GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se"

Transkript

1 GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar ditt barn.

2 DAGS ATT GÖRA ETT VIKTIGT VAL! I din hand har du en presentation av samtliga skolor som finns i Sigtuna kommun. Katalogen ger en bild av de olika enheternas speciella inriktningar och förutsättningar med en bred mångfald att välja från, i verksamheter som ständigt utvecklas. Du som förälder, dina barn och ungdomar, kan på olika sätt, vara med och påverka utvecklingen. En skola för alla barn där pedagogik och lärande med omtanke som grund, är starten på det livslånga lärandet. I Sigtuna kommuns skolor har inte bara barnen rätt till plats, de har också rätt till trygghet och att utvecklas - både socialt och kunskapsmässigt Det är alltid barnets bästa vi vuxna skall ha för våra ögon. Förskolan och skolan ska bidra till att barnen får en bra start i livet. Ett förtroendefullt samspel mellan hem och skola är en viktig förutsättning. Jag önskar alla barn och ungdomar en bra framtid i Sigtuna kommun! Lola Svensson(S), Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

3 Reviderad Foton: Shay foto Sigtuna kommuns arkivfoton

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT VÄLJA SKOLA/SKOLUTVECKLING...4 CENTRALA MÄRSTA NORRBACKASKOLAN ÅR F SÄTUNASKOLAN ÅR F TINGVALLASKOLAN ÅR F CENTRALSKOLAN ÅR F CENTRALSKOLANS GRUNDSÄRSKOLA ÅR EKILLASKOLAN ÅR BERGIUS FRISKOLA ÅR ROSERSBERG RÅBERGSSKOLAN ÅR F SIGTUNA JOSEFINASKOLAN ÅR RÄVSTA SKOLA - I UR OCH SKUR - ÅR F S:TA GERTRUDS SKOLA ÅR F S:T PER ÅR F S:T OLOF ÅR VÄRINGASKOLAN FÖRSKOLA ÅR SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET...19 VALSTA/STENINGE EDDASKOLAN ÅR F SAGASKOLAN ÅR F STENINGESKOLAN ÅR F VALSTASKOLAN ÅR LANDSBYGD ODENSALA ÅR F SKEPPTUNA ÅR F ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER KULTURSKOLAN...26 NATURSKOLAN OCH EXPERIMENTSKAFFERIET...27 GRUNDSÄRSKOLAN...28 BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD...29 ELEVHÄLSAN SKOLHÄLSOVÅRDEN...29 MODERSMÅLSENHETEN...30 RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS...31 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV VÅRA VERKSAMHETER

5 UTDRAG UR S SKOLUTVECKLINGSPROGRAM: Sigtuna kommun ska skapa framtidens skola, en skola där varje elev ständigt möts av nya utmaningar och får det stöd som krävs för att nå sina drömmars mål. Vision Barn och ungdomar i Sigtuna kommuns skolor ges de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper och förmågor för att möta framtiden i en globaliserad värld. Mål Alla barn/elever ska stimuleras att nå, eller överträffa, sina kunskapsmål i lla ämnen, utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter. Alla elever i Sigtuna kommuns skolor ska må bra, ha rätt till inflytande och pmuntras vara delaktiga i sin skolsituation. ATT VÄLJA SKOLA Ditt barn är alltid garanterad en plats i den kommunala skola som har barnets folkbokföringsadress inom sitt upptagningsområde. Men, du har också möjlighet att söka en annan skola, kommunal eller fristående, i mån av plats. Mer information om skolorna hittar du på Sigtuna kommuns hemsida: Aktivt skolval Ett informationsbrev om skolval skickas i början av året till vårdnadshavare som har barn som under året ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7 Läs mer om att välja skola i Sigtuna kommuns hemsida på Vad är Skolportalen? Skolportalen är samlingsnamnet på de e-tjänster som rör Sigtuna kommuns grundskolor. Där kan du, som vårdnadshavare, med hjälp av e-legitimation eller via en sms-lösning bland annat: Anmäla och följa ditt barns närvaro/frånvaro Se ditt barns individuella utvecklingsplan, betyg/omdömen etc. Se ditt barns schema Välja skola för ditt barn (gäller vissa årskurser, se ovan) Skolportalen används av elever, lärare och vårdnadshavare. Ytterligare information om Sigtuna kommuns skolor och skolvalet hittar du på 4

6 NORRBACKASKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem På Norrbackaskolan vill vi att alla barn skall känna trygghet, så att de utvecklas till harmoniska och ansvarstagande människor. De skall få med sig de kunskaper de har nytta och glädje av både nu och i framtiden. Verksamheten i skolan och på fritidshemmet styrs av följande begrepp: kunskap, trygghet, ansvar och utveckling. Dessa mål vill vi nå i samarbete med hemmen. Prioriteringar Vi lägger stor vikt vid att göra saker tillsammans. Det förstärker vår vi-känsla och ger större genomslag i våra aktiviteter. Hela skolan arbetar med samma aktiviteter i matematik en gång i terminen. Vi har schackskola, i klassen och på fritidshemmen, för att utveckla elevernas koncentration, mönsterseende och logiskt tänkande. Grundläggande matematik och schemalagd idrott är viktiga inslag i verksamheten. Vi har många kulturinslag: Alla elever i årskurs 1 och 4 har musik och rörelse i sitt schema. Alla i årskurs 2 spelar blockflöjt. Dessutom har skolan en stor kör för elever från årskurs 2 till årskurs 6. Hela skolan sjunger tillsammans i våra omtyckta sångsamlingar tre gånger per termin. Vi arbetar aktivt med läroplanens värdegrund mot kränkning, diskriminering och mobbning. Varje vecka har vi klassråd och elevråd, där barnens frågor och åsikter tas tillvara. Förskoleklassen arbetar språkutvecklande enligt Bornholmsmodellen. Det finns fyra fritidsavdelningar på skolan. På fritidshemmen stöds barnens intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling genom leken, ett informellt och situationsstyrt lärande som bygger på barnens nyfikenhet och lust att lära. Fritidshemmet är öppet 06:30-18:00. Norrbacksskolan har ca 330 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har även förberedelseklasser för nyanlända. Skolans expedition Merja Olkinuora, rektor Odensalavägen 1, Märsta 5

7 SÄTUNASKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem Sätunaskolan är en modern skola med stora luftiga och ljusa lokaler. Vi har också en specialgrupp för elever med funktionshinder inom autismspektrat, med hela Sigtuna kommun som upptagningsområde. Vi arbetar medvetet med inkludering och alla elever har en klasstillhörighet. Vi är en skola för alla barn! Fritidsverksamhet och två förskoleklasser ger möjlighet till heldagsomsorg. På Sätunaskolan arbetar vi efter en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Med helhetssyn menar vi, att eleven ständigt är i fokus utifrån skolans värdegrund. Värdegrundsstärkande arbete och elevaktivt arbete är basen i vår verksamhet. På Sätunaskolan arbetar vi i arbetslag, där pedagogerna tillsammans ansvarar för att skapa en utvecklande miljö för alla. Arbetet kännetecknas av en vilja att ständigt utvecklas och ta del av aktuell forskning för att på bästa sätt möta eleven efter hans/hennes individuella förutsättningar. Framtidens skola är här! bl. a genom elevernas tillgång till IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Interaktiva tavlor finns i alla klassrum och eleverna har god tillgång till bärbara datorer inom verksamheten. Sätunaskolan ingår i Sigtuna kommuns ett till ett-projektet. Alla elever i år 4-6 har var sin bärbar dator som de använder dagligen i sin inlärningsprocess. Våra förskoleklasser arbetar efter Bornholmsmodellen, en systematisk träning och stimulans av barnens språkliga utveckling. Sätunaskolan är en grundskola från förskoleklass till år 6 med ca 325 elever i åldershomogena grupper. Carola Sjödin, rektor Södergatan 57, Märsta 6

8 TINGVALLASKOLAN Kommunal grundskola år F-6 med fritidshem I vår verksamhet ska både barn och personal känna glädje och gemenskap, alla ska ha tilltro till sin egen förmåga och känna framtidstro Tingvallaskolan är en liten skola där alla känner alla och där personalen tar ett gemensamt ansvar för alla barn. Vi arbetar medvetet för att alla ska känna ansvar och respekt för vår gemensamma miljö. Vi har ett aktivt Trygghetssteam som arbetar utifrån vår handlingsplan mot kränkningar. Alla klasser arbetar aktivt med Projekt Charlie - att vara en just kompis. Vi prioriterar rörelse / fysisk aktivitet genom regelbundna promenader varje dag. Språklig medvetenhet är ett viktigt begrepp för oss. Förskoleklassen arbetar med skriv och språkförberedelser enligt Bornholmsmodellen, en grund som läggs inför år 1 i skolan. Alla barn har en egen individuell utvecklingsplan. Tingvallskolan har ett gemensamt skolråd för våra verksamheter. Där träffas föräldrar och personal för att följa och diskutera angelägna frågor som rör barnens verksamhet och miljö. Tingvallskolan har idag 145 barn från förskoleklass till skolår 6. Klassernas storlek varierar från 18 till 24 elever. I skolan arbetar vi i tre arbetslag; fritids, skolår 1-3 samt skolår 4-6. Vi arbetar åldersblandat i skolår 1-3 och skolår 4-6 åldershomogent. Fritids har öppet och här finns ca 75 barn inskrivna. Vi strävar efter att alla våra kompetenser tillvaratas på bästa sätt. Tingvallaskolan är också värdskola för Hällsboskolan, en statlig specialskola för elever med språkstörning. Skolorna samarbetar genom att personal samverkar och eleverna från Hällsboskolan integreras i vissa ämnen. Skolans expedition Anneli Hultin, rektor Fritidshemmen resp FAX Tingvallavägen 44, Märsta 7

9 CENTRALSKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 På Centralskolan är elevernas behov och lärandet ledstjärna i verksamheten. Lärandet ska vara lustfyllt, skapa vetgirighet och nyfikenhet. Vi ser varandra som individer och visar respekt för människans egenvärde. Vi värnar om vår gemensamma yttre och inre miljö. Lärandet sker i en trygg och positiv atmosfär. Vi är en skola med den lilla skolans karaktär. Hos oss kan ingen elev vara anonym. Varje människa är viktig och ingen är osedd. Vi sätter stort värde på ett gott och nära samarbete med våra elevers föräldrar. Föräldrar ska vara väl informerade om sina barns skolarbete och stötta dem i deras studier. De är välkomna att delta i den dagliga verksamheten och i skolans föräldraråd. På skolan finns en resursgrupp, Söder, en särskild undervisningsgrupp för år 1-6. Vi är ca 360 elever fördelade på arbetslag som verkar i olika byggnader på skolan. Dyar Sharif, expedition Helena Gullberg, tf rektor Ann Jansson, bitr rektor FAX HEMSIDA Centralskolan, Skolgatan 3-5, Märsta 8

10 CENTRALSKOLANS GRUNDSÄRSKOLA Kommunal grundsärskola år 1-9 För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i samma ämnen som i grundskolan, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Inriktning träningsskola är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, motorik, kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. I Sigtuna kommun strävar vi efter samverkan mellan grundskolan och grundsärskolan. Även om eleverna i grundsärskolan följer en egen läroplan och går i egna klasser, kan de ha aktiviteter eller vissa ämnen tillsammans med grundskolans elever. Grundsärskolan elever finns främst i Centralskolan där elever i skolår 1-9 har lokaler i en egen byggnad men även är lokalinkluderade i grundskolan. för ytterligare information: Helena Gullberg, tf rektor Ann Jansson, bitr rektor

11 EKILLASKOLAN Kommunal grundskola år 7-9 Ekillaskolan skapar förutsättningar för att eleverna, utifrån sina egna förutsättningar, ska förvärva och utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för vidare studier och ett livslångt lärande. Vi ser och bekräftar alla elever samt skapar en stimulerande, trygg lärmiljö med studiero. Vi har en demokratiska struktur där elever och föräldrar ges utrymme för inflytande och delaktighet. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för studier och arbetsmiljö. Intresse och lust är ofta en bra väg till lärande. Ekillaskolan erbjuder därför flera olika profiler som tar tillvara elevernas intressen. I dessa profiler får eleverna möjlighet till fördjupning och breddning inom ämnet. Våra olika profiler: Kultur. Elever i kulturklasserna bildar egna klasser Matematik och Naturvetenskap Praktiskt skapande bild, hemkunskap musik, slöjd FRI - Friluftsliv, Rörelse och Idrott Samhälle och Media Specialidrotter i samarbete med Upplands idrottsförbund (se hemsidan) Språk Hästkunskap i samarbete med Rävsta ridcenter Skolans speciallärare samverkar med ämnesansvariga lärare kring elever som av olika anledningar behöver extra stöd. Ett av skolans fem arbetslag ansvarar för en kommunövergripande grupp för elever i behov av extra stöd. Eleverna deltar så långt det är möjligt i skolans ordinarie verksamhet. Ekillaskolan erbjuder också nyanlända/sent anlända elever undervisning i sk förberedelseklass. Ansökan sker via Barn- och ungdomsförvaltningen. Vi är ca 340 elever på skolan Skolans expedition Per Junelind, rektor FAX Stockholmsvägen 49, Märsta 10

12 SKOLAN BERGIUS Fristående grundskola år 7-9 Skolan finns i nyrenoverade lokaler i centrala Märsta och tar emot elever i år 7-9. Skolan Bergius erbjuder två profiler: Medicin och Räddning är en profil för dig som är intresserad av naturvetenskap. De naturvetenskapliga ämnena integreras tillsammans med bl.a. första hjälpen, anatomi, navigation och brandlära Idrott och hälsa är profilen för dig som är idrottsintresserad. Du kan välja mellan tre inriktningar: Fotboll, handboll och innebandy. Varje vecka kommer du, förutom den ordinarie idrotten, att få träna ditt idrottsval två pass i veckan. Undervisningen/skolan är kostnadsfri och öppen för alla Elisabeth Olsson, Skolvärdinna Thomas Borg, rektor Magnus Lindqvist, bitr. rektor Nymärsta kulle 1, Märsta 11

13 RÅBERGSSKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem Råbergsskolan består av en skolbyggnad med öppna ytor som inbjuder till samarbete mellan klasser samt en stor lekvänlig skolgård. Skolan ligger nära skogen i ett naturskönt område i villastaden Rosersberg. Vår utemiljö möjliggör lektioner utomhus. Invid skolan finns två sporthallar, ett motionsspår, fotbollsplaner samt friidrottsbanor med stora möjligheter till idrott och rekreation. Råbergsskolan innehar Grön Flagg, vi har ett aktivt miljöråd och ett elevråd som bland annat arbetar för ökat elevinflytande. Vi vill ha en skola som alla kan vara stolta över. Där man ser möjligheter och får uppmuntran och där hela barnet blir sedd både vad gäller omsorg och lärande. Arbetet vilar på en gemensam värdegrund: alla har lika värde alla har rätt att känna sig trygga alla ska känna till sina rättigheter och skyldigheter För att uppnå målen i skolans värdegrund arbetar alla med livskunskap (EQ) eftersom vi tror att grunden för lärande är att må bra och att ha kännedom om sig själv. Det bästa med Råbergsskolan enligt några elever i klass 1: Holger: att arbeta med matteknep på datorn och rasterna Leon: att arbeta med matten Tuva: att skriva berättelser Melvin: att skriva på datorn Evelina: att göra roliga saker som att åka och bada och att vi har bra fröknar Neon: att ha gymp. Arvid S: NO-ämnen Sesam: att ha lektioner Wanna: att ha bra kompisar RÅBERGSSKOLAN är en skola med heldagsomsorg för barn mellan sex och tolv år. Under läsåret är vi ca 230 barn och 28 vuxna indelade i två arbetslag med olika yrkeskompetenser Skolans expedition Gunilla Ordell, rektor FAX Nyborgsvägen 2, Rosersberg HEMSIDA 12

14 JOSEFINASKOLAN Fristående grund- och gymnasieskola år 1-12 med fritidshem Josefinaskolan är en fristående waldorfskola med grundskola och gymnasieskola. Sammanlagt finns plats för ca 300 elever. Skolan har ett integrerat fritidshem, Kastanjen och på skolans område finns waldorfförskola. Skolan är naturskönt belägen mellan Sigtuna stad och Märsta. Skolan arbetar enligt den 12-åriga, sammanhållna waldorfkursplanen. Denna baseras på barnets fysiska och intellektuella utveckling och varje årskurs fokuseras på det som barnet behöver i just den utvecklingsfasen. Undervisningen är upplevelsebaserad och inriktas på att eleven arbetar med stoff han/hon har erfarenhetsmässiga förutsättningar att förstå och tillgodogöra sig. I waldorfskolan arbetar eleverna tillsammans i grupp med respekt för varandras olika förutsättningar. Social kompetens, initiativ, kreativitet och samarbetsförmåga utvecklas. Läsåret är uppdelat i temaperioder, och i dessa integreras de estetiska ämnena musik, konst och drama. För att följa elevernas individuella utveckling och för att skapa en trygg social miljö har klassen samma klasslärare de första sju åren. Gymnasieskolan (åk 10-12) öppnade höstterminen 2005 och erbjuder ett Estetiskt program med Waldorfprofil, vilket innebär en balans mellan de teoretiska och estetiska kurserna. Programmet ger en bred utbildning, är studieförberedande och ger således grundläggande behörighet för vidare studier. Undervisningen är i stor utsträckning projektinriktad och ämnesövergripande. Helena Jekell King, rektor Kansliet Rävsta gård, Märsta 13

15 RÄVSTA SKOLA - ÅR F - 6 Kommunal grundskola med I UR OCH SKUR-profil Rävsta skola är en kommunal skola med utomhuspedagogisk profil ( I Ur och Skur). Skolgården ligger vid Mälaren med egen brygga och skogen inpå knutarna, vilket ger stora möjligheter till friluftsliv och uteaktiviteter. Vi har en åldersblandad verksamhet med små, flexibla grupper och individuellt anpassad undervisning. Undervisningen är till stor del upplevelsebaserad, för vi tror på att det barnen får göra och uppleva, blir bestående kunskap. Vi arbetar i längre projekt som håller en röd tråd genom alla skolämnen och har tydligt uppsatta mål utifrån grundskolans läroplan. Måltiderna äter vi utomhus när vädret så tillåter. Skolbuss utgår från S:ta Gertruds skola i Til. Fritidsverksamhet finns fram till på Rävsta och övrig tid på S:ta Gertruds skola som tillhör samma verksamhetsområde. Skolan är miljöcertifierad med Grön flagg och har 34 elever Marianne Löfgren, rektor Sara Hollander, verksamhetsledare Rävsta skola, Flottvik, Märsta Läs mer om I Ur och Skur på 14

16 S.TA GERTRUDS SKOLA Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem S:ta Gertrud är en kommunal skola som ligger i Til i Sigtuna stad. Upptagningsområdet för S:ta Gertrud är Munkholmen och Til, men även landsbygden utanför Sigtuna stad. Det innebär att många av våra barn åker skolskjuts till och från skolan. Tre viktiga begrepp på skolan är: Kunskap Kreativitet Glädje Vår skola är en relativt liten skola där vi känner varandra och där alla vuxna tar ett gemensamt ansvar för alla barn. Vi arbetar medvetet för att alla ska känna ansvar och respekt för vår gemensamma miljö, både den fysiska och den sociala. Skolan fick miljöcertifikatet Grön flagg våren Idag har skolan ca 320 elever, organiserade i åldershomogena grupper från förskoleklass t.o.m. årskurs 6. Fritidsverksamheten för de yngre barnen är integrerad i skolans verksamhet. Fritids omfattar ca 130 barn, uppdelade i olika fritidslokaler beroende på ålder. S:ta Gertrud har tre förskoleklasser, Duvan och Ugglan och Svalan med ca 20 barn i varje grupp. Leken, både ute och inne, intar en central plats i undervisningen och vi försöker gå ut i skogen minst en förmiddag i veckan. Skolan har ca 240 elever Rävsta skola ingår i vårt verksamhetsområde (se föregående sida). Gå gärna in på vår hemsida för mer information. Marianne Löfgren, rektor Eva Lagerdahl, verksamhetsledare Johanna Mårts, verksamhetsledare Porfyrvägen 2, Sigtuna 15

17 S:T PERS SKOLA Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem S:t Pers skola ligger vackert på en kulle i Sigtuna. Skolans historiska läge i historiska Sigtuna ger många tillfällen till lärande i närmiljön. Våra elever har hög måluppfyllelse och vi arbetar med att ytterligare höja den. Eleverna och deras föräldrar får möta utbildad och kompetent personal. Det finns en föräldrasamrådsgrupp, bestående av föräldrar, representanter för de olika verksamheterna samt rektor. Vi träffas regelbundet och arbetar för elevernas och skolans bästa Kultur, traditioner, sång och musik tillhör skolans profil och vi har ett nära samarbete med Sigtuna kommuns Kulturskola. Vår aula används flitigt för dessa aktiviteter. Skolan är miljöcertifierad, har Grön Flagg och ett miljöråd i årskurserna 2-6. Vi har ett inarbetat system för elevernas delaktighet och inflytande genom bl. a. klassråd och elevråd. Elevrådet har utarbetat Vett och Rätt på S:t Per. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrunds arbete. S:t Pers skola har ca 500 elever i åldrarna 6-12 år och 50 personer arbetar här. Våren 2012 startade vi upp verksamhet för nyanlända barn Vi är organiserade i tre arbetslag; F-3, 4-6 och fritidshem. Fritidshemmen är integrerade i skolan. Eleverna på S:t Per får ta del av en bra fritidsverksamhet, där också barns lärande är i fokus med leken som ett viktigt redskap. Vi har en stor idrottshall och en naturskön skolgård med stora ytor för lek och idrott. Caroline Ålund, rektor S:t Persgatan 5-7, Sigtuna 16

18 S: T OLOFS SKOLA Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem S:t Olofs skola ligger i en naturskön omgivning och ändå centralt i Sigtuna stad. Vi är en lagom stor skola med strax under 300 elever tillsammans med omkring 30 lärare, administrativ personal och elevhälsopersonal. Det betyder att alla känner alla. Skolan arbetar sedan flera år med tre fokusområden som skall genomsyra verksamheten. Det första är hög måluppfyllelse - Skolan skall höra till de skolor i riket som har högst måluppfyllelse och högst meritvärde. Vi skall kunna möta både den elev som är i behov av stöd och ge elever med fallenhet och intresse möjlighet att nå så långt som det någonsin är möjligt. Undervisningen präglas av hög kvalitet och kreativitet. Det betyder att såväl undervisningssätt som kunskapsredovisning varieras och anpassas till elevernas behov och önskemål. På S:t Olof möter ditt barn lärare som kommer att kämpa för hennes studieresultat. Vårt andra fokusområde är trivsel, trygghet och studiero. Alla som verkar i skolan skall arbeta i enlighet med läroplanens riktlinjer. Detta innebär att aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. Alla elever, vårdnadshavare och all personal skall vara medvetna om att på S:t Olof råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. I korridorerna råder lugn och i klassrummen arbetsro Slutligen är öppenhet mot omvärlden, det lokal närings- och föreningslivet viktigt för oss. Samverkan med lokala företag och föreningar likväl som ett mångårigt engagemang i olika internationaliseringsprojekt gör att S:t Olof är en liten skola men som har sin plats på kartan. Vi är stolta över vår skola och hälsar alla elever och föräldrar välkomna till ett givande samarbete! Johan Adler, rektor Skolbacken 58, Sigtuna 17

19 VÄRINGASKOLAN Fristående grundskola år F - 6 med förskola och fritidshem Skolan är centralt belägen i Sigtuna stad med skogen som vår skolgård. Väringaskolan är en skola för barn mellan 1 och 12 år med förskola, skola och fritidshem. Skolan drivs av en ideell föräldraförening. Föräldrar är alltid välkomna och delaktiga i verksamheten. Våra barn har förmånen att utvecklas i små grupper med hög personaltäthet. De har kontakt med samma pedagoger från tidig förskola till skolår 6. Väringaskolans värdegrund är: självförtroende, lust att lära, social kompetens och grundläggande baskunskaper. Vår förskoleklass samarbetar med skolår 1 och skolår 2. Vi följer fastställda läroplaner och lokala arbetsplaner. Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia i Italien. Barnen arbetar projektinriktat över ämnesgränserna i ett undersökande arbetssätt. Väringaskolan har ett aktivt elevråd. Om barnen ska må bra, växa och utvecklas krävs att näringsintaget tillgodoses. Därför lagas all vår mat som barnen äter från råvaror i skolans tillagningskök av våra 3 kockar. Huvuddelen av råvarorna är ekologiska. Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator. För närvarande går 276 barn i de olika verksamheterna på skolan. Förskolan och fritids har öppet 07:00-17:30. Varje familj gör 40 timmar per läsår som s.k. medverkandeförmån med och för verksamheten. Väringaskolans vision är att det står skrivet i pannan på alla barn från 1 års ålder och uppåt OCH på alla medarbetare på Väringaskolan: Jag kan själv- och tillsammans med andra. Och det jag ännu inte kan, det får jag lära mig. Karin Damlin, rektor POST: Skolbacken 61, Sigtuna Box 69, Sigtuna 18

20 SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET Fristående grundskola år 7-9, gymnasium, internat SSHL är en riksinternatskola där tradition och förnyelse är lika viktiga. Skolan har en internationell prägel eftersom mer än hälften av internateleverna är utlandssvenskar från alla världsdelar och engelska är undervisningsspråk på flera av våra program. Många av våra elever är dagelever från Sigtuna med omnejd. Hos oss bildar skola och fritid en pedagogisk helhet och ett stort utbud av fritidsaktiviteter erbjuds samtliga elever. Grundskolan, MYP, från år 7. SSHL erbjuder ett internationellt grundskoleprogram, IB Middle Years Programme (MYP), för att kunna ge elever med olika nationaliteter, språk och kunskaper en utbildning utöver den nationella läroplanen. Inom MYP har vi ett arbetssätt där hela processen och inte bara resultaten värderas. MYP administreras av International Baccalaureate Organization, IBO, vilket ger utbildningen kvalitet och status även internationellt. Grundläggande värderingar och mål har MYP gemensamt med svensk läroplan som vi också följer. Undervisningen ges på svenska eller engelska. Ansökan: Internatelever och dagelever söker direkt till SSHL. Intagningen av dagelever till årskurs 7 sker efter ansökningsdatum. SSHL har en kölista för flickor och en för pojkar. För att erhålla plats brukar det behövas flera års köande. Kontakta SSHL i god tid för att ställa ditt barn i kö till årskurs 7. Skolavgiftens storlek beror på den kommunala skolpengen. Avgiften för dagelev är ca kr/läsår. Skolan har ca 150 grundskoleelever och ca 350 gymnasieelever. Lena Månsson, rektor FAX: POST: Manfred Björkqvists allé 8, Sigtuna Box 508, Sigtuna 19

21 EDDASKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem Skolan ligger fint med en härlig utomhus miljö, med skolgården invid naturen. Vi strävar efter att alla våra elever ska stå väl förberedda för det fortsatta livet när de lämnar Eddaskolan. Alla elever ska ha grundläggande kunskaper, kunna fungera väl i samspel med andra och känna självförtroende och tillit till sin egen förmåga. På Eddaskolan möter eleverna engagerade pedagoger med mycket kompetens och lång erfarenhet. Vår skola genomsyras av värme och en stor vilja att möta varje elev. Vi lägger stor vikt vid elevens hela utveckling, vi kallar det helhetssyn. Förutom att vi lägger stor vikt vid läsning, skrivning och räkning arbetar vi mycket med skapande (bild, musik, drama, etc.) och elevernas sociala utveckling. Vi har t.ex. kamratstödjare, kill- och tjejsnack, kompissamtal och gruppstärkande övningar och lekar. Det är viktigt med en bra relation mellan hem och skola, en viktig förutsättning för att det ska fungera bra för varje barn i skolan. Vi har föräldramöten, individuella utvecklingssamtal och ett föräldrasamråd på skolan. Eddaskolan är en skola för barn i åldrarna 6-12 år med totalt ca 210 elever. Här finns förskoleklass, fritidshem, grundskola år 1-6 och samundervisningsklass år 1-6. Vi på Eddaskolan ser fram emot ett positiv och engagerat samarbete med er föräldrar kring barnens viktiga skolarbete. Marianne von Seth, rektor Torsgatan 49, Märsta 20

22 SAGASKOLAN Kommunal grundskola år F - 3 med fritidshem Sagaskolan i Valstaområdet är en åk F-3 skola med ca 200 elever. Sagas fritidshem tar hand om ca 160 av dessa elever under morgon- och eftermiddagstid. En förberedelseklass, för nyanlända elever tillhör också skolan. Vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre på att ge varje elever de bästa förutsättningar för ett gott liv i god samvaro med andra med allas bästa för ögonen både nu och i framtiden. Våra elever ska känna sig värdefulla, de ska våga pröva sina idéer och de ska mötas av en trygg och tillåtande miljö. Vi vill utveckla människor som ska kunna fatta goda beslut och göra kloka val så att de med god självkänsla kan förhålla sig i livets villervalla. Det innebär att vi arbetar hårt med att utveckla goda kunskaper och hög social kompetens hos varje individ. Trygghet, arbetsro, glädje och gott kamratskap är viktiga förutsättningar för allt lärande både bland elever och vuxna. Vi strävar hela tiden efter att återskapa och utveckla dessa förutsättningar. Vi ser ett gott samarbete med elevernas föräldrar som en nödvändig förutsättning för att lyckas med detta Sagaskolan har ca 200 elever. Eva Steene, rektor Muningatan 2, Märsta 21

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter SKOLOMRÅDETS SÄRSKILDA pedagogiska verksamheter består av Särskolan, Ledviks

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET BARN OCH UNGA SIGTUNA KOMMUN

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET BARN OCH UNGA SIGTUNA KOMMUN 1 INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET FÖR BARN OCH UNGA I SIGTUNA KOMMUN Lå 08/09 Förord: 2 Sigtuna kommun har ett invånarantal på ca 39 000. Av dem är ca 6000 barn i skolåldern. Det betyder att vi har ett stort

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt. Lillsjöskolan har närhet till Odensalabäcken, skog, grönområden och fotbollsplan/skridskobana. Personalen på skolan är kunnig, engagerad och arbetar för elevernas bästa. Lillsjöskolans anda skall präglas

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Välkommen till Granbackaskolan. Samverkan och samspel för livslångt lärande

Välkommen till Granbackaskolan. Samverkan och samspel för livslångt lärande Välkommen till Granbackaskolan Samverkan och samspel för livslångt lärande Granbackaskolan En skola med: - förskoleklasser - grundskola åk 1-5 - särskola åk 1-10 - fritidshem Särskola åk 1-6 Karta Fritidshem

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Kärna skola Årskurs 4-9. Linköpings kommunala skolor Område Malmslätt Kärna skola

Lokal arbetsplan. för Kärna skola Årskurs 4-9. Linköpings kommunala skolor Område Malmslätt Kärna skola Linköpings kommunala skolor Område Malmslätt Kärna skola Lokal arbetsplan för Kärna skola Årskurs 4-9 2008 Kärna skola Årskurs: Förskoleklass åk 9 Antal elever: 574 Rektor: Christina Andreasson F-3, fritidshem,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. SÄRSKOLA SÄRSKOLA Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag 8-9 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts upp

Läs mer

Arbetsplan för fritidshemmen i Eslövs kommun

Arbetsplan för fritidshemmen i Eslövs kommun Arbetsplan för fritidshemmen i Eslövs kommun Version 2015-12-02 Inledning: På fritidshemmet pågår undervisning målstyrda processer som under lärare i fritidshemmets ledning syftar till att eleverna inhämtar

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Fritidshem Verksamhetsplan

Fritidshem Verksamhetsplan Läsåret 2016-2017 Fritidshem Verksamhetsplan Avdelningar: Fritids förskoleklass- åk 1 Fritids åk 2-3 Fritids åk 4-5 Väsby skola Besöksadress: Skolvägen 11, 194 76 Upplands Väsby Postadress: Upplands Väsby

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola

Arbetsplan för Västra Bodarna skola 150825 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos oss. Du kommer att mötas

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Förskolan PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Materialet har sammanställts av all fritidshemspersonal som arbetar i Lidingö stad under våren 2009 Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt och ett

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Dags att välja skola inför åk 7

Dags att välja skola inför åk 7 Eriksdalskolan Dags att välja skola inför åk 7 Presentation av verksamhet och valbara profiler på kommunens högstadieskolor. Vasaskolan Helenaskolan Stöpenskolan Här får du läsa mer om Eriksdalskolan,

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer