Britt-Marie Bohlin, sekreterare Mikael Forssander, sekreterare. Margareta Lundgren (S) och Irene Solberg Ruhn (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Britt-Marie Bohlin, sekreterare Mikael Forssander, sekreterare. Margareta Lundgren (S) och Irene Solberg Ruhn (M)"

Transkript

1 1(42) Plats och tid Norrtälje Sportcentrum, kl Beslutande Enligt förteckning på sidan 2-4 Övriga närvarande Britt-Marie Bohlin, sekreterare Mikael Forssander, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Margareta Lundgren (S) och Irene Solberg Ruhn (M) Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 7 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Britt-Marie Bohlin Paragrafer Ordförande Justerare & Irene Solberg Ruhn! Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kommunfullmäktige Datum då anslaget tas ned Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret Underskrift Britt-Marie Bohlin

2 2(42) "#$"%$"&%%'" ""( "#$"$)* +",#$"$)*+ -$ ( -$ ( -$ ( (%&"$)*(./0$#$"%! "#$% ##& '(& " )& *& +# ',! ' & ' -+.)/ " #1 - ( C h r i s t i n a P e t t e r s s o n ) # 4%!!5 & 6 ')! 7 '!& 7 # + - ( A n d r e a s H a g s t e d t ) ) + " # 83,& 4 å

3 3(42) " $#$"% 9* &- "8 ' "2 ' 83#9* ' " -+ "1*( % 1 1! - ( C o n n y A n d e r s s o n ) #* "/ +!!-1 7 )%5 +! # - ( K a r l - G ö r a n E d b e r g ) : ;& 22+ /0$2310$#$"% $1 - " )5 1& - #<<49 =!3!3+ ' ' 4( ' 8<< ' #! -+ - ()

4 4(42),&) 6 '!+ 8 ( K r i s t i a n K r a s s m a n ) '3" 8 ( N i k l a s J o h a n s s o n ) 4!& " - '!4 # "#5 %## - "!%(!"9* "$; 7 1/ 7 +# + - " + 8 ( I n g r i d L a n d i n ) 2* -,&4 8 ( S u s a n n e L j u n g g r e n ) (!8! -! 22+,# )$&" "#$"$) 45 +",#$"$) 4 "*6 "*6 "*6 "%$" "#$"$) 1/ +",#$"$) 6 (%&"$) 7 "*6 "*6 "*6 )$&"23"%$" "#$"$) 88 +",#$"$) /7 (%&"$) 7 "*6 "*6 "*6 it osl

5 5(42) ")%$ 34 - Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering Information från kommunstyrelsen Dnr Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande ang avsiktsförklaringen från styrande minoriteten Dnr Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande om öppettider i kommunhuset Dnr Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande om boende för ensamkommande flyktingbarn i Nysättrahemmet Dnr Besvarande av interpellation från Johannes Folkesson (V) till kommunalrådet Ulrika Falk (S) angående användningen av pyrotekniska varor i detaljplanelagt område i Norrtälje kommun Dnr Besvarande av fråga från Johannes Folkesson (V) till kommunstyrelsens ordförande med anledning av polisens omorganisation Dnr Ändring av bolagsordningar för Norrtälje Tak & Fasad AB samt Smeden 1 AB Dnr Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr Godkännande av mark och exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr Taxa och taxebestämmelser för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Dnr Beslut att upphäva och revidera nuvarande Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Dnr Motion från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) ang VAutbyggnad och planmässiga bygglovsbegränsningar inom kommunens fritidshusområden Dnr

6 6(42) Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om förbättrad snöröjning och halkbekämpning Dnr Motion från Catarina Wahlgren (V) om översyn av barn och ungas möjlighet att själva ta sig på ett säkert sätt till stadens stora sport- och fritidsanläggningar med t.ex. buss eller cykel Dnr Motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) angående att integrera turistbyrån med Faktoriet f.d. Roslagsmuséet Dnr Motion från Kjell Jansson (M) om Hbtq-certifiering av kommunens verksamhet Dnr Interpellation från Mats Hultin (M) till kommunalrådet Berit Jansson (C) om försäljning av kommunal skog Dnr Interpellation från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) till kommunstyrelsens ordförande om insamling av pengar och kontroll av tillstånd Dnr Interpellation från Christina Hamnö (V) till kommunstyrelsens ordförande angående sommarjobb för ungdomar mellan 16 och 19 år i Norrtälje kommun Dnr Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande om eventuell asbest i silona Dnr Interpellation från Christina Hamnö (V) till kommunalrådet Ingrid Landin om åtgärder för att förbättra EU-migranternas livssituation Dnr Fråga från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk - När är det dags att se till att det ståtliga badhuset får en säker påfart för gående, cyklister och bilar? Dnr Ändring av tidigare val av huvudman i Roslagens Sparbank Dnr Niklas Johansson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Dnr Louise Angleryd (M) avsägelse av uppdrag som kommunrevisor samt lekmannarevisor i Norrtälje Naturvårdsstiftelse och Folkets Hus i Hallstavik Dnr Carina Jansson (C), avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden : %;

7 7(42) 61 Dnr Richard Thil (SD), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Dnr Maj Åberg Palm (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i sjukvårds- och omsorgsnämnden Dnr Gustaf Palm (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden Meddelanden...42

8 8(42) 34 $ $#(%"% 23$#$)(%" % /;1#>?(!!>?/&<1 $$$$#") (1;1/;1 1(!1&&*;/;1 *1/;1A / <t!i lr L

9 NORRTÄL]E 9(42) 35!"$", %<"% 3/&01-1>?/ 4 i t R #

10 10(42) 36 Dnr %#$"$)$#"'$", (-$%% => %<"%%")&"$)$$#%%&"$" ", %<"$) " % /;1<!;*A $$$ $#") >?;1/;11;* ; 13/&6*1/&1/63 A H<(AAAAAAAAAAAH IDA %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAA H IDA >?(!"-> 22+?3A CE

11 <3/& "*1/&1/63A *1/&1;*</6*;J;*A 0(1<</;*1/6A8(! *1/6/&*;J(!3/;1<;1; 11;*1!311A /6;B CA +6*1;1*(1;*K EA L6;1(!1<K IA L6/6/6111<*;J ;*K >? ; EEEFCG

12 " iarienr #$"',"'$", (-$%% =>$,)) '%$ $#%%&"$" =A BA '> >?!;<6; 1/&*;J;*A Fråga: +6*1;1*(1;*K Svar: -*;J/&&*11/*;/;A 11</&;/& <&1<*;J/31<(!/11< *<61*6/&;/&/*;J/&A Fråga: L6;1(!1<K Svar: A ;6*!***/ 1/A!3///& &1/3A Fråga: L6/6/6111<*;J ;*K Svar: "&;1*1; *;J&!/&;*A;/6/& *;!&*1;*1A. Box 800, Norrtälje Estunavägen 14!!C E ?. D norrtalje.se C! !

13 11(42) 37 Dnr %#$"$)$#"'$", (-$%% => %<"%%")&"$)&'')" 3% % /;1<!;*A $$$ $#") >?;1/;11;* ; 13/&&<<1!A H<(AAAAAAAAAAAH IMA %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAAAAA H IMA >?3A

14 !"'$ %<"%% ")&"$)$F &'')" 3%F NORRTÄLJE STYRELSE 2015 " )$ %$#19/7 3$"))$%$3%% "2' 3$"%$&'')"$F-$%"$#$"', $ )"$""', %"#2#,"$ #,$"F 3$"2$0 6999#,$"% $"G%')$" &#"$ )$"$#% 3$"%#,"$3$ 3 $# ))$" G""$ $("$#)"# &$)&'')" "2' 23 ', &"$,"#%$#$"$&$3&"#,"$ #,$"F $ ","0 /F#%") $&$ &'')"$ "2'"$ " <2") $)") "3&"#,"$ #,$"H 1F ") $%$ &'')"$ ',#,"$,"#%%$"H (-$%% =>

15 EFCGFIEG NORRTÄLJE STVTtEL* T 15 Ts-m 7?i #$"', "'$ ", (-$%% =>&'')"!;<6&<< 1!(!6*A Fråga: "*&1&<<(<3(1;1; ;!/&*6*6K Svar: 411!!6313;//1A ;!<1!&*(*6A;*/& 1**(1/611!;<(!*A ;!(!*(3A/&;*/&11!;<*;!;<<6;;A 7EFCG&*&<<(!;3!&/&3<1 6 &<<;3*//6A"**1;*1*/J (!; /*6!*A C &<<61AFOAFFCPAFFA Fråga: 1&<<<6*66*K /&. +? C! Box 800, Norrtälje Estunavägen !!C +E D! norrtalje.se

16 12(42) 38 Dnr %#$"$)$#"'$", I"J=> %2$)%")&"$) G)&"%$K $)<G$" <%"$3 % /;1;*< ;;6(;/&;;*A $$$ $#") "#$%>?;1/;11;* (;/&/&1/31 3;!A H<(AAAAAAAAAAAH IOA 4 #E

17 C *C Interpellation till Socialnämndens ordförande Vi kunde för en tid sedan läsa i Norrtelje Tidning att kommunen beslut fattats att kommunen skall starta boende för ensamkommande flyktingbarn i egen regi i gamla Nysättrahemmet. Detta innan formellt beslut fattats i nämnden. Fråga: Tycker Socialnämndens ordförande att beslut fattats i god demokratisk ordning? Norrtälje Kommun är delägare i "Vårljus" som driver ett boende för ensamkommande flyktingbarn på Väddö. Fråga: Ser Socialnämndens ordförande några moraliska bekymmer att konkurrera med sig själv och det utan upphandling där kommunens andra aktörer ges en chans/möjlighet att utföra tjänsten? När beslut fattades i nämnden kom en kalkyl på kostnader och intäkter på bordet först efter kritik från oppositionen. Där fanns dock ingen riskanalys och ingen kalkyl för kostnader för eventuella anpassningar av lokalerna. Fråga: Kommer Socialnämndens ordförande se till att en mer fullödig kalkyl kommer Socialnämnden till handa? Om inte, varför? Ann Lewerentz, M 2:e vice ordförande Socialnämnden 4 i!b/bbq(q<(;/&rgfefpa! EFCGFEFP

18 13(42) 39 Dnr %#$"$)$#"'$",-3$% +%% = > $",) C"$ +$=> $,)$#)K $#'<"%$#$"" )$('$$",) ""( % /;1<!;*A $$$ $#")!-1>7?;1/;11;* ; 13/&6*;*<311 *<6A H<( AAAAAAAA H IP %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*(AAAAAAAAAAAAAAAH IPA!-1>7?(!')!>7?3A

19 19/4?91? B Interpellation 6 Ulrika -1>? Användningen av pyrotekniska varor i detaljplanelagt område i Norrtälje kommun. I Ordningslagen (SFS 1993:1 617) finns det lagrum som tillåter kommuner att ha ordningsföreskrifter. Ordningslagen stadgar också att brott mot ordningsföreskrifterna kan bestraffas med böter. Ett av alla de områden, där ordningsföreskrifter kan utfärdas, är det gällande användandet av pyrotekniska Norrtälje kommun har en ordningsstadga som ursprungligen är från Ben reviderades genom ett beslut Enligt denna ordningsstadga finns det två platser i vår stora kommun, där det är förbjudet att använda pyrotekniska varor. Bägge dessa platser finns i Norrtälje stad. Den 21 februari 2011 lämnade Kristian Krassman (S) in en motion med förslaget att kommunen ska utreda, om fler platser i vår kommun, av hänsyn till människor och djur, bör beläggas med förbud mot användande av pyrotekniska varor. Denna motion föranledde ingen åtgärd och ansågs av den dåvarande borgerliga majoriteten som besvarad enligt protokoll från kommunfullmäktige , 203. Fyrverkerier är en plåga för många av våra närmaste vänner djuren. Vi har de senaste veckorna kunnat följa sökandet efter hästen Helge som i panik flydde från sitt hem på nyårsnatten. Vid Färsna gård, alldeles i utkanten av Norrtälje stad, samlades djurvänner för att lugna de uppskrämda djuren, då raketer sköts endast 20 meter från gården. Andra djurägare valde att resa bort (t.ex. finns vid Arlanda en fristad för skotträdda djur under nyår) eller att droga sina fyrfota vännerför att de skulle klara av nyårsnatten. I flera länder, t ex Australien, är det förbjudet med fyrverkerier. Undertecknad vill med Fullmäktiges tillstånd fråga kommunalrådet: Hur tänker kommunalrådet kring att förändra i kommunens ordningsföreskrifter, i syfte att göra nyårsnatten mindre plågsam för vilda och tama djur i vår närhet? Rimbo den DD/MM 2015 Johannes Folkesson (V)

20 NORRTAL] E N0RRTÄLJEK5MMUNS1n;RELS? Diarienr L Z : / f / d Ä #$"',"'$",-3$% +%% = > $,)$#) $#'<"%$#$"" )$('$$",)!-1!;<6<1 6A -6B 3/&36<6/*(!*6;!K *B 2/&1/!&*&*(!3/&/ A 01-1>? 3/& Box 800, Norrtälje. + Estunavägen ? C! !!C +E D! norrtalje.se

21 14(42) 40 Dnr %#$"$)$#",$",-3$% +%% = > %<"%%")&"$))$)$# '%%"$%$ % /;1/6!;*A $$$ $#")!-1>7?;1/;11;* ; /&*<A H-6( AAAAAAAAAAAA H NFA %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAA H ">-+?(!>'?3A

22 STYRELSE 2015?91L1 J -6 kom m unalrådet 01-1>? med av + omorganisation Den 22 januari har Norrtelje tidning uppgiften att Polisnärvaron i Rimbo i samband med omorganisationen till en riksgemensam myndighet är hotad. Polisen har e tt flertal av perioder med frånvaro i Rimbo som på grund av sin geografiska belägenhet med många vägar till/från orten borde vara prioriterat att närvara vid. Somliga tider på dygnet är till och med närvaron i hela vår kommun så låg att hjälpsökande till larmnumret 112 blir hänvisade till poliser ankommande från Täby. Enligt de kontakter jag tagit är det kommunens sak att i kontakt med regionstyrelsen för Polisen klargöra närmare vilko rfö r närvaro i kommunen. Undertecknad undrar därför följande: Vilka åtgärder är kommunalrådet/samverkansstyret beredda till om närvaron av Polis ute i vår kommun är hotad? Rimbo den 29/ Johannes Folkesson, V

23 EFCGFIED NORRTÄLJE STYRELSE ptataje, 15 idianepiai^^^t /Ö-/XZI j<?3 #$"',",$",-3$% +%% = >)$) $#'%%"$%$ Frågan lyder: T 716;;16*13 ;**<*61;!K Mitt svar: &11;*(!1;*6/&; ;A ;!*/61<83; ;31A;&*3<6 *<6;<3!**<<6 A"1<(/1<6(!!< 3&//6*6*1 1<A 71**/&*(1/&;1;;**< /&/&*61*6<3!*<6; A CM<1;///<6(!/ (!//& 11*/&;1;*A 01-1>? 3/& Box 800, Norrtälje!!C Estunavägen ? C! E D! norrtalje.se

24 15(42) 41 Dnr )"$#G$%")$"&"""($M+$%$) %$) / % 3/&61/;1B CA EA /;11;/&/&; 81U-" /;11;/&/&C "A $$$ $#") -&/66!**(1*;!!;1 /&*;**6/!!A<1* /&6;/&<11A %%)"$ 31;6ENEFCGA -&/&;81U-"A -&/& C"A CO/EFCGA %$)%$$") N"$) 01-1>?31/13/&A %%$%2$% ;1/&/ V 4 Utdraopbestyrkande

25 16(42) 42 Dnr $('$&"$%3"$ +&"",)/ 231 )"$ ""(%$) % /;1 </&/!-&6C +(!3A "%$2$" ')!>7?;<1(1/& 3B 77;<<*<63/!3;; A71(1<!6/&16 */&6J ("/&*/& 36A $$$ $#") +3/;1</&;/&**/ 6/&;6;A-&3&* /!/*63IFF;!A<! 1< CF(EFCN(! CNEFCG (!!*;<66 CD(!O EFCNA %%)"$ 31;6EPEFCGA +1;EPEFCGA +1*EPEFCGA,16EPEFCGA 6& CD1EFCNA CO/ EFCGA Iragsbestyrkande

26 17(42) %$)%$$") N"$) 13/&A ')!>7?3(!;<1(1A )>+?3A %%$%2$% +(!*(1/A*AA #;3 :*& UidraoSbestyrkande T

27 t u NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(42) 43 Dnr )$)$#$"23 ;'$"%$#$ $% )$('$&"$%3"$ +&"",)/ 23 1 )"$ ""(%$) % /;11;/&1(! J<*</&/!-&6 C (!E /;A $$$ $#") EFCNFEEN1;1/;11*** 1*-&6(1;1(!J /&<!/(!1*/ 13 (!1/;1/&1;(!A/&6 311(!J<*J#* /&/6A %%)"$ 31;6EPEFCGA C &*11A E 1(!J<*A I J<113A CDEFCGA %$)%$$") N"$) 01-1>?31/13/&A J O

28 19(42) %%$%2$% CD 6u vi

29 20(42) 44 Dnr $;$23$;G%%"&"<?23 (&)%#"%$3(&G$ % CA /;18J(!J;/&3 EFCGFNFCA EA 8J/&<&*(!3&16<<6 C CMG/&EFCG $$$ $#") 1/;1/;;J/&3(! &;*1!&1!//&; &1A0&*/&1*1!J*1 *;/&EFCG;3(!&;JC CMGA 3(!&;*1!&1A3(! &;!; CGEFCG(!31 /&A %%)"$ 31;6 CEEFCGA -&/&EFCGJ(!J;/&3(! &;*1!&1 CP(EFCNA CD CP(EFCNA CDEFCGA %$)%$$") N"$) #>?31/13/&A

30 21(42) %%$%2$% ;1/&/A 3(!&;A

31 f f l NORRTÄLjE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(42) 45 Dnr %$''3#$23 "#)"$ #$"$) ""$&" #2 $#$#$ 23 % CA /;1<<!;*+/&*(1*1 EMMA EA IA /;1<<13//& 3+/&*(1*1*(!*<< 1/&/&*1/;1;EO <EFCGA ;1&!/;7" ;11(!;61/&7" 11*A $$$ $#") 0/6*1/**1<< 131/;+/&*(1(! 1*(!*<</&6131 *7"<<<!;*(!1/6<</ /&7"<A %%)"$ 31;6EMEFCGA CAF CE(EFCNA 0<</611&7"(!/; ;/;<<*+/&*(1*1 *(!*<< CI 1EFCNA EGA Utdi isbestyrkande

32 23(42) %$)%$$") N"$) >+?31/13/&A 22+?(! ">-+?3A A osl

33 24(42) 46 Dnr ", $ "$)$ = >23!$"." = >$?G<$)23 '$%%$ G<#%? G"%$" %")%3%",) % /;1&*;13/ A %$)%$$") 1>?(!:>?;/& 67"3(!<;3*; 1/!6A H( AAAAAAAAAAA H NDA =

34 STYRELSE ",#")"$"$$,)?G<$)23 '$%%$G<#%G"%$"% P")%3%",)P Bakgrund 713&CDI;3**(!*<<1 36A 3(16;*<;;*3;OF 1*11*6;A ;/1*B T T T //*/&1!**(!*<<13/& 6/61//1*A <</661&*#0A "*;&*;<AAA;<<*;A <;;*3;&61*/&/(!/&/& H11<(!HA <(//;3&1*;13/&1*16 1A T P1<CI &1;W K o m m u n a l a f ö r e s k r i f t e r s o m m e d d e l a s t i l l s k y d d m o t o l ä g e n h e t e r f ö r m ä n n i s k o r s h ä l s a f å r i n t e m e d f ö r a o n ö d i g t t v å n g f ö r a l l m ä n h e t e n e l l e r a n n a n o b e f o g a d in s k r ä n l a t i n g i d e n e n s k ild e s fr ih e t. W;1;1*<;;*/!3 ;A Förslag *61/&6*B C?"H/!6H&*OFF1*1</&7"3A E?"H/!6H&*OFF1*<;3;<6EFF 1*1*<63*&1!6&;&/&*(!*<<A Eftersom detta ärende innebär ifrågasättande av lagligheten för kommunens nuvarande planering är det önskvärt att denna motion behandlas skyndsamt. -&*1/;1<<

35 25(42) 47 Dnr ", B$$"$D$3" = >FF &"G"$) %&"&( 23 3$G' % /;1&*;13/& A %$)%$$") ')!>7?A/A;/&/&; &&(!!11;<A H(AAAAAAAAAAAAAAAH NMA

36 STYRELSE O MOTION Förbättrad snörnining och halkbekämpning Med vintern 2014/2015 i någorlunda färskt minne kan vi konstatera att kommunens gång- och cykelvägar, trottoarer, busshållplatser, gator etc. ibland snöröjdes och halkbekämpades sam m a dag, ibland inte. Även små mängder snö som inte snabbt röjdes bort blev till is på trottoarer. Vi såg också att snövallar ibland låg flera dagar på busshållplatser och trottoarer och frös till där, vilket gjorde det svårt att åka buss med barnvagn, med "dra-maten", med rullstol, med rollator och om man har vissa funktionsnedsättningar. Människor med rörelsenedsättning kunde i värsta fall bli fångna i sirla bostäder vid dålig snöröjning. På Norrtälje kommuns hemsida finns beskrivet hur kommunens snöröjning och halkbekämpning är tänkt att fungera. Där står också att det är kommunen som är ansvarig för detta i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik, med vissa undantag. Vi kan där även läsa att trottoarer hör till de ytor som har lägst prioritet i detta sammanhang, t.o.m. så låg prioritet att kommunen anvisar till trottoarer för snöupplag. Detta medför att gående hänvisas att tillsammans med bilarna ta sig fram på körbanan. Karlskoga kommun menar att det är lättare för en bil än för en barnvagn eller rullator att ta sig fram i 10 cm snö. Därför har Karlskoga kommun infört "jämställd snöröjning", vilket innebär att man först röjer för fotgängare och cyklister. Detta sägs främst gynna kvinnor som oftare än män går och Cyklar. Enligt SVT har detta inspirerat kommunerna Karlstad, Botkyrka, Järfälla och Umeå att även de införa "jämställd snöröjning". Stockholms stad kommer, enligt samma källa, införa "jämställd snöröjning" nästa säsong, och enligt Sveriges Radio har även Huddinge kommun gjort det. Enligt Transportstyrelsen sker bara runt 5 procent av våra resta kilometrar som oskyddade trafikanter (gående, cykel, MC, moped), medan de oskyddade trafikanterna utgjorde hela 38 procent av de omkomna under Risken att dödas per rest kilometer är med andra ord mångdubbelt större som oskyddad trafikant. En "jämställd snöröjning" är därför viktig att införa eftersom det gynnar de som löper storst risk för allvarliga trafikolyckor i tätorterna - t.ex. fotgängare, cyklister, äldre och kvinnor. För många är att gå det enda alternativet som finns för att förflytta sig till sitt mål, hela vägen eller den del av sträckan där kollektivtrafik inte finns. Möjligheten för alla, även gamla, att ta en promenad ska inte begränsas av att utrymmet där man går är fullt av snö och is. Att gå är dessutom miljövänligt, det minskar slitaget på bilvägar, det minskar antalet fall - och halkolyckor samt bidrar till att medborgare kan arbeta och gå i skolan i stället för att vara sjukskrivna. Den vanligaste skadan bland dem som sökt upp en akutmottagning efter en halkolycka är en fraktur, enligt statistik som redovisas av "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" (MSB; faktablad daterat ). Olyckan sker ofta i närheten av bostaden, på gångvägar och trottoarer. Enligt SKL kostar vård och produktionsbortfall till följd av halkolyckorna 4 gånger mer än vinterväghållningen, därför vill SKL att kommunerna ska tänka om när man planerar snöröjningen. En prioriterad snöröjning och halkbekämpning på busshållplatserna främjar dessutom resande med kollektiytrafikjjå f er kan lämna bilen hemma, även det bra för miljön. Som insändarskribenten "En fotgängare" skriver i Norrtelje Tidning den 24 februari "man ska inte behöva oroa sig för att slå jhjäl sig när man ska ta sig till. skolan eller jobbet".

37 Vi föreslår att Norrtälje kommun tillämpar "jämlik snöröjning och halkbekämpning" vilket in n e b ä r att kommunens gång- och cykelvägar, trottoarer och busshållplatser i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik snöröjs och halkbekämpas innan motsvarande görs på de gator i tätorterna kommunen ansvarar för. Norrtälje Vänsterpartiet Éatarina Wahlgren Christina Hamnö Johannes Folkesson Änastasia Swärd Ingela Brinkefeidt

38 26(42) 48 Dnr ", B$$"$D$3"= >&#"%< $#G$" 23 $%&(3$%(#$$% ',%"% %$)%%"$%'"?23")%$$") F;F G%%"2< % /;1&*;13/& A %$)%$$") ')!>7?;/&&*3*(! &!;*<6;1;<(! /;AJA(31A H(AAAAAAAAAAAH NOA

39 Motion till kommunfullmäktige Norrtälje stad har ett nytt badhus som lockar många barn och unga. Det är beläget alldeles intill Sportcentrum med inomhushall, ishall, konstgräsplan, gräsplaner, utomhusis, friidrottsarena mm. I området har även Friskis och Svettis lokaler. Det är med andra ord ett område som drar till sig mycket människor, inte minst barn och unga från hela kommunen, men kanske främst från Norrtälje stad. Hur tar sig dessa barn och ungdomar till dessa anläggningar för att träna och spela? Kommer de från Kvisthamra eller Flygfältet har de möjfigheter att gå eller cykla, men kommer de från andra delar av staden är det svårt och kräver nästan att det finns en vuxen som kan skjutsa dem dit i bil. Det går inga bussar förbi dessa anläggningar och det finns inga säkra cykelvägar. När cykelplan för Norrtälje stad antogs för ett antal år sedan påpekades det att cykelvägar främst skulle byggas ut för att skapa säkra cykelvägar till och från skolor. Det är bra, men en svår ingång då många barn idag inte går i den skola som ligger närmast hemmet. För att barn och unga ska kunna ta sig säkert fram på cykel krävs bra cykelbanor i hela staden. För att de fina sport- och fritidsanläggningarna i staden ska kunna användas av alla barn och ungdomar, oavsett föräldrars förmåga att skjutsa dem till och från aktiviteter vill vi att: Möjligheten för barn/unga att själva ta sig på ett säkert sätt till stadens stora sportoch fritidsanläggningar med t ex buss eller cykel ses över. Översynen leder till konkreta åtgärder. LSH.

40 27(42) 49 Dnr ",)"% +"$%% => 23!" ")%"&=>$,)$""$"%G<", ) +$"F)F %$%%Q % /;1&*;13/& A %$)%$$") "-> 22+?(!;&> 22+?;/& 636-1(! 5A H(AAAAAAAAAAAAAAAAH NPA \ip

41 MOTION MOTION angående integrera turistbyrån med Fakoriet fd Roslagsmuset Roslagens Oberoende Parti (ROOP) lägger härmed följande motion, ställd till kommunstyrelsen alt kultur o fritidsnämnden Med anledning av turistbyråns nuvarande plats som vi anser ligger helt fel. ROOP föreslår därför att faktorihuset fd Roslagsmuseets renovering slutförs snarast och att en om och tillbyggnad av fastigheten ger Turistbyrån en mer framträdande och lättillgänglig besöksplats samt att externa verksamheter såsom Cafe utställningar konsthantverk mm kan tillsammans med Turistbyrån rymmas i fastigheten. Med anledning av detta vill ROOP Att resurser omgående avsätts så att Faktoriet fd Roslagsmuset kan öppnas med en integrerad turistbyrå. För Roslagens Oberoende Parti (ROOP) Anders Fransson Irene Brändström

42 28(42) 50 Dnr ", (-$%% => RGS?2""$# %#"%$3 % /;1&*;13/& A %$)%$$") >?;/&9(/* 1*1!A H( AAAAAAAAAAAA H GF 4 å

43 STYRELSE moderaterna Diarianr liarienr » 2 5 ' Motion till Kommunfullmäktige angående Hbtq-certfiering av kommunens verksamhet Det är av stor vikt att alla känner sig inkluderade och välkomna i Norrtälje kommun, oavsett sexuell läggning, köns uttryck eller könsidentitet. Vidare har kommunen ansvar som arbetsgivare att säkerställa att hbtq-personer* som arbetar inom våra verksamheter har en trygg och säker arbetsplats. Våra anställda måste ha ett respektfullt bemötande mot alla de möter och få möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med frågor som rör likabehandling, diskriminering och fördomar. Under det senaste åren har situationen för hbtq-personer som bor, jobbar, går i skolan och besöker Norrtälje kommun lyfts på olika sätt och inför valet uttrycktes ett brett politiskt stöd för att hbtqcertifiera kommunens verksamhet. Att certifiera kommunen skulle innebära en stor kunskapshöjning men också synliggöra vår förbättrade kompetens i likabehandling, vi får ett kvitto på att vi genomfört ett systematiskt arbete. För närvarande finns det inte någon kommun som har certifierat hela sin verksamhet och Norrtälje Kommun skulle alltså kunna bli först i landet med detta. *Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner Därför föreslår vi: Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att hbtq-certifiera all verksamhet inom Norrtälje kommun Norrtälje den 25 mars 2015 Johnny Petterson Kjell Jansson Antagen som (M)-gruppmotion den 25 mars 2015

44 29(42) 51. Dnr !"'$", $%R => $",) "-$%% =B>&"%( $#$ % % /;1</6**; ;A %$)%$$") >?;1/;11;/& <16>'?/&;* 11A H( AAAAAAAAAAA H GCA %%$%2$% 6

45 In te rp e lla tio n till B erit Jansson ang. fö rsä ljnin g av kom m unal skog Berit Jansson var nyligen u te i N o rrte lje Tidning och sa a tt nu ska kom m unen utreda u tfö rsä ljn in g av kom m unens skogsinnehav. Det var en vändning som fö rvå n a r i fö rh å lln in g sätt. Tidigare har C e n te rp a rtie t d e kla re ra t to ta lt m otstå n d till fö rsä ljnin g av kom m unens skogsinnehav. M ina frågor: 1. Vad gör a tt B erit Jansson ä n d ra t sig och n u m e r vill sälja skog? 2. Ä r orsaken a tt B erit Jansson vill stärka ekonom in i kom m unen? 3. K om m er skogen a tt säljas via m äklare till högstbjudande? 2I i

46 31NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(42) 52 Dnr !"'$", $ "$)$ = >23!$"." = > %<"%%")&"$) %$ $#'$"23 " $#%,) % /;1</6** 1/;1;;A %$)%$$") 1>?(!:>?; 1/;11;/&< 13/&*<(!1* 6A H<(AAAAAAAAAAAH GEA %%$%2$% 3/&

47 STYRELSE Diaiienf Ar färépiantetsciai.!"'$ %<"%%")&"$) 7!*</&1<6/;;A 61;* <3!6;1/&1/ CEA!;* /6*13/&B C?,&161*<!;<6K E?,6//61<&1;* <6K I?716;/&1</&1* *</&11/&1/K -&*1 J TV* %

48 t u NORRTALjE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(42) 53 Dnr !"'$", B3"%$R$& = > K %<"%%")&"$)$,)%$"(GG&" )$"$ /523 /6," ""( % /;1<!;*A %$)%$$") '!&>7?;1/;11; /&<13/&6 /& CD(! CP6;1A H<(AAAAAAAAAAAAAAAH GIA 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAA H GIA 22+?(!>'?3 A

49 STYRELSE " 2 7 Enligt artikel i Norrtelje Tidning den 27 februari har Norrtälje kommun hittills kunnat erbjuda 32 sommarjobb till ungdomarna i kommunen. Det betyder att någon förbättring inte skett sedan förra året. Samtidigt är behovet betydligt s t ö r r e än så. Det är en alldeles för låg ambition att försöka skaffa fram fler jobb till nästa sommar. I en artikel i DN idag säger Stockholms arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren (Sj, "Vi vet hur viktigt det är att få den första raden på sitt CV och hur man växer som person, när man tjänar egna pengar. För vissa ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet över huvud taget." I Stockholm erbjuds i sommar ungdomar mellan 16 och 19 år sommarjobb. Den rödgrönrosa majoriteten satsar 13,1 miljoner på detta. Om Norrtälje gjorde motsvarande satsning per invånare skulle man erbjuda ungdomarna i kommunen 425 sommarjobb. I Nynäshamn garanterar kommunen sedan 2008 alla ungdomar mellan 16 och 19 år tre veckors sommarjobb satsade man 3,5 miljoner på detta. Nynäshamns kommuns erbjudande till ungdomarna fungerar tack vare ett nära samarbete med det privata näringslivet. Av de drygt 600 jobben finns 40 procent inom det privata näringslivet och 60 procent inom den kommunala verksamheten. "Väldigt många ungdomar står utan jobb i dag. De som sommarjobbar får in en fot i arbetslivet och viktiga heit egna kontakter, oavsett föräldrarnas nätverk. Samtidigt tjänar ungdomarna egna pengar och får ett arbetsintyg som är viktigt både på kort och lång sikt" säger Liselott Vahermägi (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, på Nynäshamns kommuns hemsida. Med anledning av ovanstående frågar jag: Vad vet kommunen om behovet av sommarjobb? ffur ser kommunalrådet på möjligheterna att samarbeta med det privata näringslivet, när det gäller att skaffa fram fler sommarjobb? Vad kan kommunen göra för att skaffa fram fler jobb redan till sommaren 2015? Hur mycket pengar är kommunen beredd att satsa för att kunna erbjuda våra ungdomar sommarjobb? Norrtälie Christina Hamnö, Vänsterpartiet

50 EFCGFIIF NORRTÄLJE STYRELSE Diarienr 'ffiarisplafl&sscjffl J #$"',"'$",B3"%$R$&= >$,) %$"(GG&")$"$ /5?/6," '!&>7?!;<6 ;1A Fråga: 7*1!**K *!*;3&;<A Fråga: 16<6&!<* ;*;;1////A Svar: 3(1A Fråga: 711&/1////EFCGK Svar: Fråga: 3(1<;1/1*6 K Svar: 1/(!A/;1(! 7+/&EFCD!&A 01-1>? 3/& Box 800, Norrtälje!!C Estunavägen E ? D norrtalje.se C! ! W

51 A 32(42) 54 Dnr !"'$",)"% +"$%% => %<"%%")&"$)# $%G% %$ % /;1</6** 1/;1;;A %$)%$$") "-> 22+?;1/;11; /&<13/&* A H<(AAAAAAAAAAAH GNA %%$%2$% 3/&

52 !"'$ norhtaue kommunstyrelse Med anledning av att man nu påbörjar rivningen av silona i hamnområdet: Därför vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Ulrika Falk Har man gjort någon undersökning av om det finns asbets i materialet i silona? Det bör väl komma till kommunens kännedom i så fall. Ansvaret delas mellan Lantmännen och kommunens tekniska förvaltning, men vems blir kostnaden? undrar Anders Fransson gruppledare ROOP

53 D! 33(42) 55 Dnr !"'$", B3"%$ R$&= > $K ",)!") $),")"&"$&"G"$ C? "$"$% #%%$ % /;1</6** 1/;1;;A %$)%$$") '!&>7?;1/;11; /&<16#>+?6; /&/&;40*A H<( AAAAAAAAAAAA H GGA %%$%2$% 6#

54 2015 =03" 2 7 I Interpeffation till kommunalrådet Ingrid Landin Kvinnorna och männen som vi dagligen ser när vi handlar på ICA Flygfyren, på Coop eller på Systembolaget, på knä och med utsträckta händer visar oss den skriande fattigdomen på U:s bakgård. Vänsterpartiet anser att det behövs en kraftfull politik för välfärd och mot diskriminering i samtliga EU~fänder och i synnerhet i Rumänien för att förbättra situationen för EUmigranterna. Men vi kan inte frånsäga oss vårt ansvar att samtidigt se till att de människor som vistas i Sverige kan göra det under värdiga former utan att svälta och frysa på våra gator och leva i misär i kåkstäder. I Sverige är det på kommunnivå som de största insatserna behöver göras. Vänsterpartiet har i vårbudgetmotion till riksdagen öronmärkt pengar, 210 miljoner, för att stödja kommunerna i deras arbete med att hjälpa de romer som kommer hit. Det kan handla om att förbättra deras boendesituation, om att erbjuda skola och förskola till barnen, om att öppna upp center där den som behöver kan få råd och stöd. När det gäller sjukvård är vår utgångspunkt att vård ska ges efter behov och att staten står för den kostnaden. I Norrtälje är det många som engagerar sig i EU-migranternas situation, öet är vällovligt men långt ifrån tillräckligt. K o m m u n e n h a r det yttersta ansvaret för de som vistas här. Därför ser vi i Vänsterpartiet det som angeläget att kommunen snabbt ordnar fram en lokal centralt i Norrtälje. Denna lokal ska fungera som värmesfuga dagtid med möjligheter att laga mat, duscha och tvätta kläder. Lokalen skulle kunna fungera som bas för ofika frivifligorganisationers hjälparbete. Den skulle också underlätta möten mellan EUmigranterna och Norrtäljeborna. Några timmar i veckan bör det därför finnas tillgång till tolk i lokalen på de språk som U-migranterna talar. En sådan lokal innebär förstås ingen långsiktig lösning på EU-migranternas situation. Men situationen som den ser ut nu är akut och något måste göras för att stödja EU-migranterna. Man ska inte underskatta betydelsen av att engagerade Norrtäfjebor och romer från södra Europa under anständiga former får möjlighet att samtala med varandra om sina respektive erfarenheter. Kanske några romer återvänder till sitt hemland med stärkt självkänsla och med mer kunskap om sina demokratiska rättigheter. Tillsammans kan de då ställa krav på att få sin rättmätiga del av de sociala fonder, som deras hemland har tillgång till genöm EU. Med hänvisning till ovanstående vill vi ställa följande frågor till kommunalrådet: V ilk a å tg ä rd e r a v s e r k o m m u n a lr å d e t a tt v id ta f o r a tt fö r b ä ttra E U -m ig ra n te rn a s liv s s itu a tio n? V ilk a å tg ä rd e r a v s e r k o m m u n a lr å d e t a tt v id ta f ö r a tt k o m m u n e n s s k a u p p fy lla s itt a n s v a r g e n te m o t E U - m ig r a n te m a e n lig t s o c ia ltjä n s tla g e n? Änastasia Swärd (V)

55 34(42) 56 Dnr ",$", B$$"$D$3" = > %<"%% ")&"$) C"$ +$?""))$%$%$) %,$ G$)3%,"%"',$"&",)A 2<%"23 G$"H % /;1/6!;*A %$)%$$") ')!>7?;1/;11; A H-6( AAAAAAAAAAAA H GDA 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAAAAA H GDA ')!>7?3A

56 fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrika falk I augusti 2014 invigdes Norrtälje nya badhus, som också blivit belönat som ett av 2014 års bästa byggen i landet. Badhuspersonalen vittnar om att de aldrig tidigare sålt så många årskori och badhus besöks frekvent av barn, unga, vuxna och äldre som alla hittar sin nisch i det stora och mångsidiga badet. Nu har det gått över ett halvår sedan invigningen och som tur är så är den mörka säsongen av året snart slut. Det är nämligen en eländig, kurvig liten väg som leder besökarna upp till det ståtliga badhuset. Den är dåligt upplyst, det finns inga utrymmen förgående och cyklister och det saknas också utrymme för två bilar att mötas samtidigt som de håller sig på den asfalterade delen av vägen. Det är ren tur att ingen allvarlig olycka hittills skett då många barn och unga tar sig dit på egen hand. Min fråga är: När är det dags att se till att det ståtliga badhuset får en säker påfart för gående, cyklister och bilar?

57 NORRTAL] E EFCGFIIF NORRTÄLJE STYRELSE " 3 0 Diarienr i 5-3 n Diarfepönbeäéjm. w a #$"',",$",B$$"$D$3" = >$,)',$" ""( G$)3% Fråga: (31(!K Svar: 83*;/&/6;//6 3*3!A</&!3 n ^ 01-1>? 3/&. Box 800, Norrtälje Estunavägen 14!!C E ? kom m norrtalje.se D norrtalje.se C! ! (A CN %?

58 35(42) 57 Dnr )" $#)$"#$ $#3#)$ %$% '$"G$ % /;1!* <1(! 6;EFCO*;//8&!>?A $$$ $#") +6*/&6*,&+>?*!* <1(!;EFCO*1/;1 ; CD/EFCGA,&+>?!!!6&!<<A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% <1 //8&!,&+ 4 u l l 6 V

59 36(42) 58 Dnr $%-3$%% =>A $#%%$#'')"$% )$ % CA /;1*1!>?; EA 3;1/&(1;!;3A $$$$#") 1!>?*;1*EFCGFIFI<< 1/;1A %%$%2$% #;3 1! +"#&

60 37(42) 59 Dnr %"<) =>$#%%$#'')"$% "#%"%$$$"#%" ""( $"#,")%%%23 +% R% R$%$# % /;1 CA EA IA *#"3>?;A 7;.+>?1*A 7;.+>?1*; *6/A NA 7;.+>?1*-1 *1A $$$ $#") #"3>?*;1*EFCGFICD(!EFCGFIEN *6/(!-1*1A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% #"3.+ ;*6/ -1*1 +"#& t i. / (K i S t L

61 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(42) 60 Dnr B$"$-$%% =B>A $#%%$#'')"$% )$ G)%) % /;1*'>'?;A %$)%$$") '>'?*;1*EFCGFICD<< ;A %%$%2$% 0; ' +"#& Juslerandes sign

62 NORRTAL] E 39(42) 61 Dnr $")3 = >A$#%%$#'')"$%"%$" % CA EA /;1* (!8!>?;A 3;1/&*1;!;3 $$$ $#") (!8!>?*;1*EFCGFIEI<<; 1/;1A %%$%2$% #;3 (!8!

63 40(42) 62 Dnr $(TG" $ =>A $#%%$#'')"$% "%$" %(#,")%?23 %"%) % /;1 CA EA *.+>?;A 7;##&>?;1*6(! ;A $$$ $#").+>?*;1*EFCGFIIF<< ;1*6(!;A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% 1*6(!;.+ ##& +"#&

64 41(42) 63 Dnr %$$ =>A $#%%$#'')"$ %"%$" G)%) % /;1 CA EA *,/+>?;A 7;-<>?;; $$$ $#"),/+>?*;1*EFCGFIIF<<; ;A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% 0;,/+ -< +"#&

65 42(42) 64 ))$) (!;! *<EFCG/61* **1<< ;; CGIEF FFM CNCOOM FFM ' CNPOM MGE *<<*(1*1;#<IC ( EFCN *<<*(1*1;#<IC ( EFCN CGEC CCE #;3(1!;X/&**CF 1<E *>CPPFBCCNN? CGCP CFE 3;/&*1; 1/;1 /<;16EFCN/&1

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-09-26 1(76) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-20.55 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Socialt utsatta EUmedborgare

Socialt utsatta EUmedborgare Sociala Resursförvaltningen Socialt utsatta EUmedborgare i Malmö - deras situation och behov 2014-08-07 Pernilla Edlund Stina Jensen Anne-Lie Lindell Uppsökarverksamheten för Vuxna Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE Linköpings kommun Författare Erik Olsson Projektledare Robert Wenemark 18 februari 2015 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Utveckling Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Slagsta strand s resurser Närhet TTill illl Sto tockho llm lyser bland de övriga gästgivaregårdarna som nordstjärnan på himlafästet.

Läs mer

Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner

Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner 1 Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner IMH har ställt följande fråga till alla partier med representation i kommun/stadsfullmäktige

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping 11 22 Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping Under våren 2011 lämnade fullmäktigeledamoten Ingemar Sleman sin plats på grund av flytt, och blev ersatt av Daniel Bergsten som var första

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

25 September 2014 protokoll

25 September 2014 protokoll 25 September 2014 protokoll Tid och plats Omfattning 115 126 17.00 17.58 Fullmäktigehuset Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Björn Bergquist (M), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 18 Medborgarbudget April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget.

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer