Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6"

Transkript

1 Institutionen för individ och samhälle Psykologi Anvisningar för uppsatsarbetet Kvantitativt och kvalitativ inriktning Version 2.6 Senast uppdaterad

2 Allmänna instruktioner Här ges anvisningar beträffande uppsatsens utformning. De följer de anvisningar som ges i Publication Manual of the American Psychological Association (5:e upplagan) (APA-manual). APA-manual kan lånas på biblioteket för ytterligare och mer detaljerade anvisningar. Se även På framsidan skall uppsatsens svenska titel finnas, samt namnen på författarna i alfabetisk ordning, namnen på handledaren, samt examinatorns namn. På andra sidan skall uppsatsens svenska titel finnas, namnen på författarna i alfabetisk ordning, samt ett svenskt abstrakt och några svenska nyckelord. Därutöver skall på andra sidan även finnas uppsatsens engelska titel, abstraktet på engelska samt nyckelorden (keywords) på engelska. Observera att rubriksättning kan variera något beroende på innehållet. Metod, Resultat, Diskussion och Referenser skall dock alltid finnas med som rubriker. De skall skrivas centrerat. Se APA sidan 112 för ytterligare information. Skriv med Times New Roman, använd 12 pkt till löptexten. Använd enkelt radavstånd. Använd 0.9 cm indrag. I Word ställs detta in genom att man väljer Format, Tabbar och standardavståndet 0,9. Skriv i imperfekt. Studien är redan gjord när uppsatsen skrivs. Uppsatsen skall INTE ha innehållsförteckning Använd INTE fetstil i texten för att uppmärksamma begrepp eller liknande. Kursiverad stil kan användas för dessa syften. Förklaringar av vad som avses med validitet respektive reliabilitet behöver inte finnas i uppsatsen. Diskussion om den aktuella studiens validitet och reliabilitet skall enbart finnas i diskussionsdelen och INTE i metoddelen. Intervjuguider, frågeformulär och dylikt som använts för datainsamling skall finnas i ett appendix (bilaga), som ligger fristående från uppsatsen. Notera dock att om copyright gäller får datainsamlingsinstrumentet inte bifogas som appendix. Använd sidnumreringsfunktionen. För appendix börjar sidnumreringen om på ett. Sista stycket i metoddelen bör behandla etiska överväganden. 2

3 Uppsatsen, eventuella appendix ej inkluderade, bör omfatta ca 15, och högst 20, sidor. Frågan om antal referenser till internationellt publicerade vetenskapliga artiklar. Som en riktlinje kan minst fem stycken nämnas. Använd INTE blankrad mellan referenserna. Lämna INTE halvtomma sidor innan en ny huvudrubrik, som t ex Referenser. Använd inte förkortningen (ibid.) 3

4 Titel på svenska samt eventuell undertitel upprepas här Centrerad, fetstil, Times, 12 pkt, längd 10 till 12 ord rekommenderas, ingen punkt Abstraktet som inte skall överstiga 250 ord, skrivs i ett stycke och innehåller: Studiens problemställning. Kort beskrivning av undersökningsgruppen eller grupperna. Undersökningsdesign, instrument och tillvägagångssätt. Huvudresultat. Slutsatser och eventuella implikationer. En bra sammanfattning ger en korrekt bild av studien och speglar syftet och innehållet. Den skall kunna stå för sig själv. Den skall sammanfatta uppsatsens alla delar utan att tillföra något nytt. Var så klar och koncis som möjligt och skriv i imperfekt. En bra sammanfattning av en typisk empirisk studie innehåller något om det vetenskapliga problemet, den teoretiska bakgrunden, frågeställningar eller hypoteser, uppgifter om deltagarna (antal, ålder, kön, ev. population), kort beskrivning av metoden (skriv konkret det räcker inte att skriva att kvalitativ eller kvantitativ metod användes), ev. namn på ett etablerat instrument, huvudresultaten, slutsatser och vad studien kunnat bidra med i teoretiskt och ev. praktiskt hänseende. En tumregel kan vara att skriva 1-3 meningar av varje. Ekonomiprincipen gäller. Skriv sammanfattningen med 11 punkters bokstavsstorlek och 1,5 cm indrag på såväl vänster som höger sida. Sammanfattningen ska skrivas som ett stycke. Det gör inget om den svenska och engelska abstrakten kräver mer utrymme än 1 sida. Du börjar uppsatstexten på en ny sida. Lägg in två blanka rader mellan författarnamn och sammanfattning. Nyckelord: ord, ord, ord, ord, ord Titel på engelska samt eventuell undertitel skrivs här. Centrerad, fetstil, Times, 12 pkt, längd 10 till 12 ord rekommenderas, ingen punkt OBS på engelska! Här skrivs sammanfattningen på engelska. Skriv inte ut ordet Abstract. Författarnamn ska inte skrivas här. Den engelska sammanfattningen ska språkgranskas EFTER att examinatorn godkänd uppsatsen och därmed den svenska sammanfattningen. Keywords: word, word, word, word, word Inledningen börjar utan rubrik. Här skall bland annat studiens problemställning och studiens syfte klargöras. Inledningen skall innehålla en redogörelse för tidigare forskning inom området och hur studien passar in i sammanhanget. När du/ni redogör för tidigare 4

5 forskning skall du/ni inte bara redogöra för vad andra har gjort utan också visa på vilket sätt sådana studier är relevanta för din/er undersökning. Tänk dock på att undvika långa historiska översikter. Vidare skall introduktionen beskriva hur teori, hypoteser, undersökningsfrågor och studiens uppläggning är relaterade till varandra. Efter att problemställningen har introducerats och bakgrunden till studien utvecklats är det dags att redogöra för själva studien. I introduktionens avslutning bör undersökningsvariablerna definieras, frågorna man vill ha svar på konkretiseras och/eller hypoteserna ställas upp. Här gäller det undersökningens hypoteser, de man vill ha stöd för alltså inte nollhypoteser (H 0 ). Redogör också klart och koncist för de antagandena som ligger till grund för varje enskild hypotes eller predicerat resultat. Eventuella underrubriker i inledningen skrivs med 13 punkters bokstavsstorlek, vänsterställt och med kursiverad stil. Hypoteser/Undersökningsfrågor/Antaganden Redovisa vilka hypoteser/antagande som skall prövas och/eller vilka frågor som skall besvaras i studien. För ytterligare information om inledningen se APA sidan OBS! I uppsatser som behandlar kvalitativa studier formuleras i regel inte hypoteser eller antagande på det sätt som beskrivits ovan. Istället kan t.ex. underrubriken Syfte användas. Metod (1:a rubriknivån, 14 pkt, centrerad) Ge en detaljerad metodbeskrivning! På basis av denna beskrivning skall det gå att replikera undersökningen. Metodbeskrivningen skall innehålla information om deltagare/försökspersoner, undersökningens uppläggning/design, material som använts samt om tillvägagångssätt, som skall sammanfalla med stegen vid genomförandet av datainsamlingen. I de fall uppsatsen skrivs inom ramen för ett projekt är det bra om det ges en kort beskrivning av projektet i sin helhet. Används redan insamlade data måste detta klart framgå och en beskrivning av ursprungsstudien och datainsamlingen ges. Metodavsnittet skall skrivas i imperfekt! Deltagare/Försökspersoner/Respondenter/Informanter Under denna rubrik skall deltagarnas/ försökspersonernas/ respondenternas/ informanternas allmänna karaktäristiska beskrivas, som ålder, kön, yrke, utbildning. Om deltagarna/försökspersonerna är indelade i olika grupper skall grupperna beskrivas var för sig. Här skall även anges hur deltagarna valdes ut. Randomisering till grupper kan 5

6 också beskrivas här. Om det är frågan om djurstudier skall djurens art och ras anges. Redovisa även eventuellt bortfall. Instrument (apparatur och material) Under denna rubrik skall den apparatur och det material som använts i studien beskrivas. Detta innebär att laboratorieutrustning, test, enkäter, intervjuguider, observationsscheman m.m. skall beskrivas. Om frågeformulär använts (detta/dessa kan beskrivas under rubriken frågeformulär istället för under rubriken instrument), skall man ge exempel på frågorna. Redogör också för eventuella skalor som använts med exempel på skalsteg. Vid referens till en enkät- eller testfråga skall frågans ordalydelse ges inte frågans ordningsnummer i enkäten. Enkäten/intervjuguiden/observationsschemat skall bifogas som bilaga liksom mer detaljerad beskrivning av apparatur. Observeras bör dock att uppsatsen skall kunna läsas och förstås utan tillgång till den bilagda informationen. Om test använts, ge referenser till källan. Standardiserade test får på grund av upphovsrättsliga skäl inte lämnas med som appendix. Eventuellt kodningsschema skall beskrivas och de olika kategorierna definieras. Vid en experimentell undersökning kan procedurbeskrivningen exempelvis innehålla instruktioner till försökspersoner, gruppindelning, experimentell behandling. Tillvägagångssätt (procedur) Under denna rubrik skall sättet på vilket data samlades in redovisas steg för steg. Tillvägagångssättet skall alltså beskrivas i detalj. Hur undersöktes försökspersonerna? När deltog de? Var? Hur lång tid tog det? Vem var närvarande? Vilka instruktioner fick de (kan även ges i bilaga). Ange om några oegentligheter inträffade under datainsamlingen, som kan tänkas ha påverkat resultatet. Om data har samlats in med hjälp av postenkäter, skall information ges om antalet påminnelser som skickats ut, liksom för hur lång tid som förflutit mellan påminnelserna. Det är viktigt att tillvägagångssättet beskrivs detaljerat även i kvalitativa studier. Exempelvis skall kodningen beskrivas så utförligt att läsaren får en god bild av hur kodningsprocessen gått till. Ge gärna exempel! Har en bortfallsanalys gjorts skall denna också redogöras för. Om det behövs kan ytterligare underrubriker användas, t.ex.: Förförsök/förstudie (3:e rubriknivån, 12 pkt, kursiverad stil, 0,9 cm:s indrag). Beskriv här eventuellt syfte och tillvägagångssätt med förförsöket/förstudien. Mätmetoder I vissa fall kan det vara befogat att beskriva mätmetoderna under en särskild rubrik, antingen före eller efter Tillvägagångssätt. 6

7 Undersökningsdesign I vissa fall kan det vara befogat att beskriva den använda undersökningsdesignen under särskild rubrik. Statistisk analys/databearbetning I vissa fall kan det vara befogat att beskriva bearbetning och analys av data under särskild rubrik. Här kan man även ange vald signifikansnivå. För ytterligare information om metoddelen se APA sidan Resultat Resultatredovisningen skall på ett överskådligt sätt sammanfatta resultaten. Om resultaten är komplicerade kan man här börja med en översikt och vid den följande redovisningen använda underrubriker. Ge först en kortfattad redovisning av huvudresultaten, dvs. resultat som är direkt relaterade till hypoteser och/eller studiens frågeställningar. Diskutera inte resultaten här utan vänta med detta till diskussionsavsnittet. Den resultatredovisning som sedan följer skall vara så detaljerad att den rättfärdigar de slutsatser som dras. Alla resultat, som är direkt kopplade till undersökningens frågeställningar eller hypoteser, skall nämnas, oavsett om de verifierar hypoteserna eller ej. När detta är gjort går man vidare och redovisar andra intressanta och relevanta resultat. Statistisk presentation När statistisk inferens används, som t-test, ANOVA eller -test, skall information ges om erhållna testvärden, frihetsgrader, sannolikhetsnivå för typ 1-fel och effekternas riktning, t.ex. genom att ange gruppernas medelvärden. Infoga även statistik som beskriver data, dvs. frekvenser, medelvärden och standardavvikelser. Statistiska förkortningar skall kursiveras. Exempel: Kvinnorna (M= 46.2, s= 11.1) visade sig ha ett bättre närminne än männen (M= 38.4, s= 10.4), t(56)= 2.76, p<.01. Testvärden, som t- värden, F-värden, korrelationskoefficienter, och p-värden skall anges med två decimaler medan beskrivande värden, som medelvärden och standardavvikelser skall, i allmänhet, endast anges med en decimal. Tabeller och figurer. Tabeller och figurer kan med fördel användas för att illustrera och/eller sammanfatta resultaten. Man skall emellertid inte göra båda tabell och figur för att visa samma resultat. Ibland kan redovisningen underlättas genom att man gör i ordning tabeller och figurer innan man börjar skriva resultatavsnittet. Alla eventuella tabeller och figurer skall refereras till i texten, då de endast är komplement till texten. Tabelltexten skall stå över tabellen och figurtexten skall stå under figuren, se tabell 1 och figur 1. 7

8 Tabell med tabellnummer skall skrivas med normal skrift. Tabellhuvudet börjar på ny rad, skall ange vad tabellen visar och skall kursiveras. Tabellens utformning avgörs av vad tabellen skall visa. När du skall göra dina tabeller kan du hämta närmre information från APA-manualen ss Använd Enkelt 1 om du använder Word för att skapa tabeller. Det går till på följande sätt: Tabell, Infoga tabell, Autoformat, Enkelt 1. Ordet figur och figurens nummer skall kursiveras. Figurtexten skall ange vad figuren illustrerar och skall skrivas med normal stil. Mer information om hur figurer skall utformas kan hämtas i APA-manualen på ss

9 Två exempel på hur en tabell skall utformas. Tabell 1 Beskrivande text om tabellens innehåll n1 n2 t df Teamwork (1.3) (2.5) Lojalitet (1.9) (2.7) Engagemang (4.0) (4.5) Personlig utveckling * 85 (2.1) (4.7) Arbetsmiljö (1.9) (2.5) Belöning * (3.0) (4.5) Individanpassning ** (1.9) (2.1) * = p <.05, *** = p <.001. Tabell 2. Deskriptiv statistik. Barnets kön (% flickor) 47 % Barnets ålder 7.73 (.45) Mammans ålder (4.82) Pappans ålder (5.68) Mammas utbildning i antal år (2.48) Pappas utbildning i antal år (2.98) Äktenskaplig status (% gifta) 58 % Antal barn i hushållet 2.23 (.77) Antal vuxna i hushållet 1.95 (.75) 9

10 Två exempel på hur en figur kan utformas. Figur 1. Stapeldiagram är ett exempel på en figur. Figur 2. Samma resultat kan även presenteras i ett linjediagram. 10

11 Om studien omfattar intervjuer som kategoriserats är det möjligt att ta med ett antal belysande citat i uppsatsen. Läsaren kan då få en bättre bild av materialet som analyserna grundas på. Tänk på att inte ha med alltför många citat och framför allt inte snarlika citat. Citat används även vid direkta citat från en annan författares verk, t. ex. en vetenskaplig artikel. Citat skrivs med 12 pkt bokstäver. Om citatet omfattar färre än 40 ord placeras citatet i löpande text, omgärdat med citationstecken. Vid citat från annan författares verk ges utöver författarnamn och årtal även sidhänvisning. Ex. Hon sa att Placeboeffekten uteblev när studien genomfördes på detta sätt (Mele, 1993, s. 255). Alternativt: Mele (1993) fann att placeboeffekten uteblev när studien genomfördes på detta sätt (s. 255). Om citatet omfattar fler än 40 ord skrivs det i ett fristående block utan citationstecken och med indrag i vänstra marginalen. Ex. Mele (1993) fann följande: Placeboeffekten som tidigare hade observerats i vissa studier uteblev när beteendet studerades på detta sätt. Ett ytterligare resultat var att om studien omfattade försökspersoner som tidigare hade deltagit i liknande studier så uppvisade dessa i regel ett slentrianmässigt beteende. Dessa och andra resultat diskuteras mera utförligt i kapitel 11. (s. 255) För ytterligare information om citat se APA sidan På sidan 118 ges exempel på hur citat skall skrivas. Resultatavsnittet skall skrivas i imperfekt! För ytterligare information om resultatdelen se APA sidan Diskussion Tolka resultaten med klar anknytning till de ursprungliga problemställningarna / hypoteserna / antagandena. Upprepa inte resultatavsnittet i diskussionen. Knyt an till introduktionen och till tidigare forskningsresultat! Nya referenser kan tas in i diskussionen när så är befogat. Diskutera i vilken utsträckning studien har givit svar på de ursprungliga frågeställningarna. Stämmer resultaten överens med tidigare studiers resultat? Brister i undersökningen och negativa resultat skall också diskuteras på ett rättframt sätt utan bortförklaringar. Diskutera de slutsatser samt eventuella teoretiska och praktiska implikationer som kan dras från undersökningsresultaten! Avsluta eventuellt det hela med förslag till hur man skulle kunna gå vidare för att få ökad kunskap om det undersökta området. Eget tyckande och subjektiva värderingar som t.ex. jag/vi anser, jag/vi tror, jag/vi menar osv. skall inte förekomma i diskussionen! För ytterligare information om diskussionen se APA sidan OBS! I uppsatser som behandlar kvalitativa studier behöver inte avsnitten Resultat och Diskussion utformas exakt så som angivits ovan. De två rubrikerna kan t. ex ersättas med Resultatdiskussion 11

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6 Institutionen för individ och samhälle Psykologi Anvisningar för uppsatsarbetet Kvantitativt och kvalitativ inriktning Version 2.6 Senast uppdaterad 2012-05-23 Allmänna instruktioner Här ges anvisningar

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera

Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera Kandidatarbete ISEX T5 Elisabet Holst Projektarbetet Kritisk litteraturgranskning Kritisk litteraturgranskning kombinerad med egna experiment eller undersökningar

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Anvisningar för skrivandet av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för skrivandet av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för skrivandet av kandidat- och magisteruppsatser Vad är en kandidatuppsats? Enligt det nya examenssystemet ska alla studeranden skriva en kandidatuppsats på 10 sp i huvudämnet som godkänns

Läs mer

Instruktion/råd för rapportskrivning

Instruktion/råd för rapportskrivning Läkarprogrammet, självständigt arbete Instruktion/råd för rapportskrivning JK/PN 140211 Bästa/bäste läkarstudent! Nedan följer en kort beskrivning av de punkter en vetenskaplig rapport vanligen innehåller

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Skriv uppsatsens titel här

Skriv uppsatsens titel här Examensarbete i Datavetenskap (Ange vilken nivå av uppsats det gäller) Skriv uppsatsens titel här Skriv uppsatsen undertitel här Författare: Namn Namnsson Handledare: Namn Namnsson Termin: HT99 Kurskod:

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Rapportmall med instruktioner

Rapportmall med instruktioner Rapportmall med instruktioner Lena Henriksson Degree project in bioinformatics, 2016 Examensarbete i bioinformatik 30 hp till masterexamen, 2016 Institutionen för biologisk grundutbildning Handledare:

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Att skriva teknisk ra r p a port r

Att skriva teknisk ra r p a port r Att skriva teknisk rapport Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta? Disposition Titelsida Inledande

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Bilaga 1 Utformning av PM Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Kritisk granskning av forskning

Kritisk granskning av forskning Om kursen Kritisk granskning av forskning ebba.elwin@psyk.uu.se 018-471 21 35 rum 14:366 (vån 3) Två veckors arbete, 3 hp Fördjupning i tidigare studier i forskningsmetodik Mål: kunskaper för att läsa,

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är:

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är: Författarvägledning Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är: uod.red@oru.se Antagna artiklar måste förses med en överenskommelse

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i WORD IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30, 2015-01-26 Introduktion

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus En tabell består av tabellrubrik > kort, ska ge all information som läsaren behöver tabellhuvud > rubriktexter för uppgiftsgrupperingarna som inleds

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Kort, svensk version av APA:s publikationsmanual för psykologprogrammets "metodhandledning" vt 2004

Kort, svensk version av APA:s publikationsmanual för psykologprogrammets metodhandledning vt 2004 Kort, svensk version av APA:s publikationsmanual för psykologprogrammets "metodhandledning" vt 2004 Publication Manual of the American Psychological Association (5th ed.) ISBN 1-55798-791-2 Innehållsförteckning

Läs mer

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare.

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare. MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT 2016 30 högskolepoäng Inst för Fysiologi och Farmakologi Fysiologiundervisningen Kursansvarig: Carl Johan Sundberg ELEKTIV Elektivet omfattar 3hp "Fördjupningsstudie inom utvalt

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Kvalitativa metoder I Gunilla Eklund

Kvalitativa metoder I Gunilla Eklund Kvalitativa metoder I Gunilla Eklund Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Syfte och forskningsfrågor Datainsamlingsmetod

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Råd och rutiner för examensarbetet samt Anvisningar för hur uppsatsen skall skrivas

Råd och rutiner för examensarbetet samt Anvisningar för hur uppsatsen skall skrivas 2010-09-09 Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC Enheten för logopedi Logopedprogrammet Examensarbete i logopedi, 30hp Råd och rutiner för examensarbetet samt Anvisningar

Läs mer

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare.

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare. Riktlinjer för PM Det är nu dags att påbörja ert examensarbete som ska ha anknytning till ämnet odontologisk profylaktik. Examensarbetet skall skrivas enligt Kis riktlinjer som gäller från och med VT11.

Läs mer

Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik

Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik Guide till skrivande Vi har märkt under många års erfarenhet av studenters skrivande att skrivprocessen för många är något svårt och därmed något man kanske tvekar inför. Vi har sett att många studenter

Läs mer

Guide för referenshantering

Guide för referenshantering Guide för referenshantering APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) Ingrid Engdahl Anna Westberg Broström Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen PM Barn- och ungdomsvetenskap Vårterminen

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Litteraturstudie som projektarbete i ST

Litteraturstudie som projektarbete i ST Litteraturstudie som projektarbete i ST En litteraturstudie är en genomgång av vetenskapliga orginalartiklar, publicerade i internationella tidskrifter inom ett visst område. Enligt SBU ska en professionell

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Titel. Undertitel. Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn. Här skall du skriva ditt namn och klass

Titel. Undertitel. Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn. Här skall du skriva ditt namn och klass Skolans namn Termin (läsår) Ämne Handledarens namn Titel Undertitel [Din titel skall visa vad ditt arbete handlar om. Om du använder dig av en undertitel så skall denna vara förklarande, dvs. förtydliga

Läs mer

Stockholms universitet Termin 3 HT 2007. Anvisningar till Kurs 12, delkurs 1. FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI, 7,5 hp

Stockholms universitet Termin 3 HT 2007. Anvisningar till Kurs 12, delkurs 1. FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI, 7,5 hp Psykologiska institutionen Psykologlinjen Stockholms universitet Termin 3 HT 2007 Anvisningar till Kurs 12, delkurs 1 FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI, 7,5 hp Kursens innehåll...2 Kursens uppläggning...2

Läs mer

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1

Tentamen vetenskaplig teori och metod, Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Namn/Kod Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK GSJUK13v Tentamenskod: Tentamensdatum: 2015 10 02 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

Läs mer

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande:

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande: Att skriva PM En promemoria ska innehålla följande: Innehållsförteckning: Samtliga avsnitt i texten med sidhänvisning, förteckning över tabeller och figurer. Notera dock att kortare PM, upp till 5 sidor

Läs mer

KN - Seminarium. (Anvisningar för skrivande)

KN - Seminarium. (Anvisningar för skrivande) KN - Seminarium (Anvisningar för skrivande) Referenser: Rob Barnes. Sucessful Study for Degrees. Routledge 1995. Jerker Björkqvist. Anvisningar för skrivande av diplomarbete. Skrivguide. Åbo Akademi, Laboratoriet

Läs mer

Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall. F orfattare Institutionen f or teknikvetenskap och matematik

Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall. F orfattare Institutionen f or teknikvetenskap och matematik Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall F orfattare forfattare@student.ltu.se Institutionen f or teknikvetenskap och matematik 31 maj 2017 1 Sammanfattning Sammanfattningen är fristående från rapporten

Läs mer

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete 1 GRANSKNINGSUNDERLAG Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete Te knis k de l Namn på granskat instrument Namn på granskare En he t

Läs mer

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet)

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet) Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn RAPPORTSKRIVNING (titel på arbetet) Ort och datum Författare(om det är flera skrivs namnen i bokstavsordning) Innehåll 1. Inledning(kapitelrubrik)...3

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer