9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna Nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt"

Transkript

1 Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna Nytt Tidi-bdi Utbetada mede: Projektägarens ansökan fi1ms som biaga. Regionförbundets kommentarer ti ansökan Att anordna stora internationea arrangemang är ett sätt att marknadsföra regionen och öka attraktionskraften. Nationea och internationea idrottstävingar eder i sin tur ti ökad besöksnäring, tiväxt och en god PR för änet. Under 3 års tid har IKHP i samarbete med Jönköpings kommun arrangerat Vätter Chaenge Triathon. Som vid aa stora idrottsevenemang bygger at på gemensamma ansträngningar och en stor portion ideet arbete. Os-sivermedajören Lisa Norden påpekade efter segern 2012 att tävingen var en av de bästa hon någonsin medverkat i. Centraa förutsättningar för simning, cyke och öpning är optima för både pubik och tävande. Nu är ambitionen att utvecka konceptet ytterigare. I samband med detta söks utveckingsmede från regionen. Arrangerangemanget 2014 har SM-status på en hav Ironman Representanter från Jönköpings kommun kommer att underteckna en avsiktsförkaring om att arrangera IRONMAN 70.3 JÖNKÖPING och skicka ti IRONMAN Word Headquarters. Vid godkännande kommer evenemanget att etaberas som den 90:e IRONMAN-tävingen i värden. En av dagens 89 befintiga är Ironman i Kamar. En fudistanstäving som enigt en uppföjning 2012 innebar detagare och besökare, en turistekonomisk inkomst på 18,6 mkr samt ett PR-värde på ca 36 mkr futecknades 600 patser på 3 dagar! Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra stargatan 18 A Te: Fax: E-post: 1

2 Referens.. Oa Osson ~, 9~~ Beteckning R Anta sidor 2(4) Med tanke på att en hav triahjon ockar fer detagare i fmm av motionärer är tiväxtpotentiaen för IRONMAN Jönköping 70.3 enorm. Även om sjäva tävingen avgörs i Jönköping kommer besökare generera intäkter ti hea regionen. Vad Vätternrundan betyder för Motaa och V asaoppet för Mora går knappt ens att mäta i pengar. Ansökans kopping ti destrategier enigt Regionaa utveckingsstrategin, RUS Koppingen ti RUS destrategier eder främst ti ett breddat näringsiv och en goba ivsmijö. Regionen är känt som ett företagsamt än med ett' aktivt fåreningsiv. Evenemang med stor mediabevakning och många besökare gör att änet syns än mer som en attraktiv region på den internationea arenan. Detta är ett av fer tifåen för marknadsföring av regionen och dess näringsiv. Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS Kunskap och kompetens: O Positiv IZINeutra D Negativ Kommunikationer: D Positiv IZI Neutra D Negativ hmovation: IZI Positiv ONeutra D Negativ Kimat och energi: D Positiv IZINeutra D Negativ Attraktivitet: IZI Positiv ONeutra D Negativ Gobaisering: 121 Positiv ONeutra D Negativ Regiona kraftsaming och edarskap: IZI Positiv ONeutra D Negativ Ekonomisk bedönming ti försag ti stödbeopp kr. Bifa föresås. Försag ti särskida vikor för besut Ansökan om utbetaning ska göras minst två gånger per år och senast 15 december innevarande år, annars kan projektbidraget får årets besut fårfaa. Årig forängningsansökan krävs. Regionforbundet ska som finansiär erbjudas en adjungerad pats i styrgruppen. Småands Turism bör håas informerad och vid behov deta i möten som regionat ansvarig for besöksnäring. I samband med forsta ansökan om utbetaning ska projektägaren inskicka ett fristäningsintyg får fast anstäd persona (om kostnad får den anstäde upptas i ansökan om utbetaning). Om så inte sker kommer Regionforbundet att stryka kostnaden. Ma for fristäningsintyg finns på hemsidan.

3 Referens Oa Osson ~'& " ~ Beteckning R Anta! sidor 3(4) Medesbesut År År 2015 År ){r a a 1:1-mede : -mede, prognos : -mede, prognos Utbetaningsprognos År 2014 beräknar vi att betaa ut: a. 6f Natione strategisk prioritering Natione ämneskategorisering Finansiering Budgeten för projektet ser ut som föjer: År År År Kostnader Totat Egen persona (ink!. sociaa avgifter) Anta timmar: Lönekostnad per timme: 319 Externa tjänster Lokakostnader Investeringar (gäer inte mede o o o o från Regionförbundet) Ovriga kostnader (ange kostnadsspecifikation i biaga) Summa kostnader Intäkter (IKHP) o o o o Summa Ar År År Finansiär Totat Jönköpings kornmun 5ÖO Regionförbundet startavgifter (pre!.) Ovr. inkomster (expo, sponsorer) Grannkommuner o o o o o o o o o o o o o o o o o Summa

4 Referens Oa Osson.. ~'& ~~ Beteckning R Anta sidor 4(4) Förutsättningar för besutet Regionförbundets riktinjer samt handedning för ansökan om regionaa projektmede gäer, se

5 A N \ O M,""O' /_. ~. r 'r---.., J ;J'....:.t.. J v. \ Dnr J?/19; , ~~ Bankettverson Anta sidor 1(5)- Ansökan om regionaa projektmede Jönköpings än Pro"ekt markera aktue ruta Uppgifter om projektet Projektnamn Ironman Jönköping 70.3 Projektperiod september augusti 2016 u Sökt beopp från Regionförbundet (totabeopp) kr T otakostnad kr JPP! "ft er om sökande Projektägare E-post IK Hakarpspojkarna Postadress Teefon Norra Kevaiden Postnummer och ort Mobiteefon Ruskvarna Organisationsnummer CFAR nummer Pusgiro [ Bankgiro XXX Ar sökande momsredovisningsskydig för projektet? Gäer ansökan medfinansiering för E U-stöd? OJa~ Nei OJa~ Nei.... '. Arbetsstaenummer enigt Statisttska centrabyrån (Tin, ) Projektedare Namn Teefon Christian Kirchberger E-post Mobiteefon christiankirchberger\aspray.se Ek onomt "h an t ermg. Namn Teefon Mikae Gustafsson E-post Mobiteefon sökanden Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

6 ~, ~, Bankettverson Anta sidor 2(5}- Biaga ti ansökan om regionaa projektmede Jönköpings än Projektnamn Ironman Jönköping 70.3 Sammanfattning av projektet (Max tecken) Anordna Ironman Jönköping , uppvisningstäving genom Vätter Chaenge Triathon SM 2014 IK Hakarpspojkarnatriathon, nedan kaad IKHP har 3-års tid under samarbete med Jönköpings Kommun arrangerat Vätter Chaenge Triathon med b.a. SM-status i centraa Jönköping. Arrangemanget har stadigt växt och uppskattningen ökar band invånarna, näringsivet, detagare, Svenska Triathonforbundet. Kommunstyresen uppmärksammade Vätter Chaenge Triathon genom att tidea IKHP priset for "Årets initiativ" Vätter Chaenge Triathon har tideats SM-status på oympisk distans har IKHP fått SM på Yz Ironman distans= (1930m simning, 90,km cyking, 2,km öpning). Vi arbetar aktivt for att arrangera IRONMAN JÖNKÖPING IRONMAN är ett värdsomfattande varumärke och det finns 89 IRONMAN tävingar fordeat på samtiga kontinenter. Syfte (Beskriv avsikten med projektet) Regionens ökade attraktivitet, tiväxt, natione och internatione marknadsforing av regionen. Syftet är att utvecka och stärka IKHP foreningsiv och samarbetet med andra kommuner och foreningar. Må (Vad ska projektet uppnå för resutat?) Positiva värden for regionen som ökad tiväxt, utvecking och människors häsa och väbefinnande. Positiva effekter på besöksnäringen, stothet hos kommuninvånarna samt fantastisk PR och marknadsforing for regionen. På ängre sikt kommer med a säkerhet även positiva effekter på exempevis fokhäsan då fer bir inspirerade ti att böja motionera. Mågrupp (Vem/vika vänder sig projektet ti?) 1000 detagare detagare (kvinnor och män) 60 % svenska och 40 % utånska detagare detagare (kvinnor och män) 60 % svenska och 40 % utiärrska detagare åskådare Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vika aktiviteter är panerade?) Panering, marknadsforing, expo, registrering, briefing, motionstäving, Triathon SM. Vätter Chaenge tävingsorganisation, beståendes av O personer från IKHP, panerar grundforutsättningar och genomforandet for tävingen under hea året. En anstäd projektedare ansvarar for paneringen och genomforandet Under perioden maj-augusti JÖNKÖPING$ LÄN Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

7 ~'& 9~~ JÖNKÖPING$ LÄN Bankettversion Anta sidor c3(5)- förstärks organisationen med anstäd persona. Utöver det beräknas en idee insats på 2700 timmar per är från IKHP: s medemmar samt okaa samarbetsföreningar. Marknadsföringen sker via en tv-produktion, Svenska Triathonförbundet, Vätter Chaenge hemsida, mejutskick tiicenserade triatheter, mässor, annonser i media, andra stora idrottevenemang, via Destination Jönköping och sociaa media. Tidpan (Anqe när i tiden projektet ska genomföras samt vika aktiviteter som ska ske) Paneringsarbetet (banäggning, tistånd, detadaranmäan, hemsidan) upprepas 2014 och 2015 Paneringsarbetet 2 (tävingsområde, avspärrningspan, funktionärsbeskrivning, marknadsföring) upprepas 2014 och 2015 Genomförandet (exakt datum kan ännu inte anges) sommaren 2014 Genomförandet 2 (exakt datum kan ännu inte anges) sommaren 2015 Regionaa utveckingsprogrammet för Jönköpings än (RUP) (Beskriv projektets kopping ti det reqionaa utveckinqsproqrammet som du kan adda ner på Projektet har kopping främst ti de prioriterade åtgärderna för ivsmijö och attraktivitet som Regionförbundet Jönköpings än har satt upp i det regionaa utveckingsprogrammet. Syftet med projektet är att öka tiväxten och regionens attraktionskraft men även att stimuera ti gränsöverskridande samarbete i oika former. Projektet verkar för att Jönköping och grannkommunerna vidareutveckas som ett starkt, tigängigt och attraktivt regioncentrum. Det är en fortsatt satsning inom idrott, den preventiva häsovården och stärker föreningsivet samt ideea verksamheter. Horisontea kriterier (Beskriv på viket sätt projektet beaktar mijö, integration och mångfad, fokhäsa samt jämstädhet) Vi arrangerar en täving som uppmuntrar ti vardagsmotion och fokhäsa. Livsstien som är koppad ti triathon gynnar mijön och motverkar motortrafik. I tävingen ingår att visa upp Jönköping och grannkommunerna, dess vackra natur och möjigheter. Tävingens internationea karaktär bidrar ti mångfad och integration. Män och kvinnor tävar på samma distanser och vikor. Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskijande och unikt) IKHP:s triathonsektion har erfarenhet av att ha arrangerat b. a. SM-tävingar. Tävingarna har varit unika genom att de genomförts i centraa stadsdear. Avsikten är att ta ytterigare ett steg genom att arrangera en stor internatione Ironman täving i Jönköping. För närvarande finns endast en Ironman täving i Sverige (Kamar). Den tävingen arrangeras för andra gången i augusti i år. Tävingen såde sut på mindre än fem minuter (ca detagare). Ironman Jönköping 70.3 går på en kortare distans och är därmed unik i Sverige för att vara en Ironman täving. Tävingen riktar sig ti en bredare pubik än den i Kamar eftersom distansen är mer överkomig även för vaniga motionärer. Som exempe kan nämnas Lisa Nordens framgångar, att SVT 2013 sänder hea värdscupen i JÖNKÖPING$ LÄN Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

8 ~'& 9~~ Bankettverson Anta sidor ---4(5)- tv. För Kamar har IRONMAN IRONMAN 2012 inneburit besökare, turistekonomisk bruttoeffekt 18,6 miioner kronor (exk. okaa detagare), 36 miioner kronor i PR värde och stothet hos kommnninvånarna. (enigt "More than Sports 2012") Genom tv-produktionen visas Jönköping och näriggande kommuner och dess vackra omgivningar och sevärdigheter nationet men fram får at internationet. Snridnin! (Ange hur information om projektet ska spridas) Genom media och Internet. Marknadsfåringen sker via en tv-produktion, internationea detagare, Ironmancoperation, Svenska Triathonförbundet, Vätter Chaenge hemsida, mejutskick ti aa tidigare detagare av Ironman, mässor, annonser i media, andra stora idrottevenemang, via Destination Jönköping och sociaa media. Upoföinina/utvärderina av oroiektet En utvärdering kommer ske av om projktets syfte och må uppnås. Tävingens betydese för regionens marknadsföring, tiväxt och attraktivitet kommer att utredas av externa aktörer (möjigen i form av ett projekt för av studenter på Internationea Handeshögskoan i Jönköping). Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Te: Fax: E-post:

9 ~'& 9~~ Bankettverson JÖNKÖPING$ LÄN Anta sidor """""-"""'-'""' ,5(5)- Kostnadsbudget* Kostnadssag Ar Ar Ar Ar20 Totat Egen persona (ink. sociaa avgifter) Anta timmar: 9790 Lönekostnad per timme: 319 Externa tjänster Lokakostnader Investeringar (gäer inte mede från Reoionförbunde) Övriga kostnader (ange kostnadsspecifikation i biaga) Summa kostnader Intäkter Summa (A) O o o o Finansiering* Finansiär Ar Ar Ar Jönköpings Kommtm Regionforbundet startavgifter Övriga inkomster (Expo, sponorer) Grannkommuner Summa (B) Ar20 Totat o o Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra stargatan 18 A Te: Fax: E post:

10 IRONMAN 70.3 JONKOPIN( 2015 Intäkter IStartavgtfter (Not. 1.) Sponsorintäkter intäkter (payback) (Jönköpings Kommun) (Regionsförbundet) intäkter Anta detagare ::.,.600 OOÖ _;; 2.'1.~ y, Intäkter startavgifter (Not. 1.) Sponsorintäkter Expo Övriga intäkter (payback) Bidrag (Jönköpings Kommun) Bidrag (Regionsförbundet) Summa intäkter Anta detaqare QOO_OOO C QQQ QOO ;, g,~ y. Istartavgifter (Not. 1.) Sponsorintäkter intäkter (payback) (Jönköpings Kommun) ( Regionsförbund et) 1vumma intäkter j LIU~~U C:.~??_o99_s 5,4 :~. )Nummerappar, badmössor Kortbetaning Kostnader Detagare Priser Prispengar Pastaparty, Bankett, VIP Finisher T-shirt Nummerappar, badmössor Anmäningssystem, Kortbetaning Profi {boende, transfer,mm) Kistermärken, påsar Medajer Lokakostnader, bankett, pastaparty Kortbetaning transfer,mm), bankett, pastaparty '1'ovo 0000 IKrava!staket/ Konor/asfat IVätskekontro!! mågång Skvtnina uvräddare (i båt och på and) Arena Tidtagning Måkocka Ljud (ink2 speaker,2 Dj) Toaetter, e, e!skåp Hyra av mtr Läktare, övergångar, ponton Måporta Varvräkning storbidsskärm Cykestä Kravastaket/ Konor/asfat Mattor Vätskekontro mågång Skytning Livräddare (i båt och på and) sjukvårdsteam Massörer IMåkocka, edarbiskocka ILBKtare, övergångar, ponton Cykestä Kravastaket/ Konor/asfat IVätskekontro mågång ' Skytning Livräddare (i båt och på and)

11 Tät, bojar, inor,mm Lokahyra ( dopingkontro) Tävingsbanan Avspärrningspan Kommunen Avspärrningspan statiga vägar Vätskekontro ängs banan, ge m Skytning Domararvode MC Ledarbi Tistånd Tistånd Länsstyrese Tistånd Pois Svenska Triathonförbundet STF Medemsavgift STF SM avgift och STF omkostna' j, STF Sanktionsavg (30 kr/st, ej ungd) Funktionärer Funktionärsfika Funktionärströjor Funktionärsband Marknadsföring/ Admi.nistratie:n nfoboende Tryckkostnader (programbad mm Kontorsmateria (ink mobi, dator) Lokahyra kontor Annonsering PR-kostnader, fimning n _:_ ' ' ' Tät, expo, bojar, ina,mm Lokahyra ( dopingkon ro) Rengöring (banan, ar1 maområde) Expo bevakning Scen Sound/ video teknike1 Bommor Cheereaders Com radio Tävingsbanan Avspärrningspan Ko nmunen Avspärrningspan Sta' tiga vägar Vätskekontroängs,anan, ge mm Skytning Domararvode MC Ledarbi, minibussar, Lastbiar,contc Tistånd Tistånd Länsstyrese Tistånd Pois WTC Avgift WTC representanter, Svenska Triathonfö STF Medemsavgift STF SM avgift och ST: STF Sanktionsavg {30 Funktionärer Funktionärsfika Funktionärströjor Funktionärsband Teamisader (utbidnin sar, boende )Undet :omkostnad r/st, ej ungd) resor) Marknadsföring/ Adm in istration nfo boende Tryckkostnader (progr. 1mbad mm) Mobi, dator, mm Lokahyra kontor PR-kostnader, annons!ring Heikopter, Fimproduktion Värdar, info-materia Funktionärshandbok ' ; Tät, expo, bojar, inor,mm Lokahyra ( dopingkontro) Rengöring (banan, arenaom Expo bevakning Scen Sound/ video tekniker Bommor Cheereaders Com radio Tävingsbanan Avspärrningspan KOmmune1 Avspärrningspan statiga vä, Vätskekontroängs banan, Skytning Domararvode MC Ledarbi, minibussar, Lastbi Tistånd Tistånd Länsstyrese Tistånd Pois WTC Avgift WTC representanter, resor, Svenska Triathonförbunde STF Medemsavgift STF omkostnader stf Sanktionsavg {30 kr/st, ej Funktionärer Funktionärsfika Funktionärströjor Funktionärsband Teameader (utbidning, reso1 Funktionärsfest de) ar a mm,cont Jend 1gd) Marknadsföring/ Administra tio n nfo boende Tryckkostnader (programbad mm) Mobi, dator, mm Lokahyra kontor PR-kostnader. annonsering Heikopter, Rimproduktion Värdar, info-materia Funktionärshandbok. ' BQOOO 3: IDOOO 2IDOOO 1IDOOO 2IDOOO 9 2QOOOO 4QOOOO 12o ooo Q 000 2Q 000 sq ooo i i Q 000 3Q x Q

12 ' VIP VIP h5 000 Radio Radio $0 000 Hemsida Hemsida ~o ooo Live coverage Live coverage ~5 000 Kontorsmateria Kontorsmateria ~5 000 Post Post $0 000 Bankkostnader Kontorsmöber Bankkostnader Kontorsmöber IS 000 Fyrverkeri Persona Persona Persona Personakostnader Personakostnader Personakostnader Resekostnader Resekostnader Resekostnader ~o ooo Övriga kostnader Övriga kostnader Övriga kostnader Övriga okakostnader Frakter och transport Frakter och transport oo 000 Frakter och transport Förbrukningsmtr Förbrukningsmtr ~5000 Förbrukningsmtr Övriga kostnader Övriga kostnader ~5 000 Övriga kostnader Summa kostnader Summa kostnader Summa kostnader Resutat (för IKHPs ideea arbete) Resutat (för IKHPs ideea arbete) Resutat (för IKHPs ideea arbete) Not. 1. startavgift Ungdom ( -17 är) Junior (18-20 år) Not. 1. Not.1. Senior (21-34 år) stanavgift startavgift Master (35+ år) Age group Age group Motion ång Eit Eit Motion Summa sanktionsberättigade detagare: 970 Summa sanktionsberättigade detagare: 1500 Summa sanktionsberättigade detagare: 2000 Summa detagare: 1000 Summa detagare: 1500 Summa detagare: 2000

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19. KALLELSE 2013-10-29 1 ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan 17.00 Föreningsråd, kockan 18.00 Föreäsning med Thomas Ravei, kockan 19.00

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer