Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som medarbetare i Skövde kommun"

Transkript

1 Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi som jobbar i kommunen mycket gemensamt. Du får här en övergripande introduktion till det som förenar oss. Du får veta vilket uppdrag kommunen har, hur den styrs, finansieras och hur vår personalpolitik är utformad. Du får också en hel del praktisk information. Det är bra att du redan från början skaffar dig en rutin att regelbundet logga in på vårt intranät. Information om din egen arbetsplats och sektor får du av din närmaste chef. Välkommen! Tomas Fellbrandt Kommundirektör

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Välkommen till Skövde kommun Vision 2025 är vår framtidsbild En borgerlig allians styr Vår verksamhetsidé Kommunen är Skövdes största arbetsgivare Ett öppet arbetsklimat Möten uppstår hela tiden Jämställdhet är självklart Mångfald gör oss rika Vi rör oss över gränser Vårt samordningsansvar vid kriser 2. Det här är vår kommun Pengar till din pension avsätts varje månad Din arbetsmiljö är viktig Bra att veta om avtal och fackförbund Du är försäkrad Dags för semester Prata om ledighet med din chef Om du blir sjuk Din uppsägningstid 4. Egna anteckningar Mer information finns på vårt intranät och kommunens webbplats Storstadens utbud småstadens närhet Vår egen S:ta Elin Kommunen styrs av folkvalda politiker Verksamheten drivs både av oss själva och andra Så här är Skövde kommun organiserad Sektorernas olika ansvarsområden Det är lätt att känna igen Skövde kommun 3. Praktisk information Vi är alla representanter för kommunen Skövde kommun i sociala medier Sekretess och tystnadsplikt Sök information Vi vill gärna ha synpunkter Din arbetstid Medarbetarsamtal Lön den 27:e Personalbil är en förmån alla medarbetare kan få

3 Kapitel 1 Välkommen till Skövde kommun

4 Vision Skövde 2025 är vår framtidsbild Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv. I Skövderegionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått! Vi har lyckats skapa förutsättning för det goda livet om vi år 2025: Har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds. Använder så gott som uteslutande förnybar energi. Har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket. Har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige. Är invånare i Skövde. Vision Skövde 2025 beskriver ett önskat tillstånd, en målbild och gemensam framtidsbild för hela vår kommun och region. Den ger oss färdriktningen och sätter ambitionsnivån för hur vi vill att Skövde ska se ut när vi blickar framåt. En borgerlig allians styr Mandatperioden styrs Skövde kommun av en borgerlig allians med representanter från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Alliansen Skövde har ett gemensamt program som grundar sig på Vision Skövde Syftet med programförklaringen är att beskriva periodens politiska ambitioner. Programförklaringen ligger till grund för budget och investeringar. Viktiga utmaningar är urbaniseringen som lockar folk till storstadsregionerna och att Skövde behöver vara attraktivt och erbjuda hög välfärd till de som flyttar till oss. Skövde har också en demografi med högt barnafödande, men också en allt högre andel medborgare som är 65+. För att nå Vision Skövde 2025 har sex stycken utvecklingsområden lyfts fram som särskilt viktiga för Skövdes tillväxt och utveckling. Regionen där vår roll som centralort måste förstärkas. Attraktiva boendemiljöer, som attraherar människors olika intressen och behov. Nybyggnationen måste öka. Kunskapsutveckling och arbete, erkända spetskompetenser ska byggas upp och locka nyetableringar, våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass och förutsättningarna ska öka för ett varierat och blomstrande näringsliv. Den vackra naturen ska värnas och miljömedvetenheten öka. Vi ska arbeta tillsammans och utveckla former för att mötas där alla medborgare kan känna sig delaktiga oavsett ålder, kön eller ursprung. Vårt varumärke ska utvecklas och bli starkt. Vision Skövde 2025 Ta del av hela programförklaringen på intranätet.

5 Vår verksamhetsidé Vi medarbetare bidrar till att Skövde är en bra kommun att leva, bo och verka i. Vi vill att medborgarna ska känna att hög kvalitet är viktigt för oss när de dagligen använder våra tjänster. Vi ska alltid använda våra resurser på så effektiva och ändamålsenliga sätt som möjligt. Liksom alla andra kommuner runt om i landet har Skövde kommun ett offentligt uppdrag att ge medborgarna kommunal service inom olika områden. Yrkesskicklighet och en hög ambition bidrar till att uppfylla de förväntningar och krav som medborgarna har. Kommunen är en organisation som styrs av politiker vilka väljs genom demokratiska val. Kommunen är Skövdes största arbetsgivare Tillsammans är vi drygt medarbetare i Skövde kommun. Vi finns inom mängder av yrkesområden. Chansen är stor att fler i din familj, några av dina vänner och kanske grannar jobbar inom kommunen. De arbetsuppgifter och de ansvarsområden du får på din arbetsplats är en del i en mycket större helhet. Vissa arbetsplatser är stora med många medarbetare, andra är små. Vi är alla viktiga. Som kommun och som Skövdes största arbetsgivare har vi ambitionen att vara en förebild och att du ska trivas hos oss. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ( tidningar, radio, tv) ska ha insyn i vår verksamhet. Vad detta innebär för dig som medarbetare i kommunen kan du läsa om på intranätet. Kvalitet kan vara många olika saker. Någon tycker att kommunen håller hög kvalitet när barnen i förskolan får vara ute och leka ofta. En annan när hemtjänsten kommer för tillsyn under natten. Andra uppskattar den höga kvalitet som våra idrottsanläggningar håller. Eller att Skövde utvecklas till en kommun med gott företagsklimat och många nyetableringar. Upplevd kvalitet skiftar från person till person och uppstår i mötet människor emellan.

6 Ett öppet arbetsklimat I Skövde kommun vill vi att du som medarbetare är delaktig och tar ansvar. Personalpolitiken ska präglas av öppenhet. Förändrade behov och villkor behöver mötas av ständig omprövning och förnyelse. Vi känner en stark tilltro till varje medarbetares och ledares förmåga. Du har ett personligt ansvar för din utveckling och kompetens. Vi uppskattar när du tar egna initiativ och när du delar med dig av idéer och synpunkter som leder till förbättringar. Skövde kommun har en Medarbetaridé och en Ledarskapsidé. Dessa kan du ta del av i sin helhet på intranätet. Respekt, tydlighet och ett värnande om individen ska prägla kontakten mellan både chef och medarbetare emellan. Möten uppstår hela tiden Visionen ska leva även i vårt sätt att arbeta inom kommunen. Vi tror på möten som betyder att fler jobbar tillsammans och utbyter erfarenheter och kunskap. Då föds nya tankar och vår kreativitet ökar. När vi säger möten här menar vi inte traditionella sammanträden. Vi möter medborgare i olika situationer. Vi möts när vi pratar med och lyssnar på varandra och när vi följer vad som sker runt omkring oss. Möten kan upplevas väldigt olika. Därför är det viktigt att vi lär oss att mötas på ett positivt och konstruktivt sätt, där alla får komma till tals och allas åsikter respekteras. Organiserade möten som arbetsplatsträffar, sektorsmöten med flera är en viktig del i arbetet. De skapar delaktighet och ger dig information. Vi talar väl om varandras verksamheter och om kommunen i sin helhet. Kritik använder vi konstruktivt för utveckling och förbättring.

7 Jämställdhet är självklart Jämställdhet angår alla. I Skövde kommuns jämställdhetspolicy slås klart och tydligt fast att både den verksamhet som medborgarna kommer i kontakt med och den egna personalpolitiken ska vara jämställd. Det innebär bland annat en rättvis fördelning av resurser till medborgarna oavsett kön och en personalpolitik som inte diskriminerar. I Skövde kommuns jämställdhetspolicy formuleras flera prioriterade mål: Lika lön för lika och likvärdigt arbete. Fler kvinnor på ledande befattningar. Jämnare könsfördelning på kommunala befattningar. Ökad anställningstrygghet för kvinnor. Ökat ekonomiskt oberoende för kvinnor. Varje arbetsplats i Skövde kommun formulerar en jämställdhetsplan utifrån nuläge, egna förutsättningar och mål. Det finns en gemensam mall som vi följer för att både planera och följa upp vårt jämställdhetsarbete. Skövde kommuns jämställdhetspolicy i sin helhet kan du läsa på intranätet. Mångfald gör oss rika Vi är olika och det är en tillgång. Som arbetsgivare har Skövde kommun en ambition att medarbetarna på de olika arbetsplatserna bättre ska representera den mångfald som Skövde består av. Det finns därför en mångfaldspolicy och en handlingsplan mot trakasserier grundade på etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Med siktet inställt på mångfald i arbetslivet arbetar Skövde kommun för att: Förstärka kommunens totala kompetensnivå och därmed öka möjligheterna till god service och omsorg för kommunens medborgare. Öka kunskapen om människors likheter och olikheter. Ingen anställd ska diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning. Kön, könsidentitet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder får heller aldrig vara en orsak till diskriminering. Skövde kommuns mångfaldspolicy i sin helhet kan du läsa på intranätet. Målen med mångfaldsarbetet i Skövde kommun är tydliga: Mångkulturella arbetsplatser Aktivt motarbeta främlingsfientlighet och rasism Ett arbets - klimat som präglas av tolerans och respekt mot alla Rekryteringsannonser utformas för att aktivt uppmuntra mångfald Arbetssökande bedöms utifrån sina individuella förutsättningar Ingen anställd ska utsättas för etniska eller andra trakasserier

8 Vi rör oss över gränser Om Skövde är centrum i vår värld, så är omvärlden allt och alla som finns runt omkring. Det är grannkommuner i Skaraborg, övriga Sverige, Europa med EU och ibland hela världen. Omvärlden förändrar sig. I vissa fall har vi inte så stora möjligheter att påverka utvecklingen och då är det viktigt att vi anpassar oss på ett sätt som fungerar för oss. I andra avseenden är vi en drivkraft. Vad vi gör och hur vi agerar har betydelse för utvecklingen. Vi tar alla ett ansvar genom att hålla oss uppdaterade med nyheter, politiska beslut och annat som påverkar de arbetsuppgifter vi har och de mål vi jobbar mot. En del av Skövdes medborgare arbetar i en annan kommun, och många av oss som arbetar i kommunen bor på annat håll. Vi rör oss över gränser varje dag. Vårt samordningsansvar vid kriser Alla verksamheter i Skövde kommun har en plan för att klara mindre kriser och ökade påfrestningar på organisationen. Skulle någon allvarlig händelse inträffa får både du och kommunens medborgare fortlöpande information om vilka åtgärder som vidtas. Som medarbetare får du i första hand denna information via intranätet och på din arbetsplats. Vid en så kallad extraordinär händelse har Skövde kommun ett samordningsansvar mellan olika aktörer inom kommunens geografiska område. Då gäller Lagen om extraordinära händelser i kommun och landsting. Det är kommunstyrelsens ordförande som avgör när kommunen övergår i en krisledningsorganisation. Din närmaste chef vet hur du och din arbetsplats ska agera i händelse av krisläge. Exempel på extraordinära händelser är: Långvarigt elavbrott Långvarigt avbrott i vattenförsörjningen Smitta Snökaos Större olyckshändelse Utsläpp av farliga kemikalier

9 Kapitel 2 Det här är vår kommun

10 Storstadens utbud småstadens närhet Som nyanställd i Skövde kommun kanske även staden är ny för dig. Här i kommunen bor cirka invånare och Skövde är det naturliga centrat i Skaraborg. Skövde utvecklas ständigt med ett växande näringsliv och en högskola vars studenter präglar staden. En mötesplats Ett stort kulturutbud, en expansiv högskola, nya handelsområden det är några exempel på det som gör Skövde till en mötesplats. I Arena Skövde finns bland annat idrottsplaner, plats för konserter och evenemang och ett av Sveriges modernaste upplevelsebad. Kulturhuset och Göteborgsoperan Skövdescenen erbjuder spännande upplevelser året runt. Natursköna Billingen ger dig stora rekreationsmöjligheter. Vår egen S:ta Elin S:ta Elin, även kallad S:ta Helena, är Skövdes skyddshelgon och pryder vårt stadsvapen. Enligt sägnen blev hon mördad på väg till en kyrkoinvigning i Götene under 1100-talet. Två munkar hämtade hennes döda kropp och bar den till Skövde kyrka, där hon skulle begravas. På nuvarande Skövde Garnisons område, vid Källebäcken söder om staden, satte de ner båren för att vila. Då sprang det upp ur marken en källa vars vatten man trodde kunde bota sjukdomar. Efter helgonförklaringen av S:ta Elin blev Skövde en berömd vallfärdsort under flera århundraden. Svärdet, fingret och boken är hennes signum. Omkring år 1400 fick Skövde stadsprivilegier och firade år årsjubileum. Mer fakta om Skövde kan du läsa om på vår webbplats,

11 Kommunen styrs av folkvalda politiker De politiker som företräder medborgarna väljs vart fjärde år. Kommunvalet genomförs samtidigt som riksdagsvalet. Kommunfullmäktige (KF) beslutar vad de olika och sektorna ska producera och hur mycket pengar man får till sitt förfogande. De beslutar också i frågor som är särskilt viktiga för kommunens utveckling. Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter. Dessa är direktvalda av med borgarna och utgör kommunens högsta beslutande organ. Förenklat kan man säga att kommunfullmäktige är Skövde kommuns riksdag. Kommunstyrelsen (KS) bereder alla frågor som ska tas upp i kommunfullmäktige. Ordförande är kommunalråd. Kommunstyrelsen är Skövde kommuns regering. Nämnder finns för olika fackområden. Ledamöterna är politiker som utsetts av kommunfullmäktige. De nämnder som finns i vår kommun framgår av organisationsskissen lite längre fram i det här avsnittet. Verksamheten drivs både av oss själva och andra Kommunens verksamhet är organiserad i sektorer, aktiebolag och kommunalförbund. För att vi ska kunna erbjuda service av hög kvalitet och använda resurserna så effektivt som möjligt, är det bra att ändå alltid se kommunen som en helhet. Verksamheten kostar runt 2.5 miljoner kronor per år. Den finansieras huvudsakligen med skatteintäkter, men också genom taxor, avgifter, hyror och statsbidrag. Varje sektor, bolag eller kommunalförbund beslutar hur de ska gå tillväga för att uppnå det som politikerna satt som mål. Som medarbetare tillför du yrkeskunskap både när det gäller planering och praktiskt utförande. Det är dig och oss andra som medborgarna möter och det är vi som producerar de tjänster och den service som kommunen ansvarar för. Även i bolag och kommunalförbund består styrelsen av politiker och en vd ansvarar för den dagliga verksamheten. Skövde kommun äger helt eller delvis flera aktiebolag: Skövde Stadshus AB AB Skövdebostäder Turistcentrum i Västergötland Skövde AB Skövde Värmeverk AB Skövde Företagspark AB Gothia Innovation AB Skövde Flygplats AB Skövde kommun samverkar med andra kommuner inom fem kommunalförbund: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) Skaraborgs Kommunalförbund Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

12 Så här är Skövde kommun organiserad Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Sektorernas olika ansvarsområden Kommunens verksamhet är uppdelad i sju sektorer. Här ges en mycket kortfattad beskrivning om respektive sektors huvudansvar. Sektor samhällsbyggnad (SSB) ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö. MODERBOLAG Skövde Stadshus AB Barn- och utbildningsnämnd Revison Sektor medborgare och samhällsutveckling (SMS) samlar frågor som rör jobb, attraktivitet och livskvalitet samt medborgar- DOTTERBOLAG AB Skövdebostäder Skövde Värmeverk AB Kreativa Hus Skövde AB Next Skövde Destinations utveckling AB Skövde Flygplats AB Vård- och omsorgsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valberedning Överförmyndare Valnämd kommunikation. Här finns bland annat näringsliv och arbetsmarknad, kultur och fritid, föreningsliv och kommunikation. Sektor styrning och verksamhetsstöd (SSV) ansvarar för ekonomi och verksamhetsstöd, administrativ styrning, arbetsgivarfrågor, IT och andra verksamhetsstödjande funktioner. Övriga bolag Servicenämnd Sektor barn och utbildning (SBU) ansvarar för all skolverksamhet från förskola till och med gymnasium, fritidshem, barn- och elevhälsa Balthazar Science Center AB Skövde Biogas AB Gothia Innovation AB Byggnadsnämnd Arvodesnämnd och studievägledning. Sektor vård och omsorg (SVO) ansvarar för insatser mot äldre och funktionshindrade. Det innefattar bland annat hjälp i hemmen, Kommunalförbund olika boendeformer, dagverksamhet och rehabilitering. Miljösamverkan Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg Avfallshantering Östra Skaraborg Skaraborgsvatten Skaraborg Kommunalförbund Sektor socialtjänst (SSO) arbetar med socialt stöd, utredningsoch behandlingsarbete och socialpsykiatrisk verksamhet. Sektor service (SSE) ansvarar för måltidsverksamhet, lokalvård och fastighetsskötsel, skötsel av gator, parker och skog, anläggnings- arbeten, ledningsnätsarbeten och reparations- och verkstadsarbeten för kommunens maskiner och fordon. Sektorn sköter fastighetsför- valtningen för kommunens egna fastigheter. Kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) utgör den högsta ledningsnivån bland tjänstemännen.

13 Det är lätt att känna igen Skövde kommun Den grafiska profilen gör det tydligt för medborgarna att känna igen Skövde kommun. Som avsändare använder vi alltid vår logotyp med Skövdes skyddshelgon S:ta Elin och ordbilden SKÖVDE KOMMUN. I den grafiska manualen finns riktlinjer för hur bland annat våra trycksaker, annonser, flaggor, skyltar, visitkort och arbetskläder ska utformas. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt, tydligt och professionellt intryck. Vi är en kommun. Du hittar kommunens grafiska manual och dokumentmallar på intranätet. Har du frågor kring hur manualen ska användas eller vill fråga om råd är du alltid välkommen att ta kontakt med informationsenheten.

14 Kapitel 3 Praktisk information

15 Vi är alla representanter för kommunen Det personliga mötet Alla vi som jobbar i Skövde kommun bidrar till medborgarnas uppfattning om kommunen. Mycket handlar om vårt bemötande och vår service. Det är viktigt att vi visar en positiv attityd och en vilja att göra vårt bästa. Telefonsamtal Många kontakter sker via telefon. Den som ringer ska känna sig väl mottagen. Kan du inte svara lämnar du därför besked om när du kan nås nästa gång och uppmuntrar till att lämna ett meddelande. Du ringer sedan upp igen så snart som möjligt. E-post E-post omfattas av samma offentlighet, sekretess och arkiveringsregler som gäller för annan post. E-post ska besvaras så fort det går. Den e-postadress du får är avsedd att användas i ditt arbete. Var restriktiv med att använda e-postadressen för privat bruk. Skövde kommun i sociala medier Sociala medier till exempel Facebook, bloggar och diskussionsforum är idag självklara informations- och kommunikationskanaler. Det finns fördelar med att vara aktiv och engagerad i sociala medier, men också risker. Därför har riktlinjer tagits fram som gäller för alla kommunens verksamheter. Dessa hittar du på intranätet. Om och hur en enskild medarbetare får använda sociala medier i tjänsten eller som privatperson på arbetstid framgår av Skövde kommuns IT-policy. Det är alltid sektorschefen som tar beslut om att starta till exempel en Facebook-grupp, ett diskussionsforum, blogg eller liknande inom er verksamhet. Skövde kommuns IT-policy finns på intranätet. På intranätet kan du ta del av vår IT-policy. Där finns också instruktioner för hur du kopplar om din telefon och hur du lägger in ett automatiskt svar för din e-post.

16 Sekretess och tystnadsplikt För att skydda enskilda personer finns det bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess som är reglerade i Lagen om offentlighet och sekretess (OSL). Dessa gäller dig som arbetar inom kommunal verksamhet och kan komma i kontakt med uppgifter eller få veta saker som rör en enskild person. Tystnadsplikt Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skrift får lämna ut upplysningar till utomstående om något som rör personliga förhållanden. Sekretess Sekretessen gäller alla personuppgifter, vare sig de är muntliga eller skriftliga. Sekretessen gäller även efter att du har avslutat din anställning. Det finns undantag från sekretessen, till exempel vid misstanke om brott eller vid misstanke om barn som far illa. Uppgifterna ska då lämnas till aktuell sektor eller till polisen. Sök information Att ha tillgång till rätt information i rätt tid är en förutsättning för god service och ett professionellt arbetssätt. Som medarbetare har du ett ansvar både att själv söka information men också att förmedla information vidare. Vårt intranät Intranätet är Skövde kommuns interna elektroniska informationskanal. Här finns information, nyheter, dokument med mera som du som anställd behöver nå. Vår externa webbplats Webbplatsen är vår främsta informations- och servicekanal för medborgarna. Den är också en bra källa till information för oss som jobbar i kommunen. Här får vi en överblick och kan hålla oss uppdaterade om vad som händer inom andra verksamheter än vår egen. Din arbetsplats Den information som du behöver om din egen arbetsplats får du av din närmaste chef.

17 Vi vill gärna ha synpunkter Vi ska ta tillvara Skövdebornas synpunkter och idéer. På så vis kan vi utveckla våra tjänster och vår service att bli ännu bättre. Som anställd i Skövde kommun är du en nyckelperson i detta arbete. En synpunkt kan ha olika karaktär. Det kan vara ett förbättringsförslag, ett klagomål eller beröm. Synpunkterna når oss på olika sätt. En del får vi personligen vid möten eller via telefon, andra skickas per e-post eller via webbplatsen. Så här hanterar vi synpunkter i Skövde kommun: Tacka för synpunkten. Om den innebär negativ kritik så ta det inte personligt. Din arbetstid Eftersom det finns så många olika yrken och verksamheter inom kommunen finns det också många olika sätt att uttrycka arbetstid på. En del jobbar på ett fast schema och måste vara på plats vid ett exakt klockslag. Andra har flexibel arbetstid. Övertidsarbete regleras enligt gällande kollektivavtal. Det finns olika typer av arbetstid. Till exempel årsarbetstid, veckoarbetstid, flextid, ferieoch uppehållsarbete och timtid. Om du är osäker på vad som gäller för dig och din arbetsplats ska du prata med din närmaste chef. Förklara att vi gärna tar emot synpunkter för att vi ska kunna bli bättre. Beklaga om kunden har blivit besviken och lova att ta hand om synpunkten. Fråga efter den information du behöver. Registrera/lämna synpunkten till rätt person/funktion som i sin tur ger återkoppling inom cirka två veckor. Kontrollera att kunden är nöjd med den tänkta hanteringen. Om synpunkten gäller ett fel vidta förebyggande åtgärder så att felet inte upprepas. Om du är osäker på hur du ska hantera synpunkten, prata med din närmaste chef.

18 Medarbetarsamtal Det är din närmaste chef som ger dig kunskap om vilka befogenheter och resurser du har för att göra ditt jobb. Det är också din närmaste chef som ansvarar för att ni minst en gång om året ses för ett medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalet bokar ni i förväg och får på så sätt båda möjlighet att förbereda er. Syftet med samtalet är att skapa förutsättningar för utveckling både för din egen del och för den verksamhet du jobbar inom. Varje medarbetarsamtal är personligt. Samtalet är både en återblick och en framtidsplanering. Medarbetarsamtalet fokuserar på dig i din yrkesroll och leder fram till en skriftlig målformulering och utvecklingsplan. Denna skriver ni under, sparar i varsitt exemplar och följer upp vid nästa medarbetarsamtal. Tips inför ett bra och givande medarbetarsamtal finns på intranätet. Lön den 27:e Du får lön den 27:e varje månad utom i december då lönen betalas ut före jul. Om utbetalningsdagen är en lördag eller söndag får du din lön insatt på ditt bankkonto redan på fredagen. De allra flesta som jobbar i kommunen har månadslön. Om du arbetar på obekväm arbetstid, arbetar övertid eller under andra speciella förhållanden får du tillägg till lönen om inget annat avtalats. Du har rätt till traktamente och färdtidsersättning när du reser i tjänsten. Lönen är individuell och sätts av din närmaste chef. Den grundar sig på kommungemensamma lönekriterier, befattningens svårighetsgrad, marknadskrafter och ditt personliga bidrag. Lönerevision görs en gång per år. I samband med denna har du ett personligt lönesamtal med din närmaste chef. Har du frågor om din lön så kontakta personalavdelningen inom Konsult och service. Skövde kommuns lönepolicy kan du läsa i sin helhet på intranätet. Tips inför lönesamtalet hittar du på intranätet.

19 Personalbil är en förmån alla medarbetare kan få Som medarbetare i Skövde kommun erbjuds du att teckna avtal om personalbil. Det innebär att du får en fabriksny bil mot ett avdrag på din bruttolön (en månadsavgift) samt får betala skatt för ett beräknat förmånsvärde. I din månadsavgift ingår: Den extrautrustning du valt. Fordonskatt och bilförsäkring. Service och reparationer via serviceavtal. Efter tre år väljer du om du vill förlänga avtalet, teckna ett nytt och byta till en ny bil, lämna tillbaka bilen eller köpa bilen till marknadsvärde. Jämfört med att köpa eller leasa en ny bil är detta ett bekvämt och oftast billigare alternativ. Pengar till din pension avsätts varje månad Efter att du fyllt 21 år avsätter vi pengar till din tjänstepension. Ett valpaket från Pensionsvalet skickas till dig om du inte tidigare omfattats av pensionsavtal inom kommun eller landsting. Du väljer själv hos vilket försäkringsbolag eller i vilken fond dina tjänste pensionspengar ska förvaltas. Tänk på att det är viktigt att se över alla olika delar som påverkar din pension efter arbetslivet. Pensionsrådgivare finns hos alla försäkringsbolag och banker. Du har möjlighet att växla en del av din bruttolön mot extra insättning till din pension. Detta kallas löneväxling och regleras i kollektivavtal mellan Skövde kommun och de fackliga organisationerna. Vill du veta mer om detta, ta kontakt med avdelningen för arbetsgivarfrågor, sektor styrning och verksamhetsstöd. Vill du veta mer om personalbilsförmånen, kontakta avdelningen för arbetsgivarfrågor, sektor styrning och verksamhetsstöd. Mer information finns även på intranätet.

20 Din arbetsmiljö är viktig Du har rätt till en sund och säker arbetsmiljö. Det ansvaret ligger hos din närmaste chef. Du har också ett eget ansvar när det gäller att följa de bestämmelser och rekommendationer som finns, till exempel genom att använda skyddsutrustning. Rökfritt på jobbet! Skövde kommun strävar efter att främja hälsan hos medarbetarna. Därför är alla våra arbetsplatser rökfria under arbetstid. Du får röka under lunchrasten, men inte under övriga pauser. Företagshälsovård För att hantera problem och risker i arbetsmiljön har Skövde kommun avtal med en extern företagshälsovård som har till uppgift att stödja chefer i arbetsmiljöarbetet. Inom företagshälsovården finns tillgång till medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens. Mer information hittar du på intranätet. Bra att veta om avtal och fackförbund Skövde kommun har kollektivavtal med en lång rad fackförbund. Det viktigaste avtalet är detsamma för alla medarbetare. Det kallas AB (Allmänna bestämmelser). För några yrkesgrupper finns tilläggsbestämmelser eller undantag som rör förhållanden som bara är aktuella för dessa grupper. Ett annat avtal, Samverkansavtalet, syftar till att underlätta samverkan mellan kommunen som arbetsgivare, dig som medarbetare och fackförbunden. Medarbetare och chef ska ha minst ett medarbetarsamtal varje år. På alla arbetsplatser ska regelbundna arbetsplatsträffar för inflytande och delaktighet finnas. Samverkansgruppen är ett formellt forum för dialog mellan chef och fackliga representanter. Sådana grupper finns för kommunen som helhet, för varje sektor och på många enheter. Information om olika fackförbund hittar du på intranätet.

21 Du är försäkrad Från första arbetsdagen är du försäkrad för olycksfall och skada, både i arbetet och på vägen till och från arbetet (TFA-KL). Skulle du bli långvarigt sjuk har du efter 90 dagars anställning ett försäkringsskydd genom en kollektivavtalad försäkring (AGS-KL). Vid dödsfall betalas en försäkringsersättning ut till dina efterlevande enligt bestämmelserna i en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Dags för semester Semester är en möjlighet att ladda batterierna. Som anställd i Skövde kommun får du betald semester redan ditt första år. Hur lång den blir beror på när under kalenderåret du börjat din anställning. Under semestern får du din vanliga månadslön plus ett semesterdagstillägg enligt avtal. Semesterns längd beror på din ålder: Du som är 39 år eller yngre har 25 dagar per år. Du som är mellan 40 och 49 år har 31 dagar per år. Du som är 50 år eller äldre har 32 dagar per år. Du måste ta ut minst 20 semesterdagar per år, resten får du spara om du vill. Du får ha max 40 sparade semesterdagar. Semesterplanering görs på varje arbetsplats under våren. Chefen fördelar semestern efter att ha samlat in önskemål från medarbetarna. För lärare, uppehållsanställda, ferieanställda och korttidsvikarier gäller speciella regler. Du som har fler än 25 semesterdagar per år eller sparade dagar kvar, kan omvandla överskjutande dagar till lediga timmar eller kontanter.

22 Prata om ledighet med din chef När det gäller din anställning är det alltid i första hand din närmaste chef som du ska vända dig till. Din chef har kunskap om och ska följa de lagar, avtal och riktlinjer som finns i olika frågor. Vissa ledigheter har du rätt till enligt lag. Det gäller till exempel föräldraledighet. Föräldrapenningtillägg är ett tillägg baserat på din lön som utgår automatiskt enligt gällande avtal när du ansöker om föräldraledighet. För mer information kontakta avdelningen för arbetsgivarfrågor, sektor styrning och verksamhetsstöd Om du blir sjuk Om du inte kan arbeta på grund av att du är sjuk eller är hemma vid exempelvis vård av sjukt barn, är det viktigt att anmäla detta så fort som möjligt. Varje arbetsplats har rutiner för hur du ska göra om du inte kan gå till jobbet som planerat. Var noga med att följa dessa. Är du sjuk mer än en vecka ska du visa läkarintyg från och med 8:e kalenderdagen. Blir du sjuk på din semester ska du visa läkarintyg från första dagen. Fråga din närmaste chef om du är osäker på vad som gäller eller har frågor. Annan ledighet kan chefen bevilja under förutsättning att det går att lösa på ett bra sätt för verksamheten. Skövde kommuns riktlinjer för tjänstledighet hittar du på intranätet.

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer