9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna Nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt"

Transkript

1 Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna Nytt Tidi-bdi Utbetada mede: Projektägarens ansökan fi1ms som biaga. Regionförbundets kommentarer ti ansökan Att anordna stora internationea arrangemang är ett sätt att marknadsföra regionen och öka attraktionskraften. Nationea och internationea idrottstävingar eder i sin tur ti ökad besöksnäring, tiväxt och en god PR för änet. Under 3 års tid har IKHP i samarbete med Jönköpings kommun arrangerat Vätter Chaenge Triathon. Som vid aa stora idrottsevenemang bygger at på gemensamma ansträngningar och en stor portion ideet arbete. Os-sivermedajören Lisa Norden påpekade efter segern 2012 att tävingen var en av de bästa hon någonsin medverkat i. Centraa förutsättningar för simning, cyke och öpning är optima för både pubik och tävande. Nu är ambitionen att utvecka konceptet ytterigare. I samband med detta söks utveckingsmede från regionen. Arrangerangemanget 2014 har SM-status på en hav Ironman Representanter från Jönköpings kommun kommer att underteckna en avsiktsförkaring om att arrangera IRONMAN 70.3 JÖNKÖPING och skicka ti IRONMAN Word Headquarters. Vid godkännande kommer evenemanget att etaberas som den 90:e IRONMAN-tävingen i värden. En av dagens 89 befintiga är Ironman i Kamar. En fudistanstäving som enigt en uppföjning 2012 innebar detagare och besökare, en turistekonomisk inkomst på 18,6 mkr samt ett PR-värde på ca 36 mkr futecknades 600 patser på 3 dagar! Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra stargatan 18 A Te: Fax: E-post: 1

2 Referens.. Oa Osson ~, 9~~ Beteckning R Anta sidor 2(4) Med tanke på att en hav triahjon ockar fer detagare i fmm av motionärer är tiväxtpotentiaen för IRONMAN Jönköping 70.3 enorm. Även om sjäva tävingen avgörs i Jönköping kommer besökare generera intäkter ti hea regionen. Vad Vätternrundan betyder för Motaa och V asaoppet för Mora går knappt ens att mäta i pengar. Ansökans kopping ti destrategier enigt Regionaa utveckingsstrategin, RUS Koppingen ti RUS destrategier eder främst ti ett breddat näringsiv och en goba ivsmijö. Regionen är känt som ett företagsamt än med ett' aktivt fåreningsiv. Evenemang med stor mediabevakning och många besökare gör att änet syns än mer som en attraktiv region på den internationea arenan. Detta är ett av fer tifåen för marknadsföring av regionen och dess näringsiv. Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS Kunskap och kompetens: O Positiv IZINeutra D Negativ Kommunikationer: D Positiv IZI Neutra D Negativ hmovation: IZI Positiv ONeutra D Negativ Kimat och energi: D Positiv IZINeutra D Negativ Attraktivitet: IZI Positiv ONeutra D Negativ Gobaisering: 121 Positiv ONeutra D Negativ Regiona kraftsaming och edarskap: IZI Positiv ONeutra D Negativ Ekonomisk bedönming ti försag ti stödbeopp kr. Bifa föresås. Försag ti särskida vikor för besut Ansökan om utbetaning ska göras minst två gånger per år och senast 15 december innevarande år, annars kan projektbidraget får årets besut fårfaa. Årig forängningsansökan krävs. Regionforbundet ska som finansiär erbjudas en adjungerad pats i styrgruppen. Småands Turism bör håas informerad och vid behov deta i möten som regionat ansvarig for besöksnäring. I samband med forsta ansökan om utbetaning ska projektägaren inskicka ett fristäningsintyg får fast anstäd persona (om kostnad får den anstäde upptas i ansökan om utbetaning). Om så inte sker kommer Regionforbundet att stryka kostnaden. Ma for fristäningsintyg finns på hemsidan.

3 Referens Oa Osson ~'& " ~ Beteckning R Anta! sidor 3(4) Medesbesut År År 2015 År ){r a a 1:1-mede : -mede, prognos : -mede, prognos Utbetaningsprognos År 2014 beräknar vi att betaa ut: a. 6f Natione strategisk prioritering Natione ämneskategorisering Finansiering Budgeten för projektet ser ut som föjer: År År År Kostnader Totat Egen persona (ink!. sociaa avgifter) Anta timmar: Lönekostnad per timme: 319 Externa tjänster Lokakostnader Investeringar (gäer inte mede o o o o från Regionförbundet) Ovriga kostnader (ange kostnadsspecifikation i biaga) Summa kostnader Intäkter (IKHP) o o o o Summa Ar År År Finansiär Totat Jönköpings kornmun 5ÖO Regionförbundet startavgifter (pre!.) Ovr. inkomster (expo, sponsorer) Grannkommuner o o o o o o o o o o o o o o o o o Summa

4 Referens Oa Osson.. ~'& ~~ Beteckning R Anta sidor 4(4) Förutsättningar för besutet Regionförbundets riktinjer samt handedning för ansökan om regionaa projektmede gäer, se

5 A N \ O M,""O' /_. ~. r 'r---.., J ;J'....:.t.. J v. \ Dnr J?/19; , ~~ Bankettverson Anta sidor 1(5)- Ansökan om regionaa projektmede Jönköpings än Pro"ekt markera aktue ruta Uppgifter om projektet Projektnamn Ironman Jönköping 70.3 Projektperiod september augusti 2016 u Sökt beopp från Regionförbundet (totabeopp) kr T otakostnad kr JPP! "ft er om sökande Projektägare E-post IK Hakarpspojkarna Postadress Teefon Norra Kevaiden Postnummer och ort Mobiteefon Ruskvarna Organisationsnummer CFAR nummer Pusgiro [ Bankgiro XXX Ar sökande momsredovisningsskydig för projektet? Gäer ansökan medfinansiering för E U-stöd? OJa~ Nei OJa~ Nei.... '. Arbetsstaenummer enigt Statisttska centrabyrån (Tin, ) Projektedare Namn Teefon Christian Kirchberger E-post Mobiteefon christiankirchberger\aspray.se Ek onomt "h an t ermg. Namn Teefon Mikae Gustafsson E-post Mobiteefon sökanden Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

6 ~, ~, Bankettverson Anta sidor 2(5}- Biaga ti ansökan om regionaa projektmede Jönköpings än Projektnamn Ironman Jönköping 70.3 Sammanfattning av projektet (Max tecken) Anordna Ironman Jönköping , uppvisningstäving genom Vätter Chaenge Triathon SM 2014 IK Hakarpspojkarnatriathon, nedan kaad IKHP har 3-års tid under samarbete med Jönköpings Kommun arrangerat Vätter Chaenge Triathon med b.a. SM-status i centraa Jönköping. Arrangemanget har stadigt växt och uppskattningen ökar band invånarna, näringsivet, detagare, Svenska Triathonforbundet. Kommunstyresen uppmärksammade Vätter Chaenge Triathon genom att tidea IKHP priset for "Årets initiativ" Vätter Chaenge Triathon har tideats SM-status på oympisk distans har IKHP fått SM på Yz Ironman distans= (1930m simning, 90,km cyking, 2,km öpning). Vi arbetar aktivt for att arrangera IRONMAN JÖNKÖPING IRONMAN är ett värdsomfattande varumärke och det finns 89 IRONMAN tävingar fordeat på samtiga kontinenter. Syfte (Beskriv avsikten med projektet) Regionens ökade attraktivitet, tiväxt, natione och internatione marknadsforing av regionen. Syftet är att utvecka och stärka IKHP foreningsiv och samarbetet med andra kommuner och foreningar. Må (Vad ska projektet uppnå för resutat?) Positiva värden for regionen som ökad tiväxt, utvecking och människors häsa och väbefinnande. Positiva effekter på besöksnäringen, stothet hos kommuninvånarna samt fantastisk PR och marknadsforing for regionen. På ängre sikt kommer med a säkerhet även positiva effekter på exempevis fokhäsan då fer bir inspirerade ti att böja motionera. Mågrupp (Vem/vika vänder sig projektet ti?) 1000 detagare detagare (kvinnor och män) 60 % svenska och 40 % utånska detagare detagare (kvinnor och män) 60 % svenska och 40 % utiärrska detagare åskådare Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vika aktiviteter är panerade?) Panering, marknadsforing, expo, registrering, briefing, motionstäving, Triathon SM. Vätter Chaenge tävingsorganisation, beståendes av O personer från IKHP, panerar grundforutsättningar och genomforandet for tävingen under hea året. En anstäd projektedare ansvarar for paneringen och genomforandet Under perioden maj-augusti JÖNKÖPING$ LÄN Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

7 ~'& 9~~ JÖNKÖPING$ LÄN Bankettversion Anta sidor c3(5)- förstärks organisationen med anstäd persona. Utöver det beräknas en idee insats på 2700 timmar per är från IKHP: s medemmar samt okaa samarbetsföreningar. Marknadsföringen sker via en tv-produktion, Svenska Triathonförbundet, Vätter Chaenge hemsida, mejutskick tiicenserade triatheter, mässor, annonser i media, andra stora idrottevenemang, via Destination Jönköping och sociaa media. Tidpan (Anqe när i tiden projektet ska genomföras samt vika aktiviteter som ska ske) Paneringsarbetet (banäggning, tistånd, detadaranmäan, hemsidan) upprepas 2014 och 2015 Paneringsarbetet 2 (tävingsområde, avspärrningspan, funktionärsbeskrivning, marknadsföring) upprepas 2014 och 2015 Genomförandet (exakt datum kan ännu inte anges) sommaren 2014 Genomförandet 2 (exakt datum kan ännu inte anges) sommaren 2015 Regionaa utveckingsprogrammet för Jönköpings än (RUP) (Beskriv projektets kopping ti det reqionaa utveckinqsproqrammet som du kan adda ner på Projektet har kopping främst ti de prioriterade åtgärderna för ivsmijö och attraktivitet som Regionförbundet Jönköpings än har satt upp i det regionaa utveckingsprogrammet. Syftet med projektet är att öka tiväxten och regionens attraktionskraft men även att stimuera ti gränsöverskridande samarbete i oika former. Projektet verkar för att Jönköping och grannkommunerna vidareutveckas som ett starkt, tigängigt och attraktivt regioncentrum. Det är en fortsatt satsning inom idrott, den preventiva häsovården och stärker föreningsivet samt ideea verksamheter. Horisontea kriterier (Beskriv på viket sätt projektet beaktar mijö, integration och mångfad, fokhäsa samt jämstädhet) Vi arrangerar en täving som uppmuntrar ti vardagsmotion och fokhäsa. Livsstien som är koppad ti triathon gynnar mijön och motverkar motortrafik. I tävingen ingår att visa upp Jönköping och grannkommunerna, dess vackra natur och möjigheter. Tävingens internationea karaktär bidrar ti mångfad och integration. Män och kvinnor tävar på samma distanser och vikor. Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskijande och unikt) IKHP:s triathonsektion har erfarenhet av att ha arrangerat b. a. SM-tävingar. Tävingarna har varit unika genom att de genomförts i centraa stadsdear. Avsikten är att ta ytterigare ett steg genom att arrangera en stor internatione Ironman täving i Jönköping. För närvarande finns endast en Ironman täving i Sverige (Kamar). Den tävingen arrangeras för andra gången i augusti i år. Tävingen såde sut på mindre än fem minuter (ca detagare). Ironman Jönköping 70.3 går på en kortare distans och är därmed unik i Sverige för att vara en Ironman täving. Tävingen riktar sig ti en bredare pubik än den i Kamar eftersom distansen är mer överkomig även för vaniga motionärer. Som exempe kan nämnas Lisa Nordens framgångar, att SVT 2013 sänder hea värdscupen i JÖNKÖPING$ LÄN Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

8 ~'& 9~~ Bankettverson Anta sidor ---4(5)- tv. För Kamar har IRONMAN IRONMAN 2012 inneburit besökare, turistekonomisk bruttoeffekt 18,6 miioner kronor (exk. okaa detagare), 36 miioner kronor i PR värde och stothet hos kommnninvånarna. (enigt "More than Sports 2012") Genom tv-produktionen visas Jönköping och näriggande kommuner och dess vackra omgivningar och sevärdigheter nationet men fram får at internationet. Snridnin! (Ange hur information om projektet ska spridas) Genom media och Internet. Marknadsfåringen sker via en tv-produktion, internationea detagare, Ironmancoperation, Svenska Triathonförbundet, Vätter Chaenge hemsida, mejutskick ti aa tidigare detagare av Ironman, mässor, annonser i media, andra stora idrottevenemang, via Destination Jönköping och sociaa media. Upoföinina/utvärderina av oroiektet En utvärdering kommer ske av om projktets syfte och må uppnås. Tävingens betydese för regionens marknadsföring, tiväxt och attraktivitet kommer att utredas av externa aktörer (möjigen i form av ett projekt för av studenter på Internationea Handeshögskoan i Jönköping). Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

9 ~'& 9~~ Bankettverson JÖNKÖPING$ LÄN Anta sidor """""-"""'-'""' ,5(5)- Kostnadsbudget* Kostnadssag Ar Ar Ar Ar20 Totat Egen persona (ink. sociaa avgifter) Anta timmar: 9790 Lönekostnad per timme: 319 Externa tjänster Lokakostnader Investeringar (gäer inte mede från Reoionförbunde) Övriga kostnader (ange kostnadsspecifikation i biaga) Summa kostnader Intäkter Summa (A) O o o o Finansiering* Finansiär Ar Ar Ar Jönköpings Kommtm Regionforbundet startavgifter Övriga inkomster (Expo, sponorer) Grannkommuner Summa (B) Ar20 Totat o o Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra stargatan 18 A Te: Fax: E post:

10 IRONMAN 70.3 JONKOPIN( 2015 Intäkter IStartavgtfter (Not. 1.) Sponsorintäkter intäkter (payback) (Jönköpings Kommun) (Regionsförbundet) intäkter Anta detagare ::.,.600 OOÖ _;; 2.'1.~ y, Intäkter startavgifter (Not. 1.) Sponsorintäkter Expo Övriga intäkter (payback) Bidrag (Jönköpings Kommun) Bidrag (Regionsförbundet) Summa intäkter Anta detaqare QOO_OOO C QQQ QOO ;, g,~ y. Istartavgifter (Not. 1.) Sponsorintäkter intäkter (payback) (Jönköpings Kommun) ( Regionsförbund et) 1vumma intäkter j LIU~~U C:.~??_o99_s 5,4 :~. )Nummerappar, badmössor Kortbetaning Kostnader Detagare Priser Prispengar Pastaparty, Bankett, VIP Finisher T-shirt Nummerappar, badmössor Anmäningssystem, Kortbetaning Profi {boende, transfer,mm) Kistermärken, påsar Medajer Lokakostnader, bankett, pastaparty Kortbetaning transfer,mm), bankett, pastaparty '1'ovo 0000 IKrava!staket/ Konor/asfat IVätskekontro!! mågång Skvtnina uvräddare (i båt och på and) Arena Tidtagning Måkocka Ljud (ink2 speaker,2 Dj) Toaetter, e, e!skåp Hyra av mtr Läktare, övergångar, ponton Måporta Varvräkning storbidsskärm Cykestä Kravastaket/ Konor/asfat Mattor Vätskekontro mågång Skytning Livräddare (i båt och på and) sjukvårdsteam Massörer IMåkocka, edarbiskocka ILBKtare, övergångar, ponton Cykestä Kravastaket/ Konor/asfat IVätskekontro mågång ' Skytning Livräddare (i båt och på and)

11 Tät, bojar, inor,mm Lokahyra ( dopingkontro) Tävingsbanan Avspärrningspan Kommunen Avspärrningspan statiga vägar Vätskekontro ängs banan, ge m Skytning Domararvode MC Ledarbi Tistånd Tistånd Länsstyrese Tistånd Pois Svenska Triathonförbundet STF Medemsavgift STF SM avgift och STF omkostna' j, STF Sanktionsavg (30 kr/st, ej ungd) Funktionärer Funktionärsfika Funktionärströjor Funktionärsband Marknadsföring/ Admi.nistratie:n nfoboende Tryckkostnader (programbad mm Kontorsmateria (ink mobi, dator) Lokahyra kontor Annonsering PR-kostnader, fimning n _:_ ' ' ' Tät, expo, bojar, ina,mm Lokahyra ( dopingkon ro) Rengöring (banan, ar1 maområde) Expo bevakning Scen Sound/ video teknike1 Bommor Cheereaders Com radio Tävingsbanan Avspärrningspan Ko nmunen Avspärrningspan Sta' tiga vägar Vätskekontroängs,anan, ge mm Skytning Domararvode MC Ledarbi, minibussar, Lastbiar,contc Tistånd Tistånd Länsstyrese Tistånd Pois WTC Avgift WTC representanter, Svenska Triathonfö STF Medemsavgift STF SM avgift och ST: STF Sanktionsavg {30 Funktionärer Funktionärsfika Funktionärströjor Funktionärsband Teamisader (utbidnin sar, boende )Undet :omkostnad r/st, ej ungd) resor) Marknadsföring/ Adm in istration nfo boende Tryckkostnader (progr. 1mbad mm) Mobi, dator, mm Lokahyra kontor PR-kostnader, annons!ring Heikopter, Fimproduktion Värdar, info-materia Funktionärshandbok ' ; Tät, expo, bojar, inor,mm Lokahyra ( dopingkontro) Rengöring (banan, arenaom Expo bevakning Scen Sound/ video tekniker Bommor Cheereaders Com radio Tävingsbanan Avspärrningspan KOmmune1 Avspärrningspan statiga vä, Vätskekontroängs banan, Skytning Domararvode MC Ledarbi, minibussar, Lastbi Tistånd Tistånd Länsstyrese Tistånd Pois WTC Avgift WTC representanter, resor, Svenska Triathonförbunde STF Medemsavgift STF omkostnader stf Sanktionsavg {30 kr/st, ej Funktionärer Funktionärsfika Funktionärströjor Funktionärsband Teameader (utbidning, reso1 Funktionärsfest de) ar a mm,cont Jend 1gd) Marknadsföring/ Administra tio n nfo boende Tryckkostnader (programbad mm) Mobi, dator, mm Lokahyra kontor PR-kostnader. annonsering Heikopter, Rimproduktion Värdar, info-materia Funktionärshandbok. ' BQOOO 3: IDOOO 2IDOOO 1IDOOO 2IDOOO 9 2QOOOO 4QOOOO 12o ooo Q 000 2Q 000 sq ooo i i Q 000 3Q x Q

12 ' VIP VIP h5 000 Radio Radio $0 000 Hemsida Hemsida ~o ooo Live coverage Live coverage ~5 000 Kontorsmateria Kontorsmateria ~5 000 Post Post $0 000 Bankkostnader Kontorsmöber Bankkostnader Kontorsmöber IS 000 Fyrverkeri Persona Persona Persona Personakostnader Personakostnader Personakostnader Resekostnader Resekostnader Resekostnader ~o ooo Övriga kostnader Övriga kostnader Övriga kostnader Övriga okakostnader Frakter och transport Frakter och transport oo 000 Frakter och transport Förbrukningsmtr Förbrukningsmtr ~5000 Förbrukningsmtr Övriga kostnader Övriga kostnader ~5 000 Övriga kostnader Summa kostnader Summa kostnader Summa kostnader Resutat (för IKHPs ideea arbete) Resutat (för IKHPs ideea arbete) Resutat (för IKHPs ideea arbete) Not. 1. startavgift Ungdom ( -17 är) Junior (18-20 år) Not. 1. Not.1. Senior (21-34 år) stanavgift startavgift Master (35+ år) Age group Age group Motion ång Eit Eit Motion Summa sanktionsberättigade detagare: 970 Summa sanktionsberättigade detagare: 1500 Summa sanktionsberättigade detagare: 2000 Summa detagare: 1000 Summa detagare: 1500 Summa detagare: 2000

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 214-1-16 214-1-31 1(7) Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län Projekt (markera aktuell ruta) Ny ansökan förstudie Ny ansökan projekt Förlängningsansökan* *Fyll endast i denna sida. Läs mer i

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Projektplan/bidragsansökan

Projektplan/bidragsansökan Kultur- och fritidsnämnden Datum Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna Sara Norman, 016-710 77 83 1 (7) Projektplan/bidragsansökan Jag som är ansvarig för projektet heter:.. Mina kontaktuppgifter

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Barncancertrampet - Guideline för arrangörer

Barncancertrampet - Guideline för arrangörer Barncancertrampet - Guideline för arrangörer Kontaktperson Barncancerfonden Alexander Amprazis alexander.amprazis@barncancerfonden.se 08-584 209 55 Barncancerfonden Box 5408 114 84 Stockholm Barncancertrampet

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

www.strandgruppen.se

www.strandgruppen.se www.strandgruppen.se BAKGRUND Roslagsloppet är ett av världens största offshore-race för racerbåtar och följs årligen av drygt 100.000 åskådare. Starten sker i Stockholm och målgången i Öregrund. Tävlingen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning Mijökunskap för räddningstjänsten Från förebyggande ti återstäning Boken har tagits fram av en arbetsgrupp inom Räddningsverket (RoMm). I arbetsgruppen medverkade Ceciia Afredsson, Maria Karsson, Michae

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Kompletterande kungörelse och kompletterande handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015

Kompletterande kungörelse och kompletterande handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015 B! vimmerby tmj kommun Kommunstyreseförvatningen KUNGÖRELSE 2015-02-18 1(1) Ti kommunfumäktiges edamöter och ersättare Kompetterande kungörese och kompetterande handingar inför kommunfumäktiges sammanträde

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4 Fritidsnä m ndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-10-03 6 (10) 560 MY 2014, ansökan om projektstöd (FN 20t3.052) Beslut Arbetsutskottet föreslår att : Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan

Läs mer

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19. KALLELSE 2013-10-29 1 ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan 17.00 Föreningsråd, kockan 18.00 Föreäsning med Thomas Ravei, kockan 19.00

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Bilaga 1 Ramar för värdstad

Bilaga 1 Ramar för värdstad RF622/14-69 Bilaga 1 Ramar för värdstad Riksidrottsförbundet Adress: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Tel växel: 08-699 60 00 Fax: 08-699 62 00 e-post: riksidrottsforbundet@rf.se www.rf.se Ansvarsfördelning

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 6/7 12 2012 2011 Vi på EIO ska bi ännu bättre på att yssna

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal 1(6) 2009-12-01 SBAB dnr 36/09 105 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal Beslutade av Stadsbacken AB:s styrelse 2009-12-09, 114. Utgångspunkt Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra

Läs mer