INNEHÅLL. Försök med Probes på VST 1(20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Försök med Probes på VST 1(20)"

Transkript

1 Försök med Probes på VST 1(20) INNEHÅLL 1 INLEDNING SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR UTFÖRANDE PLANERING INLEDANDE STUDIER TEKNIK TANKAR KRING PROBES PROBESSAMPLERSYSTEMET MOBILA ENHETER PROBESSAMPLER SERVICE TRAFIKDATABAS FÖRSÖK UNDERSÖKNING AV MATCHNING MOT LÄNKDATA GÖTEBORG RESTIDSTEST 1 BRUNNSVIKEN RESTIDSTEST 2 HUDDINGE/SÖDERMALM/NYNÄSVÄGEN FÖRSÖKSOMRÅDE RESTIDSBESTÄMMNING RESULTAT RESTIDSTEST SÖDRA STOCKHOLM SLUTSATS IAKTTAGELSER FORTSATTA ARBETEN KÄLLFÖRTECKNING BILAGA A MATCHADE VÄGLÄNKAR FÖRSÖK 1 GÖTEBORG BILAGA B RESTIDSVALIDERING HUDDINGEVÄGEN... 19

2 Försök med Probes på VST 2(20) 1 INLEDNING Utvecklingsplattformen för väginformatik i Stockholm, Utvist, hanterar insamling av realtidsdata från olika detektorsystem utplacerade i Stockholms trafiksystem. Data beskriver trafikens aktuella tillstånd och detta används på olika sätt för att dels presentera aktuellt trafikläge dels ge korttidsprognoser om trafikläget. 2 SYFTE För att kunna ge en så bra bild som möjligt så behövs data från större delen av trafiknätet i Stockholm, men det är kostsamt att installera fasta detektorsystem. Finns det alternativ till att använda fasta installationer? Kan man använda sig av detektorer som utnyttjar fordon vilka rör sig med trafiken, en typ av rörliga detektorer. Idén till den här typen av detektorer (prober) har funnits länge men tekniken som krävs har bara funnits ett tio-tal år och har dessutom varit ganska dyr. I och med att GPS-tekniken blivit billigare och att kodningen av GPS avskaffats så borde det provas i Utvist projektet. Delprojektet kallas Probes och syftar till att undersöka hur man på bästa sätt kan utnyttja sådana prober. 3 FRÅGESTÄLLNINGAR FCD kan först och främst användas till att presentera restider för trafikanter. Men anledningen till att man tittar närmare på storskaliga FCD mätningar i realtid på VST är inte bara möjligheten att leverera restidsdata. Det kan med fördel användas för att validera trafikmodellers beräknade restidsdata, i Stockholm då speciellt trafikmodellen i Matrix. En annan mer futuristisk användning som ännu så länge bara finns i idé-världen skulle vara att uppdatera normalflödessambanden i realtidstrafikmodellen Matrix. Under projektets fortsättning kommer säkert fler användningar av FCD att dyka upp. De tekniska frågor som vi söker svar på är: Vilka krav måste ställas på utrustning i fordon? Vad-när-hur levereras data från fordonen? Vilken probetäthet ger tillförlitliga data? Hur hanteras mottagande och bearbetning av data?

3 Försök med Probes på VST 3(20) 3 UTFÖRANDE 3.1 Planering Planeringen av projektet har fått lov att justeras från den ursprungliga planen. Orsakerna till detta är att projektet övertagits från tidigare anställd på AerotechTelub. Det har dessutom krävts lång tid att sätta sig in i systemen eftersom Utvist är ett omfångsrikt system med inbyggda beroenden pga dess komplexitet. De huvudsakliga aktiviteterna kan utläsas ur nedanstående översiktliga gantschema bruary March April May June July August September October ID Task Name Duration Inledande Studier Utvist Samplersystem 40 days 2 ProbesSampler 112 days 3 ProbesFörsök 32 days 4 Driftning I Utvist VST 3 days 5 Rapportskrivning 7.5 days Figur 1 Projektplanering 3.2 Inledande studier De inledande studierna omfattade: studier av Utvists samplersystem, TDB och gränssnitten mot Town Supervisor. Dessutom studerades möjligheterna att konfigurera de PMD-8000 modem som använts som detektorer. Samplersystemet, TDB och Town Supervisor finns beskrivna i andra dokument, se [1-3]. 3.3 Teknik Probesdetektorerna består av ett Mobitex modem (Maxon DM200GPS) som har en GPS kopplad till en tillbehörsserieport på modemet. GPS systemet är en Trimble ACEIIGPS som skickar nuvarande position till Maxon modemet 1 gång i sekunden. Maxon modemet är konfigurerbart så att det kan skicka mobitex meddelanden för olika företeelser. För att göra detta måste man ha en speciell programvara som Maxon tillhandhåller. Det bör påpekas att programmet endast fungerar med NT4 med sp4 eller senare. Bäst fungerar det med Windows 95/98. Modemet går att konfigureras på många olika sätt. De två konfigureringsalternativ som är intressant för Probes projektet är Timed och Fenced mode. Timed Mode betyder att man ställer en timer i modemet som sedan skickar sin aktuella position varje gång timern löser ut. Det här är det enklaste sättet att skicka probesinformation. Fenced mode innebär att man ställer in ett avstånd till en gräns runt nuvarande position för proben. När proben passerar gränsen så utlöses en händelse i modemet och så skickas ett

4 Försök med Probes på VST 4(20) mobitex meddelande med nuvarande position. Samtidigt som man skickar positionen så definierar man om gränsen utifrån den nuvarande positionen. Det här sättet har inte provats i större skala. Ett problem med detta sätt är att det är svårt att automatisera inställningen av den första gränsen om modemet inte varit påslaget under någon förflyttning. 3.4 Tankar kring probes Samtidigt med undersökningen av olika sätt att rapportera in positioner till probessamplersystemet så undersöktes hur ofta man behöver rapportera in position från ett specifikt fordon för att kunna bestämma restid över den länk fordonet traverserar. Dessutom bör den inte bara vara samplingsintervallet som bestämmer kvaliteten på FCD Efter några enkla simuleringar i matlab så insågs snabbt att om man inte är intresserade av att bestämma restid för ett specifikt fordon, så är det inte bara hur ofta man rapporterar positioner från enskilda prober som är intressant. Det som även bestämmer hur rätt restiden blir är med vilken täthet som GPS-inrapporteringarna förkommer. Om man man har långa länkar med få avfarter får man dessutom bättre restidsestimeringar. Sammanfattningsvis kan man säga att de dimensionerande faktorerna för bra restidsdata är följande 1. Samplingsintervallet på varje enskilt probesfordon. 2. Tätheten av probesfordon. 3. Längden på den för FCD beräkning utsatta väglänken. 4. Tidsintervallet som den centrala FCD servern använder för restidsberäkning När det gäller att rapportera aktuella restider till en restidstjänst så finns det ett antal saker man bör tänka på. Att skicka meddelanden över mobil kommunikationstjänst är dyrt om man skall göra det ofta och från många prober. Med tanke på kommunikationskostnaderna bör man alltså fundera på vilken ambitionsnivå man skall lägga sig på. Behöver man veta exakt hur lång restid det är för ett visst fordon så bör man inse att det medför höga kommunikationskostnader. Om restiden dessutom är 10 min just när man åker in på länken så kommer restiden att vara annorlunda när man passerat genom länken. Det betyder att om man är intreserad av restiden för en vägsträcka just nu så måste beräkningen baseras på olika fordon i trafikflödet. Slutsatsen av resonemanget blir att vinsten i att ha en väldigt exakt restidsmätning i realtid inte betalar sig så bra. Följaktligen har man endast använt sig av periodisk inrapportering av nuvarande position från proberna. Periodtiden har valts till 1 min i samtliga restidsförsök. Kortare periodtid för positionsrapportering kan ersättas med en hög probetäthet med de förutsättningar som det här försöket har.

5 Försök med Probes på VST 5(20) 4 PROBESSAMPLERSYSTEMET 4.1 Mobila enheter De mobila enheterna utgörs av en GPS mottagare (Trimble ACE II GPS) och ett radiomodem (Maxon DM200). Modemet kommunicerar med omvärlden via PMD-8000 (ny typ av Mobitex-nät). Vägverket har 7 st egna probesutrustningar som är flyttbara mellan olika bilar. Dessutom har GFK i Stockholm 10 st flyttbara probesutrustningar, SLs har utrustat 8 st flygbussar och ett antal linje bussar mot Norrtälje med fasta utrustningar. Mottagning av meddelanden sker antingen via en X25-server som finns på Mowic. Just nu hanteras mottagningen av probesdata av B&M system programvara MobiWin Positioning. Skall i framtiden kortslutas, dvs probessamplern läser X25 porten direkt. 4.2 ProbesSampler Service ProbesSampler tjänsten är spindeln i probes-nätet. Den ansvarar för att samla in data från de prober som är aktiva inom tidsperioden och att sedan förädla det till FCD innan det skrivs in i trafikdatabasen. I nuvarande version så hämtar den probesdata från den databas som MobiWin Positioning lägger in probes positionsdata i. När probessamplern skall tas i drift bör man se till att läsa positionsdata direkt från X25 kommunikationslänken mot pmd nätet. Probessamplern kan hämta geografisk länkinformation från vilken källa som helst, bara informationen finns på shape-format. I nuvarande version så är tabellnamnen för länkreferens länklängd hårdkodat till två företeelsekolumner kopplade till shapefilen. Dessa är T2000_id för länkreferns och Length för länklängd. Detta kan mycket enkelt ändras så att det går att konfigureras via registryt i en driftbar version av probessampler. Restidsberäkningen (Se även Formel 1 och Figur 2) i nuvarande version delar in GPS träffarna på en länk med avseende på hur långt ifrån slutnoden på länken de befinner sig. Sedan beräknar man restiden från första GPS träffen till slutnoden med hjälp av avståndet från först GPS träffen till slut noden och första GPS träffens hastighet. Därefter beräknar man restiden fån andra GPS träffen till den först GPS träffen osv (se ). Restidsberäkningen för avståndet mellan startnoden och sista GPS träffen baseras på hastigheten för den sista träffen på länken. Formel 1: dellängd restid = v max n + n 1 i= 1 dellängd v i i

6 Försök med Probes på VST 6(20) dellängd 5 dellängd 4 Hastighet GPS träff 4 GPS träff 3 dellängd 3 GPS träff 2 dellängd 2 GPS träff 1 dellängd 1 Länk längd Figur 2 Restidsberäkning När restidsberäkningen är klar för länken så skrivs det in i tabellen probedetectordata. I tabellen skiljer man på up-link och down-link data. Restiden sparas som up-link om GPS träffens riktning pekar från startnod till slutnod i kartmaterialet som används, i det här fallet används Tätort För att förfina restidsberäkningen skulle man kunna ta med derivatan på hastighetssignalen. Problemet med det är dock att man sällan bromsar in och accelererar konstant. En annan möjlighet att förfina signalen är att GPS enheten även skickar positionsangivelse när hastigheten förändras mer än till exempel 20 kmh. I och med att man får information om när hastigheten förändras kan man fånga upp kortare hastighetssänkningar etc. Dessutom skulle restidsdata även kunna användas för att detektera mindre incidenter. Ytterligare ett sätt att förfina restidsberäkningen är att fånga ingångshastigheten på länken. Ett sätt att lösa det problemet är att anta att den sista träffen på angränsande länkar Det man dock bör komma ihåg är att ju mer man plockar in i beräkningsmodellen för restid så hinner man med färre restidsberäkningar i ProbesSampler-loopen och på så sätt kommer det att kosta mer pengar i maskinvara och zonuppdelning av geografisk vägnät. 4.3 Trafikdatabas Mottagen data behandlas av en Probessampler och omvandlas till restidsdata för respektive länk. Sedan lagrar den restidsdata i trafikdatabasen. Just nu sker detta i en tabell separat från detektordatastrukturen för de fasta detektorsystemen (MCS,ÖTS etc). Tabellerna som är aktuella för probessamplern är:

7 Försök med Probes på VST 7(20) PROBEDETECTORDATA innehåller restidsdata för länkar. Kolumner: Field Type Null Key Default Extra id int(11) PRI 0 auto_increment linkref int(11) MUL 0 timestamp char(19) traveltime double(16,4) YES NULL avgspeed double(16,4) YES NULL timediff int(11) YES NULL noprobes int(11) YES NULL updir smallint(6) PROBEDETECTOR innehåller information om en specifik probe. Beroende på hur restidsdata skall användas i framtidens kan olika vyer skapas för att ta fram aktuell restidsdata för intressanta väglänkar anpassat efter behovet från dessa tabeller. 5 FÖRSÖK 5.1 Undersökning av matchning mot länkdata Göteborg Försöket utfördes i Göteborg den 15 juni Syftet var att ta reda på med vilken säkerhet man matchar ett positionsvärde till rätt väglänk. Försöket utfördes med en bil bestyckad med en probesväska. Körsträckan bestämdes av föraren och antecknades efter försöket. Det enda som man kände till vid matchningen av postionsdata till länk var tidpunkt för körningen och identitet på fordonet. Matchningens uppgift var att försöka bestämma vilken rutt fordonet valt. Matchningen utförs så att man söker efter länkar som finns på 30 meters avstånd från positionsangivelsen. Sedan tar man den länk som ligger närmast positionsangivelsen av dessa. Redovisning av resultatet från matchningen finns i bilaga A

8 Försök med Probes på VST 8(20) Ruttbeskrivning av föraren: 1. Start söder om Nödinge riksväg 45 till Bohus (stannade till vid parkeringsplats öster om 45:an) 2. Lokalväg genom Bohus öster om och parallellt med 45:an 3. Riksväg 45 till Surte centrum 4. Lokalväg genom Surte (öster om 45:an) 5. Från Surte Mariholmsleden (45:an) in till Göteborg. Vid Tingstadsmotet in mot Oskarsleden. 6. Svängde till höger vid gasklockan. Tillbaka längs lokalvägen Gullbergstrandsgata under järnvägsbron 7. Svängde in på Slakthusgatan vidare upp till Redbergsplatsen via Ånäsvägen 8. Redbergsplatsen Danska vägen S:t Sigfrids plan Korsvägen 9. Korsvägen - Eklandagatan Viktor Rydbergsgatan Kapellplatsen 10. Kapellplatsen Sahlgrenska Linnéplatsen 11. Linnéplatsen Upp mot Vegagatan Vegagatan Jungmansgatan 12. Jungmansgatan Fjällgatan Ekedalsgatan Godhemsgatan Slottsskogsgatan Marklandsgatan 13. Flatåsmotet J A Wettergrens gata Olof Asklunds gata Frölunda smedjegata 14. Radiovägen Förbi Tibergs Möbelhus Näsetvägen Åkered Önnereds hamnväg Önnereds brygga 15. Önnereds brygga Lilla Önneredsvägen Skattegårdsvägen Älvsborgsbron 16. Älvsborgsbron Hamnleden E6:an Jordfallsbron Nödinge Jämför man de matchade länkarna med den angivna ruttbeskrivningen så ser man att ungefär 95% av de länkar som matchades var de som verkligen blev traverserade. 5.2 Restidstest 1 Brunnsviken Syftet med denna test var att göra en generalrepetition innan den stora restidstesten med ett färre antal bilar. Testet utfördes med 4 stycken bilar med varsin probesväska. Dessutom körde en FCD bil med i mitten av dessa bilar för att man skall kunna validera restidsberäkningarna. FCD bilen är också utrustad med en probesväska. Försöket utfördes på en rutt runt Brunsviken den 28 juni 2000 mellan kl och Totalt kördes 3 varv i vardera riktningen med olika tidsmellanrum mellan bilarna med avsikt att försöka ta reda på vilken probestäthet som skulle användas vid det stora restidstestet. Den största behållningen av detta test var att man inte behöver köra under tider då det normalt inte bildas några förträngningar i trafiken. Så till det stora testet planerades att man inte kör efter 10 på morgon eller för 15 på eftermiddagen eftersom det knappt hinner bildas några köer under dessa tider på dygnet i Stockholm.

9 Försök med Probes på VST 9(20) 5.3 Restidstest 2 Huddinge/Södermalm/Nynäsvägen Syftet med testet var att validera hur bra restidsdata som man kan få från realtidspositionsdata från prober varje minut. Och hur tätt dessa måste befinna sig för att man skall få tillräckligt bra restidsdata. Testet utfördes den 6 september 2000 på morgonen och eftermiddag/kvällen, närmare bestämt kl 06:00 10:00 och kl 15:00-18:00. Försöket bestod av 12 probesbestyckade bilar varav en var en FCD bil för att möjliggöra validering av restidsdata. Bilarna skickades iväg på slinga med 1-2 minuters mellanrum. FCD bilen körde mitt i testfältet av bilar. 5.4 Försöksområde restidsbestämmning Att området i södra Stockholm valdes beror på att det i dagsläget existerar mycket begränsad trafikdata från södra Stockholm. Det här försöket medför därför att Vägverket samtidigt får mer underlag för kalibrering och validering av vägnätsmodellen söder om Stockholm. Ena hållet: Start (Parkering Älvsjö Mässan) Åbyvägen Västberga Allé Södertäljevägen Liljeholmsbron Hornsgatan Ringvägen Skanstullsbron Huddingevägen Örbyleden Nynäsvägen Arenavägen Palmfeltsvägen Bolidenvägen Huddingevägen Stopp (Parkering Älvsjö Mässan) Andra hållet: Start (Parkering Älvsjö Mässan) Huddingevägen Bolidenvägen Palmfeltsvägen Arenavägen Nynäsvägen Örbyleden Huddingevägen Skanstullsbron Ringvägen Hornsgatan Liljeholmsbron Södertäljevägen Årstabergsvägen Åbyvägen Stopp (Parkering Älvsjö Mässan)

10 Försök med Probes på VST 10(20) Figur 3 Testrunda för restidstest 2 i södra Stockholm 5.5 Resultat restidstest Södra Stockholm Vid utvärdering av probes restidsberäkningar valdes en sträcka efter Huddingevägen. Anledningen till valet är att man behöver tillräcklig långa länkar för att få tillräckligt många GPS träffar per länk. Teststräckan börjar vid rondellen vid Bolidenvägen och sträcker sig till bron mellan Sockenvägen och Örbyleden. Restider för tidsperioder runt den tid då FCD bilen passerade länkarna redovisas i Figur 4 och Figur 6. Antalet GPS träffar per länk och tidsperiod redovisas i Figur 5 och Figur 7. Ungefärlig täthet mellan de bilar som utgjorde underlag för probesmätningen är mellan 1 3 min.

11 Försök med Probes på VST 11(20) Tidpunkten för valideringen kunde tyvärr ej göras då större köer hunnit bildats på grund av att valideringsdata för de tidpunkterna förkommit. Ett ny valideringsförsök kommer att genomföras för att möjliggöra en fullständigare validering vid hög täthet. Med de data som finns visar sig det dock möjligt att få någorlunda riktiga restider även om det är glest mellan proberna och det i princip råder free-flow på länkarna. En av grundtankarna med resonemanget under är ju att man får bättre restidsbestämningar ju tätare trafiken blir. Restider för del av Huddingevägen restid (s) :40-06:45 06:42-06:47 06:44-06:49 06:46-06:51 06:48-06:53 06:50-06:55 06:52-06:57 06:54-06:59 06:56-07:01 06:58-07:03 tidsperiod Figur 4 Figur 4 visar restider för olika tidsperioder för den aggregerade länken i fråga. FCD bilen passerade sträckan mellan 06:51:49 och 06:56:38. Den totala restiden för FCD bilen blir 289 s. I diagrammet ser vi att den momentana restiden för perioden 06:52 till 06:57 är strax över 200 s. Detta värde kan inte direkt jämföras med FCD bilens värde eftersom det är ett medelvärde för restiden för alla probesbilar under denna tidsperiod. Man kan dock se att vi rör oss inom rätt härad. För att kunna jämföra probesdata med FCD direkt krävs att alla bilar har både FCD och probes system. Sedan räknar man medelvärdet för FCD restid respektive probesrestid. Puckeln vid de först tidsperioderna beror troligtvis på att man under de tidsperioderna hade färre antal prober per länk (se). Vilket gör restidsbestämningen osäkrare. Vid analys av restidsdata i TDB bör man alltså använda antal GPS träffar som kvalitetsmått på restidsdata.

12 Försök med Probes på VST 12(20) Antal GPS träffar per länk antal GPS träffar :40-06:45 06:42-06:47 06:44-06:49 06:46-06:51 06:48-06:53 06:50-06:55 06:52-06:57 tidsperiod 06:54-06:59 06:56-07:01 06:58-07: Figur 5 I Figur 5 ser man att man har högst kvalité på restidsdata vid tidsperioden 06:52 06:57. Restider för del av Huddingevägen restid (s) :48-17:53 17:50-17:55 17:52-17:57 17:54-17:59 17:56-18:01 17:58-18:03 18:00-18:05 tidsperiod Figur 6

13 Försök med Probes på VST 13(20) I Figur 6 ser man restider för tidsperioder på eftermiddagen. FCD bilen körde genom området mellan 17:53:12 och 17:58:01. Den totala restiden för FCD bilen blir 289 s. Restiderna för tiderna 17:48 17:59 är av mycket låg kvalité (se Bilaga 2). Det gäller speciellt länk som endast har 1 positionsvärde som grund för restidsbestämning. Värdena efter 17:59 är också de av låg kvalité eftersom restidsvärde endast baserats på ett positionsvärde. Dessutom har länk inga positionsangivelser för de senare tidsperioderna. Det betyder att det probesdata inte kan valideras fullt ut mot FCD bilens restid. Antal GPS träffar per länk antal GPS träffar :48-17:53 17:50-17:55 17:52-17:57 17:54-17:59 17:56-18:01 17:58-18:03 18:00-18:05 tidsperiod Figur 7 6 SLUTSATS 6.1 Iakttagelser Trots att restidstesterna för tidpunkter då det råder hög trafiktäthet inte har kunna valideras korrekt så ser man att med en rimlig probestäthet (ungefär 2-5%) borde man få tillräckligt bra restidsdata. Tekniskt kan man konstatera att GPS position till länk matchning fungerar bra. Dessutom har det inte upptäckts några prestanda problem i den delen av ProbesSamplern trots att varje GPS position matchas mot ungefär länkar i T2000 kartan. Under försöket fanns det ungefär 18 st prober aktiverade som matchades mot T2000 länkar varannan minut. Det gör 36 st GPS positioner vid varje period för ProbesSamplern. ProbesSamplern kördes på en PIII med 266MHz CPU-klocka och matchning plus restidsberäkning tog maximalt 10 s. Det betyder att man med T2000 kartan kan hantera upp till 18 * 12 prober maximalt. Använder man sig istället av ett kartmaterial med en lägre upplösning (färre länkar) så kan man hantera betydligt fler kanske upp till 800. Behöver man ha fler prober kan man dela in sitt vägnät i zoner och anta att proberna fördelar sig någorlunda jämt över zonerna. I

14 Försök med Probes på VST 14(20) innerstan kan man ha mindre zoner och i ytterområdena större zoner. Så låter man flera ProbesSamplers samarbeta och hantera varsin zon där de matchar GPS positioner. 6.2 Fortsatta arbeten Ett problem som identifierats under arbetes gång är att det inte finns någon bra koppling mellan det geografiska vägnätet T2000 till det vägnät som finns i Town Supervisor. Det här arbetet måste göras om man skall kunna validera restider i Town Supervisor mot de som fås från probessystemet. Förslaget är att man gör en temporär lösning under de fortsatta försöken under den närmaste tiden. Sedan gör man en slutlig lösning på problemet när Town Supervisor skall anpassas till den nya vägnätsmodellen (NVDB). Förutom kopplingen till Town Supervisor så vore det bra om det fanns fasta företeelser i den vägnätsmodell som har till grund för restidsberäkningen så att man kan ta hänsyn till exempelvis trafikljus. Förbättring av restidberäkningarna kan göras men är behäftade med kostnader dels i samplersystemet men även i den utrustning som rapporterar in GPS data. Om man till exempel vill använda prober som lågbudget FCD bilar så måste man ha en fordonsdator för kartmatching och restidsberäkning i bilen. Det blir en mycket dyrare lösning både investeringsmässigt och underhållsmässigt. Dock har det den fördelen att man kan använda sig av befintliga navigeringssystem som till exempel det i TrafficMaster. När det gäller realtidsinformation får man dessutom restider för specifika fordon som måste ha passerat länken innan en restid kan beräknas. Skulle det då röra sig om ett långsamt gående fordon eller att man har en lång länk så tar det olika lång tid innan man får färska restidsdata från olika områden i vägnätet. I nuvarande version antar ProbesSamplern att all GPS data som kommer in är från personbilar. I en förfining av ProbesSamplern skulle man vilja ha klassificerat GPS data beroende på fordonstyp för att inte få med fel i restidsberäkningen på grund av till exempel långsamt gående fordon. Nu får ProbesSamplern inget GPS data från långsamt gående fordon men väl från bussar i linjetrafik vilka beter sig annolunda jämfört med personbilar. Detta bör också studeras i fortsättningen. Dessa studier borde också kompletteras med studier kring vad som krävs för att kunna göra incidentdetektering med hjälp av restidsdata från Probes. Men de för framtiden viktigaste studierna bör var kring hur man bäst tillgodogöra sig restidsinformationen för att få mer indata till realtidstrafikmodellen Matrix.

15 Försök med Probes på VST 15(20) 7 KÄLLFÖRTECKNING [1] SDD Utvist, Tomas Lund, AerotechTelub [2] SDD Samplersystem, Anders Sandberg, AerotechTelub [3] SDD Town Supervisor, Gert Brushammar, AerotechTelub [4] Projekt PROBE slutrapport, Magnus Sjöalt, Allog AB [5] Incident Detection Using Vehicle-based and Fixed-Location Surveilance, John N Ivan and Shyuan-Ren Chen, ASCE [6] Using GPS Technology to Relate Macroscopic and Microscopic traffic Parameters, Matthew J. Barth et al, Center for Environmental Research and Technology - UC Riverside. [7] Frequency of Probe and Variance of Travel Time Estimates, Ashish Sen et al, ASCE. [8] Determination of Number of Probe Vehicles Required for Reliable Travel Time Measurement in Urban Network, Karthik K Srinivasan and Paul P Jovanis, UT Austin and UC Davis.

16 Försök med Probes på VST 16(20) Bilaga A Matchade väglänkar försök 1 Göteborg Name Id Distance Direction Speed Time X Y Trollhätteleden Jordfallsbron Göteborgsvägen Trollhätteleden Göteborgsvägen Sörgårdsvägen Trollhätteleden Bruksvägen Göteborgsvägen Göteborgsvägen Trollhätteleden Trollhätteleden Bäckins väg Angeredsleden Angeredsleden Marieholmsleden Marieholmsleden Marieholmsleden Marieholmsleden Mårten Krakowgatan Gullbergs Strandgata Lilla Marieholmsgatan Marieholmsleden Slakthusgatan Gamlestadsvägen Ånäsvägen Uddevallaplatsen Danska vägen Danska vägen Danska vägen Danska vägen Danska vägen Danska vägen Fabriksgatan Mässans gata Örgrytevägen Eklandagatan Eklandagatan Viktor Rydbergsgatan Viktor Rydbergsgatan Viktor Rydbergsgatan Viktor Rydbergsgatan Läraregatan

17 Försök med Probes på VST 17(20) Aschebergsgatan Guldhedsgatan Guldhedsgatan Guldhedsgatan Övre Husargatan Övre Husargatan Linnégatan Vegagatan Jungmansgatan Vattugatan Djurgårdsplatsen Ekedalsgatan Ekedalsgatan Slottsskogsgatan Slottsskogsgatan Slottsskogsgatan Högsboleden J. A. Wettergrens gata Victor Hasselblads gata Frölunda Smedjegatan Radiovägen Näsetvägen Näsetvägen Näsetvägen Näsetvägen Åkeredsvägen Önnereds Hamnväg Önnereds Brygga Önneredsvägen Önneredsvägen Skattegårdsvägen Hisingsleden Torslandavägen Hisingsleden Hisingsleden Hisingsleden Hisingsleden Hisingsleden Hisingsleden Asmundtorpsvägen Hisingsleden

18 Försök med Probes på VST 18(20) Tuvevägen Kongahällavägen Kongahällavägen Kongahällavägen Jordfallsbron Trollhätteleden

19 Försök med Probes på VST 19(20) Bilaga B Restidsvalidering Huddingevägen Restidsvalidering probes t2000_id andrakort ena längd totalt Restider 06:40-06: :42-06: :44-06: :46-06: :48-06: :50-06: :52-06: :54-06: :56-07: :58-07: Antal prober 06:40-06: :42-06: :44-06: :46-06: :48-06: :50-06: :52-06: :54-06: :56-07: :58-07: från till FCD 06:51:49 06:56:38 289

20 Försök med Probes på VST 20(20) t2000_id andrakort ena längd totalt Restider 17:48-17: :50-17: :52-17: :54-17: :56-18: :58-18: :00-18: Antal prober 17:48-17: :50-17: :52-17: :54-17: :56-18: :58-18: :00-18: från till tid i sek FCD 17:53:12 17:58:01 289

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest.

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest. ISA Integrerat med Navigation för Massmarknad 200 m 50 43 km/h Wisepilot Phone Parkridge Ave Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009 Dist. left 53 km Options Sheridan Ave Time to dest. 1:23 Est.

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TomTom är en ledande leverantör för trafiktjänster. TomTom övervakar, behandlar och levererar trafikinfo via vår internt utvecklade teknik. TomTom har tekniskt kunnande

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/

Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/ 1 Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/ 3 Varför behövs nya indatakällor? Traditionella metoder långsamma, kostsamma och har ofta kvalitetsbrister Nationella resvaneundersökningen Fallande

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Frågeställning: En jeep kan sammanlagt ha 200 liter bensin i tanken samt i lösa dunkar. Jeepen kommer 2,5 km på 1 liter bensin.

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Kort om utförandet. och. förklaring till bifogade flödesdiagram

Kort om utförandet. och. förklaring till bifogade flödesdiagram Vägverket Affärsområde Väg och Trafik Texttelefon: 0243-750 90 Per Larm KVTt per.larm@vv.se Mobil: 070-6211622 Datum: 2007-10-21 Beteckning: PM Kort om utförandet och förklaring till bifogade flödesdiagram

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport Datum 2011-10-03 1(6) Anna Björkesjö Klara Jakobsson Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö - Nyköping 2011 Metod- och kvalitetsrapport 2(6) Metoddokumentation Målpopulation Målpopulationen för en skräpmätning

Läs mer

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet Februari 2009 Dok. Nr.: TR-523-50028 - Rev. 0 Rapport Rapport titel: Utformning av trafiksäkra sidoområden Sponsor:

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood Panndagarna 2009-02-04--05 1 Innehåll NIR (kortfattat) Bakgrund till analysen Nuvarande metod (ugnsmetoden) Mottagningsmätning

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys KTH Järnvägsgrupp 1-- Anders Lindfeldt, Hans Sipilä Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys Bakgrund En av slutsatserna från projektet Kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL Art. 5462 Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY Satsen innehåller Anslutning Anslutningskabel för alla moduler med telefonkontakt. + 30 Anslutning till alla larmsystems

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

BILAGAN INVENTERING VATTENNIVÅMÄTNING I GÖTEBORG 2008-09-24

BILAGAN INVENTERING VATTENNIVÅMÄTNING I GÖTEBORG 2008-09-24 1 BILAGAN INVENTERING VATTENNIVÅMÄTNING I GÖTEBORG 2008-09-24 Foto Sune Ramstedt Utförd av Mathias Leimalm 2 Inventering vattennivåmätning i Göteborgsområdet 2008-09-24 Utförd av Mathias Leimalm 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Källa: www.polydisplay.no November 2008 Anders Lindkvist Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Kort bakgrund

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Iphone Travstat Iphone av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är aldrig för gamla. Med en

Läs mer

Global Positioning System GPS i funktion

Global Positioning System GPS i funktion Global Positioning System GPS i funktion Martin Åhlenius ECOP mas00001@student.mdh.se Andreas Axelsen ECOP aan00006@student.mdh.se 15 oktober 2003 i Sammanfattning Denna rapport försöker förklara funktionen

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

1.1 Beläggningsgrad och ärendefördelning - personbilstrafik

1.1 Beläggningsgrad och ärendefördelning - personbilstrafik 1.1 och ärendefördelning - personbilstrafik Den rikstäckande resvaneundersökningen RES 0506 genomfördes under perioden hösten 2005 till hösten 2006. Samtliga resultat för 2006 är framtagna ur RES 0506.

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Android Mobile App Travstat Android Mobile App av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är

Läs mer

RAPPORT Trafiksäkra ruttval

RAPPORT Trafiksäkra ruttval RAPPORT Trafiksäkra ruttval 2008-12-16 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer

Överordnat PC-program med artikelnummerstyrning produktionsrapportering och processbadsloggning

Överordnat PC-program med artikelnummerstyrning produktionsrapportering och processbadsloggning Överordnat PC-program med artikelnummerstyrning produktionsrapportering och processbadsloggning Innehållsförteckning Överordnat PC-program med artikelnummerstyrning produktionsrapportering och processbadsloggning...

Läs mer

5 6586012 1369926 A 80013 HPL: STRANDVÄGEN 838 8709 16:38 65859. TriTrans. ett heltäckande informationssystem för en

5 6586012 1369926 A 80013 HPL: STRANDVÄGEN 838 8709 16:38 65859. TriTrans. ett heltäckande informationssystem för en 5 6586012 1369926 A 80013 HPL: STRANDVÄGEN 838 8709 16:38 65859 TriTrans ett heltäckande informationssystem för en effektiv och attraktiv kollektivtrafik IVIS fordonssystem RAPP program för analys av färdtidsdata

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning. Mikael Karlsson Bestwood 2008-01-25

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning. Mikael Karlsson Bestwood 2008-01-25 Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood 2008-01-25 1 Innehåll Kort om Bestwood. NIR vad är det? On-line mätning Mottagningsmätning 2 Bestwood Startade 1996, med grunden

Läs mer

UHI-mätningar i Göteborg

UHI-mätningar i Göteborg UHI-mätningar i Göteborg Av Kajsa Olandersson En rapport i kursen Miljökunskap klass NV3 Läsåret 12/13 Handledare Rutger Staaf Sammanfattning Mätningar gjordes för att undersöka om skillnader i temperaturen

Läs mer

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem

Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Procapita Planering ett ruttoptimeringssystem Nybro kommun Mörbylånga kommun, Energikontoret: Jitka Andersson Tieto: Johanna Lethin Jacobson Procapita Planering Nya generationens planeringssystem Daglig

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007

Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad före, under och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 2007 Siamak Baradaran Trafikkontoret/Stockholm stad 2007-11-23 siamak.baradaran@tk.stockholm.se +46-8 508 279 09 +46-761 22 79 09 Leif Carlsson Vägverket region Stockholm Leif.carlsson@vv.se +46-8 757 66 78

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Så här fungerar tidsberäkningen under huven

Så här fungerar tidsberäkningen under huven Så här fungerar tidsberäkningen under huven Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 2 2.1. EN FLIK PER ÅLDERSKLASS...

Läs mer

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Vi skapar trygghet! 1 Datum 2011-02-24 Diarienr: 360-520/11 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 3

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

BVFF dynamiska farthinder

BVFF dynamiska farthinder 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-12-02 Dnr Sbn 2013-517 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Eleonor Mörk Samhällsbyggnadsnämnden BVFF dynamiska farthinder FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Linköpings

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual)

Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Trafikmätning Få information om antalet motorfordon, cyklister och/eller gångtrafikanter vid önskade mätpunkter

Läs mer

Mäta rakhet Scanning med M7005

Mäta rakhet Scanning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 141121/150411/150704/SJn Mäta rakhet Scanning med M7005 Mätgivare Detalj Mäta rakhet - Scanning 1 (12) Innehåll 1 Ett exempel... 3 2 Beskrivning... 6 2.1 Scanna in

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

Slutlig testrapport. Wireless MAXg Router och Wireless MAXg PC Card Jämförande 802.11g-prestandatest. Projekt-ID : 0408050.

Slutlig testrapport. Wireless MAXg Router och Wireless MAXg PC Card Jämförande 802.11g-prestandatest. Projekt-ID : 0408050. Slutlig testrapport Wireless MAXg Router och Wireless MAXg PC Card Jämförande 802.11g-prestandatest 385 South 520 West Lindon, UT 84042 Tel. : +1 801 852-9500 Fax:+1 801 852-9501 www.keylabs.com e-post:

Läs mer

Bullerkartläggning av Örebro kommun

Bullerkartläggning av Örebro kommun Bullerkartläggning av Örebro kommun Redovisning enligt 22/49/EG Slutrapport Juni 212 Rapport: R116-1 Beställare: Örebro Kommun Att: Jarmo Riihinen Datum: 212-6-27 Antal sidor: 8 Uppdragsledare: Granskad

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade

En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade Ö Hallberg 2009-05-26 B 1 En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research, Trångsund Inledning Statistiska Centralbyrån har sedan 1960-talet utgivit

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer

Projekt i bildanalys Trafikövervakning

Projekt i bildanalys Trafikövervakning Projekt i danalys Trafikövervakning F 99 F 00 Handledare : Håkan Ardö Hösten 3 vid Lunds Tekniska Högskola Abstract Using traffic surveillance cameras the authorities can get information about the traffic

Läs mer

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade Sida 1 av 6 Vanliga problem med körjournaler De flesta bilförare väljer att skriva sin körjournal i ett häfte, med hjälp av papper och penna. Då är det lätt hänt att man göra något av följande vanliga

Läs mer

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS PRESS info P11Z01SE / Per-Erik Nordström 2 december 2011 Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS Scania blir först med en ny avancerad farthållare som använder GPS för att

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan. Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG

FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan. Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG Korta fakta om oss 3 800 medarbetare Från Haparanda i norr till Österlen i söder Vi erbjuder trafik med tåg, buss,

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer