Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014"

Transkript

1 Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun Juli 2014

2 Sammanfattning I Kungälvs kommun finns det cirka 6000 båtplatser, varav 4789 på bryggor med minst 6 båtplatser. Uppskattningsvis står lite drygt 1100 personer står i kö för båtplats och kommunens genomsnittliga kötid är 11,1 år. För hamnarna Marstrand och Nordön är motsvarande siffra 6 respektive 10 år. Cirka 300 av personerna i kö får dock hyra i andrahand. Det finns lediga båtplatser i kommunen, men dessa är ofta för grunda för annat än ekor. Den genomsnittliga kostnaden för en båtplats i kommunen är 3040 kr per år. Inventeringen innefattade 52 hamnar, varav hälften har färre än 50 platser. Marstrand och Nordön disponerar tillsammans över hälften av båtplatserna i kommunen. Majoriteten av hamnarna drivs genom föreningar som ofta är kopplade till samfälligheter eller bostadsområden. Detta gör att knappt hälften av båtplatserna i kommunen är tillgängliga för samtliga kommuninvånare. Flera av hamnarna har planer på utbyggnation, om samtliga genomförs skulle det resultera i cirka 200 nya båtplatser. Då är inte kommunal exploatering kring Marstrand-Koön medräknad. Båtpooler samt båtplatser på land bör undersökas som möjligheter att ge fler chans till båtliv. 2

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 4 2. Metodbeskrivning 4 3. Resultat Båtplatser Småbåtsplatser Hamnstorlek Organisationsform Båtplatskostnader För vem? Båtplatsköer och andrahandsuthyrning Hamnfaciliteter Bryggtyper Livbojar och stegar El, vatten och toaletter Avfallshantering och vinterförvaring Sugtömning Sjösättning och upptagning Spolplattor Parkering Badstränder Muddring Utbyggnadsplaner Diskussion 15 Bilaga 1 16 Referenser 17 3

4 1. Bakgrund och syfte I enlighet med översiktsplanen ställer sig kommunen positiv till att bevara och vidareutveckla mindre hamnanläggningar längs med kusten, förutsatt att det inte står i konflikt med annan vattenanvändning. För fortsatt arbete med detta behövs det dock ny och uppdaterad kunskap om Kungälvs hamnanläggningar samt båtplatsbehovet. Följande syfte beskriver målet med projektet. Att få en bättre bild av båtplatsbehovet i kommunen och öka kunskapen om hamnanläggningarnas standard. 2. Metodbeskrivning I början av mars 2014 sammanträdde representanter från olika delar av kommunens samhällsbyggnadskontor för att diskutera projektets syfte och utformning. Begränsningen sattes till att enbart räkna med båtplatser tillhörande bryggor med minst 6 båtplatser. En båtplats ansågs vara En förtöjningsplats vid brygga med möjlighet till akterfäste där en normalstor eka kan ligga utan att hamna på botten vid lågvatten eller vad hamnrepresentanter räknade som båtplats i sin hamn. För att kunna göra en bättre bedömning av båtplatsbehovet inbegrep även projektet att försöka få in namnlistor från de största båtplatsköerna. En första översikt för att hitta hamnarna gjordes via satellitbilder. Under projektets gång lades det till/togs det bort hamnar från listan. Vid översikten prickades även de hamnar med färre än sex båtplatser in för att kunna uppskatta hur många båtplatser som finns totalt. Hamnarna numrerades från norr till söder för strukturens skull. Nästa skede var att försöka identifiera hamnarna man hittat på satellitbild, samt hitta kontaktuppgifter till hamnen via fastighetsägare och Google. Då inventeringen innefattade kartläggning av båtplatsköerna var det nödvändigt att komma i kontakt med en hamnrepresentant för varje hamn. Brev om besökstid skickades ut en vecka i förväg till de hamnar där kontaktuppgifter hittats. Uppskattningsvis hittades kontaktuppgifter till hälften av hamnarna innan inventeringen drog igång. Vid samtliga hamnbesök användes en inventeringsmall för en likvärdig bedömning, se Bilaga 1. Om ingen hamnrepresentant mötte upp (vilket var fallet i ungefär hälften av besöken dit brev skickats) fästes ett anslag om att besök hade ägt rum och att man gärna fick kontakta projektansvarig. Om kontaktuppgifter fanns ute vid hamnen noterades självklart det. Innan midsommar var responsen på anslagen dålig, men efter helgen återkopplade cirka en tredjedel. Många av hamnarna fotograferades även för dokumentation. I de fall där hamnrepresentant saknats gällde det att försöka få kontakt med hamnen via mejl eller telefon för att komplettera saknade uppgifter. Projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling i norra Bohuslän genomförde en inventering av båtplatserna i kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum under perioden i. Även Göteborg presenterade 2007 siffror på antalet båtplatser i sin kommun ii. I resultatet och analysen av Kungälvs inventering används data från ovannämnda rapporter för att jämföra över kommungränserna. Då begränsningen av antalet båtplatser per brygga (>=6) skiljer sig mellan Göteborg och övriga kommuner finns inte Göteborg representerad i tabelldata som presenteras i resultatet. Hänsyn ska tas till att uppgifter från dessa rapporter är några år gamla. Totalt tog projektet 250 timmar att genomföra. 4

5 3. Resultat 52 hamnanläggningar uppfyllde kraven för att vara med i inventeringen. Nedan listas hamnarna samt de hamnar som besöktes på de större öarna. Karta 1. Inventerade hamnar 1. Norra Aröds hamn 2. Namn saknas 3. Vadholmens bryggfö. 4. Gyldenlöwa bryggfö. 5. Namn saknas 6. Aröds samfällighetsfö. 7. Krons Brygga 8. Bostadsfö. Årsnäs 9. Råholmens bryggor 10. Olaussons brygga 11. Rörtången 12. Arnes Pir 13. Strandföreningen 14. Lökebergs småbåtshamn 15. Mellangården 16. Saltskärsvägen 17. Tjuvkils småbåtshamn 18. Spaghamn 19. Kockholmen 20. KMS Nordön 21. Instölid ideell förening 22. Tjällvikens stugförening 23. Bryggan i Skuteviken 24. Djupudden 25. Ingelas brygga 26. Instön UPA 27. Hedens eko. förening 28. Otterlyckan 29. Instö hamn 30. Marstrand 31. Ringens varv 32. Postbryggan 33. Tjuv kile hamnförening 34. Lycke småbåtshamn 35. Tofta 36. Hjelms bryggor 37. Kovikshamn norra 38. Kovikshamn södra 39. Sjöhåla båtförening 40. Sundhammars Marina 41. Vedhall 42. Glöskärs byalag 43. Brattegården 44. Dalens Båtklubb 45. Vråkärrs båtklubb 46. Korseberget 47. Västvarv 48. Patrikssons varv 49. Gillholms marina 50. ROTH Marine 51. Runsvallens båtklubb 52. Kungälvs småbåtshamn 53. Gulf 54. Lövön 55. Brattön 56. Klöverön 57. Klöveröns gästhamn 58. Fjällsholmen 59. Brunskär 5

6 3.1 Båtplatser Inventeringen visade att det totalt finns nästan exakt 6000 båtplatser i kommunen. Detta inkluderar 351 gästhamnsplatser 1, 391 platser på större bryggor på öarna 2, ett 30-tal båtplatser kopplade till serviceverksamhet samt uppskattningsvis platser på mindre bryggor. De återstående 4789 båtplatserna finns vid bryggor större än sex båtplatser på fastlandet. Nedan ser vi data från inventeringen jämfört med kommunerna i Kustzonsprojektet. Antal båtplatser totalt Antal kommunala båtplatser Sotenäs Strömstad Tanum Lysekil Munkedal Kungälv Figur 1. Antalet båtplatser i respektive kommun tillhörande bryggor med minst 6 båtplatser. Motsvarande siffra för Göteborgs Stad var år 2007 (med 10 platser som undre gräns). Sotenäs Strömstad Tanum Lysekil Munkedal Kungälv Figur 2. Munkedal är den enda kommunen som saknar kommunala båtplatser. I jämförelsen kommer Kungälv på fjärde plats i antalet båtplatser totalt. Kungälv har 8,80 kommuninvånare per båtplats och 28,2 båtplatser per kilometer kuststräcka, vilket är lite fler respektive färre än snittvärdet 3. Även antalet kommunala båtplatser ligger lite under snittet. Större båtplats 92% Småbåtsplats 8% Diagram 1. Andelen småbåtsplatser Småbåtsplatser Värt att notera är andelen små båtplatser i kommunen, det vill säga båtplatser där uppskattningsvis bara ekor utan styrpulpet kan lägga till. Till dessa båtplatser är efterfrågan generellt lägre och i många hamnar finns det dessutom lediga småbåtsplatser. Uppskattningsvis 8 % av de inventerade båtplatserna (vilket motsvarar cirka 380 stycken) kan räknas som en småbåtsplats. Utan någon exakt data som grund uppskattas cirka en tredjedel av dessa platser vara outnyttjade. 1 Gästhamnsplatser finns idag i Marstrands småbåtshamn, Kungälvs småbåtshamn och Klöveröns båtvarv. Även KMS Nordön tillhandahåller gästhamnsplatser men bara då ordinarie båtplatsägare inte nyttjar platsen. 2 Öar som inventerats är Lövön, Brattön, Klöverön, Fjällsholmen och Brunskär. 3 Övriga kommuners värden: Sotenäs 2,8;62,6, Strömstad 4,8; 32,4, Tanum 4,7; 31,7, Lysekil 4,7; 35,2, Munkedal 21,77; 22,2. Kuststräckan på öar är inte medräknad. 6

7 3.2 Hamnstorlek I Kungälvs kommun varierar storleken på hamnarna mycket. Många är små med bara ett 20-tal platser och bara sju hamnar har fler än 100 båtplatser. Nedan följer karta och diagram för att illustrera storleksfördelningen. Karta 2. Fördelningen av stora och små hamnar. Båtplatsfördelning Hamnstorlek 4% 14% 6 till till till till % 16% 1000 till % 6 till till till till till 1300 Diagram 2. Hälften av båtplatserna i Kungälv finns i de stora hamnarna Marstrand och Nordön. Figur 3. De flesta hamnarna i Kungälv har färre än 50 båtplatser. 7

8 3.3 Organisationsformer En majoritet av de inventerade hamnarna är föreningsdrivna genom samfällighetsföreningar eller ideella föreningar. Det är i stor utsträckning dessa hamnar som redovisades som små på föregående sida. Föreningen KMS Nordön är undantaget då föreningen driver den näst största hamnen med sina 1261 båtplatser. Utöver föreningsdrift (30) förekommer även aktiebolag (7), stiftelse (1), kommunal-(2) samt privat drift (12 4 ). Fem av de sju aktiebolagen har serviceverksamhet såsom motorservice och upptagning, fyra av dessa är lokaliserade längs med Nodre Älv och har en kundkrets även utanför kommunen. Instö hamn och Sundhammars Marina är aktiebolag utan serviceverksamhet. Karta 3. Instö hamn, Sundhammars Marina, Västvarv, Patrikssons varv, ROTH Marine, Gillholms Marina och Ringens Varv är hamnarna med organisationsformen aktiebolag. Även Klöveröns Båtvarv är ett aktiebolag men är inte med på kartan då det inte ligger på fastlandet. Kungälvs kommun har två anläggningar; Marstrands hamn och den betydligt mindre Kungälvs Småbåtshamn. Totalt erbjuder kommunen 1167 båtplatser för kommuninvånarna, vilket motsvarar en fjärdedel av utbudet. I Tofta driver Västkuststiftelsen en liten hamnanläggning med 12 båtplatser för boende på Kråkerö. 4 För objekt 46, Korseberget, saknas data om organisationsform, utbyggnadsplaner m.m. Istället har det gjorts ett antagande att hamnen är privat och bara är tillgänglig för närboende. 8

9 Båtplatser och organisationsform Mindre förening 1535 Kommunala 1167 KMS Nordön 1261 Aktiebolag 206 Privatdrivna 620 Diagram 3. Mer än hälften av kommunens båtplatser drivs av föreningar, varav KMS Nordön är den absolut största aktören. 3.4 Båtplatskostnader Medelkostnaden för en båtplats i kommunen ligger på 3040 kr per säsong 5, beräknat från ett stort variationsspann. Från någon hundralapp om året för föreningsskötta båtplatser kan man få betala flera tusenlappar för en liknande plats vid något av varven. I vissa fall har båtplatsägaren även betalat en engångssumma för att bli andelsägare i föreningen. De kommunala platserna kostar i snitt 750 kr breddmeter, vilket placerar Kungälv på plats 35 av 58 i billigaste kustkommunen i Sverige 6iii. Snittkostnad båtplats Snittkostand båtplats Antalet båtplatser i hamnen Figur 4. Diagrammet visar spridningen av snittkostnader hos olika stora hamnar. Marstrands småbåtshamn och KMS Nordön ligger utanför intervallet i diagrammet på grund av sin storlek. 5 Beräknat genom att multiplicera kostnaden med antalet båtplatser i hamnen, därefter summerat ihop värdet från alla hamnar och slutligen dela med det totala antalet båtplatser i kommunen 6 Billigast var Arboga med 100 kr breddmetern och dyrast var Malmö med 1632 kr breddmetern. 9

10 3.5 För vem? KMS Nordön är en av de fåtal hamnarna där vem som helst får ställa sig i båtkö och ha sin båt. Undantag aktiebolagen och de kommunala hamnarna prioriterar nästan samtliga hamnar närboende. Även på Marstrand fördelas 30 % av de lediga båtplatserna till närboende. I diagrammet nedan påvisas att nästan hälften av platserna i kommunen är tillgängliga för samtliga kommuninvånare. Tillgänglighet Vem som helst 45% Närboende prioriteras 55% Diagram 4. Av 4789 båtplatser i kommunen är 2140 tillgängliga för alla att söka Karta 4. Röda och blå prickar representerar hamnar där närboende prioriteras respektive där endast närboende får ha båt. Där närboende prioriteras tillhör ungefär 90 % av platserna närboende. Svarta prickar är hamnar som är tillgängliga för alla i kommunen. För hamnar som är öppna för alla kommuninvånare är tillgänglighet viktigt. Marstrand, Ringens Varv, Instö hamn, Nordön, Kockholmen, ROTH Marine, Gillholms Marina och Kungälvs småbåtshamn har närhet till relativt regelbunden kollektivtrafik under sommarhalvåret och har markerats i kartan nedan. Alla dessa hamnar med undantag Marstrand har även kunder utanför kommungränsen. På Nordön uppskattas bara hälften av båtplatsägarna vara kommuninvånare. Karta 5. Allmänna hamnar med kollektivtrafikförbindelse ligger på väg ut mot Marstrand eller i Nordre Älv. 10

11 3.6 Båtplatsköer och andrahandsuthyrning Summan av samtliga hamnars kölistor i kommunen uppgår till 1216 personer. Då kölistor från Rörtången, Tjuvkil, Marstrand, Nordön och Sundhammar jämfördes uppskattade man att kön kunde reduceras med ett 50-tal personer, då några var uppskrivna på flera kölistor samtidigt. Om flera listor varit tillgängliga hade den totala kölängden antagligen kunnat kortas ytterligare. En annan orsak till kölistornas längd kan vara att många verkar stå i kö utan att vara i behov av båtplats. Exempelvis kan man ha fått en båtplats på annat håll utan att stryka sig från andra listor. Vissa hamnar undviker enkelt detta fenomen genom att ta ut en köavgift på någon hundralapp per år. Karta 6. Prickarnas storlek motsvarar kölängden. De absolut längsta köerna finner man till Marstrand och Nordön med 380 respektive 500 personer i kö. Här kan det ta mellan 6 och 10 år innan man får en plats. Andra hamnar med ganska långa kölistor är Rörtången och Hjelms bryggor. Det ska dock betonas att korta köer inte har någon direkt koppling till kort kötid. Mindre hamnar har mindre rullans och får kanske bara någon enstaka plats ledig per säsong. Det är ofta här det är som längst kötid. Rullansen av förstahandsplatser i kommunen beräknas vara runt 100 per år, varav Nordön och Marstrand tillsammans står för ungefär hälften. Vid beräkning av den genomsnittliga kötiden i kommunen erhålls ett värde på 11,1 år om man idag skulle ställa sig i en slumpvis vald båtplatskö 7. Samtidigt upplever ett antal hamnägare att trycket ändå minskat något det senaste åren 8. Något som uppkommit under inventering är att storleken på kommuninvånarnas båtar är ett stort hinder när man vill skaffa båtplats. Även om hamnarna kan erbjuda plats är det inte alltid att platsen är tillräckligt stor. Den vanliga båtplatsen på 2,5 breddmeter tillgodoser inte längre alltid behovet. Detta har resulterat i att många hamnar idag har separerade kösystem beroende på hur stor båt man har. Andrahandsuthyrning av båtplatser är en vanligt förekommande företeelse bland kommunens hamnar och ett sätt att utnyttja kapaciteten till fullo. Ur inventeringen har det framkommit att runt 330 båtplatser i hyrs ut på detta sätt varje år. Det är vanligt att hamnarna kräver att båtplatsägaren ska stå i kö till förstahandsplats i hamnen för att få hyra, men i vissa hamnar är det helt upp till båtplatsägaren. Uppfattningen är ändå att andrahandsuthyrningen är etablerad och välfungerande i kommunen och bör ses som en viktig pusselbit i arbetet för att tillgodose båtplatsbehovet. Sammankopplar man andrahandsuthyrning och dubbla kölistor med den totala båtplatskön kvarstår ungefär 850 personer i kö utan båtplats, varav 750 med anknytning till Kungälv. (kötid antal köare) 7 hamnar Beräknades genom antal i köare i kommunen totalt 8 Det finns ingen uppgift om hur mycket köerna minskat och det var som sagt inte alla hamnägare som upplevt detta. 11

12 3.7 Hamnfaciliteter Bryggtyper Under inventeringen noterades antalet bryggor i hamnanläggningen, vanligtvis fanns det bara en eller två. Mer än hälften av de besökta bryggorna i kommunen är pålbryggor, samtidigt som det successivt verkar ske en övergång till flytbryggor i de flesta hamnar. Bryggtyper Flytbrygga Pålbrygga Livbojar och stegar I enlighet med räddningstjänstens riktlinjer bör Diagram % av bryggorna är flytbryggor. livbojar finnas tillgängliga vid samtliga hamnanläggningar, samt räddningsstege där behov finns. 33 av 52 hamnar hade tillgängliga livbojar medan endast 18 hamnar hade räddningsstegar. Dock kan behovet av räddningsstege variera, det är då räddningstjänstens uppdrag att bedöma om tillgången är tillfredsställande. Båtplatser med el- och/eller vattentillgång Inget 24% El 8% Vatten 7% Vatten och el 61% Diagram 6. Då facilitetsnivån ofta ökar med ökande hamnstorlek har tre femtedelar av båtplatserna i kommunen nära till både el och vatten El, vatten och toalett Elva hamnar i kommunen har både el och vatten i anslutning till båtplatserna, sju har bara el och två har bara vatten. Om man däremot använder båtplatser istället för hamnar som bas ökar tillgängligheten drastiskt. Det är få hamnar som har toaletter till båtplatsägare, Marstrand, KMS Nordön, Lökeberg, Rörtången, Hjelms bryggor, Kovikshamn norra, Dalens båtklubb och hamnarna med varvsverksamhet är undantagen. Bryggorna ute på Vadholmen i norra Kungälv har dock den kommunala toaletten kopplad till badplatsen i närheten Avfallshantering och vinterförvaring Soptunnor för hushållssopor tillhör ovanligheterna, endast 12 av hamnarna har detta. Hantering av miljöfarligt avfall är också relativt ovanligt men finns hos de flesta större anläggningar. Undantaget är Västvarv och Patrikssons varv som hänvisar till Kärna miljöstation. I samband med vinterförvaring kan det vara extra angeläget att hamnen har fungerande avfallshantering, se kartan till höger. I många föreningsstadgar står det dock att varje båtplatsägare ansvarar för sitt personliga avfall. En majoritet av vinterförvaringen sker på gräs eller grusytor. Karta 7. Vinterförvarande hamnar med eller utan miljöstation. 12

13 3.7.5 Sugtömning Från och med 1 april 2015 kommer det vara förbjudet att tömma toalettavfall i havet. I samband med det har trycket ökat på kommunens hamnar att erbjuda sugtömning av båttoaletterna. Det är Transportstyrelsen som kommer att ansvara för tillsyn av detta, men än så länge saknas tydliga riktlinjer kring vilka hamnar som måste anskaffa en anordning. I nuläget finns det sex stycken i kommunen; två på Marstrand, två på Nordön, en vid Ringens varv och en vid ROTH Marine. Vedhall har fått LOVA-bidrag 9 för sugtömning och vid Kungälvs småbåtshamn planeras ytterligare en anläggning. Förutsatt att ingen båtägare olagligt släpper ut sitt toalettavfall är det osäkert om dessa anläggningar kommer att räcka för att täcka behovet. Många hamnar väljer att avvakta i väntan på tydligare restriktioner, då installation och drift av sugtömning inte är gratis Sjösättning och upptagning När större båtar ska lyftas upp eller ner i vattnet behövs kranar eller truckar som kan hantera ett många ton. Lyftanordningar som dessa finns på 11 ställen i kommunen, inklusive i Marstrand för de kommunala båtplatserna 10. Ramper fungerar bra för sjösättning av mindre båtar och finns vid 19 platser runtom i kommunen 11. Det finns ett utbrett samarbete mellan hamnar och båtplatsägare gällande sjösättning och upptagning. Det går oftast utmärkt att sjösätta sin båt med kran eller truck i en annan hamn än sin egen och hamnar som har ramper låter ofta utomstående nyttja den i utbyte mot en mindre avgift. Rörtången, Nordön och Marstrand är exempel på hamnar där vem som helst får lägga i sin båt Spolplattor I samband med båtupptagning spolas båtbotten för att få bort alger m.m. Då är det vanligt att giftig bottenfärg sköljs med ut i vattnet. För att förhindra allt för höga giftkoncentrationer i hamnvattnet har en del hamnar installerat spolplattor där det använda vattnet renas innan det går vidare ut i havet. Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer uppmanar hamnar med fler än 30 tvättar per år att installera reningsanläggningar iv. Ringens varv, Marstrand, Nordön, Gillholms Marina och ROTH Marine har spolplattor. I skrivandets stund har Patrikssons Varv tillsammans med Västvarv fått LOVA-bidrag för spolplatta men ännu inte bygglov. En relativt allmän uppfattning bland hamnarna verkar vara att spolplattor är för dyra i proportion till effekten. När det gäller spolplattor, sugsstationer och hantering av avfall är det en fråga för miljömyndigheten att bedöma behov av kompletterande åtgärder. Bild 1. Spolplatta på KMS Nordön. I bakgrunden syns sjösättning av båt med kran. 9 LOVA-bidrag delas ut till lokala vattenvårdsprojekt av länsstyrelsen 10 Kran/truck finns vid Nordön, Marstrand, Ringens varv, Lycke Småbåtshamn, Kovikshamn Norra, Arnes pir, Vråkärr, Västvarv, Patrikssons Varv, Gillholms marina och Roth Marine. 11 Ramp finns vid följande hamnar; Aröds samfällighetsförening, Årsnäs, Rörtången, Lökeberga, Tjuvkil, Nordön, Ingelas brygga, Instön UPA, Marstrand, Tjuv Kile Hamnförening, Lycke småbåtshamn, Tofta, Hjelms bryggor, Kovikshamn södra, Sundhammar, Vedhall, Brattegården, Dalens båtklubb och Runsvallens båtklubb. 13

14 3.7.8 Parkeringsplatser 32 av hamnarna har parkeringsplatser i anslutning till hamnen. Ofta är det på närliggande gruseller gräsytor Badstränder I kommunens översiktsplan ställer sig kommunen positiv till utbyggnad av hamnanläggningar så länge det inte stör annan vattenanvändning. Med det syftet gjordes därför en förteckning över hamnar med närliggande badstrand: Vadholmens bryggor Rörtången Strandföreningen Lökeberg Nordön Tjällviken Instön UPA Kovikshamn Sundhammar Muddring På många ställen i kommunen är det långgrunt, vilket gör att muddringsbehovet ökar. Totalt 16 av 52 hamnar muddrar regelbundet eller skulle behöva muddra för att bevara hamnens kapacitet. För muddring behövs tillstånd vilket inte alla hamnar får. I det sammanhanget kan det vara ett problem att Kungälv saknar en godkänd plats för tippning av muddermassor. 3.8 Utbyggnadsplaner Det stora trycket på båtplatser i kommunen gör att en del hamnar överväger expansion för att öka kapaciteten. Kommunala projekt kring Marstrand såsom byggnation av vågbrytare och eventuell exploatering av Mjölkekilen i samband med Entré Marstrand förväntas kunna öka kapaciteten rejält. Lökebergs utbyggnadsplaner gällande vågbrytare, nya flytbryggor och ett 60-tal parkeringsplatser ligger för närvarande hos Miljödomstolen. Även Vedhall har sedan 2003 jobbat för att expandera hamnen med ett 70-tal platser. Andra aktörer som vill utöka med några platser är Råholmens bryggor, Rörtången, Bryggan i Skuteviken, Djupudden, Tofta och Årsnäs. Därutöver planerar både Västvarv, Gillholms Marina och ROTH Marine utbyggnad för förvaringshallar. ROTH Marine vill också införa sommarförvaringsplatser där båtägare innan utfärden beställer sjösättning. På så vis kan fler båtplatser skapas. Om man räknar med att utbyggnadsplanerna blir verklighet kan man uppskatta att ungefär 200 nya båtplatser kommer skapas exklusive påtänkta båtplatser vid Marstrand-Koön. Dessutom finns det hamnägare som uppgett att de inte vill bygga ut själva men som kan tänka sig låta kommunen göra det på deras mark Exempelvis Kockholmen, Ingelas brygga och Brattegården. 14

15 4. Diskussion De 6000 båtplatserna i kommunen räcker inte för att tillgodose efterfrågan, Kungälv behöver fler båtplatser. I nuläget finns det flera aktörer som är villiga att utöka sin verksamhet, något som inte alltid är lämpligt ur miljö-eller planeringssynpunkt. Utbyggnad av hamnanläggningar hamnar ofta i konflikt med naturvärden såsom strandskydd och naturreservat. Vad kan det finnas för alternativa lösningar på båtplatsproblemet, om man inte vill bygga ut? Systemet kring sommarförvaring med förbeställd sjösättning som ROTH Marine har påbörjat är ett intressant förslag. Där kan man ha upp till 200 båtplatser på land, kunden behöver bara höra av sig en kort tid innan hen vill ge sig av, så att båten kan sjösättas och läggas på någon av de tillfälliga platserna. Detta bör man följa upp. Även hamnverksamheten i Marstrand har tankar kring båtplatser på land, men där sköter istället privatpersonen sjösättningen via ramp. Företaget Seawave har utvecklat en sjösättningsmaskin som är mer lätthanterlig än bil och som kan delas mellan flera båtplatsägare, denna teknik skulle kunna passa här. Generellt är just båtplatser på land ett bra alternativ; mindre tillsyn och bottenmålning behövs inte. Den stora nackdelen är att det i många fall saknas tillgänglig förvaringsyta för båtar. Båtpooler är en annan modell Seawave har arbetat med, senast samarbetade de med HSB i Stenungsund. Om båtlivet är redo för båtpooler får man vänta och se, men tanken är ganska lockande. Tänk om alla 380 som köar till Marstrand genom köavgiften fick tillgång till en båtpool? För att korta kötiden har diskussioner om en gemensam båtkö på kommunal nivå förts. Där skulle man enklare kunna matcha båtplats mot båtstorlek, och på så sätt få in fler personer. Det är dock tveksamt om detta skulle fungera i praktiken. Däremot kanske det skulle kunna tillämpas för de mindre båtplatserna som ligger tomma, en liten båtplats kan i vissa fall vara bättre än ingen alls. 15

16 Bilaga 1. Inventeringsmall småbåtshamn Formella uppgifter Hamnens namn Numreringsnummer Kontaktuppgifter Organisationsform Fastighetsbeteckning Bryggor och båtplatser Antal bryggor Typ av bryggor Tillträde och köregler Antal båtplatser Varv ekstora Kostnad båtplats Rullans förstahandsplats Andrahandsuthyrning Hur många står i kö Namnlista Servicefaciliteter Tillgång dricksvatten Tillgång el till båt Toalett hamnbesökare Offentliga soptunnor Miljöstation Parkeringsplatser Vinterförvaringsplatser Livboj Möjlighet toalettömning Lyftkran Krävs muddring Ramp Spolplatta Planer utbyggnad Kollektivtrafik Stege 16

17 Referenser i Rapport Båtplatsgruppen, Rapport från projektet Kustzonsplanering och Landsbygdsutveckling i norra Bohuslän, B. Gustafsson och A. Svedberg, ii Småbåtshamn- inventering, Förslag till Översiktsplan för Göteborg- ÖPXX, Samrådshandling. iii Årets båtkommun 2011, Delresultat- kostnad för båtplats i kommunal anläggning, Sweboat iv Bottentvättning av fritidsbåtar, Riktlinjer 2012, Havs- och vattenmyndigheten 2012:10 Författare Helena Helgegren 17

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

Båtplatsundersökning Göteborg. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Göteborg. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Göteborg för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Södra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

Båtplatsundersökning Norra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Norra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Norra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Mässans gata 10, 412 51 Göteborg, Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund År 2002 genomförde

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Kommunerna i norra Bohuslän i samverkan Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Ann-Carin Andersson www.tillvaxtbohuslan.se Vi är attraktiva

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubb (BBK) har en unik hamn- och varvsmiljö. BBK ger medlemmar och deras anhöriga en utomordentlig förutsättning att bedriva ett hälsosamt

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

Våra planer för framtiden

Våra planer för framtiden Våra planer för framtiden 2009 Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Havs- och vattenmyndigheten Bildades 1 juli 2011 Frågor från

Läs mer

Västerås staden som sätter gränser

Västerås staden som sätter gränser Västerås staden som sätter gränser Missade staden något? Traditions & ångfartyget Bore,s avfärd 2012 Foto: Thomas Björklund Staden vid mälaren 2013 Foto: Thomas Björklund 2012 Foto: Thomas Björklund 2012

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil Lysekil invånare i Lysekil för respektive Fallskadorna i Lysekil kostar varje år: Regionens kostnad 4,9 milj. kr Kommunens kostnad 5,0 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 10,1 milj.

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Djupviks hamn i Eksta, ideell förening

Djupviks hamn i Eksta, ideell förening 1 Djupviks hamn i Eksta, ideell förening Gamla kajen med gästhamnskajen utanför. Gästhamnen håller segelbåtsdjup. Övergripande beskrivning. ~ Djupviks hamn ligger i den norra delen av Ekstas långa kuststräcka

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Version: -10-23 Miljöplanens syfte Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

Våra planer för framtiden.

Våra planer för framtiden. Våra planer för framtiden. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Dags att anlägga tömningsstation

Dags att anlägga tömningsstation Dags att anlägga tömningsstation INFORMATION TILL GÄSTHAMNAR OCH BÅTKLUBBAR www.båtmiljö.se för ett miljövänligare båtliv En droppe i havet? VARFÖR ÄR GIFTALGER SÅ FARLIGA? Sverige har ett beting gentemot

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Förslag Småbåtshamnarna inklusive Gästhamnarna 2014 Uppdaterade REGLER Uppdaterade TAXOR

Förslag Småbåtshamnarna inklusive Gästhamnarna 2014 Uppdaterade REGLER Uppdaterade TAXOR TJÄNSTESKRIVELSE Småbåtsavdelningen Datum: 2013-12-10 Förvaltn/enhet:Samhällsbyggnadsförvaltningen/Småbåtsavdelningen. Handläggare: Huvudansvarig Tor Carlsen (0705-39 77 00) med assistans av Per-Gunnar

Läs mer

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter.

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Välkommen Till en temakväll där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Vad är det som gäller? Båtuppläggningsplatserna är förgiftade, spridningen

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

NBS styrelse ser som en av sina uppgifter att informera medlemmarna om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv.

NBS styrelse ser som en av sina uppgifter att informera medlemmarna om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv. NBS miljöarbete En ren och oförstörd natur är en förutsättning för båtlivet! Miljömålen och båtlivet Att uppnå miljömålen innebär enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

Du behöver inte bottenmåla

Du behöver inte bottenmåla 1 Du behöver inte bottenmåla Borsttvätt ger ett bekvämare, miljövänligare och billigare båtliv. Tack vare att båtägaren slutar att bottenmåla. 2 Borsttvättarens budord för miljön: 1. Båtägaren slutar att

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1. Allmänt Båtägare och av honom anlitad personal som nyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa föreskrifter, stadgar och av Föreningen

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Hej! Vi tackar för era översända frågor och har gjort vårt bästa för att besvara dem så tydligt vi kan. Hör gärna av er om ni vill ha kompletteringar eller vill veta mer. Följande frågor skulle vi vilja

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

PROTOKOLL. Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161.

PROTOKOLL. Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161. 2010-04-26 KFN 2010:14 PROTOKOLL Båtrådet Nr 1/ 2010 Tid: tisdag den 20 april klockan 17.00. Plats: Stadshuset, kultur- och fritidskontoret, hus D, plan 4, rum 4161. Närvarande: Carl-Johan Gestrup Bo Knutsson

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Allmänt Styrelserna i Hägerstens Båtklubb och Dalbo Båtsällskap beslutade att ta fram och verka för att en gemensam miljöpolicy som ska gälla för Hägerstenshamnen. Det

Läs mer

Trankokets samfällighet

Trankokets samfällighet Trankokets samfällighet Information till nyinflyttade och medlemmar En sammanställning av de ordningsregler m.m. som gäller inom samfälligheten. 2012 2 Styrelsen hälsar Dig välkommen i Trankokets samfällighet.

Läs mer

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 GREFAB, org. nr. 556185-4109

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 GREFAB, org. nr. 556185-4109 sregionens Fritidshamnar AB 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för 2008-01-01 2008-12-31. Ägareförhållande sregionens Fritidshamnar

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län

Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län Handläggarstöd Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Bakgrund...

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

Erfarenheter och beteende hos båtägare

Erfarenheter och beteende hos båtägare Erfarenheter och beteende hos båtägare resultat av två enkätstudier Maria Elfström Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Syftet med undersökningarna Kartlägga båtägares

Läs mer

Kommentarer till Program C Kuststaden Luleå. Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF

Kommentarer till Program C Kuststaden Luleå. Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF KSSF kommentarer till program C sid 1 av 7 Kommentarer till Program C Kuststaden Luleå Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF För KSSF Anders Olsson Ordförande Mikael Degermark Sekreterare KSSF

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

KMS medlemsenkät 2013. Sammanställning av fria kommentarer.

KMS medlemsenkät 2013. Sammanställning av fria kommentarer. Sammanställning av fria kommentarer. Vad är föreningens/hamnens positiva sidor? Ordning och reda, välordnat, rent och snyggt (65%) Bra läge, bra skyddad hamn 52%) Trevligt, mysigt, bra atmosfär, bra gemenskap,

Läs mer

NR 4 21 AUGUSTI 2005 ÅRGÅNG 28. Stor-större-störst.

NR 4 21 AUGUSTI 2005 ÅRGÅNG 28. Stor-större-störst. KMS-bladet NR 4 21 AUGUSTI 2005 ÅRGÅNG 28 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Stor Större Störst Årsmötet Långt till upptagning Ros och Ris Den lilla stugan Tävlingssektionen Båtlivskommittén Progr.kommittén Nordöhamnen

Läs mer

Thomas Alpner (M) Närvarande (gick 17.44) Pierre Rehnlund (FP) Närvarande Lottie Lord (MP) Närvarande (gick 18.15) Heine Nielsen (UP)

Thomas Alpner (M) Närvarande (gick 17.44) Pierre Rehnlund (FP) Närvarande Lottie Lord (MP) Närvarande (gick 18.15) Heine Nielsen (UP) Minnesanteckning Kallade: Bernt Lundborg (S) beredningsledare Närvarande Patrik Renström (C) vice beredningsledare Närvarande Susanne Jönsson (S) Närvarande (gick 17.20) Maria Emanuelsson (S) Bo Franzon

Läs mer

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter ORDNINGSFÖRESKRIFTER Norrsundet Motorbåtsklubb (Antagen av medlemsmöte den 24 april 2014) BILAGA 3 Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar. Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla ordningsföreskrifter

Läs mer

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt LOVA-bidraget Lokala vattenvårdsprojekt Det är inte längre så lätt att fånga en stor torsk eller en fin ål. Bottnarna dör, vikar växer igen och giftiga algblomningar är något vi fått vänja oss vid. Våra

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

Varje båtägare och besättningsman är skyldiga att följa utfärdade ordningsföreskrifter och styrelsemedlemmarnas anvisningar och tillsägelser.

Varje båtägare och besättningsman är skyldiga att följa utfärdade ordningsföreskrifter och styrelsemedlemmarnas anvisningar och tillsägelser. MARINENS BÅTKLUBB I CARLSKRONA MBKC ordningsföreskrifter GÄLLER FRÅN 2014-10-01 1. Allmänt Marinan på Hattholmen disponeras av medlemmarna i MBKC enligt avtal med Karlskrona Kommun. Kobebus disponeras

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Förslag till förvärv av våra pontoner, expansion av hamnen mm. Ekonomisk kalkyl och försök till riskbedömning.

Förslag till förvärv av våra pontoner, expansion av hamnen mm. Ekonomisk kalkyl och försök till riskbedömning. Förslag till förvärv av våra pontoner, expansion av hamnen mm. Ekonomisk kalkyl och försök till riskbedömning. Arrendeavtal med Danderyds kommun 14.04.2009 5 Avgift Arrendeavgiften uppgår till 395 kr (ex.

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad

Läs mer

Muddring av Hemfjärden

Muddring av Hemfjärden Muddring av Hemfjärden Ett uppdrag för Örebro kommun Historik Fastställt farledsdjup 2,1 m Sjöfartsverkets ansvar för farleden upphörde 1969 Örebro kommun ansvar för underhåll sedan 1970-talet 1 Historik

Läs mer

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07)

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Beställningar Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Underlag som presenteras inför beslut på årsmötet 2014. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben.

Läs mer

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL!

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL! REGLER FÖR SNEDSKÄR Snedskär är Bråvikens Segelsällskaps uthamn. Målet med uthamnen är att vara en replipunkt i skärgården för sällskapets medlemmar och en sommarhamn för dess båtar. För att till lägsta

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Reviderad dagordning till höstmötet tisdagen den 26 november 2013.

Reviderad dagordning till höstmötet tisdagen den 26 november 2013. Reviderad dagordning till höstmötet tisdagen den 26 november 2013. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Val

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 22 maj 2011 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Båtbottenfärger ett miljöproblem

Båtbottenfärger ett miljöproblem Båtbottenfärger ett miljöproblem Användning sedan mycket lång tid tillbaka för att skydda båtskrov från påväxt av vattenlevande organismer Olika aktiva giftiga ämnen har använts: Bly TBT (tributyltenn)

Läs mer

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Båtuppläggningsplats: Båtägare uppmanas att iaktta största varsamhet med till slipen hörande utrustning. Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustningen

Läs mer

Varv för fritidsbåtar i Uppsala

Varv för fritidsbåtar i Uppsala för fritidsbåtar i Uppsala Informationstidning från Uppsala SjösportFöreningars Samarbetskommitté Febr 2014 Information om varvsfrågor med anledning av Uppsala Kommuns förslag till program för södra Åstråket.

Läs mer

PROTOKOLL. Svanviks Båtklubbs ordinarie föreningsstämma 2014-05-04. Svanviks Lada, kl 10:00 11:30. Svanviks Båtklubb

PROTOKOLL. Svanviks Båtklubbs ordinarie föreningsstämma 2014-05-04. Svanviks Lada, kl 10:00 11:30. Svanviks Båtklubb Svanviks Båtklubb PROTOKOLL Svanviks Båtklubbs ordinarie föreningsstämma 2014-05-04 Svanviks Lada, kl 10:00 11:30 1 34 medlemmar hade infunnit sig och Mats Bäcklund öppnade årsmötet. 2 Årsmötets utlysande

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer