AB Sagax Årsredovisning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Sagax Årsredovisning 2005"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2

3 År 2005 i korthet Hyresintäkter Hyresintäkterna uppgick till 168,5 (64,7) miljoner kronor. Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet uppgick till 47,0 (-17,7) miljoner kronor, motsvarande 4,13 (-2,16) kronor per stamaktie. Årets resultat Årets resultat uppgick till 83,9 (63,0) miljoner kronor, motsvarande 7,39 (7,70) kronor per stamaktie. Orealiserade värdeförändringar har bidragit med 41 miljoner kronor till årets resultat. Fastigheternas marknadsvärde Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgick till (1 338) miljoner kronor vid årets slut. Årets förvärv Under året har 10 fastigheter med en uthyrningsbar area om kvadratmeter förvärvats. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 0,52 kronor per preferensaktie. Styrelsen föreslår ingen utdelning för stamaktier och att ej utdelat resultat avsätts till konsolideringsfonden. Prognos för år 2006 För år 2006 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, uppgå till cirka 85 miljoner kronor. Innehållsförteckning VD har ordet 4 Hyresmarknaden 6 Förvaltningsberättelse Årets investeringar 8 AFFÄRSIDÉ OCH förvaltningsstrategi 10 Fastighetsbeståndet 12 Finansiering 14 Riskanalys 15 AKTIEN OCH ägarna 17 Styrelse och ledning 18 Ekonomisk översikt 20 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning 22 Koncernens balansräkning 23 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 25 Förändringar av eget kapital 26 Kassaflödesanalyser 27 nyckeltal 28 Redovisningsprinciper och noter 29 Förslag till vinstdisposition 44 Revisionsberättelse 45 Årets pressmeddelanden 46 definitioner 47

4 VD har ordet Till Aktieägarna Att få kommentera ett verksamhetsår som det Sagax nyligen avslutat är en avundsvärd arbetsuppgift: balans- och resultaträkningarna är i gott skick, omsättning och resultat (på alla nivåer) steg kraftigt under året, fastighetsportföljen expanderades och den löpande resultatkapaciteten höjdes. Så gott som samtliga hyresavtal som kunde bli föremål för uppsägning under året förlängdes i tre till fem år. Både den finansiella och den operationella risken sänktes. Glädjeämnena har varit både många och varierande under året. Verksamheten har, som utlovats inför år 2005, kännetecknats av den fortsatta uppbygganden av vår förmåga att generera löpande kassaflöde. Fastighetsportföljen har under året, genom ett antal olika transaktioner, ökats med 50 % till cirka två miljarder kronor. Den uthyrningsbara arean omfattade cirka m² vid årets utgång. Förvaltningsresultatet uppgick till 47 miljoner kronor för år För innevarande år bedöms förvaltningsresultatet stiga till cirka 85 miljoner kronor förutsatt en oförändrad fastighetsportfölj. Med hänsyn till att denna resultatprognos motsvarar en fyra gånger så hög intjäningsförmåga som Sagax hade per halvårsskiftet år 2004 har utvecklingen varit tillfredsställande. Utfallet för verksamheten år 2005 redovisas utförligt på nästkommande sidor i denna årsredovisning och jag vill därför ta tillfället i akt att istället rikta er uppmärksamhet mot Sagax framtid. Sagax kommer fortsatt att ha sitt fokus mot lager- och industrifastigheter. Lageroch industrifastigheter är, relativt flertalet andra fastighetssegment, en lågvolatil tillgångsklass. Trots den lägre volatiliteten har segmentet uppvisat en ytterst konkurrenskraftig avkastning. Totalavkastningen, det vill säga summan av löpande avkastning och värdeförändring, har till och med överträffat det väsentligt mer volatila kontorsfastighetssegmentet de senaste åren. Detta kan bland annat förklaras av den relativt höga löpande avkastningen som industri- och lagerfastigheter genererar, vilket medför att värdeförändringsinslaget blir av mindre betydelse för det sammanlagda utfallet. Det är idag svårt att se att dynamiken i vårt segment väsentligt skulle komma att ändras. Jag tror därför att industri- och lagersegmentet även fortsättningsvis kommer att generera en attraktiv riskjusterad avkastning på aktieägarnas kapital. Sagax finansiering kommer även fortsättningsvis att upptas i dotterbolagen utan borgensåtaganden från moderbolaget. Vi kommer att fortsätta ha en konservativ syn på bolagets räntebindning. Vi har för närvarande en genomsnittlig räntebindning om fem år. I förhållande till flertalet fastighetsbolag har Sagax därmed en uppenbart avvikande räntebindningsstrategi. Den ökade räntekostnad som vår räntebindningsstrategi medför kan uppskattas till tio miljoner kronor för år 2006 (ställt i förhållande till ett marknadsgenomsnitt om cirka två års räntebindning). Valet av räntebindning motiveras dels av en generell riskaversion och dels av en preferens för säker, relativ maximal, intjäning. Valet av räntebindning medför även att vi kan agera med en lägre soliditet utan att öka vår finansiella risk. Sammantaget har det hittills varit en intressant ekvation att kompensera en reducerad soliditet med en förlängd räntebindning. Jag bedömer att så även kommer att vara fallet under år Sagax investeringsfokus kommer även fortsättningsvis att riktas mot förvärv i intervallet miljoner kronor. Sagax har dock en opportunistisk inställning till investeringar. Att inte i förväg begränsa bolagets investeringsmöjligheter upplever jag endast som en fördel för aktieägarna. På samma sätt ligger det i aktieägarnas intresse att inte i förväg begränsa sina investeringsmöjligheter till enbart helägda dotterbolag. Om vi kan hitta väl avvägda investeringar i form av del- eller indirekt ägda fastigheter bör vi överväga även dessa. Vi måste vara lyhörda för alla de möjligheter som kan uppkomma. Inför år 2006 är Sagax väl positionerat: bolaget har idag en stabil hyresavtalsstruktur samt en lång kapital- och räntebindning. Vår finansiella flexibilitet är större än tidigare

5 och bolagets organisation har tagit form och kan nu växa utan större svårighet. Under år 2006 kommer vi att prioritera nedanstående tre uppgifter: 1) Ytterligare expansion. Förvärv kommer även fortsättningsvis att utgöra ett naturligt inslag i verksamheten. Målsättningen med förvärv är dels att fortsätta förbättra riskspridningen (och därmed kvalitén) på Sagax intjäning och dels att tillföra ytterligare långsiktig resultatförmåga. Jag vill avstå från att definiera expansionens omfattning ur ett volymperspektiv utan konstaterar att den kommer att styras av de affärsmöjligheter som uppkommer under året. 2) Refinansiering av Stockholmsportföljen. Vi kommer att arbeta med att lägga samman de olika lån som våra dotterbolag i Stockholm har. Lånen har ofta tagits för att finansiera förvärv av enskilda fastigheter. Vi förväntar oss att en refinansiering och sammanläggning av dessa lån kommer att sänka räntekostnaderna, reducera den finansiella risken och underlätta administrationen. 3) Sänkning av driftkostnader. Vi kommer att fortsätta arbetet med att sänka våra driftkostnader som initierades under år Detta är mödosamt och långsiktigt men absolut nödvändigt. Fokus kommer att ligga på Stockholmsportföljen där vi har goda förutsättningar att sänka kostnaderna och därmed öka driftnettot. Jag är optimistisk inför att vi skall kunna uppnå goda utfall i samtliga ovanstående frågor under år Jag bedömer att få händelser skulle kunna få väsentligt negativa effekter på Sagax under år En av de händelser som dock skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser för bolaget är om någon av Sagax största hyresgäster skulle komma på obestånd eller gå i konkurs. Samtliga Sagax största hyresgäster, AGA, BE Group, Berendsen, Bosch, Electroscandia, Myresjöhus och MediCarrier, driver framgångsrika och lönsamma verksamheter. Ett obestånd är således en osannolik händelse. Aktieägarna bör uppmärksamma att även om jag skulle missta mig i denna bedömning kommer Sagax att, oavsett den berörda hyresgästen, kunna återhämta sig tack vare utformningen på Sagax finansiering. Sett på längre sikt löper Sagax, i likhet med andra fastighetsbolag, många risker av både kommersiell och finansiell karaktär. Jag vill uppmärksamma aktieägarna på två parametrar som i särskild utsträckning påverkar Sagax förmåga att kunna driva en långsiktigt lönsam verksamhet. Dessa är den allmänna räntenivån och konjunkturen. Sagax intjäning är i viss mån motståndskraftig mot kortvarigt negativa händelser tack vare bolagets långa återstående löptid på både räntebinding och hyresavtal. Det är dock sannolikt att Sagax skulle påverkas väsentligt negativt av en långvarig höjning av det allmänna ränteläget eller av en bestående högre vakansnivå till följd av en försämrad konjunktur. Ingen av dessa två händelser kommer enligt min bedömning att utgöra någon större risk under år Jag bedömer därför sammanfattningsvis att innevarande år har goda förutsättningar för att kunna bli framgångsrikt. Avslutningsvis vill jag nämna att mina kollegor och jag anstränger oss för att årsredovisning, delårsrapporter och hemsida skall vara informativa och överskådliga. Detta för att aktieägarna skall kunna bilda sig en självständig uppfattning om risker, möjligheter och om värdet på bolaget. Jag vill ta detta tillfälle i akt att uppmuntra aktieägarna att ta del av den informationen och understryka att mina kollegor och jag står till ert förfogande för att svara på de eventuella följdfrågor som kan uppstå. Jag står till ert förfogande. Stockholm den 18 april 2006 David Mindus Verkställande direktör

6 Hyresmarknaden för industri- och lagerfastigheter Analysföretaget Temaplan har studerat villkoren för hyresmarknaden för industrioch lagerfastigheter i Stockholmsområdet och för Sagax räkning sammanfattat följande. Dominerande utbud i Stockholms stad Totalt omfattar industri- och lagerfastighetsmarknaden cirka 4,4 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar area i Stockholms stad, vilket motsvarar cirka 10 procent av total uthyrningsbar area i kommunen. I de angränsande kommunerna finns ytterligare utbud. Detta utbud är dock betydligt mindre än i Stockholms stad. Det näst största utbudet återfinns i Järfälla ( m²), följt av Huddinge ( m²), Botkyrka ( m²), Nacka ( m²) och Solna kommun ( m²). Stockholms stads utbud är således dominerande i Stockholms län. Samtidigt krymper utbudet i Stockholms stad över tiden eftersom marken successivt tas i anspråk för annan verksamhet, främst bostadsexploatering. Ett genomsnittligt bestånd av industri- och lagerfastigheter består av cirka 45 procent industrilokaler, 45 procent lagerlokaler och 10 procent kontorslokaler. Kr/Kvm Hyror 1990 års priser Hyror 1990 års priser Industri/Lager Stockholms stad Kontor Innerstaden Kontor Stockholms stad H 90 H 93 H 96 H 99 H 02 H 05 Källa: Temaplan AB, SNK, Objekt Vision, Forum Fastighetsekonomi och Lundblom projekt Få specialiserade aktörer Ägandet av industri- och lagerfastigheter är relativt spritt bland olika företag. Femtio av de största fastighetsägarna i Stockholms stad äger cirka 50 procent av hela industri- och lagerfastighetsmarknaden. De största fastighetsägarnas totala bestånd utgörs emellertid endast i mindre omfattning av industri- och lagerfastigheter. Det finns få aktörer som specialiserat sig på industri- och lagerfastigheter. Låg och lokal rörlighet Hyresgäster i industri- och lagerlokaler har en låg och huvudsakligen lokal rörlighet. Detta beror delvis på att en majoritet av hyresgästerna har kunder i sitt närområdet. Hela 90 procent av hyresgästerna som tillfrågades i ett större företagsområde i södra Stockholm uppgav att de inte hade några konkreta flyttplaner. Detta indikerar att företagsområden med ett större antal samlade industri- och lagerfastigheter är attraktivare på hyresmarknaden än solitära fastigheter. Stabil hyresutveckling och svag korrelation med kontorshyresmarknaden Hyresutvecklingen för industri- och lagerfastigheter är stabil. Hyresgästerna har en begränsad hyresbetalningsförmåga men är samtidigt relativt okänsliga för konjunkturförändringar. 25 V 90 H 90 V 91 H 91 V 92 H 92 V 93 H 93 V 94 H 94 V 95 H 95 V 96 H 96 V 97 H 97 V 98 H 98 V 99 H 99 V 00 H 00 V 01 H 01 V 02 H 02 V 03 H 03 V 04 h 04 v 05 h 05 Vakansgrad industri/lager samt kontor i Stockholms stad Förorter kontor Innerstaden kontor Förorter industri/lager De senaste tio åren har variationen i hyresnivå varit låg. I genomsnitt har hyran för industri- och lagerlokaler i Stockholms stad varit 750 kronor per kvadratmeter under denna period. Med undantag av ett år har variationen varit mindre än +/- cirka 100 kronor per kvadratmeter. Hösten år 2005 var hyresnivån drygt 700 kronor per kvadratmeter för industri- och lagerlokaler i Stockholms stad. Även i de södra och norra förortskommunerna var hyresnivån cirka 700 kronor per kvadratmeter och år vid samma tidpunkt. Hyresutvecklingen för industri- och lagerlokaler uppvisar en mycket svag korrelation med kontorshyrornas utveckling i Stockholm. 20 Procent

7 H 9 H 9 H 9 H 9 H 0 H 0 AB Sagax Årsredovisning 2005 Källa: Temaplan AB, SNK, Objekt Vision, Forum Fastighetsekonomi och Lundblom projekt Mindre variation i vakanser för industri- och lagerlokaler än för kontor Även när det gäller vakanser uppvisar industri- och lagerfastigheter som regel mindre variationer över tiden än vad kontorsfastigheter gör. Vakansgraden för industri- och lagerlokaler i Stockholms stads förorter har under den senaste tioårsperioden legat runt 10 procent. Som högst har vakansgraden varit cirka 13 procent. Stabil totalavkastning jämfört med kontor Totalavkastningen, det vill säga summan av fastigheternas löpande direktavkastning och deras värdeförändring, har varit högre för industri- och lagerfastigheter än för kontorsfastigheter under senare år. Procent V 90 H 90 V 91 H 91 V 92 H 92 V 93 H 93 V 94 H 94 V 95 H 95 V 96 H 96 V 97 H 97 V 98 H 98 V 99 H 99 V 00 H 00 V 01 H 01 V 02 H 02 V 03 H 03 V 04 h 04 v 05 h 05 Vakansgrad för industri/lager samt Vakansgrad kontor industri/lager i Stockholms samt stadkontor i Stockholms stad Förorter kontor Innerstaden kontor Förorter industri/lager Totalavkastningen för industri- och lagerfastigheter beräknad för de senaste tre och fem åren har varit 7,7 respektive 6,7 procent. Motsvarande uppgifter för kontorsfastigheter är 4,4 respektive 3,1 procent. Även på nio års sikt har totalavkastningen varit något högre för industri- och lagerfastigheter än för kontorsfastigheter, 9,5 respektive 9,0 procent. De senaste fem åren har direktavkastningen för industri- och lagerfastigheter uppgått till 7,8 procent. Motsvarande uppgift för kontorsfastigheter är 5,8 procent År

8 3% 2% 1% okt-dec 0% 6% AB 5% Sagax Årsredovisning % Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse rige Uthyrningsbar area Styrelsen för AB Sagax (publ) med organisationsnummer med säte i Stockholms stad, Sverige, avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Årets investeringar Skellefteå Trollhättan Falun Landskrona Borlänge Area, kvm Stockholm Göteborg Övrigt Under år 2005 förvärvades tio fastigheter med cirka kvadratmeter uthyrningsbar area. Den sammanlagda arean uppgick till cirka kvadratmeter vid årets utgång. I april förvärvades fastigheten Njursta 1:23 i Upplands Väsby kommun. Fastigheten är bebyggd med kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till ICA Menyföretagen som kyl- och fryslager. Fastigheten har under året byggts till för att inrymma ytterligare en frysmodul. Under hösten förvärvades två fastigheter i södra Stockholm. I Segeltorp, Huddinge kommun, förvärvades fastigheten Heden 1. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Pilkington. Pilkington nyttjar lokalerna för lagerhållning av bilglas. I Tumba, Botkyrka kommun, förvärvades fastigheten Tumba 7:234. Fastigheten är i sin helhet uthyrd till Svensk Museitjänst som är en enhet inom Riksarkivet. Uthyrningsbar area i dessa fastigheter är cirka respektive kvadratmeter. Under året har Sagax för Nomo Kullagers räkning byggt till ett mindre höglager i fastigheten Stolen 1, Täby kommun. Under år 2005 färdigställdes även cirka kvadratmeter uthyrningsbar area på tomträtten Varubilen 1 i Älvsjö Industriområde, Stockholms stad. I juli förvärvades fyra fastigheter i Jönköpingsregionen. Sammanlagd uthyrbar area för dessa fastigheter uppgår till cirka kvadratmeter. I Habo, nordväst om Jönköping, förvärvades de angränsande fastigheterna Bränninge 2:95, 2:136 och 2:200 med Isaksson Gruppen som hyresgäst. Isaksson Gruppen producerar och marknadsför ett stort sortiment av beslag och inredningsdetaljer under varumärket Habo. Pelly Industries är hyresgäst i fastigheten Hillerstorp 3:106 i Gnosjö. Här tillverkas bland annat förvarings- och hyllsystem. Orwak, som är hyresgäst i Sävsjöfastigheten, Eksjöhovgård 7:5, tillverkar och marknadsför produkter för sortering, komprimering och återvinning. Orwak är sedan början av år 2005 ett dotterbolag till den börsnoterade norska återvinningskoncernen Tomra. Den fjärde fastigheten, Bälgen 4 i Ljungby, är uthyrd i sin helhet till Morinders Verkstäder som, i likhet med Orwak, är dotterbolag till Tomrakoncernen. Under fjärde kvartalet förvärvades ytterligare två fastigheter i Jönköpingsområdet, Myresjö 31:1 i Vetlanda kommun och Gästgivaregården 1:103 i Sävsjö kommun. Fastigheterna omfattar sammanlagt cirka kvadratmeter uthyrningsbar area. Lokalerna nyttjas för tillverkning av prefabricerade småhus under varumärket Myresjöhus. På Myresjö 31:1 tillverkades det första monteringsfärdiga huset år Idag finns en modern anläggning för tillverkning av prefabricerade huselement. I Vrigstad tillverkar Myresjöhus dotterbolag SmålandsVillan färdiga standardvillor enligt löpandebandprincipen. Produktionen av prefabricerade huselement i inomhusmiljö möjliggör en hög grad av standardisering med prisvärda villor som följd. År 2004 förvärvade Industri Kapital Myresjöhuskoncernen av Skanska. I Norrköping förvärvades en grannfastighet till Pollaren 1, som Sagax förvärvat år 2004 från Bröderna Edstrand. Fastigheten, som förvärvats från Norrköpings kommun, är för närvarande föremål för fastighetsbildning och benämns därför del av Lindö 2:1. Fastigheten omfattar cirka kvadratmeter mark. För Bröderna Edstrands räkning pågår uppförandet av en byggnad om kvadratmeter uthyrningsbar area. Byggnationen beräknas vara avslutad under första kvartalet år 2007.

9 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005

10 Förvaltningsberättelse Sagax affärsidé är att investera i fastigheter med god avkastning främst inom segmentet lager och lätt industri. Verksamheten skall särskilt inriktas mot starka kassaflöden, balanserade risker och i kombination med långsiktighet och effektivitet i förvaltningen. AFFÄRSIDÉ OCH FÖRVALTNINGSSTRATEGI Affärsidé Sagax affärsidé är att investera i fastigheter med god avkastning främst inom segmentet lager och lätt industri. Verksamheten skall inriktas mot starka kassaflöden och balanserade risker i kombination med långsiktighet och effektivitet i förvaltningen. Bolaget har sedan starten investerat i främst lager- och industrifastigheter vilka uppfyller bolagets krav på god avkastning och balanserad risk. Bolagets finansiella struktur är utformad med tydligt fokus på löpande kassaflöde vilket bedöms skapa goda förutsättningar för såväl expansion som attraktiv avkastning på aktieägarnas kapital. Sagax har en konservativ syn på risktagande, vilket bland annat återspeglas i bolagets kapital- och räntebindningsstrategi samt i förvaltningsarbetet. En särskild riskanalys presenteras i denna årsredovisning. Målet för verksamheten är att långsiktigt generera största möjliga riskjusterade avkastning till bolagets aktieägare. Detta mål skall genomsyra bolagets verksamhet och organisation. 10

11 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005 Förvaltningsstrategi Sagax förvaltar i huvudsak fastigheter för lagerverksamhet och lättare industri. Sagax förvaltningsstrategi bygger på att aktivt försöka förnya hyresavtalen med befintliga hyresgäster. Under år 2005 resulterade detta i att närmare 90 % av bolagets uppsägningsbara hyresavtal förnyades. Sagax strategi innebär att vi avstår från att maximera hyresnivån vid varje tidpunkt för att istället uppnå längre löptider. Vi arbetar kontinuerligt med att försöka öka den återstående löptiden på Sagax hyresavtal genom att avtala om förlängning av dessa i förtid. I samband med att hyresgäster uttrycker önskemål om lokalanpassningar kan Sagax exempelvis träffa överenskommelser om ett visst hyrestillägg samt en förtida kontraktsförlängning. Vår förvaltningsstrategi har hittills skapat stabil hyresutveckling, stor andel förlängda hyresavtal och låg vakansgrad. Förutom att strategin lett till låga kostnader för marknadsföring och hyresgästanpassningar för Sagax gynnas även våra hyresgäster. Genom en långsiktigt balanserad hyresnivå undviker hyresgästen kostnader för ersättningslokaler såsom exempelvis flytt- och omställningskostnader. Vår genomsnittliga återstående kontraktslängd uppgick vid årsskiftet till 6,5 år. Detta är bland annat ett resultat av den relativt stora andel hyresavtal som förlängts under året i ytterligare tre till fem år. De lokaler som trots allt blir vakanta marknadsförs via eget uthyrningsarbete och i samarbete med ett antal mäklare. Sagax tillväxt har medfört att bolaget nått en sådan storlek i Storstockholmsområdet inom lager- och industrifastigheter att vi ofta kan erbjuda en befintlig hyresgäst alternativa lokaler om nya behov uppstår. Sagax fastighetsskötsel i Storstockholm och Göteborg är upphandlad på entreprenad. Detta bedöms vara både flexibelt och kostnadseffektivt. Fastighetsskötarna har ofta den dagliga kontakten med våra hyresgäster varför leverantörerna av denna entreprenad valts med omsorg. I den dagliga driften betraktar vi fastighetsskötarna som egna anställda liksom personalen för felanmälan. Sagax samarbetspartners har god teknisk kompetens som vi ofta drar nytta av. För våra fastigheter utanför Storstockholm och Göteborg har hyresgästerna själva ansvar för fastighetsskötseln. I dessa fall har hyresgästen tidigare även varit ägare till fastigheten varför en fortsatt fastighetsskötsel från deras sida varit naturlig. Vi arbetar systematiskt med att försöka öka längden på våra hyresavtal istället för att vid varje givet tillfälle maximera hyresnivån. Vår förvaltningsstrategi har hittills givit oss en stabil hyresutveckling, stor andel förlängda avtal och låg vakansgrad. 11

12 AB Sagax Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse Fastighetsbeståndet Sagax fastighetsbestånd Area, m2 Område Stockholm Göteborg Övrigt Summa Antal fastigheter Lager/ industri Kontor Marknads värde Övrigt Total Mkr Kr/kvm Hyresvärde Mkr Vakans 7,3 % 3,7 % 0,0 % 4,8 % Marknadsvärde Marknadsvärde Stockholm 58% Göteborg 5% 28 Övrigt 37% 19 Geografisk belägenhet Geografisk areafördelning 20 Stockholm 46% Göteborg 4% Övrigt 50% Lokaltyp 2 21 Lokaltyp Lager/industri 84% Kontor 16% Hyresintäkter Hyresvärde Stockholm 62% 6 12 Göteborg 5% Övrigt 32% Kontrakterad årshyra andel % Kontrakterad årshyra, andel % % 60% 50% 26 50% 40% 14 30% 20% 10% 9% 13% 14% 14% % > Kr/kvm

13 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005 Fastighetsförteckning Stockholm Uthyrningsbar area i m 2 Taxerings- Ref Fastighet Adress Kommun Ind/lager Kontor Övrigt Totalt värde, Mkr 1 Borg 3* Strömögatan 5 Stockholm ,5 2 Borg 6* Strömögatan 6 och 7 Stockholm ,7 3 Fabrikören 9* Konsumentvägen 9-11 Stockholm ,0 4 Finspång 6* Finspångsgatan Stockholm ,6 5 Skultuna 3* Finspångsgatan 44 Stockholm ,6 6 Instrumentet 14 Instrumentvägen 16 Stockholm ,6 7 Johannelund 7* Krossgatan Stockholm ,2 8 Kolsva 1* Fagerstagatan 26 Stockholm ,3 9 Konsumenten 3* Varuvägen 1-7 Stockholm ,1 10 Stenen 1* Krossgatan Stockholm ,0 11 Stensätra 16* Stensätravägen 2-4 Stockholm ,5 12 Varubalen 3* Upplagsvägen 2-10 Stockholm ,1 13 Varubilen 1* Konsumentvägen Stockholm ,5 14 Söderbymalm 7:49 Hantverkarvägen 31 Haninge ,6 15 Luna 1 Lunastigen 1-7 Huddinge ,8 16 Kugghjulet 3 Lännavägen 62 Huddinge ,5 17 Heden 1 Mälarvägen 15 Huddinge ,4 18 Slänten 17 G:a Södertäljevägen 125 Huddinge ,1 19 Reglaget 2 Bergkällavägen Sollentuna ,6 20 Stolen 1 Gribbylundsvägen 2 Täby ,0 21 Veddesta 2:32 Äggelundavägen 7 Järfälla ,1 22 Märsta 24:18 Turbingatan 2 Sigtuna ,0 23 Märsta 17:2 Maskingatan 8 A Sigtuna ,2 24 Kumla Hage 7 Segersbyvägen 5 Botkyrka ,8 25 Kumla Äng 2 Kumla Gårdsväg 31 Botkyrka ,3 26 Tumba 7:234 Gustav de Lavals Väg Botkyrka ,8 27 Mästaren 6 Hantverksvägen 14 Södertälje ,8 28 Njursta 1:23 Saturnusvägen 2 Upplands Väsby ,5 Delsumma ,2 Göteborg Backa 30:4 Importgatan, Göteborg ,0 Kryptongasen 4 Kryptongatan 20 Mölndal ,8 Delsumma ,8 Övriga Fastigheter Bälgen 4 Karlsrovägen 4 Ljungby ,0 Bränninge 2:136 mfl Södergatan 2 Habo ,4 Eksjöhovgård 7:5 Svetsaregatan 4 Sävsjö ,0 Hillerstorp 3:106 Industrigatan Gnosjö ,4 Myresjö 31:1 Myresjö Vetlanda ,1 Gästgivaregården 1:303 Vrigstad Sävsjö ,5 Pollaren 1 Barlastgatan 10 Norrköping ,6 del av Lindö 2:1 Norrköping Pansio ( ) Paakalantie 3 Åbo, Finland ,5 Lotila ( ) Vanhanradankatu 42 Lahtis, Finland ,8 Delsumma ,3 Totalt ,3 * Innehas med tomträtt 13

14 Förvaltningsberättelse Finansiering Räntebindning Förfalloår Mkr Genomsnittlig ränta Andel ,2 5,4% 18% ,7 4,4% 2% ,3 5,7% 20% ,9 5,4% 28% ,9 4,3% 1% > ,7 4,4% 31% Summa/snitt 1 600,7 5,1% 100% Kapitalbindning Genomsnittlig Förfalloår Utveckling Mkr av balansposter ränta (Mkr) Andel ,5 4,0% 4% Förvaltningsfastigheter ,1 4,5% 3% Eget kapital 2008 Räntebärande 84,7 skulder 5,3% 5% ,2 5,7% 53% ,3 3,2% 14% 2000 > ,9 5,1% 21% Summa/snitt 1 600,7 5,1% 100% Finansiering Finansiering Kvartalsgenomsnitt Eget kapital 17% Räntebärande skulder 77% Övriga skulder 6% Stibor STIBOR, kvartalsgenomsnitt Finansiell struktur Fastighetsägande kräver finansiering i form av eget kapital samt räntebärande lån och den finansiella strukturen är av stor betydelse. Räntekostnaderna är verksamhetens största kostnad och den finansiella strukturen påverkar koncernens risktagande. Ett viktigt inslag i Sagaxkoncernens verksamhet är därför att räntebärande skulder är upptagna direkt av koncernens fastighetsägande dotterbolag. Moderbolaget i koncernen är obelånat och utan borgensåtaganden. Detta innebär att dotterbolagen själva svarar för sina skulder och att det därmed inte finns någon kontraktuell skyldighet från moderbolagets sida att tillskjuta ytterligare kapital till dotterbolagen. Moderbolagets tillgångar består av olika investeringar i aktier och andelar i fastighetsägande dotterbolag samt av likvida medel. Moderbolagets investeringar är uteslutande finansierade med eget kapital. Sagax kan således ur ett finansiellt riskperspektiv liknas vid ett investeringsbolag. Denna strategi skiljer Sagax från flertalet fastighetsbolag i vilka moderbolaget obegränsat svarar för dotterbolagens skulder. Sagax dotterbolag upptar sina räntebärande skulder i huvudsak i samband med att de förvärvar fastigheter eller fastighetsägande bolag. Skuldernas omfattning och struktur bestäms i samband med varje enskild investering med beaktande av investeringens karaktär och vilken struktur som bedöms generera den högsta möjliga riskjusterade avkastningen för Sagax aktieägare. Sagax dotterbolag utnyttjar i huvudsak sina kassaflöden för att löpande reducera sin skuldsättning. I vissa fall kan amorteringsbestämmelserna vara utformade i relation till det enskilda dotterbolagets fria kassaflöde efter finansiella kostnader. Detta innebär att moderbolagets tillgång till dotterbolagens fria kassaflöden initialt kan vara begränsade. I takt med att skuldsättningen i de enskilda dotterbolagen sjunker reduceras även amorteringarna och kassaflödet blir tillgängligt för moderbolaget. För det fall Sagax skulle vilja ändra detta förhållande kan detta ske genom att tillskjuta kapital till dotterbolagen varefter dotterbolagens fria kassaflöden blir tillgängliga för moderbolaget. Detta har hittills inte bedömts som den mest gynnsamma strategin för aktieägarna. Eget kapital Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till 356,1 (253,0) miljoner kronor. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Räntebärande skulder Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets utgång till (1 094) miljoner kronor. Den genomsnittliga räntebindningen vid periodens utgång, inklusive effekter av derivatinstrument, uppgick till 5,0 (4,1) år vilket är att betrakta som en relativt lång räntebindning jämfört med andra noterade fastighetsbolag. Koncernen använder derivatinstrument för att minska ränteexponeringen. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick till 3,9 ( 5,1) år vid periodens utgång Area, kvm

15 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005 Riskanalys Fastigheter Sagax affärsmodell bygger på en långsiktig investeringshorisont och koncernens resultat skall i huvudsak genereras från löpande kassaflöde. Sagax beroende av handel med fastigheter och därmed följande realisationsresultat är begränsat. Hyresintäkter Hyresmarknaden för lager- och industrilokaler i Stockholm, som är Sagax största enskilda marknad, karakteriseras av relativt låg volatilitet och begränsad omflyttning. Hyresförluster kan dock uppstå till följd av hyresgästers obestånd. För att begränsa Sagax exponering mot omflyttningar och hyresförluster strävar Sagax efter en lång genomsnittlig återstående löptid på hyresavtalen samt efter att prioritera hyresgäster med hög kreditvärdighet. Detta är av särskilt stor vikt vad gäller större hyresgäster. Sagax känslighet mot enskilda hyresgäster bedöms minska i takt med att bolaget expanderar. Vid årsskiftet fördelades Sagax hyresintäkter på 165 hyresavtal. Koncernens ekonomiska uthyrningsgrad uppgick till 95 %. För att upprätthålla hög ekonomisk uthyrningsgrad är Sagax beroende av en framgångsrik långsiktig förvaltning. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgick vid årsskiftet till 6,5 år. Fördelning av löptider för hyreskontrakt per den 30 september 2005 År % 60% 50% 40% 30% Genomsnittlig återstående räntebindning och löptid på hyreskontrakt Räntebindning och genomsnittliga löptider på hyreskontrakt Räntebindning Löptider Q3, 2004 Q4, 2004 Q1, 2005 Q2, 2005 Q3, 2005 Q4, 2005 Kvartal Kontrakterad årshyra andel % Kontrakterad årshyra, andel % 50% Förfalloår Antal kontrakt Kontrakterad årshyra mkr Kontrakterad årshyra andel % ,1 9% ,6 13% ,3 14% ,6 14% > ,7 50% Totalt ,3 100% 20% 10% 0% 9% 13% 14% 14% >2009 Kostnader för drift och underhåll Hyresförhållandet för industri- och lagerlokaler karakteriseras ofta av att hyresgästerna har ett relativt omfattande drift- och underhållsansvar. De driftkostnader som har störst kostnadspåverkan är fastigheternas el- och uppvärmningskostnader. En övervägande del av dessa kostnader debiteras hyresgästerna direkt eller vidaredebiteras hyresgästerna till självkostnad. Sagax exponering mot driftkostnadsförändringar är således relativt begränsad. Sagax påverkas dock indirekt av exempelvis stigande eloch uppvärmningskostnader eftersom hyresgästernas sammanlagda lokalkostnader stiger vilket i sin tur reducerar utrymmet för bolagets hyresuttag. Vid eventuella vakanser påverkas bolagets resultat inte bara av förlorade hyresintäkter utan även av kostnader för exempelvis el och uppvärmning som tidigare betalats av hyresgästen. Kapitalkostnader Sagax finansiella kostnader utgör den största enskilda kostnaden. Räntekostnaderna uppgick till cirka 70 miljoner kronor under år Ett stigande ränteläge medför stigande räntekostnader och ett därmed sjunkande resultat. I syfte att reducera Sagax exponering mot ett stigande ränteläge har bolaget bundit en väsentlig del av sina räntor med hjälp av derivatinstrument. Sagax genomsnittliga räntebindningstid uppgick till 5,0 år vid årsskiftet. En höjning av marknadsräntan med en procentenhet skulle med den räntebindning bolaget hade vid årsskiftet ökat Sagax räntekostnader med 0,15 procentenheter till 5,3 % genomsnittlig ränta. Sagax strävar efter att minimera bolagets genomsnittliga kapitalkostnad med beaktande av såväl eget kapital som externt tillförda medel. Avkastningskravet på eget kapital överstiger som regel bolagets kostnader för extern finansiering. Bolagets genomsnittliga kapitalkostnad kan tidvis reduceras genom längre räntebindning i kombination med lägre soliditet. Risken i en sådan finansiering bedöms dock motsvara en kortare räntebindning i kombination med högre soliditet. 15

16 Förvaltningsberättelse Även om en förändring av kapitalstrukturen genom en kortare räntebindning och ett ökat eget kapital kan framstå som en resultatförbättring skulle en sådan förändrad kapitalstruktur sannolikt inverka negativt på koncernens kapitalkostnad och därmed på aktieägarnas förmögenhet. En lägre soliditet kan skapa högre avkastning på eget kapital samtidigt som bolaget kan reducera sin finansiella risk genom en längre räntebindningstid. Refinansieringsrisk Den största andelen av koncernens finansiering utgörs av långfristiga skulder. Sagax löper risken att lånen förfaller till betalning utan att kunna refinansieras. I syfte att reducera denna risk har Sagax avtalat med bolagets kreditgivare om en förutbestämd kapitalbindning. Sagax har i gengäld åtagit sig att upprätthålla viss amorteringstakt, räntetäckning och pantvärden. Den återstående genomsnittliga kapitalbindningen uppgick till 3,9 år vid årsskiftet. Miljö Sagax bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet. Sagax hyresgäster har verksamhetsansvar för eventuell miljöpåverkan. Förvaltningsverksamhetens miljöpåverkan består främst av energiförbrukning. Sagax har under år 2005 påbörjat ett åtgärdsprogram för energibesparing. Känslighetsanalys Känslighetsanalysen utgår från koncernens ställning vid årsskiftet. Nedan redovisas i vilken omfattning Sagax skulle påverkas om en enskild parameter fick omedelbart genomslag på Sagax resultat- och balansräkning. Som framgått tidigare uppgick Sagax genomsnittliga räntebindning till 5,0 år och den återstående genomsnittliga löptiden på koncernens hyresavtal till 6,5 år vid årsskiftet. Således kan vissa av effekterna inte uppstå under år Analysen syftar endast till att visa Sagax relativa känslighet för olika parametrar. En höjning av marknadsräntan med en procentenhet skulle öka Sagax räntekostnader med 0,15 procentenheter (15 punkter). En sänkning av marknadsräntan med en procentenhet skulle sänka Sagax räntekostnader med 0,15 procentenheter. Koncernens risker finns även beskrivna i not 28. Känslighetsanalys för år 2006: Förändring Årlig resultateffekt, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad +/- 1 % +/- 2,1 Hyresintäkter +/- 1 % +/- 2,0 Fastighetskostnader +/- 1 % -/+ 0,5 Genomsnittlig upplåningskostnad +/- 1 %-enhet -/+ 16,0 Upplåningskostnad vid nuvarande räntebindning och förändrat ränteläge +/- 1 %-enhet -/+ 2,5* * Påverkar endast den del av kapitalstrukturen vilken löper med rörlig ränta eller har en fast ränta vilken förfaller inom ett år. 16

17 Förvaltningsberättelse AKTIEN OCH ÄGARNA Sista betalkurs den 30 december för Sagax stamaktie uppgick till 57,75 (27,20) kronor per aktie. Bolaget hade vid årets utgång (9 353) aktieägare. Under år 2005 har Sagaxaktien varit föremål för i genomsnitt 35 transaktioner per handelsdag. Aktiens genomsnittliga omsättningshastighet har uppgått till 58 % och den genomsnittliga handelsvolymen till kronor per dag. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för stamaktierna. Enligt bolagsordningen skall alla vinstmedel, efter utbetalning av utdelning till preferensaktieägare, avsättas till en särskild fond benämnd Konsolideringsfond. Konsolideringsfonden utgör bundet eget kapital och kan upplösas efter bolagsstämman år 2011 varvid medlen förs till det fria egna kapitalet. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,52 kronor per preferensaktie, i enlighet med bolagsordningens villkor för preferensaktier. Courtagefri handel för bättre likviditet i aktien Under perioden 7 mars 1 april 2005 erbjöds aktieägare i bolaget med ett innehav understigande en handelspost att på bolagets bekostnad för courtagen köpa det antal aktier som krävdes för att nå upp till en hel handelspost eller sälja samtliga aktier. Omkring aktieägare sålde sina mindre poster medan drygt 600 köpte ytterligare aktier för att nå en hel handelspost. Detta motsvarade cirka 30 % av de aktieägare som omfattades av erbjudandet. Målsättningen med erbjudandet var att underlätta aktiehandeln för aktieägarna och skapa förutsättningar för bättre likviditet i aktien. Nyemissioner Under juni 2005 emitterades stamaktier i en kontant nyemission som riktades till institutionella kapitalförvaltare till en kurs om 34,57 kronor. Under januari 2006 nyemitterades preferensaktier till en kurs om 28,50 kronor teckningsoptioner fördelades 1:4 till tecknarna av dessa preferensaktier. Inför utgivandet av de preferensaktierna genomfördes en fondemission om preferensaktier till innehavarna av stamaktier (1:20). Det sammanlagda aktiekapitalet uppgår efter ovanstående till kronor fördelat på stamaktier och preferensaktier. Preferensaktierna ger förtur till en fastställd årlig utdelning. Den fastställda årliga utdelningen uppgår till 2,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna har evig löptid och ger 1/10-dels röst. Preferensutdelningen kan ej höjas. Preferensaktien handlas i likhet med bolagets stamaktie på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. En teckningsoption ger rätt att under fem år teckna en stamaktie för 35,00 kronor per aktie. År Största aktieägarna per 30 december 2005 Antal aktier Andel av röster och kapital Stockholm Realty ,4% Four Invest ,1% LF Småbolagsfonden ,6% Fam. Salén inklusive bolag ,5% Hummelbosholm ,8% LF Fastighetsfonden ,3% STN Förvaltnings ,5% Sabis Invest ,9% Fischer & Partners ,7% Örruds Mekaniska ,6% Övriga aktieägare ,3% Totalt ,0% ,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Kursutveckling i procent sedan SAGA SAGAX OMXSPI Räntebindning och genomsnittliga löptider på hyreskontrakt Räntebindning Löptider AB Sagax Årsredovisning ,38 Sagax börskurs ,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% Q3, 2004 Q4, 2004 Q1, 2005 Q2, 2005 Q3, 2005 Q4, 2005 Ägarstruktur per den Kvartal 30 december OMXS PI Kursutveckling i kronor sedan Antal aktier Antal aktieägare Summa aktier Andel ,7% ,6% ,5% ,8% ,2% ,7% ,7% Summa ,0% 17

18 Förvaltningsberättelse Styrelse och ledning Styrelsen Göran E Larsson Styrelseordförande Född Civilingenjör från KTH, Stockholm, civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm. Göran är i dag styrelseordförande i ReadSoft AB, samt styrelseledamot i Duroc AB, Effnet Holding AB, Habia Cable AB, Teleadress Information AB och ipunplugged AB. Göran var under perioden augusti april 2003 tillförordnad verkställande direktör för Effnet Group AB och har tidigare varit verkställande direktör för Micronic Laser Systems AB, Standard Radio AB, Tidningarnas Telegrambyrå AB, Norstedts Tryckeri AB, Interforward AB med flera bolag. Göran har tidigare också varit styrelseordförande i bygg- och fastighetsbolaget Bygg- Oleba Olle Engkvist AB. Ledamot av styrelsen sedan år 2001 Aktieinnehav: stamaktier, preferensaktier. David Mindus Styrelseledamot Född Verkställande direktör för AB Sagax. Civilekonom från Stockholms universitet. Grundare av Stockholm Realty Management AB. Dessförinnan har David arbetat som affärsutvecklare på GE Capital Real Estate i Stockholm och som analytiker på såväl fastighetsbolag som konsultföretag. Ledamot av styrelsen sedan år Aktieinnehav: stamaktier, preferensaktier. Hans Runesten Styrelseledamot Född Verkställande direktör för och styrelseledamot i Effnet Holding AB. Civilekonom från Stockholms universitet. Hans har en bred internationell erfarenhet från finansbranschen och har också arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel. Hans har drivit egen konsultfirma och var tidigare verksam inom EuroNordic Group och Mellon Bank i London och i USA, där han innehaft ett flertal chefsposter på olika nivåer. Dessförinnan har han också arbetat för Deutsche Bank i Tyskland. Hans är styrelseordförande i Scan Baltic Limited, London. Ledamot av styrelsen sedan år Aktieinnehav: stamaktier, preferensaktier. Staffan Salén Styrelseledamot Född Verkställande direktör för Salénia AB. Civilekonom från Stockholms universitet. Staffan var tidigare vice verkställande direktör och informationsdirektör för FöreningsSparbanken. Han har dessförinnan arbetat bland annat som redaktionschef för Finanstidningen och som finansanalytiker på Procter & Gamble. Staffan sitter i styrelserna för bland annat Westindia AB, Landauer Ltd, Strand Kapitalförvaltning AB, Skyways AB, X5 Music Group och Stockholms Universitet. Ledamot av styrelsen sedan år Aktieinnehav: stamaktier, preferensaktier. 18

19 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005 Johan Thorell Styrelseledamot Född Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm. Johan är verksam inom fastighetsbranschen och är grundare av och huvudägare i Din Bostadgruppen. Johan har tidigare haft olika befattningar hos Hagströmer & Qviberg Fondkommission och Öhman Fondkommission. Johan är styrelseordförande i Gamefederation Svenska AB. Ledamot av styrelsen sedan år Aktieinnehav: stamaktier, preferensaktier. Styrelsens arbete Under 2005 genomfördes sammanlagt 15 protokollförda styrelsesammanträden. Fastighetsförvärv och tillhörande finansieringsfrågor har jämte finansiell rapportering varit styrelsens huvudfrågor. Samtliga revisions-, ersättnings- och nomineringsfrågor har behandlats av styrelsen i dess helhet. Bolagets revisorer har rapporterat och medverkat vid ett styrelsemöte under året. Styrelsens ersättningsvillkor framgår av not 26. Ledande befattningshavare David Mindus Se ovan. Peter Larsen Född Ekonomichef för AB Sagax sedan december Civilekonom från Stockholms universitet. Peter har tidigare bland annat varit ekonomichef och sedan även verkställande direktör för HSB Sverige AB. Aktieinnehav: preferensaktier, teckningsoptioner. Per Wärnegård Född Fastighetschef för AB Sagax sedan maj Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Per har tidigare bland annat varit verkställande direktör för Fastighets AB Fundament och fastighetschef på Mälartornet. Aktieinnehav: preferensaktier, teckningsoptioner. Revisorer i AB Sagax Ingemar Rindstig Född Auktoriserad revisor, Ernst & Young. Revisor i AB Sagax sedan år Björn Ohlsson Född Auktoriserad revisor, Ernst & Young. Revisor i AB Sagax sedan år

20 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt Tidigare redovisade kvartalsuppgifter för Sagax fastighetsverksamhet okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep Hyresintäkter 45,6 44,9 41,1 37,0 34,3 30,4 Drift- och underhållskostnader -5,7-5,7-7,1-7,6-8,9-5,4 Tomträttsavgäld -1,7-1,6-1,6-1,6-1,7-1,6 Fastighetsskatt -1,2-1,2-0,7-0,6-0,6-0,6 Fastighetsadministration -1,5-1,5-1,3-0,3-0,5-0,4 Driftnetto 35,6 34,9 30,3 26,8 22,6 22,4 Nedskrivning av goodwill ,7 Bruttoresultat 35,6 34,9 30,3 26,8 22,6-13,3 Central administration -3,6-2,0-3,3-2,7-1,2-2,9 Finansiella intäkter 0,1 0,3 0,1 1,2 0,5 0,5 Finansiella kostnader -18,4-18,0-17,6-16,3-12,1-11,8 Förvaltningsresultat 13,6 15,3 9,5 9,0 9,8-27,5 Värdeförändringar på fastigheter, orealiserade 29,0 1,1 20,4 6,4 - - Värdeförändringar på finansiella instrument, orealiserade 14,6 8,9-19,4-4,3 - - Resultat före skatt 57,3 25,3 10,5 11,1 9,8-27,5 Uppskjuten skatt -13,2-3,6-1,2-1,5-1,1 85,3 Aktuell skatt -0, Periodens resultat 43,7 21,6 9,3 9,6 8,7 57,8 BALANSRÄKNINGAR Avkastningsnivåer Förvaltningsfastigheter 1 992, , , , , ,4 Uppskjuten skattefordran Förvaltningsfastigheter 14,2 40,0 47,2 47,2 37,0 41,6 Direktavkastning Avkastning på totalt kapital Eget kapital Övriga tillgångar Räntebärande 23,8 skulder 20,3 6,8 31,4 24,3 19,9 Likvida 10% medel ,9 76,9 90,8 66,7 51,5 88,1 Summa 9% tillgångar 2 080, , , , , ,0 8% % Eget 6% kapital ,1 322,2 300,1 257,0 253,1 253,7 Avsättningar 5% 8,0 8,2 8,0 12,3 12,5 31,4 4% 1000 Räntebärande skulder 1 600, , , , ,5 854,3 3% Övriga 2% skulder ,2 102,7 95,7 106,4 90,3 59,6 Summa 1% eget kapital och skulder 2 080, , , , , ,0 0% jul-sep okt-dec jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Utveckling av balansposter (Mkr) Driftnetto Driftnetto och och Avkastningsnivåer förvaltningsresultat per kvartal Utveckling av av balansposter Stibor (Mkr) Avkastningsnivåer 10% 40,0 9% 35,0 8% 30,0 7% 6% 25,0 Mkr 5% 20,0 4% 15,0 3% 10,0 2% 1% 5,0 Direktavkastning Driftnetto Förvaltningsresultat Avkastning på totalt kapital 0% 0,0 jul-sep jul-sep okt-dec okt-dec jan-mar jan-mar apr-jun apr-jun jul-sep jul-sep okt-dec okt-dec Not: Nedskrivning av goodwill med 35,7 Mkr har ej medtagits ovan i förvaltningsresultatet för det fjärde kvartalet 2004 för att underlätta Driftnetto jämförelser mellan och kvartalen. förvaltningsresultat per kvartal % 9% % 7% % 5% % 3% 500 2% 1% 0 0% Förvaltningsfastigheter Eget Kvartalsgenomsnitt kapital Räntebärande skulder Stibor % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Direktavkastning Avkastning på totalt kapital jul-sep okt-dec jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Driftnetto och förvaltningsresultat per kvartal Hyror för Driftnetto industrilokaler Förvaltningsresultat i olika regioner i Sverige 40, , % 200 9% Kvartalsgenomsnitt 40,0 35,0 Driftnetto Förvaltningsresultat 1

21 Förvaltningsberättelse AB Sagax Årsredovisning 2005 Intjäningsförmåga och prognos för år 2006 Verksamheten har under år 2005 präglats av flera fastighetsförvärv. Detta försvårar bedömningen av verksamhetens intjäningsförmåga. På denna sida presenteras därför intjäningsförmågan för koncernens verksamhet på rullande tolvmånadersbasis. Som framgår av principerna baseras beräkningar på förenklade antaganden och är ej att betrakta som en prognos för det kommande året. Sagax prognos för år 2006 är att förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, kommer att uppgå till cirka 85 miljoner kronor. Händelser efter årets utgång Under januari 2006 nyemitterades preferensaktier till en kurs om 28,50 kronor. En teckningsoption ger rätt att under fem år teckna en stamaktie för 35,00 kronor per aktie teckningsoptioner fördelades 1:4 till tecknarna av dessa preferensaktier. Inför utgivandet av de preferensaktierna genomfördes en fondemission om preferensaktier till innehavarna av stamaktier. Preferensaktierna ger förtur till en fastställd årlig utdelning. Den fastställda årliga utdelningen uppgår till 2,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna har evig löptid och ger 1/10- dels röst. Preferensutdelningen kan ej höjas. Preferensaktien handlas i likhet med bolagets stamaktie på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Sagax har under år 2006 genom dotterbolag förvärvat Romben 6 i Sollentuna kommun, Domnarvet 34 i Stockholms stad och Bälgen 34 i Varbergs kommun för en sammanlagd köpeskilling om 312 miljoner kronor. Sagax har även träffat avtal om förvärv av Induktorn 24 och Gjutmästaren 8 i Stockholms stad för en sammanlagd köpeskilling om 102 miljoner kronor. Bolaget har enligt avtal tillträde till dessa fastigheter under det fjärde kvartalet år Utdelad verksamhet år 2004 Sagax verksamhet som fastighetsbolag går endast tillbaka till mitten av år 2004 då en fastighetsverksamhet förvärvades från Stockholm Realty. Förvärvet omfattade 19 kommersiella fastigheter samt förvaltningsrörelsen i Stockholm Realty Management AB. Efter genomfört förvärv beslöt en bolagsstämma om bland annat byte av verksamhetsföremål och om byte av bolagets firma till AB Sagax (publ). Vidare beslöts att den befintliga teknikrörelsen som överförts till dotterbolaget Effnet Holding AB skulle delas ut till aktieägarna. Aktuell intjäning den 1 januari 2006 Belopp i miljoner kronor Hyresvärde 222 Vakans -11 Hyresintäkter 211 Fastighetskostnader -43 Driftöverskott 168 Central administration -12 Finansnetto -81 Resultat före skatt 76 Principer för beräkning av Aktuell intjäning Ovanstående resultaträkning återspeglar Sagax intjäningsförmåga på årsbasis. Utgångspunkten har varit årsskiftet 2005/2006. Det är viktigt att notera att den ej är att jämställa med en prognos för de kommande 12 månaderna då den exempelvis inte innehåller några bedömningar avseende framtida vakanser, ränteläge, hyresutveckling eller värdeförändringar. Hyresvärde baseras på kontrakterade hyresintäkter på årsbasis per den 1 januari Fastighetskostnader baseras på verkligt utfall 2005 för de fastigheter som innehades per den 31 december Kostnaderna för central administration har baserats på faktiskt utfall Finansnettot har beräknats utifrån räntebärande skulder och tillgångar den 31 december Kostnaderna för de räntebärande skulderna, miljoner kronor, har baserats på koncernens beräknade genomsnittliga räntenivå, 5,1 %, per den 31 december Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner samt ägande och förvaltning av koncernens dotterbolag. Resultatet efter skatt i moderbolaget uppgick till 88,3 (-18,9) miljoner kronor. Under året har nettoinvesteringar motsvarande 14,1 (-2,6) miljoner kronor gjorts i aktier och andelar i dotterföretag. Moderbolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 3,7 (18,9) miljoner kronor. Samtliga koncernens åtta medarbetare är anställda i moderbolaget, se not

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2004 1 AB Sagax Bokslutskommuniké 2004 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Verksamhet Koncernens verksamhetsinriktning ändrades under tredje kvartalet till fastighetsinvesteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004

Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Delårsrapport för perioden januari till och med september 2004 Verksamhetsinriktningen ändrad till fastighetsinvesteringsverksamhet Teknikrörelsen som bedrevs i koncernen utdelad till aktieägarna 27 fastigheter

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Stockholm Uthyrningsbar area i m² Fastighet Adress Kommun Industri Kontor Övrigt Totalt Tax.v (Mkr) Kumla Hage 7 Segersbyvägen 5 Botkyrka 900-1 950

Stockholm Uthyrningsbar area i m² Fastighet Adress Kommun Industri Kontor Övrigt Totalt Tax.v (Mkr) Kumla Hage 7 Segersbyvägen 5 Botkyrka 900-1 950 Stockholm Kumla Hage 7 Segersbyvägen 5 Botkyrka 900-1 950 9,2 Tumba 7:234 Gustav de Lavals Väg 10-12 Botkyrka 540-17 071 20,1 Bulten 1 Danderydsvägen 142 Danderyd 2 393-2 393 11,5 Bulten 2 Danderydsvägen

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport JaNUarI - Mars 2006

Delårsrapport JaNUarI - Mars 2006 Delårsrapport JANUARI - MARS 2006 Kvartalet i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 53,5 (37,0) miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 17,5 (9,0) miljoner kronor, motsvarande 1,13 (0,83)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008 AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING Definitioner Med Sagax, Koncernen, Bolaget avses, om inte annat framgår av sammanhanget, AB Sagax (publ), organisationsnummer 556520-0028 inklusive dotterföretag. Med Remium

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2006 PERIODEN I SAMMANDRAG Sagax är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på lager och lätt industri. Fastighetsinnehavet värderades till 2 464 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

AB Sagax Årsredovisning 2006

AB Sagax Årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 Rankan 1 Adress: Sollentunaholmsvägen 13, 15 Kommun: Sollentuna Kartreferens: 29 Lager/industri: 6 798 kvm Kontor: 540 kvm Total area: 7 338 kvm Förvärvades år: 2006 Framsida: Romben

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION

28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION 28 MARS 2017 REMIUM PRESENTATION AGENDA DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER DEL 2 MARKNADSDATA DEL 3 TILLVÄXT DEL 1 STENDÖRREN FASTIGHETER STENDÖRREN FASTIGHETER AFFÄRSIDÉ OCH MÅL AFFÄRSIDÉ Stendörren Fastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

SAGAX DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport januari juni 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari juni 2008 ökade till 236,8 miljoner kronor (167,7 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB

5 september 2016 STENDÖRREN FASTIGHETER AB STENDÖRREN FASTIGHETER 5 september 2016 Stendörren Fastigheter Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter inom Storstockholm

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 ÅR 2006 I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna uppgick till 245,4 (168,5 motsvarande period föregående år) miljoner kronor. Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet uppgick

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport januari juni 2009. Detta är Active Properties. Övergripande mål. Väsentliga händelser under perioden

ACTIVE PROPERTIES. Delårsrapport januari juni 2009. Detta är Active Properties. Övergripande mål. Väsentliga händelser under perioden Delårsrapport januari juni 2009 ACTIVE PROPERTIES Delårsrapport januari juni 2009 Detta är Active Properties Active Properties (APROP) är ett fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Erbjudande till allmänheten om att teckna aktier i MaxFast Properties AB (publ) Investerarpresentation februari 2017

Erbjudande till allmänheten om att teckna aktier i MaxFast Properties AB (publ) Investerarpresentation februari 2017 Erbjudande till allmänheten om att teckna aktier i MaxFast Properties AB (publ) Investerarpresentation februari 2017 BAKGRUND & VIKTIGA HÄNDELSER 2016 Om bolaget BAKGRUND MaxFast grundades 2013 av befintlig

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer