SOLVIT Sverige Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLVIT Sverige 2013. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året"

Transkript

1 SOLVIT Sverige 2013 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

2 Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten att fritt kunna bo, arbeta, studera, exportera eller importera varor, erbjuda tjänster eller etablera sig i vilket EU-land som helst. Företag och privatpersoner som stöter på sådana problem, orsakade av en myndighet, får avgiftsfri hjälp av Solvit. Det finns ett Solvit-center i varje EU-land samt i Norge, Island och Liechtenstein. Nätverket fungerar som ett alternativ till en rättslig process och många gånger kan problemet lösas snabbare än om den klagande går den formella vägen och anmäler hindret till kommissionen eller till en nationell domstol. Solvit arbetar för att lösa hindret inom tio veckor. Det svenska Solvit-centret finns vid Kommerskollegium och nås på telefonnummer , via e-post och via hemsidan Anmälan av hinder ska göras genom att fylla i ett formulär på Solvit arbetar kontinuerligt med att informera företag och privatpersoner om vilken hjälp de kan få från Solvit. Hjälp oss gärna genom att gilla Solvit på Facebook, tipsa och twittra. Områden där Solvit har kommit tillrätta med problem hinder för varuimport och -export hinder för tjänstehandel etablering som egenföretagare erkännande av yrkeskvalifikationer och examensbevis tillträde till utbildning socialförsäkringstillhörighet rättigheter på arbetsmarknaden import och registrering av motorfordon syftar till att öka kunskapen om handelns betydelse för samhälls- ekonomin och för en global hållbar utveckling. Kommerskollegium har också verksamhet som riktar sig mot företag. Exempelvis finns på kollegiet SOLVIT-center som hjälper företag och privatpersoner som stöter på handelshinder på EU:s inre marknad. Kansliet för Sveriges råd för handels- procedurer, SWEPRO, finns också under vårt paraply. I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamar- bete. På kollegiet finns också kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i deras handel med Sverige och EU. Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. Vi arbetar också för en effektiv inre marknad och ett öppet, starkt multilateralt handels- system med fortsatta handelspolitiska liberaliseringar. I vårt uppdrag strävar vi efter goda handelsmöjligheter på tre nivåer: på EU:s inre marknad, mellan EU och omvärlden samt globalt, framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO. Som expertmyndighet förser vi regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag inom handelsområdet. Det handlar såväl om löpande underlag för aktuella handelsförhandlingar som långsiktiga strukturella analyser. Våra utredningar och rapporter Kommerskollegium, april 2014 första tryckningen. ISBN:

3 Inledning Solvit hjälper personer och företag som stöter på problem när en myndighet hindrar deras rätt till fri rörlighet på EU:s inre marknad. Problemen kan bero på att EU-rätten införlivats på fel sätt i den nationella lagstiftningen. Det kan också handla om att en myndighet tillämpar EU-rätten på fel sätt. Solvit finns i alla EU:s 28 medlemsländer och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Dessa länder utgör tillsammans EU:s inre marknad. I Sverige finns Solvit på Kommerskollegium. Företag och privatpersoner kan anmäla sitt problem via Solvits hemsida Solvit utreder om myndigheten har agerat i enlighet med EU:s regler för den fria rörligheten. Hjälpen är kostnadsfri och målsättningen är att ärendet ska hanteras inom tio veckor. Solvits ambition är att lösa problemet för företaget eller privatpersonen. När det inte går att lösa frågan inom tio veckor kan Solvit medverka till att problemet uppmärksammas av ansvarigt departement och att det därmed kan få en lösning på sikt. Därför uppmuntrar Solvit personer och företag att anmäla hinder till Solvit, även om problemen ter sig stora och svårlösta. Syftet med denna rapport är att ge en bild av vad Solvit är och hur det fungerar. I rapporten ges därför några exempel på ärenden som hanterats av Solvit Sverige under år Sammanställningen för år 2013 har gjorts av Anna Norlén och Sofia Råsmar. Solvit Sverige år 2013 Antalet ärenden hos Solvit Sverige ökade under år 2013 till 192 ärenden, jämfört med drygt 157 ärenden under år Tre fjärdedelar av Solvit Sveriges ärenden gällde hinder för personers rörlighet i Sverige eller ett annat EU-land, exempelvis svårigheter kopplade till personnummer, socialförsäkringssystemet eller erkännande av en utländsk yrkesutbildning eller kompetens. Det är också privatpersoners anmälningar av problem att exempelvis flytta, arbeta eller bosätta sig i ett annat EU-land som huvudsakligen står för ökningen av antalet ärenden. Övriga ärenden, som rör fri rörlighet för varor, tjänster och kapital låg under 2013 på en i stort sett oförändrad nivå. 3

4 Fri rörlighet för personer Att personer har möjlighet att arbeta i andra länder är viktigt ur ett individperspektiv, men även för företag som har behov av kompetens. Problem och krångligheter kan leda till att en person väljer att inte utnyttja de möjligheter som den fria rörligheten inom EU ger: flytta till, arbeta eller studera i, importera en bil från eller få ut sitt hemlands pension i ett annat EU-land. Det är därför viktigt att fortsätta att arbeta med att komma tillrätta med kvarvarande svårigheter som personer möter på EU:s inre marknad. Mot bakgrund av det ökade antalet personrörlighetsärenden i Solvit, lade Kommerskollegium 2013 särskilt fokus på personrörlighetsfrågorna genom att kartlägga hinder som EU-medborgare stöter på i Sverige 1. Dessutom publicerade Kommerskollegium en rapport om företagens behov av personrörlighet globalt 2. Ett exempel på kommande lagstiftning som ska underlätta den fria rörligheten är ett EU-direktiv 3 som antogs i slutet av år 2013 som ska göra det enklare att få sin yrkesutbildning och -kompetens erkänd utanför hemlandet. Reglerna ska börja tillämpas av medlemsländerna senast den 18 januari Nedan följer ett urval av 2013 års personrörlighetsärenden. Forskare fick hjälp att omfattas av svensk socialförsäkring Flera europeiska forskare som var filosofie doktor-stipendiater vände sig under år 2013 till Solvit för att de hade blivit nekade att omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Det är Försäkringskassan som beslutar om personer ska omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Myndigheten gjorde i forskarnas fall en bedömning av om de enligt svensk lag var att anse som bosatta i Sverige (bosättningsprövning) under ett år. Försäkringskassan kom då fram till att forskarna inte kunde anses bosatta då deras stipendium löpte i sexmånadersperioder. Solvit ansåg dock att forskarna borde bedömas utifrån EU:s regler om vilket lands socialförsäkringssystem en person ska omfattas av. Därför tog Solvit upp en diskussion med Försäkringskassan om vilken lagstiftning som bedömningen borde göras utifrån. Försäkringskassan har nu ändrat sin bosättningsprövning genom att istället för att tillämpa nationella regler tillämpa EU-reglerna. 4 Forskarna kunde därefter bli inskrivna i det svenska socialförsäkringssystemet. Svensk kvinna fick ansöka om underhållsstöd i Tyskland En svensk kvinna som bodde i Tyskland fick avslag på sin ansökan om underhållsstöd i Tyskland. Den förälder som bor med barnet kan få underhållsstöd om den andra föräldern, trots att denne ska, inte betalar underhållsbidrag för sitt barn. Anledningen till att kvinnan blev nekad underhållsstöd i Tyskland var att hon redan hade fått underhållsstöd under maximal tid enligt tysk lagstiftning, om man lade samman det stöd som hon tidigare hade fått från Sverige med det hon hade fått från Tyskland. När kvinnan hade flyttat från Sverige till Tyskland hade hon inte skrivit ut sig ur det svenska socialförsäkringssystemet och därför felaktigt fått stöd från Sverige trots att hon då borde sökt underhållsstöd från Tyskland. Försäkringskassan ansåg att kvinnan borde ha varit inskriven i det tyska socialförsäkringssystemet och inte i det svenska. För att rätta till detta hade kvinnan börjat betala tillbaka det underhållsstöd som hon hade fått från Sverige. Samtidigt ansökte hon om underhållsstöd i Tyskland för den tid hon blivit återbetalningsskyldig i Sverige. Under Solvits utredning kom det fram att underhållsstöd är en förmån som inte omfattas av EU-reglerna. Därför är det upp till varje EU-land att själv bestämma vem som har rätt till denna förmån. EU-reglerna kan därför inte tvinga den tyska myndigheten att betala ut underhållsstöd retroaktivt. Enligt tysk lag hade kvinnan inte rätt till underhållsstödet retroaktivt och därför avslog myndigheten hennes ansökan. Med Solvits hjälp fick dock kvinnan ansöka om underhållsstöd för framtiden, något hon nekats initialt. Svenska fick förlorat svenskt körkort ersatt i Malta En svensk kvinna som bodde på Malta hade problem med att få ett ersättningskörkort för sitt svenska borttappade körkort. Den maltesiska 4

5 myndigheten krävde att hon skulle ha bott på Malta i 185 dagar föregående år för att få körkortet ersatt, vilket kvinnan inte gjort. Enligt EU-reglerna 5 ska EU-medborgare ha bott i landet minst 185 dagar under innevarande år för att få ett körkort från ett annat EU-land ersatt i det nya landet. Detta hade kvinnan gjort. Solvit bedömde att den maltesiska myndigheten hade tillämpat EU-reglerna på ett mer strikt sätt än vad som var tillåtet när myndigheten krävde att personen behövde ha varit bosatt i Malta i 185 dagar under föregående år. Efter diskussioner med Solvit ändrade sig den maltesiska myndigheten och utfärdade ett ersättningskörkort till kvinnan. Holländsk sjukhusfysiker fick komplettera sin utländska yrkeskompetens En holländsk man ansökte om att få sina kvalifikationer från Holland erkända, och därmed få en legitimation som sjukhusfysiker i Sverige. Han hade tidigare studerat i Nederländerna samt arbetat som medicinteknisk ingenjör på ett svenskt sjukhus. Men den svenska myndigheten, Socialstyrelsen, krävde att han skulle komplettera sin utbildning med praktik under två års tid. Detta berodde på att myndigheten ansåg att den holländska mannen inte hade en utbildning som var likvärdig den som krävs för att få legitimation som sjukhusfysiker i Sverige. I Solvits dialog med myndigheten visade det sig att Socialstyrelsen tillsammans med en expert hade utrett holländarens yrkesbakgrund. Utredningen omfattade både hans utbildning och arbetslivserfarenhet. Socialstyrelsen kom fram till att det fanns stora skillnader i den holländska utbildningen mot den svenska utbildning som krävs för att få legitimation som sjukhusfysiker i Sverige. Om det finns sådana stora skillnader i utbildningen så finns det enligt EU-rätten möjlighet för det land som ska erkänna yrkeskvalifikationen att kräva att den som ansöker om erkännande kompletterar sin kompetens. Solvit bedömde därför att de kompletteringar som Socialstyrelsen krävde var i enlighet med EU-rätten. Familj fick rätt till barnbidrag i Tyskland En svensk familj hade problem att få barnbidrag retroaktivt utbetalda för sina barn i Tyskland trots att de bott där under den tid de sökte för. Pappan och barnen bodde i Tyskland. Problemet hade uppstått då mamman i familjen, som bodde i Sverige, av misstag hade folkbokfört sina barn som boende med henne i Sverige. Folkbokföringen av barnen innebar att de automatiskt fick barnbidrag i Sverige. Den svenska myndigheten fick information om att barnen varit bosatta i Tyskland under den tid som barnbidrag betalats ut i Sverige. Detta innebar att barnen egentligen inte varit berättigade till barnbidrag i Sverige utan i Tyskland. Mamman skulle med andra ord behöva betala tillbaka allt barnbidrag hon mottagit under den tid som barnen bott i Tyskland och sen söka barnbidrag i Tyskland retroaktivt. Men den tyska myndigheten godkände inte ansökan om att betala ut tyskt barnbidrag retroaktivt, eftersom barnbidrag redan hade betalats ut i Sverige. För att underlätta för medborgare i sådana här situationer kan myndigheter sinsemellan komma överens om att avräkna den svenska skulden från 5

6 det tyska barnbidraget. Därför kontaktade den svenska myndigheten sin tyska motsvarighet för att begära återbetalning av det bidrag som felaktigt betalats ut till mamman i Sverige. Solvit hjälpte till då vissa kommunikationssvårigheter uppstod myndigheterna emellan. Efter vissa kompletteringar fick familjen sin ansökan om barnbidrag godkänd i Tyskland för den retroaktiva perioden. Detta kunde göras eftersom myndigheterna då hade kommit överens om avräkning av det barnbidrag som felaktigt redan utbetalats i Sverige. I fortsättningen skulle barnbidraget betalas ut i Tyskland där barnen bodde med sin pappa. Utfärdande av uppehållskort tar för lång tid i Sverige Långa handläggningstider av ansökan om uppehållskort har varit återkommande under år Det är inte EU-medborgare utan familjemedlemmar till EU-medborgare som ska ansöka om uppehållskort. I Sverige görs detta vid Migrationsverket, som enligt EU-reglerna 6 ska besluta om uppehållskort inom sex månader. I många av fallen som Solvit behandlade under 2013 hade tidsgränsen överskridits. Solvit tog kontakt med Migrationsverket som uppgav att de långa handläggningstiderna i de olika ärendena berodde på att handläggarna fått direktiv att prioritera andra ärendeslag före dessa. Kommerskollegium har uppmärksammat problemet i rapporten Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare 7. Syftet är att uppmärksamma myndigheter och regeringen på problemet i förhoppning att få till stånd en lösning. Man från Kosovo fick uppehållskort I ytterligare ett ärende om ansökan om uppehållskort vände sig en norsk medborgare till Solvit för att få hjälp, eftersom Migrationsverket inte ville utfärda ett uppehållskort för dennes kosovanska partner som bodde i Sverige. Anledningen var att kosovanen fanns upptagen i Schengens informationssystem (SIS-registret). En registrering i SIS-registret indikerar att personen under en tid befunnit sig olovligen inom Schengen-området 8, i detta fall i Ungern. En registrering i detta register kan vara fog för att en myndighet får neka en person uppehållskort. Den ungerska myndigheten ville inte ta bort registreringen. Efter det att Solvit kontaktat Migrationsverket, utfärdade myndigheten personens uppehållskort. Detta eftersom verket vid en omprövning inte ansåg att det var motiverat att neka mannen uppehållskort eftersom brottet var av lindrig karaktär. 6

7 Fri rörlighet för varor Ärenden som rör fri rörlighet för varor utgjorde den näst största delen av ärendena i Solvit Sverige Nästan 30 ärenden kom in, vilket är lika många som året dessförinnan. Varuärendena har bland annat gällt märkningskrav på varor, registrering av fordon och importerade fritidsbåtar. Nedan följer ett urval av dessa ärenden. Svenska företag kan få svårt att sälja vissa livsmedelsförpackningar i Tyskland En svensk bransch- och arbetsgivarorganisation kontaktade Solvit då en tysk myndighet slutat rekommendera användandet av ett visst ämne vid tillverkning av produkter avsedda för livsmedelsförpackningar. Den tyska myndigheten hänvisade till att ämnet funnits vara cancerframkallande utifrån en nyligen publicerad internationell studie från European Food Safety Agency. Därför hade den tyska myndigheten tagit bort ämnet från rekommendationen. När en myndighet inte längre rekommenderar ett ämne så kan det leda till att det blir mycket svårare att sälja produkter som innehåller det aktuella ämnet. Rekommendationen kan därför bli ett verkligt hinder för svenska företag när de vill sälja sina produkter i Tyskland. Det är tillåtet att hindra företag att sälja vissa varor för att skydda exempelvis konsumenter. Ett saluförbud måste dock vara proportionerligt till det ändamål man vill skydda. Ett oberoende testlaboratorium testade produkten på uppdrag av Confederation of European Paper Industries för att se om den var cancerframkallande. Men slutsatsen av testerna var att pappersmassan innehöll för lite av ämnet för att den skulle vara farlig för människors hälsa. Den tyska myndigheten vidhöll dock att ämnet var farligt för människors hälsa och att det därmed varit motiverat att ta bort ämnet från rekommendationen. I och med att två skilda organ kommit till olika resultat var Solvit av åsikten att det inte gick att fastställa om det aktuella ämnet borde rekommenderas för användning i livsmedelsförpackningar eller inte. I enlighet med den så kallade försiktighetsprincipen ansågs därför myndighetens beslut vara förenligt med EU-reglerna. Isländskt märkningskrav på nikotinfritt snus var förenligt med EU-reglerna Ett företag som säljer ett tobaks- och nikotinfritt substitut för snus ville börja sälja det på Island. Enligt EU-reglerna ska en produkt som lagligen sålts i ett EU-land normalt även kunna säljas i ett annat EU-land utan ytterligare anpassningar. Men den isländska hälsomyndigheten ansåg att produkten inte uppfyllde de obligatoriska EU-kraven på märkning 9. Myndigheten ansåg att postadressen till tillverkaren skulle anges på produkten medan företaget menade att det borde räcka med telefonnumret, som redan var angett i märkningen. Island är inte medlem i EU men är skyldig att följa EES-avtalet som gäller mellan å ena sidan EU och å andra sidan EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Detta innebär i praktiken att Island blir en del av EU:s inre marknad och ska genomföra EU-lagstiftning på Island. När Solvit utredde lagstiftningen i ärendet visade det sig att en ny EU-förordning 10 som upphävde de gamla EU-reglerna 1 på området ännu inte hade genomförts i EES-avtalet. Detta innebar att Islands märkningskrav, som var ställda enligt de gamla EU-reglerna, var förenliga med Islands förpliktelser enligt EES-avtalet. Solvit ansåg därför att den isländska myndigheten inte hade agerat i strid med EU-reglerna. Företaget fick därmed rätta sig efter det isländska märkningskravet. Textilprodukter ska märkas med produktnamn på rumänska Ett svenskt företag sålde kläder i Rumänien. Enligt rumänsk lag skulle varorna märkas med produktnamn på rumänska. Om företaget inte märkte produkterna på detta sätt riskerade de böter. Enligt EU:s regler om produktsäkerhet 12 ska producenter säkerställa att de kan spåra och återta produkter från marknaden och konsumenterna om något skulle vara fel på produkten. Detta ska de göra genom en märkning av produkterna. Företaget ansåg att det artikelnummer som fanns på produkten skulle räcka för att identifiera och spåra produkterna som såldes till konsumen- 7

8 terna. De rumänska myndigheterna ansåg dock att även produktnamnet behövdes för att säkerställa just konsumentskyddet. Myndigheten ansåg därför att kraven var förenliga med relevanta EU-regler på området. Solvit Sverige gjorde bedömningen att den rumänska lagstiftningen var för långtgående och att den därför borde ändras. Efter det att det rumänska Solvit-centret fört en dialog med relevanta parter om detta stod det dock klart att någon förändring inte var att vänta. Solvit tvingades därför stänga ärendet utan att någon lösning kunnat nås. I särskilt komplicerade fall som detta där det rör sig om att en lagstiftning måste ändras kan inte Solvit alltid lösa hindret. Genom att ärendet finns i Solvits databas kan kommissionen besluta att granska problemet närmare. Men det är också möjligt för företag att anmäla problemet till Europeiska kommissionen som i sin tur har möjlighet att inleda en dialog med landet. Dokumentationskrav vid registrering av importerade fartyg i Sverige En person ville registrera sin importerade fritidsbåt i fartygsregistret hos Transportstyrelsen. Registreringen krävs för att båten ska få användas i Sverige. För att båten skulle kunna registreras krävde Transportstyrelsen dokumentation om båten. Det gällde bland annat ett icke-registreringsintyg (som visar att fartyget inte är registrerat i motsvarande utländska register) i original från Tyskland och dokument som redogjorde för samtliga ägare. De dokument och uppgifter som krävdes kunde båtägaren inte få tag i eftersom exportlandet Tyskland inte hade liknande system. EU:s inre marknad består av 31 länder och det är inte ovanligt att nationella system inte är uppbyggda på samma sätt, då de många gånger är skapade innan landet blev medlem i EU. I just detta fall ansåg Solvit att de svenska kraven på dokumentation stred mot EU-rätten. 13 Detta eftersom kraven var mycket ingripande gentemot enskilda personer som köper fritidsbåt utomlands. Transportstyrelsen höll fast vid kraven om dohänvisade till att de är fastslagna kumentation och i svensk lag. Men enligt myndigheten ska ansvarigt departement tillsätta en utredning om förenklad registrering i Sverige. En sådan utredning är nu tillsatt och ska redovisas den 31 december Solvit följer utvecklingen i frågan. Krångligt att importera en bil som köpts i ett annat EU-land Allt fler personer bosätter sig utomlands för kortare eller längre perioder. Då vill de ofta ta med sin bil. Flera personer anmälde under förra året problem med att registrera eller använda ett motorfordon i ett annat EU-land. Problemet drabbar inte bara svenskar, utan är vanligt förekommande inom hela EU. För att råda bot på problemet har Europeiska kommissionen lagt ett förslag till ny lagstiftning på området. Förslaget ska göra det lättare att köpa en bil från och ta med sig bilen när man flyttar till ett annat EU-land. Ett av 2013 års motorfordonsärenden rörde en svensk person som ville importera en begagnad bil från Storbritannien till Sverige. För att få använda bilen i Sverige måste bilen registreras hos Transportstyrelsen. Det permanenta exporttillståndet som bilägaren hade fått vid köpet godtogs inte som tillräcklig dokumentation för registrering i Sverige. Transportstyrelsen krävde istället de engelska registreringshandlingarna i original. Personen hade inte fått detta när han köpte bilen, och den engelska myndigheten kunde inte utfärda dokumentationen när bilen redan hade exporterats. Solvit kom fram till att det var i linje med EUrätten att kräva originalhandlingar. Solvit påpekade dock för myndigheterna att de har en skyldighet att samarbeta med varandra för att underlätta den fria rörligheten. Ett sådant samarbete skulle kunna underlätta utbytet av nödvändig information. Solvit fortsätter att bevaka ärendet. 8

9 Fri rörlighet för tjänster Under 2013 har det kommit in tio ärenden som handlar om fri rörlighet för tjänster. Nedan redovisas några av dem. Körförbud för svenska lastbilar i Italien Ett svenskt transportföretag hade råkat ut för att två av deras lastbilar hade stoppats när de skulle köra igenom Italien. Enligt EU-reglerna 14 ska alla lastbilar ha med sig ett vidimerat intyg som visar att lastbilarna är godkända att utföra transporten. I den ena lastbilen fanns ett sådant vidimerat intyg, men i den andra fanns ett intyg som inte var vidimerat. Båda lastbilarna stoppades i en kontroll av italiensk polis. Transportföretaget bötfälldes, bland annat för att inte ha ett vidimerat intyg i den ena bilen. I samband med att böterna skrevs ut fick den lastbil som saknade i vidimerat intyg körförbud och konfiskerades i tre månader. Dessutom fick företaget betala mycket höga parkeringsavgifter för lastbilen. Företaget vände sig till Solvit eftersom det ansåg att de italienska sanktionerna var alltför långtgående. Den italienska myndigheten ansåg att den hade rätt att utdela sanktioner mot företaget för att de inte haft de korrekta tillstånden och att detta var en allvarlig överträdelse av de EU-regler som fanns på området. Solvit ansåg att de italienska myndigheterna i och för sig har rätt att stoppa lastbilar på sitt territorium för att utföra kontroller men att de sanktioner som följde av inspektionen, enligt de EU-regler som fanns på området, var oproportionerliga i förhållande till den brist som påvisats av den italienska myndigheten. Ärendet har i skrivande stund ännu inte avslutats. EU-medborgare fick hjälp att öppna svenskt bankkonto En EU-medborgare fick inte öppna ett bankkonto i Sverige eftersom personen saknade nationellt identitetskort. Personen hade visat upp sitt pass istället, men detta godtogs inte av bankpersonalen. Det finns inga gemensamma EU-regler om vad som krävs för att få öppna ett bankkonto. Det är upp till varje medlemsland att avgöra detta. Europeiska kommissionen har dock föreslagit lagstiftning som ska göra det enklare för personer som är verksamma i ett annat medlemsland att få tillgång till ett bankkonto där. 15 Banker får dock enligt svensk lag inte hindra en person från att öppna ett bankkonto bara för att personen ifråga inte har ett specifikt identitetskort. Så länge en utländsk person kan identifiera sig, så ska personen få öppna ett bankkonto. I det här fallet kunde personen styrka sin identitet med sitt pass. Efter det att Solvit framförde detta till banken ändrade banken sin inställning och personen fick öppna ett bankkonto. 9

10 Fri rörlighet för kapital Få Solvit-ärenden avser hinder för den fria rörligheten för kapital. Här nedan redovisas dock ett sådant ärende. Problem med att få regelbundna utbetalningar av pension i Sverige från Grekland En grekisk pensionär bosatt i Sverige fick sin grekiska pension utbetald i Sverige. Men den kom alltid lång tid efter utsatt datum. Därför kontaktade personen Solvit. De sena utbetalningarna orsakade problem för personen när han skulle handla och betala räkningar. Solvit bedömde att den grekiska pensionsmyndigheten på ett bättre sätt skulle ta hänsyn till den EU-rättsliga principen om god förvaltning. Principen är viktig eftersom den, om den följs av myndigheterna på EU:s inre marknad, ser till att den fria rörligheten inte hindras av bristande administration. Solvit kontaktade den grekiska pensionsmyndigheten som skulle se till att pensionen i fortsättningen skulle betalas ut i Sverige senast femton dagar efter det att pensionen hade betalats ut från Grekland.

11 Noter 1 Se Kommerskollegiums rapport Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare, publikation 2013:08, 2 Se Kommerskollegiums rapport Making Trade Happen Business Perspectives on Cross-border Movement on Persons, publikation 2013:06, /55/EU 4 Förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 5 Direktiv 2006/126/EU om körkort 6 Direktiv 2004/38 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier 7 Kommerskollegiums rapport 2013:08, 8 Alla stater inom EU är anslutna till Schengen, förutom Storbritannien och Irland. Även för Rumänien, Cypern, Kroatien och Bulgarien gäller särskilda regler. Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz ingår också i samarbetet. 9 Se direktiv 2000/13/EG genomfört genom den isländska förordningen nr 503/ Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 11 Se direktiv 2000/13/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel 12 Förordning 1007/2011 och direktiv 2001/95/EC / Förordning 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, förordning 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG 15 Se länk:

12 Box 6803, S Stockholm, Sweden Phone Fax

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Sverige 2014 Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som syftar till att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten

Läs mer

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2012 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2011 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet. En vägledning

Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet. En vägledning Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet En vägledning Kommerskollegiums EU-helpdesk Telefon: 08-690 49 80 E-post: euhelpdesk@kommers.se Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56. Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56. Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56 Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare har i uppdrag

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor

SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor YTTRANDE Enheten för handel och tekniska regler 2015-03-06 Dnr 4.1.1-2014/02217-2 Näringsdepartementet Endast via e-post. SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor Er

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2)

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) YTTRANDE 2015-05-25 Dnr 4.1.1-2015/00788-2 Arbetsmarknadsdepartementet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) Er ref: A2015/1050/ARM Sammanfattning Kollegiet anser att

Läs mer

Kommittédirektiv. Identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap. Dir. 2007:56. Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2007

Kommittédirektiv. Identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap. Dir. 2007:56. Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2007 Kommittédirektiv Identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap Dir. 2007:56 Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utreda

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 9 december

Läs mer

Att bo, studera och arbeta i EU

Att bo, studera och arbeta i EU Budapest. Europeiska ATT BO, STUDERA OCH ARBETA kommissionen I EU 1/12 3b 2011 Att bo, studera och arbeta i EU Finska medborgare är också EU-medborgare. EU-medborgarna har vissa i lagstiftningen fastställda

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare Promemoria 2013-06-27 Miljödepartementet Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare 1. Problem och målsättning Under de senaste åren

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 29.5.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0830/2006, ingiven av Tobias King, brittisk medborgare, om Storbritanniens tillämpning

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1831/2008, ingiven av Mustafa Irkan, brittisk medborgare, om indirekt diskriminering

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Hur lösa ett Handelshinder inom EU?

Hur lösa ett Handelshinder inom EU? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Hur lösa ett Handelshinder inom EU? Om SOLVIT och Problemlösning på den inre marknaden Datum: 2011-01-20 Kandidatuppsats HT 2010 Författare:

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

ANALYSERAR 2007:10. Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen

ANALYSERAR 2007:10. Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen ANALYSERAR 2007:10 Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för barn och familj Per Ransed Hellström 08-786 91

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar 2013-02-20 Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar Genom åren har EU:s domstol i sina avgöranden förtydligat hur anmälningsdirektivet (98/34/EG)

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 Regeringskansliets diarienummer A2015/1903/A Remisssvar (förslag); Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer