INNEHÅLL. Försök med Probes på VST 1(20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Försök med Probes på VST 1(20)"

Transkript

1 Försök med Probes på VST 1(20) INNEHÅLL 1 INLEDNING SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR UTFÖRANDE PLANERING INLEDANDE STUDIER TEKNIK TANKAR KRING PROBES PROBESSAMPLERSYSTEMET MOBILA ENHETER PROBESSAMPLER SERVICE TRAFIKDATABAS FÖRSÖK UNDERSÖKNING AV MATCHNING MOT LÄNKDATA GÖTEBORG RESTIDSTEST 1 BRUNNSVIKEN RESTIDSTEST 2 HUDDINGE/SÖDERMALM/NYNÄSVÄGEN FÖRSÖKSOMRÅDE RESTIDSBESTÄMMNING RESULTAT RESTIDSTEST SÖDRA STOCKHOLM SLUTSATS IAKTTAGELSER FORTSATTA ARBETEN KÄLLFÖRTECKNING BILAGA A MATCHADE VÄGLÄNKAR FÖRSÖK 1 GÖTEBORG BILAGA B RESTIDSVALIDERING HUDDINGEVÄGEN... 19

2 Försök med Probes på VST 2(20) 1 INLEDNING Utvecklingsplattformen för väginformatik i Stockholm, Utvist, hanterar insamling av realtidsdata från olika detektorsystem utplacerade i Stockholms trafiksystem. Data beskriver trafikens aktuella tillstånd och detta används på olika sätt för att dels presentera aktuellt trafikläge dels ge korttidsprognoser om trafikläget. 2 SYFTE För att kunna ge en så bra bild som möjligt så behövs data från större delen av trafiknätet i Stockholm, men det är kostsamt att installera fasta detektorsystem. Finns det alternativ till att använda fasta installationer? Kan man använda sig av detektorer som utnyttjar fordon vilka rör sig med trafiken, en typ av rörliga detektorer. Idén till den här typen av detektorer (prober) har funnits länge men tekniken som krävs har bara funnits ett tio-tal år och har dessutom varit ganska dyr. I och med att GPS-tekniken blivit billigare och att kodningen av GPS avskaffats så borde det provas i Utvist projektet. Delprojektet kallas Probes och syftar till att undersöka hur man på bästa sätt kan utnyttja sådana prober. 3 FRÅGESTÄLLNINGAR FCD kan först och främst användas till att presentera restider för trafikanter. Men anledningen till att man tittar närmare på storskaliga FCD mätningar i realtid på VST är inte bara möjligheten att leverera restidsdata. Det kan med fördel användas för att validera trafikmodellers beräknade restidsdata, i Stockholm då speciellt trafikmodellen i Matrix. En annan mer futuristisk användning som ännu så länge bara finns i idé-världen skulle vara att uppdatera normalflödessambanden i realtidstrafikmodellen Matrix. Under projektets fortsättning kommer säkert fler användningar av FCD att dyka upp. De tekniska frågor som vi söker svar på är: Vilka krav måste ställas på utrustning i fordon? Vad-när-hur levereras data från fordonen? Vilken probetäthet ger tillförlitliga data? Hur hanteras mottagande och bearbetning av data?

3 Försök med Probes på VST 3(20) 3 UTFÖRANDE 3.1 Planering Planeringen av projektet har fått lov att justeras från den ursprungliga planen. Orsakerna till detta är att projektet övertagits från tidigare anställd på AerotechTelub. Det har dessutom krävts lång tid att sätta sig in i systemen eftersom Utvist är ett omfångsrikt system med inbyggda beroenden pga dess komplexitet. De huvudsakliga aktiviteterna kan utläsas ur nedanstående översiktliga gantschema bruary March April May June July August September October ID Task Name Duration Inledande Studier Utvist Samplersystem 40 days 2 ProbesSampler 112 days 3 ProbesFörsök 32 days 4 Driftning I Utvist VST 3 days 5 Rapportskrivning 7.5 days Figur 1 Projektplanering 3.2 Inledande studier De inledande studierna omfattade: studier av Utvists samplersystem, TDB och gränssnitten mot Town Supervisor. Dessutom studerades möjligheterna att konfigurera de PMD-8000 modem som använts som detektorer. Samplersystemet, TDB och Town Supervisor finns beskrivna i andra dokument, se [1-3]. 3.3 Teknik Probesdetektorerna består av ett Mobitex modem (Maxon DM200GPS) som har en GPS kopplad till en tillbehörsserieport på modemet. GPS systemet är en Trimble ACEIIGPS som skickar nuvarande position till Maxon modemet 1 gång i sekunden. Maxon modemet är konfigurerbart så att det kan skicka mobitex meddelanden för olika företeelser. För att göra detta måste man ha en speciell programvara som Maxon tillhandhåller. Det bör påpekas att programmet endast fungerar med NT4 med sp4 eller senare. Bäst fungerar det med Windows 95/98. Modemet går att konfigureras på många olika sätt. De två konfigureringsalternativ som är intressant för Probes projektet är Timed och Fenced mode. Timed Mode betyder att man ställer en timer i modemet som sedan skickar sin aktuella position varje gång timern löser ut. Det här är det enklaste sättet att skicka probesinformation. Fenced mode innebär att man ställer in ett avstånd till en gräns runt nuvarande position för proben. När proben passerar gränsen så utlöses en händelse i modemet och så skickas ett

4 Försök med Probes på VST 4(20) mobitex meddelande med nuvarande position. Samtidigt som man skickar positionen så definierar man om gränsen utifrån den nuvarande positionen. Det här sättet har inte provats i större skala. Ett problem med detta sätt är att det är svårt att automatisera inställningen av den första gränsen om modemet inte varit påslaget under någon förflyttning. 3.4 Tankar kring probes Samtidigt med undersökningen av olika sätt att rapportera in positioner till probessamplersystemet så undersöktes hur ofta man behöver rapportera in position från ett specifikt fordon för att kunna bestämma restid över den länk fordonet traverserar. Dessutom bör den inte bara vara samplingsintervallet som bestämmer kvaliteten på FCD Efter några enkla simuleringar i matlab så insågs snabbt att om man inte är intresserade av att bestämma restid för ett specifikt fordon, så är det inte bara hur ofta man rapporterar positioner från enskilda prober som är intressant. Det som även bestämmer hur rätt restiden blir är med vilken täthet som GPS-inrapporteringarna förkommer. Om man man har långa länkar med få avfarter får man dessutom bättre restidsestimeringar. Sammanfattningsvis kan man säga att de dimensionerande faktorerna för bra restidsdata är följande 1. Samplingsintervallet på varje enskilt probesfordon. 2. Tätheten av probesfordon. 3. Längden på den för FCD beräkning utsatta väglänken. 4. Tidsintervallet som den centrala FCD servern använder för restidsberäkning När det gäller att rapportera aktuella restider till en restidstjänst så finns det ett antal saker man bör tänka på. Att skicka meddelanden över mobil kommunikationstjänst är dyrt om man skall göra det ofta och från många prober. Med tanke på kommunikationskostnaderna bör man alltså fundera på vilken ambitionsnivå man skall lägga sig på. Behöver man veta exakt hur lång restid det är för ett visst fordon så bör man inse att det medför höga kommunikationskostnader. Om restiden dessutom är 10 min just när man åker in på länken så kommer restiden att vara annorlunda när man passerat genom länken. Det betyder att om man är intreserad av restiden för en vägsträcka just nu så måste beräkningen baseras på olika fordon i trafikflödet. Slutsatsen av resonemanget blir att vinsten i att ha en väldigt exakt restidsmätning i realtid inte betalar sig så bra. Följaktligen har man endast använt sig av periodisk inrapportering av nuvarande position från proberna. Periodtiden har valts till 1 min i samtliga restidsförsök. Kortare periodtid för positionsrapportering kan ersättas med en hög probetäthet med de förutsättningar som det här försöket har.

5 Försök med Probes på VST 5(20) 4 PROBESSAMPLERSYSTEMET 4.1 Mobila enheter De mobila enheterna utgörs av en GPS mottagare (Trimble ACE II GPS) och ett radiomodem (Maxon DM200). Modemet kommunicerar med omvärlden via PMD-8000 (ny typ av Mobitex-nät). Vägverket har 7 st egna probesutrustningar som är flyttbara mellan olika bilar. Dessutom har GFK i Stockholm 10 st flyttbara probesutrustningar, SLs har utrustat 8 st flygbussar och ett antal linje bussar mot Norrtälje med fasta utrustningar. Mottagning av meddelanden sker antingen via en X25-server som finns på Mowic. Just nu hanteras mottagningen av probesdata av B&M system programvara MobiWin Positioning. Skall i framtiden kortslutas, dvs probessamplern läser X25 porten direkt. 4.2 ProbesSampler Service ProbesSampler tjänsten är spindeln i probes-nätet. Den ansvarar för att samla in data från de prober som är aktiva inom tidsperioden och att sedan förädla det till FCD innan det skrivs in i trafikdatabasen. I nuvarande version så hämtar den probesdata från den databas som MobiWin Positioning lägger in probes positionsdata i. När probessamplern skall tas i drift bör man se till att läsa positionsdata direkt från X25 kommunikationslänken mot pmd nätet. Probessamplern kan hämta geografisk länkinformation från vilken källa som helst, bara informationen finns på shape-format. I nuvarande version så är tabellnamnen för länkreferens länklängd hårdkodat till två företeelsekolumner kopplade till shapefilen. Dessa är T2000_id för länkreferns och Length för länklängd. Detta kan mycket enkelt ändras så att det går att konfigureras via registryt i en driftbar version av probessampler. Restidsberäkningen (Se även Formel 1 och Figur 2) i nuvarande version delar in GPS träffarna på en länk med avseende på hur långt ifrån slutnoden på länken de befinner sig. Sedan beräknar man restiden från första GPS träffen till slutnoden med hjälp av avståndet från först GPS träffen till slut noden och första GPS träffens hastighet. Därefter beräknar man restiden fån andra GPS träffen till den först GPS träffen osv (se ). Restidsberäkningen för avståndet mellan startnoden och sista GPS träffen baseras på hastigheten för den sista träffen på länken. Formel 1: dellängd restid = v max n + n 1 i= 1 dellängd v i i

6 Försök med Probes på VST 6(20) dellängd 5 dellängd 4 Hastighet GPS träff 4 GPS träff 3 dellängd 3 GPS träff 2 dellängd 2 GPS träff 1 dellängd 1 Länk längd Figur 2 Restidsberäkning När restidsberäkningen är klar för länken så skrivs det in i tabellen probedetectordata. I tabellen skiljer man på up-link och down-link data. Restiden sparas som up-link om GPS träffens riktning pekar från startnod till slutnod i kartmaterialet som används, i det här fallet används Tätort För att förfina restidsberäkningen skulle man kunna ta med derivatan på hastighetssignalen. Problemet med det är dock att man sällan bromsar in och accelererar konstant. En annan möjlighet att förfina signalen är att GPS enheten även skickar positionsangivelse när hastigheten förändras mer än till exempel 20 kmh. I och med att man får information om när hastigheten förändras kan man fånga upp kortare hastighetssänkningar etc. Dessutom skulle restidsdata även kunna användas för att detektera mindre incidenter. Ytterligare ett sätt att förfina restidsberäkningen är att fånga ingångshastigheten på länken. Ett sätt att lösa det problemet är att anta att den sista träffen på angränsande länkar Det man dock bör komma ihåg är att ju mer man plockar in i beräkningsmodellen för restid så hinner man med färre restidsberäkningar i ProbesSampler-loopen och på så sätt kommer det att kosta mer pengar i maskinvara och zonuppdelning av geografisk vägnät. 4.3 Trafikdatabas Mottagen data behandlas av en Probessampler och omvandlas till restidsdata för respektive länk. Sedan lagrar den restidsdata i trafikdatabasen. Just nu sker detta i en tabell separat från detektordatastrukturen för de fasta detektorsystemen (MCS,ÖTS etc). Tabellerna som är aktuella för probessamplern är:

7 Försök med Probes på VST 7(20) PROBEDETECTORDATA innehåller restidsdata för länkar. Kolumner: Field Type Null Key Default Extra id int(11) PRI 0 auto_increment linkref int(11) MUL 0 timestamp char(19) traveltime double(16,4) YES NULL avgspeed double(16,4) YES NULL timediff int(11) YES NULL noprobes int(11) YES NULL updir smallint(6) PROBEDETECTOR innehåller information om en specifik probe. Beroende på hur restidsdata skall användas i framtidens kan olika vyer skapas för att ta fram aktuell restidsdata för intressanta väglänkar anpassat efter behovet från dessa tabeller. 5 FÖRSÖK 5.1 Undersökning av matchning mot länkdata Göteborg Försöket utfördes i Göteborg den 15 juni Syftet var att ta reda på med vilken säkerhet man matchar ett positionsvärde till rätt väglänk. Försöket utfördes med en bil bestyckad med en probesväska. Körsträckan bestämdes av föraren och antecknades efter försöket. Det enda som man kände till vid matchningen av postionsdata till länk var tidpunkt för körningen och identitet på fordonet. Matchningens uppgift var att försöka bestämma vilken rutt fordonet valt. Matchningen utförs så att man söker efter länkar som finns på 30 meters avstånd från positionsangivelsen. Sedan tar man den länk som ligger närmast positionsangivelsen av dessa. Redovisning av resultatet från matchningen finns i bilaga A

8 Försök med Probes på VST 8(20) Ruttbeskrivning av föraren: 1. Start söder om Nödinge riksväg 45 till Bohus (stannade till vid parkeringsplats öster om 45:an) 2. Lokalväg genom Bohus öster om och parallellt med 45:an 3. Riksväg 45 till Surte centrum 4. Lokalväg genom Surte (öster om 45:an) 5. Från Surte Mariholmsleden (45:an) in till Göteborg. Vid Tingstadsmotet in mot Oskarsleden. 6. Svängde till höger vid gasklockan. Tillbaka längs lokalvägen Gullbergstrandsgata under järnvägsbron 7. Svängde in på Slakthusgatan vidare upp till Redbergsplatsen via Ånäsvägen 8. Redbergsplatsen Danska vägen S:t Sigfrids plan Korsvägen 9. Korsvägen - Eklandagatan Viktor Rydbergsgatan Kapellplatsen 10. Kapellplatsen Sahlgrenska Linnéplatsen 11. Linnéplatsen Upp mot Vegagatan Vegagatan Jungmansgatan 12. Jungmansgatan Fjällgatan Ekedalsgatan Godhemsgatan Slottsskogsgatan Marklandsgatan 13. Flatåsmotet J A Wettergrens gata Olof Asklunds gata Frölunda smedjegata 14. Radiovägen Förbi Tibergs Möbelhus Näsetvägen Åkered Önnereds hamnväg Önnereds brygga 15. Önnereds brygga Lilla Önneredsvägen Skattegårdsvägen Älvsborgsbron 16. Älvsborgsbron Hamnleden E6:an Jordfallsbron Nödinge Jämför man de matchade länkarna med den angivna ruttbeskrivningen så ser man att ungefär 95% av de länkar som matchades var de som verkligen blev traverserade. 5.2 Restidstest 1 Brunnsviken Syftet med denna test var att göra en generalrepetition innan den stora restidstesten med ett färre antal bilar. Testet utfördes med 4 stycken bilar med varsin probesväska. Dessutom körde en FCD bil med i mitten av dessa bilar för att man skall kunna validera restidsberäkningarna. FCD bilen är också utrustad med en probesväska. Försöket utfördes på en rutt runt Brunsviken den 28 juni 2000 mellan kl och Totalt kördes 3 varv i vardera riktningen med olika tidsmellanrum mellan bilarna med avsikt att försöka ta reda på vilken probestäthet som skulle användas vid det stora restidstestet. Den största behållningen av detta test var att man inte behöver köra under tider då det normalt inte bildas några förträngningar i trafiken. Så till det stora testet planerades att man inte kör efter 10 på morgon eller för 15 på eftermiddagen eftersom det knappt hinner bildas några köer under dessa tider på dygnet i Stockholm.

9 Försök med Probes på VST 9(20) 5.3 Restidstest 2 Huddinge/Södermalm/Nynäsvägen Syftet med testet var att validera hur bra restidsdata som man kan få från realtidspositionsdata från prober varje minut. Och hur tätt dessa måste befinna sig för att man skall få tillräckligt bra restidsdata. Testet utfördes den 6 september 2000 på morgonen och eftermiddag/kvällen, närmare bestämt kl 06:00 10:00 och kl 15:00-18:00. Försöket bestod av 12 probesbestyckade bilar varav en var en FCD bil för att möjliggöra validering av restidsdata. Bilarna skickades iväg på slinga med 1-2 minuters mellanrum. FCD bilen körde mitt i testfältet av bilar. 5.4 Försöksområde restidsbestämmning Att området i södra Stockholm valdes beror på att det i dagsläget existerar mycket begränsad trafikdata från södra Stockholm. Det här försöket medför därför att Vägverket samtidigt får mer underlag för kalibrering och validering av vägnätsmodellen söder om Stockholm. Ena hållet: Start (Parkering Älvsjö Mässan) Åbyvägen Västberga Allé Södertäljevägen Liljeholmsbron Hornsgatan Ringvägen Skanstullsbron Huddingevägen Örbyleden Nynäsvägen Arenavägen Palmfeltsvägen Bolidenvägen Huddingevägen Stopp (Parkering Älvsjö Mässan) Andra hållet: Start (Parkering Älvsjö Mässan) Huddingevägen Bolidenvägen Palmfeltsvägen Arenavägen Nynäsvägen Örbyleden Huddingevägen Skanstullsbron Ringvägen Hornsgatan Liljeholmsbron Södertäljevägen Årstabergsvägen Åbyvägen Stopp (Parkering Älvsjö Mässan)

10 Försök med Probes på VST 10(20) Figur 3 Testrunda för restidstest 2 i södra Stockholm 5.5 Resultat restidstest Södra Stockholm Vid utvärdering av probes restidsberäkningar valdes en sträcka efter Huddingevägen. Anledningen till valet är att man behöver tillräcklig långa länkar för att få tillräckligt många GPS träffar per länk. Teststräckan börjar vid rondellen vid Bolidenvägen och sträcker sig till bron mellan Sockenvägen och Örbyleden. Restider för tidsperioder runt den tid då FCD bilen passerade länkarna redovisas i Figur 4 och Figur 6. Antalet GPS träffar per länk och tidsperiod redovisas i Figur 5 och Figur 7. Ungefärlig täthet mellan de bilar som utgjorde underlag för probesmätningen är mellan 1 3 min.

11 Försök med Probes på VST 11(20) Tidpunkten för valideringen kunde tyvärr ej göras då större köer hunnit bildats på grund av att valideringsdata för de tidpunkterna förkommit. Ett ny valideringsförsök kommer att genomföras för att möjliggöra en fullständigare validering vid hög täthet. Med de data som finns visar sig det dock möjligt att få någorlunda riktiga restider även om det är glest mellan proberna och det i princip råder free-flow på länkarna. En av grundtankarna med resonemanget under är ju att man får bättre restidsbestämningar ju tätare trafiken blir. Restider för del av Huddingevägen restid (s) :40-06:45 06:42-06:47 06:44-06:49 06:46-06:51 06:48-06:53 06:50-06:55 06:52-06:57 06:54-06:59 06:56-07:01 06:58-07:03 tidsperiod Figur 4 Figur 4 visar restider för olika tidsperioder för den aggregerade länken i fråga. FCD bilen passerade sträckan mellan 06:51:49 och 06:56:38. Den totala restiden för FCD bilen blir 289 s. I diagrammet ser vi att den momentana restiden för perioden 06:52 till 06:57 är strax över 200 s. Detta värde kan inte direkt jämföras med FCD bilens värde eftersom det är ett medelvärde för restiden för alla probesbilar under denna tidsperiod. Man kan dock se att vi rör oss inom rätt härad. För att kunna jämföra probesdata med FCD direkt krävs att alla bilar har både FCD och probes system. Sedan räknar man medelvärdet för FCD restid respektive probesrestid. Puckeln vid de först tidsperioderna beror troligtvis på att man under de tidsperioderna hade färre antal prober per länk (se). Vilket gör restidsbestämningen osäkrare. Vid analys av restidsdata i TDB bör man alltså använda antal GPS träffar som kvalitetsmått på restidsdata.

12 Försök med Probes på VST 12(20) Antal GPS träffar per länk antal GPS träffar :40-06:45 06:42-06:47 06:44-06:49 06:46-06:51 06:48-06:53 06:50-06:55 06:52-06:57 tidsperiod 06:54-06:59 06:56-07:01 06:58-07: Figur 5 I Figur 5 ser man att man har högst kvalité på restidsdata vid tidsperioden 06:52 06:57. Restider för del av Huddingevägen restid (s) :48-17:53 17:50-17:55 17:52-17:57 17:54-17:59 17:56-18:01 17:58-18:03 18:00-18:05 tidsperiod Figur 6

13 Försök med Probes på VST 13(20) I Figur 6 ser man restider för tidsperioder på eftermiddagen. FCD bilen körde genom området mellan 17:53:12 och 17:58:01. Den totala restiden för FCD bilen blir 289 s. Restiderna för tiderna 17:48 17:59 är av mycket låg kvalité (se Bilaga 2). Det gäller speciellt länk som endast har 1 positionsvärde som grund för restidsbestämning. Värdena efter 17:59 är också de av låg kvalité eftersom restidsvärde endast baserats på ett positionsvärde. Dessutom har länk inga positionsangivelser för de senare tidsperioderna. Det betyder att det probesdata inte kan valideras fullt ut mot FCD bilens restid. Antal GPS träffar per länk antal GPS träffar :48-17:53 17:50-17:55 17:52-17:57 17:54-17:59 17:56-18:01 17:58-18:03 18:00-18:05 tidsperiod Figur 7 6 SLUTSATS 6.1 Iakttagelser Trots att restidstesterna för tidpunkter då det råder hög trafiktäthet inte har kunna valideras korrekt så ser man att med en rimlig probestäthet (ungefär 2-5%) borde man få tillräckligt bra restidsdata. Tekniskt kan man konstatera att GPS position till länk matchning fungerar bra. Dessutom har det inte upptäckts några prestanda problem i den delen av ProbesSamplern trots att varje GPS position matchas mot ungefär länkar i T2000 kartan. Under försöket fanns det ungefär 18 st prober aktiverade som matchades mot T2000 länkar varannan minut. Det gör 36 st GPS positioner vid varje period för ProbesSamplern. ProbesSamplern kördes på en PIII med 266MHz CPU-klocka och matchning plus restidsberäkning tog maximalt 10 s. Det betyder att man med T2000 kartan kan hantera upp till 18 * 12 prober maximalt. Använder man sig istället av ett kartmaterial med en lägre upplösning (färre länkar) så kan man hantera betydligt fler kanske upp till 800. Behöver man ha fler prober kan man dela in sitt vägnät i zoner och anta att proberna fördelar sig någorlunda jämt över zonerna. I

14 Försök med Probes på VST 14(20) innerstan kan man ha mindre zoner och i ytterområdena större zoner. Så låter man flera ProbesSamplers samarbeta och hantera varsin zon där de matchar GPS positioner. 6.2 Fortsatta arbeten Ett problem som identifierats under arbetes gång är att det inte finns någon bra koppling mellan det geografiska vägnätet T2000 till det vägnät som finns i Town Supervisor. Det här arbetet måste göras om man skall kunna validera restider i Town Supervisor mot de som fås från probessystemet. Förslaget är att man gör en temporär lösning under de fortsatta försöken under den närmaste tiden. Sedan gör man en slutlig lösning på problemet när Town Supervisor skall anpassas till den nya vägnätsmodellen (NVDB). Förutom kopplingen till Town Supervisor så vore det bra om det fanns fasta företeelser i den vägnätsmodell som har till grund för restidsberäkningen så att man kan ta hänsyn till exempelvis trafikljus. Förbättring av restidberäkningarna kan göras men är behäftade med kostnader dels i samplersystemet men även i den utrustning som rapporterar in GPS data. Om man till exempel vill använda prober som lågbudget FCD bilar så måste man ha en fordonsdator för kartmatching och restidsberäkning i bilen. Det blir en mycket dyrare lösning både investeringsmässigt och underhållsmässigt. Dock har det den fördelen att man kan använda sig av befintliga navigeringssystem som till exempel det i TrafficMaster. När det gäller realtidsinformation får man dessutom restider för specifika fordon som måste ha passerat länken innan en restid kan beräknas. Skulle det då röra sig om ett långsamt gående fordon eller att man har en lång länk så tar det olika lång tid innan man får färska restidsdata från olika områden i vägnätet. I nuvarande version antar ProbesSamplern att all GPS data som kommer in är från personbilar. I en förfining av ProbesSamplern skulle man vilja ha klassificerat GPS data beroende på fordonstyp för att inte få med fel i restidsberäkningen på grund av till exempel långsamt gående fordon. Nu får ProbesSamplern inget GPS data från långsamt gående fordon men väl från bussar i linjetrafik vilka beter sig annolunda jämfört med personbilar. Detta bör också studeras i fortsättningen. Dessa studier borde också kompletteras med studier kring vad som krävs för att kunna göra incidentdetektering med hjälp av restidsdata från Probes. Men de för framtiden viktigaste studierna bör var kring hur man bäst tillgodogöra sig restidsinformationen för att få mer indata till realtidstrafikmodellen Matrix.

15 Försök med Probes på VST 15(20) 7 KÄLLFÖRTECKNING [1] SDD Utvist, Tomas Lund, AerotechTelub [2] SDD Samplersystem, Anders Sandberg, AerotechTelub [3] SDD Town Supervisor, Gert Brushammar, AerotechTelub [4] Projekt PROBE slutrapport, Magnus Sjöalt, Allog AB [5] Incident Detection Using Vehicle-based and Fixed-Location Surveilance, John N Ivan and Shyuan-Ren Chen, ASCE [6] Using GPS Technology to Relate Macroscopic and Microscopic traffic Parameters, Matthew J. Barth et al, Center for Environmental Research and Technology - UC Riverside. [7] Frequency of Probe and Variance of Travel Time Estimates, Ashish Sen et al, ASCE. [8] Determination of Number of Probe Vehicles Required for Reliable Travel Time Measurement in Urban Network, Karthik K Srinivasan and Paul P Jovanis, UT Austin and UC Davis.

16 Försök med Probes på VST 16(20) Bilaga A Matchade väglänkar försök 1 Göteborg Name Id Distance Direction Speed Time X Y Trollhätteleden Jordfallsbron Göteborgsvägen Trollhätteleden Göteborgsvägen Sörgårdsvägen Trollhätteleden Bruksvägen Göteborgsvägen Göteborgsvägen Trollhätteleden Trollhätteleden Bäckins väg Angeredsleden Angeredsleden Marieholmsleden Marieholmsleden Marieholmsleden Marieholmsleden Mårten Krakowgatan Gullbergs Strandgata Lilla Marieholmsgatan Marieholmsleden Slakthusgatan Gamlestadsvägen Ånäsvägen Uddevallaplatsen Danska vägen Danska vägen Danska vägen Danska vägen Danska vägen Danska vägen Fabriksgatan Mässans gata Örgrytevägen Eklandagatan Eklandagatan Viktor Rydbergsgatan Viktor Rydbergsgatan Viktor Rydbergsgatan Viktor Rydbergsgatan Läraregatan

17 Försök med Probes på VST 17(20) Aschebergsgatan Guldhedsgatan Guldhedsgatan Guldhedsgatan Övre Husargatan Övre Husargatan Linnégatan Vegagatan Jungmansgatan Vattugatan Djurgårdsplatsen Ekedalsgatan Ekedalsgatan Slottsskogsgatan Slottsskogsgatan Slottsskogsgatan Högsboleden J. A. Wettergrens gata Victor Hasselblads gata Frölunda Smedjegatan Radiovägen Näsetvägen Näsetvägen Näsetvägen Näsetvägen Åkeredsvägen Önnereds Hamnväg Önnereds Brygga Önneredsvägen Önneredsvägen Skattegårdsvägen Hisingsleden Torslandavägen Hisingsleden Hisingsleden Hisingsleden Hisingsleden Hisingsleden Hisingsleden Asmundtorpsvägen Hisingsleden

18 Försök med Probes på VST 18(20) Tuvevägen Kongahällavägen Kongahällavägen Kongahällavägen Jordfallsbron Trollhätteleden

19 Försök med Probes på VST 19(20) Bilaga B Restidsvalidering Huddingevägen Restidsvalidering probes t2000_id andrakort ena längd totalt Restider 06:40-06: :42-06: :44-06: :46-06: :48-06: :50-06: :52-06: :54-06: :56-07: :58-07: Antal prober 06:40-06: :42-06: :44-06: :46-06: :48-06: :50-06: :52-06: :54-06: :56-07: :58-07: från till FCD 06:51:49 06:56:38 289

20 Försök med Probes på VST 20(20) t2000_id andrakort ena längd totalt Restider 17:48-17: :50-17: :52-17: :54-17: :56-18: :58-18: :00-18: Antal prober 17:48-17: :50-17: :52-17: :54-17: :56-18: :58-18: :00-18: från till tid i sek FCD 17:53:12 17:58:01 289

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Autonoma Fordon Hur påverkar Självkörande Fordon Trafik- och Stadplaneringen? Trafik- och Gatudagarna 2014 Anders Eugensson Volvo Personvagnar

Autonoma Fordon Hur påverkar Självkörande Fordon Trafik- och Stadplaneringen? Trafik- och Gatudagarna 2014 Anders Eugensson Volvo Personvagnar Autonoma Fordon Hur påverkar Självkörande Fordon Trafik- och Stadplaneringen? Trafik- och Gatudagarna 2014 Anders Eugensson Volvo Personvagnar Den tekniska utvecklingen Möjliggör självkörande fordon Till

Läs mer

Prober - utvärdering av ny metod att mäta restider

Prober - utvärdering av ny metod att mäta restider UPTEC STS07 012 Examensarbete 20 p April 2007 Prober - utvärdering av ny metod att mäta restider Anders Håkansson Abstract Probes - an evaluation of a new travel time system Anders Håkansson Teknisk- naturvetenskaplig

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar IT i trafiken Mer trafik Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11)

ICA Grytan, Västerås - Trafikanalys med hjälp av trafiksimulering i Vissim. Uppdragsnr: (11) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\7021\2013\10189249 - ICA Grytan, Västerås\5_Beräkningar\Vissim\Rapport\PM Trafikanalys ICA Grytan.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10189249 1 (11) PM ICA Grytan,

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes

Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes Kapacitetsanalyser med VisSim: Hur redovisar vi simuleringsresultaten? Hur ska/kan resultaten

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Obligatorisk uppgift: Simulering av köer i ett trafiksystem

Obligatorisk uppgift: Simulering av köer i ett trafiksystem Informationsteknologi 10 februari 2016 Obligatorisk uppgift: imulering av köer i ett trafiksystem Moment: Centrala begrepp som klasser, objekt, metoder, attribut. Problembeskrivning OB: Uppgifterna kommer

Läs mer

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen

Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Optimering av depåpositioner för den minimala bensinförbrukningen i öknen Frågeställning: En jeep kan sammanlagt ha 200 liter bensin i tanken samt i lösa dunkar. Jeepen kommer 2,5 km på 1 liter bensin.

Läs mer

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest.

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest. ISA Integrerat med Navigation för Massmarknad 200 m 50 43 km/h Wisepilot Phone Parkridge Ave Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009 Dist. left 53 km Options Sheridan Ave Time to dest. 1:23 Est.

Läs mer

Vägytemätning TRV 2013:XXX TDOK 2013:XXX 1 Vägnät TRVMB XXX

Vägytemätning TRV 2013:XXX TDOK 2013:XXX 1 Vägnät TRVMB XXX Vägytemätning TRV 2013:XXX TDOK 2013:XXX 1 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Förändring från VVMB121 och 122... 2 3 Begrepp... 3 4 Mätning... 4 4.1 Allmänt... 4 4.2 Sidolägesplacering... 4 4.3 Digitala stillbilder...

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

Trafiklots förbi vägarbete. Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd

Trafiklots förbi vägarbete. Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd Trafiklots förbi vägarbete Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd Titel: Trafiklots förbi vägarbete - Verktyg för att ta fram förlängd restid och

Läs mer

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE

FRAM TAR DIG SNABBARE TRAFFIC TOMTOM TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TOMTOM TRAFFIC TAR DIG FRAM SNABBARE TomTom är en ledande leverantör för trafiktjänster. TomTom övervakar, behandlar och levererar trafikinfo via vår internt utvecklade teknik. TomTom har tekniskt kunnande

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS

Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Trafikverket Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Validering av 2016-04-01 modellen Malmö Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Validering av 2016-04-01 modellen Datum Uppdragsnummer

Läs mer

Utvärdering av ITS. Albania Nissan Avdelning för Trafik och logistik

Utvärdering av ITS. Albania Nissan Avdelning för Trafik och logistik Utvärdering av ITS Albania Nissan (bibbi@infra.kth.se) Avdelning för Trafik och logistik Utvärderingsmöjligheter Motorvägar -Variable message sigs (VMS) -Variable speed signs (VSL) -Incident management

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen Vinjetter Inledning I denna kurs kommer vi att utgå från transporter som tema för vinjetterna. Fokus för kursen blir vilken information som behöver vara tillgänglig och hur denna skulle kunna lagras. Man

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg. 11 januari 2013

Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg. 11 januari 2013 Betalstationslägen i trängselskattesystemet i Göteborg 11 januari 2013 Innehåll Inledning... 3 Trängselskattesystemet... 4 1. Fridkullagatan... 5 2. Gibraltargatan... 7 3. Doktor Allards gata... 9 4. Ehrenströmsgatan...

Läs mer

PROJEKTINFO 1 2001. Projektets mål och förväntade resultat i reviderad form framgår nedan:

PROJEKTINFO 1 2001. Projektets mål och förväntade resultat i reviderad form framgår nedan: PROJEKTINFO 1 2001 OPTIS är ett samarbetsprojekt mellan SAAB Automobile AB, Scania CV AB, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Personvagnar AB och Vägverket. OPTIS är också ett projekt inom GRÖN BIL ett utvecklingsprogram

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Luftkvalitetsutredningar vid fysisk planering

Luftkvalitetsutredningar vid fysisk planering Luftkvalitetsutredningar vid fysisk planering Anders Nylén, SLB-analys The Capital of Scandinavia Del av Miljöförvaltningen i Stockholm SLB-analys är en fristående enhet under förvaltningschefen Vår roll

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster

PM Åtg.plan - SAMKALK: K restidsvinster Metod för beräkning av restidsvinst baserad på mätdata Vi utgår från den alternativa metod som Stenerik Ringqvist beskriver i memot: Metod för beräkning av restidsvinster m.m 2008-10-20. Metoden innebär

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Sammanfattning I det här arbetet har vi försökt ta reda på optimal placering av en klippningsstation av armeringsjärn för NCCs räkning. Vi har optimerat

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Färdtjänsten i Norrköping

Färdtjänsten i Norrköping Färdtjänsten i Norrköping Utvärdering av restider Joel Karlsson joelkarlsson86@gmail.com Manpower Student På uppdrag av Tekniska Kontoret, Norrköpings Kommun Linköping, 2009-02-06 Sammanfattning Färdtjänsten

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys

Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys KTH Järnvägsgrupp 1-- Anders Lindfeldt, Hans Sipilä Förbättrad analys av förseningsdata med hjälp av RailSys Bakgrund En av slutsatserna från projektet Kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet.

Läs mer

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport Datum 2011-10-03 1(6) Anna Björkesjö Klara Jakobsson Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö - Nyköping 2011 Metod- och kvalitetsrapport 2(6) Metoddokumentation Målpopulation Målpopulationen för en skräpmätning

Läs mer

FLEET MANAGEMENT. Full kontroll på fordonsflottan

FLEET MANAGEMENT. Full kontroll på fordonsflottan FLEET MANAGEMENT Bastjänster Full kontroll på fordonsflottan Full kontroll på fordonsflottan När du vill spara tid och pengar samt värna om miljön använder du Fleet Management från Datatronics, ett internetbaserat

Läs mer

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-01-20 Förändringar av systemet för trängselskatt I mars 2014 beslutade riksdagen om

Läs mer

MANUAL SENTAX AB.

MANUAL SENTAX AB. MANUAL SENTAX AB www.sentax.se Innehåll Sentax Glide... 2 Hemsida och Mobilapplikation... 2 Förbereda test (Mobilenhet)... 5 Förbereda test (Skidspår)... 8 Utföra test... 8 Testdagboken... 14 SENTAX AB

Läs mer

Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna

Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP/TEN OPTIMERING FÖR INGENJÖRER för M/EMM Datum: 29 maj 20 Tid:.00-.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Optimering Anteckningar

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING

KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING SKRIVELSE 1 KOLDEMO 30:36 MFL - ARBRÅ PLANÄRENDE TRAFIKBULLERUTREDNING 1 INLEDNING I denna skrivelse med tre grafiska bilagor redovisas trafikbullerberäkningar för planområdet Koldemo 30:36 mfl i Arbrå.

Läs mer

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

RÖRELSE. - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. RÖRELSE Inledning När vi går, springer, cyklar etc. förflyttar vi oss en viss sträcka på en viss tid. Ibland, speciellt när vi har bråttom, tänker vi på hur fort det går. I det här experimentet undersöker

Läs mer

Uppdrag för LEGO projektet Hitta en vattensamling på Mars

Uppdrag för LEGO projektet Hitta en vattensamling på Mars LEGO projekt Projektets mål är att ni gruppvis skall öva på att genomföra ett projekt. Vi använder programmet LabVIEW för att ni redan nu skall bli bekant med dess grunder till hjälp i kommande kurser.

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning 2009-2010 Beställare: Trafikverket Utförare: KTH avdelningen för trafik och logistik Projektansvarig: Karl-Lennart Bång Tidplan: 2009-01-01 - (2010-12-31) 2011-12-31

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood Panndagarna 2009-02-04--05 1 Innehåll NIR (kortfattat) Bakgrund till analysen Nuvarande metod (ugnsmetoden) Mottagningsmätning

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010

Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Tobias Johansson Trafikplanering 08-508 266 56 tobias.p.johansson@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-03-17 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 Förslag

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Beskrivning av processen runt uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 2 Metod för uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 3 Kalibreringsmetod för W i

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

1. Situationer när korrigering är nödvändig

1. Situationer när korrigering är nödvändig 1. Situationer när korrigering är nödvändig Aktuell position ska korrigeras när: Du byter däck (utför automatisk korrigering). (Avståndskorrigering). Aktuell position bör korrigeras när: Fordonets positionsmärke

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Automatiserade Fordon

Automatiserade Fordon Automatiserade Fordon Björn Löfving Volvo Personvagnar Magnus Rilbe AB Volvo Jon Andersson - Scania Utredningsuppdrag FFI:s styrelse har lyft frågan hur FFI kan bidra till den strategiska utvecklingen

Läs mer

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet.

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet. Kontaktperson Annika Feychting Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 264 91 annika.feychting@tk.stockholm.se Till Trafiknämnden 2005-12-13 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i

Läs mer

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet Februari 2009 Dok. Nr.: TR-523-50028 - Rev. 0 Rapport Rapport titel: Utformning av trafiksäkra sidoområden Sponsor:

Läs mer

Lagen om att inte rattsurfa. gäller även dig som yrkeschaufför

Lagen om att inte rattsurfa. gäller även dig som yrkeschaufför Lagen om att inte rattsurfa gäller även dig som yrkeschaufför Titta på vägen när du kör Enligt lagen (1 december 2013) får du som förare inte använda kommunikationsutrustning på ett sätt som gör dig ouppmärksam

Läs mer

Accelerometer. Rikard Ekström Mattias Kindborg. Informationsteknologi Lunds Universitet

Accelerometer. Rikard Ekström Mattias Kindborg. Informationsteknologi Lunds Universitet Accelerometer Rikard Ekström Mattias Kindborg Informationsteknologi Lunds Universitet Handledare: Bertil Larsson 7 december, 4 INNEHÅLLSFÖRECKNING SEKION SIDNUMMER ABSRAC 1 INRODUKION EORI 3 ACCELEROMEERN

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

4-2 Linjära mått och måttsystem Namn:.

4-2 Linjära mått och måttsystem Namn:. 4-2 Linjära mått och måttsystem Namn:. Inledning I det här kapitlet skall lära dig vad en linje är och vilka egenskaper en linje har. Du kommer även att repetera vilka enheter avstånd mäts i. Varför skall

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

VägAssistans i Göteborg

VägAssistans i Göteborg VägAssistans i Göteborg Utvärdering av hittillsvarande verksamhet Transek AB Susanne Planath Esbjörn Lindqvist Joanna Dickinson Johan Jäppinen 2002-05-06 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 1 BAKGRUND

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie

Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Bulletin 243 Tillgänglighet för personer med synskada i cirkulationsplatser jämfört med andra korsningstyper sammanfattning av enkätstudie Lisa Sakshaug Christer Hydén Åse Svensson 2009 1 Lunds Tekniska

Läs mer

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen

Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Optimering av bränsledepåer för effektiv resa i öknen Konsultarbete Matematik D Skriftlig rapport till kunden! Frågeställning: En jeep kan ta sammanlagt 200 liter bensin i tanken och i lösa dunkar. Jeepen

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner

NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner SPECIFIKATION NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner Version 1.0 Publikation 2012:232 Dokumenttitel: NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner Skapat av: Per Isaksson Dokumentdatum:

Läs mer

Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/

Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/ 1 Fler exempel på http://www.urbanmobs.fr/fr/france/ 3 Varför behövs nya indatakällor? Traditionella metoder långsamma, kostsamma och har ofta kvalitetsbrister Nationella resvaneundersökningen Fallande

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016 Frågor och svar 3 1 (5) Datum 2016-11-17 Diarienr (åberopas vid korresp) A262.555/2016 Upphandlande myndighet Polismyndigheten Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A262.555/2016 Nedanstående svar

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Innehåll Motioner 2012... 1. 1. Kullsbackavägen - Pilegårdsvägen... 2. 2. Kullsbackavägen/Ärlavägen/Sandvipevägen... 3. 3. Kullsbackavägen...

Innehåll Motioner 2012... 1. 1. Kullsbackavägen - Pilegårdsvägen... 2. 2. Kullsbackavägen/Ärlavägen/Sandvipevägen... 3. 3. Kullsbackavägen... Motioner 2012 Innehåll Motioner 2012... 1 1. Kullsbackavägen - Pilegårdsvägen... 2 2. Kullsbackavägen/Ärlavägen/Sandvipevägen... 3 3. Kullsbackavägen... 5 4. Pilegårdsvägen... 6 1. Kullsbackavägen - Pilegårdsvägen

Läs mer

Standard print manual template

Standard print manual template Standard print manual template Dundret 823 m.ö.h Travstat Iphone Travstat Iphone av Hennix Data Med denna app har du alltid den senaste informationen i handen. Oddsen du ser är aldrig för gamla. Med en

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer