2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt"

Transkript

1 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2

3 MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR /101 ERT DATUM ER BETECKNING Fi 2008/1399 (delvis) FI 2004/4567 Enheten för statlig förvaltningsutveckling Finansdepartementet Stockholm Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering mm. Verket för förvaltningsutveckling (Verva) har i regeringsuppdrag fått i uppdrag att samordna arbetet med dels automatisering av viss ärendehantering på myndigheter under regeringen, dels förenkling av tillgången till viss information ur statliga register och databaser. Regeringen har också gett i uppdrag åt Verva att följa upp arbetet med att utveckla e-förvaltningen. Rapportering skall ske årligen den 15 maj fram till år Härmed lämnas till Finansdepartementet den årliga rapporten för Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt. Detta beslut har fattats av generaldirektör Lena Jönsson. Övriga närvarande var enhetschef Jenny Birkestad, utvecklingsstrateg Philippe Jolly (föredragande) och utvecklingsstrateg Magnus Brattgård (föredragande). Lena Jönsson Generaldirektör Philippe Jolly Utvecklingsstrateg Magnus Brattgård Utvecklingsstrateg Postadress: Box 214, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon växel: E-post: Fax:

4

5 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 1 SAMMANFATTNING 7 2 INLEDNING 9 3 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 11 4 ANALYS OCH KOMMENTARER TILL FÖRSLAGEN 15 BILAGA 1 DELPROJEKT 1 - POTENTIALBEDÖMNING 23 BILAGA 2 DELPROJEKT 2 - FÖRENKLAD TILLGÅNG TILL VISS INFORMATION UR STATLIGA REGISTER OCH DATABASER 27 BILAGA 3 DELPROJEKT 3 - UPPFÖLJNINGAR AV MYNDIGHETERNAS SAMLADE ARBETE MED E-FÖRVALTNING. RESULTAT 31 BILAGA 4 DELPROJEKT 4 - ERFARENHETSUTBYTE ÖVER MYNDIGHETSGRÄNSERNA 35 BILAGA 5 DELPROJEKT 5 - EN UTBILDNINGSINSATS I SYFTE ATT STÖDJA MYNDIGHETERNAS ARBETE MED E- FÖRVALTNING. 37 5

6 6

7 1 Sammanfattning Verva ger i denna rapport förslag till fortsatt arbete inom ramen för regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering. Förslagen grundar sig på erfarenheterna och det arbete som genomförts i fem olika delprojekt. Verva föreslår bland annat i rapporten en utvidgad inriktning och ett tydligare fokus på användarperspektivet i delprojektet potentialbedömning. Verva föreslår också i rapporten att två nya insatsområden skapas som dels handlar om att sätta in åtgärder för att öka användningsgraden av framtida och befintliga e-tjänster, dels om att tydligare uppmärksamma användbarheten i interna system. 7

8 8

9 2 Inledning Denna skrivelse är en statusrapport i ett pågående regeringsuppdrag 1 som sträcker sig fram till år 2010, där fokus riktas på myndigheternas arbete med att automatisera ärendehanteringen. Uppdraget är uppdelat i fem delprojekt enligt nedanstående: 1. Potentialbedömning Verva skall i samverkan med Ekonomistyrningsverket (ESV) identifiera möjligheter till effektiviseringar och ökad samhällsnytta, i form av t.ex. ökad kvalitet, integritet och rättssäkerhet, som kan uppnås genom att automatisera myndigheternas ärendehantering. 2. Förenkla tillgången till statliga register och databaser Verva skall identifiera sådan information som är nödvändig för arbetet med att automatisera ärendehandläggningen oavsett hur och var den ligger lagrad. Verva skall i det sammanhanget särskilt bedöma vilken information som behövs för att minimera användares behov av att manuellt fylla i uppgifter. Verva skall vidareutveckla och sammanställa befintliga riktlinjer och vägledningar för gemensamma standarder och arbetssätt som skall tillämpas för informationsutbytet mellan databaser. Verva skall därvid särskilt uppmärksamma behovet av skydd för den personliga integriteten. 3. Uppföljningar av myndigheternas samlade arbete med e- förvaltning Verva skall till regeringen redovisa hur myndigheternas arbete med e- förvaltning fortskrider. Första redovisningen skall innehålla en modell för uppföljning som skall utarbetas i samråd med ESV. Modellen skall bl.a. syfta till att kvantifiera de samlade besparingarna nedbrutet på departements- och myndighetsnivå, mäta hur stor andel av de lämpliga ärendehanteringsprocesserna som har automatiserats och hur stor del av de statliga inköpen som hanteras elektroniskt 4. Erfarenhetsutbyte över myndighetsgränserna Verva skall löpande fram till år 2010 stimulera ett utbyte över myndighets-, departements- och politikområdesgränser av erfarenheter inom framför allt, men inte uteslutande, området automatisering av ärendehantering. 1 Fi 2007/1399 (delvis), Fi 2004/4657 9

10 5. En utbildningsinsats i syfte att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning Verva ska genomföra en utbildningsinsats som syftar till att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning skall riktas mot myndigheternas administrativa chefer eller motsvarande. 2.1 Syfte och frågeställningar Denna rapport är den första av årligen återkommande statusrapporter av regeringsuppdraget och syftar till att ge en samlad bild av det arbete som bedrivs inom ramen för uppdraget. Rapporten ska presentera en analys av arbetet med e-förvaltningen på en övergripande nivå som tar hänsyn till kopplingarna mellan de i regeringsuppdraget ingående delarna. Med utgångspunkt i erfarenheterna i de olika delprojekten och den analys som görs ska rapporten lyfta fram förslag kring hur arbetet bör bedrivas framdeles för att påskynda och ytterligare ge kraft åt förändringsarbetet i den svenska förvaltningen. 2.2 Rapportens disposition Rapporten inleds med en sammanfattning, följt av en inledning. I rapportens tredje kapitel ryms förslagen för det fortsatta arbetet i regeringsuppdraget. I rapportens fjärde kapitel återfinns analys och kommentarer till förslagen i det fortsatta arbetet. I denna del finns också de resonemang och överväganden som ligger bakom föreslagen inriktning och nya insatsområden i det fortsatta arbetet. I bilaga ett till fem finns kortfattade statusrapporter från de olika delprojekten. 10

11 3 Förslag till fortsatt arbete En utvidgad inriktning och tydligare fokus på användarperspektivet inom delprojekt 1 - potentialbedömning Verva bör i samverkan med ESV och andra lämpliga myndigheter och organisationer, inleda ett arbete med att ur användarens perspektiv identifiera situationer som förutsätter ärendebeslut från flera olika instanser eller ärenden vars hantering kräver medverkan från flera myndigheter och andra organisationer. Användare kan vara medborgare eller företagare, finnas inom kommunala och landstingskommunala verksamheter, ideella organisationer eller inom andra statliga myndigheter. Med denna utgångspunkt bör analyser initieras i form av fallstudier av olika situationer eller ärenden. Resultatet av detta arbete kan underlätta för regeringen att identifiera olika tänkbara kluster i det fortsatta arbetet med att implementera e-handlingsplanen. Med ett ännu tydligare markerat användarperspektiv bör Verva, i samverkan med ESV, fortsätta arbetet med att verka för att processanalyser genomförs på myndighetsnivå. Analyser som initieras ur ett myndighetsperspektiv bör inledas med en övergripande bedömning i vad mån ärendet, ur ett användarperspektiv, ingår som en del av flera i en viss livs- eller händelsesituation eller kan hanteras som en relativt fristående process sett ur användarens perspektiv. Denna bedömning bör självfallet avse själva sakinnehållet, men också avse behov av eventuella hänsyn när det gäller utformningen av kommunikation och gränssnitt mot användaren. Vervas och ESV:s roll i detta arbete bör inriktas på att stödja myndigheterna genom främst en utvecklad vägledning och ett rådgivande och kvalitetssäkrande arbetssätt gentemot myndigheterna. I det fortsatta arbetet bör också omfattningen av och karaktären på nuvarande automatiseringsgrad ytterligare analyseras samt behovet av eventuella lagförändringar och andra åtgärder för att öka automatiseringsgraden uppmärksammas. Ökad ambitionsnivå i delprojekt 2 - Förenkla tillgången till statliga register och databaser Förutom att löpande fram till år 2010 uppmärksamma regeringen på angelägna författningsändringar bör Verva; löpande samordna och stödja myndigheternas arbete med att genomföra begreppsmodellering av centrala begrepp 2 för automatiserad ärendehantering och ett effektivt registerutbyte. 2 Till exempel fastighets- och bolagsbegreppet 11

12 löpande samordna och stödja registermyndigheternas arbete med att utveckla informationstjänster/standardmeddelanden. Oförändrad ambitionsnivå och inriktning i delprojekt 3 - Uppföljning av myndigheternas samlade arbete med e-förvaltning Tidplanen för uppföljningen står fast. Modellen för uppföljning bör utvecklas baserat på de erfarenheter som hittills har vunnits. Oförändrad ambitionsnivå och inriktning i delprojekt 4 - Erfarenhetsutbyte över myndighetsgränserna Verva lanserar en digital tjänst för erfarenhetsutbyte under hösten Verva etablerar ett nätverk för IT-baserad verksamhetsutveckling hösten Oförändrad ambitionsnivå för delprojekt 5 En utbildningsinsats i syfte att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning. Utbildningen är under planering och genomförandet förväntas starta under hösten Nya insatsområden Öka användningsgraden av befintliga e-tjänster. Verva bör i samverkan med Handisam och andra relevanta aktörer, aktivt verka för att förbättra användbarheten och nyttan för användaren för att därigenom öka användningsgraden av befintliga och framtida e- tjänster. Arbetet bör fokusera på att ta fram råd och rekommendationer för att o öka användbarheten och tillgängligheten till elektroniska tjänster o tydliggöra incitament och o öka kännedomen om elektroniska tjänster. Öka användbarheten av och tillgängligheten till interna system. Verva bör i samverkan med Handisam och andra relevanta aktörer verka för att öka användbarheten av och tillgängligheten till myndigheternas interna system. Det finns en stor outnyttjad effektiviseringspotential i att förbättra IT-miljön för handläggare och andra personer i offentlig sektor. Arbetet bör fokusera på att ta fram råd och rekommendationer som stöd vid upphandlingar för användbarhet och tillgänglighet i interna system. 12

13 Målet är att öka effektiviteten för användaren i det interna arbetet samt skapa en bättre och ickediskriminerande arbetsmiljö. Arbetet blir även ett viktigt led i att uppfylla handikappolitikens mål. 3 3 Förordning 2001: 526 Statliga myndigheters ansvar för genomförandet av handikappolitiken: Myndigheterna skall särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. 13

14 14

15 4 Analys och kommentarer till förslagen Regeringens uppdrag till Verva i potentialbedömningsprojektet är att fram till år 2010 identifiera lämpliga ärendeprocesser i statsförvaltningen som har potential för ökad effektivisering och förenkling genom ökat inslag av automatisering i ärendehanteringen 4. I den metod som använts togs myndigheterna som utgångspunkt för analysen. Syftet var att identifiera processförbättringar och möjligheter till automatisering inom respektive myndighet, effektivisera ärendehanteringen och därigenom skapa medborgar- och samhällsnytta. Verva har i samverkan med ESV genomfört ett antal analyser enligt fastställd metodik och identifierat olika förbättringsmöjligheter. Enligt regeringsuppdraget har också Verva till uppgift att följa upp myndigheternas samlade arbete med e-förvaltning. I den uppföljning som genomförts och avrapporterats i februari 2008 anser myndigheterna själva att en stor andel (82 %) av de ärendeslag som myndigheterna inrapporterat redan är helt eller delvis automatiserade. Detta motsvarar nästan hela den totala årliga ärendevolymen som myndigheterna hanterar. Flera myndigheter menar vidare i intervjuer att arbetet med att analysera processer och bedöma automatiseringspotentialen kommit till en punkt där störst effekter skulle kunna uppnås med ett helhetsperspektiv där en gränsöverskridande ansats används, en ansats som tar medborgarens eller företagets behov som utgångspunkt. Att ärendehanteringen är helt eller delvis automatiserad kan å ena sidan betyda att hela ärendeflödet är automatiserat med ett processorienterat digitalt stöd från ärendets initiering till arkivering. Å andra sidan kan det betyda att en liten del av ärendeflödet är automatiserat antingen processorienterat eller mer funktionellt orienterat för flera ärendetyper i form av ett digitalt diarium eller en referensdatabas. Det gör att det i nuläget är svårt att exakt uttala sig om vad som är automatiserat och dess egentliga omfattning och karaktär, varför detta bör analyseras i kommande arbete. Förmodligen återstår betydande effektiviseringspotentialer hos de enskilda myndigheterna och det är därför viktigt med ett fortsatt processarbete hos myndigheterna. Det finns också tydliga kopplingar mellan den inre och den yttre effektiviteten. Erfarenheten från de analyser som har genomförts visar att ett tydligt användarperspektiv starkt bidrar till att forma en effektiv inre process. Om en myndighet i utgångsläget har god ordning och reda internt och en hög automatiseringsgrad är förutsättningarna bättre för att när så är motiverat skapa bra samarbete och utbyte av information på övergripande nivå, sett ur ett helhets- och användarperspektiv. 4 Finansdepartementet; , Uppdrag att samordna automatisering av viss ärendehantering m.m. 15

16 Från myndighets- till användarperspektiv Sett till resultaten i den av Verva genomförda uppföljningen 5 och det arbete som genomförts i övriga delprojekt 6 har arbetet med att automatisera ärendehanteringen nått stort genomslag i myndigheterna. De flesta myndigheter tänker automatisering och processanalyser idag och flera anser att de har kommit tillräckligt långt i arbetet som handlar om att förbättra den inre effektiviteten genom processanalyser och automatiseringar av ärendehanteringen. Ärenden som har stora volymer är redan helt eller delvis automatiserade och nu krävs eventuellt andra åtgärder. Vid intervjuer med företrädare för myndigheterna som Verva genomfört 7, efterlyser också myndigheterna åtgärder som leder till lärande kring förändringsarbete och en helhetssyn 8 på medborgar- och företagarprocesser. En helhetssyn behövs när flera olika organisationer kan vara involverade i en livs- eller händelsesituation eller i ett ärende. Användarna är i många fall medborgare eller företag men kan också finnas inom kommunala och landstingskommunala verksamheter, ideella organisationer eller andra statliga myndigheter. Involverade i situationen eller ett enskilt ärende kan vara såväl offentliga som privata organisationer och de offentliga kan vara statliga eller kommunala. En livs- eller händelsesituation eller hanteringen av ett enskilt ärende kan därmed vara mycket komplext och svårt att definiera och överblicka för den enskilda myndigheten. Ett tydligare användarperspektiv För att förstå den komplexitet som medborgaren och företaget möter behöver de metoder som använts inom potentialbedömningsprojektet vidgas till att omfatta ett tydligare användarfokus. Ett begrepp som används, bland annat i regeringens e-handlingsplan 9 och Vervas rapport Ett nationellt informationssystem 10, för att beskriva en situation där flera aktörer är involverade i olika medborgar- och företagarärenden, är kluster. Ett kluster kan ses som ett antal olika aktörer som tillsammans i ett nätverk skapar värde för en medborgare eller ett företag i en specifik situation. Ett kluster är inte en formell organisation utan en mindre fast sammansatt struktur som identifieras utifrån vissa specifika situationer eller kring ett visst behov. Ett klustersynsätt kräver att man i analysen av ett eller flera ärenden utgår från användarens perspektiv och behov, inte den enskilda organisationens. 5 Verva 2008:01; Hur är läget 6 Se ovan under kapitel 1 7 Till exempel i samband med planeringen av den utbildningsinsats som genomföras. 8 Ett problem i sammanhanget är att flera medborgar- och företagarärenden löper över flera olika förvaltningsnivåer stat, kommuner och landsting. Även privata aktörer har i många fall centrala roller i olika medborgar- och företagarprocesser. 9 Regeringen: Nationell handlingsplan för den svenska e-förvaltningen 10 Verva 2007:9 16

17 För att bättre svara upp mot myndigheternas önskemål och för att stödja regeringens intentioner i e-handlingplanen anser Verva det vara motiverat att inrikta arbetet i potentialbedömningsprojektet till att omfatta en klusteransats där situationer och ärenden som involverar flera olika organisationer står i fokus. En klusteransats i det fortsatta arbetet skulle underlätta förståelsen för medborgarens, företagets och andra användares situation ur ett helhetsperspektiv. Det skulle också möjliggöra att nya frågeställningar sätts i ljuset och därigenom skapa nya angreppssätt och nya lösningar. För att ett kluster ska fungera krävs det bland annat att information kan utbytas mellan aktörerna samt att informationen kan packas upp på olika sätt vid olika situationer. Delprojektet för utbyte av registerinformation syftar bland annat till att förenkla utbytet av information mellan olika aktörer. Regeringen nämner vidare i e-handlingsplanen att samverkan mellan myndigheter och andra aktörer försvåras av oklara finansiella, organisatoriska och rättsliga förutsättningar varför analyser av dessa faktorer eventuellt bör ingå i arbetet. Fortsatta processanalyser Av de enkätsvar som myndigheterna lämnat i undersökningen Hur är läget? kan man, som nämnts, inte dra slutsatsen att de enskilda myndigheternas processer redan är automatiserade, däremot att vissa delar av processerna är helt eller delvis automatiserade. Vidare framgår inte om den automatisering som finns har karaktär av processtöd eller har mer funktionell karaktär, dvs. ger stöd åt ett visst delmoment i flera olika processer. Det är därför viktigt att arbetet med att genomföra processanalyser som grund för att automatisera processer fortsätter hos de enskilda myndigheterna i syfte att uppnå interna effektiviseringar och ökad medborgar- och företagarnytta. Vervas och ESV:s roll i detta arbete bör inriktas på att stödja myndigheterna främst genom en utvecklad vägledning samt ett rådgivande och kvalitetssäkrande arbetssätt gentemot myndigheterna. I arbetet med uppföljningen har några myndigheter inkommit med kommentarer om att det för att automatisera sina processer ytterligare krävs olika lagförändringar 11. I det fortsatta arbetet bör också omfattningen av och karaktären på nuvarande automatiseringsgrad ytterligare analyseras samt behovet av eventuella lagförändringar och andra åtgärder för att öka automatiseringsgraden uppmärksammas. och fortsatt stöd och metodutveckling för potentialanalyser Trots att myndigheterna själva säger att deras processer är helt eller delvis automatiserade anser Verva det viktigt att myndigheterna fortsätter göra 11 Kronofogden (olika ansökningar som ska vara skriftliga och undertecknade) och Skatteverket (vissa slutskattebesked och inkomsttaxeringar) skriver om behovet av lagförändringar för att kunna automatisera mera. 17

18 processanalyser och automatiseringar. Som tidigare diskuterats kan en helt eller delvis automatiserad ärendehantering å ena sidan betyda att hela ärendeflödet är automatiserat och att inga papper förekommer. Å andra sidan kan det betyda att en liten del av ärendeflödet är automatiserat, det kan till exempel röra sig om en funktion som diariet eller en referensdatabas. Detta betyder att det förmodligen återstår en stor effektiviseringspotential hos de enskilda myndigheterna och att det är viktigt att det utstakade arbetet fortsätter. Det gör att det i nuläget är svårt att exakt uttala sig om vad som är automatiserat och dess egentliga omfattning varför detta bör analyseras i kommande arbete. Det finns också tydliga kopplingar mellan den inre och den yttre effektiviteten om myndigheterna har ordning och reda internt och en hög automatiseringsgrad är förutsättningarna goda för att samarbete och utbyte av information ska kunna ske på övergripande nivå, ur ett helhets- eller klusterperspektiv. Effektiva myndighetsprocesser är så att säga en förutsättning för effektiva medborgar- eller företagarprocesser. Stora myndigheter har förmodligen bättre resurser för att genomföra egna processanalyser och automatiseringar medan små och medelstora myndigheter eventuellt har ett större behov av stöd och rådgivning i frågan. Utifrån de erfarenheter som inkommit i de olika delprojekten bör vägledningen Hitta potentialen utvecklas och marknadsföras tydligare. Viktigt att fortsätta arbetet med effektiviserat utbyte av registerinformation I delprojektet för utbyte av registerinformation konstateras det vidare att uppgifter ur de stora statliga registren vid Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriverket, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och Vägverket står i centrum för intresset vid automatiserad ärendehantering. Ansvaret för att utveckla standardiserade informationstjänster, inklusive att ta fram nödvändiga begreppsmodeller, föreslogs därför utgöra en del av ansvaret för att föra ett visst register 12. Fortsatta uppföljningar viktigt För att nå kunskap om e-förvaltningens utveckling är det viktigt att fortsätta arbetet med att göra uppföljningar om automatiseringar, medborgarnytta och effektiviseringar. Uppföljningarna bör i framtiden kopplas till det föreslagna fortsatta arbetet i regeringsuppdraget. liksom genomförandet av utbildningar och stimulerandet av erfarenhetsutbyte kring e-förvaltning Myndigheter påtalar själva behovet av utbildningar för att stödja ledare i förändringsarbetet och utvecklingen av e-förvaltningen. Myndigheterna ut- 12 Verva 2007:18.Förenklad tillgång för förvaltningen till viss information ur statliga register och databaser 18

19 trycker också behov av ett organiserat erfarenhetsutbyte kring frågor relaterade till e-förvaltning och verksamhetsutveckling. 4.1 Nya insatsområden Öka användningsgraden av e-tjänster Avgörande för om investeringar i elektroniska tjänster leder till besparingar eller inte är i hur pass hög grad dessa används. Besparingar avgörs i praktiken av användningsgraden, dvs. hur många som faktiskt använder e-tjänsterna. Om ingen använder tjänsterna, blir det ingen besparing utan endast en kostnad. Detta ansluter till de principer som finns i målen för e-förvaltningen inom EU, där man ställer upp skilda mål för tillgång till tjänster respektive användning av dessa tjänster. Det är därför viktigt att studera användningen av de automatiserade rutinerna som myndigheterna utvecklat. Låg användningsgrad Enligt Vervas uppföljning är användningsgraden för myndigheternas e- tjänster tämligen låg. Med användningsgrad avses antalet användare som brukar e-tjänsterna i förhållande till den totala ärendevolymen (e-tjänster + manuella tjänster). De eftersträvansvärda effektiviseringsvinsterna för förvaltningen uppkommer när medborgare och företagare väljer att använda de, för förvaltningen, kostnadseffektiva e-tjänsterna istället för de dyrare manuella kontaktvägarna. För att investeringarna i självbetjäningstjänster ska betala sig måste användningsgraden av dessa öka då sambandet mellan hög användning och avkastningen på gjorda investeringar är starkt. Vad påverkar då användningsgraden av e-tjänster? Det finns flera faktorer som spelar in. Användaren känner inte till att en specifik e-tjänst finns. Inom offentlig sektor finns idag ett stort antal webbplatser och e-tjänster. Det är idag snudd på omöjligt för en medborgare eller en företagare att hålla reda på vilken myndighet som ansvarar för vilken fråga, vad alla myndigheters webbplatser heter och var på webbplatsen självbetjäningstjänsten återfinns. Varför ändra beteende när den manuella vägen är tillräckligt enkel? Människor håller sig gärna till invanda beteendemönster. Det skapar 19

20 trygghet och förutsägbarhet. Sverige har relativt enkla ärende- och tillståndsförfaranden och relativt god telefoniservice. E-tjänsterna är onödigt krångligt utformade och stänger till och med ute stora användargrupper. De e-tjänster förvaltningen erbjuder utvecklas inte alltid med användaren i främsta rummet. Detta resulterar i e-tjänster som inte stöder användarens behov avseende logiska flöden och utformning. Många e-tjänster stänger helt enkelt ute stora grupper av användare. Det kan även vara användare som har någon form av funktionsnedsättning och därmed behöver olika hjälpmedel 13 för att använda tjänsten. Vad kan man då göra för att öka användningsgraden? Några möjliga åtgärder som utgår från ett tydligt användarperspektiv är: Ökad användbarhet av och tillgänglighet till offentlig e-service Även om man känner till och ser incitamenten så kan tyvärr en e-tjänsts bristande användbarhet leda till att man "ger upp" och återgår till ett manuellt förfarande. För att utveckla e-tjänster som användarna vill använda måste man utveckla tjänsterna med användningscentrerade metoder och modeller. I Vervas Vägledningen 24-timmarswebben 14 finns råd och rekommendationer för användarcentrerad systemutveckling. För att utveckla tjänster som användarna kan använda är det viktigt att man följer standarder. En webbplats eller e-tjänst som följer standarder ökar möjligheter att möta medborgare och företag på det sätt som de föredrar genom att samma innehåll enklare kan presenteras i olika kanaler, plattformar och hjälpmedel. I Vägledningen 24-timmarswebbens kapitel Standarder för webbplatser 15 finns råd, riktlinjer och exempel. Tydliga incitament Medborgare och företag måste se tydliga fördelar med att ändra sitt beteende - att byta från analog service till digital självbetjäning. För att förmå medborgare och företag att ändra beteende och stödja förvaltningen genom att, på digital väg, lämna strukturerad och korrekt information måste förvaltningens e-tjänster erbjuda ett mervärde. Det kan vara löften om kortare handläggningstider, tillgänglighet dygnet runt, god support under genomförandet av tjänsten eller lägre avgifter. Vissa myndigheter såsom Skatteverket använder tydliga incitament - tidigare utbetalning av skatteåterbäring - medan andra myndigheter tvekar

21 i frågan om olika behandling. Här behövs tydlig vägledning till myndigheterna. Ökad kännedom Medborgare och företag måste självklart känna till vilka e-tjänster som existerar och var man kan hitta dem. Idag lägger myndigheter stora pengar på att marknadsföra separata e-tjänster, framför allt de stora myndigheterna som har stora resurser. Det behövs en gemensam ansats och en strategi för hur förvaltningen på ett kostnadseffektivt ska lösa ut denna fråga. Oavsett varför användningsgraden är låg för flera e-tjänster så hindrar den låga användningsgraden att de eftersträvade effekterna uppnås. Att noggrant göra allt förberedelsearbete och kartlägga sina processer, modellera sina informationsresurser och investera i tekniska system är poänglöst om ingen använder e-tjänsterna. Utan användare kommer myndigheterna inte att hämta hem några effekter i form av lägre kostnader per ärende eller bättre service till medborgare och företag. Om myndigheterna inte lyckas utveckla attraktiva e-tjänster så kommer medborgare och företag alltid att välja den kontaktväg som har högst nytta, det vill säga den som är enklast, billigast och ger mest överblick. Om en traditionell och manuell tjänst upplevs som enklare eller bättre av kunden än motsvarande automatiserade e-tjänst så är det rationellt av medborgaren eller företagaren att välja den manuella tjänsten, exempelvis ett personligt möte med en handläggare. Manuella tjänster kommer alltid att vara ett alternativ för personer som av olika skäl inte kan använda e-tjänster. Utmaningen för förvaltningen är således att alla som är kapabla att använda e-tjänster också ska göra det Öka användbarheten av och tillgängligheten till interna system För att den svenska förvaltningen ska bli effektiv samt medborgar- och företagaranpassad krävs också att handläggare och andra myndighetspersoner effektivt kan hantera de IT-system som finns på arbetsplatserna. Erfarenheter visar att den praktiska nyttan av IT-system inom myndigheter och andra organisationer inte är tillfredsställande, bland annat på grund av brister i användbarhet 16. Positivt verkande faktorer för IT-nytta är, enligt genomförda undersökningar, sådant som bidrar positivt till den egna effektiviteten och till utförandet av de egna arbetsuppgifterna. Negativt verkande faktorer är, när det uppfat :24, Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Systemvetenskap; Birgitta Fagerström, IT-användning en analysmodell för IT-nytta, ISSN: ISRN: LTU - DT / SE 21

22 tas som obekvämt eller ologiskt att arbeta med systemen. Saknad funktionalitet upplevs också som en brist liksom bristande integration mellan olika system 17. För att förbättra användarnas situation och öka individens möjlighet att bidra till den interna effektiviteten genom att använda de IT-system som finns inom offentliga organisationer bör frågor om användbarhet ges ett tydligare fokus vid kravställning och upphandling av IT-system i offentliga organisationer. 17 Ibid. 22

23 Bilaga 1 Delprojekt 1 - potentialbedömning Två analyser klara Projektet har genomfört fem intervjuer och två analyser (och deltar i en tredje) enligt vägledningen Hitta potentialen första steget till enklare ärendeprocesser (VERVA 2007:1). Den första analysen gjordes på Lantmäteriverket och undersökte processen för nyinteckning av fastigheter. Processen omfattar ärenden per år och inbegriper aktörer från Lantmäteriet, Inskrivningsmyndigheten, banker och allmänheten. I arbetet med denna process konstaterades att det i nyläget fanns möjligheter att automatisera flera delar av processen. Genom automatiska kontroller av ansökan och koppling mot folkbokföringsregistret uppskattades att ca 70 % av ansökningarna av nyinteckning skulle kunna hanteras helt automatiskt. Förutsatt att användningsgraden var hög skulle detta kunna resultera i en årlig besparing på ca 9 Mkr för förvaltningen mot en investering om ca 2 Mkr. Vid beräkning av investeringen togs hänsyn till att Lantmäteriet redan bedriver ett omfattande automatiseringsarbete och att det därmed är möjligt att återanvända gemensamma delar i stor utsträckning. Arbetsgruppen konstaterade även andra positiva effekter i form av bland annat ökade möjligheter till likabehandling och kortare genomloppstid. Omorganisation pågår för att från den 1:e juni föra över verksamheten från domstolarna till Lantmäteriet. Efter att verksamheten är överförd planerar Lantmäteriet att initiera ett arbete för att skapa en enhetlig process. Samtidigt har arbete påbörjats för att utveckla en e-tjänst för hantering av inteckningsärenden. Detta arbete kommer att intensifieras under andra halvan av Den andra analysen genomfördes på Domstolsverket för processen gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Processen omfattar ca ärenden per år och inbegriper aktörer från allmänheten och tingsrätterna samt Försäkringskassan, CSN och socialförvaltningen (som mottagare av beslut). Förutsatt en hög användningsgrad beräknades en besparingspotential till 3,7 Mkr årligen. Investeringen beräknades i detta fall uppgå till ca 7 Mkr och även här togs hänsyn till att Domstolsverket bedriver ett automatiseringsarbete där vissa delar kan återanvändas i denna process. Processanalysen har sedan inom myndigheten kunnat användas i arbetet kring ett vidare arbete kring ett automatiserat inflöde till det befintliga verksamhetsstödet. En tredje analys genomförs just nu kring konkurstillsyn. Kronofogdemyndigheten är i detta arbete samordningsmyndighet, se nedan. 23

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006

E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006 E-förvaltningsmätning i Sveriges kommuner 2006 Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sambruk 070504 1 Trender

Läs mer

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: Att bidra till att offentlig förvaltning planerar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Vad pågår inom området bastjänster

Vad pågår inom området bastjänster Vad pågår inom området bastjänster Vägledning för automatiserad samverkan publicerad Tjänstetyper enligt e-delegationen Tjänstekatalog Tjänstetyper Egna e-tjänster Gemensamt producerade tjänster Myndighets

Läs mer

Redovisning av resultat

Redovisning av resultat Redovisning av resultat Tillståndshantering för färdtjänst NU- och BÖR- lägeskartläggning samt effekter Jan Törnebohm o Susanne Ribbing, 2009-04-20 Redovisning Den valda exempeltjänsten bakgrund och syfte

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Nationell nod för faktainformation behövs!

Nationell nod för faktainformation behövs! Remissvar 2009-03-20 D/Dnr. 013-2008-5974 Remissyttrande angående betänkandet Styr samverkan för bättre service Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med yttrande över delbetänkande

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29

Elektroniska affärer i staten 2012-03-29 Elektroniska affärer i staten t Mats Goffhé 2012-03-29 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet EG-rättsliga förändringar Striktare

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007

Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007 PM 1 (5) Utvecklingsstöd 2007-08-29 ÄNDRAD Anteckningar från Vervas seminarium med samtliga samverkansgrupper den 29 augusti 2007 Syfte med dagen Syftet med detta möte är att skapa gemensamma utgångspunkter

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster 24-TIMMARSUPPDRAGET Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster Håkan Jönsson hakan.jonsson@o.lst.se Verva 28 sept 24-TIMMARSUPPDRAGET 24-timmarsuppdraget är en del av ett antal regeringsuppdrag För alla länsstyrelser

Läs mer

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet

Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling. M agnus E nzell. Finans departementet Nya grunder för IT-bas erad verks amhetsutveckling M agnus E nzell B akgrund S vensk förvaltning har haft svårt att tillgodogöra sig den nya nätverksorienterade användningen av IT M ats Odell tilsatte

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Beteckning 100-15755-08

Beteckning 100-15755-08 YTTRANDE Datum 2008-11-28 Ert datum Beteckning 100-15755-08 Er beteckning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

IS/IT-program för Jönköpings kommun

IS/IT-program för Jönköpings kommun JONKÖPINGS KOMMUN IS/IT-program för Jönköpings kommun Ks/2012:481 kommunfullmäktige M kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning IS/IT-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 302

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen PM 1 (6) 2007-05-25 1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen (Texten är baserad på ett kapitel i Vervas rapport om att utveckla och använda gemensamma kravspecifikationer,

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med?

eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? eförvaltning - Har Sverige något att bidra med? Magnus Kolsjö Politiskt sakkunnig, Maj 2009 Definition eförvaltning eförvaltningens fyra delar Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Yttrande över rapporten Vad kostar felen? (rapport 7) från Delegationen mot felaktiga utbetalningar. Inledning

Yttrande över rapporten Vad kostar felen? (rapport 7) från Delegationen mot felaktiga utbetalningar. Inledning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Dnr Ert datum Er referens 2008-03-06 15-2007-1468 2007-11-21 Fi2007/8846 Yttrande över rapporten Vad kostar felen? (rapport 7) från Delegationen mot felaktiga

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 7 februari 2007 PTS-ER-2007:5 ISSN 1650-9862 DIARIENR 05-14389/59 24-timmarsmyndigheten Rapport Innehåll 1 Uppdraget...5 2 Tillhandahållna tjänster...5 3 Planerade e-tjänster...6 4

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS

Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Projektägare: Sambruk Intresseförening för verksamhetsutveckling och e-förvaltning 74 kommuner (ca 3,9 miljoner innevånare) 2 regionförbund Sveriges Kommuner och

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer