En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:"

Transkript

1

2 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt av alla invånare och företag som väljer att leva och verka hos oss. Det innebär att vi måste handla konsekvent och professionellt. Lite tillspetsat kan man säga att s trovärdighet vilar på vad vi förmedlar med vår profil. Med den här manualens hjälp kan vi vara tydliga och tala med en och samma röst hela tiden. Då kommunens logotyp används konsekvent på det sätt som visas i manualen förmedlas en tydlig och enhetlig identitet, där varje enskild insats bidrar till att förstärka den gemensamma profilen på ett värdefullt sätt. Har du frågor om hur den grafiska manualen ska tolkas och hur de olika elementen kan användas är du välkommen att kontakta kommunens centrala informationsfunktion eller din förvaltnings informatör. Gunvor Carlsson Informationschef, Manualens innehåll: Kort introduktion 2 Förord av kommunstyrelsens ordf. 3 Vårt stadsvapen 4 A-logotypens skyddszon 5 A-logotyp med tilläggstext 6 B-varianter av logotypen 7 Färger, färgvarianter 8 Återkommande grafiska element 9 Typografi, teckensnitt, exempel Den grafiska profilen i praktiken 13 Visitkort, meddelandeblad 14 Brevpapper, e-post 15 Kuvert 16 PM, pressmeddelande, faxblad 17 Powerpoint / OH 18 Trycksaker 19 Annonser Flaggor, skyltar, profilmaterial Riktlinjer, särprofilerade verksamheter 24 Kontorsmaterial 25 Annonser 26 Powerpoint / OH 27 Trycksaker 28 Profilmaterial 29 Riktlinjer, Ljuset vid Vättern 30 Profilmaterial, mässor Digitalt material 32 Val av papper 33 En levande grafisk manual 34 Plats för anteckningar 35 Kontaktuppgifter 36

3 3 Tillsammans bildar vi Vår kommun består av en mängd olika delar och verksamheter, både centrala och perifera. Men kommunen består också av människor, företag, föreningar och organisationer. Alla är på ett eller annat sätt representanter för vår kommun och skapar bilden av oss. I har vi beslutat att Jönköping ska vara Ljuset vid Vättern. Vi har även angett vissa mål dit kommunen vill nå år De uttalanden och budskap som sänder ut medverkar till hur omvärlden uppfattar oss. Vår verksamhet är omfattande och våra målgrupper är många. Deras uppfattning av oss som kommun är viktig, liksom vår egen interna. För att skapa en tydligare bild var vi hör hemma är det angeläget med gemensamma regler för hur kommunen ska presentera sig en handbok för vår grafiska profil. Reglerna ska respekteras och följas av alla berörda. Det finns beslut om hur vår logotyp ska se ut och hur den ska användas, ibland kombinerat med olika verksamheter och förvaltningar. Alla ska snabbt och tydligt kunna uppfatta och förstå varifrån brevet och bilarna kommer, vem som står bakom en skylt och är avsändare i en annons osv. På de följande sidorna kan du läsa mer om vilka regler som styr. Den här manualen är ett led i arbetet med att skapa en tydlig profil för Jönköpings kommun. Tillsammans kan vi med olika medel skapa en identitet med starka värden. Genom att följa manualen gör vi tydligare, både för oss själva, kommuninvånarna och omvärlden. Åke Johansson Kommunalråd Kommunstyrelsens ordförande

4 4 Vårt stadsvapen har anor ända från 1400-talet Privilegiebrev från I olika sammanhang kan vi se igenkänningssymboler för t ex kommuner/ städer, statliga myndigheter och släkter. Här är en liten bakgrund till Jönköpings stads vapen. Jönköpings uppkomst Jönköping är en av landets äldsta städer med rötter i den tidiga medeltiden och av hävd Götalands medelpunkt. Första gången Jönköpings namn framträder i de skrivna källorna är Vid juletiden det här året befinner sig Magnus Ladulås in castro Junaköpung och undertecknar ett kungligt brev. Av brevet framgår också att konungens älskade bröder och flera andra av rikets ädlingar var närvarande. Sitt namn har Jönköping fått av den bäck Juna eller Jona som en gång rann genom staden. Enligt den Äldre Västgötalagen skulle västgötarna möta upp östgötarna på kungens eriksgata vid Junebäcken. Efterledet i namnet, dvs köping, har ursprungligen betytt köpande för att senare övergå i betydelsen plats där man köper. Jönköping, med sitt strategiska läge vid Vätterns sydspets och vägmöte för viktiga huvudvägar, blev också tidigt en viktig handelsplats. I Magnus Ladulås privilegiebrev till staden, år 1284, som också är Sveriges äldsta bevarade stadsprivilegier, ger konungen Jönköping rätt att årligen hålla två allmänna marknader. Brevets datering,18 maj, ligger numera till grund för stadens jubileumsdag. Jönköpings vapen Under 1300-talet blev det brukligt att städerna lät sig kännetecknas i bildform av ett så kallat märke. I Magnus Erikssons stadslag står det bl a att varje stad skulle ha sitt märke och ha två gode män som med märke skulle märka mått och vikter. Någon gång sattes stadens vapen även på förbrytare: Efter lagen dömes honom örat af och stadens merke på (Jönköpings tänkebok, anno 1513). Märke är i detta sammanhang liktydigt med stadens vapen. Jönköpings stads vapen går tillbaka på stadens sigill, känt sedan början av 1400-talet. Exakt när staden erhöll sitt vapen vet vi inte. Den äldsta skrivelsen med ett fragmentariskt vapen är daterad den 8 april Vapnet i dessa medeltids sigiller liknar det nuvarande. Det är ett fäste med tre tvära torn och en port. Liknande stadssymboler förekommer i Stockholms och Kalmars samt i flera utländska, i synnerhet tyska, städers sigill fastställdes att ska föra samma vapen och däremot svarande flagga som Kungl. Maj:t 1935 fastställt för Jönköpings stad: I rött fält en från en av en vågskura bildad blå stam uppskjutande krenelerad borg av silver med tre krenelerade torn, det mellersta högst, svarta fönster, dörrar och port samt upphissat portgaller av silver. Sigill från 1600-talet Dagens symbol togs i bruk i slutet av Fotnot: Vid kommunsammanslagningen den 1 januari 1971 beslutades att anta Jönköpings stads vapen som kännetecken för hela kommunen.

5 Logotypen 5 A-logotypens skyddszon och minsta storlek A-logotypen, med vapnet till vänster och namnet satt med versaler till höger är den centrala beståndsdelen i vår grafiska identitet. Denna form får aldrig brytas eller manipuleras! Logotypen är vår tydliga avsändare och fungerar som en återkommande signatur för vår verksamhet. Skyddszon För att logotypen ska komma till sin rätt måste hänsyn tas till dess skyddszon (1). Denna yta ska i möjligaste mån hållas ren. Skyddszonen är beräknad att motsvara bokstavshöjden i kommunnamnet (1X). Logotyp med tilläggstext, såsom förvaltningsnamn eller webbadress, har separata regler för skyddszon (2). 1. A-logotypens skyddszon. 1X 1X 1X Skyddszonen (1X) motsvarar höjden på kommunnamnets bokstäver. 2. Exempel på A-logotyp med förvaltningsnamn och utökad skyddszon. 1X 1X 0,5X 0,5X 1X Minsta storlek För att kommunens detaljerade vapen ska framträda tydligt har en minsta rekommenderad storlek fastställts. Om tveksamhet ändå råder till följd av tryckteknik eller tryckunderlag bör alltid alternativet att byta ut logotypen mot typograferad text övervägas ( eller JÖNKÖPINGS KOMMUN 38 mm 29 mm X mm Minsta storlek, dagspress. (Minsta linjetjocklek: 0,2 punkter.) Minsta storlek, 150 linjers raster. (Minsta linjetjocklek: 0,15 punkter.) Vid mindre storlek ersätts logotypen med text.

6 6 Logotypen Regler för A-logotyp med tilläggstext Logotypen kan förekomma med tilläggstext såsom förvaltningsnamn eller webbadress. Dessa placeras centrerat under huvudlogotypen enligt beskrivningen nedan. Samtliga logotyper med godkända tilläggstexter finns som nedladdningsbara filer (se Digitalt material, sidan 32). När tilläggstext används ökas skyddszonen i motsvarande grad (se Skyddszon, sidan 3). Beskrivning av tilläggstexters placering Avdelande linje mellan A-logotyp och förvaltningsnamn (1p vid 100% storlek). 0,5X 0,5X Avståndet från vapnet till förvaltningsnamnet är totalt 1X. Exempel med långt förvaltningsnamn Förvaltningsnamnet är centrerat under huvudlogotypen Helvetica Light 25p (vid 100% storlek) Dessa A-logotyper med tilläggstexter finns som egna nedladdningsbara filer: - Stadskontoret - Fritid Jönköping - Miljökontoret - Socialtjänsten - Tekniska kontoret - Skol- och barnomsorgsförvaltningen - Kultur - Stadsbyggnadskontoret - Räddningstjänsten

7 Logotypen 7 B-logotyper kan i vissa sammanhang gälla som alternativ I de fall verksamhetstillhörigheten behöver framhävas med extra stor tydlighet finns speciella varianter framtagna som benämns B-logotyper. Till skillnad från den tidigare beskrivna A-logotypen har dessa kommunens namn med mindre teckengrad för att på så sätt ge plats för respektive verksamhets namn. B-logotyperna är endast godkända för begränsad användning (bl a fordonsdekor och arbetskläder) och tillåts aldrig ersätta A-logotypen på kontorsmaterial eller andra förtryckta blanketter. Verksamhetens namn under strecket kan anges i bestämd eller obestämd form beroende på vad som är språkligt naturligt. Sådana B-logotypvarianter ska utformas i samråd med stadskontorets centrala informationsfunktion. Räddningstjänsten har en grafisk profil som till viss del styrs av internationella riktlinjer, men i likhet med övriga logotyper med vapensköld gäller fastställda minsta storlekar. Kommunvapnet ska hålla minst 6 mm bredd vid annonsering i dagspress och 5 mm bredd vid tryckning med finare raster (150 linjer/tum). Exempel på B-logotyper för speciella ändamål. Finns i såväl positiva som negativa utföranden. Fritid Agenda 21 Junedalsskolan Socialtjänst Stadsbyggnad Visingsötrafiken Räddningstjänsten Personalklubben 5 20 mm Minsta storlek, 150 linjers raster. (Minsta linjetjocklek: 0,15 punkter.) Räddningstjänstens logotyp präglas av internationella riktlinjer. Den runda varianten med gul stjärna i bakgrunden används främst till fordon och arbetskläder. Logotypen finns också i negativt utförande.

8 8 Färger Logotypens färger och komplementfärger s logotyp har i sitt grundutförande tre färger. Röd, blå och svart. Färgerna finns med sex olika definitioner beroende på med vilken teknik logotypen ska framställas/visas och på vilket underlag. De fastställda färgvärdena får under inga omständigheter manipuleras eller ersättas utan ett skriftligt medgivande från ansvarig på kommunens centrala informationsfunktion. Dekorfärger har, till skillnad mot svart, ofta en tendens att skifta mellan olika appliceringsmetoder. För att minimera denna risk finns färgen angiven med olika definitioner beroende på med vilken metod och på vilket material logotypen ska återges. För att bästa färgtrohet ska uppnås måste rätt logotyp väljas (se uppräkningen av digitalt material på sidan 32.) Begär alltid ett provtryck från leverantören! Följande varianter får förekomma: Positiv logotyp i färg. Logon finns framtagen med olika definitioner beroende på hur och på vilket underlag den ska användas. (Se Digitalt material, sidan 32.) Svarta konturer Röd Blå Svart Negativ logotyp, färg Positiv logotyp, svartvit Negativ logotyp, svartvit Logotypens färger: Komplementfärger*: Röd Blå Svart Gul Guld Silver Färgmodeller 4-färg, C/M/Y/K 0/100/90/10 100/50/10/0 0/0/0/100 (broschyrer, tidningar) Dekorfärg, Pantone C PMS 200 c PMS 301 c PMS Black c (bestruket papper) Dekorfärg, Pantone U PMS 200 u PMS 301 u PMS Black u (obestruket papper) Industrifärg, NCS S1080-R 4055-R95B (Svart) (t ex för målning på hockeyrink) Dekorfolie JAC Serisign JAC Serisign Svart (t ex för större skyltar) 2304 G 2406 G Skärmvisning, R/G/B 229/0/12 9/79/148 0/0/0 (monitor, video) Webbsäkra färger CC (Internet) 0/20/100/0 5/0/0/40 (Simuleras ej) PMS 116 c PMS 871 c PMS 877 c PMS 109 u PMS 871 u PMS 877 u 0580-Y10R (Guld) (Silver) JAC Serisign JAC Serisign JAC Serisign 2203 G 2803 G 2802 G 255/203/0 153/153/153 (Simuleras ej) FFCC (Simuleras ej) *) Gul används i vissa grafiska profilelement (symboliserande Ljuset vid Vättern ). OBS! Räddningstjänsten använder en annan färgblandning för gul (PMS 130). Guld och silver kan användas för att ytterligare förädla vapnet vid exklusiva produktioner (diplom etc.). Begär detaljerade instruktioner från kommunens centrala informationsfunktion.

9 Grafiska element 9 Grafiska element som hjälper till att stärka profilen Vår logotyp är vårt viktigaste igenkänningsmärke. Logotypen talar om vilka vi är, men för att förstärka vår identitet ytterligare och närmare beskriva vad vi vill används också ett antal extra hjälpmedel, s k grafiska element. I vår profil ingår följande grafiska element: Platta 1. Används som rubrikbakgrund för informationsannonser. Platta 2. Används som rubrikbakgrund för rekryteringsannonser. Platta 3. Används som avslutningdel i annonser där verksamheten har beviljats marknadsföra egen logotyp (se sid 26). LVV 1. Används bl a som avslutande kant på kontorstryck och broschyrer. Symboliserar vår slogan Ljuset vid Vättern. LVV 2. En fristilsvariant av Ljuset vid Vättern av mer informell kampanjkaraktär. Används bl a som alternativt tryck på give away-artiklar och för dekorering av mässmaterial (se sidan 30).

10 10 Teckensnitt Typografin ger tydliga signaler Med typografi anger vi samtalston disponerar, visualiserar och gör innehållet tydligt för läsaren. använder Helvetica och Sabon i den mån det är tekniskt möjligt. Dessa teckensnitt finns i flera utföranden från magra till feta och bedöms allmänt ge en god läsbarhet. I den dagliga korrespondensen används Arial och Times New Roman (som ingår i Office-paketet). I informationsmaterial av olika slag används Helvetica och Sabon. Helvetica är ett linjärt typsnitt och en av de mest populära stilarna av denna kategori som tillkom på 1950-talet. Kännetecknande för linjärer är uniform linjegrovlek och avsaknande av seriffer. Helvetican, med sina många vikter/utföranden, är ett lättläst typsnitt som passar in i de flesta sammanhang. Sabon (Linotype) är en antikva, vars främsta kännetecken är att staplar, tvärstreck och rundlar är av varierande tjocklek samt att den har seriffer små klackar och fötter. Dessa seriffer gör det enkelt för ögat att följa texraderna. Sabon är ett relativt nytecknat teckensnitt (1965), men har rötter ända från medeltiden. Några typografiska tips* Textradernas längd Tänk på att försöka begränsa antalet bokstavstecken på varje rad. Om raderna blir för långa får ögat svårt att hitta följande rad. Om raderna görs för korta resulterar det ofta i onödigt många avstavningar. Ordmellanrum Om avstånden mellan orden blir alltför stort i förhållande till radavståndet faller innehållet lätt sönder och blir svårläst. Ögat riskerar att ta genvägar till nästa rad. Radavstånd Avstånden mellan raderna ska vara avpassade så att det bildas ett tydligt ljusrum mellan varje rad. Layout-programmens förinställda värden för radavstånd bör inte underskridas. Val av stilar Blanda inte in för många olika varianter av stilarna i samma dokument/trycksak. Mångfald kan ofta ge ett oroligt och rörigt intryck. Använd mallar Teckensnittens storlek (grad) på de olika texterna som förekommer i brev etc. finns i många fall inlagda i färdiggjorda mallar. Du tjänar tid och typografisk kvalitet genom att använda dessa. Teckensnitt På nästa sida visas prov på teckensnitten vi använder. *) Se vidare Skrivregler allmänna, en delpolicy i kommunens informations- och kommunikationspolicy.

11 Teckensnitt 11 Våra teckensnitt Teckensnitten Helvetica och Sabon ingår som tryckstilar. Helvetica är det linjära teckensnittet och bildar bas för huvuddelen av vår kommunikation. Som komplement, och framför allt i längre texter, används den läsvänliga antikvan Sabon. I den dagliga korrespondensen används Arial och Times New Roman (som ingår i Office-paketet). Arial normal Arial normal kursiv Arial fet Arial fet kursiv Times NR normal Times NR kursiv Times NR fet Times NR fet kursiv Arial och Times New Roman För den dagliga korrespondensen. Teckensnitten ingår i s datorer. ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop Helvetica mager Helvetica mager kursiv Helvetica normal Helvetica normal kursiv Helvetica fet Helvetica fet kursiv Sabon normal Sabon normal kursiv Sabon fet Sabon fet kursiv (Gemena siffror) Helvetica och Sabon För trycksaker. ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop

12 12 Teckensnitt Helvetica och Sabon ger stora möjligheter till variation De båda teckensnittsnamnen Helvetica och Sabon innefattar en bred skala stiltyper. Beroende på sammanhang kan vissa kännas mer eller mindre lämpliga, men sammantaget ger teckensnittsfamiljerna goda möjligheter att träffa rätt känsla. Trots teckensnittens variationsrikedom kan situationer uppkomma där inget av kommunens valda teckensnitt är möjliga att använda. Rådgör vid sådana undantagsfall alltid med kommunens centrala informationsfunktion. EFFEKTFULLT sit amet, dore consectetuer adipiscing elitea diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore man aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at Lättläst: ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

13 Praktisk tillämpning 13 Mallar och riktlinjer

14 14 Kontorsmaterial Visitkort, meddelandeblad Visitkortet har till uppgift att ge alla relevanta kontaktuppgifter och förmedla en känsla av kvalitet. Meddelandebladet är till för korta personliga meddelanden. 4,5 mm Personlig uppgiftzon Blankrad Förvaltningens uppgiftzon FÖRNAMN EFTERNAMN Titelrad Tel (direkt) Mobil Fax FÖRVALTNINGSNAMN OCH/ ELLER VERKSAMHETSNAMN Besöksadress Postadress Postnummer och ort Ljuset vid Vättern Visitkort Skala 1:1 (90 x 55 mm) Det ständigt ökande behovet av kontaktvägar kräver en stor del av visitkortets yta. För att ändå göra informationen lättläst delas uppgifterna upp i två delar. Överst en personlig kontaktzon och nederst de generella uppgifterna för förvaltningen. Vid behov kan baksidan utnyttjas för tryckning på annat språk. 4,5 mm Personlig uppgiftzon FÖRNAMN EFTERNAMN Titelrad Tfn (direkt) Mobil Fax Meddelandeblad Skala 1:1 (105 x 148 mm) För meddelanden och hälsningar av mer informell karaktär. Meddelandebladen finns också utan förtryckta personuppgifter för användande av alla på förvaltningen. Förvaltningens uppgiftzon 4,5 mm FÖRVALTNINGSNAMN OCH/ELLER VERKSAMHETSNAMN Besöksadress Postadress Postnummer och ort Ljuset vid Vättern

15 Kontorsmaterial 15 Brevpapper och e-post Korrespondensen med omvärlden sker fortfarande till stor del via brev i någon form, både som e-post och i mer formella sammanhang som utskrifter på riktigt brevpapper. Vårt officiella brevpapper i A4-format har logotyp och dekorbalk förtryckt i färg. Brevets typografi och sidfot med adressuppgifter finns förutbestämd som brevmall i Word-format för respektive förvaltning. Det förtryckta brevpapperet i 4-färg rekommenderas vid all extern kommunikation. SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stadshuset, Box 1002, Huskvarna Tfn (vxl) Fax Ljuset vid Vättern ostadress (om inget annat anges) Jönköping Respektive förvaltnings adresstext finns på respektive förvaltnings Word-mall för utskrift från den egna skrivaren. Texten Ljuset vid Vättern används endast när Jönköpings kommuns A-logotyp står som avsändare. Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping Brevpapper, med förtryckt logotyp och dekorstycke. To: From: Anna Bengtsson Subject: Angående flaggornas utformning Cc: Bcc: X-Attachments: Hej Anders! Jag bekräftar härmed att alla ändringar har utförts enligt mina tidigare önskemål. Håller fortfarande tidplanen? Mvh Anna Bengtsson Stadskontoret, Information Jönköping Tfn XX, XX Signatur E-brevets avsändardel.

16 MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA 16 Kontorsmaterial Kuvert I vår korrespondens med omvärlden ingår sju olika typer av kuvert som standard. Logotypens storlek och placeringsförhållande från det nedre vänstra hörnet är detsamma för samtliga. Avsändarens namn och postadress trycks på förslutningsfliken medan EAN-koden är placerad i det övre vänstra hörnet. I de fall B-kuvert används sker tilltryck vid samma tillfälle som EAN-koden. B placeras i övre högra hörnet. 11 mm 8 mm Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA 8 mm EAN-koden och adressraden trycks i svart. Logotypen trycks i fyrfärg. 9 mm 12 mm Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA E4 H2 C4 E5 H2 C5 E65 H3 C6 Exempel på några av de vanligaste kuvertformaten. Fyrfärgstryck gäller som standard. Brevpåse (saknar tryck) (Skalenligt A4)

17 Kontorsmaterial 17 PM, pressmeddelande och faxblad Med vårt brevpapper som grund finns även mallar framtagna för PM och Pressmeddelande. Faxbladet är utformat utan dekorstycke och finns i såväl svensk som engelsk språkversion, samt i versioner avsedda för manuell ifyllnad. Exempel, pressmeddelande. Faxmeddelande, svenskt försättsblad. P R E S S M E D D E L A N D E (2) Ny grafisk profil sparar skattepengar Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. F A X M E D D E L A N D E Till: Attention: Fax.: Från: Förvaltning: Tfn: Fax: Datum: Antal sidor (inkl denna): Vänligen kontakta ovanstående avsändare om någon sida saknas. SKOL- OCH BARNOMSORGS- FÖRVALTNINGEN Stadshuset, Box 1002, Huskvarna Tfn (vxl) Hälsningar Anders Andersson Chef STADSKONTORET Rådhuset Tfn , Fax Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping Pressmeddelanden och PM i A4-format skrivs på det ordinarie brevpapperet. Pressmeddelande resp. PM skriv versalt med mellanslag mellan varje tecken följt av datum och sidantal. Direkt under meddelandetexten anges kontaktvägar för inhämtande av ytterligare information. Pressmeddelande och PM finns också som mall i svartvitt utförande. Försättsbladet i A4-format för fax finns som Wordmall på svenska och engelska, men kan också skrivas ut med förifyllda basuppgifter och stödlinjer för vidare ifyllnad manuellt.

18 18 Powerpoint och OH Presentationer tjänar på ordning och reda Med bra verktyg och riktlinjer blir det lätt och roligt att skapa tilltalande presentationer. Det finns mallar för såväl Powerpoint som Word. Det liggande formatet 240 x 180 mm är avpassat för bildskärmsvisning. Alternativt kan det stående A4-formatet användas. OH-presentationer, med sitt större visningsformat, ställer högre krav på upplösning, vilket inte alltid den egna kontorsskrivaren klarar. Stadskontorets centrala informationsfunktion tillhandahåller blanks (= förtryckta blad) med sidfot. Exempel på liggande Powerpoint. Ämnesrubrik i siffror Sidans rubrik Nämndernas nettokostnader 35 mm Grundskola, Barnomsorg 37,1% varav följande fördelning: Grundskola... 50,7% Förskola, familjedaghem... 28,3% Skolbarnsomsorg... 7,5% Förvaltningsövergripande verksamhet... 9,5% Särskola... 2,8% Kulturskola... 1,2% = 100% 3,0% Gator, Parker, Fastigheter 2,9% Fritid Gymnasieskola, Vuxenutbildning 9,9% 2,8% Central förvaltning Socialtjänst 38,0% 1,7% Kultur Avsändarzon STADSKONTORET INFORMATION Sammanställning: Gunvor Carlsson, varav följande fördelning: Äldreomsorg... 54,3% Ins. personer utvecklingsstörning... 12,1% Individ- och familjeomsorg... 11,5% Försörjningsstöd... 7,5% Insatser för psykiskt/fysiskt funktionshindr.. 8,6% Färdtjänst... 2,7% Gemensam verksamhet... 2,7% Invandr/flyktingmottagning... 0,6% = 100% 1,3% Räddningstjänst 1,1% Sysselsättning 1,1% Stadsbyggnad, Miljö 1,1% Kollektivtrafik Ljuset vid Vättern Budskapet bör hållas inom den streckade markeringen. Marginal: 35 mm. (Botten: 42 mm.) Exempel på stående Powerpoint. i siffror Nämndernas nettokostnader Grundskola, Barnomsorg 37,1% varav följande fördelning: Grundskola... 50,7% Förskola, familjedaghem... 28,3% Skolbarnsomsorg... 7,5% Förvaltningsövergripande verksamhet... 9,5% Särskola... 2,8% Kulturskola... 1,2% = 100% Gymnasieskola, Vuxenutbildning 9,9% Socialtjänst 38,0% varav följande fördelning: Äldreomsorg... 54,3% Ins. personer utvecklingsstörning... 12,1% Individ- och familjeomsorg... 11,5% Försörjningsstöd... 7,5% Insatser för psykiskt/fysiskt funktionshindr.. 8,6% Färdtjänst... 2,7% Gemensam verksamhet... 2,7% Invandr/flyktingmottagning... 0,6% = 100% 3,0% Gator, Parker, Fastigheter 2,9% Fritid 2,8% Central förvaltning 1,7% Kultur 1,3% Räddningstjänst 1,1% Sysselsättning 1,1% Stadsbyggnad, Miljö 1,1% Kollektivtrafik STADSKONTORET INFORMATION Sammanställning: Gunvor Carlsson, Ljuset vid Vättern

19 Trycksaker 19 Trycksaker har få men viktiga identitetsbildande detaljer En av kommunens viktigaste uppgifter är att informera. Därför ska våra trycksaker alltid präglas av tydlighet och lättillgänglighet, såväl text- som bildmässigt. För trycksaker ger den grafiska manualen frihet under ansvar. Den reglerar inte utformningen i detalj utan koncentreras till riktlinjer för logotypens inledande och avslutande placeringar och adressfot. Eventuella bilder/färgfält på första eller sista sidan kan beskäras eller göras utfallande allt under förutsättning att logotypen alltid ges lugna skyddszoner och inte störs av omgivande färger. Våra variationsrika teckensnitt ger möjlighet till såväl konsekvens som förnyelse och bör väljas/blandas med omsorg för att passa aktuella syften och samtidigt ge önskvärd stringens. Begär alltid in tidigare gjorda trycksaker som inspiration och mall när nya projekt planeras. Framtagning av broschyrmaterial sker alltid i samarbete med förvaltningsinformatören eller kommunens centrala informationsfunktion. 10 mm Broschyr, exempel på förstasida. Broschyr, exempel på sistasida. 10 mm Fritid Rubrik rubrik rubrik Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Esed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. En ljusare framtid FRITID JÖNKÖPING Stadshuset, Box 1002, Huskvarna. Tfn (vxl). Fax Ljuset vid Vättern A-logotypen överst till vänster. På förvaltningsspecifika trycksaker kan B-logotypen tillåtas. För att undvika kreativa hinder och ev färgkonflikter på den viktiga framsidan används inte det blågula understycket LVV 1 här. Avsändardelen har likheter med brevfoten. Skillnaden här är att adressdelen tillåts breda ut sig åt vänster samtidigt som teckengraden ökas. Observera att det alltid är A-logotypen som bildar avsändare.

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Västra Götalandsregionen Grafisk manual

Västra Götalandsregionen Grafisk manual Västra Götalandsregionen Grafisk manual Innehåll En ny region 4 En logotyp blir till 5 Logotypens uppbyggnad 6 Att återge logotypen 7 Verksamhetslogotyper organisatoriska nivåer 8-9 Placering av logotypen

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF

Copyplattform. grafisk guide. en handbok i hur vi kommunicerar FTF Copyplattform & grafisk guide en handbok i hur vi kommunicerar FTF Att synas är stort att synas rätt är störrre FTF ska synas på arbetsplatserna. Syns vi inte, så finns vi inte så enkelt är det. Men lika

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

GRAFISK IDENTITETSMANUAL

GRAFISK IDENTITETSMANUAL Meeting place of the world GRAFISK IDENTITETSMANUAL 10 1 TUR Vikten av att ha rätt uttryck och tonalitet när man kommunicerar sitt budskap är omätbar. Alla dimensioner av kommunikation från TUR är en del

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk

Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Grafisk manual för Sollentuna kommun: riktlinjer för form, färg, typografi och bildspråk Produktion: Maria Hinas. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2012. Medverkande fotografer: Anders Rolfsson, Peter

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Webblösningar Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Nordic Financial Systems, NFS Laholm kommun: kommunwebb

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

EN BOK FULL MED GODA RÅD

EN BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1

Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Grafisk manual Borlänge kommun 2011 1 Vad håller du i? Det här är en grafisk manual för Borlänge kommun. Här kan du hitta riktlinjer för hur det grafiska materialet bör användas i olika typer av kommunikation.

Läs mer

MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL. södra öland

MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL. södra öland MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 2 Varför en grafisk profil? Liksom andra kommuner, företag och organisationer är vår kommun beroende av hur vi uppfattas av omgivningen.

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens grafiska profil; beslutade den 28 juni 2005.

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2008-08-12 170 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2014-10-07 250

Grafisk profil för Eksjö kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2008-08-12 170 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2014-10-07 250 Grafisk profil för Eksjö kommun Antagen av kommunstyrelsen 2008-08-12 170 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2014-10-07 250 Innehåll Profil & image 3 Logotyp 4 Logotyp i olika utföranden 5-6 Sär- och

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 0.4

Grafisk profilmanual. Version 0.4 Grafisk profilmanual Version 0.4 Innehåll Förord 3 Grundelement Implementering Logotyp 5 Färger 7 Typografi 8 Bilder 9 Kontorstryck 10 Web 14 Trycksaker 16 Annonser 18 Skyltning 20 Utställningsmaterial

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken.

Inledning. SPs nya profil. Manualen i praktiken. Grafisk manual Innehåll Inledning sid 4 Logotyp sid 5-7 Logotag sid 8-9 Företagsnamn sid 10-11 Profilfärger sid 12 Typografi sid 13 Kontorstryck / Brevpapper sid 14-15 Kontorstryck / Kuvert sid 16-17

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning Grafisk profil & varumärkesbeskrivning - en liten guide Varför en grafisk manual - och varför ett varumärke? Med den digitala teknikens frammarsch är möjligheterna att skapa och utforma egna dokument

Läs mer

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005.

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Riktlinjer för användning av kommunvapnet samt skriv- och Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Innehållsförteckning Varför behövs det här dokumentet? Sidan 3 Övergripande riktlinjer Sidan 3 Logotypen

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 Ansvarig Utgivare: Gunilla Dahlqvist KF Information. Telefon 08-743 26 60 Formgivning: Modul1/Delores Delores Design och R.A.D&D Introduktion En tydlig profil är grundläggande

Läs mer