Transaktionskostnader vid fastighetsöverlåtelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transaktionskostnader vid fastighetsöverlåtelser"

Transkript

1 EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX Transaktionskostnader vid fastighetsöverlåtelser En undersökning av förhållanden i Sverige Torbjörn Granberg Examinator: Peter Ekbäck STOCKHOLM

2 Abstract This master thesis will asses the cost of property transactions in the Swedish reel estate market. Three different types of transactions have been studied. A. Property transaction of unbuilt plot through broker. B. Same as case A complemented with mortgage that has the property as security. C. Same as case B complemented with subdivision. Ten transactions of type B and C have been studied. Transactions of type A has shown to be very rare and therefore only two transactions of that type have been included in the study. The different processes for the transactions have been identified and their costs examined. The result is an account for the costs and time of the processes. It is clear that the largest cost regardless the type of transactions is the brokerage. 2

3 Sammanfattning Detta examensarbete ska försöka bedöma de kostnader som finns vid fastighetsöverlåtelser på den svenska fastighetsmarknaden. Tre olika transaktionstyper studeras. De transaktionstyper som studerats är A. Överlåtelse av en obebyggd tomt genom anlitande av fastighetsmäklare. B. Transsktionstyp A kompletterad med att belåning skall ske med fastigheten som säkerhet. C. Transaktionstyp B kompletterad med att avstyckning skall ske. Tio transaktioner av typ B och C har studerats. På grund av att transaktioner av typ A är så ovanliga har endast två transaktioner av den typen studerats. De olika processerna i transaktionerna har identifierats och kostnaderna för dessa har undersökts. Resultatet är en bedömning av kostnaderna och tiden för dessa processer i de olika transaktionstyperna. Det framgår tydligt att den största kostnaden oavsett transaktionstyp är mäklararvodet. 3

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Metodfrågor Arbetsmetod Urval Transaktionskostnader Allmänt om transaktionskostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Fastighetsbildningskostnader Tid och övriga kostnader Systemkostnader Översikt Kostnader Marknadssituation och dess påverkan Överlåtelse av obebyggd tomt Kostnader för transaktionstypen Urval Parternas kostnader Genomgång av transaktioner Överlåtelse av obebyggd tomt samt belåning Kostnader för transaktionstypen Urval Parternas kostnader Genomgång av transaktioner Överlåtelse av obebyggd tomt samt belåning och avstyckning Kostnader för transaktionstypen Urval Parternas kostnader Genomgång av transaktioner Samhällets kostnader Kostnader som ej bärs av köpare och säljare Kostnader Sammanställning och resultat Kostnader för köpare och säljare Överlåtelse av obebyggd tomt Överlåtelse av obebyggd tomt. Belåning med fastighet som säkerhet Överlåtelse av obebyggd tomt. Belåning med fastighet som säkerhet samt avstyckning Sammanfattning Samhällets kostnader Systemkostnader...43 Källförteckning

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund Ett europeiskt forskningsprojekt pågår för närvarande: Modelling Real Property Transactions. Syftet är att jämföra och utvärdera flera europeiska system avseende olika typer av fastighetstransaktioner, exempelvis köp och försäljning av fastigheter, belånig av fast egendom, fastighetsbildningsåtgärder eller upplåtelse av servitut och nyttjanderätter. Behovet av en teoretisk grund för att kunna utbyta forskningsresultat var det som ledde fram till att forskningsprojektet startades. Projektet vann status som ett COST projekt från och med mars COST, Co-operation in the Field of Scientific and Technical research, är ett nätverk för europeiska länder och inte bara för EU-länder. COST finansierar inte forskning utan täcker endast samarbetskostnader som till exempel workshops och konferenser. Det är meningen att COST ska fungera som ett forum för idéer och forskningsfrågor 1. För närliggande ämnesområden som geodesi och kartografi har denna typ av nätverk funnits en längre tid 2. Ett steg i projektet är att försöka bedöma kostnaderna för de vanligaste företeelserna på de undersökta fastighetsmarknaderna. Det är här detta examensarbete kommer in i bilden. Detta examensarbete ska försöka bedöma de kostnader som finns på den svenska fastighetsmarknaden i samband med fastighetsöverlåtelser. 1.2 Syfte Runt fastigheter finns ett komplext system av legala rättigheter och skyldigheter. Dessa legala rättigheter och skyldigheter måste tillfredsställa samhällets behov av trygghet och långsiktighet i markanvändningen. Men samtidigt måste de medge och underlätta anpassningar till förändrade behov och önskemål i samhället 3. Med transaktion avses här immateriella förändringar i ägande och andra rättigheter vid en frivillig överlåtelse. Transaktionskostnader syftar på de kostnader som finns för att genomföra dessa förändringar. Till exempel kostnader för att upprätta köpeavtal och kostnader för att överlåtelser kan ske på ett tillförlitligt sätt. Transaktionskostnader förklaras närmare i avsnitt 1.4. Examensarbetet är avgränsat till tre olika typer transaktioner som kan ske på den svenska fastighetsmarknaden. Det kan uppstå andra typer av transaktioner då till exempel förköpsrätt utnyttjas eller tillstånd för markanvändning krävs. Det här examensarbetet ska dock beskriva vilka kostnader som uppstår vid dessa tre olika typer av transaktioner: 1 Stubkjaer sid 5 2 Stubkjaer sid 6 3 Ekbäck sida 5 5

6 A. Överlåtelse av en obebyggd tomt genom anlitande av fastighetsmäklare. B. Transaktionstyp A kompletterad med att belåning skall ske med fastigheten som säkerhet. C. Transaktionstyp B kompletterad med att avstyckning skall ske. 1.3 Metodfrågor Arbetsmetod Två olika metoder skall tillämpas. De kostnader som köpare och säljare kommer att bära skall undersökas genom fallstudier, ungefär tio fallstudier per transaktionstyp. De kostnader som samhället i övrigt bär (fastighetsregister, domstolstvister till följd av osäkra gränser/äganderätter) undersöks genom statistiskt material samt frågor till berörda myndigheter. Som underlag för uppskattningen av domstolarnas kostnader har Domstolsverkets årsredovisning använts. Uppgifterna från Domstolsverkets årsredovisning har kompletterats med uppgifter om antal överklaganden från Ann Sandberg på Lantmäteriet i Gävle. Hon arbetar med fastighetsregistrets inskrivningsdel. Uppgifter om hur mycket som debiterats för fastighetsbestämning år 2004 kommer från Leif Sjöberg ekonomichef vid division fastighetsbildning på Lantmäteriverket. Fastighetsregistrets helårsstatistik från 2004 har använts för att ta reda på antalet levande och nybildade fastigheter. Lantmäteriets årsredovisning ligger till grund för registerhållningskostnader. Då transaktioner ägt rum före 2004 är tiden för lagfarts och inteckningsprocessen baserad på inskrivningsmyndighetens veckorapport till lantmäteriet. Tiden för dessa lagfarts och inteckningsprocesser är därför inte exakta för det inskrivningsärende som avses. Den tid som anges är antalet oavklarade inskrivningsdagar som inskrivningsmyndigheten har framför sig den vecka då lagfart eller inteckning sökts. Det är en god uppskattning av hur lång handläggningstiden blir. Detta ger problem vid beräkning av genomsnittlig tid för lagfarts- och inteckningsprocess. Ungefär hälften av de utvalda transaktionerna har skett före år Den genomsnittliga tiden bygger alltså delvis på uppskattningar Urval Transaktioner har inhämtats från tre olika mäklarfirmor varav två har sitt kontor i Tumba och en i Huddinge strax söder om Stockholm. Fastigheten som transaktionen avser ska vara taxerad som småhusenhet och får ej vara bebyggd vid transaktionstillfället. Vidare ska fastigheterna vara belägna inom ett planlagt område där markanvändningen ska vara bostäder. Anledningen till det är att det inte får råda något tvivel om markanvändningen. Avsikten var från början att inhämta försäljningar från På grund av att antalet transaktioner av obebyggda fastigheter är litet, i jämförelse med antalet transaktioner av bebyggda fastigheter, har dock transaktioner som ägt rum tidigare eller senare än 2004 också tagits med i urvalet. Alla transaktioner måste också ha skett genom mäklare. 6

7 1.4 Transaktionskostnader Allmänt om transaktionskostnader Det här avsnittet tar upp de olika kostnader som uppstår vid en fastighetstransaktion i Sverige. De olika kostnaderna skall förklaras och det skall framgå hur dessa kostnader fördelas mellan köpare/säljare och samhället i övrigt. Till att börja med ska transaktionskostnadsbegreppet förklaras lite närmare här. Begreppet har sitt ursprung i en artikel skriven av Ronald Coase. Där lanserade han teorin att företags existens beror på att det är kostsamt att använda sig av marknaden. Dessa kostnader för att använda sig av marknaden kallas transaktionskostnader. Transaktionskostnader kan sägas utgöra ekonomins motsvarighet till fysikens friktion. Mer konkret så kan transaktionskostnaderna delas in i sök- och informationskostnader, beslutskostnader samt kostnader för att säkerställa beslutens genomförande och efterlevnad 4. Informationskostnader är en stor del av transaktionskostnaderna särskilt på en marknad med flera parter. Det kostar att identifiera, kontakta, koordinera och informera de som berörs. Dessa kostnader kan vid fastighetstransaktioner minskas genom att frågor om markanvändning och rättighetsallokeringar prövas på förhand av myndigheter eller tydligt framgår av legala rättigheter och skyldigheter. Men då uppstår i sin tur organisationskostnader för detta 5. Nedan följer en beskrivning av de transaktionskostnader som uppstår vid den typ av överlåtelser som ska studeras Försäljningskostnader I den här delen av transaktionen finns kostnader för sökande och kontaktkostnader samt förhandlings och kontraktskostnader. I de transaktioner som studerats har mäklare anlitats. Mäklaren arbetar för ett arvode som lägst ska täcka de kostnader som uppstår vid denna del av transaktionen. Mäklaren har mestadels kostnader för nedlagt arbete och annonskostnader. Arvodet följer inga fasta regler förutom att ett lägsta pris brukar anges. Sedan varierar arvodet beroende på en del olika faktorer. Till exempel hur lättsåld fastigheten är, konkurrens mellan olika mäklare och i vilken mån säljaren prutar på arvodet. Materialet till det här examensarbetet är insamlat hos tre olika mäklare. Två av dem tillhör Föreningssparbankens fastighetsbyrå och en tillhör Svenskfastighetsförmedling. Hos Föreningssparbankens fastighetsbyrå i Tumba har man i september 2005 ett lägsta pris vid försäljning av fastigheter på kronor. Det är dock sällan det blir så lågt. Arvodet brukar ligga mellan tre och fyra procent av köpeskillingen. Svensk fastighetsförmedlings arvode är likartat. De uppgav i september 2005 ett lägsta pris på tre procent av köpeskillingen, dock lägst kronor. Försäljningskostnaderna bärs av säljaren Lagfartskostnader Lagfartskostnaderna är till största delen kontroll kostnader av kontrakt samt ägande och rättighetsförhållanden. Inskrivningsmyndigheten är den myndighet som handlägger ärenden om lagfart 6. Då en lagfart söks för ett fastighetsförvärv uppstår kostnader hos inskrivningsmyndigheten för att kontrollera att 4 Ekbäck sida 19 5 Ekbäck sida kapitlet 3 Jordabalken 7

8 köpehandlingen är formellt korrekt samt utreda om det föreligger några eventuella hinder för lagfart till exempel förköpsrätt. För att kunna administrera och kontrollera uppgifter behövs ett register där information om ägare och rättigheter till fastigheten finns samlat. Det finns alltså kostnader för att förvalta ett sådant register. Fastighetsregistret är det register som innehåller denna information och det förvaltas av Lantmäteriverket. För en lagfart tas en expeditionsavgift ut av den som ansöker om lagfart 7. Som kostnad för en lagfart har tagits expeditionsavgiften om 825 kronor 8. Den ska motsvara de kostnader som finns för att administrera en lagfart hos inskrivningsmyndigheten, vissa centrala myndighetsuppgifter hos Domstolsverket samt flera verksamheter med anknytning till fastighetsregistrets och dess inskrivningsdel hos Lantmäteriverket 9. Kostnaden för en lagfart bärs alltså av köparen. Vid en lagfart tas också en stämpelskatt ut 10. Denna stämpelskatt motsvarar inte några kostnader för lagfarten utan baseras på egendomens värde Inteckningskostnader För att kunna använda sin fastighet som säkerhet vid ett lån krävs det att en inteckning i fastigheten finns. Inteckningen motsvarar oftast det belopp man tänkt låna av kreditgivaren. Enligt 22:1 JB är den som senast sökt lagfart för den aktuella fastigheten den som har rätt att inteckna fastigheten. Säljaren av en fastighet kan alltså söka inteckning ända fram till dess att köparen söker lagfart. Enligt lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska den som beviljats en inteckning betala två procent av inteckningsbeloppet i stämpelskatt 12. Inteckningen lämnas först ut efter betalning av stämpelskatten. För ett pantbrev tas också 375 kronor ut i expeditionsavgift 13. Frågan är då om denna stämpelskatt finns för att täcka kostnader hos Lantmäteriverket eller inskrivningsmyndigheten som kan kopplas till kostnaderna för att en inteckning tas ut. Svaret på den frågan är nej. Det är expeditionsavgifterna som täcker dessa kostnader samt vissa kostnader för fastighetsregistret 14. Det finns alltså ingen koppling mellan kostnaden för en inteckning och stämpelskatten. De kostnader som uppstår vid en ansökan om inteckning är mestadels kontrollkostnader till exempel om ansökan är formellt korrekt. Det finns också kostnader för att förvalta fastighetsregistret där uppgifter om inteckningar finns. Expeditionsavgiften ska vara kostnadstäckande för de kostnader som inskrivningsmyndigheten har för att administrera en ansökan om inteckning. Expeditionsavgiften täcker även vissa centrala myndighetsuppgifter hos Domstolsverket samt flera verksamheter med anknytning till fastighetsregistrets och dess inskrivningsdel hos Lantmäteriverket Förordning om avgifter vid de allmänna domstolarna. 8 Bilaga till Förordning om avgifter vid de allmänna domstolarna. 9 SOU 2003:111 sida Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och 24 Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. 13 Bilaga till Förordning om avgifter vid de allmänna domstolarna 14 SOU 2003:111 sida SOU 2003:111 sida

9 1.4.4 Fastighetsbildningskostnader Fastighetsbildningskostnader är en slags tröskelkostnad för att kunna sälja ett markområde. Enligt 4 kapitlet 7 jordabalken är ett köp av ett visst område inom en fastighet inte giltigt om inte fastighetsbildning kan ske i överensstämmelse med köpet. En fastighet kan också bildas före köpet genom avstyckning. Kostnaderna för en avstyckning varierar beroende på hur mycket arbete den medför. Vid en förrättning måste förutsättningarna för att genomföra de åtgärder som en ansökan om fastighetsbildning avser utredas. De fastighetsrättsliga förutsättningarna ska klargöras såsom rättighetsförhållanden och planförhållanden. Sammanträden med berörda sakägare hålls och eventuellt ska samråd med myndigheter ske. Om den sökta åtgärden är genomförbar sker utstakning, markering och inmätning av nya fastighetsgränser. Slutligen fattas beslut som reglerar förändringar av berörda fastigheter 16. Som uppskattning av de kostnader som en lantmäterimyndighet har för en fastighetsbildning har de faktiska förrättningskostnaderna använts Tid och övriga kostnader Det komplexa system av legala rättigheter och skyldigheter som omger en fastighetstransaktion kan utgöra ett hinder vid en transaktion. Utan förkunskaper är det mycket svårt för en säljare att sätta sig in i de lagar som utgör ramen för en transaktion. Det skulle vara alltför kostsamt och därför anlitas mäklare. Andra anledningar till att mäklare anlitas är att de har förhandlingsvana och når ut till fler eventuella köpare. Även om mäklaren hjälper säljaren så har säljaren dock fortfarande kostnader för att hitta och jämföra mäklare. För köpare gäller att de kanske måste lära sig lite grundläggande saker som vad till exempel en fastighet, bygglov, detaljplan och servitut är för något. Tiden för en transaktion är en mycket viktig del av transaktionskostnaderna. En alltför långdragen och komplicerad process för fastighetstransaktioner leder till exempel till en odynamisk fastighetsmarknad. En odynamisk fastighetsmarknad kan till exempel leda till minskad geografisk rörlighet hos människor i samhället. Vid en fastighetstransaktion har ofta både köpare och säljare ett behov av att transaktionen inte drar ut på tiden. Säljaren kanske letar en ny fastighet eller behöver köpeskillingen för annan investering. Köparen kanske bor trångt och vill bygga sitt hus så snart som möjligt. Tidskostnaden bärs av både säljare och köpare. 1.5 Systemkostnader Översikt Det finns kostnader som kan kopplas till fastighetstransaktioner som inte bärs av köpare/säljare vid en transaktion. För att genomföra en transaktion är det mycket viktigt att äganderättsförhållanden (lagfart), inteckningsförhållanden, fastighetens fysiska utformning och vilka rättigheter som finns i fastigheten är kända. I Sverige 16 SOU 2003:111 sida 237 9

10 finns all denna information samlad i fastighetsregistret. Lagfartsärenden och inteckningsärenden handläggs av inskrivningsmyndigheten. Inskrivningsmyndigheten för också in dessa uppgifter i fastighetsregistret. Inskrivningsmyndigheten är en del av tingsrätten i vissa län, närmare bestämt vid sju stycken tingsrätter i landet 17. Samhället har kostnader för att förvalta detta register och lösa eventuella tvister kring innehållet i detta register. Vissa typer av tvister kring innehållet i fastighetsregistret kan avgöras genom att en lantmäterimyndighet genom en förrättning gör en fastighetsbestämning. Fastighetsbestämningar kan sedermera överklagas till fastighetsdomstol som är en del av tingsrätten. Lagfarts- och inteckningsärenden samt övriga ärenden som handläggs av inskrivningsmyndigheten överklagas till hovrätt Kostnader Registerhållning Fastighetsregistret måste vara ständigt aktuellt och därför finns kostnader för att uppdatera informationen. Kostnaderna för uppdateringen av inskrivningsdelen i fastighetsregistret ska täckas av expeditionsavgifterna vid inskrivningsmyndigheterna 19. Fastighetsregistret innehåller dock mer information än vad som kan hänföras till inskrivningsverksamhet. Kostnader för registerhållning bärs alltså delvis av samhället. Fastighetsbestämning Dessa kostnader uppkommer på grund av oklara gränsutmärkningar och när dokument avseende till exempel servitut och förrättningar är svårtolkade. Till följd av dessa oklarheter uppstår kostnader för fastighetsbestämning. Kostnaderna för fastighetsbestämning bärs av parterna i förrättningen. Överklaganden Det uppstår också kostnader för överklaganden av fastighetsbestämningar och inskrivningsärenden. Fastighetsbestämningar överklagas till fastighetsdomstol 20 och inskrivningsärenden till hovrätten Marknadssituation och dess påverkan Materialet till fallstudierna är insamlat i Stockholms län. Priserna på småhus steg från 2000 till 2004, även reellt, enligt statistik från SCB 22. Detta tyder på en ökad 17 Förordning om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde kap 32 jordabalken 19 SOU 2003:111 sida kap 1 fastighetsbildningslagen kap 32 jordabalken 22 SCB Fastighetsprisstatistik 2004 sida 4 10

11 efterfrågan under denna period. Under perioden rådde även ett gynnsamt ränteläge för den som ville belåna sin fastighet. På grund av den situation som beskrivits ovan kan man nog påstå att tiden för att hitta potentiella köpare är förmodligen kort då det varit stor efterfrågan på bostäder. De kostnader som finns för en säljare (mäklare) att hitta en köpare var därför relativt låga. 11

12 2. Överlåtelse av obebyggd tomt 2.1 Kostnader för transaktionstypen Urval Alla utvalda fastigheter ligger inom detaljplan, stadsplan eller områdesbestämmelser som tillåter bebyggelse. Transaktionerna i den här kategorin är sådan att avstyckning redan skett innan mäklaren får försäljningsuppdraget. I denna typ av transaktion finns endast två typer av processer och det är försäljningsprocessen och lagfartsprocessen. en anses ha börjat när mäklaren får sitt försäljningsuppdrag och avslutas när kontraktet skrivs under. Denna typ av fastighetstransaktioner tillhör de mer ovanliga procent av utlåningen i Sverige sker med fastigheten som säkerhet så vanligtvis belånas fastigheten i samband med köpet 23. Förmedlingsuppdrag Ansökan om lagfart Utredning och godkännande Annonsering, värdering, visning etc. Försäljning Förenklad illustration av de olika processerna Parternas kostnader Kostnaderna i vid den här typen av transaktion är följande 1. Mäklararvode 2. Lagfart 3. Tid och andra kostnader 23 SOU 2003:111 sida

13 2.2 Genomgång av transaktioner Härdgropen 2 Fastigheten ligger i Huddinge kommun och omfattas av en relativt ny detaljplan från 2002 där markanvändningen för fastigheten anges till bostäder. Fastigheten är gravationsfri. Innan försäljning genomgick fastigheten en fastighetsreglering. Mäklaren fick i detta fall förmedlingsuppdraget innan denna fastighetsreglering ägde rum Dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning i dagar dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Totalt Total tid för transaktionen 28,000 kr 825 kr 28,825 kr 164 dagar Högmora 3:20 Fastigheten är belägen relativt nära Huddinges centrala delar. Området finns omnämnt i Huddinge kommuns översiktsplan från 2002 som ett område som skall planläggas för permanent bebyggelse. Fastigheten omfattas i nuläget av områdesbestämmelser som anger bostäder med lågt markutnyttjande som markanvändning. Det finns än så länge ingen detaljplan men programsamråd angående detaljplan hölls 26/8 till 4/ På fastigheten finns ett villaservitut Det finns även två avtalsservitut, för gångstig och ledning, till förmån för fastigheten. 13

14 Dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Totalt Total tid för transaktionen 27,500 kr 825 kr 28,325 kr 70 dagar 14

15 3 Överlåtelse av obebyggd tomt samt belåning 3.1 Kostnader för transaktionstypen Urval Alla utvalda fastigheter ligger inom detaljplan, stadsplan eller områdesbestämmelser som tillåter bebyggelse. Transaktionerna i den här kategorin är sådana att avstyckning redan skett innan mäklaren får försäljningsuppdraget. Vid denna typ av transaktion finns tre typer av processer. De olika processerna är försäljningsprocess, lagfartsprocess och inteckningsprocess. en anses ha börjat när mäklaren får sitt försäljningsuppdrag och avslutas när kontraktet skrivs under. Enligt 20:2 JB ska lagfart sökas inom tre månader från det att fångeshandlingen upprättats. Det kan i vissa fall se ut som att ansökan om lagfart inkommit för sent men detta beror förmodligen på att förvärvets fullbordan gjorts beroende av villkor, till exempel upprättande av köpebrev. Detta kan ibland ske någon månad efter undertecknandet av kontraktet. en och inteckningsprocessen sker ofta samtidigt på grund av att köparen ansöker om lagfart och inteckning samtidigt. Förmedlingsuppdrag Ansökan om lagfart Utredning och godkännande Annonsering, värdering, visning etc. Försäljning Ansökan om inteckning Inteckningsprocess Kontroll och godkännande Förenklad illustration av de olika processerna Parternas kostnader Kostnaderna i vid den här typen av transaktion är följande 1. Mäklararvode 2. Lagfart 3. Pantbrevskostnader 4. Tid och andra kostnader 15

16 3.2 Genomgång av transaktioner Björksättra 1:129 Fastigheten ligger i Huddinge kommuns mer lantliga delar. Sammanlagt finns fem stycken inteckningar i fastigheten på ett totalt belopp om kronor. Dessa inteckningar har tagits från kontraktstidpunkten och fram till Två stycken pantbrev togs ut innan lagfart beviljats och ett samma dag som lagfarten beviljades. De två sista inteckningarna ligger så pass långt fram i tiden att de inte är intressanta för transaktionen. Fastigheten omfattas av en byggnadsplan. Markanvändningen för fastigheten ska vara bostäder. Värt att notera är att en inteckning skrivits in efter att kontraktet undertecknas innan köparen sökt om lagfart. Det är möjligt att säljaren tagit ett lån för att kunna köpa en ny fastighet i väntan på köpeskillingen från den här transaktionen. Inteckningsprocess Inteckningsprocess Tid Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess i dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess i dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades i dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning i dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 16

17 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 27,500 kr 825 kr 375 kr 28,700 kr 217 dagar Uttringe 1:619 Fastigheten ligger i Salems kommun. Den besväras ej av inskrivna rättigheter. Totalt finns sex stycken inteckningar på sammanlagt kronor. Det är dock endast en av inteckningarna som är aktuell vid själva transaktionen. Den som beviljas samma dag som lagfarten beviljas. Fastigheten omfattas av detaljplan från år Den angivna markanvändningen är bostäder. Inteckningsproces Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dag Ansökan lagfart Lagfart beviljades dag Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 56,000 kr 825 kr 375 kr 57,200 kr 149 dagar 17

18 3.2.3 Tussilagon 12 Fastigheten ligger i ett område i Tullinge som tidigare haft karaktär av fritidsbebyggelse men numera består av villor för permanent boende. På fastigheten finns servitut för både vattenledning och kraftledning. Fastigheten omfattas av både detaljplan och fastighetsplan. Markanvändningen ska enligt detaljplanen vara bostäder. Inteckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 36,000 kr 825 kr 375 kr 37,200 kr 153 dagar Tullinge 21:546 Fastigheten omfattas av detaljplan. Det finns två inteckningar i fastigheten varav den ena skrevs in ett år efter transaktionen och därför inte kan tas med i beräknandet av transaktionskostnaderna. Avstyckning av fastigheten genomfördes ungefär ett år innan denna transaktion. Fastigheten belastas av ett officialservitut för vatten och avlopp. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område där markanvändningen ska vara bostäder 18

19 Inteckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 27,500 kr 825 kr 375 kr 28,700 kr 138 dagar Uttringe 1:1006 Fastigheten ligger i Salems kommun och omfattas av en detaljplan som anger ändamålet bostäder för markanvändningen. Det finns fyra inteckningar i fastigheten om sammanlagt kronor. För den här transaktionen är det den inteckning som beviljades samtidigt som lagfarten som är intressant. De andra inteckningarna togs ut minst en månad senare än tidpunkten för beviljad lagfart. Fastigheten belastas av ett avtalsservitut för kraftledning. Inteckningsprocess Dagar 19

20 Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dag Ansökan lagfart Lagfart beviljades dag Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 40,000 kr 825 kr 375 kr 41,200 kr 383 dagar Härdgropen 4 Fastigheten ligger i Huddinge kommun inom detaljplan där markanvändningen ska vara bostäder. Inteckningarna uppgår sammanlagt till kronor. Endast en av inteckningarna är intressant för att uppskatta transaktionskostnaderna och det är den inteckning som beviljades samma datum som lagfarten beviljades. Det finns en ledningsrätt för vatten och avlopp som belastar fastigheten. Inteckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Tid för inteckningsprocess i dagar dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar 20

21 De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 27,500 kr 825 kr 375 kr 28,700 kr 44 dagar Vårsta 1:126 Fastigheten ligger i Botkyrka kommuns södra delar. En detaljplan från 1999 anger markanvändningen bostäder för fastigheten. Det finns flera servitut inskrivna i fastigheten. Servituten avser väg och dike. I samband med fastighetstransaktionen söktes en inteckning. Sammanlagt finns två inteckningar i fastigheten som tillsammans uppgår till kronor. Inteckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Tid för inteckningsprocess i dagar dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 21

22 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 27,500 kr 825 kr 375 kr 28,700 kr 142 dagar Ensta 1:36 Fastigheten är belägen i Tumbas utkanter i Botkyrka kommun. Området består av gammal fritidsbebyggelse som allt mer blivit permanenta bostäder eller ersatts med ny bebyggelse. På fastigheten finns ett villaservitut inskrivet. Fastigheten har flertalet inteckningar men alla beviljades samma dag. Inteckningarna är beviljade cirka ett år efter att transaktionen ägt rum. Även om inteckningen inte togs ut i samband med transaktionen så tas kostnaderna för en inteckning med i transaktionskostnaderna, som om en inteckning sökts i samband med lagfarten. Eftersom kostnaderna för en inteckning är lika med expeditionsavgiften är de oberoende av när inteckningen sökts. Detaljplanen anger bostäder som ändamål för markanvändningen. Inteckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 22

23 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 44,000 kr 825 kr 375 kr 45,200 kr 151 dagar Redaktören 5 Fastigheten ligger centralt i Huddinge kommun i vad som får betecknas som villabebyggelse. Endast en inteckning i fastigheten finns. Den söktes efter att lagfarten beviljats. Även om inteckningen inte togs ut i samband med transaktionen så tas kostnaderna för den med i transaktionskostnaderna. Som om inteckningen söktes i samband med lagfarten. Eftersom kostnaderna för en inteckning är lika med expeditionsavgiften är de oberoende av när inteckningen sökts. Fastigheten omfattas av stadsplan där markanvändningen för fastigheten anges till bostäder. Det infinns inga rättigheter inskrivna i fastigheten. Inteckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 23

24 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 48,800 kr 825 kr 375 kr 50,000 kr 104 dagar Filtbrädan 5 Fastigheten är belägen mitt i Huddinge kommun. Den belastas av ett villaservitut men i övrigt finns inga rättigheter inskrivna. Fastigheten omfattas av en detaljplan där markanvändningen för fastigheten anges till bostäder. Flertalet inteckningar finns och dess sammanlagda belopp uppgår till kr. Det är dock endast en av dessa inteckningar som är aktuell vid transaktionstillfället och det är den som söks i samband med lagfarten. Inteckningsprocess Tid Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 54,000 kr 825 kr 375 kr 55,200 kr 183 dagar 24

25 4 Överlåtelse av obebyggd tomt samt belåning och avstyckning 4.1 Kostnader för transaktionstypen Urval Alla utvalda fastigheter ligger inom detaljplan, stadsplan eller områdesbestämmelser som tillåter bebyggelse. Vid den här typen av transaktion har mäklaren fått försäljningsuppdraget innan fastigheten avstyckats. Fyra olika typer av processer sker vid den här typen transaktion. De olika processerna är försäljningsprocess, lagfartsprocess och inteckningsprocess samt avstyckningsprocess. en anses ha börjat när mäklaren får sitt försäljningsuppdrag och avslutas när kontraktet skrivs under. en och inteckningsprocessen sker ofta samtidigt på grund av att köparen ansöker om lagfart och inteckning samtidigt. Avstyckningsprocessen anses ha börjat när ansökan inkommit till lantmäterimyndigheten och avslutats när fastigheten registrerats i fastighetsregistret. Föremedlingsuppdrag Ansökan om lagfart Utredning och godkännande Annonsering, värdering, visning etc. Försäljning Ansökan om inteckning Inteckningsprocess Kontroll och godkännande Avstyckningsprocess Ansökan avstyckning Utredning Beslut Förenklad illustration av de olika processerna. Observera att avstyckningsprocessen kan börja innan förmedlingsuppdraget. 25

26 4.1.2 Parternas kostnader Kostnaderna som bärs av parterna vid den här typen av transaktion är följande 1. Mäklararvode 2. Lagfart 3. Pantbrevskostnader 4. Fastighetsbildningskostnader 5. Tid och andra kostnader 4.2 Genomgång av transaktioner Sibble 2:125 Fastigheten är belägen i Botkyrka kommun inom detaljplan där markanvändningen ska vara bostäder. Fastigheten överläts år 2003 och har sedan dess bebyggts. I anslutning till köpet beviljades en inteckning på kronor. Inteckningen togs ut bara någon dag före försäljning. Senare har en mindre inteckning beviljats. Avstyckningen skedde i det här fallet inte förrän köpet var genomfört. Det finns inga rättigheter som besvärar fastigheten. Inteckningsproces Avstyckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dag Ansökan lagfart Lagfart beviljades dag Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar Ansökan om avstyckning Avstyckning klar Avstyckningsprocess dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 26

27 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Förrättningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 27,500 kr 825 kr 375 kr kr 41,513 kr 211 dagar Sandstugan 1 Fastigheten ligger lite utanför Tumba i närheten av Salems kommun. Fastigheten är gravationsfri men kostnader för att inteckna fastigheten har tagits med, som om en inteckning sökts i samband med lagfarten. Handläggningstiden för inteckningen skulle då ha varit densamma som för lagfarten. Detaljplanen anger bostäder som ändamål för fastigheten. Denna fastighet ingick i en större avstyckning med sammanlagt 13 lotter. Förrättningskostnaden är den totala kostnaden för förrättningen utslaget per fastighet. Det finns naturvårdsbestämmelser angående vattenskyddsområde med föreskrifter om grundvattentäkt som gäller för fastigheten. Inteckningsproces Avstyckningsprocess Tid Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar Ansökan om avstyckning Avstyckning klar Avstyckningsprocess dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 27

28 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Förrättningskostnader Totalt Total tid för transaktionen kr 825 kr 375 kr kr kr 238 dagar Sandstugan 7 Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område i Botkyrka kommun. Ändamålet för markanvändningen är bostäder. Det finns naturvårdsbestämmelser angående vattenskyddsområde med föreskrifter om grundvattentäkt som gäller för fastigheten. Denna fastighet ingick i en större avstyckning med sammanlagt 13 lotter. Förrättningskostnaden är den totala kostnaden för förrättningen utslaget per fastighet. Inteckningsproces Avstyckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar Ansökan om avstyckning Avstyckning klar Avstyckningsprocess dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 28

29 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Förrättningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 34,000 kr 825 kr 375 kr kr 45,333 kr 226 dagar Sandstugan 8 Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område i Botkyrka kommun. Ändamålet för markanvändningen är bostäder. Det finns naturvårdsbestämmelser angående vattenskyddsområde med föreskrifter om grundvattentäkt som gäller för fastigheten. Endast en inteckning finns och den skrevs in samtidigt som lagfarten beviljades. Denna fastighet ingick i en större avstyckning med sammanlagt 13 lotter. Förrättningskostnaden är den totala kostnaden för förrättningen utslaget per fastighet. Inteckningsproces Avstyckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Tid för inteckningsprocess i dagar dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar Ansökan om avstyckning Avstyckning klar Avstyckningsprocess dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 29

30 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Förrättningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 35,600 kr 825 kr 375 kr kr 46,933 kr 372 dagar Budkavlen 21 Fastigheten ligger i Huddinge kommuns norra del. Fastigheten ligger inom detaljplan och markanvändningen ska vara bostäder. Det finns två inteckningar i fastigheten på sammanlagt kronor. En av inteckningarna skrevs in ett halvår efter den aktuella transaktionen. Det finns inga rättigheter som besvärar fastigheten. Inteckningsproces Avstyckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar Ansökan om avstyckning Avstyckning klar Avstyckningsprocess dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 30

31 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Förrättningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 31,600 kr 825 kr 375 kr 11,379 kr 44,179 kr 258 dagar Budkavlen 22 Fastigheten ligger i Huddinge kommuns norra del. Fastigheten ligger inom detaljplan och markanvändningen ska vara bostäder. En inteckning har beviljats efter att lagfart erhållits. Fastigheten omfattas av stadsplan. Genomförandetiden för planen har gått ut. Inteckningsproces Avstyckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dag Ansökan lagfart Lagfart beviljades dag Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar Ansökan om avstyckning Avstyckning klar Avstyckningsprocess dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 31

32 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Förrättningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 43,800 kr 825 kr 375 kr kr 60,961 kr 245 dagar Härdgropen 5 Fastigheten ligger i Huddinge kommuns västra del. Fastigheten omfattas av en detaljplan från 2002 med genomförandetid till Ansökan om avstyckning inkom strax före en ny detaljplan antogs för området. Den långa förrättningsprocessen beror på sökandes önskemål, ordnandet av en gemensamhetsanläggning samt låg prioritet på ärendet. Två inteckningar finns i fastigheten och de beviljades kort efter varandra ungefär ett halvår efter själva transaktionen. Det finns en ledningsrätt för vatten och avlopp som belastar fastigheten. Det finns två inteckningar i fastigheten varav den ena söktes cirka tre månader efter att lagfart erhållits. Även om inteckningen inte togs ut i samband med transaktionen så tas kostnaderna för den med i transaktionskostnaderna. Som om inteckningen söktes i samband med lagfarten. Eftersom kostnaderna för en inteckning är lika med expeditionsavgiften är de oberoende av när inteckningen sökts Inteckningsproces Avstyckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess i dagar dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar Ansökan om avstyckning Avstyckning klar Avstyckningsprocess

33 De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Förrättningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 29,400 kr 825 kr 375 kr kr 44,040 kr 702 dagar Väduren 10 Fastigheten ligger i ett villaområde Huddinge kommuns centrala delar. Den omfattas av en stadsplan där genomförandetiden gått ut. Markanvändningen för fastigheten ska vara bostäder. Fastigheten besväras ej av några rättigheter. Det finns två inteckningar i fastigheten den ena beviljades samma dag som lagfarten och den andra cirka en månad senare. Inteckningsproces Avstyckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar Ansökan om avstyckning Avstyckning klar Avstyckningsprocess dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 33

34 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Förrättningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 37,600 kr 825 kr 375 kr kr 53,184 kr 430 dagar Väduren 11 Fastigheten ligger i ett villaområde Huddinge kommuns centrala delar. Den omfattas av en stadsplan där genomförandetiden gått ut. Markanvändningen ska vara bostäder. Den besväras ej av några rättigheter. Fastigheten har två inteckningar. Den ena beviljades samma datum som lagfarten medan den andra beviljades cirka ett år efter själva transaktionen. Inteckningsproces Avstyckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Inteckningsprocess dagar Ansökan lagfart Lagfart beviljades dagar Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar Ansökan om avstyckning Avstyckning klar Avstyckningsprocess dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 34

35 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Förrättningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 44,000 kr 825 kr 375 kr kr 59,584 kr 475 dagar Uppinge 3:31 Fastigheten ligger i Botkyrka kommuns södra mer lantliga delar. Den omfattas av detaljplan från år Planen anger bostäder som ändamål för fastigheten. Fastigheten belastas av ett avtalsservitut för VA-ledningar. Det finns även en nyttjanderätt avseende Telekabel från Det finns två inteckningar i fastigheten. En av inteckningarna beviljades samma dag som lagfarten. Den andra inteckningen är beviljad cirka två år efter transaktionen och anses därför inte intressant för uppskattningen av kostnaden vid transaktionen. Ett företag är lagfaren ägare för fastigheten. Inteckningsproces Avstyckningsprocess Dagar Ansökan inteckning Inteckning godkänd Tid för inteckningsprocess i dagar dag Ansökan lagfart Lagfart beviljades dag Förmedlingsuppdrag Försäljning dagar Ansökan om avstyckning Avstyckning klar Avstyckningsprocess dagar De olika kostnaderna för överlåtelsen av denna fastighet har uppskattats till följande. 35

36 Kostnader Försäljningskostnader Lagfartskostnader Inteckningskostnader Förrättningskostnader Totalt Total tid för transaktionen 27,500 kr 825 kr 375 kr 9,615 kr 38,315 kr 282 dagar 36

37 5 Samhällets kostnader 5.1 Kostnader som ej bärs av köpare och säljare Kostnader Kostnader för registerhållning Dessa kostnader uppkommer på grund av underhåll och drift av fastighetsregistret. Som kostnad för registerhållning har tagits totalkostnaden för förvaltningen av grundläggande fastighetsinformation i Lantmäteriets årsredovisning Den uppges vara kr 24. Dessa kostnader bärs delvis av köpare och säljare genom expeditionsavgifter vid inskrivningsärenden. Kostnader för fastighetsbestämning Fastighetsbestämning är ett sätt att bestämma oklara gränser och rättigheter. Lantmäteriet debiterade totalt kronor för fastighetsbestämning år Kostnaden för fastighetsbestämning bärs inte av köpare och säljare vid en transaktion utan av parterna vid förrättningen. Kostnader för tvister avseende fastighetsbestämning De kostnader som tingsrätten hade för överklagade fastighetsbestämningar år 2004 har uppskattats till 1,8 miljoner kronor. För att få fram denna uppskattning har genomsnittskostnaderna för ett enskilt mål i tingsrätten år 2004 multiplicerats med det antalet överklaganden år Eftersom antalet överklagade fastighetsbestämningar inte finns sammanställt hos någon myndighet har antalet överklagade fastighetsbestämningar uppskattats genom antalet överklagade fastighetsbestämningar i Stockholms län. Av 57 stycken överklagade lantmäteriförrättningar i Stockholms län avsåg 22 stycken fastighetsbestämning. I hela landet överklagades 370 förrättningar och om förrättningar avseende fastighetsbestämning överklagas i lika stor grad ute i landet som i Stockholms län borde cirka 142 förrättningar avseende fastighetsbestämning ha överklagats totalt i landet år Den genomsnittliga kostnaden för ett mål i tingsrätten år 2004 var kronor 26. Kostnader för tvister avseende inskrivningsärenden Kostnaden för lagfarts och rättighetstvister har uppskattats till 1,6 miljoner kronor. Varje år överklagas ungefär ärenden hos inskrivningsmyndigheten 27. De kostnader som uppstår har uppskattats genom att kostnaderna för ett enskilt mål i hovrätten multiplicerats med antalet överklaganden per år. Den genomsnittliga kostnaden för ett mål i hovrätten år 2004 var kronor Lantmäteriet årsredovisning 2004 sid Muntlig uppgift Leif Sjöberg LM 26 Domstolsverkets 2005 A sida Muntlig uppgift Ann Sandberg LM 28 Domstolsverkets 2005 A sida 48 37

38 Statistik Tabellen nedan visar de kostnader som beskrivits i detta kapitel utslagna per fastighet eller per nybildad fastighet. Man kan med hjälp av detta dra slutsatsen att systemkostnaderna är små i förhållande till de kostnader som bärs av parterna själva. Registerhållningskostnaden har slagits ut på det totala antalet fastigheter i registret. Kostnaden för fastighetsbestämning och kostnaden för tvister har slagits ut på antalet nybildade fastigheter. Anledningen till det är att i det totala antalet fastigheter finns så många fastigheter som inte genomgår några förändringar under ett år. De nybildade fastigheterna är sådana att de aktualiserar frågan om olika fastigheters utsträckning samt rättigheter. Vilket kan leda till fastighetsbestämning eller tvister. De är också de som utgör större delen av marknaden för obebyggda tomter. Registerhållningskostnad per fastighet och år. Kostnad för fastighetsbestämning per nybildad fastighet. Kostnad för tvister per nybildad fastighet. 36 kr 313 kr 181 kr 38

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Fastighetsrätt. Byggprocessen

Fastighetsrätt. Byggprocessen Fastighetsrätt Byggprocessen Fastighetsrätt Fast egendom och fastighetsbegreppet Köp och försäljning av fast egendom Fastighetsbildning Fast egendom Jordabalken 1 kap 1 Fast egendom är jord Denna är indelad

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Lantmäterimyndigheten Sundsvalls kommun SUNDSVALL. Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri. Annat:

Lantmäterimyndigheten Sundsvalls kommun SUNDSVALL. Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri. Annat: Ansökan Läs instruktionen längst bak innan du fyller i ansökan. Fyll i uppgifter om alla fastigheter och sakägare. Jag / vi ansöker om följande lantmäteriförrättning Lantmäterimyndigheten Inkom Dnr Berörda

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Kommittédirektiv Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten Dir. 2006:59 Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Sammanfattning av uppdraget Regeringen har bedömt att huvudmannaskapet

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används.

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRETS RAPPORT FOKUSERAR PÅ BOSTADSBYGGANDE FAKTA OM

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

FÖRSÄLJNINGS PM - VILLATOMT FÖRNÄS

FÖRSÄLJNINGS PM - VILLATOMT FÖRNÄS FÖRSÄLJNINGS PM - VILLATOMT FÖRNÄS 1 Innehållsförteckning Beskrivning av försäljningsobjektet... 3 Försäljningsvillkor... 4 Bilaga 1, Kartbild... 6 Bilaga 2, Kartskiss över tänkt fastighetsindelning...

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060301 DOM 2017-06-13 Stockholm Mål nr F 10512-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-11-10 i mål nr F 2618-16, se bilaga A KLAGANDE Lantmäteriet

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning

Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv LAN TMÄT ERIET?(I1 i4113-26 Aktbilaga Sida 1 Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a sbildningslagen (FBL) 2014-03-21 Ärendenummer M131798 Förrättningslantmätare

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Åkermark NV Skåne. Utgångspris: 11 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Åkermark NV Skåne. Utgångspris: 11 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Åkermark NV Skåne KLIPPAN FASTARP 2:15(DEL AV) OCH ÄNGELHOLM ÖSSJÖ-BOARP 5:23 Obebyggd mark om ca 73 ha varav ca 66 ha åkermark beläget i Fastarp nära Östra Ljungby. Region 2 för EU-stöd. Marken har gräns

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Skogsfastighet Rian. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-11.

Skogsfastighet Rian. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-11. Skogsfastighet Rian KALIX RIAN 4:2, DEL AV Talldominerad ungskogsfastighet om 100 ha. Produktiv skogsmarks areal uppgår till 80 ha med ett virkesförråd om 4 700 m³sk. Fastigheten har varierad åldersstruktur.

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2013-973 0126K-15789 Antagandehandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Läs mer

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön 2016-01-05 Att köpa en småhustomt och bygga sitt egna hus är för många en stor dröm. Detta vägledningsdokument har tagits fram för att hjälpa dig i planeringen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 100000 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 100000 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 100000 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En fastighet lämplig för småhustillverkare/byggföretag för framtida bebyggelse samt möjlighet

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Övningsuppgifter med lösningsförslag,

Övningsuppgifter med lösningsförslag, Övningsuppgifter med lösningsförslag, 2014-04-16 Uppgift 1 Allmän rättskunskap Gabriel blir plötsligt uppring av sin moster Elsa som har en juridisk fråga som hon behöver ha svar på. Elsa ber Gabriel att

Läs mer

Svenskt lantmäteri och rollen som förrättningslantmätare. Elverum, 16 februar 2016

Svenskt lantmäteri och rollen som förrättningslantmätare. Elverum, 16 februar 2016 Svenskt lantmäteri och rollen som förrättningslantmätare Elverum, 16 februar 2016 Vem är jag? Civilingenjör Lantmäteri LTH Lantmätare norra Sverige 3 år Lantmätare, Nacka kommun 6 mån Lantmätare Stockholm

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Fastighetsbildningslagen. Översikt av lagen Förrättningsformer Ärendegången Olika lösningar på samma problem

Fastighetsbildningslagen. Översikt av lagen Förrättningsformer Ärendegången Olika lösningar på samma problem Fastighetsbildningslagen Översikt av lagen Förrättningsformer Ärendegången Olika lösningar på samma problem Fastighetsbildningslagens systematik 19 kap Fastighetsregister 18 kap Rättegången i Högsta domstolen

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR EVENTUELLT BILDANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Svärdsö Södra Sportstugeförening Årsstämma 2015-09 09-06 06 Rev 1 B502 B509 2 NY LAGSTIFTNING SFS 2013:488 gäller sedan 1 juli 2013 Nyttjanderätter, servitut

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skogsfastighet Sörbyn

Skogsfastighet Sörbyn Skogsfastighet Sörbyn Boden Sörbyn 34:1, del av Skogsfastighet i ett skifte om totalt 81 ha, produktiv skogsmark uppgår till 78. Fastighetens virkesförråd uppskattas till ca 7 500 m³sk. Jakträtt medföljer.

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

Försäljning av Slagsta 1:25

Försäljning av Slagsta 1:25 Kommunstyrelsen 2016-05-18 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:355 Magnus Nyström /HandläggareTelefon/ 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av Slagsta 1:25 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Jordsbruksmark Grödby 21 ha

Jordsbruksmark Grödby 21 ha Jordsbruksmark Grödby 21 ha BROMÖLLA GRÖDBY 107:1, 90:1 DEL AV OCH GRÖDBY 8:7 DEL AV Nu ges möjlighet till tillköp av ca 21 ha mark i byn Grödby strax utanför Bromölla. Fastigheterna är obebyggda och fördelar

Läs mer

DOM 2015-04-09 Stockholm

DOM 2015-04-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2015-04-09 Stockholm Mål nr F 7896-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-01 i mål nr F 478-14 KLAGANDE

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

Varför kan inte lantmätaren hantera markavvattningssamfälligheter?

Varför kan inte lantmätaren hantera markavvattningssamfälligheter? Varför kan inte lantmätaren hantera markavvattningssamfälligheter? Ingrid Öhlund lantmätare och senior rådgivare Division Fastighetsbildning Tel 070-57 87 211 Ingrid.ohlund@lm.se Varför?.. Dagens regelsystem

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T 1 (5) Mellan NCC AB Publ (556034-5174), 170 80 Solna, nedan kallad säljaren och Nacka kommun (212000-0167), 131 81 Nacka, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad köparen har träffats följande K Ö P E K

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

Skogsskifte utanför Söderhamn

Skogsskifte utanför Söderhamn Skogsskifte utanför Söderhamn SÖDERHAMN KYRKBYN 25:1 OMRÅDE AV Skogsskifte för avstyckning eller reglering med 69 ha produktiv skogsmark. Ett uppskattat virkesförråd om 7 568 m³sk. Belägen vid Bocksjön

Läs mer

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Inbjudan till markförsäljning Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om Kappetorpsvägen. Markområdets

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr F 1356-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-01-29 i mål nr F 3067-13, se bilaga

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Före detta sågverksterminal

Före detta sågverksterminal Före detta sågverksterminal RONNEBY SVENSTORP 21:1 Fastighetens areal uppgår till ca 54 393 m² och är belägen i Bräkne-Hobys norra delar. Inom området är merparten av marken hårdgjord och asfalterad. Bebyggelsen

Läs mer

Inskrivningsinformation i ny struktur

Inskrivningsinformation i ny struktur L A N T M Ä T E R I E T 1 (16) PM Inskrivningsinformation i ny struktur 2013-10-18 Version 1.2 Inskrivningsinformation i ny struktur Revisionshistoria Datum Version Beskrivning 2012-02-20 0.1 Dokumentet

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal 11 ÄNDRING AV ANDELSTAL Det finns i huvudsak fyra sätt att gå tillväga på för att ändra ett andelstal - vilket alternativ som är tillämpligt beror på rådande situation: - Samfällighetsföreningens styrelse

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Förrättningssammanträde 13-04-22 Dagordning Välkommen, presentation Närvaro, fullmakter Vad är en förrättning? Definitioner Bakgrund till ärendet, ansökan mm Information om tillämplig lagstiftning Genomgång

Läs mer

Inskrivning Direkt 1.1 - teknisk beskrivning

Inskrivning Direkt 1.1 - teknisk beskrivning Inskrivning Direkt 1.1 - teknisk beskrivning Dokumentversion 1.2 Gränssnittsdefinition Verifiering WSDL XML-schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v1 /inskrivning-1.1-ver.wsdl

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Livskvalitet från sin bästa sida! Boende av högsta klass, jakt/ fiske och rekreation, allt i vacker fjällmiljö med mäktig utsikt

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut. Marika Hilldoff Utvecklingsavdelningen 08-508 270 28 Marika.Hilldoff@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2010-09-28 Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

FÖRSÄLJNINGS PM - VILLA FÖRNÄS

FÖRSÄLJNINGS PM - VILLA FÖRNÄS FÖRSÄLJNINGS PM - VILLA FÖRNÄS 1 Innehållsförteckning Beskrivning av försäljningsobjektet... 3 Försäljningsvillkor... 4 Bilaga 1, Kartbild... 6 Bilaga 2, Kartskiss över tänkt fastighetsindelning... 5 Bilaga

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

DOM 2015-10-13 Stockholm

DOM 2015-10-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060303 DOM 2015-10-13 Stockholm Mål nr F 7731-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-13 i mål nr F 2063-15, se

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 november 2013 T 1470-12 KLAGANDE Lantmäteriet 801 82 Gävle MOTPART ES SAKEN Förrättningskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2000:226 Utkom från trycket den 9 maj 2000 utfärdad den 19 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Fastighet 113ha. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Fastighet 113ha. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Fastighet 113ha ÅTVIDABERG NORRBY 1:18, DEL AV. Välskött fastighet med strandrätt och vatten i Ärlångern. Totalareal 113,7 ha, fördelat på 55,1 ha skog, 32,3 ha åker, 12,9 ha bete, 2,8 ha impediment, 10,6

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Fast egendom och fastighetsbegreppet. Köp och försäljning av fast egendom. Fastighetsbildning

Fast egendom och fastighetsbegreppet. Köp och försäljning av fast egendom. Fastighetsbildning Fastighetsrätt 1 Fast egendom och fastighetsbegreppet Köp och försäljning av fast egendom Fastighetsbildning Jordabalken 1 kap 1 Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Om fastighetsbildning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA

KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. OM FASTIGHETSFAKTA I den här sammanställningen

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län

ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län datum 2015-02-19 diarienummer 2014-S520 Dp HA 111 ANTAGANDEHANDLING TILLLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillägg till planbeskrivning för del av kv. Åsen i Grythyttan i Hällefors kommun, Örebro län Bild 1: Illustration

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer