Britt-Marie Bohlin, sekreterare Mikael Forssander, sekreterare. Margareta Lundgren (S) och Irene Solberg Ruhn (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Britt-Marie Bohlin, sekreterare Mikael Forssander, sekreterare. Margareta Lundgren (S) och Irene Solberg Ruhn (M)"

Transkript

1 1(42) Plats och tid Norrtälje Sportcentrum, kl Beslutande Enligt förteckning på sidan 2-4 Övriga närvarande Britt-Marie Bohlin, sekreterare Mikael Forssander, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Margareta Lundgren (S) och Irene Solberg Ruhn (M) Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 7 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Britt-Marie Bohlin Paragrafer Ordförande Justerare & Irene Solberg Ruhn! Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kommunfullmäktige Datum då anslaget tas ned Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret Underskrift Britt-Marie Bohlin

2 2(42) "#$"%$"&%%'" ""( "#$"$)* +",#$"$)*+ -$ ( -$ ( -$ ( (%&"$)*(./0$#$"%! "#$% ##& '(& " )& *& +# ',! ' & ' -+.)/ " #1 - ( C h r i s t i n a P e t t e r s s o n ) # 4%!!5 & 6 ')! 7 '!& 7 # + - ( A n d r e a s H a g s t e d t ) ) + " # 83,& 4 å

3 3(42) " $#$"% 9* &- "8 ' "2 ' 83#9* ' " -+ "1*( % 1 1! - ( C o n n y A n d e r s s o n ) #* "/ +!!-1 7 )%5 +! # - ( K a r l - G ö r a n E d b e r g ) : ;& 22+ /0$2310$#$"% $1 - " )5 1& - #<<49 =!3!3+ ' ' 4( ' 8<< ' #! -+ - ()

4 4(42),&) 6 '!+ 8 ( K r i s t i a n K r a s s m a n ) '3" 8 ( N i k l a s J o h a n s s o n ) 4!& " - '!4 # "#5 %## - "!%(!"9* "$; 7 1/ 7 +# + - " + 8 ( I n g r i d L a n d i n ) 2* -,&4 8 ( S u s a n n e L j u n g g r e n ) (!8! -! 22+,# )$&" "#$"$) 45 +",#$"$) 4 "*6 "*6 "*6 "%$" "#$"$) 1/ +",#$"$) 6 (%&"$) 7 "*6 "*6 "*6 )$&"23"%$" "#$"$) 88 +",#$"$) /7 (%&"$) 7 "*6 "*6 "*6 it osl

5 5(42) ")%$ 34 - Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering Information från kommunstyrelsen Dnr Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande ang avsiktsförklaringen från styrande minoriteten Dnr Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande om öppettider i kommunhuset Dnr Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande om boende för ensamkommande flyktingbarn i Nysättrahemmet Dnr Besvarande av interpellation från Johannes Folkesson (V) till kommunalrådet Ulrika Falk (S) angående användningen av pyrotekniska varor i detaljplanelagt område i Norrtälje kommun Dnr Besvarande av fråga från Johannes Folkesson (V) till kommunstyrelsens ordförande med anledning av polisens omorganisation Dnr Ändring av bolagsordningar för Norrtälje Tak & Fasad AB samt Smeden 1 AB Dnr Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr Godkännande av mark och exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr Taxa och taxebestämmelser för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Dnr Beslut att upphäva och revidera nuvarande Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Dnr Motion från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) ang VAutbyggnad och planmässiga bygglovsbegränsningar inom kommunens fritidshusområden Dnr

6 6(42) Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om förbättrad snöröjning och halkbekämpning Dnr Motion från Catarina Wahlgren (V) om översyn av barn och ungas möjlighet att själva ta sig på ett säkert sätt till stadens stora sport- och fritidsanläggningar med t.ex. buss eller cykel Dnr Motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) angående att integrera turistbyrån med Faktoriet f.d. Roslagsmuséet Dnr Motion från Kjell Jansson (M) om Hbtq-certifiering av kommunens verksamhet Dnr Interpellation från Mats Hultin (M) till kommunalrådet Berit Jansson (C) om försäljning av kommunal skog Dnr Interpellation från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) till kommunstyrelsens ordförande om insamling av pengar och kontroll av tillstånd Dnr Interpellation från Christina Hamnö (V) till kommunstyrelsens ordförande angående sommarjobb för ungdomar mellan 16 och 19 år i Norrtälje kommun Dnr Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande om eventuell asbest i silona Dnr Interpellation från Christina Hamnö (V) till kommunalrådet Ingrid Landin om åtgärder för att förbättra EU-migranternas livssituation Dnr Fråga från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk - När är det dags att se till att det ståtliga badhuset får en säker påfart för gående, cyklister och bilar? Dnr Ändring av tidigare val av huvudman i Roslagens Sparbank Dnr Niklas Johansson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Dnr Louise Angleryd (M) avsägelse av uppdrag som kommunrevisor samt lekmannarevisor i Norrtälje Naturvårdsstiftelse och Folkets Hus i Hallstavik Dnr Carina Jansson (C), avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden : %;

7 7(42) 61 Dnr Richard Thil (SD), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Dnr Maj Åberg Palm (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i sjukvårds- och omsorgsnämnden Dnr Gustaf Palm (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden Meddelanden...42

8 8(42) 34 $ $#(%"% 23$#$)(%" % /;1#>?(!!>?/&<1 $$$$#") (1;1/;1 1(!1&&*;/;1 *1/;1A / <t!i lr L

9 NORRTÄL]E 9(42) 35!"$", %<"% 3/&01-1>?/ 4 i t R #

10 10(42) 36 Dnr %#$"$)$#"'$", (-$%% => %<"%%")&"$)$$#%%&"$" ", %<"$) " % /;1<!;*A $$$ $#") >?;1/;11;* ; 13/&6*1/&1/63 A H<(AAAAAAAAAAAH IDA %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAA H IDA >?(!"-> 22+?3A CE

11 <3/& "*1/&1/63A *1/&1;*</6*;J;*A 0(1<</;*1/6A8(! *1/6/&*;J(!3/;1<;1; 11;*1!311A /6;B CA +6*1;1*(1;*K EA L6;1(!1<K IA L6/6/6111<*;J ;*K >? ; EEEFCG

12 " iarienr #$"',"'$", (-$%% =>$,)) '%$ $#%%&"$" =A BA '> >?!;<6; 1/&*;J;*A Fråga: +6*1;1*(1;*K Svar: -*;J/&&*11/*;/;A 11</&;/& <&1<*;J/31<(!/11< *<61*6/&;/&/*;J/&A Fråga: L6;1(!1<K Svar: A ;6*!***/ 1/A!3///& &1/3A Fråga: L6/6/6111<*;J ;*K Svar: "&;1*1; *;J&!/&;*A;/6/& *;!&*1;*1A. Box 800, Norrtälje Estunavägen 14!!C E ?. D norrtalje.se C! !

13 11(42) 37 Dnr %#$"$)$#"'$", (-$%% => %<"%%")&"$)&'')" 3% % /;1<!;*A $$$ $#") >?;1/;11;* ; 13/&&<<1!A H<(AAAAAAAAAAAH IMA %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAAAAA H IMA >?3A

14 !"'$ %<"%% ")&"$)$F &'')" 3%F NORRTÄLJE STYRELSE 2015 " )$ %$#19/7 3$"))$%$3%% "2' 3$"%$&'')"$F-$%"$#$"', $ )"$""', %"#2#,"$ #,$"F 3$"2$0 6999#,$"% $"G%')$" &#"$ )$"$#% 3$"%#,"$3$ 3 $# ))$" G""$ $("$#)"# &$)&'')" "2' 23 ', &"$,"#%$#$"$&$3&"#,"$ #,$"F $ ","0 /F#%") $&$ &'')"$ "2'"$ " <2") $)") "3&"#,"$ #,$"H 1F ") $%$ &'')"$ ',#,"$,"#%%$"H (-$%% =>

15 EFCGFIEG NORRTÄLJE STVTtEL* T 15 Ts-m 7?i #$"', "'$ ", (-$%% =>&'')"!;<6&<< 1!(!6*A Fråga: "*&1&<<(<3(1;1; ;!/&*6*6K Svar: 411!!6313;//1A ;!<1!&*(*6A;*/& 1**(1/611!;<(!*A ;!(!*(3A/&;*/&11!;<*;!;<<6;;A 7EFCG&*&<<(!;3!&/&3<1 6 &<<;3*//6A"**1;*1*/J (!; /*6!*A C &<<61AFOAFFCPAFFA Fråga: 1&<<<6*66*K /&. +? C! Box 800, Norrtälje Estunavägen !!C +E D! norrtalje.se

16 12(42) 38 Dnr %#$"$)$#"'$", I"J=> %2$)%")&"$) G)&"%$K $)<G$" <%"$3 % /;1;*< ;;6(;/&;;*A $$$ $#") "#$%>?;1/;11;* (;/&/&1/31 3;!A H<(AAAAAAAAAAAH IOA 4 #E

17 C *C Interpellation till Socialnämndens ordförande Vi kunde för en tid sedan läsa i Norrtelje Tidning att kommunen beslut fattats att kommunen skall starta boende för ensamkommande flyktingbarn i egen regi i gamla Nysättrahemmet. Detta innan formellt beslut fattats i nämnden. Fråga: Tycker Socialnämndens ordförande att beslut fattats i god demokratisk ordning? Norrtälje Kommun är delägare i "Vårljus" som driver ett boende för ensamkommande flyktingbarn på Väddö. Fråga: Ser Socialnämndens ordförande några moraliska bekymmer att konkurrera med sig själv och det utan upphandling där kommunens andra aktörer ges en chans/möjlighet att utföra tjänsten? När beslut fattades i nämnden kom en kalkyl på kostnader och intäkter på bordet först efter kritik från oppositionen. Där fanns dock ingen riskanalys och ingen kalkyl för kostnader för eventuella anpassningar av lokalerna. Fråga: Kommer Socialnämndens ordförande se till att en mer fullödig kalkyl kommer Socialnämnden till handa? Om inte, varför? Ann Lewerentz, M 2:e vice ordförande Socialnämnden 4 i!b/bbq(q<(;/&rgfefpa! EFCGFEFP

18 13(42) 39 Dnr %#$"$)$#"'$",-3$% +%% = > $",) C"$ +$=> $,)$#)K $#'<"%$#$"" )$('$$",) ""( % /;1<!;*A $$$ $#")!-1>7?;1/;11;* ; 13/&6*;*<311 *<6A H<( AAAAAAAA H IP %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*(AAAAAAAAAAAAAAAH IPA!-1>7?(!')!>7?3A

19 19/4?91? B Interpellation 6 Ulrika -1>? Användningen av pyrotekniska varor i detaljplanelagt område i Norrtälje kommun. I Ordningslagen (SFS 1993:1 617) finns det lagrum som tillåter kommuner att ha ordningsföreskrifter. Ordningslagen stadgar också att brott mot ordningsföreskrifterna kan bestraffas med böter. Ett av alla de områden, där ordningsföreskrifter kan utfärdas, är det gällande användandet av pyrotekniska Norrtälje kommun har en ordningsstadga som ursprungligen är från Ben reviderades genom ett beslut Enligt denna ordningsstadga finns det två platser i vår stora kommun, där det är förbjudet att använda pyrotekniska varor. Bägge dessa platser finns i Norrtälje stad. Den 21 februari 2011 lämnade Kristian Krassman (S) in en motion med förslaget att kommunen ska utreda, om fler platser i vår kommun, av hänsyn till människor och djur, bör beläggas med förbud mot användande av pyrotekniska varor. Denna motion föranledde ingen åtgärd och ansågs av den dåvarande borgerliga majoriteten som besvarad enligt protokoll från kommunfullmäktige , 203. Fyrverkerier är en plåga för många av våra närmaste vänner djuren. Vi har de senaste veckorna kunnat följa sökandet efter hästen Helge som i panik flydde från sitt hem på nyårsnatten. Vid Färsna gård, alldeles i utkanten av Norrtälje stad, samlades djurvänner för att lugna de uppskrämda djuren, då raketer sköts endast 20 meter från gården. Andra djurägare valde att resa bort (t.ex. finns vid Arlanda en fristad för skotträdda djur under nyår) eller att droga sina fyrfota vännerför att de skulle klara av nyårsnatten. I flera länder, t ex Australien, är det förbjudet med fyrverkerier. Undertecknad vill med Fullmäktiges tillstånd fråga kommunalrådet: Hur tänker kommunalrådet kring att förändra i kommunens ordningsföreskrifter, i syfte att göra nyårsnatten mindre plågsam för vilda och tama djur i vår närhet? Rimbo den DD/MM 2015 Johannes Folkesson (V)

20 NORRTAL] E N0RRTÄLJEK5MMUNS1n;RELS? Diarienr L Z : / f / d Ä #$"',"'$",-3$% +%% = > $,)$#) $#'<"%$#$"" )$('$$",)!-1!;<6<1 6A -6B 3/&36<6/*(!*6;!K *B 2/&1/!&*&*(!3/&/ A 01-1>? 3/& Box 800, Norrtälje. + Estunavägen ? C! !!C +E D! norrtalje.se

21 14(42) 40 Dnr %#$"$)$#",$",-3$% +%% = > %<"%%")&"$))$)$# '%%"$%$ % /;1/6!;*A $$$ $#")!-1>7?;1/;11;* ; /&*<A H-6( AAAAAAAAAAAA H NFA %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAA H ">-+?(!>'?3A

22 STYRELSE 2015?91L1 J -6 kom m unalrådet 01-1>? med av + omorganisation Den 22 januari har Norrtelje tidning uppgiften att Polisnärvaron i Rimbo i samband med omorganisationen till en riksgemensam myndighet är hotad. Polisen har e tt flertal av perioder med frånvaro i Rimbo som på grund av sin geografiska belägenhet med många vägar till/från orten borde vara prioriterat att närvara vid. Somliga tider på dygnet är till och med närvaron i hela vår kommun så låg att hjälpsökande till larmnumret 112 blir hänvisade till poliser ankommande från Täby. Enligt de kontakter jag tagit är det kommunens sak att i kontakt med regionstyrelsen för Polisen klargöra närmare vilko rfö r närvaro i kommunen. Undertecknad undrar därför följande: Vilka åtgärder är kommunalrådet/samverkansstyret beredda till om närvaron av Polis ute i vår kommun är hotad? Rimbo den 29/ Johannes Folkesson, V

23 EFCGFIED NORRTÄLJE STYRELSE ptataje, 15 idianepiai^^^t /Ö-/XZI j<?3 #$"',",$",-3$% +%% = >)$) $#'%%"$%$ Frågan lyder: T 716;;16*13 ;**<*61;!K Mitt svar: &11;*(!1;*6/&; ;A ;!*/61<83; ;31A;&*3<6 *<6;<3!**<<6 A"1<(/1<6(!!< 3&//6*6*1 1<A 71**/&*(1/&;1;;**< /&/&*61*6<3!*<6; A CM<1;///<6(!/ (!//& 11*/&;1;*A 01-1>? 3/& Box 800, Norrtälje!!C Estunavägen ? C! E D! norrtalje.se

24 15(42) 41 Dnr )"$#G$%")$"&"""($M+$%$) %$) / % 3/&61/;1B CA EA /;11;/&/&; 81U-" /;11;/&/&C "A $$$ $#") -&/66!**(1*;!!;1 /&*;**6/!!A<1* /&6;/&<11A %%)"$ 31;6ENEFCGA -&/&;81U-"A -&/& C"A CO/EFCGA %$)%$$") N"$) 01-1>?31/13/&A %%$%2$% ;1/&/ V 4 Utdraopbestyrkande

25 16(42) 42 Dnr $('$&"$%3"$ +&"",)/ 231 )"$ ""(%$) % /;1 </&/!-&6C +(!3A "%$2$" ')!>7?;<1(1/& 3B 77;<<*<63/!3;; A71(1<!6/&16 */&6J ("/&*/& 36A $$$ $#") +3/;1</&;/&**/ 6/&;6;A-&3&* /!/*63IFF;!A<! 1< CF(EFCN(! CNEFCG (!!*;<66 CD(!O EFCNA %%)"$ 31;6EPEFCGA +1;EPEFCGA +1*EPEFCGA,16EPEFCGA 6& CD1EFCNA CO/ EFCGA Iragsbestyrkande

26 17(42) %$)%$$") N"$) 13/&A ')!>7?3(!;<1(1A )>+?3A %%$%2$% +(!*(1/A*AA #;3 :*& UidraoSbestyrkande T

27 t u NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(42) 43 Dnr )$)$#$"23 ;'$"%$#$ $% )$('$&"$%3"$ +&"",)/ 23 1 )"$ ""(%$) % /;11;/&1(! J<*</&/!-&6 C (!E /;A $$$ $#") EFCNFEEN1;1/;11*** 1*-&6(1;1(!J /&<!/(!1*/ 13 (!1/;1/&1;(!A/&6 311(!J<*J#* /&/6A %%)"$ 31;6EPEFCGA C &*11A E 1(!J<*A I J<113A CDEFCGA %$)%$$") N"$) 01-1>?31/13/&A J O

28 19(42) %%$%2$% CD 6u vi

29 20(42) 44 Dnr $;$23$;G%%"&"<?23 (&)%#"%$3(&G$ % CA /;18J(!J;/&3 EFCGFNFCA EA 8J/&<&*(!3&16<<6 C CMG/&EFCG $$$ $#") 1/;1/;;J/&3(! &;*1!&1!//&; &1A0&*/&1*1!J*1 *;/&EFCG;3(!&;JC CMGA 3(!&;*1!&1A3(! &;!; CGEFCG(!31 /&A %%)"$ 31;6 CEEFCGA -&/&EFCGJ(!J;/&3(! &;*1!&1 CP(EFCNA CD CP(EFCNA CDEFCGA %$)%$$") N"$) #>?31/13/&A

30 21(42) %%$%2$% ;1/&/A 3(!&;A

31 f f l NORRTÄLjE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(42) 45 Dnr %$''3#$23 "#)"$ #$"$) ""$&" #2 $#$#$ 23 % CA /;1<<!;*+/&*(1*1 EMMA EA IA /;1<<13//& 3+/&*(1*1*(!*<< 1/&/&*1/;1;EO <EFCGA ;1&!/;7" ;11(!;61/&7" 11*A $$$ $#") 0/6*1/**1<< 131/;+/&*(1(! 1*(!*<</&6131 *7"<<<!;*(!1/6<</ /&7"<A %%)"$ 31;6EMEFCGA CAF CE(EFCNA 0<</611&7"(!/; ;/;<<*+/&*(1*1 *(!*<< CI 1EFCNA EGA Utdi isbestyrkande

32 23(42) %$)%$$") N"$) >+?31/13/&A 22+?(! ">-+?3A A osl

33 24(42) 46 Dnr ", $ "$)$ = >23!$"." = >$?G<$)23 '$%%$ G<#%? G"%$" %")%3%",) % /;1&*;13/ A %$)%$$") 1>?(!:>?;/& 67"3(!<;3*; 1/!6A H( AAAAAAAAAAA H NDA =

34 STYRELSE ",#")"$"$$,)?G<$)23 '$%%$G<#%G"%$"% P")%3%",)P Bakgrund 713&CDI;3**(!*<<1 36A 3(16;*<;;*3;OF 1*11*6;A ;/1*B T T T //*/&1!**(!*<<13/& 6/61//1*A <</661&*#0A "*;&*;<AAA;<<*;A <;;*3;&61*/&/(!/&/& H11<(!HA <(//;3&1*;13/&1*16 1A T P1<CI &1;W K o m m u n a l a f ö r e s k r i f t e r s o m m e d d e l a s t i l l s k y d d m o t o l ä g e n h e t e r f ö r m ä n n i s k o r s h ä l s a f å r i n t e m e d f ö r a o n ö d i g t t v å n g f ö r a l l m ä n h e t e n e l l e r a n n a n o b e f o g a d in s k r ä n l a t i n g i d e n e n s k ild e s fr ih e t. W;1;1*<;;*/!3 ;A Förslag *61/&6*B C?"H/!6H&*OFF1*1</&7"3A E?"H/!6H&*OFF1*<;3;<6EFF 1*1*<63*&1!6&;&/&*(!*<<A Eftersom detta ärende innebär ifrågasättande av lagligheten för kommunens nuvarande planering är det önskvärt att denna motion behandlas skyndsamt. -&*1/;1<<

35 25(42) 47 Dnr ", B$$"$D$3" = >FF &"G"$) %&"&( 23 3$G' % /;1&*;13/& A %$)%$$") ')!>7?A/A;/&/&; &&(!!11;<A H(AAAAAAAAAAAAAAAH NMA

36 STYRELSE O MOTION Förbättrad snörnining och halkbekämpning Med vintern 2014/2015 i någorlunda färskt minne kan vi konstatera att kommunens gång- och cykelvägar, trottoarer, busshållplatser, gator etc. ibland snöröjdes och halkbekämpades sam m a dag, ibland inte. Även små mängder snö som inte snabbt röjdes bort blev till is på trottoarer. Vi såg också att snövallar ibland låg flera dagar på busshållplatser och trottoarer och frös till där, vilket gjorde det svårt att åka buss med barnvagn, med "dra-maten", med rullstol, med rollator och om man har vissa funktionsnedsättningar. Människor med rörelsenedsättning kunde i värsta fall bli fångna i sirla bostäder vid dålig snöröjning. På Norrtälje kommuns hemsida finns beskrivet hur kommunens snöröjning och halkbekämpning är tänkt att fungera. Där står också att det är kommunen som är ansvarig för detta i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik, med vissa undantag. Vi kan där även läsa att trottoarer hör till de ytor som har lägst prioritet i detta sammanhang, t.o.m. så låg prioritet att kommunen anvisar till trottoarer för snöupplag. Detta medför att gående hänvisas att tillsammans med bilarna ta sig fram på körbanan. Karlskoga kommun menar att det är lättare för en bil än för en barnvagn eller rullator att ta sig fram i 10 cm snö. Därför har Karlskoga kommun infört "jämställd snöröjning", vilket innebär att man först röjer för fotgängare och cyklister. Detta sägs främst gynna kvinnor som oftare än män går och Cyklar. Enligt SVT har detta inspirerat kommunerna Karlstad, Botkyrka, Järfälla och Umeå att även de införa "jämställd snöröjning". Stockholms stad kommer, enligt samma källa, införa "jämställd snöröjning" nästa säsong, och enligt Sveriges Radio har även Huddinge kommun gjort det. Enligt Transportstyrelsen sker bara runt 5 procent av våra resta kilometrar som oskyddade trafikanter (gående, cykel, MC, moped), medan de oskyddade trafikanterna utgjorde hela 38 procent av de omkomna under Risken att dödas per rest kilometer är med andra ord mångdubbelt större som oskyddad trafikant. En "jämställd snöröjning" är därför viktig att införa eftersom det gynnar de som löper storst risk för allvarliga trafikolyckor i tätorterna - t.ex. fotgängare, cyklister, äldre och kvinnor. För många är att gå det enda alternativet som finns för att förflytta sig till sitt mål, hela vägen eller den del av sträckan där kollektivtrafik inte finns. Möjligheten för alla, även gamla, att ta en promenad ska inte begränsas av att utrymmet där man går är fullt av snö och is. Att gå är dessutom miljövänligt, det minskar slitaget på bilvägar, det minskar antalet fall - och halkolyckor samt bidrar till att medborgare kan arbeta och gå i skolan i stället för att vara sjukskrivna. Den vanligaste skadan bland dem som sökt upp en akutmottagning efter en halkolycka är en fraktur, enligt statistik som redovisas av "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" (MSB; faktablad daterat ). Olyckan sker ofta i närheten av bostaden, på gångvägar och trottoarer. Enligt SKL kostar vård och produktionsbortfall till följd av halkolyckorna 4 gånger mer än vinterväghållningen, därför vill SKL att kommunerna ska tänka om när man planerar snöröjningen. En prioriterad snöröjning och halkbekämpning på busshållplatserna främjar dessutom resande med kollektiytrafikjjå f er kan lämna bilen hemma, även det bra för miljön. Som insändarskribenten "En fotgängare" skriver i Norrtelje Tidning den 24 februari "man ska inte behöva oroa sig för att slå jhjäl sig när man ska ta sig till. skolan eller jobbet".

37 Vi föreslår att Norrtälje kommun tillämpar "jämlik snöröjning och halkbekämpning" vilket in n e b ä r att kommunens gång- och cykelvägar, trottoarer och busshållplatser i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik snöröjs och halkbekämpas innan motsvarande görs på de gator i tätorterna kommunen ansvarar för. Norrtälje Vänsterpartiet Éatarina Wahlgren Christina Hamnö Johannes Folkesson Änastasia Swärd Ingela Brinkefeidt

38 26(42) 48 Dnr ", B$$"$D$3"= >&#"%< $#G$" 23 $%&(3$%(#$$% ',%"% %$)%%"$%'"?23")%$$") F;F G%%"2< % /;1&*;13/& A %$)%$$") ')!>7?;/&&*3*(! &!;*<6;1;<(! /;AJA(31A H(AAAAAAAAAAAH NOA

39 Motion till kommunfullmäktige Norrtälje stad har ett nytt badhus som lockar många barn och unga. Det är beläget alldeles intill Sportcentrum med inomhushall, ishall, konstgräsplan, gräsplaner, utomhusis, friidrottsarena mm. I området har även Friskis och Svettis lokaler. Det är med andra ord ett område som drar till sig mycket människor, inte minst barn och unga från hela kommunen, men kanske främst från Norrtälje stad. Hur tar sig dessa barn och ungdomar till dessa anläggningar för att träna och spela? Kommer de från Kvisthamra eller Flygfältet har de möjfigheter att gå eller cykla, men kommer de från andra delar av staden är det svårt och kräver nästan att det finns en vuxen som kan skjutsa dem dit i bil. Det går inga bussar förbi dessa anläggningar och det finns inga säkra cykelvägar. När cykelplan för Norrtälje stad antogs för ett antal år sedan påpekades det att cykelvägar främst skulle byggas ut för att skapa säkra cykelvägar till och från skolor. Det är bra, men en svår ingång då många barn idag inte går i den skola som ligger närmast hemmet. För att barn och unga ska kunna ta sig säkert fram på cykel krävs bra cykelbanor i hela staden. För att de fina sport- och fritidsanläggningarna i staden ska kunna användas av alla barn och ungdomar, oavsett föräldrars förmåga att skjutsa dem till och från aktiviteter vill vi att: Möjligheten för barn/unga att själva ta sig på ett säkert sätt till stadens stora sportoch fritidsanläggningar med t ex buss eller cykel ses över. Översynen leder till konkreta åtgärder. LSH.

40 27(42) 49 Dnr ",)"% +"$%% => 23!" ")%"&=>$,)$""$"%G<", ) +$"F)F %$%%Q % /;1&*;13/& A %$)%$$") "-> 22+?(!;&> 22+?;/& 636-1(! 5A H(AAAAAAAAAAAAAAAAH NPA \ip

41 MOTION MOTION angående integrera turistbyrån med Fakoriet fd Roslagsmuset Roslagens Oberoende Parti (ROOP) lägger härmed följande motion, ställd till kommunstyrelsen alt kultur o fritidsnämnden Med anledning av turistbyråns nuvarande plats som vi anser ligger helt fel. ROOP föreslår därför att faktorihuset fd Roslagsmuseets renovering slutförs snarast och att en om och tillbyggnad av fastigheten ger Turistbyrån en mer framträdande och lättillgänglig besöksplats samt att externa verksamheter såsom Cafe utställningar konsthantverk mm kan tillsammans med Turistbyrån rymmas i fastigheten. Med anledning av detta vill ROOP Att resurser omgående avsätts så att Faktoriet fd Roslagsmuset kan öppnas med en integrerad turistbyrå. För Roslagens Oberoende Parti (ROOP) Anders Fransson Irene Brändström

42 28(42) 50 Dnr ", (-$%% => RGS?2""$# %#"%$3 % /;1&*;13/& A %$)%$$") >?;/&9(/* 1*1!A H( AAAAAAAAAAAA H GF 4 å

43 STYRELSE moderaterna Diarianr liarienr » 2 5 ' Motion till Kommunfullmäktige angående Hbtq-certfiering av kommunens verksamhet Det är av stor vikt att alla känner sig inkluderade och välkomna i Norrtälje kommun, oavsett sexuell läggning, köns uttryck eller könsidentitet. Vidare har kommunen ansvar som arbetsgivare att säkerställa att hbtq-personer* som arbetar inom våra verksamheter har en trygg och säker arbetsplats. Våra anställda måste ha ett respektfullt bemötande mot alla de möter och få möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med frågor som rör likabehandling, diskriminering och fördomar. Under det senaste åren har situationen för hbtq-personer som bor, jobbar, går i skolan och besöker Norrtälje kommun lyfts på olika sätt och inför valet uttrycktes ett brett politiskt stöd för att hbtqcertifiera kommunens verksamhet. Att certifiera kommunen skulle innebära en stor kunskapshöjning men också synliggöra vår förbättrade kompetens i likabehandling, vi får ett kvitto på att vi genomfört ett systematiskt arbete. För närvarande finns det inte någon kommun som har certifierat hela sin verksamhet och Norrtälje Kommun skulle alltså kunna bli först i landet med detta. *Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner Därför föreslår vi: Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att hbtq-certifiera all verksamhet inom Norrtälje kommun Norrtälje den 25 mars 2015 Johnny Petterson Kjell Jansson Antagen som (M)-gruppmotion den 25 mars 2015

44 29(42) 51. Dnr !"'$", $%R => $",) "-$%% =B>&"%( $#$ % % /;1</6**; ;A %$)%$$") >?;1/;11;/& <16>'?/&;* 11A H( AAAAAAAAAAA H GCA %%$%2$% 6

45 In te rp e lla tio n till B erit Jansson ang. fö rsä ljnin g av kom m unal skog Berit Jansson var nyligen u te i N o rrte lje Tidning och sa a tt nu ska kom m unen utreda u tfö rsä ljn in g av kom m unens skogsinnehav. Det var en vändning som fö rvå n a r i fö rh å lln in g sätt. Tidigare har C e n te rp a rtie t d e kla re ra t to ta lt m otstå n d till fö rsä ljnin g av kom m unens skogsinnehav. M ina frågor: 1. Vad gör a tt B erit Jansson ä n d ra t sig och n u m e r vill sälja skog? 2. Ä r orsaken a tt B erit Jansson vill stärka ekonom in i kom m unen? 3. K om m er skogen a tt säljas via m äklare till högstbjudande? 2I i

46 31NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(42) 52 Dnr !"'$", $ "$)$ = >23!$"." = > %<"%%")&"$) %$ $#'$"23 " $#%,) % /;1</6** 1/;1;;A %$)%$$") 1>?(!:>?; 1/;11;/&< 13/&*<(!1* 6A H<(AAAAAAAAAAAH GEA %%$%2$% 3/&

47 STYRELSE Diaiienf Ar färépiantetsciai.!"'$ %<"%%")&"$) 7!*</&1<6/;;A 61;* <3!6;1/&1/ CEA!;* /6*13/&B C?,&161*<!;<6K E?,6//61<&1;* <6K I?716;/&1</&1* *</&11/&1/K -&*1 J TV* %

48 t u NORRTALjE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(42) 53 Dnr !"'$", B3"%$R$& = > K %<"%%")&"$)$,)%$"(GG&" )$"$ /523 /6," ""( % /;1<!;*A %$)%$$") '!&>7?;1/;11; /&<13/&6 /& CD(! CP6;1A H<(AAAAAAAAAAAAAAAH GIA 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAA H GIA 22+?(!>'?3 A

49 STYRELSE " 2 7 Enligt artikel i Norrtelje Tidning den 27 februari har Norrtälje kommun hittills kunnat erbjuda 32 sommarjobb till ungdomarna i kommunen. Det betyder att någon förbättring inte skett sedan förra året. Samtidigt är behovet betydligt s t ö r r e än så. Det är en alldeles för låg ambition att försöka skaffa fram fler jobb till nästa sommar. I en artikel i DN idag säger Stockholms arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren (Sj, "Vi vet hur viktigt det är att få den första raden på sitt CV och hur man växer som person, när man tjänar egna pengar. För vissa ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet över huvud taget." I Stockholm erbjuds i sommar ungdomar mellan 16 och 19 år sommarjobb. Den rödgrönrosa majoriteten satsar 13,1 miljoner på detta. Om Norrtälje gjorde motsvarande satsning per invånare skulle man erbjuda ungdomarna i kommunen 425 sommarjobb. I Nynäshamn garanterar kommunen sedan 2008 alla ungdomar mellan 16 och 19 år tre veckors sommarjobb satsade man 3,5 miljoner på detta. Nynäshamns kommuns erbjudande till ungdomarna fungerar tack vare ett nära samarbete med det privata näringslivet. Av de drygt 600 jobben finns 40 procent inom det privata näringslivet och 60 procent inom den kommunala verksamheten. "Väldigt många ungdomar står utan jobb i dag. De som sommarjobbar får in en fot i arbetslivet och viktiga heit egna kontakter, oavsett föräldrarnas nätverk. Samtidigt tjänar ungdomarna egna pengar och får ett arbetsintyg som är viktigt både på kort och lång sikt" säger Liselott Vahermägi (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, på Nynäshamns kommuns hemsida. Med anledning av ovanstående frågar jag: Vad vet kommunen om behovet av sommarjobb? ffur ser kommunalrådet på möjligheterna att samarbeta med det privata näringslivet, när det gäller att skaffa fram fler sommarjobb? Vad kan kommunen göra för att skaffa fram fler jobb redan till sommaren 2015? Hur mycket pengar är kommunen beredd att satsa för att kunna erbjuda våra ungdomar sommarjobb? Norrtälie Christina Hamnö, Vänsterpartiet

50 EFCGFIIF NORRTÄLJE STYRELSE Diarienr 'ffiarisplafl&sscjffl J #$"',"'$",B3"%$R$&= >$,) %$"(GG&")$"$ /5?/6," '!&>7?!;<6 ;1A Fråga: 7*1!**K *!*;3&;<A Fråga: 16<6&!<* ;*;;1////A Svar: 3(1A Fråga: 711&/1////EFCGK Svar: Fråga: 3(1<;1/1*6 K Svar: 1/(!A/;1(! 7+/&EFCD!&A 01-1>? 3/& Box 800, Norrtälje!!C Estunavägen E ? D norrtalje.se C! ! W

51 A 32(42) 54 Dnr !"'$",)"% +"$%% => %<"%%")&"$)# $%G% %$ % /;1</6** 1/;1;;A %$)%$$") "-> 22+?;1/;11; /&<13/&* A H<(AAAAAAAAAAAH GNA %%$%2$% 3/&

52 !"'$ norhtaue kommunstyrelse Med anledning av att man nu påbörjar rivningen av silona i hamnområdet: Därför vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Ulrika Falk Har man gjort någon undersökning av om det finns asbets i materialet i silona? Det bör väl komma till kommunens kännedom i så fall. Ansvaret delas mellan Lantmännen och kommunens tekniska förvaltning, men vems blir kostnaden? undrar Anders Fransson gruppledare ROOP

53 D! 33(42) 55 Dnr !"'$", B3"%$ R$&= > $K ",)!") $),")"&"$&"G"$ C? "$"$% #%%$ % /;1</6** 1/;1;;A %$)%$$") '!&>7?;1/;11; /&<16#>+?6; /&/&;40*A H<( AAAAAAAAAAAA H GGA %%$%2$% 6#

54 2015 =03" 2 7 I Interpeffation till kommunalrådet Ingrid Landin Kvinnorna och männen som vi dagligen ser när vi handlar på ICA Flygfyren, på Coop eller på Systembolaget, på knä och med utsträckta händer visar oss den skriande fattigdomen på U:s bakgård. Vänsterpartiet anser att det behövs en kraftfull politik för välfärd och mot diskriminering i samtliga EU~fänder och i synnerhet i Rumänien för att förbättra situationen för EUmigranterna. Men vi kan inte frånsäga oss vårt ansvar att samtidigt se till att de människor som vistas i Sverige kan göra det under värdiga former utan att svälta och frysa på våra gator och leva i misär i kåkstäder. I Sverige är det på kommunnivå som de största insatserna behöver göras. Vänsterpartiet har i vårbudgetmotion till riksdagen öronmärkt pengar, 210 miljoner, för att stödja kommunerna i deras arbete med att hjälpa de romer som kommer hit. Det kan handla om att förbättra deras boendesituation, om att erbjuda skola och förskola till barnen, om att öppna upp center där den som behöver kan få råd och stöd. När det gäller sjukvård är vår utgångspunkt att vård ska ges efter behov och att staten står för den kostnaden. I Norrtälje är det många som engagerar sig i EU-migranternas situation, öet är vällovligt men långt ifrån tillräckligt. K o m m u n e n h a r det yttersta ansvaret för de som vistas här. Därför ser vi i Vänsterpartiet det som angeläget att kommunen snabbt ordnar fram en lokal centralt i Norrtälje. Denna lokal ska fungera som värmesfuga dagtid med möjligheter att laga mat, duscha och tvätta kläder. Lokalen skulle kunna fungera som bas för ofika frivifligorganisationers hjälparbete. Den skulle också underlätta möten mellan EUmigranterna och Norrtäljeborna. Några timmar i veckan bör det därför finnas tillgång till tolk i lokalen på de språk som U-migranterna talar. En sådan lokal innebär förstås ingen långsiktig lösning på EU-migranternas situation. Men situationen som den ser ut nu är akut och något måste göras för att stödja EU-migranterna. Man ska inte underskatta betydelsen av att engagerade Norrtäfjebor och romer från södra Europa under anständiga former får möjlighet att samtala med varandra om sina respektive erfarenheter. Kanske några romer återvänder till sitt hemland med stärkt självkänsla och med mer kunskap om sina demokratiska rättigheter. Tillsammans kan de då ställa krav på att få sin rättmätiga del av de sociala fonder, som deras hemland har tillgång till genöm EU. Med hänvisning till ovanstående vill vi ställa följande frågor till kommunalrådet: V ilk a å tg ä rd e r a v s e r k o m m u n a lr å d e t a tt v id ta f o r a tt fö r b ä ttra E U -m ig ra n te rn a s liv s s itu a tio n? V ilk a å tg ä rd e r a v s e r k o m m u n a lr å d e t a tt v id ta f ö r a tt k o m m u n e n s s k a u p p fy lla s itt a n s v a r g e n te m o t E U - m ig r a n te m a e n lig t s o c ia ltjä n s tla g e n? Änastasia Swärd (V)

55 34(42) 56 Dnr ",$", B$$"$D$3" = > %<"%% ")&"$) C"$ +$?""))$%$%$) %,$ G$)3%,"%"',$"&",)A 2<%"23 G$"H % /;1/6!;*A %$)%$$") ')!>7?;1/;11; A H-6( AAAAAAAAAAAA H GDA 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAAAAA H GDA ')!>7?3A

56 fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrika falk I augusti 2014 invigdes Norrtälje nya badhus, som också blivit belönat som ett av 2014 års bästa byggen i landet. Badhuspersonalen vittnar om att de aldrig tidigare sålt så många årskori och badhus besöks frekvent av barn, unga, vuxna och äldre som alla hittar sin nisch i det stora och mångsidiga badet. Nu har det gått över ett halvår sedan invigningen och som tur är så är den mörka säsongen av året snart slut. Det är nämligen en eländig, kurvig liten väg som leder besökarna upp till det ståtliga badhuset. Den är dåligt upplyst, det finns inga utrymmen förgående och cyklister och det saknas också utrymme för två bilar att mötas samtidigt som de håller sig på den asfalterade delen av vägen. Det är ren tur att ingen allvarlig olycka hittills skett då många barn och unga tar sig dit på egen hand. Min fråga är: När är det dags att se till att det ståtliga badhuset får en säker påfart för gående, cyklister och bilar?

57 NORRTAL] E EFCGFIIF NORRTÄLJE STYRELSE " 3 0 Diarienr i 5-3 n Diarfepönbeäéjm. w a #$"',",$",B$$"$D$3" = >$,)',$" ""( G$)3% Fråga: (31(!K Svar: 83*;/&/6;//6 3*3!A</&!3 n ^ 01-1>? 3/&. Box 800, Norrtälje Estunavägen 14!!C E ? kom m norrtalje.se D norrtalje.se C! ! (A CN %?

58 35(42) 57 Dnr )" $#)$"#$ $#3#)$ %$% '$"G$ % /;1!* <1(! 6;EFCO*;//8&!>?A $$$ $#") +6*/&6*,&+>?*!* <1(!;EFCO*1/;1 ; CD/EFCGA,&+>?!!!6&!<<A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% <1 //8&!,&+ 4 u l l 6 V

59 36(42) 58 Dnr $%-3$%% =>A $#%%$#'')"$% )$ % CA /;1*1!>?; EA 3;1/&(1;!;3A $$$$#") 1!>?*;1*EFCGFIFI<< 1/;1A %%$%2$% #;3 1! +"#&

60 37(42) 59 Dnr %"<) =>$#%%$#'')"$% "#%"%$$$"#%" ""( $"#,")%%%23 +% R% R$%$# % /;1 CA EA IA *#"3>?;A 7;.+>?1*A 7;.+>?1*; *6/A NA 7;.+>?1*-1 *1A $$$ $#") #"3>?*;1*EFCGFICD(!EFCGFIEN *6/(!-1*1A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% #"3.+ ;*6/ -1*1 +"#& t i. / (K i S t L

61 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(42) 60 Dnr B$"$-$%% =B>A $#%%$#'')"$% )$ G)%) % /;1*'>'?;A %$)%$$") '>'?*;1*EFCGFICD<< ;A %%$%2$% 0; ' +"#& Juslerandes sign

62 NORRTAL] E 39(42) 61 Dnr $")3 = >A$#%%$#'')"$%"%$" % CA EA /;1* (!8!>?;A 3;1/&*1;!;3 $$$ $#") (!8!>?*;1*EFCGFIEI<<; 1/;1A %%$%2$% #;3 (!8!

63 40(42) 62 Dnr $(TG" $ =>A $#%%$#'')"$% "%$" %(#,")%?23 %"%) % /;1 CA EA *.+>?;A 7;##&>?;1*6(! ;A $$$ $#").+>?*;1*EFCGFIIF<< ;1*6(!;A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% 1*6(!;.+ ##& +"#&

64 41(42) 63 Dnr %$$ =>A $#%%$#'')"$ %"%$" G)%) % /;1 CA EA *,/+>?;A 7;-<>?;; $$$ $#"),/+>?*;1*EFCGFIIF<<; ;A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% 0;,/+ -< +"#&

65 42(42) 64 ))$) (!;! *<EFCG/61* **1<< ;; CGIEF FFM CNCOOM FFM ' CNPOM MGE *<<*(1*1;#<IC ( EFCN *<<*(1*1;#<IC ( EFCN CGEC CCE #;3(1!;X/&**CF 1<E *>CPPFBCCNN? CGCP CFE 3;/&*1; 1/;1 /<;16EFCN/&1

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson HSO Agneta Wiss Carlsson HSO

Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson HSO Agneta Wiss Carlsson HSO Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Skive, kl. 13.30-16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl 08.30-11.20 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101

71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101 1 (2) UTDRAG ur protokoll Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-05-28 71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-05-14

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 26 februari 2015 klockan 13.15 15.20 Närvarande: Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande Per Thörnqvist,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 15.00 17.00 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Margareta

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Restaurangskolans grupprum, 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Kommunstyelsen, ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29. Mötets öppnande och presentationsrunda 30. Föregående protokoll och val av justeringsman 31. Västra Götalandsregionens

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-04-07 - Kommunhuset klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur och fritidsnämnden 20080417 1 Plats och tid Rönninge Folkets Hus, Gluggen, Galleri Salem, Torsdagen 17 april, 2008, kl 19.0020.15 Beslutande Anders Forsberg

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 09.40 Beslutande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2015-10-21

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2015-10-21 1 (3) Kallelse/föredragningslista Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2015-10-21 OBS Reviderad! Tid: 18.30- ca 22.00 Plats: Medborgarsalen i Rödtornet, Storgatan 31, Vadstena Sammanträdet är offentligt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-11-12

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-11-12 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-12 Innehållsförteckning Ärende 28 Föregående protokoll... 32 29 Brottsförebyggande... 33 30 Samverkansorganisation barn/unga-förslag på ny organisation...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer