Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till:"

Transkript

1 Butikerna har tecknat ett ramavtal med SEQR mobil plånbok. SEQR är ett komplement till kort- och kontantbetalningar och medför inga extra kostnader för butiken. Butiken betalar endast 50 öre per transaktion för ett SEQR köp, oavsett köpbelopp. Fördelar för butiken med SEQR Lägre transaktionskostnad än kort Ingen start- eller månadskostnad Lätt och snabbt att komma igång då det inte krävs någon investering i ny hårdvara Snabbare och säkrare betalningsmetod än kortbetalningar Ny marknadskanal mot kund genom erbjudanden i SEQR appen SEQR är Sveriges mest använda mobila plånbok för köp i butik och online och finns bl a hos Hemköp, Willys, Tempo, Direkten, Apotek Hjärtat, Mc Donalds, Q-Park, Ur&Penn, Webhallen m fl. Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till: SEQR Nordic Sales support Box Stockholm Seamless returnerar ett undertecknat avtal tillsammans med ett startkit med information om hur man kommer igång. Vid frågor, kontakta vår kundservice på telefon eller mail Fördelar för din kund SEQR samlar flera smarta funktioner i en och samma app: Betala i butik och online Skicka pengar Kvittot i mobilen Möjlighet att ansluta kundklubbar Rabatter och erbjudanden Möjlighet att skänka pengar utan kostnad Ingen månads- eller årsavgift

2 Avropskontrakt SEQR (BUTIKERNA) Mellan Seamless Payments AB, org.nr , S:t Eriksgatan 121, , Stockholm ( Seamless ) och nedan angiven part ( Handlaren ), vardera benämnd Part och gemensamt benämnda Parterna", har denna dag följande avtal avseende SEQR (innefattande vidstående Allmänna Villkor) träffats. Avtalet är ett avropskontrakt enligt ramavtal mellan Seamless och BUTIKERNA I SVERIGE EF ( Ramavtalet ). Handlaren Företagsnamn (Firma) Organisationsnummer Faktureringsadress Postnummer Ort Namn mot marknaden (om annat än företagsnamn) Telefonnummer växel E-postadress Kontaktperson Telefonnummer kontaktperson E-postadress kontaktperson Administrativa uppgifter om Handlaren Mottagarkonto (för utbetalning av likvida medel i svenska kronor) Bank Kontohavare Clearingnummer Kontonummer Mottagare av ekonomirapporter Namn Titel Telefon E-post Teknik Typ av kassasystem Typ av e-handelssystem Marknadsmaterial Antal butiker/etableringar Antal kassor per butik/etablering Avtalade avgifter Transaktionsavgift (fastställda i Ramavtalet) Debetkonto Kreditkonto Fast avgift per transaktion 0,50 kr 0,50 kr Rörlig avgift per transaktion 0 % 0,65 %* * Vid avtalets ingående tillhandahålls inte debetkonton för utförande av betalningar med SEQR. Den rörliga avgiften kommer först att tillämpas när debetkonton finns tillgängliga i SEQR. Start/driftsättning Beräknat datum för start/driftsättning första butik/etablering Beräknat datum då samtliga butiker/etableringar är i drift Av detta avtal har 2 originalexemplar upprättats och utväxlats mellan Parterna. Underskrifter Ort och datum Ort och datum Underskrift Handlaren Underskrift Seamless Namnförtydligande Personnummer Namnförtydligande Seamless Payments AB, P.O. Box 6234, Stockholm Visiting address: S:t Eriksgatan 121 Org. no: Phone: Fax:

3 Avtal SEQR - Allmänna villkor Dessa allmänna villkor ("Villkoren") är en del av detta avtal avseende SEQR ( Avtalet ) mellan Seamless och Handlaren. De begrepp som inte definieras i Villkoren har de betydelser som anges i Avtalets förstasida. 1. ALLMÄNT Seamless och andra företag inom Seamless koncern ( Seamlessgruppen ) har utvecklat och äger teknologin bakom och innehar rättigheterna till SEQR ( SEQR ). SEQR underlättar betalningstransaktioner genom att möjliggöra för mobiltelefonanvändare som använder SEQR ("Användare") att betala för varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare, som i sin tur erbjuds möjlighet att acceptera betalningar via SEQR vid såväl fysiskt försäljningsställe som på e-handelsplatser ( Försäljningsställen ). Avtalet reglerar förhållandet mellan Seamless och Handlaren avseende Handlarens användning av SEQR och tillhörande tjänster. 2. LICENS OCH VISSA IMMATERIALRÄTTSFRÅGOR Seamless upplåter härmed till Handlaren en icke-exklusiv, icke överlåtbar licens att under avtalstiden, inom Sverige och i enlighet med villkoren i Avtalet, använda SEQR vid Handlarens Försäljningsställen för de ändamål som anges i Avtalet ( Licensen ). Seamless har rätt att, utan skyldighet att meddela Handlaren i förväg, när som helst lägga till eller ta bort funktioner och funktionalitet i SEQR. Licensen innefattar rätt för Handlaren att använda alla uppdateringar, uppgraderingar och modifieringar av SEQR som Seamless tillgängliggör i Sverige under avtalstiden. Handlaren förbinder sig att iaktta och följa Seamless anvisningar avseende SEQR och Licensen. Handlaren är införstådd med att Seamless, Seamlessgruppen och dess licensgivare, också med beaktande av den upplåtna Licensen, behåller alla immateriella rättigheter (inklusive patent, varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter och alla andra immateriella rättigheter) till SEQR, inklusive koncept, idéer, modifieringar, uppgraderingar, konfigurationer och gränssnitt. När Avtalet upphör, upphör Licensen samtidigt och Handlaren måste då omedelbart upphöra med all användning av SEQR. Seamless ansvarar i förhållande till Handlaren för att erforderliga nyttjanderätter och övriga erforderliga avtal finns upprättade mellan Seamless och sådana tredje parter som krävs för att Handlarens nyttjande av SEQR inte utgör intrång i tredje mans rättigheter. Följaktligen åtar sig Seamless att fullt ut ersätta Handlaren för skada som Handlaren lider till följd av eventuella krav från tredje man med anledning av sådant intrång. Parterna ska snarast möjligt underrätta varandra om varje intrång eller varje misstänkt intrång i någon av Parternas egna respektive immateriella rättigheter relaterade till Avtalet. 3. RESTRIKTIONER Handlaren får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller underlicensiera SEQR till någon tredje part. Handlaren får inte kopiera, dekompilera, distribuera, dekonstruera eller på annat sätt försöka härleda källkoden SEQR eller skapa härledda arbeten därav (utom i enlighet med Villkoren eller tvingande lagstiftning). Handlaren får inte använda SEQR för att acceptera betalningar för varor eller tjänster som är förbjudna enligt Tillämpliga Regler eller varor eller tjänster för vilka Seamless, enligt egen bedömning, inte vill tillåta betalning via SEQR. För tillämpningen av Avtalet avses med Tillämpliga regler författning, myndighetsföreskrift, myndighetsbeslut eller god sed som är tillämplig för Part i Partens verksamhet. Handlaren förbinder sig att (a) följa Tillämpliga Regler och att inte använda SEQR för att generera bedrägliga eller obehöriga transaktioner (b) att leverera sina produkter och tjänster till Användare i enlighet med de villkor som överenskommits mellan Handlaren och Användare (c) säkerställa att Handlarens produkter och tjänster och tillhörande material som erbjuds till försäljning till Användare är tillåtna enligt Tillämpliga Regler (d) säkerställa att marknadsföring av Handlarens produkter eller tjänster sker i enlighet med Tillämpliga Regler (e) de uppgifter som Handlaren har lämnat och lämnar till Seamless är korrekta och fullständiga. Seamless har rätt att när som helst, och utan begränsning av uppsägningsbestämmelserna i punkt 16, efter eget gottfinnande begränsa, upphäva eller säga upp Licensen (och därmed Handlarens tillgång till SEQR) om Handlaren bryter mot bestämmelserna i denna punkt SEQR-KONTO Innan Handlaren kan installera eller använda SEQR skapar Seamless ett konto som gör det möjligt för Handlaren att installera och använda SEQR ( SEQR-kontot ). Inloggningsuppgifter till SEQR-kontot tillhandahålls av Seamless. Handlaren ansvarar för att inloggningsuppgifterna förvaras säkert, och utan åtkomst av obehöriga, och för all aktivitet och alla transaktioner som sker på SEQR-kontot. Handlaren måste omedelbart underrätta Seamless om Handlaren misstänker eller konstaterar obehörig åtkomst till inloggningsuppgifter till eller annan obehörig användning av SEQR-kontot. Seamless har rätt att upphäva, begränsa eller avsluta SEQR-kontot i händelse av en obehörig eller felaktig användning av SEQR-kontot. Vid avslutande av SEQR-kontot måste Handlaren omedelbart upphöra med all användning av SEQR. 5. INSTALLATION OCH TEST Efter att SEQR-kontot har etablerats kommer Seamless att leverera ett installationspaket till Handlaren. Installationspaketet innehåller den dokumentation och de instruktioner som behövs för att Handlare ska kunna installera SEQR vid Försäljningsstället. Handlaren genomför själv och på egen bekostnad erforderliga installationer av SEQR och utför själv alla tester av SEQR enligt anvisningar från Seamless. Efter installation och test av SEQR anmäler Handlaren önskat startdatum till Seamless. Seamless anmäler till Handlaren när SEQR kan börja användas. 6. KONTOUTGIVARE, FÖRMEDLARE M.M. SEQR görs tillgängligt för Handlaren vid Försäljningsstället efter att Handlaren har lämnat den information som har begärts av Seamless. Seamless kommer att göra varje kommersiell rimlig ansträngning för att ingå avtal med en eller flera banker, kreditgivare, andra finansiella institutioner ( Kontoutgivare ) eller betalningsförmedlare ( Förmedlare ) för att möjliggöra Användarnas betalningar för Handlarens varor och tjänster ( Användarbetalningar ) med medel från Användarnas konto hos Kontoutgivare ( Användarkonto ). Handlaren är införstådd med att Kontutgivare och/eller Förmedlare enligt bestämmelser om penningtvätt eller andra Tillämpliga Regler, innan medel kan överföras till det av Handlaren angivna bankkontot för mottagande av betalningar ( Handlarkontot ),

4 är skyldiga att vidta åtgärder i syfte att uppnå erforderlig kännedom om Handlaren. Handlaren förbinder sig att förse Kontoutgivare och/eller Förmedlare med den information som krävs för att sådan kännedom ska uppnås. Handlaren bemyndigar Seamless och, i förekommande fall respektive Kontutgivare och/eller Förmedlare, att för Handlarens räkning överföra och behandla sådana transaktioner som är nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som omfattas av Avtalet. Om Handlaren återkallar nämnda bemyndiganden upphör Avtalet och Licensen omedelbart att gälla och Handlaren måste då måste upphöra sin användning av SEQR. Utan hinder av vad som nu sagts förblir Handlarens bemyndiganden gällande till dess att till dess att alla Användarbetalningar som påbörjats vid tidpunkten upphörandet slutligen har överförts, bearbetats och avvecklats. Handlaren ska till Seamless anmäla varje förändring rörande ("Handlarkontot"). Sådan anmälan ska göras av behörig företrädare för Handlaren så snart som möjligt, dock minst 5 bankdagar innan någon sådan förändring blir gällande. 7. TRANSAKTIONER OCH BETALNINGAR När en Användare använder SEQR för att köpa varor och/eller tjänster mottar SEQR en begäran från Handlarens kassasystem/-terminal om att auktorisera en Användarbetalning. Handlaren ansvarar för att den begäran som skickas till SEQR är korrekt. Om SEQR auktoriserar en Användarbetalning kommer SEQR (a) att sända en instruktion till relevant Kontutgivare och/eller Förmedlare om att debitera Användarkontot, (b) att tillhandahålla Handlaren uppgifter om Användarbetalningen, inklusive belopp och transaktions-id, och (c) att varje kalenderdag instruera respektive Kontoutgivare och/eller Förmedlare att nästföljande bankdag överföra medel motsvarande samtliga Användarbetalningar som har auktoriserats av SEQR under den aktuella kalenderdagen. Om en begärd Användarbetalning inte auktoriseras kommer SEQR: (a) inte att skicka någon instruktion om att debitera Användarens Användarkonto, och (b) att skicka ett meddelande till Handlaren om att auktorisation nekats. Vid eventuellt fel i en transaktion bemyndigar Handlaren Seamless och respektive Kontoutgivare och/eller Förmedlare att debitera eller kreditera Handlarkontot i den utsträckning som krävs för korrigering av felet. Seamless ansvarar i förhållande till Handlaren för att medel motsvarande samtliga Användarbetalningar som har auktoriserats av SEQR överförs till Handlarkontot. Seamless ansvarar vidare för och förbinder sig att ersätta Handlaren för alla kostnader och/eller förluster till följd av att Användarbetalningar har auktoriserats av SEQR. Vad som nu sagts gäller inte kostnader och/eller förluster som direkt eller indirekt orsakats genom att Handlaren bryter mot Avtalet eller till följd av grov oaktsamhet eller uppsåt från Handlarens sida. 8. HANDLARENS INFORMATION TILL ANVÄNDARE M.M. Handlarens priser och betalningar ska anges i svenska kronor (SEK) och Handlaren är ansvarig för korrekt visning av priser, inklusive eventuella skatter och andra avgifter. Handlaren förbinder sig att acceptera Användarnas returer av varor och tjänster och att återbetala Användarbetalning i enlighet med vad som har överenskommits mellan Användare och Handlare och i enlighet med Tillämpliga Regler. Om Seamless, till följd av att Handlaren inte återbetalar Användarbetalning enligt vad som nu sagts, blir ersättningsskyldig i förhållande till Användare eller Kontoutgivare, är Handlaren skyldig att ersätta Seamless med motsvarande belopp. I den utsträckning som tillåts enligt Tillämpliga Regler har Seamless, efter eget gottfinnande, rätt att tillåta Handlare att använda SEQR för att återbetala Användarbetalningar. Seamless ansvarar inte för och har ingen kontroll över leverans av varor eller tjänster som köps av Användare eller över Handlarens prestationer. Handlaren är ansvarig för utebliven leverans, felleverans, stöld, eller annat misstag eller handling eller underlåtenhet i samband med uppfyllandet och leverans av varor eller tjänster som köpts via SEQR. I den utsträckning som det tillåts enligt Tillämpliga Regler är Handlaren förbjuden att (a) ta ut en avgift av Användare som betalar varor och/eller tjänster från Handlaren via SEQR, (b) tillämpa metoder som diskriminerar eller avskräcker Användare från användning av SEQR, och (c) tillämpa minimi- eller maximibelopp som villkor för att tillåta Användare att använda SEQR för betalning av varor och/eller tjänster. Handlaren måste omedelbart meddela Seamless om obehörig användning eller misstänkt obehörig användning, bedrägeri eller misstänkt bedrägeri, olaglig verksamhet eller misstänkt olaglig aktivitet eller annat brott mot säkerheten för SEQR. Handlaren förbinder sig att samarbeta fullt ut med Seamless för att lösa Användares klagomål eller förfrågningar och obehöriga eller misstänkta transaktioner via SEQR, inklusive att svara på Seamless frågor och förse Seamless med all information som begärs avseende eventuella omtvistade, bedrägliga eller obehöriga transaktioner via SEQR. Seamless förbehåller sig rätten att stänga Handlarens access till SEQR för att utröna huruvida Handlaren har brutit mot Avtalet. 9. AVGIFTER Som vederlag för Licensen och andra tjänster som tillhandahålls av Seamless enligt Avtalet ska Handlaren betala de avgifter som anges Ramavtalet och i Avtalet ("Avgifterna"). Alla avgifter betalas i svenska kronor (SEK) och är inte återbetalningsbara om inte annat krävs enligt Tillämpliga Regler. Avgifterna betalas genom avdrag från de Användarbetalningar som ska utbetalas till Handlarkontot eller genom att Avgifterna faktureras. Vid fakturering av Avgifterna ska Handlaren erlägga betalning inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning förbehåller sig Seamless rätten att debitera dröjsmålsränta samt lagstadgade påminnelse- och förseningsavgifter. Utan hinder av ovanstående och med beaktande av eventuella begränsningar enligt Tillämpliga Regler, bemyndigar Handlaren Seamless att genom Kontoutgivare debitera Handlarkontot för obetalda och förfallna Avgifter. Handlaren ska snarast meddela Seamless om faktura eller avdragen Avgift anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid, varmed avses den tidigare tidpunkten av (i) trettio (30) dagar efter tidpunkten då felet upptäcks och (ii) sextio (60) dagar efter fakturans datum eller det datum då Avgift avdragits, förlorar Handlaren rätten att göra invändning mot fakturan eller den avdragna avgiften. Alla Avgifter som ska betalas av Handlaren är exklusive tillämplig mervärdesskatt och andra tillämpliga skatter. Seamless förbehåller sig rätten att debitera särskild avgift för utbetalning till annat land än Sverige.

5 10. VARUMÄRKEN, MARKNADSFÖRING M.M. Seamless upplåter till Handlaren en icke-exklusiv, icke överlåtbar rätt att använda Seamless namn, logotyper, varumärken och grafik ("Kännetecken") i samband med reklam och marknadsföring av Handlarens användning av SEQR i enlighet med Avtalet och Seamless anvisningar. Handlaren upplåter till Seamless en icke-exklusiv, icke överlåtbar rätt att använda Handlarens namn och Kännetecken för publicering av information om att Handlaren använder SEQR. Seamless kan från tid till annan tillhandahålla Handlaren med marknadsföringsmaterial, dekaler och annat material rörande SEQR ("SEQR-material"). Seamless upplåter till Handlaren en icke-exklusiv, icke överlåtbar rätt att under avtalstiden använda SEQR-materialet i samband med Handlarens användning av SEQR och i enlighet med Seamless anvisningar. För att SEQR ska fungera på avsett sätt måste av Seamless tillhandahållna QR-koder placeras vid Försäljningsstället i enlighet med Seamless instruktioner. Vid Avtalets upphörande ska Handlaren omedelbart upphöra med all användning av SEQR-material. Vid sidan av ovanstående eller i enlighet med vad som uttryckligen tillåts enligt Villkoren, får ingendera Parten: (a) använda, kopiera eller ändra någon av den andra Partens Kännetecken utan sådana andra Partens föregående skriftliga godkännande, (b) använda någon av den andra Partens Kännetecken på något sätt som nedvärderar den andra Parten, eller (c) visa eller visa något av den andra Partens Kännetecken på något sätt som antyder sponsring, stöd eller godkännande av den andra Parten. Respektive Part erkänner att den andra Partens Kännetecken är och förblir den andra Partens exklusiva egendom. Parterna ska samråda med varandra kring pressmeddelanden och därmed jämställd kommunikation nämner eller antyder en relation mellan Parterna. 11. BEHANDLING AV UPPGIFTER OM ANVÄNDARE (PERSONUPPGIFTSBEHANDLING) Vardera Parten förbinder sig att följa Tillämpliga Regler, inklusive bestämmelser i personuppgiftslagen ( PUL ), i samband behandling av uppgifter om SEQR-transaktioner och Användare ("Data"). Respektive Part är ensam ansvarig för all Data i Partens besittning eller under dess kontroll och måste bära risken för förlust till följd av lagring, användning eller överföring av Data. I den utsträckning som tillåts enligt Tillämplig Lag har respektive Part rätt att behålla och använda Data. För undvikande av tvivel noteras att Parterna är införstådda med att Seamless hanterar och sparar Data i enlighet med separata användaravtal som träffats mellan Seamless och Användare. I den mån fullgörande av Avtalet innebär att Seamless behandlar personuppgifter som Handlaren är personuppgiftsansvarig för ska Seamless vara att betrakta som Handlare personuppgiftsbiträde enligt bestämmelserna i PUL. Seamless ska därvid behandla sådana personuppgifter endast för fullgörande av Avtalet samt i enlighet med de instruktioner och anvisningar som Handlaren kan komma att lämna. 12. KONFIDENTIELL INFORMATION Med Konfidentiell Information aves all information, programvara, data, design, modeller, prototyper, utrustning, dokument, material av vetenskaplig, teknisk, kommersiell, finansiell eller annan natur som Part ( Mottagande Part ) har tagit emot från den andra Parten ( Utlämnande Part ) skriftligen, muntligen, elektroniskt eller på annat sätt, oavsett om utlämnande skett för eller efter Avtalets ikraftträdande. Mottagande Part förbinder sig att, under avtalstiden jämte en period om 5 år efter Avtalets upphörande, i förhållande till Utlämnande Parts Konfidentiella Information (a) inte lämna ut sådan information till tredje part, (b) inte använda sådan information för andra syften än för fullgörande av Avtalet, såvida inte sådan användning skriftligen medges av Utlämnande Part, (c) skydda sådan information med minst samma grad av omsorg som Mottagande Parten använder för att skydda sin egen Konfidentiella Information av liknande betydelse (d) inte lämna ut sådan information till tredje part såvida inte sådant utlämnande krävs för fullgörande av Avtalet, varvid utlämnande endast får ske till mottagare som har förbundit sig att behandla informationen konfidentiellt i enlighet med reglerna i Avtalet. Mottagande Parts åtaganden enligt ovan gäller inte i förhållande till Konfidentiell Information (a) som Mottagande Part vid tidpunkten för utlämnandet kan visa var allmänt känd eller kommit till allmän kännedom på annat sätt är genom brott mot Avtalet (b) som vid tidpunkten för utlämnandet redan fanns i Mottagande Parts besittning (c) som mottagits från tredje part utan utlämnanderestriktioner för den tredje parten (d) som tagits fram av eller för Mottagande Part oberoende av den mottagna informationen (e) vars utlämnande sker i enlighet med författning, myndighetsföreskrift, myndighetsbeslut eller som krävs för verkställande av lagakraftvunnen dom eller skiljedom. All Konfidentiell Information som utväxlas mellan Parterna förblir Utlämnande Parts egendom. Vid Avtalets upphörande ska Mottagande Part förstöra eller, om så begärs lämnat tillbaka Utlämnande Parts Konfidentiella Information. 13. UNDERHÅLL OCH SERVICE Seamless förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga av Handlarens nyttjande av SEQR och tillhörande tjänster för service och underhåll. Information om planerade driftsavbrott och eventuella driftstörningar publiceras på 14. SUPPORT/KUNDTJÄNST Seamless tillhandahåller under avtalstiden kundsupport för hantering av frågor från Användare och Handlare rörande SEQR. SEQR övervakas dygnet runt och en driftsjour finns tillgänglig 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Handlaren är införstådd med att Handlaren ansvarar för att tillhandahålla sedvanlig kundtjänst för alla och alla frågor som rör de varor och tjänster som Handlaren marknadsför och säljer till Användare. 15. GRANSKNING/REVISION Seamless har rätt att själv eller genom auktoriserad revisor besöka Försäljningsstället under normal kontorstid i syfte att revidera och inspektera Handlarens användning av SEQR för verifiering av Handlarens efterlevnad av Avtalet.

6 16. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE Avtalet träder i kraft när det har undertecknats av båda Parter gäller därefter tillsvidare med en ömsesidig rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av minst 3 månaders uppsägningstid. Respektive Part har rätt att, utan att återbetalning av erlagda Avgifter sker, omedelbart säga upp Avtalet (a) om den andra Parten ansöker om att försättas i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandlingar, beviljas eller ansöker om företagsrekonstruktion, upprättar kontrollbalansräkning eller på annat sätt får anses ha kommit på obestånd, (b) om den andra Parten försummar att iaktta sina skyldigheter enligt Avtalet eller det finns anledning att anta att Parten inte kommer att iaktta sina skyldigheter, (c) om den andra Parten lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter eller förtiger omständigheter som är av betydelse, eller (d) om den andra Parten bryter mot Tillämpliga Regler. Seamless har därutöver rätt att säga upp Avtalet om (a) Seamless har anledning att anta att Handlaren använder eller kan komma att använda SEQR för att underlätta bedrägliga eller obehöriga transaktioner, (b) om det framkommer uppgifter som visar att Handlaren inte uppfyller Seamless krav på kreditvärdighet. Om Ramavtalet upphör att gälla upphör samtidigt Avtalet att gälla, utan krav på uppsägning från någon av Parterna. Vid Avtalets upphörande (a) upphör Licensen och alla övriga rättigheter som har upplåtits beviljas enligt Avtalet, (b) måste Handlaren sluta använda SEQR och (c) måste respektive Part förstöra, eller om så begärs, återlämna den andra Partens Konfidentiella Information. Utan hinder av att Avtalet upphör förblir Handlarens bemyndiganden enligt punkterna 6 och 9 gällande till dess att samtliga transaktioner och Användabetalningar som är auktoriserade vid Avtalets upphörande har blivit slutgiltigt behandlade. 17. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR Såvida inget inte annat framgår av Avtalet ska Part inte i något fall gentemot den andra Parten vara ansvarig för indirekt skada eller följdförlust såsom till exempel utebliven vinst eller goodwillförlust såvida inte skadan uppstått på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt. Nu nämnda ansvarsbegränsning gäller inte skada till följd av brott mot Avtalets bestämmelser om immateriella rättigheter (punkterna 2 och 10), behandling av uppgifter om Användare (punkt 11) och konfidentiell information (punkt 12). Seamless är inte ersättningsskyldigt för skada eller förlust som orsakats av att Seamless har spärrat SEQR på grunder som visat sig vara felaktiga, om Seamless har haft skälig anledning att anta att det fanns grund för åtgärden. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utan för Partens kontroll och är av s.k. force majeure karaktär, exempelvis myndighets åtgärd, krig, konflikt på arbetsmarknaden, ändrad lagstiftning, störningar i allmänna kommunikationer, brand, leverantörs-, produktions- eller transportstörningar, valutakursförändringar översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning. Part som påkallar befrielse enligt ovan ska omedelbart underrätta den andra Parten om detta förhållande. Om fullgörandet av förpliktelse omöjliggörs på grund av force majeure omständighet enligt ovan under mer än 2 månader har Part rätt att uppsäga Avtalet till omedelbart upphörande utan att någon av Parterna har rätt till ekonomisk kompensation i anledning av uppsägningen. Handlaren är införstådd med att Seamless inte kan styra dataflödet till eller från SEQR och andra delar av Internet, trådlösa nätverk eller andra system för kommunikation som ligger utanför Seamless kontroll. Handlaren är även införstådd med Seamless (a) inte är en bank och inte tillhandahåller banktjänster eller motsvarande tjänster (b) endast ansvarar för överföring av transaktionsdata och inte är ansvarig för Kontoutgivares verksamhet (c) inte innehar eller överför några medel som tillhör Användare eller Handlaren. Handlaren ansvarar för att Handlarens kassasystem/terminaler stödjer SEQR. I den utsträckning som Seamless har levererat felaktiga tjänster enligt Avtalet åtar sig Seamless att, på egen bekostnad och inom skälig tid, säkerställa att tjänsterna utförs korrekt eller, om detta inte är praktiskt möjligt, att kreditera Handlaren de Avgifter som är hänförlig till transaktioner som har omfattats av fel. Parts sammanlagda ansvar för skada enligt Avtalet är, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger och med undantag för brott mot Avtalets bestämmelser om konfidentiell information (punkt 12), behandling av uppgifter om Användare (punkt 11) och immateriella rättigheter (punkterna 2 och 10), begränsat till ett belopp per skadetillfälle som motsvarar det högre av (i) den ersättning som Handlaren har betalat till Seamless de senaste 12 månaderna före skadetillfället och (ii) 10 basbelopp enligt socialförsäkringsbalken. För att kunna göra ersättningsanspråk gällande ska Part framställa krav på ersättning inom skälig tid, dock senast inom 6 månader från det att Parten fått kännedom om den omständighet som berättigar Parten till ersättning. 18. MEDDELANDEN Alla meddelanden och annan kommunikation som krävs eller tillåts enligt Avtalet ska ske skriftligen och levereras via brev, e- post eller fax till de adresser som anges på försättsbladet i Avtalet eller på annat sätt uppdateras från tid till annan. Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda (a) om avlämnat med bud vid överlämnandet, (b) om avsänt med rekommenderat brev två vardagar efter avlämnande för postbefordran, och (c) om avsänt med telefax eller e-post vid avsändandet om mottagandet behörigen bekräftats samma dag. 19. ÖVERLÅTELSE Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra Partens i förhand lämnade skriftliga godkännande. Utan hinder av vad som nu sagts har Part rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till företag inom Partens koncern. 20. ÄNDRINGAR Förändring av Avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av för båda Parter behörig firmatecknare. Utan hinder av vad som nu sagts har Seamless att, när som helst, besluta om ändring av Villkoren. Sådan ändring träder i kraft tidigast 30 dagar efter det ändringen har meddelats Handlaren. Om Handlaren skäligen anser att förändringen av Villkoren innebär en icke oväsentlig nackdel för Handlaren, har Handlaren rätt att skriftligen säga upp Avtalet med iakttagande av minst 10 dagars uppsägningstid. Sådan uppsägning får dock senast ske på den dag då förändringen av Villkoren träder i kraft. 21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING Avtalet regleras av svensk rätt (utan tillämpning av dess bestämmelser om lagval). Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm och genomföras på svenska. Om tvistebeloppet uppenbarligen inte överstiger 25 basbelopp ska skiljenämnden bestå av 1 skiljeman.

BRP Systems AB. Kontaktperson Telefonnummer kontaktperson E-postadress kontaktperson

BRP Systems AB. Kontaktperson Telefonnummer kontaktperson E-postadress kontaktperson Avropskontrakt SEQR BRP Systems AB Mellan å ena sidan SEQR Nordics AB, org.nr. 556966-2082, S:t Eriksgatan 121, 113 43, Stockholm ( SEQR Nordics ) och Seamless Remittance AB, 556786-5100, med samma adress

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

AVROPSKONTRAKT MYWAYBUTIK (Privab Grossisterna AB)

AVROPSKONTRAKT MYWAYBUTIK (Privab Grossisterna AB) AVROPSKONTRAKT MYWAYBUTIK (Privab Grossisterna AB) Mellan Seamless Payments AB, org.nr: 556876-3477, Dalagatan 100, 113 43, Stockholm, Sverige ( Licensgivare ) och nedan angiven part ( Licenstagare ) vardera

Läs mer

DEPOSITIONSAVTAL INSTRUKTIONER STOCKHOLM HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL DEPOSITION 2014

DEPOSITIONSAVTAL INSTRUKTIONER STOCKHOLM HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL DEPOSITION 2014 1 Handelskammarens Dnr... (Fylls i av Handelskammaren) DEPOSITIONSAVTAL INSTRUKTIONER STOCKHOLM HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL DEPOSITION 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna skall anpassa

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Tack för ditt intresse att bli integrationspartner till Visma Spcs. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme VL-Kollektivtrafikförvaltningen Org.nr 232100-0172 www.vl.se 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421

Licensavtal. 1.0 Inledning, upplåtelse. 2.0 Kontaktpersoner för parterna. Box 5501 114 85 Stockholm. Monica Björk 08-783 8421 Licensgivare: Byggmaterialindustrierna Service AB ( BMI ) Postadress: Box 5501 114 85 Stockholm Organisationsnummer: 556132-6157 Licenstagare: [Infoga firmanamn] ( Licenstagaren ) Postadress: Organisationsnummer:

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Kundavtal avseende betaltjänst

Kundavtal avseende betaltjänst DIBS Payment Services AB (publ) Box 165, 101 23 Stockholm Besöksadress: Kungsbroplan 2 Växel: 08-527 525 00, Fax: 08-527 525 99 Hemsida: www.dibs.se Kundavtal avseende betaltjänst Kundnummer (anges av

Läs mer

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån Beställning av ADSL / LAN TJÄNST PRIVAT i Laholms Stadsnät, 18 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid. Hastighet kan variera på grund av tekniska hinder såsom kvalitet på telekabel samt längd från telestation

Läs mer