Britt-Marie Bohlin, sekreterare Mikael Forssander, sekreterare. Margareta Lundgren (S) och Irene Solberg Ruhn (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Britt-Marie Bohlin, sekreterare Mikael Forssander, sekreterare. Margareta Lundgren (S) och Irene Solberg Ruhn (M)"

Transkript

1 1(42) Plats och tid Norrtälje Sportcentrum, kl Beslutande Enligt förteckning på sidan 2-4 Övriga närvarande Britt-Marie Bohlin, sekreterare Mikael Forssander, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Margareta Lundgren (S) och Irene Solberg Ruhn (M) Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 7 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Britt-Marie Bohlin Paragrafer Ordförande Justerare & Irene Solberg Ruhn! Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kommunfullmäktige Datum då anslaget tas ned Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret Underskrift Britt-Marie Bohlin

2 2(42) "#$"%$"&%%'" ""( "#$"$)* +",#$"$)*+ -$ ( -$ ( -$ ( (%&"$)*(./0$#$"%! "#$% ##& '(& " )& *& +# ',! ' & ' -+.)/ " #1 - ( C h r i s t i n a P e t t e r s s o n ) # 4%!!5 & 6 ')! 7 '!& 7 # + - ( A n d r e a s H a g s t e d t ) ) + " # 83,& 4 å

3 3(42) " $#$"% 9* &- "8 ' "2 ' 83#9* ' " -+ "1*( % 1 1! - ( C o n n y A n d e r s s o n ) #* "/ +!!-1 7 )%5 +! # - ( K a r l - G ö r a n E d b e r g ) : ;& 22+ /0$2310$#$"% $1 - " )5 1& - #<<49 =!3!3+ ' ' 4( ' 8<< ' #! -+ - ()

4 4(42),&) 6 '!+ 8 ( K r i s t i a n K r a s s m a n ) '3" 8 ( N i k l a s J o h a n s s o n ) 4!& " - '!4 # "#5 %## - "!%(!"9* "$; 7 1/ 7 +# + - " + 8 ( I n g r i d L a n d i n ) 2* -,&4 8 ( S u s a n n e L j u n g g r e n ) (!8! -! 22+,# )$&" "#$"$) 45 +",#$"$) 4 "*6 "*6 "*6 "%$" "#$"$) 1/ +",#$"$) 6 (%&"$) 7 "*6 "*6 "*6 )$&"23"%$" "#$"$) 88 +",#$"$) /7 (%&"$) 7 "*6 "*6 "*6 it osl

5 5(42) ")%$ 34 - Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering Information från kommunstyrelsen Dnr Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande ang avsiktsförklaringen från styrande minoriteten Dnr Besvarande av interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande om öppettider i kommunhuset Dnr Besvarande av interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande om boende för ensamkommande flyktingbarn i Nysättrahemmet Dnr Besvarande av interpellation från Johannes Folkesson (V) till kommunalrådet Ulrika Falk (S) angående användningen av pyrotekniska varor i detaljplanelagt område i Norrtälje kommun Dnr Besvarande av fråga från Johannes Folkesson (V) till kommunstyrelsens ordförande med anledning av polisens omorganisation Dnr Ändring av bolagsordningar för Norrtälje Tak & Fasad AB samt Smeden 1 AB Dnr Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr Godkännande av mark och exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr Taxa och taxebestämmelser för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Dnr Beslut att upphäva och revidera nuvarande Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Dnr Motion från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) ang VAutbyggnad och planmässiga bygglovsbegränsningar inom kommunens fritidshusområden Dnr

6 6(42) Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om förbättrad snöröjning och halkbekämpning Dnr Motion från Catarina Wahlgren (V) om översyn av barn och ungas möjlighet att själva ta sig på ett säkert sätt till stadens stora sport- och fritidsanläggningar med t.ex. buss eller cykel Dnr Motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) angående att integrera turistbyrån med Faktoriet f.d. Roslagsmuséet Dnr Motion från Kjell Jansson (M) om Hbtq-certifiering av kommunens verksamhet Dnr Interpellation från Mats Hultin (M) till kommunalrådet Berit Jansson (C) om försäljning av kommunal skog Dnr Interpellation från Mikael Strandman (SD) och Ingmar Ögren (SD) till kommunstyrelsens ordförande om insamling av pengar och kontroll av tillstånd Dnr Interpellation från Christina Hamnö (V) till kommunstyrelsens ordförande angående sommarjobb för ungdomar mellan 16 och 19 år i Norrtälje kommun Dnr Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande om eventuell asbest i silona Dnr Interpellation från Christina Hamnö (V) till kommunalrådet Ingrid Landin om åtgärder för att förbättra EU-migranternas livssituation Dnr Fråga från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk - När är det dags att se till att det ståtliga badhuset får en säker påfart för gående, cyklister och bilar? Dnr Ändring av tidigare val av huvudman i Roslagens Sparbank Dnr Niklas Johansson (S), avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Dnr Louise Angleryd (M) avsägelse av uppdrag som kommunrevisor samt lekmannarevisor i Norrtälje Naturvårdsstiftelse och Folkets Hus i Hallstavik Dnr Carina Jansson (C), avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden : %;

7 7(42) 61 Dnr Richard Thil (SD), avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Dnr Maj Åberg Palm (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i sjukvårds- och omsorgsnämnden Dnr Gustaf Palm (M), avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden Meddelanden...42

8 8(42) 34 $ $#(%"% 23$#$)(%" % /;1#>?(!!>?/&<1 $$$$#") (1;1/;1 1(!1&&*;/;1 *1/;1A / <t!i lr L

9 NORRTÄL]E 9(42) 35!"$", %<"% 3/&01-1>?/ 4 i t R #

10 10(42) 36 Dnr %#$"$)$#"'$", (-$%% => %<"%%")&"$)$$#%%&"$" ", %<"$) " % /;1<!;*A $$$ $#") >?;1/;11;* ; 13/&6*1/&1/63 A H<(AAAAAAAAAAAH IDA %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAA H IDA >?(!"-> 22+?3A CE

11 <3/& "*1/&1/63A *1/&1;*</6*;J;*A 0(1<</;*1/6A8(! *1/6/&*;J(!3/;1<;1; 11;*1!311A /6;B CA +6*1;1*(1;*K EA L6;1(!1<K IA L6/6/6111<*;J ;*K >? ; EEEFCG

12 " iarienr #$"',"'$", (-$%% =>$,)) '%$ $#%%&"$" =A BA '> >?!;<6; 1/&*;J;*A Fråga: +6*1;1*(1;*K Svar: -*;J/&&*11/*;/;A 11</&;/& <&1<*;J/31<(!/11< *<61*6/&;/&/*;J/&A Fråga: L6;1(!1<K Svar: A ;6*!***/ 1/A!3///& &1/3A Fråga: L6/6/6111<*;J ;*K Svar: "&;1*1; *;J&!/&;*A;/6/& *;!&*1;*1A. Box 800, Norrtälje Estunavägen 14!!C E ?. D norrtalje.se C! !

13 11(42) 37 Dnr %#$"$)$#"'$", (-$%% => %<"%%")&"$)&'')" 3% % /;1<!;*A $$$ $#") >?;1/;11;* ; 13/&&<<1!A H<(AAAAAAAAAAAH IMA %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAAAAA H IMA >?3A

14 !"'$ %<"%% ")&"$)$F &'')" 3%F NORRTÄLJE STYRELSE 2015 " )$ %$#19/7 3$"))$%$3%% "2' 3$"%$&'')"$F-$%"$#$"', $ )"$""', %"#2#,"$ #,$"F 3$"2$0 6999#,$"% $"G%')$" &#"$ )$"$#% 3$"%#,"$3$ 3 $# ))$" G""$ $("$#)"# &$)&'')" "2' 23 ', &"$,"#%$#$"$&$3&"#,"$ #,$"F $ ","0 /F#%") $&$ &'')"$ "2'"$ " <2") $)") "3&"#,"$ #,$"H 1F ") $%$ &'')"$ ',#,"$,"#%%$"H (-$%% =>

15 EFCGFIEG NORRTÄLJE STVTtEL* T 15 Ts-m 7?i #$"', "'$ ", (-$%% =>&'')"!;<6&<< 1!(!6*A Fråga: "*&1&<<(<3(1;1; ;!/&*6*6K Svar: 411!!6313;//1A ;!<1!&*(*6A;*/& 1**(1/611!;<(!*A ;!(!*(3A/&;*/&11!;<*;!;<<6;;A 7EFCG&*&<<(!;3!&/&3<1 6 &<<;3*//6A"**1;*1*/J (!; /*6!*A C &<<61AFOAFFCPAFFA Fråga: 1&<<<6*66*K /&. +? C! Box 800, Norrtälje Estunavägen !!C +E D! norrtalje.se

16 12(42) 38 Dnr %#$"$)$#"'$", I"J=> %2$)%")&"$) G)&"%$K $)<G$" <%"$3 % /;1;*< ;;6(;/&;;*A $$$ $#") "#$%>?;1/;11;* (;/&/&1/31 3;!A H<(AAAAAAAAAAAH IOA 4 #E

17 C *C Interpellation till Socialnämndens ordförande Vi kunde för en tid sedan läsa i Norrtelje Tidning att kommunen beslut fattats att kommunen skall starta boende för ensamkommande flyktingbarn i egen regi i gamla Nysättrahemmet. Detta innan formellt beslut fattats i nämnden. Fråga: Tycker Socialnämndens ordförande att beslut fattats i god demokratisk ordning? Norrtälje Kommun är delägare i "Vårljus" som driver ett boende för ensamkommande flyktingbarn på Väddö. Fråga: Ser Socialnämndens ordförande några moraliska bekymmer att konkurrera med sig själv och det utan upphandling där kommunens andra aktörer ges en chans/möjlighet att utföra tjänsten? När beslut fattades i nämnden kom en kalkyl på kostnader och intäkter på bordet först efter kritik från oppositionen. Där fanns dock ingen riskanalys och ingen kalkyl för kostnader för eventuella anpassningar av lokalerna. Fråga: Kommer Socialnämndens ordförande se till att en mer fullödig kalkyl kommer Socialnämnden till handa? Om inte, varför? Ann Lewerentz, M 2:e vice ordförande Socialnämnden 4 i!b/bbq(q<(;/&rgfefpa! EFCGFEFP

18 13(42) 39 Dnr %#$"$)$#"'$",-3$% +%% = > $",) C"$ +$=> $,)$#)K $#'<"%$#$"" )$('$$",) ""( % /;1<!;*A $$$ $#")!-1>7?;1/;11;* ; 13/&6*;*<311 *<6A H<( AAAAAAAA H IP %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*(AAAAAAAAAAAAAAAH IPA!-1>7?(!')!>7?3A

19 19/4?91? B Interpellation 6 Ulrika -1>? Användningen av pyrotekniska varor i detaljplanelagt område i Norrtälje kommun. I Ordningslagen (SFS 1993:1 617) finns det lagrum som tillåter kommuner att ha ordningsföreskrifter. Ordningslagen stadgar också att brott mot ordningsföreskrifterna kan bestraffas med böter. Ett av alla de områden, där ordningsföreskrifter kan utfärdas, är det gällande användandet av pyrotekniska Norrtälje kommun har en ordningsstadga som ursprungligen är från Ben reviderades genom ett beslut Enligt denna ordningsstadga finns det två platser i vår stora kommun, där det är förbjudet att använda pyrotekniska varor. Bägge dessa platser finns i Norrtälje stad. Den 21 februari 2011 lämnade Kristian Krassman (S) in en motion med förslaget att kommunen ska utreda, om fler platser i vår kommun, av hänsyn till människor och djur, bör beläggas med förbud mot användande av pyrotekniska varor. Denna motion föranledde ingen åtgärd och ansågs av den dåvarande borgerliga majoriteten som besvarad enligt protokoll från kommunfullmäktige , 203. Fyrverkerier är en plåga för många av våra närmaste vänner djuren. Vi har de senaste veckorna kunnat följa sökandet efter hästen Helge som i panik flydde från sitt hem på nyårsnatten. Vid Färsna gård, alldeles i utkanten av Norrtälje stad, samlades djurvänner för att lugna de uppskrämda djuren, då raketer sköts endast 20 meter från gården. Andra djurägare valde att resa bort (t.ex. finns vid Arlanda en fristad för skotträdda djur under nyår) eller att droga sina fyrfota vännerför att de skulle klara av nyårsnatten. I flera länder, t ex Australien, är det förbjudet med fyrverkerier. Undertecknad vill med Fullmäktiges tillstånd fråga kommunalrådet: Hur tänker kommunalrådet kring att förändra i kommunens ordningsföreskrifter, i syfte att göra nyårsnatten mindre plågsam för vilda och tama djur i vår närhet? Rimbo den DD/MM 2015 Johannes Folkesson (V)

20 NORRTAL] E N0RRTÄLJEK5MMUNS1n;RELS? Diarienr L Z : / f / d Ä #$"',"'$",-3$% +%% = > $,)$#) $#'<"%$#$"" )$('$$",)!-1!;<6<1 6A -6B 3/&36<6/*(!*6;!K *B 2/&1/!&*&*(!3/&/ A 01-1>? 3/& Box 800, Norrtälje. + Estunavägen ? C! !!C +E D! norrtalje.se

21 14(42) 40 Dnr %#$"$)$#",$",-3$% +%% = > %<"%%")&"$))$)$# '%%"$%$ % /;1/6!;*A $$$ $#")!-1>7?;1/;11;* ; /&*<A H-6( AAAAAAAAAAAA H NFA %$)%$$") 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAA H ">-+?(!>'?3A

22 STYRELSE 2015?91L1 J -6 kom m unalrådet 01-1>? med av + omorganisation Den 22 januari har Norrtelje tidning uppgiften att Polisnärvaron i Rimbo i samband med omorganisationen till en riksgemensam myndighet är hotad. Polisen har e tt flertal av perioder med frånvaro i Rimbo som på grund av sin geografiska belägenhet med många vägar till/från orten borde vara prioriterat att närvara vid. Somliga tider på dygnet är till och med närvaron i hela vår kommun så låg att hjälpsökande till larmnumret 112 blir hänvisade till poliser ankommande från Täby. Enligt de kontakter jag tagit är det kommunens sak att i kontakt med regionstyrelsen för Polisen klargöra närmare vilko rfö r närvaro i kommunen. Undertecknad undrar därför följande: Vilka åtgärder är kommunalrådet/samverkansstyret beredda till om närvaron av Polis ute i vår kommun är hotad? Rimbo den 29/ Johannes Folkesson, V

23 EFCGFIED NORRTÄLJE STYRELSE ptataje, 15 idianepiai^^^t /Ö-/XZI j<?3 #$"',",$",-3$% +%% = >)$) $#'%%"$%$ Frågan lyder: T 716;;16*13 ;**<*61;!K Mitt svar: &11;*(!1;*6/&; ;A ;!*/61<83; ;31A;&*3<6 *<6;<3!**<<6 A"1<(/1<6(!!< 3&//6*6*1 1<A 71**/&*(1/&;1;;**< /&/&*61*6<3!*<6; A CM<1;///<6(!/ (!//& 11*/&;1;*A 01-1>? 3/& Box 800, Norrtälje!!C Estunavägen ? C! E D! norrtalje.se

24 15(42) 41 Dnr )"$#G$%")$"&"""($M+$%$) %$) / % 3/&61/;1B CA EA /;11;/&/&; 81U-" /;11;/&/&C "A $$$ $#") -&/66!**(1*;!!;1 /&*;**6/!!A<1* /&6;/&<11A %%)"$ 31;6ENEFCGA -&/&;81U-"A -&/& C"A CO/EFCGA %$)%$$") N"$) 01-1>?31/13/&A %%$%2$% ;1/&/ V 4 Utdraopbestyrkande

25 16(42) 42 Dnr $('$&"$%3"$ +&"",)/ 231 )"$ ""(%$) % /;1 </&/!-&6C +(!3A "%$2$" ')!>7?;<1(1/& 3B 77;<<*<63/!3;; A71(1<!6/&16 */&6J ("/&*/& 36A $$$ $#") +3/;1</&;/&**/ 6/&;6;A-&3&* /!/*63IFF;!A<! 1< CF(EFCN(! CNEFCG (!!*;<66 CD(!O EFCNA %%)"$ 31;6EPEFCGA +1;EPEFCGA +1*EPEFCGA,16EPEFCGA 6& CD1EFCNA CO/ EFCGA Iragsbestyrkande

26 17(42) %$)%$$") N"$) 13/&A ')!>7?3(!;<1(1A )>+?3A %%$%2$% +(!*(1/A*AA #;3 :*& UidraoSbestyrkande T

27 t u NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(42) 43 Dnr )$)$#$"23 ;'$"%$#$ $% )$('$&"$%3"$ +&"",)/ 23 1 )"$ ""(%$) % /;11;/&1(! J<*</&/!-&6 C (!E /;A $$$ $#") EFCNFEEN1;1/;11*** 1*-&6(1;1(!J /&<!/(!1*/ 13 (!1/;1/&1;(!A/&6 311(!J<*J#* /&/6A %%)"$ 31;6EPEFCGA C &*11A E 1(!J<*A I J<113A CDEFCGA %$)%$$") N"$) 01-1>?31/13/&A J O

28 19(42) %%$%2$% CD 6u vi

29 20(42) 44 Dnr $;$23$;G%%"&"<?23 (&)%#"%$3(&G$ % CA /;18J(!J;/&3 EFCGFNFCA EA 8J/&<&*(!3&16<<6 C CMG/&EFCG $$$ $#") 1/;1/;;J/&3(! &;*1!&1!//&; &1A0&*/&1*1!J*1 *;/&EFCG;3(!&;JC CMGA 3(!&;*1!&1A3(! &;!; CGEFCG(!31 /&A %%)"$ 31;6 CEEFCGA -&/&EFCGJ(!J;/&3(! &;*1!&1 CP(EFCNA CD CP(EFCNA CDEFCGA %$)%$$") N"$) #>?31/13/&A

30 21(42) %%$%2$% ;1/&/A 3(!&;A

31 f f l NORRTÄLjE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(42) 45 Dnr %$''3#$23 "#)"$ #$"$) ""$&" #2 $#$#$ 23 % CA /;1<<!;*+/&*(1*1 EMMA EA IA /;1<<13//& 3+/&*(1*1*(!*<< 1/&/&*1/;1;EO <EFCGA ;1&!/;7" ;11(!;61/&7" 11*A $$$ $#") 0/6*1/**1<< 131/;+/&*(1(! 1*(!*<</&6131 *7"<<<!;*(!1/6<</ /&7"<A %%)"$ 31;6EMEFCGA CAF CE(EFCNA 0<</611&7"(!/; ;/;<<*+/&*(1*1 *(!*<< CI 1EFCNA EGA Utdi isbestyrkande

32 23(42) %$)%$$") N"$) >+?31/13/&A 22+?(! ">-+?3A A osl

33 24(42) 46 Dnr ", $ "$)$ = >23!$"." = >$?G<$)23 '$%%$ G<#%? G"%$" %")%3%",) % /;1&*;13/ A %$)%$$") 1>?(!:>?;/& 67"3(!<;3*; 1/!6A H( AAAAAAAAAAA H NDA =

34 STYRELSE ",#")"$"$$,)?G<$)23 '$%%$G<#%G"%$"% P")%3%",)P Bakgrund 713&CDI;3**(!*<<1 36A 3(16;*<;;*3;OF 1*11*6;A ;/1*B T T T //*/&1!**(!*<<13/& 6/61//1*A <</661&*#0A "*;&*;<AAA;<<*;A <;;*3;&61*/&/(!/&/& H11<(!HA <(//;3&1*;13/&1*16 1A T P1<CI &1;W K o m m u n a l a f ö r e s k r i f t e r s o m m e d d e l a s t i l l s k y d d m o t o l ä g e n h e t e r f ö r m ä n n i s k o r s h ä l s a f å r i n t e m e d f ö r a o n ö d i g t t v å n g f ö r a l l m ä n h e t e n e l l e r a n n a n o b e f o g a d in s k r ä n l a t i n g i d e n e n s k ild e s fr ih e t. W;1;1*<;;*/!3 ;A Förslag *61/&6*B C?"H/!6H&*OFF1*1</&7"3A E?"H/!6H&*OFF1*<;3;<6EFF 1*1*<63*&1!6&;&/&*(!*<<A Eftersom detta ärende innebär ifrågasättande av lagligheten för kommunens nuvarande planering är det önskvärt att denna motion behandlas skyndsamt. -&*1/;1<<

35 25(42) 47 Dnr ", B$$"$D$3" = >FF &"G"$) %&"&( 23 3$G' % /;1&*;13/& A %$)%$$") ')!>7?A/A;/&/&; &&(!!11;<A H(AAAAAAAAAAAAAAAH NMA

36 STYRELSE O MOTION Förbättrad snörnining och halkbekämpning Med vintern 2014/2015 i någorlunda färskt minne kan vi konstatera att kommunens gång- och cykelvägar, trottoarer, busshållplatser, gator etc. ibland snöröjdes och halkbekämpades sam m a dag, ibland inte. Även små mängder snö som inte snabbt röjdes bort blev till is på trottoarer. Vi såg också att snövallar ibland låg flera dagar på busshållplatser och trottoarer och frös till där, vilket gjorde det svårt att åka buss med barnvagn, med "dra-maten", med rullstol, med rollator och om man har vissa funktionsnedsättningar. Människor med rörelsenedsättning kunde i värsta fall bli fångna i sirla bostäder vid dålig snöröjning. På Norrtälje kommuns hemsida finns beskrivet hur kommunens snöröjning och halkbekämpning är tänkt att fungera. Där står också att det är kommunen som är ansvarig för detta i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik, med vissa undantag. Vi kan där även läsa att trottoarer hör till de ytor som har lägst prioritet i detta sammanhang, t.o.m. så låg prioritet att kommunen anvisar till trottoarer för snöupplag. Detta medför att gående hänvisas att tillsammans med bilarna ta sig fram på körbanan. Karlskoga kommun menar att det är lättare för en bil än för en barnvagn eller rullator att ta sig fram i 10 cm snö. Därför har Karlskoga kommun infört "jämställd snöröjning", vilket innebär att man först röjer för fotgängare och cyklister. Detta sägs främst gynna kvinnor som oftare än män går och Cyklar. Enligt SVT har detta inspirerat kommunerna Karlstad, Botkyrka, Järfälla och Umeå att även de införa "jämställd snöröjning". Stockholms stad kommer, enligt samma källa, införa "jämställd snöröjning" nästa säsong, och enligt Sveriges Radio har även Huddinge kommun gjort det. Enligt Transportstyrelsen sker bara runt 5 procent av våra resta kilometrar som oskyddade trafikanter (gående, cykel, MC, moped), medan de oskyddade trafikanterna utgjorde hela 38 procent av de omkomna under Risken att dödas per rest kilometer är med andra ord mångdubbelt större som oskyddad trafikant. En "jämställd snöröjning" är därför viktig att införa eftersom det gynnar de som löper storst risk för allvarliga trafikolyckor i tätorterna - t.ex. fotgängare, cyklister, äldre och kvinnor. För många är att gå det enda alternativet som finns för att förflytta sig till sitt mål, hela vägen eller den del av sträckan där kollektivtrafik inte finns. Möjligheten för alla, även gamla, att ta en promenad ska inte begränsas av att utrymmet där man går är fullt av snö och is. Att gå är dessutom miljövänligt, det minskar slitaget på bilvägar, det minskar antalet fall - och halkolyckor samt bidrar till att medborgare kan arbeta och gå i skolan i stället för att vara sjukskrivna. Den vanligaste skadan bland dem som sökt upp en akutmottagning efter en halkolycka är en fraktur, enligt statistik som redovisas av "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" (MSB; faktablad daterat ). Olyckan sker ofta i närheten av bostaden, på gångvägar och trottoarer. Enligt SKL kostar vård och produktionsbortfall till följd av halkolyckorna 4 gånger mer än vinterväghållningen, därför vill SKL att kommunerna ska tänka om när man planerar snöröjningen. En prioriterad snöröjning och halkbekämpning på busshållplatserna främjar dessutom resande med kollektiytrafikjjå f er kan lämna bilen hemma, även det bra för miljön. Som insändarskribenten "En fotgängare" skriver i Norrtelje Tidning den 24 februari "man ska inte behöva oroa sig för att slå jhjäl sig när man ska ta sig till. skolan eller jobbet".

37 Vi föreslår att Norrtälje kommun tillämpar "jämlik snöröjning och halkbekämpning" vilket in n e b ä r att kommunens gång- och cykelvägar, trottoarer och busshållplatser i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik snöröjs och halkbekämpas innan motsvarande görs på de gator i tätorterna kommunen ansvarar för. Norrtälje Vänsterpartiet Éatarina Wahlgren Christina Hamnö Johannes Folkesson Änastasia Swärd Ingela Brinkefeidt

38 26(42) 48 Dnr ", B$$"$D$3"= >&#"%< $#G$" 23 $%&(3$%(#$$% ',%"% %$)%%"$%'"?23")%$$") F;F G%%"2< % /;1&*;13/& A %$)%$$") ')!>7?;/&&*3*(! &!;*<6;1;<(! /;AJA(31A H(AAAAAAAAAAAH NOA

39 Motion till kommunfullmäktige Norrtälje stad har ett nytt badhus som lockar många barn och unga. Det är beläget alldeles intill Sportcentrum med inomhushall, ishall, konstgräsplan, gräsplaner, utomhusis, friidrottsarena mm. I området har även Friskis och Svettis lokaler. Det är med andra ord ett område som drar till sig mycket människor, inte minst barn och unga från hela kommunen, men kanske främst från Norrtälje stad. Hur tar sig dessa barn och ungdomar till dessa anläggningar för att träna och spela? Kommer de från Kvisthamra eller Flygfältet har de möjfigheter att gå eller cykla, men kommer de från andra delar av staden är det svårt och kräver nästan att det finns en vuxen som kan skjutsa dem dit i bil. Det går inga bussar förbi dessa anläggningar och det finns inga säkra cykelvägar. När cykelplan för Norrtälje stad antogs för ett antal år sedan påpekades det att cykelvägar främst skulle byggas ut för att skapa säkra cykelvägar till och från skolor. Det är bra, men en svår ingång då många barn idag inte går i den skola som ligger närmast hemmet. För att barn och unga ska kunna ta sig säkert fram på cykel krävs bra cykelbanor i hela staden. För att de fina sport- och fritidsanläggningarna i staden ska kunna användas av alla barn och ungdomar, oavsett föräldrars förmåga att skjutsa dem till och från aktiviteter vill vi att: Möjligheten för barn/unga att själva ta sig på ett säkert sätt till stadens stora sportoch fritidsanläggningar med t ex buss eller cykel ses över. Översynen leder till konkreta åtgärder. LSH.

40 27(42) 49 Dnr ",)"% +"$%% => 23!" ")%"&=>$,)$""$"%G<", ) +$"F)F %$%%Q % /;1&*;13/& A %$)%$$") "-> 22+?(!;&> 22+?;/& 636-1(! 5A H(AAAAAAAAAAAAAAAAH NPA \ip

41 MOTION MOTION angående integrera turistbyrån med Fakoriet fd Roslagsmuset Roslagens Oberoende Parti (ROOP) lägger härmed följande motion, ställd till kommunstyrelsen alt kultur o fritidsnämnden Med anledning av turistbyråns nuvarande plats som vi anser ligger helt fel. ROOP föreslår därför att faktorihuset fd Roslagsmuseets renovering slutförs snarast och att en om och tillbyggnad av fastigheten ger Turistbyrån en mer framträdande och lättillgänglig besöksplats samt att externa verksamheter såsom Cafe utställningar konsthantverk mm kan tillsammans med Turistbyrån rymmas i fastigheten. Med anledning av detta vill ROOP Att resurser omgående avsätts så att Faktoriet fd Roslagsmuset kan öppnas med en integrerad turistbyrå. För Roslagens Oberoende Parti (ROOP) Anders Fransson Irene Brändström

42 28(42) 50 Dnr ", (-$%% => RGS?2""$# %#"%$3 % /;1&*;13/& A %$)%$$") >?;/&9(/* 1*1!A H( AAAAAAAAAAAA H GF 4 å

43 STYRELSE moderaterna Diarianr liarienr » 2 5 ' Motion till Kommunfullmäktige angående Hbtq-certfiering av kommunens verksamhet Det är av stor vikt att alla känner sig inkluderade och välkomna i Norrtälje kommun, oavsett sexuell läggning, köns uttryck eller könsidentitet. Vidare har kommunen ansvar som arbetsgivare att säkerställa att hbtq-personer* som arbetar inom våra verksamheter har en trygg och säker arbetsplats. Våra anställda måste ha ett respektfullt bemötande mot alla de möter och få möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med frågor som rör likabehandling, diskriminering och fördomar. Under det senaste åren har situationen för hbtq-personer som bor, jobbar, går i skolan och besöker Norrtälje kommun lyfts på olika sätt och inför valet uttrycktes ett brett politiskt stöd för att hbtqcertifiera kommunens verksamhet. Att certifiera kommunen skulle innebära en stor kunskapshöjning men också synliggöra vår förbättrade kompetens i likabehandling, vi får ett kvitto på att vi genomfört ett systematiskt arbete. För närvarande finns det inte någon kommun som har certifierat hela sin verksamhet och Norrtälje Kommun skulle alltså kunna bli först i landet med detta. *Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner Därför föreslår vi: Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att hbtq-certifiera all verksamhet inom Norrtälje kommun Norrtälje den 25 mars 2015 Johnny Petterson Kjell Jansson Antagen som (M)-gruppmotion den 25 mars 2015

44 29(42) 51. Dnr !"'$", $%R => $",) "-$%% =B>&"%( $#$ % % /;1</6**; ;A %$)%$$") >?;1/;11;/& <16>'?/&;* 11A H( AAAAAAAAAAA H GCA %%$%2$% 6

45 In te rp e lla tio n till B erit Jansson ang. fö rsä ljnin g av kom m unal skog Berit Jansson var nyligen u te i N o rrte lje Tidning och sa a tt nu ska kom m unen utreda u tfö rsä ljn in g av kom m unens skogsinnehav. Det var en vändning som fö rvå n a r i fö rh å lln in g sätt. Tidigare har C e n te rp a rtie t d e kla re ra t to ta lt m otstå n d till fö rsä ljnin g av kom m unens skogsinnehav. M ina frågor: 1. Vad gör a tt B erit Jansson ä n d ra t sig och n u m e r vill sälja skog? 2. Ä r orsaken a tt B erit Jansson vill stärka ekonom in i kom m unen? 3. K om m er skogen a tt säljas via m äklare till högstbjudande? 2I i

46 31NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(42) 52 Dnr !"'$", $ "$)$ = >23!$"." = > %<"%%")&"$) %$ $#'$"23 " $#%,) % /;1</6** 1/;1;;A %$)%$$") 1>?(!:>?; 1/;11;/&< 13/&*<(!1* 6A H<(AAAAAAAAAAAH GEA %%$%2$% 3/&

47 STYRELSE Diaiienf Ar färépiantetsciai.!"'$ %<"%%")&"$) 7!*</&1<6/;;A 61;* <3!6;1/&1/ CEA!;* /6*13/&B C?,&161*<!;<6K E?,6//61<&1;* <6K I?716;/&1</&1* *</&11/&1/K -&*1 J TV* %

48 t u NORRTALjE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(42) 53 Dnr !"'$", B3"%$R$& = > K %<"%%")&"$)$,)%$"(GG&" )$"$ /523 /6," ""( % /;1<!;*A %$)%$$") '!&>7?;1/;11; /&<13/&6 /& CD(! CP6;1A H<(AAAAAAAAAAAAAAAH GIA 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAA H GIA 22+?(!>'?3 A

49 STYRELSE " 2 7 Enligt artikel i Norrtelje Tidning den 27 februari har Norrtälje kommun hittills kunnat erbjuda 32 sommarjobb till ungdomarna i kommunen. Det betyder att någon förbättring inte skett sedan förra året. Samtidigt är behovet betydligt s t ö r r e än så. Det är en alldeles för låg ambition att försöka skaffa fram fler jobb till nästa sommar. I en artikel i DN idag säger Stockholms arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren (Sj, "Vi vet hur viktigt det är att få den första raden på sitt CV och hur man växer som person, när man tjänar egna pengar. För vissa ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet över huvud taget." I Stockholm erbjuds i sommar ungdomar mellan 16 och 19 år sommarjobb. Den rödgrönrosa majoriteten satsar 13,1 miljoner på detta. Om Norrtälje gjorde motsvarande satsning per invånare skulle man erbjuda ungdomarna i kommunen 425 sommarjobb. I Nynäshamn garanterar kommunen sedan 2008 alla ungdomar mellan 16 och 19 år tre veckors sommarjobb satsade man 3,5 miljoner på detta. Nynäshamns kommuns erbjudande till ungdomarna fungerar tack vare ett nära samarbete med det privata näringslivet. Av de drygt 600 jobben finns 40 procent inom det privata näringslivet och 60 procent inom den kommunala verksamheten. "Väldigt många ungdomar står utan jobb i dag. De som sommarjobbar får in en fot i arbetslivet och viktiga heit egna kontakter, oavsett föräldrarnas nätverk. Samtidigt tjänar ungdomarna egna pengar och får ett arbetsintyg som är viktigt både på kort och lång sikt" säger Liselott Vahermägi (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, på Nynäshamns kommuns hemsida. Med anledning av ovanstående frågar jag: Vad vet kommunen om behovet av sommarjobb? ffur ser kommunalrådet på möjligheterna att samarbeta med det privata näringslivet, när det gäller att skaffa fram fler sommarjobb? Vad kan kommunen göra för att skaffa fram fler jobb redan till sommaren 2015? Hur mycket pengar är kommunen beredd att satsa för att kunna erbjuda våra ungdomar sommarjobb? Norrtälie Christina Hamnö, Vänsterpartiet

50 EFCGFIIF NORRTÄLJE STYRELSE Diarienr 'ffiarisplafl&sscjffl J #$"',"'$",B3"%$R$&= >$,) %$"(GG&")$"$ /5?/6," '!&>7?!;<6 ;1A Fråga: 7*1!**K *!*;3&;<A Fråga: 16<6&!<* ;*;;1////A Svar: 3(1A Fråga: 711&/1////EFCGK Svar: Fråga: 3(1<;1/1*6 K Svar: 1/(!A/;1(! 7+/&EFCD!&A 01-1>? 3/& Box 800, Norrtälje!!C Estunavägen E ? D norrtalje.se C! ! W

51 A 32(42) 54 Dnr !"'$",)"% +"$%% => %<"%%")&"$)# $%G% %$ % /;1</6** 1/;1;;A %$)%$$") "-> 22+?;1/;11; /&<13/&* A H<(AAAAAAAAAAAH GNA %%$%2$% 3/&

52 !"'$ norhtaue kommunstyrelse Med anledning av att man nu påbörjar rivningen av silona i hamnområdet: Därför vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Ulrika Falk Har man gjort någon undersökning av om det finns asbets i materialet i silona? Det bör väl komma till kommunens kännedom i så fall. Ansvaret delas mellan Lantmännen och kommunens tekniska förvaltning, men vems blir kostnaden? undrar Anders Fransson gruppledare ROOP

53 D! 33(42) 55 Dnr !"'$", B3"%$ R$&= > $K ",)!") $),")"&"$&"G"$ C? "$"$% #%%$ % /;1</6** 1/;1;;A %$)%$$") '!&>7?;1/;11; /&<16#>+?6; /&/&;40*A H<( AAAAAAAAAAAA H GGA %%$%2$% 6#

54 2015 =03" 2 7 I Interpeffation till kommunalrådet Ingrid Landin Kvinnorna och männen som vi dagligen ser när vi handlar på ICA Flygfyren, på Coop eller på Systembolaget, på knä och med utsträckta händer visar oss den skriande fattigdomen på U:s bakgård. Vänsterpartiet anser att det behövs en kraftfull politik för välfärd och mot diskriminering i samtliga EU~fänder och i synnerhet i Rumänien för att förbättra situationen för EUmigranterna. Men vi kan inte frånsäga oss vårt ansvar att samtidigt se till att de människor som vistas i Sverige kan göra det under värdiga former utan att svälta och frysa på våra gator och leva i misär i kåkstäder. I Sverige är det på kommunnivå som de största insatserna behöver göras. Vänsterpartiet har i vårbudgetmotion till riksdagen öronmärkt pengar, 210 miljoner, för att stödja kommunerna i deras arbete med att hjälpa de romer som kommer hit. Det kan handla om att förbättra deras boendesituation, om att erbjuda skola och förskola till barnen, om att öppna upp center där den som behöver kan få råd och stöd. När det gäller sjukvård är vår utgångspunkt att vård ska ges efter behov och att staten står för den kostnaden. I Norrtälje är det många som engagerar sig i EU-migranternas situation, öet är vällovligt men långt ifrån tillräckligt. K o m m u n e n h a r det yttersta ansvaret för de som vistas här. Därför ser vi i Vänsterpartiet det som angeläget att kommunen snabbt ordnar fram en lokal centralt i Norrtälje. Denna lokal ska fungera som värmesfuga dagtid med möjligheter att laga mat, duscha och tvätta kläder. Lokalen skulle kunna fungera som bas för ofika frivifligorganisationers hjälparbete. Den skulle också underlätta möten mellan EUmigranterna och Norrtäljeborna. Några timmar i veckan bör det därför finnas tillgång till tolk i lokalen på de språk som U-migranterna talar. En sådan lokal innebär förstås ingen långsiktig lösning på EU-migranternas situation. Men situationen som den ser ut nu är akut och något måste göras för att stödja EU-migranterna. Man ska inte underskatta betydelsen av att engagerade Norrtäfjebor och romer från södra Europa under anständiga former får möjlighet att samtala med varandra om sina respektive erfarenheter. Kanske några romer återvänder till sitt hemland med stärkt självkänsla och med mer kunskap om sina demokratiska rättigheter. Tillsammans kan de då ställa krav på att få sin rättmätiga del av de sociala fonder, som deras hemland har tillgång till genöm EU. Med hänvisning till ovanstående vill vi ställa följande frågor till kommunalrådet: V ilk a å tg ä rd e r a v s e r k o m m u n a lr å d e t a tt v id ta f o r a tt fö r b ä ttra E U -m ig ra n te rn a s liv s s itu a tio n? V ilk a å tg ä rd e r a v s e r k o m m u n a lr å d e t a tt v id ta f ö r a tt k o m m u n e n s s k a u p p fy lla s itt a n s v a r g e n te m o t E U - m ig r a n te m a e n lig t s o c ia ltjä n s tla g e n? Änastasia Swärd (V)

55 34(42) 56 Dnr ",$", B$$"$D$3" = > %<"%% ")&"$) C"$ +$?""))$%$%$) %,$ G$)3%,"%"',$"&",)A 2<%"23 G$"H % /;1/6!;*A %$)%$$") ')!>7?;1/;11; A H-6( AAAAAAAAAAAA H GDA 3/&01-1>?3(!!;* 1/*A H*( AAAAAAAAAAAA H GDA ')!>7?3A

56 fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrika falk I augusti 2014 invigdes Norrtälje nya badhus, som också blivit belönat som ett av 2014 års bästa byggen i landet. Badhuspersonalen vittnar om att de aldrig tidigare sålt så många årskori och badhus besöks frekvent av barn, unga, vuxna och äldre som alla hittar sin nisch i det stora och mångsidiga badet. Nu har det gått över ett halvår sedan invigningen och som tur är så är den mörka säsongen av året snart slut. Det är nämligen en eländig, kurvig liten väg som leder besökarna upp till det ståtliga badhuset. Den är dåligt upplyst, det finns inga utrymmen förgående och cyklister och det saknas också utrymme för två bilar att mötas samtidigt som de håller sig på den asfalterade delen av vägen. Det är ren tur att ingen allvarlig olycka hittills skett då många barn och unga tar sig dit på egen hand. Min fråga är: När är det dags att se till att det ståtliga badhuset får en säker påfart för gående, cyklister och bilar?

57 NORRTAL] E EFCGFIIF NORRTÄLJE STYRELSE " 3 0 Diarienr i 5-3 n Diarfepönbeäéjm. w a #$"',",$",B$$"$D$3" = >$,)',$" ""( G$)3% Fråga: (31(!K Svar: 83*;/&/6;//6 3*3!A</&!3 n ^ 01-1>? 3/&. Box 800, Norrtälje Estunavägen 14!!C E ? kom m norrtalje.se D norrtalje.se C! ! (A CN %?

58 35(42) 57 Dnr )" $#)$"#$ $#3#)$ %$% '$"G$ % /;1!* <1(! 6;EFCO*;//8&!>?A $$$ $#") +6*/&6*,&+>?*!* <1(!;EFCO*1/;1 ; CD/EFCGA,&+>?!!!6&!<<A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% <1 //8&!,&+ 4 u l l 6 V

59 36(42) 58 Dnr $%-3$%% =>A $#%%$#'')"$% )$ % CA /;1*1!>?; EA 3;1/&(1;!;3A $$$$#") 1!>?*;1*EFCGFIFI<< 1/;1A %%$%2$% #;3 1! +"#&

60 37(42) 59 Dnr %"<) =>$#%%$#'')"$% "#%"%$$$"#%" ""( $"#,")%%%23 +% R% R$%$# % /;1 CA EA IA *#"3>?;A 7;.+>?1*A 7;.+>?1*; *6/A NA 7;.+>?1*-1 *1A $$$ $#") #"3>?*;1*EFCGFICD(!EFCGFIEN *6/(!-1*1A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% #"3.+ ;*6/ -1*1 +"#& t i. / (K i S t L

61 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(42) 60 Dnr B$"$-$%% =B>A $#%%$#'')"$% )$ G)%) % /;1*'>'?;A %$)%$$") '>'?*;1*EFCGFICD<< ;A %%$%2$% 0; ' +"#& Juslerandes sign

62 NORRTAL] E 39(42) 61 Dnr $")3 = >A$#%%$#'')"$%"%$" % CA EA /;1* (!8!>?;A 3;1/&*1;!;3 $$$ $#") (!8!>?*;1*EFCGFIEI<<; 1/;1A %%$%2$% #;3 (!8!

63 40(42) 62 Dnr $(TG" $ =>A $#%%$#'')"$% "%$" %(#,")%?23 %"%) % /;1 CA EA *.+>?;A 7;##&>?;1*6(! ;A $$$ $#").+>?*;1*EFCGFIIF<< ;1*6(!;A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% 1*6(!;.+ ##& +"#&

64 41(42) 63 Dnr %$$ =>A $#%%$#'')"$ %"%$" G)%) % /;1 CA EA *,/+>?;A 7;-<>?;; $$$ $#"),/+>?*;1*EFCGFIIF<<; ;A %$)%$$") 7/& +>?** /&A %%$%2$% 0;,/+ -< +"#&

65 42(42) 64 ))$) (!;! *<EFCG/61* **1<< ;; CGIEF FFM CNCOOM FFM ' CNPOM MGE *<<*(1*1;#<IC ( EFCN *<<*(1*1;#<IC ( EFCN CGEC CCE #;3(1!;X/&**CF 1<E *>CPPFBCCNN? CGCP CFE 3;/&*1; 1/;1 /<;16EFCN/&1

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(5) 2014-05-28 Plats och tid Norrtälje-salen, kommunhuset Ankaret kl. 8.30 13.00 Beslutande Ledamöter Ann S. Pihlgren (M), ordförande Christina Pettersson, (S) Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(10) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtälje klockan 16-16.50 Beslutande Ledamöter Ann S Pihlgren (M), ordf. Christina Pettersson (S) Claes Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt Karlström (KD) Anastasia

Läs mer

Motioner inlämnade under föregående mandatperiod

Motioner inlämnade under föregående mandatperiod 2016-09-27 1 MOTIONSREDOVISNING Enligt kommunallagen 5 kap 33. Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Val- och förtroendemannanämnden 2012-04-24 1 (9) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Häverö, kl 15.00-16.05 Beslutande Enl forteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-11-08 1(13) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-18.45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 15.50-16.20 Louise Branting (C), ordförande Ann Lewerentz (M), 1 :e vice ordförande Sören Forslund (M) Ulrika

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S)

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Harven kl. 8.30-9.30, 9.50-11.05 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Närvarolista/omröstningsprotokoll 2-4. 172 Val av j usterare och tillkännagivande om j ustering 5. 173 Val till kommunfullmäktiges presidium 6

Närvarolista/omröstningsprotokoll 2-4. 172 Val av j usterare och tillkännagivande om j ustering 5. 173 Val till kommunfullmäktiges presidium 6 Sid Närvarolista/omröstningsprotokoll 2-4 172 Val av j usterare och tillkännagivande om j ustering 5 173 Val till kommunfullmäktiges presidium 6 174 Val till kommunfullmäktiges valberedning 2014-11-10

Läs mer

Underskrift Paragrafer 1-9 Paragraferna 5, 9 är enskilda ärenden och är belagda med sekretess. Hanna Stymne Bratt ANSLAG/BEVIS

Underskrift Paragrafer 1-9 Paragraferna 5, 9 är enskilda ärenden och är belagda med sekretess. Hanna Stymne Bratt ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-31 Platsochtid Socialkontoret,Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.45-11.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 16.00-16.50 Beslutande Ledamöter Ann S Pihlgren (M), ordförande Christina Pettersson (S) Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt Karlström

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sammanträdesdatum 2015-04-16,, 1"' ~ ; t; 27 (47) 75 Dnr 2014/1183 Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Sala

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson HSO Agneta Wiss Carlsson HSO

Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson HSO Agneta Wiss Carlsson HSO Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Skive, kl. 13.30-16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson HSO Uno Martinsson HSO Bertil Nilsson

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare Fredrik Cederblom, kommunjurist 8. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 3-8 Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare Fredrik Cederblom, kommunjurist 8. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 3-8 Mikael Forssander 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-13.40, 14.00-14.30 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Nils Matsson (M) Holger Forsberg (S), tjänstgörande ersättare Helena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 18 november. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 18 november. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(8) 2013-11-11 Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Ann S Pihlgren (M), ordförande Christina Pettersson (S) Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt Karlström

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

KS 18 6 NOVEMBER 2013

KS 18 6 NOVEMBER 2013 KS 18 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-10-08 Diarienummer KSN-2013-0227 Kommunstyrelsen Motion av Johan Lundqvist (MP) om jämställdhetsanalys av vinterväghållningen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret fredagen den 18 mars (Britt-Marie Bohlin. ÅsaJ^årljnder. Justerande...yjdfc^ Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsekontoret fredagen den 18 mars (Britt-Marie Bohlin. ÅsaJ^årljnder. Justerande...yjdfc^ Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS Klimatnämnden 2011-03-10 1(12) Piatsociitid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Häverö, kl 13.15-15.00, 16.00-16.20 ande Enl förteckning övriga deltagande Britt-Marie Bohlin, sekreterare Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (10) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.15 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2014-02-03 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Göran Pettersson (M), ordförande Åsa Wennerfors

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Motion - Bättre bemötande av äldre- HBTcertifiera ett särskilt boende i Karlstad kommun

Motion - Bättre bemötande av äldre- HBTcertifiera ett särskilt boende i Karlstad kommun Ärende 2 Dnr VON-2012-208 Dpl 30 sid 1 (3) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Personalstaben Tjänsteskrivelse 2012-10-03 Paulina Lindstedt, 054-540 55 97 paulina.lindstedt@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret 1(53) Plats och tid Norrtäljesalen, måndagen den 1 februari 2016 kl 18:00 20.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S) Hanna Stymne-Bratt (S) Alexander Srndovic (S) Margareta Lundgren (S) Bert

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid & '' (')*)* Beslutande +,-./ 0.1/./ 2./ 3!2./ 14 5./ +2./ 6783./ - -./ &9.8/.8/ 96./!./ :. / ;./ 9%./')* :

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(10) Plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00-17.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Arne Ottosson (M), ordförande Karolina Sköld (C) ersätter Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden

Sammanträdesdatum Valnämnden Plats och tid Kindla, kommunhuset, kl. 10-10.50 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Ingrid Åberg (KD), ersättare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Sid Justering... 2 27 Information om MRP-uppdrag LED 13, 2015 Jämställt bemötande... 3 28 Information

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 23 november Åke Malmström ANSLAG/BEVIS

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 23 november Åke Malmström ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-11-18 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-11.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 14.00-15.40 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) Övriga närvarande

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2015-09-09

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2015-09-09 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-09 Innehållsförteckning Ärende 27 Föregående protokoll... 31 28 Brottsförebyggande... 32 29 Våld i nära relationer... 33 30 Handlingsprogram trygghet

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Ska husägare snöröja kommunal mark?

Ska husägare snöröja kommunal mark? Ska husägare snöröja kommunal mark? En undersökning från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2016 02-16 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll I "1; l HEDEMORA,~ KOMMUN './ 1 (17) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Henrik Lilliehöök, renhållningschef 28, punkt 2 Peter Elenfalk, fastighetschef 28 och 32 Eva Kutscher, sekreterare

Henrik Lilliehöök, renhållningschef 28, punkt 2 Peter Elenfalk, fastighetschef 28 och 32 Eva Kutscher, sekreterare Teknik-och klimatnämnden 2015-06-09 1 (14) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl. 15:00-16:30 B eslutande Enligt förteckning Ö vriga deltagande Ulrika Isgård, projektledare gata/park,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer

Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-)

Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) Utlåtande 2016:116 RIII (Dnr 106-2018/2015) Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Utbildningsnämnden Underskrift Sekreterare... Paragrafer 1-10 Anne Josefsson. Ordförande... Louise Branting (C) Justerande...

Utbildningsnämnden Underskrift Sekreterare... Paragrafer 1-10 Anne Josefsson. Ordförande... Louise Branting (C) Justerande... Utbildningsnämnden 2011-01-18 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-15.00 Närvarande och beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Ulf Gustavsson,

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Ansvar för snöröjning i landets kommuner

Ansvar för snöröjning i landets kommuner Ansvar för snöröjning i landets kommuner En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2016-01-26 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Richard Katisko (S) Ingrid-Märta Grönlie (S)

Richard Katisko (S) Ingrid-Märta Grönlie (S) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:15-18:35 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Mats Hahne (M), tjänstgörande ers för

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer