SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Kulturnämnden _ Plats och tid Hörsalen, Nordanå kl Beslutande Övriga deltagande Göte Johansson, ordf Anna-Lena Lundmark, kulturchef Ulla Lorentsson Charlotta Tarras-Wahlberg, enhetschef Allan Olsson Robert Knutsson, bibliotekschef utg Gun Sundberg Lars Lidman, samordnare Örjan Fredriksson Anna Sundqvist. vik. kultursekr. utgår kl Anna Nyström Anders Jansson, vik. kultursekr Siri Skogh-Wikström Marie Mandalh, vik kultursekr. Åsa Ellegard Malin Nilsson utg. kl Magnus Öberg tjg ers för Rosalie Keller Anna Hällgren utg. kl Kjell Hanseklint Charlotte Lundmark, ekonom Helmi Berggård Maud Marklund, sekreterare Ersättare Carin Lundberg Ulf Degerman Sickan Forsberg Kerstin Feldhaus-Karlsson Gunnar Hedman Jeanette Velander Utses justera Kjell Hanseklint Paragrafer Underskrifter.. /Göte Johansson, ordförande/ Maud Marklund, sekreterare/.. /Kjell Hanseklint, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kulturnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kulturenheten, Nordanå Underskrift. Maud Marklund

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Kn 71 Presentation av medarbetare Anna Sundqvist har en AVA-anställning t.o.m på Blå Hästen, Marie Mandalh, Malin Nilsson och Anna Hällgren vikarierar som kultursekreterare för Elisabet Bohman t.o.m , Anders Jansson, utställningssamordnare vikarierar på Museum Anna Nordlander och för Anna Karin Larsson t.o.m Kulturnämnden beslutar notera informationen.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Kn 72 Verksamhetsuppföljning Föredragande informerar om Skapande skola som är en återkommande nationell kultursatsning för 7-9 skolor. Skolhuvudmän kan söka pengar från Kulturrådet för kulturaktiviteter. Kulturrådet förfogar över 55 miljoner kr årligen i stimulansbidrag. Skol- och kulturkontoret har sökt och beviljats ett bidrag om 525 tkr. Kulturnämnden beslutar notera informationen.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Kn 73 Utvecklingen på Nordanå Föredraganden informerar om vad som händer på Nordanå samt Västerbottensteatern, museet och kulturen samarbetar i frågor som gäller Nordanå. Kulturnämnden beslutar notera informationen.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kn 74 Nominering till kulturpris Kultur Skellefteås informationsskrift Kulturliv har nominerats till Svenska Publishing-Priset, Sveriges äldsta och bredaste publishingtävling. Här premieras bidrag som, vid sidan av en god grafisk form och en välgjord typografi, lockar till läsning tack vare ett tydligt och synligt budskap, ett informativt innehåll, en god målgruppsanpassning och en tydlig identitet. Kulturnämnden beslutar notera informationen.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Kn 75 Kn au 63 Dnr Delårsrapport Föredragande redogör för delårsrapporten t.o.m. 31 augusti 2008, enligt bilaga. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta godkänna rapporten. Kulturnämndens arbetsutskott beslutar utan eget ställningstagande överlämna detta ärende till kulturnämnden. Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 FRIS Kn 76 Kn au 64 Dnr Remiss angående alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun FRIS Förebyggande rådet har av kommunstyrelsen fått i uppdrag se över och utveckla tidigare alkohol- och drogpolitiska program. Kulturnämnden är en av de aktörer som har valts ut för finnas som remissinstans gällande alkohol- och drogfrågor. Remiss angående alkohol- och drogpolitiskt program bifogas. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta kulturnämnden ställer sig positiv till bifogad remiss. Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag. Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Kommunstyrelsen Kn 77 Dnr Angående motion om fördjupad biblioteksplan Kommunstyrelsen arbetsutskott har vidarebefordrat motion 5/08 till kulturnämnden för beredning. Motionen föreslår - fördjupa kommunens biblioteksplan genom ställa mål för biblioteksverksamheten - särskilt fokusera på höja standarden i kommunens grundskolebibliotek I den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen fastslås respektive nämnd (KN, BGN och GYN) ansvarar för utarbeta planer och måldokument för sina respektive ansvarsområden. Summan av dessa planer/måldokument utgör kommunens biblioteksplan. Kulturnämnden har ansvar för de integrerade folk/skolbiblioteken i Byske, Jörn, Burträsk och Kåge. På dessa ställen erbjuds en hög biblioteksstandard. Planer och måldokument (styrkort) finns, antagna av KN. Vad gäller övriga grundskolebibliotek har Barn- och grundskolenämnden ansvaret för och motionen bör riktas till den. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta föreslå motionen bereds i Barn- och grundskolenämnden. Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Stadsbiblioteket Tekniska kontoret Ekonom Kn 78 Kn au 65 Dnr Inköp av begagnad bil för bibliotekets transporter Biblioteken transporterar årligen mellan ton böcker och annat material mellan de olika enheterna. Hitintills har transporterna skett med vaktmästarnas egna bilar. För detta har avtalsenlig ersättning utgått. Emellertid släpar avtalsersättningen efter de faktiska kostnader som vaktmästarna har för dessa transporter vilket gör de inte längre är villiga tillhandahålla egna bilar. Ett rimligt alternativ, som inte blir dyrare, är köpa en begagnad bil (ca 3 år) Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta godkänna biblioteksavdelningen får köpa en begagnad bil för sina transporter. Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta godkänna biblioteksenheten får leasa en begagnad bil från tekniska kontoret för sina transporter. Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Västerbottensteatern Museet Kn 79 Dnr Berättarnas stad, om placera berättandet i centrum. Som ett led i det utvecklade samarbetet mellan Västerbottensteatern, Skellefteå Museum och kulturavdelningen har gemensamma kultursatsningar växt fram. En av dessa satsningar är lyfta fram berättandet i kommunen. Berättandet är en resurs som arbetar för kommunens raktionskraft och i perspektivet på tillväxt. Våra berättelser är en identitet för kommunens medborgare vara stolta över. Att lansera berättarnas stad som ett varumärke för kulturen inrymmer bemärkta förfares arbeten och, barn och ungas egna berättelser likväl som professionella konstnärers skildringar och satsningar på en berättarensemble. Kulturavdelningen tillsammans med kulturbolagen arbetar för lyfta berättandet i vid bemärkelse. Vi ser satsningen på berättarnas stad som en gemensam och användbar scen för utveckling av kommunens kulturperspektiv. För få ytterligare kraft i satsningarna kring berättarperspektivet har en logotyp arbetats fram tillsammans med kommunens informationsavdelning. En berättarlogotyp som har efterfrågats både av näringslivsrepresentanter och av medarbetare internt. Därför är också berättarnas stad varumärket gjord för kunna användas av såväl interna som externa aktörer. Motionen utse Skellefteå till Berättarens stad (Dnr /08) skriven av kommunfullmäktigeledamöterna Göte Johansson och Anna-Britta Lundberg, har även berört frågeställningen kring lyfta berättarperspektivet som en resurs för kommunen och etablera berättarnas stad som ett epitet på Skellefteå. För kulturavdelningen tillsammans med kulturbolagen ska få maximal styrka i driva och utveckla varumärket berättarnas stad vill vi ha kulturnämndens uttalade stöd i arbetet. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta stödja satsningen på varumärket berättarnas stad

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Kn 79 forts Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Föreningen Norden Kn 80 Kn au 66 Dnr Ansökan om bidrag för vänortsteckningstävling, Föreningen Norden i Skellefteå Föreningen Norden i Skellefteå ansöker om kr i bidrag för kunna genomföra en teckningstävling för gymnasieungdomar i Skellefteå kommun samt dess vänorter Brahestad/Jakobstad (Finland), Mo i Rana (Norge) och Lögstör (Danmark). I bidragsansökan ingår även en vandringsutställning till de olika vänorterna, där vinnande bidrag från tävlingen visas. Syftet med teckningstävlingen med påföljande turné är främja ett konstnärligt utbyte mellan Skellefteå kommun och dess vänorter i Norden, uppmuntra ungdomars utveckling av sitt eget och andras skapande, samt väcka ett intresse för teckningen som egen konstart. Idén till teckningstävlingen har vuxit fram i samband med planeringen och genomförandet av en nordisk teckningsutställning, Nordic Drawings, som ägde rum på Skellefteå Konsthall under sommaren 2008 och som nu visas på Rackstad Museet. Målet är under hösten 2008 i samarbete med Kultur Skellefteå genomföra en lokal teckningstävling på tre gymnasieskolor i Skellefteå samt parallellt med detta arrangera liknande tävlingar på de olika vänorterna. Nordic Drawings är utgångspunkt och inspirationskälla för teckningstävlingens konstpedagoger och det handledningsmaterial som skall användas. Tanken är alla vänorter utgår från samma material samt besöks av en konstpedagog från Skellefteå. Tre pristagare i Skellefteå utses, vars verk deltar i en vandringsutställning tillsammans med vänorternas vinnande bidrag. De tre som diplomeras deltar också i vandringsutställningen. Målet är också vinnarna från respektive vänort får mötas i samband med teckningstävlingens öppnande i Skellefteå. I tidsplanen för teckningstävlingen/utställningen anges skolstarten i början av september som startpunkt då det konstpedagogiska materialet skall inspirera, informera och visas på skolorna. Senaste datum för inlämningsdag för tävlingsbidrag är s till den 21 november. Pristagare har valts ut och informeras den 28 november. I januari (18 jan- 8 feb) visas de vinnande bidragen från respektive vänort på Nordanå, Skellefteå då även pristagarna får träffas. I februari skall utställningen vidare på turné till Skellefteå kommuns vänorter i Norden.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Kn 80 Kn au 66 forts Föreningen Norden avser söka resterande bidrag hos kommunfullmäktiges presidie. Budgetkalkyl Prispengar (1:a 6000, 2:a 3000, 3:dje 1000) Resor ToR (konstpedagog + pristagare) Boende Frakt Utställningsmaterial Totalt Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta ur kulturnämndens anslag till förfogande konto anslå kr Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag. Kulturnämnden beslutar bevilja Föreningen Norden ett bidrag om kronor, som tas ur Enkla pengar, konto

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kn 81 Kn au 67 Dnr Ansökan om bidrag till inslag på kulturscenen Trästockfestivalen har under senare år arbetet för bredda Trästockfestivalen med andra kulturyttringar både lokala, regionala och internationella. För komplettera årets Trästockfestival föreslår kulturenheten den internationella gatucirkusgruppen Sirqus Alfon anlitas. Gruppen är ett bra exempel på en samtida gränsöverskridande kulturyttring vilket skulle ge många besökare en ny upplevelse. Kostnaden uppgår till kronor. Trästockfestivalen bidrag med kostnader för hotell och kronor. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta bevilja kronor för genomförande av kulturinslag på Trästockfestivalen 2008 tas ur konto Enkla pengar Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag. Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Skellefteå Musikskola Kn 82 Kn au 68 Dnr Ansökan om bidrag till ledarskap för Världens kör Skellefteå Musikskola ansöker i skrivelse om bidrag med kronor för åta sig ledarskapet för Världens kör i Skellefteå. Förebilden är en kör i Malmö som består av vuxna invandrare, de flesta kvinnor, som uppträder i olika sammanhang. Deras repertoar utgörs av enkla svenska sånger. Musikskolans önskan är bilda en liknande Världens kör i Skellefteå och ser många fördelar med detta. Syftet är låta den äldre generationen invandrare lära sig delar av den svenska vissken och Musikskolan ser även en möjlighet fånga upp några av deras hemlands sånger och göra körarrangemang till dessa. De ser det som en möjlighet Skellefteås kulturliv blir mångkulturellt och även kan få nya medlemmar. En bieffekt är även svenskinlärningen förstärks. Skol- och kulturkontoret vill betona vikten av ett aktivt körliv i Skellefteå och ger i dagsläget bidrag till Skellefteå Kammarkör och Gammbyssakören. Övrig körverksamhet får stöd av kommunens studieförbund eller egen finansiering. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta föreslå Musikskolan undersöka om något studieförbund är intresserade av arbeta med en Världens kör samt avslå Musikskolans ansökan om bidrag Kulturnämndens arbetsutskott beslutar utan eget ställningstagande överlämna detta ärende till kulturnämnden. Kulturnämnden beslutar föreslå Musikskolan undersöka om något studieförbund är intresserade av arbeta med en Världens kör samt

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Kn 82 forts. Kn au 68 bevilja Musikskolan ett bidrag om kronor tas ur kulturnämndens till förfogande konto för år 2008.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Linda Carlsson Leena Nilsson Sebastian Hugo Hanna Lundmark Kn 83 Kn au 59 Dnr Arbetsstipendium Till dagens sammanträde har tre stycken ansökningar inkommit. Kulturnämndens arbetsutskott beslutar notera informationen samt beslut tas vid kulturnämndens sammanträde den 9/9. Till dagens sammanträde har ytterligare en ansökan inkommit. Kulturnämnden beslutar avslå samtliga ansökningar.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Kn 84 Anmälan om beslut i delegationsärenden 1 Dnr Bygdsiljums Hembygdsförening Ansökan om förlustbidrag till Allsång i kvarnen, Bygdsiljum. Beviljas ett förlustbidrag om högst 300 kronor. 2 Dnr Bygdsiljums Hembygdsförening Ansökan om förlustbidrag till Prat i kvarn. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 3 Dnr Studieförbundet Vuxenskolan, Ansökan om bidrag till - Peter Jablonski på norrlandsturné med musik från Mozart till Gershwin. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 4 Dnr Jazzklubben Boston, Ansökan om förlustbidrag till sommarjazz på Nordanåområdet. Beviljas bidrag om kronor. 5 Dnr Bolidens Förening För Idrott, Ansökan om bidrag för arrangemang under Bolimarknan Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 6 Dnr Föreningen Fem Fingrar, Ansökan om förlustbidrag till Leka med lera + Keramik för ungdomar. Avslag. 7 Dnr Skellefteå Hembygdsförening, (ers. ansökan ) Ansökan om förlustbidrag till Nordanådagen 6 juli Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 8 Dnr Museum Anna Nordlanders Vänner, Ansökan om bidrag för annonsering i Kulturkalendern. Beviljas ett bidrag om kronor.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Kn 84 forts. 9 Dnr Västerbottens Norra Fornminnesförening m.fl, Ansökan om förlustbidrag till Ernst Westerlunddagen. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 10 Dnr Bolidens Teater & Musikförening, Ansökan om bidrag ur ungdomspotten till föreställningen Romeo vs Hamlet den 25 november. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 11 Dnr Bolidens Teater & Musikförening, Ansökan om bidrag ur ungdomspotten till föreställningen Filoche Vagabondclown. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. Kulturnämnden beslutar lägga beslut i delegationsärenden till handlingarna.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Kn 85 Meddelanden 1 Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott 436, Ansökan om medel för vård av kommunens konstsamling, kulturnämnden. 2 Dnr Kommunstyrelsen 203, Förlängning av projektet Museum Anna Nordlander. 3 Dnr Kommunstyrelsen 204, Kommunalt partnerskap med Jinja i Uganda. 4 Dnr Kommunstyrelsen 228, Audio index det talande biblioteket. 5 Dnr Kommunstyrelsen 248, Samarbete kring Europas kulturhuvudstad Dnr Kommunfullmäktige 134, Resultatöverföring 2008, kommunen exklusive elförsörjning. 7 Dnr Unghästen Rapport över genomfört arbete läsåret Dnr Protokoll Styrelsen för Västerbottensteatern AB, Dnr Kallelse/underrättelse Västerbottensteatern AB, Dnr Arvsfonden, Stöd ur Allmänna arvsfonden för Värdshusprojektet ombyggnation samt tillbyggnad av bagarstuga och eldstad.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 forts. 11 Dnr Folkuniversitetet, maj 2008 Folkbildning i ett nytt utbildningslandskap. Kulturnämnden beslutar lägga meddelandena till handlingarna.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Kn 86 Kn au 69 Konferenser Kulturens roll i det hållbara samhället, den 6-7 oktober i Uppsala. Kulturnämnden beslutar tre personer ska delta i denna konferens samt dessa utses vid kulturnämndens sammanträde den 9/9. Vid dagens sammanträde föreslår b-gruppen Helmi Berggård som ordinarie och Åsa Ellegard som ersättare, v föreslår Kjell Hanseklint som ordinarie och Jeanette Velander som ersättare, s-gruppen föreslår Ulla Lorentsson och Gun Sundberg som ordinarie. Ordföranden prövar namn för namn och finner Ulla Lorentsson, Gun Sundberg och Helmi Berggård deltar. Kulturnämnden beslutar utse Ulla Lorentsson, Gun Sundberg och Helmi Berggård, ersättare Åsa Ellegard och Allan Olsson delta i konferensen Kulturens roll i det hållbara samhället

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 Kn 87 Rapport konferens Göte Johansson rapporterar från konferensen Kulturhuvudstad Kulturnämnden beslutar notera rapporten.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Blå Hästen Kn 88 Dnr Ansökan om bidrag till barnkulturarrangemanget Vintersagor i Stadsparken 2008 För femte året i rad planerar Blå Hästen genomföra samarbetsprojektet Vintersagor i Stadsparken - ett samarbete mellan Tekniska kontoret/ Parkförvaltningen, Tillväxtkontoret och Kultur Skellefteå/Blå Hästen. Sedan starten 2004 har Vintersagorna blivit ett koncept som är väl känt i kommunen och förväntan inför varje december är stor från både barn och vuxna. Under 2007 fick barn och vuxna möjlighet möta Snödrottningen under hennes tall vid 12 tillfällen. Syftet med arrangemanget är låta barn från 4 år och uppåt uppleva och delta i sagoteater i utomhusmiljö och låta Skellefteås stadspark leva upp under vintertid. För 2008 kommer 15 föreställningar erbjudas till förskolor, skolor och allmänheten. Blå Hästen planerar repetera in två olika sagor med premiär den 2 december. På grund av förra årets publiktryck har Blå Hästen valt lägga in tre till speltillfällen samt bara spela två sagor under perioden, förslagen till dessa förändringar kommer från en omfande utvärdering med förskolorna Eftersom Blå Hästen inte har egna verksamhetspengar behövs ett ekonomiskt stöd för kunna genomföra Vintersagorna. Pengarna används till anställning av skådespelare, sömmerska/kostymör, materialkostnader samt annonsering och marknadsföring. Kostnadskalkyl: Löner till skådespelare Lön till sömmerska/kostymör Material Marknadsföring Finansiering: Bidrag Tillväxtkontoret Bidrag Kulturnätet Bidrag Kulturnämnden

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 Kn 88 forts Parkförvaltningen tillhandahåller ljusslingor, städning, iordningställande av platsen, snöskottning samt teknisk support. Blå Hästen ansöker härmed om bidrag från kulturnämnden för genomföra Vintersagorna Jenny Nilsson, Anita Risberg och Anna Sundkvist Dramapedagoger på Blå Hästen/Kultur Skellefteå Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta bevilja Blå Hästen ett bidrag om kronor för genomföra Vintersagorna 2008 som tas ur kulturnämndens till förfogande konto Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) 2013-10-21 Plats och tid Fegens sammanträdesrum, Södergatan 2,Gislaved, kl 14.00-15.30 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordförande, jäv 45 Ulla Bondéus (M) ersätter Jösta Forslund (M) Björn Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) 2014-06-09

PROTOKOLL 1 (19) 2014-06-09 PROTOKOLL 1 (19) 2014-06-09 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 16.00 ande Carin Lundberg (S) ordförande Christina Nyström (V) Anna Nyström (S) Örjan Fredriksson (S) Inger Lundqvist (FP) Nils

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Storstugan Lövånger kl 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Jan-Erik Ershag Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ingberg Leif

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämnden

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämnden KRISTINEHAMNS KOMMUN 1(7) Plats och Tid Sessionssalen kl 15.00-16.00 Beslutande Bosse Pettersson (c) ordförande Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Marie-Louise Maxstad (kd) Cecilia Koch Danielsson

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hjorten, Björnen (307A) Klockan 14.00-16.15 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Assar Eketorn Bitte Ekersund Marie Berglund

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2004-03-02

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2004-03-02 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hjorten, Älgen (307B) Kl. 14.00-15.45 Beslutande Valter Stenberg Agda Johansson Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Marie Berglund Elisabeth Öhmark Rosalie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2007-01-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2007-01-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hjorten, Ugglan klockan 14.00-15.15 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (17) Plats och tid: Kommunhuset 16.15-19.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Lindqvist (pf), ordförande Anders Westerlund (s), vice ordförande t o m 30 Robert Lövdahl (m), ledamot Andreas Olsson (c),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-12

Sammanträdesdatum Sida 1-12 Sammanträdesdatum Sida 1-12 Kulturnämnden 2012-08-30 Plats och tid Kulturhuset, Mora kl. 15.00 16.30 ande Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson(C) Gun Gråbergs (FP) Petra

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl. NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer