Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 10 juni 2002 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 10 juni 2002 kl 18.00 21.05"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 10 juni 2002 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 10 juni 2002 kl Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn (m) Nils Lage Holmbom (m) Bo Ivgren (m) Johan Enfelt (fp) Ove Ekström (c) Ersättare Marie-Louise Löwenbeck (m) 80 Leif Öhman (m) Nils Lage Holmbom (m) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Elisabeth Rydström (c) 80 Birgitta Karlsson (kd) vice ordf Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Göte Axelsson (s) Nicklas Steorn (mp) Lena Lantz (s) Övriga deltagare Kommundirektör Kjell Johansson Från Catella Göran Hagbarth Kommunsekreterare Anna Lindholm Samhällsbyggnadschef Olle Wallin Advokat Karl-Johan Sköld Utses att justera Justeringens plats och tid Agneta Bergström (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna den 12 juni 2002 kl 9.00 Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Agneta Bergström (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 10 juni 2002 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (16)

2 Innehållsförteckning: Försäljning av kommunens fastigheter i Vallentuna Centrum...3 Utveckling av bostäder i Brottby...9 Barn- och ungdomsnämndens förslag till mål och inriktning...12 Ombyggnation av Ekebyskolan komplettering till investeringsramarna från barn- och ungdomsnämnden...15 Sid 2 (16)

3 Försäljning av kommunens fastigheter i Vallentuna Centrum KS 80 Dnr Beslut Ärendet återremitteras till kommunstaben för ökad kunskap om köparen. Ärendet Kommunstyrelsen beslöt att ge kommunchefen, chefsekonomen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillsammans med etablerare/investerare ta fram förslag ett förslag till utveckling av Vallentuna Centrum med följande inriktning: kommunens ägande avvecklas/minskas en fastighetsägare i centrum ökat utbud av handel = expansion Vidare beslöt kommunstyrelsen den bl.a. att tilldela Catella SwedeBroker AB förmedlingsuppdraget för centrumfastigheterna med ansvarig mäklare Göran Hagbart. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att upprätta och för kommunens räkning underteckna uppgörelseprotokoll med Catella SwedeBroker AB om uppdraget och att omgående påbörja skede 1, som avslutas med indikativa anbud. Förvaltningen skall återkomma med redovisning till kommunstyrelsen av indikativa anbud för ställningstagande till om övergång till skede 2 skall ske (begäran om definitiva anbud m.m.). Kommunstyrelsen beslöt godkänna försäljningsprospektet från Catella med vissa tillägg. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslöts efter föredragning av indikativa bud att slutförhandling inleds omedelbart. Förslag Efter slutförhandlingar föreligger nu ett förslag till försäljning av de befintliga byggnaderna Kommunalhuset, Torghuset med grillkiosken, Tunahuset och Tärningen samt område i norra centrumdelen (parkeringstomten Vallentuna Rickeby 1:3 framför Systembolaget m fl delar av angränsande fastigheter). Slutförhandling har skett med de två anbudsgivare som lämnat högst indikativa bud. Båda har höjt sina anbud under förhandlingarna efter att ha tagit del av kompletterande information och fördjupade tekniska/ekonomiska uppgifter. Anbuden är prismässigt tämligen lika. 3 (16)

4 Forts 80 Vad gäller kompetens för kommersiell utveckling av Vallentuna Centrum bedöms anbudsgivarna som likvärdiga. Slutförhandling har skett med den anbudsgivare som lämnat det mest genomarbetade anbudet. Förhandling om avtal samt jordabalksbesiktning och genomgång av hyreskontrakt har nu slutförts med denne. Köpare Föreslagen köpare är Broadgate & Stendörren AB. Sammanfattning av ersättningarna till kommunen För de befintliga byggnaderna erhåller kommunen kr. En handpenning om 6 Mkr erläggs vid undertecknande av avtalen före fullmäktigesammanträdet. Resten erläggs vid tillträdet, vilket beräknas kunna ske under hösten, när beslut fastighetsregleringarna har vunnit laga kraft. Köpeskillingen för det norra området beror på blivande byggrätt bostäder /handel/kontor men beräknas bli ca kr vid en preliminärt antagen byggrätt om m2 BTA. Betalning sker vid lagakraftvunnen detaljplan. Beskrivning av överenskommelsen Överenskommelsen omfattar: 1. Överlåtelseavtal för de befintliga byggnaderna Kommunalhuset, Tunahuset, Torghuset med grillkiosk och Tärningen, 2. Överlåtelseavtal för norra tomten, 3. Hyresavtal för av kommunen idag disponerade lokaler i byggnaderna, 4. Samarbetsavtal mellan Broadgate & Stendörren AB och Vallentuna kommun 1. Överlåtelseavtal för de befintliga byggnaderna För att hålla nere lagfartskostnaden är överenskommelsen upplagd på följande sätt. Köparen förvärvar fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:7 för 11 mkr kr. Lagfartsavgiften kr (3 %) för det förvärvet betalas av Köparen. Vallentuna-Rickeby 1:7 är den fastighet som Torghuset ligger på, med undantag av videobutiksdelen mitt emot biblioteket. Köparen och kommunen överenskommer om att genom fastighetsreglering (förrättning enligt fastighetsbildningslagen) föra över Kommunalhuset, Tunahuset, Tärningen och videobutiksdelen samt grillkiosken till Vallentuna-Rickeby 1:7. Med avvikelse från försäljningsprospektet ingår inte den outnyttjade byggrätten söder om Tärningen i överlåtelsen (den s.k. bibliotekstomten). 4 (16)

5 Forts 80 Efter fastighetsregleringen kommer Kommunalhuset m.fl. ligga på olika lotter av den då utvidgade fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:7. Beträffande grillkiosken är det bara byggnaden som överförs med servitutsrätt till Vallentuna Rickeby 1:7 med marken (allmän platsmark) ligger kvar i kommunens ägo inom allmän platsfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:436. Kommunen har tidigare ansökt om att bilda särskilda fastigheter för de olika byggnaderna Kommunalhuset m.fl. Den ansökan kommer nu ändras till att avse ovan beskriven fastighetsreglering. Vid förvärv genom fastighetsreglering utgår ingen lagfart på ersättningen för inreglerade fastigheter, som här är kr. Om av någon anledning fastighetsregleringen ej skulle gå att genomföras förvärvar köparen i stället Kommunalhuset m.fl. genom vanligt lagfartsköp. Köpeskillingen blir då kr eftersom köparen och kommunen enligt avtalsförslagen delar på lagfartskostnaden. 2. Överlåtelseavtal för norra tomten Köparen förvärvar norra området eller mer precist den del av det norra området, som kommer att läggas ut som kvartersmark för handel, kontor och bostäder i den blivande detaljplanen, som har påbörjats med programsamråd. Köpesumman uppgår kr/m2 BTA byggrätt bostäder/handel/kontor. Det bedöms motsvara aktuellt marknadsvärde med hänsyn till att köparen skall bygga erforderligt antal parkeringsplatser för tillkommande bebyggelse och även ersätta minst 40 av befintliga kundparkeringsplatser. Om köparen inte påbörjar utbyggnaden av den kommersiella delen av tomten inom viss tid efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft har kommunen rätt att begära att köpet återgår. 3. Hyresavtal Kommunen tecknar ett 20-årigt hyresavtal med köparen om de lokaler kommunen disponerar idag. Hyran exklusive mervärdeskatt i dagens prisnivå är kr/m2 hyrd area med tillägg för fastighetsskatt (ca kr/m2) och ungefär lika mycket för elförbrukning. I hyresavtalet ingår också viss rätt till parkering i Kommunalhuset. 4. Samarbetsavtal Till dessa köpe- och hyresavtal har fogats ett förslag till samarbetsavtal mellan kommunen och köparen om den kommersiella utvecklingen av centrum för att komma ikapp den övriga bostads- och arbetsplatsutvecklingen i Vallentuna. 5 (16)

6 Forts 80 Garageparkeringarna i Vallentuna Centrum Idag samordnar och reglerar kommunen centrumparkeringarna och hur de upplåts till allmänheten. Servitutsavtalen som ger kommunen den rätten innebär också vissa städåtaganden mm för kommunen. Om kommunen säljer sina centrumfastigheter är det lämpligt att parkeringssamordningen övertas av de kommersiella fastighetsägarna i Vallentuna Centrum Parallellt med ansökan om fastighetsbildning för Kommunalhuset m.fl. har kommunen ansökt om bildande av gemensamhetsanläggning för parkeringsgaragen i Kommunalhuset, Allèhuset, Konsumhuset och Wihlborgsfastigheten. Avsikten är att en sådan ändrad organisation för garageparkeringen också skall innebära bättre tillgänglighet för allmänheten/kunderna. Markparkeringsplatser på allmän mark och gata berörs inte av samfällighetsbildningen utan regleras även fortsättningsvis av kommunen. Kundparkeringen på norra området kommer att skötas av kommunen fram till dess att köparen tillträder efter det att detaljplan och fastighetsbildning har vunnit laga kraft. Konsekvensanalys Kommunens nuvarande drift av centrumfastigheterna täcker i dag hyrorna från de uthyrda lokalerna samt löpande kostnader och avskrivningar för de lokaler kommunen disponerar i centrum. Om Vallentuna Centrum skall utvecklas kommersiellt med kommunen som dominerande fastighetsägare behöver kommunen göra större investeringar än idag i både byggnader och i centrumledning/marknadsföring. Förutom ökade kostnader blir det ett engagemang och en ökad belastning på kommunorganisationen till men för kommunens kärnverksamheter både på förvaltnings- och nämndnivå. En viktig fråga i sammanhanget är om den ökade riskexponering i kommunens ekonomi som en större investering i utbyggnad och utveckling av centrum med ett stort kommersiellt inslag är acceptabel. En utbyggnad av tilltänkta 5000 m2 handel/kontor och att ordna garageparkering för tillkommande byggrätt och befintliga kundparkeringsplatser är en investering i storleksordningen 100 mkr, som kommer att ta kanske 10 år att få positivt kassaflöde på. 6 (16)

7 Forts 80 Försäljning av centrumfastigheterna och förhyrning av kommunens verksamhetslokaler på här redovisade villkor innebär att kommunens får en öppen redovisad kostnad för sin lokalanvändning i centrum samtidigt som en extern fastighetsägare med kompetens och inriktning kommer att investera i den kommersiella utvecklingen av Vallentuna Centrum. Jämfört med dagens situation, d v s bibehållet ägande med en i princip oförändrad insats från kommunens sida, så innebär både alternativet med försäljning enligt framlagt avtalsförslag och bibehållet ägande med satsning på utveckling, ökade nettokostnader i resultaträkningen. Kommunens budget måste därför justeras både vad gäller finansiella poster och nämndernas budgetramar. Kommunstaben avser att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen återkomma med förslag till justering av budgetramarna fr o m 2003 när beslutet om försäljning vunnit laga kraft. I Bilaga 2 redovisas en grov ekonomisk jämförelse mellan oförändrad inriktning, fortsatt kommunalt ägande med ökad satsning på kommersiell utveckling och här redovisat försäljnings- och lokalhyresalternativ. Yrkanden Ove Ekström (c) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstaben för ökad kunskap om köparen. Hans Strandin (s) yrkar med stöd av stöd av Nicklas Steorn (mp), Johan Enfeldt (fp) och Birgitta Karlsson (kd) bifall till återremiss i andra hand yrkar de avslag till ärendet. Ove Hahn (m) yrkar bifall till återremissen i andra yrkar han bifall till affären. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på återremissyrkandena och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstaben. 7 (16)

8 Forts 80 Handlingar i ärendet 1. Bilaga 1 Presentation av Broadgate & Stendörren AB 2. Bilaga 2 Jämförande beräkning av de ekonomiska konsekvenserna 3. Samarbetsavtal 4. Köpeavtal Vallentuna -Rickeby 1:59 5. Köpeavtal Vallentuna-Rickeby 1:3 m.fl. fastigheter 6. Köpeavtal Vallentuna Prästgård 1:63 m.fl. fastigheter 7. Köpeavtal Vallentuna-Rickeby 1:7 8. Köpeavtal Vallentuna Prästgård 1:63, 1:130 och 1: Hyreskontrakt för lokal 8 (16)

9 Utveckling av bostäder i Brottby KS 81 Dnr Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar för egen del att begära att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förelagda förslag om försäljning av delar av fastigheten Karby 3:2, Lindvägendelen vid Karby 3:90 och "Brittas Backe" ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra för föreslagen bostadsutveckling erforderliga ändringar av detaljplanerna för Karby 3:90 och Karby 3:2 Kommunstyrelsen förslår vidare kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avtal om AB Össebyhus försäljning av fastigheten Karby 3:90 och kommunens försäljning av delar av fastigheten Karby 3:2, Lindvägendelen vid Karby 3:90 och "Brittas Backe". Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen och AB Össebyhus har undersökt möjligheter till bostadsutveckling inom AB Össebyhus fastighet Karby 3:90 med idag delvis upprustade 48 lägenheter 1-4 rok och en lokal om ca 280 m2 samt av kommunens mark inom Karby 3:2 intill utbyggda vägar och VA-ledningar. Detta har resulterat i följande förslag med Byggmästaren UJ Johansson AB som genomförandeansvarig. Bolaget har just genomfört liknande projekt i Nacka och Huddinge, som vänder sig främst till hushåll som efterfrågar små lägenheter till rimlig månadskostnad. 1. Bolaget förvärvar från AB Össebyhus Karby 3:90 som är bebyggd med flerbostadshus, dvs Tallstigen 1-9 och Köpeskillingen är kr. 2. Kommunen säljer en obebyggd del av vägfastigheten Karby 3:2 utmed Lindvägen att tillsammans med del av Karby 3:90 kunna bilda fastighet för ca 30 små radhus efter detaljplaneläggning. Köpeskillingen är kr/m2 BTA bostadsbyggrätt enligt blivande detaljplan 3. Kommunen säljer del av Karby 3:2 vid "Brittas Backe" som efter detaljplaneläggning preliminärt kan rymma ca 24 små parhus för seniorboende i bostadsrättsform. Köpeskillingen är kr/m2 BTA bostadsbyggrätt enligt blivande detaljplan 9 (16)

10 Forts 81 Samhällsbyggnadsförvaltningen och AB Össebyhus bedömer att Bolaget har accepterat för kommunen och Össebyhus fördelaktiga och marknadsmässiga villkor för förvärv och utveckling av Karby 3:90, Lindvägendelen vid Karby 3:90 och Brittas Backe. Med de regler som gäller vid försäljning av fastigheter från allmännyttigt bostadsföretag kommer affären att underställas länsstyrelsen för godkännande. Styrelsen för AB Össebyhus måste också godkänna försäljningarna av Karby 3:90. Yrkanden Nicklas Steorn (mp) yrkar att: Kommunstyrelsen beslutar för egen del att - Begära samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förelagda förslag om försäljning av Brittas Backe, del av Karby 3:2 - Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra för föreslagen bostadsutveckling erforderliga ändringar i detaljplanerna Brittas Backe, del av Karby 3:2 Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avtal om försäljning av Brittas Backe, del av Karby 3:2. Hans Strandin (s) yrkar avslag till kommunstabens förslag med motiveringen att utbyggnaden ska ske i Össebyhus egen regi. Johan Enfeldt (s) yrkar bifall till försäljningen. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins (s) avslags yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det. Vidare ställer han proposition på Nicklas Steorns (mp) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det och beslutar i enlighet med kommunstabens förslag och Johan Enfeldts (fp) förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån Hans Strandins förslag. Miljöpartiet reserverar sig till förmån Nicklas Steorns förslag. 10 (16)

11 Forts 81 Handlingar i ärendet 1. Köpekontrakt Össebyhus överlåter bebyggda Karby 3:90 till Byggm UJ Johansson AB 2. Köpekontrakt Vallentuna kommun överlåter till UJ Bygg av del av Karby 3:2, Lindvägendelen. 3. Köpekontrakt Vallentuna kommun överlåter till UJ Bygg av del av Karby 3:2, Brittas Backe. 4. Information om Byggmästare UJ Johansson AB 11 (16)

12 Barn- och ungdomsnämndens förslag till mål och inriktning KS 82 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande mål för barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämndens mål : 1. Andelen av brukarna, föräldrar och elever, som är nöjda med den pedagogiska verksamheten ökar. Målet förverkligas genom att: alla familjer som är berättigade till en förskoleplats erbjuds en sådan inom skälig tid elever och föräldrar deltar i för brukarna adekvata utvecklingssamtal två gånger per år barn och elever görs delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet alla elever äter den skollunch som serveras fler elever erbjuds plats inom kulturskolan Målet följs upp genom att: enkätundersökning och intervjuer genomförs årligen 2. Studieresultaten för år 9 ligger minst i nivå med det, enligt Skolverket, beräknade förväntade resultatet. Målet förverkligas genom att: stabilitet och kontinuitet skapas i verksamheten för att utveckla arbetet i arbetslagen stöd från specialpedagog erbjuds elever med behov av särskilt stöd elever som behöver mer tid för att klara uppnåendemålen erbjuds extra tid upp till ett år alla barn och elever har en individuell utvecklingsplan studieplan elevernas läsförmåga följs kontinuerligt genom mätningar enligt modell för LUS (läsutvecklingsschema) de kommungemensamma bedömningskriterierna används som grund för dialogen mellan elever, föräldrar och skola vid utvecklingssamtalen Målet följs upp genom att: den årliga betygsstatistiken jämförs med de av Skolverket framtagna förväntade betygsresultaten. 12 (16)

13 Forts Andelen av elever och personal som upplever en trygg och stimulerande arbetsmiljö ökar. Målet förverkligas genom att: skolorna bedriver ett förebyggande arbete mot mobbning och kränkande särbehandlig de kontinuerliga skyddsronderna bedömer säkerhet och arbetsmiljörisker för barn, elever och personal barn, elever och personal görs delaktiga i arbetsmiljöarbetet Målet följs upp genom att: enkätundersökningar och intervjuer genomförs årligen nyckeltal sammanställs gällande sjukfrånvaro, mobbning, rekrytering, kompetensutveckling, rehabiliteringsåtgärder, olyckor och tillbud Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat barn- och ungdomsnämndens mål i planeringsunderlaget för Barn- och ungdomsnämnden har inkommit med ett omarbetat förslag till mål för planeringsunderlaget till kommunstyrelsen. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Nicklas Steorn (mp) att procenttalen i punkterna 1 och 3 tas bort. Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av Birgitta Karlsson (kd) att procenttalen i målen 1 och 3 tas bort och ersätts med andelen...ökar så att målen inte behöver revideras under planeringsperioden. Nicklas Steorn (mp) yrkar med stöd av Hans Strandin (s) och Johan Enfeldt (fp) att punkt 2 ändras till: Studieresultaten för år 9 ligger minst i nivå med det enligt Skolverket beräknade förväntade resultatet. 13 (16)

14 Forts 82 Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det. Vidare ställer han proposition på Nicklas Steorns ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. Slutligen ställer han proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes ändringsyrkande. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån Hans Strandins förslag. Miljöpartiet reserverar sig till förmån Hans Strandins (s) förslag. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens förslag till mål och inriktning 14 (16)

15 Ombyggnation av Ekebyskolan komplettering till investeringsramarna från barn- och ungdomsnämnden KS 83 Dnr Beslut Kommunstyrelsen notera att informationen i barn- och ungdomsnämndens skrivelse överensstämmer med kommunstyrelsens förslagna investeringsramar Ärendet Kommunstyrelse arbetsutskott har i samband med diskussioner om investeringsramar bett barn- och ungdomsnämnden att beskriva arbetet med anpassning av Ekebyskolan. Barn och ungdomsnämnden har den 30 maj 71 lämnat följande skrivelse: Grundskolenämnden och kommunfullmäktige har i tidigare verksamhetsplan beslutat om utredning av Ekebyskolan för anpassning till år 6-9. Med en ombyggnad av Ekebyskolan svarar kommunens lokalbestånd mot efterfrågan i åldrarna 6-12 år, utifrån prognos 02 A, fram till år För de äldre eleverna har kommunens skolor kapacitet t.o.m Genom Bällstabergsskolans tillkomst och ombyggnad av Ekebyskolan skapas en flexibilitet i lokalbeståndet som kan möta framtida svängningar i antalet barn i olika årskullar. Förvaltningen har haft överläggning med samhällsbyggnadsförvaltningens och följande förslag till planering föreligger: Samhällsbyggnadsförvaltningen ger två arkitektfirmor i uppdrag att vardera lämna två alternativa programskisser som förslag. Det ena förslaget skall omfatta en ombyggnad av Ekebyskolans befintliga lokaler i huvudbyggnaden och matsalsbyggnaden. Det andra förslaget skall omfatta förslag till ny intilliggande byggnad samt ombyggnad av delar i matsalsbyggnaden. Genom detta förfaringssätt kan alternativa kostnadsförslag ställas mot varandra och möjlighet ges till en funktionell och samtidigt ekonomisk fördelaktig lösning. 15 (16)

16 Forts 83 Tidsplanen för arbetet är följande: augusti 2002 programskisser tas fram i samarbete med skolans ledning, skolförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen oktober kostnadsberäkningar november/december projektering mars 2003 förfrågningsunderlag skickas ut april anbudsutvärdering maj/juni byggnation etapp 1 våren/sommaren 2004 byggnation etapp 2 Anpassningens omfattning och innehåll: Ekebyskolans anpassning omfattar verksamhet för 250 elever år 6-9. För att tillgodose undervisningens behov för dessa åldrar behövs följande avdelningar: NO-undervisningslokaler för torr- och våtrumslaborationer Hem- och konsumentkunskap med möjlighet till matlagning. Musiksal med intilliggande rum för gruppspelning Teknik- och hantverksavdelning för slöjd och teknikämnena Bildavdelning med ytor för kombination med mediaarbete. Planeringen ger möjlighet att fördela investeringskostnaderna över två år, 2003 och Beslutsgång Kommunstyrelsen noterar informationen i skrivelsen till protokollet. 16 (16)

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Kristina Gewers, chef plan och exploatering

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Kristina Gewers, chef plan och exploatering Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-08-29 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdag den 29

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-05-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.30 20.20 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-04-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 12 april 2007 kl 10.00-12.15 Örjan Lid (m),

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer