Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor. Börsföretagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor. Börsföretagen 2005-10-11"

Transkript

1 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor Börsföretagen

2 Förord De höga sjuktalen och antalet långtidssjukskrivna är Sveriges mest akuta folkhälsoproblem. Genom Folksams Hälsoindex vill vi bidra till att debatten hålls vid liv. Vår förhoppning är att en årlig offentlig granskning leder till att företagen prioriterar hälsoförebyggande åtgärder och inspireras av de goda exemplen. I denna första kartläggning av börsföretagen Folksams Hälsoindex 2005 för privat sektor har totalt 235 börsbolag fått hälsobetyg utifrån uppgifter i bolagens årsredovisningar för Sedan den 1 juli 2003 är det lag på att alla arbetsgivare med fler än tio anställda ska redovisa sjukfrånvaron i sin årsredovisning. Regeringens ambition med lagen var att en öppen redovisning av sjuktalen skulle pressa ner sjukfrånvaron och att man skulle kunna jämföra sjukläget i olika branscher. Det finns flera relevanta orsaker till de stora skillnaderna i sjukfrånvaro mellan olika företag och olika branscher: personalsammansättningen när det gäller kön, ålder och hälsosituation; kontorsarbetarnas större möjligheter att arbeta även då de är sjuka jämfört med personalen inom industrin; arbetsuppgifter; arbetsgivarnas personalpolitik samt försäkringskassornas varierande kapacitet att upprätthålla korta handläggningstider och erbjuda en korrekt villkorstillämpning. Börsbolagens genomsnittliga sjuktal kan också jämföras med de väsentligt högre genomsnittliga sjuktalen för landets kommuner, som Folksam presenterade i en rapport tidigare i år. Sjukfrånvaron är 42 procent lägre bland anställda inom börsbolagen än bland kommunanställda. Långtidssjukfrånvaron, som står för merparten av den samlade sjukfrånvaron, är hela 54 procent lägre inom börsbolagen. Gemensamt för både börsbolagen och kommunerna är dock att n står för den största andelen av sjukfrånvaron, 57,5 procent respektive 72,8 procent. Detta visar tydligt att arbetsgivarna inte lyckas leva upp till sitt ansvar för rehabilitering av sjukskrivna medarbetare. Närmare människor i Sverige är i behov av rehabilitering för att kunna börja arbeta igen. Med kvalificerad rehabilitering skulle minst hälften av alla sjukskrivna med rehabiliteringsbehov kunna återgå i arbete. Det skulle minska sjukförsäkringskostnaderna med minst 4 miljarder kronor. Under 2004 betalade Folksam ut ersättning motsvarande 265,6 miljoner kronor till långtidssjukskrivna försäkringskunder. De allra flesta av dem var sjukskrivna i mer än ett år. Folksam har fyra miljoner livförsäkringstagare och har som kundägt försäkringsbolag ett ansvar för att hålla nere kostnaderna. Ju fler av våra kunder som får rehabilitering och börjar arbeta igen, desto bättre mår de och desto större möjlighet har Folksam att hålla nere livförsäkringspremierna. Därför är det vårt ansvar att delta i debatten om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av sjukskrivna medarbetare. Att dagens rehabilitering inte fungerar beror på den otydliga ansvarsfördelningen. Ingen vill betala och alla skyller på varandra. Konsekvensen av att ingen tar det samlade ansvaret är att ett stort antal människor nekas tillgång till den nödvändiga rehabiliteringen. I stället tvingas alla betala kostnaden för de långtidssjukskrivna som aldrig kommer tillbaka till arbetslivet. Det högsta priset betalar de som förblir långtidssjukskrivna. Folkhälsan kräver en satsning på rehabilitering och det är hög tid för regeringen och arbetslivsminister Hans Karlsson att ta initiativ till en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring för arbetsgivarna. Anders Sundström Vd Folksam Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 2

3 1 Sammanfattning Folksams Hälsoindex 2005 för privat sektor har betygsatt totalt 235 börsbolag utifrån uppgifter i bolagens årsredovisningar för av bolagen redovisar fullständiga uppgifter. Genomsnitten är baserade på siffrorna från dessa 207 företag och har viktats efter antal anställda i bolagen. Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron är 5,2 procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, varav 57,5 procent utgörs av. Sjukfrånvaron för kvinnor är i genomsnitt 6,9 procent. Industriföretaget Sensys Traffic är Sveriges friskaste företag och får hälsobetyget 5,0 av 5,0 möjliga. Företaget är noterat på O-listan och har 15 anställda (varav 1 kvinna). I Sensys Traffic ligger den totala sjukfrånvaron på 0,9 procent, varav 0,0 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 0,0 procent. Högst hälsobetyg av samtliga företag på A-listan får investmentbolaget Investor med betyget 4,3 av 5,0 möjliga. I Investor ligger den totala sjukfrånvaron på 2,6 procent, varav 39,6 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 1,8 procent. Investor har 145 anställda. Hälsobetygen uppvisar stor spridning och den underliggande totala sjukfrånvaron skiljer sig kraftigt åt mellan olika företag. Den lägsta totala sjukfrånvaron har finansföretaget Kinnevik och IT-företaget Fingerprint Cards med 0,7 procent, medan fordonsunderleverantören Haldex har den högsta totala sjukfrånvaron med 11,0 procent. IT-branschen är den bransch som placerar sig i topp med ett genomsnittligt hälsobetyg på 3,88, vilket ger fyra stjärnor. En orsak till den höga placeringen kan vara att det är en ung bransch med låg medelålder bland de anställda och med arbetsuppgifter som ofta kräver lång utbildning och utförs i kontorsmiljö. Kontorsarbetarna har även större möjligheter att arbeta vid sjukdom jämfört med personal inom industrin och vården. Skogsbranschen får lägst genomsnittligt hälsobetyg med 2,83 och hamnar på bottenplaceringen. Den låga placeringen kan bero på att branschen präglas av tungt fysiskt arbete inom ett fåtal stora bolag. Det positiva undantaget i skogsbranschen är Rörvik Timber, det enda bolaget i branschen som får fyra stjärnor av fem möjliga. De större börsföretagen får ett lägre genomsnittligt hälsobetyg än de mindre företagen. Genomsnittsbetyget för bolag med över 100 anställda är 3,24, jämfört med genomsnittsbetyget 3,69 för de mindre bolagen. Kopplingen mellan företagens hälsobetyg och antal anställda är dock inte särskilt tydlig. Bara är en liten del av variationerna förklaras av bolagens storlek. 101 företag, motsvarande 43 procent av de granskade börsbolagen, utnyttjar ett kryphål i lagen och redovisar sjuktal för färre än 40 procent av koncernens anställda i Sverige i koncernredovisningen. För dessa bolag baseras Folksams Hälsoindex på sjukfrånvaron i det största svenska bolaget i koncernen (mätt i antal anställda). Folksam är inte börsnoterat och ingår därför inte i undersökningen. Som en jämförelse kan dock noteras att Folksam uppnår hälsobetyget 2,54, med en total sjukfrånvaro på 6,2 procent, varav 67,0 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 7,9 procent. Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 3

4 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning Definitioner och avgränsningar Metod Urval av företag Avgränsningar Antaganden och uppskattningar Betygsättning Faktiskt utfall Branschindelning Analys Sveriges friskaste företag Sveriges sjukaste företag Kryphålsbolagen Analys A-listan Analys O-listan Total placeringslista för samtliga företag på A- och O-listan Placeringslista i bokstavsordning för samtliga företag Branschjämförelse Skog Gruv och metall Kemi, olja och gas Fordon och maskiner Transport Övrig industri Fastigheter Konsumentvaror Hälsovård Finans IT Telekommunikation Media och underhållning Tjänster Bygg Företag A-Ö Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 4

5 2 Definitioner och avgränsningar Här följer en genomgång av hur Folksams Hälsoindex för privat sektor har producerats samt vilka antaganden och avgränsningar som ligger bakom undersökningen. 2.1 Metod Folksams Hälsoindex för privat sektor baserar sig på information om sjukfrånvaro som enligt årsredovisningslagen (1995:1554) 5 kap 18a ska redovisas i årsredovisningen för alla företag med fler än tio anställda. Det huvudsakliga syftet med redovisning av sjukfrånvaron i årsredovisningen är enligt regeringens proposition 2002/03:6 om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro... att öka medvetenheten om sjukfrånvarons fördelning på olika verksamheter. Ökade kunskaper på området kan påverka arbetsgivare att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron.. Den totala sjukfrånvaron ska enligt lag anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Uppgifter ska också lämnas om: Andel sjukfrånvaro som avser sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaron för kvinnor respektive män. Sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, år och 50 år eller äldre. De faktorer som redovisas och betygsätts i Folksams Hälsoindex är: Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron, där avser sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaro för kvinnor i procent av gruppen kvinnors sammanlagda ordinarie arbetstid. Uppgiften om är viktig, eftersom n har ökat mer än korttidssjukfrånvaron och i många fall leder till förtidspensionering. Det är därför särskilt angeläget att vidta åtgärder mot n. Uppgiften om sjukfrånvaro för kvinnor är viktig, eftersom det finns väsentliga skillnader mellan könen i sjukfrånvarons omfattning. Genom att dubbelräkna och på så vis lyfta fram sjukfrånvaron för kvinnor understryks betydelsen av att komma till rätta med kvinnors högre sjukfrånvaro. Indexet baserar sig på uppgifter angivna i 2004 års årsredovisningar. För företag med brutet räkenskapsår baseras uppgifterna på 2003/2004 års årsredovisningar. Datainsamlingen skedde under perioden 1 mars-2 september Urval av företag I Folksams Hälsoindex för privat sektor ingår totalt 235 börsbolag. Undersökningen omfattar de svenskregistrerade börsbolag med fler än tio anställda som var noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista den 5 april Utöver börsnoterade företag har Folksams Hälsoindex samlat in uppgifter gällande ett av de största företagen i var och en av cirka 180 svenska kommuner. Hälsobetygen för dessa företag redovisas dock inte i denna rapport och har inte heller använts som underlag för beräkningar av branschgenomsnitt. Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 5

6 2.3 Avgränsningar Lagstiftningens krav gällande redovisning av sjukfrånvaron i årsredovisningen är utformade på ett sätt som inte enbart underlättar jämförelser mellan bolagen. Utformningen av lagen öppnar dessutom ett kryphål när det gäller redovisning av sjukfrånvaro. Arbetsgivare med högst tio anställda omfattas inte Uppgiftsskyldigheten gäller enbart anställda i Sverige Lagen kräver inte redovisning av sjukfrånvaro på koncernnivå Kryphålet har medfört att vissa företag, däribland större koncerner, hänvisar till att moderbolaget har högst tio anställda och därför inte är redovisningsskyldigt. Andra redovisar sjukfrånvaron inom endast moderbolaget, som oftast är väsentligt lägre än för hela koncernen. Ytterligare några bolag redovisar sjukfrånvaron för koncernens samtliga anställda, inklusive anställda utomlands, utan att särredovisa sjukfrånvaron för samtliga anställda i Sverige. De företag som utnyttjar kryphålet och endast redovisar sjukfrånvaron för moderbolaget smiter från sitt ansvar och motverkar lagens syfte, att faktiskt kunna jämföra sjukfrånvaron i olika företag. I de fall där börsbolagen utnyttjar kryphålet och i sina årsredovisningar redovisar sjukfrånvaron för färre än 40 procent av koncernens anställda i svenska bolag, baseras Folksams Hälsoindex på sjukfrånvaron i det största svenska bolaget i koncernen (mätt i antal anställda). Detta kan motiveras med lagens syfte att faktiskt kunna jämföra sjukfrånvaron i olika företag. För de bolag som redovisar sjukfrånvaron för koncernens samtliga anställda, inklusive anställda utomlands, men fullt ut följer lagen och särredovisar sjukfrånvaron för samtliga anställda i Sverige, baseras Folksams Hälsoindex på uppgifterna gällande enbart den svenska verksamheten. För de bolag som inte särredovisar sjukfrånvaron för de svenska anställda används redovisade sjuktal för samtliga anställda. 2.4 Antaganden och uppskattningar Eftersom årsredovisningslagens krav på att redovisa sjukfrånvaron är ganska nytt, återstår fortfarande en hel del barnsjukdomar i företagens redovisning. Tretton företag redovisar sjukfrånvaron för kvinnor inte i procent av kvinnornas sammanlagda ordinarie arbetstid, som lagen uttryckligen kräver, utan i stället som procentenheter av den totala sjukfrånvaron. Vi har i dessa fall valt att räkna fram sjukfrånvaron i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden, baserat på kvinnors andel av totalt antal anställda. Samtliga dessa företag är markerade med asterisk. Det bör dock noteras i sammanhanget att denna metod inte är exakt, eftersom redan avrundade tal divideras med varandra. En betydligt vanligare avvikelse vilket samtidigt är en potentiell felkälla är att 75 av de 235 ingående företagen valt att redovisa n uttryckt som procentenheter av den totala sjukfrånvaron. Om exempelvis 50 procent av en total sjukfrånvaro på 5,0 procent är, så har alltså en knapp tredjedel av de ingående företagen valt att i stället redovisa siffran 2,5 procentenheter. I de fall där siffran för n är lägre än siffran för den totala sjukfrånvaron har vi kontaktat personalansvariga på respektive företag för att säkerställa att de redovisat procentenheter i stället för procent. Därefter har vi, baserat på uppgifterna i årsredovisningarna, räknat fram n i procent av total sjukfrånvaro. Samtliga dessa företag är också markerade med asterisk. Det bör dock noteras att denna metod, i likhet med ovan, inte är exakt, eftersom redan avrundade tal divideras med varandra. I ett fåtal fall har företagen gett oss den exakta siffran för n, vilken då har använts. Motsvarande gäller för siffrorna för kvinnors sjukfrånvaro. Vid bedömningen av företagens sjukfrånvarotal bör beaktas att n är lägre i branscher med hög andel korttidsanställda, till exempel sjöfarts-, hotell- och restaurangbranscherna. I dessa branscher, där många anställda kallas in vid behov, är ofta antalet individer som arbetar i Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 6

7 företagen högre än medelantalet årsanställda. Är en person sjuk kallas någon annan in, varför sjukfrånvaron inte syns i företagens statistik. 2.5 Betygsättning För att kunna betygsätta företagens sjukfrånvaro jämförs samtliga granskade företags uppgifter med varandra och ett genomsnitt beräknas för var och en av de tre faktorer som ingår i indexet: Total sjukfrånvaro = xx % (Andelen sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.) Långtidssjukfrånvaro = xx % (Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.) Sjukfrånvaro för kvinnor = xx % (Andelen sjukfrånvaro av kvinnornas sammanlagda ordinarie arbetstid.) Betygsskalan byggs upp kring ett viktat genomsnitt för sjukfrånvaron i samtliga undersökta företag. Sjukfrånvaron har viktats efter antalet anställda i företagen (se exempel nedan). Företag Antal anställda Sjukfrånvaro, % Viktad sjukfrånvaro A ,02*10=0,2 B ,04*100=4,0 C ,06*1000=60,0 osv Totalt ,2 Total viktad sjukfrånvaro divideras med totalt antal anställda för att räkna ut en genomsnittlig viktad sjukfrånvaro för samtliga granskade företag. Genomsnittlig viktad sjukfrånvaro: 64,2 / 1110 = 0,058 = 5,8 procent I exemplet ovan skulle en total sjukfrånvaro på 5,8 procent i det enskilda företaget motsvara betyget tre. Betygsskalan går från noll till fem och byggs upp i siffermässigt jämna intervall, exempelvis 1,0 procentenheter, för att på så sätt skapa viss betygsspridning kring genomsnittet (se exempel nedan). Sjukfrånvaro i procent Betyg >7,8 1 6,8 2 osv 5,9 2,9 5,8 3 5,7 3,1 osv 4, ,8 5 Samtliga företag betygsätts på samma sätt. Betyget (med två decimaler) för de tre mätvariablerna adderas och summan divideras med tre, d v s ett genomsnittligt betyg räknas ut för respektive företag. Därefter tilldelas företagen stjärnor (se exempel nedan). Totalt sett innebär detta att varje företag får ett hälsoomdöme från en överstruken stjärna till maximalt fem stjärnor. Företag med under 0,49 i genomsnittsbetyg får en överstruken stjärna. Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 7

8 Poäng 0,0-0,49 0,5-1,49 1,5-2,49 2,5-3,49 3,5-4,49 4,5-5,0 Betyg i form av stjärnor Det företag som felaktigt lämnat ofullständiga uppgifter avseende en mätvariabel får noll i betyg, vilket naturligtvis drar ner företagets genomsnittsbetyg. Det företag som avstått från att lämna uppgifter avseende en mätvariabel på grund av att exempelvis personalkategorin kvinnor och/eller långtidssjukskrivna består av högst tio anställda bryter emellertid vare sig mot lagen eller lagstiftarens intentioner. För dessa företag beräknas genomsnittsbetyget på den eller de mätvariabler för vilka uppgifter lämnats. De företag som lämnat ofullständiga uppgifter alternativt avstått från att lämna uppgifter ingår ej i beräkningen av den genomsnittliga viktade sjukfrånvaron. 2.6 Faktiskt utfall Sjukfrånvaron för de 207 företag som lämnat fullständiga uppgifter har viktats efter antalet anställda i företagen. Utfallet och betygsättningen blev enligt nedan: Viktat genomsnitt för total sjukfrånvaro = 5,2 procent Total sjukfrånvaro (%) Betyg 1,2 5,0 2,2 4,5 3,2 4,0 4,2 3,5 5,2 3,0 6,2 2,5 7,2 2,0 8,2 1,5 9,2 1,0 10,2 0,5 11,2 0,0 Viktat genomsnitt för = 57,5 procent Långtidssjukfrånvaro (%) Betyg 32,5 5,0 38,8 4,5 45,0 4,0 51,3 3,5 57,5 3,0 63,8 2,5 70,0 2,0 76,3 1,5 82,5 1,0 88,8 0,5 95,0 0,0 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 8

9 Viktat genomsnitt för kvinnors sjukfrånvaro = 6,9 procent Kvinnors sjukfrånvaro (%) Betyg 0,1 5,0 1,8 4,5 3,5 4,0 5,2 3,5 6,8 3,0 8,5 2,5 10,3 2,0 12,0 1,5 13,6 1,0 15,3 0,5 17,0 0,0 2.7 Branschindelning Branschindelningen för Folksams Hälsoindex är densamma som för Folksams Jämställdhetsindex och Folksams Klimatindex och bygger på Affärsvärldens branschindelning, med viss anpassning. Tabell 1 Branschindelning för Folksams Hälsoindex Branschindex enligt index enligt Affärsvärlden Affärsvärlden Råvaror Kemi Olja och gas Gruv och metaller Skog Branschindelning i Folksams Hälsoindex 2005 Kemi, olja och gas Gruv och metaller Skog Industri Transport Transport Fordon och maskiner Bygg och anläggningsrelaterat Fordon och maskiner Industriella konglomerat Övrig industri Grossister Tryckerier och kontorsvaror Tekniska konsulter Övrig industri Konsumentvaror Samtliga underbranscher Konsumentvaror Bygg Hälsovård Samtliga underbranscher Hälsovård Telekommunikation Samtliga underbranscher Telekommunikation Media och underhållning Indelning för underbransch saknas Media och underhållning Tjänster Indelning för underbransch saknas Tjänster IT-företag Samtliga underbranscher IT Finans Fastigheter Bank och försäkring Investment- och förvaltningsbolag Övriga finansiella tjänster Fastigheter Finans Folksams Hälsoindex 2005 produceras i samarbete med Westander Publicitet & Påverkan. Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 9

10 3 Analys Folksams Hälsoindex 2005 för privat sektor har betygsatt 235 börsbolag utifrån deras redovisade sjukfrånvaro under Den viktade genomsnittliga sjukfrånvaron för börsföretagen är 5,2 procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, varav 57,5 procent utgörs av. Sjukfrånvaron för kvinnor är i genomsnitt 6,9 procent. I genomsnitt får börsbolagen betyget 3,37 av möjliga 5,0, vilket motsvarar tre stjärnor. Endast 14 procent av de granskade bolagen får fem stjärnor i betyg, medan 33 procent av bolagen får fyra stjärnor och 35 procent får tre stjärnor. 18 procent får två, en eller inga stjärnor. Fördelning stjärnor mellan börsbolagen Antal stjärnor Antal bolag Fördelning i procent Det är inte bara hälsobetygen som uppvisar stor spridning. Den underliggande totala sjukfrånvaron skiljer sig kraftigt mellan olika företag. Den lägsta totala sjukfrånvaron har finansföretaget Kinnevik och IT-företaget Fingerprint Cards med 0,7 procent, medan fordonsunderleverantören Haldex har den högsta totala sjukfrånvaron med 11,0 procent. Skillnaderna i sjukfrånvaro bolagen emellan beror till viss del på att bolagen bedriver olika typer av verksamhet. Börsbolagen är arbetsgivare för såväl administrativ personal som industriarbetare och sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan yrkesgrupperna. Ytterligare en faktor är åldersstrukturen bland de anställda. Anställda i högre åldrar har betydligt högre sjukfrånvaro än yngre det gäller båda könen, i alla branscher och i flertalet yrken. Stora och små företag En sammanställning över hälsobetyget för de 66 bolag som har färre än 100 anställda respektive de resterande 169 bolagen med över 100 anställda visar att de större företagen får ett lägre genomsnittligt värde än de minsta företagen. Genomsnittsbetyget för bolagen med över 100 anställda är 3,24 av fem, jämfört med genomsnittsbetyget 3,69 för de mindre bolagen. Relationen mellan hälsobetyg och företagets storlek visas i Diagram 1 nedan, där varje punkt motsvaras av ett företag. Förklaringsvärdet (R2 eller R-kvadrat) på 0,038 är dock ett ganska lågt värde, som innebär att det bara är en liten del av variationerna i hälsobetyg som kan sägas påverkas av bolagens storlek. För att ytterligare kunna förklara variationerna i hälsobetyg krävs en djupare och mer omfattande analys och kartläggning över skillnader mellan bolagen. Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 10

11 Diagram 1: Relation mellan hälsobetyg och antal anställda Finns det en relation mellan betyg och antal anställda? R2=0,0308 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 Betyg 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Antal anställda De tio friskaste företagen Sensys Traffic får högst hälsobetyg med 5,0 av 5,0 möjliga och utses till Sveriges friskaste företag. I Sensys Traffic ligger den totala sjukfrånvaron på 0,9 procent, varav 0,0 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 0,0 procent. Bolaget har endast 15 anställda. Topp-tio-företagen med högst hälsobetyg återfinns alla på O-listan. Sju av bolagen har färre än 100 anställda. De övriga tre är IT-företagen Know IT och Modul 1 Data och fastighetsbolaget Wallenstam. De tio sjukaste företagen Haldex får lägst hälsobetyg med 0,69 av möjliga 5,0 och utses till Sveriges sjukaste företag. I Haldex ligger den totala sjukfrånvaron på 11,0 procent, varav 74,2 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 19,1 procent. Av bottenskiktets tio företag med lägst hälsobetyg återfinns två på A-listan och resterande åtta på O-listan. Åtta av bolagen har fler än 100 anställda. De övriga två bolagen är industriföretaget ACSC och ITbolaget Softronic. Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 11

12 4 Sveriges friskaste företag Av de 207 företag som lämnat fullständiga uppgifter i årsredovisningarna får Sensys Traffic högst hälsobetyg med 5,0 av möjliga 5,0 och utses till Sveriges friskaste företag. I Sensys Traffic ligger företagets totala sjukfrånvaro på 0,9 procent, varav 0,0 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 0,0 procent. Företaget har 15 anställda (varav 1 kvinna). Landets lägsta totala sjukfrånvaro har dock Kinnevik och Fingerprint Cards. Den totala sjukfrånvaron i dessa bolag ligger på 0,7 procent. Topp-tio-företagen, med två bolag på tionde plats, återfinns samtliga på O-listan. Endast tre av bolagen har en sjukredovisning som gäller över 100 anställda. Fem av företagen återfinns i ITbranschen och två företag är verksamma inom hälsoområdet. En orsak till varför så många företag i IT-branschen har låg sjukfrånvaro, kan vara att det är en ung bransch med låg medelålder bland de anställda och arbetsuppgifter som ofta kräver lång utbildning och utförs i kontorsmiljö. Kontorsarbetarna har även större möjligheter att arbeta vid sjukdom jämfört med personal inom industrin och vården. Fyra av topp-tio-företagen utnyttjar kryphålet och redovisningen gäller därmed för det största bolaget i koncernen. Om Folksam hade ingått i granskningen skulle bolaget ha hamnat på plats 172 med ett genomsnittligt hälsobetyg på 2,54. De tio friskaste företagen Placering Företag Dotterbolag Hälsobetyg Bransch 1 Sensys Traffic 5,00 Övrig industri 2 Biotage 4,94 Hälsovård 3 Telelogic 4,92 IT 4 Onetwocome Freetel AB 4,90 Tele 4 Ortivus 4,90 Hälsovård 6 Nilörngruppen Borås Etikettväveri-Textilband 4,87 Konsument 6 Modul 1 Data 4,87 IT 8 Wallenstam 4,84 Fastigheter 9 Know IT 4,83 IT 10 Nocom Nocom Sverige AB 4,82 IT 10 Turnit I.A.R. Systems 4,82 IT Ovanstående placering gäller för de 207 bolag som har redovisat uppgifter i samtliga de tre granskade sjukkategorier som ingår i hälsoindexet. Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 12

13 5 Sveriges sjukaste företag Av de 207 företag som lämnat fullständiga uppgifter i årsredovisningarna får Haldex lägst hälsobetyg med 0,69 av möjliga 5,0 och utses till Sveriges sjukaste företag. I Haldex ligger företagets totala sjukfrånvaro på 11,0 procent, varav 74,2 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 19,1 procent. Haldex har landets högsta totala sjukfrånvaro med 11,0 procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 5,2 procent. Av de sjukaste företagen återfinns två företag, Haldex och Bure, på A-listan och resterande åtta på O- listan. Åtta av företagen är stora bolag med över 100 anställda. Fem av de tio företagen med lägst betyg i Folksams Hälsoindex 2005 är industriföretag (Fordon och Övrig industri). Att det är så stor andel företag från dessa branscher kan bero på att industrijobb traditionellt är fysiskt krävande arbeten med större risk för skador och slitage än hos företag med mer administrativa sysslor. Åtta av de tio bolagen utnyttjar kryphålet och redovisningen gäller därmed för det största bolaget i koncernen. De tio sjukaste företagen Placering Företag Dotterbolag Hälsobetyg Bransch 207 Haldex Haldex Brake Products AB 0,69 Fordon 206 Nefab Nefab Emballage AB 0,94 Övrig industri 205 HL Display HL Display Sundsvall AB 1,15 Övrig industri 204 Softronic Softronic Systemkonsult AB 1,71 IT 202 Capio Attendo Care Omsorg AB (fd Capio Omsorg AB) 1,77 Hälsovård 202 Opcon 1,77 Konsument 201 Fagerhult Fagerhults Belysning AB 1,78 Övrig industri 200 Bure Textilia Tvätt & Textilservice AB 1,85 Finans 199 ACSC 1,91 Övrig industri 198 Axfood Hemköpskedjan AB 2,00 Konsument Ovanstående placering gäller för de 207 bolag som har redovisat uppgifter i samtliga de tre granskade sjukkategorier som ingår i hälsoindexet. Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 13

14 6 Kryphålsbolagen Folksams Hälsoindex för privat sektor visar att 101 företag, motsvarande 43 procent av de granskade börsbolagen, utnyttjar kryphålet i lagen och redovisar sjuktal för färre än 40 procent av koncernens anställda i Sverige. För dessa bolag baseras Folksams Hälsoindex på sjukfrånvaron i det största svenska bolaget i koncernen (mätt i antal anställda). 21 av 46 bolag på A-listan, motsvarande 46 procent, samt 80 av 189 bolag, motsvarande 42 procent, på O-listan utnyttjar kryphålet. Flertalet företag står att finna inom branscherna Övrig Industri, Konsument och IT. Majoriteten av kryphålsbolagen är stora företag, så många som 78 av totalt 101 företag har över 100 anställda och en fjärdedel av företagen, 25 procent, har över 500 anställda. Kryphålsbolagen Företag Dotterföretag Acando Frontec Acando Frontec Sverige AB IT A-Com More Business Media Media och underhållning Active Capital Sonesson Inredningar AB Övrig industri Addnode Teknik i Media IT Affärsstrategerna Photometric AB Finans Assa Abloy Assa AB Bygg Atlas Copco Atlas Copco Rock Drills Fordon och maskiner Avanza Avanza Fondkommission AB Finans Axfood Hemköpskedjan AB Konsumentvaror Axis AB Axis Communications AB Telekommunikation Beijer Alma Habia Cable Production AB Övrig industri Bergman & Beving Momentum Industrial Maintenance Supply Övrig industri Biacore International AB Biacore AB Hälsovård Bilia Bilia Personbilar AB Konsumentvaror Boliden AB Boliden Mineral AB Gruv och metaller Bong Ljungdahl Bong Ljungdahl Sverige Övrig industri Broström Nordic Bulkers AB Transport Bure Textilia Tvätt & Textilservice AB Finans Capio Attendo Care Omsorg AB (fd Capio Omsorg AB) Hälsovård Cloetta Fazer Cloetta Fazer Produktion AB Konsumentvaror Consilium Consilium Components AB Övrig industri Duroc Swedish Saw Blades AB Övrig industri Elektronikgruppen BK EG Components Sweden Övrig industri Ericsson LM Ericsson AB Telekommunikation Expanda Lammhults Möbel AB Konsumentvaror Fagerhult Fagerhults Belysning AB Övrig industri Fenix Outdoor Naturkompaniet AB Konsumentvaror Framfab Framfab Sverige AB IT G&L Beijers Beijer Electronics Övrig industri Gambro Gambro Lundia AB Hälsovård GeveKo Industri Cleanosol AB Finans Gorthon Lines Gorthon Fleet Services AB Transport Gunnebo Gunnebo Industrier AB Övrig industri Hagströmer & Qviberg AB Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Finans Haldex Haldex Brake Products AB Fordon och maskiner Hexagon Gislaved Gummi AB Övrig industri HiQ International HIQ Data IT HL Display HL Display Sundsvall AB Övrig industri HQ Fonder AB HQ Fonder Sverige AB Finans IBS IBS Sverige AB IT IFS IFS Sverige AB IT Industrivärden Isaberg Rapid AB Finans Intellecta Tryckindustri Information Svenska AB Övrig industri Intentia International AB Intentia Consulting Sverige IT ITAB Industri AB ITAB Inredning Jönköping AB Övrig industri Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 14

15 Företag Dotterföretag KABE KABE Husvagnar Produktion Konsumentvaror Kinnevik Fischer Partners Fondkommission AB Finans KMT Lidköping Machine Tools Fordon och maskiner Latour Investment Swegon AB Finans Lundbergsföretagen Holmen Finans Mandator Mandator Sverige AB IT Mekonomen Mekonomen Grossist AB Konsumentvaror Midway Holding Gustaf E. Bil AB Övrig industri MTG Strix Television AB Media och underhållning MTV Produktion MTV - Mastiff Produktion AB Media och underhållning MultiQ MultiQ Products AB IT Munters Munters Europe AB Övrig industri NEA NEA Sydsvenska Elektriska AB Bygg Nefab Nefab Emballage AB Övrig industri New Wave Group New Wave Mode AB Konsumentvaror Nibe Industrier Nibe AB Konsumentvaror Nilörngruppen Borås Etikettväveri-Textilband Konsumentvaror Nobia Marbodal AB Konsumentvaror Nocom Nocom Sverige AB IT Nolato Nolato Torekov AB Telekommunikation Note Note Norrtelje AB Telekommunikation Novotek Novotek Sverige AB IT OEM International OEM Automatic AB Övrig industri Onetwocome Freetel AB Telekommunikation Peab Peab Sverige AB Bygg Pergo Pergo (Europe) AB Bygg Proact IT Group Proact IT Sweden AB IT Protect Data Pointsec Mobile Technologies AB IT Ratos Hägglunds Drives AB Finans RaySearch Laboratories Raysearch Medical AB Hälsovård Resco Resco Sverige AB IT Rottneros Rottneros Rockhammar Skog Rörvik Timber Rörvik Timber Höglandet AB Skog Saab - Fordon och maskiner Sapa Sapa Profiler AB Fordon och maskiner Sardus AB Falbygdens Ostnederlag Konsumentvaror Scania Scania CV AB Fordon och maskiner Scribona Carl Lamm AB IT Securitas Securitas Bevakning AB Tjänster Sigma Sigma Nbit AB IT Skanditek My Data Automation Finans SKF Ovako Steel AB Fordon och maskiner Softronic Softronic Systemkonsult IT Studsvik Studsvik Nuclear AB Övrig industri Sweco Sweco VBB AB Övrig industri Swedish Match Swedish Match North Europe AB Konsumentvaror Tele2 Tele 2 Sverige AB Telekommunikation Tivox Tivox Automation AB Övrig industri Traction Ankarsrum Support AB Finans Trelleborg Trelleborg Industri AB Övrig industri Turnit I.A.R. Systems IT Westergyllen Elektromekan i Årjäng AB Övrig industri Wilhelm Sonesson Naturapoteket AB Hälsovård WM-data WM-Data Sverige AB IT Volvo Volvo lastvagnar AB Fordon och maskiner Ångpanneföreningen ÅF Industri AB Övrig industri Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 15

16 7 Analys A-listan Folksams Hälsoindex 2005 för privat sektor visar att företagen på A-listan i genomsnitt får tre stjärnor i betyg. Av totalt 46 bolag är det inga bolag som får fem stjärnor, medan 28 procent av företagen, får fyra stjärnor i betyg. Femtio procent av företagen uppnår betyget tre stjärnor och 22 procent får två eller en stjärna i betyg. Vid en jämförelse mellan börsens A- och O-lista framkommer flera skillnader. Samtliga företag på A- listan redovisar fullständiga uppgifter. På O-listan lämnar däremot 28 bolag ofullständiga uppgifter. Av dessa är det hela nio bolag som inte följer årsredovisningslagen, eftersom de underlåter att redovisa sjukfrånvaro i en eller flera av de kategorier som granskas i denna rapport, trots att de har fler än 10 anställda i respektive grupp. Bolagen får betyget underkänt i dessa kategorier i Folksams Hälsoindex 2005 för privat sektor. Jämför man det vanligaste betyget på A- respektive O-listan, faller dock jämförelsen ut till O-listans fördel. På O-listan får 35 procent av bolagen fyra stjärnor i betyg. På A-listan får 50 procent av bolagen tre stjärnor i betyg. Friskaste företag Högst hälsobetyg av samtliga företag på A-listan får investmentbolaget Investor med betyget 4,3 av 5,0 möjliga. I Investor ligger företagets totala sjukfrånvaro på 2,6 procent, varav 39,6 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 1,8 procent. Investor har 145 anställda. Sjukaste företag Lägst hälsobetyg av samtliga företag på A-listan får Haldex med betyget 0,69 av 5,0 möjliga. I Haldex ligger företagets totala sjukfrånvaro på 11,0 procent, varav 74,2 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 19,1 procent. Haldex hör till fordonsbranschen och redovisningen gäller för 421 anställda. Fördelning stjärnor företag på A-listan Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 16

17 8 Analys O-listan Folksams Hälsoindex 2005 för privat sektor visar att företagen på O-listan i genomsnitt får tre stjärnor i betyg. Av totalt 189 bolag får 18 procent fem stjärnor och 35 procent får fyra stjärnor i betyg. 31 procent av företagen uppnår betyget tre stjärnor och 17 procent får två eller en stjärna i betyg. Vid en jämförelse mellan börsens A- och O-lista framkommer flera skillnader. Samtliga företag på A- listan redovisar fullständiga uppgifter. På O-listan lämnar däremot 28 bolag ofullständiga uppgifter. Av dessa är det hela nio bolag som inte följer årsredovisningslagen, eftersom de underlåter att redovisa sjukfrånvaro i en eller flera av de kategorier som granskas i denna rapport, trots att de har fler än 10 anställda i respektive grupp. Bolagen får betyget underkänt i dessa kategorier i Folksams Hälsoindex 2005 för privat sektor. Jämför man det vanligaste betyget på A- respektive O-listan, faller dock jämförelsen ut till O-listans fördel. På O-listan får 35 procent av bolagen fyra stjärnor i betyg. På A-listan får 50 procent av bolagen tre stjärnor i betyg. Friskaste företag Högst hälsobetyg av samtliga företag på O-listan får Sensys Traffic med betyget 5,0 av 5,0 möjliga. I Sensys Traffic ligger företagets totala sjukfrånvaro på 0,9 procent, varav 0,0 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 0,0 procent. Sensys Traffic hör till kategorin Övrig Industri och har 15 anställda. Sjukaste företag Lägst hälsobetyg av samtliga företag på O-listan får Nefab, med betyget 0,94 av 5,0 möjliga. I Nefab ligger företagets totala sjukfrånvaro på 9,0 procent, varav 77,8 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 20,0 procent. Nefab hör till branschen Övrig Industri och redovisningen gäller för 170 anställda. Tabell 7 Fördelning stjärnor företag på O-listan Antal stjärnor Antal företag Fördelning i procent ,5 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 17

18 9 Total placeringslista för samtliga företag på A- och O-listan Placering Företag Hälsobetyg 1 Sensys Traffic 5,00 1 Probi 5,00 1 RaySearch Laboratories 5,00 4 Biotage 4,94 5 Telelogic 4,92 6 NAN Resources 4,91 7 Onetwocome 4,90 7 Ortivus 4,90 9 Modul 1 Data 4,87 9 Nilörngruppen 4,87 11 Wallenstam 4,84 12 Know IT 4,83 13 I A R Systems 4,82 13 Nocom 4,82 13 Turnit 4,82 16 Broström 4,81 16 Wihlborgs Fastigheter 4,81 18 Biacore International AB 4,79 19 Fingerprint Cards 4,78 19 Switchcore 4,78 21 Precise Biometrics 4,76 22 A-Com 4,75 23 Duroc 4,72 23 Prevas 4,72 23 Pricer 4,72 23 Protect Data 4,72 27 Carnegie 4,70 28 AudioDev 4,61 29 Avanza 4,59 29 Cashguard 4,59 31 HQ Fonder AB 4,56 32 CTT Systems 4,55 33 MTG 4,52 34 Boss Media 4,48 35 Teleca 4,46 36 BioGaia 4,45 37 Klövern 4,43 38 HiQ International 4,40 38 NetonNet 4,40 40 Kungsleden 4,39 41 KMT 4,36 42 Investor 4,31 42 Micronic Laser Systems 4,31 44 Aspiro 4,26 44 Castellum 4,26 44 Readsoft 4,26 47 Brinova Fastigheter 4,24 48 JC 4,22 49 Hagströmer & Qviberg AB 4,21 49 Mandator 4,21 51 Cherryföretagen 4,20 52 SkiStar 4,18 53 Expanda 4,16 54 Sign On 4,14 55 Thalamus 4,12 56 Fenix Outdoor 4,09 57 Affärsstrategerna 4,06 57 Teligent 4,06 59 OptiMail 4,05 60 Addtech 4,03 61 Skandia 4,01 62 Q-Med 3,99 63 Trio 3,98 64 GeveKo Industri 3,96 65 Novotek 3,96 66 OMX 3,96 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 18

19 Placering Företag Hälsobetyg 67 Sigma 3,95 67 VBG AB 3,95 69 Cybercom 3,94 69 Neonet 3,94 71 Enlight 3,93 71 Rörvik Timber 3,93 71 Semcon 3,93 74 IBS 3,92 75 Sectra 3,91 76 Skanditek 3,89 77 Academedia 3,88 77 Svedbergs 3,88 79 Active Biotech 3,87 79 Beijer Electronics 3,87 79 G&L Beijers 3,87 79 Midway Holding 3,87 83 Acando Frontec 3,86 84 Anoto Group 3,83 84 LjungbergGruppen 3,83 84 MultiQ 3,83 87 Elekta 3,82 87 Human Care 3,82 89 Höganäs 3,80 90 Latour Investment 3,79 90 Tele2 3,79 92 Getinge 3,77 93 Resco 3,76 93 Scribona 3,76 95 Saab 3,75 96 Atlas Copco 3,71 97 Johnson Pump 3,65 98 Nexus 3,64 99 B & N Nordsjöfrakt 3, Karlshamns 3, SAS AB 3, Pergo 3, OEM International 3, Tivox 3, Ericsson 3, New Wave Group 3, Nibe Industrier 3, Bergman & Beving 3, Cardo 3, FastPartner 3, Munters 3, Addnode 3, Sweco 3, Ångpanneföreningen 3, Wilhelm Sonesson 3, Intentia International AB 3, NCC 3, Ballingslöv International 3, Malmbergs Elektriska 3, Meda 3, Scania 3, Retail and Brands 3, Skanska 3, TV 4 3, JM 3, Sardus 3, Strålfors 3, Ratos 3, Poolia 3, WM-data 3, Active Capital 3, Peab 3, Proact IT Group AB 3, BTS 3, Handelsbanken 3, BioInvent International 3,17 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 19

20 Placering Företag Hälsobetyg 136 Framfab 3, Lindex 3, Nordnet 3, Alfa Laval 3, IFS 3, Swedish Match 3, Biolin 3, Föreningssparbanken 3, MSC Konsult 3, Hufvudstaden 3, Studsvik 3, ITAB Industri AB 3, SEB 3, Billerud 2, Xponcard 2, Capona 2, Rottneros 2, Glocalnet 2, NEA 2, Clas Ohlson 2, Lagercrantz Group 2, Nordea Bank 2, Axis AB 2, Intrum Justitia 2, Hennes & Mauritz 2, Brio 2, Intellecta 2, Net Insight 2, Assa Abloy 2, Karo Bio 2, Medivir 2, Trelleborg 2, Mekonomen 2, Holmen 2, Lundbergsföretagen 2, Beijer Alma 2, SCA 2, Elektronikgruppen BK 2, Traction 2, Feelgood 2, Hexagon 2, Enea 2, Borås Wäfveri 2, Ticket Travel Group 2, Salusansvar 2, Profilgruppen 2, Sapa 2, Volvo 2, Artimplant 2, Bilia 2, KABE 2, Proffice 2, Gunnebo 2, Industrivärden 2, Nolato 2, Senea AB 2, Boliden AB 2, Electrolux 2, Seco Tools 2, Securitas 2, SKF 2, Cloetta Fazer 2, Jeeves Information Systems 2, Sandvik 2, PartnerTech 2, Bong Ljungdahl 2, Vitrolife 2, Elanders 2, Observer 2, Westergyllen 2,35 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 20

21 Placering Företag Hälsobetyg 207 VLT AB 2, Klippan 2, TeliaSonera 2, SSAB 2, Wedins 2, Orc Software 2, CF Berg & Co 2, Nobia 2, Gambro 2, Eniro 2, Consilium 2, Note 2, Axfood 2, ACSC 1, Bure 1, Fagerhult 1, Capio 1, Opcon 1, Softronic 1, Kinnevik 1, Gorthon Lines 1, Doro 1, Viking Telecom 1, Digital Vision 1, HL Display 1, HEBA 1, Nefab 0, Haldex 0, MTV Produktion 0,00 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 21

22 10 Placeringslista i bokstavsordning för samtliga företag Placering Företag Hälsobetyg 77 Academedia 3,88 83 Acando Frontec 3,86 22 A-Com 4, ACSC 1,91 79 Active Biotech 3, Active Capital 3, Addnode 3,48 60 Addtech 4,03 57 Affärsstrategerna 4, Alfa Laval 3,13 84 Anoto Group 3, Artimplant 2,60 44 Aspiro 4, Assa Abloy 2,80 96 Atlas Copco 3,71 28 AudioDev 4,61 29 Avanza 4, Axfood 2, Axis AB 2,84 99 B & N Nordsjöfrakt 3, Ballingslöv International 3, Beijer Alma 2,76 79 Beijer Electronics 3, Bergman & Beving 3,51 18 Biacore International AB 4, Bilia 2, Billerud 2,97 36 BioGaia 4, BioInvent International 3, Biolin 3,05 4 Biotage 4, Boliden AB 2, Bong Ljungdahl 2, Borås Wäfveri 2,69 34 Boss Media 4,48 47 Brinova Fastigheter 4, Brio 2,82 16 Broström 4, BTS 3, Bure 1, Capio 1, Capona 2, Cardo 3,51 27 Carnegie 4,70 29 Cashguard 4,59 44 Castellum 4, CF Berg & Co 2,12 51 Cherryföretagen 4, Clas Ohlson 2, Cloetta Fazer 2, Consilium 2,03 32 CTT Systems 4,55 69 Cybercom 3, Digital Vision 1, Doro 1,53 23 Duroc 4, Elanders 2, Electrolux 2,49 87 Elekta 3, Elektronikgruppen BK 2, Enea 2, Eniro 2,04 71 Enlight 3, Ericsson 3,53 53 Expanda 4, Fagerhult 1,78 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 22

23 Placering Företag Hälsobetyg 110 FastPartner 3, Feelgood 2,71 56 Fenix Outdoor 4,09 19 Fingerprint Cards 4, Framfab 3, Föreningssparbanken 3,04 79 G&L Beijers 3, Gambro 2,11 92 Getinge 3,77 64 GeveKo Industri 3, Glocalnet 2, Gorthon Lines 1, Gunnebo 2,55 49 Hagströmer & Qviberg AB 4, Haldex 0, Handelsbanken 3, HEBA 1, Hennes & Mauritz 2, Hexagon 2,71 38 HiQ International 4, HL Display 1, Holmen 2,77 31 HQ Fonder AB 4, Hufvudstaden 3,03 87 Human Care 3,82 89 Höganäs 3,80 13 I A R Systems 4,82 74 IBS 3, IFS 3, Industrivärden 2, Intellecta 2, Intentia International AB 3, Intrum Justitia 2,84 42 Investor 4, ITAB Industri AB 3,02 48 JC 4, Jeeves Information Systems 2, JM 3,28 97 Johnson Pump 3, KABE 2, Karlshamns 3, Karo Bio 2, Kinnevik 1, Klippan 2,32 37 Klövern 4,43 41 KMT 4,36 12 Know IT 4,83 40 Kungsleden 4, Lagercrantz Group 2,85 90 Latour Investment 3, Lindex 3,15 84 LjungbergGruppen 3, Lundbergsföretagen 2, Malmbergs Elektriska 3,39 49 Mandator 4, Meda 3, Medivir 2, Mekonomen 2,78 42 Micronic Laser Systems 4,31 79 Midway Holding 3,87 9 Modul 1 Data 4, MSC Konsult 3,04 33 MTG 4, MTV Produktion 0,00 84 MultiQ 3, Munters 3,50 6 NAN Resources 4, NCC 3,43 69 Neonet 3, Net Insight 2,82 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 23

24 Placering Företag Hälsobetyg 38 NetonNet 4, New Wave Group 3,53 98 Nexus 3, Nibe Industrier 3,52 9 Nilörngruppen 4, Nobia 2,12 13 Nocom 4, Nolato 2, Nordea Bank 2, Nordnet 3, Note 2,02 64 Novotek 3, Observer 2, OEM International 3,54 64 OMX 3,96 7 Onetwocome 4, Opcon 1,77 59 OptiMail 4, Orc Software 2,18 7 Ortivus 4, PartnerTech 2, Peab 3, Pergo 3, Poolia 3,23 21 Precise Biometrics 4,76 23 Prevas 4,72 23 Pricer 4, Proact IT Group AB 3,20 1 Probi 5, Proffice 2, Profilgruppen 2,67 23 Protect Data 4,72 62 Q-Med 3, Ratos 3,25 1 RaySearch Laboratories 5,00 44 Readsoft 4,26 93 Resco 3, Retail and Brands 3, Rottneros 2,94 71 Rörvik Timber 3,93 95 Saab 3, Salusansvar 2, Sandvik 2, Sapa 2, Sardus 3, SAS AB 3, SCA 2, Scania 3,38 93 Scribona 3, SEB 3, Seco Tools 2,45 75 Sectra 3, Securitas 2,45 71 Semcon 3, Senea AB 2,50 1 Sensys Traffic 5,00 67 Sigma 3,95 54 Sign On 4,14 61 Skandia 4,01 76 Skanditek 3, Skanska 3, SKF 2,45 52 SkiStar 4, Softronic 1, SSAB 2, Strålfors 3, Studsvik 3, Sweco 3,45 77 Svedbergs 3, Swedish Match 3,10 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 24

25 Placering Företag Hälsobetyg 90 Tele2 3,79 35 Teleca 4,46 5 Telelogic 4, TeliaSonera 2,22 57 Teligent 4,06 55 Thalamus 4, Ticket Travel Group 2, Tivox 3, Traction 2, Trelleborg 2,79 63 Trio 3,98 13 Turnit 4, TV 4 3,30 11 Wallenstam 4,84 67 VBG AB 3, Wedins 2, Westergyllen 2,35 16 Wihlborgs Fastigheter 4, Viking Telecom 1, Wilhelm Sonesson 3, Vitrolife 2, VLT AB 2, WM-data 3, Volvo 2, Xponcard 2, Ångpanneföreningen 3,45 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 25

26 11 Branschjämförelse Det är relativt stor skillnad i sjukfrånvaro mellan de olika branscherna. Ingen bransch får fem stjärnor i betyg och endast fyra av femton branscher får som helhet fyra stjärnor i betyg. IT-branschen placerar sig i topp med ett genomsnittsbetyg på 3,88, vilket ger fyra stjärnor. Skogsbranschen får lägst genomsnittsbetyg, 2,83, och hamnar på bottenplaceringen. IT-branschen representeras av en mängd bolag som redovisar stor variation i sjukfrånvaro. Av branschens totalt 44 bolag har flera över 100 anställda, men trots det är den genomsnittliga sjukfrånvaron mycket låg. En orsak kan vara att det är en ung bransch med låg medelålder bland de anställda och med arbetsuppgifter som ofta kräver lång utbildning och utförs i kontorsmiljö. Kontorsarbetarna har även större möjligheter att arbeta vid sjukdom jämfört med personal inom industrin och vården. Bäst i IT-branschen är Telelogic, som får fem stjärnor av fem möjliga baserat på ett hälsobetyg på 4,92. I Telelogic ligger företagets totala sjukfrånvaro på 0,9 procent, varav 0,0 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 1,0 procent. Skogsbranschens bottenplacering kan bero på att branschen präglas av tungt fysiskt arbete inom ett fåtal stora bolag. Det positiva undantaget i skogsbranschen är Rörvik Timber, det enda bolaget i branschen som får fyra stjärnor av fem möjliga. Vid branschjämförelser bör beaktas att n är lägre i branscher med hög andel korttidsanställda, till exempel sjöfarts-, hotell- och restaurangbranscherna. I dessa branscher, där många anställda kallas in vid behov, är ofta antalet individer som arbetar i företagen högre än medelantalet årsanställda. Är en person sjuk kallas någon annan in, varför sjukfrånvaron inte syns i företagens statistik. Tabell 8 Branschjämförelse Placering Bransch Hälsobetyg Antal stjärnor Bäst i branschen 1 IT 3,88 Telelogic ( ) 2 Fastigheter 3,76 Wallenstam ( ) 3 Kemi, olja och gas 3,62 Karlshamns ( ) 4 Hälsovård 3,57 RaySearch och Probi ( ) 5 Finans 3,42 Carnegie ( ) 5 Transport 3,42 Broström ( ) 7 Gruv och metaller 3,35 NAN Resources ( ) 8 Tjänster 3,25 Cherryföretagen ( ) 9 Telekommunikation 3,24 Onetwocome ( ) 10 Bygg 3,21 Pergo ( ) 11 Övrig industri 3,13 Sensys Traffic ( ) 12 Konsumentvaror 3,06 Nilörngruppen ( ) 13 Fordon och maskiner 2,94 KMT ( ) 14 Media och underhållning 2,88 A-Com ( ) 15 Skog 2,83 Rörvik Timber ( ) Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 26

27 11.1 Skog Årets resultat Skogsbranschen får i genomsnitt tre stjärnor av fem i betyg i Folksams Hälsoindex Bottenplaceringen kan bero på att branschen präglas av tungt fysiskt arbete inom ett fåtal stora bolag. Det positiva undantaget i skogsbranschen är Rörvik Timber, det enda bolaget i branschen som får fyra stjärnor av fem möjliga. Genomsnittet för branschen är en total sjukfrånvaro på 6,1 procent, varav 57,8 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 6,7 procent. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Hälsoindex för privat sektor. I årets undersökning går utmärkelsen till Rörvik Timber, som får betyget fyra stjärnor av fem möjliga. I Rörvik Timber ligger företagets totala sjukfrånvaro på 3,5 procent, varav 54,4 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 1,1 procent. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Skogsbranschen Företag Antal stjärnor (hälsobetyg) Total sjukfrånvaro (%) Långtidssjukfrånvaro (%) Sjukfrånvaro kvinnor (%) Billerud (2,97) 5,1% 55,0% 7,9% CF Berg & Co (2,12) 8,4% 60,0% i. u. <10 anställda Holmen (2,77) 5,7% 63,2% 7,2% Klippan (2,32) 8,0% 51,6% 10,3% Rottneros (2,94) 5,7% 57,1% 6,7% Rörvik Timber (3,93) 3,5% 54,4% 1,1% SCA (2,74) 6,0% 63,0% 7,0% Medel (2,83) 6,1% 57,8% 6,7% Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 27

28 11.2 Gruv och metall Årets resultat Gruv- och metallbranschen får i genomsnitt tre stjärnor av fem i betyg i Folksams Hälsoindex Branschen består av ett fåtal stora företag, tre av fyra har över 500 anställda, som är präglade av tungt fysiskt arbete. Genomsnittet för branschen är en total sjukfrånvaro på 4,7 procent, varav 45,0 procent avser. Sjukfrånvaron för kvinnor är 7,2 procent. Bäst i branschen Utmärkelsen bäst i branschen går till det företag som har högst genomsnittligt betyg i Folksams Hälsoindex för privat sektor. I årets undersökning går utmärkelsen till NAN Resources, som får betyget fem stjärnor av fem möjliga. I NAN Resources ligger företagets totala sjukfrånvaro på 1,6 procent, varav 0,0 procent avser. Ingen uppgift anges för sjukfrånvaro för kvinnor. Resultattabell Resultattabellen nedan visar en översiktlig bild av branschen och företagens betyg. För en mer detaljerad beskrivning av varje företag hänvisar vi till analysen av respektive företag. Grunderna för betygssättningen framgår av avsnittet om definitioner och avgränsningar i rapportens inledning. Gruv- och metallbranschen Företag Antal stjärnor (hälsobetyg) Total sjukfrånvaro (%) Långtidssjukfrånvaro (%) Sjukfrånvaro kvinnor (%) Boliden (2,49) 6,5% 69,2% 7,4% Höganäs (3,80) 3,7% 44,6% 4,1% NAN Resources (4,91) 1,6% 0,0% i. u. <10 anställda SSAB (2,21) 7,0% 66,0% 10,0% Medel (3,35) 4,7% 45,0% 7,2% Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor 28

Årets hållbarhetsbolag 2005

Årets hållbarhetsbolag 2005 Folksam Årets hållbarhetsbolag 2005 Sammanställningen av Årets hållbarhetsbolag 2005 är Folksams översikt över hur väl de börsnoterade bolagen på Stockholmsbörsens A- och O-lista lyckats avseende sjuktal,

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2006

Folksams Jämställdhetsindex 2006 Folksams Jämställdhetsindex 2006 Varför är mer än åtta av tio styrelseledamöter män? I den nya rapporten Folksams Jämställdhetsindex 2006 granskar och jämför vi för tredje året i rad jämställdheten i samtliga

Läs mer

Folksams Hälsoindex 2006

Folksams Hälsoindex 2006 Folksams Hälsoindex 2006 Privat sektor Börsföretagen Förord För andra året i rad presenterar Folksam Hälsoindex för privat sektor, en kartläggning och betygsättning av sjukfrånvaron i totalt 227 börsbolag.

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2004

Folksams Jämställdhetsindex 2004 Folksams Jämställdhetsindex 2004 2004-06-15 1 Förord Den kvinnliga representationen i svenska börsföretag är i genomsnitt bara 13,5 procent i styrelserna och 9,5 procent i ledningsgrupperna. Av totalt

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2007

Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Carina Lundberg Chef, extern bolagsstyrning Förord Kvinnor i näringslivet har varit en het fråga i den svenska debatten i många år nu.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Kanton. Bästa delårsrapport 2009. Poängordning. Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering

Kanton. Bästa delårsrapport 2009. Poängordning. Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering Kanton Bästa delårsrapport 2009 Poängordning Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering Hemtex 17 1 Intellecta 17 1 Wallenstam 17 1 Mekonomen 16,5 4 Proact 16 5 Venue

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Samtliga listor (i bokstavsordning)

Samtliga listor (i bokstavsordning) Bästa finansiella information på webbplats 2009 Samtliga listor (i bokstavsordning) Företag Poäng Webb Placering Aarhus Karlshamn 13,5 92 Academedia 11 131 Acando 7 200 Acap Invest 9,5 159 A-com 6,5 212

Läs mer

EUBkommissionens)direktivutkast: Exkluderar)småföretag,)antal 68 67 1 Gäller)därmed)följande)antal)företag 193 184 9

EUBkommissionens)direktivutkast: Exkluderar)småföretag,)antal 68 67 1 Gäller)därmed)följande)antal)företag 193 184 9 Sammanfattning)av)kvinnoandelarna,)procent 15#06#11 15#01#02 Förändring Populationen:)totalt)antal)företag 261 251 10 Inkl)de)VD)som)i)dag)sitter)i)styrelserna Proc Proc Proc.enheter Stämmovalda 29,0 25,6

Läs mer

Årets börsbolag 2007, alfabetiskt

Årets börsbolag 2007, alfabetiskt Kanton Årets börsbolag 2007, alfabetiskt 3L System 0 11 33,5 44,5 AarhusKarlshamn AB 11 16 26,5 53,5 AcadeMedia AB 12 17 27,5 56,5 Acando AB 2 16 31 49 ACAP Invest AB 7 15 31 53 A-Com AB 11 15 28,5 54,5

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013

INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013 INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013 2013 Betsson 94,7% 5,3% 9,46 kr 2013-05-17 1:2 Björn Borg 92% 8% 3 kr 2013-04-25 1:2 Cherry 67% 33% 11,20 kr 2013-05-16 1:2 Enea 93,1% 6,9% 3 kr 2013-06-28 1:2 HiQ International

Läs mer

Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp ,1703 SEK Axfood AB SEK Nordea

Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp ,1703 SEK Axfood AB SEK Nordea Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp 2017-03-16 2017-03-30 0,1703 SEK Axfood AB 2017-03-16 2017-03-22 6 SEK Nordea Bank AB 2017-03-17 2017-03-27 6,14 SEK Avanza Bank Holding

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag

Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag SIS Ägarservice AB 2015 Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag 2015-01- 02 Inkl de VD som i dag sitter i styrelserna Stämmovalda 25,6 Valda av anställda 29,6 Alla

Läs mer

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 S9303 08-11 Förord Ansvarsfullt företagande går ut på att ett bolag tar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet.

Läs mer

Riskpremien för den svenska aktiemarknaden

Riskpremien för den svenska aktiemarknaden Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Våren 2005 Riskpremien för den svenska aktiemarknaden En studie av en framåtblickande riskpremie i CAPM Författare Björn Ahlgren Mikael

Läs mer

57% VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE!

57% VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE! 57% ÖKADE FÖRRA ÅRETS TÄVLINGSPORTFÖLJER I SNITT. BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE! VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? För 24:e året arrangeras Börs-SM aktietävlingen där

Läs mer

Deklarationskurser. Aktier m m. 2001 års taxering. A-listan. För uppgift om utdelning på utländsk aktie hänvisas till depåbank.

Deklarationskurser. Aktier m m. 2001 års taxering. A-listan. För uppgift om utdelning på utländsk aktie hänvisas till depåbank. Deklarationskurser 2001 Aktier m m 2001 års taxering Information om kurser på räntebärande värdepapper kan erhållas hos banker och värdepappersbolag RIKSSKATTEVERKET Utgiven i samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen,

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2015-10-21 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen www.wombri.se Women's Business Research Institute www.wombri.se Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Women s Business

Läs mer

Aktieinformation 2006

Aktieinformation 2006 Aktieinformation 2006 Här har vi samlat information om uppköp, emissioner samt förändringar i bolag noterade på Stockholmsbörsen ( A- och O-listan samt Nordiska listan ) under 2006. Dessutom finns det

Läs mer

Spiltan & Pelaro Fonder AB

Spiltan & Pelaro Fonder AB Spiltan & Pelaro Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 4 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering 1 koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2005:2 Folksams Klimatindex

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2014-08-20 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs19/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Exkluderar småföretag, antal 69 68 67 1

Exkluderar småföretag, antal 69 68 67 1 1 Sammanfattning av kvinnoandelarna 2015-12-31, procent Utskriftsdag 2016-02-03 2015-12-31 2015-06-11 2015-01-02 Förändring Andel kvinnor av nya styrelseplatser via stämmor 34,6 49,5 Juni-dec 2015 Populationen:

Läs mer

Nya belöningsprogram 2005

Nya belöningsprogram 2005 Nya belöningsprogram 2005 En kartläggning av hur bolagen på börsens A- och O-lista uppfyller Folksams checklista för belöningsprogram. 2005-08-01 Bakgrund Som institutionell placerare på aktiemarknaden

Läs mer

AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar

AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar En studie genomförd av Nordic Investor Services 27 maj 2005 Maj 2005 1 Agenda Bakgrund Initiativ Mätobjekt Slutsatser 2 Bakgrund

Läs mer

Utveckling till Placering Namn 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% 3 Anja Greiff 2 94,6% 4 Annelii Persson 3 84,3%

Utveckling till Placering Namn 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% 3 Anja Greiff 2 94,6% 4 Annelii Persson 3 84,3% Placering Namn Utveckling till 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% Autoliv 10,5% Probi 334,5% Haldex 66,4% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% Hexatronic Group 88,8% Lammhults Design Group 24,2% 3 Anja Greiff

Läs mer

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, 1 försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2004:2 Folksams Klimatindex

Läs mer

Finansmarknadens syn på småbolag

Finansmarknadens syn på småbolag 1 PM, 2004-08-02 Johan Fall Svenskt Näringsliv 070-568 80 96 Finansmarknadens syn på småbolag Undersökning bland aktörer på finansmarknaderna i Sverige och London rörande kapitalförsörjning och förmögenhetsskatt

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs 26/3 värde Anders

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs 5/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation

Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation PRESSMEDDELANDE Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation Årets svenska upplaga av Webranking by Comprend visar att de 100 största företagen har förbättrat sin kommunikation med kapitalmarknad

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs19/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, 1 försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2004:2 Folksams Klimatindex

Läs mer

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea)

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) 2013 Accelerator Nordic 86% SPAGO Imaging 14% 27/3 1:52 Accelerator Nordic 39% SyntheticMR 61% 17/10 1:63 Commodity Quest 100% Delta Mineral 0% 19/12 1:1 Interfox

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 25 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden LARGE CAP: ABB Alfa Laval

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2005:2 Folksams Klimatindex Hur

Läs mer

Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) Obducat Aktiebolag (publ) LightLab Sweden AB (publ) ChronTech Pharma AB (publ)

Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) Obducat Aktiebolag (publ) LightLab Sweden AB (publ) ChronTech Pharma AB (publ) Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) 2011-01-03 10:00 extra stämma Obducat Aktiebolag (publ) 2011-01-03 12:00 extra stämma LightLab Sweden AB (publ) 2011-01-03 17:00 extra bolagsstämma

Läs mer

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Företag Datum Kommentar WeSC 23 januari Extrastämma gällande incitamentsprogram. Bolaget ändrade programmet på flera punkter efter dialog med

Läs mer

Folksams Optionsrapport 2007. Carina Lundberg Markow, chef för Extern Bolagsstyrning

Folksams Optionsrapport 2007. Carina Lundberg Markow, chef för Extern Bolagsstyrning optioner, ersättning, belöningsprogram, lön, motivation, aktier, checklista, information, mervärde, kompetens, ersättningsprogram, konvertibler, värde för aktieägarna Folksams Optionsrapport 2007 Carina

Läs mer

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 22 M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden AarhusKarlshamn Active Biotech Addtech

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 26 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden LARGE CAP: ABB Alfa Laval

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2003:2 Folksams Klimatindex Hur

Läs mer

Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016

Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016 Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016 Företag Datum Kommentar AP4 i valberedningen Dustin 19-jan - Beijer Electronics 28-jan Handelsbanken 16-mar - Oscar Properties 16-mar Swedol 16-mar - Nordea

Läs mer

kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut!

kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut! kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut! monica renstig kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut! sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507

Läs mer

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Index för ansvarsfullt företagande 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Folksams Index för ansvarfullt företagande 2006

Folksams Index för ansvarfullt företagande 2006 Folksams Index för ansvarfullt företagande S90 060 Förord FNkommissionen för mänskliga rättigheter och UNEP (United Nations Environment Programme) har vid flera tillfällen uppmärksammat vikten av att integrera

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning.

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning. Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Gäller därmed antal företag 203 200 193 184 3. Exkluderar småföretag, antal 68 69 68 67-1

Gäller därmed antal företag 203 200 193 184 3. Exkluderar småföretag, antal 68 69 68 67-1 1 Sammanfattning av kvinnoandelarna 2016-06-10 Avstämningsdag 2016-06-10 2015-12-31 2015-06-11 2015-01-02 Ändring Andel kvinnor av nya styrelseplatser 47,2 34,6 49,5 jan-juni via stämmor 2016 Populationen:

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Folksams Klimatindex 2002

Folksams Klimatindex 2002 Folksams Klimatindex 2002 Innehåll KLIMATINDEX 2002...2 Utsläppen minskar...2 Åtgärder som visar vägen...2 Svarskvaliteten förbättras...2 Ett splittrat näringsliv...2 BAKGRUND OCH METOD...3 METOD...3 ANALYSMODELL...4

Läs mer

Ersättningsnivåer i svenska styrelser

Ersättningsnivåer i svenska styrelser Ersättningsnivåer i svenska styrelser Nov 2014 En undersökning av ersättningsnivåer och sammansättning av styrelser för företag listade på Mid Cap 2013. 28 % kvinnliga styrelseledamöter. 7 % ökning av

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Index för ansvarsfullt företagande 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

CATELLA FONDFÖRVALTNING AB 30 juni 2012 Sifferdel

CATELLA FONDFÖRVALTNING AB 30 juni 2012 Sifferdel HALVÅRSREDOGÖRELSE CATELLA FONDFÖRVALTNING AB 3 juni 212 Sifferdel halvårsrapport 29 catella fondförvaltning ab 25 2 halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab Innehåll Värdepappersinnehav och balansräkningar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Ersättningsnivåer i svenska styrelser

Ersättningsnivåer i svenska styrelser Ersättningsnivåer i svenska styrelser En undersökning av ersättningsnivåer och sammansättning av styrelser för företag listade på Mid Cap 2012. www.pwc.se/tax Innehåll Sammanfattning... Metod... 1. Bolagens

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Ny norm. - en kvinna i ledningen

Ny norm. - en kvinna i ledningen Ny norm - en kvinna i ledningen AllBright-rapporten, mars 2014 I år är det tre år sedan AllBright grundades med syftet att öka andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet. Istället för att enbart

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Placering Namn Utveckling till 17 november 1 Julia Hallberg 2 41,02% G5 Entertainment 21,89% LeoVegas 58,13% Mr Green Co 43,04% 2 Birgitta Svensson 1

Placering Namn Utveckling till 17 november 1 Julia Hallberg 2 41,02% G5 Entertainment 21,89% LeoVegas 58,13% Mr Green Co 43,04% 2 Birgitta Svensson 1 Placering Namn Utveckling till 17 november 1 Julia Hallberg 2 41,02% LeoVegas 58,13% Mr Green Co 43,04% 2 Birgitta Svensson 1 37,18% Evolution Gaming 54,36% 3 Carl Samuelson 1 35,47% myfc Holding 53,16%

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

merit ledare ålder chef rekrytering börsbolag doktorshatt vd erfarenhet styrelse examen nätverk befattning merit karriär

merit ledare ålder chef rekrytering börsbolag doktorshatt vd erfarenhet styrelse examen nätverk befattning merit karriär kompetens kön utbildning merit ledare ålder chef rekrytering börsbolag doktorshatt vd erfarenhet styrelse examen nätverk befattning merit karriär Kompetensindex 2010 Carina Lundberg Markow Chef Ansvarsfullt

Läs mer

Haltande Europa och stark krona tynger börsbolagen

Haltande Europa och stark krona tynger börsbolagen Haltande Europa och stark krona tynger börsbolagen Unionens bolagsindikator juni 2013 2 Sammanfattning av bolagsindikatorn juni 2013 Med årets första fem månader till ända pekar prognoserna mot att omsättningen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Två steg framåt, ett steg tillbaka

Två steg framåt, ett steg tillbaka Två steg framåt, ett steg tillbaka AllBright-rapporten 2013 sponsras av: AllBright Styrelse: Michaëla Blomquist, Sven Hagströmer, Dilsa Demirbag-Sten, Sophia Bendz, Thérèse Mannheimer, Claes Hemberg VD:

Läs mer

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58 Deklarationskurser obligationer Sök på bokstav: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, S, T, U, V, Ö Emitttent Lånenummer Deklarationskurs, % AP Fastigheter AB 101 0.00 AP Fastigheter AB 103 100.42

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2010 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2010 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV 2015

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV 2015 STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONENS NÄRINGSLIV 2015 Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot omvärlden. Sedan 1700- talet har

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2014

Ingenjörsbarometern 2014 Ingenjörsbarometern 0 www.ingenjörskarriär.se ING_ingenjörsbarrometer_folder_0x9.indd 0-09-9 6: Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN Introduktion Genomförande av Ingenjörsbarometern 0 SAMMANFATTNING DEL : VAD ÖNSKAR

Läs mer

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 25 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 25 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 25 OKTOBER 2012 Lundin Mining (Köp) - Lundin Mining rapporterade en kvartalsmässig produktion i linje med marknadsförväntan. Resultatet inkom under vår förväntan, delvis som ett

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Var femte ledare nu kvinna

Var femte ledare nu kvinna Var femte ledare nu kvinna AllBrightrapporten, mars 2016 Innehållsförteckning Finansbranschen, årets stora skräll... 3 Halvvägs till jämställdhet... 4 AllBrights vita börslista: Förebilderna blir fler...

Läs mer

Var femte ledare nu kvinna

Var femte ledare nu kvinna Var femte ledare nu kvinna AllBrightrapporten, mars 2016 Innehållsförteckning Finansbranschen, årets stora skräll... 3 Halvvägs till jämställdhet... 4 AllBrights vita börslista: Förebilderna blir fler...

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2016

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2016 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2016 Startdatum: 2016-03-01 kl 17:30 Avslutsdag: 2016-12-02 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt Procentuell aktier kronor kurs 1/3 02-nov värde

Läs mer

Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation.

Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation. Walking the Talk? En rapport om Nasdaq OMX Large Cap Stockholm - företagens hållbarhetskommunikation. Walking the talk - Bakgrund Mål med forskningsprojektet: Utforska och utvärdera svenska Large Capbolags

Läs mer

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet HALVÅRSRAPPORT 2011 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG >>> DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box 1008 751 40 Uppsala

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013 Sammanfattning Andelen

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services juni 2012 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2012 - Sammanfattning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

AllBrightrapporten 2012. En kartläggning av Sveriges bästa och sämsta företag för kvinnor att göra karriär.

AllBrightrapporten 2012. En kartläggning av Sveriges bästa och sämsta företag för kvinnor att göra karriär. AllBrightrapporten 2012. En kartläggning av Sveriges bästa och sämsta företag för kvinnor att göra karriär. AllBright Ansvarig utgivare: Rebecca Lucander Tryck: Digital Printing Network, almö Listan upprättad:

Läs mer