INVESTERINGSFONDERNAS BOKSLUTSUPPGIFTER (SITI) - ANVISNING FÖR RAPPORTERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVESTERINGSFONDERNAS BOKSLUTSUPPGIFTER (SITI) - ANVISNING FÖR RAPPORTERINGEN"

Transkript

1 1 (10) INVESTERINGSFONDERNAS BOKSLUTSUPPGIFTER (SITI) - ANVISNING FÖR RAPPORTERINGEN Version 3.0 Gäller från Rapporteringen enligt denna anvisning börjar med uppgifter för år 2013.

2 2 (10) VERSIONSHISTORIA Version Datum Giltighet Ändringar Första versionen av rapporteringsanvisningen Ny möjlighet att rapportera uppgifterna i CSV-filen (Web Upload-funktionen) - Ändringar i strukturen på posten Sats och bokslutsposten TP: De nya fälten Posttyp, Fusionsdifferens och Övriga förändringar har lagts till i TP-posten Rapportörens ID-kod och Rapportörens namn har flyttats från satsposten till TP-posten De nya fälten Posttyp, Uppgiftslämnarens ID-typ, Uppgiftslämnarens ID-kod, Rapportkod, Typ av data, Rapporteringstidpunkt, Radantal och Rapportörens kommentarer har lagts till i satsposten Numreringen av fälten har ändrats - Valideringsregeln har korrigerats (TP-post; fält 23) - En tolerans på 1,00 har tillfogats (TP-post; fälten 4, 5, 9, 16, 17, 22, 29, 30, 31 och 38) Rapporteringsanvisningen har korrigerats så att den är förenlig med den nya förordningen om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags och placeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport 329/2012 Ett nytt fält har lagts till i TP-posten som delpost för främmande kapital: Långfristiga skulder Den nya posten LT Noter har lagts till

3 3 (10) INNEHÅLL 1 INLEDNING RAPPORTERINGSSKYLDIGHET LÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL FINLANDS BANK DCS-tjänsten Rapportering med CSV-filen Rapportering med blankett Användarlösen Problemsituationer Pappersrapporter och sändning av datamedium S INNEHÅLL, SUMMERINGAR OCH VALIDERINGAR BEGREPP... 9

4 4 (10) 1 INLEDNING Genom insamlingen av uppgifter om investeringsfondernas bokslut (SITIenkät) samlar Finlands Bank årligen uppgifter om investeringsfondernas bokslut. Uppgifterna används i synnerhet för upprättandet av statistik över finansierings- och betalningsbalanserna samt Finlands ekonomi vid Finlands Bank och Statistikcentralen. Investeringsfondernas bokslutsuppgifter kommer att publiceras på Finlands Banks webbplats. Finlands Banks rätt att få uppgifter baserar sig på följande rättsakter: Europeiska unionens förordning (EC) nr 2533/1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter, ändrad genom rådets förordning EG nr 951/2009, och lagen om Finlands Bank (214/1998: 26 och 28 ). De efterfrågade uppgifterna baserar sig på Finansministeriets förordning om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags och placeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport 329/ RAPPORTERINGSSKYLDIGHET Alla i Finland registrerade investeringsfonder (rapportörer), vilkas stadgar har fastställts antingen av Finansinspektionen eller av Finansministeriet, är skyldiga att lämna statistiska uppgifter. Rapporteringen är identisk för alla investeringsfonder. I allmänhet lämnas uppgifterna av fondbolaget som förvaltar fonden. I SITI-enkäten är investeringsfonden rapporteringsskyldig om den hade verksamhet vid årsskiftet. I praktiken är rapportörsgruppen alltså densamma som de investeringsfonder som rapporterat balansuppgifterna per i insamlingen av investeringsfondernas balansuppgifter (SIRA-enkäten). Bokslutsuppgifterna ska rapporteras för kalenderåret. Finlands Bank meddelar fondbolagen separat de rapporteringsskyldiga investeringsfonderna årligen i februari. 3 LÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL FINLANDS BANK 3.1 DCS-tjänsten Vid förmedlingen av uppgifterna från uppgiftslämnaren till Finlands Bank används DCS-tjänsten (Data Collection Service). DCS-tjänsten tillhandahålls av serviceleverantören, dvs. DCS-operatören (Itella Information Oy). Uppgifterna kan lämnas antingen i en separat CSV-fil eller på en blankett som ska ifyllas i DCS-tjänsten.

5 5 (10) Rapportering med CSV-filen Filstruktur Posttyp DCS-operatören kontrollerar de rapporterade uppgifternas tekniska enhetlighet och förmedlar de godkända säkerställda uppgifterna till Finlands Bank. Rapportfilen ska upprättas som en CSV-fil med semikolon som skiljetecken (CSV = Comma Separated Value). Det teckensystem som ska användas i filen är ISO-Latin-1 (ISO ). Uppgifterna för alla investeringsfonder som förvaltas av fondbolaget kan rapporteras i samma rapportfil. Har fonduppgifterna fördelats på flera filer ska filerna för samma rapportperiod alltid namnges på samma sätt. En fil består av en satspost (000), en eller flera bokslutsposter (TP) och en eller flera notposter (LT) för varje investeringsfond beroende på om uppgifterna i filen gäller en eller flera investeringsfonder. Bokslutsuppgifterna för en investeringsfond rapporteras m.a.o. på en rad i TP-posten. Den första posten i en fil ska alltid vara en satspost, den andra en bokslutspost och den tredje en notpost. Posttyp (första fältet på raden) Innehåll Radantal Teknisk satspost 000 Teknisk post i början av filen 1 Bokslutspost TP Bokslutsuppgifter för varje 1 N investeringsfond Notpost LT Noter för varje investeringsfond 1 N Filen ska skickas via DCS-tjänsten med Web Upload-funktionen. När en redan inlämnad rapport behöver korrigeras kan hela rapporten skickas på nytt till DCS-operatören. Alternativt kan man skicka in uppgifterna bara för den fond vars uppgifter korrigeras. Namngivning av filer SITI_<ÅÅÅÅ>_<Uppgiftslämnarens_ID_Kod>.CSV Uppgiftslämnarens ID-kod är FO-numret utan bindestreck för det fondbolag som förvaltar investeringsfonden, t.ex. SITI_2010_ CSV. Rapportfilerna ska förvaras 5 år.

6 6 (10) Rapportering med blankett 3.2 Användarlösen 3.3 Problemsituationer 3.4 Pappersrapporter och sändning av datamedium Blankettuppgifterna ifylls separat för respektive investeringsfond. Bokslutsuppgifterna om en investeringsfond rapporteras alltid samtidigt i en helhet. Om rapporterade uppgifter rättas skall blanketten fyllas i på nytt i sin helhet. Blanketten kan ifyllas vid den fastställda rapporteringstidpunkten. Man loggar in i DCS-tjänsten med SIRAenkätens användarlösen, som också gäller för SITI-enkäten. SITI-enkäten har alltså inte separata användarlösen. Nya användarlösen kan vid behov beställas via beställningstjänsten för användarlösen på webben Efter att beställningen av användarlösen godkänts får rapportören per post en lista över nyckeltal som krävs vid inloggningen utöver användarlösen och lösenord. Som en del av DCS-tjänsten tillhandahåller DCS-operatören tjänsten Itella Information Service Desk, som fungerar 24 timmar i dygnet 7 dagar i veckan (24/7). Information Service Desk kan kontaktas per telefon +358 (0) eller e-post Itella Information Service Desk bistår i följande frågor: - problem i anslutning till DCS-tjänstens funktion - ärenden i anslutning till användarlösen, lösenord och listor över nyckeltal (Obs! Nämn gärna att det handlar om (ett ärende gällande) SIRAanvändarlösen.) I problem med rapports innehåll och andra ärenden skall man kontakta Finlands Bank, gärna per e-post I undantagsfall (t.ex. när uppgifterna inte ens efter upprepade försök kan skickas via DCS-tjänsten genom någondera rapporteringsmetoden) kan rapporterna skickas med separat datamedium (t.ex. CD-skiva) eller på papper. I dessa fall förutsätts alltid separat överenskommelse med Finlands Bank. När man rapporterar med datamedium skall ett missiv fogas till datamediet. Missivet skall även innehålla de tekniska uppgifterna om datamediet. Datamediet skall skyddas tillräckligt med tanke på hanteringen av posten.

7 7 (10) Uppgifterna lämnas endast en gång till Finlands Bank antingen via DCSoperatören eller med datamedium (t.ex. CD-skiva) eller som pappersblankett. 4 S INNEHÅLL, SUMMERINGAR OCH VALIDERINGAR I DCS-tjänsten valideras de bokslutsuppgifter som ska skickas. Valideringarna anges i tabellerna nedan. Uppgifterna valideras oavsett vilken rapporteringsmetod (CSV-fil eller blankett) rapportören använder. Rapporteringen med blankett innehåller beräkningsmässiga fält för vilka DCStjänsten beräknar värdena utifrån de inmatade värdena (de gråa fälten i tabellen fylls i automatiskt; de behöver inte fyllas i). Tjänsten utför en del av valideringarna medan blanketten fylls i. I rapporteringen med CSV-fil ska även uppgifterna i de gråa fälten fyllas i. Satsposten (Sats) innehåller allmänna uppgifter om rapporten. I bokslutsposten (TP) rapporteras uppgifter om resultat- och balansräkningar samt noter. I notposten (LT) rapporteras närmare noter om investeringsfondens resultaträkning. Rapporteringsvaluta är euro. Format Number(x[,y]) Char(x) Varchar(x) Användning Uttrycker numeriska data. Fältets maximala längd anges inom parentes. Möjligt antal decimaler anges efter kommatecken. Decimaler behöver inte anges i samband med heltal. T.ex. Number(18,2) anger att fältet får innehålla högst 18 tecken, varav 16 heltal och 2 decimaler. Uttrycker alfanumeriska data av standardlängd. Fältets teckenlängd anges inom parentes. Värdet i fältet ska antingen lämnas tomt eller bestå av givet antal tecken. Uttrycker alfanumeriska data av varierande längd. Fältets maximala längd anges inom parentes. Fälten och valideringarna i satsposten Post Ordn. Fält Format Valideringar Sats 1 Posttyp Char(3) = "000" Sats 2 Uppgiftslämnarens ID-typ Char(1) = "Y" Sats 3 Uppgiftslämnarens ID-kod Char(8) Värdet ska vara ett giltigt FO-nummer. Sats 4 Rapportkod Char(4) ="SITI" Sats 5 Typ av data Char(1) ="P" Sats 6 Rapportperiod Char(4) A) Året då rapporten skapades - 1 = tidpunkt för rapporten B) Årtal med fyra siffror > 2008 C) NOT NULL Sats 7 Rapporteringstidpunkt Char(12) Värdet ska ha formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM>. Sats 8 Radantal Number(10) Värdet ska stämma med filens radantal. Sats 9 Rapportörens kommentarer Varchar(500) Fälten och valideringarna i bokslutsposten Post Ordn. Fält Format Summavalideringar i fälten Valideringar

8 8 (10) TP 1 Posttyp Char(2) = "TP" TP 2 Rapportörens ID-kod Char(12) A) Ska ha formatet <NNNNNNNN>#<NNN> B) Rapportören måste ha ingått i SIRArapportörsgruppen under perioden: Satspostens fält (6) <VVVV>M12 C) NOT NULL TP 3 Rapportörens namn Varchar(300) NOT NULL TP 4 INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR Number(20,2) Tolerans 1,00 TP 5 Nettointäkter från värdepapper Number(20,2) Tolerans 1,00 TP 6 Överlåtelsevinster Number(20,2) NULL or 0 TP 7 Överlåtelseförluster Number(20,2) NULL or 0 TP 8 Icke-realiserade värdeändringar Number(20,2) TP 9 Nettointäkter från derivatinstrument Number(20,2) Tolerans 1,00 TP 10 Överlåtelsevinster Number(20,2) NULL or 0 TP 11 Överlåtelseförluster Number(20,2) NULL or 0 TP 12 Icke-realiserade värdeändringar Number(20,2) TP 13 Dividendavkastning och vinstandelar Number(20,2) NULL or 0 TP 14 Ränteintäkter Number(20,2) NULL or 0 TP 15 Övriga intäkter Number(20,2) NULL or 0 TP 16 KOSTNADER Number(20,2) Tolerans 1,00 TP 17 Arvodeskostnader Number(20,2) Tolerans 1,00 TP 18 Till fondbolag Number(20,2) NULL or 0 TP 19 Till förvaringsinstitut Number(20,2) NULL or 0 TP 20 Räntekostnader Number(20,2) NULL or 0 TP 21 Övriga kostnader Number(20,2) NULL or 0 TP 22 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST Number(20,2) 4+16 Tolerans 1,00 TP 23 AKTIVA SAMMANLAGT Number(20,2) Fält (23) = Fält (29), tolerans 10,00 TP 24 Värdepapper till marknadsvärde Number(20,2) NULL or 0 TP 25 Kundfordringar Number(20,2) NULL or 0 TP 26 Övriga fordringar Number(20,2) NULL or 0 TP 27 Resultatregleringar Number(20,2) NULL or 0 TP 28 Kassa och bank Number(20,2) NULL or 0 TP 29 PASSIVA SAMMANLAGT Number(20,2) NOT NULL. Tolerans 1,00 TP 30 FONDENS VÄRDE Number(20,2) Tolerans 1,00 TP 31 Räkenskapsperiodens vinst/förlust Number(20,2) 4+16 Tolerans 1,00 TP 32 Utdelning av avkastning Number(20,2) NULL or 0 TP 33 Inlösen av fondandelar Number(20,2) NULL or 0 TP 34 Teckning av fondandelar Number(20,2) NULL or 0 TP 35 Fusionsdifferens Number(20,2) NULL or 0 TP 36 Övriga förändringar Number(20,2) TP 37 Fondens värde 1.1 Number(20,2) NULL or 0 TP 38 FRÄMMANDE KAPITAL Number(20,2) Tolerans 1,00 TP 39 Långfristiga skulder Number(20,2) NULL or 0 TP 40 Skulder till leverantörer Number(20,2) NULL or 0 TP 41 Övriga skulder Number(20,2) NULL or 0 TP 42 Resultatregleringar Number(20,2) NULL or 0 Fälten och valideringarna i notposten Post Ordn. Fält Format Valideringar LT 1 Posttyp Char(2) = "LT" LT 2 Rapportörens ID-kod Char(12) A) Rapportören måste ha ingått i SIRA-rapportörsgruppen under perioden: Satspostens fält (6) <VVVV>M12

9 9 (10) B) NOT NULL LT 3 Rapportörens namn Varchar(300) NOT NULL LT 4 Utdelad avkastning Number(20,2) NULL or 0 LT 5 Återinvesterad avkastning Number(20,2) LT 6 Ökning av placeringarnas verkliga värde Number(20,2) NULL or 0 LT 7 Minskning av placeringarnas verkliga värde Number(20,2) NULL or 0 LT 8 Transaktionskostnader som hänför sig till investeringsfondens placeringar Number(20,2) NULL or 0 5 BEGREPP Post Ordn. Fält Förklaring Sats 1 Posttyp Sats 2 Uppgiftslämnarens ID-typ Sats 3 Uppgiftslämnarens ID-kod FO-nummer utan bindestreck för det fondbolag som förvaltar investeringsfonden. Sats 4 Rapportkod Sats 5 Typ av data Sats 6 Rapportperiod Året för vilket bokslutsuppgifterna rapporteras. Sats 7 Rapporteringstidpunkt Sats 8 Radantal Sats 9 Rapportörens kommentarer T.ex. en uppgift om huruvida fondens nationella valuta är någon annan än EUR eller huruvida TP fonden använder en annan räkenskapsperiod än ett år. 1 Posttyp TP 2 Rapportörens ID-kod Finansinspektionens kod för investeringsfonden som har formen <NNNNNNNN>#<NNN>. TP 3 Rapportörens namn Investeringsfondens officiella namn. TP 4 INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR TP 5 Nettointäkter från värdepapper Överlåtelsevinster och -förluster samt icke-realiserade värdestegringar och nedskrivningar av både aktie- och ränterelaterade poster, netto. TP 6 Överlåtelsevinster TP 7 Överlåtelseförluster TP 8 Icke-realiserade värdeändringar TP 9 Nettointäkter från derivatinstrument Överlåtelsevinster och -förluster samt icke-realiserade värdestegringar och nedskrivningar av både aktie- och ränterelaterade poster, netto. TP 10 Överlåtelsevinster TP 11 Överlåtelseförluster TP 12 Icke-realiserade värdeändringar TP 13 Dividendavkastning och vinstandelar Dividendintäkter av aktier och intäkter av andra sådana kapitalplaceringar, där beloppet är beroende av sammanslutningens utdelningsbara tillgångar. Också vinstandelar i andra investeringsfonder eller fondföretag. TP 14 Ränteintäkter Ränteintäkter av fordringar på banker och av värdepapper samt övriga sådana provisioner som kan jämställas med ränta och som definieras enligt tid och kapitalbelopp. Om investeringsfonden betalat mer eller mindre än det nominella värdet vid anskaffningen av ett fordringsbevis (bl.a. nollräntelån), bokförs den del av skillnaden mellan anskaffningspriset och det nominella värdet, som hänför sig till räkenskapsperioden, som minskning av ränteintäkterna eller som ränteintäkter, förutsatt att skillnaden är väsentlig. Motvärdet bokförs som minskning eller ökning av bokföringsvärdet för fordringsbeviset. TP 15 Övriga intäkter Premium på aktiebelåning och vederlag som motsvarar utebliven kontant dividend, kursvinster som föranletts av omräkning av finansieringsposter i valuta till euro samt övriga intäkter av fondens verksamhet än de som nämns i posterna ovan. TP 16 KOSTNADER TP 17 Arvodeskostnader Arvoden utbetalda till fondbolaget och/eller förvaltningsarvoden utbetalda till förvaringsinstitutet samt eventuella övriga arvoden. TP 18 Till fondbolag

10 10 (10) TP 19 Till förvaringsinstitut TP 20 Räntekostnader Som räntekostnad bokförs bland annat skillnaden mellan återköps- och försäljningspriset på värdepapper som sålts med återköpsvillkor som binder Fplafonden och avtalsparten. Skillnaden bokförs som räntekostnad och resultatreglering under den tid avtalet är i kraft. I posten bokförs dessutom ränta som betalas på tillfälliga penningkrediter. TP 21 Övriga kostnader Kursförluster som uppstått då finansieringsposter i valuta omvandlats till euro samt övriga kostnader som föranletts av fondens verksamhet än de som ingår i posterna ovan. TP 22 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST TP 23 AKTIVA SAMMANLAGT TP 24 Värdepapper till marknadsvärde Marknadsvärdet uträknas enligt fondens stadgar. Värdepapper som sålts med återköpsvillkor som binder investeringsfonden och avtalsparten kvarstår i balansräkningen trots försäljnings- och återköpsavtal. Aktier och andelar som utlånats kvarstår i lånegivarens balansräkning under lånetiden. TP 25 Kundfordringar Fordringar för sålda värdepapper. TP 26 Övriga fordringar Den positiva skillnaden mellan värdet på derivatkontrakt vid tidpunkten för avtalet och bokslutstidpunkten och fordringar för fondandelar och fordringar som inte hör till andra poster. TP 27 Resultatregleringar Som resultatregleringar bokförs utebliven ränta och övriga intäkter korrigerade eller kompletterade enligt prestationsprincipen samt betalda ränte- och utgiftsförskott. TP 28 Kassa och bank Fordringar på banker samt bankcertifikat och statsskuldförbindelser som räknas till kassamedel. TP 29 PASSIVA SAMMANLAGT TP 30 FONDENS VÄRDE TP 31 Räkenskapsperiodens vinst/förlust TP 32 Utdelning av avkastning TP 33 Inlösen av fondandelar TP 34 Teckning av fondandelar TP 35 Fusionsdifferens Tillgångar som har överförts genom en eventuell fusion (obs. de överförda tillgångarna inkluderas då inte i uppgifterna i fält 34!). TP 36 Övriga förändringar T.ex. omräkningsdifferensen om fondens hemvaluta är någon annan än euro. TP 37 Fondens värde 1.1 Undantag: om investeringsfonden har inlett verksamheten mitt under året är värdet 0. TP 38 FRÄMMANDE KAPITAL TP 39 Långfristiga skulder Sådana skulder i investeringsfondens balansräkning som förfaller inom tolv månader eller längre tid TP efter ursprunglig löptid. T.ex. skulder till kreditinstitut eller övriga långfristiga skulder. 40 Skulder till leverantörer Skulder på köpta värdepapper. TP 41 Övriga skulder Den negativa skillnaden mellan värdet av derivatkontrakt vid tidpunkten för avtalet och värdet vid bokslutet och/eller skulder för fondandelar och utdelningsbara obetalda vinstandelar samt skulder som inte ingår i andra poster och som förfaller under året. Också försäljningspriset för värdepapper som sålts med återköpsvillkor som binder investeringsfonden och avtalsparten samt tillfälliga penningkrediter som upptagits för investeringsfondverksamhet. TP 42 Resultatregleringar Bland resultatregleringar bokförs uteblivna räntor och övriga kostnader korrigerade eller kompletterade enligt prestationsprincipen samt erhållna ränteförskott och övriga inkomstförskott. LT 1 Posttyp LT 2 Rapportörens ID-kod Finansinspektionens kod för investeringsfonden som har formatet <NNNNNNNN>#<NNN>. LT 3 Rapportörens namn Investeringsfondens officiella namn. LT 4 Utdelad avkastning Den avkastning som delats ut till andelsägarna under räkenskapsperioden utifrån andelarna, värde LT totalt 5 Återinvesterad avkastning Räkenskapsperiodens avkastning som investeringsfonden har återinvesterat i olika LT investeringsobjekt, värde totalt 6 Ökning av placeringarnas verkliga Ökningar av värdet på fondens värdepappersportfölj under räkenskapsperioden LT värde 7 Minskning av placeringarnas verkliga Minskningar av värdet på fondens värdepappersportfölj under räkenskapsperioden värde LT 8 Transaktionskostnader som hänför sig till investeringsfondens placeringar I transaktionskostnader inräknas bland annat transaktionskostnader, eventuella överlåtelseskatter, lagfartsavgifter, dokumentavgifter och kostnader för biträde vid fastighetsaffärer och fastighetsvärderingar som ingår i värdepapperens anskaffningspris under räkenskapsperioden

VERSION 1.3 (21.11.2008)

VERSION 1.3 (21.11.2008) POSTFORMAT ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG STATEN (SAVE) VERSION 1.3 (21.11.2008) Gäller från 1.1.2009 Tekniska anvisningar 2 (15) Version

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.2 (6.8. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) I kraft 1.9.2008 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA)

VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) 17BPOSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Gäller från 1.11.2015 Tekniska anvisningar 2 (21) Version Datum Giltighetstid Förklaring

Läs mer

RAPPORTERING AV LÅNGSIKTIGT SPARANDE POSTFORMAT. Version 1.2 Publicerad Gäller från

RAPPORTERING AV LÅNGSIKTIGT SPARANDE POSTFORMAT. Version 1.2 Publicerad Gäller från RAPPORTERING AV LÅNGSIKTIGT SPARANDE POSTFORMAT Publicerad 2.6.2010 Gäller från 2.6.2010 ANVISNINGAR 2 (20) Version Datum Giltighet Ändringar 1.0 1.4.2010 1.4.2010-8.4.2010 Första versionen av postformatet

Läs mer

BETALNINGSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI)

BETALNINGSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI) RAPPORTERING (MATI) POSTFORMAT Version 1.0.4 Gäller: 1.1.2014 Rapportperiodens begynnelsedag Publicerad: 19.8.2014 Tillämpas: Valideringen enligt postformatet tillämpas på DCS-tjänsten efter 1.1.2015 2

Läs mer

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.3 (21.11.

POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.3 (21.11. POSTFORMAT ENKÄT TILL INLÅNINGSBANKER OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER DEPÅ- OCH KAPITALFÖRVALTNING (TIHA) Version 1.3 (21.11.2008) Gäller från 1.1.2009 Tekniska anvisningar 2 (16) Version Datum

Läs mer

VERSION 1.6 ( )

VERSION 1.6 ( ) POSTFORMAT ENKÄT OM VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR - SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG STATEN (SAVE) VERSION 1.6 (30.6.2016) Gäller från 1.1.2017 Tekniska anvisningar 2 (23) Version Datum

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 231/2014 Finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders

Läs mer

BETALNINGSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI)

BETALNINGSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI) RAPPORTERING (MATI) POSTFORMAT Version 1.0.3 Gäller: 1.1.2014 Rapportperiodens begynnelsedag Publicerad: 25.6.2014 Tillämpas: Valideringen enligt postformatet tillämpas på DCS-tjänsten efter 1.1.2015 2

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Information för rapportörer Riskkapitalfonder och fastighetsfonder

Information för rapportörer Riskkapitalfonder och fastighetsfonder Information för rapportörer Riskkapitalfonder och fastighetsfonder Finlands Bank 16.10.2014 Offentlig 1 Agenda Reglering och nuvarande datainsamling av investeringsfonder Definition av PEF-rapportörsgruppen

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 116 21.3.2017 UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 Grunden för utlåtandet Enligt 112 i kommunallagen

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Anvisningar om rapportering av stora exponeringar via datamedium

Anvisningar om rapportering av stora exponeringar via datamedium 1(6) Anvisningar om rapportering av stora exponeringar via datamedium 1 Data och datamedium Uppgifterna översänds i en fil som består av poster av olika längd. Fälten i posterna skiljs åt med semikolon

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

BETALNINGSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI)

BETALNINGSSTATISTIK RAPPORTERING (MATI) RAPPORTERING (MATI) POSTFORMAT Version 1.0.10 Gäller: 1.1.2016 Rapportperiodens begynnelsedag Publicerad: 5.12.2016 (uppdaterad 20.12.2016) Tillämpas: Valideringen enligt postformatet tillämpas på DCS-tjänsten

Läs mer

16.9.2014 BRUKSANVISNING TILL FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST

16.9.2014 BRUKSANVISNING TILL FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST 1 (8) BRUKSANVISNING TILL FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST Finlands Banks datainsamling sker via DSC-rapporteringstjänsten (Data Collection Service). Föreliggande dokument ger bruksanvisningar för systemet.

Läs mer

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema:

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: RESULTATRÄKNING (a) Nettoresultat av värdepappershandel (b) Nettoresultat av valutaverksamhet (a) I företag inom samma koncern (b) I ägarintresseföretag

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande:

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande: STATSKONTORET FÖRESKRIFT 23.4.2003 Dnr 102/03/v107/531/2003 Räkenskapsverken och de statliga fonderna utanför budgeten BOKFÖRINGSKONTON Enligt 42 b 4 momentet i förordningen om statsbudgeten (11.12.1992

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER tills vidare 1 (7) Till depositionsbankerna Till depositionsbankernas holdingsammanslutningar Till centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER Finansinspektionen

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering

Läs mer

FONDBOLAGENS MÅNADSRAPPORT OM PLACERINGSFONDER

FONDBOLAGENS MÅNADSRAPPORT OM PLACERINGSFONDER 205.2 / Bilaga 3 14.3.2000 FONDBOLAGENS MÅNADSRAPPORT OM PLACERINGSFONDER Anvisningar om rapportering via datamedium Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Rapporttabellerna i sammandrag... 1 3 Dataformat... 1 4 Postformat

Läs mer

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST 1 (8) MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST Månadsenkät om utländska finansiella fordringar och skulder i betalningsbalansen (BOPM) Statistikcentralens och Finlands Banks

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse. Postbeskrivning

ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse. Postbeskrivning SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A132/200/2015 version 1.7 ÅRSANMÄLAN Återbetalningar av kapital som beskattas som överlåtelse Postbeskrivning för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT...

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (27) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.3 Gäller från 1.1.2009 Rapporteringsanvisningar 2 (27) Sisällys 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN... 4 2 GRUNDBEGREPP...

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 2 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Syfte: Syftet med

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 1 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG tills vidare 1 (12) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (14) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR tills vidare 1 (17) Till kreditinstituten Till holdingsammanslutningarna FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Finansinspektionen meddelar med stöd av 4

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (35) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.4.1 Gäller från 1.1.2011 Rapporteringsanvisningar 2 (35) Innehållsförteckning 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN...

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

SCHEMAN FÖR RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING OCH ANVISNINGAR OM UPPSTÄLLNINGEN

SCHEMAN FÖR RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING OCH ANVISNINGAR OM UPPSTÄLLNINGEN 1 (46) SCHEMAN FÖR RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING OCH ANVISNINGAR OM UPPSTÄLLNINGEN Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: RESULTATRÄKNING 1. Ränteintäkter 2. Leasingnetto 3. Räntekostnader

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april juni jämfört med året innan

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april juni jämfört med året innan Finansiering och försäkring 2015 Värdepappersföretag 2015, 2:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under apriljuni jämfört med året innan Under andra kvartalet 2015 var värdepappersföretagens

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 4V, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2016 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer