EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT ECOMM I KARLSTAD MAJ.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT ECOMM I KARLSTAD 21 23 MAJ. www.karlstad.se"

Transkript

1 P R O G R A M EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT 2003 ECOMM I KARLSTAD MAJ

2 EUROPEISK KONFERENS OM MOBILITY MANAGEMENT ECOMM 2003 KARLSTAD MAJ

3 V A D Ä R E C O M M? EPOMM, European Platform on Mobility Management, är ett nätverk bestående av sju EU-länder och som stöds av Europeiska kommissionen. Nätverket anordnar konferenser varje år om mobility management, ECOMM - European Conference On Mobility Management. ECOMM har utvecklats till väletablerade och välbesökta konferenser. Tidigare har konferenser ägt rum i Amsterdam, Nottingham, Münster, Bregenz, Rom och Gent. Syftet med ECOMM är att utveckla och sprida konceptet Mobility Management samt att öka kunskapen om det. ECOMM 2003 äger rum den maj 2003 i Karlstad. Första dagen inleds med studiebesök och andra välkomstaktiviteter. Föredrag och workshops äger rum mellan den 22 och 23 maj. Det kommer även att finnas en mindre utställning för företag och organisationer. Konferensspråket är engelska. V A D Ä R M O B I L I T Y M A N A G E M E N T? Mobility management handlar om att använda transporter, vägar och annan infrastruktur effektivare och därmed minska behovet av stora investeringar. Det innebär oftast andra åtgärder än de traditionella infrastrukturlösningar som vi vanligtvis använder för att lösa trafikproblemen i form av trängsel, avgaser, olyckor och buller. Verktygen baseras på information, kommunikation, organisation, samarbete och marknadsföring. Syftet är att påverka resan eller transporten innan den börjat. Viktiga mål är bl. a. ökad användning av miljövänligare transporter, ökad tillgänglighet, effektivare transporter och optimal markanvändning. Detta nya angreppssätt för effektiva och hållbara transporter skiljer sig något mellan olika länder i Europa, både vad gäller tolkningen och tillämpningen. I Sverige har vi arbetat med åtgärder som bidrar till ett hållbart transportsystem, men först under senare år har vi talat om Mobility Management och vad det innebär. Se även och K O N F E R E N S E N S T E M A P L A T S Mobility management, en möjlighet att hantera efterfrågan på transporter för att nå hållbar utveckling och ekonomisk effektivitet - varför och hur? När trafiken ökar ger det negativa konsekvenser för tillgänglighet, miljö och säkerhet. Prognoser visar att utvecklingen går mot ökad efterfrågan av person- och godstransporter. Hur kan mobility management användas för att gradvis bryta sambandet mellan den ekonomiska tillväxten och tillväxten av, i första hand, vägtransporter? För att mobility management skall införlivas i ett tidigt stadium i planeringsprocessen så behövs bl.a. nya samarbetsformer. Nya organisationsstrukturer, forum och mötesplatser behöver utvecklas. Hur fungerar de nya strukturerna och de nya samarbetsformerna och vilken betydelse har de? Hur kan mobility management införlivas i planeringsprocessen? Det är ingen tillfällighet att Karlstad står som värdstad för ECOMM Kommunen har sedan länge arbetat för att förbättra luften i de centrala stadsdelarna. Tack vare en miljöanpassad trafikplan minskade biltrafiken i centrum med 30 % mellan 1994 och Karlstad var även först i Sverige med att erbjuda kommuninnevånarna transportrådgivning, där man arbetar med att förändra attityder och beteenden till mer miljövänliga ressätt. 3

4 K O N F E R E N S P R O G R A M Programmet kan komma att ändras, för senaste informationen se vår hemsida O N S D A G E N D E N 2 1 M A J Studiebesök i Stockholm, Göteborg, Lund, Oslo och Karlstad. O N S D A G E N D E N 2 1 M A J Registrering Carlstad Conference Centre (CCC), Tage Erlandergatan Välkomstdrink Buffé och välkomsttal av Lena Melesjö Windahl, Karlstads kommun T O R S D A G E N D E N 2 2 M A J REGISTRERING OCH KAFFE Karlstads universitet PLENARY SESSIONS Välkommen Sveriges hållning till trafik, miljö och tillväxt Claes Roxbergh, trafikutskottet, riksdagen Den goda resan i ett hållbart perspektiv Ingemar Skogö, Vägverket Mobility Management i Sverige Christer Ljungberg, Trivector - att skapa en hållbar utveckling KAFFE Mobility Management - sett ur den Marcel Rommerts, DG Energi och Transport, Europeiska kommissionens perspektiv Europeiska kommissionen Mobility Management Strategies Astrid Wilhelm, Austrian Mobility for the next Decades (MOST) Research (FGM-AMOR), Österrike 4

5 12.30 LUNCH Workshops 1a, b, c, d KAFFE Workshops 1e, f, g, h Slut Middag Restaurang Sandgrund, Västra Torggatan 28 ECOMM 2004 i Lyon Jean-Louis Touraine, Greater Lyon, Frankrike Musik, underhållning och dans F R E D A G D E N 2 3 M A J REGISTRERING OCH KAFFE Karlstads universitet WORKSHOPS Workshop 2a, b, c, d KAFFE Workshop 2e, f, g LUNCH PLENARY SESSIONS Trängselavgifter - bakgrund, lägesrapport och erfarenheter i London, Stockholm och Göteborg Slutsatser från workshops Christer Ljungberg, Trivector Avslutningsanförande Kaffe 5

6 W O R K S H O P S T O R S D A G E N D E N 2 2 M A J Workshops dag 1: Hur kan mobility management användas för att gradvis bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad efterfrågan av transporter? T R A F I K, M I L J Ö O C H T I L L V Ä X T 1a, Exempel på tillväxt och effektivitet utan ökad efterfrågan av transporter Moderator: Lars Berggrund, Banverket Vägavgifter och parkeringspolicy - verktyg för att påverka sambandet? Peter Austin, Asplan Viak, Norge och Malcolm Buchanan, Colin Buchanan Partners, Storbritannien Socio-ekonomiska effekter av U3, tunnelbanan i Wien. Utvärderad inom ramen för forskningsprojektet TRANSECON. Oliver Roider och Roman Klementschitz, Insitutet för transportstudier, Universitetet för Bodenkultur, Österrike Transporter i ett hållbart samhälle Göran Rosenberg, Svenska åkeriföreningen U T V Ä R D E R I N G O C H U P P F Ö L J N I N G 1b, Resvaneundersökningar och andra kartläggningar som underlag vid strategier och aktiviteter inom mobility management Moderator: Eric Schreffler, ESTC, USA På väg mot kvalitativa undersökningsmetoder i miljöinriktade pendlingsplaner. Erfarenheter från två fallstudier. Vincent Meerschaert, Traject, Belgien Kundorienterad utveckling av service: en videobaserad analys av funtionsnedsatta- och andra resenärers erfarenheter av dörr-tilldörr resor Per Echeverri, Karlstads universitet 6

7 Mjuka åtgärder påverkar trafiken i Lund - resultat av två års arbete med hållbart transportsystem i Lund. Pernilla Hyllenius, Trivector S A M V E R K A N I S A M H Ä L L S P L A N E R I N G 1c, Samverkan mellan samhällsplanering och mobility management Moderator: Angel Aparicio, Ministry of Environment, Spanien Hur påverkas transportvanor av begränsad biltillgång - mobility management på områdesnivå Claudia Nobis, German Aerospace Center, Tyskland Trafikutveckling i stadskärnan. En analys av behov av olika scenarier som ett användbart verktyg vid stadsplanering Tomas Svensson, VTI Mobility management via fysisk planering - den spanska N-III korridoren som ett bra exempel María Eugenia López Lambas och Andrés Monzón, ETSICCP, Transport Department, Spanien K O L L E K T I V T R A F I K 1d, Hur möter kollektivtrafiken människors ökande resbehov? Moderator: Astrid Wilhelm, FGM-AMOR, Österrike Smarta ungar reser med kollektivtrafik - en integrerad marknadsstrategi av Styriens transportförbund Cosima Pilz, FGM-AMOR, Österrike Nöjdkund undersökningar för kollektivtrafikföretag - ökad effektivitet via mer efterfrågeorienterade metoder Werner Brög, Socialdata, Tyskland Efterfrågestyrd samåkning via bildelning på landsbygden Jean Grebert, Renault Research Department, Frankrike S K I L L N A D E R I S T Ä D E R / R E G I O N E R O C H P Å L A N D S B Y G D E N 1e, Olika förutsättningar för mobility management i storstads- och landsbygdsområden Moderator: Barbara Swart, EPOMM, Holland Möjligheter och begränsningar för mobility management i små städer och på landsbygden Werner Gronau, University of Paderborn, Tyskland Gröna ton - en förnybar möjlighet för transporter av gods Maria Dalmalm, Danzas ASG Eurocargo AB Mobility management i Borlänge Karin Lundgren, Envia och Johanna Ingre, Stiftelsen Teknikdalen Borlänge 7

8 E F F E K T I V T S A M A R B E T E : 1f, Ökad efterfrågan av alternativa transporter genom samarbete Moderator: Karen Vancluysen, Access, Belgien Den ökade betydelsen av nätverk för att hantera transporter i Nordamerika Stuart M. Anderson, Association for Commuter Transportation, USA Mervärdet av rätt transportkvalité för företagets varumärke - konsekvenser av ett nytt perspektiv inom mobility management Robert Boot, Ministry of Transport, Transport Research Center, Holland Cambridgeshires partnerskap för arbetsresor - utveckling sedan ECOMM 1998 Mark Webb, Cambridgeshire County Council, Storbritannien R E S E N Ä R E N I C E N T R U M 1g, Produkter och tjänster för resenären Moderator: Hans Kramer, Ministry of Transport, Transport Research Center, Holland Effektivt partnerskap för att åstadkomma användbara tjänster för resenären. En schweizisk modell för att stödja hållbara fritidsresor Roberto De Tommasi, Synergo Planung und Projektmanagement, Schweiz MobiHarz-projekt: Integrerad mobility management och tjänster för besökare Patrick Hoenninger och Klaus Kalwitzki, Planersocietät, Tyskland Modernisering av mindre järnvägsstationer med fokus på resenären Ludger Strathmann, Agentur BahnStadt Berlin, Tyskland M A R K N A D S F Ö R I N G 1h, Nyckelfaktorer för att få en bestående förändring av attityder och beteenden Moderator: Lars Haglund, Karlstads universitet 8

9 Smart trafikant - individuell marknadsföringskampanj för hållbara persontransporter Päivi Elmkvist, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun Odense cykelstad - ett exempel på framgångsrikt arbete för att utveckla cykeltrafik Marianne Weinreich, COGITA, Danmark Effekter på val av ressätt via individuell marknadsföring (Indimark) i Göteborg Caroline Almgren, Västtrafik Göteborgsområdet AB F R E D A G E N D E N 2 3 M A J Workshops dag 2: Hur används mobility management i samhällsplaneringen? N Y A S A M A R B E T S F O R M E R 2b, Behov av nya organisationsstrukturer och samarbetsformer Moderator: Bert Svensson, Vägverket Kampanjen YOU-move.nrw - mobility management och ungdomar i nya samarbetsformer Oscar Reutter, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Tyskland Vi MöTs i Kalmar - en gemensam kraftsamling för miljö och trafiksäkerhet Bo Lindholm, Linda Herrström, Kalmars kommun och Krister Wall, Vägverket Nya samarbetsformer Henk van de Hoef, Province of Zuid, Holland L Ä N K A R M E L L A N O L I K A H A N D L I N G S O M R Å D E N 2a, Ett hållbart transportsystem med mobility management i planeringsprocessen Moderator: Herbert Kemming, Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia (ILS), Tyskland Vision Lundby - att utforska potentialen i mobility management i Göteborg Lisa Sundell, Trafikkontoret, Göteborgs kommun EU:s direktiv om luftkvalité och nya möjligheter för mobility management Marien G. Bakker, the Nehterlands Agency for Energy and the Environment, och Hans Schmitz, the Information centre for the environment, Holland Att använda GIS vid implementering av mobility management i planeringsprocessen Jessica ter Schure, Trivector 9

10 M O T I V 2c, Drivkrafter och motiv för tillämpning av mobility management Moderator: Steven Calvert, Nottinghamshire County Council, Storbritannien Olika tillämpningsstrategier för framgångsrika transportplaner Marcus Enoch, Department of Civil and Building Engineering, Loughborough University och Sarah Wixey, Transport Research Group, University of Westminster, Storbritannien Kan vi lämna bilen hemma? Thomas Krag, Thomas Krag Mobility Advice, Danmark Vägavgifter - ett sätt att underlätta mobility management Jo Baker, Transport and Travel Research, Storbritannien B I L P O O L E R O C H S A M Å K N I N G 2d, Flexibla arbetssätt, flexibelt resande och den nya tekniken Moderator: Frank Smit, Ministry of the Flemish Community, Belgien Svensk samåkningstjänst Birgit Sievers, Lars Pousette, Datessa AB och Stefan Berg, Vägverket SunFleet - en miljöbil när du bäst behöver den Per Lanevik, Sun Fleet Carsharing Bildelning som Den äggläggande ull- och mjölkproducerande suggan. Nya metoder för integrering, samverkan och medvetandegörande Michael Glotz-Richter, Free Hanseatic City of Bremen, Tyskland M A R K N A D S F Ö R I N G 2e, Nyckelfaktorer för att få en bestående förändring av attityder och beteenden Moderator: Marco Viviani, Ökoinstitut, Italien Att bryta vanan vid val av resesätt Walter Bien, traffiq Frankfurt, Tyskland 10

11 Målgruppsbestämd mobility management Jillian Anable, University of Surrey, Storbritannien Erfarenheter av tre nyckelkampanjer inom Tapestry projektet Alan Lewis, Transport and Travel Research Ltd, Nottingham, Storbritannien B E N C H M A R K I N G 2f, Att lära sig god benchmarking Moderator: Robert Stussi, Amerlis, Portugal Kostnadseffektiv benchmarking. Erfarenheter från MOST och lärdomar från USA Eric Schreffler, ESTC, USA Att göra kollektivtrafik till ett förstahandsval - benchmarking och kvalitetssäkring som verktyg för kundtillfredsställelse Torbjörn Ericsson, TE Marknadskommunikation AB BYPAD (BicYcle Policy AuDit), ett europeiskt kvalitetsmått och ett verktyg för utveckling av lokala cykelprogram Tim Asperges, Langzaam Verkeer, Belgien E R F A R E N H E T E R A V M O S T ( M O B I L I T Y M A N A G E M E N T S T R A T E G I E S F O R T H E N E X T D E C A D E S ) 2g, Resultat och rekommendationer Moderator: Marcel Rommerts, DG Energy ochtransport, Europeiska kommissionen Erfarenheter från MOST projektet: skolor, sjukhus, turism, landvinningar, arrangemang, transportrådgivning Astrid Wilhelm, FGM-AMOR, Österrike Undersöknings- och utvärderingsverktyg inom mobility management - praktiska erfarenheter av MET Timo Finke, RWTH Aachen University of Technology, Tyskland Hur man förbättrar förutsättningarna för mobility management Guido Müller, Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia (ILS), Tyskland och Sarah Wixey, Transport Studies Group, University of Westminster, Storbritannien 11

12 Ö V R I G T P R O G R A M För detaljerade upplysningar samt den senaste informationen om studiebesök, utställningen, resa och boende etc. besök vår hemsida För allmänna upplysningar kontakta Helen Janelöv, tel , e-post: S T U D I E B E S Ö K Onsdagen den 21 maj inbjuds konferensdeltagarna att delta i ett av fem olika studiebesök i följande skandinaviska städer: Karlstad, Göteborg, Oslo, Lund och Stockholm. Representanter för städerna visar intressanta och innovativa åtgärder och projekt inom mobility management. Alla studiebesök genomförs på engelska. Möjligheten att förvara bagage erbjuds på samtliga platser. Mer detaljerade upplysningar bifogas med bekräftelsen efter anmälan. 1. Stockholm - Hammarby Sjöstad Rundvandring i Hammarby Sjöstad, en stadsdel i Stockholm som planerats och byggts utifrån principer om långsiktig hållbarhet. Tid: Plats: Miljöinformationscentrum, Lugnets allé 3 2. Göteborg - vision Lundby Rundvandring och information om pilotområdet Lundby som utvecklar och testar ett antal effektiva och miljöanpassade lösningar för transport av både människor och gods. Tid: Plats: Lundby mobilitetskontor 3. Lund - Presentation av LundaMaTs Planen, åtgärderna och dess effekter. Fysiska åtgärder i kombination med kraftfulla insatser inom mobility management. Tid: Plats: Grand Hotel, Bantorget 1 12

13 4. Oslo - planerad arbetspendling Mobility management och fysiska åtgärder i det expansiva området Groruddalen med inriktning på arbetspendling. Guidad tur till Forneby och företaget Telenor AS som satsat på innovativa transportlösningar. Tid: Plats: Samferdselsetaten, Nedre Slottsgate 3 5. Karlstad - Cykelsatsningar och miljöanpassad trafikplanering Cykeltur i och omkring Karlstads vackra natur- och kulturmiljö samt information om en centrumomvandling med sikte på människors möten i en god miljö. Tid: Plats: Solacykeluthyrningen, Stora torget M I D D A G M E D U N D E R H Å L L N I N G Torsdagen den 22 maj En middag med underhållning och dans äger rum på restaurang Sandgrund, Västra Torggatan 28, kl Detta evenemang är inte inkluderat i konferensavgiften och priset är 600 kr. A N M Ä L A N Anmälan görs på anmälningsblanketten eller via webbsidan Frågor gällande anmälan/bokning av hotell besvaras av Ulrika Bohlenius, Träffpunkt Karlstad, tel , fax , Sista datum för anmälan är den 25 april Anmälan är bindande. K O N F E R E N S A V G I F T - Konferensavgiften är kr. - För deltagare från EU:s ansökarländer är avgiften kr. - För studenter är avgiften 500 kr (bifoga kopia av studerandebevis). I avgiften ingår studiebesök, buffé (21 maj), deltagande i konferensen, luncher och kaffe (22-23 maj) samt konferensmaterial. Efter anmälan skickas en bekräftelse ut och avgiften betalas in på förtryckt inbetalningskort som bifogas denna. Sker avbokning före den 25 april 2003 debiteras 50 % av avgiften, därefter debiteras full avgift. U T S T Ä L L N I N G I konferenslokalen kommer det att finnas en mindre utställning. Om du har några frågor angående detta, kontakta Helen Janelöv, tel , e-post: 13

14 R E S A O C H B O R E S E I N F O R M A T I O N Till Karlstad går det snabbtåg både från Stockholm (2 tim. 20min) och Oslo (2 tim. 54 min). Regiontåg från Göteborg tar ca 3 timmar. Den nya flygplatsen ligger 10 km från centrala Karlstad. Regelbundna avgångar till/från Stockholm och Köpenhamn utgör vägen till resten av världen. H O T E L L Vi har förbokat rum på följande hotell. Hotell Enkelrum Dubbelrum Radisson SAS Plaza Hotel kr kr Sweden Hotel Savoy 895 kr kr Scandic Hotel Winn kr kr Ibis Hotel 670 kr 720 kr Elite Stadshotellet Karlstad kr kr Hotel Carlstad kr kr Alla hotell är belägna centralt. Priserna gäller per rum och natt, inklusive frukost och moms. Hotellkostnaden betalas direkt till hotellet vid utcheckning. Avbokningsregler för hotell enligt SHR: Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdatum skall beställaren ersätta hotellet med 75 % av värdet på beställningen. Vid avbeställning senare än två veckor före ankomstdatum skall beställaren ersätta hotellet med 100 % av värdet på beställningen. För information om och bokning av övriga hotellrum i Karlstad, gå in på 14

15 I N T E R N A T I O N A L P R O G R A M M E C O M M I T T E E : Felix Arias (Ministerio de Fomento, Spain), Robert Boot (Ministry of Transport, the Netherlands), Steven Calvert (Nottinghamshire County Council, UK), Roberto de Tommasi (Synergo, Switzerland), Wilfried Goossens (Ministry of the Flemish Community, Belgium), Lars Haglund (Karlstad University, Sweden), Maxime Jean (Certu, France), Herbert Kemming (Research Institute for Regional and Urban Development of the Federal State of North Rhine-Westphalia, Germany), Evelyne Sauvage (Langzaam Verkeer, Belgium), Ab Schelling (NEA, Netherlands), Per Schillander (Swedish National Road Administration, Sweden), Robert Stussi (AMERLIS, Portugal), Bert Svensson (Swedish National Road Administration, Sweden), Karl-Heinz Posch, (Austrian Mobility Research, Austria), Mikael Schultz, P-O Haster, Helen Janelöv and Hasse Zimmerman (City of Karlstad, Sweden) F I N L A N D N O R G E S V E R I G E Oslo Karlstad Stockholm Göteborg D A N M A R K KARLSTADS KOMMUN SE Karlstad Tel:

16 A N M Ä L N I N G S B L A N K E T T Fyll i och sänd anmälan snarast till ECOMM 2003, Träffpunkt Karlstad, Nattvindsgatan 1, Karlstad, eller via fax Anmälan kan också göras på vår hemsida Namn: Efternamn: Organisation: Befattning: Adress: Postadress: Land: Tel: Fax: E-post: Vänligen ange om du är moderator eller talare 1. Workshops Då det finns ett begränsat antal platser på varje workshop ber vi er att fylla i ett förstahandsval samt ett andrahandsval per workshoppass. 22 maj a 1b 1c 1d e 2. Övrigt program Vänligen, fyll i både ett förstahandsval och ett andrahandsval för studiebesöket. Stockholm Göteborg Lund Karlstad Oslo Hotellbokning Fyll i något av nedanstående angivna hotell. Enkel Radisson SAS Plaza hotel Sweden Hotel Savoy Scandic Hotel Winn Ibis Hotel Elite Stadshotellet Karlstad Hotel Carlstad Jag delar dubbelrum med: Dubbel 1f 1g 1h 23 maj a Jag önskar delta i välkomstbuffén, 21 maj (kostnadsfritt) Jag önskar delta i middag med underhållning, 22 maj (600 kr) Jag önskar specialkost: Jag önskar rökfritt rum: Ankomstdag: 4. Avgifter 3500 kr Avresedag: 2b 2c 2d e 2f Speciella önskemål på grund av funktionshinder: 1850 kr för deltagare från EU:s ansökarländer 500 kr för studenter (intygas med kopia av studiebevis) 600 kr för middagen Ingen avgift för moderatorer och föredragshållare 2g Sista anmälningsdag är den 25 april

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Mobility Management vad är det?

Mobility Management vad är det? Mobility Management vad är det? Erik Jondelius Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap SLU Alnarp Examensarbete inom landskapsarkitektprogrammet 2008:24 1 Mobility Management

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2004. Page 1 of 10 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006. Page 1 of 15 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2005. Page 1 of 5 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor mässor 2005 mässor 2004 mässor

Läs mer

Mobility Management, en definition

Mobility Management, en definition Mobility Management, en definition Definition av Mobility Management och kategorisering av Mobility Management-åtgärder, godkända av MAX-konsortiet och EPOMM MAX-partners Austrian Mobility Research, FGM-AMOR

Läs mer

I vägskälet till framtiden

I vägskälet till framtiden I vägskälet till framtiden Fyra dagar om stadsutveckling och uthållighet 27 30 november 2007 Uppsala Konsert & Kongress En konferens arrangerad av Den Goda Staden och Uthållig kommun Vi är en bit på väg

Läs mer

WP D - MaxLupo Riktlinjer för integration av Mobility Management med fysisk planering

WP D - MaxLupo Riktlinjer för integration av Mobility Management med fysisk planering Projektnummer: 518368 Projektakronym: Projekttitel: MAX Framgångsrika kampanjer för medvetet resande och Mobilty Management Strategier Integrerat projekt 6.2 Hållbar utveckling 1.6.2 Mål för hållbar yttransport

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Vägledning till kvalitetssäkring av mobility management i små och medelstora städer, MaxQ

Vägledning till kvalitetssäkring av mobility management i små och medelstora städer, MaxQ CEN/TC Date: 2009-09 CWA 99999:2009.5 CEN/TC Sekretariat: ON Vägledning till kvalitetssäkring av mobility management i små och medelstora städer, MaxQ Document type: CWA Document subtype: Document stage:

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Välkommen till årsmötet i Borås 20 21 maj 2014

Välkommen till årsmötet i Borås 20 21 maj 2014 Välkommen till årsmötet i Borås 20 21 maj 2014 AVfall Sveriges årsmöte Avfall Sveriges uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen inom avfall och återvinning. Det sker exempelvis genom påverkansarbete,

Läs mer

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara idrotts- och fritidsmiljöer anpassade för moderna former

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

Kommunal Teknik 2011. Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till www.skt.se. Kongressprogram

Kommunal Teknik 2011. Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till www.skt.se. Kongressprogram Kongressprogram Kommunal Teknik 2011 7-8 september, Linköping Konsert och Kongress Kommunaltekniska föreningens årskongress med utbildningsdagar och utställning Tema Samhällsbyggnad i världsklass Anmäl

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND!

VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! MED FRAMTIDEN I FOKUS EN NATIONELL MILJÖKONFERENS FÖR LANDSTING, REGIONER OCH KOMMUNER GÖTEBORG, 1-2 JUNI 2005 VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! Med kunskap och aktiva insatser kan vi själva bestämma

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

MaxSumo Vägledning i planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt

MaxSumo Vägledning i planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt Project no.: 518368 Project acronym: Project title: MAX Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies Integrated Project 6.2 Sustainable Development 1.6.2 Sustainable Surface

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

Elbilspool. handbok för att etablera en öppen elbilspool FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET. exempel från Växjö kommun, steg för steg

Elbilspool. handbok för att etablera en öppen elbilspool FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET. exempel från Växjö kommun, steg för steg Elbilspool FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET handbok för att etablera en öppen elbilspool exempel från Växjö kommun, steg för steg Innehåll INLEDNING Behovet av att tänka nytt Bilpooler en del av lösningen Utmaningen

Läs mer

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Framåt med el HANDBOK OM ELMOBILITET FÖR KOMMUNER fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Innehåll INLEDNING Om handboken Läsanvisning

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

Dokument: FFI Public Report SEVS Fas 2. Projekt inom: Ett strategiskt Projekt

Dokument: FFI Public Report SEVS Fas 2. Projekt inom: Ett strategiskt Projekt Dokument: FFI Public Report SEVS Fas 2 Projekt inom: Ett strategiskt Projekt Författare: Anders Grauers, Else-Marie Malmek och Hans Arby Datum: 2014-03-31 (uppdaterad 2014-06-18 Filnamn: FFI Publik-slutrapport

Läs mer