Jan Nilsen Sweco Karlstad. Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad."

Transkript

1 Jan Nilsen Sweco Karlstad. Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. 1

2 Oljehamnen Preem Biospargingområde Biospargingtest 2

3 Övervakning i oljehamnen Karlstad 2004: 18 rör (randzonen). Analys av olje- och redox parametrar samt fysikalisk kemiska parametrar 2006: 2 rör (randzonen) 2007:5 rör (källområdet) 2008: 5 rör (källområdet) Provtagning även utförd 2009 och påbörjades övervakad naturlig nedbrytning i Preem påbörjades biosparging i Preem 1 Phytosanering har pågått sedan ett antal år i Preem 2 3

4 Tidigare undersökningar av olja i jord 1997 undersöktes området. Analyserat med IR (opolära alifater) Höga halter av olja konstaterad i det norra aktiva området. I den södra delen, som tagits ur drift, var halterna betydligt lägre 4

5 Föroreningssituationen (GW) i Karlstads oljehamn 2009 alifater>c5-c12 alifater>c12-c35 aromater >C8-C10 aromater >C10-C16 bensen toluen etylbensen xylen Det norra källområdet har kraftig förorening av alla parametrar, i söder måttlig föroreningsnivå. 5

6 Redoxförhållanden i Karlstads oljehamn 2009 Metan Fe 2+ Mn 2+ NO - 3 SO 4 2+ O 2 Redox Redoxindex 6

7 Vad har gjorts Kontroll av genomsläpplighet (CPT-sondering) Test av biosparging (inblåsning av luft) Pilottest biosparging Fullskala biosparging Oljekarakterisering Kartering för avgränsning av förorening (fältanalyser, labanalyser) Nedbrytningstest (labtest) Dessutom har det i oljehamnen utförts (åt Vänerhamn): Modflow modellering av grundvattenflöden Riskbedömning med framtagande av förslag till platsspecifika riktvärden För Preem har det utförts en riskvärdering och tagits fram förslag till mätbara åtgärdsmål på basis av riskbedömningen 7

8 Sondering med CPT (Cone Penetration Test) 8

9 Testanläggning för biospargingtest Preem 1 9

10 Redox över tid i observationsrör 10

11 Grundvattennivå över tid i observationsrör 11

12 Konstaterad luft i observationsrör 12

13 Syrehalt över tid i observationsrör 13

14 Omfattning av borrningar t.o.m. sektion E Varje sektion (120 m lång) består av 12 st biospargingrör samt en rad med 6 dubbla rör (filter över gv ytan resp ök 1 m under gvy) 6 m framför biospargingrör samt en motsvarande rad 12 m framför biospargingrören. Fr.o.m. sektion C, 6 st jordprovtagningar 6 m framför (prov my gvy samt gvy stopp förorening) Upprepas vid avslut aktuell sektion. 14

15 Sanering Vi har sanerat inom hela området som sektionerna B-E täcker. C-C biospargingrör 10 m. Avstånd mellan sektioner 18 m. Resultat i GV mycket bra Kraftigare förorening finns inom skrafferade områden Inom ett område vid E5J har det utförts en sanering med dels större täthet mellan biospargingspetsar (c-c 5 m) dels så har det tillsats närsalter (kväve och fosfor). Resultatet mycket bra. 15

16 Specifik kapacitet för luft Luftflödet i m 3 /h dividerat med mottrycket (m.vp.) Ger relativt bra bild av variationen för genomsläppligheten i marken. För de bästa spetsarna är det dock missvisande då de stryps. 16

17 Sanering grundvatten, resultat Alla grundvattenanalyser i sektion B-E har godkända nivåer efter sanering. I tabellen redovisas de mest förorenade rören % reningsgrad har erhållits. I B6 uttogs prov drygt ett halvår efter att saneringen upphört i den sektionen. Alla halter < rapporteringsgräns. 17

18 Sanering jord, resultat Medelhalt TIC före = ca 3500 mg/kg TS, Medelhalt TIC efter = ca 88 mg/kg TS ca 3400 mg/kg TS har brutits ner på 60 dagar nedbrytningshastighet ca 60 mg/kg TS och dag. Tillsats av ca 320 kg kväve (som N) och 170 kg fosfor (som P) 18

19 Biosparging Preem Sanering 2011 Sektion E september 2009 Sektion D maj 2009 Sektion C november biospargingspetsar Start sektion B juli

20 Kartering av föroreningshalt Kartering i rutnät 10x10 m 0-1 m (ovan gvy) samt 1-3 m (under gvy), d.v.s. alla punkter med plopp GV rör i sekt 1010, 1030 Fältanalys Oljepanna Fältanalys Ecoprobe Vissa jordprov (ca 100 st, ung jämt fördelat över/under gvy) har analyserats på lab(oj21a+tic) Vissa GV-prov (40 st) har analyserats på lab (OV21a+TIC) 20

21 Fältmätning med oljepanna OP 0-1 m OP 1-3 m 21

22 Fältmätning med PID PID 0-1 m PID 1-3 m 22

23 Fältmätning med IR (TP (total petroleum)-metan) IR 0-1 m IR 1-3 m 23

24 Halter i jord jfr. RV Xylen 0-1 m (Vänster) Aromat C8- C m (höger) RV fri fas RV H+B RV Mark RV YV <RV Xylen 1-3 m (Vänster) Aromat C8- C m (höger) 24

25 Oljepanna, Ecoprobe, PID vs labanalys 25

26 Pågående nedbrytningstest, resultat N = naftalen Nedbrytningstest har utförts vid Bioclear i Holland. Resultatet (GC-FID) säger att de lättare fraktionerna snabbt bryts ner medan tyngre komponenter är svårare att bryta ner. Vad som är viktigt att komma ihåg är att testet sker på lab under optimala betingelser. Erfarenhet säger att nedbrytningen kommer att sakta ner över tid. Anmärkningsvärt är att GC-FID och TIC ger olika resultat. Enligt svenska normer är resultatet mycket bra efter 42 dagar (GC-MS SPIMFAB), även GC-MS TIC ger samma resultat medan GC-FID anger att de lättare fraktionerna är OK medan tyngre endast bryts ner ca 40 %. CO 2 produktionen upphör efter 21 d Bioclear hävdar att GC-FID bör vara rätt. 26

27 Biologiskt (aerobt) nedbrytningstest Jord och vatten blandas till en 40 % slurry och incuberad i glasflaskor. N&P justeras. Luftning av headspace, uppföljning av CO 2 produktion (nedbrytningsprodukt, indikerar även behov av luftning). Vid analys, extraktion av innehållet i en flaska. 27

28 Kromatogram för C1S1 C4S1 (GC-MS TIC) C1S1 är ursprungshalt, C2S1 är halt efter 21 dagar, C3S1 är halt efter 42 dagar och C4S1 är halt efter 70 dagar. Röd referenslinje = i abundance C1S1 C3S1 GC-MS TIC förefaller vara korrekt, nästan allt nedbrutet efter 42 dagar C2S1 C4S1 28

29 Oljekarakterisering OK1 OK4 Oljekarakterisering är ett nytt sätt att analysera en oljas karaktär. Bl.a. så ges svar på hur stor andel som är lättlöslig respektive svårlöslig i vatten och luft, hur snabbt oljan bryts ner samt hur stor andel som kan brytas ner (aerobt och anaerobt), löslighet (jämvikt) mm Svaren kan vara till hjälp när åtgärdsmetod skall väljas. 29

30 Resultat OK1 OK4 4 st OK har utförts. Störst skillnad mellan OK2 (lossning från järnväg (bensin, diesel, EO) och OK3 (EO5). OK2 har störst löslighet i vatten och luft, OK3 minst. Aerob nedbrytning sker snabbt för 54 % i OK2, 26 % i OK3, jämviktskoncentration av olja i vatten är 52,2 mg/l i OK2, 8,6 mg/l i OK3. 30

31 Biosparging Preem Start i juli 2008 med test, pilottest och sanering i full skala Stopp vintertid p.g.a. Frysning i ledningar Vid stopp vinter 2009 var 4. sektionen i drift, ca 1 ha hade behandlats. Våren 2011, upphandling av entreprenör (NCC Kruger) för sanering av resterande yta inom Preem 2 (ca 3 ha). Projektering har precis startat Uppskattad kostnad ca 5 mkr, ca 1/3 av total kostnad för schaktsanering enligt Preems bedömning. 31

32 Utplacering av biospargingspetsar Biospargingspetsarna skall placeras ut runt noderna i provtagningsrutnätet. Inom områden med jordförorening gäller c-c 5 m mellan spetsar Inom områden med grundvattenförorening gäller c-c 10 m mellan spetsar Totalt krävs det ca 560 biospargingspetsar om saneringen skall utföras enlig föregående OH För gränsskyddet krävs det 40 spetsar Befintliga GV rör i punkter markerade med stora cirklar. 32

33 Ungefärlig utbredning av förorening Röda området TIC>5000 mg/kg TS (0-1 m) Magenta området (delvis täckt av röda) TIC>5000 mg/kg TS (1-3 m) Blåa området TIC> 5000 µg/l Gröngula området, sanerat med biosparging Gula området, jordförorening sanerat med biosparging Gröna området, Gränsskydd, kan bestå av en permanent biospargingridå för att förhindra återkontaminering. Alternativ är spont mm. 33

34 Beräknad mängd N & P TIC = ca 290 ton C:N:P 250:10:5 N =12 ton NH 4 NO 3 = 34 ton P =6 ton Na 5 P 3 O 10 = 24 ton C:N:P 100:10:1 N = 29 ton NH 4 NO 3 = 83 ton P =3 ton Na 5 P 3 O 10 = 12 ton 34

35 Driftsätt, princip Vid drift skall en blåsmaskin anslutas till 4 stammar. Blåsmaskinen skall gå kontinuerlig. Totalt rör det sig om ca 560 biospargingspetsar. Varje spets skall förses med 5 10 Nm 3 /h och flödet skall kunna mätas och regleras separat för varje spets Slut biosparging Stammarna skall tillföras luft i cyklar (1 tidsenhet drift, 3 tidsenheter vila) 35

36 Nedbrytning av olja Olja består av alifater och aromater Riskbedömning baseras på de olika fraktionerna som framkommer från GC- MS analysen som framtagits bl.a. av SPIMFAB Vad sker på vägen? Vilka dotterprodukter finns? Hur påverkar anaerob/aerob nedbrytning? Vad vet vi om de olika dotterprodukternas farlighet? Kan dotterprodukter vara farligare/ställa till större besvär än moderprodukterna? Nedbrytning sker till koldioxid och vatten? 36

37 Vilka faktorer påverkar nedbrytning av olja? Redoxförhållandena på plats påverkar nedbrytningen. Det talas ofta om redox-stegen där det mest gynnsamma steget är aeroba (syrerika) förhållanden. Under aeroba förhållanden kan bakterierna tillgodogöra sig mest energi vid nedbrytningen av olja. När syret förbrukats kommer anaeroba processer att spela roll. Olika elektronacceptorer används i följande ordning (nitrat, sulfat, järn, mangan och kolsyra) Vilka bakterier som är verksamma beror på (olje-)föroreningens sammansättning och vilka redoxsteg som förekommer. 37

38 Förhållanden TIC/GC-MS SPIMFAB TIC ger normalt en högre halt än GC-MS SPIMFAB (summa av alifater och aromater) BTEX och PAH analyseras i GC-MS SPIMFAB specifikt. TIC är ca 6,1+ 8,7 ggr GC-MS SPIMFAB exkl BTEX och PAH som medel för 43 grundvattenprover i Karlstads oljehamn. Variationen är stor. För 9 jordprov är förhållandet 3,3+0,9 Ett förhållande 3 5 ggr är sannolikt. Vad innebär detta? Vad missar vi? 38

39 Återkontamineringsrisk? Området strax söder om Oljegatan samt området väster om Preem 1 är aktiva depåområden. Speciellt i väster är det mycket förorening (bensincisterner). För att förhindra återkontaminering diskuteras avskärmning (spont, ridå med biospargingspetsar el. liknande.) Modflowmodellering föreslås som hjälp för utformning och utsträckning av avskärmning 39

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Elnaryd marksanering Slutrapport och erfarenhets återföring

Elnaryd marksanering Slutrapport och erfarenhets återföring KemaktaAR200802 Alvestakommun Elnarydmarksanering Elnarydmarksanering Slutrapportocherfarenhets återföring Alvestakommun KemaktaKonsultAB PehrscoAB LänsstyrelseniKronoberg 20091121 Förord Dennarapportredovisarresultatocherfarenheterfrånettmarksaneringsprojekti

Läs mer

Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11

Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11 Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11 Föreläsare: Maria Carling, SGI Deltagare: 25 handläggare från kommuner samt 4 handläggare från länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län. Upplägg Utbildningen

Läs mer

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002.

Vinsta företagsområde. Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Vinsta företagsområde Inventering av industriella verksamheter samt mätning av spillvattenkvalité år 2002. Åsa Andersson R nr 7-2003 SAMMANFATTNING Stockholm Vatten AB deltar i projekt ReVAQ, Ren Växtnäring

Läs mer

Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR

Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR sid. 1 Timrå kommun Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR Flygbild från slutet av 1930-talet 2009-03-20 sid. 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Metallers mobilitet i mark

Metallers mobilitet i mark Metallers mobilitet i mark RAPPORT 5536 APRIL 2006 Metallers mobilitet i mark Dan Berggren Kleja, KTH Mark Elert, Kemakta Konsult AB Jon Petter Gustafsson, KTH Nicholas Jarvis, SLU Ann-Catrine Norrström,

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser

Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Platsspecifik bedömning av förorenad mark - biologiska tester i kombination med kemiska analyser Ann-Sofie Allard, Marianne Malmberg och Mikael Remberger B1492 Stockholm, september 2002 Organisation/Organization

Läs mer

Strategier för framtida användning av deponigas på Måsalycke

Strategier för framtida användning av deponigas på Måsalycke ISRN LUTMDN/TMHP-15/5349-SE ISSN 0282-1990 Strategier för framtida användning av deponigas på Måsalycke LUNDS UNIVERSITET Hanna Svemar Examensarbete på Civilingenjörsnivå Avdelningen för Kraftverksteknik

Läs mer

DOM 2014-06-30 Stockholm

DOM 2014-06-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-30 Stockholm Mål nr M 740-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2013-12-30 i mål nr M 3560-08,

Läs mer

RAPPORT. Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Götaland mätningar och modellering. Resultat t.o.m. september 2010

RAPPORT. Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Götaland mätningar och modellering. Resultat t.o.m. september 2010 RAPPORT För Luftvårdsförbunden i Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne och Östergötlands län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun. Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 1(73) Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 2(73) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Koholmens Avloppsreningsverk

Koholmens Avloppsreningsverk Koholmens Avloppsreningsverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Koholmens avloppsreningsverk Pumpstationer Gullberna och Vämöviken Inlopp

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen Energi och miljöintegrering genom utnyttjande av lågvärdigt värme från kraftvärmeverk och fjärrvärmeanläggningar för effektivisering av avloppsvattenrening Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 2014-03-31 MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten.

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten. AVSKILJARE Det blir allt viktigare att ta till vara den energi och näring som finns i avloppsslam. I regeringens miljöpolitiska mål för avfallshantering anges att slam från avloppsreningsverk skall kunna

Läs mer