Nykarleby samskola. läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951"

Transkript

1 samskola läsåret

2 sainskolla avsl'utar med denna vårtermins utgång sitt trettiooandra läsår. Det gångna året har i alla avseenden varit ett noormalt,arbetsår Ooch ansluter sig därutinnan till de närmast föregående åren. De prooblem skoolan har haft att kämpa med, äro gemens'amma för,de flesta av våra s,kooloor. Lärarbristen är en kroonisk sjukdoom hoos vårt skool'väsen Ooch dess verkningar synas snarare breda ut sig än avtag,a. Att hooppas är, att den nya priv'atskoolföroordningen, som ger större ekoonomisk trygg1het åt priv,atskoollär:arna, i sinoom tid skajtl verka gynnsamt, men många år behövas, innan en jämn/vikt mellan tillgången på lärare Ooch på tjänster kan nås. Eevfrekvens,en vid skolan bar i stoort sett varit densamma SOom fö,regående år. En Oobetydlig minskning i elevantalet har inträffat - 'om tillfähig eller varsande Oom åtstramade ekoonoomiska förhåll.. landen på landsbygden må lämnas Oosagt. Den undervisning i engelska, som påbörjades senast'e läsår, har foortgått så, att kl. V Ooch V detta år undervisats var för sig i enlighet med den l'ärooplan, som den 30 aug fastställdes,av SkOo'styrelsen att gäha tihsvidare. den ny,a planen ökades dessutoom timantalet i finska i kl. V till 4 Ooch i histooria i kl. V likaså till 4, varemoot histooria oj kl. bortföll Ooch sången fick minskat antal timmar. SOom ov,an s'agts har läsåret /Varit av noormal l,ängd. Hösttermine n började den 1 sept.ooch avsl'utades den 18 dec. Vårterminen började den 10 jan. Ooch,avslutas den 31 maj. SpOortlOoV!hölls under tiden febr. Ooch mars. Antalet,arbetsdagar är = 190. Häls'Ootillståndet har varit g,ott. Absentierna ha varit rätt få Ooch i regel koortvarig.a. Utom statsbidrag har skolan åtnjutit understöd från stad Ooch landskoommun samt JepPOo och Munsafa - koommuner. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har även detta år understött skoolans el'evhem. Sedvanliga skoolfester ha hållits. Kur,atOor för elevkoonventet har varit mag. R. StOorå Ooch ordf. ele/ven i kl. V Erik Smeds. SkOolan har varit representer:ad' vid skidtävlingar i Svenska ÖsterbOottens di-

3 ~ strikt och har nått hedrande placering.ar. procenttävlingarna i idrott mellan läroverken uppvisade skolan 100 % deltagande och.omnämndes i tidningspressen. Flickelever ha tillverkat och sålt majvippor för att få medel 'att deltaga i gymnastikfesten i Borgå instundande sommar. nspektion. Undervisningen i gymnastik för Hielmr inspekterade's den 13 d:ec. av gymn. -insp. Annikki Karvonep. Föräldraråd. Gunnar Forsander, lektor, ordf. Karl Finnström, bankdir. Runar ngberg, lektor. da Pensar, fru. Nanny Schwela, fröken. Direktion. John Sundkvist, f. d.kommunalsekr. ordf. Ture Granqvist, lärare, vice ordf. Reinhold Blomqvist, bankdir. Gunnar Fors.ander, lektor. Hannes Nylund, f,aktor. Anton Söderman, dir. cantus. Ake Aström, lektor, elwnom. Erik Ahman, skolans rektor, sekreterare. Lärarpersonal. UUa Anderson, fröken: sång kl. -V. Erik Ekman, stud., lä~are: finska kl. -V, svenska kl. -, gymnastik för goss,ar kl. -V. Helmi Nylund, fröken: huslig ekonomi kl. V-V. Kaj Olin, mat. stud.: matematik kl. -V, kemi kl. V, fysik kl. V. Elna Si,egfrids, fl'u, lärarinna: handarbete kl. -. Runar Stia, p,8;stor: religion kl. -V, engelska kl. V. Margareta Storå, fru, teckningslär;arinna: teckning k. -V, kalligrafi kl. ->-, gymnastik för flickor kl. -V. Ragnar Sto rå, fil. kand.: geografi kl. -V, naturalhistoria kl. -V, hälsolära kl. V. Erik Ahman, fil. mag. skol;ans rektor, 'svenska kl. V-V, tyska kl. -V, engeska kl. V, historia kl. -V. Vikarier Runar Hedberg, pastor, rekto'r, religion kl.,, V. Elly Jern, fröken, 'sacr. min. 'kand. religi,on kl., V. Föreståndarinna för elevhemmet. Helmi Nylund, fröken. Vaktmästare. Uno A. ' Hill, arbetare., 5 Suppleanter. Hugo Casen, köpman. Ragnar Dahlstedt, lärare. Rudolf Holmström, köpman.

4 - - Elevförteckning F n~k riw Elevernas namn d~ 1 Födelseort Hemort nmgs se ar, år kl. Kl.. Klassföreståndare fil. kand. Ragnar Storå. Björnvik, Anita 1939 J wkobstad k Blomqvist, Doris Bäck, Berit 38 Vasa 49 Edman, ngvor - 37 Övermark 50 Englund, Gretel 38 Jakobstad 50, Finnström, Bo Grahn, Gunvor 38 lk. 50 Hedberg, Tomas 39 Helsingfors 50 Helsing, Henry 37 Holm, KUl't 37 lk. 501 Holm, Leif 37 Jakobstad 50 Holmström, Folke Häggblom, nes Hägglöf, J örgen l ) 3b 50 Jungar, Håkan 3 J akobstad 50 Jouper, Gabriel 38 lk. 49 Kelman, Margita Lindholm, Maj-Lis 39 lk. 50 Litens, Kurt Mäenpää, Rainer ' 39 lk. Nykårleby lk. 50 Nordlund, Ulf 38 Helsingfor s 49 Nyblom, Sven OlsQ'n, Stina Salonen, Arvo 40 Masku 50 von Schantz, Berndt 40 Jakobstad 50 Still, Mårit 39 lk. SO 26. l) Avgått f, Elevernas namn Kl..., Fö. / se de! ar t._,- ~.. '. nskriv. Födelseort Hemort n ings l ' ~ -- ) 7 år kl ,----,. '..!...'l'll ~ L ', r T.-~ r: J. '. l Klii&sföreståndare lärare. ' t,. Erik Ekman. Ahlbåck, Gunda-Lill 1937 Terjärv Terjärv 1950 Andtbacka, Siv 38 Kronoby Kronoby 49 Backlund, Lars 36 lk. 49 Björkqvist, Paul 38 J eppo J eppo 50 Blomqvist, Siv 37 Jakobstad lk. ' 48 Cederborg, Marita FOTS, Ulla 38 J wkobstad 49 Granqvist, Dorle 36 Gamlakarleby 51 Lassander, Gunvor 36 lk. lk.. 48 Lev l~ n, Jan-Erik Lindvall, Hjördis! Lunden, Birgitta 38 J akobstad 49 Mariedahl, Peter ;,' Mårtens, Kristina.i p 37 J akobstad lk. 48 Mårtens, Marianne NybJ.om, Doris Nylund, Eivor 38 lk. k. 49 Nybäck, Ulla ')8 Ekenäs ', 49 Pensar, Helena Rautamo, Eero 37 Tammerfors 50 Romar, Lisa 38 Jaikobstad 49 von Schantz, J an 37 Helsingfors 48 Semskar, Christer 37 J akobstad 48 Sjöholm, Erik Stenholm, Stig 39 Uleåborg J eppo 49 Storå, Birgitta :;9 Jakobstad 49 Suni, Viva Söderholm, Ann-Lis 38 V'asa J eppo 49 Wannäsl, Brita 37 Pedersöre Peder söre 49 Willman, Gretel 37 Jakobstad k. 48 Akerholm, Sol-Britt , Kl.. Klassföreståndar e fru Margareta Stor å.. '. 49, Backas, Maj-Britt 36 Vörå 49 Backas, Ulla 37 49

5 8, Fö. Elevernas Ramn del. Födeledl't se år r Berglurid, Margareta 1937 J-akobstad Björklund, TOJ:1sten1 35 Oravai:s Casen, Bror2) 34 Fagerholm, Stig 35 Jakobstad Hedman, Fride 35 :- Holm, Rita 36 '.' - Häggiund, Mawf 35 Jak6bstad ngljerg, Christo{f~r 37 Kling, Sti-g-GU'stav 35 Mäenpää, Stig 38 Nylund, Maj-Britt 37 Nykärleby lk. Näs, Greta 35 Näs, Lars 35 Pawlanen, Ani ta.. 34' N ykarleby lk. Sandberg, Matgot 35 Federsöre Sandvik, nger 36 lk. Stenbacka, Alf 35 Jakobstad Sundel, Dagma,r' 35 Vehkoja, Kristina 36 Gamlakarleby Agren, Gösta ' 36 Ny:karleby lk. östring, Nils 35 lk. 23 ' 1) 2) Avgått 10, L 51 Kl. V. -,, Klassföreståndare l J stud. Kaj Olin. ~ (l 'i Backman, Lisen e 35 Berg, Marita1) e 36 Viborg Broberg, Brita e 34 lk. Bärs, Bruno e 35 Enqvist, Olof 36 Jyväskylä Eriksson, Gun-Britt e 36 Jakobstad Fagerholm, Bjarne 33 Finne, Britta e 33 lk. Finnström, Stig e 36 Granrvik, Kurt 34 Jakobstad Jungar, Sune e 36 Jungerstam, Hans2) e 35 1) Avgått ) Avgått , Hemort nskriw nings ar kl, J Muttsala 41< 48 NSkarfeby 4'1 l Nykarlehy <f8 Purmo 49 U Nykarleoy lk, 48 t: 'lk. 48 l NykarPeby lk. 48 l Jeppö 48 }: Nykarl'eby 48 l r Nykarrehylk. l'k NyJl:al''eby lk. f8 1 > j 1s1 1, j,-., < A _...! J. '. ~ lk V lk. 47 Nyk'arleby i lk Jep'po '- 48 d.. l. 'Eleverna~ namn Knutar, Folke Liljedahl, Meri Lindell, Rode Linqvist, Gun-Britt Mäkinen, Lisi Nygård, Bjarne Nygård, GUjbritt Olin, Ann-Lis Sandvik, Clary-Ann Skrifvars, Artur Solvin, Paul Strandberg, Gustav Södersved!, Henrik Westin, Karl-Erik Wiklund, Gunnar Wiklund, Gunnel Åström, Bro! Åström, Olof 30 e har läst eng~]rska Kl. V. Klassföreståndare fil. mag. Erik Ahman. ~~[. ' Födelseort se ar e 'Terjärv e 36 lk.. 36 e 3~ Nykarlel:JY lk. e. 35 e 35 Vörå e 36 ' e Gamlakarleby e e 35 J akobstad e e Ahonen, Märla. e 33. Andersson, Ruben e 33 Backlund, Karl-Erik e 33 Björkas, Gun-Britt 35 Blomqvist, Margareta 33 Dahla, nge-britt 34 Eriksson, Ulla e 34 Fogelström, nger e 33 Helsing, Karin e 34 Hol'stius, Anna-Greta 34 Häggund, Marianne e 34 Högbom, Kerstin e 34 Janfelt, Britta e 33 Jansson, Maj-Britt 33 Linden, Tor e 34 Lindström, nga e 34 Mattsson, Ulla e 35 Mårlens, Lita e 34 Romar, Eva Jakobstad e 34 e 35 O ranai s lk. Jakobstad Jakobstad Terjärv lk. Jakobstad Jakobstad Helsingfors Nykareby ~k. k. Ja;kobstad J'akobstad Hemort Nykalleby J,:. Nykarepy k k. Vörå k. Nykiu'eby lk. k. Jep po o.ravais Nykareby lk. k.. Nykareby Nykareby lk. Nykareby k. 9' n~kriv. mngs lå~ l V ? V ,

6 _ 10. ~.,. nskriv. F Elevernås namn d~l. Födelseort Hemort nings sear l år l kl Sandber g, Maj-Lis 1935 Jakobstad 1947 Slangar, Birgitta 35 Helsinge 46 Smeds, Erik e 34 1k. lk.. 46 Sten backa, Ellen e Sund, Ulla e Teir, Margareta e 34 Gamlakarleby 47 Wiklund, Grete! 34 Karleby Nykar1eby 46 Östman, nes 34 lk. lk. 47 e = har läst engelska,priv a tel e ver Eriksson, Trygve 28 övermark övermar k 50 V Rank, Harry V Silvander, Selim 23 Larsmo Larsmo 50 V Slotte, Viking 25 Nedervetil Nedervetil 50 V Wikman, Hjalmar 26 Vörå Vörå 50 V Wistbacka, Joha nnes 21! Terjärv Terjärv 50 V

7 Samlingar och gåvlor. För zoologi undervisningen ha inköpts en ekorre, en tornfalk och en stjärtand. En del materiel för undervisningen i gymnastik orh idl'ott har inköpts. Från doktor Elisabet Backman s sterbhus har inköpts en del litteratur, främst res,eskildringar, historiska arbeten och skönlitteratur. Mag. R. Storå har till skolan skänkt en insektsamhng. Firmorna Konstläder Ab och Teräs Oy i Jakobstad ha skänkt tihbehör till en ny gymnastikmatta. Av Jakobstads munstycksfabrik har skolan mottagit käppvirke tih majvippor. Firman John Nylund i Helsingfors,har även detta år skänkt pennirigbidrag tih skulan. En del firmor ha skänkt pris till den årlig1a skidtävlingen menan klasserna. Av stadens rotaryklubb har skolan även i år mottagit mk 5.000: att utdelas som stipendier., För de bevis på välvilja, som genom de:ssa gåvor kommit skolan till del, uttalar den härmed sitt bästa tack.

8 18 Stipendier. Som ovan nämnts har-skolan äv,en detta år mottagit en donation av stadens rotaryklubb, vilket gjort det möjligt för skolan att utdela betydligt flere stipendier än vad annars varit fallet. Stipendier ha tilldelats följande elever: i kl. V Karin Helsing :-, ng,er Fogelström 1.000:- och Ruben Andersson efter val inom konventet 1.000:-; i kl. V Bj,arne Nygård :-, i kl. nger Sandvik :- och Gösta Agren 1.000:- ; i kl. Marita Cederborg 1.000:- och Marianne Mårtens 500:- samt, i kl. lnes Häggblom 1.000:-,och Sven Nyblom 500 :-.

NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI.

NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI. NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI. Det 19:de läsåret avslutas i dag, och i många hän Seenden måste det anses ha varit ett lyckligt år. Elev Siffran har varit större än någonsin

Läs mer

Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2

Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Christina Nordback Pär-Erik Levlin Utgiven av Levälä Släktförening Pärmbilden: Ett utdrag från en hemmanskarta från 1740 över Ytterjeppo dit Bärs hörde på den

Läs mer

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant Släkterna Thors från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant samt Grägg (Smeds) såsom den utgått från Matts Johansson Grägg (Smeds) och hans hustru

Läs mer

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring Ylermi K h'istö, :.! O a r, F SG-lllästa re i B-klassens sexkamp samt p b räck, ringar och barr, DM i hopp och friövningar, m ed i Rotterdam. J ohan Granholm, 20 år, skolmästare p å räck och barr, DM i

Läs mer

Skolväsendet i Nykarleby stad Läsåret 2014-2015

Skolväsendet i Nykarleby stad Läsåret 2014-2015 1 Skolväsendet i Nykarleby stad Läsåret 2014-2015 Tove Jansson som tema i Skogsparkens skola Den grundläggande utbildningen Topeliusgymnasiet 2 Innehåll sida 3 sida 4 sida 6 sida 8 sida10 sida 11 sida

Läs mer

N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby.

N ordans gymnaster vaktar I acklan i Gamlakarleby. gymn.1är. Lola Smidtslund. Deltagarantalet var 15. Under kursen instruerades både teoretiskt och praktiskt i alla de idrottsgrenar, som är upptagna i friidrottsprogrammet för damer. På Solvalla hölls den

Läs mer

Släktforskarföreningen åren 2002 2012

Släktforskarföreningen åren 2002 2012 Släktforskarföreningen åren 2002 2012 Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f. (tidigare Förening för släktforskning i Jakobstad med omnejd, följt av Släktforskarföreningen i Jakobstad ) firar 2012

Läs mer

Kapitel 4 Erik Davidssons släktlinje Tillägg

Kapitel 4 Erik Davidssons släktlinje Tillägg Kapitel 4 Erik Davidssons släktlinje Tillägg Tab. B 138 XII Susanna Sofia Gustavsdotter Böös, f. på Böös i Jeppo 20.1. 1869, d. i Metropolitan, Michigan10.12.1948, dotter till bonden Gustav Jakobsson Böös

Läs mer

Demokratibokslut 2009

Demokratibokslut 2009 1 Demokratibokslut 2009 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 2 Allmänna uppgifter om kommunen Allmänt 3 Administrativ ställning 4 Befolkning 5 Näringsstruktur 9 De största arbetsgivarna i kommunen 10

Läs mer

FÖRORD. Tommy Sjöström

FÖRORD. Tommy Sjöström FÖRORD För dryga 40 år sedan bildades Lions Club i Nykarleby, det första mötet var i september 1965 och stiftelsemötet ägde rum 7 oktober 1965. Vi kan, när vi läser historiken över 40 års verksamhet, konstatera

Läs mer

BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1

BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 BÄRS -SLÄKTEN Del 1 LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 3.1 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä-Släktförenings förlag. Förord Denna utredning, där föreliggande bok endast utgör en första del, skulle egentligen

Läs mer

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än

Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än det äldsta. Då han dessutom gifte sig rätt sent, först

Läs mer

Lilian Bäck, Kaija Björklund och Gabriella Lövsund

Lilian Bäck, Kaija Björklund och Gabriella Lövsund IK KRONAN ÅRSBERÄTTELSE 2008 Verksamhetsåret 2008 Under verksamhetsåret, det 102:a i ordningen, har den positiva ökande trenden hållit i sig beträffande framgång, antal medaljer, antal aktiva, antal tävlingsprestationer.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2007. Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f.

ÅRSBERÄTTELSE 2007. Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f. ÅRSBERÄTTELSE 2007 ÖSP r.f. 80 81 Medlemmar 2006 2007 AKTIVA MEDLEMMAR - gårdar anslutna till vanlig lokalavd. (åker o. skog 2 731 2 671 - gårdar med endast skog 481 494 - gårdar anslutna till trädgårdsavdelning

Läs mer

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val.

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. Statistik 2011:7 Valstatistik I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. I denna publikation som behandlar lagtings- och kommunalvalet på Åland

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltn.dir. Holmberg Heidi, barnoms.led. Vörå 31.10.2011. Tom Holtti sekreterare -2, KST 2011-10-31 18:00 Tid 31.10.2011 kl. 18.00 20.40 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Grafisk-historisk almanacka 2014

Grafisk-historisk almanacka 2014 Grafisk-historisk almanacka 2014 Bm wg &M g 8 Följ med på ett eller flera spännande möten i den grafiska branschens historia! Boktryckarkonsten och litografin har möjliggjort utvecklingen och framstegen

Läs mer

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N F Ö R E N I N G E N Stockholms Forum Förvaltningsberättelse för år 2013 Stiftad 1866 FÖRENINGEN STOCKHOLMS FORUM Nybrogatan 18, Stockholm Tel.nr 661 02 88 Plusgiro nr 1976-0. DIREKTION CERVIN TOMMY ORDFÖRANDE

Läs mer

Personmedlemmar (aktiva gårdar) - vanliga avdelningar 7 385 7 273 - trädgårdsavdelningar 634 587 Personmedlemmar, aktiva gårdar totalt 8 019 7 860

Personmedlemmar (aktiva gårdar) - vanliga avdelningar 7 385 7 273 - trädgårdsavdelningar 634 587 Personmedlemmar, aktiva gårdar totalt 8 019 7 860 MEDLEMMAR 1 2006 2007 AKTIVA MEDLEMMAR - gårdar anslutna till vanlig lokalavd. (åker o. skog) 2731 2 671 - gårdar med endast skog 481 494 - gårdar anslutna till trädgårdsavdelning 403 373 Aktiva gårdar

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm Jag heter John-Wiktor Holm, född den 27 juli 1931 i Stockholm. Min pappas yrke var kakelugnsmakare, men eftersom centralvärmen blev allmän i Stockholm från 1920-talet

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag.

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Förord Denna del av»levälä-släkten» berör egentligen inte mycket Levälä. Den omfattar de släktlinjer som börjar

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 8038 04-06-02 10.56 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Juni 2004 NR 2 Ur innehållet: Kristen sionism och Harmageddon Vattenförsörjning den avgörande frågan i området En av flera

Läs mer

Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet Svenska samskolan i Tammerfors, grundläggande utbildning, åk 1-9

Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet Svenska samskolan i Tammerfors, grundläggande utbildning, åk 1-9 SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS Läsåret 2013-2014 Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet Svenska samskolan i Tammerfors, grundläggande utbildning, åk 1-9 Adress: Koulukatu 14, 33200 Tammerfors Telefon:

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2013-2014 INNEHÅLL Läsåret 2013-2014 Administrationen Lärare vid Vasa övningsskola I pension Verksamhet som omspänner hela skolan Grundskolan Gymnasiet Elevförteckning,

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer