Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till:"

Transkript

1 Butikerna har tecknat ett ramavtal med SEQR mobil plånbok. SEQR är ett komplement till kort- och kontantbetalningar och medför inga extra kostnader för butiken. Butiken betalar endast 50 öre per transaktion för ett SEQR köp, oavsett köpbelopp. Fördelar för butiken med SEQR Lägre transaktionskostnad än kort Ingen start- eller månadskostnad Lätt och snabbt att komma igång då det inte krävs någon investering i ny hårdvara Snabbare och säkrare betalningsmetod än kortbetalningar Ny marknadskanal mot kund genom erbjudanden i SEQR appen SEQR är Sveriges mest använda mobila plånbok för köp i butik och online och finns bl a hos Hemköp, Willys, Tempo, Direkten, Apotek Hjärtat, Mc Donalds, Q-Park, Ur&Penn, Webhallen m fl. Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till: SEQR Nordic Sales support Box Stockholm Seamless returnerar ett undertecknat avtal tillsammans med ett startkit med information om hur man kommer igång. Vid frågor, kontakta vår kundservice på telefon eller mail Fördelar för din kund SEQR samlar flera smarta funktioner i en och samma app: Betala i butik och online Skicka pengar Kvittot i mobilen Möjlighet att ansluta kundklubbar Rabatter och erbjudanden Möjlighet att skänka pengar utan kostnad Ingen månads- eller årsavgift

2 Avropskontrakt SEQR (BUTIKERNA) Mellan Seamless Payments AB, org.nr , S:t Eriksgatan 121, , Stockholm ( Seamless ) och nedan angiven part ( Handlaren ), vardera benämnd Part och gemensamt benämnda Parterna", har denna dag följande avtal avseende SEQR (innefattande vidstående Allmänna Villkor) träffats. Avtalet är ett avropskontrakt enligt ramavtal mellan Seamless och BUTIKERNA I SVERIGE EF ( Ramavtalet ). Handlaren Företagsnamn (Firma) Organisationsnummer Faktureringsadress Postnummer Ort Namn mot marknaden (om annat än företagsnamn) Telefonnummer växel E-postadress Kontaktperson Telefonnummer kontaktperson E-postadress kontaktperson Administrativa uppgifter om Handlaren Mottagarkonto (för utbetalning av likvida medel i svenska kronor) Bank Kontohavare Clearingnummer Kontonummer Mottagare av ekonomirapporter Namn Titel Telefon E-post Teknik Typ av kassasystem Typ av e-handelssystem Marknadsmaterial Antal butiker/etableringar Antal kassor per butik/etablering Avtalade avgifter Transaktionsavgift (fastställda i Ramavtalet) Debetkonto Kreditkonto Fast avgift per transaktion 0,50 kr 0,50 kr Rörlig avgift per transaktion 0 % 0,65 %* * Vid avtalets ingående tillhandahålls inte debetkonton för utförande av betalningar med SEQR. Den rörliga avgiften kommer först att tillämpas när debetkonton finns tillgängliga i SEQR. Start/driftsättning Beräknat datum för start/driftsättning första butik/etablering Beräknat datum då samtliga butiker/etableringar är i drift Av detta avtal har 2 originalexemplar upprättats och utväxlats mellan Parterna. Underskrifter Ort och datum Ort och datum Underskrift Handlaren Underskrift Seamless Namnförtydligande Personnummer Namnförtydligande Seamless Payments AB, P.O. Box 6234, Stockholm Visiting address: S:t Eriksgatan 121 Org. no: Phone: Fax:

3 Avtal SEQR - Allmänna villkor Dessa allmänna villkor ("Villkoren") är en del av detta avtal avseende SEQR ( Avtalet ) mellan Seamless och Handlaren. De begrepp som inte definieras i Villkoren har de betydelser som anges i Avtalets förstasida. 1. ALLMÄNT Seamless och andra företag inom Seamless koncern ( Seamlessgruppen ) har utvecklat och äger teknologin bakom och innehar rättigheterna till SEQR ( SEQR ). SEQR underlättar betalningstransaktioner genom att möjliggöra för mobiltelefonanvändare som använder SEQR ("Användare") att betala för varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare, som i sin tur erbjuds möjlighet att acceptera betalningar via SEQR vid såväl fysiskt försäljningsställe som på e-handelsplatser ( Försäljningsställen ). Avtalet reglerar förhållandet mellan Seamless och Handlaren avseende Handlarens användning av SEQR och tillhörande tjänster. 2. LICENS OCH VISSA IMMATERIALRÄTTSFRÅGOR Seamless upplåter härmed till Handlaren en icke-exklusiv, icke överlåtbar licens att under avtalstiden, inom Sverige och i enlighet med villkoren i Avtalet, använda SEQR vid Handlarens Försäljningsställen för de ändamål som anges i Avtalet ( Licensen ). Seamless har rätt att, utan skyldighet att meddela Handlaren i förväg, när som helst lägga till eller ta bort funktioner och funktionalitet i SEQR. Licensen innefattar rätt för Handlaren att använda alla uppdateringar, uppgraderingar och modifieringar av SEQR som Seamless tillgängliggör i Sverige under avtalstiden. Handlaren förbinder sig att iaktta och följa Seamless anvisningar avseende SEQR och Licensen. Handlaren är införstådd med att Seamless, Seamlessgruppen och dess licensgivare, också med beaktande av den upplåtna Licensen, behåller alla immateriella rättigheter (inklusive patent, varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter och alla andra immateriella rättigheter) till SEQR, inklusive koncept, idéer, modifieringar, uppgraderingar, konfigurationer och gränssnitt. När Avtalet upphör, upphör Licensen samtidigt och Handlaren måste då omedelbart upphöra med all användning av SEQR. Seamless ansvarar i förhållande till Handlaren för att erforderliga nyttjanderätter och övriga erforderliga avtal finns upprättade mellan Seamless och sådana tredje parter som krävs för att Handlarens nyttjande av SEQR inte utgör intrång i tredje mans rättigheter. Följaktligen åtar sig Seamless att fullt ut ersätta Handlaren för skada som Handlaren lider till följd av eventuella krav från tredje man med anledning av sådant intrång. Parterna ska snarast möjligt underrätta varandra om varje intrång eller varje misstänkt intrång i någon av Parternas egna respektive immateriella rättigheter relaterade till Avtalet. 3. RESTRIKTIONER Handlaren får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller underlicensiera SEQR till någon tredje part. Handlaren får inte kopiera, dekompilera, distribuera, dekonstruera eller på annat sätt försöka härleda källkoden SEQR eller skapa härledda arbeten därav (utom i enlighet med Villkoren eller tvingande lagstiftning). Handlaren får inte använda SEQR för att acceptera betalningar för varor eller tjänster som är förbjudna enligt Tillämpliga Regler eller varor eller tjänster för vilka Seamless, enligt egen bedömning, inte vill tillåta betalning via SEQR. För tillämpningen av Avtalet avses med Tillämpliga regler författning, myndighetsföreskrift, myndighetsbeslut eller god sed som är tillämplig för Part i Partens verksamhet. Handlaren förbinder sig att (a) följa Tillämpliga Regler och att inte använda SEQR för att generera bedrägliga eller obehöriga transaktioner (b) att leverera sina produkter och tjänster till Användare i enlighet med de villkor som överenskommits mellan Handlaren och Användare (c) säkerställa att Handlarens produkter och tjänster och tillhörande material som erbjuds till försäljning till Användare är tillåtna enligt Tillämpliga Regler (d) säkerställa att marknadsföring av Handlarens produkter eller tjänster sker i enlighet med Tillämpliga Regler (e) de uppgifter som Handlaren har lämnat och lämnar till Seamless är korrekta och fullständiga. Seamless har rätt att när som helst, och utan begränsning av uppsägningsbestämmelserna i punkt 16, efter eget gottfinnande begränsa, upphäva eller säga upp Licensen (och därmed Handlarens tillgång till SEQR) om Handlaren bryter mot bestämmelserna i denna punkt SEQR-KONTO Innan Handlaren kan installera eller använda SEQR skapar Seamless ett konto som gör det möjligt för Handlaren att installera och använda SEQR ( SEQR-kontot ). Inloggningsuppgifter till SEQR-kontot tillhandahålls av Seamless. Handlaren ansvarar för att inloggningsuppgifterna förvaras säkert, och utan åtkomst av obehöriga, och för all aktivitet och alla transaktioner som sker på SEQR-kontot. Handlaren måste omedelbart underrätta Seamless om Handlaren misstänker eller konstaterar obehörig åtkomst till inloggningsuppgifter till eller annan obehörig användning av SEQR-kontot. Seamless har rätt att upphäva, begränsa eller avsluta SEQR-kontot i händelse av en obehörig eller felaktig användning av SEQR-kontot. Vid avslutande av SEQR-kontot måste Handlaren omedelbart upphöra med all användning av SEQR. 5. INSTALLATION OCH TEST Efter att SEQR-kontot har etablerats kommer Seamless att leverera ett installationspaket till Handlaren. Installationspaketet innehåller den dokumentation och de instruktioner som behövs för att Handlare ska kunna installera SEQR vid Försäljningsstället. Handlaren genomför själv och på egen bekostnad erforderliga installationer av SEQR och utför själv alla tester av SEQR enligt anvisningar från Seamless. Efter installation och test av SEQR anmäler Handlaren önskat startdatum till Seamless. Seamless anmäler till Handlaren när SEQR kan börja användas. 6. KONTOUTGIVARE, FÖRMEDLARE M.M. SEQR görs tillgängligt för Handlaren vid Försäljningsstället efter att Handlaren har lämnat den information som har begärts av Seamless. Seamless kommer att göra varje kommersiell rimlig ansträngning för att ingå avtal med en eller flera banker, kreditgivare, andra finansiella institutioner ( Kontoutgivare ) eller betalningsförmedlare ( Förmedlare ) för att möjliggöra Användarnas betalningar för Handlarens varor och tjänster ( Användarbetalningar ) med medel från Användarnas konto hos Kontoutgivare ( Användarkonto ). Handlaren är införstådd med att Kontutgivare och/eller Förmedlare enligt bestämmelser om penningtvätt eller andra Tillämpliga Regler, innan medel kan överföras till det av Handlaren angivna bankkontot för mottagande av betalningar ( Handlarkontot ),

4 är skyldiga att vidta åtgärder i syfte att uppnå erforderlig kännedom om Handlaren. Handlaren förbinder sig att förse Kontoutgivare och/eller Förmedlare med den information som krävs för att sådan kännedom ska uppnås. Handlaren bemyndigar Seamless och, i förekommande fall respektive Kontutgivare och/eller Förmedlare, att för Handlarens räkning överföra och behandla sådana transaktioner som är nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som omfattas av Avtalet. Om Handlaren återkallar nämnda bemyndiganden upphör Avtalet och Licensen omedelbart att gälla och Handlaren måste då måste upphöra sin användning av SEQR. Utan hinder av vad som nu sagts förblir Handlarens bemyndiganden gällande till dess att till dess att alla Användarbetalningar som påbörjats vid tidpunkten upphörandet slutligen har överförts, bearbetats och avvecklats. Handlaren ska till Seamless anmäla varje förändring rörande ("Handlarkontot"). Sådan anmälan ska göras av behörig företrädare för Handlaren så snart som möjligt, dock minst 5 bankdagar innan någon sådan förändring blir gällande. 7. TRANSAKTIONER OCH BETALNINGAR När en Användare använder SEQR för att köpa varor och/eller tjänster mottar SEQR en begäran från Handlarens kassasystem/-terminal om att auktorisera en Användarbetalning. Handlaren ansvarar för att den begäran som skickas till SEQR är korrekt. Om SEQR auktoriserar en Användarbetalning kommer SEQR (a) att sända en instruktion till relevant Kontutgivare och/eller Förmedlare om att debitera Användarkontot, (b) att tillhandahålla Handlaren uppgifter om Användarbetalningen, inklusive belopp och transaktions-id, och (c) att varje kalenderdag instruera respektive Kontoutgivare och/eller Förmedlare att nästföljande bankdag överföra medel motsvarande samtliga Användarbetalningar som har auktoriserats av SEQR under den aktuella kalenderdagen. Om en begärd Användarbetalning inte auktoriseras kommer SEQR: (a) inte att skicka någon instruktion om att debitera Användarens Användarkonto, och (b) att skicka ett meddelande till Handlaren om att auktorisation nekats. Vid eventuellt fel i en transaktion bemyndigar Handlaren Seamless och respektive Kontoutgivare och/eller Förmedlare att debitera eller kreditera Handlarkontot i den utsträckning som krävs för korrigering av felet. Seamless ansvarar i förhållande till Handlaren för att medel motsvarande samtliga Användarbetalningar som har auktoriserats av SEQR överförs till Handlarkontot. Seamless ansvarar vidare för och förbinder sig att ersätta Handlaren för alla kostnader och/eller förluster till följd av att Användarbetalningar har auktoriserats av SEQR. Vad som nu sagts gäller inte kostnader och/eller förluster som direkt eller indirekt orsakats genom att Handlaren bryter mot Avtalet eller till följd av grov oaktsamhet eller uppsåt från Handlarens sida. 8. HANDLARENS INFORMATION TILL ANVÄNDARE M.M. Handlarens priser och betalningar ska anges i svenska kronor (SEK) och Handlaren är ansvarig för korrekt visning av priser, inklusive eventuella skatter och andra avgifter. Handlaren förbinder sig att acceptera Användarnas returer av varor och tjänster och att återbetala Användarbetalning i enlighet med vad som har överenskommits mellan Användare och Handlare och i enlighet med Tillämpliga Regler. Om Seamless, till följd av att Handlaren inte återbetalar Användarbetalning enligt vad som nu sagts, blir ersättningsskyldig i förhållande till Användare eller Kontoutgivare, är Handlaren skyldig att ersätta Seamless med motsvarande belopp. I den utsträckning som tillåts enligt Tillämpliga Regler har Seamless, efter eget gottfinnande, rätt att tillåta Handlare att använda SEQR för att återbetala Användarbetalningar. Seamless ansvarar inte för och har ingen kontroll över leverans av varor eller tjänster som köps av Användare eller över Handlarens prestationer. Handlaren är ansvarig för utebliven leverans, felleverans, stöld, eller annat misstag eller handling eller underlåtenhet i samband med uppfyllandet och leverans av varor eller tjänster som köpts via SEQR. I den utsträckning som det tillåts enligt Tillämpliga Regler är Handlaren förbjuden att (a) ta ut en avgift av Användare som betalar varor och/eller tjänster från Handlaren via SEQR, (b) tillämpa metoder som diskriminerar eller avskräcker Användare från användning av SEQR, och (c) tillämpa minimi- eller maximibelopp som villkor för att tillåta Användare att använda SEQR för betalning av varor och/eller tjänster. Handlaren måste omedelbart meddela Seamless om obehörig användning eller misstänkt obehörig användning, bedrägeri eller misstänkt bedrägeri, olaglig verksamhet eller misstänkt olaglig aktivitet eller annat brott mot säkerheten för SEQR. Handlaren förbinder sig att samarbeta fullt ut med Seamless för att lösa Användares klagomål eller förfrågningar och obehöriga eller misstänkta transaktioner via SEQR, inklusive att svara på Seamless frågor och förse Seamless med all information som begärs avseende eventuella omtvistade, bedrägliga eller obehöriga transaktioner via SEQR. Seamless förbehåller sig rätten att stänga Handlarens access till SEQR för att utröna huruvida Handlaren har brutit mot Avtalet. 9. AVGIFTER Som vederlag för Licensen och andra tjänster som tillhandahålls av Seamless enligt Avtalet ska Handlaren betala de avgifter som anges Ramavtalet och i Avtalet ("Avgifterna"). Alla avgifter betalas i svenska kronor (SEK) och är inte återbetalningsbara om inte annat krävs enligt Tillämpliga Regler. Avgifterna betalas genom avdrag från de Användarbetalningar som ska utbetalas till Handlarkontot eller genom att Avgifterna faktureras. Vid fakturering av Avgifterna ska Handlaren erlägga betalning inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning förbehåller sig Seamless rätten att debitera dröjsmålsränta samt lagstadgade påminnelse- och förseningsavgifter. Utan hinder av ovanstående och med beaktande av eventuella begränsningar enligt Tillämpliga Regler, bemyndigar Handlaren Seamless att genom Kontoutgivare debitera Handlarkontot för obetalda och förfallna Avgifter. Handlaren ska snarast meddela Seamless om faktura eller avdragen Avgift anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid, varmed avses den tidigare tidpunkten av (i) trettio (30) dagar efter tidpunkten då felet upptäcks och (ii) sextio (60) dagar efter fakturans datum eller det datum då Avgift avdragits, förlorar Handlaren rätten att göra invändning mot fakturan eller den avdragna avgiften. Alla Avgifter som ska betalas av Handlaren är exklusive tillämplig mervärdesskatt och andra tillämpliga skatter. Seamless förbehåller sig rätten att debitera särskild avgift för utbetalning till annat land än Sverige.

5 10. VARUMÄRKEN, MARKNADSFÖRING M.M. Seamless upplåter till Handlaren en icke-exklusiv, icke överlåtbar rätt att använda Seamless namn, logotyper, varumärken och grafik ("Kännetecken") i samband med reklam och marknadsföring av Handlarens användning av SEQR i enlighet med Avtalet och Seamless anvisningar. Handlaren upplåter till Seamless en icke-exklusiv, icke överlåtbar rätt att använda Handlarens namn och Kännetecken för publicering av information om att Handlaren använder SEQR. Seamless kan från tid till annan tillhandahålla Handlaren med marknadsföringsmaterial, dekaler och annat material rörande SEQR ("SEQR-material"). Seamless upplåter till Handlaren en icke-exklusiv, icke överlåtbar rätt att under avtalstiden använda SEQR-materialet i samband med Handlarens användning av SEQR och i enlighet med Seamless anvisningar. För att SEQR ska fungera på avsett sätt måste av Seamless tillhandahållna QR-koder placeras vid Försäljningsstället i enlighet med Seamless instruktioner. Vid Avtalets upphörande ska Handlaren omedelbart upphöra med all användning av SEQR-material. Vid sidan av ovanstående eller i enlighet med vad som uttryckligen tillåts enligt Villkoren, får ingendera Parten: (a) använda, kopiera eller ändra någon av den andra Partens Kännetecken utan sådana andra Partens föregående skriftliga godkännande, (b) använda någon av den andra Partens Kännetecken på något sätt som nedvärderar den andra Parten, eller (c) visa eller visa något av den andra Partens Kännetecken på något sätt som antyder sponsring, stöd eller godkännande av den andra Parten. Respektive Part erkänner att den andra Partens Kännetecken är och förblir den andra Partens exklusiva egendom. Parterna ska samråda med varandra kring pressmeddelanden och därmed jämställd kommunikation nämner eller antyder en relation mellan Parterna. 11. BEHANDLING AV UPPGIFTER OM ANVÄNDARE (PERSONUPPGIFTSBEHANDLING) Vardera Parten förbinder sig att följa Tillämpliga Regler, inklusive bestämmelser i personuppgiftslagen ( PUL ), i samband behandling av uppgifter om SEQR-transaktioner och Användare ("Data"). Respektive Part är ensam ansvarig för all Data i Partens besittning eller under dess kontroll och måste bära risken för förlust till följd av lagring, användning eller överföring av Data. I den utsträckning som tillåts enligt Tillämplig Lag har respektive Part rätt att behålla och använda Data. För undvikande av tvivel noteras att Parterna är införstådda med att Seamless hanterar och sparar Data i enlighet med separata användaravtal som träffats mellan Seamless och Användare. I den mån fullgörande av Avtalet innebär att Seamless behandlar personuppgifter som Handlaren är personuppgiftsansvarig för ska Seamless vara att betrakta som Handlare personuppgiftsbiträde enligt bestämmelserna i PUL. Seamless ska därvid behandla sådana personuppgifter endast för fullgörande av Avtalet samt i enlighet med de instruktioner och anvisningar som Handlaren kan komma att lämna. 12. KONFIDENTIELL INFORMATION Med Konfidentiell Information aves all information, programvara, data, design, modeller, prototyper, utrustning, dokument, material av vetenskaplig, teknisk, kommersiell, finansiell eller annan natur som Part ( Mottagande Part ) har tagit emot från den andra Parten ( Utlämnande Part ) skriftligen, muntligen, elektroniskt eller på annat sätt, oavsett om utlämnande skett för eller efter Avtalets ikraftträdande. Mottagande Part förbinder sig att, under avtalstiden jämte en period om 5 år efter Avtalets upphörande, i förhållande till Utlämnande Parts Konfidentiella Information (a) inte lämna ut sådan information till tredje part, (b) inte använda sådan information för andra syften än för fullgörande av Avtalet, såvida inte sådan användning skriftligen medges av Utlämnande Part, (c) skydda sådan information med minst samma grad av omsorg som Mottagande Parten använder för att skydda sin egen Konfidentiella Information av liknande betydelse (d) inte lämna ut sådan information till tredje part såvida inte sådant utlämnande krävs för fullgörande av Avtalet, varvid utlämnande endast får ske till mottagare som har förbundit sig att behandla informationen konfidentiellt i enlighet med reglerna i Avtalet. Mottagande Parts åtaganden enligt ovan gäller inte i förhållande till Konfidentiell Information (a) som Mottagande Part vid tidpunkten för utlämnandet kan visa var allmänt känd eller kommit till allmän kännedom på annat sätt är genom brott mot Avtalet (b) som vid tidpunkten för utlämnandet redan fanns i Mottagande Parts besittning (c) som mottagits från tredje part utan utlämnanderestriktioner för den tredje parten (d) som tagits fram av eller för Mottagande Part oberoende av den mottagna informationen (e) vars utlämnande sker i enlighet med författning, myndighetsföreskrift, myndighetsbeslut eller som krävs för verkställande av lagakraftvunnen dom eller skiljedom. All Konfidentiell Information som utväxlas mellan Parterna förblir Utlämnande Parts egendom. Vid Avtalets upphörande ska Mottagande Part förstöra eller, om så begärs lämnat tillbaka Utlämnande Parts Konfidentiella Information. 13. UNDERHÅLL OCH SERVICE Seamless förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga av Handlarens nyttjande av SEQR och tillhörande tjänster för service och underhåll. Information om planerade driftsavbrott och eventuella driftstörningar publiceras på 14. SUPPORT/KUNDTJÄNST Seamless tillhandahåller under avtalstiden kundsupport för hantering av frågor från Användare och Handlare rörande SEQR. SEQR övervakas dygnet runt och en driftsjour finns tillgänglig 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Handlaren är införstådd med att Handlaren ansvarar för att tillhandahålla sedvanlig kundtjänst för alla och alla frågor som rör de varor och tjänster som Handlaren marknadsför och säljer till Användare. 15. GRANSKNING/REVISION Seamless har rätt att själv eller genom auktoriserad revisor besöka Försäljningsstället under normal kontorstid i syfte att revidera och inspektera Handlarens användning av SEQR för verifiering av Handlarens efterlevnad av Avtalet.

6 16. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE Avtalet träder i kraft när det har undertecknats av båda Parter gäller därefter tillsvidare med en ömsesidig rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av minst 3 månaders uppsägningstid. Respektive Part har rätt att, utan att återbetalning av erlagda Avgifter sker, omedelbart säga upp Avtalet (a) om den andra Parten ansöker om att försättas i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandlingar, beviljas eller ansöker om företagsrekonstruktion, upprättar kontrollbalansräkning eller på annat sätt får anses ha kommit på obestånd, (b) om den andra Parten försummar att iaktta sina skyldigheter enligt Avtalet eller det finns anledning att anta att Parten inte kommer att iaktta sina skyldigheter, (c) om den andra Parten lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter eller förtiger omständigheter som är av betydelse, eller (d) om den andra Parten bryter mot Tillämpliga Regler. Seamless har därutöver rätt att säga upp Avtalet om (a) Seamless har anledning att anta att Handlaren använder eller kan komma att använda SEQR för att underlätta bedrägliga eller obehöriga transaktioner, (b) om det framkommer uppgifter som visar att Handlaren inte uppfyller Seamless krav på kreditvärdighet. Om Ramavtalet upphör att gälla upphör samtidigt Avtalet att gälla, utan krav på uppsägning från någon av Parterna. Vid Avtalets upphörande (a) upphör Licensen och alla övriga rättigheter som har upplåtits beviljas enligt Avtalet, (b) måste Handlaren sluta använda SEQR och (c) måste respektive Part förstöra, eller om så begärs, återlämna den andra Partens Konfidentiella Information. Utan hinder av att Avtalet upphör förblir Handlarens bemyndiganden enligt punkterna 6 och 9 gällande till dess att samtliga transaktioner och Användabetalningar som är auktoriserade vid Avtalets upphörande har blivit slutgiltigt behandlade. 17. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR Såvida inget inte annat framgår av Avtalet ska Part inte i något fall gentemot den andra Parten vara ansvarig för indirekt skada eller följdförlust såsom till exempel utebliven vinst eller goodwillförlust såvida inte skadan uppstått på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt. Nu nämnda ansvarsbegränsning gäller inte skada till följd av brott mot Avtalets bestämmelser om immateriella rättigheter (punkterna 2 och 10), behandling av uppgifter om Användare (punkt 11) och konfidentiell information (punkt 12). Seamless är inte ersättningsskyldigt för skada eller förlust som orsakats av att Seamless har spärrat SEQR på grunder som visat sig vara felaktiga, om Seamless har haft skälig anledning att anta att det fanns grund för åtgärden. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utan för Partens kontroll och är av s.k. force majeure karaktär, exempelvis myndighets åtgärd, krig, konflikt på arbetsmarknaden, ändrad lagstiftning, störningar i allmänna kommunikationer, brand, leverantörs-, produktions- eller transportstörningar, valutakursförändringar översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning. Part som påkallar befrielse enligt ovan ska omedelbart underrätta den andra Parten om detta förhållande. Om fullgörandet av förpliktelse omöjliggörs på grund av force majeure omständighet enligt ovan under mer än 2 månader har Part rätt att uppsäga Avtalet till omedelbart upphörande utan att någon av Parterna har rätt till ekonomisk kompensation i anledning av uppsägningen. Handlaren är införstådd med att Seamless inte kan styra dataflödet till eller från SEQR och andra delar av Internet, trådlösa nätverk eller andra system för kommunikation som ligger utanför Seamless kontroll. Handlaren är även införstådd med Seamless (a) inte är en bank och inte tillhandahåller banktjänster eller motsvarande tjänster (b) endast ansvarar för överföring av transaktionsdata och inte är ansvarig för Kontoutgivares verksamhet (c) inte innehar eller överför några medel som tillhör Användare eller Handlaren. Handlaren ansvarar för att Handlarens kassasystem/terminaler stödjer SEQR. I den utsträckning som Seamless har levererat felaktiga tjänster enligt Avtalet åtar sig Seamless att, på egen bekostnad och inom skälig tid, säkerställa att tjänsterna utförs korrekt eller, om detta inte är praktiskt möjligt, att kreditera Handlaren de Avgifter som är hänförlig till transaktioner som har omfattats av fel. Parts sammanlagda ansvar för skada enligt Avtalet är, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger och med undantag för brott mot Avtalets bestämmelser om konfidentiell information (punkt 12), behandling av uppgifter om Användare (punkt 11) och immateriella rättigheter (punkterna 2 och 10), begränsat till ett belopp per skadetillfälle som motsvarar det högre av (i) den ersättning som Handlaren har betalat till Seamless de senaste 12 månaderna före skadetillfället och (ii) 10 basbelopp enligt socialförsäkringsbalken. För att kunna göra ersättningsanspråk gällande ska Part framställa krav på ersättning inom skälig tid, dock senast inom 6 månader från det att Parten fått kännedom om den omständighet som berättigar Parten till ersättning. 18. MEDDELANDEN Alla meddelanden och annan kommunikation som krävs eller tillåts enligt Avtalet ska ske skriftligen och levereras via brev, e- post eller fax till de adresser som anges på försättsbladet i Avtalet eller på annat sätt uppdateras från tid till annan. Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda (a) om avlämnat med bud vid överlämnandet, (b) om avsänt med rekommenderat brev två vardagar efter avlämnande för postbefordran, och (c) om avsänt med telefax eller e-post vid avsändandet om mottagandet behörigen bekräftats samma dag. 19. ÖVERLÅTELSE Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra Partens i förhand lämnade skriftliga godkännande. Utan hinder av vad som nu sagts har Part rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till företag inom Partens koncern. 20. ÄNDRINGAR Förändring av Avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av för båda Parter behörig firmatecknare. Utan hinder av vad som nu sagts har Seamless att, när som helst, besluta om ändring av Villkoren. Sådan ändring träder i kraft tidigast 30 dagar efter det ändringen har meddelats Handlaren. Om Handlaren skäligen anser att förändringen av Villkoren innebär en icke oväsentlig nackdel för Handlaren, har Handlaren rätt att skriftligen säga upp Avtalet med iakttagande av minst 10 dagars uppsägningstid. Sådan uppsägning får dock senast ske på den dag då förändringen av Villkoren träder i kraft. 21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING Avtalet regleras av svensk rätt (utan tillämpning av dess bestämmelser om lagval). Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm och genomföras på svenska. Om tvistebeloppet uppenbarligen inte överstiger 25 basbelopp ska skiljenämnden bestå av 1 skiljeman.

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING Huvuddokument Avtal har denna dag tecknats mellan: (1) Canal Digital : Canal Digital Sverige AB, 115 80 Stockholm; och (2) Företaget : Bolagsnamn: Organisationsnr: Enhet/Verksamhet:

Läs mer

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media 31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media Eniro Sverige AB 120531 1. Tillämplighet Dessa avtalsvillkor ( Villkoren ) gäller för avtal mellan Eniro Sverige AB, org. nr. 556445-1846 ( Eniro ) och kund ( Kund

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten

ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten 1. TJÄNSTEN 1.1 Allmänt 1.1.1 Sportswik AB, organisationsnr 556905-5006, (nedan Sportswik ) har utvecklat Sportswik Magazine & Media Platform, en internetbaserad

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer