SOLVIT Sverige Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLVIT Sverige 2013. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året"

Transkript

1 SOLVIT Sverige 2013 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

2 Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten att fritt kunna bo, arbeta, studera, exportera eller importera varor, erbjuda tjänster eller etablera sig i vilket EU-land som helst. Företag och privatpersoner som stöter på sådana problem, orsakade av en myndighet, får avgiftsfri hjälp av Solvit. Det finns ett Solvit-center i varje EU-land samt i Norge, Island och Liechtenstein. Nätverket fungerar som ett alternativ till en rättslig process och många gånger kan problemet lösas snabbare än om den klagande går den formella vägen och anmäler hindret till kommissionen eller till en nationell domstol. Solvit arbetar för att lösa hindret inom tio veckor. Det svenska Solvit-centret finns vid Kommerskollegium och nås på telefonnummer , via e-post och via hemsidan Anmälan av hinder ska göras genom att fylla i ett formulär på Solvit arbetar kontinuerligt med att informera företag och privatpersoner om vilken hjälp de kan få från Solvit. Hjälp oss gärna genom att gilla Solvit på Facebook, tipsa och twittra. Områden där Solvit har kommit tillrätta med problem hinder för varuimport och -export hinder för tjänstehandel etablering som egenföretagare erkännande av yrkeskvalifikationer och examensbevis tillträde till utbildning socialförsäkringstillhörighet rättigheter på arbetsmarknaden import och registrering av motorfordon syftar till att öka kunskapen om handelns betydelse för samhälls- ekonomin och för en global hållbar utveckling. Kommerskollegium har också verksamhet som riktar sig mot företag. Exempelvis finns på kollegiet SOLVIT-center som hjälper företag och privatpersoner som stöter på handelshinder på EU:s inre marknad. Kansliet för Sveriges råd för handels- procedurer, SWEPRO, finns också under vårt paraply. I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamar- bete. På kollegiet finns också kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i deras handel med Sverige och EU. Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. Vi arbetar också för en effektiv inre marknad och ett öppet, starkt multilateralt handels- system med fortsatta handelspolitiska liberaliseringar. I vårt uppdrag strävar vi efter goda handelsmöjligheter på tre nivåer: på EU:s inre marknad, mellan EU och omvärlden samt globalt, framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO. Som expertmyndighet förser vi regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag inom handelsområdet. Det handlar såväl om löpande underlag för aktuella handelsförhandlingar som långsiktiga strukturella analyser. Våra utredningar och rapporter Kommerskollegium, april 2014 första tryckningen. ISBN:

3 Inledning Solvit hjälper personer och företag som stöter på problem när en myndighet hindrar deras rätt till fri rörlighet på EU:s inre marknad. Problemen kan bero på att EU-rätten införlivats på fel sätt i den nationella lagstiftningen. Det kan också handla om att en myndighet tillämpar EU-rätten på fel sätt. Solvit finns i alla EU:s 28 medlemsländer och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Dessa länder utgör tillsammans EU:s inre marknad. I Sverige finns Solvit på Kommerskollegium. Företag och privatpersoner kan anmäla sitt problem via Solvits hemsida Solvit utreder om myndigheten har agerat i enlighet med EU:s regler för den fria rörligheten. Hjälpen är kostnadsfri och målsättningen är att ärendet ska hanteras inom tio veckor. Solvits ambition är att lösa problemet för företaget eller privatpersonen. När det inte går att lösa frågan inom tio veckor kan Solvit medverka till att problemet uppmärksammas av ansvarigt departement och att det därmed kan få en lösning på sikt. Därför uppmuntrar Solvit personer och företag att anmäla hinder till Solvit, även om problemen ter sig stora och svårlösta. Syftet med denna rapport är att ge en bild av vad Solvit är och hur det fungerar. I rapporten ges därför några exempel på ärenden som hanterats av Solvit Sverige under år Sammanställningen för år 2013 har gjorts av Anna Norlén och Sofia Råsmar. Solvit Sverige år 2013 Antalet ärenden hos Solvit Sverige ökade under år 2013 till 192 ärenden, jämfört med drygt 157 ärenden under år Tre fjärdedelar av Solvit Sveriges ärenden gällde hinder för personers rörlighet i Sverige eller ett annat EU-land, exempelvis svårigheter kopplade till personnummer, socialförsäkringssystemet eller erkännande av en utländsk yrkesutbildning eller kompetens. Det är också privatpersoners anmälningar av problem att exempelvis flytta, arbeta eller bosätta sig i ett annat EU-land som huvudsakligen står för ökningen av antalet ärenden. Övriga ärenden, som rör fri rörlighet för varor, tjänster och kapital låg under 2013 på en i stort sett oförändrad nivå. 3

4 Fri rörlighet för personer Att personer har möjlighet att arbeta i andra länder är viktigt ur ett individperspektiv, men även för företag som har behov av kompetens. Problem och krångligheter kan leda till att en person väljer att inte utnyttja de möjligheter som den fria rörligheten inom EU ger: flytta till, arbeta eller studera i, importera en bil från eller få ut sitt hemlands pension i ett annat EU-land. Det är därför viktigt att fortsätta att arbeta med att komma tillrätta med kvarvarande svårigheter som personer möter på EU:s inre marknad. Mot bakgrund av det ökade antalet personrörlighetsärenden i Solvit, lade Kommerskollegium 2013 särskilt fokus på personrörlighetsfrågorna genom att kartlägga hinder som EU-medborgare stöter på i Sverige 1. Dessutom publicerade Kommerskollegium en rapport om företagens behov av personrörlighet globalt 2. Ett exempel på kommande lagstiftning som ska underlätta den fria rörligheten är ett EU-direktiv 3 som antogs i slutet av år 2013 som ska göra det enklare att få sin yrkesutbildning och -kompetens erkänd utanför hemlandet. Reglerna ska börja tillämpas av medlemsländerna senast den 18 januari Nedan följer ett urval av 2013 års personrörlighetsärenden. Forskare fick hjälp att omfattas av svensk socialförsäkring Flera europeiska forskare som var filosofie doktor-stipendiater vände sig under år 2013 till Solvit för att de hade blivit nekade att omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Det är Försäkringskassan som beslutar om personer ska omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Myndigheten gjorde i forskarnas fall en bedömning av om de enligt svensk lag var att anse som bosatta i Sverige (bosättningsprövning) under ett år. Försäkringskassan kom då fram till att forskarna inte kunde anses bosatta då deras stipendium löpte i sexmånadersperioder. Solvit ansåg dock att forskarna borde bedömas utifrån EU:s regler om vilket lands socialförsäkringssystem en person ska omfattas av. Därför tog Solvit upp en diskussion med Försäkringskassan om vilken lagstiftning som bedömningen borde göras utifrån. Försäkringskassan har nu ändrat sin bosättningsprövning genom att istället för att tillämpa nationella regler tillämpa EU-reglerna. 4 Forskarna kunde därefter bli inskrivna i det svenska socialförsäkringssystemet. Svensk kvinna fick ansöka om underhållsstöd i Tyskland En svensk kvinna som bodde i Tyskland fick avslag på sin ansökan om underhållsstöd i Tyskland. Den förälder som bor med barnet kan få underhållsstöd om den andra föräldern, trots att denne ska, inte betalar underhållsbidrag för sitt barn. Anledningen till att kvinnan blev nekad underhållsstöd i Tyskland var att hon redan hade fått underhållsstöd under maximal tid enligt tysk lagstiftning, om man lade samman det stöd som hon tidigare hade fått från Sverige med det hon hade fått från Tyskland. När kvinnan hade flyttat från Sverige till Tyskland hade hon inte skrivit ut sig ur det svenska socialförsäkringssystemet och därför felaktigt fått stöd från Sverige trots att hon då borde sökt underhållsstöd från Tyskland. Försäkringskassan ansåg att kvinnan borde ha varit inskriven i det tyska socialförsäkringssystemet och inte i det svenska. För att rätta till detta hade kvinnan börjat betala tillbaka det underhållsstöd som hon hade fått från Sverige. Samtidigt ansökte hon om underhållsstöd i Tyskland för den tid hon blivit återbetalningsskyldig i Sverige. Under Solvits utredning kom det fram att underhållsstöd är en förmån som inte omfattas av EU-reglerna. Därför är det upp till varje EU-land att själv bestämma vem som har rätt till denna förmån. EU-reglerna kan därför inte tvinga den tyska myndigheten att betala ut underhållsstöd retroaktivt. Enligt tysk lag hade kvinnan inte rätt till underhållsstödet retroaktivt och därför avslog myndigheten hennes ansökan. Med Solvits hjälp fick dock kvinnan ansöka om underhållsstöd för framtiden, något hon nekats initialt. Svenska fick förlorat svenskt körkort ersatt i Malta En svensk kvinna som bodde på Malta hade problem med att få ett ersättningskörkort för sitt svenska borttappade körkort. Den maltesiska 4

5 myndigheten krävde att hon skulle ha bott på Malta i 185 dagar föregående år för att få körkortet ersatt, vilket kvinnan inte gjort. Enligt EU-reglerna 5 ska EU-medborgare ha bott i landet minst 185 dagar under innevarande år för att få ett körkort från ett annat EU-land ersatt i det nya landet. Detta hade kvinnan gjort. Solvit bedömde att den maltesiska myndigheten hade tillämpat EU-reglerna på ett mer strikt sätt än vad som var tillåtet när myndigheten krävde att personen behövde ha varit bosatt i Malta i 185 dagar under föregående år. Efter diskussioner med Solvit ändrade sig den maltesiska myndigheten och utfärdade ett ersättningskörkort till kvinnan. Holländsk sjukhusfysiker fick komplettera sin utländska yrkeskompetens En holländsk man ansökte om att få sina kvalifikationer från Holland erkända, och därmed få en legitimation som sjukhusfysiker i Sverige. Han hade tidigare studerat i Nederländerna samt arbetat som medicinteknisk ingenjör på ett svenskt sjukhus. Men den svenska myndigheten, Socialstyrelsen, krävde att han skulle komplettera sin utbildning med praktik under två års tid. Detta berodde på att myndigheten ansåg att den holländska mannen inte hade en utbildning som var likvärdig den som krävs för att få legitimation som sjukhusfysiker i Sverige. I Solvits dialog med myndigheten visade det sig att Socialstyrelsen tillsammans med en expert hade utrett holländarens yrkesbakgrund. Utredningen omfattade både hans utbildning och arbetslivserfarenhet. Socialstyrelsen kom fram till att det fanns stora skillnader i den holländska utbildningen mot den svenska utbildning som krävs för att få legitimation som sjukhusfysiker i Sverige. Om det finns sådana stora skillnader i utbildningen så finns det enligt EU-rätten möjlighet för det land som ska erkänna yrkeskvalifikationen att kräva att den som ansöker om erkännande kompletterar sin kompetens. Solvit bedömde därför att de kompletteringar som Socialstyrelsen krävde var i enlighet med EU-rätten. Familj fick rätt till barnbidrag i Tyskland En svensk familj hade problem att få barnbidrag retroaktivt utbetalda för sina barn i Tyskland trots att de bott där under den tid de sökte för. Pappan och barnen bodde i Tyskland. Problemet hade uppstått då mamman i familjen, som bodde i Sverige, av misstag hade folkbokfört sina barn som boende med henne i Sverige. Folkbokföringen av barnen innebar att de automatiskt fick barnbidrag i Sverige. Den svenska myndigheten fick information om att barnen varit bosatta i Tyskland under den tid som barnbidrag betalats ut i Sverige. Detta innebar att barnen egentligen inte varit berättigade till barnbidrag i Sverige utan i Tyskland. Mamman skulle med andra ord behöva betala tillbaka allt barnbidrag hon mottagit under den tid som barnen bott i Tyskland och sen söka barnbidrag i Tyskland retroaktivt. Men den tyska myndigheten godkände inte ansökan om att betala ut tyskt barnbidrag retroaktivt, eftersom barnbidrag redan hade betalats ut i Sverige. För att underlätta för medborgare i sådana här situationer kan myndigheter sinsemellan komma överens om att avräkna den svenska skulden från 5

6 det tyska barnbidraget. Därför kontaktade den svenska myndigheten sin tyska motsvarighet för att begära återbetalning av det bidrag som felaktigt betalats ut till mamman i Sverige. Solvit hjälpte till då vissa kommunikationssvårigheter uppstod myndigheterna emellan. Efter vissa kompletteringar fick familjen sin ansökan om barnbidrag godkänd i Tyskland för den retroaktiva perioden. Detta kunde göras eftersom myndigheterna då hade kommit överens om avräkning av det barnbidrag som felaktigt redan utbetalats i Sverige. I fortsättningen skulle barnbidraget betalas ut i Tyskland där barnen bodde med sin pappa. Utfärdande av uppehållskort tar för lång tid i Sverige Långa handläggningstider av ansökan om uppehållskort har varit återkommande under år Det är inte EU-medborgare utan familjemedlemmar till EU-medborgare som ska ansöka om uppehållskort. I Sverige görs detta vid Migrationsverket, som enligt EU-reglerna 6 ska besluta om uppehållskort inom sex månader. I många av fallen som Solvit behandlade under 2013 hade tidsgränsen överskridits. Solvit tog kontakt med Migrationsverket som uppgav att de långa handläggningstiderna i de olika ärendena berodde på att handläggarna fått direktiv att prioritera andra ärendeslag före dessa. Kommerskollegium har uppmärksammat problemet i rapporten Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare 7. Syftet är att uppmärksamma myndigheter och regeringen på problemet i förhoppning att få till stånd en lösning. Man från Kosovo fick uppehållskort I ytterligare ett ärende om ansökan om uppehållskort vände sig en norsk medborgare till Solvit för att få hjälp, eftersom Migrationsverket inte ville utfärda ett uppehållskort för dennes kosovanska partner som bodde i Sverige. Anledningen var att kosovanen fanns upptagen i Schengens informationssystem (SIS-registret). En registrering i SIS-registret indikerar att personen under en tid befunnit sig olovligen inom Schengen-området 8, i detta fall i Ungern. En registrering i detta register kan vara fog för att en myndighet får neka en person uppehållskort. Den ungerska myndigheten ville inte ta bort registreringen. Efter det att Solvit kontaktat Migrationsverket, utfärdade myndigheten personens uppehållskort. Detta eftersom verket vid en omprövning inte ansåg att det var motiverat att neka mannen uppehållskort eftersom brottet var av lindrig karaktär. 6

7 Fri rörlighet för varor Ärenden som rör fri rörlighet för varor utgjorde den näst största delen av ärendena i Solvit Sverige Nästan 30 ärenden kom in, vilket är lika många som året dessförinnan. Varuärendena har bland annat gällt märkningskrav på varor, registrering av fordon och importerade fritidsbåtar. Nedan följer ett urval av dessa ärenden. Svenska företag kan få svårt att sälja vissa livsmedelsförpackningar i Tyskland En svensk bransch- och arbetsgivarorganisation kontaktade Solvit då en tysk myndighet slutat rekommendera användandet av ett visst ämne vid tillverkning av produkter avsedda för livsmedelsförpackningar. Den tyska myndigheten hänvisade till att ämnet funnits vara cancerframkallande utifrån en nyligen publicerad internationell studie från European Food Safety Agency. Därför hade den tyska myndigheten tagit bort ämnet från rekommendationen. När en myndighet inte längre rekommenderar ett ämne så kan det leda till att det blir mycket svårare att sälja produkter som innehåller det aktuella ämnet. Rekommendationen kan därför bli ett verkligt hinder för svenska företag när de vill sälja sina produkter i Tyskland. Det är tillåtet att hindra företag att sälja vissa varor för att skydda exempelvis konsumenter. Ett saluförbud måste dock vara proportionerligt till det ändamål man vill skydda. Ett oberoende testlaboratorium testade produkten på uppdrag av Confederation of European Paper Industries för att se om den var cancerframkallande. Men slutsatsen av testerna var att pappersmassan innehöll för lite av ämnet för att den skulle vara farlig för människors hälsa. Den tyska myndigheten vidhöll dock att ämnet var farligt för människors hälsa och att det därmed varit motiverat att ta bort ämnet från rekommendationen. I och med att två skilda organ kommit till olika resultat var Solvit av åsikten att det inte gick att fastställa om det aktuella ämnet borde rekommenderas för användning i livsmedelsförpackningar eller inte. I enlighet med den så kallade försiktighetsprincipen ansågs därför myndighetens beslut vara förenligt med EU-reglerna. Isländskt märkningskrav på nikotinfritt snus var förenligt med EU-reglerna Ett företag som säljer ett tobaks- och nikotinfritt substitut för snus ville börja sälja det på Island. Enligt EU-reglerna ska en produkt som lagligen sålts i ett EU-land normalt även kunna säljas i ett annat EU-land utan ytterligare anpassningar. Men den isländska hälsomyndigheten ansåg att produkten inte uppfyllde de obligatoriska EU-kraven på märkning 9. Myndigheten ansåg att postadressen till tillverkaren skulle anges på produkten medan företaget menade att det borde räcka med telefonnumret, som redan var angett i märkningen. Island är inte medlem i EU men är skyldig att följa EES-avtalet som gäller mellan å ena sidan EU och å andra sidan EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Detta innebär i praktiken att Island blir en del av EU:s inre marknad och ska genomföra EU-lagstiftning på Island. När Solvit utredde lagstiftningen i ärendet visade det sig att en ny EU-förordning 10 som upphävde de gamla EU-reglerna 1 på området ännu inte hade genomförts i EES-avtalet. Detta innebar att Islands märkningskrav, som var ställda enligt de gamla EU-reglerna, var förenliga med Islands förpliktelser enligt EES-avtalet. Solvit ansåg därför att den isländska myndigheten inte hade agerat i strid med EU-reglerna. Företaget fick därmed rätta sig efter det isländska märkningskravet. Textilprodukter ska märkas med produktnamn på rumänska Ett svenskt företag sålde kläder i Rumänien. Enligt rumänsk lag skulle varorna märkas med produktnamn på rumänska. Om företaget inte märkte produkterna på detta sätt riskerade de böter. Enligt EU:s regler om produktsäkerhet 12 ska producenter säkerställa att de kan spåra och återta produkter från marknaden och konsumenterna om något skulle vara fel på produkten. Detta ska de göra genom en märkning av produkterna. Företaget ansåg att det artikelnummer som fanns på produkten skulle räcka för att identifiera och spåra produkterna som såldes till konsumen- 7

8 terna. De rumänska myndigheterna ansåg dock att även produktnamnet behövdes för att säkerställa just konsumentskyddet. Myndigheten ansåg därför att kraven var förenliga med relevanta EU-regler på området. Solvit Sverige gjorde bedömningen att den rumänska lagstiftningen var för långtgående och att den därför borde ändras. Efter det att det rumänska Solvit-centret fört en dialog med relevanta parter om detta stod det dock klart att någon förändring inte var att vänta. Solvit tvingades därför stänga ärendet utan att någon lösning kunnat nås. I särskilt komplicerade fall som detta där det rör sig om att en lagstiftning måste ändras kan inte Solvit alltid lösa hindret. Genom att ärendet finns i Solvits databas kan kommissionen besluta att granska problemet närmare. Men det är också möjligt för företag att anmäla problemet till Europeiska kommissionen som i sin tur har möjlighet att inleda en dialog med landet. Dokumentationskrav vid registrering av importerade fartyg i Sverige En person ville registrera sin importerade fritidsbåt i fartygsregistret hos Transportstyrelsen. Registreringen krävs för att båten ska få användas i Sverige. För att båten skulle kunna registreras krävde Transportstyrelsen dokumentation om båten. Det gällde bland annat ett icke-registreringsintyg (som visar att fartyget inte är registrerat i motsvarande utländska register) i original från Tyskland och dokument som redogjorde för samtliga ägare. De dokument och uppgifter som krävdes kunde båtägaren inte få tag i eftersom exportlandet Tyskland inte hade liknande system. EU:s inre marknad består av 31 länder och det är inte ovanligt att nationella system inte är uppbyggda på samma sätt, då de många gånger är skapade innan landet blev medlem i EU. I just detta fall ansåg Solvit att de svenska kraven på dokumentation stred mot EU-rätten. 13 Detta eftersom kraven var mycket ingripande gentemot enskilda personer som köper fritidsbåt utomlands. Transportstyrelsen höll fast vid kraven om dohänvisade till att de är fastslagna kumentation och i svensk lag. Men enligt myndigheten ska ansvarigt departement tillsätta en utredning om förenklad registrering i Sverige. En sådan utredning är nu tillsatt och ska redovisas den 31 december Solvit följer utvecklingen i frågan. Krångligt att importera en bil som köpts i ett annat EU-land Allt fler personer bosätter sig utomlands för kortare eller längre perioder. Då vill de ofta ta med sin bil. Flera personer anmälde under förra året problem med att registrera eller använda ett motorfordon i ett annat EU-land. Problemet drabbar inte bara svenskar, utan är vanligt förekommande inom hela EU. För att råda bot på problemet har Europeiska kommissionen lagt ett förslag till ny lagstiftning på området. Förslaget ska göra det lättare att köpa en bil från och ta med sig bilen när man flyttar till ett annat EU-land. Ett av 2013 års motorfordonsärenden rörde en svensk person som ville importera en begagnad bil från Storbritannien till Sverige. För att få använda bilen i Sverige måste bilen registreras hos Transportstyrelsen. Det permanenta exporttillståndet som bilägaren hade fått vid köpet godtogs inte som tillräcklig dokumentation för registrering i Sverige. Transportstyrelsen krävde istället de engelska registreringshandlingarna i original. Personen hade inte fått detta när han köpte bilen, och den engelska myndigheten kunde inte utfärda dokumentationen när bilen redan hade exporterats. Solvit kom fram till att det var i linje med EUrätten att kräva originalhandlingar. Solvit påpekade dock för myndigheterna att de har en skyldighet att samarbeta med varandra för att underlätta den fria rörligheten. Ett sådant samarbete skulle kunna underlätta utbytet av nödvändig information. Solvit fortsätter att bevaka ärendet. 8

9 Fri rörlighet för tjänster Under 2013 har det kommit in tio ärenden som handlar om fri rörlighet för tjänster. Nedan redovisas några av dem. Körförbud för svenska lastbilar i Italien Ett svenskt transportföretag hade råkat ut för att två av deras lastbilar hade stoppats när de skulle köra igenom Italien. Enligt EU-reglerna 14 ska alla lastbilar ha med sig ett vidimerat intyg som visar att lastbilarna är godkända att utföra transporten. I den ena lastbilen fanns ett sådant vidimerat intyg, men i den andra fanns ett intyg som inte var vidimerat. Båda lastbilarna stoppades i en kontroll av italiensk polis. Transportföretaget bötfälldes, bland annat för att inte ha ett vidimerat intyg i den ena bilen. I samband med att böterna skrevs ut fick den lastbil som saknade i vidimerat intyg körförbud och konfiskerades i tre månader. Dessutom fick företaget betala mycket höga parkeringsavgifter för lastbilen. Företaget vände sig till Solvit eftersom det ansåg att de italienska sanktionerna var alltför långtgående. Den italienska myndigheten ansåg att den hade rätt att utdela sanktioner mot företaget för att de inte haft de korrekta tillstånden och att detta var en allvarlig överträdelse av de EU-regler som fanns på området. Solvit ansåg att de italienska myndigheterna i och för sig har rätt att stoppa lastbilar på sitt territorium för att utföra kontroller men att de sanktioner som följde av inspektionen, enligt de EU-regler som fanns på området, var oproportionerliga i förhållande till den brist som påvisats av den italienska myndigheten. Ärendet har i skrivande stund ännu inte avslutats. EU-medborgare fick hjälp att öppna svenskt bankkonto En EU-medborgare fick inte öppna ett bankkonto i Sverige eftersom personen saknade nationellt identitetskort. Personen hade visat upp sitt pass istället, men detta godtogs inte av bankpersonalen. Det finns inga gemensamma EU-regler om vad som krävs för att få öppna ett bankkonto. Det är upp till varje medlemsland att avgöra detta. Europeiska kommissionen har dock föreslagit lagstiftning som ska göra det enklare för personer som är verksamma i ett annat medlemsland att få tillgång till ett bankkonto där. 15 Banker får dock enligt svensk lag inte hindra en person från att öppna ett bankkonto bara för att personen ifråga inte har ett specifikt identitetskort. Så länge en utländsk person kan identifiera sig, så ska personen få öppna ett bankkonto. I det här fallet kunde personen styrka sin identitet med sitt pass. Efter det att Solvit framförde detta till banken ändrade banken sin inställning och personen fick öppna ett bankkonto. 9

10 Fri rörlighet för kapital Få Solvit-ärenden avser hinder för den fria rörligheten för kapital. Här nedan redovisas dock ett sådant ärende. Problem med att få regelbundna utbetalningar av pension i Sverige från Grekland En grekisk pensionär bosatt i Sverige fick sin grekiska pension utbetald i Sverige. Men den kom alltid lång tid efter utsatt datum. Därför kontaktade personen Solvit. De sena utbetalningarna orsakade problem för personen när han skulle handla och betala räkningar. Solvit bedömde att den grekiska pensionsmyndigheten på ett bättre sätt skulle ta hänsyn till den EU-rättsliga principen om god förvaltning. Principen är viktig eftersom den, om den följs av myndigheterna på EU:s inre marknad, ser till att den fria rörligheten inte hindras av bristande administration. Solvit kontaktade den grekiska pensionsmyndigheten som skulle se till att pensionen i fortsättningen skulle betalas ut i Sverige senast femton dagar efter det att pensionen hade betalats ut från Grekland.

11 Noter 1 Se Kommerskollegiums rapport Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare, publikation 2013:08, 2 Se Kommerskollegiums rapport Making Trade Happen Business Perspectives on Cross-border Movement on Persons, publikation 2013:06, /55/EU 4 Förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 5 Direktiv 2006/126/EU om körkort 6 Direktiv 2004/38 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier 7 Kommerskollegiums rapport 2013:08, 8 Alla stater inom EU är anslutna till Schengen, förutom Storbritannien och Irland. Även för Rumänien, Cypern, Kroatien och Bulgarien gäller särskilda regler. Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz ingår också i samarbetet. 9 Se direktiv 2000/13/EG genomfört genom den isländska förordningen nr 503/ Förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna 11 Se direktiv 2000/13/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel 12 Förordning 1007/2011 och direktiv 2001/95/EC / Förordning 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, förordning 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG 15 Se länk:

12 Box 6803, S Stockholm, Sweden Phone Fax

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Inremarknadsguide för myndigheter. Augusti 2014

Inremarknadsguide för myndigheter. Augusti 2014 Inremarknadsguide för myndigheter Augusti 2014 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

SOLVIT Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2009. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året 2010 05 SOLVIT Sverige 2009 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium, Maj 2010 första tryckningen. ISBN: 978-91-86575-03-8 MISSIV Enheten för Inre marknaden och tekniska

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Årsredovisning 2014 Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Innehållsförteckning 1. Generaldirektörens förord... 2 2. Året i korthet... 3 3. Sammanfattande resultatbedömning... 5 4. En

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium 2012:4 E-handel nya möjligheter, nya hinder En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Dina rättigheter som student utomlands

Dina rättigheter som student utomlands in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Dina rättigheter som student utomlands Vägledning om rättigheterna för mobila studerande i EU Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Ömsesidigt erkännande av AEO-program

Ömsesidigt erkännande av AEO-program Kommerskollegium 2010:3 Ömsesidigt erkännande av AEO-program Säkerhet i leveranskedjan och handelsprocedurförenkling lägesrapport hösten 2010 2010 08 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Jag tänkte ställa ett antal frågor som jag ska försöka besvara:

Jag tänkte ställa ett antal frågor som jag ska försöka besvara: EUROPAFORUM HÄSSLEHOLM Jag tänkte ställa ett antal frågor som jag ska försöka besvara: Vad omfattar den inre marknaden? Vilka möjligheter erbjuder den? Har vi utnyttjat möjligheterna? Hur kan jag få hjälp?

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Kristin Löfgren Sekreterare

Kristin Löfgren Sekreterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-08-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2015-08-18 klockan 10:00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare 2. Remissvar - Plan för kommunla

Läs mer

Piratkopiering i världshandeln

Piratkopiering i världshandeln Kommerskollegium 2012:5 Piratkopiering i världshandeln och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv Kommerskollegium är den myndighet i Sverige

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Förord 4 Inledning 5 Varför finns inga gratisluncher? 6 Hur bidrar Migrationsverket till ordning och

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer