EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT ECOMM I KARLSTAD MAJ.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT ECOMM I KARLSTAD 21 23 MAJ. www.karlstad.se"

Transkript

1 P R O G R A M EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT 2003 ECOMM I KARLSTAD MAJ

2 EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT ECOMM 2003 KARLSTAD MAJ

3 V A D Ä R E C O M M? EPOMM, European Platform on Mobility Management, är ett nätverk bestående av sju EU-länder och som stöds av Europeiska kommissionen. Nätverket anordnar konferenser varje år om mobility management, ECOMM - European Conference On Mobility Management. ECOMM har utvecklats till väletablerade och välbesökta konferenser. Tidigare har konferenser ägt rum i Amsterdam, Nottingham, Münster, Bregenz, Rom och Gent. Syftet med ECOMM är att utveckla och sprida konceptet Mobility Management samt att öka kunskapen om det. ECOMM 2003 äger rum den maj 2003 i Karlstad. Första dagen inleds med studiebesök och andra välkomstaktiviteter. Föredrag och workshops äger rum mellan den 22 och 23 maj. Det kommer även att finnas en mindre utställning för företag och organisationer. Konferensspråket är engelska. V A D Ä R M O B I L I T Y M A N A G E M E N T? Mobility management handlar om att använda transporter, vägar och annan infrastruktur effektivare och därmed minska behovet av stora investeringar. Det innebär oftast andra åtgärder än de traditionella infrastrukturlösningar som vi vanligtvis använder för att lösa trafikproblemen i form av trängsel, avgaser, olyckor och buller. Verktygen baseras på information, kommunikation, organisation, samarbete och marknadsföring. Syftet är att påverka resan eller transporten innan den börjat. Viktiga mål är bl. a. ökad användning av miljövänligare transporter, ökad tillgänglighet, effektivare transporter och optimal markanvändning. Detta nya angreppssätt för effektiva och hållbara transporter skiljer sig något mellan olika länder i Europa, både vad gäller tolkningen och tillämpningen. I Sverige har vi arbetat med åtgärder som bidrar till ett hållbart transportsystem, men först under senare år har vi talat om Mobility Management och vad det innebär. Se även och K O N F E R E N S E N S T E M A P L A T S Mobility management, en möjlighet att hantera efterfrågan på transporter för att nå hållbar utveckling och ekonomisk effektivitet - varför och hur? När trafiken ökar ger det negativa konsekvenser för tillgänglighet, miljö och säkerhet. Prognoser visar att utvecklingen går mot ökad efterfrågan av person- och godstransporter. Hur kan mobility management användas för att gradvis bryta sambandet mellan den ekonomiska tillväxten och tillväxten av, i första hand, vägtransporter? För att mobility management skall införlivas i ett tidigt stadium i planeringsprocessen så behövs bl.a. nya samarbetsformer. Nya organisationsstrukturer, forum och mötesplatser behöver utvecklas. Hur fungerar de nya strukturerna och de nya samarbetsformerna och vilken betydelse har de? Hur kan mobility management införlivas i planeringsprocessen? Det är ingen tillfällighet att Karlstad står som värdstad för ECOMM Kommunen har sedan länge arbetat för att förbättra luften i de centrala stadsdelarna. Tack vare en miljöanpassad trafikplan minskade biltrafiken i centrum med 30 % mellan 1994 och Karlstad var även först i Sverige med att erbjuda kommuninnevånarna transportrådgivning, där man arbetar med att förändra attityder och beteenden till mer miljövänliga ressätt. 3

4 K O N F E R E N S P R O G R A M Programmet kan komma att ändras, för senaste informationen se vår hemsida O N S D A G E N D E N 2 1 M A J Studiebesök i Stockholm, Göteborg, Lund, Oslo och Karlstad. O N S D A G E N D E N 2 1 M A J Registrering Carlstad Conference Centre (CCC), Tage Erlandergatan Välkomstdrink Buffé och välkomsttal av Lena Melesjö Windahl, Karlstads kommun T O R S D A G E N D E N 2 2 M A J REGISTRERING OCH KAFFE Karlstads universitet PLENARY SESSIONS Välkommen Sveriges hållning till trafik, miljö och tillväxt Claes Roxbergh, trafikutskottet, riksdagen Den goda resan i ett hållbart perspektiv Ingemar Skogö, Vägverket Mobility Management i Sverige Christer Ljungberg, Trivector - att skapa en hållbar utveckling KAFFE Mobility Management - sett ur den Marcel Rommerts, DG Energi och Transport, Europeiska kommissionens perspektiv Europeiska kommissionen Mobility Management Strategies Astrid Wilhelm, Austrian Mobility for the next Decades (MOST) Research (FGM-AMOR), Österrike 4

5 12.30 LUNCH Workshops 1a, b, c, d KAFFE Workshops 1e, f, g, h Slut Middag Restaurang Sandgrund, Västra Torggatan 28 ECOMM 2004 i Lyon Jean-Louis Touraine, Greater Lyon, Frankrike Musik, underhållning och dans F R E D A G D E N 2 3 M A J REGISTRERING OCH KAFFE Karlstads universitet WORKSHOPS Workshop 2a, b, c, d KAFFE Workshop 2e, f, g LUNCH PLENARY SESSIONS Trängselavgifter - bakgrund, lägesrapport och erfarenheter i London, Stockholm och Göteborg Slutsatser från workshops Christer Ljungberg, Trivector Avslutningsanförande Kaffe 5

6 W O R K S H O P S T O R S D A G E N D E N 2 2 M A J Workshops dag 1: Hur kan mobility management användas för att gradvis bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad efterfrågan av transporter? T R A F I K, M I L J Ö O C H T I L L V Ä X T 1a, Exempel på tillväxt och effektivitet utan ökad efterfrågan av transporter Moderator: Lars Berggrund, Banverket Vägavgifter och parkeringspolicy - verktyg för att påverka sambandet? Peter Austin, Asplan Viak, Norge och Malcolm Buchanan, Colin Buchanan Partners, Storbritannien Socio-ekonomiska effekter av U3, tunnelbanan i Wien. Utvärderad inom ramen för forskningsprojektet TRANSECON. Oliver Roider och Roman Klementschitz, Insitutet för transportstudier, Universitetet för Bodenkultur, Österrike Transporter i ett hållbart samhälle Göran Rosenberg, Svenska åkeriföreningen U T V Ä R D E R I N G O C H U P P F Ö L J N I N G 1b, Resvaneundersökningar och andra kartläggningar som underlag vid strategier och aktiviteter inom mobility management Moderator: Eric Schreffler, ESTC, USA På väg mot kvalitativa undersökningsmetoder i miljöinriktade pendlingsplaner. Erfarenheter från två fallstudier. Vincent Meerschaert, Traject, Belgien Kundorienterad utveckling av service: en videobaserad analys av funtionsnedsatta- och andra resenärers erfarenheter av dörr-tilldörr resor Per Echeverri, Karlstads universitet 6

7 Mjuka åtgärder påverkar trafiken i Lund - resultat av två års arbete med hållbart transportsystem i Lund. Pernilla Hyllenius, Trivector S A M V E R K A N I S A M H Ä L L S P L A N E R I N G 1c, Samverkan mellan samhällsplanering och mobility management Moderator: Angel Aparicio, Ministry of Environment, Spanien Hur påverkas transportvanor av begränsad biltillgång - mobility management på områdesnivå Claudia Nobis, German Aerospace Center, Tyskland Trafikutveckling i stadskärnan. En analys av behov av olika scenarier som ett användbart verktyg vid stadsplanering Tomas Svensson, VTI Mobility management via fysisk planering - den spanska N-III korridoren som ett bra exempel María Eugenia López Lambas och Andrés Monzón, ETSICCP, Transport Department, Spanien K O L L E K T I V T R A F I K 1d, Hur möter kollektivtrafiken människors ökande resbehov? Moderator: Astrid Wilhelm, FGM-AMOR, Österrike Smarta ungar reser med kollektivtrafik - en integrerad marknadsstrategi av Styriens transportförbund Cosima Pilz, FGM-AMOR, Österrike Nöjdkund undersökningar för kollektivtrafikföretag - ökad effektivitet via mer efterfrågeorienterade metoder Werner Brög, Socialdata, Tyskland Efterfrågestyrd samåkning via bildelning på landsbygden Jean Grebert, Renault Research Department, Frankrike S K I L L N A D E R I S T Ä D E R / R E G I O N E R O C H P Å L A N D S B Y G D E N 1e, Olika förutsättningar för mobility management i storstads- och landsbygdsområden Moderator: Barbara Swart, EPOMM, Holland Möjligheter och begränsningar för mobility management i små städer och på landsbygden Werner Gronau, University of Paderborn, Tyskland Gröna ton - en förnybar möjlighet för transporter av gods Maria Dalmalm, Danzas ASG Eurocargo AB Mobility management i Borlänge Karin Lundgren, Envia och Johanna Ingre, Stiftelsen Teknikdalen Borlänge 7

8 E F F E K T I V T S A M A R B E T E : 1f, Ökad efterfrågan av alternativa transporter genom samarbete Moderator: Karen Vancluysen, Access, Belgien Den ökade betydelsen av nätverk för att hantera transporter i Nordamerika Stuart M. Anderson, Association for Commuter Transportation, USA Mervärdet av rätt transportkvalité för företagets varumärke - konsekvenser av ett nytt perspektiv inom mobility management Robert Boot, Ministry of Transport, Transport Research Center, Holland Cambridgeshires partnerskap för arbetsresor - utveckling sedan ECOMM 1998 Mark Webb, Cambridgeshire County Council, Storbritannien R E S E N Ä R E N I C E N T R U M 1g, Produkter och tjänster för resenären Moderator: Hans Kramer, Ministry of Transport, Transport Research Center, Holland Effektivt partnerskap för att åstadkomma användbara tjänster för resenären. En schweizisk modell för att stödja hållbara fritidsresor Roberto De Tommasi, Synergo Planung und Projektmanagement, Schweiz MobiHarz-projekt: Integrerad mobility management och tjänster för besökare Patrick Hoenninger och Klaus Kalwitzki, Planersocietät, Tyskland Modernisering av mindre järnvägsstationer med fokus på resenären Ludger Strathmann, Agentur BahnStadt Berlin, Tyskland M A R K N A D S F Ö R I N G 1h, Nyckelfaktorer för att få en bestående förändring av attityder och beteenden Moderator: Lars Haglund, Karlstads universitet 8

9 Smart trafikant - individuell marknadsföringskampanj för hållbara persontransporter Päivi Elmkvist, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun Odense cykelstad - ett exempel på framgångsrikt arbete för att utveckla cykeltrafik Marianne Weinreich, COGITA, Danmark Effekter på val av ressätt via individuell marknadsföring (Indimark) i Göteborg Caroline Almgren, Västtrafik Göteborgsområdet AB F R E D A G E N D E N 2 3 M A J Workshops dag 2: Hur används mobility management i samhällsplaneringen? N Y A S A M A R B E T S F O R M E R 2b, Behov av nya organisationsstrukturer och samarbetsformer Moderator: Bert Svensson, Vägverket Kampanjen YOU-move.nrw - mobility management och ungdomar i nya samarbetsformer Oscar Reutter, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Tyskland Vi MöTs i Kalmar - en gemensam kraftsamling för miljö och trafiksäkerhet Bo Lindholm, Linda Herrström, Kalmars kommun och Krister Wall, Vägverket Nya samarbetsformer Henk van de Hoef, Province of Zuid, Holland L Ä N K A R M E L L A N O L I K A H A N D L I N G S O M R Å D E N 2a, Ett hållbart transportsystem med mobility management i planeringsprocessen Moderator: Herbert Kemming, Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia (ILS), Tyskland Vision Lundby - att utforska potentialen i mobility management i Göteborg Lisa Sundell, Trafikkontoret, Göteborgs kommun EU:s direktiv om luftkvalité och nya möjligheter för mobility management Marien G. Bakker, the Nehterlands Agency for Energy and the Environment, och Hans Schmitz, the Information centre for the environment, Holland Att använda GIS vid implementering av mobility management i planeringsprocessen Jessica ter Schure, Trivector 9

10 M O T I V 2c, Drivkrafter och motiv för tillämpning av mobility management Moderator: Steven Calvert, Nottinghamshire County Council, Storbritannien Olika tillämpningsstrategier för framgångsrika transportplaner Marcus Enoch, Department of Civil and Building Engineering, Loughborough University och Sarah Wixey, Transport Research Group, University of Westminster, Storbritannien Kan vi lämna bilen hemma? Thomas Krag, Thomas Krag Mobility Advice, Danmark Vägavgifter - ett sätt att underlätta mobility management Jo Baker, Transport and Travel Research, Storbritannien B I L P O O L E R O C H S A M Å K N I N G 2d, Flexibla arbetssätt, flexibelt resande och den nya tekniken Moderator: Frank Smit, Ministry of the Flemish Community, Belgien Svensk samåkningstjänst Birgit Sievers, Lars Pousette, Datessa AB och Stefan Berg, Vägverket SunFleet - en miljöbil när du bäst behöver den Per Lanevik, Sun Fleet Carsharing Bildelning som Den äggläggande ull- och mjölkproducerande suggan. Nya metoder för integrering, samverkan och medvetandegörande Michael Glotz-Richter, Free Hanseatic City of Bremen, Tyskland M A R K N A D S F Ö R I N G 2e, Nyckelfaktorer för att få en bestående förändring av attityder och beteenden Moderator: Marco Viviani, Ökoinstitut, Italien Att bryta vanan vid val av resesätt Walter Bien, traffiq Frankfurt, Tyskland 10

11 Målgruppsbestämd mobility management Jillian Anable, University of Surrey, Storbritannien Erfarenheter av tre nyckelkampanjer inom Tapestry projektet Alan Lewis, Transport and Travel Research Ltd, Nottingham, Storbritannien B E N C H M A R K I N G 2f, Att lära sig god benchmarking Moderator: Robert Stussi, Amerlis, Portugal Kostnadseffektiv benchmarking. Erfarenheter från MOST och lärdomar från USA Eric Schreffler, ESTC, USA Att göra kollektivtrafik till ett förstahandsval - benchmarking och kvalitetssäkring som verktyg för kundtillfredsställelse Torbjörn Ericsson, TE Marknadskommunikation AB BYPAD (BicYcle Policy AuDit), ett europeiskt kvalitetsmått och ett verktyg för utveckling av lokala cykelprogram Tim Asperges, Langzaam Verkeer, Belgien E R F A R E N H E T E R A V M O S T ( M O B I L I T Y M A N A G E M E N T S T R A T E G I E S F O R T H E N E X T D E C A D E S ) 2g, Resultat och rekommendationer Moderator: Marcel Rommerts, DG Energy ochtransport, Europeiska kommissionen Erfarenheter från MOST projektet: skolor, sjukhus, turism, landvinningar, arrangemang, transportrådgivning Astrid Wilhelm, FGM-AMOR, Österrike Undersöknings- och utvärderingsverktyg inom mobility management - praktiska erfarenheter av MET Timo Finke, RWTH Aachen University of Technology, Tyskland Hur man förbättrar förutsättningarna för mobility management Guido Müller, Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia (ILS), Tyskland och Sarah Wixey, Transport Studies Group, University of Westminster, Storbritannien 11

12 Ö V R I G T P R O G R A M För detaljerade upplysningar samt den senaste informationen om studiebesök, utställningen, resa och boende etc. besök vår hemsida För allmänna upplysningar kontakta Helen Janelöv, tel , e-post: S T U D I E B E S Ö K Onsdagen den 21 maj inbjuds konferensdeltagarna att delta i ett av fem olika studiebesök i följande skandinaviska städer: Karlstad, Göteborg, Oslo, Lund och Stockholm. Representanter för städerna visar intressanta och innovativa åtgärder och projekt inom mobility management. Alla studiebesök genomförs på engelska. Möjligheten att förvara bagage erbjuds på samtliga platser. Mer detaljerade upplysningar bifogas med bekräftelsen efter anmälan. 1. Stockholm - Hammarby Sjöstad Rundvandring i Hammarby Sjöstad, en stadsdel i Stockholm som planerats och byggts utifrån principer om långsiktig hållbarhet. Tid: Plats: Miljöinformationscentrum, Lugnets allé 3 2. Göteborg - vision Lundby Rundvandring och information om pilotområdet Lundby som utvecklar och testar ett antal effektiva och miljöanpassade lösningar för transport av både människor och gods. Tid: Plats: Lundby mobilitetskontor 3. Lund - Presentation av LundaMaTs Planen, åtgärderna och dess effekter. Fysiska åtgärder i kombination med kraftfulla insatser inom mobility management. Tid: Plats: Grand Hotel, Bantorget 1 12

13 4. Oslo - planerad arbetspendling Mobility management och fysiska åtgärder i det expansiva området Groruddalen med inriktning på arbetspendling. Guidad tur till Forneby och företaget Telenor AS som satsat på innovativa transportlösningar. Tid: Plats: Samferdselsetaten, Nedre Slottsgate 3 5. Karlstad - Cykelsatsningar och miljöanpassad trafikplanering Cykeltur i och omkring Karlstads vackra natur- och kulturmiljö samt information om en centrumomvandling med sikte på människors möten i en god miljö. Tid: Plats: Solacykeluthyrningen, Stora torget M I D D A G M E D U N D E R H Å L L N I N G Torsdagen den 22 maj En middag med underhållning och dans äger rum på restaurang Sandgrund, Västra Torggatan 28, kl Detta evenemang är inte inkluderat i konferensavgiften och priset är 600 kr. A N M Ä L A N Anmälan görs på anmälningsblanketten eller via webbsidan Frågor gällande anmälan/bokning av hotell besvaras av Ulrika Bohlenius, Träffpunkt Karlstad, tel , fax , Sista datum för anmälan är den 25 april Anmälan är bindande. K O N F E R E N S A V G I F T - Konferensavgiften är kr. - För deltagare från EU:s ansökarländer är avgiften kr. - För studenter är avgiften 500 kr (bifoga kopia av studerandebevis). I avgiften ingår studiebesök, buffé (21 maj), deltagande i konferensen, luncher och kaffe (22-23 maj) samt konferensmaterial. Efter anmälan skickas en bekräftelse ut och avgiften betalas in på förtryckt inbetalningskort som bifogas denna. Sker avbokning före den 25 april 2003 debiteras 50 % av avgiften, därefter debiteras full avgift. U T S T Ä L L N I N G I konferenslokalen kommer det att finnas en mindre utställning. Om du har några frågor angående detta, kontakta Helen Janelöv, tel , e-post: 13

14 R E S A O C H B O R E S E I N F O R M A T I O N Till Karlstad går det snabbtåg både från Stockholm (2 tim. 20min) och Oslo (2 tim. 54 min). Regiontåg från Göteborg tar ca 3 timmar. Den nya flygplatsen ligger 10 km från centrala Karlstad. Regelbundna avgångar till/från Stockholm och Köpenhamn utgör vägen till resten av världen. H O T E L L Vi har förbokat rum på följande hotell. Hotell Enkelrum Dubbelrum Radisson SAS Plaza Hotel kr kr Sweden Hotel Savoy 895 kr kr Scandic Hotel Winn kr kr Ibis Hotel 670 kr 720 kr Elite Stadshotellet Karlstad kr kr Hotel Carlstad kr kr Alla hotell är belägna centralt. Priserna gäller per rum och natt, inklusive frukost och moms. Hotellkostnaden betalas direkt till hotellet vid utcheckning. Avbokningsregler för hotell enligt SHR: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdatum skall beställaren ersätta hotellet med 75 % av värdet på beställningen. Vid avbeställning senare än två veckor före ankomstdatum skall beställaren ersätta hotellet med 100 % av värdet på beställningen. För information om och bokning av övriga hotellrum i Karlstad, gå in på 14

15 I N T E R N A T I O N A L P R O G R A M M E C O M M I T T E E : Felix Arias (Ministerio de Fomento, Spain), Robert Boot (Ministry of Transport, the Netherlands), Steven Calvert (Nottinghamshire County Council, UK), Roberto de Tommasi (Synergo, Switzerland), Wilfried Goossens (Ministry of the Flemish Community, Belgium), Lars Haglund (Karlstad University, Sweden), Maxime Jean (Certu, France), Herbert Kemming (Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia, Germany), Evelyne Sauvage (Langzaam Verkeer, Belgium), Ab Schelling (NEA, Netherlands), Per Schillander (Swedish National Road Administration, Sweden), Robert Stussi (AMERLIS, Portugal), Bert Svensson (Swedish National Road Administration, Sweden), Karl-Heinz Posch, (Austrian Mobility Research, Austria), Mikael Schultz, P-O Haster, Helen Janelöv and Hasse Zimmerman (City of Karlstad, Sweden) F I N L A N D N O R G E S V E R I G E Oslo Karlstad Stockholm Göteborg D A N M A R K KARLSTADS KOMMUN SE Karlstad Tel:

16 A N M Ä L N I N G S B L A N K E T T Fyll i och sänd anmälan snarast till ECOMM 2003, Träffpunkt Karlstad, Nattvindsgatan 1, Karlstad, eller via fax Anmälan kan också göras på vår hemsida Namn: Efternamn: Organisation: Befattning: Adress: Postadress: Land: Tel: Fax: E-post: Vänligen ange om du är moderator eller talare 1. Workshops Då det finns ett begränsat antal platser på varje workshop ber vi er att fylla i ett förstahandsval samt ett andrahandsval per workshoppass. 22 maj a 1b 1c 1d e 2. Övrigt program Vänligen, fyll i både ett förstahandsval och ett andrahandsval för studiebesöket. Stockholm Göteborg Lund Karlstad Oslo Hotellbokning Fyll i något av nedanstående angivna hotell. Enkel Radisson SAS Plaza hotel Sweden Hotel Savoy Scandic Hotel Winn Ibis Hotel Elite Stadshotellet Karlstad Hotel Carlstad Jag delar dubbelrum med: Dubbel 1f 1g 1h 23 maj a Jag önskar delta i välkomstbuffén, 21 maj (kostnadsfritt) Jag önskar delta i middag med underhållning, 22 maj (600 kr) Jag önskar specialkost: Jag önskar rökfritt rum: Ankomstdag: 4. Avgifter 3500 kr Avresedag: 2b 2c 2d e 2f Speciella önskemål på grund av funktionshinder: 1850 kr för deltagare från EU:s ansökarländer 500 kr för studenter (intygas med kopia av studiebevis) 600 kr för middagen Ingen avgift för moderatorer och föredragshållare 2g Sista anmälningsdag är den 25 april

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten.

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Hotellbokning Hotel Scandic Sundsvall City, Esplanaden 29 MEX-dagarna 2003 Vi har förbokat rum på Hotel Scandic

Läs mer

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden UTSKICK 1 Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24-27 maj 2011 Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi och Språkrådet i Norge har nöjet att inbjuda

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm INBJUDAN till INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm Symposium 2008 har två teman Under första delen av symposiet kommer vi att referera

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndal Psykiatriska klinikens aula

4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndal Psykiatriska klinikens aula Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 14:de året i rad till Dagar om lagar Från spärrad journal till Facebook 4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset /

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 17-18 oktober 2012 Kulturens hus, Luleå PROGRAM Onsdagen den 17 oktober 08.00-10.00 Studiebesök på Fjärrvärmeansluten isbrytare Luleå Energi AB 10.00-11.45 Paneldiskussion

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Program för studieresa om lågenergi- och passivhusbyggande i Tyskland, Sverige och Norge

Program för studieresa om lågenergi- och passivhusbyggande i Tyskland, Sverige och Norge Program för studieresa om lågenergi- och passivhusbyggande i Tyskland, Sverige och Norge Freiburg, Tyskland den 26-28 juni 2012 Kom ihåg passet! \\bl0601\users$\dagu\documents\interreg\miljö och energi\konferensprogram

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i framtidens gjuterier

Ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i framtidens gjuterier Inbjudan till VÅRKONFERENS Ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i framtidens gjuterier Torsdagen den 11 mars och fredagen den 12 mars 2010 på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Konferens arrangerad

Läs mer

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Välkommen till STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Göteborg 31 maj 1 juni Stadsmuseet i Göteborg Norra Hamngatan 12 Wallenstamsalen SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGENS lantmäterikommitté inbjuder till Stadsingenjörsdagarna

Läs mer

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012

The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 The 8 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012 ITS The Swedish Way Årets konferens kommer att dels fokusera på regeringens uppdrag till

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens ehälsoenhet Inbjuder för 19:e året i följd till Dagar om lagar Det är nu 10 år sedan Ylva Johansson presenterade sin nya IT-policy som skulle medge ökat informationsutbyte

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e)

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Följ med EG Retail m.fl. till NRF Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Om NRF + 400 utställare 126 seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner Drygt 25 500 besökare från

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

2014-04-24 TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV. Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim

2014-04-24 TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV. Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim Christer Ljungberg, CEO Trivector AB Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda,

Läs mer

Trafikplanering 2012 fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012

Trafikplanering 2012 fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012 Spännande internationella case! Trafikplanering 2012 fokus cykel Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 augusti 2012 TALARE MODERATOR Christian Juul F.d. ordförande Cykelfrämjandet KEYNOTE Houten

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

GYMNASIEKONFERENSER 2015

GYMNASIEKONFERENSER 2015 Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till GYMNASIE- KONFERENSER 2015 Konferensen som ger aktuell överblick, utblick och inblick om gymnasieskolans aktuella frågor. Inbjudan riktar sig till: - Heltids-

Läs mer

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten.

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten. Malmö 2007-05-22 Till berörda hästägareföreningar Inbjudan till Sydträffen och Sydkampen fredagen den 31 augusti 2007. Sydträffen anordnas i år på 100 års - jubilerande Jägersro. Vi bifogar program och

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Inbjuder till Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Inbjuder till Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping Program även på kvällen den 7 september Utmaningar inom begravningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006

Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006 Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006 Kära SWEA, Vi i SWEA Michigan välkomnar alla till ett "jättespännande" regionmöte i bilstaden Detroit i oktober. Som Ni vet är Michigan vackrast om hösten

Läs mer

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre

Läs mer

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Photo: Jon Mihkkal Inga Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Branschdagar i Östersund/Staare Fredag-Lördag 22-23:e maj 2015 2015-04-15 Varmt välkommen till Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji branschdagar

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration Inbjudan till Branschvecka 2010 23-27 Augusti, 2010 Stockholm Delta i en vecka full av aktiviteter inom technology/knowledge transfer. I detta sammanhang tänker man ofta på högteknologiska produkter som

Läs mer

PARKERINGSDAGARNA 2014

PARKERINGSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 oktober 2014 VÅRA TALARE VTI Tomas Svensson Forskningsdirektör Umeå kommun Elin Pietroni Planeringschef Göteborgs stads Parkeringsbolag Maria Stenström Stockholms

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

INBJUDAN. - Information och nyheter från Boverket med frågestund.

INBJUDAN. - Information och nyheter från Boverket med frågestund. INBJUDAN Nu är det dags igen, kom och lyssna och lär när Sveriges VVS-inspektörer håller sitt årliga tekniska informationsmöte i samarbete med VVS Tekniska Föreningen på Forum konferensanläggning den 13-15

Läs mer

Midnattsboule i Midnattssol

Midnattsboule i Midnattssol Midnattsboule i Midnattssol Så är det dags, boule kommer till Luleå. Som vanligt försöker vi i Luleå att erbjuda en upplevelse med det lilla extra eftersom en del av de som kommer hit aldrig varit ovanför

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Fredag 16 oktober - lördag 17 oktober Plats: Naturhistoriska Riksmuséet Stockholm 1 Fakta om konferensen

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan Nationellt snöskoterforum Foto: Conny Olofsson Nationellt snöskoterforum Nationella Snöskoterrådet tillsammans med Östersunds kommun och Östersunds snöskoterklubb hälsar dig varmt välkommen till

Läs mer

Inbjudan till VÅRKONFERENS. Energi och Miljö. Torsdagen den 13 mars och fredagen den 14 mars 2014. på Scandic Hotel Elmia, Jönköping

Inbjudan till VÅRKONFERENS. Energi och Miljö. Torsdagen den 13 mars och fredagen den 14 mars 2014. på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Inbjudan till VÅRKONFERENS Energi och Miljö Torsdagen den 13 mars och fredagen den 14 mars 2014 på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Konferens arrangerad av Sveriges Gjuteritekniska Förening i samarbete med

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM First Hotel Reisen är ett klassiskt Stockholmshotell med anor från 1600-talet, centralt beläget vid vattnet i hjärtat av Gamla stan, nära Kungliga slottet

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

European Masters Athletics 2010 15-24. juli

European Masters Athletics 2010 15-24. juli Del af Holstebro RejseCenter K/S Gartnerivej 11-7500 Holstebro Danmark www.holstebrorejsecenter.dk CVR 26927021 Tilsluttet Rejsegarantifonden nr 1525 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening Udvidet ansvarsforsikring

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model The 9 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model 19 September Kista, Stockholm Hosts: Partners: The Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plan to Action

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Milano, Italien. 20-22 juni 2013 VAR FRAMTID

Milano, Italien. 20-22 juni 2013 VAR FRAMTID Å R L I G E D A - K O N F E R E N S Milano, Italien 20-22 juni 2013 VAR FRAMTID Speciella sponsorer Guldsponsorer Utställare årliga konferensen 2013 INBJUDAN Hej kollegor och vänner, Det viktigaste ämnet

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer