GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se"

Transkript

1 GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar ditt barn.

2 DAGS ATT GÖRA ETT VIKTIGT VAL! I din hand har du en presentation av samtliga skolor som finns i Sigtuna kommun. Katalogen ger en bild av de olika enheternas speciella inriktningar och förutsättningar med en bred mångfald att välja från, i verksamheter som ständigt utvecklas. Du som förälder, dina barn och ungdomar, kan på olika sätt, vara med och påverka utvecklingen. En skola för alla barn där pedagogik och lärande med omtanke som grund, är starten på det livslånga lärandet. I Sigtuna kommuns skolor har inte bara barnen rätt till plats, de har också rätt till trygghet och att utvecklas - både socialt och kunskapsmässigt Det är alltid barnets bästa vi vuxna skall ha för våra ögon. Förskolan och skolan ska bidra till att barnen får en bra start i livet. Ett förtroendefullt samspel mellan hem och skola är en viktig förutsättning. Jag önskar alla barn och ungdomar en bra framtid i Sigtuna kommun! Lola Svensson(S), Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

3 Reviderad Foton: Shay foto Sigtuna kommuns arkivfoton

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT VÄLJA SKOLA/SKOLUTVECKLING...4 CENTRALA MÄRSTA NORRBACKASKOLAN ÅR F SÄTUNASKOLAN ÅR F TINGVALLASKOLAN ÅR F CENTRALSKOLAN ÅR F CENTRALSKOLANS GRUNDSÄRSKOLA ÅR EKILLASKOLAN ÅR BERGIUS FRISKOLA ÅR ROSERSBERG RÅBERGSSKOLAN ÅR F SIGTUNA JOSEFINASKOLAN ÅR RÄVSTA SKOLA - I UR OCH SKUR - ÅR F S:TA GERTRUDS SKOLA ÅR F S:T PER ÅR F S:T OLOF ÅR VÄRINGASKOLAN FÖRSKOLA ÅR SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET...19 VALSTA/STENINGE EDDASKOLAN ÅR F SAGASKOLAN ÅR F STENINGESKOLAN ÅR F VALSTASKOLAN ÅR LANDSBYGD ODENSALA ÅR F SKEPPTUNA ÅR F ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER KULTURSKOLAN...26 NATURSKOLAN OCH EXPERIMENTSKAFFERIET...27 GRUNDSÄRSKOLAN...28 BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD...29 ELEVHÄLSAN SKOLHÄLSOVÅRDEN...29 MODERSMÅLSENHETEN...30 RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS...31 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV VÅRA VERKSAMHETER

5 UTDRAG UR S SKOLUTVECKLINGSPROGRAM: Sigtuna kommun ska skapa framtidens skola, en skola där varje elev ständigt möts av nya utmaningar och får det stöd som krävs för att nå sina drömmars mål. Vision Barn och ungdomar i Sigtuna kommuns skolor ges de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper och förmågor för att möta framtiden i en globaliserad värld. Mål Alla barn/elever ska stimuleras att nå, eller överträffa, sina kunskapsmål i lla ämnen, utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter. Alla elever i Sigtuna kommuns skolor ska må bra, ha rätt till inflytande och pmuntras vara delaktiga i sin skolsituation. ATT VÄLJA SKOLA Ditt barn är alltid garanterad en plats i den kommunala skola som har barnets folkbokföringsadress inom sitt upptagningsområde. Men, du har också möjlighet att söka en annan skola, kommunal eller fristående, i mån av plats. Mer information om skolorna hittar du på Sigtuna kommuns hemsida: Aktivt skolval Ett informationsbrev om skolval skickas i början av året till vårdnadshavare som har barn som under året ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7 Läs mer om att välja skola i Sigtuna kommuns hemsida på Vad är Skolportalen? Skolportalen är samlingsnamnet på de e-tjänster som rör Sigtuna kommuns grundskolor. Där kan du, som vårdnadshavare, med hjälp av e-legitimation eller via en sms-lösning bland annat: Anmäla och följa ditt barns närvaro/frånvaro Se ditt barns individuella utvecklingsplan, betyg/omdömen etc. Se ditt barns schema Välja skola för ditt barn (gäller vissa årskurser, se ovan) Skolportalen används av elever, lärare och vårdnadshavare. Ytterligare information om Sigtuna kommuns skolor och skolvalet hittar du på 4

6 NORRBACKASKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem På Norrbackaskolan vill vi att alla barn skall känna trygghet, så att de utvecklas till harmoniska och ansvarstagande människor. De skall få med sig de kunskaper de har nytta och glädje av både nu och i framtiden. Verksamheten i skolan och på fritidshemmet styrs av följande begrepp: kunskap, trygghet, ansvar och utveckling. Dessa mål vill vi nå i samarbete med hemmen. Prioriteringar Vi lägger stor vikt vid att göra saker tillsammans. Det förstärker vår vi-känsla och ger större genomslag i våra aktiviteter. Hela skolan arbetar med samma aktiviteter i matematik en gång i terminen. Vi har schackskola, i klassen och på fritidshemmen, för att utveckla elevernas koncentration, mönsterseende och logiskt tänkande. Grundläggande matematik och schemalagd idrott är viktiga inslag i verksamheten. Vi har många kulturinslag: Alla elever i årskurs 1 och 4 har musik och rörelse i sitt schema. Alla i årskurs 2 spelar blockflöjt. Dessutom har skolan en stor kör för elever från årskurs 2 till årskurs 6. Hela skolan sjunger tillsammans i våra omtyckta sångsamlingar tre gånger per termin. Vi arbetar aktivt med läroplanens värdegrund mot kränkning, diskriminering och mobbning. Varje vecka har vi klassråd och elevråd, där barnens frågor och åsikter tas tillvara. Förskoleklassen arbetar språkutvecklande enligt Bornholmsmodellen. Det finns fyra fritidsavdelningar på skolan. På fritidshemmen stöds barnens intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling genom leken, ett informellt och situationsstyrt lärande som bygger på barnens nyfikenhet och lust att lära. Fritidshemmet är öppet 06:30-18:00. Norrbacksskolan har ca 330 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har även förberedelseklasser för nyanlända. Skolans expedition Merja Olkinuora, rektor Odensalavägen 1, Märsta 5

7 SÄTUNASKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem Sätunaskolan är en modern skola med stora luftiga och ljusa lokaler. Vi har också en specialgrupp för elever med funktionshinder inom autismspektrat, med hela Sigtuna kommun som upptagningsområde. Vi arbetar medvetet med inkludering och alla elever har en klasstillhörighet. Vi är en skola för alla barn! Fritidsverksamhet och två förskoleklasser ger möjlighet till heldagsomsorg. På Sätunaskolan arbetar vi efter en helhetssyn på barn, lärande och utveckling. Med helhetssyn menar vi, att eleven ständigt är i fokus utifrån skolans värdegrund. Värdegrundsstärkande arbete och elevaktivt arbete är basen i vår verksamhet. På Sätunaskolan arbetar vi i arbetslag, där pedagogerna tillsammans ansvarar för att skapa en utvecklande miljö för alla. Arbetet kännetecknas av en vilja att ständigt utvecklas och ta del av aktuell forskning för att på bästa sätt möta eleven efter hans/hennes individuella förutsättningar. Framtidens skola är här! bl. a genom elevernas tillgång till IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Interaktiva tavlor finns i alla klassrum och eleverna har god tillgång till bärbara datorer inom verksamheten. Sätunaskolan ingår i Sigtuna kommuns ett till ett-projektet. Alla elever i år 4-6 har var sin bärbar dator som de använder dagligen i sin inlärningsprocess. Våra förskoleklasser arbetar efter Bornholmsmodellen, en systematisk träning och stimulans av barnens språkliga utveckling. Sätunaskolan är en grundskola från förskoleklass till år 6 med ca 325 elever i åldershomogena grupper. Carola Sjödin, rektor Södergatan 57, Märsta 6

8 TINGVALLASKOLAN Kommunal grundskola år F-6 med fritidshem I vår verksamhet ska både barn och personal känna glädje och gemenskap, alla ska ha tilltro till sin egen förmåga och känna framtidstro Tingvallaskolan är en liten skola där alla känner alla och där personalen tar ett gemensamt ansvar för alla barn. Vi arbetar medvetet för att alla ska känna ansvar och respekt för vår gemensamma miljö. Vi har ett aktivt Trygghetssteam som arbetar utifrån vår handlingsplan mot kränkningar. Alla klasser arbetar aktivt med Projekt Charlie - att vara en just kompis. Vi prioriterar rörelse / fysisk aktivitet genom regelbundna promenader varje dag. Språklig medvetenhet är ett viktigt begrepp för oss. Förskoleklassen arbetar med skriv och språkförberedelser enligt Bornholmsmodellen, en grund som läggs inför år 1 i skolan. Alla barn har en egen individuell utvecklingsplan. Tingvallskolan har ett gemensamt skolråd för våra verksamheter. Där träffas föräldrar och personal för att följa och diskutera angelägna frågor som rör barnens verksamhet och miljö. Tingvallskolan har idag 145 barn från förskoleklass till skolår 6. Klassernas storlek varierar från 18 till 24 elever. I skolan arbetar vi i tre arbetslag; fritids, skolår 1-3 samt skolår 4-6. Vi arbetar åldersblandat i skolår 1-3 och skolår 4-6 åldershomogent. Fritids har öppet och här finns ca 75 barn inskrivna. Vi strävar efter att alla våra kompetenser tillvaratas på bästa sätt. Tingvallaskolan är också värdskola för Hällsboskolan, en statlig specialskola för elever med språkstörning. Skolorna samarbetar genom att personal samverkar och eleverna från Hällsboskolan integreras i vissa ämnen. Skolans expedition Anneli Hultin, rektor Fritidshemmen resp FAX Tingvallavägen 44, Märsta 7

9 CENTRALSKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 På Centralskolan är elevernas behov och lärandet ledstjärna i verksamheten. Lärandet ska vara lustfyllt, skapa vetgirighet och nyfikenhet. Vi ser varandra som individer och visar respekt för människans egenvärde. Vi värnar om vår gemensamma yttre och inre miljö. Lärandet sker i en trygg och positiv atmosfär. Vi är en skola med den lilla skolans karaktär. Hos oss kan ingen elev vara anonym. Varje människa är viktig och ingen är osedd. Vi sätter stort värde på ett gott och nära samarbete med våra elevers föräldrar. Föräldrar ska vara väl informerade om sina barns skolarbete och stötta dem i deras studier. De är välkomna att delta i den dagliga verksamheten och i skolans föräldraråd. På skolan finns en resursgrupp, Söder, en särskild undervisningsgrupp för år 1-6. Vi är ca 360 elever fördelade på arbetslag som verkar i olika byggnader på skolan. Dyar Sharif, expedition Helena Gullberg, tf rektor Ann Jansson, bitr rektor FAX HEMSIDA Centralskolan, Skolgatan 3-5, Märsta 8

10 CENTRALSKOLANS GRUNDSÄRSKOLA Kommunal grundsärskola år 1-9 För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i samma ämnen som i grundskolan, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Inriktning träningsskola är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, motorik, kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. I Sigtuna kommun strävar vi efter samverkan mellan grundskolan och grundsärskolan. Även om eleverna i grundsärskolan följer en egen läroplan och går i egna klasser, kan de ha aktiviteter eller vissa ämnen tillsammans med grundskolans elever. Grundsärskolan elever finns främst i Centralskolan där elever i skolår 1-9 har lokaler i en egen byggnad men även är lokalinkluderade i grundskolan. för ytterligare information: Helena Gullberg, tf rektor Ann Jansson, bitr rektor

11 EKILLASKOLAN Kommunal grundskola år 7-9 Ekillaskolan skapar förutsättningar för att eleverna, utifrån sina egna förutsättningar, ska förvärva och utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för vidare studier och ett livslångt lärande. Vi ser och bekräftar alla elever samt skapar en stimulerande, trygg lärmiljö med studiero. Vi har en demokratiska struktur där elever och föräldrar ges utrymme för inflytande och delaktighet. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för studier och arbetsmiljö. Intresse och lust är ofta en bra väg till lärande. Ekillaskolan erbjuder därför flera olika profiler som tar tillvara elevernas intressen. I dessa profiler får eleverna möjlighet till fördjupning och breddning inom ämnet. Våra olika profiler: Kultur. Elever i kulturklasserna bildar egna klasser Matematik och Naturvetenskap Praktiskt skapande bild, hemkunskap musik, slöjd FRI - Friluftsliv, Rörelse och Idrott Samhälle och Media Specialidrotter i samarbete med Upplands idrottsförbund (se hemsidan) Språk Hästkunskap i samarbete med Rävsta ridcenter Skolans speciallärare samverkar med ämnesansvariga lärare kring elever som av olika anledningar behöver extra stöd. Ett av skolans fem arbetslag ansvarar för en kommunövergripande grupp för elever i behov av extra stöd. Eleverna deltar så långt det är möjligt i skolans ordinarie verksamhet. Ekillaskolan erbjuder också nyanlända/sent anlända elever undervisning i sk förberedelseklass. Ansökan sker via Barn- och ungdomsförvaltningen. Vi är ca 340 elever på skolan Skolans expedition Per Junelind, rektor FAX Stockholmsvägen 49, Märsta 10

12 SKOLAN BERGIUS Fristående grundskola år 7-9 Skolan finns i nyrenoverade lokaler i centrala Märsta och tar emot elever i år 7-9. Skolan Bergius erbjuder två profiler: Medicin och Räddning är en profil för dig som är intresserad av naturvetenskap. De naturvetenskapliga ämnena integreras tillsammans med bl.a. första hjälpen, anatomi, navigation och brandlära Idrott och hälsa är profilen för dig som är idrottsintresserad. Du kan välja mellan tre inriktningar: Fotboll, handboll och innebandy. Varje vecka kommer du, förutom den ordinarie idrotten, att få träna ditt idrottsval två pass i veckan. Undervisningen/skolan är kostnadsfri och öppen för alla Elisabeth Olsson, Skolvärdinna Thomas Borg, rektor Magnus Lindqvist, bitr. rektor Nymärsta kulle 1, Märsta 11

13 RÅBERGSSKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem Råbergsskolan består av en skolbyggnad med öppna ytor som inbjuder till samarbete mellan klasser samt en stor lekvänlig skolgård. Skolan ligger nära skogen i ett naturskönt område i villastaden Rosersberg. Vår utemiljö möjliggör lektioner utomhus. Invid skolan finns två sporthallar, ett motionsspår, fotbollsplaner samt friidrottsbanor med stora möjligheter till idrott och rekreation. Råbergsskolan innehar Grön Flagg, vi har ett aktivt miljöråd och ett elevråd som bland annat arbetar för ökat elevinflytande. Vi vill ha en skola som alla kan vara stolta över. Där man ser möjligheter och får uppmuntran och där hela barnet blir sedd både vad gäller omsorg och lärande. Arbetet vilar på en gemensam värdegrund: alla har lika värde alla har rätt att känna sig trygga alla ska känna till sina rättigheter och skyldigheter För att uppnå målen i skolans värdegrund arbetar alla med livskunskap (EQ) eftersom vi tror att grunden för lärande är att må bra och att ha kännedom om sig själv. Det bästa med Råbergsskolan enligt några elever i klass 1: Holger: att arbeta med matteknep på datorn och rasterna Leon: att arbeta med matten Tuva: att skriva berättelser Melvin: att skriva på datorn Evelina: att göra roliga saker som att åka och bada och att vi har bra fröknar Neon: att ha gymp. Arvid S: NO-ämnen Sesam: att ha lektioner Wanna: att ha bra kompisar RÅBERGSSKOLAN är en skola med heldagsomsorg för barn mellan sex och tolv år. Under läsåret är vi ca 230 barn och 28 vuxna indelade i två arbetslag med olika yrkeskompetenser Skolans expedition Gunilla Ordell, rektor FAX Nyborgsvägen 2, Rosersberg HEMSIDA 12

14 JOSEFINASKOLAN Fristående grund- och gymnasieskola år 1-12 med fritidshem Josefinaskolan är en fristående waldorfskola med grundskola och gymnasieskola. Sammanlagt finns plats för ca 300 elever. Skolan har ett integrerat fritidshem, Kastanjen och på skolans område finns waldorfförskola. Skolan är naturskönt belägen mellan Sigtuna stad och Märsta. Skolan arbetar enligt den 12-åriga, sammanhållna waldorfkursplanen. Denna baseras på barnets fysiska och intellektuella utveckling och varje årskurs fokuseras på det som barnet behöver i just den utvecklingsfasen. Undervisningen är upplevelsebaserad och inriktas på att eleven arbetar med stoff han/hon har erfarenhetsmässiga förutsättningar att förstå och tillgodogöra sig. I waldorfskolan arbetar eleverna tillsammans i grupp med respekt för varandras olika förutsättningar. Social kompetens, initiativ, kreativitet och samarbetsförmåga utvecklas. Läsåret är uppdelat i temaperioder, och i dessa integreras de estetiska ämnena musik, konst och drama. För att följa elevernas individuella utveckling och för att skapa en trygg social miljö har klassen samma klasslärare de första sju åren. Gymnasieskolan (åk 10-12) öppnade höstterminen 2005 och erbjuder ett Estetiskt program med Waldorfprofil, vilket innebär en balans mellan de teoretiska och estetiska kurserna. Programmet ger en bred utbildning, är studieförberedande och ger således grundläggande behörighet för vidare studier. Undervisningen är i stor utsträckning projektinriktad och ämnesövergripande. Helena Jekell King, rektor Kansliet Rävsta gård, Märsta 13

15 RÄVSTA SKOLA - ÅR F - 6 Kommunal grundskola med I UR OCH SKUR-profil Rävsta skola är en kommunal skola med utomhuspedagogisk profil ( I Ur och Skur). Skolgården ligger vid Mälaren med egen brygga och skogen inpå knutarna, vilket ger stora möjligheter till friluftsliv och uteaktiviteter. Vi har en åldersblandad verksamhet med små, flexibla grupper och individuellt anpassad undervisning. Undervisningen är till stor del upplevelsebaserad, för vi tror på att det barnen får göra och uppleva, blir bestående kunskap. Vi arbetar i längre projekt som håller en röd tråd genom alla skolämnen och har tydligt uppsatta mål utifrån grundskolans läroplan. Måltiderna äter vi utomhus när vädret så tillåter. Skolbuss utgår från S:ta Gertruds skola i Til. Fritidsverksamhet finns fram till på Rävsta och övrig tid på S:ta Gertruds skola som tillhör samma verksamhetsområde. Skolan är miljöcertifierad med Grön flagg och har 34 elever Marianne Löfgren, rektor Sara Hollander, verksamhetsledare Rävsta skola, Flottvik, Märsta Läs mer om I Ur och Skur på 14

16 S.TA GERTRUDS SKOLA Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem S:ta Gertrud är en kommunal skola som ligger i Til i Sigtuna stad. Upptagningsområdet för S:ta Gertrud är Munkholmen och Til, men även landsbygden utanför Sigtuna stad. Det innebär att många av våra barn åker skolskjuts till och från skolan. Tre viktiga begrepp på skolan är: Kunskap Kreativitet Glädje Vår skola är en relativt liten skola där vi känner varandra och där alla vuxna tar ett gemensamt ansvar för alla barn. Vi arbetar medvetet för att alla ska känna ansvar och respekt för vår gemensamma miljö, både den fysiska och den sociala. Skolan fick miljöcertifikatet Grön flagg våren Idag har skolan ca 320 elever, organiserade i åldershomogena grupper från förskoleklass t.o.m. årskurs 6. Fritidsverksamheten för de yngre barnen är integrerad i skolans verksamhet. Fritids omfattar ca 130 barn, uppdelade i olika fritidslokaler beroende på ålder. S:ta Gertrud har tre förskoleklasser, Duvan och Ugglan och Svalan med ca 20 barn i varje grupp. Leken, både ute och inne, intar en central plats i undervisningen och vi försöker gå ut i skogen minst en förmiddag i veckan. Skolan har ca 240 elever Rävsta skola ingår i vårt verksamhetsområde (se föregående sida). Gå gärna in på vår hemsida för mer information. Marianne Löfgren, rektor Eva Lagerdahl, verksamhetsledare Johanna Mårts, verksamhetsledare Porfyrvägen 2, Sigtuna 15

17 S:T PERS SKOLA Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem S:t Pers skola ligger vackert på en kulle i Sigtuna. Skolans historiska läge i historiska Sigtuna ger många tillfällen till lärande i närmiljön. Våra elever har hög måluppfyllelse och vi arbetar med att ytterligare höja den. Eleverna och deras föräldrar får möta utbildad och kompetent personal. Det finns en föräldrasamrådsgrupp, bestående av föräldrar, representanter för de olika verksamheterna samt rektor. Vi träffas regelbundet och arbetar för elevernas och skolans bästa Kultur, traditioner, sång och musik tillhör skolans profil och vi har ett nära samarbete med Sigtuna kommuns Kulturskola. Vår aula används flitigt för dessa aktiviteter. Skolan är miljöcertifierad, har Grön Flagg och ett miljöråd i årskurserna 2-6. Vi har ett inarbetat system för elevernas delaktighet och inflytande genom bl. a. klassråd och elevråd. Elevrådet har utarbetat Vett och Rätt på S:t Per. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrunds arbete. S:t Pers skola har ca 500 elever i åldrarna 6-12 år och 50 personer arbetar här. Våren 2012 startade vi upp verksamhet för nyanlända barn Vi är organiserade i tre arbetslag; F-3, 4-6 och fritidshem. Fritidshemmen är integrerade i skolan. Eleverna på S:t Per får ta del av en bra fritidsverksamhet, där också barns lärande är i fokus med leken som ett viktigt redskap. Vi har en stor idrottshall och en naturskön skolgård med stora ytor för lek och idrott. Caroline Ålund, rektor S:t Persgatan 5-7, Sigtuna 16

18 S: T OLOFS SKOLA Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem S:t Olofs skola ligger i en naturskön omgivning och ändå centralt i Sigtuna stad. Vi är en lagom stor skola med strax under 300 elever tillsammans med omkring 30 lärare, administrativ personal och elevhälsopersonal. Det betyder att alla känner alla. Skolan arbetar sedan flera år med tre fokusområden som skall genomsyra verksamheten. Det första är hög måluppfyllelse - Skolan skall höra till de skolor i riket som har högst måluppfyllelse och högst meritvärde. Vi skall kunna möta både den elev som är i behov av stöd och ge elever med fallenhet och intresse möjlighet att nå så långt som det någonsin är möjligt. Undervisningen präglas av hög kvalitet och kreativitet. Det betyder att såväl undervisningssätt som kunskapsredovisning varieras och anpassas till elevernas behov och önskemål. På S:t Olof möter ditt barn lärare som kommer att kämpa för hennes studieresultat. Vårt andra fokusområde är trivsel, trygghet och studiero. Alla som verkar i skolan skall arbeta i enlighet med läroplanens riktlinjer. Detta innebär att aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. Alla elever, vårdnadshavare och all personal skall vara medvetna om att på S:t Olof råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. I korridorerna råder lugn och i klassrummen arbetsro Slutligen är öppenhet mot omvärlden, det lokal närings- och föreningslivet viktigt för oss. Samverkan med lokala företag och föreningar likväl som ett mångårigt engagemang i olika internationaliseringsprojekt gör att S:t Olof är en liten skola men som har sin plats på kartan. Vi är stolta över vår skola och hälsar alla elever och föräldrar välkomna till ett givande samarbete! Johan Adler, rektor Skolbacken 58, Sigtuna 17

19 VÄRINGASKOLAN Fristående grundskola år F - 6 med förskola och fritidshem Skolan är centralt belägen i Sigtuna stad med skogen som vår skolgård. Väringaskolan är en skola för barn mellan 1 och 12 år med förskola, skola och fritidshem. Skolan drivs av en ideell föräldraförening. Föräldrar är alltid välkomna och delaktiga i verksamheten. Våra barn har förmånen att utvecklas i små grupper med hög personaltäthet. De har kontakt med samma pedagoger från tidig förskola till skolår 6. Väringaskolans värdegrund är: självförtroende, lust att lära, social kompetens och grundläggande baskunskaper. Vår förskoleklass samarbetar med skolår 1 och skolår 2. Vi följer fastställda läroplaner och lokala arbetsplaner. Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia i Italien. Barnen arbetar projektinriktat över ämnesgränserna i ett undersökande arbetssätt. Väringaskolan har ett aktivt elevråd. Om barnen ska må bra, växa och utvecklas krävs att näringsintaget tillgodoses. Därför lagas all vår mat som barnen äter från råvaror i skolans tillagningskök av våra 3 kockar. Huvuddelen av råvarorna är ekologiska. Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator. För närvarande går 276 barn i de olika verksamheterna på skolan. Förskolan och fritids har öppet 07:00-17:30. Varje familj gör 40 timmar per läsår som s.k. medverkandeförmån med och för verksamheten. Väringaskolans vision är att det står skrivet i pannan på alla barn från 1 års ålder och uppåt OCH på alla medarbetare på Väringaskolan: Jag kan själv- och tillsammans med andra. Och det jag ännu inte kan, det får jag lära mig. Karin Damlin, rektor POST: Skolbacken 61, Sigtuna Box 69, Sigtuna 18

20 SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET Fristående grundskola år 7-9, gymnasium, internat SSHL är en riksinternatskola där tradition och förnyelse är lika viktiga. Skolan har en internationell prägel eftersom mer än hälften av internateleverna är utlandssvenskar från alla världsdelar och engelska är undervisningsspråk på flera av våra program. Många av våra elever är dagelever från Sigtuna med omnejd. Hos oss bildar skola och fritid en pedagogisk helhet och ett stort utbud av fritidsaktiviteter erbjuds samtliga elever. Grundskolan, MYP, från år 7. SSHL erbjuder ett internationellt grundskoleprogram, IB Middle Years Programme (MYP), för att kunna ge elever med olika nationaliteter, språk och kunskaper en utbildning utöver den nationella läroplanen. Inom MYP har vi ett arbetssätt där hela processen och inte bara resultaten värderas. MYP administreras av International Baccalaureate Organization, IBO, vilket ger utbildningen kvalitet och status även internationellt. Grundläggande värderingar och mål har MYP gemensamt med svensk läroplan som vi också följer. Undervisningen ges på svenska eller engelska. Ansökan: Internatelever och dagelever söker direkt till SSHL. Intagningen av dagelever till årskurs 7 sker efter ansökningsdatum. SSHL har en kölista för flickor och en för pojkar. För att erhålla plats brukar det behövas flera års köande. Kontakta SSHL i god tid för att ställa ditt barn i kö till årskurs 7. Skolavgiftens storlek beror på den kommunala skolpengen. Avgiften för dagelev är ca kr/läsår. Skolan har ca 150 grundskoleelever och ca 350 gymnasieelever. Lena Månsson, rektor FAX: POST: Manfred Björkqvists allé 8, Sigtuna Box 508, Sigtuna 19

21 EDDASKOLAN Kommunal grundskola år F - 6 med fritidshem Skolan ligger fint med en härlig utomhus miljö, med skolgården invid naturen. Vi strävar efter att alla våra elever ska stå väl förberedda för det fortsatta livet när de lämnar Eddaskolan. Alla elever ska ha grundläggande kunskaper, kunna fungera väl i samspel med andra och känna självförtroende och tillit till sin egen förmåga. På Eddaskolan möter eleverna engagerade pedagoger med mycket kompetens och lång erfarenhet. Vår skola genomsyras av värme och en stor vilja att möta varje elev. Vi lägger stor vikt vid elevens hela utveckling, vi kallar det helhetssyn. Förutom att vi lägger stor vikt vid läsning, skrivning och räkning arbetar vi mycket med skapande (bild, musik, drama, etc.) och elevernas sociala utveckling. Vi har t.ex. kamratstödjare, kill- och tjejsnack, kompissamtal och gruppstärkande övningar och lekar. Det är viktigt med en bra relation mellan hem och skola, en viktig förutsättning för att det ska fungera bra för varje barn i skolan. Vi har föräldramöten, individuella utvecklingssamtal och ett föräldrasamråd på skolan. Eddaskolan är en skola för barn i åldrarna 6-12 år med totalt ca 210 elever. Här finns förskoleklass, fritidshem, grundskola år 1-6 och samundervisningsklass år 1-6. Vi på Eddaskolan ser fram emot ett positiv och engagerat samarbete med er föräldrar kring barnens viktiga skolarbete. Marianne von Seth, rektor Torsgatan 49, Märsta 20

22 SAGASKOLAN Kommunal grundskola år F - 3 med fritidshem Sagaskolan i Valstaområdet är en åk F-3 skola med ca 200 elever. Sagas fritidshem tar hand om ca 160 av dessa elever under morgon- och eftermiddagstid. En förberedelseklass, för nyanlända elever tillhör också skolan. Vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre på att ge varje elever de bästa förutsättningar för ett gott liv i god samvaro med andra med allas bästa för ögonen både nu och i framtiden. Våra elever ska känna sig värdefulla, de ska våga pröva sina idéer och de ska mötas av en trygg och tillåtande miljö. Vi vill utveckla människor som ska kunna fatta goda beslut och göra kloka val så att de med god självkänsla kan förhålla sig i livets villervalla. Det innebär att vi arbetar hårt med att utveckla goda kunskaper och hög social kompetens hos varje individ. Trygghet, arbetsro, glädje och gott kamratskap är viktiga förutsättningar för allt lärande både bland elever och vuxna. Vi strävar hela tiden efter att återskapa och utveckla dessa förutsättningar. Vi ser ett gott samarbete med elevernas föräldrar som en nödvändig förutsättning för att lyckas med detta Sagaskolan har ca 200 elever. Eva Steene, rektor Muningatan 2, Märsta 21

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem.

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem. En väg till frihet Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem Åldern 1-19 år Utgiven i samarbete med Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer