Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6"

Transkript

1 Institutionen för individ och samhälle Psykologi Anvisningar för uppsatsarbetet Kvantitativt och kvalitativ inriktning Version 2.6 Senast uppdaterad

2 Allmänna instruktioner Här ges anvisningar beträffande uppsatsens utformning. De följer de anvisningar som ges i Publication Manual of the American Psychological Association (5:e upplagan) (APA-manual). APA-manual kan lånas på biblioteket för ytterligare och mer detaljerade anvisningar. Se även På framsidan skall uppsatsens svenska titel finnas, samt namnen på författarna i alfabetisk ordning, namnen på handledaren, samt examinatorns namn. På andra sidan skall uppsatsens svenska titel finnas, namnen på författarna i alfabetisk ordning, samt ett svenskt abstrakt och några svenska nyckelord. Därutöver skall på andra sidan även finnas uppsatsens engelska titel, abstraktet på engelska samt nyckelorden (keywords) på engelska. Observera att rubriksättning kan variera något beroende på innehållet. Metod, Resultat, Diskussion och Referenser skall dock alltid finnas med som rubriker. De skall skrivas centrerat. Se APA sidan 112 för ytterligare information. Skriv med Times New Roman, använd 12 pkt till löptexten. Använd enkelt radavstånd. Använd 0.9 cm indrag. I Word ställs detta in genom att man väljer Format, Tabbar och standardavståndet 0,9. Skriv i imperfekt. Studien är redan gjord när uppsatsen skrivs. Uppsatsen skall INTE ha innehållsförteckning Använd INTE fetstil i texten för att uppmärksamma begrepp eller liknande. Kursiverad stil kan användas för dessa syften. Förklaringar av vad som avses med validitet respektive reliabilitet behöver inte finnas i uppsatsen. Diskussion om den aktuella studiens validitet och reliabilitet skall enbart finnas i diskussionsdelen och INTE i metoddelen. Intervjuguider, frågeformulär och dylikt som använts för datainsamling skall finnas i ett appendix (bilaga), som ligger fristående från uppsatsen. Notera dock att om copyright gäller får datainsamlingsinstrumentet inte bifogas som appendix. Använd sidnumreringsfunktionen. För appendix börjar sidnumreringen om på ett. Sista stycket i metoddelen bör behandla etiska överväganden. 2

3 Uppsatsen, eventuella appendix ej inkluderade, bör omfatta ca 15, och högst 20, sidor. Frågan om antal referenser till internationellt publicerade vetenskapliga artiklar. Som en riktlinje kan minst fem stycken nämnas. Använd INTE blankrad mellan referenserna. Lämna INTE halvtomma sidor innan en ny huvudrubrik, som t ex Referenser. Använd inte förkortningen (ibid.) 3

4 Titel på svenska samt eventuell undertitel upprepas här Centrerad, fetstil, Times, 12 pkt, längd 10 till 12 ord rekommenderas, ingen punkt Abstraktet som inte skall överstiga 250 ord, skrivs i ett stycke och innehåller: Studiens problemställning. Kort beskrivning av undersökningsgruppen eller grupperna. Undersökningsdesign, instrument och tillvägagångssätt. Huvudresultat. Slutsatser och eventuella implikationer. En bra sammanfattning ger en korrekt bild av studien och speglar syftet och innehållet. Den skall kunna stå för sig själv. Den skall sammanfatta uppsatsens alla delar utan att tillföra något nytt. Var så klar och koncis som möjligt och skriv i imperfekt. En bra sammanfattning av en typisk empirisk studie innehåller något om det vetenskapliga problemet, den teoretiska bakgrunden, frågeställningar eller hypoteser, uppgifter om deltagarna (antal, ålder, kön, ev. population), kort beskrivning av metoden (skriv konkret det räcker inte att skriva att kvalitativ eller kvantitativ metod användes), ev. namn på ett etablerat instrument, huvudresultaten, slutsatser och vad studien kunnat bidra med i teoretiskt och ev. praktiskt hänseende. En tumregel kan vara att skriva 1-3 meningar av varje. Ekonomiprincipen gäller. Skriv sammanfattningen med 11 punkters bokstavsstorlek och 1,5 cm indrag på såväl vänster som höger sida. Sammanfattningen ska skrivas som ett stycke. Det gör inget om den svenska och engelska abstrakten kräver mer utrymme än 1 sida. Du börjar uppsatstexten på en ny sida. Lägg in två blanka rader mellan författarnamn och sammanfattning. Nyckelord: ord, ord, ord, ord, ord Titel på engelska samt eventuell undertitel skrivs här. Centrerad, fetstil, Times, 12 pkt, längd 10 till 12 ord rekommenderas, ingen punkt OBS på engelska! Här skrivs sammanfattningen på engelska. Skriv inte ut ordet Abstract. Författarnamn ska inte skrivas här. Den engelska sammanfattningen ska språkgranskas EFTER att examinatorn godkänd uppsatsen och därmed den svenska sammanfattningen. Keywords: word, word, word, word, word Inledningen börjar utan rubrik. Här skall bland annat studiens problemställning och studiens syfte klargöras. Inledningen skall innehålla en redogörelse för tidigare forskning inom området och hur studien passar in i sammanhanget. När du/ni redogör för tidigare 4

5 forskning skall du/ni inte bara redogöra för vad andra har gjort utan också visa på vilket sätt sådana studier är relevanta för din/er undersökning. Tänk dock på att undvika långa historiska översikter. Vidare skall introduktionen beskriva hur teori, hypoteser, undersökningsfrågor och studiens uppläggning är relaterade till varandra. Efter att problemställningen har introducerats och bakgrunden till studien utvecklats är det dags att redogöra för själva studien. I introduktionens avslutning bör undersökningsvariablerna definieras, frågorna man vill ha svar på konkretiseras och/eller hypoteserna ställas upp. Här gäller det undersökningens hypoteser, de man vill ha stöd för alltså inte nollhypoteser (H 0 ). Redogör också klart och koncist för de antagandena som ligger till grund för varje enskild hypotes eller predicerat resultat. Eventuella underrubriker i inledningen skrivs med 13 punkters bokstavsstorlek, vänsterställt och med kursiverad stil. Hypoteser/Undersökningsfrågor/Antaganden Redovisa vilka hypoteser/antagande som skall prövas och/eller vilka frågor som skall besvaras i studien. För ytterligare information om inledningen se APA sidan OBS! I uppsatser som behandlar kvalitativa studier formuleras i regel inte hypoteser eller antagande på det sätt som beskrivits ovan. Istället kan t.ex. underrubriken Syfte användas. Metod (1:a rubriknivån, 14 pkt, centrerad) Ge en detaljerad metodbeskrivning! På basis av denna beskrivning skall det gå att replikera undersökningen. Metodbeskrivningen skall innehålla information om deltagare/försökspersoner, undersökningens uppläggning/design, material som använts samt om tillvägagångssätt, som skall sammanfalla med stegen vid genomförandet av datainsamlingen. I de fall uppsatsen skrivs inom ramen för ett projekt är det bra om det ges en kort beskrivning av projektet i sin helhet. Används redan insamlade data måste detta klart framgå och en beskrivning av ursprungsstudien och datainsamlingen ges. Metodavsnittet skall skrivas i imperfekt! Deltagare/Försökspersoner/Respondenter/Informanter Under denna rubrik skall deltagarnas/ försökspersonernas/ respondenternas/ informanternas allmänna karaktäristiska beskrivas, som ålder, kön, yrke, utbildning. Om deltagarna/försökspersonerna är indelade i olika grupper skall grupperna beskrivas var för sig. Här skall även anges hur deltagarna valdes ut. Randomisering till grupper kan 5

6 också beskrivas här. Om det är frågan om djurstudier skall djurens art och ras anges. Redovisa även eventuellt bortfall. Instrument (apparatur och material) Under denna rubrik skall den apparatur och det material som använts i studien beskrivas. Detta innebär att laboratorieutrustning, test, enkäter, intervjuguider, observationsscheman m.m. skall beskrivas. Om frågeformulär använts (detta/dessa kan beskrivas under rubriken frågeformulär istället för under rubriken instrument), skall man ge exempel på frågorna. Redogör också för eventuella skalor som använts med exempel på skalsteg. Vid referens till en enkät- eller testfråga skall frågans ordalydelse ges inte frågans ordningsnummer i enkäten. Enkäten/intervjuguiden/observationsschemat skall bifogas som bilaga liksom mer detaljerad beskrivning av apparatur. Observeras bör dock att uppsatsen skall kunna läsas och förstås utan tillgång till den bilagda informationen. Om test använts, ge referenser till källan. Standardiserade test får på grund av upphovsrättsliga skäl inte lämnas med som appendix. Eventuellt kodningsschema skall beskrivas och de olika kategorierna definieras. Vid en experimentell undersökning kan procedurbeskrivningen exempelvis innehålla instruktioner till försökspersoner, gruppindelning, experimentell behandling. Tillvägagångssätt (procedur) Under denna rubrik skall sättet på vilket data samlades in redovisas steg för steg. Tillvägagångssättet skall alltså beskrivas i detalj. Hur undersöktes försökspersonerna? När deltog de? Var? Hur lång tid tog det? Vem var närvarande? Vilka instruktioner fick de (kan även ges i bilaga). Ange om några oegentligheter inträffade under datainsamlingen, som kan tänkas ha påverkat resultatet. Om data har samlats in med hjälp av postenkäter, skall information ges om antalet påminnelser som skickats ut, liksom för hur lång tid som förflutit mellan påminnelserna. Det är viktigt att tillvägagångssättet beskrivs detaljerat även i kvalitativa studier. Exempelvis skall kodningen beskrivas så utförligt att läsaren får en god bild av hur kodningsprocessen gått till. Ge gärna exempel! Har en bortfallsanalys gjorts skall denna också redogöras för. Om det behövs kan ytterligare underrubriker användas, t.ex.: Förförsök/förstudie (3:e rubriknivån, 12 pkt, kursiverad stil, 0,9 cm:s indrag). Beskriv här eventuellt syfte och tillvägagångssätt med förförsöket/förstudien. Mätmetoder I vissa fall kan det vara befogat att beskriva mätmetoderna under en särskild rubrik, antingen före eller efter Tillvägagångssätt. 6

7 Undersökningsdesign I vissa fall kan det vara befogat att beskriva den använda undersökningsdesignen under särskild rubrik. Statistisk analys/databearbetning I vissa fall kan det vara befogat att beskriva bearbetning och analys av data under särskild rubrik. Här kan man även ange vald signifikansnivå. För ytterligare information om metoddelen se APA sidan Resultat Resultatredovisningen skall på ett överskådligt sätt sammanfatta resultaten. Om resultaten är komplicerade kan man här börja med en översikt och vid den följande redovisningen använda underrubriker. Ge först en kortfattad redovisning av huvudresultaten, dvs. resultat som är direkt relaterade till hypoteser och/eller studiens frågeställningar. Diskutera inte resultaten här utan vänta med detta till diskussionsavsnittet. Den resultatredovisning som sedan följer skall vara så detaljerad att den rättfärdigar de slutsatser som dras. Alla resultat, som är direkt kopplade till undersökningens frågeställningar eller hypoteser, skall nämnas, oavsett om de verifierar hypoteserna eller ej. När detta är gjort går man vidare och redovisar andra intressanta och relevanta resultat. Statistisk presentation När statistisk inferens används, som t-test, ANOVA eller -test, skall information ges om erhållna testvärden, frihetsgrader, sannolikhetsnivå för typ 1-fel och effekternas riktning, t.ex. genom att ange gruppernas medelvärden. Infoga även statistik som beskriver data, dvs. frekvenser, medelvärden och standardavvikelser. Statistiska förkortningar skall kursiveras. Exempel: Kvinnorna (M= 46.2, s= 11.1) visade sig ha ett bättre närminne än männen (M= 38.4, s= 10.4), t(56)= 2.76, p<.01. Testvärden, som t- värden, F-värden, korrelationskoefficienter, och p-värden skall anges med två decimaler medan beskrivande värden, som medelvärden och standardavvikelser skall, i allmänhet, endast anges med en decimal. Tabeller och figurer. Tabeller och figurer kan med fördel användas för att illustrera och/eller sammanfatta resultaten. Man skall emellertid inte göra båda tabell och figur för att visa samma resultat. Ibland kan redovisningen underlättas genom att man gör i ordning tabeller och figurer innan man börjar skriva resultatavsnittet. Alla eventuella tabeller och figurer skall refereras till i texten, då de endast är komplement till texten. Tabelltexten skall stå över tabellen och figurtexten skall stå under figuren, se tabell 1 och figur 1. 7

8 Tabell med tabellnummer skall skrivas med normal skrift. Tabellhuvudet börjar på ny rad, skall ange vad tabellen visar och skall kursiveras. Tabellens utformning avgörs av vad tabellen skall visa. När du skall göra dina tabeller kan du hämta närmre information från APA-manualen ss Använd Enkelt 1 om du använder Word för att skapa tabeller. Det går till på följande sätt: Tabell, Infoga tabell, Autoformat, Enkelt 1. Ordet figur och figurens nummer skall kursiveras. Figurtexten skall ange vad figuren illustrerar och skall skrivas med normal stil. Mer information om hur figurer skall utformas kan hämtas i APA-manualen på ss

9 Två exempel på hur en tabell skall utformas. Tabell 1 Beskrivande text om tabellens innehåll n1 n2 t df Teamwork (1.3) (2.5) Lojalitet (1.9) (2.7) Engagemang (4.0) (4.5) Personlig utveckling * 85 (2.1) (4.7) Arbetsmiljö (1.9) (2.5) Belöning * (3.0) (4.5) Individanpassning ** (1.9) (2.1) * = p <.05, *** = p <.001. Tabell 2. Deskriptiv statistik. Barnets kön (% flickor) 47 % Barnets ålder 7.73 (.45) Mammans ålder (4.82) Pappans ålder (5.68) Mammas utbildning i antal år (2.48) Pappas utbildning i antal år (2.98) Äktenskaplig status (% gifta) 58 % Antal barn i hushållet 2.23 (.77) Antal vuxna i hushållet 1.95 (.75) 9

10 Två exempel på hur en figur kan utformas. Figur 1. Stapeldiagram är ett exempel på en figur. Figur 2. Samma resultat kan även presenteras i ett linjediagram. 10

11 Om studien omfattar intervjuer som kategoriserats är det möjligt att ta med ett antal belysande citat i uppsatsen. Läsaren kan då få en bättre bild av materialet som analyserna grundas på. Tänk på att inte ha med alltför många citat och framför allt inte snarlika citat. Citat används även vid direkta citat från en annan författares verk, t. ex. en vetenskaplig artikel. Citat skrivs med 12 pkt bokstäver. Om citatet omfattar färre än 40 ord placeras citatet i löpande text, omgärdat med citationstecken. Vid citat från annan författares verk ges utöver författarnamn och årtal även sidhänvisning. Ex. Hon sa att Placeboeffekten uteblev när studien genomfördes på detta sätt (Mele, 1993, s. 255). Alternativt: Mele (1993) fann att placeboeffekten uteblev när studien genomfördes på detta sätt (s. 255). Om citatet omfattar fler än 40 ord skrivs det i ett fristående block utan citationstecken och med indrag i vänstra marginalen. Ex. Mele (1993) fann följande: Placeboeffekten som tidigare hade observerats i vissa studier uteblev när beteendet studerades på detta sätt. Ett ytterligare resultat var att om studien omfattade försökspersoner som tidigare hade deltagit i liknande studier så uppvisade dessa i regel ett slentrianmässigt beteende. Dessa och andra resultat diskuteras mera utförligt i kapitel 11. (s. 255) För ytterligare information om citat se APA sidan På sidan 118 ges exempel på hur citat skall skrivas. Resultatavsnittet skall skrivas i imperfekt! För ytterligare information om resultatdelen se APA sidan Diskussion Tolka resultaten med klar anknytning till de ursprungliga problemställningarna / hypoteserna / antagandena. Upprepa inte resultatavsnittet i diskussionen. Knyt an till introduktionen och till tidigare forskningsresultat! Nya referenser kan tas in i diskussionen när så är befogat. Diskutera i vilken utsträckning studien har givit svar på de ursprungliga frågeställningarna. Stämmer resultaten överens med tidigare studiers resultat? Brister i undersökningen och negativa resultat skall också diskuteras på ett rättframt sätt utan bortförklaringar. Diskutera de slutsatser samt eventuella teoretiska och praktiska implikationer som kan dras från undersökningsresultaten! Avsluta eventuellt det hela med förslag till hur man skulle kunna gå vidare för att få ökad kunskap om det undersökta området. Eget tyckande och subjektiva värderingar som t.ex. jag/vi anser, jag/vi tror, jag/vi menar osv. skall inte förekomma i diskussionen! För ytterligare information om diskussionen se APA sidan OBS! I uppsatser som behandlar kvalitativa studier behöver inte avsnitten Resultat och Diskussion utformas exakt så som angivits ovan. De två rubrikerna kan t. ex ersättas med Resultatdiskussion 11

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Kort, svensk version av APA:s publikationsmanual för psykologprogrammets "metodhandledning" vt 2004

Kort, svensk version av APA:s publikationsmanual för psykologprogrammets metodhandledning vt 2004 Kort, svensk version av APA:s publikationsmanual för psykologprogrammets "metodhandledning" vt 2004 Publication Manual of the American Psychological Association (5th ed.) ISBN 1-55798-791-2 Innehållsförteckning

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport

Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport Hjälp och stöd till examensarbetare Lars Ekman Tinna Prather Persson Birgitta Åkerud Lund Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus En tabell består av tabellrubrik > kort, ska ge all information som läsaren behöver tabellhuvud > rubriktexter för uppgiftsgrupperingarna som inleds

Läs mer

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats för underrubrik som sträcker sig över en rad eller två rader (Titeln skall vara både på svenska och engelska under varandra) NAMN FÖRFATTARE

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Linköpings Universitet Jour; Ulf Andersson Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03 Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Torsdagen den 3/5 2007, kl. 14.00-18.00

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Hur man skriver ett examensarbete version 2013

Hur man skriver ett examensarbete version 2013 Hur man skriver ett examensarbete version 2013 Att på ett professionellt sätt kunna förmedla sina nya och intressanta upptäckter till en intresserad publik är utomordentligt viktigt när man skriver sitt

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Konsten att göra ett projektarbete

Konsten att göra ett projektarbete Konsten att göra ett projektarbete Elevinstruktion Projektarbete 100 p Katedralskolan 2011/2012 2 Varför projektarbete? Syftet med projektarbetet (100 p) är att du ska utveckla förmågan att planera, strukturera

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Att skriva ett examensarbete

Att skriva ett examensarbete Att skriva ett examensarbete - en vägledning i APA-regler En klar och beskrivande titel som speglar väl innehållet. Optimalt 12 ord, inkl. ev. undertitel. Anna M. Dåderman Psykologi xx - yy hp, Examensarbete

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad!

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad! Vasaskolan Ämne Datum Tänk på att inte formatera din titel som en rubrik enligt formalmallarna eftersom den då kommer att hamna i innehållsförteckningen (och där ska den inte vara). RUBRIK Underrubrik

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna )

Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna ) 1 INTRODUKTION Skriv ut instruktionerna och läs igenom dem samtidigt som du tittar på dokumentmallen ( Att ta i bruk dokumentmallen ). Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013 RAPPORTMALL

Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013 RAPPORTMALL Gy 2011 Stagneliusskolan, Kalmar VT 2013 RAPPORTMALL Varför ska man följa en rapportskrivningsmall? Läs mer om skrivtekniska Genom att följa vissa givna regler när undersökningen anvisningar i bilaga 4

Läs mer

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se Syfte och inriktning Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open accessprincipen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande

Läs mer

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA]

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] 2011 Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] EN WORKSHOP I FORMALIA Använd dig av exempeltexten och gå noggrant igenom följande uppgifter. 1. Skapa en titelsida/försättsblad enligt mallen i Lathund för uppsatser.

Läs mer

Using SharePoint Workflow

Using SharePoint Workflow Datavetenskap Opponent(er): Anders Olsson Marcus Karlsson Respondent(er): Harald Quist Creating a Help Desk Using SharePoint Workflow Oppositionsrapport, C-nivå 2009:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Projektarbetsboken 2011/2012

Projektarbetsboken 2011/2012 Projektarbetsboken 2011/2012 Naturvetenskapliga ämnen Namn: Klass: Handledare: Välkommen som projektarbetare i naturvetenskap! Du som ska skriva ditt projektarbete i något av de naturvetenskapliga ämnena

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mina favoritrecept uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui En samling Carina Backsell opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Att skriva exjobbsrapport Allan Rodhe

Att skriva exjobbsrapport Allan Rodhe Att skriva exjobbsrapport Allan Rodhe Kriterier för vetenskaplighet Sann: Absolut sanna fakta Objektiv: Objektiv och opartisk, oberoende av forskaren Generell: Gäller i alla lägen (med givna förutsättningar)

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften.

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften. Lathund PDF-modulen Detta är en lathund för hur man ställer in och använder PDF-modulen. Med hjälp av PDF-utskrift kan du enkelt skapa PDF-utskrifter av webbsidor. Denna modul omvandlar text, bild och

Läs mer

Råd och anvisningar inför inlämningsuppgifter och uppsatser, opponentskap och försvar. Utbildningar inom Vårdvetenskap och Medicinsk vetenskap

Råd och anvisningar inför inlämningsuppgifter och uppsatser, opponentskap och försvar. Utbildningar inom Vårdvetenskap och Medicinsk vetenskap HÖGSKOLAN Dalarna Råd och anvisningar inför inlämningsuppgifter och uppsatser, opponentskap och försvar. Utbildningar inom Vårdvetenskap och Medicinsk vetenskap Institutionen Hälsa och Samhälle 2005-08-20,

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU. Oktober, 2014

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU. Oktober, 2014 Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i socialantropologi, LiU Oktober, 2014 2 Innehållsförteckning Kursplanerna för uppsatsskrivande en sammanfattning... 4 Uppsatsprocessen... 5 Val av uppsatsämne...

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Skriva rapporter i Word

Skriva rapporter i Word SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK Skriva rapporter i Word En lathund 2014-03-12 Göra en automatisk innehållsförteckning En innehållsförteckning i Word gör man när hela rapporten är klar. Formatinställning Börja

Läs mer

PM gällande självständigt arbete på KMH

PM gällande självständigt arbete på KMH PM Utbildnings- och forskningsavdelningen 1(5) PM gällande självständigt arbete på KMH Detta PM ska användas som guide och hjälp för såväl kursledning, handledare som student vid KMH. Varje färdigställt

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3 Lathund PDF-utskrift Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1.1 PDF -utskrift... 3 1.1.1 Användningsområde... 3 1.1.2 Inställningar för PDF... 3 Fliken Allmänt... 3 Fliken Kapitel... 3 Fliken Formatmallar...

Läs mer

LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 HEMSIDA MED INSTRUKTIONER, BLANKETTER OCH MALLAR

LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 HEMSIDA MED INSTRUKTIONER, BLANKETTER OCH MALLAR LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 RUBRIKER I DET HÄR DOKUMENTET Hemsida med instruktioner, blanketter och mallar sid 1 Datum ht 2015 sid 1 Redovisningsperioder sid 2 Tips

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Klinisk psykologi: psykisk

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa

KURSMATERIAL 2012 1. Datainsamlingsmetoder. Kvalitativt orienterade metoder. Gunilla Eklund. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 KURSMATERIAL 2012 1 Datainsamlingsmetoder Kvalitativt orienterade metoder Gunilla Eklund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa 1 Detta kursmaterial utgör ett komplement till kurskompendiet inom kursen,

Läs mer