Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som medarbetare i Skövde kommun"

Transkript

1 Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi som jobbar i kommunen mycket gemensamt. Du får här en övergripande introduktion till det som förenar oss. Du får veta vilket uppdrag kommunen har, hur den styrs, finansieras och hur vår personalpolitik är utformad. Du får också en hel del praktisk information. Det är bra att du redan från början skaffar dig en rutin att regelbundet logga in på vårt intranät. Information om din egen arbetsplats och sektor får du av din närmaste chef. Välkommen! Tomas Fellbrandt Kommundirektör

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Välkommen till Skövde kommun Vision 2025 är vår framtidsbild En borgerlig allians styr Vår verksamhetsidé Kommunen är Skövdes största arbetsgivare Ett öppet arbetsklimat Möten uppstår hela tiden Jämställdhet är självklart Mångfald gör oss rika Vi rör oss över gränser Vårt samordningsansvar vid kriser 2. Det här är vår kommun Pengar till din pension avsätts varje månad Din arbetsmiljö är viktig Bra att veta om avtal och fackförbund Du är försäkrad Dags för semester Prata om ledighet med din chef Om du blir sjuk Din uppsägningstid 4. Egna anteckningar Mer information finns på vårt intranät och kommunens webbplats Storstadens utbud småstadens närhet Vår egen S:ta Elin Kommunen styrs av folkvalda politiker Verksamheten drivs både av oss själva och andra Så här är Skövde kommun organiserad Sektorernas olika ansvarsområden Det är lätt att känna igen Skövde kommun 3. Praktisk information Vi är alla representanter för kommunen Skövde kommun i sociala medier Sekretess och tystnadsplikt Sök information Vi vill gärna ha synpunkter Din arbetstid Medarbetarsamtal Lön den 27:e Personalbil är en förmån alla medarbetare kan få

3 Kapitel 1 Välkommen till Skövde kommun

4 Vision Skövde 2025 är vår framtidsbild Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv. I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått! Vi har lyckats skapa förutsättning för det goda livet om vi år 2025: Har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds. Använder så gott som uteslutande förnybar energi. Har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket. Har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige. Är invånare i Skövde. Vision Skövde 2025 beskriver ett önskat tillstånd, en målbild och gemensam framtidsbild för hela vår kommun och region. Den ger oss färdriktningen och sätter ambitionsnivån för hur vi vill att Skövde ska se ut när vi blickar framåt. En borgerlig allians styr Mandatperioden styrs Skövde kommun av en borgerlig allians med representanter från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Alliansen Skövde har ett gemensamt program som grundar sig på Vision Skövde Syftet med programförklaringen är att beskriva periodens politiska ambitioner. Programförklaringen ligger till grund för budget och investeringar. Viktiga utmaningar är urbaniseringen som lockar folk till storstadsregionerna och att Skövde behöver vara attraktivt och erbjuda hög välfärd till de som flyttar till oss. Skövde har också en demografi med högt barnafödande, men också en allt högre andel medborgare som är 65+. För att nå Vision Skövde 2025 har sex stycken utvecklingsområden lyfts fram som särskilt viktiga för Skövdes tillväxt och utveckling. Regionen där vår roll som centralort måste förstärkas. Attraktiva boendemiljöer, som attraherar människors olika intressen och behov. Nybyggnationen måste öka. Kunskapsutveckling och arbete, erkända spetskompetenser ska byggas upp och locka nyetableringar, våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass och förutsättningarna ska öka för ett varierat och blomstrande näringsliv. Den vackra naturen ska värnas och miljömedvetenheten öka. Vi ska arbeta tillsammans och utveckla former för att mötas där alla medborgare kan känna sig delaktiga oavsett ålder, kön eller ursprung. Vårt varumärke ska utvecklas och bli starkt. Vision Skövde 2025 Ta del av hela programförklaringen på intranätet.

5 Vår verksamhetsidé Vi medarbetare bidrar till att Skövde är en bra kommun att leva, bo och verka i. Vi vill att medborgarna ska känna att hög kvalitet är viktigt för oss när de dagligen använder våra tjänster. Vi ska alltid använda våra resurser på så effektiva och ändamålsenliga sätt som möjligt. Liksom alla andra kommuner runt om i landet har Skövde kommun ett offentligt uppdrag att ge medborgarna kommunal service inom olika områden. Yrkesskicklighet och en hög ambition bidrar till att uppfylla de förväntningar och krav som medborgarna har. Kommunen är en organisation som styrs av politiker vilka väljs genom demokratiska val. Kommunen är Skövdes största arbetsgivare Tillsammans är vi drygt medarbetare i Skövde kommun. Vi finns inom mängder av yrkesområden. Chansen är stor att fler i din familj, några av dina vänner och kanske grannar jobbar inom kommunen. De arbetsuppgifter och de ansvarsområden du får på din arbetsplats är en del i en mycket större helhet. Vissa arbetsplatser är stora med många medarbetare, andra är små. Vi är alla viktiga. Som kommun och som Skövdes största arbetsgivare har vi ambitionen att vara en förebild och att du ska trivas hos oss. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ( tidningar, radio, tv) ska ha insyn i vår verksamhet. Vad detta innebär för dig som medarbetare i kommunen kan du läsa om på intranätet. Kvalitet kan vara många olika saker. Någon tycker att kommunen håller hög kvalitet när barnen i förskolan får vara ute och leka ofta. En annan när hemtjänsten kommer för tillsyn under natten. Andra uppskattar den höga kvalitet som våra idrottsanläggningar håller. Eller att Skövde utvecklas till en kommun med gott företagsklimat och många nyetableringar. Upplevd kvalitet skiftar från person till person och uppstår i mötet människor emellan.

6 Ett öppet arbetsklimat I Skövde kommun vill vi att du som medarbetare är delaktig och tar ansvar. Personalpolitiken ska präglas av öppenhet. Förändrade behov och villkor behöver mötas av ständig omprövning och förnyelse. Vi känner en stark tilltro till varje medarbetares och ledares förmåga. Du har ett personligt ansvar för din utveckling och kompetens. Vi uppskattar när du tar egna initiativ och när du delar med dig av idéer och synpunkter som leder till förbättringar. Skövde kommun har en Medarbetaridé och en Ledarskapsidé. Dessa kan du ta del av i sin helhet på intranätet. Respekt, tydlighet och ett värnande om individen ska prägla kontakten mellan både chef och medarbetare emellan. Möten uppstår hela tiden Visionen ska leva även i vårt sätt att arbeta inom kommunen. Vi tror på möten som betyder att fler jobbar tillsammans och utbyter erfarenheter och kunskap. Då föds nya tankar och vår kreativitet ökar. När vi säger möten här menar vi inte traditionella sammanträden. Vi möter medborgare i olika situationer. Vi möts när vi pratar med och lyssnar på varandra och när vi följer vad som sker runt omkring oss. Möten kan upplevas väldigt olika. Därför är det viktigt att vi lär oss att mötas på ett positivt och konstruktivt sätt, där alla får komma till tals och allas åsikter respekteras. Organiserade möten som arbetsplatsträffar, sektorsmöten med flera är en viktig del i arbetet. De skapar delaktighet och ger dig information. Vi talar väl om varandras verksamheter och om kommunen i sin helhet. Kritik använder vi konstruktivt för utveckling och förbättring.

7 Jämställdhet är självklart Jämställdhet angår alla. I Skövde kommuns jämställdhetspolicy slås klart och tydligt fast att både den verksamhet som medborgarna kommer i kontakt med och den egna personalpolitiken ska vara jämställd. Det innebär bland annat en rättvis fördelning av resurser till medborgarna oavsett kön och en personalpolitik som inte diskriminerar. I Skövde kommuns jämställdhetspolicy formuleras flera prioriterade mål: Lika lön för lika och likvärdigt arbete. Fler kvinnor på ledande befattningar. Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar. Ökad anställningstrygghet för kvinnor. Ökat ekonomiskt oberoende för kvinnor. Varje arbetsplats i Skövde kommun formulerar en jämställdhetsplan utifrån nuläge, egna förutsättningar och mål. Det finns en gemensam mall som vi följer för att både planera och följa upp vårt jämställdhetsarbete. Skövde kommuns jämställdhetspolicy i sin helhet kan du läsa på intranätet. Mångfald gör oss rika Vi är olika och det är en tillgång. Som arbetsgivare har Skövde kommun en ambition att medarbetarna på de olika arbetsplatserna bättre ska representera den mångfald som Skövde består av. Det finns därför en mångfaldspolicy och en handlingsplan mot trakasserier grundade på etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Med siktet inställt på mångfald i arbetslivet arbetar Skövde kommun för att: Förstärka kommunens totala kompetensnivå och därmed öka möjligheterna till god service och omsorg för kommunens medborgare. Öka kunskapen om människors likheter och olikheter. Ingen anställd ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning. Kön, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder får heller aldrig vara en orsak till diskriminering. Skövde kommuns mångfaldspolicy i sin helhet kan du läsa på intranätet. Målen med mångfaldsarbetet i Skövde kommun är tydliga: Mångkulturella arbetsplatser Aktivt motarbeta främlingsfientlighet och rasism Ett arbets - klimat som präglas av tolerans och respekt mot alla Rekryteringsannonser utformas för att aktivt uppmuntra mångfald Arbetssökande bedöms utifrån sina individuella förutsättningar Ingen anställd ska utsättas för etniska eller andra trakasserier

8 Vi rör oss över gränser Om Skövde är centrum i vår värld, så är omvärlden allt och alla som finns runt omkring. Det är grannkommuner i Skaraborg, övriga Sverige, Europa med EU och ibland hela världen. Omvärlden förändrar sig. I vissa fall har vi inte så stora möjligheter att påverka utvecklingen och då är det viktigt att vi anpassar oss på ett sätt som fungerar för oss. I andra avseenden är vi en drivkraft. Vad vi gör och hur vi agerar har betydelse för utvecklingen. Vi tar alla ett ansvar genom att hålla oss uppdaterade med nyheter, politiska beslut och annat som påverkar de arbetsuppgifter vi har och de mål vi jobbar mot. En del av Skövdes medborgare arbetar i en annan kommun, och många av oss som arbetar i kommunen bor på annat håll. Vi rör oss över gränser varje dag. Vårt samordningsansvar vid kriser Alla verksamheter i Skövde kommun har en plan för att klara mindre kriser och ökade påfrestningar på organisationen. Skulle någon allvarlig händelse inträffa får både du och kommunens medborgare fortlöpande information om vilka åtgärder som vidtas. Som medarbetare får du i första hand denna information via intranätet och på din arbetsplats. Vid en så kallad extraordinär händelse har Skövde kommun ett samordningsansvar mellan olika aktörer inom kommunens geografiska område. Då gäller Lagen om extraordinära händelser i kommun och landsting. Det är kommunstyrelsens ordförande som avgör när kommunen övergår i en krisledningsorganisation. Din närmaste chef vet hur du och din arbetsplats ska agera i händelse av krisläge. Exempel på extraordinära händelser är: Långvarigt elavbrott Långvarigt avbrott i vattenförsörjningen Smitta Snökaos Större olyckshändelse Utsläpp av farliga kemikalier

9 Kapitel 2 Det här är vår kommun

10 Storstadens utbud småstadens närhet Som nyanställd i Skövde kommun kanske även staden är ny för dig. Här i kommunen bor cirka invånare och Skövde är det naturliga centrat i Skaraborg. Skövde utvecklas ständigt med ett växande näringsliv och en högskola vars studenter präglar staden. En mötesplats Ett stort kulturutbud, en expansiv högskola, nya handelsområden det är några exempel på det som gör Skövde till en mötesplats. I Arena Skövde finns bland annat idrottsplaner, plats för konserter och evenemang och ett av Sveriges modernaste upplevelsebad. Kulturhuset och Göteborgsoperan Skövdescenen erbjuder spännande upplevelser året runt. Natursköna Billingen ger dig stora rekreationsmöjligheter. Vår egen S:ta Elin S:ta Elin, även kallad S:ta Helena, är Skövdes skyddshelgon och pryder vårt stadsvapen. Enligt sägnen blev hon mördad på väg till en kyrkoinvigning i Götene under 1100-talet. Två munkar hämtade hennes döda kropp och bar den till Skövde kyrka, där hon skulle begravas. På nuvarande Skövde Garnisons område, vid Källebäcken söder om staden, satte de ner båren för att vila. Då sprang det upp ur marken en källa vars vatten man trodde kunde bota sjukdomar. Efter helgonförklaringen av S:ta Elin blev Skövde en berömd vallfärdsort under flera århundraden. Svärdet, fingret och boken är hennes signum. Omkring år 1400 fick Skövde stadsprivilegier och firade år årsjubileum. Mer fakta om Skövde kan du läsa om på vår webbplats,

11 Kommunen styrs av folkvalda politiker De politiker som företräder medborgarna väljs vart fjärde år. Kommunvalet genomförs samtidigt som riksdagsvalet. Kommunfullmäktige (KF) beslutar vad de olika och sektorna ska producera och hur mycket pengar man får till sitt förfogande. De beslutar också i frågor som är särskilt viktiga för kommunens utveckling. Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter. Dessa är direktvalda av med borgarna och utgör kommunens högsta beslutande organ. Förenklat kan man säga att kommunfullmäktige är Skövde kommuns riksdag. Kommunstyrelsen (KS) bereder alla frågor som ska tas upp i kommunfullmäktige. Ordförande är kommunalråd. Kommunstyrelsen är Skövde kommuns regering. Nämnder finns för olika fackområden. Ledamöterna är politiker som utsetts av kommunfullmäktige. De nämnder som finns i vår kommun framgår av organisationsskissen lite längre fram i det här avsnittet. Verksamheten drivs både av oss själva och andra Kommunens verksamhet är organiserad i sektorer, aktiebolag och kommunalförbund. För att vi ska kunna erbjuda service av hög kvalitet och använda resurserna så effektivt som möjligt, är det bra att ändå alltid se kommunen som en helhet. Verksamheten kostar runt 2.5 miljoner kronor per år. Den finansieras huvudsakligen med skatteintäkter, men också genom taxor, avgifter, hyror och statsbidrag. Varje sektor, bolag eller kommunalförbund beslutar hur de ska gå tillväga för att uppnå det som politikerna satt som mål. Som medarbetare tillför du yrkeskunskap både när det gäller planering och praktiskt utförande. Det är dig och oss andra som medborgarna möter och det är vi som producerar de tjänster och den service som kommunen ansvarar för. Även i bolag och kommunalförbund består styrelsen av politiker och en vd ansvarar för den dagliga verksamheten. Skövde kommun äger helt eller delvis flera aktiebolag: Skövde Stadshus AB AB Skövdebostäder Turistcentrum i Västergötland Skövde AB Skövde Värmeverk AB Skövde Företagspark AB Gothia Innovation AB Skövde Flygplats AB Skövde kommun samverkar med andra kommuner inom fem kommunalförbund: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) Skaraborgs Kommunalförbund Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

12 Så här är Skövde kommun organiserad Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Sektorernas olika ansvarsområden Kommunens verksamhet är uppdelad i sju sektorer. Här ges en mycket kortfattad beskrivning om respektive sektors huvudansvar. Sektor samhällsbyggnad (SSB) ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö. MODERBOLAG Skövde Stadshus AB Barn- och utbildningsnämnd Revison Sektor medborgare och samhällsutveckling (SMS) samlar frågor som rör jobb, attraktivitet och livskvalitet samt medborgar- DOTTERBOLAG AB Skövdebostäder Skövde Värmeverk AB Kreativa Hus Skövde AB Next Skövde Destinations utveckling AB Skövde Flygplats AB Vård- och omsorgsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valberedning Överförmyndare Valnämd kommunikation. Här finns bland annat näringsliv och arbetsmarknad, kultur och fritid, föreningsliv och kommunikation. Sektor styrning och verksamhetsstöd (SSV) ansvarar för ekonomi och verksamhetsstöd, administrativ styrning, arbetsgivarfrågor, IT och andra verksamhetsstödjande funktioner. Övriga bolag Servicenämnd Sektor barn och utbildning (SBU) ansvarar för all skolverksamhet från förskola till och med gymnasium, fritidshem, barn- och elevhälsa Balthazar Science Center AB Skövde Biogas AB Gothia Innovation AB Byggnadsnämnd Arvodesnämnd och studievägledning. Sektor vård och omsorg (SVO) ansvarar för insatser mot äldre och funktionshindrade. Det innefattar bland annat hjälp i hemmen, Kommunalförbund olika boendeformer, dagverksamhet och rehabilitering. Miljösamverkan Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg Avfallshantering Östra Skaraborg Skaraborgsvatten Skaraborg Kommunalförbund Sektor socialtjänst (SSO) arbetar med socialt stöd, utredningsoch behandlingsarbete och socialpsykiatrisk verksamhet. Sektor service (SSE) ansvarar för måltidsverksamhet, lokalvård och fastighetsskötsel, skötsel av gator, parker och skog, anläggnings- arbeten, ledningsnätsarbeten och reparations- och verkstadsarbeten för kommunens maskiner och fordon. Sektorn sköter fastighetsför- valtningen för kommunens egna fastigheter. Kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) utgör den högsta ledningsnivån bland tjänstemännen.

13 Det är lätt att känna igen Skövde kommun Den grafiska profilen gör det tydligt för medborgarna att känna igen Skövde kommun. Som avsändare använder vi alltid vår logotyp med Skövdes skyddshelgon S:ta Elin och ordbilden SKÖVDE KOMMUN. I den grafiska manualen finns riktlinjer för hur bland annat våra trycksaker, annonser, flaggor, skyltar, visitkort och arbetskläder ska utformas. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt, tydligt och professionellt intryck. Vi är en kommun. Du hittar kommunens grafiska manual och dokumentmallar på intranätet. Har du frågor kring hur manualen ska användas eller vill fråga om råd är du alltid välkommen att ta kontakt med informationsenheten.

14 Kapitel 3 Praktisk information

15 Vi är alla representanter för kommunen Det personliga mötet Alla vi som jobbar i Skövde kommun bidrar till medborgarnas uppfattning om kommunen. Mycket handlar om vårt bemötande och vår service. Det är viktigt att vi visar en positiv attityd och en vilja att göra vårt bästa. Telefonsamtal Många kontakter sker via telefon. Den som ringer ska känna sig väl mottagen. Kan du inte svara lämnar du därför besked om när du kan nås nästa gång och uppmuntrar till att lämna ett meddelande. Du ringer sedan upp igen så snart som möjligt. E-post E-post omfattas av samma offentlighet, sekretess och arkiveringsregler som gäller för annan post. E-post ska besvaras så fort det går. Den e-postadress du får är avsedd att användas i ditt arbete. Var restriktiv med att använda e-postadressen för privat bruk. Skövde kommun i sociala medier Sociala medier till exempel Facebook, bloggar och diskussionsforum är idag självklara informations- och kommunikationskanaler. Det finns fördelar med att vara aktiv och engagerad i sociala medier, men också risker. Därför har riktlinjer tagits fram som gäller för alla kommunens verksamheter. Dessa hittar du på intranätet. Om och hur en enskild medarbetare får använda sociala medier i tjänsten eller som privatperson på arbetstid framgår av Skövde kommuns IT-policy. Det är alltid sektorschefen som tar beslut om att starta till exempel en Facebook-grupp, ett diskussionsforum, blogg eller liknande inom er verksamhet. Skövde kommuns IT-policy finns på intranätet. På intranätet kan du ta del av vår IT-policy. Där finns också instruktioner för hur du kopplar om din telefon och hur du lägger in ett automatiskt svar för din e-post.

16 Sekretess och tystnadsplikt För att skydda enskilda personer finns det bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess som är reglerade i Lagen om offentlighet och sekretess (OSL). Dessa gäller dig som arbetar inom kommunal verksamhet och kan komma i kontakt med uppgifter eller få veta saker som rör en enskild person. Tystnadsplikt Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skrift får lämna ut upplysningar till utomstående om något som rör personliga förhållanden. Sekretess Sekretessen gäller alla personuppgifter, vare sig de är muntliga eller skriftliga. Sekretessen gäller även efter att du har avslutat din anställning. Det finns undantag från sekretessen, till exempel vid misstanke om brott eller vid misstanke om barn som far illa. Uppgifterna ska då lämnas till aktuell sektor eller till polisen. Sök information Att ha tillgång till rätt information i rätt tid är en förutsättning för god service och ett professionellt arbetssätt. Som medarbetare har du ett ansvar både att själv söka information men också att förmedla information vidare. Vårt intranät Intranätet är Skövde kommuns interna elektroniska informationskanal. Här finns information, nyheter, dokument med mera som du som anställd behöver nå. Vår externa webbplats Webbplatsen är vår främsta informations- och servicekanal för medborgarna. Den är också en bra källa till information för oss som jobbar i kommunen. Här får vi en överblick och kan hålla oss uppdaterade om vad som händer inom andra verksamheter än vår egen. Din arbetsplats Den information som du behöver om din egen arbetsplats får du av din närmaste chef.

17 Vi vill gärna ha synpunkter Vi ska ta tillvara Skövdebornas synpunkter och idéer. På så vis kan vi utveckla våra tjänster och vår service att bli ännu bättre. Som anställd i Skövde kommun är du en nyckelperson i detta arbete. En synpunkt kan ha olika karaktär. Det kan vara ett förbättringsförslag, ett klagomål eller beröm. Synpunkterna når oss på olika sätt. En del får vi personligen vid möten eller via telefon, andra skickas per e-post eller via webbplatsen. Så här hanterar vi synpunkter i Skövde kommun: Tacka för synpunkten. Om den innebär negativ kritik så ta det inte personligt. Din arbetstid Eftersom det finns så många olika yrken och verksamheter inom kommunen finns det också många olika sätt att uttrycka arbetstid på. En del jobbar på ett fast schema och måste vara på plats vid ett exakt klockslag. Andra har flexibel arbetstid. Övertidsarbete regleras enligt gällande kollektivavtal. Det finns olika typer av arbetstid. Till exempel årsarbetstid, veckoarbetstid, flextid, ferieoch uppehållsarbete och timtid. Om du är osäker på vad som gäller för dig och din arbetsplats ska du prata med din närmaste chef. Förklara att vi gärna tar emot synpunkter för att vi ska kunna bli bättre. Beklaga om kunden har blivit besviken och lova att ta hand om synpunkten. Fråga efter den information du behöver. Registrera/lämna synpunkten till rätt person/funktion som i sin tur ger återkoppling inom cirka två veckor. Kontrollera att kunden är nöjd med den tänkta hanteringen. Om synpunkten gäller ett fel vidta förebyggande åtgärder så att felet inte upprepas. Om du är osäker på hur du ska hantera synpunkten, prata med din närmaste chef.

18 Medarbetarsamtal Det är din närmaste chef som ger dig kunskap om vilka befogenheter och resurser du har för att göra ditt jobb. Det är också din närmaste chef som ansvarar för att ni minst en gång om året ses för ett medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalet bokar ni i förväg och får på så sätt båda möjlighet att förbereda er. Syftet med samtalet är att skapa förutsättningar för utveckling både för din egen del och för den verksamhet du jobbar inom. Varje medarbetarsamtal är personligt. Samtalet är både en återblick och en framtidsplanering. Medarbetarsamtalet fokuserar på dig i din yrkesroll och leder fram till en skriftlig målformulering och utvecklingsplan. Denna skriver ni under, sparar i varsitt exemplar och följer upp vid nästa medarbetarsamtal. Tips inför ett bra och givande medarbetarsamtal finns på intranätet. Lön den 27:e Du får lön den 27:e varje månad utom i december då lönen betalas ut före jul. Om utbetalningsdagen är en lördag eller söndag får du din lön insatt på ditt bankkonto redan på fredagen. De allra flesta som jobbar i kommunen har månadslön. Om du arbetar på obekväm arbetstid, arbetar övertid eller under andra speciella förhållanden får du tillägg till lönen om inget annat avtalats. Du har rätt till traktamente och färdtidsersättning när du reser i tjänsten. Lönen är individuell och sätts av din närmaste chef. Den grundar sig på kommungemensamma lönekriterier, befattningens svårighetsgrad, marknadskrafter och ditt personliga bidrag. Lönerevision görs en gång per år. I samband med denna har du ett personligt lönesamtal med din närmaste chef. Har du frågor om din lön så kontakta personalavdelningen inom Konsult och service. Skövde kommuns lönepolicy kan du läsa i sin helhet på intranätet. Tips inför lönesamtalet hittar du på intranätet.

19 Personalbil är en förmån alla medarbetare kan få Som medarbetare i Skövde kommun erbjuds du att teckna avtal om personalbil. Det innebär att du får en fabriksny bil mot ett avdrag på din bruttolön (en månadsavgift) samt får betala skatt för ett beräknat förmånsvärde. I din månadsavgift ingår: Den extrautrustning du valt. Fordonskatt och bilförsäkring. Service och reparationer via serviceavtal. Efter tre år väljer du om du vill förlänga avtalet, teckna ett nytt och byta till en ny bil, lämna tillbaka bilen eller köpa bilen till marknadsvärde. Jämfört med att köpa eller leasa en ny bil är detta ett bekvämt och oftast billigare alternativ. Pengar till din pension avsätts varje månad Efter att du fyllt 21 år avsätter vi pengar till din tjänstepension. Ett valpaket från Pensionsvalet skickas till dig om du inte tidigare omfattats av pensionsavtal inom kommun eller landsting. Du väljer själv hos vilket försäkringsbolag eller i vilken fond dina tjänste pensionspengar ska förvaltas. Tänk på att det är viktigt att se över alla olika delar som påverkar din pension efter arbetslivet. Pensionsrådgivare finns hos alla försäkringsbolag och banker. Du har möjlighet att växla en del av din bruttolön mot extra insättning till din pension. Detta kallas löneväxling och regleras i kollektivavtal mellan Skövde kommun och de fackliga organisationerna. Vill du veta mer om detta, ta kontakt med avdelningen för arbetsgivarfrågor, sektor styrning och verksamhetsstöd. Vill du veta mer om personalbilsförmånen, kontakta avdelningen för arbetsgivarfrågor, sektor styrning och verksamhetsstöd. Mer information finns även på intranätet.

20 Din arbetsmiljö är viktig Du har rätt till en sund och säker arbetsmiljö. Det ansvaret ligger hos din närmaste chef. Du har också ett eget ansvar när det gäller att följa de bestämmelser och rekommendationer som finns, till exempel genom att använda skyddsutrustning. Rökfritt på jobbet! Skövde kommun strävar efter att främja hälsan hos medarbetarna. Därför är alla våra arbetsplatser rökfria under arbetstid. Du får röka under lunchrasten, men inte under övriga pauser. Företagshälsovård För att hantera problem och risker i arbetsmiljön har Skövde kommun avtal med en extern företagshälsovård som har till uppgift att stödja chefer i arbetsmiljöarbetet. Inom företagshälsovården finns tillgång till medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens. Mer information hittar du på intranätet. Bra att veta om avtal och fackförbund Skövde kommun har kollektivavtal med en lång rad fackförbund. Det viktigaste avtalet är detsamma för alla medarbetare. Det kallas AB (Allmänna bestämmelser). För några yrkesgrupper finns tilläggsbestämmelser eller undantag som rör förhållanden som bara är aktuella för dessa grupper. Ett annat avtal, Samverkansavtalet, syftar till att underlätta samverkan mellan kommunen som arbetsgivare, dig som medarbetare och fackförbunden. Medarbetare och chef ska ha minst ett medarbetarsamtal varje år. På alla arbetsplatser ska regelbundna arbetsplatsträffar för inflytande och delaktighet finnas. Samverkansgruppen är ett formellt forum för dialog mellan chef och fackliga representanter. Sådana grupper finns för kommunen som helhet, för varje sektor och på många enheter. Information om olika fackförbund hittar du på intranätet.

21 Du är försäkrad Från första arbetsdagen är du försäkrad för olycksfall och skada, både i arbetet och på vägen till och från arbetet (TFA-KL). Skulle du bli långvarigt sjuk har du efter 90 dagars anställning ett försäkringsskydd genom en kollektivavtalad försäkring (AGS-KL). Vid dödsfall betalas en försäkringsersättning ut till dina efterlevande enligt bestämmelserna i en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Dags för semester Semester är en möjlighet att ladda batterierna. Som anställd i Skövde kommun får du betald semester redan ditt första år. Hur lång den blir beror på när under kalenderåret du börjat din anställning. Under semestern får du din vanliga månadslön plus ett semesterdagstillägg enligt avtal. Semesterns längd beror på din ålder: Du som är 39 år eller yngre har 25 dagar per år. Du som är mellan 40 och 49 år har 31 dagar per år. Du som är 50 år eller äldre har 32 dagar per år. Du måste ta ut minst 20 semesterdagar per år, resten får du spara om du vill. Du får ha max 40 sparade semesterdagar. Semesterplanering görs på varje arbetsplats under våren. Chefen fördelar semestern efter att ha samlat in önskemål från medarbetarna. För lärare, uppehållsanställda, ferieanställda och korttidsvikarier gäller speciella regler. Du som har fler än 25 semesterdagar per år eller sparade dagar kvar, kan omvandla överskjutande dagar till lediga timmar eller kontanter.

22 Prata om ledighet med din chef När det gäller din anställning är det alltid i första hand din närmaste chef som du ska vända dig till. Din chef har kunskap om och ska följa de lagar, avtal och riktlinjer som finns i olika frågor. Vissa ledigheter har du rätt till enligt lag. Det gäller till exempel föräldraledighet. Föräldrapenningtillägg är ett tillägg baserat på din lön som utgår automatiskt enligt gällande avtal när du ansöker om föräldraledighet. För mer information kontakta avdelningen för arbetsgivarfrågor, sektor styrning och verksamhetsstöd Om du blir sjuk Om du inte kan arbeta på grund av att du är sjuk eller är hemma vid exempelvis vård av sjukt barn, är det viktigt att anmäla detta så fort som möjligt. Varje arbetsplats har rutiner för hur du ska göra om du inte kan gå till jobbet som planerat. Var noga med att följa dessa. Är du sjuk mer än en vecka ska du visa läkarintyg från och med 8:e kalenderdagen. Blir du sjuk på din semester ska du visa läkarintyg från första dagen. Fråga din närmaste chef om du är osäker på vad som gäller eller har frågor. Annan ledighet kan chefen bevilja under förutsättning att det går att lösa på ett bra sätt för verksamheten. Skövde kommuns riktlinjer för tjänstledighet hittar du på intranätet.

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Anställningsförmåner i landstinget

Anställningsförmåner i landstinget 1(5) Anställningsförmåner i landstinget Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete Landstingets vision är att Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Korta fakta om Skövde kommun

Korta fakta om Skövde kommun Korta fakta om Skövde kommun Rätt förutsättningar för liv i balans Skövde passar dig oavsett var du befinner dig i livet. Här finns möjlighet till variation för alla åldrar och intressen. Vi erbjuder alla

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer