Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 10 juni 2002 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 10 juni 2002 kl 18.00 21.05"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 10 juni 2002 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 10 juni 2002 kl Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn (m) Nils Lage Holmbom (m) Bo Ivgren (m) Johan Enfelt (fp) Ove Ekström (c) Ersättare Marie-Louise Löwenbeck (m) 80 Leif Öhman (m) Nils Lage Holmbom (m) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Elisabeth Rydström (c) 80 Birgitta Karlsson (kd) vice ordf Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Göte Axelsson (s) Nicklas Steorn (mp) Lena Lantz (s) Övriga deltagare Kommundirektör Kjell Johansson Från Catella Göran Hagbarth Kommunsekreterare Anna Lindholm Samhällsbyggnadschef Olle Wallin Advokat Karl-Johan Sköld Utses att justera Justeringens plats och tid Agneta Bergström (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna den 12 juni 2002 kl 9.00 Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Agneta Bergström (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 10 juni 2002 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (16)

2 Innehållsförteckning: Försäljning av kommunens fastigheter i Vallentuna Centrum...3 Utveckling av bostäder i Brottby...9 Barn- och ungdomsnämndens förslag till mål och inriktning...12 Ombyggnation av Ekebyskolan komplettering till investeringsramarna från barn- och ungdomsnämnden...15 Sid 2 (16)

3 Försäljning av kommunens fastigheter i Vallentuna Centrum KS 80 Dnr Beslut Ärendet återremitteras till kommunstaben för ökad kunskap om köparen. Ärendet Kommunstyrelsen beslöt att ge kommunchefen, chefsekonomen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillsammans med etablerare/investerare ta fram förslag ett förslag till utveckling av Vallentuna Centrum med följande inriktning: kommunens ägande avvecklas/minskas en fastighetsägare i centrum ökat utbud av handel = expansion Vidare beslöt kommunstyrelsen den bl.a. att tilldela Catella SwedeBroker AB förmedlingsuppdraget för centrumfastigheterna med ansvarig mäklare Göran Hagbart. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att upprätta och för kommunens räkning underteckna uppgörelseprotokoll med Catella SwedeBroker AB om uppdraget och att omgående påbörja skede 1, som avslutas med indikativa anbud. Förvaltningen skall återkomma med redovisning till kommunstyrelsen av indikativa anbud för ställningstagande till om övergång till skede 2 skall ske (begäran om definitiva anbud m.m.). Kommunstyrelsen beslöt godkänna försäljningsprospektet från Catella med vissa tillägg. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslöts efter föredragning av indikativa bud att slutförhandling inleds omedelbart. Förslag Efter slutförhandlingar föreligger nu ett förslag till försäljning av de befintliga byggnaderna Kommunalhuset, Torghuset med grillkiosken, Tunahuset och Tärningen samt område i norra centrumdelen (parkeringstomten Vallentuna Rickeby 1:3 framför Systembolaget m fl delar av angränsande fastigheter). Slutförhandling har skett med de två anbudsgivare som lämnat högst indikativa bud. Båda har höjt sina anbud under förhandlingarna efter att ha tagit del av kompletterande information och fördjupade tekniska/ekonomiska uppgifter. Anbuden är prismässigt tämligen lika. 3 (16)

4 Forts 80 Vad gäller kompetens för kommersiell utveckling av Vallentuna Centrum bedöms anbudsgivarna som likvärdiga. Slutförhandling har skett med den anbudsgivare som lämnat det mest genomarbetade anbudet. Förhandling om avtal samt jordabalksbesiktning och genomgång av hyreskontrakt har nu slutförts med denne. Köpare Föreslagen köpare är Broadgate & Stendörren AB. Sammanfattning av ersättningarna till kommunen För de befintliga byggnaderna erhåller kommunen kr. En handpenning om 6 Mkr erläggs vid undertecknande av avtalen före fullmäktigesammanträdet. Resten erläggs vid tillträdet, vilket beräknas kunna ske under hösten, när beslut fastighetsregleringarna har vunnit laga kraft. Köpeskillingen för det norra området beror på blivande byggrätt bostäder /handel/kontor men beräknas bli ca kr vid en preliminärt antagen byggrätt om m2 BTA. Betalning sker vid lagakraftvunnen detaljplan. Beskrivning av överenskommelsen Överenskommelsen omfattar: 1. Överlåtelseavtal för de befintliga byggnaderna Kommunalhuset, Tunahuset, Torghuset med grillkiosk och Tärningen, 2. Överlåtelseavtal för norra tomten, 3. Hyresavtal för av kommunen idag disponerade lokaler i byggnaderna, 4. Samarbetsavtal mellan Broadgate & Stendörren AB och Vallentuna kommun 1. Överlåtelseavtal för de befintliga byggnaderna För att hålla nere lagfartskostnaden är överenskommelsen upplagd på följande sätt. Köparen förvärvar fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:7 för 11 mkr kr. Lagfartsavgiften kr (3 %) för det förvärvet betalas av Köparen. Vallentuna-Rickeby 1:7 är den fastighet som Torghuset ligger på, med undantag av videobutiksdelen mitt emot biblioteket. Köparen och kommunen överenskommer om att genom fastighetsreglering (förrättning enligt fastighetsbildningslagen) föra över Kommunalhuset, Tunahuset, Tärningen och videobutiksdelen samt grillkiosken till Vallentuna-Rickeby 1:7. Med avvikelse från försäljningsprospektet ingår inte den outnyttjade byggrätten söder om Tärningen i överlåtelsen (den s.k. bibliotekstomten). 4 (16)

5 Forts 80 Efter fastighetsregleringen kommer Kommunalhuset m.fl. ligga på olika lotter av den då utvidgade fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:7. Beträffande grillkiosken är det bara byggnaden som överförs med servitutsrätt till Vallentuna Rickeby 1:7 med marken (allmän platsmark) ligger kvar i kommunens ägo inom allmän platsfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:436. Kommunen har tidigare ansökt om att bilda särskilda fastigheter för de olika byggnaderna Kommunalhuset m.fl. Den ansökan kommer nu ändras till att avse ovan beskriven fastighetsreglering. Vid förvärv genom fastighetsreglering utgår ingen lagfart på ersättningen för inreglerade fastigheter, som här är kr. Om av någon anledning fastighetsregleringen ej skulle gå att genomföras förvärvar köparen i stället Kommunalhuset m.fl. genom vanligt lagfartsköp. Köpeskillingen blir då kr eftersom köparen och kommunen enligt avtalsförslagen delar på lagfartskostnaden. 2. Överlåtelseavtal för norra tomten Köparen förvärvar norra området eller mer precist den del av det norra området, som kommer att läggas ut som kvartersmark för handel, kontor och bostäder i den blivande detaljplanen, som har påbörjats med programsamråd. Köpesumman uppgår kr/m2 BTA byggrätt bostäder/handel/kontor. Det bedöms motsvara aktuellt marknadsvärde med hänsyn till att köparen skall bygga erforderligt antal parkeringsplatser för tillkommande bebyggelse och även ersätta minst 40 av befintliga kundparkeringsplatser. Om köparen inte påbörjar utbyggnaden av den kommersiella delen av tomten inom viss tid efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft har kommunen rätt att begära att köpet återgår. 3. Hyresavtal Kommunen tecknar ett 20-årigt hyresavtal med köparen om de lokaler kommunen disponerar idag. Hyran exklusive mervärdeskatt i dagens prisnivå är kr/m2 hyrd area med tillägg för fastighetsskatt (ca kr/m2) och ungefär lika mycket för elförbrukning. I hyresavtalet ingår också viss rätt till parkering i Kommunalhuset. 4. Samarbetsavtal Till dessa köpe- och hyresavtal har fogats ett förslag till samarbetsavtal mellan kommunen och köparen om den kommersiella utvecklingen av centrum för att komma ikapp den övriga bostads- och arbetsplatsutvecklingen i Vallentuna. 5 (16)

6 Forts 80 Garageparkeringarna i Vallentuna Centrum Idag samordnar och reglerar kommunen centrumparkeringarna och hur de upplåts till allmänheten. Servitutsavtalen som ger kommunen den rätten innebär också vissa städåtaganden mm för kommunen. Om kommunen säljer sina centrumfastigheter är det lämpligt att parkeringssamordningen övertas av de kommersiella fastighetsägarna i Vallentuna Centrum Parallellt med ansökan om fastighetsbildning för Kommunalhuset m.fl. har kommunen ansökt om bildande av gemensamhetsanläggning för parkeringsgaragen i Kommunalhuset, Allèhuset, Konsumhuset och Wihlborgsfastigheten. Avsikten är att en sådan ändrad organisation för garageparkeringen också skall innebära bättre tillgänglighet för allmänheten/kunderna. Markparkeringsplatser på allmän mark och gata berörs inte av samfällighetsbildningen utan regleras även fortsättningsvis av kommunen. Kundparkeringen på norra området kommer att skötas av kommunen fram till dess att köparen tillträder efter det att detaljplan och fastighetsbildning har vunnit laga kraft. Konsekvensanalys Kommunens nuvarande drift av centrumfastigheterna täcker i dag hyrorna från de uthyrda lokalerna samt löpande kostnader och avskrivningar för de lokaler kommunen disponerar i centrum. Om Vallentuna Centrum skall utvecklas kommersiellt med kommunen som dominerande fastighetsägare behöver kommunen göra större investeringar än idag i både byggnader och i centrumledning/marknadsföring. Förutom ökade kostnader blir det ett engagemang och en ökad belastning på kommunorganisationen till men för kommunens kärnverksamheter både på förvaltnings- och nämndnivå. En viktig fråga i sammanhanget är om den ökade riskexponering i kommunens ekonomi som en större investering i utbyggnad och utveckling av centrum med ett stort kommersiellt inslag är acceptabel. En utbyggnad av tilltänkta 5000 m2 handel/kontor och att ordna garageparkering för tillkommande byggrätt och befintliga kundparkeringsplatser är en investering i storleksordningen 100 mkr, som kommer att ta kanske 10 år att få positivt kassaflöde på. 6 (16)

7 Forts 80 Försäljning av centrumfastigheterna och förhyrning av kommunens verksamhetslokaler på här redovisade villkor innebär att kommunens får en öppen redovisad kostnad för sin lokalanvändning i centrum samtidigt som en extern fastighetsägare med kompetens och inriktning kommer att investera i den kommersiella utvecklingen av Vallentuna Centrum. Jämfört med dagens situation, d v s bibehållet ägande med en i princip oförändrad insats från kommunens sida, så innebär både alternativet med försäljning enligt framlagt avtalsförslag och bibehållet ägande med satsning på utveckling, ökade nettokostnader i resultaträkningen. Kommunens budget måste därför justeras både vad gäller finansiella poster och nämndernas budgetramar. Kommunstaben avser att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen återkomma med förslag till justering av budgetramarna fr o m 2003 när beslutet om försäljning vunnit laga kraft. I Bilaga 2 redovisas en grov ekonomisk jämförelse mellan oförändrad inriktning, fortsatt kommunalt ägande med ökad satsning på kommersiell utveckling och här redovisat försäljnings- och lokalhyresalternativ. Yrkanden Ove Ekström (c) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstaben för ökad kunskap om köparen. Hans Strandin (s) yrkar med stöd av stöd av Nicklas Steorn (mp), Johan Enfeldt (fp) och Birgitta Karlsson (kd) bifall till återremiss i andra hand yrkar de avslag till ärendet. Ove Hahn (m) yrkar bifall till återremissen i andra yrkar han bifall till affären. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på återremissyrkandena och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstaben. 7 (16)

8 Forts 80 Handlingar i ärendet 1. Bilaga 1 Presentation av Broadgate & Stendörren AB 2. Bilaga 2 Jämförande beräkning av de ekonomiska konsekvenserna 3. Samarbetsavtal 4. Köpeavtal Vallentuna -Rickeby 1:59 5. Köpeavtal Vallentuna-Rickeby 1:3 m.fl. fastigheter 6. Köpeavtal Vallentuna Prästgård 1:63 m.fl. fastigheter 7. Köpeavtal Vallentuna-Rickeby 1:7 8. Köpeavtal Vallentuna Prästgård 1:63, 1:130 och 1: Hyreskontrakt för lokal 8 (16)

9 Utveckling av bostäder i Brottby KS 81 Dnr Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar för egen del att begära att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förelagda förslag om försäljning av delar av fastigheten Karby 3:2, Lindvägendelen vid Karby 3:90 och "Brittas Backe" ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra för föreslagen bostadsutveckling erforderliga ändringar av detaljplanerna för Karby 3:90 och Karby 3:2 Kommunstyrelsen förslår vidare kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avtal om AB Össebyhus försäljning av fastigheten Karby 3:90 och kommunens försäljning av delar av fastigheten Karby 3:2, Lindvägendelen vid Karby 3:90 och "Brittas Backe". Ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen och AB Össebyhus har undersökt möjligheter till bostadsutveckling inom AB Össebyhus fastighet Karby 3:90 med idag delvis upprustade 48 lägenheter 1-4 rok och en lokal om ca 280 m2 samt av kommunens mark inom Karby 3:2 intill utbyggda vägar och VA-ledningar. Detta har resulterat i följande förslag med Byggmästaren UJ Johansson AB som genomförandeansvarig. Bolaget har just genomfört liknande projekt i Nacka och Huddinge, som vänder sig främst till hushåll som efterfrågar små lägenheter till rimlig månadskostnad. 1. Bolaget förvärvar från AB Össebyhus Karby 3:90 som är bebyggd med flerbostadshus, dvs Tallstigen 1-9 och Köpeskillingen är kr. 2. Kommunen säljer en obebyggd del av vägfastigheten Karby 3:2 utmed Lindvägen att tillsammans med del av Karby 3:90 kunna bilda fastighet för ca 30 små radhus efter detaljplaneläggning. Köpeskillingen är kr/m2 BTA bostadsbyggrätt enligt blivande detaljplan 3. Kommunen säljer del av Karby 3:2 vid "Brittas Backe" som efter detaljplaneläggning preliminärt kan rymma ca 24 små parhus för seniorboende i bostadsrättsform. Köpeskillingen är kr/m2 BTA bostadsbyggrätt enligt blivande detaljplan 9 (16)

10 Forts 81 Samhällsbyggnadsförvaltningen och AB Össebyhus bedömer att Bolaget har accepterat för kommunen och Össebyhus fördelaktiga och marknadsmässiga villkor för förvärv och utveckling av Karby 3:90, Lindvägendelen vid Karby 3:90 och Brittas Backe. Med de regler som gäller vid försäljning av fastigheter från allmännyttigt bostadsföretag kommer affären att underställas länsstyrelsen för godkännande. Styrelsen för AB Össebyhus måste också godkänna försäljningarna av Karby 3:90. Yrkanden Nicklas Steorn (mp) yrkar att: Kommunstyrelsen beslutar för egen del att - Begära samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förelagda förslag om försäljning av Brittas Backe, del av Karby 3:2 - Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra för föreslagen bostadsutveckling erforderliga ändringar i detaljplanerna Brittas Backe, del av Karby 3:2 Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avtal om försäljning av Brittas Backe, del av Karby 3:2. Hans Strandin (s) yrkar avslag till kommunstabens förslag med motiveringen att utbyggnaden ska ske i Össebyhus egen regi. Johan Enfeldt (s) yrkar bifall till försäljningen. Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins (s) avslags yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det. Vidare ställer han proposition på Nicklas Steorns (mp) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det och beslutar i enlighet med kommunstabens förslag och Johan Enfeldts (fp) förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån Hans Strandins förslag. Miljöpartiet reserverar sig till förmån Nicklas Steorns förslag. 10 (16)

11 Forts 81 Handlingar i ärendet 1. Köpekontrakt Össebyhus överlåter bebyggda Karby 3:90 till Byggm UJ Johansson AB 2. Köpekontrakt Vallentuna kommun överlåter till UJ Bygg av del av Karby 3:2, Lindvägendelen. 3. Köpekontrakt Vallentuna kommun överlåter till UJ Bygg av del av Karby 3:2, Brittas Backe. 4. Information om Byggmästare UJ Johansson AB 11 (16)

12 Barn- och ungdomsnämndens förslag till mål och inriktning KS 82 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande mål för barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämndens mål : 1. Andelen av brukarna, föräldrar och elever, som är nöjda med den pedagogiska verksamheten ökar. Målet förverkligas genom att: alla familjer som är berättigade till en förskoleplats erbjuds en sådan inom skälig tid elever och föräldrar deltar i för brukarna adekvata utvecklingssamtal två gånger per år barn och elever görs delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet alla elever äter den skollunch som serveras fler elever erbjuds plats inom kulturskolan Målet följs upp genom att: enkätundersökning och intervjuer genomförs årligen 2. Studieresultaten för år 9 ligger minst i nivå med det, enligt Skolverket, beräknade förväntade resultatet. Målet förverkligas genom att: stabilitet och kontinuitet skapas i verksamheten för att utveckla arbetet i arbetslagen stöd från specialpedagog erbjuds elever med behov av särskilt stöd elever som behöver mer tid för att klara uppnåendemålen erbjuds extra tid upp till ett år alla barn och elever har en individuell utvecklingsplan studieplan elevernas läsförmåga följs kontinuerligt genom mätningar enligt modell för LUS (läsutvecklingsschema) de kommungemensamma bedömningskriterierna används som grund för dialogen mellan elever, föräldrar och skola vid utvecklingssamtalen Målet följs upp genom att: den årliga betygsstatistiken jämförs med de av Skolverket framtagna förväntade betygsresultaten. 12 (16)

13 Forts Andelen av elever och personal som upplever en trygg och stimulerande arbetsmiljö ökar. Målet förverkligas genom att: skolorna bedriver ett förebyggande arbete mot mobbning och kränkande särbehandlig de kontinuerliga skyddsronderna bedömer säkerhet och arbetsmiljörisker för barn, elever och personal barn, elever och personal görs delaktiga i arbetsmiljöarbetet Målet följs upp genom att: enkätundersökningar och intervjuer genomförs årligen nyckeltal sammanställs gällande sjukfrånvaro, mobbning, rekrytering, kompetensutveckling, rehabiliteringsåtgärder, olyckor och tillbud Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat barn- och ungdomsnämndens mål i planeringsunderlaget för Barn- och ungdomsnämnden har inkommit med ett omarbetat förslag till mål för planeringsunderlaget till kommunstyrelsen. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Nicklas Steorn (mp) att procenttalen i punkterna 1 och 3 tas bort. Ordförande Sten- Åke Adlivankin yrkar med stöd av Birgitta Karlsson (kd) att procenttalen i målen 1 och 3 tas bort och ersätts med andelen...ökar så att målen inte behöver revideras under planeringsperioden. Nicklas Steorn (mp) yrkar med stöd av Hans Strandin (s) och Johan Enfeldt (fp) att punkt 2 ändras till: Studieresultaten för år 9 ligger minst i nivå med det enligt Skolverket beräknade förväntade resultatet. 13 (16)

14 Forts 82 Beslutsgång Ordförande Sten- Åke Adlivankin ställer proposition på Hans Strandins yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det. Vidare ställer han proposition på Nicklas Steorns ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. Slutligen ställer han proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes ändringsyrkande. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån Hans Strandins förslag. Miljöpartiet reserverar sig till förmån Hans Strandins (s) förslag. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens förslag till mål och inriktning 14 (16)

15 Ombyggnation av Ekebyskolan komplettering till investeringsramarna från barn- och ungdomsnämnden KS 83 Dnr Beslut Kommunstyrelsen notera att informationen i barn- och ungdomsnämndens skrivelse överensstämmer med kommunstyrelsens förslagna investeringsramar Ärendet Kommunstyrelse arbetsutskott har i samband med diskussioner om investeringsramar bett barn- och ungdomsnämnden att beskriva arbetet med anpassning av Ekebyskolan. Barn och ungdomsnämnden har den 30 maj 71 lämnat följande skrivelse: Grundskolenämnden och kommunfullmäktige har i tidigare verksamhetsplan beslutat om utredning av Ekebyskolan för anpassning till år 6-9. Med en ombyggnad av Ekebyskolan svarar kommunens lokalbestånd mot efterfrågan i åldrarna 6-12 år, utifrån prognos 02 A, fram till år För de äldre eleverna har kommunens skolor kapacitet t.o.m Genom Bällstabergsskolans tillkomst och ombyggnad av Ekebyskolan skapas en flexibilitet i lokalbeståndet som kan möta framtida svängningar i antalet barn i olika årskullar. Förvaltningen har haft överläggning med samhällsbyggnadsförvaltningens och följande förslag till planering föreligger: Samhällsbyggnadsförvaltningen ger två arkitektfirmor i uppdrag att vardera lämna två alternativa programskisser som förslag. Det ena förslaget skall omfatta en ombyggnad av Ekebyskolans befintliga lokaler i huvudbyggnaden och matsalsbyggnaden. Det andra förslaget skall omfatta förslag till ny intilliggande byggnad samt ombyggnad av delar i matsalsbyggnaden. Genom detta förfaringssätt kan alternativa kostnadsförslag ställas mot varandra och möjlighet ges till en funktionell och samtidigt ekonomisk fördelaktig lösning. 15 (16)

16 Forts 83 Tidsplanen för arbetet är följande: augusti 2002 programskisser tas fram i samarbete med skolans ledning, skolförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen oktober kostnadsberäkningar november/december projektering mars 2003 förfrågningsunderlag skickas ut april anbudsutvärdering maj/juni byggnation etapp 1 våren/sommaren 2004 byggnation etapp 2 Anpassningens omfattning och innehåll: Ekebyskolans anpassning omfattar verksamhet för 250 elever år 6-9. För att tillgodose undervisningens behov för dessa åldrar behövs följande avdelningar: NO-undervisningslokaler för torr- och våtrumslaborationer Hem- och konsumentkunskap med möjlighet till matlagning. Musiksal med intilliggande rum för gruppspelning Teknik- och hantverksavdelning för slöjd och teknikämnena Bildavdelning med ytor för kombination med mediaarbete. Planeringen ger möjlighet att fördela investeringskostnaderna över två år, 2003 och Beslutsgång Kommunstyrelsen noterar informationen i skrivelsen till protokollet. 16 (16)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Kommunstyrelsen 29 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M)

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 15.00-15.20 Beslutande Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Katherine Angelo Lindqvist (S) Anette Dahlgren (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsen 2001-03-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2001 kl

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna

Grundskolechef Göran Nydahl Bitr utv led Elsie-Britt Rosengren Ekonom Annika Hellberg, punkt 3. Grundskolekontoret, Vallentuna Grundskolenämndens arbetsutskott 2001-11-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Grundskolekontoret, Vallentuna tisdagen den 27 november

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef 52-55

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef 52-55 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-06-07 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 10 maj 2007 kl 09.00-10.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-04-01 1 (12) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 1 april Kl: 08:30 10:20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, 15.00-16.10 ande närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Per-Olof Björkman (L), Mattias Andersson (C), Jerri Bergström (S),

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Kommunstyrelsen 2008-06-05 150 389 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 146 348 Dnr 07.775-82 junikf18 Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Bilagor:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Sånghusvallens skola, 1 2-3 * Förvärv av fastigheten Täng 1:40, 2 4 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Almdalen, Apotekshuset,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer