1.1 Modersmål och litteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.1 Modersmål och litteratur"

Transkript

1 1 Läroämnen

2 1.1 Modersmål och litteratur

3 Modersmål och litteratur Mål: Eleven skriver Penngrepp (vid behov) skriva bokstäver forma bokstäver åk 1 skriva meningar med stor bokstav och skriva ord och egna meningar skriva enkla ljudenliga ord punkt skriva ord efter diktamen producera egna meningar skriva efter diktamen olika skrivstrategier (mening, saga, kort text) att arbeta med dator producera egna texter konstruera meningar (berätta) skriva ord efter diktamen åk 2 att skriva text på dator stava och skriva ljudenliga och ljudstridiga producera egna meningar att skriva dikt högfrekventa ord skrivstil skriva efter diktamen (rättstavning) skiljetecken Mål: Eleven utvecklar sina skriftliga färdigheter och sin förmåga att kommunicera skriftligt använda textning och skrivstil använda skiljetecken känna till användningen av skiljetecken åk 3 börja använda tankekarta/rubrik producera fiktiva och faktabetonade producera korta texter börja använda ordböcker texter stava ljudstridiga ord (ng-, j-, tj-ljudet) ta emot respons på egna texter och skriva texter på dator bearbeta dem skilja mellan lång och kort vokal använda skiljetecken producera olika slag av texter; fakta, fiktion, dikter klassificera ord enligt grupp, t ex synonymer, sammansatta ord

4 utveckla en tydlig handstil skriva en tydlig handstil skriva text med sammanhängande åk 4 stava ljudstridiga ord (o/å) använda flera skrivregler innehåll känna till m-, n-regel använda ordböcker som stöd för klassificera ord, känna igen substantiv, skrivning adjektiv och verb under handledning producera en egen använda ordböcker skriftlig redovisning om ett givet ämne börja arbeta med styckeindelning förstå skillnaden mellan talat och skrivet språk utveckla styckeindelning och förstå idén med styckeindelning och skriva korta faktatexter och fiktiva åk 5 meningsbyggnad textplanering texter känna igen pronomen, räkneord och tillämpa de flesta skrivregler prepositioner ta emot respons och bearbeta egna använda textbehandlingsprogram texter stava ljudstridiga ord (sj-ljudet, e/ä) urkilja subjekt, predikat och objekt i en känna till och urskilja subjekt predikat enkel sats och objekt känna igen de vanliga ordklasserna; substantiv, adjektiv och verb känna igen de viktigaste ordklasserna känna igen substantiv, adjektiv,verb, känna igen substantiv, adjektiv och åk 6 och satsdelarna pronomen, räkneord, prepositioner verb använda styckeindelning och utveckla känna igen subjekt, predikat och objekt samla material för skriftliga uppgifter meningsbyggnad samla material för skriftliga uppgifter arbeta processinriktat: samla material, strukturera och formulera innehåll, producera olika slags fiktiva texter och faktatexter bearbeta göra iakttagelser, ta emot respons och använda ett mångsidigt ordförråd reflektera över sig själv som skribent bekanta sig med språkets variation (tvåspråkighet, dialekter) i syftet med olika texter

5 Mål: Eleven läser. högläsning och tyst läsning alfabetet, ljud och bokstav alfabetets bokstäver och ljud åk 1 läsförståelse sammanljuda känna igen högfrekventa ord olika lässtrategier läsa högfrekventa ord läsa korta texter högläsa med inlevelse läsa korta berättelser och förstå (alfabetet, ljud och bokstav) åk 2 att dra egna slutsatser av läst text innehållet känna igen högfrekventa ord skillnaden mellan standardiserat utläsa tidigare obekanta ord läsa korta, enkla ord sammanljuda skriftspråk och talspråk förstå innebörden i korta meningar läsförståelse Mål: Eleven utvecklas till en aktiv och reflekterande läsare. läsa olika slags texter och dra slutsatser läsa olika texter flytande läsa lättlästa textutdrag och förstå åk 3 av dem innehållet läsa med inlevelse hög- och tystläsning bekanta sig med informationssökning, t ex ur facklitteratur (elektroniska källor med lärareledd handledning) att använda informationssökning, t ex dra egna slutsatser av läst text svara på någon fråga om en text efter åk 4 facklitteratur, elektroniska källor läsa med inlevelse att ha läst den börja ställa frågor utgående från läst text använda sig av bibliotek och känna till elementära informationssökningsmetoder bekanta sig med lässtrategier ställa frågor utgående från en läst text läsa flytande (så att läsförståelsen läsa en text och förstå innebörden av

6 åk 5 bekanta sig med nätetik bibehålls) söka fram ändamålsenlig information för eget arbete, samt ha förmåga att förhålla sig kritiskt till källorna den använda sig av informationssökning läsa hela böcker och långa texter och läsa enkla litterära texter av olika slag åk 6 (t ex nätverk) förstå det lästa samt förstå innehållet i stora drag läsa, lyssna till och bearbeta olika slags texter komprimera textinnehåll: välja, strukturera, presentera material, förstå det lästa och presentera med egna ord känna till grundläggande nätetik bekanta sig med att ge källhänvisning Mål: Eleven läser barnböcker som är lämpliga för hennes läsutveckling och är bekant med biblioteket. samtala om det lästa lyssna intresserat och koncentrerat på lyssna till högläsning åk 1 litteratur på lämplig nivå högläsning och kunna redogöra för olika typer av texter, dikter innehållet kända barnboksförfattare att använda bibliotek korta bokreferat tolka faktatexter med handledning hitta en bok i åk 2 välja lämplig litteratur självständigt välja och läsa böcker på biblioteket kända barnboksförfattare lämplig nivå självständigt läsa en bok att hitta böcker i biblioteket nämna en känd barnboksförfattare Mål: Eleven upplever läsning och litteratur som inspirerande och lustfyllt.

7 åk 3 åk 4 föra samtal om lästa texter analysera och bearbeta texter olika författare (svenska och nordiska) och olika media (t ex film, teater/ teve) göra författarporträtt, bokrecensioner bekanta sig med de nordiska språken lyssna aktivt på högläsning läsa ett flertal valfria böcker samtala om det lästa och berätta om egna läsupplevelser ta del av olika slags texter berätta om innehållet i en text Innehåll Lärostoff För goda kunskaper skall eleven kunna För godkänt vitsord skall eleven kunna arbeta med olika medier (t ex tidning/ läsa ett flertal valfria böcker, bearbeta berätta om handlingen i en text eller åk 5 film/ teater/teve) och analysera på olika sätt annan media bekanta sig med textgenrer (diskussioner, referat, föredrag) bearbeta och analysera texter på olika sätt känna igen textgenrer finna lämplig litteratur läsa och reflektera över skönlitterära åk 6 läsa, reflektera över och gestalta motivera sina egna litteraturval texter gemensamma och valfria texter, t ex presentera sina favoritböcker berättelser, dikter, noveller, sagor, myter, serier berätta om egna film-, teater- och litteraturupplevelser bekanta sig med klassiker inom världslitteraturen, och texter på norska och danska bekanta sig med svenskans ursprung Mål: Eleven deltar i samtal på ett naturligt sätt. kommunikationsövningar i t ex lek, följa instruktioner också i grupp delta i samtal genom att svara på tilltal åk 1 drama och koncentrationsövningar samtala om elevnära företeelser uppmärksamhet i diskussioner återge innehållet i sagor och berättelser, rim och ramsor i en liten grupp muntligt redogöra för erfarenheter, iakttagelser och händelser skapa och berätta egna berättelser samt med egna ord återge innehållet t lyssna på vad andra har att säga ex i en saga

8 åk 2 muntligt medverka i ett drama samtal i olika vardagliga situationer berätta egna berättelser med logiskt händelseförlopp inför grupp muntligt redogöra för erfarenheter, iakttagelser och händelser hålla ett kort muntligt anförande dra slutsatser, se den röda tråden, omsätta det hörda i eget tänkande delta i vardagliga samtalssituationer Eleven utvecklar sina färdigheter i muntlig kommunikation. drama (gå in i en roll, uttrycka sig med lyssna uppmärksamt för att fånga upp delta i samtal åk 3 kropp och röst) den röda tråden berätta om egna upplevelser hålla föredrag med stöd av egen text berätta om egna upplevelser och samtala om ett givet ämne händelser med logiskt händelseförlopp delta i gruppdiskussioner samtala i olika vardagliga situationer bekanta sig med kommunikation via olika medier lyssna, ställa frågor, att återge berättelser hålla föredrag med hjälp av nyckelord samtala om ett givet ämne hålla ett kort föredrag eller återge en åk 4 återge berättelser klara att lyssna uppmärksamt för att berättelse bekanta sig med att lyssna, ställa frågor i en diskussion, komma fram med egna kunna återge talat språk (instruktioner, berättelser) åsikter delta i gruppdiskussioner uttrycka sig i drama hålla föredrag börja uttrycka egna åsikter åk 5 hålla föredrag (med hjälp av återge berättelser så att åhöraren förstår nyckelord) redogöra för egna åsikter ge respons på andras berättelser, föredrag använda drama som uttrycksmedel lyssna, ställa frågor i en diskussion

9 återge berättelser, diskussioner bekanta sig med debatt som uttrycksform redogöra för egna åsikter redogöra för egna åsikter våga och kunna ta till orda i en komma med egna korta inlägg i en åk 6 lyssna och ställa frågor i en diskussion diskussion liten grupp bidra till ett positivt kommunikationsklimat visa förmåga till aktivt lyssnande skapa och berätta fiktiva berättelser återge innehållet i en diskussion använda sig av debatt som uttrycksform bekanta sig med de viktigaste skillnaderna mellan tal- och skriftspråk Mål: Eleverna skall kunna uttrycka sig på god svenska i tal och skrift.

10 Litteraturkunskap: sagor, fabler m.m., känna igen alla ordklasser ha läst en bok/termin åk 7 dikter, ungdomsböcker skriva en text med styckeindelning, redogöra för böcker han/hon läst läs- och förståövningar med ett omväxlande ordval, med ett känna igen subst., adj., verb, ordkunskap rätt mångsidigt innehåll och med ett tempusformer språkkännedom: ordklasser, relativt gott språk producera en begriplig, språkriktighet hålla ett längre, förberett muntligt sammanhängande text bibliotekskunskap anförande (demonstration) följa den röda tråden muntlig framställning: lämna in alla arbeten lämna in ett visst antal arbeten demonstrationer, drama vara aktiv under lektionerna uppsatsteori, referat, recensioner skrivarbeten litteraturkunskap: genrer( dikter, känna igen satsdelarna och satstyperna ha läst en bok/termin åk 8 noveller, romaner, bl.a. direkt och indirekt anföring känna igen subjekt, predikat, objekt detektivromaner, krigsromaner, producera olika typer av tidningstexter känna igen huvudsats och bisats problemböcker) producera fullständiga meningar känna till de viktigaste texttyperna i en ordkunskap behärska reglerna för interpunktion dagstidning språkkännedom: satsdelar, ha en god förståelse för innehållet i förstå skillnaden mellan talspråk och språkriktighet, huvudsats och bisats, olika texter skriftspråk anföring grunderna i debatt förstå en text tidningskunskap lämna in alla arbeten lämna in ett visst antal arbeten muntlig framställning, bl.a. drama vara aktiv under lektionerna skrivarbeten referatteknik, bl.a. källhänvisningar och citat litteraturkunskap: novellanalys, uttrycka sig på god svenska i tal och ha läst en bok/termin åk 9 finlandssvenska och nordiska texter, skrift känna till skillnaden mellan roman, klassiker, science fiction, föra fram egna åsikter och ta ställning novell och dikt fantasilitteratur, modernistiska dikter till andras känna igen de vanligaste ordkunskap disponera sin egen text finlandismerna språkriktighet, bl.a. finlandismer diskutera och analysera noveller och delta i debatter och diskussioner språkets variation dikter hjälpligt föra fram egna åsikter och ta

11 språkhistoria muntlig framställning: debatter och diskussioner skrivarbeten: novellanalys, materialbaserad uppsats m.m. känna till huvuddragen i svenska språkets historia lämna in alla arbeten vara aktiv under lektionerna ställning till andras i såväl tal som skrift

12 1.2 Finska MoFi-finska A-finska B-finska

13 A1-språk: Finska Mål: Eleven har ett ordförråd och utvecklar sina muntliga färdigheter inom de ämnesområden som behandlas ord, ordkunskap och uttryck som hör ord i anslutning till följande svara muntligt på enkla frågor åk 3 till temaområden familj, eget hem, skola, djur, mänskans utseende, trafik temaområden: familjen, det egna rummet, skolan, djur, mänskans frågor, frågeställningar utseende rim, ramsor, sånger presentera sig själv beskriva sig själv ord, ordkunskap som hör till ord i anslutning till följande presentera sig själv, åk 4 temaområden fritid, tiden, grannländer, kläder, uppköp, hälsa, föda, vanor, temaområden: fritid, tiden, våra grannländer, kläder, uppköp ställa och besvara frågor i vardagliga situationer närmiljön föra enkla samtal om vardagliga samtal i lek och drama och om situationer vardagliga situationer förstå och använda vanliga uppmaningar, umgängesfraser uppmaningar och umgängesfraser finska traditioner ord, ordkunskap som hör till ord i anslutning till följande förstå och använda sig av allmänna åk 5 temaområden yrken, kroppsdelar, temaområden: yrken, kroppsdelar, uppmaningar och förbud högtider, hobbyn, resor, väder, högtider väderrapporter diskutera ämnen som berör eleven korta föredrag själv, t ex hobbyn, resor, mat samtal finska traditioner ord, ordkunskap som hör till ord i anslutning till följande kunna ta reda på ords betydelse med åk 6 temaområden idrott, böcker, hembygd, känslor, finsk kultur, arbetsredskap temaområden: idrottsgrenar, böcker, hembygden, känslor, den finska hjälp av lexikon samtal om sådant som har hänt, samt kulturen diskussioner och debatter föra samtal om sådant som har hänt aktualiteter diskutera aktuella händelser bokpresentationer

14 Mål: Eleven utvecklar läs- och hörförståelse. läsa på finska läsa enkla meningar läsa korta meningar åk 3 förstå innebörden i korta finska ord och förstå korta instruktioner deras motsvarighet på svenska lyssna till finskt tal kunna översätta korta, enkla meningar läsa och förstå samt lyssna på och läsa enkla texter och förstå korta åk 4 på finska till svenska förstå korta texter meningar lyssna till finska använt i olika sammanhang, t ex radio, teve, musik, sagor på band och telefonsamtal telefon samtal om det hörda och lästa läsa och förstå huvuddragen i texter förstå och muntligt återge text åk 5 bekanta sig med olika slag av texter, lyssna till och förstå presentationer läsa högt så att andra förstår skillnader i talad och skriven finska samtala och kunna utrycka sina åsikter läsa och förstå texter i olika genrer kunna följa enkla skriftliga åk 6 och känslorom det lästa förstå finska talad och läst i radio och instruktioner skillnader i talad och skriven finska teve, samt sång på finska bekanta sig med olika slag av texter, finska dialekter, nyhetsrapportering Mål: Eleven utvecklar sina skriftliga färdigheter i finska. skriftligt översätta enkla fraser skriva enkla ord och korta meningar vara bekant med det finska språkets åk 3 finskans o/u-ljud stavning ordlistan förstå stavningsskillnader mellan svenska och finska skriftlig översättning av enkla skriva korta meningar i anslutning till skriva enkla meningar åk 4 meningar temaområden

15 att skriva fritt formulerade meningar att använda ordlistan skriftlig översättning av meningar skriva korta friskrivningar med stöd av ord kunna skriva korta åk 5 att skriva fritt formulerade meningar skriva brev berättelser med sammanhängande att använda ordboken som hjälpmedel innehåll skriftlig översättning av meningar skriva längre sammanhängande översätta enkla texter från svenska till åk 6 att formulera sig fritt i skrift berättelser t ex friskrivning finska och vice versa att använda ordboken som hjälpmedel skriva korta bokreferat och korta föredrag Mål: Eleven behärskar grundläggande strukturer i finska. använda strukturerna i varierande nominativ singularis och pluralis kunna böja ord i nominativ och genitiv åk 3 övningar i tal och skrift (med betoning adessiv, inessiv på muntliga övningar räkneorden 0-20 nominativ, adessiv, inessiv, genitiv genitiv verb, stadieväxling använda strukturerna i varierande jakande och nekande presens kunna temaformerna av de mest åk 4 övningar i tal och skrift stadieväxling frekventa orden stadieväxling objekt i jakande och nekande sats, jakande och nekande presens partitivobjekt och ackusativ räkneord räkneorden och tidsbegrepp allativ, ablativ imperativ imperativ bekanta sig med objektsregler motsatsord klockan använda strukturerna i varierande imperfekt i jakande sats tillämpa böjningar enligt modell åk 5 övningar i tal och skrift objekt kunna använda imperfekt

16 jakandeimperfekt objekt lokalkasus possessivsuffix synonymer inre och yttre lokalkasus possessivsuffix använda strukturerna i varierande translativ och essiv kunna skilja inre och yttre lokalkasus åk 6 övningar i tal och skrift perfekt kunna använda strukturerna i skrift translativ och essiv objektet i satser med känsloverb objektet nekande imperfekt nekande imperfekt bekanta sig med perfekt synonymer

17 Modersmålsinriktad finska Mål: Eleven känner till det finska språkets byggnad, ordförråd och betydelser så att hon särskiljer det finska och det svenska språket och nyanserar sitt språkbruk i både tal och skrift. Eleven är medveten om sitt språk, sitt kulturarv och sin dubbla identitet. ordkunskap; frågeord, familjen, för sin ålder på ett naturligt sätt delta i grundtalen (0-100) åk 3 hemmet, skolan och släkten, klockan diskussioner, svar på frågor och skapa veckodagarna och veckodagarna, grundtal (0-100) egna texter i vilka framgår behärskande läsa och förstå samt diskutera kring verb: presens, personböjning av det genomgångna stoffet enkla teman textläsning och -förståelse barnlitteratur, finska folksagor skapande av egna texter ordkunskap: årstiderna och månaderna, för sin ålder på ett naturligt sätt delta i årstiderna åk 4 huvudväderstrecken, kroppsdelar, diskussioner, svar på frågor och skapa huvudväderstrecken länder och städer i Norden egna texter i vilka framgår behärskande enkla tidsuttryck, månaderna nomens böjning (stam, ändelse, andra av det genomgångna stoffet genitiv singularis och tredje temaformen) hålla korta föredrag och göra enkla enkla tidsuttryck bokrecensioner jakande och nekande presens skriva en enkel berättelse till given användning av mängdord rubrik synonymer grundtalen dubbeltecken och diftonger barnböcker, dikter, tidningsartiklar, sånger ordkunskap: de åtta väderstrecken, för sin ålder på ett naturligt sätt delta i ordningstalen (0-100) åk 5 namn på länder och städer i Europa ordningstal diskussioner, svara på frågor och skapa egna texter i vilka framgår behärskande böjningsformerna (1-3) av de mest frekventa nomen yttre och inre lokalkasus (jfr svenska av det genomgångna stoffet förstå och själv skapa texter prepositioner) skaffa och använda fakta läsa och förstå enklare faktatexter partitivobjekt vid ämne, mängd och känna till de huvudsakliga händelserna göra bokrecensioner känsla i Kalevala känna till några huvudpersoner ur

18 åk 6 infinitiv I verbets fyra temaformer jakande och nekande imperfekt aktiv och passiv possessiv suffix Kalevala, textläsning (böcker, tidninsartiklar) ordkunskap: yrken, ortnamn i Finland, cykelns delar, tarfikkunskap, djur och växter textläsning och -behandling Aleksis Kivi:Seitsemän veljestä (i urval), dagstidningar, artiklar, sånger (ev film, hörspel) perfekt och pluskvamperfekt translativ och essiv befästande av strukturerna i åk 5 för sin ålder på ett naturligt sätt delta i diskussioner, svara på frågor och skapa egna texter i vilka framgår behärskande av det genomgångna stoffet såsom växlande tempusformer och personböjningar skaffa och använda fakta något om Aleksis Kivi Kalevala systemet med verbets temaformer skapa egna texter med egna ord återge innehållet t ex i en tidningsartikel skriva en artikel/berättelse utgående från egna anteckningar

19 Finska (A-nivå) Mål: Eleven ska förstå tal och göra sig förstådd i vardagliga situationer. Eleven ska kunna förstå, återge och producera texter av olika slag inom ämnesområden som behandlas. Eleven ska känna till skillnader mellan finskt tal- och skriftspråk. Eleven ska få grundläggande kännedom om Finland, finsk kultur och finsk skönlitteratur. Undervisningen ska sträva till en positiv attityd till språket. Repetition och fördjupning av förstå tilltal i alldagliga sammanhang tempusformerna (presens, imperfekt, åk 7 lågstadiets lärokurs (nomenböjning, och diskussioner perfekt, pluskvamperfekt) kasusböjning, verbböjning, tempus, visa att han/hon förstått innehållet i en de tre första temaformerna possessivsuffix och stadieväxling). kort text Som nytt stoff lärs eleverna satsdelar (speciellt objektet) och kriva korta meddelanden, brev och berättelser pluralböjningen. översätta korta meningar och texter Ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas i texter. från finska till svenska samt i viss mån också från svenska till finska använda ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas Eleverna bör behärska infinitiv III, svara på frågor på finska och ställa pluralböjningen åk 8 konditionalis och imperativ. Dessutom egna frågor modusformerna konditionalis och bör eleverna känna till adjektivens och visa att han/hon förstått imperativ adverbens komparation och i mån av huvudinnehållet i en text genom att förstå enkelt tilltal på finska möjlighet grundprinciperna i fråga om svara på frågor om innehållet räkneord. skriva en rapport av en läst text och Till årskurs 8 hör läsning av ungdomslitteratur på finska. återberätta huvudinnehållet samt ge egna åsikter Ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas i texter. använda inlärda strukturer muntligt och skriftligt använda ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas Eleverna ska behärska verbböjningen i föra en diskussion på finska om verbböjningen i passiv åk 9 passiv, de vanligaste unipersonella alldagliga ämnen producera en enkel text

20 uttrycken samt objektet. Dessutom ska eleverna känna till de karitiva adjektiven, participen samt i mån av möjlighet infinitiv IV och pronomens böjning. Uppsatsskrivning, språkriktighet och interpunk-tionsregler övas ytterligare. För finsk litteratur och kultur reserveras tid i undervisningen. Ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas i texter. visa att han/hon har förstått huvudinnehållet i en text, nyhet, reportage genom att svara på frågor om innehållet eller genom att återberätta innehållet förklara betydelsen av viktiga ord och uttryck på finska eller svenska säga sin åsikt om innehållet på finska, eller ta ställning till påståenden i texten producera en enhetlig text på basen av ett givet ämne, korta sammandrag och referat använda ord och uttryck i anslutning till temaområden som behandlas klara av en alldaglig diskussion på finska

21 Finska (B-nivå) Mål: Eleven ska utveckla ett ordförråd samt sina muntliga färdigheter inom de ämnesområden som behandlas. Eleven ska utveckla läs- och hörförståelse så att han/hon klarar sig i rutinartade vardagssituationer på finska. Eleven ska också utveckla sina skriftliga färdigheter i finska samt behärskaa grundläggande strukturer i finska. Eleven skall få grundläggande kännedom om finsk kultur och realia samt få en positiv attityd till språket och vilja lära sig mera. ord och uttryck som berör eleven själv kasusböjningen i singularis (nominativ, läsa på finska åk 7 och hans/hennes familj samt ord i genitiv) översätta enkla fraser till svenska med anslutning till närmiljön frågeorden och vanliga pronomina hjälp av ordlista följande strukturer: räkneord 0-20, verb böja nomen i första och andra räkneorden 0-20 i jakande och nekande presens, temaformen böja verb i jakande presens frågeord, vanliga pronomen, svara på enkla frågor på finska kasusböjning i singularis (nominativ, ord i anslutning till temaområden som genitiv), stadieväxling behandlas åk 8 åk 9 följande strukturer: partitiv singularis, verb i jakande och nekande imperfekt, räkneord 0-100, possessivsuffix, kasusböjning i singularis (partitiv, inre och yttre lokalkasus) ord och uttryck tillhörande temaområden som behandlas skapande av egen, enkel text följande strukturer: verb i jakande och nekande perfekt och pluskvamperfekt, partitiv pluralis, objekt, imperativ, kasusböjning i singularis (translativ,essiv) ord och uttryck i anslutning till de temaområden som behandlas lätta texter som behandlar finländsk kasusböjningen i singular (partitiv, inre och yttre lokalkasus) böja verb i presens och imperfekt använda possessivsuffix använda inlärda strukturer i enkla övningar i tal och skrift översätta enkla fraser till finska böja nomen i fyra temaformer samt kunna använda translativ och essiv böja verb i alla tidsformer använda imperativ läsa och förstå huvuddragen i texter samt översätta och producera enkla texter grundreglerna för objektet böja nomen i de tre första temaformerna böja verb i jakande imperfekt förstå tilltal på finska räkneorden fyra temaformer av nomen böja verb i jakande perfekt och pluskvamperfekt svara på enkla frågor få finska samt ställa egna bilda och använda imperativ i singular

22 kultur och realia föra ett enkelt samtal på finska

23 Modersmålsinriktad finska Mål: Syftet med den modersmålsinriktade lärokursen i finska är att fördjupa elevens språkkännedom, lära sig samtala naturligt och nyanserat, lära sig läsa längre och svårare saktexter och skönlitterära texter, skriva berättelser och redogörelser på god finska och följa med aktuella frågor i samhället både på finska och svenska samt att bli medveten om sitt kulturarv och sin dubbla identitet. Strukturer: genom prov och förhör visa att hon få godkända resultat i prov åk 7 svårare böjningstyper, aktiva och behärskar det genomgågna stoffet tala vårdad standardfinska och visa passiva verbformer, modus visa att hon behärskar språket i både förståelse för språkets olika nyanser formella och informella talsituationer tal, skrift och förståelse åk 8 Temaområden: natur- och miljökunskap användningen av telefon, e-post och Internet kultur och litteratur Strukturer: böjningen och användningen av finskans räkneord och pronomina infinitiver adjektivens och adverbens komparation genom prov och förhör visa att hon behärskar det genomgågna stoffet visa att hon behärskar språket i både tal, skrift och förståelse få godkända resultat i prov tala vårdad standardfinska och visa förståelse för språkets olika nyanser åk 9 Temaområden: fritid och idrott hälsa och umgänge litteratur, film, musik kända finländare Strukturer: unipersonella uttryck bisatser och satsmotsvarigheter genom prov och förhör visa att hon behärskar det genomgågna stoffet visa att hon behärskar språket i både få godkända resultat i prov tala vårdad standardfinska och visa förståelse för språkets olika nyanser

24 particip karitiva adjektiv skriv- och förkortningsregler att disponera, bearbeta och korrigera texter tal, skrift och förståelse Temaområden: klädsel och mode yrken och utbildning handel och service massmedia och samhälle

25 1.3 Engelska (A2-språk)

26 A2-språk: Engelska Mål: Eleven kommunicerar i vanliga språksituationer och läser och skriver engelsk text. Eleven har grundläggande kunskap om Storbritannien, dess folk och kultur. uttal och intonation strukturerna to be, to have, can to be, to have, can, can t åk 4 sånger och ramsor och can t veckodagarna bygga upp ordförrådet klockan, veckodagar, månader, räkneorden 1-20 apostrofgenitiv i singularis årstider bekanta sig med alfabetet, de viktigaste bestämd och obestämd artikel likheterna och skillnaderna singularis och pluralis mellan den egna kulturen och den räkneorden 0-20 brittiska färger personliga och possessiva pronomen enkla prepositionsuttryck frågeord kommunikation i vardagliga språk- jakande, nekande och frågande satser, presens åk 5 situationer med och utan hjälpverbet do läsa och skriva enkel text läsning och skrivning av enkel text presens fonetisk skrift ordningstal och datum bekanta sig med att använda ordlistor prepositioner och uppslagsböcker, några skillnader modala hjälpverb mellan brittisk och amerikansk engelska de vanligaste nationalitetsorden att hålla korta muntliga anföranden oregelbundna pluralformer adjektivets komparation åk 6 reflexiva pronomen -ing-formen -ing-formen bekanta sig med de vanligaste oregelbundna imperfekt av regelbundna verb kommunicera i vardagliga verben, någon form av engelsk futurum språksituationer litteratur adjektivets komparation tidsadverben och deras placering i satsen indefinita pronomen ( some, any )

27 kommunikativa och skriftliga fördjupade kunskaper från åk 6 tempusformerna, speciellt åk 7 färdigheter för att klara sig i vardagliga tempusformerna, speciellt användningen av oregelbundna verb situationer användningen av oregelbundna verb genitiv integrering mellan engelska och olika genitiv i sin helhet kort muntligt anförande ämnen relativa pronomen de vanligaste pronomina projektarbeten possessiva pronomen (självständiga muntliga anföranden (t.ex. om ett djur) och förenade) Eleven bekantar sig med olika teman, t.ex. skolans värld, jämförelse mellan seder och bruk i Finland och i engelskspråkiga länder och litteratur muntligt anförande åk 8 skriftliga färdigheter i uppsatsskrivning, bokreferat och projektarbeten Eleven bekantar sig med det brittiska samväldet, litteraturen och aktuella ämnen. fördjupade kunskaper i verbläran passiv obestämd och bestämd artikel pronomen (indefinita och interrogativa) adjektiv och adverb nationalitetsord bestämd och obestämd artikel de vanligaste nationalitetsorden åk 9 större projekt, uppsatser och referat; självständigt och i grupp muntliga presentationer dialoger och diskussioner Eleven bekantar sig med språkliga och kulturella skillnader mellan amerikansk och brittisk engelska, litteratur och aktuella ämnen fördjupade tidigare kunskaper singularis och pluralis, olikheter mellan svenska och engelska modala hjälpverb kommunicera i vardagliga språksituationer läsa och förstå texter av varierande svårighetsgrad producera texter så att mening och betydelse framgår, trots mångfald av språkfel

28

29 1.4 Tyska (A2-språk)

30 A2-språk: Tyska Mål: Eleven har en bas och ett intresse för fortsatta studier i tyska. Eleven har ett gott uttal samt förut-sättningar att främst muntligt reda sig i vardagliga situationer. Eleven är bekant med de viktigaste skillnaderna mellan den egna och den tyska kulturen. självet och familjen hälsnings och artighetsfraser personliga pronomen åk 4 färger räkneorden räkneorden 0-20 klockan alfabetet veckodagarna veckodagar personliga pronomen verbböjning i presens (regelbundna verb) bestämd och obestämd artikel frågeord skola och skolämnen hövlighetsformen presens åk 5 yrken räkneord från 100 uppåt läsa och skriva enkel text livsmedel; inköpssituationer introduktion till oregelbunden månader, årstider, vädret verbböjning fortskaffningsmedel prepositioner ackusativobjekt personbeskrivningar possessiva pronomen possessiva pronomen åk 6 hobbyer komparativ grundläggande regler för dativobjekt kroppsdelar och klädesplagg pluralbildning kommunicera i vardagliga nationaliteter modala hjälpverb språksituationer perfekt dativobjekt imperativ

31 Mål: Eleven klarar sig i vardaglig kommunikation i tal och i skrift, kan de grundläggande strukturerna och bekantar sig med de tyskspråkiga ländernas kulturer. Muntliga och skriftliga övningar för att berätta om sig själv, sin familj, sina uttala begripligt åk 7 klara sig i vardagliga situationer intressen och sin närmiljö det elementära ordförrådet Par- och grupparbeten reda sig i de vanligaste få fram sitt budskap i tal och skrift i Rollspel servicesituationerna enkla vardagssituationer Hörförståelse få godkänt vitsord i något skriftligt Kulturkännedom: Tyskland Strukturer: substantivets genus och arbete vanliga pluraländelser, personliga och possessiva pronomen, ackusativobjekt, presensböjning av modala hjälpverb, svaga, starka och skiljbara verb Muntliga och skriftliga övningar reda sig muntligt i vardagliga lärokursens centrala ordförråd och åk 8 Par- och grupparbeten situationer grunderna i de behandlade Uppsatsskrivning producera text om bekanta ämnen, som grammatiska strukturerna. Hörförståelse t.ex. personbeskrivning, få godkänt vitsord i något skriftligt Kulturkännedom: Schweiz och vägbeskrivning, boende i olika miljöer, arbete Österrike trafik Tyskspråkig litteratur Strukturer: perfekt, imperfekt, imperativ, ordningstal, dativ, prepositioner med ackusativ och dativ, adjektivets komparation, bisatser. Muntliga och skriftliga övningar reda sig muntligt i bekanta situationer, lärokursens centrala ordförråd och åk 9 Par- och grupparbeten kunna ställa och besvara frågor grunderna i de behandlade Uppsatsskrivning producera längre texter om bekanta grammatiska strukturerna. Hörförståelse ämnen utan alltför stora fel i få godkänt vitsord i något skriftligt Autentiska skönlitterära och faktatexter grammatik och rättstavning arbete Strukturer: kasusformerna (även genitiv),

32 pluskvamperfekt, reflexiva och relativa pronomen, infinitiv med och utan zu, adjektivets böjning

33

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9 Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors 09.04.2009 DEN REGIONALA LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN OCH ÅK 1-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Vasa gymnasium LÄROPLAN

Vasa gymnasium LÄROPLAN Vasa gymnasium LÄROPLAN Godkänd av svenska sektionen 27.4 2005 Innehållsförteckning ALLMÄN DEL... 2 SKOLANS VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEBETONING... 2 STÖD OCH HANDLEDNING FÖR DE STUDERANDE... 2 SAMARBETE MED

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR LÄROPLANEN FÖR HANGÖ GYMNASIUM 1.VERKSAMHETSIDÉ Hangö gymnasium är en andra stadiets läroanstalt. Studier vid gymnasiet leder till studentexamen och förbereder de studerande för fortsatta högskolestudier.

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv

Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Lokal tolkning av kursplanerna i ett F-9 perspektiv Kungsgårdens ro Rebbelberga ro Skäldervikens ro Sockerbrukets ro Denna sammanställning ingår i ett projekt mellan skolorna i Nätverk Norr, Ängelholms

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

KÄLLBO SKOLA KÄLLBO SKOLA 2014-2015. Arbetsplan

KÄLLBO SKOLA KÄLLBO SKOLA 2014-2015. Arbetsplan KÄLLBO SKOLA KÄLLBO SKOLA 2014-2015 Arbetsplan 1 KÄLLBO SKOLA Innehållsförteckning Vision... 3 Källbo skolas mål och verksamhetsidé... 3 Tyngdpunktsområden 2014-15... 4 Föräldrainflytande... 6 Samarbetet

Läs mer

VIKINGAÅSENS SKOLA ARBETSPLANENS TEXTDEL LÄSÅRET

VIKINGAÅSENS SKOLA ARBETSPLANENS TEXTDEL LÄSÅRET JOMALA KOMMUN VIKINGAÅSENS SKOLA ARBETSPLANENS TEXTDEL LÄSÅRET 2011-2012 1 INNEHÅLL sida Målsättning och verksamhetsidé 3 Värdegrund 3 Plan för förverkligande av grundskolans målsättning angående Ålands

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Bild. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog

Bild. Munkedal i november 2005 Louise Olsson Specialpedagog Kursplan Obligatoriska särskolan rundsärskolan År 6 9 (10) Bild Engelska Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Musik Naturorienterade ämnen Samhällsorienterande ämnen Slöjd Svenska Förord

Läs mer

MODERSMÅL OCH LITTERATUR

MODERSMÅL OCH LITTERATUR MODERSMÅL OCH LITTERATUR De obligatoriska kurserna 1-6 läses i rätt ordning. Kurs 7 kan läsas tidigast efter kurs 3. Kurs 8 och 9 kan läsas tidigast efter kurs 6. Kurs 10 kan läsas utan förkunskaper. Kurs

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kursplan Obligatoriska särskolan. Grundsärskolan År 7 9 (10) Svenska Matematik Engelska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Bild

Kursplan Obligatoriska särskolan. Grundsärskolan År 7 9 (10) Svenska Matematik Engelska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Bild Kursplan Obligatoriska särskolan rundsärskolan År 7 9 (10) Svenska Matematik Engelska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Bild Förord Detta är en konkretisering av den läroplan, de mål,

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat.

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat. Om ämnet Svenska Ämnet svenska utgörs av en språklig och en litterär del. Syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om språk och litteratur, sina språkliga förmågor och sina förmågor

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivinlärning Läs- och skrivinlärning Qarin Franker GU FC ALEF HPF VOX Hélène Boëthius Hyllie Park Folkhögskola sigun.bostrom@hylliepark.se Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan

Läs mer

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sida 1 av 179 Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN I SJÖFART

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Mattlidens gymnasium

Mattlidens gymnasium Mattlidens gymnasium Modersmål och litteratur Mo 1 En värld av texter Introduktion till litteraturhistoria med fokus på novellen. Materialbaserat och kreativt skrivande. Gruppdiskussioner. Mo 2 Epik och

Läs mer