1(12) Årsmöteshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(12) Årsmöteshandlingar"

Transkript

1 1(12) Årsmöteshandlingar 2015

2 2 (17) INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 2 Dagordning 3 Förtydligande till dagordning 4 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 7 Rally 7 RUS 8 TJH 9/10 TÄS 10/11 Ungdom 12 Styrelsen 12 SM Lydnad och Agility 12/15 SM Rallylydnad 15/16 Slutord 17 Röstetal för lokalklubbar Totalt 51 Brunflo BK 3 Härnösands BK 4 Kramfors BK 3 Matfors BK 3 Njurunda BK 3 Ragunda BK 2 Sollefteå BK 3 Strömsunds BK 3 Sundsvalls BK 5 Timrå BK 4 V:a Härjedalens BK 2 V:a Medelpads BK 3 Åre BK 3 Örnsköldsviks BK 4 Östersunds BK 4 Ö:a Härjedalens BK 2 2

3 3 (17) Röstetalen fördelas som följer: 2 röster/lokalklubb samt en röst ytterligare för varje påbörjat hundratal medlemmar utöver 100. Representanter för Rasklubb med verksamhet inom distriktet samt representant för distrikt av Sveriges Hundungdom har rätt att närvara med yttrande samt förslagsrätt, dock ej rösträtt. Dagordning Mötet öppnas av distriktsstyrelsens ordförande. 1. Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår (2016) och d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt Val av valberedning enligt 10. 3

4 4 (17) 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt Ärenden. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. Avtackningar Mötet avslutas av distriktsstyrelsens ordförande Stadgepunkter förekommande i dagordning samt förtydliganden. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 Närvarorätt. Vid distriktsmöte har följande personer rätt att närvara med yttrandeoch förslagsrätt: ledamot och suppleant i förbundsstyrelse eller annan av förbundsstyrelsen utsedd person, ledamot och suppleant i Kennelklubbens centralstyrelse eller annan av centralstyrelsen utsedd person, representant för Sveriges Hundungdom, Brukshundklubbens generalsekreterare och Kennelklubbens verkställande direktör. Distriktsstyrelsen kan därutöver bjuda in annan person till distriktsmöte. Sådan person har rätt att närvara med yttranderätt. 8 c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår (2016) 4 För att täcka kostnader för regional verksamhet har distrikt rätt att ta ut avgift från till distriktet anslutna lokalklubbar. Sådan avgift får dock inte tas ut för ungdomsmedlemmar. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Distriktsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, en övrig ordinarie ledamot samt två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. 4

5 5 (17) Fyllnadsval kan vid behov ske vid distriktsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen. Suppleant tjänstgör i den ordning årsmötet beslutat. Suppleant har alltid rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid distriktsstyrelsens sammanträden. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt 9. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. 16. Val av valberedning enligt 10. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. Distriktets lokalklubbar har tillsammans beslutat att det är Lokalklubbarklubbar som är ledamöter i valberedning. Först är man suppleant i ett år, sedan ordinarie i två år och slutligen sammankallande ett år. Det har under flera år stått för att det finns kontinuitet i valberedningen och att både stora och små klubbar hjälps åt. Enligt stadgarna behöver vi inte utse suppleant, men det har varit en trygghet och en inkörsport för den klubben till valberedningsarbetet varför vi beslutat fortsätta med den arbetsordningen. Kallelse till valberedningsarbete går till ordförande inom respektive utsedd lokalklubb som har att inom klubben utse ledamot. Valberedningsarbetet börjar i ochmed att årsmötet är avslutat. 7 moment 3 Ärenden (anvisning till dagordning) Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 5

6 6 (17) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Svenska Brukshundklubben, Mellannorrlandsdistriktet har under året bestått av följande personer: Ordförande Marcus Hjortsberg Kramfors BK Vice Ordförande Peter Jakob Brunflo BK. Sekreterare Helene Nordlöf Kramfors BK Kassör Margareta Lundmark Örnsköldsviks BK Ledamot Lena Funseth-Norberg Sundsvalls BK Suppleant Anja Abrahamsson Sundsvalls BK Suppleant Vakant. Ansvariga för de olika sektorerna och kommittéerna har varit: Agilitysektor Vakant Distriktsgrupp Skydd Erik Willner Sundsvalls BK Hundägarutbildningssektorn Mari Berglund Örnsköldsviks BK. Rallylydnad Emil Falk Brunflo BK Rasutvecklingssektorn mental Gunnel Crona Härnösands BK Rasutvecklingssektorn utställning Margaretha Carlsson Timrå BK Tjänstehundssektorn FMH Britt-Marie Thunborg Sundsvalls BK RäH Tommy Carlsson Sundsvalls BK Tävlingssektorn Mari Gustafsson Matfors BK Ungdomskommittén Vilande Kontaktperson Drag Janne Åsander Härnösands BK Ombud SDSF Jämtland Carin Ahlstedt V:a Häjedalens BK Västernorrland Janne Åsander Härnösands BK Revisorer Ordinarie Inga Bengtsson Sundsvalls BK Ordinarie Heléne Eliasson Timrå BK Suppleant Håkan Eriksson Timrå BK Suppleant Annelie Olsson Njurunda BK Kongressombud Marcus Hjortsberg, Kramfors BK och Peter Jakob, Brunflo BK. Patrullhunskonferens Rabiossen Blu Arlandia. Margareta Lundmark deltagat i Patrullhundskonferens i egenskap av Distriktets kassör. Representanter Studiefrämjandet Medlemsrepresentanter Västernorrland - Christina Westin, Anja Abrahamsson, Susanne Olsson. Jämtland - 6

7 7 (17) Valberedningen Sammankallande, 1 år - Västra Härjedalens BK. Ordinarie, nyval 2 år Västra Härjedalens BK Suppleant, nyval 1 år Njurunda BK. Ordinarie, 1 år kvar (2 år) - Sundsvall BK Rasklubbsrepresentanter Svenska Australian Cattledog Klubben Svenska Australian Shepherd Klubben Svenska Beauceronklubben Rasklubben för Belgiska Vallhundar Svenska Bouvier des Flandersklubben Svenska Boxerklubben Svenska Briardklubben Svenska Collieklubben Svenska Dobermannklubben Rasklubben Hollandse Herdershund Svenska Hovawartsklubben Svenska Kelpie klubben Svart Terrier klubben Svenska Riesenshnauzerklubben Svenska Rottweilerklubben Svenska Schäferhundklubben Vit Herdehundklubben AGILITYSEKTORN Distriktets Agilitysektor har 2014 varit vakant. HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN Sammansättning HUS har under 2014 bestått av Mari Berglund, Örnsköldsviks BK, sammankallade, och Anja Abrahamsson, Sundsvalls BK. Distriktsverksamhet under året. Vid lokalklubbskonferensen i Östersund 27 april 2014 deltog 8 utbildare från olika lokalklubbar i distriktet. Anja Abrahamsson representerade distriktet då utskottet för hundägarutbildningen hade konferens i Upplands-Väsby oktober Instruktörsutbildning i bruks/tävlingslydnad arrangerades av Örnsköldsviks brukshundklubb i distriktet med 8 deltagare. RALLYLYDNAD Sammansättning Rallylydnadssektorn har under 2014 bestått av Emil Falk, Brunflo BK. 7

8 8 (17) RASUTVECKLINGSSEKTORN MENTAL Sammansättning D-RUS Mental har under 2014 bestått av Gunnel Crona, Härnösands BK och Margaretha Carlsson Timrå BK. Möten Mentalkonferensen anordnades hos V:a Medelpad i februari månad pga behovet av att informera om förändringar i utbildningar för Mentalfiguranter, redovisning i SBK tävling mm. Där deltog 28 personer från olika klubbar. Distriktsverksamhet under året. Kvalitetsgranskning har genomförts på Sollefteås MH bana, pga markförhållanden finns vissa påpekanden, men banan är godkänd att använda. Timrå har genomfört flest MH och MT under året. Gunnel Crona och Margaretha Carlsson har hållit i uppdateringar för figuranter och ett 15 tal personer auktoriserats. MH figurantkurser har hållits i Sollefteå och V:a Medelpad. Under året har Östersund kommit igång med mentalverksamheten på hemmaklubben. Måluppfyllelse under året. Från 1 jan 2014 infördes nya figurantkategorier och det har medfört svårigheter att hålla MND:s funktionärslista på hemsidan uppdaterad. Under 2015 kommer SBK att registrera även mentalfiguranter i SBK prov/ SBK tävling, vilket kommer att underlätta för klubbarna att kontakta mentalfiguranter. Några klubbar har fortsatt hyra mentalbana av varandra för att kunna arrangera MH på kvalitetssäkrat område, vilket är mycket värdefullt. Korrekta mentalbanor med rätt och fungerande material, uppdaterade figuranter, testledare samt beskrivare/domare är krav för att mentalverksamheten ska hålla god kvalitet. UTSTÄLLNING Sammansättning Sektorn har under 2014 bestått av Margaretha Carlsson, Timrå BK. Funktionärsutbildning Deltagare från några brukshundsklubbar har deltagit i SKK:s utbildning av CUA. Distriktsverksamhet under året. Under året har sju officiella utställningar ägt rum i distriktet. Arrangörer har varit Matfors BK med två utställningar, Östra Härjedalens BK, Sundsvalls BK, Timrå BK, Kramfors BK samt Örnsköldsviks BK. Totalt har 416 officiella hundar ställts ut, tillkommer valpar och en en del fall inofficiella övriga raser. 8

9 9 (17) TJÄNSTEHUND PATRULLHUND Sammansättning Tjänstehundsektorn har under 2014 bestått av Peter Jakob och Britt-Marie Thunborg på Försvarsmaktssidan. Tommy Carlsson på Räddningshundsidan. Möten 4st möten har avhållits och där i mellan har det hållits mail och telefonkontakt. Förutom möten har vi deltagit på 2 centrala konferenser var av vid ett tillfälle var distriktskassörer kallade. Funktionärsutbildning Från distriktet har 4 personer genomfört SBK:s centrala utbildning på Hundtjänstskolan. Distriktsverksamhet under året Det har varit ett ganska normalt verksamhetsår. Det har startats och genomförts en Patrullhundsutbildning i Härnösands regi, september genomfördes certprovet för denna kurs. 7 av 6 ekipage blev godkända. Härnösands Brukshundklubb har även anordnat en försöksverksamhet Patrullhund i internatform. Kursperioden blev totalt 14 veckor varav 3st veckokurser och slutprov i 2 dygn. Certprovet genomfördes november och 5 av 7 ekipage blev godkända. Patrullhunds DM 2014 genomfördes i Härnösands Brukshundklubbs regi. DM Mästare :a Lovisa Dahne med Odd 2:a Camilla Ek med Oqqi 3:a Katarina Antonsen med Jota Alla 3 ekipagen deltog i SM i Boden 6.a Huset Elliots Jota Katarina Antonsen, MATFORS 809 poäng gk 11.a Akjas Oqqi Camilla Ek, KRAMFORS 713 ej gk 24.a Zynrix Odd Lovisa Dahne, HA RNO SAND 573 ej gk Samhällsinsatser Certifierade och kontrakterade ekipage har varit ute vid ett flertal tillfällen på skarpt eftersök av försvunna personer när hemvärnet varit utkallat. Måluppfyllelse under året Måluppfyllelsen har varit bra under detta år, trots att en del klubbar väljer att köra sitt eget race utanför distriktets ramar. En hel del energi har gått åt för att få verksamheten att fungera. Slutord MND:s tjänstehundsektor vill tacka för det gångna året och det intresse som visats för tjänstehundsverksamheten ute på våra klubbar under Vi hoppas att 2015 kommer att generera ett riktigt intressant och givande år. 9

10 10 (17) TJÄNSTEHUND Räddning. Under detta år har vi hunnit göra en hel del, många hårda prövningar har både gamla och nya förare fått utstå både med glädje och sorg. Almanacka över kalenderåret: februari RI helg (räddningshund internationell) i Norrköping 4-6 april RI helg i Uppsala april Träningshelg i dalarna för både de som går kurs samt de färdiga ekipagen maj MRT (Mission Rediness Test) Revinge. 10 maj Delprov 2 för de som går räddningskurs augusti RI helg i Skövde oktober RI helg i Dalarna 8 november Slutprov för de som gick räddningskurs, 3 st Som ni ser så har de gjorts en hel del, sedan skall man lägga till all träning som de färdiga ekipagen och kursare lägger ner på sin fritid. Under detta år har även Thommie Gradin, Tommy Carlsson och Erica Höglund tråkigt nog valt att ställa av sig som RI ekipage. Jag passar även på att gratulera Madde Melander och Linda Eritz Hedlund för att de har klarat slutprovet, det som väntar härnäst för dessa är RHFU (räddningsförarutbildning) jag önskar dem lycka till under TÄVLINGSSEKTORN Sammansättning Tävlingssektorn har under verksamhetsåret bestått av Mari Gustafsson Matfors BK, domaransvarig, Erik Willner, Sundsvalls BK, licensansvarig skydd samt Gunno Hamberg, tävlingsledaransvarig. Möten Inga möten i sektorn har avhållits under året. Distriktsverksamhet under året En domarkonferens med 18 deltagande domare, 4 tävlingsledare samt blivande TÄS-ansvarig (Mari Gustafsson) hölls den 6/ i Sollefteå. Speciellt inbjuden var Tomas Lundin från SBK (utskottet för lydnad) som ledde en fördjupad diskussion kring lydnadsbedömning. Vid lokalklubbskonferensen i Östersund presenterade Gunno hur en tävlingsledarutbildning genomförs samt vilka krav som ställs på deltagarna. Vi diskuterade även regler för aktiva tävlingsledare och kom fram till att det finns behov av en årlig träff för tävlingsledare liknande den som ske för domare. Den 22 november genomfördes en träff för tävlingsledare där 13 tävlingsledare deltog. Central representation Per Gabrielsson och Arne Näsholm representerade distriktet på den regelkonferens som var den november. 10

11 11 (17) Innan konferensen genomfördes ett stort arbete från flera lokalklubbar som tyckte till om de förslag som SBK tagit fram för nya regler from Per Gabrielsson föredrog distriktets förslag på bruksregelkonferensen och Arne Näsholm på lydnadskonferensen. Stort tack till ert engagemang innan och under konferensen. SM deltagare från distriktet 2014 Lydnad Vi hade 7 ekipage som kvalificerat sig till SM i lydnad. Ann Nygård & Sassa, Njurunda BK Camilla Kjellström & Jax, Åre BK Ellinor Holmvall & Susa, Sundsvalls BK Helena Forsström-Larsson & Mocca, Sollefteå BK Lena Eriksson & Sky, Åre BK Yvonne Öberg & Rapp, Kramfors BK Ulrika Hedberg & Dalton, Örnsköldsviks BK Bäst placerade ekipage var Camilla Kjellström och Jax som blev placerad på plats 9. Skydd Till skyddet kvalificerade sig Cicki Sporrong och Tyrannens Busiga Berit, Sollefteå BK. De kom på en 5:e plats! Rapport I rapport hade vi finfina ekipage! Lilian Näslund, (Göran Näslund) Border Wilson s Hemp, Timrå BK, Bert Sjölund, (Gunilla Sjölund) Rammarbäcken s Dexter, Timrå BK Thomas Hedberg, (Ulrika Hedberg) Conovers Believe In Me, Örnsköldsviks BK. Absolut bäst placerade blev Tomas Hedberg och Conovers Believe In Me tillsammans med Ulrika Hedberg som vann (573,25p)! Stort grattis till finfina framgångar! Nordiska mästerskap 2014 Tävlingen gick den september i Finland. Vi hade följande deltagande ekipage från distriktet; Rapport Thomas Hedberg, (Ulrika Hedberg) Conovers Believe In Me, Örnsköldsviks BK. Kanonfint delagande och slutade som trea! Hurra! Skydd Cicki Sporrong och Tyrannens Busiga Berit, Sollefteå BK Slutade på en 6:e plats! Så bra! 11

12 12 (17) DM-Mästare Skydd (Örnsköldsvik) Cicki Sporrong, Tyrannens Busiga Berit, Sollefteå BK Spår (Njurunda) Lotta Blomqvist, Molars Micro, Timrå BK Sök ( Matfors ) Marcus Ottosson, Blackneck s B bac, Sundsvalls BK UNGDOMSKOMMITTÈN Distriktets Ungdomskommitté har 2014 varit vilande. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Distriktet har under året anordnat en Lokalklubbskonferens, ett distriktsmöte samt årsmöte fördelat som följer: Mars Årsmöte Sollefteå April Konstituerande Frösön April Lokalklubbskonferens Frösön Samt flertalet möten inför Lydnads och Agility SM runtom i Distriktet. Även möten inför Rallylydnads SM har genomförts. Styrelsen har under året genomfört sex (6) protokollförda styrelsesammanträden samt Årsmöte. Tre (3) AU beslut har tagits. Marcus Hjortsberg representerade distriktet på organisationskonferensen. Distriktets medlemsantal var vid årsskiftet 2559 st och har därmed minskat med 171 medlemmar mot föregående år vid samma tidpunkt. Distriktsverksamhet under året. SM lydnad och Agility. Planerandet av SM Lydnad & Agility 2014 började lite mer än 2 år innan själva evenemanget gick av stapeln i Sollefteå på Risöns Camping med närhet till stadskärnan, boende, tävlingsplaner och natur. Det började med att SBK Mellannorrlandsdistriktet (MND) blev tillfrågade på SBK s kongress 2012 och MND tackade ödmjukt ja till uppdraget. Det var från början inte tydligt var tävlingarna skulle hållas och en undersökning gjordes för att inventera olika platser inom distriktet och efter några varv av överväganden så bestämdes att Sollefteå skulle bli platsen för SM Lydnad & Agility En stor del i att detta beslut togs är det faktum att Sollefteå ligger geografiskt bra till i distriktet samt att en av SM-generalerna fanns nära till hands för att kunna dra i trådarna som behövs för att ro ett stort arrangemang i land. Dessutom är Sollefteå en gammal anrik hundstad. Detta år valdes 2 SM-generaler för uppdraget, dels för att distriktet är så stort och dels för att underlätta bördan för de båda SM-generalerna. 12

13 13 (17) Till SM-generaler valdes den sittande distriktsordförande, Marcus Hjortsberg, och förra periodens ordförande, Birgitta Forsberg. Som helhet i SM-staben så valdes Margareta Lundmark till kassör för SM:et, Marcus Hjortsberg och Birgitta Forsberg till SM-generaler som nämnts tidigare samt Susann Hjortsberg som ansvarig för event. Minst 2 olika förfrågningar om funktionärer som ville hjälpa till gjordes till distriktets alla 17 lokalklubbar. Eventgruppen kallade till möte så att alla i distriktet hade möjlighet att närvara, bli invalda och få möjlighet till att vara med och påverka. Förberedelserna förlöpte bra och enligt planerna, det skedde inga stora katastrofer men det skedde 1000 och åter 1000 småbränder som var tvungna att släckas, precis som det ska vara på ett SM. Vi siktade på en nollbudget och satsade stort på mat, boende, kläder och läktare. Vi satte målen högt när det gällde att serva funktionärerna så att känslan på SM:et och förhoppningsvis känslan för andra arrangemang i distriktet skulle bli god. Alla kunde sköta just sin uppgift och varje funktionär skulle inte bli överarbetad var vår målsättning och det tycker vi att vi lyckades med! Gällande budgeten så hamnade vi på cirka kr på plussidan, dock så kan det fortfarande komma in pengar och gå ut pengar då det fortfarande finns olika saker att sälja så som till exempel tröjor och glas. Dessa tröjor och glas bestämdes att de skulle köpas in för att alla skulle kunna få köpa ett minne av att ha tävlat på, besökt eller arbetat med SM Lydnad & Agility november anordnade vi en tackfest till funktionärerna där vi möttes över en trevlig middag i Sollefteå. Vi tackar alla de cirka 170 funktionärer som har hjälpt till med detta underbara SM! Ni har gjort ett fantastiskt arbete! Vi tackar också personalen på Risöns Camping för deras underbara bemötande, genomgående service och all hjälp vi fick i princip dygnet runt! Vi gratulerar vinnarna och känner oss stolta över de ekipage som också lyckades kvala in till att tävla på hemmaplan! De som stod på prispallen för Lydnaden var: Malin Karlsson & Elton Bro-Håby BK 563,33 p Niina Svartberg & Xuper Olandstraktens BK 552,58 p Elenor Edberg & Mexx Forserum BK 552,5 p Diana Samuelsson & Zack Mullsjö BK p Camilla Kjellström & Jax Åre BK p Maria Brandel & Yllis Kungsörs BK p De som stod på prispallen för Agilityn var: Agilityklass 3 Large 1. Jenny Damm Away To Me Miss Lilli Lilli Richard Scholvin Away To Me Mika Mika Per Heinerud Away To Me Sonny Sonny

14 14 (17) Agilityklass 3 Medium 1. Patrik Rosendal Brainpool s Pole Position io Patrik Rosendal En-sam Sam Kråkeslottets Madonnan Av Da 3. Tommy Fredriksson Vinci Donna Agilityklass 3 Small 1. Hanna Gustafsson Diva Diva Jannie Abelsson-Svensson Burningstep s Dragonforce Inna Mikaela Söderberg Norrhagens Crystal Clear Dannie Hoppklass 3 Large 1. Tobias Sjöberg Somollis Rossi Rozz Richard Scholvin Away To Me Mika Mika Frida Pettersson Botvidehunden Cola Cola Hoppklass 3 Medium 1. Hanna Wennersten Brainpool s Peak Performance Liam Sofie Eriksson Bergahoppets Exclusive Exit Piri-Piri Sandra Svedefelt Hyzz Mizz Magi Magi Hoppklass 3 Small 1. Jocke Tangfelt G-diggers Amiga Amiga Jannie Abelsson-Svensson Burningstep s Dragonforce Inna Hanna Gustafsson Diva Diva Lagklass Agility Large 1. Lag Nystart 10.0 fel sek 2. ReDogs Fanatic Får 10.0 fel sek 3. Krutrök 10.0 fel sek Lagklass Agility Medium 1. Rastafari 0.0 fel sek 2. Kaptenens Pågar 5.0 fel sek 3. Eukanuba Barking Beasts 5.0 fel sek Lagklass Agility Small 1. Veni Vidi Vici 0.0 fel sek 2. Precept JetSet 0.0 fel sek 3. All in 0.0 fel sek Lagklass Hopp Large 14

15 15 (17) 1. ReDogs Fanatic Får 0.0 fel sek 2. Perfect Precept fel sek 3. No Limit fel sek Lagklass Hopp Medium 1. Fyra Tassar 0.0 fel 93.5 sek 2. Team Black and White 0.0 fel sek 3. Fit For Fight 0.0 fel sek Lagklass Hopp Small 1. Precept JetSet 0.0 fel sek 2. Jycklarna 0.0 fel sek 3. Go For It 0.0 fel sek SM Rallylydnad. Planeringen med detta SM började i september 2013 i samarbete med klubbarna i distriktet. Tanken var att köra både Rallylydnad och Räddnings SM samtidigt men SBK beslutade att inte ha Räddsning SM så blev det bara Rallylydnad och vi enades om att ha den på Sundsvalls BK. Tävlingsgeneral utsågs Emil Falk, från MND rallysektion. Samarbetet fortsatte mellan Sundsvall, Timrå, Njurunda och Matfors. Det blev några bråda veckor precis innan tävlingen skulle gå av stapeln men allt var under kontroll. Husvagnar och husbilar fick plats bakom Röda stugan där vi även fixade till ett övernattningsrum. Toaletter och duscharna fräschades upp. Utställare fick plats med sina tält precis vid Gula Huset samt att vi satte upp ett partytält på gräsplanen bakom. Maggie och Lena gjorde ett strålande jobb i köket både under dag och kvällsaktiviteter. Barbro Edstand Timrå BK skötte anmälan på fredag. Ylva och Lena från Njurunda BK fixade sekris på lördag. Kattis och Linda Sundsvalls BK fixade sekris på söndag. Fastighet såg till att allt funkade med husen och parkeringarna. Funktionärer från samtliga klubbar hjälpte till. Vi fick ihop närmare 50 personer som ville hjälpa till som funktionärer vilket jag tycker är en otroligt bra respons. Detta gjorde att de tävlande hela tiden kunde få hjälp med allehanda frågor av funktionärer på plats samtliga dagar. Ett stort tack till Anna Holter, Timrå BK som med sin stora erfarenhet hjälpte till och höll reda på alla regler. Samt till alla som satt med i planeringsgruppen och hjälptes åt med att ragga priser, sponsorer mm. Ingen nämnd, ingen glömd! 15

16 16 (17) Fredagen startade vi med parad där samtliga tävlingsekipage gick med. Invigningstalare var Barbro Börjesson. Därefter blev det lottning av startnummer och kvällen avslutades med Kamratfest med tacobuffe och Trubadur Marie Söder underhöll. Lördagen bjöd på strålande väder och vi myntade ett nytt begrepp här uppe. Norrlands Style...vilket innebär att tävlingen delades upp i fyra grupper, alla fick reda på vilken tid varje grupp skulle starta och kunde förbereda sig därefter samt att våra Stockholmsdomare var jättenöjd med tidsaspekten trots att dom från början tyckte att det skulle ta alldeles för lång tid. Men allt klaffade perfekt. Kvällen avslutades med en Bankett. Söndagen bjöd på lite gråare väder med några få regndroppar men tävlingen fortgick utan problem och vi kunde tillslut kora vinnaren Emelie Tuvesson från Helsingborgs BK. Efter avslutad tävling så hjälptes alla åt att städa och vi kunde känna oss stolta över att vi arrangerat en jättebra tävling!! De som stod på prispallen för Rallylydnaden var: 1. Emelie Tuvesson & Happy Life Dong Ouai Thinice Helsingsborg BK 394 p 2. Catharina Steen & Ceres Mischa Söderköpings BK 391 p 3. Carina Lundahl & Lill-Tegens Karl-Alfred Göinge-Broby BK 390 p. Måluppfyllelse under året Distriktet har genomfört SM i tre grenar: Agility, Lydnad och Rallylydnad. 16

17 17 (17) Slutord Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt ställt upp för distriktet under verksamhetsåret. Marcus Hjortsberg, ordförande Peter Jakob, vice ordf Margareta Lundmark, kassör Helene Nordlöf, sekreterare Lena Funseth-Norberg, ledamot Anja Abrahamsson, suppleant Suppleant, Vakant. 17

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå.

Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. 1(5) Protokoll fört vid SBK Mellannorrlandsdistrikts styrelsemöte 2011-09-17 i Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Närvarande: Birgitta Forsberg (BF) ordf., Marcus Hjortsberg (MH) v. ordf., Margareta

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Resultat DM Bruksprov 2015.

Resultat DM Bruksprov 2015. 1 Verksamhetsberättelse SBK Mellannorrlandsdistriktet 2015. Styrelsen har bestått av Peter Jakob ordf., LiseLott Pettersson, vice ordf. Margaretha Lundmark, kassör, Gunnel Crona, sekr, Lena Funseth-Norberg,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Verksamhetsberättelse SBK Mellannorrlandsdistriktet 2016.

Verksamhetsberättelse SBK Mellannorrlandsdistriktet 2016. 1 Verksamhetsberättelse SBK Mellannorrlandsdistriktet 2016. Styrelsen har bestått av Peter Jakob ordförande, Lena Funseth-Norberg, vice ordf.,margaretha Lundmark, kassör, Gunnel Crona, sekreterare, Anna

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Årsmöte 2013 Plats: Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Datum: 2013-03-10 Närvarande delegater: 10 st. med 21 röster.

Årsmöte 2013 Plats: Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Datum: 2013-03-10 Närvarande delegater: 10 st. med 21 röster. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson.

Närvarande från styrelsen: Lars Carlborg, Anette Johansson, Göran Svensson, Leif Jönsson, Bengt-Olof Brandt, Laila Lindgren, Lisa-Marie Karlsson. När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 1 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 2 2 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 1 2 Styrelsen (7) 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb ÅRSMÖTE VMBK Västra Medelpads Brukshundklubb MÖTESHANDLINGAR 2013-02-16 Dagordning för Västra Medelpads Brukshundklubbs Årsmöte 20130216 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Lokalklubbsstadgar SVaK godkända av SVaKs styrelse 2012-01-22 LK stadgar antagna på SVaKs fullmäktige i Ölmstad 2014-03-30 Förslag 2014! Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Inledning.

Läs mer

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016 Strandskogen 7381 386 95 Färjestaden www.saxnasbhk.se info@saxnasbhk.se Table of Contents Contents Dagordning 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

STADGAR för...hundungdom,

STADGAR för...hundungdom, STADGAR för DISTRIKT inom Sveriges Hundungdom. STADGAR för...hundungdom, godkänd av Ungdomsrådet den.../...20... Revidering av grundstadga fastställd av Representantskapet 19-20 maj 2001, godkänd av SKK/Centralstyrelsen

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår. Stadgar för LRKs regioner Stadgar för lokal region inom Labrador Retrieverklubben Antagna av Labrador retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2005-03-20. Reviderade av Labrador retrieverklubbens ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL LYSEKILS BRUKSHUNDKLUBB

PROTOKOLL LYSEKILS BRUKSHUNDKLUBB PROTOKOLL LYSEKILS BRUKSHUNDKLUBB Sammanträde: Datum: 2014-06-24 Tid: kl.19.00 Plats: Lysekils Brukshundklubb Närvarande: Sara Alfredsson, Ordförande närvarande Lotta Svantesson, vice ordförande närvarande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK)

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna 2015-03-21 Fastställda av SKK/FK 2015-02-17 Gällande från 2015-03-21 INLEDNING Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb

Nordmalings Brukshundklubb 2016-10-03 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Anette Arenborn, sekreterare Jouni Isoaho, kassör Elin Dalsfelt, ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Svenska Riesenschnauzerklubben

Svenska Riesenschnauzerklubben Svenska Riesenschnauzerklubben SBK:s rasklubb/avelsavdelning för Riesenschnauzer Protokoll fört vid Svenska Riesenschnauzerklubbens medlemsmöte 2016-07- 19 Kopparbo 1 Mötets öppnande Hans Gunnarsson hälsade

Läs mer

Mötesprotokoll årsmöte. Lördagen den 20 februari 2016 kl 13: Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov.

Mötesprotokoll årsmöte. Lördagen den 20 februari 2016 kl 13: Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. Mötesprotokoll årsmöte Lördagen den 20 februari 2016 kl 13:00 1. Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. 2. Val av mötesordförande Birger Andersson valdes till

Läs mer

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb)

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb) STADGAR PON-UNIONEN antagna vid PON-Unionens extra årsmöte 2013-06-29, Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från och med 2012-01-01. Inledning (Avser rasklubb inom

Läs mer