1(12) Årsmöteshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(12) Årsmöteshandlingar"

Transkript

1 1(12) Årsmöteshandlingar 2015

2 2 (17) INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 2 Dagordning 3 Förtydligande till dagordning 4 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 7 Rally 7 RUS 8 TJH 9/10 TÄS 10/11 Ungdom 12 Styrelsen 12 SM Lydnad och Agility 12/15 SM Rallylydnad 15/16 Slutord 17 Röstetal för lokalklubbar Totalt 51 Brunflo BK 3 Härnösands BK 4 Kramfors BK 3 Matfors BK 3 Njurunda BK 3 Ragunda BK 2 Sollefteå BK 3 Strömsunds BK 3 Sundsvalls BK 5 Timrå BK 4 V:a Härjedalens BK 2 V:a Medelpads BK 3 Åre BK 3 Örnsköldsviks BK 4 Östersunds BK 4 Ö:a Härjedalens BK 2 2

3 3 (17) Röstetalen fördelas som följer: 2 röster/lokalklubb samt en röst ytterligare för varje påbörjat hundratal medlemmar utöver 100. Representanter för Rasklubb med verksamhet inom distriktet samt representant för distrikt av Sveriges Hundungdom har rätt att närvara med yttrande samt förslagsrätt, dock ej rösträtt. Dagordning Mötet öppnas av distriktsstyrelsens ordförande. 1. Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår (2016) och d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt Val av valberedning enligt 10. 3

4 4 (17) 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt Ärenden. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. Avtackningar Mötet avslutas av distriktsstyrelsens ordförande Stadgepunkter förekommande i dagordning samt förtydliganden. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 Närvarorätt. Vid distriktsmöte har följande personer rätt att närvara med yttrandeoch förslagsrätt: ledamot och suppleant i förbundsstyrelse eller annan av förbundsstyrelsen utsedd person, ledamot och suppleant i Kennelklubbens centralstyrelse eller annan av centralstyrelsen utsedd person, representant för Sveriges Hundungdom, Brukshundklubbens generalsekreterare och Kennelklubbens verkställande direktör. Distriktsstyrelsen kan därutöver bjuda in annan person till distriktsmöte. Sådan person har rätt att närvara med yttranderätt. 8 c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår (2016) 4 För att täcka kostnader för regional verksamhet har distrikt rätt att ta ut avgift från till distriktet anslutna lokalklubbar. Sådan avgift får dock inte tas ut för ungdomsmedlemmar. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Distriktsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, en övrig ordinarie ledamot samt två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. 4

5 5 (17) Fyllnadsval kan vid behov ske vid distriktsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen. Suppleant tjänstgör i den ordning årsmötet beslutat. Suppleant har alltid rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid distriktsstyrelsens sammanträden. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt 9. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. 16. Val av valberedning enligt 10. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. Distriktets lokalklubbar har tillsammans beslutat att det är Lokalklubbarklubbar som är ledamöter i valberedning. Först är man suppleant i ett år, sedan ordinarie i två år och slutligen sammankallande ett år. Det har under flera år stått för att det finns kontinuitet i valberedningen och att både stora och små klubbar hjälps åt. Enligt stadgarna behöver vi inte utse suppleant, men det har varit en trygghet och en inkörsport för den klubben till valberedningsarbetet varför vi beslutat fortsätta med den arbetsordningen. Kallelse till valberedningsarbete går till ordförande inom respektive utsedd lokalklubb som har att inom klubben utse ledamot. Valberedningsarbetet börjar i ochmed att årsmötet är avslutat. 7 moment 3 Ärenden (anvisning till dagordning) Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 5

6 6 (17) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Svenska Brukshundklubben, Mellannorrlandsdistriktet har under året bestått av följande personer: Ordförande Marcus Hjortsberg Kramfors BK Vice Ordförande Peter Jakob Brunflo BK. Sekreterare Helene Nordlöf Kramfors BK Kassör Margareta Lundmark Örnsköldsviks BK Ledamot Lena Funseth-Norberg Sundsvalls BK Suppleant Anja Abrahamsson Sundsvalls BK Suppleant Vakant. Ansvariga för de olika sektorerna och kommittéerna har varit: Agilitysektor Vakant Distriktsgrupp Skydd Erik Willner Sundsvalls BK Hundägarutbildningssektorn Mari Berglund Örnsköldsviks BK. Rallylydnad Emil Falk Brunflo BK Rasutvecklingssektorn mental Gunnel Crona Härnösands BK Rasutvecklingssektorn utställning Margaretha Carlsson Timrå BK Tjänstehundssektorn FMH Britt-Marie Thunborg Sundsvalls BK RäH Tommy Carlsson Sundsvalls BK Tävlingssektorn Mari Gustafsson Matfors BK Ungdomskommittén Vilande Kontaktperson Drag Janne Åsander Härnösands BK Ombud SDSF Jämtland Carin Ahlstedt V:a Häjedalens BK Västernorrland Janne Åsander Härnösands BK Revisorer Ordinarie Inga Bengtsson Sundsvalls BK Ordinarie Heléne Eliasson Timrå BK Suppleant Håkan Eriksson Timrå BK Suppleant Annelie Olsson Njurunda BK Kongressombud Marcus Hjortsberg, Kramfors BK och Peter Jakob, Brunflo BK. Patrullhunskonferens Rabiossen Blu Arlandia. Margareta Lundmark deltagat i Patrullhundskonferens i egenskap av Distriktets kassör. Representanter Studiefrämjandet Medlemsrepresentanter Västernorrland - Christina Westin, Anja Abrahamsson, Susanne Olsson. Jämtland - 6

7 7 (17) Valberedningen Sammankallande, 1 år - Västra Härjedalens BK. Ordinarie, nyval 2 år Västra Härjedalens BK Suppleant, nyval 1 år Njurunda BK. Ordinarie, 1 år kvar (2 år) - Sundsvall BK Rasklubbsrepresentanter Svenska Australian Cattledog Klubben Svenska Australian Shepherd Klubben Svenska Beauceronklubben Rasklubben för Belgiska Vallhundar Svenska Bouvier des Flandersklubben Svenska Boxerklubben Svenska Briardklubben Svenska Collieklubben Svenska Dobermannklubben Rasklubben Hollandse Herdershund Svenska Hovawartsklubben Svenska Kelpie klubben Svart Terrier klubben Svenska Riesenshnauzerklubben Svenska Rottweilerklubben Svenska Schäferhundklubben Vit Herdehundklubben AGILITYSEKTORN Distriktets Agilitysektor har 2014 varit vakant. HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN Sammansättning HUS har under 2014 bestått av Mari Berglund, Örnsköldsviks BK, sammankallade, och Anja Abrahamsson, Sundsvalls BK. Distriktsverksamhet under året. Vid lokalklubbskonferensen i Östersund 27 april 2014 deltog 8 utbildare från olika lokalklubbar i distriktet. Anja Abrahamsson representerade distriktet då utskottet för hundägarutbildningen hade konferens i Upplands-Väsby oktober Instruktörsutbildning i bruks/tävlingslydnad arrangerades av Örnsköldsviks brukshundklubb i distriktet med 8 deltagare. RALLYLYDNAD Sammansättning Rallylydnadssektorn har under 2014 bestått av Emil Falk, Brunflo BK. 7

8 8 (17) RASUTVECKLINGSSEKTORN MENTAL Sammansättning D-RUS Mental har under 2014 bestått av Gunnel Crona, Härnösands BK och Margaretha Carlsson Timrå BK. Möten Mentalkonferensen anordnades hos V:a Medelpad i februari månad pga behovet av att informera om förändringar i utbildningar för Mentalfiguranter, redovisning i SBK tävling mm. Där deltog 28 personer från olika klubbar. Distriktsverksamhet under året. Kvalitetsgranskning har genomförts på Sollefteås MH bana, pga markförhållanden finns vissa påpekanden, men banan är godkänd att använda. Timrå har genomfört flest MH och MT under året. Gunnel Crona och Margaretha Carlsson har hållit i uppdateringar för figuranter och ett 15 tal personer auktoriserats. MH figurantkurser har hållits i Sollefteå och V:a Medelpad. Under året har Östersund kommit igång med mentalverksamheten på hemmaklubben. Måluppfyllelse under året. Från 1 jan 2014 infördes nya figurantkategorier och det har medfört svårigheter att hålla MND:s funktionärslista på hemsidan uppdaterad. Under 2015 kommer SBK att registrera även mentalfiguranter i SBK prov/ SBK tävling, vilket kommer att underlätta för klubbarna att kontakta mentalfiguranter. Några klubbar har fortsatt hyra mentalbana av varandra för att kunna arrangera MH på kvalitetssäkrat område, vilket är mycket värdefullt. Korrekta mentalbanor med rätt och fungerande material, uppdaterade figuranter, testledare samt beskrivare/domare är krav för att mentalverksamheten ska hålla god kvalitet. UTSTÄLLNING Sammansättning Sektorn har under 2014 bestått av Margaretha Carlsson, Timrå BK. Funktionärsutbildning Deltagare från några brukshundsklubbar har deltagit i SKK:s utbildning av CUA. Distriktsverksamhet under året. Under året har sju officiella utställningar ägt rum i distriktet. Arrangörer har varit Matfors BK med två utställningar, Östra Härjedalens BK, Sundsvalls BK, Timrå BK, Kramfors BK samt Örnsköldsviks BK. Totalt har 416 officiella hundar ställts ut, tillkommer valpar och en en del fall inofficiella övriga raser. 8

9 9 (17) TJÄNSTEHUND PATRULLHUND Sammansättning Tjänstehundsektorn har under 2014 bestått av Peter Jakob och Britt-Marie Thunborg på Försvarsmaktssidan. Tommy Carlsson på Räddningshundsidan. Möten 4st möten har avhållits och där i mellan har det hållits mail och telefonkontakt. Förutom möten har vi deltagit på 2 centrala konferenser var av vid ett tillfälle var distriktskassörer kallade. Funktionärsutbildning Från distriktet har 4 personer genomfört SBK:s centrala utbildning på Hundtjänstskolan. Distriktsverksamhet under året Det har varit ett ganska normalt verksamhetsår. Det har startats och genomförts en Patrullhundsutbildning i Härnösands regi, september genomfördes certprovet för denna kurs. 7 av 6 ekipage blev godkända. Härnösands Brukshundklubb har även anordnat en försöksverksamhet Patrullhund i internatform. Kursperioden blev totalt 14 veckor varav 3st veckokurser och slutprov i 2 dygn. Certprovet genomfördes november och 5 av 7 ekipage blev godkända. Patrullhunds DM 2014 genomfördes i Härnösands Brukshundklubbs regi. DM Mästare :a Lovisa Dahne med Odd 2:a Camilla Ek med Oqqi 3:a Katarina Antonsen med Jota Alla 3 ekipagen deltog i SM i Boden 6.a Huset Elliots Jota Katarina Antonsen, MATFORS 809 poäng gk 11.a Akjas Oqqi Camilla Ek, KRAMFORS 713 ej gk 24.a Zynrix Odd Lovisa Dahne, HA RNO SAND 573 ej gk Samhällsinsatser Certifierade och kontrakterade ekipage har varit ute vid ett flertal tillfällen på skarpt eftersök av försvunna personer när hemvärnet varit utkallat. Måluppfyllelse under året Måluppfyllelsen har varit bra under detta år, trots att en del klubbar väljer att köra sitt eget race utanför distriktets ramar. En hel del energi har gått åt för att få verksamheten att fungera. Slutord MND:s tjänstehundsektor vill tacka för det gångna året och det intresse som visats för tjänstehundsverksamheten ute på våra klubbar under Vi hoppas att 2015 kommer att generera ett riktigt intressant och givande år. 9

10 10 (17) TJÄNSTEHUND Räddning. Under detta år har vi hunnit göra en hel del, många hårda prövningar har både gamla och nya förare fått utstå både med glädje och sorg. Almanacka över kalenderåret: februari RI helg (räddningshund internationell) i Norrköping 4-6 april RI helg i Uppsala april Träningshelg i dalarna för både de som går kurs samt de färdiga ekipagen maj MRT (Mission Rediness Test) Revinge. 10 maj Delprov 2 för de som går räddningskurs augusti RI helg i Skövde oktober RI helg i Dalarna 8 november Slutprov för de som gick räddningskurs, 3 st Som ni ser så har de gjorts en hel del, sedan skall man lägga till all träning som de färdiga ekipagen och kursare lägger ner på sin fritid. Under detta år har även Thommie Gradin, Tommy Carlsson och Erica Höglund tråkigt nog valt att ställa av sig som RI ekipage. Jag passar även på att gratulera Madde Melander och Linda Eritz Hedlund för att de har klarat slutprovet, det som väntar härnäst för dessa är RHFU (räddningsförarutbildning) jag önskar dem lycka till under TÄVLINGSSEKTORN Sammansättning Tävlingssektorn har under verksamhetsåret bestått av Mari Gustafsson Matfors BK, domaransvarig, Erik Willner, Sundsvalls BK, licensansvarig skydd samt Gunno Hamberg, tävlingsledaransvarig. Möten Inga möten i sektorn har avhållits under året. Distriktsverksamhet under året En domarkonferens med 18 deltagande domare, 4 tävlingsledare samt blivande TÄS-ansvarig (Mari Gustafsson) hölls den 6/ i Sollefteå. Speciellt inbjuden var Tomas Lundin från SBK (utskottet för lydnad) som ledde en fördjupad diskussion kring lydnadsbedömning. Vid lokalklubbskonferensen i Östersund presenterade Gunno hur en tävlingsledarutbildning genomförs samt vilka krav som ställs på deltagarna. Vi diskuterade även regler för aktiva tävlingsledare och kom fram till att det finns behov av en årlig träff för tävlingsledare liknande den som ske för domare. Den 22 november genomfördes en träff för tävlingsledare där 13 tävlingsledare deltog. Central representation Per Gabrielsson och Arne Näsholm representerade distriktet på den regelkonferens som var den november. 10

11 11 (17) Innan konferensen genomfördes ett stort arbete från flera lokalklubbar som tyckte till om de förslag som SBK tagit fram för nya regler from Per Gabrielsson föredrog distriktets förslag på bruksregelkonferensen och Arne Näsholm på lydnadskonferensen. Stort tack till ert engagemang innan och under konferensen. SM deltagare från distriktet 2014 Lydnad Vi hade 7 ekipage som kvalificerat sig till SM i lydnad. Ann Nygård & Sassa, Njurunda BK Camilla Kjellström & Jax, Åre BK Ellinor Holmvall & Susa, Sundsvalls BK Helena Forsström-Larsson & Mocca, Sollefteå BK Lena Eriksson & Sky, Åre BK Yvonne Öberg & Rapp, Kramfors BK Ulrika Hedberg & Dalton, Örnsköldsviks BK Bäst placerade ekipage var Camilla Kjellström och Jax som blev placerad på plats 9. Skydd Till skyddet kvalificerade sig Cicki Sporrong och Tyrannens Busiga Berit, Sollefteå BK. De kom på en 5:e plats! Rapport I rapport hade vi finfina ekipage! Lilian Näslund, (Göran Näslund) Border Wilson s Hemp, Timrå BK, Bert Sjölund, (Gunilla Sjölund) Rammarbäcken s Dexter, Timrå BK Thomas Hedberg, (Ulrika Hedberg) Conovers Believe In Me, Örnsköldsviks BK. Absolut bäst placerade blev Tomas Hedberg och Conovers Believe In Me tillsammans med Ulrika Hedberg som vann (573,25p)! Stort grattis till finfina framgångar! Nordiska mästerskap 2014 Tävlingen gick den september i Finland. Vi hade följande deltagande ekipage från distriktet; Rapport Thomas Hedberg, (Ulrika Hedberg) Conovers Believe In Me, Örnsköldsviks BK. Kanonfint delagande och slutade som trea! Hurra! Skydd Cicki Sporrong och Tyrannens Busiga Berit, Sollefteå BK Slutade på en 6:e plats! Så bra! 11

12 12 (17) DM-Mästare Skydd (Örnsköldsvik) Cicki Sporrong, Tyrannens Busiga Berit, Sollefteå BK Spår (Njurunda) Lotta Blomqvist, Molars Micro, Timrå BK Sök ( Matfors ) Marcus Ottosson, Blackneck s B bac, Sundsvalls BK UNGDOMSKOMMITTÈN Distriktets Ungdomskommitté har 2014 varit vilande. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Distriktet har under året anordnat en Lokalklubbskonferens, ett distriktsmöte samt årsmöte fördelat som följer: Mars Årsmöte Sollefteå April Konstituerande Frösön April Lokalklubbskonferens Frösön Samt flertalet möten inför Lydnads och Agility SM runtom i Distriktet. Även möten inför Rallylydnads SM har genomförts. Styrelsen har under året genomfört sex (6) protokollförda styrelsesammanträden samt Årsmöte. Tre (3) AU beslut har tagits. Marcus Hjortsberg representerade distriktet på organisationskonferensen. Distriktets medlemsantal var vid årsskiftet 2559 st och har därmed minskat med 171 medlemmar mot föregående år vid samma tidpunkt. Distriktsverksamhet under året. SM lydnad och Agility. Planerandet av SM Lydnad & Agility 2014 började lite mer än 2 år innan själva evenemanget gick av stapeln i Sollefteå på Risöns Camping med närhet till stadskärnan, boende, tävlingsplaner och natur. Det började med att SBK Mellannorrlandsdistriktet (MND) blev tillfrågade på SBK s kongress 2012 och MND tackade ödmjukt ja till uppdraget. Det var från början inte tydligt var tävlingarna skulle hållas och en undersökning gjordes för att inventera olika platser inom distriktet och efter några varv av överväganden så bestämdes att Sollefteå skulle bli platsen för SM Lydnad & Agility En stor del i att detta beslut togs är det faktum att Sollefteå ligger geografiskt bra till i distriktet samt att en av SM-generalerna fanns nära till hands för att kunna dra i trådarna som behövs för att ro ett stort arrangemang i land. Dessutom är Sollefteå en gammal anrik hundstad. Detta år valdes 2 SM-generaler för uppdraget, dels för att distriktet är så stort och dels för att underlätta bördan för de båda SM-generalerna. 12

13 13 (17) Till SM-generaler valdes den sittande distriktsordförande, Marcus Hjortsberg, och förra periodens ordförande, Birgitta Forsberg. Som helhet i SM-staben så valdes Margareta Lundmark till kassör för SM:et, Marcus Hjortsberg och Birgitta Forsberg till SM-generaler som nämnts tidigare samt Susann Hjortsberg som ansvarig för event. Minst 2 olika förfrågningar om funktionärer som ville hjälpa till gjordes till distriktets alla 17 lokalklubbar. Eventgruppen kallade till möte så att alla i distriktet hade möjlighet att närvara, bli invalda och få möjlighet till att vara med och påverka. Förberedelserna förlöpte bra och enligt planerna, det skedde inga stora katastrofer men det skedde 1000 och åter 1000 småbränder som var tvungna att släckas, precis som det ska vara på ett SM. Vi siktade på en nollbudget och satsade stort på mat, boende, kläder och läktare. Vi satte målen högt när det gällde att serva funktionärerna så att känslan på SM:et och förhoppningsvis känslan för andra arrangemang i distriktet skulle bli god. Alla kunde sköta just sin uppgift och varje funktionär skulle inte bli överarbetad var vår målsättning och det tycker vi att vi lyckades med! Gällande budgeten så hamnade vi på cirka kr på plussidan, dock så kan det fortfarande komma in pengar och gå ut pengar då det fortfarande finns olika saker att sälja så som till exempel tröjor och glas. Dessa tröjor och glas bestämdes att de skulle köpas in för att alla skulle kunna få köpa ett minne av att ha tävlat på, besökt eller arbetat med SM Lydnad & Agility november anordnade vi en tackfest till funktionärerna där vi möttes över en trevlig middag i Sollefteå. Vi tackar alla de cirka 170 funktionärer som har hjälpt till med detta underbara SM! Ni har gjort ett fantastiskt arbete! Vi tackar också personalen på Risöns Camping för deras underbara bemötande, genomgående service och all hjälp vi fick i princip dygnet runt! Vi gratulerar vinnarna och känner oss stolta över de ekipage som också lyckades kvala in till att tävla på hemmaplan! De som stod på prispallen för Lydnaden var: Malin Karlsson & Elton Bro-Håby BK 563,33 p Niina Svartberg & Xuper Olandstraktens BK 552,58 p Elenor Edberg & Mexx Forserum BK 552,5 p Diana Samuelsson & Zack Mullsjö BK p Camilla Kjellström & Jax Åre BK p Maria Brandel & Yllis Kungsörs BK p De som stod på prispallen för Agilityn var: Agilityklass 3 Large 1. Jenny Damm Away To Me Miss Lilli Lilli Richard Scholvin Away To Me Mika Mika Per Heinerud Away To Me Sonny Sonny

14 14 (17) Agilityklass 3 Medium 1. Patrik Rosendal Brainpool s Pole Position io Patrik Rosendal En-sam Sam Kråkeslottets Madonnan Av Da 3. Tommy Fredriksson Vinci Donna Agilityklass 3 Small 1. Hanna Gustafsson Diva Diva Jannie Abelsson-Svensson Burningstep s Dragonforce Inna Mikaela Söderberg Norrhagens Crystal Clear Dannie Hoppklass 3 Large 1. Tobias Sjöberg Somollis Rossi Rozz Richard Scholvin Away To Me Mika Mika Frida Pettersson Botvidehunden Cola Cola Hoppklass 3 Medium 1. Hanna Wennersten Brainpool s Peak Performance Liam Sofie Eriksson Bergahoppets Exclusive Exit Piri-Piri Sandra Svedefelt Hyzz Mizz Magi Magi Hoppklass 3 Small 1. Jocke Tangfelt G-diggers Amiga Amiga Jannie Abelsson-Svensson Burningstep s Dragonforce Inna Hanna Gustafsson Diva Diva Lagklass Agility Large 1. Lag Nystart 10.0 fel sek 2. ReDogs Fanatic Får 10.0 fel sek 3. Krutrök 10.0 fel sek Lagklass Agility Medium 1. Rastafari 0.0 fel sek 2. Kaptenens Pågar 5.0 fel sek 3. Eukanuba Barking Beasts 5.0 fel sek Lagklass Agility Small 1. Veni Vidi Vici 0.0 fel sek 2. Precept JetSet 0.0 fel sek 3. All in 0.0 fel sek Lagklass Hopp Large 14

15 15 (17) 1. ReDogs Fanatic Får 0.0 fel sek 2. Perfect Precept fel sek 3. No Limit fel sek Lagklass Hopp Medium 1. Fyra Tassar 0.0 fel 93.5 sek 2. Team Black and White 0.0 fel sek 3. Fit For Fight 0.0 fel sek Lagklass Hopp Small 1. Precept JetSet 0.0 fel sek 2. Jycklarna 0.0 fel sek 3. Go For It 0.0 fel sek SM Rallylydnad. Planeringen med detta SM började i september 2013 i samarbete med klubbarna i distriktet. Tanken var att köra både Rallylydnad och Räddnings SM samtidigt men SBK beslutade att inte ha Räddsning SM så blev det bara Rallylydnad och vi enades om att ha den på Sundsvalls BK. Tävlingsgeneral utsågs Emil Falk, från MND rallysektion. Samarbetet fortsatte mellan Sundsvall, Timrå, Njurunda och Matfors. Det blev några bråda veckor precis innan tävlingen skulle gå av stapeln men allt var under kontroll. Husvagnar och husbilar fick plats bakom Röda stugan där vi även fixade till ett övernattningsrum. Toaletter och duscharna fräschades upp. Utställare fick plats med sina tält precis vid Gula Huset samt att vi satte upp ett partytält på gräsplanen bakom. Maggie och Lena gjorde ett strålande jobb i köket både under dag och kvällsaktiviteter. Barbro Edstand Timrå BK skötte anmälan på fredag. Ylva och Lena från Njurunda BK fixade sekris på lördag. Kattis och Linda Sundsvalls BK fixade sekris på söndag. Fastighet såg till att allt funkade med husen och parkeringarna. Funktionärer från samtliga klubbar hjälpte till. Vi fick ihop närmare 50 personer som ville hjälpa till som funktionärer vilket jag tycker är en otroligt bra respons. Detta gjorde att de tävlande hela tiden kunde få hjälp med allehanda frågor av funktionärer på plats samtliga dagar. Ett stort tack till Anna Holter, Timrå BK som med sin stora erfarenhet hjälpte till och höll reda på alla regler. Samt till alla som satt med i planeringsgruppen och hjälptes åt med att ragga priser, sponsorer mm. Ingen nämnd, ingen glömd! 15

16 16 (17) Fredagen startade vi med parad där samtliga tävlingsekipage gick med. Invigningstalare var Barbro Börjesson. Därefter blev det lottning av startnummer och kvällen avslutades med Kamratfest med tacobuffe och Trubadur Marie Söder underhöll. Lördagen bjöd på strålande väder och vi myntade ett nytt begrepp här uppe. Norrlands Style...vilket innebär att tävlingen delades upp i fyra grupper, alla fick reda på vilken tid varje grupp skulle starta och kunde förbereda sig därefter samt att våra Stockholmsdomare var jättenöjd med tidsaspekten trots att dom från början tyckte att det skulle ta alldeles för lång tid. Men allt klaffade perfekt. Kvällen avslutades med en Bankett. Söndagen bjöd på lite gråare väder med några få regndroppar men tävlingen fortgick utan problem och vi kunde tillslut kora vinnaren Emelie Tuvesson från Helsingborgs BK. Efter avslutad tävling så hjälptes alla åt att städa och vi kunde känna oss stolta över att vi arrangerat en jättebra tävling!! De som stod på prispallen för Rallylydnaden var: 1. Emelie Tuvesson & Happy Life Dong Ouai Thinice Helsingsborg BK 394 p 2. Catharina Steen & Ceres Mischa Söderköpings BK 391 p 3. Carina Lundahl & Lill-Tegens Karl-Alfred Göinge-Broby BK 390 p. Måluppfyllelse under året Distriktet har genomfört SM i tre grenar: Agility, Lydnad och Rallylydnad. 16

17 17 (17) Slutord Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt ställt upp för distriktet under verksamhetsåret. Marcus Hjortsberg, ordförande Peter Jakob, vice ordf Margareta Lundmark, kassör Helene Nordlöf, sekreterare Lena Funseth-Norberg, ledamot Anja Abrahamsson, suppleant Suppleant, Vakant. 17

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen. Org.nr 812800-9175

Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen. Org.nr 812800-9175 Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen Org.nr 812800-9175 Styrelse: Styrelsemedlem Katarina Strömberg Emma Wittlock Mariella Gonzalez Maria Stengård fd. Jansson Lena Edvardsson Pia Johansson Suss Engert

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping ~ 1 ~ DAGORDNING vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2013-12-11 kl.19.00 i Borlänge BK:s klubbstuga.

Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2013-12-11 kl.19.00 i Borlänge BK:s klubbstuga. Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2013-12-11 kl.19.00 i Borlänge BK:s klubbstuga. Närvarande: Distriktsstyrelsen Sektoransvariga Representanter från lokalklubbarna,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsens berättelse Omfattar tiden 1 januari 31 december Styrelsens sammansättning under året Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant 1 Suppleant

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse.

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse. Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse. 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2014 Medlemmar Under verksamhetsåret 2014 har Trollhättans brukshundklubb haft 206

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer