Justeringens plats och tid: Kommunkontoret Maj-Britt Westlund. Angelica Rage (s) Lars Emilson (c)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-03-20. Maj-Britt Westlund. Angelica Rage (s) Lars Emilson (c)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1(24) Tid och plats: Kl Slottet, Forshaga Avser : ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Göran Adrian (m), vice ordförande Maria Lindquist (c), tjg ersättare Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson (s) Ingrid Holmberg (s) Lars-Ove Carlsson (s) Maria Norell (s) Myrna Labusan-Jönsson (s), tjg ersättare Lars Emilson (c) Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp), tjg ersättare Ej tjänstgörande ersättare: Per Lawén (s) Reidar Nordlander (s) Maria Bohlin (s) Magnus Karlsson (kd) Johnny Grundahl, Forshaga Företagscentrum, 25 Urban Svanberg, Svenskt Näringsliv, 25 Ingrid Näsström, kommunchef Maj-Britt Westlund, sekreterare Justeringens plats och tid: Kommunkontoret Sekreterare: Ordförande: Maj-Britt Westlund Angelica Rage (s) Justerare: 25-41, Lars Emilson (c) Justerare: 42 Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Kommunledningskontoret Maj-Britt Westlund

2 Kommunstyrelsen 2(24) 25 Företagsklimatet i Forshaga - godkänna redovisningen Redovisning Urban Svanberg, Svenskt Näringsliv, presenterar den årliga undersökningen av företagsklimatet, som är genomförd i Forshaga.

3 Kommunstyrelsen 3(24) 26 Lärcenter: Caféprocessen Dnr.2004/406/631 - ett elev- och personalcafé startas och kompletteras med automater för dryck och varor för allmänheten - miljö- och hälsoinriktningen ska gälla för såväl caféet som automaterna - utvärdera verksamheten efter ett år och undersöka om förutsättningarna för andra driftsformer har ändrats - uppdra till lärcenterchefen/styrgruppen för lärcenter att verkställa besluten ovan i samråd med caféarbetsgruppen Sammanfattning Arbetsgruppen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att undersöka förutsättningarna att driva caféet i Forshaga lärcenter på affärsmässig grund. Utifrån kommunens kravprofil, kundunderlag med mera kan arbetsgruppen konstatera att detta inte är möjligt utan tillskott av kommunala medel. Arbetsgruppen föreslår därför att caféet startar enligt alternativ 1, det vill säga ett elev- och personalcafé, som kompletteras med automater för dryck och varor för allmänheten. En tydlig miljö- och hälsoinriktning ska gälla, samt att elever på olika sätt är delaktiga i verksamheten. Efter ett år görs en utvärdering för att se på en fortsatt möjlig lösning utifrån de förutsättningar som då råder. Den kommande lärcenterchefen ges i uppdrag att verkställa besluten om elev- och personalcafé och utvärdering i samråd med caféarbetsgruppen. KsAu 39/ et skickas för verkställighet/kännedom till: Monica Åkerblom Berg, Kristian Jeppsson, Maria Källström

4 Kommunstyrelsen 4(24) 27 Bokslut och årsredovisning för 2007 års verksamhet Dnr: 2008/56/04 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - godkänna upprättat förslag - disponera 2 mkr av eget kapital som tidigare reserverats till plusjobb Bakgrund Ekonomikontoret har utfärdat anvisningar inför 2007 års årsredovisning och verksamhetsberättelse. KsAu 53/

5 Kommunstyrelsen 5(24) 28 Ombudgetering 2008 års investeringsbudget Dnr: 2008/55/04 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - godkänna ombudgetering av investeringar från 2007 till 2008 enligt nedan Önskemål om ombudgeteringar investeringar från 2007 till 2008 belopp i tkr Ansvar Verksamhet Projekt Benämning Belopp Kommunstyrelsen Verksamhetssystem KS 353, Bredbandsutbyggnad Ö Ullerud/Butorp 90, Projekt e-faktura 241, PA-systemet 80, Bookit biblioteket Camping bullerplank mm 338, Turismenheten, arbetsmiljö Dator Turismenheten, camping Infrastruktur Sportfiske Tvättstuga serviceenheten AIC Slottet konferens, kyl o frys 15, Upprustning lekplatser Skredriskåtgärder 522, Broreparationer Uppsnyggning stationsområdet Deje Upprustning bef cykelvägar Ombyggnad bro enskilda vägar 359, Konstbelysning 250, Sanering gamla områden, gator 50, Sanering gamla områden, ledningar 50, Utbyggnad vattenledningar landsbygd Friluftsanläggningar Pumpstationer 32,0 Forts/

6 Kommunstyrelsen 6(24) 28 Ombudgetering 2008 års investeringsbudget -2- Dnr: 2008/55/04 Forts/ Pumpstationer 32, Ombyggnad Forshaga vattenverk 236, Mölnbacka vattenverk, ombyggnad 160, Slottet ombyggnad 42, Utsmyckning Lärcenter Folkets hus Deje FD kommunkontoret Deje Brandskydd 100, Styr och regler Lärcenter ,0 Summa kommunstyrelsen ,3 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetspengar U 29, Gem adm 20, Inventarier Skolexpedition 33,0 Summa BUN 82,0 Social- och omsorgsnämnden Datorer SON 50, Hjälpmedel 50,0 Summa SON 100,0 Summa investeringar totalt ,3 KsAu 54/

7 Kommunstyrelsen 7(24) 29 Ombudgetering 2008 års driftbudget Dnr: 2008/73/04 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - avslå önskemål om ombudgeteringar av drift från 2007 till 2008 Bakgrund Föreligger ovanstående önskemål om ombudgeteringar av drift från 2007 till KsAu 55/

8 Kommunstyrelsen 8(24) 30 Anvisningar inför 2009 års budget och flerårsplan Dnr: 2008/58/04 - uppdrag ges till kommunens nämnder att upprätta budget för år 2009 och flerårsplan Bakgrund Arbetet med att upprätta budget för nästa år, 2009, skall starta och ekonomichefen har gjort anvisningar och ramar. KsAu 57/ et skickas för verkställighet till: förvaltningschefer

9 Kommunstyrelsen 9(24) 31 Investeringar: slutredovisningar Dnr: 2008/57/04 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt, utförda under år 2007 motsvarande tkr med en total avvikelse om -331,1 Bakgrund Föreligger slutredovisningar avseende följande investeringsprojekt Investeringsprojekt Budget Avvikelse Förklaring tkr Bubbelpool ,1 Överskottet beror på lägre slutkostnad Staketet bussficka Deje 125-6,2 Underskott p g a högre kostnader än beräknat Dejeskolan utbyggnad idrottshall ,8 Högre kostnader än beräknat Cykelbana Djäknegatan ,2 Cykelbana Bangatan KsAu 56/

10 Kommunstyrelsen 10(24) 32 Attestantreglemente för Forshaga kommun Dnr: 2008/59/04 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - godkänna attestantreglemente KsAu 58/

11 Kommunstyrelsen 11(24) 33 Reglemente för intern kontroll Dnr: 2008/60/04 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - godkänna reglemente för intern kontroll KsAu 59/

12 Kommunstyrelsen 12(24) 34 Kommunrevisorerna: delrapport över processuppföljning av projekt Lärcenter Dnr: 2007/442/04 - notera delrapport över processuppföljning av projekt Lärcenter Bakgrund På uppdrag har KomRev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers följt partneringprojektet Lärcenter. KsAu 62/ et skickas för kännedom till: Monica Åkerblom Berg, Kristian Jeppsson, KomRev

13 Kommunstyrelsen 13(24) 35 Fördelning av bidrag till kulturprogram 2008: delegering Dnr: 2008/48/80 - delegera beslut om fördelning av s k fria kulturbidrag till kulturkoordinatorn - ansökan om bidrag fördelas kvartalsvis med sista ansökningsdatum enligt följande: Andra kvartalet (2008) Tredje kvartalet (2008) Fjärde kvartalet (2008) Första kvartalet (2009) fastställa blankett för redovisning av beviljade bidrag och arrangemang Bakgrund om fördelning av kulturmedel, inom skolan, vården och de s k fria kulturbidragen. Efter inrättandet av tjänst som kulturkoordinator och med erfarenhet av att tidigare gruppbedömning varit opraktisk, föreslås att beslut om fördelning av kulturmedel delegeras till kulturkoordinator, med godkännande av kommunstyrelsen. KsAu 63/ et skickas för verkställighet till: Ulla Henriksson et skickas för kännedom till: ekonomikontoret

14 Kommunstyrelsen 14(24) 36 Bidrag till kulturprogram våren 2008: fria kulturpengar Dnr: 2008/68/80 - våren 2008 bevilja bidrag ur s k fria kulturpengar till Forshaga Kammarmusikdagar 2008, 60 tkr Bakgrund 300 tkr har avsatts i 2008 års driftbudget för s k fria kulturbidrag och de fördelas efter en samlad bedömning av ansökningar enligt följande sista datum Andra kvartalet (2008) Tredje kvartalet (2008) Fjärde kvartalet (2008) Första kvartalet (2009) KsAu 64/ et skickas för verkställighet till: Ulla Henriksson et skickas för kännedom till: ekonomikontoret

15 Kommunstyrelsen 15(24) 37 Bidrag till kulturprogram våren 2008: kulturpengar i vården Dnr: 2008/40/80 Dnr: 2008/42/80 - våren 2008 bevilja bidrag ur Kulturpengar i vården till: 1. Forshaga PRO för anordnande av sommarfest för pensionärer år 2008, 10 tkr 2. Konstfrämjandet i Värmland som bidrag till utställning och seminarium i mars 2008, 1 tkr Bakgrund För Kulturpengar i vården har avsatts 70 tkr. KsAu 65/ et skickas för verkställighet till: Ulla Henriksson et skickas för kännedom till: ekonomikontoret, P-O Leandersson, PRO, Konstfrämjandet i Värmland

16 Kommunstyrelsen 16(24) 38 Medel till företagsfrämjande åtgärder Dnr: 2008/67/04 - utifrån den budget som finns 2008 för ersättning till Forshaga Företagscentrum behöver en justering göras enligt följande: 100 tkr flyttas från projekt kommunstyrelsen till företagsfrämjande åtgärder enligt följande: från ansvar verksamhet 6108 aktivitet 2008 till ansvar verksamhet 2201 och aktivitet KsAu 66/ et skickas för verkställighet till: Lena Backlund et skickas för kännedom till: Forshaga Företagscentrum

17 Kommunstyrelsen 17(24) 39 Forshaga Golfklubb Dnr: 2007/433/04 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - ärendet behöver handläggas ytterligare - kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde före kommunfullmäktiges möte 1 april klockan KsAu 77/

18 Kommunstyrelsen 18(24) 40 Motion från Annelie Oscarsson (sd) om vårdnadsbidrag Dnr: 2007/388/10 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - motionen avslås - motionen anses besvarad Motionärens förtydligande Jag var med på beredningens möte, men absolut inte nöjd med svaret. Jag påpekadde efter flera diskussioner att jag inte ansåg att vidare diskussioner ledde någon vart utan ansåg att det var lika bra att avsluta det då vi inte kom fram till någon enighet mellan mig och BUN. i Barn- och utbildningsnämnden Motion om vårdnadsbidrag avslås då regelverk saknas och kostnaden för bidraget därmed inte går att beräkna. Skolverket kan idag inte uppge om barn vars vårdnadshavare väljer bidraget även har rätt till plats i förskoleverksamhet. Det skulle i så fall innebära att bidraget inte kan finansieras inom nuvarande budget för förskoleverksamhet utan nämnden måste tillföras medel. Motionären har närvarat i beredningen och är nöjd med svaret. BUN 53/ KsAu 67/

19 Kommunstyrelsen 19(24) 41 Motion från Sten Myreback (c), Maria Lindquist (c), Göran Adrian (m) och Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp) om tider för servering av skolmaten i Forshaga kommun Dnr.2007/402/60 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - skolorna ska i sin schema läggning planera så att alla elever påbörjar sin skollunch mellan kl och mattiderna ska inte variera mer än marginellt mellan veckans dagar - motionen anses besvarad i Barn- och utbildningsnämnden Skolorna skall i sin schemaläggning planera så att alla elever påbörjar sin skollunch mellan kl och samt att mattiderna inte varierar mer än marginellt mellan veckans dagar. Sten Myreback (c), en av motionärerna, har deltagit i beredningen och är nöjd med beslutet. BUN 2/ KsAu 78/

20 Kommunstyrelsen 20(24) 42 Överförmyndarnämnden i Forshaga kommun Dnr.2007/351/10 - avskriva ärendet med anledning av att styrelsen inte är behörig att ingripa i annan nämnds myndighetsutövning mot enskild Bakgrund inkom till kommunstyrelsen en skrivelse gällande kritik mot överförmyndarnämnden. Kommunstyrelsen informerades med anledning av skrivelsen Informationen som gavs var utifrån hur överförmyndarnämnden arbetar utifrån gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen har det generella uppsiktsansvaret för alla nämnders arbete i kommunen. Det betyder att kommunstyrelsen ska följa arbetet och vara uppdaterade på nämndernas arbete. Kommunstyrelsen är inte behörig att ingripa i annans nämnds myndighetsutövning (11 kap 7 regeringsformen). Tillsynsansvaret för överförmyndarnämnden ligger hos länsstyrelsen. Jäv Benny Pedersén (s), Göran Adrian (m), Maria Norell (s), Per Lawén (s) och Lars Emilson (c) anför jäv och deltar inte i handläggning eller beslut. KsAu 70/ et skickas för kännedom till: Överförmyndarnämnden, Erling Ericsson och Barbro Persson

21 Kommunstyrelsen 21(24) 43 Delegeringsbeslut - godkänna redovisningen av delegeringsbesluten 1. Delegeringsbeslut avseende kommunal förköpsrätt Dnr.2008/4/25 Med stöd av gällande delegeringsordning har beslutats att kommunen inte har för avsikt att utöva den kommunala förköpsrätten då det gäller följande fastigheter: Fastighet Säljare Köpare Forshaga Södra Skived 1:258 Forshaga Mon 1:3 Forshaga Mon 1:3 Forshaga Edeby 1:19 Forshaga Del av Öjenäs 1:27 Lars Thunberg, Forshaga Marianne Lundberg, Deje Maria Sahlin, Deje Patrik Lundberg, Deje Ann-Therese Lundberg, Forshaga Marianne Lundberg, Deje Maria Sahlin, Deje Patrik Lundberg, Deje Ann-Therese Lundberg, Forshaga Nils Elofsson, Karlstad Vivi-Anne Lobler, Tanumshede Brita Andersson, Göteborg Marianne Blom, Forshaga Linda Thunberg, Forshaga Åke Nilsson och Eva Nilsson, Deje Åke Nilsson och Eva Nilsson, Deje Ulf och Rose-Marie Beckman, Huddinge Jonas och Jesper Ekman, Forshaga 2. Delegeringsbeslut KommunTeknik t o m Dnr.2007/10/31 3. Delegeringsbeslut enligt Alkohollagen till och med Dnr.2007/13/11 4. Delegeringsbeslut avseende bidrag till kulturprogram våren 2008 Dnr.2008/63/80 5. Delegeringsbeslut avseende startbidrag till Schackklubben Löparen Dnr.2008/74/80

22 Kommunstyrelsen 22(24) 44 Anmälan av arbetsutskottets protokoll - notera protokollet Föreligger protokoll från sammanträde i Kommunstyrelsens arbetsutskott och

23 Kommunstyrelsen 23(24) 45 Försäljning fastigheterna Östra Dejefors 1:14, 1:15 Vargå skola Dnr: 2008/78/25 - genomföra försäljningen av rubricerade fastigheter till ett försäljningspris av 750 tkr till Jan-Erik Dahlström Reko By Fastigheter i Karlstad HB Bakgrund Forshaga kommun äger och förvaltar ett bostadshus med 10 st lägenheter inom fastigheterna Östra Dejefors 1:14 ; 1:15. Fastigheterna har årligen redovisat underskott på cirka 215 tkr. KommunTekniks uppfattning är att Forshaga Kommun inte ska bedriva förvaltning av bostäder på en marknad som ska vara konkurrensneutral. Fastigheterna har genom mäklare varit ute till försäljning och budgivning. KommunTeknik har träffat en villkorad uppgörelse med Jan-Erik Dahlström som äger angränsade bostadsfastigheter. Vår uppfattning är att Jan- Erik Dahlström kommer att förvalta fastigheterna på ett seriöst och omsorgsfullt sätt. Bokfört värde för fastigheterna var tkr. Underskott har reglerats genom minskad ram för KommunTeknik för budgetår Tjänsteskrivelse från Lars-Åke Svensson, daterad KsAu 76/ et skickas för verkställighet till: Lars-Åke Svensson et skickas för kännedom till: ekonomikontoret, Jan-Erik Dahlström Reko By Fastigheter i Karlstad HB

24 Kommunstyrelsen 24(24) 46 Mölnbacka Bygdegårdsförening ansökan om bidrag till nystartsjobb Dnr.2008/46/04 - ge ett bidrag på kronor ur anslag för föreningsbidrag för 2008 beloppet motsvarar 10% lönebidragskostnad - ge ett bidrag på 50 tkr, som belastar AIC:s konto för gräsklippning, för tillsyn av badplats samt gräsklippning under 2008 Bakgrund Mölnbacka Bygdegårdsförening ansöker om ett bidrag till ett s k nystartsjobb. Bidrag söks för en halvtid, visstidsanställning. Bidrag har sökts hos arbetsförmedlingen 64,84 % av summan som nystartsjobb. Bidrag söks också hos undertecknad med 10 % ur lönebidragskontot, resterande 25,16 % av lönesumman ansöker man om stöd hos kommunstyrelsen. Den stödform som finns inom kultur- och fritidsförvaltningen är bidrag till förening som anställer personal med lönebidrag. Bidragets omfattning är 10 % av lön och lönebikostnader. Aktuell anställningsform kan jämställas med lönebidragsanställning. Vid samråd mellan föreningen, fritidsförvaltningen och AIC har olika kommunala arbetsuppgifter i Mölnbackaområdet diskuterats. Vårt förslag är att bygdegårdsföreningen tar över vissa av dessa: städning och tillsyn av badplatsen, gräsklippning vid badplatsen, bollplanen, lekplatsen, avloppsreningsverk och vattenverk, en sammanlagd yta på kvm. Tjänsteskrivelse från Jan C Hagstrand, daterad KsAu 80/ et skickas för verkställighet till: AIC, Jan C Hagstrand, Inger Granlund et skickas för kännedom till: Mölnbacka Bygdegårdsförening

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-04-10 1 (20) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Avser : 49-64 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande

Läs mer

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Protokoll 2012-05-29 1 (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(18)

Kommunfullmäktige 1(18) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl 18.30-20.00 Dömle Herrgård, Deje Avser : 41-52 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Kommunkontoret, Forshaga

Kommunkontoret, Forshaga Kommunstyrelsen 1 (23) Tid och plats: Kl.18.30-19.15 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 54-72 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-09-11 1 (13) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.30 Avser : 102-112 Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Benny Pedersén (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(27)

Kommunfullmäktige 1(27) Kommunfullmäktige 1(27) Tid och plats: Kl 18.30-19.30 Dömle Herrgård, Deje Avser : 24-39 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Lena Becker, Kreditgarantiföreningen,

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer