GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se"

Transkript

1 GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar ditt barn.

2 DAGS ATT GÖRA ETT VIKTIGT VAL! I din hand har du en presentation av samtliga skolor som finns i Sigtuna kommun. Katalogen ger en bild av de olika enheternas speciella inriktningar och förutsättningar med en bred mångfald att välja från, i verksamheter som ständigt utvecklas. Du som förälder, dina barn och ungdomar, kan på olika sätt, vara med och påverka utvecklingen. En skola för alla barn där pedagogik och lärande med omtanke som grund, är starten på det livslånga lärandet. I Sigtuna kommuns skolor har inte bara barnen rätt till plats, de har också rätt till trygghet och att utvecklas - både socialt och kunskapsmässigt Det är alltid barnets bästa vi vuxna skall ha för våra ögon. Förskolan och skolan ska bidra till att barnen får en bra start i livet. Ett förtroendefullt samspel mellan hem och skola är en viktig förutsättning. Jag önskar alla barn och ungdomar en bra framtid i Sigtuna kommun! Lola Svensson(S), Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

3 Reviderad Foton: Shay foto Sigtuna kommuns arkivfoton

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT VÄLJA SKOLA/SKOLUTVECKLING...4 CENTRALA MÄRSTA NORRBACKASKOLAN ÅR F SÄTUNASKOLAN ÅR F TINGVALLASKOLAN ÅR F CENTRALSKOLAN ÅR F CENTRALSKOLANS GRUNDSÄRSKOLA ÅR EKILLASKOLAN ÅR BERGIUS FRISKOLA ÅR ROSERSBERG RÅBERGSSKOLAN ÅR F SIGTUNA JOSEFINASKOLAN ÅR RÄVSTA SKOLA - I UR OCH SKUR - ÅR F S:TA GERTRUDS SKOLA ÅR F S:T PER ÅR F S:T OLOF ÅR VÄRINGASKOLAN FÖRSKOLA ÅR SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET...19 VALSTA/STENINGE EDDASKOLAN ÅR F SAGASKOLAN ÅR F STENINGESKOLAN ÅR F VALSTASKOLAN ÅR LANDSBYGD ODENSALA ÅR F SKEPPTUNA ÅR F ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER KULTURSKOLAN...26 NATURSKOLAN OCH EXPERIMENTSKAFFERIET...27 GRUNDSÄRSKOLAN...28 BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD...29 ELEVHÄLSAN SKOLHÄLSOVÅRDEN...29 MODERSMÅLSENHETEN...30 RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS...31 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV VÅRA VERKSAMHETER

5 UTDRAG UR S SKOLUTVECKLINGSPROGRAM: Sigtuna kommun ska skapa framtidens skola, en skola där varje elev ständigt möts av nya utmaningar och får det stöd som krävs för att nå sina drömmars mål. Vision Barn och ungdomar i Sigtuna kommuns skolor ges de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper och förmågor för att möta framtiden i en globaliserad värld. Mål Alla barn/elever ska stimuleras att nå, eller överträffa, sina kunskapsmål i lla ämnen, utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter. Alla elever i Sigtuna kommuns skolor ska må bra, ha rätt till inflytande och pmuntras vara delaktiga i sin skolsituation. ATT VÄLJA SKOLA Ditt barn är alltid garanterad en plats i den kommunala skola som har barnets folkbokföringsadress inom sitt upptagningsområde. Men, du har också möjlighet att söka en annan skola, kommunal eller fristående, i mån av plats. Mer information om skolorna hittar du på Sigtuna kommuns hemsida: Aktivt skolval Ett informationsbrev om skolval skickas i början av året till vårdnadshavare som har barn som under året ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7 Läs mer om att välja skola i Sigtuna kommuns hemsida på Vad är Skolportalen? Skolportalen är samlingsnamnet på de e-tjänster som rör Sigtuna kommuns grundskolor. Där kan du, som vårdnadshavare, med hjälp av e-legitimation eller via en sms-lösning bland annat: Anmäla och följa ditt barns närvaro/frånvaro Se ditt barns individuella utvecklingsplan, betyg/omdömen etc. Se ditt barns schema Välja skola för ditt barn (gäller vissa årskurser, se ovan) Skolportalen används av elever, lärare och vårdnadshavare. Ytterligare information om Sigtuna kommuns skolor och skolvalet hittar du på 4

6 NORRBACKASKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem På Norrbackaskolan vill vi att alla barn skall känna trygghet, så att de utvecklas till harmoniska och ansvarstagande människor. De skall få med sig de kunskaper de har nytta och glädje av både nu och i framtiden. Verksamheten i skolan och på fritidshemmet styrs av följande begrepp: kunskap, trygghet, ansvar och utveckling. Dessa mål vill vi nå i samarbete med hemmen. Prioriteringar Vi lägger stor vikt vid att göra saker tillsammans. Det förstärker vår vi-känsla och ger större genomslag i våra aktiviteter. Hela skolan arbetar med samma aktiviteter i matematik en gång i terminen. Vi har schackskola, i klassen och på fritidshemmen, för att utveckla elevernas koncentration, mönsterseende och logiskt tänkande. Grundläggande matematik och schemalagd idrott är viktiga inslag i verksamheten. Vi har många kulturinslag: Alla elever i årskurs 1 och 4 har musik och rörelse i sitt schema. Alla i årskurs 2 spelar blockflöjt. Dessutom har skolan en stor kör för elever från årskurs 2 till årskurs 6. Hela skolan sjunger tillsammans i våra omtyckta sångsamlingar tre gånger per termin. Vi arbetar aktivt med läroplanens värdegrund mot kränkning, diskriminering och mobbning. Varje vecka har vi klassråd och elevråd, där barnens frågor och åsikter tas tillvara. Förskoleklassen arbetar språkutvecklande enligt Bornholmsmodellen. Det finns fyra fritidsavdelningar på skolan. På fritidshemmen stöds barnens intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling genom leken, ett informellt och situationsstyrt lärande som bygger på barnens nyfikenhet och lust att lära. Fritidshemmet är öppet 06:30-18:00. Norrbacksskolan har ca 330 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har även förberedelseklasser för nyanlända. Skolans expedition Merja Olkinuora, rektor Odensalavägen 1, Märsta 5

7 SÄTUNASKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem Sätunaskolan är en modern skola med stora luftiga och ljusa lokaler. Vi har också en specialgrupp för elever med funktionshinder inom autismspektrat, med hela Sigtuna kommun som upptagningsområde. Vi arbetar medvetet med inkludering och alla elever har en klasstillhörighet. Vi är en skola för alla barn! Fritidsverksamhet och två förskoleklasser ger möjlighet till heldagsomsorg. På Sätunaskolan arbetar vi efter en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Med helhetssyn menar vi, att eleven ständigt är i fokus utifrån skolans värdegrund. Värdegrundsstärkande arbete och elevaktivt arbete är basen i vår verksamhet. På Sätunaskolan arbetar vi i arbetslag, där pedagogerna tillsammans ansvarar för att skapa en utvecklande miljö för alla. Arbetet kännetecknas av en vilja att ständigt utvecklas och ta del av aktuell forskning för att på bästa sätt möta eleven efter hans/hennes individuella förutsättningar. Framtidens skola är här! bl. a genom elevernas tillgång till IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Interaktiva tavlor finns i alla klassrum och eleverna har god tillgång till bärbara datorer inom verksamheten. Sätunaskolan ingår i Sigtuna kommuns ett till ett-projektet. Alla elever i år 4-6 har var sin bärbar dator som de använder dagligen i sin inlärningsprocess. Våra förskoleklasser arbetar efter Bornholmsmodellen, en systematisk träning och stimulans av barnens språkliga utveckling. Sätunaskolan är en grundskola från förskoleklass till år 6 med ca 325 elever i åldershomogena grupper. Carola Sjödin, rektor Södergatan 57, Märsta 6

8 TINGVALLASKOLAN Kommunal grundskola år F-6 med fritidshem I vår verksamhet ska både barn och personal känna glädje och gemenskap, alla ska ha tilltro till sin egen förmåga och känna framtidstro Tingvallaskolan är en liten skola där alla känner alla och där personalen tar ett gemensamt ansvar för alla barn. Vi arbetar medvetet för att alla ska känna ansvar och respekt för vår gemensamma miljö. Vi har ett aktivt Trygghetssteam som arbetar utifrån vår handlingsplan mot kränkningar. Alla klasser arbetar aktivt med Projekt Charlie - att vara en just kompis. Vi prioriterar rörelse / fysisk aktivitet genom regelbundna promenader varje dag. Språklig medvetenhet är ett viktigt begrepp för oss. Förskoleklassen arbetar med skriv och språkförberedelser enligt Bornholmsmodellen, en grund som läggs inför år 1 i skolan. Alla barn har en egen individuell utvecklingsplan. Tingvallskolan har ett gemensamt skolråd för våra verksamheter. Där träffas föräldrar och personal för att följa och diskutera angelägna frågor som rör barnens verksamhet och miljö. Tingvallskolan har idag 145 barn från förskoleklass till skolår 6. Klassernas storlek varierar från 18 till 24 elever. I skolan arbetar vi i tre arbetslag; fritids, skolår 1-3 samt skolår 4-6. Vi arbetar åldersblandat i skolår 1-3 och skolår 4-6 åldershomogent. Fritids har öppet och här finns ca 75 barn inskrivna. Vi strävar efter att alla våra kompetenser tillvaratas på bästa sätt. Tingvallaskolan är också värdskola för Hällsboskolan, en statlig specialskola för elever med språkstörning. Skolorna samarbetar genom att personal samverkar och eleverna från Hällsboskolan integreras i vissa ämnen. Skolans expedition Anneli Hultin, rektor Fritidshemmen resp FAX Tingvallavägen 44, Märsta 7

9 CENTRALSKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 På Centralskolan är elevernas behov och lärandet ledstjärna i verksamheten. Lärandet ska vara lustfyllt, skapa vetgirighet och nyfikenhet. Vi ser varandra som individer och visar respekt för människans egenvärde. Vi värnar om vår gemensamma yttre och inre miljö. Lärandet sker i en trygg och positiv atmosfär. Vi är en skola med den lilla skolans karaktär. Hos oss kan ingen elev vara anonym. Varje människa är viktig och ingen är osedd. Vi sätter stort värde på ett gott och nära samarbete med våra elevers föräldrar. Föräldrar ska vara väl informerade om sina barns skolarbete och stötta dem i deras studier. De är välkomna att delta i den dagliga verksamheten och i skolans föräldraråd. På skolan finns en resursgrupp, Söder, en särskild undervisningsgrupp för år 1-6. Vi är ca 360 elever fördelade på arbetslag som verkar i olika byggnader på skolan. Dyar Sharif, expedition Helena Gullberg, tf rektor Ann Jansson, bitr rektor FAX HEMSIDA Centralskolan, Skolgatan 3-5, Märsta 8

10 CENTRALSKOLANS GRUNDSÄRSKOLA Kommunal grundsärskola år 1-9 För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i samma ämnen som i grundskolan, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Inriktning träningsskola är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, motorik, kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. I Sigtuna kommun strävar vi efter samverkan mellan grundskolan och grundsärskolan. Även om eleverna i grundsärskolan följer en egen läroplan och går i egna klasser, kan de ha aktiviteter eller vissa ämnen tillsammans med grundskolans elever. Grundsärskolan elever finns främst i Centralskolan där elever i skolår 1-9 har lokaler i en egen byggnad men även är lokalinkluderade i grundskolan. för ytterligare information: Helena Gullberg, tf rektor Ann Jansson, bitr rektor

11 EKILLASKOLAN Kommunal grundskola år 7-9 Ekillaskolan skapar förutsättningar för att eleverna, utifrån sina egna förutsättningar, ska förvärva och utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för vidare studier och ett livslångt lärande. Vi ser och bekräftar alla elever samt skapar en stimulerande, trygg lärmiljö med studiero. Vi har en demokratiska struktur där elever och föräldrar ges utrymme för inflytande och delaktighet. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för studier och arbetsmiljö. Intresse och lust är ofta en bra väg till lärande. Ekillaskolan erbjuder därför flera olika profiler som tar tillvara elevernas intressen. I dessa profiler får eleverna möjlighet till fördjupning och breddning inom ämnet. Våra olika profiler: Kultur. Elever i kulturklasserna bildar egna klasser Matematik och Naturvetenskap Praktiskt skapande bild, hemkunskap musik, slöjd FRI - Friluftsliv, Rörelse och Idrott Samhälle och Media Specialidrotter i samarbete med Upplands idrottsförbund (se hemsidan) Språk Hästkunskap i samarbete med Rävsta ridcenter Skolans speciallärare samverkar med ämnesansvariga lärare kring elever som av olika anledningar behöver extra stöd. Ett av skolans fem arbetslag ansvarar för en kommunövergripande grupp för elever i behov av extra stöd. Eleverna deltar så långt det är möjligt i skolans ordinarie verksamhet. Ekillaskolan erbjuder också nyanlända/sent anlända elever undervisning i sk förberedelseklass. Ansökan sker via Barn- och ungdomsförvaltningen. Vi är ca 340 elever på skolan Skolans expedition Per Junelind, rektor FAX Stockholmsvägen 49, Märsta 10

12 SKOLAN BERGIUS Fristående grundskola år 7-9 Skolan finns i nyrenoverade lokaler i centrala Märsta och tar emot elever i år 7-9. Skolan Bergius erbjuder två profiler: Medicin och Räddning är en profil för dig som är intresserad av naturvetenskap. De naturvetenskapliga ämnena integreras tillsammans med bl.a. första hjälpen, anatomi, navigation och brandlära Idrott och hälsa är profilen för dig som är idrottsintresserad. Du kan välja mellan tre inriktningar: Fotboll, handboll och innebandy. Varje vecka kommer du, förutom den ordinarie idrotten, att få träna ditt idrottsval två pass i veckan. Undervisningen/skolan är kostnadsfri och öppen för alla Elisabeth Olsson, Skolvärdinna Thomas Borg, rektor Magnus Lindqvist, bitr. rektor Nymärsta kulle 1, Märsta 11

13 RÅBERGSSKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem Råbergsskolan består av en skolbyggnad med öppna ytor som inbjuder till samarbete mellan klasser samt en stor lekvänlig skolgård. Skolan ligger nära skogen i ett naturskönt område i villastaden Rosersberg. Vår utemiljö möjliggör lektioner utomhus. Invid skolan finns två sporthallar, ett motionsspår, fotbollsplaner samt friidrottsbanor med stora möjligheter till idrott och rekreation. Råbergsskolan innehar Grön Flagg, vi har ett aktivt miljöråd och ett elevråd som bland annat arbetar för ökat elevinflytande. Vi vill ha en skola som alla kan vara stolta över. Där man ser möjligheter och får uppmuntran och där hela barnet blir sedd både vad gäller omsorg och lärande. Arbetet vilar på en gemensam värdegrund: alla har lika värde alla har rätt att känna sig trygga alla ska känna till sina rättigheter och skyldigheter För att uppnå målen i skolans värdegrund arbetar alla med livskunskap (EQ) eftersom vi tror att grunden för lärande är att må bra och att ha kännedom om sig själv. Det bästa med Råbergsskolan enligt några elever i klass 1: Holger: att arbeta med matteknep på datorn och rasterna Leon: att arbeta med matten Tuva: att skriva berättelser Melvin: att skriva på datorn Evelina: att göra roliga saker som att åka och bada och att vi har bra fröknar Neon: att ha gymp. Arvid S: NO-ämnen Sesam: att ha lektioner Wanna: att ha bra kompisar RÅBERGSSKOLAN är en skola med heldagsomsorg för barn mellan sex och tolv år. Under läsåret är vi ca 230 barn och 28 vuxna indelade i två arbetslag med olika yrkeskompetenser Skolans expedition Gunilla Ordell, rektor FAX Nyborgsvägen 2, Rosersberg HEMSIDA 12

14 JOSEFINASKOLAN Fristående grund- och gymnasieskola år 1-12 med fritidshem Josefinaskolan är en fristående waldorfskola med grundskola och gymnasieskola. Sammanlagt finns plats för ca 300 elever. Skolan har ett integrerat fritidshem, Kastanjen och på skolans område finns waldorfförskola. Skolan är naturskönt belägen mellan Sigtuna stad och Märsta. Skolan arbetar enligt den 12-åriga, sammanhållna waldorfkursplanen. Denna baseras på barnets fysiska och intellektuella utveckling och varje årskurs fokuseras på det som barnet behöver i just den utvecklingsfasen. Undervisningen är upplevelsebaserad och inriktas på att eleven arbetar med stoff han/hon har erfarenhetsmässiga förutsättningar att förstå och tillgodogöra sig. I waldorfskolan arbetar eleverna tillsammans i grupp med respekt för varandras olika förutsättningar. Social kompetens, initiativ, kreativitet och samarbetsförmåga utvecklas. Läsåret är uppdelat i temaperioder, och i dessa integreras de estetiska ämnena musik, konst och drama. För att följa elevernas individuella utveckling och för att skapa en trygg social miljö har klassen samma klasslärare de första sju åren. Gymnasieskolan (åk 10-12) öppnade höstterminen 2005 och erbjuder ett Estetiskt program med Waldorfprofil, vilket innebär en balans mellan de teoretiska och estetiska kurserna. Programmet ger en bred utbildning, är studieförberedande och ger således grundläggande behörighet för vidare studier. Undervisningen är i stor utsträckning projektinriktad och ämnesövergripande. Helena Jekell King, rektor Kansliet Rävsta gård, Märsta 13

15 RÄVSTA SKOLA - ÅR F - 6 Kommunal grundskola med I UR OCH SKUR-profil Rävsta skola är en kommunal skola med utomhuspedagogisk profil ( I Ur och Skur). Skolgården ligger vid Mälaren med egen brygga och skogen inpå knutarna, vilket ger stora möjligheter till friluftsliv och uteaktiviteter. Vi har en åldersblandad verksamhet med små, flexibla grupper och individuellt anpassad undervisning. Undervisningen är till stor del upplevelsebaserad, för vi tror på att det barnen får göra och uppleva, blir bestående kunskap. Vi arbetar i längre projekt som håller en röd tråd genom alla skolämnen och har tydligt uppsatta mål utifrån grundskolans läroplan. Måltiderna äter vi utomhus när vädret så tillåter. Skolbuss utgår från S:ta Gertruds skola i Til. Fritidsverksamhet finns fram till på Rävsta och övrig tid på S:ta Gertruds skola som tillhör samma verksamhetsområde. Skolan är miljöcertifierad med Grön flagg och har 34 elever Marianne Löfgren, rektor Sara Hollander, verksamhetsledare Rävsta skola, Flottvik, Märsta Läs mer om I Ur och Skur på 14

16 S.TA GERTRUDS SKOLA Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem S:ta Gertrud är en kommunal skola som ligger i Til i Sigtuna stad. Upptagningsområdet för S:ta Gertrud är Munkholmen och Til, men även landsbygden utanför Sigtuna stad. Det innebär att många av våra barn åker skolskjuts till och från skolan. Tre viktiga begrepp på skolan är: Kunskap Kreativitet Glädje Vår skola är en relativt liten skola där vi känner varandra och där alla vuxna tar ett gemensamt ansvar för alla barn. Vi arbetar medvetet för att alla ska känna ansvar och respekt för vår gemensamma miljö, både den fysiska och den sociala. Skolan fick miljöcertifikatet Grön flagg våren Idag har skolan ca 320 elever, organiserade i åldershomogena grupper från förskoleklass t.o.m. årskurs 6. Fritidsverksamheten för de yngre barnen är integrerad i skolans verksamhet. Fritids omfattar ca 130 barn, uppdelade i olika fritidslokaler beroende på ålder. S:ta Gertrud har tre förskoleklasser, Duvan och Ugglan och Svalan med ca 20 barn i varje grupp. Leken, både ute och inne, intar en central plats i undervisningen och vi försöker gå ut i skogen minst en förmiddag i veckan. Skolan har ca 240 elever Rävsta skola ingår i vårt verksamhetsområde (se föregående sida). Gå gärna in på vår hemsida för mer information. Marianne Löfgren, rektor Eva Lagerdahl, verksamhetsledare Johanna Mårts, verksamhetsledare Porfyrvägen 2, Sigtuna 15

17 S:T PERS SKOLA Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem S:t Pers skola ligger vackert på en kulle i Sigtuna. Skolans historiska läge i historiska Sigtuna ger många tillfällen till lärande i närmiljön. Våra elever har hög måluppfyllelse och vi arbetar med att ytterligare höja den. Eleverna och deras föräldrar får möta utbildad och kompetent personal. Det finns en föräldrasamrådsgrupp, bestående av föräldrar, representanter för de olika verksamheterna samt rektor. Vi träffas regelbundet och arbetar för elevernas och skolans bästa Kultur, traditioner, sång och musik tillhör skolans profil och vi har ett nära samarbete med Sigtuna kommuns Kulturskola. Vår aula används flitigt för dessa aktiviteter. Skolan är miljöcertifierad, har Grön Flagg och ett miljöråd i årskurserna 2-6. Vi har ett inarbetat system för elevernas delaktighet och inflytande genom bl. a. klassråd och elevråd. Elevrådet har utarbetat Vett och Rätt på S:t Per. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrunds arbete. S:t Pers skola har ca 500 elever i åldrarna 6-12 år och 50 personer arbetar här. Våren 2012 startade vi upp verksamhet för nyanlända barn Vi är organiserade i tre arbetslag; F-3, 4-6 och fritidshem. Fritidshemmen är integrerade i skolan. Eleverna på S:t Per får ta del av en bra fritidsverksamhet, där också barns lärande är i fokus med leken som ett viktigt redskap. Vi har en stor idrottshall och en naturskön skolgård med stora ytor för lek och idrott. Caroline Ålund, rektor S:t Persgatan 5-7, Sigtuna 16

18 S: T OLOFS SKOLA Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem S:t Olofs skola ligger i en naturskön omgivning och ändå centralt i Sigtuna stad. Vi är en lagom stor skola med strax under 300 elever tillsammans med omkring 30 lärare, administrativ personal och elevhälsopersonal. Det betyder att alla känner alla. Skolan arbetar sedan flera år med tre fokusområden som skall genomsyra verksamheten. Det första är hög måluppfyllelse - Skolan skall höra till de skolor i riket som har högst måluppfyllelse och högst meritvärde. Vi skall kunna möta både den elev som är i behov av stöd och ge elever med fallenhet och intresse möjlighet att nå så långt som det någonsin är möjligt. Undervisningen präglas av hög kvalitet och kreativitet. Det betyder att såväl undervisningssätt som kunskapsredovisning varieras och anpassas till elevernas behov och önskemål. På S:t Olof möter ditt barn lärare som kommer att kämpa för hennes studieresultat. Vårt andra fokusområde är trivsel, trygghet och studiero. Alla som verkar i skolan skall arbeta i enlighet med läroplanens riktlinjer. Detta innebär att aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. Alla elever, vårdnadshavare och all personal skall vara medvetna om att på S:t Olof råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. I korridorerna råder lugn och i klassrummen arbetsro Slutligen är öppenhet mot omvärlden, det lokal närings- och föreningslivet viktigt för oss. Samverkan med lokala företag och föreningar likväl som ett mångårigt engagemang i olika internationaliseringsprojekt gör att S:t Olof är en liten skola men som har sin plats på kartan. Vi är stolta över vår skola och hälsar alla elever och föräldrar välkomna till ett givande samarbete! Johan Adler, rektor Skolbacken 58, Sigtuna 17

19 VÄRINGASKOLAN Fristående grundskola år F - 6 med förskola och fritidshem Skolan är centralt belägen i Sigtuna stad med skogen som vår skolgård. Väringaskolan är en skola för barn mellan 1 och 12 år med förskola, skola och fritidshem. Skolan drivs av en ideell föräldraförening. Föräldrar är alltid välkomna och delaktiga i verksamheten. Våra barn har förmånen att utvecklas i små grupper med hög personaltäthet. De har kontakt med samma pedagoger från tidig förskola till skolår 6. Väringaskolans värdegrund är: självförtroende, lust att lära, social kompetens och grundläggande baskunskaper. Vår förskoleklass samarbetar med skolår 1 och skolår 2. Vi följer fastställda läroplaner och lokala arbetsplaner. Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia i Italien. Barnen arbetar projektinriktat över ämnesgränserna i ett undersökande arbetssätt. Väringaskolan har ett aktivt elevråd. Om barnen ska må bra, växa och utvecklas krävs att näringsintaget tillgodoses. Därför lagas all vår mat som barnen äter från råvaror i skolans tillagningskök av våra 3 kockar. Huvuddelen av råvarorna är ekologiska. Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator. För närvarande går 276 barn i de olika verksamheterna på skolan. Förskolan och fritids har öppet 07:00-17:30. Varje familj gör 40 timmar per läsår som s.k. medverkandeförmån med och för verksamheten. Väringaskolans vision är att det står skrivet i pannan på alla barn från 1 års ålder och uppåt OCH på alla medarbetare på Väringaskolan: Jag kan själv- och tillsammans med andra. Och det jag ännu inte kan, det får jag lära mig. Karin Damlin, rektor POST: Skolbacken 61, Sigtuna Box 69, Sigtuna 18

20 SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET Fristående grundskola år 7-9, gymnasium, internat SSHL är en riksinternatskola där tradition och förnyelse är lika viktiga. Skolan har en internationell prägel eftersom mer än hälften av internateleverna är utlandssvenskar från alla världsdelar och engelska är undervisningsspråk på flera av våra program. Många av våra elever är dagelever från Sigtuna med omnejd. Hos oss bildar skola och fritid en pedagogisk helhet och ett stort utbud av fritidsaktiviteter erbjuds samtliga elever. Grundskolan, MYP, från år 7. SSHL erbjuder ett internationellt grundskoleprogram, IB Middle Years Programme (MYP), för att kunna ge elever med olika nationaliteter, språk och kunskaper en utbildning utöver den nationella läroplanen. Inom MYP har vi ett arbetssätt där hela processen och inte bara resultaten värderas. MYP administreras av International Baccalaureate Organization, IBO, vilket ger utbildningen kvalitet och status även internationellt. Grundläggande värderingar och mål har MYP gemensamt med svensk läroplan som vi också följer. Undervisningen ges på svenska eller engelska. Ansökan: Internatelever och dagelever söker direkt till SSHL. Intagningen av dagelever till årskurs 7 sker efter ansökningsdatum. SSHL har en kölista för flickor och en för pojkar. För att erhålla plats brukar det behövas flera års köande. Kontakta SSHL i god tid för att ställa ditt barn i kö till årskurs 7. Skolavgiftens storlek beror på den kommunala skolpengen. Avgiften för dagelev är ca kr/läsår. Skolan har ca 150 grundskoleelever och ca 350 gymnasieelever. Lena Månsson, rektor FAX: POST: Manfred Björkqvists allé 8, Sigtuna Box 508, Sigtuna 19

21 EDDASKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem Skolan ligger fint med en härlig utomhus miljö, med skolgården invid naturen. Vi strävar efter att alla våra elever ska stå väl förberedda för det fortsatta livet när de lämnar Eddaskolan. Alla elever ska ha grundläggande kunskaper, kunna fungera väl i samspel med andra och känna självförtroende och tillit till sin egen förmåga. På Eddaskolan möter eleverna engagerade pedagoger med mycket kompetens och lång erfarenhet. Vår skola genomsyras av värme och en stor vilja att möta varje elev. Vi lägger stor vikt vid elevens hela utveckling, vi kallar det helhetssyn. Förutom att vi lägger stor vikt vid läsning, skrivning och räkning arbetar vi mycket med skapande (bild, musik, drama, etc.) och elevernas sociala utveckling. Vi har t.ex. kamratstödjare, kill- och tjejsnack, kompissamtal och gruppstärkande övningar och lekar. Det är viktigt med en bra relation mellan hem och skola, en viktig förutsättning för att det ska fungera bra för varje barn i skolan. Vi har föräldramöten, individuella utvecklingssamtal och ett föräldrasamråd på skolan. Eddaskolan är en skola för barn i åldrarna 6-12 år med totalt ca 210 elever. Här finns förskoleklass, fritidshem, grundskola år 1-6 och samundervisningsklass år 1-6. Vi på Eddaskolan ser fram emot ett positiv och engagerat samarbete med er föräldrar kring barnens viktiga skolarbete. Marianne von Seth, rektor Torsgatan 49, Märsta 20

22 SAGASKOLAN Kommunal grundskola år F - 3 med fritidshem Sagaskolan i Valstaområdet är en åk F-3 skola med ca 200 elever. Sagas fritidshem tar hand om ca 160 av dessa elever under morgon- och eftermiddagstid. En förberedelseklass, för nyanlända elever tillhör också skolan. Vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre på att ge varje elever de bästa förutsättningar för ett gott liv i god samvaro med andra med allas bästa för ögonen både nu och i framtiden. Våra elever ska känna sig värdefulla, de ska våga pröva sina idéer och de ska mötas av en trygg och tillåtande miljö. Vi vill utveckla människor som ska kunna fatta goda beslut och göra kloka val så att de med god självkänsla kan förhålla sig i livets villervalla. Det innebär att vi arbetar hårt med att utveckla goda kunskaper och hög social kompetens hos varje individ. Trygghet, arbetsro, glädje och gott kamratskap är viktiga förutsättningar för allt lärande både bland elever och vuxna. Vi strävar hela tiden efter att återskapa och utveckla dessa förutsättningar. Vi ser ett gott samarbete med elevernas föräldrar som en nödvändig förutsättning för att lyckas med detta Sagaskolan har ca 200 elever. Eva Steene, rektor Muningatan 2, Märsta 21

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

I UR OCH SKUR MULLEBO

I UR OCH SKUR MULLEBO NÄRA NATUREN I UR OCH SKUR Lötkärrsskolan Lötkärrsskolan är en liten grundskola med elever från förskoleklass till åk 5 (från 2013 till åk 6). Verksamheten bedrivs av lärare, fritidspedagoger och förskollärare.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Skolbild för Särskolan Regnbågen

Skolbild för Särskolan Regnbågen Skolbild för Särskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2014/2015 Agne Arnesson, rektor Beskrivning av verksamheten Regnbågen är en grundsärskola med

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sveriges Islamiska Skolor

Sveriges Islamiska Skolor Sveriges Islamiska Skolor 2008 SIS, Sveriges Islamiska Skolor SIS veriges Islamiska Skolor, som förkortas SIS, är en intresseorganisation för fristående skolor i Sverige som har muslimsk inriktning eller

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Gå till taby.se/skolval 9 jan 5 feb 2012 Välkommen att välja grundskola! Som förälder till ett barn i Täby väljer du aktivt vilken skola du vill att

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (6) 2013-10-02 Vår beteckning BUN 2013:143 Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer