Kenneth Svensson SMBF har som verksamhet och mål att främja båtlivet och hjälpa medlemmar till förbundet med de frågor

Läs mer

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD den kommunala bostadsförmedlingen SÅ FUNGERAR DET HUR ANMÄLER JAG MIG? Du anmäler dig till bostadskön genom att fylla i en ansökan på vår webbplats - www.boplatssyd.se

Läs mer