9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna Nytt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt"

Transkript

1 Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna Nytt Tidi-bdi Utbetada mede: Projektägarens ansökan fi1ms som biaga. Regionförbundets kommentarer ti ansökan Att anordna stora internationea arrangemang är ett sätt att marknadsföra regionen och öka attraktionskraften. Nationea och internationea idrottstävingar eder i sin tur ti ökad besöksnäring, tiväxt och en god PR för änet. Under 3 års tid har IKHP i samarbete med Jönköpings kommun arrangerat Vätter Chaenge Triathon. Som vid aa stora idrottsevenemang bygger at på gemensamma ansträngningar och en stor portion ideet arbete. Os-sivermedajören Lisa Norden påpekade efter segern 2012 att tävingen var en av de bästa hon någonsin medverkat i. Centraa förutsättningar för simning, cyke och öpning är optima för både pubik och tävande. Nu är ambitionen att utvecka konceptet ytterigare. I samband med detta söks utveckingsmede från regionen. Arrangerangemanget 2014 har SM-status på en hav Ironman Representanter från Jönköpings kommun kommer att underteckna en avsiktsförkaring om att arrangera IRONMAN 70.3 JÖNKÖPING och skicka ti IRONMAN Word Headquarters. Vid godkännande kommer evenemanget att etaberas som den 90:e IRONMAN-tävingen i värden. En av dagens 89 befintiga är Ironman i Kamar. En fudistanstäving som enigt en uppföjning 2012 innebar detagare och besökare, en turistekonomisk inkomst på 18,6 mkr samt ett PR-värde på ca 36 mkr futecknades 600 patser på 3 dagar! Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra stargatan 18 A Te: Fax: E-post: 1

2 Referens.. Oa Osson ~, 9~~ Beteckning R Anta sidor 2(4) Med tanke på att en hav triahjon ockar fer detagare i fmm av motionärer är tiväxtpotentiaen för IRONMAN Jönköping 70.3 enorm. Även om sjäva tävingen avgörs i Jönköping kommer besökare generera intäkter ti hea regionen. Vad Vätternrundan betyder för Motaa och V asaoppet för Mora går knappt ens att mäta i pengar. Ansökans kopping ti destrategier enigt Regionaa utveckingsstrategin, RUS Koppingen ti RUS destrategier eder främst ti ett breddat näringsiv och en goba ivsmijö. Regionen är känt som ett företagsamt än med ett' aktivt fåreningsiv. Evenemang med stor mediabevakning och många besökare gör att änet syns än mer som en attraktiv region på den internationea arenan. Detta är ett av fer tifåen för marknadsföring av regionen och dess näringsiv. Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS Kunskap och kompetens: O Positiv IZINeutra D Negativ Kommunikationer: D Positiv IZI Neutra D Negativ hmovation: IZI Positiv ONeutra D Negativ Kimat och energi: D Positiv IZINeutra D Negativ Attraktivitet: IZI Positiv ONeutra D Negativ Gobaisering: 121 Positiv ONeutra D Negativ Regiona kraftsaming och edarskap: IZI Positiv ONeutra D Negativ Ekonomisk bedönming ti försag ti stödbeopp kr. Bifa föresås. Försag ti särskida vikor för besut Ansökan om utbetaning ska göras minst två gånger per år och senast 15 december innevarande år, annars kan projektbidraget får årets besut fårfaa. Årig forängningsansökan krävs. Regionforbundet ska som finansiär erbjudas en adjungerad pats i styrgruppen. Småands Turism bör håas informerad och vid behov deta i möten som regionat ansvarig for besöksnäring. I samband med forsta ansökan om utbetaning ska projektägaren inskicka ett fristäningsintyg får fast anstäd persona (om kostnad får den anstäde upptas i ansökan om utbetaning). Om så inte sker kommer Regionforbundet att stryka kostnaden. Ma for fristäningsintyg finns på hemsidan.

3 Referens Oa Osson ~'& " ~ Beteckning R Anta! sidor 3(4) Medesbesut År År 2015 År ){r a a 1:1-mede : -mede, prognos : -mede, prognos Utbetaningsprognos År 2014 beräknar vi att betaa ut: a. 6f Natione strategisk prioritering Natione ämneskategorisering Finansiering Budgeten för projektet ser ut som föjer: År År År Kostnader Totat Egen persona (ink!. sociaa avgifter) Anta timmar: Lönekostnad per timme: 319 Externa tjänster Lokakostnader Investeringar (gäer inte mede o o o o från Regionförbundet) Ovriga kostnader (ange kostnadsspecifikation i biaga) Summa kostnader Intäkter (IKHP) o o o o Summa Ar År År Finansiär Totat Jönköpings kornmun 5ÖO Regionförbundet startavgifter (pre!.) Ovr. inkomster (expo, sponsorer) Grannkommuner o o o o o o o o o o o o o o o o o Summa

4 Referens Oa Osson.. ~'& ~~ Beteckning R Anta sidor 4(4) Förutsättningar för besutet Regionförbundets riktinjer samt handedning för ansökan om regionaa projektmede gäer, se

5 A N \ O M,""O' /_. ~. r 'r---.., J ;J'....:.t.. J v. \ Dnr J?/19; , ~~ Bankettverson Anta sidor 1(5)- Ansökan om regionaa projektmede Jönköpings än Pro"ekt markera aktue ruta Uppgifter om projektet Projektnamn Ironman Jönköping 70.3 Projektperiod september augusti 2016 u Sökt beopp från Regionförbundet (totabeopp) kr T otakostnad kr JPP! "ft er om sökande Projektägare E-post IK Hakarpspojkarna Postadress Teefon Norra Kevaiden Postnummer och ort Mobiteefon Ruskvarna Organisationsnummer CFAR nummer Pusgiro [ Bankgiro XXX Ar sökande momsredovisningsskydig för projektet? Gäer ansökan medfinansiering för E U-stöd? OJa~ Nei OJa~ Nei.... '. Arbetsstaenummer enigt Statisttska centrabyrån (Tin, ) Projektedare Namn Teefon Christian Kirchberger E-post Mobiteefon christiankirchberger\aspray.se Ek onomt "h an t ermg. Namn Teefon Mikae Gustafsson E-post Mobiteefon sökanden Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

6 ~, ~, Bankettverson Anta sidor 2(5}- Biaga ti ansökan om regionaa projektmede Jönköpings än Projektnamn Ironman Jönköping 70.3 Sammanfattning av projektet (Max tecken) Anordna Ironman Jönköping , uppvisningstäving genom Vätter Chaenge Triathon SM 2014 IK Hakarpspojkarnatriathon, nedan kaad IKHP har 3-års tid under samarbete med Jönköpings Kommun arrangerat Vätter Chaenge Triathon med b.a. SM-status i centraa Jönköping. Arrangemanget har stadigt växt och uppskattningen ökar band invånarna, näringsivet, detagare, Svenska Triathonforbundet. Kommunstyresen uppmärksammade Vätter Chaenge Triathon genom att tidea IKHP priset for "Årets initiativ" Vätter Chaenge Triathon har tideats SM-status på oympisk distans har IKHP fått SM på Yz Ironman distans= (1930m simning, 90,km cyking, 2,km öpning). Vi arbetar aktivt for att arrangera IRONMAN JÖNKÖPING IRONMAN är ett värdsomfattande varumärke och det finns 89 IRONMAN tävingar fordeat på samtiga kontinenter. Syfte (Beskriv avsikten med projektet) Regionens ökade attraktivitet, tiväxt, natione och internatione marknadsforing av regionen. Syftet är att utvecka och stärka IKHP foreningsiv och samarbetet med andra kommuner och foreningar. Må (Vad ska projektet uppnå för resutat?) Positiva värden for regionen som ökad tiväxt, utvecking och människors häsa och väbefinnande. Positiva effekter på besöksnäringen, stothet hos kommuninvånarna samt fantastisk PR och marknadsforing for regionen. På ängre sikt kommer med a säkerhet även positiva effekter på exempevis fokhäsan då fer bir inspirerade ti att böja motionera. Mågrupp (Vem/vika vänder sig projektet ti?) 1000 detagare detagare (kvinnor och män) 60 % svenska och 40 % utånska detagare detagare (kvinnor och män) 60 % svenska och 40 % utiärrska detagare åskådare Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vika aktiviteter är panerade?) Panering, marknadsforing, expo, registrering, briefing, motionstäving, Triathon SM. Vätter Chaenge tävingsorganisation, beståendes av O personer från IKHP, panerar grundforutsättningar och genomforandet for tävingen under hea året. En anstäd projektedare ansvarar for paneringen och genomforandet Under perioden maj-augusti JÖNKÖPING$ LÄN Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

7 ~'& 9~~ JÖNKÖPING$ LÄN Bankettversion Anta sidor c3(5)- förstärks organisationen med anstäd persona. Utöver det beräknas en idee insats på 2700 timmar per är från IKHP: s medemmar samt okaa samarbetsföreningar. Marknadsföringen sker via en tv-produktion, Svenska Triathonförbundet, Vätter Chaenge hemsida, mejutskick tiicenserade triatheter, mässor, annonser i media, andra stora idrottevenemang, via Destination Jönköping och sociaa media. Tidpan (Anqe när i tiden projektet ska genomföras samt vika aktiviteter som ska ske) Paneringsarbetet (banäggning, tistånd, detadaranmäan, hemsidan) upprepas 2014 och 2015 Paneringsarbetet 2 (tävingsområde, avspärrningspan, funktionärsbeskrivning, marknadsföring) upprepas 2014 och 2015 Genomförandet (exakt datum kan ännu inte anges) sommaren 2014 Genomförandet 2 (exakt datum kan ännu inte anges) sommaren 2015 Regionaa utveckingsprogrammet för Jönköpings än (RUP) (Beskriv projektets kopping ti det reqionaa utveckinqsproqrammet som du kan adda ner på Projektet har kopping främst ti de prioriterade åtgärderna för ivsmijö och attraktivitet som Regionförbundet Jönköpings än har satt upp i det regionaa utveckingsprogrammet. Syftet med projektet är att öka tiväxten och regionens attraktionskraft men även att stimuera ti gränsöverskridande samarbete i oika former. Projektet verkar för att Jönköping och grannkommunerna vidareutveckas som ett starkt, tigängigt och attraktivt regioncentrum. Det är en fortsatt satsning inom idrott, den preventiva häsovården och stärker föreningsivet samt ideea verksamheter. Horisontea kriterier (Beskriv på viket sätt projektet beaktar mijö, integration och mångfad, fokhäsa samt jämstädhet) Vi arrangerar en täving som uppmuntrar ti vardagsmotion och fokhäsa. Livsstien som är koppad ti triathon gynnar mijön och motverkar motortrafik. I tävingen ingår att visa upp Jönköping och grannkommunerna, dess vackra natur och möjigheter. Tävingens internationea karaktär bidrar ti mångfad och integration. Män och kvinnor tävar på samma distanser och vikor. Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskijande och unikt) IKHP:s triathonsektion har erfarenhet av att ha arrangerat b. a. SM-tävingar. Tävingarna har varit unika genom att de genomförts i centraa stadsdear. Avsikten är att ta ytterigare ett steg genom att arrangera en stor internatione Ironman täving i Jönköping. För närvarande finns endast en Ironman täving i Sverige (Kamar). Den tävingen arrangeras för andra gången i augusti i år. Tävingen såde sut på mindre än fem minuter (ca detagare). Ironman Jönköping 70.3 går på en kortare distans och är därmed unik i Sverige för att vara en Ironman täving. Tävingen riktar sig ti en bredare pubik än den i Kamar eftersom distansen är mer överkomig även för vaniga motionärer. Som exempe kan nämnas Lisa Nordens framgångar, att SVT 2013 sänder hea värdscupen i JÖNKÖPING$ LÄN Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

8 ~'& 9~~ Bankettverson Anta sidor ---4(5)- tv. För Kamar har IRONMAN IRONMAN 2012 inneburit besökare, turistekonomisk bruttoeffekt 18,6 miioner kronor (exk. okaa detagare), 36 miioner kronor i PR värde och stothet hos kommnninvånarna. (enigt "More than Sports 2012") Genom tv-produktionen visas Jönköping och näriggande kommuner och dess vackra omgivningar och sevärdigheter nationet men fram får at internationet. Snridnin! (Ange hur information om projektet ska spridas) Genom media och Internet. Marknadsfåringen sker via en tv-produktion, internationea detagare, Ironmancoperation, Svenska Triathonförbundet, Vätter Chaenge hemsida, mejutskick ti aa tidigare detagare av Ironman, mässor, annonser i media, andra stora idrottevenemang, via Destination Jönköping och sociaa media. Upoföinina/utvärderina av oroiektet En utvärdering kommer ske av om projktets syfte och må uppnås. Tävingens betydese för regionens marknadsföring, tiväxt och attraktivitet kommer att utredas av externa aktörer (möjigen i form av ett projekt för av studenter på Internationea Handeshögskoan i Jönköping). Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

9 ~'& 9~~ Bankettverson JÖNKÖPING$ LÄN Anta sidor """""-"""'-'""' ,5(5)- Kostnadsbudget* Kostnadssag Ar Ar Ar Ar20 Totat Egen persona (ink. sociaa avgifter) Anta timmar: 9790 Lönekostnad per timme: 319 Externa tjänster Lokakostnader Investeringar (gäer inte mede från Reoionförbunde) Övriga kostnader (ange kostnadsspecifikation i biaga) Summa kostnader Intäkter Summa (A) O o o o Finansiering* Finansiär Ar Ar Ar Jönköpings Kommtm Regionforbundet startavgifter Övriga inkomster (Expo, sponorer) Grannkommuner Summa (B) Ar20 Totat o o Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra stargatan 18 A Te: Fax: E post:

10 IRONMAN 70.3 JONKOPIN( 2015 Intäkter IStartavgtfter (Not. 1.) Sponsorintäkter intäkter (payback) (Jönköpings Kommun) (Regionsförbundet) intäkter Anta detagare ::.,.600 OOÖ _;; 2.'1.~ y, Intäkter startavgifter (Not. 1.) Sponsorintäkter Expo Övriga intäkter (payback) Bidrag (Jönköpings Kommun) Bidrag (Regionsförbundet) Summa intäkter Anta detaqare QOO_OOO C QQQ QOO ;, g,~ y. Istartavgifter (Not. 1.) Sponsorintäkter intäkter (payback) (Jönköpings Kommun) ( Regionsförbund et) 1vumma intäkter j LIU~~U C:.~??_o99_s 5,4 :~. )Nummerappar, badmössor Kortbetaning Kostnader Detagare Priser Prispengar Pastaparty, Bankett, VIP Finisher T-shirt Nummerappar, badmössor Anmäningssystem, Kortbetaning Profi {boende, transfer,mm) Kistermärken, påsar Medajer Lokakostnader, bankett, pastaparty Kortbetaning transfer,mm), bankett, pastaparty '1'ovo 0000 IKrava!staket/ Konor/asfat IVätskekontro!! mågång Skvtnina uvräddare (i båt och på and) Arena Tidtagning Måkocka Ljud (ink2 speaker,2 Dj) Toaetter, e, e!skåp Hyra av mtr Läktare, övergångar, ponton Måporta Varvräkning storbidsskärm Cykestä Kravastaket/ Konor/asfat Mattor Vätskekontro mågång Skytning Livräddare (i båt och på and) sjukvårdsteam Massörer IMåkocka, edarbiskocka ILBKtare, övergångar, ponton Cykestä Kravastaket/ Konor/asfat IVätskekontro mågång ' Skytning Livräddare (i båt och på and)

11 Tät, bojar, inor,mm Lokahyra ( dopingkontro) Tävingsbanan Avspärrningspan Kommunen Avspärrningspan statiga vägar Vätskekontro ängs banan, ge m Skytning Domararvode MC Ledarbi Tistånd Tistånd Länsstyrese Tistånd Pois Svenska Triathonförbundet STF Medemsavgift STF SM avgift och STF omkostna' j, STF Sanktionsavg (30 kr/st, ej ungd) Funktionärer Funktionärsfika Funktionärströjor Funktionärsband Marknadsföring/ Admi.nistratie:n nfoboende Tryckkostnader (programbad mm Kontorsmateria (ink mobi, dator) Lokahyra kontor Annonsering PR-kostnader, fimning n _:_ ' ' ' Tät, expo, bojar, ina,mm Lokahyra ( dopingkon ro) Rengöring (banan, ar1 maområde) Expo bevakning Scen Sound/ video teknike1 Bommor Cheereaders Com radio Tävingsbanan Avspärrningspan Ko nmunen Avspärrningspan Sta' tiga vägar Vätskekontroängs,anan, ge mm Skytning Domararvode MC Ledarbi, minibussar, Lastbiar,contc Tistånd Tistånd Länsstyrese Tistånd Pois WTC Avgift WTC representanter, Svenska Triathonfö STF Medemsavgift STF SM avgift och ST: STF Sanktionsavg {30 Funktionärer Funktionärsfika Funktionärströjor Funktionärsband Teamisader (utbidnin sar, boende )Undet :omkostnad r/st, ej ungd) resor) Marknadsföring/ Adm in istration nfo boende Tryckkostnader (progr. 1mbad mm) Mobi, dator, mm Lokahyra kontor PR-kostnader, annons!ring Heikopter, Fimproduktion Värdar, info-materia Funktionärshandbok ' ; Tät, expo, bojar, inor,mm Lokahyra ( dopingkontro) Rengöring (banan, arenaom Expo bevakning Scen Sound/ video tekniker Bommor Cheereaders Com radio Tävingsbanan Avspärrningspan KOmmune1 Avspärrningspan statiga vä, Vätskekontroängs banan, Skytning Domararvode MC Ledarbi, minibussar, Lastbi Tistånd Tistånd Länsstyrese Tistånd Pois WTC Avgift WTC representanter, resor, Svenska Triathonförbunde STF Medemsavgift STF omkostnader stf Sanktionsavg {30 kr/st, ej Funktionärer Funktionärsfika Funktionärströjor Funktionärsband Teameader (utbidning, reso1 Funktionärsfest de) ar a mm,cont Jend 1gd) Marknadsföring/ Administra tio n nfo boende Tryckkostnader (programbad mm) Mobi, dator, mm Lokahyra kontor PR-kostnader. annonsering Heikopter, Rimproduktion Värdar, info-materia Funktionärshandbok. ' BQOOO 3: IDOOO 2IDOOO 1IDOOO 2IDOOO 9 2QOOOO 4QOOOO 12o ooo Q 000 2Q 000 sq ooo i i Q 000 3Q x Q

12 ' VIP VIP h5 000 Radio Radio $0 000 Hemsida Hemsida ~o ooo Live coverage Live coverage ~5 000 Kontorsmateria Kontorsmateria ~5 000 Post Post $0 000 Bankkostnader Kontorsmöber Bankkostnader Kontorsmöber IS 000 Fyrverkeri Persona Persona Persona Personakostnader Personakostnader Personakostnader Resekostnader Resekostnader Resekostnader ~o ooo Övriga kostnader Övriga kostnader Övriga kostnader Övriga okakostnader Frakter och transport Frakter och transport oo 000 Frakter och transport Förbrukningsmtr Förbrukningsmtr ~5000 Förbrukningsmtr Övriga kostnader Övriga kostnader ~5 000 Övriga kostnader Summa kostnader Summa kostnader Summa kostnader Resutat (för IKHPs ideea arbete) Resutat (för IKHPs ideea arbete) Resutat (för IKHPs ideea arbete) Not. 1. startavgift Ungdom ( -17 är) Junior (18-20 år) Not. 1. Not.1. Senior (21-34 år) stanavgift startavgift Master (35+ år) Age group Age group Motion ång Eit Eit Motion Summa sanktionsberättigade detagare: 970 Summa sanktionsberättigade detagare: 1500 Summa sanktionsberättigade detagare: 2000 Summa detagare: 1000 Summa detagare: 1500 Summa detagare: 2000

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-04-12 09:00-11:10 Plats: Malin Wengholms tjänsterum 18 Side-Show, publikation och kunskapssammanställning Diarienummer:

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

LYHS långtgående yrkeshögskolesamverkan

LYHS långtgående yrkeshögskolesamverkan Tjänsteskrivelse 1(2) 2015-10-26 Regionledningskontoret Johanna Sjöström Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet LYHS långtgående yrkeshögskolesamverkan Förslag till beslut Projekt LYHS

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Projektplan/bidragsansökan

Projektplan/bidragsansökan Kultur- och fritidsnämnden Datum Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna Sara Norman, 016-710 77 83 1 (7) Projektplan/bidragsansökan Jag som är ansvarig för projektet heter:.. Mina kontaktuppgifter

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Projektets namn Körfestivalen i Hylte

Projektets namn Körfestivalen i Hylte Ansökan skickas till Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Projektansökan Projektets namn Körfestivalen i Hylte Projektidé Vad vill ni göra och vem eller vilka är projektet till för? Vi vill skapa ett

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 214-1-16 214-1-31 1(7) Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län Projekt (markera aktuell ruta) Ny ansökan förstudie Ny ansökan projekt Förlängningsansökan* *Fyll endast i denna sida. Läs mer i

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö Tid: 216-12-1 kl. 8.3-11.25 Plats: Regionens hus sal B 11 Stöd till anläggning av kanalisation för bredband Diarienummer: RJL 216/3511

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Utländska direktinvesteringar till Jönköpings län

Utländska direktinvesteringar till Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-11-13 RJL 2015/2327 Regionledningskontoret Regional Utveckling Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utländska direktinvesteringar till Jönköpings

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13

Ungdomslyftet. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass. År 5 12-13 Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 5 12-13 Eitkommitten singe & par SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Juni -12 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f.

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f. Åändska Studentaget vid Åbo Akademi r.f. Årsberättese 2015 Styresen I styresen 2015 har föjande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den ordning de nämns i stadgarna): Lucas Mattsson,

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil

Svenska Spels GRI-profil Svenska Spes GRI-profi Standardindikatorer 1. Strategi och anays 1.1 Uttaande från organisationens högsta besutsfattare (VD, Ordförande eer otsvarande position) o reevansen av håbar utvecking för organisationen

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

\zfu I jlj:k.. Akt. aga

\zfu I jlj:k.. Akt. aga Bilaga KS 2011/134/1 Sala 2011-06-15 SALA KOMMUN 1\0,'"', S Kommunstyrelsens förvaltning \zfu I jlj:k.. Akt. aga Liv och rörelse i centrum - Evenemangsstöd till "Mässvecka i centrumhandeln" Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2016 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 23 SEPTEMBER 2015 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2016 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 23 SEPTEMBER 2015 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2016 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 23 SEPTEMBER 2015 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

Budgeten i Projektrummet

Budgeten i Projektrummet 1(10) Senast uppdaterad 2009-03-20 Budgeten i Projektrummet Budgeten för en ansökan är i Projektrummet indelad i tre nivåer: 1. Aktivitet (huvudrubriksnivå) 2. Utgiftsslag (underrubriksnivå) 3. Specificering

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 3 2010-2011 Eitkommitten s & p SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Jui -09 Rev. Jui -10 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN v V).4. r L,». I' > SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum Pats 00h tid Kaingesaen, Stadshuset, Ronneby, ki. 08:30-09.00 Besutande Ledamöter Se särskid förteckning Ersättare Se särskid förteckning

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Samverkansöverenskommelse Sörmlands travsällskap/breeders Crown

Samverkansöverenskommelse Sörmlands travsällskap/breeders Crown Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Samverkansöverenskommelse Sörmlands travsällskap/breeders Crown Förslag till beslut 1. Kommunikationsdirektör

Läs mer

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL

UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL UTVECKLING AV HANDEN: LILLCENTRUM 2015 VISIONSMANUAL 3 Stadsutveckingsarbete bedrivs ofta över ång tid där vissa steg spear en avgörande ro i utveckingsarbetet. Visionen av en stadsutvecking är ett sådant

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-06-16, kl 09:00-10:30 Plats: Regionens hus, sal A 10 Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser för export

Läs mer

SM-veckan 2014 - avtal med Riksidrottsförbundet

SM-veckan 2014 - avtal med Riksidrottsförbundet Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-09-30 Handläggare: Tommy Jingfors Vårt dnr. 2013/FF0112 SM-veckan 2014 - avtal med Riksidrottsförbundet Sammanfattning Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på det

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kompetensutveckling evenemang

Kompetensutveckling evenemang Kompetensutveckling evenemang Innehåll: Fakta sid 3 Kartläggning sid 4 Reflektioner sid 4 Exempel på evenemang sid 6 Resultat sid 7 Exempel på utveckling sid 8 Eventarrangörer från idrotten sid 9 Kompetensutveckling

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2016 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 OKTOBER 2015 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. *Sökande förening enligt registreringsbevis *Organisationsnummer

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer