2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt"

Transkript

1 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2

3 MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR /101 ERT DATUM ER BETECKNING Fi 2008/1399 (delvis) FI 2004/4567 Enheten för statlig förvaltningsutveckling Finansdepartementet Stockholm Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering mm. Verket för förvaltningsutveckling (Verva) har i regeringsuppdrag fått i uppdrag att samordna arbetet med dels automatisering av viss ärendehantering på myndigheter under regeringen, dels förenkling av tillgången till viss information ur statliga register och databaser. Regeringen har också gett i uppdrag åt Verva att följa upp arbetet med att utveckla e-förvaltningen. Rapportering skall ske årligen den 15 maj fram till år Härmed lämnas till Finansdepartementet den årliga rapporten för Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt. Detta beslut har fattats av generaldirektör Lena Jönsson. Övriga närvarande var enhetschef Jenny Birkestad, utvecklingsstrateg Philippe Jolly (föredragande) och utvecklingsstrateg Magnus Brattgård (föredragande). Lena Jönsson Generaldirektör Philippe Jolly Utvecklingsstrateg Magnus Brattgård Utvecklingsstrateg Postadress: Box 214, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon växel: E-post: Fax:

4

5 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 1 SAMMANFATTNING 7 2 INLEDNING 9 3 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 11 4 ANALYS OCH KOMMENTARER TILL FÖRSLAGEN 15 BILAGA 1 DELPROJEKT 1 - POTENTIALBEDÖMNING 23 BILAGA 2 DELPROJEKT 2 - FÖRENKLAD TILLGÅNG TILL VISS INFORMATION UR STATLIGA REGISTER OCH DATABASER 27 BILAGA 3 DELPROJEKT 3 - UPPFÖLJNINGAR AV MYNDIGHETERNAS SAMLADE ARBETE MED E-FÖRVALTNING. RESULTAT 31 BILAGA 4 DELPROJEKT 4 - ERFARENHETSUTBYTE ÖVER MYNDIGHETSGRÄNSERNA 35 BILAGA 5 DELPROJEKT 5 - EN UTBILDNINGSINSATS I SYFTE ATT STÖDJA MYNDIGHETERNAS ARBETE MED E- FÖRVALTNING. 37 5

6 6

7 1 Sammanfattning Verva ger i denna rapport förslag till fortsatt arbete inom ramen för regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering. Förslagen grundar sig på erfarenheterna och det arbete som genomförts i fem olika delprojekt. Verva föreslår bland annat i rapporten en utvidgad inriktning och ett tydligare fokus på användarperspektivet i delprojektet potentialbedömning. Verva föreslår också i rapporten att två nya insatsområden skapas som dels handlar om att sätta in åtgärder för att öka användningsgraden av framtida och befintliga e-tjänster, dels om att tydligare uppmärksamma användbarheten i interna system. 7

8 8

9 2 Inledning Denna skrivelse är en statusrapport i ett pågående regeringsuppdrag 1 som sträcker sig fram till år 2010, där fokus riktas på myndigheternas arbete med att automatisera ärendehanteringen. Uppdraget är uppdelat i fem delprojekt enligt nedanstående: 1. Potentialbedömning Verva skall i samverkan med Ekonomistyrningsverket (ESV) identifiera möjligheter till effektiviseringar och ökad samhällsnytta, i form av t.ex. ökad kvalitet, integritet och rättssäkerhet, som kan uppnås genom att automatisera myndigheternas ärendehantering. 2. Förenkla tillgången till statliga register och databaser Verva skall identifiera sådan information som är nödvändig för arbetet med att automatisera ärendehandläggningen oavsett hur och var den ligger lagrad. Verva skall i det sammanhanget särskilt bedöma vilken information som behövs för att minimera användares behov av att manuellt fylla i uppgifter. Verva skall vidareutveckla och sammanställa befintliga riktlinjer och vägledningar för gemensamma standarder och arbetssätt som skall tillämpas för informationsutbytet mellan databaser. Verva skall därvid särskilt uppmärksamma behovet av skydd för den personliga integriteten. 3. Uppföljningar av myndigheternas samlade arbete med e- förvaltning Verva skall till regeringen redovisa hur myndigheternas arbete med e- förvaltning fortskrider. Första redovisningen skall innehålla en modell för uppföljning som skall utarbetas i samråd med ESV. Modellen skall bl.a. syfta till att kvantifiera de samlade besparingarna nedbrutet på departements- och myndighetsnivå, mäta hur stor andel av de lämpliga ärendehanteringsprocesserna som har automatiserats och hur stor del av de statliga inköpen som hanteras elektroniskt 4. Erfarenhetsutbyte över myndighetsgränserna Verva skall löpande fram till år 2010 stimulera ett utbyte över myndighets-, departements- och politikområdesgränser av erfarenheter inom framför allt, men inte uteslutande, området automatisering av ärendehantering. 1 Fi 2007/1399 (delvis), Fi 2004/4657 9

10 5. En utbildningsinsats i syfte att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning Verva ska genomföra en utbildningsinsats som syftar till att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning skall riktas mot myndigheternas administrativa chefer eller motsvarande. 2.1 Syfte och frågeställningar Denna rapport är den första av årligen återkommande statusrapporter av regeringsuppdraget och syftar till att ge en samlad bild av det arbete som bedrivs inom ramen för uppdraget. Rapporten ska presentera en analys av arbetet med e-förvaltningen på en övergripande nivå som tar hänsyn till kopplingarna mellan de i regeringsuppdraget ingående delarna. Med utgångspunkt i erfarenheterna i de olika delprojekten och den analys som görs ska rapporten lyfta fram förslag kring hur arbetet bör bedrivas framdeles för att påskynda och ytterligare ge kraft åt förändringsarbetet i den svenska förvaltningen. 2.2 Rapportens disposition Rapporten inleds med en sammanfattning, följt av en inledning. I rapportens tredje kapitel ryms förslagen för det fortsatta arbetet i regeringsuppdraget. I rapportens fjärde kapitel återfinns analys och kommentarer till förslagen i det fortsatta arbetet. I denna del finns också de resonemang och överväganden som ligger bakom föreslagen inriktning och nya insatsområden i det fortsatta arbetet. I bilaga ett till fem finns kortfattade statusrapporter från de olika delprojekten. 10

11 3 Förslag till fortsatt arbete En utvidgad inriktning och tydligare fokus på användarperspektivet inom delprojekt 1 - potentialbedömning Verva bör i samverkan med ESV och andra lämpliga myndigheter och organisationer, inleda ett arbete med att ur användarens perspektiv identifiera situationer som förutsätter ärendebeslut från flera olika instanser eller ärenden vars hantering kräver medverkan från flera myndigheter och andra organisationer. Användare kan vara medborgare eller företagare, finnas inom kommunala och landstingskommunala verksamheter, ideella organisationer eller inom andra statliga myndigheter. Med denna utgångspunkt bör analyser initieras i form av fallstudier av olika situationer eller ärenden. Resultatet av detta arbete kan underlätta för regeringen att identifiera olika tänkbara kluster i det fortsatta arbetet med att implementera e-handlingsplanen. Med ett ännu tydligare markerat användarperspektiv bör Verva, i samverkan med ESV, fortsätta arbetet med att verka för att processanalyser genomförs på myndighetsnivå. Analyser som initieras ur ett myndighetsperspektiv bör inledas med en övergripande bedömning i vad mån ärendet, ur ett användarperspektiv, ingår som en del av flera i en viss livs- eller händelsesituation eller kan hanteras som en relativt fristående process sett ur användarens perspektiv. Denna bedömning bör självfallet avse själva sakinnehållet, men också avse behov av eventuella hänsyn när det gäller utformningen av kommunikation och gränssnitt mot användaren. Vervas och ESV:s roll i detta arbete bör inriktas på att stödja myndigheterna genom främst en utvecklad vägledning och ett rådgivande och kvalitetssäkrande arbetssätt gentemot myndigheterna. I det fortsatta arbetet bör också omfattningen av och karaktären på nuvarande automatiseringsgrad ytterligare analyseras samt behovet av eventuella lagförändringar och andra åtgärder för att öka automatiseringsgraden uppmärksammas. Ökad ambitionsnivå i delprojekt 2 - Förenkla tillgången till statliga register och databaser Förutom att löpande fram till år 2010 uppmärksamma regeringen på angelägna författningsändringar bör Verva; löpande samordna och stödja myndigheternas arbete med att genomföra begreppsmodellering av centrala begrepp 2 för automatiserad ärendehantering och ett effektivt registerutbyte. 2 Till exempel fastighets- och bolagsbegreppet 11

12 löpande samordna och stödja registermyndigheternas arbete med att utveckla informationstjänster/standardmeddelanden. Oförändrad ambitionsnivå och inriktning i delprojekt 3 - Uppföljning av myndigheternas samlade arbete med e-förvaltning Tidplanen för uppföljningen står fast. Modellen för uppföljning bör utvecklas baserat på de erfarenheter som hittills har vunnits. Oförändrad ambitionsnivå och inriktning i delprojekt 4 - Erfarenhetsutbyte över myndighetsgränserna Verva lanserar en digital tjänst för erfarenhetsutbyte under hösten Verva etablerar ett nätverk för IT-baserad verksamhetsutveckling hösten Oförändrad ambitionsnivå för delprojekt 5 En utbildningsinsats i syfte att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning. Utbildningen är under planering och genomförandet förväntas starta under hösten Nya insatsområden Öka användningsgraden av befintliga e-tjänster. Verva bör i samverkan med Handisam och andra relevanta aktörer, aktivt verka för att förbättra användbarheten och nyttan för användaren för att därigenom öka användningsgraden av befintliga och framtida e- tjänster. Arbetet bör fokusera på att ta fram råd och rekommendationer för att o öka användbarheten och tillgängligheten till elektroniska tjänster o tydliggöra incitament och o öka kännedomen om elektroniska tjänster. Öka användbarheten av och tillgängligheten till interna system. Verva bör i samverkan med Handisam och andra relevanta aktörer verka för att öka användbarheten av och tillgängligheten till myndigheternas interna system. Det finns en stor outnyttjad effektiviseringspotential i att förbättra IT-miljön för handläggare och andra personer i offentlig sektor. Arbetet bör fokusera på att ta fram råd och rekommendationer som stöd vid upphandlingar för användbarhet och tillgänglighet i interna system. 12

13 Målet är att öka effektiviteten för användaren i det interna arbetet samt skapa en bättre och ickediskriminerande arbetsmiljö. Arbetet blir även ett viktigt led i att uppfylla handikappolitikens mål. 3 3 Förordning 2001: 526 Statliga myndigheters ansvar för genomförandet av handikappolitiken: Myndigheterna skall särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. 13

14 14

15 4 Analys och kommentarer till förslagen Regeringens uppdrag till Verva i potentialbedömningsprojektet är att fram till år 2010 identifiera lämpliga ärendeprocesser i statsförvaltningen som har potential för ökad effektivisering och förenkling genom ökat inslag av automatisering i ärendehanteringen 4. I den metod som använts togs myndigheterna som utgångspunkt för analysen. Syftet var att identifiera processförbättringar och möjligheter till automatisering inom respektive myndighet, effektivisera ärendehanteringen och därigenom skapa medborgar- och samhällsnytta. Verva har i samverkan med ESV genomfört ett antal analyser enligt fastställd metodik och identifierat olika förbättringsmöjligheter. Enligt regeringsuppdraget har också Verva till uppgift att följa upp myndigheternas samlade arbete med e-förvaltning. I den uppföljning som genomförts och avrapporterats i februari 2008 anser myndigheterna själva att en stor andel (82 %) av de ärendeslag som myndigheterna inrapporterat redan är helt eller delvis automatiserade. Detta motsvarar nästan hela den totala årliga ärendevolymen som myndigheterna hanterar. Flera myndigheter menar vidare i intervjuer att arbetet med att analysera processer och bedöma automatiseringspotentialen kommit till en punkt där störst effekter skulle kunna uppnås med ett helhetsperspektiv där en gränsöverskridande ansats används, en ansats som tar medborgarens eller företagets behov som utgångspunkt. Att ärendehanteringen är helt eller delvis automatiserad kan å ena sidan betyda att hela ärendeflödet är automatiserat med ett processorienterat digitalt stöd från ärendets initiering till arkivering. Å andra sidan kan det betyda att en liten del av ärendeflödet är automatiserat antingen processorienterat eller mer funktionellt orienterat för flera ärendetyper i form av ett digitalt diarium eller en referensdatabas. Det gör att det i nuläget är svårt att exakt uttala sig om vad som är automatiserat och dess egentliga omfattning och karaktär, varför detta bör analyseras i kommande arbete. Förmodligen återstår betydande effektiviseringspotentialer hos de enskilda myndigheterna och det är därför viktigt med ett fortsatt processarbete hos myndigheterna. Det finns också tydliga kopplingar mellan den inre och den yttre effektiviteten. Erfarenheten från de analyser som har genomförts visar att ett tydligt användarperspektiv starkt bidrar till att forma en effektiv inre process. Om en myndighet i utgångsläget har god ordning och reda internt och en hög automatiseringsgrad är förutsättningarna bättre för att när så är motiverat skapa bra samarbete och utbyte av information på övergripande nivå, sett ur ett helhets- och användarperspektiv. 4 Finansdepartementet; , Uppdrag att samordna automatisering av viss ärendehantering m.m. 15

16 Från myndighets- till användarperspektiv Sett till resultaten i den av Verva genomförda uppföljningen 5 och det arbete som genomförts i övriga delprojekt 6 har arbetet med att automatisera ärendehanteringen nått stort genomslag i myndigheterna. De flesta myndigheter tänker automatisering och processanalyser idag och flera anser att de har kommit tillräckligt långt i arbetet som handlar om att förbättra den inre effektiviteten genom processanalyser och automatiseringar av ärendehanteringen. Ärenden som har stora volymer är redan helt eller delvis automatiserade och nu krävs eventuellt andra åtgärder. Vid intervjuer med företrädare för myndigheterna som Verva genomfört 7, efterlyser också myndigheterna åtgärder som leder till lärande kring förändringsarbete och en helhetssyn 8 på medborgar- och företagarprocesser. En helhetssyn behövs när flera olika organisationer kan vara involverade i en livs- eller händelsesituation eller i ett ärende. Användarna är i många fall medborgare eller företag men kan också finnas inom kommunala och landstingskommunala verksamheter, ideella organisationer eller andra statliga myndigheter. Involverade i situationen eller ett enskilt ärende kan vara såväl offentliga som privata organisationer och de offentliga kan vara statliga eller kommunala. En livs- eller händelsesituation eller hanteringen av ett enskilt ärende kan därmed vara mycket komplext och svårt att definiera och överblicka för den enskilda myndigheten. Ett tydligare användarperspektiv För att förstå den komplexitet som medborgaren och företaget möter behöver de metoder som använts inom potentialbedömningsprojektet vidgas till att omfatta ett tydligare användarfokus. Ett begrepp som används, bland annat i regeringens e-handlingsplan 9 och Vervas rapport Ett nationellt informationssystem 10, för att beskriva en situation där flera aktörer är involverade i olika medborgar- och företagarärenden, är kluster. Ett kluster kan ses som ett antal olika aktörer som tillsammans i ett nätverk skapar värde för en medborgare eller ett företag i en specifik situation. Ett kluster är inte en formell organisation utan en mindre fast sammansatt struktur som identifieras utifrån vissa specifika situationer eller kring ett visst behov. Ett klustersynsätt kräver att man i analysen av ett eller flera ärenden utgår från användarens perspektiv och behov, inte den enskilda organisationens. 5 Verva 2008:01; Hur är läget 6 Se ovan under kapitel 1 7 Till exempel i samband med planeringen av den utbildningsinsats som genomföras. 8 Ett problem i sammanhanget är att flera medborgar- och företagarärenden löper över flera olika förvaltningsnivåer stat, kommuner och landsting. Även privata aktörer har i många fall centrala roller i olika medborgar- och företagarprocesser. 9 Regeringen: Nationell handlingsplan för den svenska e-förvaltningen 10 Verva 2007:9 16

17 För att bättre svara upp mot myndigheternas önskemål och för att stödja regeringens intentioner i e-handlingplanen anser Verva det vara motiverat att inrikta arbetet i potentialbedömningsprojektet till att omfatta en klusteransats där situationer och ärenden som involverar flera olika organisationer står i fokus. En klusteransats i det fortsatta arbetet skulle underlätta förståelsen för medborgarens, företagets och andra användares situation ur ett helhetsperspektiv. Det skulle också möjliggöra att nya frågeställningar sätts i ljuset och därigenom skapa nya angreppssätt och nya lösningar. För att ett kluster ska fungera krävs det bland annat att information kan utbytas mellan aktörerna samt att informationen kan packas upp på olika sätt vid olika situationer. Delprojektet för utbyte av registerinformation syftar bland annat till att förenkla utbytet av information mellan olika aktörer. Regeringen nämner vidare i e-handlingsplanen att samverkan mellan myndigheter och andra aktörer försvåras av oklara finansiella, organisatoriska och rättsliga förutsättningar varför analyser av dessa faktorer eventuellt bör ingå i arbetet. Fortsatta processanalyser Av de enkätsvar som myndigheterna lämnat i undersökningen Hur är läget? kan man, som nämnts, inte dra slutsatsen att de enskilda myndigheternas processer redan är automatiserade, däremot att vissa delar av processerna är helt eller delvis automatiserade. Vidare framgår inte om den automatisering som finns har karaktär av processtöd eller har mer funktionell karaktär, dvs. ger stöd åt ett visst delmoment i flera olika processer. Det är därför viktigt att arbetet med att genomföra processanalyser som grund för att automatisera processer fortsätter hos de enskilda myndigheterna i syfte att uppnå interna effektiviseringar och ökad medborgar- och företagarnytta. Vervas och ESV:s roll i detta arbete bör inriktas på att stödja myndigheterna främst genom en utvecklad vägledning samt ett rådgivande och kvalitetssäkrande arbetssätt gentemot myndigheterna. I arbetet med uppföljningen har några myndigheter inkommit med kommentarer om att det för att automatisera sina processer ytterligare krävs olika lagförändringar 11. I det fortsatta arbetet bör också omfattningen av och karaktären på nuvarande automatiseringsgrad ytterligare analyseras samt behovet av eventuella lagförändringar och andra åtgärder för att öka automatiseringsgraden uppmärksammas. och fortsatt stöd och metodutveckling för potentialanalyser Trots att myndigheterna själva säger att deras processer är helt eller delvis automatiserade anser Verva det viktigt att myndigheterna fortsätter göra 11 Kronofogden (olika ansökningar som ska vara skriftliga och undertecknade) och Skatteverket (vissa slutskattebesked och inkomsttaxeringar) skriver om behovet av lagförändringar för att kunna automatisera mera. 17

18 processanalyser och automatiseringar. Som tidigare diskuterats kan en helt eller delvis automatiserad ärendehantering å ena sidan betyda att hela ärendeflödet är automatiserat och att inga papper förekommer. Å andra sidan kan det betyda att en liten del av ärendeflödet är automatiserat, det kan till exempel röra sig om en funktion som diariet eller en referensdatabas. Detta betyder att det förmodligen återstår en stor effektiviseringspotential hos de enskilda myndigheterna och att det är viktigt att det utstakade arbetet fortsätter. Det gör att det i nuläget är svårt att exakt uttala sig om vad som är automatiserat och dess egentliga omfattning varför detta bör analyseras i kommande arbete. Det finns också tydliga kopplingar mellan den inre och den yttre effektiviteten om myndigheterna har ordning och reda internt och en hög automatiseringsgrad är förutsättningarna goda för att samarbete och utbyte av information ska kunna ske på övergripande nivå, ur ett helhets- eller klusterperspektiv. Effektiva myndighetsprocesser är så att säga en förutsättning för effektiva medborgar- eller företagarprocesser. Stora myndigheter har förmodligen bättre resurser för att genomföra egna processanalyser och automatiseringar medan små och medelstora myndigheter eventuellt har ett större behov av stöd och rådgivning i frågan. Utifrån de erfarenheter som inkommit i de olika delprojekten bör vägledningen Hitta potentialen utvecklas och marknadsföras tydligare. Viktigt att fortsätta arbetet med effektiviserat utbyte av registerinformation I delprojektet för utbyte av registerinformation konstateras det vidare att uppgifter ur de stora statliga registren vid Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriverket, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och Vägverket står i centrum för intresset vid automatiserad ärendehantering. Ansvaret för att utveckla standardiserade informationstjänster, inklusive att ta fram nödvändiga begreppsmodeller, föreslogs därför utgöra en del av ansvaret för att föra ett visst register 12. Fortsatta uppföljningar viktigt För att nå kunskap om e-förvaltningens utveckling är det viktigt att fortsätta arbetet med att göra uppföljningar om automatiseringar, medborgarnytta och effektiviseringar. Uppföljningarna bör i framtiden kopplas till det föreslagna fortsatta arbetet i regeringsuppdraget. liksom genomförandet av utbildningar och stimulerandet av erfarenhetsutbyte kring e-förvaltning Myndigheter påtalar själva behovet av utbildningar för att stödja ledare i förändringsarbetet och utvecklingen av e-förvaltningen. Myndigheterna ut- 12 Verva 2007:18.Förenklad tillgång för förvaltningen till viss information ur statliga register och databaser 18

19 trycker också behov av ett organiserat erfarenhetsutbyte kring frågor relaterade till e-förvaltning och verksamhetsutveckling. 4.1 Nya insatsområden Öka användningsgraden av e-tjänster Avgörande för om investeringar i elektroniska tjänster leder till besparingar eller inte är i hur pass hög grad dessa används. Besparingar avgörs i praktiken av användningsgraden, dvs. hur många som faktiskt använder e-tjänsterna. Om ingen använder tjänsterna, blir det ingen besparing utan endast en kostnad. Detta ansluter till de principer som finns i målen för e-förvaltningen inom EU, där man ställer upp skilda mål för tillgång till tjänster respektive användning av dessa tjänster. Det är därför viktigt att studera användningen av de automatiserade rutinerna som myndigheterna utvecklat. Låg användningsgrad Enligt Vervas uppföljning är användningsgraden för myndigheternas e- tjänster tämligen låg. Med användningsgrad avses antalet användare som brukar e-tjänsterna i förhållande till den totala ärendevolymen (e-tjänster + manuella tjänster). De eftersträvansvärda effektiviseringsvinsterna för förvaltningen uppkommer när medborgare och företagare väljer att använda de, för förvaltningen, kostnadseffektiva e-tjänsterna istället för de dyrare manuella kontaktvägarna. För att investeringarna i självbetjäningstjänster ska betala sig måste användningsgraden av dessa öka då sambandet mellan hög användning och avkastningen på gjorda investeringar är starkt. Vad påverkar då användningsgraden av e-tjänster? Det finns flera faktorer som spelar in. Användaren känner inte till att en specifik e-tjänst finns. Inom offentlig sektor finns idag ett stort antal webbplatser och e-tjänster. Det är idag snudd på omöjligt för en medborgare eller en företagare att hålla reda på vilken myndighet som ansvarar för vilken fråga, vad alla myndigheters webbplatser heter och var på webbplatsen självbetjäningstjänsten återfinns. Varför ändra beteende när den manuella vägen är tillräckligt enkel? Människor håller sig gärna till invanda beteendemönster. Det skapar 19

20 trygghet och förutsägbarhet. Sverige har relativt enkla ärende- och tillståndsförfaranden och relativt god telefoniservice. E-tjänsterna är onödigt krångligt utformade och stänger till och med ute stora användargrupper. De e-tjänster förvaltningen erbjuder utvecklas inte alltid med användaren i främsta rummet. Detta resulterar i e-tjänster som inte stöder användarens behov avseende logiska flöden och utformning. Många e-tjänster stänger helt enkelt ute stora grupper av användare. Det kan även vara användare som har någon form av funktionsnedsättning och därmed behöver olika hjälpmedel 13 för att använda tjänsten. Vad kan man då göra för att öka användningsgraden? Några möjliga åtgärder som utgår från ett tydligt användarperspektiv är: Ökad användbarhet av och tillgänglighet till offentlig e-service Även om man känner till och ser incitamenten så kan tyvärr en e-tjänsts bristande användbarhet leda till att man "ger upp" och återgår till ett manuellt förfarande. För att utveckla e-tjänster som användarna vill använda måste man utveckla tjänsterna med användningscentrerade metoder och modeller. I Vervas Vägledningen 24-timmarswebben 14 finns råd och rekommendationer för användarcentrerad systemutveckling. För att utveckla tjänster som användarna kan använda är det viktigt att man följer standarder. En webbplats eller e-tjänst som följer standarder ökar möjligheter att möta medborgare och företag på det sätt som de föredrar genom att samma innehåll enklare kan presenteras i olika kanaler, plattformar och hjälpmedel. I Vägledningen 24-timmarswebbens kapitel Standarder för webbplatser 15 finns råd, riktlinjer och exempel. Tydliga incitament Medborgare och företag måste se tydliga fördelar med att ändra sitt beteende - att byta från analog service till digital självbetjäning. För att förmå medborgare och företag att ändra beteende och stödja förvaltningen genom att, på digital väg, lämna strukturerad och korrekt information måste förvaltningens e-tjänster erbjuda ett mervärde. Det kan vara löften om kortare handläggningstider, tillgänglighet dygnet runt, god support under genomförandet av tjänsten eller lägre avgifter. Vissa myndigheter såsom Skatteverket använder tydliga incitament - tidigare utbetalning av skatteåterbäring - medan andra myndigheter tvekar

21 i frågan om olika behandling. Här behövs tydlig vägledning till myndigheterna. Ökad kännedom Medborgare och företag måste självklart känna till vilka e-tjänster som existerar och var man kan hitta dem. Idag lägger myndigheter stora pengar på att marknadsföra separata e-tjänster, framför allt de stora myndigheterna som har stora resurser. Det behövs en gemensam ansats och en strategi för hur förvaltningen på ett kostnadseffektivt ska lösa ut denna fråga. Oavsett varför användningsgraden är låg för flera e-tjänster så hindrar den låga användningsgraden att de eftersträvade effekterna uppnås. Att noggrant göra allt förberedelsearbete och kartlägga sina processer, modellera sina informationsresurser och investera i tekniska system är poänglöst om ingen använder e-tjänsterna. Utan användare kommer myndigheterna inte att hämta hem några effekter i form av lägre kostnader per ärende eller bättre service till medborgare och företag. Om myndigheterna inte lyckas utveckla attraktiva e-tjänster så kommer medborgare och företag alltid att välja den kontaktväg som har högst nytta, det vill säga den som är enklast, billigast och ger mest överblick. Om en traditionell och manuell tjänst upplevs som enklare eller bättre av kunden än motsvarande automatiserade e-tjänst så är det rationellt av medborgaren eller företagaren att välja den manuella tjänsten, exempelvis ett personligt möte med en handläggare. Manuella tjänster kommer alltid att vara ett alternativ för personer som av olika skäl inte kan använda e-tjänster. Utmaningen för förvaltningen är således att alla som är kapabla att använda e-tjänster också ska göra det Öka användbarheten av och tillgängligheten till interna system För att den svenska förvaltningen ska bli effektiv samt medborgar- och företagaranpassad krävs också att handläggare och andra myndighetspersoner effektivt kan hantera de IT-system som finns på arbetsplatserna. Erfarenheter visar att den praktiska nyttan av IT-system inom myndigheter och andra organisationer inte är tillfredsställande, bland annat på grund av brister i användbarhet 16. Positivt verkande faktorer för IT-nytta är, enligt genomförda undersökningar, sådant som bidrar positivt till den egna effektiviteten och till utförandet av de egna arbetsuppgifterna. Negativt verkande faktorer är, när det uppfat :24, Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Systemvetenskap; Birgitta Fagerström, IT-användning en analysmodell för IT-nytta, ISSN: ISRN: LTU - DT / SE 21

22 tas som obekvämt eller ologiskt att arbeta med systemen. Saknad funktionalitet upplevs också som en brist liksom bristande integration mellan olika system 17. För att förbättra användarnas situation och öka individens möjlighet att bidra till den interna effektiviteten genom att använda de IT-system som finns inom offentliga organisationer bör frågor om användbarhet ges ett tydligare fokus vid kravställning och upphandling av IT-system i offentliga organisationer. 17 Ibid. 22

23 Bilaga 1 Delprojekt 1 - potentialbedömning Två analyser klara Projektet har genomfört fem intervjuer och två analyser (och deltar i en tredje) enligt vägledningen Hitta potentialen första steget till enklare ärendeprocesser (VERVA 2007:1). Den första analysen gjordes på Lantmäteriverket och undersökte processen för nyinteckning av fastigheter. Processen omfattar ärenden per år och inbegriper aktörer från Lantmäteriet, Inskrivningsmyndigheten, banker och allmänheten. I arbetet med denna process konstaterades att det i nyläget fanns möjligheter att automatisera flera delar av processen. Genom automatiska kontroller av ansökan och koppling mot folkbokföringsregistret uppskattades att ca 70 % av ansökningarna av nyinteckning skulle kunna hanteras helt automatiskt. Förutsatt att användningsgraden var hög skulle detta kunna resultera i en årlig besparing på ca 9 Mkr för förvaltningen mot en investering om ca 2 Mkr. Vid beräkning av investeringen togs hänsyn till att Lantmäteriet redan bedriver ett omfattande automatiseringsarbete och att det därmed är möjligt att återanvända gemensamma delar i stor utsträckning. Arbetsgruppen konstaterade även andra positiva effekter i form av bland annat ökade möjligheter till likabehandling och kortare genomloppstid. Omorganisation pågår för att från den 1:e juni föra över verksamheten från domstolarna till Lantmäteriet. Efter att verksamheten är överförd planerar Lantmäteriet att initiera ett arbete för att skapa en enhetlig process. Samtidigt har arbete påbörjats för att utveckla en e-tjänst för hantering av inteckningsärenden. Detta arbete kommer att intensifieras under andra halvan av Den andra analysen genomfördes på Domstolsverket för processen gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Processen omfattar ca ärenden per år och inbegriper aktörer från allmänheten och tingsrätterna samt Försäkringskassan, CSN och socialförvaltningen (som mottagare av beslut). Förutsatt en hög användningsgrad beräknades en besparingspotential till 3,7 Mkr årligen. Investeringen beräknades i detta fall uppgå till ca 7 Mkr och även här togs hänsyn till att Domstolsverket bedriver ett automatiseringsarbete där vissa delar kan återanvändas i denna process. Processanalysen har sedan inom myndigheten kunnat användas i arbetet kring ett vidare arbete kring ett automatiserat inflöde till det befintliga verksamhetsstödet. En tredje analys genomförs just nu kring konkurstillsyn. Kronofogdemyndigheten är i detta arbete samordningsmyndighet, se nedan. 23

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell

2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Koncept Regeringsbeslut Ärendenr. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 2007-02-15 Fi2007/ Delvis Fi2004/4657 Verket för förvaltningsutveckling Magnus Enzell Box 214 Telefon 08-405

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Finansdepartementet. Magnus Enzell Finansdepartementet

Finansdepartementet. Magnus Enzell Finansdepartementet Magnus Enzell Att utveckla den svenska förvaltningen En förvaltning förverkligar politiska mål En effektiv förvaltning skapar grogrund för tillväxt Stolta anor men stor ryggsäck Förvaltningspolitisk doktrin:

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet 1(10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning Kronofogden delar utredningens bedömning att Sverige har halkat efter jämförbara

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN Våren 2012 fick jag av regeringen uppdraget att leda en utredning som skulle presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Remiss av SOU2015:66 En förvaltning som håller ihop

Remiss av SOU2015:66 En förvaltning som håller ihop N2015/5090/EF 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för e-förvaltning Remiss av SOU2015:66 En förvaltning som håller ihop anser att utredningens förslag i stort är bra och vi stödjer slutbetänkandet.

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40) SERVICEFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-05 Handläggare: Ann-Marie Svärd Telefon: 08-508 11 303 Servicenämnden 2011-09-20 Månadsuppgiftsutredningens betänkande

Läs mer

REMISSVAR. SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(10) REGERINGSKANSLIET. N äringsdepartementet STOCKHOLM

REMISSVAR. SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(10) REGERINGSKANSLIET. N äringsdepartementet STOCKHOLM LANTMÄT E RI E T 1,, b lm + 1(10) REMISSVAR 2014-03-12 Dm 102-2014/133 REGERINGSKANSLIET N äringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ert Dnr N2013/5588/ENT SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007

Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007 Rapport för 2007 1 (10) Strategiskt forum för servicesamverkan rapportering för 2007 1 Överenskommelsen En förnyad överenskommelse träffades mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden,

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Vad pågår inom området bastjänster

Vad pågår inom området bastjänster Vad pågår inom området bastjänster Vägledning för automatiserad samverkan publicerad Tjänstetyper enligt e-delegationen Tjänstekatalog Tjänstetyper Egna e-tjänster Gemensamt producerade tjänster Myndighets

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80)

Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80) REMISSYTTRANDE 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80) Inledning Försäkringskassan anser att utredningens förslag

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (13) Datum 2012-01-26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvecklingsområde: Fordon och Förare 1 februari 2012 Transportstyrelsen Transportregisteravdelningen 701 88 Örebro Besöksadress Tunnlandsgatan

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Att välja skola på webben

Att välja skola på webben UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 09-050-3085 SID 1 (6) 2009-09-09 Handläggare: Catharina Holmberg Tel 508 33 718 Till Utbildningsnämnden 2009-09-17 Förslag till beslut

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Regeringsbeslut IV:5 2013-05-02 S2013/3452/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet

Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Dnr 2008/50 1 (15) Riktlinjer för redovisning av myndigheternas åtgärder inom e-förvaltningsområdet Generellt I samband med regeringens beslut om Handlingsplan för e-förvaltning 1 fick 70 myndigheter i

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Rembsvar SOU 207:23. Finansdepartementet Stockholm

Rembsvar SOU 207:23. Finansdepartementet Stockholm Rena issyttrande Datum Vårt Dnr 2017-06-16 2017/373 Ert Dnr F12017/01289/DF Finansdepartementet 103 33 Stockholm Rembsvar SOU 207:23 Konsumentverket tillstyrker utredningens förslag. De kommentarer Konsumentverket

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Nationell nod för faktainformation behövs!

Nationell nod för faktainformation behövs! Remissvar 2009-03-20 D/Dnr. 013-2008-5974 Remissyttrande angående betänkandet Styr samverkan för bättre service Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med yttrande över delbetänkande

Läs mer

Remiss av delbetänkandet digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss av delbetänkandet digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) YTTRANDE Rättsavdelningen, Juridiska enheten Datum Dnr Sylvia Bylund 2017-06-19 STY 2017-283 Tel. 040-661 33 36 Ert datum Er referens sylvia.bylund@tullverket.se 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Säkerställd digitalisering. Magnus Gunnarsson Mats Goffhé

Säkerställd digitalisering. Magnus Gunnarsson Mats Goffhé Säkerställd digitalisering Magnus Gunnarsson Mats Goffhé ESV:s uppdrag och roll 2 Regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige 2016-2018 3 Regeringsuppdrag till ESV Uppdrag att ge

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Redovisning av resultat

Redovisning av resultat Redovisning av resultat Tillståndshantering för färdtjänst NU- och BÖR- lägeskartläggning samt effekter Jan Törnebohm o Susanne Ribbing, 2009-04-20 Redovisning Den valda exempeltjänsten bakgrund och syfte

Läs mer

Geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt. Inriktning av arbetet

Geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt. Inriktning av arbetet Geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt Inriktning av arbetet Mål 2016-2020 Utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster Geodata är öppna Geodata är användbara Geodata är

Läs mer

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost. * Skatteverket 1(6) Eva Sartorius Datum 010-574 87 86 2011-12-18 Konsekvensutredning Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Läs mer

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28)

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2015-11-12 Bos 208 Dnr KS 264/2015 Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, Sammansatt

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69 Kommittédirektiv En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Dir. 2010:69 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och

Läs mer

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104)

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) N2011/559/ITP TSG 2011-87 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) Transportstyrelsen ställer

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Sten Arvidson Cajsa Ekberg Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2011 för elektronisk legitimering och underskrift

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer