Protokoll 1(44) Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20"

Transkript

1 Protokoll 1(44) Landstingsstyrelsen Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Harriet Jorderud Nils Hultin för Robert Uitto Stefan Wikén Cathrine Blomqvist för Lena Bäckelin Ann-Marie Johansson Elin Hoffner för Monalisa Norrman Bengt Bergqvist Thomas Andersson för Marianne Larm-Svensson Christer Siwertsson Margareta Gladh, Susanne Wallner Karin Österberg ej tjänstgörande Bernt Söderman Mats El Kott ej tjänstgörande Anna Hildebrand Berit Johansson ej tjänstgörande Finn Cromberger Övriga deltagare Karin Strandberg Nöjd Nina Fållbäck-Svensson Ingalill Persson Caroline Starlander Karin Jonsson Björn Ahlnäs Johanna Vackdahl Gustaf Holmblad James Winoy Astrid Johansson Utses att justera Christer Siwertsson Justeringens plats Landstingshuset den 8 april 2011 Och tid Sekreterare Paragrafer James Winoy Ordförande Harriet Jorderud Justerande Christer Siwertsson Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Jämtlands läns landstingsstyrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Landstingshuset, Östersund Underskrift James Winoy

2 Landstingsstyrelsen Protokoll 2(44) Innehållsförteckning 65 Fastställande av föredragningslista 4 66 Information från utskotten 4 67 Landstingsdirektörens rapport 5 68 Uppdrag till landstingsdirektören att revidera strategi för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting (LS/12/2011) 5 69 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram en strategi för kommunikationsoch informationspolicy (LS/1518/2010) 6 70 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram en strategi för mänskliga rättigheter och mångfald som utvecklingskraft (LS/979/2009) 6 71 Svar på remiss: Promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen (LS/36/2011) 7 72 Svar på remiss: Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader - även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (LS/1685/2010) 8 73 Svar på remiss av betänkandet E-legitimationsnämnden och svensk e- legitimation (SOU 2010:104) (LS/211/2011) 9 74 Svar på remiss: Departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41) (LS/1684/2010) Svar på remiss: Betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81) (LS/1732/2010) Svar på revisorernas granskning av landstingets förutsättningar att tillvarata EU-finansiering (LS/120/2011) Svar på revisorernas granskning av läkares arbetstider (LS/350/2010) Svar på PRO-brev om fortsatt verksamhet med mobil läkare i Östersunds kommun (LS/1415/2010) Svar på uppmaning att utöka verksamheten med mobil läkare (LS/1523/2010) Svar protester mot beslutet att verksamheten med mobil läkare i Östersunds kommun ska upphöra (LS/1669/2010) Uppföljning av landstingsfullmäktiges beslut från beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur (LS/131/2011) Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård (LS/259/2010) Avveckling av stiftelser (LS/406/2011) Organisationsbidrag för 2011 till övriga organisationer (LS/1366/2010) Ansökan om bidrag till informationsinsatser för "Framtid för Jämtland" (LS/280/2011) Likviditetsrapport/likviditetsplan 2011 (LS/422/2011) 21

3 Landstingsstyrelsen Protokoll 3(44) 87 Revidering av reglemente för länets handikappråd (LS/881/2009) Överklagat beslut: Ärende om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Landstingsstyrelsens beslut Valärenden (LS/382/2011) Inrättande av mobil läkare i Östersund (LS/441/2011) Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen (LS/4/2011) Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen 2011 (LS/3/2011) 24 ÄRENDEN TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Revidering av stadgar för Årets folkhälsoinsats (LS/365/2009) Revidering av fakturakredit och kravpolicy för Jämtlands läns landsting (LS/261/2011) Ägardirektiv och bolagsordning 2011 för Landstingsbostäder i Jämtland AB (LS/49/2011) Årsredovisning/årsbokslut 2010 (LS/416/2010) Organisatoriska ledningsnivåer i Jämtlands läns landsting (LS/427/2011) Initiativärende- försök att erbjuda självdialys på hälsocentralerna i Strömsund och Härjedalen (LS/11/2011) Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om register för vårdrelaterade infektioner (LS/1261/2010) Svar på motion från Finn Cromberger (FP) vad kostar en operation i vårt landsting (LS/1215/2010) Svar på motion från Ingrid Gustafsson (KD), om separat akutintag för barn (LS/1350/2010) Svar på motion från Ingrid Gustafsson (KD), om mottagning för utsatta kvinnor (LS/1349/2010) Svar på motion från Marianne Larm-Svensson (C), Christer Siwertsson (M), Finn Cromberger (FP) och Ingrid Gustafsson (KD), om mobil äldrevårdsläkare (LS/1275/2010) Svar på motion från Berit Johansson (C) om kostnad per patient, KPP, inom Jämtlands läns landsting (LS/196/2011) Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om översyn av landstingets administrativa ledning (LS/825/2010) Landstingsstyrelsens uppsiktsplikt Informationer 43

4 Landstingsstyrelsen Protokoll 4(44) 65 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (avsnitt 2.4.2)har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. 1. Ärende 26 Lönestrategi för Jämtlands läns landsting utgår. 2. Ärende 33 Förslag till bildande av Bussgods Jämtland/Härjedalen AB utgår 3. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista. 66 Information från utskotten Bildningsutskottet Regionförbundet begärt att ta över folkhögskolorna och kulturen Folkhögskolorna verksamhet Naturbruksgymnasiet, med rekryteringen som en utmaning bland annat för att internat saknas. Skogsnäringen marknadsför utbildningen. Kultur Framtiden för Naturbruksgymnasiet Personalpolitisk utskott EU-projekt om konkurrenslyftet Rapport lönerörelsen Lönestrategi Försöksverksamhet om mönsterarbetsplatser Sjukfrånvaron Svar på revisorernas granskning om arbetstider Utregionaliserad sjuksköterskeutbildning. Etiska utskottet Planering av patientcentrum i entrén Ekonomiutskott Bokslut 2010 Landstingsplan 2012 med avsnitt om omvärld och politisk analys Över- och underskottshantering av 2010-års resultat Inprioriteringar

5 Landstingsstyrelsen Protokoll 5(44) 67 Landstingsdirektörens rapport Rapport från ledningsstaberna Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om den tidigare utsända sammanställningen av pågående aktivitet i ledningsstaberna. Patientsäkerhet med mobil intensivvårdsgrupp på IVA (I Persson och C Starlander) Månadsrapport februari visar på ett underskott på 1,4 miljoner vilket är 20 miljoner sämre än 2010, prognosen för helåret året är på -15 milj. Handlingsplaner för att minska underskottet håller på att tas fram. Nettokostnaden är 5%. Skatteintäkter har ökat med 1%. Sjukfrånvaron och antalet arbetade timmar är som förra året. Tillgänglighet ser ut att förbättras under mars. Arbetet med akut- och operationsprocesserna fortsätter med planer på att vid årets slut ha fungerande processer. Regionala cancercentrat planeras vidare med rekrytering av chef, uppläggning av arbetet och referensgrupp för patienter 68 Uppdrag till landstingsdirektören att revidera strategi för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting (LS/12/2011) Landstingsfullmäktige tog i februari beslut om förändringar i landstingets policy för uthyrning av lokaler. De viktigare förändringarna handlade om nya regler för subventionering, att uthyrningen ska göras till marknadspris och vem som ska ansvara för uthyrningen. Landstingsstyrelsen behöver nu anpassa strategin utifrån förändringarna av policyn. Policy för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting Protokollsutdrag fullmäktige : Policy uthyrning Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 30 augusti revidera strategin för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 30 augusti revidera strategin för uthyrning av lokaler inom Jämtlands läns landsting.

6 Landstingsstyrelsen Protokoll 6(44) 69 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram en strategi för kommunikations- och informationspolicy (LS/1518/2010) Landstingsfullmäktige tog i februari beslut om en reviderad kommunikations- och informationspolicy. Revideringen bestod i först hand av ett tydliggörande av de delar av den grafiska profilen som ska beslutas av fullmäktige. Landstingstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en kommunikations- och informationsstrategi med riktlinjer för grafisk profil för Jämtlands läns landsting. Kommunikations- och informationspolicy för Jämtlands läns landsting Protokollsutdrag fullmäktige : Kommunikations- och informationspolicy Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 30 augusti ta fram en kommunikations- och informationsstrategi med riktlinjer för grafisk profil för Jämtlands läns landsting. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 30 augusti ta fram en kommunikations- och informationsstrategi med riktlinjer för grafisk profil för Jämtlands läns landsting. 70 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram en strategi för mänskliga rättigheter och mångfald som utvecklingskraft (LS/979/2009) Landstingsfullmäktige tog i februari beslut om en policy för mänskliga rättigheter och mångfald som utvecklingskraft. Det är landstingstyrelsen uppgift att ta fram en strategi utifrån policyn. Policy för mänskliga rättigheter och mångfald som utvecklingskraft Protokollsutdrag fullmäktige : mångfald Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i upp drag att senast till sammanträdet den 28 september ta fram en strategi utifrån policyn mänskliga rättigheter och mångfald som utvecklingskraft.

7 Landstingsstyrelsen Protokoll 7(44) Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i upp drag att senast till sammanträdet den 28 september ta fram en strategi utifrån policyn mänskliga rättigheter och mångfald som utvecklingskraft. 71 Svar på remiss: Promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen (LS/36/2011) Utjämningskommittén.08 (Fi 2008:7) har i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. I kommitténs direktiv anges att utfallet vid skatteväxlingar till följd av huvudmannaskapsförändringar inte blir neutrala (dir 2008:10) Det föreligger sedan länge ett behov av att genomföra förändringar som gör att skatteväxlingar mellan kommunerna och landstinget i ett län ska kunna göras så att inga oönskade omfördelningseffekter uppstår. Kommittén har mot bakgrund av detta funnit det lämpligt att föreslå att garantinivån i inkomstutjämningen för landstingen från och med 2012 höjs till 115 procent. Förslaget föranleder en ändring i 4 lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning. Förslaget är statsfinansiellt neutralt vilket innebär att en höjning av garantinivån för landstingen till 115 procent inte påverkar anslagsnivån. I stället påverkas regleringsbidraget eller regleringsavgiften. Utfallet för de enskilda landstingen varierar. Kalmar läns landsting får den största intäktsminskningen med 88 kronor per invånare medan Östergötlands läns landsting får störst intäktsökning med 57 kronor per invånare. För Jämtlands läns landsting innebär förslaget en intäktsminskning med 68 kronor per invånare, vilket motsvarar 9 miljoner kronor. Jämtlands läns landsting stöder förslagen men vill att det ska vara resultatneutralt för samtliga landsting. Ekonomiutskottet har den 18 februari 2011 diskuterat förslaget till yttrande. Remiss: Promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen Svar på remiss: Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen Landstingdirektörens förslag Yttrande avges till Finansdepartementet enligt utarbetat förslag.

8 Landstingsstyrelsen Protokoll 8(44) Yrkande Harriet Jorderud yrkar att sista meningen i yttrande ska lyda: Landstinget anser därför att förslaget bör utformas så att landstings som förlorar kompenseras. Proposition Ordförande ställer proposition på Harriet Jorderuds ändringsyrkande och finner det antaget. Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget. Yttrande avges till Finansdepartementet enligt utarbetat förslag med antagen ändring. 72 Svar på remiss: Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader - även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (LS/1685/2010) Socialdepartementet har givit Jämtlands läns landsting möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning Ds 2010:42. Förslagen innebär en klar förbättring för att nå tandvårdslagens mål om en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Vissa långvarigt sjuka och funktionshindrade omfattas inte av något tandvårdsstöd utöver det generella statliga tandvårdsstödet. För vissa patientgrupper, som främst har behov av förebyggande tandvård till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning, föreslås ett utökat stöd i form av särskilt tandvårdsbidrag via allmänna tandvårdsförsäkringen. Personer med sjukdomar och funktionshinder som leder till större tandvårdsbehov föreslås ingå som en ny kategori inom landstingens tandvårdsstöd till hälso- och sjukvårdsavgift. Förslaget innebär ökade kostnader för landstingen. Det framgår av förslaget att den så kallade finansieringsprincipen ska tillämpas, vilken innebär att staten kompenserar landstingen ekonomiskt om staten lägger på nya tvingande uppgifter. Föreslaget föreslås träda ikraft fr o m Jämtlands läns landsting anser att förslagen i departementspromemorian innebär en klar förbättring för att nå tandvårdslagens mål om en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstinget tillstyrker därför förslagen i stort. Vissa långvarigt sjuka och funktionshindrade omfattas inte av något tandvårdsstöd utöver det generella statliga tandvårdsstödet. För vissa patientgrupper, som främst har behov av förebyggande tandvård till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning, föreslås ett utökat stöd i form av särskilt tandvårdsbidrag via allmänna

9 Landstingsstyrelsen Protokoll 9(44) tandvårdsförsäkringen. Personer med sjukdomar och funktionshinder som leder till större tandvårdsbehov föreslås ingå som en ny kategori inom landstingens tandvårdsstöd till hälso- och sjukvårdsavgift. Utredningens sammanfattning. Förslag till yttrande till socialdepartementet Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag. Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag. 73 Svar på remiss av betänkandet E- legitimationsnämnden och svensk e-legitimation (SOU 2010:104) (LS/211/2011) Landstinget har fått möjlighet att lämna synpunkter på den statliga utredningen E- legitimationsnämnden och svensk e-legitimation(sou 2010:104). Förslaget i utredningen handlar om att en samordnad infrastruktur för användning av e- legitimationer underlättar och förenklar för den offentliga sektorn och främjar en utveckling av e-tjänster. Dagens modell är ett system som inte öppnar upp för möjliga nya aktörer att komma in på marknaden och därigenom bidra till en mångfald. Vidare bygger dagens modell för e-legitimationer på en upphandling som går ut per halvårsskiftet 2012 och som inte kan förlängas. Remissvaret ska vara inne senast den 26 april. Sammanfattning SOU E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation Landstingsstyrelsen ordförande får efter hörande av 2:e vice ordförande avge yttrande till Näringsdepartementet om utredningen E-legitimationsnämnden och svensk e- legitimation. Landstingsstyrelsen ordförande får efter hörande av 2:e vice ordförande avge yttrande till Näringsdepartementet om utredningen E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation.

10 Landstingsstyrelsen Protokoll 10(44) 74 Svar på remiss: Departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41) (LS/1684/2010) När tandvårdsstödet reformerades den 1 juli 2008 förändrades oavsiktligt de ekonomiska förutsättningarna för den kliniska träningen inom tandläkar- och tandhygienistutbildningarna. Det har blivit svårt för de odontologiska utbildningarna att få ett tillräckligt stort antal patienter att öva på. I departementspromemorian läggs fram förslag för att komma till rätta med de aktuella problemen utan större ingrepp i regelverk och administration av det statliga tandvårdsstödet och utan kostnadsökningar. Förslagen innebär förbättrade möjligheter för de odontologiska utbildningarna att få ett tillräckligt stort antal patienter. Sammanfattning av Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård Ds 2010:41 Yttrande över Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård Landstingsstyrelsens förslag Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag. Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag. 75 Svar på remiss: Betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81) (LS/1732/2010) Landstinget har fått möjlighet att lämna remissvar på utredningen En ny biobankslag. Den nya lagen utgör en omarbetning av befintlig biobankslag (SFS 2002:297). Lagens syfte är oförändrat och reglerar hur humanbiologiskt material med respekt för den enskilda människans integritet - ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. På uppdrag av Regeringen påbörjades 2008 en översyn av lagen Uppdraget gällde lagens tillämpningsområde och förhållandet till andra lagar, information och samtycke, utlämnande och överlåtelse av vävnadsprover, kvalitets-, spårbarhets- och säkerhetskrav m.m. samt PKU-biobanken. Bakgrund till utredningens arbete

11 Landstingsstyrelsen Protokoll 11(44) I Sverige liksom i många andra länder bevaras vävnadsprover i stor omfattning i biobanker, främst i hälso- och sjukvården men även för forskning och klinisk läkemedelsprövning m.m. Under 1990-talet fördes en diskussion om biobankerna i Sverige och om hur verksamheten borde regleras. Diskussionen rörde bl.a. vilket skydd för provgivarnas personliga integritet som borde införas. Miljoner vävnadsprover bevarades utan att provgivarna hade informerats om detta och utan att provgivarna hade fått ta ställning till ändamålen med bevarandet. Debatten ledde fram till den nu gällande biobankslagen, som trädde i kraft Redan i ett tidigt skede framfördes kritik mot att lagen ledde till ökad administration och ökade kostnader inom hälso- och sjukvården och för forskningen. Från hälso- och sjukvården kom protester som handlade om att biobankslagens krav tog tid från sjukvårdsarbetet och att det kunde uppstå risker för patientsäkerheten. En del av kritiken gällde att lagen ansågs krånglig och oklar. Under 2003 uppstod också en debatt om att biobankslagen kanske inte ger ett tillräckligt skydd för den personliga integriteten. Polis och åklagare hade tagit ett vävnadsprov i beslag från PKU-biobanken under utredningen av mordet på utrikesminister Anna Lindh, vilket ledde till en diskussion om detta kunde rättfärdigas, särskilt med hänsyn till att brottsutredning inte var ett ändamål för biobanken. De stora förändringarna jämfört med nyvarnade lag är ett vidgat tillämpningsområde, ändringar av kravet på samtycke, regler för spårbarhet och ändring av personuppgiftsbehandlingen och utlämnandet av prover. Remiss: Betänkandet En ny biobankslag Yttrande över utredning om ny biobankslag Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag. Yrkande Elin Hoffner yrkar på ett tillägg En punkt om informationsinsats till allmänheten skall arbetas in i texten på lämpligt ställe, då lagändringen innebär en stor förändring för den enskilde. Proposition Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget. Ordförande ställer proposition på Elin Hoffners tilläggsyrkande och finner det antaget. Yttrande avges till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag med antaget tillägg.

12 Landstingsstyrelsen Protokoll 12(44) 76 Svar på revisorernas granskning av landstingets förutsättningar att tillvarata EU-finansiering (LS/120/2011) Landstingets revisorer har genomfört en granskning av Landstingets förutsättningar att tillvarata EU-finansiering. Revisorerna har med anledning av granskningen föreslaget att utveckla organisationen så att den kompeterns som finns inom organisationen för att bedriva EU-projekt kan tillvaratas i större utsträckning, att tydliggöra för verksamhetschefer hur dessa ska gå till väga för att bedriva EU-projekt och var stöd för projektplanering, ansökan m m finns att få och att informera om den kompetens inom området som finns att avropa enligt avtal från Regionförbundet Jämtlands län och Mid Sweden Office. Ett förslag till yttrande har upprättats inom Landstingsdirektörens staber. Landstingsdirektören har gett i uppdrag utreda hur landstinget ska säkerställa nödvändig kompetens för att driva EU-projekt. Utredningen ska hämta kunskap och erfarenhet från såväl Regionförbundet Jämtlands län och Mid Sweden Office. Granskningsrapport: Granskning av Landstingets förutsättningar att tillvarata EUfinansiering Yttrande till Landstingets revisorer Yttrande avges till landstingets revisorer enligt upprättat förslag. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt upprättat förslag. 77 Svar på revisorernas granskning av läkares arbetstider (LS/350/2010) PROTOKOLLSUTDRAG PERSONALPOLITISKA UTSKOTTET : 24 Svar på revisorernas rapport angående läkarnas arbetstider Styrelsen har gett personalpolitiska utskottet i uppdrag att svara på revisionsrapport REV/26/2009 med publiceringsdatum Revisionsrapporten är en granskning av hur läkarresurser tas tillvara inom Jämtlands läns landsting för att tillgodose verksamhetens behov, jourverksamheten, hur bemanning med nödvändig läkarkompetens styrs och säkras, hur arbetstidslagen beaktas

13 Landstingsstyrelsen Protokoll 13(44) i planering och schemaläggning, hur avtalsenliga möjligheter till schemaläggning beaktas, på vilka grunder befintliga system för scheman har konstruerats samt hur system och rutiner för ersättning av jourersättning är konstruerade och används. Landstingets revisorer skriver, sammanfattningsvis, att granskningen visar att det under tid, skett en del förbättringar avseende verksamhetens behov av läkarinsatser och planering av läkarbetstiden, men att det fortsatt finns en obalans. I revisionsrapporten redovisas ett antal rekommendationer på förbättringsområden som framkommit i granskningen. Protokoll Landstingsstyrelsen Granskning av läkares arbetstider Svar på revisorernas granskning av läkarnas arbetstider Personalpolitiska utskottets beslut Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen 1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag 2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att i arbetet med översynen av operations- och akutprocessen och i övrigt i strukturellt omställningsarbete där bemanningsplanering ingår beakta svaret till revisorerna. 1. Yttrande avges till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag 2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att i arbetet med översynen av operations- och akutprocessen och i övrigt i strukturellt omställningsarbete där bemanningsplanering ingår beakta svaret till revisorerna. 78 Svar på PRO-brev om fortsatt verksamhet med mobil läkare i Östersunds kommun (LS/1415/2010) PRO, samorganisationen i Östersunds kommun, har i en skrivelse till landstingsstyrelsen föreslagit att projektet mobil läkare övergår till permanent verksamhet i Östersunds kommun. Projektet mobil läkare i Östersunds kommun har bedrivits som ett samverkansprojekt mellan kommunen och landstinget från hösten 2007 inom ramen för stimulansmedel för äldre. Från och med 2010 års ansökan om stimulansmedel till Socialstyrelsen så finns inte längre medel avsatta för området förstärkt läkarmedverkan och därför avslutas

14 Landstingsstyrelsen Protokoll 14(44) projektet i sin nuvarande utformning per december Under första halvåret 2011 kommer mobil äldrevårdsläkare på inledningsvis 50% att inrättas permanent inom Östersunds kommun. Finansiering under 2011 sker med hjälp av kvarvarande stimulansmedel. Hur finansiering och omfattning ser ut från 2012 och framåt kommer att beredas i arbetet med landstingsplan för I de så kallade Ädelavtalen regleras omfattning av läkarmedverkan gentemot kommunerna i länet. Samtliga vårdgivare inom hälsovalet är skyldiga att följa dessa avtal. Mobil läkare förekommer i hela länet i olika omfattning utifrån behov i enlighet med uppdraget i hälsovalet. Att inrätta mobil läkare där långa avstånd finns gör att tjänsten inte skulle bli kostnadseffektiv. PRO kräver fortsatt verksamhet med mobil läkare i Östersunds kommun Svar avges till PRO enligt ovan. Svar avges till PRO enligt ovan. 79 Svar på uppmaning att utöka verksamheten med mobil läkare (LS/1523/2010) Landstingets pensionärsråd uppmanar landstingsstyrelsen att snarast utvärdera den mobila läkarens verksamhet i Östersund och omfördela resurser och starta upp mobilläkare verksamhet på fler platser i länet. Projektet mobil läkare i Östersunds kommun har bedrivits som ett samverkansprojekt mellan kommunen och landstinget från hösten 2007 inom ramen för stimulansmedel för äldre. Från och med 2010 års ansökan om stimulansmedel till Socialstyrelsen så finns inte längre medel avsatta för området förstärkt läkarmedverkan och därför avslutas projektet i sin nuvarande utformning per december Under första halvåret 2011 kommer mobil äldrevårdsläkare på inledningsvis 50% att inrättas permanent inom Östersunds kommun. Finansiering under 2011 sker med hjälp av kvarvarande stimulansmedel. Hur finansiering och omfattning ser ut från 2012 och framåt kommer att beredas i arbetet med landstingsplan för I de så kallade Ädelavtalen regleras omfattning av läkarmedverkan gentemot kommunerna i länet. Samtliga vårdgivare inom hälsovalet är skyldiga att följa dessa avtal. Mobil läkare förekommer i hela länet i olika omfattning utifrån behov i enlighet med

15 Landstingsstyrelsen Protokoll 15(44) uppdraget i hälsovalet. Att inrätta mobil läkare där långa avstånd finns gör att tjänsten inte skulle bli kostnadseffektiv. Uppmaning att utöka verksamheten med mobil läkare Svar avges till landstingets pensionärsråd enligt ovan. Svar avges till landstingets pensionärsråd enligt ovan. 80 Svar protester mot beslutet att verksamheten med mobil läkare i Östersunds kommun ska upphöra (LS/1669/2010) Eva Andersson, sjuksköterska vid bemanningsenheten i Östersunds kommun, har i en skrivelse till landstingsstyrelsen protesterat mot att projektet mobil läkare upphör i Östersunds kommun. Projektet mobil läkare i Östersunds kommun har bedrivits som ett samverkansprojekt mellan kommunen och landstinget från hösten 2007 inom ramen för stimulansmedel för äldre. Från och med 2010 års ansökan om stimulansmedel till Socialstyrelsen så finns inte längre medel avsatta för området förstärkt läkarmedverkan och därför avslutas projektet i sin nuvarande utformning per december Under första halvåret 2011 kommer mobil äldrevårdsläkare på inledningsvis 50% att inrättas permanent inom Östersunds kommun. Finansiering under 2011 sker med hjälp av kvarvarande stimulansmedel. Hur finansiering och omfattning ser ut från 2012 och framåt kommer att beredas i arbetet med landstingsplan för I de så kallade Ädelavtalen regleras omfattning av läkarmedverkan gentemot kommunerna i länet. Samtliga vårdgivare inom hälsovalet är skyldiga att följa dessa avtal. Mobil läkare förekommer i hela länet i olika omfattning utifrån behov i enlighet med uppdraget i hälsovalet. Att inrätta mobil läkare där långa avstånd finns gör att tjänsten inte skulle bli kostnadseffektiv. Protester mot beslutet att verksamheten med mobil läkare i Östersunds kommun ska upphöra Svar avges till Eva Andersson enligt ovan.

16 Landstingsstyrelsen Protokoll 16(44) Svar avges till Eva Andersson enligt ovan. 81 Uppföljning av landstingsfullmäktiges beslut från beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur (LS/131/2011) En av uppgifterna för fullmäktiges beredningar är att följa upp landstingsfullmäktiges beslut. Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur gör en uppföljning av ärenden som beredningen hanterat ca två år efter beslut. Under år 2007 tog beredningen fram ett förslag på en upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting. Den 16 oktober samma är tog landstingsfullmäktige beslut om policyn. Enligt rutinerna för landstinget ska landstingsstyrelsen ta fram en strategi. När beredningen följer upp beslutet noterar den att strategi ännu inte tagits fram. Upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting (LS/608/2007). Protokollsutdrag landstingsfullmäktige Protokollsutdrag demokrati, folkhäls och kultur : upphandlingspolicy BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI, FOLKHÄLSA OCH KULTUR Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsstyrelsen att Utarbeta strategi till upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 30 augusti ta fram en strategi till Upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till sammanträdet den 30 augusti ta fram en strategi till Upphandlingspolicy för Jämtlands läns landsting. 82 Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård (LS/259/2010) Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har reviderat riksavtalet

17 Landstingsstyrelsen Protokoll 17(44) från Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslöt vid sammanträde i november 2010 att godkänna det reviderade riksavtalet för utomlänsvård, som träder i kraft den 1 maj 2011 och rekommenderar landstingen att godkänna och tillämpa förslaget till riksavtal fr o m 1 maj Den viktigaste nyheten i det reviderade avtalet berör bestämmelserna om privata vårdgivare med kontrakt med landsting. Kapitel 2.1 i avtalet har kompletterats med följande stycke. När ett hemlandsting remitterar patient till privat vårdgivare med kontrakt med annat landsting gäller följande. Hemlandstinget sänder i dessa fall remissen till berört vårdlandsting, som i sin tur förmedlar remissen till privat vårdgivare med vilken detta vårdlandsting har ett kontrakt, som medger vård av utomlänspatient. Motivet för denna komplettering är följande. En viktig legal princip är att ett landsting inte kan, vare sig inom det egna eller i andra landsting, köpa vårdtjänster av en privat vårdgivare utan att tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Vid remittering av patient till privat vårdgivare i andra landsting finns två alternativ. 1. Hemlandstinget remitterar en patient, via bestämmelserna i riksavtalet, till ett annat landsting. Detta vårdlandsting kan i sin tur sända remissen vidare till en privat vårdgivare med vilken detta vårdlandsting har ett kontrakt, som medger vård av utomlänspatienter. 2. Hemlandstinget sluter ett eget kontrakt med en privat vårdgivare, som reglerar att det kontraktsslutande landstinget sänder sina remisser direkt till den privata vårdgivaren. Vidare finns vissa begränsade möjligheter till direktupphandling. Förbundet konstaterade i samband med sin översyn av riksavtalet att det skulle vara lämpligt att komplettera hälso- och sjukvårdslagen för att därmed förenkla för den enskilde patienten att på ett smidigt sätt kunna välja privat vårdgivare med kontrakt med andra landsting. SKLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde i februari 2010 att hemställa att Socialdepartementet utreder och lämnar förslag på en sådan komplettering av denna lag. Syftet med förbundets förslag är att den privata utomlänsvården ska kunna hanteras enligt samma enkla principer, som landstingen redan tillämpar för den verksamhet de utför i egen regi och det i det här sammanhanget bedrivna samarbetet landstingen emellan, såsom det regleras i riksavtalet. Förbundet vill understryka att ett genomförande av SKLs lagförslag skulle minska behovet av separata kontrakt mellan samtliga landsting och berörda privata vårdgivare. Vidare skulle det påtagligt underlätta remisshanteringen när en patient ges vård av privat vårdgivare med kontrakt med annat landsting. Regeringen avser att hantera förbundets förslag i den kommande utredningen om e ny patientlagstiftning, där syftet är att stärka patientens ställning. Reviderat riksavtal för utomlänsvård - sammanfattning Yttrande över förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård

18 Landstingsstyrelsen Protokoll 18(44) Jämtlands läns landsting tillämpar reviderat riksavtal från och med 1 maj Jämtlands läns landsting tillämpar reviderat riksavtal från och med 1 maj Avveckling av stiftelser (LS/406/2011) Med anledning av de nya reglerna för att avveckla en stiftelse som inte kan främja sitt ändamål föreslås att nedanstående stiftelser avvecklas. Namn/ Organisations nr Behållning Utdelat de 31/12-10 senaste 5 år Lundholms stipendiefond/ej registrerad 742 kr 0 kr Hanna och Nils A Larsson fond/ kr 0 kr Makarna Engströms donationsfond/ kr 0 kr John Alexanderssons minnesfond/ kr kr Förströelse/resor för hand.barn/ kr kr Jordbrukets premiefond/ kr 600 kr Vetenskapliga fonden/ kr kr Ytterå Brunnslasaretts fond/ kr kr Koloniverksamh. bl. handik. barn/ kr kr Torstaskolans stipentiefond/ kr kr Enligt 6 kap 5 stiftelselagen får styrelsen eller förvaltaren besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om 1. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren, 3. värdet av tillgångarna de senaste tre räkenskapsåren inte har överstigit ett värde som motsvarar tio prisbasbelopp, samt 4. stiftelsen saknar skulder. Genensamt för alla ovanstående stiftelser är att: - dessa har bildats för mer än 20 år sedan - dess tillgångar har de senaste tre räkenskapsåren inte överstigit ett värde som motsvarar tio prisbasbelopp - dessa saknar skulder - dessa har antingen inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren eller gjort det någon enstaka gång under de senaste fem åren dock med försumliga belopp.

19 Landstingsstyrelsen Protokoll 19(44) Eftersom förutsättningarna enligt 6 kap 5 stiftelselagen är uppfyllda (för stiftelserna Lundholms stipendiefond, Hanna och Nils A Larsson fond och Makarna Engströms donationsfond) eller så gott som uppfyllda (* för stiftelserna John Alexanderssons minnesfond, förströelse/resor för handikappade barn, jordbrukets premiefond, vetenskapliga fonden, Ytterå Brunnslasaretts fond, koloniverksamhet bland handikappade barn och Torstaskolans stipendiefond) får styrelsen fatta beslut om att, för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, förbruka resterande tillgångar och underrätta tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen). * Dessa fonders årliga kapitalavkastning består endast av ränta på konto och blir därför väldigt låg. Den totala årliga kapitalavkastningen understiger fondernas bank- och övriga administrativa kostnader vilket innebär att det fria egna kapitalet närmar sig noll eller redan är negativt. På grund av det kommer några ytterligare bidrag from år 2011 inte att kunna delas ut. Om fonderna inte får avvecklas på grund av att dessa inte till fullo uppfyller ovannämnda krav, blir konsekvensen att stiftelserna inom kort ändå kommer att avvecklas men då efter att kapitalet har förbrukats för att täcka de årliga löpande administrativa kostnaderna istället för att delas ut för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. 1. Ovan nämnda stiftelser avvecklas enligt 6 kap 5 stiftelselagen genom att förbruka stiftelsernas tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. 2. Kvarvarande medel som eventuellt finns per 31/ överförs till andra stiftelser som har samma ändamål eller ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar ovan nämnda stiftelsernas ändamål. Yrkande Finn Cromberger yrkar att Namnet på donatorn skrivs in så att man i framtiden vet att medel i fonden även kommer från den avvecklade fonden.. Proposition Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget. Ordförande ställer proposition på Finn Crombergers tilläggsyrkande och finner det avslaget. 1. Ovan nämnda stiftelser avvecklas enligt 6 kap 5 stiftelselagen genom att förbruka stiftelsernas tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta.

20 Landstingsstyrelsen Protokoll 20(44) 2. Kvarvarande medel som eventuellt finns per 31/ överförs till andra stiftelser som har samma ändamål eller ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar ovan nämnda stiftelsernas ändamål. 84 Organisationsbidrag för 2011 till övriga organisationer (LS/1366/2010) Enligt beslut i landstingsfullmäktige (LS/6941/2008) ska bidragsberättigade övriga organisationer godkännas av landstingsstyrelsen enligt en årligen upprättad lista. Samtliga organisationer har inkommit med ansökan om organisationsbidrag för Tre nya organisationer, inom organisationsgruppen Övriga organisationer, har inkommit med ansökningar för 2011, Släktforskarföreningen J/H, Jazz i Jemtland och NTF Jämtlands län. Organisationer som föreslås vara bidragsberättigade är verksamma inom landstingsområdet med verksamhet av regional karaktär. Bidragsberättigade övriga organisationer 2011 (LS/1366/2010) Förslag till bidragsberättigade övriga organisationer antas. Förslag till bidragsberättigade övriga organisationer antas. 85 Ansökan om bidrag till informationsinsatser för "Framtid för Jämtland" (LS/280/2011) Ideella Föreningen Framtid för Jämtland har ansökt om bidrag om kronor till informationsinsatser för att skapa opinion för sin uppfattning i regionfrågan att länet ska utgöra en region och att bidra till ökad kunskap hos länets medborgare om regionfrågan. Som stöd för sin ansökan har föreningen anfört att ideella föreningen för MittSverige har fått bidrag till sin verksamhet. Jämtlands läns landsting bildade tillsammans med kommunerna i Jämtlands län samt Sundsvalls och Ånge kommuner den ideella förningen för bildande av region MittSverige. Landstinget hade tillsammans med Sundsvalls och Ånge kommuner ansökt hos Regeringen om att få bilda region MittSverige. Landstinget överlämnade till föreningen sin uppgift att inför regionbildningen utreda och ta fram underlag för de beslut som kunde behövas inför och i samband med regionbildningen. Med detta överlämnande av uppgift följer också ansvar för finansieringen av uppgiften.

21 Landstingsstyrelsen Protokoll 21(44) Föreningen Framtid för Jämtland har inte fått någon uppgift överlämnat till sig från landstinget. Föreningens ansökan måste därför ses som en ansökan om ett allmänt bidrag. Landstinget kan inte lämna bidrag till enskild utan stöd i lag. Det finns ingen lag om bidrag till enskild som omfattar det ändamål som föreningens ansökan avser. Landstinget har inte heller i övrigt något bidrag för ändamålet. Ansökan kan därför inte bifallas. Ansökan om bidrag från Ideella föreningen Framtid för Jämtland. Ansökan avslås Ansökan avslås 86 Likviditetsrapport/likviditetsplan 2011 (LS/422/2011) Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under år 2010 av landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt pensionsåtagande och pensionsportfölj. Den innehåller även likviditetsplan för Likviditetsrapport2010/likviditetsplan 2011 Likviditetsrapport 2010/likviditetsplan 2011 noteras till protokollet. Likviditetsrapport 2010/likviditetsplan 2011 noteras till protokollet. 87 Revidering av reglemente för länets handikappråd (LS/881/2009) Landstingsfullmäktige tog vid sitt sammanträdet den 21 oktober, 2009 beslut om att Beredningen [för demokrati och länsutveckling] överlämnar förslaget till nytt reglemente för Handikapprådet och delegerar fastställandet av detta till landstingsstyrelsen.. Beredningen för demokrati och länsutveckling fick under hösten 2008 i uppdrag av landstingsfullmäktige att utarbeta en policy Alla på lika villkor. Policyn ska ersätta det

22 Landstingsstyrelsen Protokoll 22(44) tidigare Handikappolitiska programmet. Beredningen har tagit initiativ att revidera reglementet för Handikapprådet. Förslag till revideringar har tagits fram med sakstöd av ledningsstab sekretariat. Representanter från beredningen för vård och rehabilitering har ingått i arbetet. Under arbetet har förslaget stämts av med representanter från länsorganisationerna av Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (fd De Handikappades Riksförbund), Synskadades riksförbund och Handikappsamverkan samt Länets Handikappråd. Förslag till reglementet diskuterades i Länets Handikappråd den 19 maj. Landstingsstyrelsen gav direktören i uppdrag att inkomma med ett förslag på reviderat reglemente för Länets Handikappråd. Ett förslag till reviderat reglemente har utarbetats inom ledningsstab sekretariat. Förslag till reglemente för Länets Handikappråd. PM Jämförelse med tidigare reglemente för Länets Handikappråd. Reglemente för Länets Handikappråd antas. Yrkande Bengt Bergqvist yrkar att i avsnittet Ledamöter ändras första punkten till Jämtlands läns landsting, två ledamöter och en (1) tjänsteperson. Proposition Ordförande ställer proposition på Bengt Bergqvist ändringsyrkande och finner det antaget. Ordförande ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget. Reglemente för Länets Handikappråd med antagna ändringar antas. 88 Överklagat beslut: Ärende om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Landstingsstyrelsens beslut Valärenden (LS/382/2011) Förvaltningsrätten i Härnösand har förelagt Jämtlands läns landsting att svara på ett överklagande av landstingsstyrelsen beslut om val till vice ordförande i personalpolitiska utskottet. Ett förslag till yttrade har upprättats inom Ledningsstab sekretariat. Genomförandet av valet har inte skett enligt reglerna i kommunallagen. Felet saknar dock betydelse för ärendets utgång varför överklagandet bör lämnas utan bifall.

23 Landstingsstyrelsen Protokoll 23(44) Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand. Yttrande över överklagat beslut om val till vice ordförande i personalpolitiska utskottet. Yttrandet avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag. Yrkande Finn Cromberger yrkar att överklagande medges. Proposition Ordförande ställer proposition på Finn Crombergers yrkande och landstingsdirektörens förslag och finner landstingsdirektörens förslag antaget. Yttrandet avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt upprättat förslag. Reservation Finn Cromberger reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 89 Inrättande av mobil läkare i Östersund (LS/441/2011) Projektet mobil läkare i Östersunds kommun har bedrivits som ett samverkansprojekt mellan kommunen och landstinget från hösten 2007 inom ramen för stimulansmedel för äldre. Från och med 2010 års ansökan om stimulansmedel till Socialstyrelsen så finns inte längre medel avsatta för området förstärkt läkarmedverkan och därför avslutas projektet i sin nuvarande utformning per december Under första halvåret 2011 kommer mobil äldrevårdsläkare på inledningsvis 50% att inrättas permanent inom Östersunds kommun. Finansiering under 2011 sker med hjälp av kvarvarande stimulansmedel. Hur finansiering och omfattning ser ut från 2012 och framåt kommer att beredas i arbetet med landstingsplan för Underlag till inrättande av permanent funktion som mobil läkare Mobil läkare inrättas enligt bifogat underlag. Mobil läkare inrättas enligt bifogat underlag.

24 Landstingsstyrelsen Protokoll 24(44) 90 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen (LS/4/2011) Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträde Etiska utskottet: Protokoll från sammanträde Landstingets Pensionärsråd: Protokoll från sammanträde Västerbottens läns landsting: Utdrag protokoll Västerbottens läns landsting: Meddelande samt Utdrag protokoll Strömsunds kommun: Barn-, kultur och utbildningsnämnden utdrag Strömsunds kommun: Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Protokoll från sammanträdet Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträdet Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur: Protokoll från sammanträdet Sveriges läkarförbund: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 91 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen 2011 (LS/3/2011) Beslut fattade av verksamhetsområdeschef Ortopedi Löneöversynsförhandlingar Läkarförbundet Löneöversynsförhandlingar LSR Löneöversynsförhandlingar Kommunalarbetarförbundet Löneöversynsförhandlingar SSR Löneöversynsförhandlingar SKTF Löneöversynsförhandlingar Vårdförbundet Löneöversynsförhandlingar FSA Beslut fattade av landstingsdirektör / bitr landstingsdirektör: Omdisponering av medel Omdisponering av lönerörelsen Omfördelning från Motsedda kostnader Omfördelning av inprioriterade medel 2010

25 Landstingsstyrelsen Protokoll 25(44) Omfördelning av inprioriterade medel 2011 Kostnadskrävande patienter, december Barntandvård Ragunda Omdisponering av medel med anledning av ökade fjärrvärmekostnader Hyra av bergrumsmagasin i Lockne Nationella IT-planen Beslut fattade av ordförande landstingsstyrelsen Upphandling flyg Östersund-Umeå Beslut fattade av ordföranden Susanne Wallner är beviljad att delta i Folkdag psykiatrin 27/ Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Barnkonventionen i teori och praktik 28/ Elin Hoffner är beviljad att delta i Barnkonventionen i teori och praktik 28/ Lise Hjemgaard-Svensson är beviljad att delta i Barnkonventionen i teori och praktik 28/ Lena Bäckelin är beviljad att delta i Kultur- och idrottspolitik 17/ Susanne Wallner är beviljad att delta i Rikskonferens friska tankar 14-15/ Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. ÄRENDEN TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 92 Revidering av stadgar för Årets folkhälsoinsats (LS/365/2009) Landstingsfullmäktige beslutade hösten 2009 att minska antalet fullmäktigeberedningar genom att ta bort beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur. Frågorna om folkhälsa och kultur överfördes till den ombildade beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur. Eftersom den nedlagda beredningen haft ansvar för att ta fram underlag för bland annat Jämtlands läns folkhälsoinsats behöver stadgarna revideras. I stadgarnas 2 står att Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur föreslår pristagare för beslut i landstingsstyrelsen Den meningen föreslår nu nya beredningen ska ändras till Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår pristagare för beslut i landstingsstyrelsen. Stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats. Protokollsutdrag demokrati, folkhälsa och kultur : stadgar folkhälsoinsats

26 Landstingsstyrelsen Protokoll 26(44) BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR DEMOKRATI, FOLKHÄLSA OCH KULTUR Beredningen för demokrati, folkhälsa och kultur föreslår landstingsfullmäktige Reviderade stadgar för Jämtlands läns folkhälsoinsats, Årets Folkhälsoinsats antas. Enligt beredningens förslag. Enligt beredningens förslag. 93 Revidering av fakturakredit och kravpolicy för Jämtlands läns landsting (LS/261/2011) Jämtlands läns landsting har beslutat införa en central kassa för mottagningarna på plan 6 och sjukgymnastiken på Östersunds sjukhus. Inför projekteringen har frågan om kontanthantering kommit upp. I fakturakredit- och kravpolicyn från 2002 (Jll 707/2002) står inskrivet att betalning till landstinget i första hand skall ske kontant (pengar, checkar eller betalkort/kreditkort) och att faktureringsavgift ska tas ut i annat fall. Denna policy bör ses över. Fram till dess policyn setts över behövs ett beslut om undantag i samband med att centralkassan införs. Teknikutvecklingen har gått framåt de senaste åren och allt fler funktioner i samhället överger pengahantering till förmån för andra typer av betalningslösningar (betalkort, e- fakturor, pappersfakturor, internet etc). Vinsten är framför allt en säkrare arbetsmiljö för den personal som sitter i olika kassor men även investeringsvinster och administrativa fördelar ses. Man slipper kostsamma och låsta säkerhetslösningar i receptioner och kan istället bygga dem mer öppna, tillgängliga och välkomnande. Inte heller behöver man anlita vaktbolag för att transportera pengar mellan kassorna och banker/bankfack. I Gävleborg har man sedan drygt ett år tillbaka haft en helt kontantfri lösning där man varken betalar med kort eller pengar. Samtliga besök faktureras utan någon faktureringsavgift. För de äldre patienterna är detta en bättre lösning än att kräva exempelvis kortbetalning istället för pengar eftersom alla vuxna människor, oavsett ålder, betalar sina räkningar. Ytterligare en faktura ställer inte till något besvär. Vinsterna är stora avseende säkerhet och tillgänglighet medan det ekonomiskt går i princip jämnt ut (enligt uppgift). Man slipper betalterminalernas avgifter och även kostnader för transport och säkerhetslösningar av pengar medan den administrativa kostnaden för fakturering istället ökar. Olika lösningar med e-fakturor och autogiro är

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014 (RS/1961/2015)

Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014 (RS/1961/2015) Tjänsteskrivelse Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2016-01-15 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post:helge.jonsson@regionjh.se Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(6) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, Hus 3, konferensrummet, plan 2, den 23 september 2011, kl. 08.30-12.00. Beslutande Bengt Bergqvist (S) Lars-Eric Bergman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Protokoll 1(7) Regionstyrelsen Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) för Ella Wallberg (S) Robert Uitto (S) Linn Berglin (S)

Protokoll 1(7) Regionstyrelsen Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) för Ella Wallberg (S) Robert Uitto (S) Linn Berglin (S) Protokoll 1(7) Tid och plats för Styrelserummet, Regionhuset, Östersund den 8 april 2016 kl. 8.30 9.15 Sammanträdet Beslutande Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) Linn Berglin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 2005 01 19 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, Landstingshuset Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svenson (v) Christer Åkerlind (s) Ann Marie Johansson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42)

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Viktoria Skog Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Styrelserummet, Hus 3 Beslutande Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Carina Abidi Siw Lundkvist Berit Johansson Danuta Finke Annelie Bengtsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-06-11. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-06-11. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16.40 Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Bodil

Läs mer

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 21 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 oktober 2002 kl 14.45 15.50 Beslutande Per-Owe Öberg Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2 Kallelse/Föredragningslista 1(8) Samordningskansliet 2015-08-27 Monica Byvald Tfn: 063-147637 E-post: monica.byvald@regionjh.se ORGAN: DATUM: 2015-09-08 Vårdvalsnämnden PLATS: Regionens hus, hus 3 plan

Läs mer

PROTOKOLL. Datum:

PROTOKOLL. Datum: Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Stora konferensrummet, Plan 3 Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1(5) 2012-04-26. Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00. Landstinget Landstinget SPF PRO PRO SPF

Protokoll 1(5) 2012-04-26. Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00. Landstinget Landstinget SPF PRO PRO SPF Protokoll 1(5) Landstingets pensionärsråd Tid och plats för sammanträdet Beslutande Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00 Elin Hoffner (V) Inger Jonsson (C) Olle

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , 09:00-12:00 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , 09:00-12:00 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Esse Petersson (FP), ersätter Lena Skaring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: 2001-09-25, kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2001-09-25, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset Hus 2 Kyrkgatan 12, plan 2, kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Inger Jonsson (c ) Eija Dibba (v) Jonny

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU=

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.35 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMNMJMOJMO=

PROTOKOLL. Datum: OMNMJMOJMO= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Carina Abidi (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör PROTOKOLL 1 (5) 1-10, 1 bilaga Plats Beslutande Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, vice ordförande Erik Bergkvist Helen Forsberg Karin Lundström Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Personalpolitiska delegationen 2005-12-01 Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön Kl 08.30-14.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Dr Prag, hus 2, plan 2 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Dr Prag, hus 2, plan 2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(32) Samordningskansliet 2014-03-12 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2014-03-20--21 PLATS: Styrelserummet,

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2008-04-11 Till dnr REV/10/2008 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr 232 100-0214

Läs mer

2011-03-30 LS 1102-0286

2011-03-30 LS 1102-0286 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) 2011-03-30 LS 1102-0286 LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr. Landstingsstyrelsen 11-04-12 040 Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl 14.45-16.30 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2005-11-14 Plats och tid Kommunhuset, Svenstavik Kl 09.00-16.30 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Ulla-Britt Lindblad (s) Carl-Arne Åhlin (s) Runar Englund

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Avskaffande av åldersgräns

Avskaffande av åldersgräns Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl Pensionärsrådet 2011-02-16 1-10 1(7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 14.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Utses att justera Sören Bertilsson, ordförande,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(55) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Petterson-Bergersalen, OSD, Östersund den 19-20 april 2011 klockan 9.00-16.15 Enligt närvaroförteckning Utses att justera Finn Cromberger och Björn

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 1 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 2 Riksavtalets regler om remiss Kapitel 2 reglerar när hemlandstinget initierar

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Motion: Automatisera frikort Handlingar i ärendet:

Motion: Automatisera frikort Handlingar i ärendet: Motion: Automatisera frikort Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo 2014-09-16 Protokollsutdrag från Hälso-

Läs mer

Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Östersund

Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Östersund Tid och plats för sammanträdet Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 januari 2009 kl 13.00-14.05 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Bengt Bergqvist Thomas Hägg Marianne Larm- Svensson

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Stora konferensrummet, hus 3 plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Stora konferensrummet, hus 3 plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(24) Samordningskansliet 2014-04-17 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2014-04-28--29 PLATS: Styrelserummet,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer