Kiruna kommun Barn och utbildningsförvaltningen. Bilagor till. Handlingsplan för språk- läs- och skrivutveckling i förskola och skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kiruna kommun 2012-10-22 Barn och utbildningsförvaltningen. Bilagor till. Handlingsplan för språk- läs- och skrivutveckling i förskola och skola"

Transkript

1 Kiruna kommun Barn och utbildningsförvaltningen Bilagor till Handlingsplan för språk- läs- och skrivutveckling i förskola och skola

2 Innehåll Bilagor Bilagans nr 1. Läsutvecklingsschema exempel på del av dokumentationsschema 3 2. Forskningsbaserade modeller som främjar läsförståelse 4 3. Läsförståelsestrategier 6 4. Skrivprocessen 8 5. Ljudstridig stavning Textanalys Stöd, Anpassning, Träning Digitala lärverktyg Alternativ Kompletterade Kommunikation AKK Centrala begrepp Pedagogisk läs- och skrivutredning Nya riktlinjer för Screening/kartläggning från höstterminen

3 Exempel på delar av dokumentationsschemat för elevens självskattning i materialet God läsutveckling av Lunberg och Herrlin. Ett liknande schema finns också för pedagogens dokumentation över elevens verkliga Bilaga

4 Bilaga 2 Forskningsbaserade modeller som främjar läsförståelse Utgångspunkten för de tre forskningsbaserade modeller som visat sig ge väldokumenterad effekt på läsförståelse är att dialog och interaktion gynnar lärandet och att läraren har en viktig roll genom att förmedla direktundervisning i lässtrategier. I alla tre modellerna används grafiska modeller, som tankekartor, diagram för att underlätta elevernas förståelse av texten. Eleverna får struktur i sitt tänkande och arbetsminnet avlastas eftersom tankarna synliggörs på papperet. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av modellerna (se utförligare beskrivning i kapitel 2 i Att undervisa i läsförståelse lässtrategier och studieteknik av Barbro Westlund). RT 1. förutspå (hypoteser) 2. ställa frågor 3. klargöra 4. summera TSI För hela skoltiden, alla skolämnen CORI Från åk 2, modellen främst för NO-ämnen (i viss mån även SO) RT (Reciprocal teatching reciprok undervisning) Modellen bygger på en forskning som påbörjades på 1980-talet (Brown och Palinscar). Eleverna turas om att ha lärar- respektive elevrollen i smågrupper. På så sätt blir modellen reciprok. Modellen kan användas både i helklass och i smågrupper. De grundstrategier som ingår behöver inte utföras i en speciell ordning utan kan anpassas efter den text som ska bearbetas. Man behöver inte använda alla strategierna varje gång, men bäst effekt ger modellen om man använder mer än en av strategierna åt gången. Eleverna ska veta att det mest gynnsamma är att använda alla fyra strategierna på ett flexibelt sätt. De fyra grundstrategierna är: Att förutspå/ställa hypoteser Att ställa frågor Att reda ut oklarheter Att sammanfatta 4

5 TSI (Transactional Strategies Instruction transaktionell strategiundervisning) Modellen bygger på en forskning som påbörjades på 1990-talet (Pressley och Wharton- Mcdonalds). Eleverna samtalar om olika slags läsning och utbyter erfarenheter om sin egen strategianvändning vid olika slags texter. På så sätt sker en transaktion mellan läsare och texter. Lärare och elever diskuterar och accepterar olika tolkningar beroende på om de är rimliga. Modellen bygger på många sätt på samma komponenter som den reciproka modellen, dvs. att kunna sammanfatta, att skapa inre mentala bilder m.m. för att förstå texten. Man använder oftast tänka högt-strategin för att synliggöra sina tankar för varandra. CORI (Concept-Oriented Reading Instruction begreppsorienterad undervisning) Modellen bygger på forskning som påbörjades i slutet av 1990-talet (Guthries). CORI har dokumenteras effekt på förståelse och ämneskunskap i NO-ämnen (i viss mån även SO-ämnen). Läsengagemang är det centrala i undervisningen och det betyder att motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion ska samverka. Modellen har flera delar: Aktivering av förkunskap genom att elevernas uppmärksamhet riktas på centrala begrepp i ämnet Genom att fokusera på de centrala begreppen motiveras eleverna att ställa frågor Informationssökningen ska vara aktiv och inbegripa metakognitiva processer Kunskapen ska organiseras på ett grafiskt sätt, t ex att texten återges med teckningar, diagram eller olika slags tankekartor. 5

6 Bilaga 3 Läsförståelsestrategier Högläsning av läraren tillsammans med eleverna: Tänk på att läsa aktivt! Uppmuntra frågor och ställ egna frågor under läsningens gång. Att få lyssna på högläsning är en viktig daglig aktivitet för de allra yngsta till elever i åk 9. Läs och diskutera både skönlitterära texter som faktatexter tillsammans, i helklass, grupp eller parvis. Lär eleverna olika strategier Strategier som vana läsare använder hela tiden när de läser. En van läsare utvecklar dessa strategier med tiden eftersom de läser så mycket text. Våra elever behöver lära sig strategierna från början, steg för steg, för att få hjälp med att upptäcka att dessa hjälper dem att både förstå texter bättre och att bättre minnas vad de läst. Lär eleven göra kopplingar. När jag läser ska jag koppla texten till mig själv: Vad tänker jag nu? Har jag varit med om något liknande? Tankarna ska vandra, fram och tillbaks och jag ska göra snabba associationer, men sedan ska fokus tillbaka till texten igen. Jag ska också, med tiden, göra kopplingar till andra texter jag läst och kopplingar till omvärlden. Lär eleven att ställa frågor. När jag läser ska jag hela tiden ställa frågor till mig själv: Vem är det här? Vad gör de? Varför gör de så här? När gör man så? Hur gick det till? osv. Lär eleven att stanna och backa. När något låter konstigt eller när jag inte förstår ska jag backa och läsa om ett ord, en mening eller ett stycke. Kanske måste jag fortsätta och läs framåt för att förstå bättre. Förstår jag inte ordet ska jag fråga (eller slå upp ordet i en ordbok eller på datorn) En duktig läsare stannar och läser om. Lär eleven att använda sina sinnesintryck. När jag läser ska jag använda mina minnen av olika sinnesintryck; olika lukter, dofter, smaker, olika känsel- hörsel och synintryck. På detta sätt blir texten mer levande och jag minns den bättre. Lär eleven känna igen olika textstrukturer: En strategi som hjälper eleven att förstå texten, att minnas den bättre och som samtidigt ger en struktur för det egna skrivandet är arbetet med textstrukturer. 6

7 Sagans/berättelsens fyra delar är mycket tydliga. Lär barnen/eleverna att hitta meningar som beskriver miljön, personerna/karaktärerna, problemet och lösningen på problemet. Berättelsens delar utöka med olika händelser i berättelsen. Vad är utmärkande för deckarhistorier, en dikt, ett recept, en tidningsartikel, en faktatext? Lär eleverna att se olika mönster, att känna igen en viss sorts text. Kan de detta kan de också lättare läsa texten på rätt sätt. En faktatext läser man inte på samma sätt som man läser en skönlitterär text. Tänka högt Think aloud Visa barnen/eleverna hur du tänker när du läser. Visa hur tankarna vandrar, hur du associerar och använder de olika strategierna. Ta en bok, läs en sida och berätta vad som händer inuti ditt huvud! 7

8 Bilaga 4 Skrivprocessen Man lär sig skriva genom att skriva På denna sida ska vi se närmare på skrivandets olika stadier och få lite tips om vad man kan göra under stadierna. Det finns dock inte bara en enda modell för textskapandets olika steg, utan det finns lika många skrivprocesser som det finns skribenter. Skrivandet kan beskrivas som en problemlösning. Det är inte nödvändigt att vi vet hur texten ska se ut innan vi börjar skriva, utan det viktigaste är att processen kommer i gång. Vi prövar oss fram, ångrar oss, läser igenom och skriver om. STEG 1. FÖRBEREDELSESTADIET 1. Publik och syfte Vem eller vilka skriver jag för? Mig själv eller andra? Varför skriver jag? Vad är syftet? 2. Samla material När du samlat stoff och idéer är nästa steg att välja ut det mest passande innehållet och sortera stoffet i lämplig ordning. Nedan får du några förslag på hur du kan göra för att få idéer: Snabbskrift Hur gör du när huvudet känns alldeles tomt och pappret ligger oanvänt framför dig? För att komma i gång kan du pröva att snabbskriva. Skriv i fem minuter om vad som helst som faller dig in, utan att lyfta pennan från pappret. Bry dig inte om stavning eller meningsbyggnad. När tiden är ute läser du igenom vad du skrivit. Brainstorming Fundera fritt men anteckna allt som du själv eller gruppen kommer på. Eller gör en egen tankekarta, en s.k. mindmap, där du samtidigt ordnar stoffet. Detektivmetoden Om du ska utreda eller analysera en fråga, kan detektivmetoden VEM? VAD? VARFÖR? VAR? NÄR? HUR? vara lämplig. 3. Sovra När du inventerat det ämnesområde som du ska skriva om gäller det att sovra stoffet och välja ut det som är användbart. Här är det viktigt att än en gång klargöra syftet med texten. 4. Gör en disposition När du har hittat rätt fokus för din text, kan du göra en disposition. Den kommer troligen att ändras allt eftersom texten växer fram. Att göra en disposition är som att lägga pussel, pröva sig fram och flytta om. 8

9 STEG 2. SKRIVSTADIET 1. Ett första utkast Se texten på det här stadiet som ett utkast, en skiss. Bekymra dig just nu inte om stavning, böjning eller skrivregler. 2. Börja i mitten Börja skriva på ett avsnitt som du vet ska vara med; bekymra dig inte om var i texten det ska placeras. 3. Vänta med inledningen och avslutningen Ibland kan det vara en fördel att vänta med inledning och avslutning, om du inte från början vet hur du vill utforma dem. I inledningen kan du t.ex. flagga för vad som ska komma och i avslutningen kan du sammanfatta det viktigaste. 4. Vägvisare i texten Gör textens struktur så klar och synlig som möjligt för läsaren genom en tydlig textbindning. Detta gör du genom att "stoppa in" ord och uttryck som fungerar som vägvisare eller hjälp inne i texten. De s.k. sammanhangsmarkörerna hjälper läsaren att se de logiska sambanden i texten. STEG 3. FÖRBÄTTRINGSSTADIET Skrivandet är ett hantverk och det är genom att själv ändra och förbättra texten i flera steg som man lär sig mest. Att bara läsa igenom någon annans rättningar och sedan lägga undan texten är inte lika utvecklande. Det är du själv som måste göra jobbet, d.v.s. skriva om, för att ditt språk och dina texter ska bli bättre. 1. Innehållsgranskning Innan du börjar bearbeta en text, kan det vara en bra idé att än en gång sammanfatta syftet med texten. Varför skrevs den? Vad vill författaren uppnå? Vem är mottagare? Om du själv bearbetar din text, låt den vila ett tag först, så att du kan läsa den med ny och fräsch blick. Har du möjlighet är det förstås ännu effektivare att låta någon annan läsa vad du skrivit och ge läsarrespons. 2. Språkgranskning Nästa fas är en mera noggrann textgranskning för att kontrollera att olika grammatiska regler och skrivregler följts. Du kan behöva konsultera olika ord- och handböcker. 9

10 Ljudstridig stavning Bilaga 5 Arbetet med ljudstridig stavning förutsätter att eleven har en säker grund i läsning och skrivning av ljudenligt stavade ord. Därefter ska vi hjälpa eleven att först och främst upptäcka regelbundenheterna, de system för ljudstridig stavning som kan sammanfattas i några huvudregler. En väl beprövad arbetsgång finns beskriven i Birgit Druid-Glentows Förebygg och åtgärda läsoch skrivsvårigheter samt i Maja Wittings Metod för läs- och skrivinlärning samt i hennes Handledning. Den ordningsföljd de rekommenderar är: 1. s-ljud skrivet med c; k skrivet med ck 2. ks-ljud skrivet med x 3. vidgade vokalvariationer ( jmf vokalljuden i ordparen: mer mest, öga - öra) 4. supradentaler ( r + l, n, s eller t ) 5. ng-ljud; skrivet med ng, med n före k resp. med g före n 6. tj-ljud; skrivet med tj före bakre vokaler resp. med k före främre vokaler undantag speciellt sätt ( kj ) 7. j-ljud; skrivet ljudenligt med j resp. g undantag speciella sätt: gj, dj, hj, lj homofoner ( t ex gärna hjärna ) 8. sj-ljud; skrivet med sj resp sk undantag speciella sätt: skj-, stj-, ssjhomofoner 9. dubbelteckning förbereds via träning av betonad/obetonad stavelse samt lång/kort vokal huvudregel: Om du hör bara ett konsonantljud efter kort betonad vokal skall du dubbelteckna konsonanten. undantag: j, m och n i slutet av ord; m-ljudet; ord där släktskapsregeln tar över. 10. å-ljud; långt å-ljud med å resp kort å-ljud med o undantag långt å-ljud skrivs med o före v ( sov ) och i vissa ord, (son, lov m fl) kort å-ljud med å i släktord (ex blått ) och i vissa ord (ex påsk) homofoner 11. ä-ljud; långt ä-ljud med ä; kort ä-ljud med e i räkneord förutom sjätte, med e före j, med e efter p, med e i pronomen, i ent, -entlig, -ett och i många andra ord. 12. låneord med speciell stavning, ex dusch, chef, garage, journal, pizza. 10

11 TEXTANALYS Bilaga 6 11

12 Bilaga 7 Stöd, anpassning, träning Stöd för att underlätta för elever med uttalade läs- och skrivsvårigheter att delta i de arbeten som pågår i den egna gruppen/klassen, exempelvis: Möjlighet till att läsa med öronen för att få tillgång till samma texter som kamraterna: både skönlitteratur och fakta texter. Erbjudande om lärarens tavelanteckningar på tydlig kopia. Tillgång till digitala lärverktyg för lärande ( bilaga?) I början av lektionen berättar läraren vad som ska tas upp samt avslutar med en sammanfattning. Hjälp att planera och strukturera inför ett prov. M.m. Anpassning För att underlätta för elever att inhämta kunskap samt redovisa på det sätt som gynnar eleven, Exempelvis: Begränsat stoff och tillrättalagda texter, både fakta texter och skönlitteratur. Anpassad text, exempelvis förstora, ändra typsnitt, färg och styckeindelning Film som informationskälla. Bildstöd vid såväl inlärning som redovisning. Läraren använder mindmapping på tavlan för att utveckla studieteknik. Alternativa redovisningsformer. Anpassning vid prov för elever med särskilda skäl menas personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål. Exempelvis på sådana skäl kan vara hörselnedsättning, dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och uthållighetsproblematik. Vid anpassning krävs inte en formell diagnos. Läraren bedömer om provsituationen kräver anpassning för eleven och rektor beslutar. Ökad tid Dela upp provet. Genomföra provet enskilt eller i mindre grupp. Ändra layout, t.ex. förstora texten. Dator vid skrivandet. Läsa upp text eller använda cd-skivor. Genomföra provet muntligt Bortse från stavfel vid dyslektiska svårigheter Anpassning vid nationella prov för elever med särskilda skäl se anvisningar och bestämmelser: 12

13 Vilka träningsmetoder är bäst vid dyslexi? Enligt Svenska Dyslexiföreningen i dess FAQ, sammanställning av vanliga frågor och svar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi anser man: Systematisk övning i hur språkljud och bokstäver hänger samman har visat sig fungera bra för elever som har svårt att stava och avkoda ord. S.k. multisensorisk träning träning med flera sinnen engagerade - där man ser, säger, läser och t.o.m. känner på ord, verkar särskilt effektivt. Intensivträning tycks ge särskilt goda resultat. Att gå om en klass eller göra mer av samma sak som man fick i klassrummet hjälper inte. 13

14 Bilaga 8 Digitala lärverktyg Ibland räcker det inte med att träna läsning med ögonen och då kan man exempelvis behöva läsa med öronen. Lässvårigheterna kan vara så svåra, eller ha skapat så mycket motvilja mot läsning och lästräning att man måste försöka hitta en annan väg till det skrivna språket. Då kan det vara nödvändigt att prova andra lärverktyg. De elever som inte kan läsa och skriva tillräckligt bra klarar ofta inte av att fullfölja sina studier. De lämnar skolan med otillräckliga färdigheter inte bara i läsning och skrivning utan även i andra skolämnen. Elever som har svårt att läsa själva får ofta hjälp genom att någon läser högt för dem. Det kan vara föräldrar, syskon eller klasskompisar som hjälper till i skolan och hemma. Att någon läser högt är en ovärderlig hjälp, men att alltid behöva be om hjälp fungerar ju inte när texterna blir allt mer omfattande. Då behöver eleven tillgång till alternativa lärverktyg. Kiruna kommun har under åren köpt in skollicenser i olika digitala lärverktyg och Skoldatateket har haft utbildningar inom dessa. På skolorna fortsätter arbetet med att samtliga i skolan ska ha kunskaper om licenserna. Program som vi har kommunlicenser på och som inköpts till skolorna är: Claro Read Plus v5: Claro Read en talsyntes som är skapad för att göra det enklare att arbeta med datorn genom att få den att tala och göra den enklare att läsa. Den kraftfulla talfunktionen kan man lyssna på till allt som visas på datorskärmen Claro Lingo: Claro Lingo är utformad för att förstå talad engelska, läsa engelska Webbsidor samt att skriva på engelska. Talfunktionen läser upp all text som markeras med musen. Det läser även upp tecken ord och meningar allteftersom de skrivs upp. I Claro Lingo är det viktigt att vara observant vilken röst man väljer, exempelvis Alva rösten. Stava Rex: Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text, speciellt utvecklad med tanke på personer med dyslexi. Stava Rex hittar och rättar även gravare stavfel som *neulitret och *skonalist (*ja, just det: neutralitet och journalist). En viktig funktion i programmet är den som kallas exempelmeningar. Skriver man "Det är gått med läsk" kommer programmet att stanna på gått och visa ordet i en mening, där betydelsen framgår, tillsammans med ordet gott i dess sammanhang. Spell Right: Spell Right ger ett ovärderligt stöd i form av förklaringar, exempelmeningar och varningar för lättförväxlande ord som t.ex they re, their och there. Det klarar till och med av grava grammatiska fel som djöni ( journey ) och har inbyggt stöd för talsyntes. Den avancerade ordrättningen är själva hjärtat i SpellRight. Med svenska översättningar intill de engelska ordförslagen blir det lätt att välja rätt ord ordformer finns översatta. 14

15 Många får det kämpigt när de försöker skriva text på Engelska. Om du som dyslektiker måste ta dig an ett främmande språk kan hindren lätt bli oöverkomliga. Men man behöver inte ha dyslexi för att ha användning av programmet. Minneslek Flex: Minneslek Flex är ett nytt program som syftar till att förbättra arbetsminnet hos elever samt att förbättra koncentrationen. Programmet går ut på daglig träning, ca minuter i dagar beroende på vad man tränar. Det är dock viktigt att det finns en bra kartläggning över om elevers behov av minnesleksträning och att det finns ett samarbete med hemmet. Fler digitala lärverktyg Lässtöd: Läsa-lyssna - Talböcker är Läsa från skärmen - ett talsyntesprogram eller uppläsningsprogram läser upp texter som finns på datorn eller läser texter som eleven skrivit själv. Talsyntesen läser också engelsk text. Skanner - Genom att använda skanner och ett OCR-program (texttolkning) kan texter föras över till datorn för att redigeras eller för att lyssnas på. Läspenna dras över texten hjälpmedel, inlästa i DAISY-format. En CD kan rymma 50 timmars inspelning. Lyssna på datorn med hjälp av ett program eller med en DAISY-spelare eller CDspelare. Ljudböcker är kommersiella och inlästa i DAISY-format eller som vanliga CD-skivor. Biblioteken lånar ut e-böcker (text på skärm), ljudböcker (bara ljud) eller e-ljudböcker (text och ljud). Ljudfiler kan finnas på förlagens hemsidor; kan också av läraren läggas ut på FC. Översättningshjälp: Läs- och översättningspennor dras över texten och översättningen syns i en ruta på pennan. Vissa pennor läser också upp ordet så att man kan höra det rätta uttalet. Översättning på datorn - Program finns som föreslår översättning av engelska ord på skärmen. Skrivstöd: AlphaSmart (bärbart tangentbord) och dator underlättar skrivandet för elever. Talsyntes - läser högt den text, de meningar man skrivit. Även enskilda ljud eller ord kan läsas upp (ljudande tangentbord). 15

16 Bildstöd - bilder ovanför texten när man skriver. Stavning - Stavningskontrollen i Word kan användas för att rätta felstavade ord men rättstavningsprogrammet Stava Rex klarar även ord som inte upptäcks i den vanliga stavningskontrollen. Spell right klarar av att rätta mycket felstavad text på engelska. Ordprediktion - Ett program ger förslag på tänkbara ord under det att man skriver. Fickminne - på fickminnet kan eleven t ex läsa in sina muntliga berättelser, svara på provfrågor och läsa in engelska glosor/meningar. Tangentbordsträningsprogram - ger eleven ytterligare träning och ökar skrivhastigheten vid tangentbordet. Organisation: Med hjälp av ett speciellt program får man hjälp att organisera arbetet, exempelvis att strukturera en uppsats eller en rapport. med hjälp av text, bild och ljud (se länk). Minnesstöd - Mobilens larmsignal kan användas för kom ihåg och man kan på mobilen tala in kortare meddelanden. Med mobilen/kameran kan man fota anteckningar på tavlan. Dessa kan sedan föras över till datorn. Det finns att läsa om fler alternativa lärverktyg, tips och forskning på samt på IKT-bloggen 16

17 Bilaga 9 Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK Vad är AKK? Ett barn eller vuxen som inte utvecklar tal på typiskt sätt behöver Alternativ Kompletterande Kommunikation som ersättning och/eller komplement för bristande tal/språk i kommunikation mellan människor. AKK är ett samlingsnamn för alla olika alternativa och kompletterande kommunikationsvägar som står till buds när den verbala kommunikationen är otillräcklig, enligt Heister Trygg (2005). Hon beskriver två huvudspår för AKK. AKK Alternativ Kompletterande Kommunikation Grafiska, visuella, hjälpmedelsberoende kommunikationsvägar (GAKK). Från konkreta föremål till avancerade symboler som blissymboler och bokstäver. Manuella, kroppsnära, icke hjälp- Medelsberoende kommunikationsvägar. Från naturliga reaktioner och signaler till symboler som tecken som AKK (TAKK). Vem behöver AKK? Behov av AKK finns i olika grupper med funktionshinder. En mindre del av barnen med specifik språkstörning Ett antal barn med utvecklingsstörning Ett antal barn med grava rörelsehinder Några barn med medfödda eller förvärvade hjärnskador Ett antal barn med autism Några barn med hörselnedsättning/dövhet som p g a andra funktionshinder ej kan använda svenska teckenspråket. Språk och lärande utvecklas från födseln. Barnen lär sig språk i ett socialt sammanhang där barnets förståelse och användande av språk utvecklas när barnet deltar i sociala aktiviteter. Barn som behöver AKK kan inte använda sig av samma metoder för att tillägna sig språk som barn med typisk utveckling gör, t ex genom att observera sina föräldrar, andra familjemedlemmar och jämnåriga för att lära sig av dem (Beukelman & Mirenda, 2005). Det är skillnader i tillägnandet av AKK och vanligt språk. Von Tetzcher & Grove (2003) menar att dt inte ska tas för givet att det som passar lärande för barn med typisk utveckling nödvändigtvis kan appliceras rakt över till gruppen med icke typisk utveckling. 17

18 Von Tetzcher & Martinsen (2002) delar in människor som har behov av AKK i tre funktionella huvudgrupper. Det som skiljer grupperna åt är olika förmåga att utveckla tal och språkförståelse. 1. Uttrycksmedelsgrupp: Har avsevärt större förståelse än uttrycksförmåga. Behöver ett varaktigt och utvecklingsbart kommunikationshjälpmedel. 2. Stödspråksgrupp: Behöver stöd under en period eller i vissa situationer. På väg mot talat språk eller har ett svårförståeligt tal. 3. Alternativspråksgrupp: AKK är språket för hela livet och som används både för att förstå och uttrycka och utgör det huvudsakliga språket. 18

19 Centrala begrepp Bilaga 10 Arbetsminne: hur lång tid textinformation kan hållas i minnet. Läser man t ex ett långt ord, måste man, när man kommer till slutet, komma ihåg hur ordet lät i början. Avkodning: igenkänning av skrivna eller tryckta ord med utgångspunkt i det alfabetiska systemet. Dyslexi: Svenska Dyslexistiftelsens definition av Dyslexi : Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska, (fonologi avser språkets ljudmässiga form) som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. Störningen ger sig först och främst tydligast tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också tydligt fram genom dålig stavning. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. Fonem: den minsta språkliga byggstenen som inte i sig själv betyder något, men som har betydelseskiljande funktion. Fonemisk medvetenhet: refererar till förmågan att dela in ord i de fonem (minsta språkljuden) som utgör språket. Fonologisk: gäller ljudsidan av språket Fonologisk medvetenhet: Inre föreställning om ord, ljudmönstret i ord. Flytta uppmärksamheten från ordens innehåll eller betydelse till ordens form (hur de låter, hur de är uppbyggda). Medvetenhet om språkets ljudmässiga uppbyggnad. Genrekunskap: används för att få beredskap för textens form och innehåll. Bidrar till en yttre förståelseram vid läsningen. Muntliga genrer är t.ex gåtor, vitsar, ordspråk. Skritliga är t.ex sagor, romaner, deckare, äventyrsskildringar, dikter, informationstexter och instruktioner. Grafem: bokstav eller bokstavsgrupp som motsvarar (återger) ett bestämt fonem Grafem fonem- korrespondensen: sambandet mellan bokstavstecken (grafem) och ljud (fonem). Inferens: slutsats som dras utöver de upplysningar som är direkt uttryckta i texten; det att läsa mellan raderna. Intonation: betoningsmönster Kognitiv: gäller tankemässiga förhållanden Lingvistisk medvetenhet: insikt i formsidan av språket 19

20 Logografisk: gäller ordets visuella form (ordet läses som en visuell helhet) Långtidsminne: Läsförståelse har med långtidsminnet att göra. Det är den kunskap vi lagrar både ifråga om minnen och kunskap om hur språket är konstruerat ( t ex att komma ihåg bokstävernas ljud, stavningsmönster, eller betydelse av hur orden används i olika sammanhang) och fungerar. Metakognitiv: medveten, kontrollerad styrning av ens egen tankeverksamhet Metaspråk: det språk som man talar för att beskriva och tala om språk. Språket om språket Morfem: språkets minsta betydelsebärande enhet Morfologisk: har med struktur och uppbyggnad att göra Nonsensord: slumpmässig bokstavsföljd som kan uttalas, men som inte finns i språket Ortografisk strategi: Helordsläsning - använder både hela ord och morfem som enheter i avkodningsprocessen. Pragmatiska hållpunkter: ledtrådar som den icke-språkliga kontexten ger läsaren, t ex bilder, förhandsinformation osv. Prosodi: språkets melodi Proximala utvecklingszonen: innebär att när en person deltar i en gemensam aktivitet med andra som är mer kunniga, utvecklas dennes kognitiva funktioner. Dessa funktioner kan senare tillämpas på egen hand, i en social interaktion. Pseudoläsning: stadium i barnets läsutveckling innan det egentligen har blivit uppmärksamt på bokstäverna Pseudoskrivning: stadium i barnets stavningsutveckling innan det egentligen har blivit uppmärksamt på bokstäverna. Reciprok: ömsesidig Segmentering: uppdelning i mindre delar Sekvensering: hålla ordning på stimulis ordningsföljd Semantisk: gäller språkets betydelsesida- förståelse Spoonerism: refererar till omkastning av begynnelseljuden i två ord, t ex. /kall, v/inter blir till v/all, k/inter. Språklig medvetenhet: Förmågan att reflektera över det egna språket och se på fler aspekter av språket än det rent innehållsmässiga. 20

21 Strategi: tillvägagångssätt Syntaktisk: gäller språkets grammatiska uppbyggnad Syntax: meningsbyggnad Särskrivning: uppdelning av ett ord i flera ord Textrörlighet: rör sig i texten (tänker bakåt och framåt i texten) och gör kopplingar till sitt eget liv och andra böcker. Upprepad läsning: Läser samma text om och om igen. 21

22 Bilaga 11 Pedagogisk läs- och skrivutredning Redan de två första åren i skolan kan man se tydliga indikatorer på bestående framtida problem med läsning och skrivning. Det är därför en prioriterad uppgift för lärare att följa elevers läs- och skrivutveckling. När man konstaterar att den goda pedagogiken inte lett till förväntad läs- och skrivutveckling ska en pedagogisk läs- och skrivutredning genomföras. Den bör genomföras av en speciallärare/specialpedagog med goda kunskaper inom området grava läs- och skrivsvårigheter. Den pedagogiska utredningen bör förutom att bedöma elevens läs- och skrivutveckling också syfta till att ge en så allsidig bild som möjligt av elevens lärandesituation. Förutom kartläggning ingår självbild, samtal, tolkning och analys samt åtgärdsförslag som ligger till grund för kommande åtgärdsprogram Modell för pedagogisk läs- och skrivutredning Nulägessituation och elevens utveckling: beskriver specialpedagogen/specialläraren utifrån samtal med föräldrar, elev och lärare samt utifrån eventuell annan dokumentation. Här bör alltid klasslärarens pedagogiska beskrivning också finnas med. Syn och hörsel: undersöks av skolsköterska/optiker/läkare Språklig och fonologisk medvetenhet: Förslag på kartläggningsinstrument: Fonolek, Bornholm, UMESOL, LOGOS*, ITPA*, TVPS, Testbatteriet, Duvan Läsning: bokstavskännedom, avkodning, enstaka ord och nonsensord, läshastighet, ordförståelse, läsförståelse. Förslag på kartläggningsinstrument: God läsutveckling, DLS, DLSM, UMESOL, IL-basis, LS, Lena Franzéns pärm. Skrivning: stavning, fri skrivning, avskrift, perception samt motorik. Förslag på kartläggningsinstrument: UMESOL, DLS, DLS, LS * Kräver kurs/utbildning Nya riktlinjer för Obligatorisk screening/kartläggning från höstterminen Bilaga 12 22

23 Bilaga 12 Nya riktlinjer för screening/kartläggning från höstterminen 2012 Årskurs Screening Kartläggning Förskoleklass - Hur låter orden? God läsutveckling Eller -Kartläggning ur nya Bornholmsmodellen Årskurs 1 Fonolek ht-åk1 och slutet av åk.1 God läsutveckling Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Årskurs 7 Årskurs 9 Ht: DLS: delar som ingår: - Samma ljud - Ordförståelse Vt: DLS: delar som ingår: - rättstavning - Läsförståelse Ht: Läskedjor/ bokstavs och ordkedjor. Vt: Nationella prov. Menings och teckenkedjor Morfologisk diktamensprov från Rotfrukt Eller Morfolek DLS: delar som ingår. -Orförståelse (görs på ht). - stavning - läsförståelse - läsflyt DLS: Hösten: - läsförståelse - läshastighet - ordförståelse - stavning Nationella prov DLS: Hösten: - läsförståelse - läshastighet - ordförståelse - stavning Nationella prov God läsutveckling God läsutveckling God läsutveckling 23

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu.

LÄSK-pärmen. Denna pdf-version av LÄSK-pärmen finns på www.fdb.nu. LÄSK-pärmen FDB, 2011 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

LÄSK-pärmen FDB, 2014

LÄSK-pärmen FDB, 2014 LÄSK-pärmen FDB, 2014 Materialet är skyddat av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är således endast tillåtet att utan särskilt medgivande från rättighetsinnehavaren

Läs mer

Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som utgångspunkt

Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som utgångspunkt GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Lärarprogrammet, examensarbete 10 poäng Förhållningssätt vid läs- och skrivinlärning En litteraturstudie med läsdebatten som

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Provia ett testverktyg för Lexia. Handbok. Martti Mårtens & Olle Gunnilstam Stiftelsen Stora Sköndal 2012. www.lexia.nu

Provia ett testverktyg för Lexia. Handbok. Martti Mårtens & Olle Gunnilstam Stiftelsen Stora Sköndal 2012. www.lexia.nu Provia ett testverktyg för Lexia Handbok Martti Mårtens & Olle Gunnilstam Stiftelsen Stora Sköndal 2012 www.lexia.nu 2 3 LÄS DETTA FÖRST Innan du använder Provia, se till att testpersonerna är informerade

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

Struktur på SAREPTA - av en pedagogisk anledning

Struktur på SAREPTA - av en pedagogisk anledning Struktur på SAREPTA - av en pedagogisk anledning Med Sarepta har du ett antal verktyg som gör det möjligt för dig att skräddarsy material för din elev, vare sig det gäller pedagogiskt material eller minnen

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö Beskrivning av en grundskolas satsning FÖRFATTARE: LENA EKERMO OCH KIRSTEN SUNNERUD ARTIKEL

Läs mer

Talsyntesen Dyslektikerns glasögon och ett stöd för många läs- och skrivsvaga

Talsyntesen Dyslektikerns glasögon och ett stöd för många läs- och skrivsvaga Talsyntesen Dyslektikerns glasögon och ett stöd för många läs- och skrivsvaga Författare Andreas Runnö Examensarbete Speciallärarutbildningen Vårterminen 2010 Handledare: Christer Jacobson 1 Arbetets art:

Läs mer

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT nr. 1 Våren 2011 Han har gett dyslexin ett ansikte Under skoltiden blev Benny Björkman betraktad som dum och lat. Först som vuxen fick han diagnosen grav dyslexi. Då fick han också den professionella hjälp

Läs mer

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära Estetisk-filosofiska fakulteten Avdelningen för språk Maria Schwartz Från att lära sig läsa till att läsa för att lära From learning to read to reading to learn Svenska som andraspråk C-uppsats 15 högskolepoäng

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009

FDB:s NYHETER 1/2009. nyheter. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 FDB:s FDB:s NYHETER 1/2009 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2/2009 - Dyslexi reser hinder, trots styrkor i varje liten unge Alla ungar kommer till

Läs mer

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 4/2013

Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 4/2013 FDB:s FDB:s NYHETER 4/2013 nyheter Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 4/2013 DEBATT PÅ SKOLFORUM FÖLJER UPP DEMOSKOP- ENKÄTEN Sara Nordler: Varför leva som

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan Med bilagor från Ekerös resursteam 2011/2012 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson 2011-06-19 INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL... 3 VÅRA

Läs mer

Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen

Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Det lustfyllda lärandet - Fem myror är fler än fyra elefanter som ett led i läsoch skrivinlärningsprocessen

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer