En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:"

Transkript

1

2 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt av alla invånare och företag som väljer att leva och verka hos oss. Det innebär att vi måste handla konsekvent och professionellt. Lite tillspetsat kan man säga att s trovärdighet vilar på vad vi förmedlar med vår profil. Med den här manualens hjälp kan vi vara tydliga och tala med en och samma röst hela tiden. Då kommunens logotyp används konsekvent på det sätt som visas i manualen förmedlas en tydlig och enhetlig identitet, där varje enskild insats bidrar till att förstärka den gemensamma profilen på ett värdefullt sätt. Har du frågor om hur den grafiska manualen ska tolkas och hur de olika elementen kan användas är du välkommen att kontakta kommunens centrala informationsfunktion eller din förvaltnings informatör. Gunvor Carlsson Informationschef, Manualens innehåll: Kort introduktion 2 Förord av kommunstyrelsens ordf. 3 Vårt stadsvapen 4 A-logotypens skyddszon 5 A-logotyp med tilläggstext 6 B-varianter av logotypen 7 Färger, färgvarianter 8 Återkommande grafiska element 9 Typografi, teckensnitt, exempel Den grafiska profilen i praktiken 13 Visitkort, meddelandeblad 14 Brevpapper, e-post 15 Kuvert 16 PM, pressmeddelande, faxblad 17 Powerpoint / OH 18 Trycksaker 19 Annonser Flaggor, skyltar, profilmaterial Riktlinjer, särprofilerade verksamheter 24 Kontorsmaterial 25 Annonser 26 Powerpoint / OH 27 Trycksaker 28 Profilmaterial 29 Riktlinjer, Ljuset vid Vättern 30 Profilmaterial, mässor Digitalt material 32 Val av papper 33 En levande grafisk manual 34 Plats för anteckningar 35 Kontaktuppgifter 36

3 3 Tillsammans bildar vi Vår kommun består av en mängd olika delar och verksamheter, både centrala och perifera. Men kommunen består också av människor, företag, föreningar och organisationer. Alla är på ett eller annat sätt representanter för vår kommun och skapar bilden av oss. I har vi beslutat att Jönköping ska vara Ljuset vid Vättern. Vi har även angett vissa mål dit kommunen vill nå år De uttalanden och budskap som sänder ut medverkar till hur omvärlden uppfattar oss. Vår verksamhet är omfattande och våra målgrupper är många. Deras uppfattning av oss som kommun är viktig, liksom vår egen interna. För att skapa en tydligare bild var vi hör hemma är det angeläget med gemensamma regler för hur kommunen ska presentera sig en handbok för vår grafiska profil. Reglerna ska respekteras och följas av alla berörda. Det finns beslut om hur vår logotyp ska se ut och hur den ska användas, ibland kombinerat med olika verksamheter och förvaltningar. Alla ska snabbt och tydligt kunna uppfatta och förstå varifrån brevet och bilarna kommer, vem som står bakom en skylt och är avsändare i en annons osv. På de följande sidorna kan du läsa mer om vilka regler som styr. Den här manualen är ett led i arbetet med att skapa en tydlig profil för Jönköpings kommun. Tillsammans kan vi med olika medel skapa en identitet med starka värden. Genom att följa manualen gör vi tydligare, både för oss själva, kommuninvånarna och omvärlden. Åke Johansson Kommunalråd Kommunstyrelsens ordförande

4 4 Vårt stadsvapen har anor ända från 1400-talet Privilegiebrev från I olika sammanhang kan vi se igenkänningssymboler för t ex kommuner/ städer, statliga myndigheter och släkter. Här är en liten bakgrund till Jönköpings stads vapen. Jönköpings uppkomst Jönköping är en av landets äldsta städer med rötter i den tidiga medeltiden och av hävd Götalands medelpunkt. Första gången Jönköpings namn framträder i de skrivna källorna är Vid juletiden det här året befinner sig Magnus Ladulås in castro Junaköpung och undertecknar ett kungligt brev. Av brevet framgår också att konungens älskade bröder och flera andra av rikets ädlingar var närvarande. Sitt namn har Jönköping fått av den bäck Juna eller Jona som en gång rann genom staden. Enligt den Äldre Västgötalagen skulle västgötarna möta upp östgötarna på kungens eriksgata vid Junebäcken. Efterledet i namnet, dvs köping, har ursprungligen betytt köpande för att senare övergå i betydelsen plats där man köper. Jönköping, med sitt strategiska läge vid Vätterns sydspets och vägmöte för viktiga huvudvägar, blev också tidigt en viktig handelsplats. I Magnus Ladulås privilegiebrev till staden, år 1284, som också är Sveriges äldsta bevarade stadsprivilegier, ger konungen Jönköping rätt att årligen hålla två allmänna marknader. Brevets datering,18 maj, ligger numera till grund för stadens jubileumsdag. Jönköpings vapen Under 1300-talet blev det brukligt att städerna lät sig kännetecknas i bildform av ett så kallat märke. I Magnus Erikssons stadslag står det bl a att varje stad skulle ha sitt märke och ha två gode män som med märke skulle märka mått och vikter. Någon gång sattes stadens vapen även på förbrytare: Efter lagen dömes honom örat af och stadens merke på (Jönköpings tänkebok, anno 1513). Märke är i detta sammanhang liktydigt med stadens vapen. Jönköpings stads vapen går tillbaka på stadens sigill, känt sedan början av 1400-talet. Exakt när staden erhöll sitt vapen vet vi inte. Den äldsta skrivelsen med ett fragmentariskt vapen är daterad den 8 april Vapnet i dessa medeltids sigiller liknar det nuvarande. Det är ett fäste med tre tvära torn och en port. Liknande stadssymboler förekommer i Stockholms och Kalmars samt i flera utländska, i synnerhet tyska, städers sigill fastställdes att ska föra samma vapen och däremot svarande flagga som Kungl. Maj:t 1935 fastställt för Jönköpings stad: I rött fält en från en av en vågskura bildad blå stam uppskjutande krenelerad borg av silver med tre krenelerade torn, det mellersta högst, svarta fönster, dörrar och port samt upphissat portgaller av silver. Sigill från 1600-talet Dagens symbol togs i bruk i slutet av Fotnot: Vid kommunsammanslagningen den 1 januari 1971 beslutades att anta Jönköpings stads vapen som kännetecken för hela kommunen.

5 Logotypen 5 A-logotypens skyddszon och minsta storlek A-logotypen, med vapnet till vänster och namnet satt med versaler till höger är den centrala beståndsdelen i vår grafiska identitet. Denna form får aldrig brytas eller manipuleras! Logotypen är vår tydliga avsändare och fungerar som en återkommande signatur för vår verksamhet. Skyddszon För att logotypen ska komma till sin rätt måste hänsyn tas till dess skyddszon (1). Denna yta ska i möjligaste mån hållas ren. Skyddszonen är beräknad att motsvara bokstavshöjden i kommunnamnet (1X). Logotyp med tilläggstext, såsom förvaltningsnamn eller webbadress, har separata regler för skyddszon (2). 1. A-logotypens skyddszon. 1X 1X 1X Skyddszonen (1X) motsvarar höjden på kommunnamnets bokstäver. 2. Exempel på A-logotyp med förvaltningsnamn och utökad skyddszon. 1X 1X 0,5X 0,5X 1X Minsta storlek För att kommunens detaljerade vapen ska framträda tydligt har en minsta rekommenderad storlek fastställts. Om tveksamhet ändå råder till följd av tryckteknik eller tryckunderlag bör alltid alternativet att byta ut logotypen mot typograferad text övervägas ( eller JÖNKÖPINGS KOMMUN 38 mm 29 mm X mm Minsta storlek, dagspress. (Minsta linjetjocklek: 0,2 punkter.) Minsta storlek, 150 linjers raster. (Minsta linjetjocklek: 0,15 punkter.) Vid mindre storlek ersätts logotypen med text.

6 6 Logotypen Regler för A-logotyp med tilläggstext Logotypen kan förekomma med tilläggstext såsom förvaltningsnamn eller webbadress. Dessa placeras centrerat under huvudlogotypen enligt beskrivningen nedan. Samtliga logotyper med godkända tilläggstexter finns som nedladdningsbara filer (se Digitalt material, sidan 32). När tilläggstext används ökas skyddszonen i motsvarande grad (se Skyddszon, sidan 3). Beskrivning av tilläggstexters placering Avdelande linje mellan A-logotyp och förvaltningsnamn (1p vid 100% storlek). 0,5X 0,5X Avståndet från vapnet till förvaltningsnamnet är totalt 1X. Exempel med långt förvaltningsnamn Förvaltningsnamnet är centrerat under huvudlogotypen Helvetica Light 25p (vid 100% storlek) Dessa A-logotyper med tilläggstexter finns som egna nedladdningsbara filer: - Stadskontoret - Fritid Jönköping - Miljökontoret - Socialtjänsten - Tekniska kontoret - Skol- och barnomsorgsförvaltningen - Kultur - Stadsbyggnadskontoret - Räddningstjänsten

7 Logotypen 7 B-logotyper kan i vissa sammanhang gälla som alternativ I de fall verksamhetstillhörigheten behöver framhävas med extra stor tydlighet finns speciella varianter framtagna som benämns B-logotyper. Till skillnad från den tidigare beskrivna A-logotypen har dessa kommunens namn med mindre teckengrad för att på så sätt ge plats för respektive verksamhets namn. B-logotyperna är endast godkända för begränsad användning (bl a fordonsdekor och arbetskläder) och tillåts aldrig ersätta A-logotypen på kontorsmaterial eller andra förtryckta blanketter. Verksamhetens namn under strecket kan anges i bestämd eller obestämd form beroende på vad som är språkligt naturligt. Sådana B-logotypvarianter ska utformas i samråd med stadskontorets centrala informationsfunktion. Räddningstjänsten har en grafisk profil som till viss del styrs av internationella riktlinjer, men i likhet med övriga logotyper med vapensköld gäller fastställda minsta storlekar. Kommunvapnet ska hålla minst 6 mm bredd vid annonsering i dagspress och 5 mm bredd vid tryckning med finare raster (150 linjer/tum). Exempel på B-logotyper för speciella ändamål. Finns i såväl positiva som negativa utföranden. Fritid Agenda 21 Junedalsskolan Socialtjänst Stadsbyggnad Visingsötrafiken Räddningstjänsten Personalklubben 5 20 mm Minsta storlek, 150 linjers raster. (Minsta linjetjocklek: 0,15 punkter.) Räddningstjänstens logotyp präglas av internationella riktlinjer. Den runda varianten med gul stjärna i bakgrunden används främst till fordon och arbetskläder. Logotypen finns också i negativt utförande.

8 8 Färger Logotypens färger och komplementfärger s logotyp har i sitt grundutförande tre färger. Röd, blå och svart. Färgerna finns med sex olika definitioner beroende på med vilken teknik logotypen ska framställas/visas och på vilket underlag. De fastställda färgvärdena får under inga omständigheter manipuleras eller ersättas utan ett skriftligt medgivande från ansvarig på kommunens centrala informationsfunktion. Dekorfärger har, till skillnad mot svart, ofta en tendens att skifta mellan olika appliceringsmetoder. För att minimera denna risk finns färgen angiven med olika definitioner beroende på med vilken metod och på vilket material logotypen ska återges. För att bästa färgtrohet ska uppnås måste rätt logotyp väljas (se uppräkningen av digitalt material på sidan 32.) Begär alltid ett provtryck från leverantören! Följande varianter får förekomma: Positiv logotyp i färg. Logon finns framtagen med olika definitioner beroende på hur och på vilket underlag den ska användas. (Se Digitalt material, sidan 32.) Svarta konturer Röd Blå Svart Negativ logotyp, färg Positiv logotyp, svartvit Negativ logotyp, svartvit Logotypens färger: Komplementfärger*: Röd Blå Svart Gul Guld Silver Färgmodeller 4-färg, C/M/Y/K 0/100/90/10 100/50/10/0 0/0/0/100 (broschyrer, tidningar) Dekorfärg, Pantone C PMS 200 c PMS 301 c PMS Black c (bestruket papper) Dekorfärg, Pantone U PMS 200 u PMS 301 u PMS Black u (obestruket papper) Industrifärg, NCS S1080-R 4055-R95B (Svart) (t ex för målning på hockeyrink) Dekorfolie JAC Serisign JAC Serisign Svart (t ex för större skyltar) 2304 G 2406 G Skärmvisning, R/G/B 229/0/12 9/79/148 0/0/0 (monitor, video) Webbsäkra färger CC (Internet) 0/20/100/0 5/0/0/40 (Simuleras ej) PMS 116 c PMS 871 c PMS 877 c PMS 109 u PMS 871 u PMS 877 u 0580-Y10R (Guld) (Silver) JAC Serisign JAC Serisign JAC Serisign 2203 G 2803 G 2802 G 255/203/0 153/153/153 (Simuleras ej) FFCC (Simuleras ej) *) Gul används i vissa grafiska profilelement (symboliserande Ljuset vid Vättern ). OBS! Räddningstjänsten använder en annan färgblandning för gul (PMS 130). Guld och silver kan användas för att ytterligare förädla vapnet vid exklusiva produktioner (diplom etc.). Begär detaljerade instruktioner från kommunens centrala informationsfunktion.

9 Grafiska element 9 Grafiska element som hjälper till att stärka profilen Vår logotyp är vårt viktigaste igenkänningsmärke. Logotypen talar om vilka vi är, men för att förstärka vår identitet ytterligare och närmare beskriva vad vi vill används också ett antal extra hjälpmedel, s k grafiska element. I vår profil ingår följande grafiska element: Platta 1. Används som rubrikbakgrund för informationsannonser. Platta 2. Används som rubrikbakgrund för rekryteringsannonser. Platta 3. Används som avslutningdel i annonser där verksamheten har beviljats marknadsföra egen logotyp (se sid 26). LVV 1. Används bl a som avslutande kant på kontorstryck och broschyrer. Symboliserar vår slogan Ljuset vid Vättern. LVV 2. En fristilsvariant av Ljuset vid Vättern av mer informell kampanjkaraktär. Används bl a som alternativt tryck på give away-artiklar och för dekorering av mässmaterial (se sidan 30).

10 10 Teckensnitt Typografin ger tydliga signaler Med typografi anger vi samtalston disponerar, visualiserar och gör innehållet tydligt för läsaren. använder Helvetica och Sabon i den mån det är tekniskt möjligt. Dessa teckensnitt finns i flera utföranden från magra till feta och bedöms allmänt ge en god läsbarhet. I den dagliga korrespondensen används Arial och Times New Roman (som ingår i Office-paketet). I informationsmaterial av olika slag används Helvetica och Sabon. Helvetica är ett linjärt typsnitt och en av de mest populära stilarna av denna kategori som tillkom på 1950-talet. Kännetecknande för linjärer är uniform linjegrovlek och avsaknande av seriffer. Helvetican, med sina många vikter/utföranden, är ett lättläst typsnitt som passar in i de flesta sammanhang. Sabon (Linotype) är en antikva, vars främsta kännetecken är att staplar, tvärstreck och rundlar är av varierande tjocklek samt att den har seriffer små klackar och fötter. Dessa seriffer gör det enkelt för ögat att följa texraderna. Sabon är ett relativt nytecknat teckensnitt (1965), men har rötter ända från medeltiden. Några typografiska tips* Textradernas längd Tänk på att försöka begränsa antalet bokstavstecken på varje rad. Om raderna blir för långa får ögat svårt att hitta följande rad. Om raderna görs för korta resulterar det ofta i onödigt många avstavningar. Ordmellanrum Om avstånden mellan orden blir alltför stort i förhållande till radavståndet faller innehållet lätt sönder och blir svårläst. Ögat riskerar att ta genvägar till nästa rad. Radavstånd Avstånden mellan raderna ska vara avpassade så att det bildas ett tydligt ljusrum mellan varje rad. Layout-programmens förinställda värden för radavstånd bör inte underskridas. Val av stilar Blanda inte in för många olika varianter av stilarna i samma dokument/trycksak. Mångfald kan ofta ge ett oroligt och rörigt intryck. Använd mallar Teckensnittens storlek (grad) på de olika texterna som förekommer i brev etc. finns i många fall inlagda i färdiggjorda mallar. Du tjänar tid och typografisk kvalitet genom att använda dessa. Teckensnitt På nästa sida visas prov på teckensnitten vi använder. *) Se vidare Skrivregler allmänna, en delpolicy i kommunens informations- och kommunikationspolicy.

11 Teckensnitt 11 Våra teckensnitt Teckensnitten Helvetica och Sabon ingår som tryckstilar. Helvetica är det linjära teckensnittet och bildar bas för huvuddelen av vår kommunikation. Som komplement, och framför allt i längre texter, används den läsvänliga antikvan Sabon. I den dagliga korrespondensen används Arial och Times New Roman (som ingår i Office-paketet). Arial normal Arial normal kursiv Arial fet Arial fet kursiv Times NR normal Times NR kursiv Times NR fet Times NR fet kursiv Arial och Times New Roman För den dagliga korrespondensen. Teckensnitten ingår i s datorer. ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop Helvetica mager Helvetica mager kursiv Helvetica normal Helvetica normal kursiv Helvetica fet Helvetica fet kursiv Sabon normal Sabon normal kursiv Sabon fet Sabon fet kursiv (Gemena siffror) Helvetica och Sabon För trycksaker. ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGH IJKLMNOP abcdefghijklmnop ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop

12 12 Teckensnitt Helvetica och Sabon ger stora möjligheter till variation De båda teckensnittsnamnen Helvetica och Sabon innefattar en bred skala stiltyper. Beroende på sammanhang kan vissa kännas mer eller mindre lämpliga, men sammantaget ger teckensnittsfamiljerna goda möjligheter att träffa rätt känsla. Trots teckensnittens variationsrikedom kan situationer uppkomma där inget av kommunens valda teckensnitt är möjliga att använda. Rådgör vid sådana undantagsfall alltid med kommunens centrala informationsfunktion. EFFEKTFULLT sit amet, dore consectetuer adipiscing elitea diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore man aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at Lättläst: ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

13 Praktisk tillämpning 13 Mallar och riktlinjer

14 14 Kontorsmaterial Visitkort, meddelandeblad Visitkortet har till uppgift att ge alla relevanta kontaktuppgifter och förmedla en känsla av kvalitet. Meddelandebladet är till för korta personliga meddelanden. 4,5 mm Personlig uppgiftzon Blankrad Förvaltningens uppgiftzon FÖRNAMN EFTERNAMN Titelrad Tel (direkt) Mobil Fax FÖRVALTNINGSNAMN OCH/ ELLER VERKSAMHETSNAMN Besöksadress Postadress Postnummer och ort Ljuset vid Vättern Visitkort Skala 1:1 (90 x 55 mm) Det ständigt ökande behovet av kontaktvägar kräver en stor del av visitkortets yta. För att ändå göra informationen lättläst delas uppgifterna upp i två delar. Överst en personlig kontaktzon och nederst de generella uppgifterna för förvaltningen. Vid behov kan baksidan utnyttjas för tryckning på annat språk. 4,5 mm Personlig uppgiftzon FÖRNAMN EFTERNAMN Titelrad Tfn (direkt) Mobil Fax Meddelandeblad Skala 1:1 (105 x 148 mm) För meddelanden och hälsningar av mer informell karaktär. Meddelandebladen finns också utan förtryckta personuppgifter för användande av alla på förvaltningen. Förvaltningens uppgiftzon 4,5 mm FÖRVALTNINGSNAMN OCH/ELLER VERKSAMHETSNAMN Besöksadress Postadress Postnummer och ort Ljuset vid Vättern

15 Kontorsmaterial 15 Brevpapper och e-post Korrespondensen med omvärlden sker fortfarande till stor del via brev i någon form, både som e-post och i mer formella sammanhang som utskrifter på riktigt brevpapper. Vårt officiella brevpapper i A4-format har logotyp och dekorbalk förtryckt i färg. Brevets typografi och sidfot med adressuppgifter finns förutbestämd som brevmall i Word-format för respektive förvaltning. Det förtryckta brevpapperet i 4-färg rekommenderas vid all extern kommunikation. SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stadshuset, Box 1002, Huskvarna Tfn (vxl) Fax Ljuset vid Vättern ostadress (om inget annat anges) Jönköping Respektive förvaltnings adresstext finns på respektive förvaltnings Word-mall för utskrift från den egna skrivaren. Texten Ljuset vid Vättern används endast när Jönköpings kommuns A-logotyp står som avsändare. Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping Brevpapper, med förtryckt logotyp och dekorstycke. To: From: Anna Bengtsson Subject: Angående flaggornas utformning Cc: Bcc: X-Attachments: Hej Anders! Jag bekräftar härmed att alla ändringar har utförts enligt mina tidigare önskemål. Håller fortfarande tidplanen? Mvh Anna Bengtsson Stadskontoret, Information Jönköping Tfn XX, XX Signatur E-brevets avsändardel.

16 MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA 16 Kontorsmaterial Kuvert I vår korrespondens med omvärlden ingår sju olika typer av kuvert som standard. Logotypens storlek och placeringsförhållande från det nedre vänstra hörnet är detsamma för samtliga. Avsändarens namn och postadress trycks på förslutningsfliken medan EAN-koden är placerad i det övre vänstra hörnet. I de fall B-kuvert används sker tilltryck vid samma tillfälle som EAN-koden. B placeras i övre högra hörnet. 11 mm 8 mm Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA 8 mm EAN-koden och adressraden trycks i svart. Logotypen trycks i fyrfärg. 9 mm 12 mm Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Box 1002, HUSKVARNA E4 H2 C4 E5 H2 C5 E65 H3 C6 Exempel på några av de vanligaste kuvertformaten. Fyrfärgstryck gäller som standard. Brevpåse (saknar tryck) (Skalenligt A4)

17 Kontorsmaterial 17 PM, pressmeddelande och faxblad Med vårt brevpapper som grund finns även mallar framtagna för PM och Pressmeddelande. Faxbladet är utformat utan dekorstycke och finns i såväl svensk som engelsk språkversion, samt i versioner avsedda för manuell ifyllnad. Exempel, pressmeddelande. Faxmeddelande, svenskt försättsblad. P R E S S M E D D E L A N D E (2) Ny grafisk profil sparar skattepengar Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. F A X M E D D E L A N D E Till: Attention: Fax.: Från: Förvaltning: Tfn: Fax: Datum: Antal sidor (inkl denna): Vänligen kontakta ovanstående avsändare om någon sida saknas. SKOL- OCH BARNOMSORGS- FÖRVALTNINGEN Stadshuset, Box 1002, Huskvarna Tfn (vxl) Hälsningar Anders Andersson Chef STADSKONTORET Rådhuset Tfn , Fax Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping Pressmeddelanden och PM i A4-format skrivs på det ordinarie brevpapperet. Pressmeddelande resp. PM skriv versalt med mellanslag mellan varje tecken följt av datum och sidantal. Direkt under meddelandetexten anges kontaktvägar för inhämtande av ytterligare information. Pressmeddelande och PM finns också som mall i svartvitt utförande. Försättsbladet i A4-format för fax finns som Wordmall på svenska och engelska, men kan också skrivas ut med förifyllda basuppgifter och stödlinjer för vidare ifyllnad manuellt.

18 18 Powerpoint och OH Presentationer tjänar på ordning och reda Med bra verktyg och riktlinjer blir det lätt och roligt att skapa tilltalande presentationer. Det finns mallar för såväl Powerpoint som Word. Det liggande formatet 240 x 180 mm är avpassat för bildskärmsvisning. Alternativt kan det stående A4-formatet användas. OH-presentationer, med sitt större visningsformat, ställer högre krav på upplösning, vilket inte alltid den egna kontorsskrivaren klarar. Stadskontorets centrala informationsfunktion tillhandahåller blanks (= förtryckta blad) med sidfot. Exempel på liggande Powerpoint. Ämnesrubrik i siffror Sidans rubrik Nämndernas nettokostnader 35 mm Grundskola, Barnomsorg 37,1% varav följande fördelning: Grundskola... 50,7% Förskola, familjedaghem... 28,3% Skolbarnsomsorg... 7,5% Förvaltningsövergripande verksamhet... 9,5% Särskola... 2,8% Kulturskola... 1,2% = 100% 3,0% Gator, Parker, Fastigheter 2,9% Fritid Gymnasieskola, Vuxenutbildning 9,9% 2,8% Central förvaltning Socialtjänst 38,0% 1,7% Kultur Avsändarzon STADSKONTORET INFORMATION Sammanställning: Gunvor Carlsson, varav följande fördelning: Äldreomsorg... 54,3% Ins. personer utvecklingsstörning... 12,1% Individ- och familjeomsorg... 11,5% Försörjningsstöd... 7,5% Insatser för psykiskt/fysiskt funktionshindr.. 8,6% Färdtjänst... 2,7% Gemensam verksamhet... 2,7% Invandr/flyktingmottagning... 0,6% = 100% 1,3% Räddningstjänst 1,1% Sysselsättning 1,1% Stadsbyggnad, Miljö 1,1% Kollektivtrafik Ljuset vid Vättern Budskapet bör hållas inom den streckade markeringen. Marginal: 35 mm. (Botten: 42 mm.) Exempel på stående Powerpoint. i siffror Nämndernas nettokostnader Grundskola, Barnomsorg 37,1% varav följande fördelning: Grundskola... 50,7% Förskola, familjedaghem... 28,3% Skolbarnsomsorg... 7,5% Förvaltningsövergripande verksamhet... 9,5% Särskola... 2,8% Kulturskola... 1,2% = 100% Gymnasieskola, Vuxenutbildning 9,9% Socialtjänst 38,0% varav följande fördelning: Äldreomsorg... 54,3% Ins. personer utvecklingsstörning... 12,1% Individ- och familjeomsorg... 11,5% Försörjningsstöd... 7,5% Insatser för psykiskt/fysiskt funktionshindr.. 8,6% Färdtjänst... 2,7% Gemensam verksamhet... 2,7% Invandr/flyktingmottagning... 0,6% = 100% 3,0% Gator, Parker, Fastigheter 2,9% Fritid 2,8% Central förvaltning 1,7% Kultur 1,3% Räddningstjänst 1,1% Sysselsättning 1,1% Stadsbyggnad, Miljö 1,1% Kollektivtrafik STADSKONTORET INFORMATION Sammanställning: Gunvor Carlsson, Ljuset vid Vättern

19 Trycksaker 19 Trycksaker har få men viktiga identitetsbildande detaljer En av kommunens viktigaste uppgifter är att informera. Därför ska våra trycksaker alltid präglas av tydlighet och lättillgänglighet, såväl text- som bildmässigt. För trycksaker ger den grafiska manualen frihet under ansvar. Den reglerar inte utformningen i detalj utan koncentreras till riktlinjer för logotypens inledande och avslutande placeringar och adressfot. Eventuella bilder/färgfält på första eller sista sidan kan beskäras eller göras utfallande allt under förutsättning att logotypen alltid ges lugna skyddszoner och inte störs av omgivande färger. Våra variationsrika teckensnitt ger möjlighet till såväl konsekvens som förnyelse och bör väljas/blandas med omsorg för att passa aktuella syften och samtidigt ge önskvärd stringens. Begär alltid in tidigare gjorda trycksaker som inspiration och mall när nya projekt planeras. Framtagning av broschyrmaterial sker alltid i samarbete med förvaltningsinformatören eller kommunens centrala informationsfunktion. 10 mm Broschyr, exempel på förstasida. Broschyr, exempel på sistasida. 10 mm Fritid Rubrik rubrik rubrik Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Esed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. En ljusare framtid FRITID JÖNKÖPING Stadshuset, Box 1002, Huskvarna. Tfn (vxl). Fax Ljuset vid Vättern A-logotypen överst till vänster. På förvaltningsspecifika trycksaker kan B-logotypen tillåtas. För att undvika kreativa hinder och ev färgkonflikter på den viktiga framsidan används inte det blågula understycket LVV 1 här. Avsändardelen har likheter med brevfoten. Skillnaden här är att adressdelen tillåts breda ut sig åt vänster samtidigt som teckengraden ökas. Observera att det alltid är A-logotypen som bildar avsändare.

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

L K. Presentationsteknik. - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist

L K. Presentationsteknik. - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist G R A L L K Q L Aa Presentationsteknik - hur förmedlar man sitt budskap? Hanna Linde och Therese Sundqvist Kandidatarbete vid institutionen för stad och land 2008 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN

Läs mer

Har du också skaffat XPress 3.2?

Har du också skaffat XPress 3.2? DESIGN TYPOGRAFI PRODUKTION NR 1 ÅRG 3 FEBRUARI 19941 FACKPRESSENS TYPOGRAFISKA FANTASILÖSHET Sid 3 6 LIDINGÖ TIDNING FICK NY FORM AV LUDVIG GRANDIN Sid 7 GE DINA RUBRIKER NYTT DJUP MED ADOBE DIMENSIONS

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer