1.1 Modersmål och litteratur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 Modersmål och litteratur"

Transkript

1 1 Läroämnen

2 1.1 Modersmål och litteratur

3 Modersmål och litteratur Mål: Eleven skriver Penngrepp (vid behov) skriva bokstäver forma bokstäver åk 1 skriva meningar med stor bokstav och skriva ord och egna meningar skriva enkla ljudenliga ord punkt skriva ord efter diktamen producera egna meningar skriva efter diktamen olika skrivstrategier (mening, saga, kort text) att arbeta med dator producera egna texter konstruera meningar (berätta) skriva ord efter diktamen åk 2 att skriva text på dator stava och skriva ljudenliga och ljudstridiga producera egna meningar att skriva dikt högfrekventa ord skrivstil skriva efter diktamen (rättstavning) skiljetecken Mål: Eleven utvecklar sina skriftliga färdigheter och sin förmåga att kommunicera skriftligt använda textning och skrivstil använda skiljetecken känna till användningen av skiljetecken åk 3 börja använda tankekarta/rubrik producera fiktiva och faktabetonade producera korta texter börja använda ordböcker texter stava ljudstridiga ord (ng-, j-, tj-ljudet) ta emot respons på egna texter och skriva texter på dator bearbeta dem skilja mellan lång och kort vokal använda skiljetecken producera olika slag av texter; fakta, fiktion, dikter klassificera ord enligt grupp, t ex synonymer, sammansatta ord

4 utveckla en tydlig handstil skriva en tydlig handstil skriva text med sammanhängande åk 4 stava ljudstridiga ord (o/å) använda flera skrivregler innehåll känna till m-, n-regel använda ordböcker som stöd för klassificera ord, känna igen substantiv, skrivning adjektiv och verb under handledning producera en egen använda ordböcker skriftlig redovisning om ett givet ämne börja arbeta med styckeindelning förstå skillnaden mellan talat och skrivet språk utveckla styckeindelning och förstå idén med styckeindelning och skriva korta faktatexter och fiktiva åk 5 meningsbyggnad textplanering texter känna igen pronomen, räkneord och tillämpa de flesta skrivregler prepositioner ta emot respons och bearbeta egna använda textbehandlingsprogram texter stava ljudstridiga ord (sj-ljudet, e/ä) urkilja subjekt, predikat och objekt i en känna till och urskilja subjekt predikat enkel sats och objekt känna igen de vanliga ordklasserna; substantiv, adjektiv och verb känna igen de viktigaste ordklasserna känna igen substantiv, adjektiv,verb, känna igen substantiv, adjektiv och åk 6 och satsdelarna pronomen, räkneord, prepositioner verb använda styckeindelning och utveckla känna igen subjekt, predikat och objekt samla material för skriftliga uppgifter meningsbyggnad samla material för skriftliga uppgifter arbeta processinriktat: samla material, strukturera och formulera innehåll, producera olika slags fiktiva texter och faktatexter bearbeta göra iakttagelser, ta emot respons och använda ett mångsidigt ordförråd reflektera över sig själv som skribent bekanta sig med språkets variation (tvåspråkighet, dialekter) i syftet med olika texter

5 Mål: Eleven läser. högläsning och tyst läsning alfabetet, ljud och bokstav alfabetets bokstäver och ljud åk 1 läsförståelse sammanljuda känna igen högfrekventa ord olika lässtrategier läsa högfrekventa ord läsa korta texter högläsa med inlevelse läsa korta berättelser och förstå (alfabetet, ljud och bokstav) åk 2 att dra egna slutsatser av läst text innehållet känna igen högfrekventa ord skillnaden mellan standardiserat utläsa tidigare obekanta ord läsa korta, enkla ord sammanljuda skriftspråk och talspråk förstå innebörden i korta meningar läsförståelse Mål: Eleven utvecklas till en aktiv och reflekterande läsare. läsa olika slags texter och dra slutsatser läsa olika texter flytande läsa lättlästa textutdrag och förstå åk 3 av dem innehållet läsa med inlevelse hög- och tystläsning bekanta sig med informationssökning, t ex ur facklitteratur (elektroniska källor med lärareledd handledning) att använda informationssökning, t ex dra egna slutsatser av läst text svara på någon fråga om en text efter åk 4 facklitteratur, elektroniska källor läsa med inlevelse att ha läst den börja ställa frågor utgående från läst text använda sig av bibliotek och känna till elementära informationssökningsmetoder bekanta sig med lässtrategier ställa frågor utgående från en läst text läsa flytande (så att läsförståelsen läsa en text och förstå innebörden av

6 åk 5 bekanta sig med nätetik bibehålls) söka fram ändamålsenlig information för eget arbete, samt ha förmåga att förhålla sig kritiskt till källorna den använda sig av informationssökning läsa hela böcker och långa texter och läsa enkla litterära texter av olika slag åk 6 (t ex nätverk) förstå det lästa samt förstå innehållet i stora drag läsa, lyssna till och bearbeta olika slags texter komprimera textinnehåll: välja, strukturera, presentera material, förstå det lästa och presentera med egna ord känna till grundläggande nätetik bekanta sig med att ge källhänvisning Mål: Eleven läser barnböcker som är lämpliga för hennes läsutveckling och är bekant med biblioteket. samtala om det lästa lyssna intresserat och koncentrerat på lyssna till högläsning åk 1 litteratur på lämplig nivå högläsning och kunna redogöra för olika typer av texter, dikter innehållet kända barnboksförfattare att använda bibliotek korta bokreferat tolka faktatexter med handledning hitta en bok i åk 2 välja lämplig litteratur självständigt välja och läsa böcker på biblioteket kända barnboksförfattare lämplig nivå självständigt läsa en bok att hitta böcker i biblioteket nämna en känd barnboksförfattare Mål: Eleven upplever läsning och litteratur som inspirerande och lustfyllt.

7 åk 3 åk 4 föra samtal om lästa texter analysera och bearbeta texter olika författare (svenska och nordiska) och olika media (t ex film, teater/ teve) göra författarporträtt, bokrecensioner bekanta sig med de nordiska språken lyssna aktivt på högläsning läsa ett flertal valfria böcker samtala om det lästa och berätta om egna läsupplevelser ta del av olika slags texter berätta om innehållet i en text Innehåll Lärostoff För goda kunskaper skall eleven kunna För godkänt vitsord skall eleven kunna arbeta med olika medier (t ex tidning/ läsa ett flertal valfria böcker, bearbeta berätta om handlingen i en text eller åk 5 film/ teater/teve) och analysera på olika sätt annan media bekanta sig med textgenrer (diskussioner, referat, föredrag) bearbeta och analysera texter på olika sätt känna igen textgenrer finna lämplig litteratur läsa och reflektera över skönlitterära åk 6 läsa, reflektera över och gestalta motivera sina egna litteraturval texter gemensamma och valfria texter, t ex presentera sina favoritböcker berättelser, dikter, noveller, sagor, myter, serier berätta om egna film-, teater- och litteraturupplevelser bekanta sig med klassiker inom världslitteraturen, och texter på norska och danska bekanta sig med svenskans ursprung Mål: Eleven deltar i samtal på ett naturligt sätt. kommunikationsövningar i t ex lek, följa instruktioner också i grupp delta i samtal genom att svara på tilltal åk 1 drama och koncentrationsövningar samtala om elevnära företeelser uppmärksamhet i diskussioner återge innehållet i sagor och berättelser, rim och ramsor i en liten grupp muntligt redogöra för erfarenheter, iakttagelser och händelser skapa och berätta egna berättelser samt med egna ord återge innehållet t lyssna på vad andra har att säga ex i en saga

8 åk 2 muntligt medverka i ett drama samtal i olika vardagliga situationer berätta egna berättelser med logiskt händelseförlopp inför grupp muntligt redogöra för erfarenheter, iakttagelser och händelser hålla ett kort muntligt anförande dra slutsatser, se den röda tråden, omsätta det hörda i eget tänkande delta i vardagliga samtalssituationer Eleven utvecklar sina färdigheter i muntlig kommunikation. drama (gå in i en roll, uttrycka sig med lyssna uppmärksamt för att fånga upp delta i samtal åk 3 kropp och röst) den röda tråden berätta om egna upplevelser hålla föredrag med stöd av egen text berätta om egna upplevelser och samtala om ett givet ämne händelser med logiskt händelseförlopp delta i gruppdiskussioner samtala i olika vardagliga situationer bekanta sig med kommunikation via olika medier lyssna, ställa frågor, att återge berättelser hålla föredrag med hjälp av nyckelord samtala om ett givet ämne hålla ett kort föredrag eller återge en åk 4 återge berättelser klara att lyssna uppmärksamt för att berättelse bekanta sig med att lyssna, ställa frågor i en diskussion, komma fram med egna kunna återge talat språk (instruktioner, berättelser) åsikter delta i gruppdiskussioner uttrycka sig i drama hålla föredrag börja uttrycka egna åsikter åk 5 hålla föredrag (med hjälp av återge berättelser så att åhöraren förstår nyckelord) redogöra för egna åsikter ge respons på andras berättelser, föredrag använda drama som uttrycksmedel lyssna, ställa frågor i en diskussion

9 återge berättelser, diskussioner bekanta sig med debatt som uttrycksform redogöra för egna åsikter redogöra för egna åsikter våga och kunna ta till orda i en komma med egna korta inlägg i en åk 6 lyssna och ställa frågor i en diskussion diskussion liten grupp bidra till ett positivt kommunikationsklimat visa förmåga till aktivt lyssnande skapa och berätta fiktiva berättelser återge innehållet i en diskussion använda sig av debatt som uttrycksform bekanta sig med de viktigaste skillnaderna mellan tal- och skriftspråk Mål: Eleverna skall kunna uttrycka sig på god svenska i tal och skrift.

10 Litteraturkunskap: sagor, fabler m.m., känna igen alla ordklasser ha läst en bok/termin åk 7 dikter, ungdomsböcker skriva en text med styckeindelning, redogöra för böcker han/hon läst läs- och förståövningar med ett omväxlande ordval, med ett känna igen subst., adj., verb, ordkunskap rätt mångsidigt innehåll och med ett tempusformer språkkännedom: ordklasser, relativt gott språk producera en begriplig, språkriktighet hålla ett längre, förberett muntligt sammanhängande text bibliotekskunskap anförande (demonstration) följa den röda tråden muntlig framställning: lämna in alla arbeten lämna in ett visst antal arbeten demonstrationer, drama vara aktiv under lektionerna uppsatsteori, referat, recensioner skrivarbeten litteraturkunskap: genrer( dikter, känna igen satsdelarna och satstyperna ha läst en bok/termin åk 8 noveller, romaner, bl.a. direkt och indirekt anföring känna igen subjekt, predikat, objekt detektivromaner, krigsromaner, producera olika typer av tidningstexter känna igen huvudsats och bisats problemböcker) producera fullständiga meningar känna till de viktigaste texttyperna i en ordkunskap behärska reglerna för interpunktion dagstidning språkkännedom: satsdelar, ha en god förståelse för innehållet i förstå skillnaden mellan talspråk och språkriktighet, huvudsats och bisats, olika texter skriftspråk anföring grunderna i debatt förstå en text tidningskunskap lämna in alla arbeten lämna in ett visst antal arbeten muntlig framställning, bl.a. drama vara aktiv under lektionerna skrivarbeten referatteknik, bl.a. källhänvisningar och citat litteraturkunskap: novellanalys, uttrycka sig på god svenska i tal och ha läst en bok/termin åk 9 finlandssvenska och nordiska texter, skrift känna till skillnaden mellan roman, klassiker, science fiction, föra fram egna åsikter och ta ställning novell och dikt fantasilitteratur, modernistiska dikter till andras känna igen de vanligaste ordkunskap disponera sin egen text finlandismerna språkriktighet, bl.a. finlandismer diskutera och analysera noveller och delta i debatter och diskussioner språkets variation dikter hjälpligt föra fram egna åsikter och ta

11 språkhistoria muntlig framställning: debatter och diskussioner skrivarbeten: novellanalys, materialbaserad uppsats m.m. känna till huvuddragen i svenska språkets historia lämna in alla arbeten vara aktiv under lektionerna ställning till andras i såväl tal som skrift

12 1.2 Finska MoFi-finska A-finska B-finska

13 A1-språk: Finska Mål: Eleven har ett ordförråd och utvecklar sina muntliga färdigheter inom de ämnesområden som behandlas ord, ordkunskap och uttryck som hör ord i anslutning till följande svara muntligt på enkla frågor åk 3 till temaområden familj, eget hem, skola, djur, mänskans utseende, trafik temaområden: familjen, det egna rummet, skolan, djur, mänskans frågor, frågeställningar utseende rim, ramsor, sånger presentera sig själv beskriva sig själv ord, ordkunskap som hör till ord i anslutning till följande presentera sig själv, åk 4 temaområden fritid, tiden, grannländer, kläder, uppköp, hälsa, föda, vanor, temaområden: fritid, tiden, våra grannländer, kläder, uppköp ställa och besvara frågor i vardagliga situationer närmiljön föra enkla samtal om vardagliga samtal i lek och drama och om situationer vardagliga situationer förstå och använda vanliga uppmaningar, umgängesfraser uppmaningar och umgängesfraser finska traditioner ord, ordkunskap som hör till ord i anslutning till följande förstå och använda sig av allmänna åk 5 temaområden yrken, kroppsdelar, temaområden: yrken, kroppsdelar, uppmaningar och förbud högtider, hobbyn, resor, väder, högtider väderrapporter diskutera ämnen som berör eleven korta föredrag själv, t ex hobbyn, resor, mat samtal finska traditioner ord, ordkunskap som hör till ord i anslutning till följande kunna ta reda på ords betydelse med åk 6 temaområden idrott, böcker, hembygd, känslor, finsk kultur, arbetsredskap temaområden: idrottsgrenar, böcker, hembygden, känslor, den finska hjälp av lexikon samtal om sådant som har hänt, samt kulturen diskussioner och debatter föra samtal om sådant som har hänt aktualiteter diskutera aktuella händelser bokpresentationer

14 Mål: Eleven utvecklar läs- och hörförståelse. läsa på finska läsa enkla meningar läsa korta meningar åk 3 förstå innebörden i korta finska ord och förstå korta instruktioner deras motsvarighet på svenska lyssna till finskt tal kunna översätta korta, enkla meningar läsa och förstå samt lyssna på och läsa enkla texter och förstå korta åk 4 på finska till svenska förstå korta texter meningar lyssna till finska använt i olika sammanhang, t ex radio, teve, musik, sagor på band och telefonsamtal telefon samtal om det hörda och lästa läsa och förstå huvuddragen i texter förstå och muntligt återge text åk 5 bekanta sig med olika slag av texter, lyssna till och förstå presentationer läsa högt så att andra förstår skillnader i talad och skriven finska samtala och kunna utrycka sina åsikter läsa och förstå texter i olika genrer kunna följa enkla skriftliga åk 6 och känslorom det lästa förstå finska talad och läst i radio och instruktioner skillnader i talad och skriven finska teve, samt sång på finska bekanta sig med olika slag av texter, finska dialekter, nyhetsrapportering Mål: Eleven utvecklar sina skriftliga färdigheter i finska. skriftligt översätta enkla fraser skriva enkla ord och korta meningar vara bekant med det finska språkets åk 3 finskans o/u-ljud stavning ordlistan förstå stavningsskillnader mellan svenska och finska skriftlig översättning av enkla skriva korta meningar i anslutning till skriva enkla meningar åk 4 meningar temaområden

15 att skriva fritt formulerade meningar att använda ordlistan skriftlig översättning av meningar skriva korta friskrivningar med stöd av ord kunna skriva korta åk 5 att skriva fritt formulerade meningar skriva brev berättelser med sammanhängande att använda ordboken som hjälpmedel innehåll skriftlig översättning av meningar skriva längre sammanhängande översätta enkla texter från svenska till åk 6 att formulera sig fritt i skrift berättelser t ex friskrivning finska och vice versa att använda ordboken som hjälpmedel skriva korta bokreferat och korta föredrag Mål: Eleven behärskar grundläggande strukturer i finska. använda strukturerna i varierande nominativ singularis och pluralis kunna böja ord i nominativ och genitiv åk 3 övningar i tal och skrift (med betoning adessiv, inessiv på muntliga övningar räkneorden 0-20 nominativ, adessiv, inessiv, genitiv genitiv verb, stadieväxling använda strukturerna i varierande jakande och nekande presens kunna temaformerna av de mest åk 4 övningar i tal och skrift stadieväxling frekventa orden stadieväxling objekt i jakande och nekande sats, jakande och nekande presens partitivobjekt och ackusativ räkneord räkneorden och tidsbegrepp allativ, ablativ imperativ imperativ bekanta sig med objektsregler motsatsord klockan använda strukturerna i varierande imperfekt i jakande sats tillämpa böjningar enligt modell åk 5 övningar i tal och skrift objekt kunna använda imperfekt

16 jakandeimperfekt objekt lokalkasus possessivsuffix synonymer inre och yttre lokalkasus possessivsuffix använda strukturerna i varierande translativ och essiv kunna skilja inre och yttre lokalkasus åk 6 övningar i tal och skrift perfekt kunna använda strukturerna i skrift translativ och essiv objektet i satser med känsloverb objektet nekande imperfekt nekande imperfekt bekanta sig med perfekt synonymer

17 Modersmålsinriktad finska Mål: Eleven känner till det finska språkets byggnad, ordförråd och betydelser så att hon särskiljer det finska och det svenska språket och nyanserar sitt språkbruk i både tal och skrift. Eleven är medveten om sitt språk, sitt kulturarv och sin dubbla identitet. ordkunskap; frågeord, familjen, för sin ålder på ett naturligt sätt delta i grundtalen (0-100) åk 3 hemmet, skolan och släkten, klockan diskussioner, svar på frågor och skapa veckodagarna och veckodagarna, grundtal (0-100) egna texter i vilka framgår behärskande läsa och förstå samt diskutera kring verb: presens, personböjning av det genomgångna stoffet enkla teman textläsning och -förståelse barnlitteratur, finska folksagor skapande av egna texter ordkunskap: årstiderna och månaderna, för sin ålder på ett naturligt sätt delta i årstiderna åk 4 huvudväderstrecken, kroppsdelar, diskussioner, svar på frågor och skapa huvudväderstrecken länder och städer i Norden egna texter i vilka framgår behärskande enkla tidsuttryck, månaderna nomens böjning (stam, ändelse, andra av det genomgångna stoffet genitiv singularis och tredje temaformen) hålla korta föredrag och göra enkla enkla tidsuttryck bokrecensioner jakande och nekande presens skriva en enkel berättelse till given användning av mängdord rubrik synonymer grundtalen dubbeltecken och diftonger barnböcker, dikter, tidningsartiklar, sånger ordkunskap: de åtta väderstrecken, för sin ålder på ett naturligt sätt delta i ordningstalen (0-100) åk 5 namn på länder och städer i Europa ordningstal diskussioner, svara på frågor och skapa egna texter i vilka framgår behärskande böjningsformerna (1-3) av de mest frekventa nomen yttre och inre lokalkasus (jfr svenska av det genomgångna stoffet förstå och själv skapa texter prepositioner) skaffa och använda fakta läsa och förstå enklare faktatexter partitivobjekt vid ämne, mängd och känna till de huvudsakliga händelserna göra bokrecensioner känsla i Kalevala känna till några huvudpersoner ur

18 åk 6 infinitiv I verbets fyra temaformer jakande och nekande imperfekt aktiv och passiv possessiv suffix Kalevala, textläsning (böcker, tidninsartiklar) ordkunskap: yrken, ortnamn i Finland, cykelns delar, tarfikkunskap, djur och växter textläsning och -behandling Aleksis Kivi:Seitsemän veljestä (i urval), dagstidningar, artiklar, sånger (ev film, hörspel) perfekt och pluskvamperfekt translativ och essiv befästande av strukturerna i åk 5 för sin ålder på ett naturligt sätt delta i diskussioner, svara på frågor och skapa egna texter i vilka framgår behärskande av det genomgångna stoffet såsom växlande tempusformer och personböjningar skaffa och använda fakta något om Aleksis Kivi Kalevala systemet med verbets temaformer skapa egna texter med egna ord återge innehållet t ex i en tidningsartikel skriva en artikel/berättelse utgående från egna anteckningar

19 Finska (A-nivå) Mål: Eleven ska förstå tal och göra sig förstådd i vardagliga situationer. Eleven ska kunna förstå, återge och producera texter av olika slag inom ämnesområden som behandlas. Eleven ska känna till skillnader mellan finskt tal- och skriftspråk. Eleven ska få grundläggande kännedom om Finland, finsk kultur och finsk skönlitteratur. Undervisningen ska sträva till en positiv attityd till språket. Repetition och fördjupning av förstå tilltal i alldagliga sammanhang tempusformerna (presens, imperfekt, åk 7 lågstadiets lärokurs (nomenböjning, och diskussioner perfekt, pluskvamperfekt) kasusböjning, verbböjning, tempus, visa att han/hon förstått innehållet i en de tre första temaformerna possessivsuffix och stadieväxling). kort text Som nytt stoff lärs eleverna satsdelar (speciellt objektet) och kriva korta meddelanden, brev och berättelser pluralböjningen. översätta korta meningar och texter Ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas i texter. från finska till svenska samt i viss mån också från svenska till finska använda ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas Eleverna bör behärska infinitiv III, svara på frågor på finska och ställa pluralböjningen åk 8 konditionalis och imperativ. Dessutom egna frågor modusformerna konditionalis och bör eleverna känna till adjektivens och visa att han/hon förstått imperativ adverbens komparation och i mån av huvudinnehållet i en text genom att förstå enkelt tilltal på finska möjlighet grundprinciperna i fråga om svara på frågor om innehållet räkneord. skriva en rapport av en läst text och Till årskurs 8 hör läsning av ungdomslitteratur på finska. återberätta huvudinnehållet samt ge egna åsikter Ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas i texter. använda inlärda strukturer muntligt och skriftligt använda ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas Eleverna ska behärska verbböjningen i föra en diskussion på finska om verbböjningen i passiv åk 9 passiv, de vanligaste unipersonella alldagliga ämnen producera en enkel text

20 uttrycken samt objektet. Dessutom ska eleverna känna till de karitiva adjektiven, participen samt i mån av möjlighet infinitiv IV och pronomens böjning. Uppsatsskrivning, språkriktighet och interpunk-tionsregler övas ytterligare. För finsk litteratur och kultur reserveras tid i undervisningen. Ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas i texter. visa att han/hon har förstått huvudinnehållet i en text, nyhet, reportage genom att svara på frågor om innehållet eller genom att återberätta innehållet förklara betydelsen av viktiga ord och uttryck på finska eller svenska säga sin åsikt om innehållet på finska, eller ta ställning till påståenden i texten producera en enhetlig text på basen av ett givet ämne, korta sammandrag och referat använda ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas klara av en alldaglig diskussion på finska

21 Finska (B-nivå) Mål: Eleven ska utveckla ett ordförråd samt sina muntliga färdigheter inom de ämnesområden som behandlas. Eleven ska utveckla läs- och hörförståelse så att han/hon klarar sig i rutinartade vardagssituationer på finska. Eleven ska också utveckla sina skriftliga färdigheter i finska samt behärskaa grundläggande strukturer i finska. Eleven skall få grundläggande kännedom om finsk kultur och realia samt få en positiv attityd till språket och vilja lära sig mera. ord och uttryck som berör eleven själv kasusböjningen i singularis (nominativ, läsa på finska åk 7 och hans/hennes familj samt ord i genitiv) översätta enkla fraser till svenska med anslutning till närmiljön frågeorden och vanliga pronomina hjälp av ordlista följande strukturer: räkneord 0-20, verb böja nomen i första och andra räkneorden 0-20 i jakande och nekande presens, temaformen böja verb i jakande presens frågeord, vanliga pronomen, svara på enkla frågor på finska kasusböjning i singularis (nominativ, ord i anslutning till temaområden som genitiv), stadieväxling behandlas åk 8 åk 9 följande strukturer: partitiv singularis, verb i jakande och nekande imperfekt, räkneord 0-100, possessivsuffix, kasusböjning i singularis (partitiv, inre och yttre lokalkasus) ord och uttryck tillhörande temaområden som behandlas skapande av egen, enkel text följande strukturer: verb i jakande och nekande perfekt och pluskvamperfekt, partitiv pluralis, objekt, imperativ, kasusböjning i singularis (translativ,essiv) ord och uttryck i anslutning till de temaområden som behandlas lätta texter som behandlar finländsk kasusböjningen i singular (partitiv, inre och yttre lokalkasus) böja verb i presens och imperfekt använda possessivsuffix använda inlärda strukturer i enkla övningar i tal och skrift översätta enkla fraser till finska böja nomen i fyra temaformer samt kunna använda translativ och essiv böja verb i alla tidsformer använda imperativ läsa och förstå huvuddragen i texter samt översätta och producera enkla texter grundreglerna för objektet böja nomen i de tre första temaformerna böja verb i jakande imperfekt förstå tilltal på finska räkneorden fyra temaformer av nomen böja verb i jakande perfekt och pluskvamperfekt svara på enkla frågor få finska samt ställa egna bilda och använda imperativ i singular

22 kultur och realia föra ett enkelt samtal på finska

23 Modersmålsinriktad finska Mål: Syftet med den modersmålsinriktade lärokursen i finska är att fördjupa elevens språkkännedom, lära sig samtala naturligt och nyanserat, lära sig läsa längre och svårare saktexter och skönlitterära texter, skriva berättelser och redogörelser på god finska och följa med aktuella frågor i samhället både på finska och svenska samt att bli medveten om sitt kulturarv och sin dubbla identitet. Strukturer: genom prov och förhör visa att hon få godkända resultat i prov åk 7 svårare böjningstyper, aktiva och behärskar det genomgågna stoffet tala vårdad standardfinska och visa passiva verbformer, modus visa att hon behärskar språket i både förståelse för språkets olika nyanser formella och informella talsituationer tal, skrift och förståelse åk 8 Temaområden: natur- och miljökunskap användningen av telefon, e-post och Internet kultur och litteratur Strukturer: böjningen och användningen av finskans räkneord och pronomina infinitiver adjektivens och adverbens komparation genom prov och förhör visa att hon behärskar det genomgågna stoffet visa att hon behärskar språket i både tal, skrift och förståelse få godkända resultat i prov tala vårdad standardfinska och visa förståelse för språkets olika nyanser åk 9 Temaområden: fritid och idrott hälsa och umgänge litteratur, film, musik kända finländare Strukturer: unipersonella uttryck bisatser och satsmotsvarigheter genom prov och förhör visa att hon behärskar det genomgågna stoffet visa att hon behärskar språket i både få godkända resultat i prov tala vårdad standardfinska och visa förståelse för språkets olika nyanser

24 particip karitiva adjektiv skriv- och förkortningsregler att disponera, bearbeta och korrigera texter tal, skrift och förståelse Temaområden: klädsel och mode yrken och utbildning handel och service massmedia och samhälle

25 1.3 Engelska (A2-språk)

26 A2-språk: Engelska Mål: Eleven kommunicerar i vanliga språksituationer och läser och skriver engelsk text. Eleven har grundläggande kunskap om Storbritannien, dess folk och kultur. uttal och intonation strukturerna to be, to have, can to be, to have, can, can t åk 4 sånger och ramsor och can t veckodagarna bygga upp ordförrådet klockan, veckodagar, månader, räkneorden 1-20 apostrofgenitiv i singularis årstider bekanta sig med alfabetet, de viktigaste bestämd och obestämd artikel likheterna och skillnaderna singularis och pluralis mellan den egna kulturen och den räkneorden 0-20 brittiska färger personliga och possessiva pronomen enkla prepositionsuttryck frågeord kommunikation i vardagliga språk- jakande, nekande och frågande satser, presens åk 5 situationer med och utan hjälpverbet do läsa och skriva enkel text läsning och skrivning av enkel text presens fonetisk skrift ordningstal och datum bekanta sig med att använda ordlistor prepositioner och uppslagsböcker, några skillnader modala hjälpverb mellan brittisk och amerikansk engelska de vanligaste nationalitetsorden att hålla korta muntliga anföranden oregelbundna pluralformer adjektivets komparation åk 6 reflexiva pronomen -ing-formen -ing-formen bekanta sig med de vanligaste oregelbundna imperfekt av regelbundna verb kommunicera i vardagliga verben, någon form av engelsk futurum språksituationer litteratur adjektivets komparation tidsadverben och deras placering i satsen indefinita pronomen ( some, any )

27 kommunikativa och skriftliga fördjupade kunskaper från åk 6 tempusformerna, speciellt åk 7 färdigheter för att klara sig i vardagliga tempusformerna, speciellt användningen av oregelbundna verb situationer användningen av oregelbundna verb genitiv integrering mellan engelska och olika genitiv i sin helhet kort muntligt anförande ämnen relativa pronomen de vanligaste pronomina projektarbeten possessiva pronomen (självständiga muntliga anföranden (t.ex. om ett djur) och förenade) Eleven bekantar sig med olika teman, t.ex. skolans värld, jämförelse mellan seder och bruk i Finland och i engelskspråkiga länder och litteratur muntligt anförande åk 8 skriftliga färdigheter i uppsatsskrivning, bokreferat och projektarbeten Eleven bekantar sig med det brittiska samväldet, litteraturen och aktuella ämnen. fördjupade kunskaper i verbläran passiv obestämd och bestämd artikel pronomen (indefinita och interrogativa) adjektiv och adverb nationalitetsord bestämd och obestämd artikel de vanligaste nationalitetsorden åk 9 större projekt, uppsatser och referat; självständigt och i grupp muntliga presentationer dialoger och diskussioner Eleven bekantar sig med språkliga och kulturella skillnader mellan amerikansk och brittisk engelska, litteratur och aktuella ämnen fördjupade tidigare kunskaper singularis och pluralis, olikheter mellan svenska och engelska modala hjälpverb kommunicera i vardagliga språksituationer läsa och förstå texter av varierande svårighetsgrad producera texter så att mening och betydelse framgår, trots mångfald av språkfel

28

29 1.4 Tyska (A2-språk)

30 A2-språk: Tyska Mål: Eleven har en bas och ett intresse för fortsatta studier i tyska. Eleven har ett gott uttal samt förut-sättningar att främst muntligt reda sig i vardagliga situationer. Eleven är bekant med de viktigaste skillnaderna mellan den egna och den tyska kulturen. självet och familjen hälsnings och artighetsfraser personliga pronomen åk 4 färger räkneorden räkneorden 0-20 klockan alfabetet veckodagarna veckodagar personliga pronomen verbböjning i presens (regelbundna verb) bestämd och obestämd artikel frågeord skola och skolämnen hövlighetsformen presens åk 5 yrken räkneord från 100 uppåt läsa och skriva enkel text livsmedel; inköpssituationer introduktion till oregelbunden månader, årstider, vädret verbböjning fortskaffningsmedel prepositioner ackusativobjekt personbeskrivningar possessiva pronomen possessiva pronomen åk 6 hobbyer komparativ grundläggande regler för dativobjekt kroppsdelar och klädesplagg pluralbildning kommunicera i vardagliga nationaliteter modala hjälpverb språksituationer perfekt dativobjekt imperativ

31 Mål: Eleven klarar sig i vardaglig kommunikation i tal och i skrift, kan de grundläggande strukturerna och bekantar sig med de tyskspråkiga ländernas kulturer. Muntliga och skriftliga övningar för att berätta om sig själv, sin familj, sina uttala begripligt åk 7 klara sig i vardagliga situationer intressen och sin närmiljö det elementära ordförrådet Par- och grupparbeten reda sig i de vanligaste få fram sitt budskap i tal och skrift i Rollspel servicesituationerna enkla vardagssituationer Hörförståelse få godkänt vitsord i något skriftligt Kulturkännedom: Tyskland Strukturer: substantivets genus och arbete vanliga pluraländelser, personliga och possessiva pronomen, ackusativobjekt, presensböjning av modala hjälpverb, svaga, starka och skiljbara verb Muntliga och skriftliga övningar reda sig muntligt i vardagliga lärokursens centrala ordförråd och åk 8 Par- och grupparbeten situationer grunderna i de behandlade Uppsatsskrivning producera text om bekanta ämnen, som grammatiska strukturerna. Hörförståelse t.ex. personbeskrivning, få godkänt vitsord i något skriftligt Kulturkännedom: Schweiz och vägbeskrivning, boende i olika miljöer, arbete Österrike trafik Tyskspråkig litteratur Strukturer: perfekt, imperfekt, imperativ, ordningstal, dativ, prepositioner med ackusativ och dativ, adjektivets komparation, bisatser. Muntliga och skriftliga övningar reda sig muntligt i bekanta situationer, lärokursens centrala ordförråd och åk 9 Par- och grupparbeten kunna ställa och besvara frågor grunderna i de behandlade Uppsatsskrivning producera längre texter om bekanta grammatiska strukturerna. Hörförståelse ämnen utan alltför stora fel i få godkänt vitsord i något skriftligt Autentiska skönlitterära och faktatexter grammatik och rättstavning arbete Strukturer: kasusformerna (även genitiv),

32 pluskvamperfekt, reflexiva och relativa pronomen, infinitiv med och utan zu, adjektivets böjning

33

Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet.

Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet. BILAGA: REVIDERAD LÄROPLAN I LÄROÄMNET MODERSMÅL OCH LITTERATUR Språket är av avgörande betydelse för all form av inlärning. Språkinlärningen är en fortlöpande process, och därför är modersmålsinlärningen

Läs mer

Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet.

Mediafostran och användandet av nya kommunikativa redskap påbörjas redan på nybörjarstadiet. Språket är av avgörande betydelse för all form av inlärning. Språkinlärningen är en fortlöpande process, och därför är modersmålsinlärningen inte begränsad till ett läroämne. All verksamhet i skolan ger

Läs mer

L ä r o p l a n f ö r d e n g r u n d l ä g g a n d e u t b i l d n i n g e n p å s v e n s k a i G r a n k u l l a

L ä r o p l a n f ö r d e n g r u n d l ä g g a n d e u t b i l d n i n g e n p å s v e n s k a i G r a n k u l l a G r a n k u l l a s t a d L ä r o p l a n f ö r d e n g r u n d l ä g g a n d e u t b i l d n i n g e n p å s v e n s k a i G r a n k u l l a D e l 2 : T e m a o m r å d e n o c h l ä r o ä m n e n - 1

Läs mer

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Målen för år 1 Eleven skall kunna: alla bokstäver alla bokstavsljud läsa korta frekventa ordbilder utan att ljuda ljuda korta ord

Läs mer

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall:

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall: 1 SKOLHAGENSKOLAN, TÄBY OMDÖMESKRITERIER 2006-06-15 ENGELSKA Årskurs 6 Mål att uppnå Eleven skall: LYSSNA, TALA Förstå tydligt och enkelt tal samt enkla texter och berättelser. Kunna delta aktivt i enkla

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1

Praktisk Svenska 2. Jag kan Skapa och använda olika minnesknep Studieteknik 1 Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Jag kan Formulera positiva tankar

Läs mer

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 ENGELSKA ÅRSKURS 3 - utveckla ett intresse för engelska språket. - lära sig att uppfatta, förstå och våga tala engelska och agera enligt individuell förmåga. - göra sig förstådda i för dem nära och vardagliga

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Röda tråden i engelska år F-9 Röda tråden i engelska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Kursplan i svenska 2006-09-25. Skriva. Förskoleklass Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning

Kursplan i svenska 2006-09-25. Skriva. Förskoleklass Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning Kursplan i svenska 2006-09-25 Skriva Skriva sitt namn Spåra och rita mönster Träna skrivriktning Träna pennfattning Skolår 1 Arbeta med bokstäver Rim och ramsor Skriva dagbok Skriva enkla sagor Känna till

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret Eleverna skall:

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret Eleverna skall: SVENSKA - SPRÅKUTVECKLING Med språkutveckling menar vi: Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga,

Läs mer

FÖR ÅR 2 9 HILLERSTORPSSKOLAN KULLTORPSSKOLAN

FÖR ÅR 2 9 HILLERSTORPSSKOLAN KULLTORPSSKOLAN Hillerstorp 2004-01-07 ARBETSPLAN I ENGELSKA FÖR ÅR 2 9 HILLERSTORPSSKOLAN KULLTORPSSKOLAN Arbetsplan i engelska år 2-9 Övergripande för alla år gäller: Att aktivt öva den muntliga förmågan. Progressiv

Läs mer

känner igen ordbilder (skyltar) ser skillnad på ord med olika längd och som börjar på samma bokstav (bi-bil)

känner igen ordbilder (skyltar) ser skillnad på ord med olika längd och som börjar på samma bokstav (bi-bil) Svenska F-2 utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på gen hand och av eget intresse...utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av...utvecklar sin förmåga

Läs mer

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Datum: 2010-08-11 Ämnesansvarig: John Dennis & Maria Kehlmeier Ämnets syfte Allt fler människor världen över talar engelska. Genom att tala engelska

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Nationella mål. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall

Nationella mål. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall aktivt kunna delta i samtal diskussioner sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

Kravnivåer engelska år 8 Godkänt

Kravnivåer engelska år 8 Godkänt Kravnivåer engelska år 8 Godkänt förstå enkelt talad engelska, från olika delar av världen, som rör för eleven kända ämnen eller intresseområden. på ett begripligt sätt delta i samtal om vardagliga ämnen

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 INNEHÅLL: 1. Nationella mål 2. Lokala mål 3. Nationella strävansmål 4. Kursplan 5. Betygskriterier 1. Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Kursplan i SVENSKA År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN

Kursplan i SVENSKA År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN TALA och LYSSNA LÄSA SVENSKA SKRIVA Kursplan i SVENSKA År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i svenska Lgr 11 Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Svenska skolan i Hong Kong och Shekou HT12/VT13. Lokal kursplan för ämnet kompletterande svenska.

Svenska skolan i Hong Kong och Shekou HT12/VT13. Lokal kursplan för ämnet kompletterande svenska. 6-7 år Kunna långa och korta vokaler Kunna stora och små bokstäver Kunna läsa rimord Kunna läsa böcker anpassade efter sin egen läsnivå med flyt, säkerhet och förståelse Kunna skriva ord med e/ä-ljud och

Läs mer

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Grundsärskolan Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

13. Tema Fritid 4 10 SFI gruppens fritid Övning 3, Modul 5 Fritid hobby Fritid idrott och spel Nöje och umgänge

13. Tema Fritid 4 10 SFI gruppens fritid Övning 3, Modul 5 Fritid hobby Fritid idrott och spel Nöje och umgänge 1. Alfabetet, uttal 8 Alfabetet Övning 1 11, Modul 1 2. Enkla ord och meningar 28 3. Att hälsa och presentera sig 10 Hälsningsfraser och avskedsfraser Övning 1 12, Modul 1 4. Tema Mat 8 Mat Övning 1 6,

Läs mer

Terminsplanering i Engelska årskurs 7 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Engelska årskurs 7 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Wings. I årskurs 7 arbetar vi med arbetsområdena musik, kläder, mat, i hemmet, i staden samt att leva i Storbritannien. Dessa arbetsområden berör allas vardag och

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. ENGELSKA ÅR 1 6 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall: förstå tydligt och enkelt tal och själv kunna delta i enkla samtal kunna läsa och förstå enkla berättelser

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Kommunal kursplan i engelska - Sävsjö kommun ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Genom att engelska språket har en dominerande ställning vid internationella kontakter är det önskvärt att alla svenskar kan engelska

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9 Kungsmarksskolan 2007-08-16 SVENSKA Lokal kursplan för ämnet Svenska. Strävansmål år 9 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Svenska mål och kriterier

Svenska mål och kriterier Svenska mål och kriterier Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska - utveckla sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. - utveckla

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin

Läs mer

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 8 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information och Praktisk svenska.

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för årskurs 8 i ämnet moderna språk - spanska

Lokal pedagogisk planering för årskurs 8 i ämnet moderna språk - spanska Annerstaskolan Lokal pedagogisk planering för årskurs 8 i ämnet moderna språk - spanska Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter händelser. Strategier för att uppfatta betydelsebärande

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Datum: 2010-08-19 Ämnesansvariga: John Dennis, Maria kehlmeier, Karin Munthe, Elin Fengpíng Mao Undervisning i Moderna språk

Läs mer

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering Under arbetsområdet Språket genom media kommer eleverna att arbeta med media som en metod att öva på sina färdigheter och öka sina kunskaper i språket. Vi kommer att ta upp många saker ur det centrala

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs W

Kursplan i svenska grundläggande kurs W kursplan svenska w.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs W Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LPP Magiska dörren ÅR 4

LPP Magiska dörren ÅR 4 LPP Magiska dörren ÅR 4 Detta arbetsområde omfattar läsning diskussion kring det lästa, skrivande av en egen berättelse, elevrespons på klasskamraters berättelse samt bearbetning av berättelsen. Arbetsområdet

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I SVENSKA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I SVENSKA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I SVENSKA MÅL ATT UPPNÅ I ÅR 7 Delta i samtal samt lyssna på andra Redovisa ett arbete muntligt utifrån stödord om något man sett, läst, hört eller upplevt Kunna läsa och tillgodogöra

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:1 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20

Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20 Vallaskolan Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel

Förmåga att kommunicera i olika kommunikationsmi ljöer. beakta andra i en kommunikationssit uation. använda mångsidiga retoriska uttrycksmedel Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av årskurs 6 i lärokursen svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen

Läs mer

2. Substantiv kan man sätta en, ett, flera eller all, allt, alla framför.

2. Substantiv kan man sätta en, ett, flera eller all, allt, alla framför. Ordklasser SUBSTANTIV 1. Substantiv kan delas in i följande grupper: egennamn (Nilsson, Kalle, Märsta, SAAB) växter (gräs, träd, buske) personer (häxa, flicka, svensk) djur (lejon, hund, spindel) föremål,

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Lyssna/tala Läsa

2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Lyssna/tala Läsa 2008-10-01 Svenska Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare

Kursplan för svenskundervisning för invandrare Kursplan för svenskundervisning för invandrare Eleven ska lära sig förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Du ska kunna höra och förstå instruktioner från

Läs mer