SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Kulturnämnden _ Plats och tid Hörsalen, Nordanå kl Beslutande Övriga deltagande Göte Johansson, ordf Anna-Lena Lundmark, kulturchef Ulla Lorentsson Charlotta Tarras-Wahlberg, enhetschef Allan Olsson Robert Knutsson, bibliotekschef utg Gun Sundberg Lars Lidman, samordnare Örjan Fredriksson Anna Sundqvist. vik. kultursekr. utgår kl Anna Nyström Anders Jansson, vik. kultursekr Siri Skogh-Wikström Marie Mandalh, vik kultursekr. Åsa Ellegard Malin Nilsson utg. kl Magnus Öberg tjg ers för Rosalie Keller Anna Hällgren utg. kl Kjell Hanseklint Charlotte Lundmark, ekonom Helmi Berggård Maud Marklund, sekreterare Ersättare Carin Lundberg Ulf Degerman Sickan Forsberg Kerstin Feldhaus-Karlsson Gunnar Hedman Jeanette Velander Utses justera Kjell Hanseklint Paragrafer Underskrifter.. /Göte Johansson, ordförande/ Maud Marklund, sekreterare/.. /Kjell Hanseklint, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kulturnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kulturenheten, Nordanå Underskrift. Maud Marklund

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Kn 71 Presentation av medarbetare Anna Sundqvist har en AVA-anställning t.o.m på Blå Hästen, Marie Mandalh, Malin Nilsson och Anna Hällgren vikarierar som kultursekreterare för Elisabet Bohman t.o.m , Anders Jansson, utställningssamordnare vikarierar på Museum Anna Nordlander och för Anna Karin Larsson t.o.m Kulturnämnden beslutar notera informationen.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Kn 72 Verksamhetsuppföljning Föredragande informerar om Skapande skola som är en återkommande nationell kultursatsning för 7-9 skolor. Skolhuvudmän kan söka pengar från Kulturrådet för kulturaktiviteter. Kulturrådet förfogar över 55 miljoner kr årligen i stimulansbidrag. Skol- och kulturkontoret har sökt och beviljats ett bidrag om 525 tkr. Kulturnämnden beslutar notera informationen.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Kn 73 Utvecklingen på Nordanå Föredraganden informerar om vad som händer på Nordanå samt Västerbottensteatern, museet och kulturen samarbetar i frågor som gäller Nordanå. Kulturnämnden beslutar notera informationen.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kn 74 Nominering till kulturpris Kultur Skellefteås informationsskrift Kulturliv har nominerats till Svenska Publishing-Priset, Sveriges äldsta och bredaste publishingtävling. Här premieras bidrag som, vid sidan av en god grafisk form och en välgjord typografi, lockar till läsning tack vare ett tydligt och synligt budskap, ett informativt innehåll, en god målgruppsanpassning och en tydlig identitet. Kulturnämnden beslutar notera informationen.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Kn 75 Kn au 63 Dnr Delårsrapport Föredragande redogör för delårsrapporten t.o.m. 31 augusti 2008, enligt bilaga. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta godkänna rapporten. Kulturnämndens arbetsutskott beslutar utan eget ställningstagande överlämna detta ärende till kulturnämnden. Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 FRIS Kn 76 Kn au 64 Dnr Remiss angående alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun FRIS Förebyggande rådet har av kommunstyrelsen fått i uppdrag se över och utveckla tidigare alkohol- och drogpolitiska program. Kulturnämnden är en av de aktörer som har valts ut för finnas som remissinstans gällande alkohol- och drogfrågor. Remiss angående alkohol- och drogpolitiskt program bifogas. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta kulturnämnden ställer sig positiv till bifogad remiss. Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag. Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Kommunstyrelsen Kn 77 Dnr Angående motion om fördjupad biblioteksplan Kommunstyrelsen arbetsutskott har vidarebefordrat motion 5/08 till kulturnämnden för beredning. Motionen föreslår - fördjupa kommunens biblioteksplan genom ställa mål för biblioteksverksamheten - särskilt fokusera på höja standarden i kommunens grundskolebibliotek I den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen fastslås respektive nämnd (KN, BGN och GYN) ansvarar för utarbeta planer och måldokument för sina respektive ansvarsområden. Summan av dessa planer/måldokument utgör kommunens biblioteksplan. Kulturnämnden har ansvar för de integrerade folk/skolbiblioteken i Byske, Jörn, Burträsk och Kåge. På dessa ställen erbjuds en hög biblioteksstandard. Planer och måldokument (styrkort) finns, antagna av KN. Vad gäller övriga grundskolebibliotek har Barn- och grundskolenämnden ansvaret för och motionen bör riktas till den. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta föreslå motionen bereds i Barn- och grundskolenämnden. Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Stadsbiblioteket Tekniska kontoret Ekonom Kn 78 Kn au 65 Dnr Inköp av begagnad bil för bibliotekets transporter Biblioteken transporterar årligen mellan ton böcker och annat material mellan de olika enheterna. Hitintills har transporterna skett med vaktmästarnas egna bilar. För detta har avtalsenlig ersättning utgått. Emellertid släpar avtalsersättningen efter de faktiska kostnader som vaktmästarna har för dessa transporter vilket gör de inte längre är villiga tillhandahålla egna bilar. Ett rimligt alternativ, som inte blir dyrare, är köpa en begagnad bil (ca 3 år) Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta godkänna biblioteksavdelningen får köpa en begagnad bil för sina transporter. Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta godkänna biblioteksenheten får leasa en begagnad bil från tekniska kontoret för sina transporter. Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Västerbottensteatern Museet Kn 79 Dnr Berättarnas stad, om placera berättandet i centrum. Som ett led i det utvecklade samarbetet mellan Västerbottensteatern, Skellefteå Museum och kulturavdelningen har gemensamma kultursatsningar växt fram. En av dessa satsningar är lyfta fram berättandet i kommunen. Berättandet är en resurs som arbetar för kommunens raktionskraft och i perspektivet på tillväxt. Våra berättelser är en identitet för kommunens medborgare vara stolta över. Att lansera berättarnas stad som ett varumärke för kulturen inrymmer bemärkta förfares arbeten och, barn och ungas egna berättelser likväl som professionella konstnärers skildringar och satsningar på en berättarensemble. Kulturavdelningen tillsammans med kulturbolagen arbetar för lyfta berättandet i vid bemärkelse. Vi ser satsningen på berättarnas stad som en gemensam och användbar scen för utveckling av kommunens kulturperspektiv. För få ytterligare kraft i satsningarna kring berättarperspektivet har en logotyp arbetats fram tillsammans med kommunens informationsavdelning. En berättarlogotyp som har efterfrågats både av näringslivsrepresentanter och av medarbetare internt. Därför är också berättarnas stad varumärket gjord för kunna användas av såväl interna som externa aktörer. Motionen utse Skellefteå till Berättarens stad (Dnr /08) skriven av kommunfullmäktigeledamöterna Göte Johansson och Anna-Britta Lundberg, har även berört frågeställningen kring lyfta berättarperspektivet som en resurs för kommunen och etablera berättarnas stad som ett epitet på Skellefteå. För kulturavdelningen tillsammans med kulturbolagen ska få maximal styrka i driva och utveckla varumärket berättarnas stad vill vi ha kulturnämndens uttalade stöd i arbetet. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta stödja satsningen på varumärket berättarnas stad

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Kn 79 forts Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Föreningen Norden Kn 80 Kn au 66 Dnr Ansökan om bidrag för vänortsteckningstävling, Föreningen Norden i Skellefteå Föreningen Norden i Skellefteå ansöker om kr i bidrag för kunna genomföra en teckningstävling för gymnasieungdomar i Skellefteå kommun samt dess vänorter Brahestad/Jakobstad (Finland), Mo i Rana (Norge) och Lögstör (Danmark). I bidragsansökan ingår även en vandringsutställning till de olika vänorterna, där vinnande bidrag från tävlingen visas. Syftet med teckningstävlingen med påföljande turné är främja ett konstnärligt utbyte mellan Skellefteå kommun och dess vänorter i Norden, uppmuntra ungdomars utveckling av sitt eget och andras skapande, samt väcka ett intresse för teckningen som egen konstart. Idén till teckningstävlingen har vuxit fram i samband med planeringen och genomförandet av en nordisk teckningsutställning, Nordic Drawings, som ägde rum på Skellefteå Konsthall under sommaren 2008 och som nu visas på Rackstad Museet. Målet är under hösten 2008 i samarbete med Kultur Skellefteå genomföra en lokal teckningstävling på tre gymnasieskolor i Skellefteå samt parallellt med detta arrangera liknande tävlingar på de olika vänorterna. Nordic Drawings är utgångspunkt och inspirationskälla för teckningstävlingens konstpedagoger och det handledningsmaterial som skall användas. Tanken är alla vänorter utgår från samma material samt besöks av en konstpedagog från Skellefteå. Tre pristagare i Skellefteå utses, vars verk deltar i en vandringsutställning tillsammans med vänorternas vinnande bidrag. De tre som diplomeras deltar också i vandringsutställningen. Målet är också vinnarna från respektive vänort får mötas i samband med teckningstävlingens öppnande i Skellefteå. I tidsplanen för teckningstävlingen/utställningen anges skolstarten i början av september som startpunkt då det konstpedagogiska materialet skall inspirera, informera och visas på skolorna. Senaste datum för inlämningsdag för tävlingsbidrag är s till den 21 november. Pristagare har valts ut och informeras den 28 november. I januari (18 jan- 8 feb) visas de vinnande bidragen från respektive vänort på Nordanå, Skellefteå då även pristagarna får träffas. I februari skall utställningen vidare på turné till Skellefteå kommuns vänorter i Norden.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Kn 80 Kn au 66 forts Föreningen Norden avser söka resterande bidrag hos kommunfullmäktiges presidie. Budgetkalkyl Prispengar (1:a 6000, 2:a 3000, 3:dje 1000) Resor ToR (konstpedagog + pristagare) Boende Frakt Utställningsmaterial Totalt Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta ur kulturnämndens anslag till förfogande konto anslå kr Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag. Kulturnämnden beslutar bevilja Föreningen Norden ett bidrag om kronor, som tas ur Enkla pengar, konto

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kn 81 Kn au 67 Dnr Ansökan om bidrag till inslag på kulturscenen Trästockfestivalen har under senare år arbetet för bredda Trästockfestivalen med andra kulturyttringar både lokala, regionala och internationella. För komplettera årets Trästockfestival föreslår kulturenheten den internationella gatucirkusgruppen Sirqus Alfon anlitas. Gruppen är ett bra exempel på en samtida gränsöverskridande kulturyttring vilket skulle ge många besökare en ny upplevelse. Kostnaden uppgår till kronor. Trästockfestivalen bidrag med kostnader för hotell och kronor. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta bevilja kronor för genomförande av kulturinslag på Trästockfestivalen 2008 tas ur konto Enkla pengar Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag. Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Skellefteå Musikskola Kn 82 Kn au 68 Dnr Ansökan om bidrag till ledarskap för Världens kör Skellefteå Musikskola ansöker i skrivelse om bidrag med kronor för åta sig ledarskapet för Världens kör i Skellefteå. Förebilden är en kör i Malmö som består av vuxna invandrare, de flesta kvinnor, som uppträder i olika sammanhang. Deras repertoar utgörs av enkla svenska sånger. Musikskolans önskan är bilda en liknande Världens kör i Skellefteå och ser många fördelar med detta. Syftet är låta den äldre generationen invandrare lära sig delar av den svenska vissken och Musikskolan ser även en möjlighet fånga upp några av deras hemlands sånger och göra körarrangemang till dessa. De ser det som en möjlighet Skellefteås kulturliv blir mångkulturellt och även kan få nya medlemmar. En bieffekt är även svenskinlärningen förstärks. Skol- och kulturkontoret vill betona vikten av ett aktivt körliv i Skellefteå och ger i dagsläget bidrag till Skellefteå Kammarkör och Gammbyssakören. Övrig körverksamhet får stöd av kommunens studieförbund eller egen finansiering. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta föreslå Musikskolan undersöka om något studieförbund är intresserade av arbeta med en Världens kör samt avslå Musikskolans ansökan om bidrag Kulturnämndens arbetsutskott beslutar utan eget ställningstagande överlämna detta ärende till kulturnämnden. Kulturnämnden beslutar föreslå Musikskolan undersöka om något studieförbund är intresserade av arbeta med en Världens kör samt

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Kn 82 forts. Kn au 68 bevilja Musikskolan ett bidrag om kronor tas ur kulturnämndens till förfogande konto för år 2008.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Linda Carlsson Leena Nilsson Sebastian Hugo Hanna Lundmark Kn 83 Kn au 59 Dnr Arbetsstipendium Till dagens sammanträde har tre stycken ansökningar inkommit. Kulturnämndens arbetsutskott beslutar notera informationen samt beslut tas vid kulturnämndens sammanträde den 9/9. Till dagens sammanträde har ytterligare en ansökan inkommit. Kulturnämnden beslutar avslå samtliga ansökningar.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Kn 84 Anmälan om beslut i delegationsärenden 1 Dnr Bygdsiljums Hembygdsförening Ansökan om förlustbidrag till Allsång i kvarnen, Bygdsiljum. Beviljas ett förlustbidrag om högst 300 kronor. 2 Dnr Bygdsiljums Hembygdsförening Ansökan om förlustbidrag till Prat i kvarn. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 3 Dnr Studieförbundet Vuxenskolan, Ansökan om bidrag till - Peter Jablonski på norrlandsturné med musik från Mozart till Gershwin. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 4 Dnr Jazzklubben Boston, Ansökan om förlustbidrag till sommarjazz på Nordanåområdet. Beviljas bidrag om kronor. 5 Dnr Bolidens Förening För Idrott, Ansökan om bidrag för arrangemang under Bolimarknan Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 6 Dnr Föreningen Fem Fingrar, Ansökan om förlustbidrag till Leka med lera + Keramik för ungdomar. Avslag. 7 Dnr Skellefteå Hembygdsförening, (ers. ansökan ) Ansökan om förlustbidrag till Nordanådagen 6 juli Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 8 Dnr Museum Anna Nordlanders Vänner, Ansökan om bidrag för annonsering i Kulturkalendern. Beviljas ett bidrag om kronor.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Kn 84 forts. 9 Dnr Västerbottens Norra Fornminnesförening m.fl, Ansökan om förlustbidrag till Ernst Westerlunddagen. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 10 Dnr Bolidens Teater & Musikförening, Ansökan om bidrag ur ungdomspotten till föreställningen Romeo vs Hamlet den 25 november. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 11 Dnr Bolidens Teater & Musikförening, Ansökan om bidrag ur ungdomspotten till föreställningen Filoche Vagabondclown. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. Kulturnämnden beslutar lägga beslut i delegationsärenden till handlingarna.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Kn 85 Meddelanden 1 Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott 436, Ansökan om medel för vård av kommunens konstsamling, kulturnämnden. 2 Dnr Kommunstyrelsen 203, Förlängning av projektet Museum Anna Nordlander. 3 Dnr Kommunstyrelsen 204, Kommunalt partnerskap med Jinja i Uganda. 4 Dnr Kommunstyrelsen 228, Audio index det talande biblioteket. 5 Dnr Kommunstyrelsen 248, Samarbete kring Europas kulturhuvudstad Dnr Kommunfullmäktige 134, Resultatöverföring 2008, kommunen exklusive elförsörjning. 7 Dnr Unghästen Rapport över genomfört arbete läsåret Dnr Protokoll Styrelsen för Västerbottensteatern AB, Dnr Kallelse/underrättelse Västerbottensteatern AB, Dnr Arvsfonden, Stöd ur Allmänna arvsfonden för Värdshusprojektet ombyggnation samt tillbyggnad av bagarstuga och eldstad.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 forts. 11 Dnr Folkuniversitetet, maj 2008 Folkbildning i ett nytt utbildningslandskap. Kulturnämnden beslutar lägga meddelandena till handlingarna.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Kn 86 Kn au 69 Konferenser Kulturens roll i det hållbara samhället, den 6-7 oktober i Uppsala. Kulturnämnden beslutar tre personer ska delta i denna konferens samt dessa utses vid kulturnämndens sammanträde den 9/9. Vid dagens sammanträde föreslår b-gruppen Helmi Berggård som ordinarie och Åsa Ellegard som ersättare, v föreslår Kjell Hanseklint som ordinarie och Jeanette Velander som ersättare, s-gruppen föreslår Ulla Lorentsson och Gun Sundberg som ordinarie. Ordföranden prövar namn för namn och finner Ulla Lorentsson, Gun Sundberg och Helmi Berggård deltar. Kulturnämnden beslutar utse Ulla Lorentsson, Gun Sundberg och Helmi Berggård, ersättare Åsa Ellegard och Allan Olsson delta i konferensen Kulturens roll i det hållbara samhället

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 Kn 87 Rapport konferens Göte Johansson rapporterar från konferensen Kulturhuvudstad Kulturnämnden beslutar notera rapporten.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Blå Hästen Kn 88 Dnr Ansökan om bidrag till barnkulturarrangemanget Vintersagor i Stadsparken 2008 För femte året i rad planerar Blå Hästen genomföra samarbetsprojektet Vintersagor i Stadsparken - ett samarbete mellan Tekniska kontoret/ Parkförvaltningen, Tillväxtkontoret och Kultur Skellefteå/Blå Hästen. Sedan starten 2004 har Vintersagorna blivit ett koncept som är väl känt i kommunen och förväntan inför varje december är stor från både barn och vuxna. Under 2007 fick barn och vuxna möjlighet möta Snödrottningen under hennes tall vid 12 tillfällen. Syftet med arrangemanget är låta barn från 4 år och uppåt uppleva och delta i sagoteater i utomhusmiljö och låta Skellefteås stadspark leva upp under vintertid. För 2008 kommer 15 föreställningar erbjudas till förskolor, skolor och allmänheten. Blå Hästen planerar repetera in två olika sagor med premiär den 2 december. På grund av förra årets publiktryck har Blå Hästen valt lägga in tre till speltillfällen samt bara spela två sagor under perioden, förslagen till dessa förändringar kommer från en omfande utvärdering med förskolorna Eftersom Blå Hästen inte har egna verksamhetspengar behövs ett ekonomiskt stöd för kunna genomföra Vintersagorna. Pengarna används till anställning av skådespelare, sömmerska/kostymör, materialkostnader samt annonsering och marknadsföring. Kostnadskalkyl: Löner till skådespelare Lön till sömmerska/kostymör Material Marknadsföring Finansiering: Bidrag Tillväxtkontoret Bidrag Kulturnätet Bidrag Kulturnämnden

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 Kn 88 forts Parkförvaltningen tillhandahåller ljusslingor, städning, iordningställande av platsen, snöskottning samt teknisk support. Blå Hästen ansöker härmed om bidrag från kulturnämnden för genomföra Vintersagorna Jenny Nilsson, Anita Risberg och Anna Sundkvist Dramapedagoger på Blå Hästen/Kultur Skellefteå Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta bevilja Blå Hästen ett bidrag om kronor för genomföra Vintersagorna 2008 som tas ur kulturnämndens till förfogande konto Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-15.20 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), 176-194, 196-211 Harriet Classon

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 15.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Johan Gotthardsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2008-09-02 43 Plats och tid Boda kvarn, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer