Se bilagd förteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bilagd förteckning"

Transkript

1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen Plats och tid Måndag 30 oktober 2006 kl Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Kjell Häggkvist kl Paragrafer Kjell Sjundemark Lennart Kalderén Kjell Häggkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens stab Underskrift Anki Blademo

2 Kommunstyrelsen Ks 103 Anmälningsärenden ANMÄLNINGSÄRENDE Följande skrivelser har inkommit: Sveriges kommuner och landsting, , Att utveckla närvårdssystem Skrivelse från Folkbildningsförbundet, , Rekommendation ang fördelning av stöd till SISU Idrottsutbildarna Skrivelse från Arild Holtze, , Bullerstörning Äldreboendet Salarp Statens offentliga utredningar, Delrapport om ungas situation på arbetsmarknaden Skrivelse från Sveriges Pensionärsförbund ang aktiv äldrepolitik Skrivelse från SISU och Riksidrottsförbundet Statsbidraget till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 juli 2006 Minnesanteckningar från Handikapprådet Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: 2006:58 Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder - ansvarsfördelning mellan kommun och landsting 2006:60 Fullmäktiges val av revisorer 2006:61 Avtal om notkopiering 2006:63 Löne- och personalstatistik för kommuner landsting och regioner 2006

3 Kommunstyrelsen forts Ks :64 Fördelning av betalningsansvar för Ädelpersonalens avtalspensioner 2006:65 Ändring i färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen 2006:66 Tillämpning av vissa betämmelser i arbetstidslagen 2006:67 Överenskommelse om vissa ändringar i AB :68 Aktuellt om skola och barnomsorg :69 Budgetpropositionen för år 2007

4 Kommunstyrelsen Ks 104 Anmälan av delegationsbeslut DELEGATIONSBESLUT Personalärenden Mette Holmen Säby förskoleområde Nr 30-34/2006 Timvik, förlängn av vik Elisabeth Szorath Säbyhemmet Nr Vik, tim vik Eva Sandgren Barn- och utbildningsförvaltningen Nr 4/2006 Anställn av jämställdhetspedagog Karl-Erik Johansson Serviceavdelningen Nr 22-35/2006 Lokalvårdare, vaktmästare Lena Helstad Skogsängs förskoleområde Nr 47-65/ Kerstin Swärdhammar Hemtjänsten Nr Karin Broström Rönninge skola Nr /2006 Barnskötare, lärare visstidsanställningar Nr 12-14/2006 Elevledigheter

5 Kommunstyrelsen forts Ks 104 Susan Troberg Arbetsmarknadsenheten Nr 43-53/2006 Förlängningar, plusjobb Mattias Hillbom Kultur- och fritidsenheten Nr 57-59,62-66/2006 Visstidsanställn Rolf Johanson Kultur- och fritidsenheten Nr 61/2006 Vik Marita Broby Biblioteket 60, 67/2006 Visstidsanställn Förköpsärenden Leif Horn Nr 14-17/2006 Linden 3, Lustigknopp 3, Bergtäppan 23, Uttringe 1:1035 Börje Larsson MSB/PEX Nr 24, 26-28, 30/2006 Ansökan till Lantmäteriet, avtal ledningsnät m m Upphandling Kommunstyrelsens stab Kjell Sjundemark Nr 6/ Däck och däckservice

6 Kommunstyrelsen Ks 105 Mål, budget och skattesats för 2007, samt ekonomisk plan MÅL, BUDGET SKATTESATS Ekonomikontoret har med skrivelse överlämnat förslag till drift- och investeringsbudget för år 2007, samt ekonomisk plan för , samt skattesats för I skrivelsen lämnas en utförlig redovisning av de ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren. Kommunstyrelsens ordförande redogör i skrivelse för budgetberedningens ställningstaganden samt lämnar förslag till beslut. Bilaga 4. Ordförandens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen antar budgetberedningens förslag till drift- och investeringsbudget för år 2007 samt ekonomisk plan för åren 2008 och 2009 med följande ändringar; - Av budgettekniska skäl ändras skattefinansieringen så att 831 tkr reduceras från 2007 och adderas till Salarp skall byggas om enligt den ursprungliga förstudien från oktober 2005, nu beräknas till 66 mnkr. Förslaget finansieras genom en ytterligare skattefinansiering om 8 mnkr fördelat på 3 mnkr 2008 och 5 mnkr Fullmäktige föreslås fastställa kommunstyrelsens förslag till driftoch investeringsbudget för år 2007, ekonomisk plan för åren 2008 och 2009 samt avgifter/taxor enligt följande: - förändrade avgifter för uthyrning av idrottshallar fr o m år 2007, gällande privatpersoner, företag och föreningars vuxenverksamhet samt föreningar som ej är registrerade i kommunen, samt förändringar i badavgifter i Säby Sim- och sporthall, enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag. - avgifter/taxor enligt Serviceavdelningens och Bibliotekets förslag - oförändrad VA-taxa

7 Kommunstyrelsen forts Ks Fullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till revisorernas budgetäskande: 535 tkr (2007), 545 tkr (2008) och 555 tkr (2009) inklusive KPI-uppräkning. 4. Fullmäktige föreslås besluta att finansieringen av investeringarna sker med - medel avsatta för avskrivningar med tkr år 2007, tkr år 2008 samt tkr år upptagande av lån med tkr år 2007, tkr år 2008 samt tkr år Fullmäktige föreslås besluta att låneskulden får öka från 182,4 mkr till 301,0 mkr under budget- och planperioden, inom ramen för fastlagt mål om låneskuld max kr/invånare. 6. Fullmäktige föreslås fastställa utdebiteringen för år 2007 till 19:90 kronor per skattekrona. 7. Kommunstyrelsen antar för egen del förslag till nämndmål och indikatorer för kommunstyrelsen. 8. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta förslag till övergripande mål för Salems kommun. 9. Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens och övriga nämnders mål och indikatorer till fullmäktige för kännedom. 10. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att delegera beslutet om vilka mål som ska följas upp redan i delårsbokslutet till kommunstyrelsen.

8 Kommunstyrelsen forts Ks 105 Yrkanden Lars Morberg (s): Bifall till socialdemokraternas förslag, bilaga 5. Lennart Kalderén (m): Yrkar avslag på socialdemokraternas förslag. Propositionsordning Punkt 1 Kultur- och fritidsnämnd Bidrag till fritidsaktiviteter för handikappade som bor i Salem, men som deltar i aktiviteter i annan kommun, kostnad ca 40 tkr. Kommunstyrelsen avslår Lars Morbergs tilläggsyrkande. Punkt 1 Socialnämnd Försök med en gemensam måltid för pensionärer som bor hemma, kostnad ca 190 tkr Kommunstyrelsen avslår Lars Morbergs tilläggsyrkande. Punkt 1 Barn- och utbildningsnämnd Enligt förslagen om utökad ram med 2 procent. Dock föreslås att förslaget för inrättande av en integrerad språkförskola får anstå till Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget i motsvarande del. Punkt 1 Socialdemokraterna anser inte att Pysslingen ska driva förskolan och skolan i Söderby Park. Vi motsätter oss därför att fastigheten Hus 05 överlåts till Pysslingen fastighetsbolag Actus AB. I stället föreslår vi att skolorna drivs som fristående kommunala skolor.

9 Kommunstyrelsen forts Ks 105 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget i motsvarande del. Punkt 1 Socialdemokraterna yrkar att 72 milj kr läggs till investeringarna för en ny förskola och skola i Söderby Park. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget i motsvarande del. Punkt 1 Socialdemokraterna yrkar att en inventering snarast påbörjas i syfte att förbättra inomhusmiljön i kommunens förskolor och skolor (lokala miljömål - sid 44) Kommunstyrelsen avslår Lars Morbergs tilläggsyrkande. Punkt 1 Kommunstyrelsen beslutar i övrigt i enlighet med ordförandens förslag vad avser punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med beslutspunkterna 2-10 i ordförandens förslag. 1. Kommunstyrelsen antar budgetberedningens förslag till drift- och investeringsbudget för år 2007 samt ekonomisk plan för åren 2008 och 2009 med följande ändringar; - Av budgettekniska skäl ändras skattefinansiering så att 831 tkr reduceras från 2007 och adderas till Salarp skall byggas om enligt den ursprungliga förstudien från oktober 2005, nu beräknas till 66 mnkr. Förslaget finansieras genom en ytterligare skattefinansiering om 8 mnkr fördelat på 3 mnkr 2008 och 5 mnkr 2009.

10 Kommunstyrelsen forts Ks Fullmäktige föreslås fastställa kommunstyrelsens förslag till driftoch investeringsbudget för år 2007, ekonomisk plan för åren 2008 och 2009 samt avgifter/taxor enligt följande: - förändrade avgifter för uthyrning av idrottshallar fr o m år 2007, gällande privatpersoner, företag och föreningars vuxenverksamhet samt föreningar som ej är registrerade i kommunen, samt förändringar i badavgifter i Säby Sim- och sporthall, enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag. - avgifter/taxor enligt Serviceavdelningens och Bibliotekets förslag - oförändrad VA-taxa 3. Fullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till revisorernas budgetäskande: 535 tkr (2007), 545 tkr (2008) och 555 tkr (2009) inklusive KPI-uppräkning. 4. Fullmäktige föreslås besluta att finansieringen av investeringarna sker med - medel avsatta för avskrivningar med tkr år 2007, tkr år 2008 samt tkr år upptagande av lån med tkr år 2007, tkr år 2008 samt tkr år Fullmäktige föreslås besluta att låneskulden får öka från 182,4 mkr till 301,0 mkr under budget- och planperioden, inom ramen för fastlagt mål om låneskuld max kr/invånare. 6. Fullmäktige föreslås fastställa utdebiteringen för år 2007 till 19:90 kronor per skattekrona.

11 Kommunstyrelsen forts Ks Kommunstyrelsen antar för egen del förslag till nämndmål och indikatorer för kommunstyrelsen. 8. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta förslag till övergripande mål för Salems kommun. 9. Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens och övriga nämnders mål och indikatorer till fullmäktige för kännedom. 10. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att delegera beslutet om vilka mål som ska följas upp redan i delårsbokslutet till kommunstyrelsen.

12 Kommunstyrelsen Ks 106 Ändringar i Reglemente för budgetansvar och intern kontroll REGLEMENTE Kommunens nuvarande reglemente för budgetansvar och intern kontroll antogs av kommunfullmäktige När kommunen inför ett elektroniskt arbetsflöde för behandling av leverantörsfakturor, utanordningar mm uppstår behov av viss revidering av det nuvarande reglementet. Det föreslagna reglementet innehåller endast övergripande regler för kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglementet skall kompletteras med tillämpningsanvisningar som beslutas av kommunstyrelsen. Skriftliga rutiner och informationsmaterial som behövs för att upprätthålla god kontroll utfärdas av ekonomikontoret och vid behov av respektive nämnd. Attestreglementet föreslås tillämpas från den 1 januari Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa attestreglemente för Salems kommun enligt ekonomikontorets förslag. 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att fastställa attestreglemente för Salems kommun ger kommunstyrelsen ekonomikontoret i uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar för Salems kommun.

13 Kommunstyrelsen Ks 107 Internkontrollplaner för kommunstyrelsens förvaltning INTERNKONTROLL I november 2005 gav kommundirektören ekonomichefen i uppdrag att revidera kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplaner, bland annat utifrån de revisorsrekommendationer som framförts. Uppdraget innefattade också att påminna övriga förvaltningar om vikten av att regelbundet revidera internkontrollplanerna. I samband med arbetet har gruppen kommit fram till rekommendationen att samtliga förvaltningars internkontrollplan ska beslutas i sin nämnd vid januarisammanträdet, tillsammans med internbudget och attestreglemente. För kommunstyrelsens förvaltning är kommunstyrelsens oktobersammanträde lämpligt för att godkänna internkontrollplanerna för 2006 och Kommunstyrelsen godkänner bifogade internkontrollplaner för kommunstyrelsens förvaltningsenheter för åren 2006 och Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana varje nämnd att besluta om sin internkontrollplan för året vid januarisammanträdet.

14 Kommunstyrelsen Ks 108 Förslag till handelspolicy för Botkyrka kommun HANDELSPOLICY Botkyrka kommun har sänt "Förslag till handelspolicy" till Salems kommun för yttrande. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har Näringslivskommittén yttrat sig och uttrycker att privata handelsetableringar i princip inte ska regleras av offentliga organ. Salems kommun instämmer i Näringslivskommitténs yttrande att privata handelsetableringar i princip inte ska regleras av offentliga organ. Kommunens uppgift är att underlätta för lämpliga företag att etablera sig i centrala lägen för att stärka befintliga kommundelscentrum. Kommunen kan bidra till ökad attraktivitet genom att öka tillgängligheten och förbättra den offentliga miljön. Kommunstyrelsen hyser viss tveksamhet till en handelskonsekvensanalys. Om den ska göras bör det ske i samråd med handels- och näringslivsorganisationer. Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse som kommunens synpunkter på "Förslag till handelspolicy för Botkyrka kommun". Yrkanden Lars morberg (s): Avstå från att svara på remissen. Lennart Kalderén (m): Bifall till ordförandeförslaget med revideringen att tjänsteskrivelsens datum är Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse som kommunens synpunkter på "Förslag till handelspolicy för Botkyrka kommun".

15 Kommunstyrelsen Ks 109 Utökad delegation vad gäller fastighetsförsäljningsärenden UTÖKAD DELEGATION Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit en lokal mäklare göra en marknadsvärdering av fastigheterna Bergshyddan 5 och 6. Uppskattat marknadsvärde för Berghyddan 5 är kronor +/ kronor och för Bergshyddan 6, kronor +/ kronor. Efter utförd värdering har det framkommit att nu gällande översiktsplan och detaljplan medger utbyggnad av kollektivtrafiken på Sandbäcksvägen och att en ev. framtida busshållplats kan placeras i anslutning till fastigheten Bergshyddan 6. Nytt marknadsvärde för Bergshyddan 6 är kronor +/ kronor och för Bergshyddan 5, kronor +/ kronor enligt förnyad kontakt med mäklaren den 9 oktober Vid kommunens fastighetsförsäljningar finns förväntningar från köpare om en snabb handläggning. Köparen vill kunna tillträda sin fastighet så snart som möjligt för att kunna ordna lån och beställa hus etc. Innan kommunen har fattat beslut om försäljning av en fastighet kan inte lagfart erhållas. 1 Fullmäktige föreslås besluta att uppdra till kommunstyrelsen att ombesörja försäljning av de i bilaga uppräknade fastigheterna till gängse marknadspris. 2 Kommunstyrelsen föreslås besluta, att under förutsättning av fullmäktiges beslut enligt ovan, delegera rätten att fatta beslut om fastighetsförsäljningar till sitt tekniska utskott samt, under utskottets sommaruppehåll, till kommunstyrelsens ordförande.

16 Kommunstyrelsen Ks 110 Konsultmedel för detaljplaneområdens Solliden och Heliodal i Salems kommun KONSULTMEDEL Kommunstyrelsen beslutade , 47, ge förvaltningens planoch exploateringsenhet (Pex) i uppdrag, att påbörja förstudier av detaljplaneområdena Solliden och Heliodal. Pex har påbörjat förstudiearbetet, skissat på alternativa lösningar till väg- och va-utbyggnad. För att kunna fullfölja kommunstyrelsens uppdrag erfordras konsultinsatser (förprojektering och kostnadsberäkning) av vägar och va-ledningar. Då större delen av årets konsultanslag på Pex redan har förbrukats saknas det medel i år för upphandling av konsulter. För att påskynda planprocessen föreslås därför att upphandlingarna kan utföras på sådant sätt att konsultkostnaderna regleras nästa år med 2007 års konsultanslag på Pex. Kommunstyrelsen beslutar godkänna att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under innevarande år upphandlar konsulter för förprojektering av vägar och va-ledningar till grund för förstudier av detaljplaneområdena Solliden och Heliodal på sådant sätt, att konsultkostnaderna regleras nästa år med 2007 års konsultanslag för förvaltningens planoch exploateringsenhet.

17 Kommunstyrelsen Ks 111 Överföring av ansvaret för kommunens feriearbeten ANSVAR FÖR FERIEARBETEN Salems kommun har sedan 1998 anordnat feriearbeten för skolungdomar. Årligen har kommunen erhållit anslag från länsarbetsnämnden, men även tillskjutit kommunala medel. Socialnämnden har genom arbetsmarknadsenheten (AME) ansvaret för uppgiften, trots att AME:s egentliga målgrupp är arbetslösa personer i åldern år. Viss omorganisation och pensionsavgång på AME gör att ansvar och medel för kommunens feriearbeten föreslås överföras till kommunstyrelsen och att personalkontoret övertar arbetsuppgifterna. Kommunstyrelsen överför ansvaret för kommunens feriearbeten, med tillhörande budgetmedel från verksamhetskonto 7243, från socialnämnden/arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsen/personalkontoret från verksamhetsåret 2007.

18 Kommunstyrelsen Ks 112 Ansökan om bidrag - Stöd för Stockholms handikappskidskola ANSÖKAN OM BIDRAG Stockholms handikappskidskola/friluftsfrämjandet Stockholmsdistrikt på regional nivå ansöker om bidrag (ej specificerat belopp) för skidskoleverksamhet i Stockholms län. Verksamheten är förlagd till Huddinge och Lidingö. Skidskolan vänder sig till alla personer, oavsett ålder, som har någon form av funktionshinder. Då skidskolans elever har ett omfattande behov av instruktörer och hjälpmedel men deltagaravgiften som eleven betalar motsvarar en traditionell skidskoleavgift behöver handikappskidskolan kompensera sina omkostnader på annat sätt. Enligt kommunens bidragsregler så kan bidrag lämnas till handikapporganisationer, men bidraget ska då grunda sig på en ansökan från den lokala föreningen i Salems kommun. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare år handlagt ansökan från Stockholms handikappskidskola och avslagit ansökan. Kommunstyrelsen avslår Stockholms handikappskidskola/friluftsfrämjandet ansökan om bidrag för skidskoleverksamheten.

19 Kommunstyrelsen Ks 113 Parkeringsövervakning på allmän platsmark i Salems kommun PARKERINGS- ÖVERVAKNING Felparkeringsavgifter i Salems kommun varierar mellan 250 kronor och 500 kronor. Jämfört med övriga kommuner i länet ligger Salems kommun felparkeringsavgifter under de nivåer som tillämpas. Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att en höjning av felparkeringsavgifterna görs så att de hamnar i nivå med t.ex. Botkyrka kommun. Med den föreslagna höjning kommer felparkeringsavgifterna att variera mellan 400 kronor och 700 kronor. Av bilaga i miljö- och samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse , framgår de olika nivåerna för felparkeringsavgifterna. Tekniska utskottet har vid sitt sammanträde beslutat att förslå kommunfullmäktige en höjning av felparkeringsavgifterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa prisnivåerna för parkeringsöverträdelser enligt bilaga i miljö- och samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse

20 Kommunstyrelsen Ks 114 Ny förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund SÖDERTÖRNS BRAND- FÖRSVAR Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) beslutade den 12 maj och 18 augusti, att ställa sig positiva till att bilda en gemensam organisation med Ekerö brandförsvar. För att Ekerö ska kunna ingå i SBFF måste gällande förbundsordning revideras, vilket också direktionen för SBBF hemställt om hos medlemskommunerna. Enligt förhandlingsunderlaget för en gemensam organisation mellan Södertörns brandförsvar och Ekerös brandförsvar medför ett samgående en rationalisering i verksamheten som motsvarar två miljoner kronor. Besparingarna kan genomföras med helårseffekt redan under budgetåret 2007 och är tänkta att användas till att finansiera löneökningar inom brandförsvaret. Konkurrensen om brandförsvarspersonal är stor i Stor- Stockholmsregionen, framförallt från Stockholms stads brandförsvar. Salems kommuns andel av grundavgiften kommer i ett utökat förbund att vara 2,81 procent mot dagens 3,07 procent. När ett kommunalförbund är bildat är det i princip självbestämmande inom ramen för kommunallagen och annan lagstiftning som gäller för uppgifter samt regleringen i förbundsordningen. Exempelvis kan ett kommunalförbund bilda bolag och stiftelser. Medlemskommunerna kan dock inskränka denna rätt i förbundsordningen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund, innebärande bland annat att Ekerö kommun upptas som ny medlem i förbundet, att gälla från och med den 1 januari 2007.

21 Kommunstyrelsen Ks 115 Tillkännagivande av resultatet vid folkomröstningen ang trängselskatt TRÄNGSELSKATT I samband med allmänna val 2006 genomfördes i Salems kommun en folkomröstning angående trängselskatt. Frågan som ställdes vid folkomröstningen var denna: Trängselskatt för biltrafiken har prövats i Stockholms stad under tiden 3 januari till 31 juli Anser du att trängselskatt ska införas permanent i Stockholm? Resultatet av omröstningen blev följande: Ja Nej Blanka Ogiltiga Röster %-enhet 38,1 58,1 3,4 0,5 Totalt lämnades röster, vilket innebär att valdeltagandet var 76,9 % 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uttalar följande: Mot bakgrund av den folkomröstning som genomförts i september 2006 uttalar kommunfullmäktige att Salems kommun är emot att trängselskatt tas ut permanent i Stockholm stad. 2. Kommunfullmäktige beslutar att tillkännage detta uttalande till riksdag och regering. Deltar ej i beslut Bengt Andersson (mp) deltar ej i beslutet.

22 Kommunstyrelsen Ks 116 Förslag till förändring i sophämtningstaxan SOPHÄMTNINGSTAXA SRV återvinning AB hemställer att Salems kommunfullmäktige fastställer en höjning av sophämtningstaxan för att kompensera för den skatt på förbränning av hushållsavfall som infördes vid halvårsskiftet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande förändringar av taxan: 1. En höjning av taxan för villor med 116 kronor exklusive moms per år. 2. Komposteringsavdraget för villor höjs från 240 kronor till 269 kronor exklusive moms per år. 3. Årsfaktureringen för villor äger rum under perioden januari till och med december. 4. Taxan för fritidshus höjs med 99 kronor exklusive moms per år. 5. Komposteringsavdraget för fritidshus höjs från 125 kronor till 140 kronor exklusive moms per år. 6. Taxan för flerbostadshus höjs med 12 procentenheter. 7. Den nya taxan gäller från den 1 januari Taxan liksom tidigare får regleras av SRVs styrelse i enlighet med renhållningsindex R77:1 med juli månad som basmånad.

23 Kommunstyrelsen Ks 117 Svar på motion Upprustning av datasalar och datorer på samtliga skolor i Salems kommun SVAR PÅ MOTION ÄRENDET UTGÅR.

24 Kommunstyrelsen Ks 118 Svar på motion Utbytesprojekt mellan skolorna i Salems kommun SVAR PÅ MOTION Onsdagen den 22 mars 2006 gick kommunens andra ungdomsting av stapeln. Totalt samlades 46 ungdomar från samtliga grundskolor i år 7-9 och Rönninge gymnasium för att bereda åtta motioner i utskott, lyssna på debattboxning och fatta beslut. Själva tinget gästades av ett antal politiker och tjänstemän. Ungdomsting 2006 biföll motionen: Ungdomsting 2006 föreslår att ett utbytesprojekt mellan skolorna i Salems kommun utvecklas i syfte att minska motsättningar och bryta segregationen mellan Rönninge och Salem. Barn- och utbildningsnämnden, , tillstyrker motionen och föreslår att representanter från elevråden tillsammans med representanter från skolledningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag för hur ett sådant utbytesprojekt skall genomföras. I detta samarbete bör även elever från Söderby friskola ingå. ordförandens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: Kommunstyrelsen kan inte till fullo instämma i termen segregation för att beskriva förhållandet mellan kommuninvånare i Salem respektive Rönninge. Dock förekommer olikheter i attityder som är mycket lämpliga att bearbeta i form av ett utbytesprojekt mellan skolorna i Salems kommun. Kommunstyrelsen vill gärna se Ungdomstinget i sig självt som en del i ett sådant projekt som med fördel kan utökas till fler ungdomar 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla att ett utbytesprojekt i Salems skolor genomförs.

25 Kommunstyrelsen forts Ks 118 Yrkande Lennart Kalderén (m): Bifall till ordförandeförslaget med revideringen att ordet attityder utbytes mot ordet uppfattningar. Kommunstyrelsen bifaller reviderat förslag. 1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: Kommunstyrelsen kan inte till fullo instämma i termen segregation för att beskriva förhållandet mellan kommuninvånare i Salem respektive Rönninge. Dock förekommer olikheter i uppfattningar som är mycket lämpliga att bearbeta i form av ett utbytesprojekt mellan skolorna i Salems kommun. Kommunstyrelsen vill gärna se Ungdomstinget i sig självt som en del i ett sådant projekt som med fördel kan utökas till fler ungdomar 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla att ett utbytesprojekt i Salems skolor genomförs.

26 Kommunstyrelsen Ks 119 Svar på motion Utveckling av gymnasieprogrammet NV och SP på Rönninge gymnasium SVAR PÅ MOTION Onsdagen den 22 mars 2006 gick kommunens andra ungdomsting av stapeln. Totalt samlades 46 ungdomar från samtliga grundskolor i år 7-9 och Rönninge gymnasium för att bereda åtta motioner i utskott, lyssna på debattboxning och fatta beslut. Själva tinget gästades av ett antal politiker av tjänstemän. Ungdomsting 2006 biföll motionen: Ungdomsting 2006 föreslår att Rönninge gymnasium, även fortsättningsvis, har kvar den estetiska inriktningen. Ungdomsting 2006 föreslår att Rönninge gymnasium utvecklar en hydrologinriktning inom NV-programmet. Barn- och utbildningsnämnden, , avstyrker motionen vad gäller utveckling av gymnasieprogrammen NV och SP på Rönninge gymnasium men ger i uppdrag till gymnasiet att undersöka om hydrologinriktningen går att involvera inom det naturvetenskapliga programmet. 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad då barn- och utbildningsnämnden uppdragit till gymnasiet att undersöka om hydrologinriktningen går att involvera inom det naturvetenskapliga programmet. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i övriga delar avslå motionen.

27 Kommunstyrelsen Ks 120 Svar på motion Utvecklad studie- och yrkesvägledning på samtliga skolor i Salems kommun SVAR PÅ MOTION ÄRENDET UTGÅR.

28 Kommunstyrelsen Ks 121 Svar på motion Utbyggnad av utomhusidrott i Salems kommun SVAR PÅ MOTION Onsdagen den 22 mars 2006 gick kommunens andra ungdomsting av stapeln. Totalt samlades 46 ungdomar från samtliga grundskolor i år 7-9 och Rönninge gymnasium för att bereda åtta motioner i utskott, lyssna på debattboxning och fatta beslut. Själva tinget gästades av ett antal politiker och tjänstemän. Ungdomsting 2006 biföll delar av motionen: Ungdomsting 2006 föreslår att en friidrottsplats med bl.a. 60- metersbana, längdhopp, höjdhopp uppförs vid Fågelsången Ungdomsting 2006 föreslår att en konstgräsbollplan uppförs på Salemsvallen eller vid Salemsvallen. Ungdomsting 2006 avslog del av motionen: Ungdomsting 2006 föreslår att en dirt-bikebana för BMX eller cykelbana med hopp uppförs vid Möllebadet/i Rönninge Kultur- och fritidsnämnden, , föreslår kommunfullmäktige att avslå motion 5 i den del som handlar om friidrottsplats samt att bifalla motion 5 i den del som avser en ny konstgräsplan i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden föreslår dessutom kommunfullmäktige att ge i uppdrag att utreda intresset för och plats för en friidrottsplats i kommunen. 1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: "Kommunstyrelsen gav ett planuppdrag om en enkel gräsplan för träning (11-mannalag) på Prästbodaängens bortre del (utan belysning). Styrelsen uttalade på samma möte att en konstgräsplan bör läggas på Berga bollplan, att belysningen bör förbättras m m. En avsiktsförklaring är underskriven tillsammans med RSF för godkännande i kultur- och fritidsnämnden och kom-

29 Kommunstyrelsen forts Ks 121 munstyrelsen. Vidare beslutade kommunstyrelsen att förutsättningarna för att anlägga en fotbollsplan/idrottsplats på Lövhagen eller i Garnudden ska utredas närmare. Slutligen kan nämnas att bl a enklare löparbanor har anlagts i anslutning till Berga bollplan." 2. Fullmäktige föreslås att med hänvisning till kommunstyrelsens utlåtande avslå motionen.

30 Kommunstyrelsen Ks 122 Svar på motion Upprustning av idrottsanläggningar i Salem kommun SVAR PÅ MOTION Onsdagen den 22 mars 2006 gick kommunens andra ungdomsting av stapeln. Totalt samlades 46 ungdomar från samtliga grundskolor i år 7-9 och Rönninge gymnasium för att bereda åtta motioner i utskott, lyssna på debattboxning och fatta beslut. Själva tinget gästades av ett antal politiker och tjänstemän. Ungdomsting 2006 biföll motionen: Ungdomsting 2006 föreslår att gymnastiksalen på Söderby friskola byggs ut. Ungdomsting 2006 föreslår att omklädningsrum och duschrum i kommunens idrottsanläggningar får en allmän upprustning. Kultur- och fritidsnämnden, , föreslår kommunfullmäktige att bifalla motion 6 om upprustning av Söderby friskolas gymnastiksal samt upprustning av duschar och omklädningsrum i kommunens idrottshallar. Kommunstyrelsens stab delar kultur- och fritidsnämndens bedömning att tillstyrka den del som avser upprustningar av idrottsanläggningar i Salems kommun. Vad gäller utbyggnad av Söderby friskola enligt motionens intentioner måste detta regleras i kommande hyresförhandlingar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, med hänvisning kommunstyrelsestabens yttrande, anse motionen besvarad.

31 Kommunstyrelsen Ks 123 Svar på motion Förbättrad information om kultur- och fritidsverksamhet för unga i Salems kommun SVAR PÅ MOTION Onsdagen den 22 mars 2006 gick kommunens andra ungdomsting av stapeln. Totalt samlades 46 ungdomar från samtliga grundskolor i år 7-9 och Rönninge gymnasium för att bereda åtta motioner i utskott, lyssna på debattboxning och fatta beslut. Själva tinget gästades av ett antal politiker och tjänstemän. Ungdomsting 2006 biföll motionen: Ungdomsting 2006 föreslår att informationen om kommunens kulturoch fritidsverksamheter utvecklas. Ungdomsting 2006 föreslår att Plaskis.nu får resurser att informera om kommunens barn- och ungdomskulturella verksamheter även i pappersform. Kultur- och fritidsnämnden, , föreslår kommunfullmäktige att bifalla motion 7 om förbättrad information om kultur- och fritidsverksamhet för unga i Salems kommun. 1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: Kommunstyrelsen delar motionens uppfattning, men vill göra tillägget att den förbättrade informationen ska ske inom befintliga ekonomiska ramar. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, med hänvisning till kommunstyrelsens utlåtande, bifalla motionen.

32 Kommunstyrelsen Ks 124 Svar på motion Anläggning av ungdomsgård i gamla brandstationen SVAR PÅ MOTION Onsdagen den 22 mars 2006 gick kommunens andra ungdomsting av stapeln. Totalt samlades 46 ungdomar från samtliga grundskolor i år 7-9 och Rönninge gymnasium för att bereda åtta motioner i utskott, lyssna på debattboxning och fatta beslut. Själva tinget gästades av ett antal politiker och tjänstemän. Ungdomsting 2006 biföll motionen: Ungdomsting 2006 föreslår att brandstationen köps in och byggs om till ungdomsgård för äldre ungdomar (13-18 år) och att fritidsgården Huset omvandlas till ungdomsgård för yngre ungdomar (10-12 år). Kultur- och fritidsnämnden, , föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motion 8 om att anlägga en ungdomsgård i gamla brandstationen. Kommunfullmäktige, , har avslagit en motion från Folkpartiet angående inköp av gamla brandstationen då ett förvärv av brandstationen inte är möjligt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut, att avslå motionen.

33 Kommunstyrelsen Ks 125 Svar på motion Hjälp sjön Flaten och gör Skönviksparken vackrare SVAR PÅ MOTION Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på rubricerad motion och funnit förslaget tilltalande och attraktivt. Vad gäller de miljöhöjande effekterna i form av bättre syresättning av sjön, så kommer detta att underlättas av en fontän endast under sommarhalvåret. Det är dock under vintertid, med ett tjockt islock på sjön, som problemen med syresättning är som störst. Under den tiden är inte en fontän till någon hjälp då man under senhösten stänger av och tar upp fontänen, för att sedan placera ut densamma igen tidig vår. Det kan också konstateras att motionens intention är i stora delar densamma som parkavdelningens, d.v.s. att utveckla och förbättra miljön och upplevelsevärdet i Skönviksparken. Parkavdelningen ser därför mycket positivt på motionens syfte om finansieringen kan lösas. Denna kostnad kan ej tas inom driftens normala budget. Tekniska utskottet (TU) har vid sitt sammanträde, , tillstyrkt motionen under förutsättning att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erhåller särskilda medel för att genomföra uppdraget. 1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: I likhet med sitt tekniska utskott ställer sig styrelsen positiv till förslaget. Frågan om tillräckliga medel kan anslås måste dock prövas i en helhet tillsammans med andra förslag till mindre anläggningar som utökad belysning på gångvägar, staket för att förbättra trafiksäkerheten m m. Tekniska utskottet får därför prioritera bland förslagen i de motioner som bifallits av fullmäktige, inom ramen för given budget, eller ta upp nya budgetäskanden framöver. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, men hänvisning till kommunstyrelsens utlåtande att bifalla motionen.

34 Kommunstyrelsen Ks 126 Svar på motion Temavecka mot våld, främlingsfientlighet och rasism SVAR PÅ MOTION ÄRENDET UTGÅR.

35 Kommunstyrelsen Ks 127 Svar på motion Inför feministiskt självförsvar i gymnasieskolan SVAR PÅ MOTION Motionärerna skriver i sin motion att den i dagens samhälle ojämlika maktstrukturen mellan män och kvinnor påverkar hur kvinnor värderas och yttrar sig i olika former bl a i form av det sexualiserade våldet. En förändring av maktstrukturen i samhället är ett långsiktigt arbete som grundläggs med jämställdhetsarbete och värdegrundsarbete i förskola och skola. Kortsiktigt, menar motionärerna, att utbildning i feministiskt självförsvar är en konkret åtgärd för att vidga kvinnors livsutrymme. Motionärerna yrkar därför att det skall erbjudas alla flickor i årskurs 7-9, samt i gymnasieskolan. Skolans uppdrag är omfattande och angeläget. För att nå framgång med aktiviteter är det viktigt att de är planerade och ingår i ett sammanhang med skolans övriga arbete. Skolans tid är begränsad och stor trängsel råder om allt som skall in inrymmas i den. Tiden måste därför utnyttjas klokt. Fokus måste dock läggas på att uppnå läroplanens mål och att eleverna får en så god kunskapsutveckling som möjligt. Med ett respektfullt klimat och en god kunskapsutveckling ökar självkänslan hos varje elev, vilket bidrar till ökad jämställdhet. Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde, , beslutat att avstyrka motionen. 1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: Kommunstyrelsen anser inte att feministiskt självförsvar skall vara ett generellt obligatoriskt inslag i skolåren 7-9 samt i gymnasieskolan, utan förordar att skolorna själva får avgöra hur de vill bedriva jämställdhetsarbetet på kort och lång sikt. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, men hänvisning till kommunstyrelsens utlåtande att avslå motionen.

36 Kommunstyrelsen Ks 128 Svar på motion Införande av fritidshem för barn till föräldralediga och arbetslösa SVAR PÅ MOTION ÄRENDET UTGÅR.

37 Kommunstyrelsen Ks 129 Övertagande/köp av fastigheter av NCC i Söderby Park ÖVERTAGANDE/KÖP Leif Horn, miljö- och samhällsbyggnadschef, informerar om ärendet. Kommunstyrelsen mottar informationen.

38 Kommunstyrelsen Ks 130 Försäljning av fastighet Hus 05 FÖRSÄLJNING Leif Horn, miljö- och samhällsbyggnadschef, informerar om ärendet. Kommunstyrelsen mottar informationen.

39 Kommunstyrelsen Ks 131 Avsiktsförklaring mellan Salems kommun och Rönninge Salems fotboll ang uppförande av en konstgräsplan på Berga bollplan AVSIKTSFÖRKLARING Kommunstyrelsen beslutade , 101, att en konstgräsplan ska uppföras på Berga bollplan, Rönninge. Ett förslag till avsiktsförklaring har därefter framförhandlats mellan kommunen och Rönninge Salem Fotboll. Avsiktsförklaringen innebär att kommunen uppför en konstgräsplan på Berga. Rönninge Salems Fotboll ges möjlighet att etablera en klubbstuga och läktare (om bygglov medges). Föreningen ansvarar för skötsel och uppvärmningskostnader för konstgräsplanen. Vidare ska ett nytt driftavtal upprättas där Rönninge Salem Fotboll får en driftersättning och de intäkter som bollplanen inbringar vid en eventuell extern uthyrning. Rönninge Salem Fotboll kompenserar kommunen med att kostnadsfritt överlåta Dansbanetomten, Salem 32:12 till kommunen. Ett preliminärt värde från en konsult som har i uppdrag att värdera Dansbanetomten är ca 400 tkr. Föreningen uppskattar tomtvärdet till ca 1000 tkr. Den formella överlåtelsen av Dansbanetomten ska upprättas i ett avtal baserad på avsiktsförklaringen. Avtalet ska godkännas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen med Rönninge Salem Fotboll om konstgräsplan på Berga bollplan.

40 Kommunstyrelsen Ks 132 Omfördelning av KPI KPI Kommunstyrelsen har 1620 tkr för 2006 till förfogande avsett för kompensation för prisökningar. Av dessa medel föreslås 166 tkr fördelas till socialnämnden så att en ny avdelning med 8 platser kan öppnas på Säbyhemmet. Återstående medel föreslås fördelas som en kompensation för prishöjningar under 2006 till kultur- och fritidsnämnden, 40 tkr, till barn- och utbildningsnämnden 779 tkr och till socialnämnden, 333 tkr. En kompensation föreslås också fördelas till kommunstyrelsen enligt följande: Gemensamt 76 tkr Staben 9 tkr ekonomikontoret 19 tkr personalkontoret 12 tkr miljö- och samhällsbyggnadskontoret 186 tkr 1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 166 tkr till socialnämnden för att öppna en ny avdelning med 8 platser på Säbyhemmet. 2. Kommunstyrelsen beslutar att anslå tkr till nämnderna enligt tjänsteskrivelse som kompensation för prishöjningar Kompensationen finansieras med medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

41 Kommunstyrelsen Ks 133 Extra sammanträde i kommunstyrelsen Vid sammanträdet den 30 oktober fick kommunstyrelsen muntlig information angående övertagande/köp av fastigheter i Söderby Park och försäljning av fastighet Hus 05. För att kunna fatta beslut om de båda ärenden på kommunfullmäktige den 23 november föreslår kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen har ett extra sammanträde måndagen den 13 november 2006 kl Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde måndagen den 13 november 2006.

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-02-22 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-02-22 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-02-22 1 Plats och tid Torsdag 22 februari 2007 kl 19.00-20.25 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-06-04 1 Plats och tid Måndag 4 juni 2007 kl 19.30-20.05 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1 Plats och tid Torsdag 18 december 2008 kl 19.00-20.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2004-09-22 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2004-09-22 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2004-09-22 1 Plats och tid Kommunalhuset, Bergaholm 2004-09-22 kl 19.00-20.15 Beslutande Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur och fritidsnämnden 20080417 1 Plats och tid Rönninge Folkets Hus, Gluggen, Galleri Salem, Torsdagen 17 april, 2008, kl 19.0020.15 Beslutande Anders Forsberg

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2009-03-02 1 Plats och tid Måndag 2 mars 2009 kl 19.00-20.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-09-29 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-09-29 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-09-29 1 Plats och tid Torsdag 29 september 2005 kl 19.00-21.35 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-01 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-06-14 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-06-14 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-06-14 1 Plats och tid Torsdag 14 juni 2007 kl 19.00-21.00 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2009-02-01 1 Plats och tid Måndag 2 februari 2009 kl 19.00-19.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer