SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Kulturnämnden _ Plats och tid Hörsalen, Nordanå kl Beslutande Övriga deltagande Göte Johansson, ordf Anna-Lena Lundmark, kulturchef Ulla Lorentsson Charlotta Tarras-Wahlberg, enhetschef Allan Olsson Robert Knutsson, bibliotekschef utg Gun Sundberg Lars Lidman, samordnare Örjan Fredriksson Anna Sundqvist. vik. kultursekr. utgår kl Anna Nyström Anders Jansson, vik. kultursekr Siri Skogh-Wikström Marie Mandalh, vik kultursekr. Åsa Ellegard Malin Nilsson utg. kl Magnus Öberg tjg ers för Rosalie Keller Anna Hällgren utg. kl Kjell Hanseklint Charlotte Lundmark, ekonom Helmi Berggård Maud Marklund, sekreterare Ersättare Carin Lundberg Ulf Degerman Sickan Forsberg Kerstin Feldhaus-Karlsson Gunnar Hedman Jeanette Velander Utses justera Kjell Hanseklint Paragrafer Underskrifter.. /Göte Johansson, ordförande/ Maud Marklund, sekreterare/.. /Kjell Hanseklint, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kulturnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kulturenheten, Nordanå Underskrift. Maud Marklund

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Kn 71 Presentation av medarbetare Anna Sundqvist har en AVA-anställning t.o.m på Blå Hästen, Marie Mandalh, Malin Nilsson och Anna Hällgren vikarierar som kultursekreterare för Elisabet Bohman t.o.m , Anders Jansson, utställningssamordnare vikarierar på Museum Anna Nordlander och för Anna Karin Larsson t.o.m Kulturnämnden beslutar notera informationen.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Kn 72 Verksamhetsuppföljning Föredragande informerar om Skapande skola som är en återkommande nationell kultursatsning för 7-9 skolor. Skolhuvudmän kan söka pengar från Kulturrådet för kulturaktiviteter. Kulturrådet förfogar över 55 miljoner kr årligen i stimulansbidrag. Skol- och kulturkontoret har sökt och beviljats ett bidrag om 525 tkr. Kulturnämnden beslutar notera informationen.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Kn 73 Utvecklingen på Nordanå Föredraganden informerar om vad som händer på Nordanå samt Västerbottensteatern, museet och kulturen samarbetar i frågor som gäller Nordanå. Kulturnämnden beslutar notera informationen.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kn 74 Nominering till kulturpris Kultur Skellefteås informationsskrift Kulturliv har nominerats till Svenska Publishing-Priset, Sveriges äldsta och bredaste publishingtävling. Här premieras bidrag som, vid sidan av en god grafisk form och en välgjord typografi, lockar till läsning tack vare ett tydligt och synligt budskap, ett informativt innehåll, en god målgruppsanpassning och en tydlig identitet. Kulturnämnden beslutar notera informationen.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Kn 75 Kn au 63 Dnr Delårsrapport Föredragande redogör för delårsrapporten t.o.m. 31 augusti 2008, enligt bilaga. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta godkänna rapporten. Kulturnämndens arbetsutskott beslutar utan eget ställningstagande överlämna detta ärende till kulturnämnden. Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 FRIS Kn 76 Kn au 64 Dnr Remiss angående alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun FRIS Förebyggande rådet har av kommunstyrelsen fått i uppdrag se över och utveckla tidigare alkohol- och drogpolitiska program. Kulturnämnden är en av de aktörer som har valts ut för finnas som remissinstans gällande alkohol- och drogfrågor. Remiss angående alkohol- och drogpolitiskt program bifogas. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta kulturnämnden ställer sig positiv till bifogad remiss. Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag. Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Kommunstyrelsen Kn 77 Dnr Angående motion om fördjupad biblioteksplan Kommunstyrelsen arbetsutskott har vidarebefordrat motion 5/08 till kulturnämnden för beredning. Motionen föreslår - fördjupa kommunens biblioteksplan genom ställa mål för biblioteksverksamheten - särskilt fokusera på höja standarden i kommunens grundskolebibliotek I den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen fastslås respektive nämnd (KN, BGN och GYN) ansvarar för utarbeta planer och måldokument för sina respektive ansvarsområden. Summan av dessa planer/måldokument utgör kommunens biblioteksplan. Kulturnämnden har ansvar för de integrerade folk/skolbiblioteken i Byske, Jörn, Burträsk och Kåge. På dessa ställen erbjuds en hög biblioteksstandard. Planer och måldokument (styrkort) finns, antagna av KN. Vad gäller övriga grundskolebibliotek har Barn- och grundskolenämnden ansvaret för och motionen bör riktas till den. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta föreslå motionen bereds i Barn- och grundskolenämnden. Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Stadsbiblioteket Tekniska kontoret Ekonom Kn 78 Kn au 65 Dnr Inköp av begagnad bil för bibliotekets transporter Biblioteken transporterar årligen mellan ton böcker och annat material mellan de olika enheterna. Hitintills har transporterna skett med vaktmästarnas egna bilar. För detta har avtalsenlig ersättning utgått. Emellertid släpar avtalsersättningen efter de faktiska kostnader som vaktmästarna har för dessa transporter vilket gör de inte längre är villiga tillhandahålla egna bilar. Ett rimligt alternativ, som inte blir dyrare, är köpa en begagnad bil (ca 3 år) Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta godkänna biblioteksavdelningen får köpa en begagnad bil för sina transporter. Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta godkänna biblioteksenheten får leasa en begagnad bil från tekniska kontoret för sina transporter. Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Västerbottensteatern Museet Kn 79 Dnr Berättarnas stad, om placera berättandet i centrum. Som ett led i det utvecklade samarbetet mellan Västerbottensteatern, Skellefteå Museum och kulturavdelningen har gemensamma kultursatsningar växt fram. En av dessa satsningar är lyfta fram berättandet i kommunen. Berättandet är en resurs som arbetar för kommunens raktionskraft och i perspektivet på tillväxt. Våra berättelser är en identitet för kommunens medborgare vara stolta över. Att lansera berättarnas stad som ett varumärke för kulturen inrymmer bemärkta förfares arbeten och, barn och ungas egna berättelser likväl som professionella konstnärers skildringar och satsningar på en berättarensemble. Kulturavdelningen tillsammans med kulturbolagen arbetar för lyfta berättandet i vid bemärkelse. Vi ser satsningen på berättarnas stad som en gemensam och användbar scen för utveckling av kommunens kulturperspektiv. För få ytterligare kraft i satsningarna kring berättarperspektivet har en logotyp arbetats fram tillsammans med kommunens informationsavdelning. En berättarlogotyp som har efterfrågats både av näringslivsrepresentanter och av medarbetare internt. Därför är också berättarnas stad varumärket gjord för kunna användas av såväl interna som externa aktörer. Motionen utse Skellefteå till Berättarens stad (Dnr /08) skriven av kommunfullmäktigeledamöterna Göte Johansson och Anna-Britta Lundberg, har även berört frågeställningen kring lyfta berättarperspektivet som en resurs för kommunen och etablera berättarnas stad som ett epitet på Skellefteå. För kulturavdelningen tillsammans med kulturbolagen ska få maximal styrka i driva och utveckla varumärket berättarnas stad vill vi ha kulturnämndens uttalade stöd i arbetet. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta stödja satsningen på varumärket berättarnas stad

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Kn 79 forts Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Föreningen Norden Kn 80 Kn au 66 Dnr Ansökan om bidrag för vänortsteckningstävling, Föreningen Norden i Skellefteå Föreningen Norden i Skellefteå ansöker om kr i bidrag för kunna genomföra en teckningstävling för gymnasieungdomar i Skellefteå kommun samt dess vänorter Brahestad/Jakobstad (Finland), Mo i Rana (Norge) och Lögstör (Danmark). I bidragsansökan ingår även en vandringsutställning till de olika vänorterna, där vinnande bidrag från tävlingen visas. Syftet med teckningstävlingen med påföljande turné är främja ett konstnärligt utbyte mellan Skellefteå kommun och dess vänorter i Norden, uppmuntra ungdomars utveckling av sitt eget och andras skapande, samt väcka ett intresse för teckningen som egen konstart. Idén till teckningstävlingen har vuxit fram i samband med planeringen och genomförandet av en nordisk teckningsutställning, Nordic Drawings, som ägde rum på Skellefteå Konsthall under sommaren 2008 och som nu visas på Rackstad Museet. Målet är under hösten 2008 i samarbete med Kultur Skellefteå genomföra en lokal teckningstävling på tre gymnasieskolor i Skellefteå samt parallellt med detta arrangera liknande tävlingar på de olika vänorterna. Nordic Drawings är utgångspunkt och inspirationskälla för teckningstävlingens konstpedagoger och det handledningsmaterial som skall användas. Tanken är alla vänorter utgår från samma material samt besöks av en konstpedagog från Skellefteå. Tre pristagare i Skellefteå utses, vars verk deltar i en vandringsutställning tillsammans med vänorternas vinnande bidrag. De tre som diplomeras deltar också i vandringsutställningen. Målet är också vinnarna från respektive vänort får mötas i samband med teckningstävlingens öppnande i Skellefteå. I tidsplanen för teckningstävlingen/utställningen anges skolstarten i början av september som startpunkt då det konstpedagogiska materialet skall inspirera, informera och visas på skolorna. Senaste datum för inlämningsdag för tävlingsbidrag är s till den 21 november. Pristagare har valts ut och informeras den 28 november. I januari (18 jan- 8 feb) visas de vinnande bidragen från respektive vänort på Nordanå, Skellefteå då även pristagarna får träffas. I februari skall utställningen vidare på turné till Skellefteå kommuns vänorter i Norden.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Kn 80 Kn au 66 forts Föreningen Norden avser söka resterande bidrag hos kommunfullmäktiges presidie. Budgetkalkyl Prispengar (1:a 6000, 2:a 3000, 3:dje 1000) Resor ToR (konstpedagog + pristagare) Boende Frakt Utställningsmaterial Totalt Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta ur kulturnämndens anslag till förfogande konto anslå kr Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag. Kulturnämnden beslutar bevilja Föreningen Norden ett bidrag om kronor, som tas ur Enkla pengar, konto

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Kn 81 Kn au 67 Dnr Ansökan om bidrag till inslag på kulturscenen Trästockfestivalen har under senare år arbetet för bredda Trästockfestivalen med andra kulturyttringar både lokala, regionala och internationella. För komplettera årets Trästockfestival föreslår kulturenheten den internationella gatucirkusgruppen Sirqus Alfon anlitas. Gruppen är ett bra exempel på en samtida gränsöverskridande kulturyttring vilket skulle ge många besökare en ny upplevelse. Kostnaden uppgår till kronor. Trästockfestivalen bidrag med kostnader för hotell och kronor. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta bevilja kronor för genomförande av kulturinslag på Trästockfestivalen 2008 tas ur konto Enkla pengar Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag. Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Skellefteå Musikskola Kn 82 Kn au 68 Dnr Ansökan om bidrag till ledarskap för Världens kör Skellefteå Musikskola ansöker i skrivelse om bidrag med kronor för åta sig ledarskapet för Världens kör i Skellefteå. Förebilden är en kör i Malmö som består av vuxna invandrare, de flesta kvinnor, som uppträder i olika sammanhang. Deras repertoar utgörs av enkla svenska sånger. Musikskolans önskan är bilda en liknande Världens kör i Skellefteå och ser många fördelar med detta. Syftet är låta den äldre generationen invandrare lära sig delar av den svenska vissken och Musikskolan ser även en möjlighet fånga upp några av deras hemlands sånger och göra körarrangemang till dessa. De ser det som en möjlighet Skellefteås kulturliv blir mångkulturellt och även kan få nya medlemmar. En bieffekt är även svenskinlärningen förstärks. Skol- och kulturkontoret vill betona vikten av ett aktivt körliv i Skellefteå och ger i dagsläget bidrag till Skellefteå Kammarkör och Gammbyssakören. Övrig körverksamhet får stöd av kommunens studieförbund eller egen finansiering. Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta föreslå Musikskolan undersöka om något studieförbund är intresserade av arbeta med en Världens kör samt avslå Musikskolans ansökan om bidrag Kulturnämndens arbetsutskott beslutar utan eget ställningstagande överlämna detta ärende till kulturnämnden. Kulturnämnden beslutar föreslå Musikskolan undersöka om något studieförbund är intresserade av arbeta med en Världens kör samt

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Kn 82 forts. Kn au 68 bevilja Musikskolan ett bidrag om kronor tas ur kulturnämndens till förfogande konto för år 2008.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Linda Carlsson Leena Nilsson Sebastian Hugo Hanna Lundmark Kn 83 Kn au 59 Dnr Arbetsstipendium Till dagens sammanträde har tre stycken ansökningar inkommit. Kulturnämndens arbetsutskott beslutar notera informationen samt beslut tas vid kulturnämndens sammanträde den 9/9. Till dagens sammanträde har ytterligare en ansökan inkommit. Kulturnämnden beslutar avslå samtliga ansökningar.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Kn 84 Anmälan om beslut i delegationsärenden 1 Dnr Bygdsiljums Hembygdsförening Ansökan om förlustbidrag till Allsång i kvarnen, Bygdsiljum. Beviljas ett förlustbidrag om högst 300 kronor. 2 Dnr Bygdsiljums Hembygdsförening Ansökan om förlustbidrag till Prat i kvarn. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 3 Dnr Studieförbundet Vuxenskolan, Ansökan om bidrag till - Peter Jablonski på norrlandsturné med musik från Mozart till Gershwin. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 4 Dnr Jazzklubben Boston, Ansökan om förlustbidrag till sommarjazz på Nordanåområdet. Beviljas bidrag om kronor. 5 Dnr Bolidens Förening För Idrott, Ansökan om bidrag för arrangemang under Bolimarknan Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 6 Dnr Föreningen Fem Fingrar, Ansökan om förlustbidrag till Leka med lera + Keramik för ungdomar. Avslag. 7 Dnr Skellefteå Hembygdsförening, (ers. ansökan ) Ansökan om förlustbidrag till Nordanådagen 6 juli Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 8 Dnr Museum Anna Nordlanders Vänner, Ansökan om bidrag för annonsering i Kulturkalendern. Beviljas ett bidrag om kronor.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Kn 84 forts. 9 Dnr Västerbottens Norra Fornminnesförening m.fl, Ansökan om förlustbidrag till Ernst Westerlunddagen. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 10 Dnr Bolidens Teater & Musikförening, Ansökan om bidrag ur ungdomspotten till föreställningen Romeo vs Hamlet den 25 november. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. 11 Dnr Bolidens Teater & Musikförening, Ansökan om bidrag ur ungdomspotten till föreställningen Filoche Vagabondclown. Beviljas ett förlustbidrag om högst kronor. Kulturnämnden beslutar lägga beslut i delegationsärenden till handlingarna.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 Kn 85 Meddelanden 1 Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott 436, Ansökan om medel för vård av kommunens konstsamling, kulturnämnden. 2 Dnr Kommunstyrelsen 203, Förlängning av projektet Museum Anna Nordlander. 3 Dnr Kommunstyrelsen 204, Kommunalt partnerskap med Jinja i Uganda. 4 Dnr Kommunstyrelsen 228, Audio index det talande biblioteket. 5 Dnr Kommunstyrelsen 248, Samarbete kring Europas kulturhuvudstad Dnr Kommunfullmäktige 134, Resultatöverföring 2008, kommunen exklusive elförsörjning. 7 Dnr Unghästen Rapport över genomfört arbete läsåret Dnr Protokoll Styrelsen för Västerbottensteatern AB, Dnr Kallelse/underrättelse Västerbottensteatern AB, Dnr Arvsfonden, Stöd ur Allmänna arvsfonden för Värdshusprojektet ombyggnation samt tillbyggnad av bagarstuga och eldstad.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 forts. 11 Dnr Folkuniversitetet, maj 2008 Folkbildning i ett nytt utbildningslandskap. Kulturnämnden beslutar lägga meddelandena till handlingarna.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Kn 86 Kn au 69 Konferenser Kulturens roll i det hållbara samhället, den 6-7 oktober i Uppsala. Kulturnämnden beslutar tre personer ska delta i denna konferens samt dessa utses vid kulturnämndens sammanträde den 9/9. Vid dagens sammanträde föreslår b-gruppen Helmi Berggård som ordinarie och Åsa Ellegard som ersättare, v föreslår Kjell Hanseklint som ordinarie och Jeanette Velander som ersättare, s-gruppen föreslår Ulla Lorentsson och Gun Sundberg som ordinarie. Ordföranden prövar namn för namn och finner Ulla Lorentsson, Gun Sundberg och Helmi Berggård deltar. Kulturnämnden beslutar utse Ulla Lorentsson, Gun Sundberg och Helmi Berggård, ersättare Åsa Ellegard och Allan Olsson delta i konferensen Kulturens roll i det hållbara samhället

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 Kn 87 Rapport konferens Göte Johansson rapporterar från konferensen Kulturhuvudstad Kulturnämnden beslutar notera rapporten.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Blå Hästen Kn 88 Dnr Ansökan om bidrag till barnkulturarrangemanget Vintersagor i Stadsparken 2008 För femte året i rad planerar Blå Hästen genomföra samarbetsprojektet Vintersagor i Stadsparken - ett samarbete mellan Tekniska kontoret/ Parkförvaltningen, Tillväxtkontoret och Kultur Skellefteå/Blå Hästen. Sedan starten 2004 har Vintersagorna blivit ett koncept som är väl känt i kommunen och förväntan inför varje december är stor från både barn och vuxna. Under 2007 fick barn och vuxna möjlighet möta Snödrottningen under hennes tall vid 12 tillfällen. Syftet med arrangemanget är låta barn från 4 år och uppåt uppleva och delta i sagoteater i utomhusmiljö och låta Skellefteås stadspark leva upp under vintertid. För 2008 kommer 15 föreställningar erbjudas till förskolor, skolor och allmänheten. Blå Hästen planerar repetera in två olika sagor med premiär den 2 december. På grund av förra årets publiktryck har Blå Hästen valt lägga in tre till speltillfällen samt bara spela två sagor under perioden, förslagen till dessa förändringar kommer från en omfande utvärdering med förskolorna Eftersom Blå Hästen inte har egna verksamhetspengar behövs ett ekonomiskt stöd för kunna genomföra Vintersagorna. Pengarna används till anställning av skådespelare, sömmerska/kostymör, materialkostnader samt annonsering och marknadsföring. Kostnadskalkyl: Löner till skådespelare Lön till sömmerska/kostymör Material Marknadsföring Finansiering: Bidrag Tillväxtkontoret Bidrag Kulturnätet Bidrag Kulturnämnden

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 Kn 88 forts Parkförvaltningen tillhandahåller ljusslingor, städning, iordningställande av platsen, snöskottning samt teknisk support. Blå Hästen ansöker härmed om bidrag från kulturnämnden för genomföra Vintersagorna Jenny Nilsson, Anita Risberg och Anna Sundkvist Dramapedagoger på Blå Hästen/Kultur Skellefteå Skol- och kulturkontoret föreslår kulturnämnden besluta bevilja Blå Hästen ett bidrag om kronor för genomföra Vintersagorna 2008 som tas ur kulturnämndens till förfogande konto Kulturnämnden beslutar i enlighet med skol- och kulturkontorets förslag.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Kulturnämnden 2008-10-14_ Plats och tid Hörsalen, Nordanå kl 13.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Göte Johansson, ordf Anna-Lena Lundmark, kulturchef Ulla Lorentsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2011-01-11

PROTOKOLL 1 (9) 2011-01-11 PROTOKOLL 1 (9) 2011-01-11 Kulturnämnden Plats och tid Pedagogrummet, Nordanå kl 13.00 15.30 ande Carin Lundberg (S) ordförande Allan Olsson (S) Gun Sundberg (S) Örjan Fredriksson (S) Anna Nyström (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2010-04-13 Kulturnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordanå kl 13.00 16.00 ande Carin Lundberg (S) ordförande Ulla Lorentsson (S) utgår kl 15.20 Allan Olsson (S) Gun Sundberg (S) Örjan Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (13)

PROTOKOLL 1 (13) PROTOKOLL 1 (13) 2010-06-09 Kulturnämnden Plats och tid Hallen, Nordanå kl 09.00 15.10 ande Carin Lundberg (S) ordförande Ulla Lorentsson (S) Allan Olsson (S) Gun Sundberg (S) Örjan Fredriksson (S) Anna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2011-05-17 Kulturnämnden Plats och tid Stiftsgården kl 13.30 14.30 ande Carin Lundberg (S) ordförande Gun Sundberg (S) Örjan Fredriksson (S) Anna Nyström (S) Martin Hedqvist (S) Christina

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22)

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Kulturnämnden 2007-10-16_ Plats och tid Ks-rummet 13.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Göte Johansson, ordf Clas-Bertil Söderlund, Revisionen, info.ärende Carin Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (13)

PROTOKOLL 1 (13) PROTOKOLL 1 (13) 2013-10-14 Kulturnämnden Plats och tid Konferensrum, Kulturenheten, kl 13.00 15.30 ande Carin Lundberg (S) ordförande Christina Nyström (V) Martin Hedqvist (S) Anna Nyström (S) Örjan Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2014-10-13

PROTOKOLL 1 (10) 2014-10-13 PROTOKOLL 1 (10) 2014-10-13 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-16.40 ande Christina Nyström (V) ordförande Martin Hedqvist (S) Anna Nyström (S) utgår kl 16.30 Örjan Fredriksson (S) Helmi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2015-01-13 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 ande Emilia Hallin (S) ordförande Christina Nyström (V) Martin Hedqvist (S) Anna Nyström (S) Örjan Fredriksson (S) Jasmine Ravaghi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19)

PROTOKOLL 1 (19) PROTOKOLL 1 (19) 2014-11-12 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 16.30 ande Carin Lundberg (S) ordförande Christina Nyström (V) Martin Hedqvist (S) Allan Olsson (S) Anna Nyström (S) Örjan Fredriksson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2011-02-08 Kulturnämnden Plats och tid Pedagogrummet, Nordanå kl 13.00 15.55 ande Carin Lundberg (S) ordförande Gun Sundberg (S) Örjan Fredriksson (S) Anna Nyström (S) Martin Hedqvist

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S)

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 9.00-9.45 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S) Ersättare

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.45 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Cecilia Koch Danielsson (FP)

Läs mer

Magnus Jonsson Utdragsbestyrkande

Magnus Jonsson Utdragsbestyrkande Plats och tid Södergatan 2, Gislaved, kl 14.00-15.05 2013-11-18 Beslutande Elisabeth Andersson (KD) ordförande Barbro Ekholm-Nestander (KD) ersätter Solveig Davidsson (M) Björn Olsson (FP) ersätter Ulla

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Swanberg

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Swanberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Cecilia Koch Danielsson

Läs mer

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) Louise Hamilton (MP) Monica Granath (M) Marie-Louise Maxstad Hamretz (KD)

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) Louise Hamilton (MP) Monica Granath (M) Marie-Louise Maxstad Hamretz (KD) Plats och tid Bibliotekets hörsal, Kl. 15.00-17.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Kulturnämnden Plats och tid Torpåsens bygdegård, kl 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämnden

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämnden KRISTINEHAMNS KOMMUN 1(11) Plats och Tid Gustavsvik kl 15.00-15.45 Beslutande Bosse Pettersson (c) ordförande Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Marie-Louise Maxstad (kd) Cecilia Koch Danielsson

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-15.45 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, 15.00-18.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Swanberg

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Swanberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kultur- och turistnämnden Plats och tid Bibliotekets hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2014-03-27 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 08.00-12.15, 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-01 33 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-06-01, kl 13.15-15.20 Beslutande Enar Moberg (s), ordförande Berit Elgström (s) ers Irene Gustavsson (s) Kjell-Olof

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(5) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Bolmens sammatnrädesrum, Gislaved, kl 14.00-15.15 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordförande Björn Olsson (FP) ersätter Jösta Forslund (M)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-24 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset kl 14.00-16.10 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Bosse Linde (S) Laila Andersson (S) ersätter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Gymnasienämnden 2006-05-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Gymnasienämnden 2006-05-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kaplanskolan, Skolvägen 2 och Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 16.35 (Kaplanskolan kl 08.00-12.00, gymnasienämnden träffar skolledningen

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp) Sida Kulturnämnden 2006-04-10 1 (13) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v)

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M)

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.00 med ajournering kl 16.00-16.15 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-05-23 22 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2013-05-23, kl 13.00-15.45 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Hans Knutsson (S) ers Tommy Botström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD)

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.50 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 KULTURNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-19 Paragrafer 25-30 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kulturkansliet, Stadshusparken 1 A Klockan 09.00 12.00 Kerstin Einevik Bäckstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen, klockan 14.00 16.55 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Nybble Bygdegård, kl 15.00-16.40 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Bjarne Olsson (s), vice ordf Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Skellefteå lasarett, gästmatsalen. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C) Britt-Marie Lundström (S) Janeth

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämnden

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämnden KRISTINEHAMNS KOMMUN 1(7) Plats och Tid Sessionssalen kl 15.00-16.00 Beslutande Bosse Pettersson (c) ordförande Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Marie-Louise Maxstad (kd) Cecilia Koch Danielsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17)

PROTOKOLL 1 (17) PROTOKOLL 1 (17) 2017-02-01 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 14.35 ande Emilia Hallin (S) ordförande Martin Hedqvist (S) Örjan Fredriksson (S) Anna Nyström (S) Jasmine Ravaghi (S) Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24)

PROTOKOLL 1 (24) PROTOKOLL 1 (24) 2014-12-10 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 15.00 ande Carin Lundberg (S) ordförande Christina Nyström (V) Martin Hedqvist (S) Allan Olsson (S) Anna Nyström (S) Örjan Fredriksson

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Tertialrapport... 1 Yttrande över medborgarförslag om multikulturell musik via storbilds-tv på torget. 2 Avgifter för konstvisningar och konstvandringar... 3 Avgift för utlåning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 16 april 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén Monica Toll Sören Eriksson Claes-Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10

PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10 PROTOKOLL 1 (8) 2015-03-10 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2005 03 16 1(10) Plats och tid Skogstorpsskolan, Kumla onsdagen den 16 mars 2005, kl. 15.20 17.00 Beslutande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 19.40 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Tina Lindqvist, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Kulturnämndens arbetsutskott Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Lennarth Lindström (m) Stefan Ljung (s)

PROTOKOLL 1(6) Kulturnämndens arbetsutskott Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Lennarth Lindström (m) Stefan Ljung (s) PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 1-4 Plats och tid Kulturkansliet, Biblioteket kl. 13.00 16.30 Beslutande Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Lennarth Lindström (m) Stefan Ljung (s) Övriga deltagare Ingrid Strengsdal,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, kl. 14.00-15.40 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Ing-Marie Arwidsson (kd), 1:e vice ordf. Anders Johansson (kd) Sven Krafft (s) Veronica

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg Plats och tid Sessionssalen, kl 15.00-16.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Birgith Schelin (C) Cecilia Koch

Läs mer

Magnus Jonsson, kulturchef Maria Alexiusson, bibliotekschef

Magnus Jonsson, kulturchef Maria Alexiusson, bibliotekschef 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nissan kl 14.00-16.10 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson (KD) Bo Linde (S) Laila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(11) Kultur- och fritidsnämnden Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby kl

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(11) Kultur- och fritidsnämnden Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby kl LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Bolmenrummet, Olofsgatan 9, Ljungby kl. 13.15 15.30 ande Övriga deltagande Anders Bondesson (m) ordförande Sven Olov Stenqvist (s) vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Gymnasiekontoret Laboratorgränd 5, kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Stina Engström Ulrika Larsson Heléna

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämndens AU

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kultur- och turistnämndens AU KRISTINEHAMNS KOMMUN 1(7) Plats och Tid Reidun Westmans rum kl 15.00-16.30 Beslutande Anneli Lundberg (s) vice ordförande Peter Westerdahl (m) Monica Marker (m) tjänstgörande ersättare för Bosse Pettersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Ronneby bibliotek, kl 14.00 16.35 Beslutande Övriga deltagare Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Innehållsförteckning Drogpolitiskt program 2011-2015... 3 Ansökan om Egnells medel för inköp av konst... 4 Tillförordnad kommundirektör... 5 Remiss om Gestaltningsprogram

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-02-08 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Oden, f d tekniska kontoret. Klockan 14.00-15.30. ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg, ordf Agda Johansson, vice ordf. Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risán

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 8.00 9.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Morgan Forsberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hjorten, Björnen (307A) Klockan 14.00-16.15 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Assar Eketorn Bitte Ekersund Marie Berglund

Läs mer

Gunnel Söderberg (M) Mora, ej tjänstgörande ersättare Sonja Viklund, kulturchef Mikael Jäderlund, kulturskolechef, 44 Jenny Nises, sekreterare

Gunnel Söderberg (M) Mora, ej tjänstgörande ersättare Sonja Viklund, kulturchef Mikael Jäderlund, kulturskolechef, 44 Jenny Nises, sekreterare 1(8) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2016-10-14 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora Gunnar Nilsson (S) Mora Jan Rova (L) Mora Margit Hielle (V) Mora Kjell Hansson (C) Mora Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer