AB Sagax Årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Sagax Årsredovisning 2005"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2

3 År 2005 i korthet Hyresintäkter Hyresintäkterna uppgick till 168,5 (64,7) miljoner kronor. Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet uppgick till 47,0 (-17,7) miljoner kronor, motsvarande 4,13 (-2,16) kronor per stamaktie. Årets resultat Årets resultat uppgick till 83,9 (63,0) miljoner kronor, motsvarande 7,39 (7,70) kronor per stamaktie. Orealiserade värdeförändringar har bidragit med 41 miljoner kronor till årets resultat. Fastigheternas marknadsvärde Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgick till (1 338) miljoner kronor vid årets slut. Årets förvärv Under året har 10 fastigheter med en uthyrningsbar area om kvadratmeter förvärvats. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 0,52 kronor per preferensaktie. Styrelsen föreslår ingen utdelning för stamaktier och att ej utdelat resultat avsätts till konsolideringsfonden. Prognos för år 2006 För år 2006 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, uppgå till cirka 85 miljoner kronor. Innehållsförteckning VD har ordet 4 Hyresmarknaden 6 Förvaltningsberättelse Årets investeringar 8 AFFÄRSIDÉ OCH förvaltningsstrategi 10 Fastighetsbeståndet 12 Finansiering 14 Riskanalys 15 AKTIEN OCH ägarna 17 Styrelse och ledning 18 Ekonomisk översikt 20 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning 22 Koncernens balansräkning 23 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 25 Förändringar av eget kapital 26 Kassaflödesanalyser 27 nyckeltal 28 Redovisningsprinciper och noter 29 Förslag till vinstdisposition 44 Revisionsberättelse 45 Årets pressmeddelanden 46 definitioner 47

4 VD har ordet Till Aktieägarna Att få kommentera ett verksamhetsår som det Sagax nyligen avslutat är en avundsvärd arbetsuppgift: balans- och resultaträkningarna är i gott skick, omsättning och resultat (på alla nivåer) steg kraftigt under året, fastighetsportföljen expanderades och den löpande resultatkapaciteten höjdes. Så gott som samtliga hyresavtal som kunde bli föremål för uppsägning under året förlängdes i tre till fem år. Både den finansiella och den operationella risken sänktes. Glädjeämnena har varit både många och varierande under året. Verksamheten har, som utlovats inför år 2005, kännetecknats av den fortsatta uppbygganden av vår förmåga att generera löpande kassaflöde. Fastighetsportföljen har under året, genom ett antal olika transaktioner, ökats med 50 % till cirka två miljarder kronor. Den uthyrningsbara arean omfattade cirka m² vid årets utgång. Förvaltningsresultatet uppgick till 47 miljoner kronor för år För innevarande år bedöms förvaltningsresultatet stiga till cirka 85 miljoner kronor förutsatt en oförändrad fastighetsportfölj. Med hänsyn till att denna resultatprognos motsvarar en fyra gånger så hög intjäningsförmåga som Sagax hade per halvårsskiftet år 2004 har utvecklingen varit tillfredsställande. Utfallet för verksamheten år 2005 redovisas utförligt på nästkommande sidor i denna årsredovisning och jag vill därför ta tillfället i akt att istället rikta er uppmärksamhet mot Sagax framtid. Sagax kommer fortsatt att ha sitt fokus mot lager- och industrifastigheter. Lageroch industrifastigheter är, relativt flertalet andra fastighetssegment, en lågvolatil tillgångsklass. Trots den lägre volatiliteten har segmentet uppvisat en ytterst konkurrenskraftig avkastning. Totalavkastningen, det vill säga summan av löpande avkastning och värdeförändring, har till och med överträffat det väsentligt mer volatila kontorsfastighetssegmentet de senaste åren. Detta kan bland annat förklaras av den relativt höga löpande avkastningen som industri- och lagerfastigheter genererar, vilket medför att värdeförändringsinslaget blir av mindre betydelse för det sammanlagda utfallet. Det är idag svårt att se att dynamiken i vårt segment väsentligt skulle komma att ändras. Jag tror därför att industri- och lagersegmentet även fortsättningsvis kommer att generera en attraktiv riskjusterad avkastning på aktieägarnas kapital. Sagax finansiering kommer även fortsättningsvis att upptas i dotterbolagen utan borgensåtaganden från moderbolaget. Vi kommer att fortsätta ha en konservativ syn på bolagets räntebindning. Vi har för närvarande en genomsnittlig räntebindning om fem år. I förhållande till flertalet fastighetsbolag har Sagax därmed en uppenbart avvikande räntebindningsstrategi. Den ökade räntekostnad som vår räntebindningsstrategi medför kan uppskattas till tio miljoner kronor för år 2006 (ställt i förhållande till ett marknadsgenomsnitt om cirka två års räntebindning). Valet av räntebindning motiveras dels av en generell riskaversion och dels av en preferens för säker, relativ maximal, intjäning. Valet av räntebindning medför även att vi kan agera med en lägre soliditet utan att öka vår finansiella risk. Sammantaget har det hittills varit en intressant ekvation att kompensera en reducerad soliditet med en förlängd räntebindning. Jag bedömer att så även kommer att vara fallet under år Sagax investeringsfokus kommer även fortsättningsvis att riktas mot förvärv i intervallet miljoner kronor. Sagax har dock en opportunistisk inställning till investeringar. Att inte i förväg begränsa bolagets investeringsmöjligheter upplever jag endast som en fördel för aktieägarna. På samma sätt ligger det i aktieägarnas intresse att inte i förväg begränsa sina investeringsmöjligheter till enbart helägda dotterbolag. Om vi kan hitta väl avvägda investeringar i form av del- eller indirekt ägda fastigheter bör vi överväga även dessa. Vi måste vara lyhörda för alla de möjligheter som kan uppkomma. Inför år 2006 är Sagax väl positionerat: bolaget har idag en stabil hyresavtalsstruktur samt en lång kapital- och räntebindning. Vår finansiella flexibilitet är större än tidigare

5 och bolagets organisation har tagit form och kan nu växa utan större svårighet. Under år 2006 kommer vi att prioritera nedanstående tre uppgifter: 1) Ytterligare expansion. Förvärv kommer även fortsättningsvis att utgöra ett naturligt inslag i verksamheten. Målsättningen med förvärv är dels att fortsätta förbättra riskspridningen (och därmed kvalitén) på Sagax intjäning och dels att tillföra ytterligare långsiktig resultatförmåga. Jag vill avstå från att definiera expansionens omfattning ur ett volymperspektiv utan konstaterar att den kommer att styras av de affärsmöjligheter som uppkommer under året. 2) Refinansiering av Stockholmsportföljen. Vi kommer att arbeta med att lägga samman de olika lån som våra dotterbolag i Stockholm har. Lånen har ofta tagits för att finansiera förvärv av enskilda fastigheter. Vi förväntar oss att en refinansiering och sammanläggning av dessa lån kommer att sänka räntekostnaderna, reducera den finansiella risken och underlätta administrationen. 3) Sänkning av driftkostnader. Vi kommer att fortsätta arbetet med att sänka våra driftkostnader som initierades under år Detta är mödosamt och långsiktigt men absolut nödvändigt. Fokus kommer att ligga på Stockholmsportföljen där vi har goda förutsättningar att sänka kostnaderna och därmed öka driftnettot. Jag är optimistisk inför att vi skall kunna uppnå goda utfall i samtliga ovanstående frågor under år Jag bedömer att få händelser skulle kunna få väsentligt negativa effekter på Sagax under år En av de händelser som dock skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser för bolaget är om någon av Sagax största hyresgäster skulle komma på obestånd eller gå i konkurs. Samtliga Sagax största hyresgäster, AGA, BE Group, Berendsen, Bosch, Electroscandia, Myresjöhus och MediCarrier, driver framgångsrika och lönsamma verksamheter. Ett obestånd är således en osannolik händelse. Aktieägarna bör uppmärksamma att även om jag skulle missta mig i denna bedömning kommer Sagax att, oavsett den berörda hyresgästen, kunna återhämta sig tack vare utformningen på Sagax finansiering. Sett på längre sikt löper Sagax, i likhet med andra fastighetsbolag, många risker av både kommersiell och finansiell karaktär. Jag vill uppmärksamma aktieägarna på två parametrar som i särskild utsträckning påverkar Sagax förmåga att kunna driva en långsiktigt lönsam verksamhet. Dessa är den allmänna räntenivån och konjunkturen. Sagax intjäning är i viss mån motståndskraftig mot kortvarigt negativa händelser tack vare bolagets långa återstående löptid på både räntebinding och hyresavtal. Det är dock sannolikt att Sagax skulle påverkas väsentligt negativt av en långvarig höjning av det allmänna ränteläget eller av en bestående högre vakansnivå till följd av en försämrad konjunktur. Ingen av dessa två händelser kommer enligt min bedömning att utgöra någon större risk under år Jag bedömer därför sammanfattningsvis att innevarande år har goda förutsättningar för att kunna bli framgångsrikt. Avslutningsvis vill jag nämna att mina kollegor och jag anstränger oss för att årsredovisning, delårsrapporter och hemsida skall vara informativa och överskådliga. Detta för att aktieägarna skall kunna bilda sig en självständig uppfattning om risker, möjligheter och om värdet på bolaget. Jag vill ta detta tillfälle i akt att uppmuntra aktieägarna att ta del av den informationen och understryka att mina kollegor och jag står till ert förfogande för att svara på de eventuella följdfrågor som kan uppstå. Jag står till ert förfogande. Stockholm den 18 april 2006 David Mindus Verkställande direktör

6 Hyresmarknaden för industri- och lagerfastigheter Analysföretaget Temaplan har studerat villkoren för hyresmarknaden för industrioch lagerfastigheter i Stockholmsområdet och för Sagax räkning sammanfattat följande. Dominerande utbud i Stockholms stad Totalt omfattar industri- och lagerfastighetsmarknaden cirka 4,4 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar area i Stockholms stad, vilket motsvarar cirka 10 procent av total uthyrningsbar area i kommunen. I de angränsande kommunerna finns ytterligare utbud. Detta utbud är dock betydligt mindre än i Stockholms stad. Det näst största utbudet återfinns i Järfälla ( m²), följt av Huddinge ( m²), Botkyrka ( m²), Nacka ( m²) och Solna kommun ( m²). Stockholms stads utbud är således dominerande i Stockholms län. Samtidigt krymper utbudet i Stockholms stad över tiden eftersom marken successivt tas i anspråk för annan verksamhet, främst bostadsexploatering. Ett genomsnittligt bestånd av industri- och lagerfastigheter består av cirka 45 procent industrilokaler, 45 procent lagerlokaler och 10 procent kontorslokaler. Kr/Kvm Hyror 1990 års priser Hyror 1990 års priser Industri/Lager Stockholms stad Kontor Innerstaden Kontor Stockholms stad H 90 H 93 H 96 H 99 H 02 H 05 Källa: Temaplan AB, SNK, Objekt Vision, Forum Fastighetsekonomi och Lundblom projekt Få specialiserade aktörer Ägandet av industri- och lagerfastigheter är relativt spritt bland olika företag. Femtio av de största fastighetsägarna i Stockholms stad äger cirka 50 procent av hela industri- och lagerfastighetsmarknaden. De största fastighetsägarnas totala bestånd utgörs emellertid endast i mindre omfattning av industri- och lagerfastigheter. Det finns få aktörer som specialiserat sig på industri- och lagerfastigheter. Låg och lokal rörlighet Hyresgäster i industri- och lagerlokaler har en låg och huvudsakligen lokal rörlighet. Detta beror delvis på att en majoritet av hyresgästerna har kunder i sitt närområdet. Hela 90 procent av hyresgästerna som tillfrågades i ett större företagsområde i södra Stockholm uppgav att de inte hade några konkreta flyttplaner. Detta indikerar att företagsområden med ett större antal samlade industri- och lagerfastigheter är attraktivare på hyresmarknaden än solitära fastigheter. Stabil hyresutveckling och svag korrelation med kontorshyresmarknaden Hyresutvecklingen för industri- och lagerfastigheter är stabil. Hyresgästerna har en begränsad hyresbetalningsförmåga men är samtidigt relativt okänsliga för konjunkturförändringar. 25 V 90 H 90 V 91 H 91 V 92 H 92 V 93 H 93 V 94 H 94 V 95 H 95 V 96 H 96 V 97 H 97 V 98 H 98 V 99 H 99 V 00 H 00 V 01 H 01 V 02 H 02 V 03 H 03 V 04 h 04 v 05 h 05 Vakansgrad industri/lager samt kontor i Stockholms stad Förorter kontor Innerstaden kontor Förorter industri/lager De senaste tio åren har variationen i hyresnivå varit låg. I genomsnitt har hyran för industri- och lagerlokaler i Stockholms stad varit 750 kronor per kvadratmeter under denna period. Med undantag av ett år har variationen varit mindre än +/- cirka 100 kronor per kvadratmeter. Hösten år 2005 var hyresnivån drygt 700 kronor per kvadratmeter för industri- och lagerlokaler i Stockholms stad. Även i de södra och norra förortskommunerna var hyresnivån cirka 700 kronor per kvadratmeter och år vid samma tidpunkt. Hyresutvecklingen för industri- och lagerlokaler uppvisar en mycket svag korrelation med kontorshyrornas utveckling i Stockholm. 20 Procent

7 H 9 H 9 H 9 H 9 H 0 H 0 AB Sagax Årsredovisning 2005 Källa: Temaplan AB, SNK, Objekt Vision, Forum Fastighetsekonomi och Lundblom projekt Mindre variation i vakanser för industri- och lagerlokaler än för kontor Även när det gäller vakanser uppvisar industri- och lagerfastigheter som regel mindre variationer över tiden än vad kontorsfastigheter gör. Vakansgraden för industri- och lagerlokaler i Stockholms stads förorter har under den senaste tioårsperioden legat runt 10 procent. Som högst har vakansgraden varit cirka 13 procent. Stabil totalavkastning jämfört med kontor Totalavkastningen, det vill säga summan av fastigheternas löpande direktavkastning och deras värdeförändring, har varit högre för industri- och lagerfastigheter än för kontorsfastigheter under senare år. Procent V 90 H 90 V 91 H 91 V 92 H 92 V 93 H 93 V 94 H 94 V 95 H 95 V 96 H 96 V 97 H 97 V 98 H 98 V 99 H 99 V 00 H 00 V 01 H 01 V 02 H 02 V 03 H 03 V 04 h 04 v 05 h 05 Vakansgrad för industri/lager samt Vakansgrad kontor industri/lager i Stockholms samt stadkontor i Stockholms stad Förorter kontor Innerstaden kontor Förorter industri/lager Totalavkastningen för industri- och lagerfastigheter beräknad för de senaste tre och fem åren har varit 7,7 respektive 6,7 procent. Motsvarande uppgifter för kontorsfastigheter är 4,4 respektive 3,1 procent. Även på nio års sikt har totalavkastningen varit något högre för industri- och lagerfastigheter än för kontorsfastigheter, 9,5 respektive 9,0 procent. De senaste fem åren har direktavkastningen för industri- och lagerfastigheter uppgått till 7,8 procent. Motsvarande uppgift för kontorsfastigheter är 5,8 procent År

8 3% 2% 1% okt-dec 0% 6% AB 5% Sagax Årsredovisning % Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse rige Uthyrningsbar area Styrelsen för AB Sagax (publ) med organisationsnummer med säte i Stockholms stad, Sverige, avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Årets investeringar Skellefteå Trollhättan Falun Landskrona Borlänge Area, kvm Stockholm Göteborg Övrigt Under år 2005 förvärvades tio fastigheter med cirka kvadratmeter uthyrningsbar area. Den sammanlagda arean uppgick till cirka kvadratmeter vid årets utgång. I april förvärvades fastigheten Njursta 1:23 i Upplands Väsby kommun. Fastigheten är bebyggd med kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till ICA Menyföretagen som kyl- och fryslager. Fastigheten har under året byggts till för att inrymma ytterligare en frysmodul. Under hösten förvärvades två fastigheter i södra Stockholm. I Segeltorp, Huddinge kommun, förvärvades fastigheten Heden 1. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Pilkington. Pilkington nyttjar lokalerna för lagerhållning av bilglas. I Tumba, Botkyrka kommun, förvärvades fastigheten Tumba 7:234. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Svensk Museitjänst som är en enhet inom Riksarkivet. Uthyrningsbar area i dessa fastigheter är cirka respektive kvadratmeter. Under året har Sagax för Nomo Kullagers räkning byggt till ett mindre höglager i fastigheten Stolen 1, Täby kommun. Under år 2005 färdigställdes även cirka kvadratmeter uthyrningsbar area på tomträtten Varubilen 1 i Älvsjö Industriområde, Stockholms stad. I juli förvärvades fyra fastigheter i Jönköpingsregionen. Sammanlagd uthyrbar area för dessa fastigheter uppgår till cirka kvadratmeter. I Habo, nordväst om Jönköping, förvärvades de angränsande fastigheterna Bränninge 2:95, 2:136 och 2:200 med Isaksson Gruppen som hyresgäst. Isaksson Gruppen producerar och marknadsför ett stort sortiment av beslag och inredningsdetaljer under varumärket Habo. Pelly Industries är hyresgäst i fastigheten Hillerstorp 3:106 i Gnosjö. Här tillverkas bland annat förvarings- och hyllsystem. Orwak, som är hyresgäst i Sävsjöfastigheten, Eksjöhovgård 7:5, tillverkar och marknadsför produkter för sortering, komprimering och återvinning. Orwak är sedan början av år 2005 ett dotterbolag till den börsnoterade norska återvinningskoncernen Tomra. Den fjärde fastigheten, Bälgen 4 i Ljungby, är uthyrd i sin helhet till Morinders Verkstäder som, i likhet med Orwak, är dotterbolag till Tomrakoncernen. Under fjärde kvartalet förvärvades ytterligare två fastigheter i Jönköpingsområdet, Myresjö 31:1 i Vetlanda kommun och Gästgivaregården 1:103 i Sävsjö kommun. Fastigheterna omfattar sammanlagt cirka kvadratmeter uthyrningsbar area. Lokalerna nyttjas för tillverkning av prefabricerade småhus under varumärket Myresjöhus. På Myresjö 31:1 tillverkades det första monteringsfärdiga huset år Idag finns en modern anläggning för tillverkning av prefabricerade huselement. I Vrigstad tillverkar Myresjöhus dotterbolag SmålandsVillan färdiga standardvillor enligt löpandebandprincipen. Produktionen av prefabricerade huselement i inomhusmiljö möjliggör en hög grad av standardisering med prisvärda villor som följd. År 2004 förvärvade Industri Kapital Myresjöhuskoncernen av Skanska. I Norrköping förvärvades en grannfastighet till Pollaren 1, som Sagax förvärvat år 2004 från Bröderna Edstrand. Fastigheten, som förvärvats från Norrköpings kommun, är för närvarande föremål för fastighetsbildning och benämns därför del av Lindö 2:1. Fastigheten omfattar cirka kvadratmeter mark. För Bröderna Edstrands räkning pågår uppförandet av en byggnad om kvadratmeter uthyrningsbar area. Byggnationen beräknas vara avslutad under första kvartalet år 2007.

9 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005

10 Förvaltningsberättelse Sagax affärsidé är att investera i fastigheter med god avkastning främst inom segmentet lager och lätt industri. Verksamheten skall särskilt inriktas mot starka kassaflöden, balanserade risker och i kombination med långsiktighet och effektivitet i förvaltningen. AFFÄRSIDÉ OCH FÖRVALTNINGSSTRATEGI Affärsidé Sagax affärsidé är att investera i fastigheter med god avkastning främst inom segmentet lager och lätt industri. Verksamheten skall inriktas mot starka kassaflöden och balanserade risker i kombination med långsiktighet och effektivitet i förvaltningen. Bolaget har sedan starten investerat i främst lager- och industrifastigheter vilka uppfyller bolagets krav på god avkastning och balanserad risk. Bolagets finansiella struktur är utformad med tydligt fokus på löpande kassaflöde vilket bedöms skapa goda förutsättningar för såväl expansion som attraktiv avkastning på aktieägarnas kapital. Sagax har en konservativ syn på risktagande, vilket bland annat återspeglas i bolagets kapital- och räntebindningsstrategi samt i förvaltningsarbetet. En särskild riskanalys presenteras i denna årsredovisning. Målet för verksamheten är att långsiktigt generera största möjliga riskjusterade avkastning till bolagets aktieägare. Detta mål skall genomsyra bolagets verksamhet och organisation. 10

11 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005 Förvaltningsstrategi Sagax förvaltar i huvudsak fastigheter för lagerverksamhet och lättare industri. Sagax förvaltningsstrategi bygger på att aktivt försöka förnya hyresavtalen med befintliga hyresgäster. Under år 2005 resulterade detta i att närmare 90 % av bolagets uppsägningsbara hyresavtal förnyades. Sagax strategi innebär att vi avstår från att maximera hyresnivån vid varje tidpunkt för att istället uppnå längre löptider. Vi arbetar kontinuerligt med att försöka öka den återstående löptiden på Sagax hyresavtal genom att avtala om förlängning av dessa i förtid. I samband med att hyresgäster uttrycker önskemål om lokalanpassningar kan Sagax exempelvis träffa överenskommelser om ett visst hyrestillägg samt en förtida kontraktsförlängning. Vår förvaltningsstrategi har hittills skapat stabil hyresutveckling, stor andel förlängda hyresavtal och låg vakansgrad. Förutom att strategin lett till låga kostnader för marknadsföring och hyresgästanpassningar för Sagax gynnas även våra hyresgäster. Genom en långsiktigt balanserad hyresnivå undviker hyresgästen kostnader för ersättningslokaler såsom exempelvis flytt- och omställningskostnader. Vår genomsnittliga återstående kontraktslängd uppgick vid årsskiftet till 6,5 år. Detta är bland annat ett resultat av den relativt stora andel hyresavtal som förlängts under året i ytterligare tre till fem år. De lokaler som trots allt blir vakanta marknadsförs via eget uthyrningsarbete och i samarbete med ett antal mäklare. Sagax tillväxt har medfört att bolaget nått en sådan storlek i Storstockholmsområdet inom lager- och industrifastigheter att vi ofta kan erbjuda en befintlig hyresgäst alternativa lokaler om nya behov uppstår. Sagax fastighetsskötsel i Storstockholm och Göteborg är upphandlad på entreprenad. Detta bedöms vara både flexibelt och kostnadseffektivt. Fastighetsskötarna har ofta den dagliga kontakten med våra hyresgäster varför leverantörerna av denna entreprenad valts med omsorg. I den dagliga driften betraktar vi fastighetsskötarna som egna anställda liksom personalen för felanmälan. Sagax samarbetspartners har god teknisk kompetens som vi ofta drar nytta av. För våra fastigheter utanför Storstockholm och Göteborg har hyresgästerna själva ansvar för fastighetsskötseln. I dessa fall har hyresgästen tidigare även varit ägare till fastigheten varför en fortsatt fastighetsskötsel från deras sida varit naturlig. Vi arbetar systematiskt med att försöka öka längden på våra hyresavtal istället för att vid varje givet tillfälle maximera hyresnivån. Vår förvaltningsstrategi har hittills givit oss en stabil hyresutveckling, stor andel förlängda avtal och låg vakansgrad. 11

12 AB Sagax Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse Fastighetsbeståndet Sagax fastighetsbestånd Area, m2 Område Stockholm Göteborg Övrigt Summa Antal fastigheter Lager/ industri Kontor Marknads värde Övrigt Total Mkr Kr/kvm Hyresvärde Mkr Vakans 7,3 % 3,7 % 0,0 % 4,8 % Marknadsvärde Marknadsvärde Stockholm 58% Göteborg 5% 28 Övrigt 37% 19 Geografisk belägenhet Geografisk areafördelning 20 Stockholm 46% Göteborg 4% Övrigt 50% Lokaltyp 2 21 Lokaltyp Lager/industri 84% Kontor 16% Hyresintäkter Hyresvärde Stockholm 62% 6 12 Göteborg 5% Övrigt 32% Kontrakterad årshyra andel % Kontrakterad årshyra, andel % % 60% 50% 26 50% 40% 14 30% 20% 10% 9% 13% 14% 14% % > Kr/kvm

13 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005 Fastighetsförteckning Stockholm Uthyrningsbar area i m 2 Taxerings- Ref Fastighet Adress Kommun Ind/lager Kontor Övrigt Totalt värde, Mkr 1 Borg 3* Strömögatan 5 Stockholm ,5 2 Borg 6* Strömögatan 6 och 7 Stockholm ,7 3 Fabrikören 9* Konsumentvägen 9-11 Stockholm ,0 4 Finspång 6* Finspångsgatan Stockholm ,6 5 Skultuna 3* Finspångsgatan 44 Stockholm ,6 6 Instrumentet 14 Instrumentvägen 16 Stockholm ,6 7 Johannelund 7* Krossgatan Stockholm ,2 8 Kolsva 1* Fagerstagatan 26 Stockholm ,3 9 Konsumenten 3* Varuvägen 1-7 Stockholm ,1 10 Stenen 1* Krossgatan Stockholm ,0 11 Stensätra 16* Stensätravägen 2-4 Stockholm ,5 12 Varubalen 3* Upplagsvägen 2-10 Stockholm ,1 13 Varubilen 1* Konsumentvägen Stockholm ,5 14 Söderbymalm 7:49 Hantverkarvägen 31 Haninge ,6 15 Luna 1 Lunastigen 1-7 Huddinge ,8 16 Kugghjulet 3 Lännavägen 62 Huddinge ,5 17 Heden 1 Mälarvägen 15 Huddinge ,4 18 Slänten 17 G:a Södertäljevägen 125 Huddinge ,1 19 Reglaget 2 Bergkällavägen Sollentuna ,6 20 Stolen 1 Gribbylundsvägen 2 Täby ,0 21 Veddesta 2:32 Äggelundavägen 7 Järfälla ,1 22 Märsta 24:18 Turbingatan 2 Sigtuna ,0 23 Märsta 17:2 Maskingatan 8 A Sigtuna ,2 24 Kumla Hage 7 Segersbyvägen 5 Botkyrka ,8 25 Kumla Äng 2 Kumla Gårdsväg 31 Botkyrka ,3 26 Tumba 7:234 Gustav de Lavals Väg Botkyrka ,8 27 Mästaren 6 Hantverksvägen 14 Södertälje ,8 28 Njursta 1:23 Saturnusvägen 2 Upplands Väsby ,5 Delsumma ,2 Göteborg Backa 30:4 Importgatan, Göteborg ,0 Kryptongasen 4 Kryptongatan 20 Mölndal ,8 Delsumma ,8 Övriga Fastigheter Bälgen 4 Karlsrovägen 4 Ljungby ,0 Bränninge 2:136 mfl Södergatan 2 Habo ,4 Eksjöhovgård 7:5 Svetsaregatan 4 Sävsjö ,0 Hillerstorp 3:106 Industrigatan Gnosjö ,4 Myresjö 31:1 Myresjö Vetlanda ,1 Gästgivaregården 1:303 Vrigstad Sävsjö ,5 Pollaren 1 Barlastgatan 10 Norrköping ,6 del av Lindö 2:1 Norrköping Pansio ( ) Paakalantie 3 Åbo, Finland ,5 Lotila ( ) Vanhanradankatu 42 Lahtis, Finland ,8 Delsumma ,3 Totalt ,3 * Innehas med tomträtt 13

14 Förvaltningsberättelse Finansiering Räntebindning Förfalloår Mkr Genomsnittlig ränta Andel ,2 5,4% 18% ,7 4,4% 2% ,3 5,7% 20% ,9 5,4% 28% ,9 4,3% 1% > ,7 4,4% 31% Summa/snitt 1 600,7 5,1% 100% Kapitalbindning Genomsnittlig Förfalloår Utveckling Mkr av balansposter ränta (Mkr) Andel ,5 4,0% 4% Förvaltningsfastigheter ,1 4,5% 3% Eget kapital 2008 Räntebärande 84,7 skulder 5,3% 5% ,2 5,7% 53% ,3 3,2% 14% 2000 > ,9 5,1% 21% Summa/snitt 1 600,7 5,1% 100% Finansiering Finansiering Kvartalsgenomsnitt Eget kapital 17% Räntebärande skulder 77% Övriga skulder 6% Stibor STIBOR, kvartalsgenomsnitt Finansiell struktur Fastighetsägande kräver finansiering i form av eget kapital samt räntebärande lån och den finansiella strukturen är av stor betydelse. Räntekostnaderna är verksamhetens största kostnad och den finansiella strukturen påverkar koncernens risktagande. Ett viktigt inslag i Sagaxkoncernens verksamhet är därför att räntebärande skulder är upptagna direkt av koncernens fastighetsägande dotterbolag. Moderbolaget i koncernen är obelånat och utan borgensåtaganden. Detta innebär att dotterbolagen själva svarar för sina skulder och att det därmed inte finns någon kontraktuell skyldighet från moderbolagets sida att tillskjuta ytterligare kapital till dotterbolagen. Moderbolagets tillgångar består av olika investeringar i aktier och andelar i fastighetsägande dotterbolag samt av likvida medel. Moderbolagets investeringar är uteslutande finansierade med eget kapital. Sagax kan således ur ett finansiellt riskperspektiv liknas vid ett investeringsbolag. Denna strategi skiljer Sagax från flertalet fastighetsbolag i vilka moderbolaget obegränsat svarar för dotterbolagens skulder. Sagax dotterbolag upptar sina räntebärande skulder i huvudsak i samband med att de förvärvar fastigheter eller fastighetsägande bolag. Skuldernas omfattning och struktur bestäms i samband med varje enskild investering med beaktande av investeringens karaktär och vilken struktur som bedöms generera den högsta möjliga riskjusterade avkastningen för Sagax aktieägare. Sagax dotterbolag utnyttjar i huvudsak sina kassaflöden för att löpande reducera sin skuldsättning. I vissa fall kan amorteringsbestämmelserna vara utformade i relation till det enskilda dotterbolagets fria kassaflöde efter finansiella kostnader. Detta innebär att moderbolagets tillgång till dotterbolagens fria kassaflöden initialt kan vara begränsade. I takt med att skuldsättningen i de enskilda dotterbolagen sjunker reduceras även amorteringarna och kassaflödet blir tillgängligt för moderbolaget. För det fall Sagax skulle vilja ändra detta förhållande kan detta ske genom att tillskjuta kapital till dotterbolagen varefter dotterbolagens fria kassaflöden blir tillgängliga för moderbolaget. Detta har hittills inte bedömts som den mest gynnsamma strategin för aktieägarna. Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till 356,1 (253,0) miljoner kronor. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Räntebärande skulder Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets utgång till (1 094) miljoner kronor. Den genomsnittliga räntebindningen vid periodens utgång, inklusive effekter av derivatinstrument, uppgick till 5,0 (4,1) år vilket är att betrakta som en relativt lång räntebindning jämfört med andra noterade fastighetsbolag. Koncernen använder derivatinstrument för att minska ränteexponeringen. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick till 3,9 ( 5,1) år vid periodens utgång Area, kvm

15 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005 Riskanalys Fastigheter Sagax affärsmodell bygger på en långsiktig investeringshorisont och koncernens resultat skall i huvudsak genereras från löpande kassaflöde. Sagax beroende av handel med fastigheter och därmed följande realisationsresultat är begränsat. Hyresintäkter Hyresmarknaden för lager- och industrilokaler i Stockholm, som är Sagax största enskilda marknad, karakteriseras av relativt låg volatilitet och begränsad omflyttning. Hyresförluster kan dock uppstå till följd av hyresgästers obestånd. För att begränsa Sagax exponering mot omflyttningar och hyresförluster strävar Sagax efter en lång genomsnittlig återstående löptid på hyresavtalen samt efter att prioritera hyresgäster med hög kreditvärdighet. Detta är av särskilt stor vikt vad gäller större hyresgäster. Sagax känslighet mot enskilda hyresgäster bedöms minska i takt med att bolaget expanderar. Vid årsskiftet fördelades Sagax hyresintäkter på 165 hyresavtal. Koncernens ekonomiska uthyrningsgrad uppgick till 95 %. För att upprätthålla hög ekonomisk uthyrningsgrad är Sagax beroende av en framgångsrik långsiktig förvaltning. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick vid årsskiftet till 6,5 år. Fördelning av löptider för hyreskontrakt per den 30 september 2005 År % 60% 50% 40% 30% Genomsnittlig återstående räntebindning och löptid på hyreskontrakt Räntebindning och genomsnittliga löptider på hyreskontrakt Räntebindning Löptider Q3, 2004 Q4, 2004 Q1, 2005 Q2, 2005 Q3, 2005 Q4, 2005 Kvartal Kontrakterad årshyra andel % Kontrakterad årshyra, andel % 50% Förfalloår Antal kontrakt Kontrakterad årshyra mkr Kontrakterad årshyra andel % ,1 9% ,6 13% ,3 14% ,6 14% > ,7 50% Totalt ,3 100% 20% 10% 0% 9% 13% 14% 14% >2009 Kostnader för drift och underhåll Hyresförhållandet för industri- och lagerlokaler karakteriseras ofta av att hyresgästerna har ett relativt omfattande drift- och underhållsansvar. De driftkostnader som har störst kostnadspåverkan är fastigheternas el- och uppvärmningskostnader. En övervägande del av dessa kostnader debiteras hyresgästerna direkt eller vidaredebiteras hyresgästerna till självkostnad. Sagax exponering mot driftkostnadsförändringar är således relativt begränsad. Sagax påverkas dock indirekt av exempelvis stigande eloch uppvärmningskostnader eftersom hyresgästernas sammanlagda lokalkostnader stiger vilket i sin tur reducerar utrymmet för bolagets hyresuttag. Vid eventuella vakanser påverkas bolagets resultat inte bara av förlorade hyresintäkter utan även av kostnader för exempelvis el och uppvärmning som tidigare betalats av hyresgästen. Kapitalkostnader Sagax finansiella kostnader utgör den största enskilda kostnaden. Räntekostnaderna uppgick till cirka 70 miljoner kronor under år Ett stigande ränteläge medför stigande räntekostnader och ett därmed sjunkande resultat. I syfte att reducera Sagax exponering mot ett stigande ränteläge har bolaget bundit en väsentlig del av sina räntor med hjälp av derivatinstrument. Sagax genomsnittliga räntebindningstid uppgick till 5,0 år vid årsskiftet. En höjning av marknadsräntan med en procentenhet skulle med den räntebindning bolaget hade vid årsskiftet ökat Sagax räntekostnader med 0,15 procentenheter till 5,3 % genomsnittlig ränta. Sagax strävar efter att minimera bolagets genomsnittliga kapitalkostnad med beaktande av såväl eget kapital som externt tillförda medel. Avkastningskravet på eget kapital överstiger som regel bolagets kostnader för extern finansiering. Bolagets genomsnittliga kapitalkostnad kan tidvis reduceras genom längre räntebindning i kombination med lägre soliditet. Risken i en sådan finansiering bedöms dock motsvara en kortare räntebindning i kombination med högre soliditet. 15

16 Förvaltningsberättelse Även om en förändring av kapitalstrukturen genom en kortare räntebindning och ett ökat eget kapital kan framstå som en resultatförbättring skulle en sådan förändrad kapitalstruktur sannolikt inverka negativt på koncernens kapitalkostnad och därmed på aktieägarnas förmögenhet. En lägre soliditet kan skapa högre avkastning på eget kapital samtidigt som bolaget kan reducera sin finansiella risk genom en längre räntebindningstid. Refinansieringsrisk Den största andelen av koncernens finansiering utgörs av långfristiga skulder. Sagax löper risken att lånen förfaller till betalning utan att kunna refinansieras. I syfte att reducera denna risk har Sagax avtalat med bolagets kreditgivare om en förutbestämd kapitalbindning. Sagax har i gengäld åtagit sig att upprätthålla viss amorteringstakt, räntetäckning och pantvärden. Den återstående genomsnittliga kapitalbindningen uppgick till 3,9 år vid årsskiftet. Miljö Sagax bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet. Sagax hyresgäster har verksamhetsansvar för eventuell miljöpåverkan. Förvaltningsverksamhetens miljöpåverkan består främst av energiförbrukning. Sagax har under år 2005 påbörjat ett åtgärdsprogram för energibesparing. Känslighetsanalys Känslighetsanalysen utgår från koncernens ställning vid årsskiftet. Nedan redovisas i vilken omfattning Sagax skulle påverkas om en enskild parameter fick omedelbart genomslag på Sagax resultat- och balansräkning. Som framgått tidigare uppgick Sagax genomsnittliga räntebindning till 5,0 år och den återstående genomsnittliga löptiden på koncernens hyresavtal till 6,5 år vid årsskiftet. Således kan vissa av effekterna inte uppstå under år Analysen syftar endast till att visa Sagax relativa känslighet för olika parametrar. En höjning av marknadsräntan med en procentenhet skulle öka Sagax räntekostnader med 0,15 procentenheter (15 punkter). En sänkning av marknadsräntan med en procentenhet skulle sänka Sagax räntekostnader med 0,15 procentenheter. Koncernens risker finns även beskrivna i not 28. Känslighetsanalys för år 2006: Förändring Årlig resultateffekt, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad +/- 1 % +/- 2,1 Hyresintäkter +/- 1 % +/- 2,0 Fastighetskostnader +/- 1 % -/+ 0,5 Genomsnittlig upplåningskostnad +/- 1 %-enhet -/+ 16,0 Upplåningskostnad vid nuvarande räntebindning och förändrat ränteläge +/- 1 %-enhet -/+ 2,5* * Påverkar endast den del av kapitalstrukturen vilken löper med rörlig ränta eller har en fast ränta vilken förfaller inom ett år. 16

17 Förvaltningsberättelse AKTIEN OCH ÄGARNA Sista betalkurs den 30 december för Sagax stamaktie uppgick till 57,75 (27,20) kronor per aktie. Bolaget hade vid årets utgång (9 353) aktieägare. Under år 2005 har Sagaxaktien varit föremål för i genomsnitt 35 transaktioner per handelsdag. Aktiens genomsnittliga omsättningshastighet har uppgått till 58 % och den genomsnittliga handelsvolymen till kronor per dag. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för stamaktierna. Enligt bolagsordningen skall alla vinstmedel, efter utbetalning av utdelning till preferensaktieägare, avsättas till en särskild fond benämnd Konsolideringsfond. Konsolideringsfonden utgör bundet eget kapital och kan upplösas efter bolagsstämman år 2011 varvid medlen förs till det fria egna kapitalet. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,52 kronor per preferensaktie, i enlighet med bolagsordningens villkor för preferensaktier. Courtagefri handel för bättre likviditet i aktien Under perioden 7 mars 1 april 2005 erbjöds aktieägare i bolaget med ett innehav understigande en handelspost att på bolagets bekostnad för courtagen köpa det antal aktier som krävdes för att nå upp till en hel handelspost eller sälja samtliga aktier. Omkring aktieägare sålde sina mindre poster medan drygt 600 köpte ytterligare aktier för att nå en hel handelspost. Detta motsvarade cirka 30 % av de aktieägare som omfattades av erbjudandet. Målsättningen med erbjudandet var att underlätta aktiehandeln för aktieägarna och skapa förutsättningar för bättre likviditet i aktien. Nyemissioner Under juni 2005 emitterades stamaktier i en kontant nyemission som riktades till institutionella kapitalförvaltare till en kurs om 34,57 kronor. Under januari 2006 nyemitterades preferensaktier till en kurs om 28,50 kronor teckningsoptioner fördelades 1:4 till tecknarna av dessa preferensaktier. Inför utgivandet av de preferensaktierna genomfördes en fondemission om preferensaktier till innehavarna av stamaktier (1:20). Det sammanlagda aktiekapitalet uppgår efter ovanstående till kronor fördelat på stamaktier och preferensaktier. Preferensaktierna ger förtur till en fastställd årlig utdelning. Den fastställda årliga utdelningen uppgår till 2,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna har evig löptid och ger 1/10-dels röst. Preferensutdelningen kan ej höjas. Preferensaktien handlas i likhet med bolagets stamaktie på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. En teckningsoption ger rätt att under fem år teckna en stamaktie för 35,00 kronor per aktie. År Största aktieägarna per 30 december 2005 Antal aktier Andel av röster och kapital Stockholm Realty ,4% Four Invest ,1% LF Småbolagsfonden ,6% Fam. Salén inklusive bolag ,5% Hummelbosholm ,8% LF Fastighetsfonden ,3% STN Förvaltnings ,5% Sabis Invest ,9% Fischer & Partners ,7% Örruds Mekaniska ,6% Övriga aktieägare ,3% Totalt ,0% ,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Kursutveckling i procent sedan SAGA SAGAX OMXSPI Räntebindning och genomsnittliga löptider på hyreskontrakt Räntebindning Löptider AB Sagax Årsredovisning ,38 Sagax börskurs ,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% Q3, 2004 Q4, 2004 Q1, 2005 Q2, 2005 Q3, 2005 Q4, 2005 Ägarstruktur per den Kvartal 30 december OMXS PI Kursutveckling i kronor sedan Antal aktier Antal aktieägare Summa aktier Andel ,7% ,6% ,5% ,8% ,2% ,7% ,7% Summa ,0% 17

18 Förvaltningsberättelse Styrelse och ledning Styrelsen Göran E Larsson Styrelseordförande Född Civilingenjör från KTH, Stockholm, civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm. Göran är i dag styrelseordförande i ReadSoft AB, samt styrelseledamot i Duroc AB, Effnet Holding AB, Habia Cable AB, Teleadress Information AB och ipunplugged AB. Göran var under perioden augusti april 2003 tillförordnad verkställande direktör för Effnet Group AB och har tidigare varit verkställande direktör för Micronic Laser Systems AB, Standard Radio AB, Tidningarnas Telegrambyrå AB, Norstedts Tryckeri AB, Interforward AB med flera bolag. Göran har tidigare också varit styrelseordförande i bygg- och fastighetsbolaget Bygg- Oleba Olle Engkvist AB. Ledamot av styrelsen sedan år 2001 Aktieinnehav: stamaktier, preferensaktier. David Mindus Styrelseledamot Född Verkställande direktör för AB Sagax. Civilekonom från Stockholms universitet. Grundare av Stockholm Realty Management AB. Dessförinnan har David arbetat som affärsutvecklare på GE Capital Real Estate i Stockholm och som analytiker på såväl fastighetsbolag som konsultföretag. Ledamot av styrelsen sedan år Aktieinnehav: stamaktier, preferensaktier. Hans Runesten Styrelseledamot Född Verkställande direktör för och styrelseledamot i Effnet Holding AB. Civilekonom från Stockholms universitet. Hans har en bred internationell erfarenhet från finansbranschen och har också arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel. Hans har drivit egen konsultfirma och var tidigare verksam inom EuroNordic Group och Mellon Bank i London och i USA, där han innehaft ett flertal chefsposter på olika nivåer. Dessförinnan har han också arbetat för Deutsche Bank i Tyskland. Hans är styrelseordförande i Scan Baltic Limited, London. Ledamot av styrelsen sedan år Aktieinnehav: stamaktier, preferensaktier. Staffan Salén Styrelseledamot Född Verkställande direktör för Salénia AB. Civilekonom från Stockholms universitet. Staffan var tidigare vice verkställande direktör och informationsdirektör för FöreningsSparbanken. Han har dessförinnan arbetat bland annat som redaktionschef för Finanstidningen och som finansanalytiker på Procter & Gamble. Staffan sitter i styrelserna för bland annat Westindia AB, Landauer Ltd, Strand Kapitalförvaltning AB, Skyways AB, X5 Music Group och Stockholms Universitet. Ledamot av styrelsen sedan år Aktieinnehav: stamaktier, preferensaktier. 18

19 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005 Johan Thorell Styrelseledamot Född Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm. Johan är verksam inom fastighetsbranschen och är grundare av och huvudägare i Din Bostadgruppen. Johan har tidigare haft olika befattningar hos Hagströmer & Qviberg Fondkommission och Öhman Fondkommission. Johan är styrelseordförande i Gamefederation Svenska AB. Ledamot av styrelsen sedan år Aktieinnehav: stamaktier, preferensaktier. Styrelsens arbete Under 2005 genomfördes sammanlagt 15 protokollförda styrelsesammanträden. Fastighetsförvärv och tillhörande finansieringsfrågor har jämte finansiell rapportering varit styrelsens huvudfrågor. Samtliga revisions-, ersättnings- och nomineringsfrågor har behandlats av styrelsen i dess helhet. Bolagets revisorer har rapporterat och medverkat vid ett styrelsemöte under året. Styrelsens ersättningsvillkor framgår av not 26. Ledande befattningshavare David Mindus Se ovan. Peter Larsen Född Ekonomichef för AB Sagax sedan december Civilekonom från Stockholms universitet. Peter har tidigare bland annat varit ekonomichef och sedan även verkställande direktör för HSB Sverige AB. Aktieinnehav: preferensaktier, teckningsoptioner. Per Wärnegård Född Fastighetschef för AB Sagax sedan maj Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Per har tidigare bland annat varit verkställande direktör för Fastighets AB Fundament och fastighetschef på Mälartornet. Aktieinnehav: preferensaktier, teckningsoptioner. Revisorer i AB Sagax Ingemar Rindstig Född Auktoriserad revisor, Ernst & Young. Revisor i AB Sagax sedan år Björn Ohlsson Född Auktoriserad revisor, Ernst & Young. Revisor i AB Sagax sedan år

20 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt Tidigare redovisade kvartalsuppgifter för Sagax fastighetsverksamhet okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep Hyresintäkter 45,6 44,9 41,1 37,0 34,3 30,4 Drift- och underhållskostnader -5,7-5,7-7,1-7,6-8,9-5,4 Tomträttsavgäld -1,7-1,6-1,6-1,6-1,7-1,6 Fastighetsskatt -1,2-1,2-0,7-0,6-0,6-0,6 Fastighetsadministration -1,5-1,5-1,3-0,3-0,5-0,4 Driftnetto 35,6 34,9 30,3 26,8 22,6 22,4 Nedskrivning av goodwill ,7 Bruttoresultat 35,6 34,9 30,3 26,8 22,6-13,3 Central administration -3,6-2,0-3,3-2,7-1,2-2,9 Finansiella intäkter 0,1 0,3 0,1 1,2 0,5 0,5 Finansiella kostnader -18,4-18,0-17,6-16,3-12,1-11,8 Förvaltningsresultat 13,6 15,3 9,5 9,0 9,8-27,5 Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade 29,0 1,1 20,4 6,4 - - Värdeförändringar på finansiella instrument, orealiserade 14,6 8,9-19,4-4,3 - - Resultat före skatt 57,3 25,3 10,5 11,1 9,8-27,5 Uppskjuten skatt -13,2-3,6-1,2-1,5-1,1 85,3 Aktuell skatt -0, Periodens resultat 43,7 21,6 9,3 9,6 8,7 57,8 BALANSRÄKNINGAR Avkastningsnivåer Förvaltningsfastigheter 1 992, , , , , ,4 Uppskjuten skattefordran Förvaltningsfastigheter 14,2 40,0 47,2 47,2 37,0 41,6 Direktavkastning Avkastning på totalt kapital Eget kapital Övriga tillgångar Räntebärande 23,8 skulder 20,3 6,8 31,4 24,3 19,9 Likvida 10% medel ,9 76,9 90,8 66,7 51,5 88,1 Summa 9% tillgångar 2 080, , , , , ,0 8% % Eget 6% kapital ,1 322,2 300,1 257,0 253,1 253,7 Avsättningar 5% 8,0 8,2 8,0 12,3 12,5 31,4 4% 1000 Räntebärande skulder 1 600, , , , ,5 854,3 3% Övriga 2% skulder ,2 102,7 95,7 106,4 90,3 59,6 Summa 1% eget kapital och skulder 2 080, , , , , ,0 0% jul-sep okt-dec jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Utveckling av balansposter (Mkr) Driftnetto Driftnetto och och Avkastningsnivåer förvaltningsresultat per kvartal Utveckling av av balansposter Stibor (Mkr) Avkastningsnivåer 10% 40,0 9% 35,0 8% 30,0 7% 6% 25,0 Mkr 5% 20,0 4% 15,0 3% 10,0 2% 1% 5,0 Direktavkastning Driftnetto Förvaltningsresultat Avkastning på totalt kapital 0% 0,0 jul-sep jul-sep okt-dec okt-dec jan-mar jan-mar apr-jun apr-jun jul-sep jul-sep okt-dec okt-dec Not: Nedskrivning av goodwill med 35,7 Mkr har ej medtagits ovan i förvaltningsresultatet för det fjärde kvartalet 2004 för att underlätta Driftnetto jämförelser mellan och kvartalen. förvaltningsresultat per kvartal % 9% % 7% % 5% % 3% 500 2% 1% 0 0% Förvaltningsfastigheter Eget Kvartalsgenomsnitt kapital Räntebärande skulder Stibor % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Direktavkastning Avkastning på totalt kapital jul-sep okt-dec jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Driftnetto och förvaltningsresultat per kvartal Hyror för Driftnetto industrilokaler Förvaltningsresultat i olika regioner i Sverige 40, , % 200 9% Kvartalsgenomsnitt 40,0 35,0 Driftnetto Förvaltningsresultat 1

21 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005 Intjäningsförmåga och prognos för år 2006 Verksamheten har under år 2005 präglats av flera fastighetsförvärv. Detta försvårar bedömningen av verksamhetens intjäningsförmåga. På denna sida presenteras därför intjäningsförmågan för koncernens verksamhet på rullande tolvmånadersbasis. Som framgår av principerna baseras beräkningar på förenklade antaganden och är ej att betrakta som en prognos för det kommande året. Sagax prognos för år 2006 är att förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, kommer att uppgå till cirka 85 miljoner kronor. Händelser efter årets utgång Under januari 2006 nyemitterades preferensaktier till en kurs om 28,50 kronor. En teckningsoption ger rätt att under fem år teckna en stamaktie för 35,00 kronor per aktie teckningsoptioner fördelades 1:4 till tecknarna av dessa preferensaktier. Inför utgivandet av de preferensaktierna genomfördes en fondemission om preferensaktier till innehavarna av stamaktier. Preferensaktierna ger förtur till en fastställd årlig utdelning. Den fastställda årliga utdelningen uppgår till 2,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna har evig löptid och ger 1/10- dels röst. Preferensutdelningen kan ej höjas. Preferensaktien handlas i likhet med bolagets stamaktie på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Sagax har under år 2006 genom dotterbolag förvärvat Romben 6 i Sollentuna kommun, Domnarvet 34 i Stockholms stad och Bälgen 34 i Varbergs kommun för en sammanlagd köpeskilling om 312 miljoner kronor. Sagax har även träffat avtal om förvärv av Induktorn 24 och Gjutmästaren 8 i Stockholms stad för en sammanlagd köpeskilling om 102 miljoner kronor. Bolaget har enligt avtal tillträde till dessa fastigheter under det fjärde kvartalet år Utdelad verksamhet år 2004 Sagax verksamhet som fastighetsbolag går endast tillbaka till mitten av år 2004 då en fastighetsverksamhet förvärvades från Stockholm Realty. Förvärvet omfattade 19 kommersiella fastigheter samt förvaltningsrörelsen i Stockholm Realty Management AB. Efter genomfört förvärv beslöt en bolagsstämma om bland annat byte av verksamhetsföremål och om byte av bolagets firma till AB Sagax (publ). Vidare beslöts att den befintliga teknikrörelsen som överförts till dotterbolaget Effnet Holding AB skulle delas ut till aktieägarna. Aktuell intjäning den 1 januari 2006 Belopp i miljoner kronor Hyresvärde 222 Vakans -11 Hyresintäkter 211 Fastighetskostnader -43 Driftöverskott 168 Central administration -12 Finansnetto -81 Resultat före skatt 76 Principer för beräkning av Aktuell intjäning Ovanstående resultaträkning återspeglar Sagax intjäningsförmåga på årsbasis. Utgångspunkten har varit årsskiftet 2005/2006. Det är viktigt att notera att den ej är att jämställa med en prognos för de kommande 12 månaderna då den exempelvis inte innehåller några bedömningar avseende framtida vakanser, ränteläge, hyresutveckling eller värdeförändringar. Hyresvärde baseras på kontrakterade hyresintäkter på årsbasis per den 1 januari Fastighetskostnader baseras på verkligt utfall 2005 för de fastigheter som innehades per den 31 december Kostnaderna för central administration har baserats på faktiskt utfall Finansnettot har beräknats utifrån räntebärande skulder och tillgångar den 31 december Kostnaderna för de räntebärande skulderna, miljoner kronor, har baserats på koncernens beräknade genomsnittliga räntenivå, 5,1 %, per den 31 december Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner samt ägande och förvaltning av koncernens dotterbolag. Resultatet efter skatt i moderbolaget uppgick till 88,3 (-18,9) miljoner kronor. Under året har nettoinvesteringar motsvarande 14,1 (-2,6) miljoner kronor gjorts i aktier och andelar i dotterföretag. Moderbolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 3,7 (18,9) miljoner kronor. Samtliga koncernens åtta medarbetare är anställda i moderbolaget, se not

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Verksamhetsinriktningen ändrad till fastighetsinvesteringsverksamhet Teknikrörelsen som bedrevs i koncernen utdelad till aktieägarna 27 fastigheter

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008 AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING Definitioner Med Sagax, Koncernen, Bolaget avses, om inte annat framgår av sammanhanget, AB Sagax (publ), organisationsnummer 556520-0028 inklusive dotterföretag. Med Remium

Läs mer

AB Sagax Årsredovisning 2006

AB Sagax Årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 Rankan 1 Adress: Sollentunaholmsvägen 13, 15 Kommun: Sollentuna Kartreferens: 29 Lager/industri: 6 798 kvm Kontor: 540 kvm Total area: 7 338 kvm Förvärvades år: 2006 Framsida: Romben

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 PERIODEN I SAMMANDRAG Sagax är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på lager och lätt industri. Fastighetsinnehavet värderades till 2 464 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

KUNGSLEDEN. DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014. Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör

KUNGSLEDEN. DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014. Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör KUNGSLEDEN DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2014 OCH NYEMISSION 15 augusti 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör VIKTIG INFORMATION Detta material utgör inte något erbjudande

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Investerarpresentation 2015-09-15

Investerarpresentation 2015-09-15 Investerarpresentation Historia 1995, Stendörren grundas av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Affärsområden; Lager/logistik, bostadsfastigheter samt utveckling av byggrätter/detaljplaner.

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 AKADEMISKA HUS AB (Publ) Org nr: 556459-9156 Styrelsen och verkställande direktören för Akademiska Hus AB avger härmed Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Pressmeddelande 2002-05-02

Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr Delårsrapport januari-mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Året I SAMMANDRAG Rekordresultat belastas av omvärderingar av derivat och fastigheter. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2008 ökade till 491,4 miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer