1(12) Årsmöteshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(12) Årsmöteshandlingar"

Transkript

1 1(12) Årsmöteshandlingar 2015

2 2 (17) INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 2 Dagordning 3 Förtydligande till dagordning 4 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 7 Rally 7 RUS 8 TJH 9/10 TÄS 10/11 Ungdom 12 Styrelsen 12 SM Lydnad och Agility 12/15 SM Rallylydnad 15/16 Slutord 17 Röstetal för lokalklubbar Totalt 51 Brunflo BK 3 Härnösands BK 4 Kramfors BK 3 Matfors BK 3 Njurunda BK 3 Ragunda BK 2 Sollefteå BK 3 Strömsunds BK 3 Sundsvalls BK 5 Timrå BK 4 V:a Härjedalens BK 2 V:a Medelpads BK 3 Åre BK 3 Örnsköldsviks BK 4 Östersunds BK 4 Ö:a Härjedalens BK 2 2

3 3 (17) Röstetalen fördelas som följer: 2 röster/lokalklubb samt en röst ytterligare för varje påbörjat hundratal medlemmar utöver 100. Representanter för Rasklubb med verksamhet inom distriktet samt representant för distrikt av Sveriges Hundungdom har rätt att närvara med yttrande samt förslagsrätt, dock ej rösträtt. Dagordning Mötet öppnas av distriktsstyrelsens ordförande. 1. Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 11. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår (2016) och d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt Val av valberedning enligt 10. 3

4 4 (17) 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt Ärenden. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. Avtackningar Mötet avslutas av distriktsstyrelsens ordförande Stadgepunkter förekommande i dagordning samt förtydliganden. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 7 moment 6 Närvarorätt. Vid distriktsmöte har följande personer rätt att närvara med yttrandeoch förslagsrätt: ledamot och suppleant i förbundsstyrelse eller annan av förbundsstyrelsen utsedd person, ledamot och suppleant i Kennelklubbens centralstyrelse eller annan av centralstyrelsen utsedd person, representant för Sveriges Hundungdom, Brukshundklubbens generalsekreterare och Kennelklubbens verkställande direktör. Distriktsstyrelsen kan därutöver bjuda in annan person till distriktsmöte. Sådan person har rätt att närvara med yttranderätt. 8 c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår (2016) 4 För att täcka kostnader för regional verksamhet har distrikt rätt att ta ut avgift från till distriktet anslutna lokalklubbar. Sådan avgift får dock inte tas ut för ungdomsmedlemmar. 14. Val av distriktsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Distriktsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, en övrig ordinarie ledamot samt två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. 4

5 5 (17) Fyllnadsval kan vid behov ske vid distriktsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen. Suppleant tjänstgör i den ordning årsmötet beslutat. Suppleant har alltid rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid distriktsstyrelsens sammanträden. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt 9. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. 16. Val av valberedning enligt 10. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. Distriktets lokalklubbar har tillsammans beslutat att det är Lokalklubbarklubbar som är ledamöter i valberedning. Först är man suppleant i ett år, sedan ordinarie i två år och slutligen sammankallande ett år. Det har under flera år stått för att det finns kontinuitet i valberedningen och att både stora och små klubbar hjälps åt. Enligt stadgarna behöver vi inte utse suppleant, men det har varit en trygghet och en inkörsport för den klubben till valberedningsarbetet varför vi beslutat fortsätta med den arbetsordningen. Kallelse till valberedningsarbete går till ordförande inom respektive utsedd lokalklubb som har att inom klubben utse ledamot. Valberedningsarbetet börjar i ochmed att årsmötet är avslutat. 7 moment 3 Ärenden (anvisning till dagordning) Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 5

6 6 (17) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Svenska Brukshundklubben, Mellannorrlandsdistriktet har under året bestått av följande personer: Ordförande Marcus Hjortsberg Kramfors BK Vice Ordförande Peter Jakob Brunflo BK. Sekreterare Helene Nordlöf Kramfors BK Kassör Margareta Lundmark Örnsköldsviks BK Ledamot Lena Funseth-Norberg Sundsvalls BK Suppleant Anja Abrahamsson Sundsvalls BK Suppleant Vakant. Ansvariga för de olika sektorerna och kommittéerna har varit: Agilitysektor Vakant Distriktsgrupp Skydd Erik Willner Sundsvalls BK Hundägarutbildningssektorn Mari Berglund Örnsköldsviks BK. Rallylydnad Emil Falk Brunflo BK Rasutvecklingssektorn mental Gunnel Crona Härnösands BK Rasutvecklingssektorn utställning Margaretha Carlsson Timrå BK Tjänstehundssektorn FMH Britt-Marie Thunborg Sundsvalls BK RäH Tommy Carlsson Sundsvalls BK Tävlingssektorn Mari Gustafsson Matfors BK Ungdomskommittén Vilande Kontaktperson Drag Janne Åsander Härnösands BK Ombud SDSF Jämtland Carin Ahlstedt V:a Häjedalens BK Västernorrland Janne Åsander Härnösands BK Revisorer Ordinarie Inga Bengtsson Sundsvalls BK Ordinarie Heléne Eliasson Timrå BK Suppleant Håkan Eriksson Timrå BK Suppleant Annelie Olsson Njurunda BK Kongressombud Marcus Hjortsberg, Kramfors BK och Peter Jakob, Brunflo BK. Patrullhunskonferens Rabiossen Blu Arlandia. Margareta Lundmark deltagat i Patrullhundskonferens i egenskap av Distriktets kassör. Representanter Studiefrämjandet Medlemsrepresentanter Västernorrland - Christina Westin, Anja Abrahamsson, Susanne Olsson. Jämtland - 6

7 7 (17) Valberedningen Sammankallande, 1 år - Västra Härjedalens BK. Ordinarie, nyval 2 år Västra Härjedalens BK Suppleant, nyval 1 år Njurunda BK. Ordinarie, 1 år kvar (2 år) - Sundsvall BK Rasklubbsrepresentanter Svenska Australian Cattledog Klubben Svenska Australian Shepherd Klubben Svenska Beauceronklubben Rasklubben för Belgiska Vallhundar Svenska Bouvier des Flandersklubben Svenska Boxerklubben Svenska Briardklubben Svenska Collieklubben Svenska Dobermannklubben Rasklubben Hollandse Herdershund Svenska Hovawartsklubben Svenska Kelpie klubben Svart Terrier klubben Svenska Riesenshnauzerklubben Svenska Rottweilerklubben Svenska Schäferhundklubben Vit Herdehundklubben AGILITYSEKTORN Distriktets Agilitysektor har 2014 varit vakant. HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN Sammansättning HUS har under 2014 bestått av Mari Berglund, Örnsköldsviks BK, sammankallade, och Anja Abrahamsson, Sundsvalls BK. Distriktsverksamhet under året. Vid lokalklubbskonferensen i Östersund 27 april 2014 deltog 8 utbildare från olika lokalklubbar i distriktet. Anja Abrahamsson representerade distriktet då utskottet för hundägarutbildningen hade konferens i Upplands-Väsby oktober Instruktörsutbildning i bruks/tävlingslydnad arrangerades av Örnsköldsviks brukshundklubb i distriktet med 8 deltagare. RALLYLYDNAD Sammansättning Rallylydnadssektorn har under 2014 bestått av Emil Falk, Brunflo BK. 7

8 8 (17) RASUTVECKLINGSSEKTORN MENTAL Sammansättning D-RUS Mental har under 2014 bestått av Gunnel Crona, Härnösands BK och Margaretha Carlsson Timrå BK. Möten Mentalkonferensen anordnades hos V:a Medelpad i februari månad pga behovet av att informera om förändringar i utbildningar för Mentalfiguranter, redovisning i SBK tävling mm. Där deltog 28 personer från olika klubbar. Distriktsverksamhet under året. Kvalitetsgranskning har genomförts på Sollefteås MH bana, pga markförhållanden finns vissa påpekanden, men banan är godkänd att använda. Timrå har genomfört flest MH och MT under året. Gunnel Crona och Margaretha Carlsson har hållit i uppdateringar för figuranter och ett 15 tal personer auktoriserats. MH figurantkurser har hållits i Sollefteå och V:a Medelpad. Under året har Östersund kommit igång med mentalverksamheten på hemmaklubben. Måluppfyllelse under året. Från 1 jan 2014 infördes nya figurantkategorier och det har medfört svårigheter att hålla MND:s funktionärslista på hemsidan uppdaterad. Under 2015 kommer SBK att registrera även mentalfiguranter i SBK prov/ SBK tävling, vilket kommer att underlätta för klubbarna att kontakta mentalfiguranter. Några klubbar har fortsatt hyra mentalbana av varandra för att kunna arrangera MH på kvalitetssäkrat område, vilket är mycket värdefullt. Korrekta mentalbanor med rätt och fungerande material, uppdaterade figuranter, testledare samt beskrivare/domare är krav för att mentalverksamheten ska hålla god kvalitet. UTSTÄLLNING Sammansättning Sektorn har under 2014 bestått av Margaretha Carlsson, Timrå BK. Funktionärsutbildning Deltagare från några brukshundsklubbar har deltagit i SKK:s utbildning av CUA. Distriktsverksamhet under året. Under året har sju officiella utställningar ägt rum i distriktet. Arrangörer har varit Matfors BK med två utställningar, Östra Härjedalens BK, Sundsvalls BK, Timrå BK, Kramfors BK samt Örnsköldsviks BK. Totalt har 416 officiella hundar ställts ut, tillkommer valpar och en en del fall inofficiella övriga raser. 8

9 9 (17) TJÄNSTEHUND PATRULLHUND Sammansättning Tjänstehundsektorn har under 2014 bestått av Peter Jakob och Britt-Marie Thunborg på Försvarsmaktssidan. Tommy Carlsson på Räddningshundsidan. Möten 4st möten har avhållits och där i mellan har det hållits mail och telefonkontakt. Förutom möten har vi deltagit på 2 centrala konferenser var av vid ett tillfälle var distriktskassörer kallade. Funktionärsutbildning Från distriktet har 4 personer genomfört SBK:s centrala utbildning på Hundtjänstskolan. Distriktsverksamhet under året Det har varit ett ganska normalt verksamhetsår. Det har startats och genomförts en Patrullhundsutbildning i Härnösands regi, september genomfördes certprovet för denna kurs. 7 av 6 ekipage blev godkända. Härnösands Brukshundklubb har även anordnat en försöksverksamhet Patrullhund i internatform. Kursperioden blev totalt 14 veckor varav 3st veckokurser och slutprov i 2 dygn. Certprovet genomfördes november och 5 av 7 ekipage blev godkända. Patrullhunds DM 2014 genomfördes i Härnösands Brukshundklubbs regi. DM Mästare :a Lovisa Dahne med Odd 2:a Camilla Ek med Oqqi 3:a Katarina Antonsen med Jota Alla 3 ekipagen deltog i SM i Boden 6.a Huset Elliots Jota Katarina Antonsen, MATFORS 809 poäng gk 11.a Akjas Oqqi Camilla Ek, KRAMFORS 713 ej gk 24.a Zynrix Odd Lovisa Dahne, HA RNO SAND 573 ej gk Samhällsinsatser Certifierade och kontrakterade ekipage har varit ute vid ett flertal tillfällen på skarpt eftersök av försvunna personer när hemvärnet varit utkallat. Måluppfyllelse under året Måluppfyllelsen har varit bra under detta år, trots att en del klubbar väljer att köra sitt eget race utanför distriktets ramar. En hel del energi har gått åt för att få verksamheten att fungera. Slutord MND:s tjänstehundsektor vill tacka för det gångna året och det intresse som visats för tjänstehundsverksamheten ute på våra klubbar under Vi hoppas att 2015 kommer att generera ett riktigt intressant och givande år. 9

10 10 (17) TJÄNSTEHUND Räddning. Under detta år har vi hunnit göra en hel del, många hårda prövningar har både gamla och nya förare fått utstå både med glädje och sorg. Almanacka över kalenderåret: februari RI helg (räddningshund internationell) i Norrköping 4-6 april RI helg i Uppsala april Träningshelg i dalarna för både de som går kurs samt de färdiga ekipagen maj MRT (Mission Rediness Test) Revinge. 10 maj Delprov 2 för de som går räddningskurs augusti RI helg i Skövde oktober RI helg i Dalarna 8 november Slutprov för de som gick räddningskurs, 3 st Som ni ser så har de gjorts en hel del, sedan skall man lägga till all träning som de färdiga ekipagen och kursare lägger ner på sin fritid. Under detta år har även Thommie Gradin, Tommy Carlsson och Erica Höglund tråkigt nog valt att ställa av sig som RI ekipage. Jag passar även på att gratulera Madde Melander och Linda Eritz Hedlund för att de har klarat slutprovet, det som väntar härnäst för dessa är RHFU (räddningsförarutbildning) jag önskar dem lycka till under TÄVLINGSSEKTORN Sammansättning Tävlingssektorn har under verksamhetsåret bestått av Mari Gustafsson Matfors BK, domaransvarig, Erik Willner, Sundsvalls BK, licensansvarig skydd samt Gunno Hamberg, tävlingsledaransvarig. Möten Inga möten i sektorn har avhållits under året. Distriktsverksamhet under året En domarkonferens med 18 deltagande domare, 4 tävlingsledare samt blivande TÄS-ansvarig (Mari Gustafsson) hölls den 6/ i Sollefteå. Speciellt inbjuden var Tomas Lundin från SBK (utskottet för lydnad) som ledde en fördjupad diskussion kring lydnadsbedömning. Vid lokalklubbskonferensen i Östersund presenterade Gunno hur en tävlingsledarutbildning genomförs samt vilka krav som ställs på deltagarna. Vi diskuterade även regler för aktiva tävlingsledare och kom fram till att det finns behov av en årlig träff för tävlingsledare liknande den som ske för domare. Den 22 november genomfördes en träff för tävlingsledare där 13 tävlingsledare deltog. Central representation Per Gabrielsson och Arne Näsholm representerade distriktet på den regelkonferens som var den november. 10

11 11 (17) Innan konferensen genomfördes ett stort arbete från flera lokalklubbar som tyckte till om de förslag som SBK tagit fram för nya regler from Per Gabrielsson föredrog distriktets förslag på bruksregelkonferensen och Arne Näsholm på lydnadskonferensen. Stort tack till ert engagemang innan och under konferensen. SM deltagare från distriktet 2014 Lydnad Vi hade 7 ekipage som kvalificerat sig till SM i lydnad. Ann Nygård & Sassa, Njurunda BK Camilla Kjellström & Jax, Åre BK Ellinor Holmvall & Susa, Sundsvalls BK Helena Forsström-Larsson & Mocca, Sollefteå BK Lena Eriksson & Sky, Åre BK Yvonne Öberg & Rapp, Kramfors BK Ulrika Hedberg & Dalton, Örnsköldsviks BK Bäst placerade ekipage var Camilla Kjellström och Jax som blev placerad på plats 9. Skydd Till skyddet kvalificerade sig Cicki Sporrong och Tyrannens Busiga Berit, Sollefteå BK. De kom på en 5:e plats! Rapport I rapport hade vi finfina ekipage! Lilian Näslund, (Göran Näslund) Border Wilson s Hemp, Timrå BK, Bert Sjölund, (Gunilla Sjölund) Rammarbäcken s Dexter, Timrå BK Thomas Hedberg, (Ulrika Hedberg) Conovers Believe In Me, Örnsköldsviks BK. Absolut bäst placerade blev Tomas Hedberg och Conovers Believe In Me tillsammans med Ulrika Hedberg som vann (573,25p)! Stort grattis till finfina framgångar! Nordiska mästerskap 2014 Tävlingen gick den september i Finland. Vi hade följande deltagande ekipage från distriktet; Rapport Thomas Hedberg, (Ulrika Hedberg) Conovers Believe In Me, Örnsköldsviks BK. Kanonfint delagande och slutade som trea! Hurra! Skydd Cicki Sporrong och Tyrannens Busiga Berit, Sollefteå BK Slutade på en 6:e plats! Så bra! 11

12 12 (17) DM-Mästare Skydd (Örnsköldsvik) Cicki Sporrong, Tyrannens Busiga Berit, Sollefteå BK Spår (Njurunda) Lotta Blomqvist, Molars Micro, Timrå BK Sök ( Matfors ) Marcus Ottosson, Blackneck s B bac, Sundsvalls BK UNGDOMSKOMMITTÈN Distriktets Ungdomskommitté har 2014 varit vilande. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Distriktet har under året anordnat en Lokalklubbskonferens, ett distriktsmöte samt årsmöte fördelat som följer: Mars Årsmöte Sollefteå April Konstituerande Frösön April Lokalklubbskonferens Frösön Samt flertalet möten inför Lydnads och Agility SM runtom i Distriktet. Även möten inför Rallylydnads SM har genomförts. Styrelsen har under året genomfört sex (6) protokollförda styrelsesammanträden samt Årsmöte. Tre (3) AU beslut har tagits. Marcus Hjortsberg representerade distriktet på organisationskonferensen. Distriktets medlemsantal var vid årsskiftet 2559 st och har därmed minskat med 171 medlemmar mot föregående år vid samma tidpunkt. Distriktsverksamhet under året. SM lydnad och Agility. Planerandet av SM Lydnad & Agility 2014 började lite mer än 2 år innan själva evenemanget gick av stapeln i Sollefteå på Risöns Camping med närhet till stadskärnan, boende, tävlingsplaner och natur. Det började med att SBK Mellannorrlandsdistriktet (MND) blev tillfrågade på SBK s kongress 2012 och MND tackade ödmjukt ja till uppdraget. Det var från början inte tydligt var tävlingarna skulle hållas och en undersökning gjordes för att inventera olika platser inom distriktet och efter några varv av överväganden så bestämdes att Sollefteå skulle bli platsen för SM Lydnad & Agility En stor del i att detta beslut togs är det faktum att Sollefteå ligger geografiskt bra till i distriktet samt att en av SM-generalerna fanns nära till hands för att kunna dra i trådarna som behövs för att ro ett stort arrangemang i land. Dessutom är Sollefteå en gammal anrik hundstad. Detta år valdes 2 SM-generaler för uppdraget, dels för att distriktet är så stort och dels för att underlätta bördan för de båda SM-generalerna. 12

13 13 (17) Till SM-generaler valdes den sittande distriktsordförande, Marcus Hjortsberg, och förra periodens ordförande, Birgitta Forsberg. Som helhet i SM-staben så valdes Margareta Lundmark till kassör för SM:et, Marcus Hjortsberg och Birgitta Forsberg till SM-generaler som nämnts tidigare samt Susann Hjortsberg som ansvarig för event. Minst 2 olika förfrågningar om funktionärer som ville hjälpa till gjordes till distriktets alla 17 lokalklubbar. Eventgruppen kallade till möte så att alla i distriktet hade möjlighet att närvara, bli invalda och få möjlighet till att vara med och påverka. Förberedelserna förlöpte bra och enligt planerna, det skedde inga stora katastrofer men det skedde 1000 och åter 1000 småbränder som var tvungna att släckas, precis som det ska vara på ett SM. Vi siktade på en nollbudget och satsade stort på mat, boende, kläder och läktare. Vi satte målen högt när det gällde att serva funktionärerna så att känslan på SM:et och förhoppningsvis känslan för andra arrangemang i distriktet skulle bli god. Alla kunde sköta just sin uppgift och varje funktionär skulle inte bli överarbetad var vår målsättning och det tycker vi att vi lyckades med! Gällande budgeten så hamnade vi på cirka kr på plussidan, dock så kan det fortfarande komma in pengar och gå ut pengar då det fortfarande finns olika saker att sälja så som till exempel tröjor och glas. Dessa tröjor och glas bestämdes att de skulle köpas in för att alla skulle kunna få köpa ett minne av att ha tävlat på, besökt eller arbetat med SM Lydnad & Agility november anordnade vi en tackfest till funktionärerna där vi möttes över en trevlig middag i Sollefteå. Vi tackar alla de cirka 170 funktionärer som har hjälpt till med detta underbara SM! Ni har gjort ett fantastiskt arbete! Vi tackar också personalen på Risöns Camping för deras underbara bemötande, genomgående service och all hjälp vi fick i princip dygnet runt! Vi gratulerar vinnarna och känner oss stolta över de ekipage som också lyckades kvala in till att tävla på hemmaplan! De som stod på prispallen för Lydnaden var: Malin Karlsson & Elton Bro-Håby BK 563,33 p Niina Svartberg & Xuper Olandstraktens BK 552,58 p Elenor Edberg & Mexx Forserum BK 552,5 p Diana Samuelsson & Zack Mullsjö BK p Camilla Kjellström & Jax Åre BK p Maria Brandel & Yllis Kungsörs BK p De som stod på prispallen för Agilityn var: Agilityklass 3 Large 1. Jenny Damm Away To Me Miss Lilli Lilli Richard Scholvin Away To Me Mika Mika Per Heinerud Away To Me Sonny Sonny

14 14 (17) Agilityklass 3 Medium 1. Patrik Rosendal Brainpool s Pole Position io Patrik Rosendal En-sam Sam Kråkeslottets Madonnan Av Da 3. Tommy Fredriksson Vinci Donna Agilityklass 3 Small 1. Hanna Gustafsson Diva Diva Jannie Abelsson-Svensson Burningstep s Dragonforce Inna Mikaela Söderberg Norrhagens Crystal Clear Dannie Hoppklass 3 Large 1. Tobias Sjöberg Somollis Rossi Rozz Richard Scholvin Away To Me Mika Mika Frida Pettersson Botvidehunden Cola Cola Hoppklass 3 Medium 1. Hanna Wennersten Brainpool s Peak Performance Liam Sofie Eriksson Bergahoppets Exclusive Exit Piri-Piri Sandra Svedefelt Hyzz Mizz Magi Magi Hoppklass 3 Small 1. Jocke Tangfelt G-diggers Amiga Amiga Jannie Abelsson-Svensson Burningstep s Dragonforce Inna Hanna Gustafsson Diva Diva Lagklass Agility Large 1. Lag Nystart 10.0 fel sek 2. ReDogs Fanatic Får 10.0 fel sek 3. Krutrök 10.0 fel sek Lagklass Agility Medium 1. Rastafari 0.0 fel sek 2. Kaptenens Pågar 5.0 fel sek 3. Eukanuba Barking Beasts 5.0 fel sek Lagklass Agility Small 1. Veni Vidi Vici 0.0 fel sek 2. Precept JetSet 0.0 fel sek 3. All in 0.0 fel sek Lagklass Hopp Large 14

15 15 (17) 1. ReDogs Fanatic Får 0.0 fel sek 2. Perfect Precept fel sek 3. No Limit fel sek Lagklass Hopp Medium 1. Fyra Tassar 0.0 fel 93.5 sek 2. Team Black and White 0.0 fel sek 3. Fit For Fight 0.0 fel sek Lagklass Hopp Small 1. Precept JetSet 0.0 fel sek 2. Jycklarna 0.0 fel sek 3. Go For It 0.0 fel sek SM Rallylydnad. Planeringen med detta SM började i september 2013 i samarbete med klubbarna i distriktet. Tanken var att köra både Rallylydnad och Räddnings SM samtidigt men SBK beslutade att inte ha Räddsning SM så blev det bara Rallylydnad och vi enades om att ha den på Sundsvalls BK. Tävlingsgeneral utsågs Emil Falk, från MND rallysektion. Samarbetet fortsatte mellan Sundsvall, Timrå, Njurunda och Matfors. Det blev några bråda veckor precis innan tävlingen skulle gå av stapeln men allt var under kontroll. Husvagnar och husbilar fick plats bakom Röda stugan där vi även fixade till ett övernattningsrum. Toaletter och duscharna fräschades upp. Utställare fick plats med sina tält precis vid Gula Huset samt att vi satte upp ett partytält på gräsplanen bakom. Maggie och Lena gjorde ett strålande jobb i köket både under dag och kvällsaktiviteter. Barbro Edstand Timrå BK skötte anmälan på fredag. Ylva och Lena från Njurunda BK fixade sekris på lördag. Kattis och Linda Sundsvalls BK fixade sekris på söndag. Fastighet såg till att allt funkade med husen och parkeringarna. Funktionärer från samtliga klubbar hjälpte till. Vi fick ihop närmare 50 personer som ville hjälpa till som funktionärer vilket jag tycker är en otroligt bra respons. Detta gjorde att de tävlande hela tiden kunde få hjälp med allehanda frågor av funktionärer på plats samtliga dagar. Ett stort tack till Anna Holter, Timrå BK som med sin stora erfarenhet hjälpte till och höll reda på alla regler. Samt till alla som satt med i planeringsgruppen och hjälptes åt med att ragga priser, sponsorer mm. Ingen nämnd, ingen glömd! 15

16 16 (17) Fredagen startade vi med parad där samtliga tävlingsekipage gick med. Invigningstalare var Barbro Börjesson. Därefter blev det lottning av startnummer och kvällen avslutades med Kamratfest med tacobuffe och Trubadur Marie Söder underhöll. Lördagen bjöd på strålande väder och vi myntade ett nytt begrepp här uppe. Norrlands Style...vilket innebär att tävlingen delades upp i fyra grupper, alla fick reda på vilken tid varje grupp skulle starta och kunde förbereda sig därefter samt att våra Stockholmsdomare var jättenöjd med tidsaspekten trots att dom från början tyckte att det skulle ta alldeles för lång tid. Men allt klaffade perfekt. Kvällen avslutades med en Bankett. Söndagen bjöd på lite gråare väder med några få regndroppar men tävlingen fortgick utan problem och vi kunde tillslut kora vinnaren Emelie Tuvesson från Helsingborgs BK. Efter avslutad tävling så hjälptes alla åt att städa och vi kunde känna oss stolta över att vi arrangerat en jättebra tävling!! De som stod på prispallen för Rallylydnaden var: 1. Emelie Tuvesson & Happy Life Dong Ouai Thinice Helsingsborg BK 394 p 2. Catharina Steen & Ceres Mischa Söderköpings BK 391 p 3. Carina Lundahl & Lill-Tegens Karl-Alfred Göinge-Broby BK 390 p. Måluppfyllelse under året Distriktet har genomfört SM i tre grenar: Agility, Lydnad och Rallylydnad. 16

17 17 (17) Slutord Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt ställt upp för distriktet under verksamhetsåret. Marcus Hjortsberg, ordförande Peter Jakob, vice ordf Margareta Lundmark, kassör Helene Nordlöf, sekreterare Lena Funseth-Norberg, ledamot Anja Abrahamsson, suppleant Suppleant, Vakant. 17

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktet

SBK Gävleborgsdistriktet SBK Gävleborgsdistriktet Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Styrelsens

Läs mer

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb 2015-02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Årsmöte -02-14 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 33 medlemmar Mötets öppnande Ordförande Lena Weiffert hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK)

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2014. 3 Fastställande av röstlängden. 4 Val av mötesordförande.

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det?

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det? Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 3-2013 SM-SPECIAL! COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder RAS Vad är det? FRÅGOR & SVAR från medlemsmötet 6 juli MENTALINDEX Senaste nytt LOKALOMRÅDEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010

Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Ses110131 SBK:S UPPLANDSDISTRIKTS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för SBK:s Upplandsdistrikt får härmed överlämna sin berättelse över verksamhet

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 2-2014 UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Om MH och MI VP & HP Presentation

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin. Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin

Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin. Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin SOLNA - SUNDBYBERGS BRUKSHUNDKLUBB 2011 Adress: Solna-Sundbybergs Brukshundklubb, Box 7053, 174

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte 2015-02-28 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb 2015-02-28 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Förord Året 2013 präglades Sveriges Hundungdom av förändring och förnyelse. Den mest omfattande förnyelsen i vår organisation som genomfördes 2013 var kanske bytet av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

SBK Daladistriktet. Verksamhetsberättelse 2012

SBK Daladistriktet. Verksamhetsberättelse 2012 SBK Daladistriktet Verksamhetsberättelse 2012 Lydnads-SM 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Svenska Brukshundklubbens Daladistrikt avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2013-12-11 kl.19.00 i Borlänge BK:s klubbstuga.

Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2013-12-11 kl.19.00 i Borlänge BK:s klubbstuga. Daladistriktet Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts distriktsmöte 2013-12-11 kl.19.00 i Borlänge BK:s klubbstuga. Närvarande: Distriktsstyrelsen Sektoransvariga Representanter från lokalklubbarna,

Läs mer

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2014 BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna RAS Uppföljning BRUKSARBETE Hur är det att

Läs mer