inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) mars 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) mars 2007"

Transkript

1 inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) mars 2007

2 2 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Ett sådant godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Finansiell rådgivare till RayClinic AB (publ) är G&W Kapitalförvaltning AB, som i denna transaktion samarbetar med Bankaktiebolaget Avanza. Då samtliga uppgifter härrör från RayClinic AB friskriver sig G&W och Avanza från allt ansvar mot aktieägare i RayClinic AB (publ) och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Detta prospekt innehåller uttalanden som återspeglar RayClinics aktuella bild av marknaden samt tänkbara finansiella och operativa utvecklingsskeenden. RayClinic anser att dessa uttalanden och slutsatser dragna därav är rimliga vid tidpunkten för upprättande för detta prospekt, men det finns ingen garanti för att dessa är korrekta, eller att uttalanden i form av målsättningar eller andra framtidsinriktade planer kommer att förverkligas. I avsnittet Riskfaktorer finns beskrivningar av vissa, men sannolikt ej samtliga, faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling avsevärt skiljer sig från framtidsinriktade uttalanden eller beskrivna planer. Prospektet innehåller historisk information och prognoser över faktorer som kan vara av betydelse för RayClinics verksamhet och/eller ekonomiska utveckling, härrörande från externa källor. RayClinic ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt, men även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför fullständigheten eller riktigheten i sådan information ej kan garanteras. Presumtiva investerare bör således inte överskatta vikten av framtidsinriktade uttalanden eller referenser till externa källor vid en sammantagen bedömning av RayClinics verksamhet eller erbjudandet om deltagande i föreliggande nyemission. villkoren i sammandrag företrädesrätt till teckning Varje femtal aktier i RayClinic oavsett aktieslag berättigar till teckning av tre nya aktier av serie B för 18 kr per aktie. teckningsrätter För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålles tre teckningsrätter. För att teckna en ny aktie av serie B i RayClinic erfordras fem teckningsrätter. handel med teckningsrätter Organiserad handel med teckningsrätter kommer ej att arrangeras. teckningstid 19 mars 2 april teckning och betalning Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning under teckningstiden. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker enligt anvisningar på avräkningsnota utsänd efter styrelsens beslut om tilldelning. ISIN-nummer för BTA i RayClinic SE ISIN-nummer för B-aktie i RayClinic SE Kortnamn för aktien på First North RCLN-B kommande tillfällen för ekonomisk information Halvårsrapport publiceras den 15 augusti 2007 Årsstämma hålls den 30 maj 2007 definitioner Med RayClinic och Bolaget avses RayClinic AB (publ) med org nr Med G&W Kapitalförvaltning och G&W avses G&W Kapitalförvaltning AB med org nr Handel på First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser för RayClinic är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Med Bankaktiebolaget Avanza eller Avanza avses Avanza AB (publ) med org nr

3 3 innehåll Sammanfattning Riskfaktorer Inbjudan till teckning av aktier VD har ordet Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar RayClinic i korthet Affärsidé, vision och mål Marknad och omvärld RayClinics verksamhet Organisation och medarbetare Verksamhetsområden Styrelse, ledande befattningshavare, Advisory Board och Revisorer Finansiell översikt Kommentarer till den finansiella utvecklingen Aktiekapital och ägarförhållanden Legala frågor och övrig information Skattefrågor i Sverige Bolagsordning Räkenskaper Utdrag ur bokslutskommunikén Revisorns granskningsberättelse Ordlista Adresser och kontaktinformation

4 4 sammanfattning Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet. Sammanfattningen utgör inte en fullständig beskrivning av Bolaget. Varje beslut om att investera i aktierna skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Sammanfattningen skall i sin helhet läsas mot bakgrund av den mer detaljerade information och bolagets räkenskaper med tillhörande noter som återfinns på andra ställen i detta prospekt. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får endast göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller dess översättning om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. bakgrund och motiv Nyemissionen görs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning inför öppnandet av Sveriges första privata klinik för avancerad strålbehandling under hösten Samtidigt är det styrelsens uppfattning att en större spridning av ägandet i Bolaget skulle öka intresset för dess aktie och verksamhet. Investeringarna i byggnader, utrustning, organisation och initiala marknadsföringsåtgärder finansieras i stort sett enligt plan, dels av befintligt eget och främmande kapital, dels av medel från förestående nyemission. Härutöver skall en del av medlen från nyemissionen användas till rekrytering av driftsorganisation, marknadsföring och som reserv i händelse av inledande fluktuationer i patientinflödet. Vidare kan en del reserveras för maskininvesteringar i samband med ett förväntat behov av idrifttagande av ett andra behandlingsrum och vidare expansion. erbjudandet i sammandrag Med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutade styrelsen den 9 mars 2007 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Fem befintliga aktier i RayClinic berättigar till teckning av tre nya aktier i Bolaget. Vid full teckning kommer emissionen att tillföra RayClinic maximalt cirka 24,5 miljoner kronor före emissionskostnader. villkor i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs Fem befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier 18 kronor per aktie Teckningsperiod 19 mars april 2007 Organiserad handel med teckningsrätter kommer inte att arrangeras. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden genom insändande av teckningsförbindelse. Betalning sker i enlighet med instruktioner på avräkningsnota som erhålles samtidigt med styrelsens besked om slutlig tilldelning. Vid överteckning förbehåller sig Styrelsen rätten att slutligt fördela aktier som tecknas utan teckningsrätt. bolagets verksamhet RayClinic grundades 2002 i syfte att bygga och driva en eller flera privata strålbehandlingskliniker, varvid den senaste tekniken och de nyaste forskningsrönen inom strålterapi skall tillämpas. Speciell vikt kommer att fästas vid den s k IMRT-tekniken som initierats och utvecklats vid Karolinska Institutet. Tekniken innebär att stråldosen med hög precision kan koncentreras till tumören samtidigt som kringliggande friska organ får lägre stråldos än vid konventionell behandling. Resultaten är väl belagda och ger effektivare behandling och minskade biverkningar jämfört med konventionell behandling. IMRT-tekniken används idag rutinmässigt som en del av cancervården i flera länder runt om i världen och framförallt i USA. I Sverige erbjuds ännu denna teknik i begränsad omfattning medan medvetenheten om de nya metoderna bland patienter, läkare och vårdorganisationer ökar. Detta medför en tilltagande efterfrågan på att tekniken även skall ges ökad tillgänglighet för svenska patienter. RayClinic skall således utgöra ett resurstillskott inom denna sektor, som skall stå till förfogande för remitterande offentliga och privata vårdorganisationer i Sverige och utomlands. De marknadsföringsaktiviteter som påbörjats under 2005 och 2006 har resulterat i inledda förhandlingar med olika vårdorganisationer i Sverige och i norra Europa, liksom med företag specialiserade på patientförmedling. Styrelsens bedömningar är att avtal kommer att kunna ingås i samband med idrifttagandet av klinikens första behandlingsrum. Bolaget färdigställer nu den första kliniken, i anslutning till ett före detta vårdhem i Knivsta Kommun nära Arlanda. Arbetet med diagnostik- och behandlingsrum pågår under våren och sommaren 2007 och anläggningen beräknas öppna under hösten Inledningsvis skall ett behandlingsrum utrustas, men byggnaden är förberedd för expansion av ytterligare ett behandlingsrum. Flera kvalificerade medarbetare har rekryterats, och dessa arbetar idag med kvalitetssäkring, vårdplanering, logistiska förberedelser och marknadsföring inför verksamhetsstarten i höst. Avtal har ingåtts med världsledande leverantörer av diagnostikoch terapiutrustning. Bakom RayClinic står ett antal personer med mångåriga erfarenheter från företagsbyggande, marknadsföring, vårdorganisation, strålningsbehandling, cancervård och forskning. marknaden Marknaden för RayClinic består i huvudsak av privata och offentliga vårdorganisationer samt försäkringsbolag i Sverige och i länder där underkapacitet av avancerad strålbehandling råder. Varje år insjuknar drygt 10 miljoner människor i cancer. I Sverige uppgick antalet nyupptäckta cancerfall under år 2004 till drygt Antalet fall ökar med 1,5 procent bland män,

5 5 och med 1,1 procent bland kvinnor. Cancer behandlas huvudsakligen med kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. Hälften av patienterna erhåller strålbehandling och ofta i kombination med kirurgi och kemoterapi. I västvärlden kureras cirka hälften av de insjuknade. År 2001 fanns i Sverige 59 s k acceleratorer för strålbehandling, vilket motsvarar en accelerator per cirka 780 nya cancerfall. Samtliga acceleratorer drivs av offentliga vårdgivare. Mer än 40 procent av dessa utrustningar är äldre än 10 år. Sedan 2001 har antalet apparater ökat något, men den avancerade IMRTtekniken har endast implementerats i mindre skala i landet. För att uppnå samma behandlingskapacitet år 2010 som rådde år 2001 krävs att antalet behandlingsrum ökar från 59 st till 65 st. För att den mer effektiva IMRT-tekniken skall kunna utnyttjas i större skala krävs minst en 10-procentig ökning av den totala behandlingskapaciteten. Denna beräkning baseras på att cirka 30 procent av patienterna med cancer skulle erhålla bättre prognoser med denna teknik, samt att behandlingstiden per patient är cirka 30 procent längre än med traditionell strålbehandling. Kostnaderna för strålbehandling i Sverige år 2000 utgjorde 430 Mkr, eller sex procent av den totala kostnaden om MKr för cancersjukvård samma år. Den direkta kostnaden per kurativ behandlingsserie uppgick till cirka kr i genomsnitt. Uppgifter om kostnaderna för mer avancerad strålbehandling i den svenska vården, såsom IMRT, är inte tillgängliga, främst beroende på att den inte tillhandahålls i någon större utsträckning. Ersättningsnivåerna i utlandet är betydligt högre än de svenska. Detta är till stor del beroende på de högre kostnaderna för specialistpersonal. I USA beräknas en traditionell försäkringsfinansierad behandling kosta cirka kr, och en mer avancerad kr. I andra västländer uppgår prisnivåerna till mellan 2 och 2,5 gånger de svenska. rayclinics vision RayClinic skall bli en ledande specialistklinik för avancerad strålbehandling kombinerat med god omvårdnad och service. riskfaktorer Investeringar i aktier är förenade med risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i RayClinic. Risker består både i sådana faktorer som har direkt och indirekt anknytning till bolaget. Några exempel på riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för RayClinics verksamhet är (utan rangordning): risker relaterade till etablerandet av kliniken och finansieringen därav, beroendet av nyckelpersoner, osäkerhet i marknadsbedömningar samt finansiella risker. För en utförligare redogörelse över de risker som har betydelse för RayClinics verksamhet eller en investering i RayClinics aktier hänvisas till avsnittet Riskfaktorer. Det kan även finnas andra risker som ännu inte är kända för bolaget. Utöver formulerade risker bör en investerare även beakta all information i detta prospekt samt eventuellt tillämpliga omvärldsfaktorer. aktien, aktiekapitalet och ägandet Den 9 februari 2007 hade RayClinic 454 aktieägare. Nedanstående tabell visar Bolagets tio största ägare per den 9/2-07. % kapital % röster Familjen Svensson-Rissanen 20,6 40,1 Familjen Lind 20,6 40,1 Tuvedalen Limited 6,8 2,3 AB Göteborgs Mäklarbyrå Jan Svanberg 2,8 0,9 Walloxen Iseskog AB 2,6 0,9 Karolinska Institutet Holding AB 2,2 0,7 Ingloff, Jan-Ingvar 2,2 0,7 Köling, Olov 2,2 0,7 Löthman, Bertil 1,8 0,6 Hållsten, Bertil 1,3 0,4 Övriga 36,9 12,6 Totalt 100,0 100,0 Optionsprogram RayClinic har ställt ut teckningsoptioner som berättigar till teckning av nya B-aktier. Om samtliga dessa optioner utnyttjas, samt att föreliggande nyemission fulltecknas, kommer optionsprogrammet att motsvara cirka 2,9 procent av rösterna och 7,3 procent av kapitalet i Bolaget. Notering Bolagets B-aktier noteras på First North. Handelsposten är 200 aktier. Bolagets s k Certified Advisor är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Likviditetsgarant är Remium Securities. Organisation Per den 1 mars 2007 hade Bolaget nio deltidsanställda förutom vd som är heltidsanställd. Arbetsuppgifterna för den nuvarande organisationen är bl a att förbereda behandlingsrutiner, kvalitetssäkring, marknadsföring och förhandlingar med remitterande organisationer, samt vidare uppbyggande av organisationen. Legal struktur RayClinic AB är ett publikt aktiebolag, bildat och registrerat i Sverige, med säte i Stockholms kommun, med organisationsnummer: SE Ett dotterbolag, RayShare AB, förvärvades under år 2006 i syfte att upprätthålla ett personaloptionsprogram och har inte bedrivit någon annan verksamhet. Tillstånd RayClinic kommer att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Stråltillstånd för provkörning är erhållen av SSI. Ytterligare tillstånd av liknande slag krävs efter att resultaten av provkörningarna är godkända. Anmälan till Socialstyrelsen krävs innan verksamheten startar. finansiell utveckling i sammandrag Kr Nettoomsättning Rörelseresultat Årets resultat Balansomslutning Årets kassaflöde Soliditet 93% 99% 97% 77% Medeltal årsanställda

6 6 riskfaktorer Nedan anges de risker som bedöms ha störst betydelse för, och som kan komma att påverka RayClinics verksamhet och därmed dess finansiella ställning och resultat samt RayClinic-aktiens utveckling. Riskerna är angivna utan inbördes rangordning. Varje investerare bör beakta riskerna före sitt beslut att investera i RayClinic. Redovisningen nedan är inte heltäckande, utan varje investerare bör även beakta all annan information i detta prospekt. risker relaterade till etablerandet av kliniken Det är naturligt att bolag i tidiga skeden är utsatta för fler risker än etablerade bolag. Till dessa risker hör osäkerhet om bolaget lyckas ta fram fungerande tjänster och hur dessa mottas av kunderna. Även kostnaderna för att producera och distribuera tjänsterna är osäkra. RayClinic är inget undantag. RayClinic håller på att färdigställa en behandlingsbyggnad för sin verksamhet. Bolaget har även beställt omfattande utrustning av vilken en stor del kommer att installeras i byggnaden. Betydande fel i, eller förseningar av, byggnaden/utrustningen skulle kunna leda till att kliniken inte kan starta sin verksamhet som planerat. Detta skulle kunna leda till uteblivna eller fördröjda intäkter och/eller ökade kostnader. För färdigställandet och finansieringen av anläggningen har RayClinic ingått avtal med flera motparter. Skulle någon av dessa inte uppfylla sina åtaganden skulle detta kunna resultera i ökade kostnader och/eller förseningar för RayClinic. Trots att RayClinic försökt eliminera riskerna för fördyrningar i etablerandet av kliniken kan det inte garanteras att sådana fördyrningar inte inträffar. En betydelsefull fördyring skulle kunna leda till att RayClinic måste söka ytterligare finansiering via eget eller främmande kapital. risker relaterade till verksamheten och marknaden Osäkerhet i marknadsbedömning Styrelsen för RayClinic har studerat marknaden för strålterapi och kommit till slutsatsen att det är ekonomiskt motiverat att etablera kliniken. I likhet med andra liknande bedömningar kan det dock inte garanteras att underlagen för bedömningen eller de slutsatser som dragits av dessa är riktiga. Osäkerhet i intäkter, kostnader och avkastning Styrelsen för RayClinic har beräknat att intäkterna från försäljning av tjänsterna överstiger kostnaderna för att producera dem med en sådan marginal att detta genererar tillräcklig avkastning till både aktieägare och långivare. Det kan inte garanteras att dessa beräkningar infrias. En avkastning som ligger under aktieägarnas avkastningskrav skulle kunna leda till att aktiekursen utvecklas negativt. En kraftig negativ avvikelse skulle kunna leda till att Bolaget dessutom får problem med att betala räntor och amorteringar på sina lån. ingen garanti lämnas att RayClinic lyckas anställa all nödvändig personal eller behålla dessa personer även i fortsättningen. Beroendet av ersättningssystem RayClinics förmåga att generera intäkter i verksamheten kommer att vara beroende av hur många patienter Bolaget kommer att behandla och vilken ersättning Bolaget kan erhålla för sina tjänster. Både antalet patienter och priset på RayClinics tjänster påverkas av hur försäkringsbolag, den offentliga förvaltningen, privata patienter o s v bedömer Bolagets tjänster och vilka lagar, bestämmelser och policies som gäller inom området. RayClinic kan inte avgöra hur Bolagets produkter kommer att bedömas och kan därmed inte garantera att Bolaget når tillräcklig volym och/eller ersättning för sina tjänster. RayClinic kan inte heller förutse vilka lagar, bestämmelser och policies som kommer att gälla i framtiden. Kundkoncentration RayClinic kan komma att bli beroende av ett fåtal betydande och starka kunder, exempelvis landsting och/eller försäkringsbolag. Dessa kunder kan genom sin förhandlingsstyrka tvinga RayClinic att acceptera låg ersättning. Även ett bortfall av en enstaka betydande kund skulle kunna påverka RayClinic negativt. Myndigheter, tillstånd och lagstiftning RayClinic har erhållit ett tillstånd av Statens Strålskyddsinstitut ( SSI ) för bl a teknisk provdrift av utrustningen för strålbehandling. För behandling av patienter måste RayClinic erhålla ytterligare ett tillstånd av SSI. Det kan inte garanteras att RayClinic erhåller ett sådant tillstånd, eller att SSI inte gör inskränkningar i RayClinics eventuella tillstånd i framtiden. RayClinics verksamhet omgärdas av omfattande lagstiftning och övervakning från myndigheter. Både lagstiftningen och tillämpningen av den samma är kontinuerligt föremål för ändringar. Det kan därför inte garanteras att lagstiftningen eller tillämpningen inte kommer att ändras på ett för RayClinic negativt sätt. Konkurrens från offentlig sektor eller nyetableringar För närvarande erbjuds strålterapi i Sverige nästan uteslutande av offentligt drivna kliniker. Den huvudsakliga konkurrensen på marknaden sker därför mellan dem. Det är möjligt att etablerandet av en privat klinik gör konkurrensen intensivare. Det är även möjligt att andra privata aktörer, t ex utländska eller inhemska vårdföretag etablerar konkurrerande verksamheter. Beroendet av personal RayClinics verksamhet kräver välutbildade specialister. Även om RayClinic redan lyckats anställa ett antal nyckelpersoner kan Kapacitetsutbyggnad Den volym och det pris som RayClinic kan erhålla för sina tjänster är beroende av den totala kapaciteten av strålterapi i Sverige och

7 7 även utomlands. Ökat utbud skulle sannolikt påverka RayClinics intjäningsförmåga negativt. Det kan inte garanteras att kapaciteten inte byggs ut. Samarbetspartners och leverantörer RayClinic bygger sin verksamhet på att etablera nära förbindelser med samarbetspartners både ifråga om tillflöde av patienter och andra delar av driften av kliniken. Bortfall av samarbetspartners skulle sannolikt påverka RayClinic negativt. Det kan inte heller garanteras att RayClinic lyckas etablera dessa samarbeten. Felbehandlingar Det förekommer felbehandlingar inom alla vårdorganisationer, även om allvarliga felbehandlingar är sällsynta. En eller flera felbehandlingar skulle kunna skapa negativ publicitet och även leda till anspråk på ersättning, vilket skulle leda till minskade intäkter och/eller ökade kostnader. Ägare med betydande inflytande En stor del av ägandet i RayClinic domineras av ett fåtal ägare. Dessa ägare kan utöva ett betydande inflytande över viktiga beslut som kräver aktieägarnas godkännande. Konjunktur Även om vårdbolag är mindre konjunkturkänsliga än de flesta andra bolag, skulle en konjunkturnedgång kunna leda till en minskad efterfrågan på RayClinics tjänster. finansiella risker Finansiering RayClinics verksamhet är kapitalintensiv och kräver därmed betydande finansiering genom både eget och främmande kapital. Skulle RayClinic inte lyckas att anskaffa tillräcklig finansiering genom detta Erbjudande eller på annat sätt, skulle det leda till problem med etablerandet av verksamheten. När kliniken är etablerad kan det inte garanteras att kassaflödena inte blir negativa p g a lägre intäkter än beräknat, högre kostnader än beräknat, investeringar, förseningar eller andra anledningar. Detta skulle kunna leda till ytterligare finansieringsbehov, med risk för utspädning för befintliga aktieägare som följd. Likviditetsrisk RayClinic har strävat efter att öka likviditeten i Bolagets aktie genom att ingå ett avtal med Remium Securities gällande likviditetsgaranti. Likviditeten i RayClinics aktie kan ändå vara begränsad, vilket kan bidra till att förstärka fluktuationerna i kursen för Bolagets aktier. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i RayClinic kan säljas till en för innehavaren acceptabel kurs vid varje tidpunkt. Aktie I likhet med investeringar i aktier i allmänhet är en investering i RayClinic-aktien förenad med risk. Aktiekursen kan utvecklas negativt p g a händelser som är hänförliga till själva verksamheten eller händelser utanför RayClinics kontroll eller verksamhet. Det kan därmed inte garanteras att RayClinics aktiekurs utvecklas positivt. En negativ kursutveckling skulle kunna leda till att investerare åsamkas realisationsförluster. Försäljning av aktier Alla ägare kan fritt sälja sina B-aktier i RayClinic. Aktiekursen i RayClinic kan sjunka p g a genomförda eller aviserade större försäljningar.

8 8 inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) Härmed inbjuds, enligt villkoren i detta prospekt, till teckning av aktier i RayClinic AB (publ) med org nr Vid ordinarie bolagsstämma i RayClinic den 27 april 2006 beslutades om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av högst aktier av serie B. Styrelsen har med stöd av detta bemyndigande den 9 mars 2007 fattat beslut att genomföra en nyemission av aktier av serie B till emissionskurs 18 kr per aktie. Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst kr, envar aktie med ett kvotvärde om 1 kr. Aktiekapitalet kommer vid full teckning i nyemissionen därefter att uppgå till högst kr fördelat på aktier. Emissionskursen om 18 kr per aktie innebär att nyemissionen tillför Bolaget sammanlagt högst cirka 24,5 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 Mkr. RayClinic har innan föreliggande nyemission cirka 450 aktieägare. Styrelsen anser att en utvidgad ägarkrets skulle medföra ett ökat intresse för Bolagets aktie och verksamhet. För att förbättra förutsättningarna för ägarspridning har huvudägarna Roger Svensson och Bengt K Lind med familjer förklarat sig beredda att helt eller delvis avstå från utnyttjande av sina teckningsrätter i denna nyemission i syfte att bereda plats för tillkommande aktieägare. Båda avser kvarstå med som lägst sitt nuvarande aktieinnehav och fortsätta arbeta operativt i Bolaget. Förutsatt att föreliggande emission fulltecknas kommer en befintlig aktieägare som väljer att inte till någon del utnyttja sina teckningsrätter att få sin andel av kapital i Bolaget utspätt med cirka 37 procent. Teckning av aktier i RayClinic skall ske under perioden 19 mars till den 2 april Se vidare under stycket Villkor och Anvisningar. Styrelsen hänvisar i övrigt till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats med anledning av nyemissionen. Stockholm i mars 2007 RayClinic AB (publ) styrelsen

9 9 vd har ordet När dagens yngre generationer åldras beräknas varannan människa insjukna i cancer som är en av de vanligaste och allvarligaste sjukdomarna i västvärlden. På nära håll har jag sett hur behovet av strålbehandling av cancer för varje år ökat. Trots en fantastisk utveckling inom tumördiagnostiken och av förbättrade behandlingsmetoder områden kan nämnas de nya EU-länderna, Baltikum, sydeuropa och Mellanöstern, där svensk specialistvård anses vara i toppklass. Självklart är även närområdet Norden intressant. Vi har nu övervunnit de flesta större hindren för att uppföra norra Europas första privata strålbehandlingsklinik. Vår klinik byggs i skrivande stund i Knivsta, norr om Arlanda, för att vi senare i höst skall kunna ta emot patienter i denna natursköna avlider miljö med goda rekreationsmöjligheter. Detta är möjligt tack hälften av de insjuknade av sin cancer. Dock har vissa cancersjukdomar en mycket god prognos, som till exempel testikelcancer, medan andra har betydligt sämre utsikter, som till exempel vissa former av lungcancer. Statliga utredningar rekommenderar en ökad användning av modern kostnadseffektiv strålbehandling med IMRT-teknik, som ökar kureringen och sparar frisk vävnad samtidigt som biverkningar på kort och lång sikt minimeras. Tekniken är baserad på forskning som redan på 1980-talet initierades på Karolinska Institutet. Tekniken är under ständig vidareutveckling men samtidigt väl dokumenterad efter många vare ett gemensamt investeringsavtal med fastighetsägaren, lån från Almi Företagspartner i Stockholm och privat bank, avtal med leverantör av avancerad utrustning samt myndighetstillstånd från Knivsta Kommun och Statens Strålskyddsinstitut. Inte minst har vi visat att vi kan attrahera mycket högt specialiserad personal varav några redan idag med stor iver arbetar med att få allt på plats innan kliniken öppnar. För att öka intresset för bolagets aktie har vi under året listat oss på First North som drivs av Stockholmsbörsen och anlitat Remium Securities som likviditetsgarant. Vi anser att en privat vinstdrivande cancerklinik som erbjuder precisionsbestrålningar för alla i behov av detta är ett viktigt komplement till den offentliga vården. Detta för att bättre utnyttja de medicinska resurserna och öka tillgängligheten i vården. Men detta är inte nog. Utöver den medicinska behandlingen genomför vi programmet RayCare, inom vilket vi erbjuder när dagens yngre generationer åldras beräknas varannan människa insjukna i cancer våra svenska och utländska patienter en social omvårdnad och boendeservice av högsta kvalitet. Erfarna specialistsjuksköterskor och våra samordnare tar på års praktisk tillämpning, främst i USA. Dessa mer resurskrävande metoder kommer i ökad grad att efterfrågas av patienter som har blivit mer medvetna om behandlingsalternativen, och därmed ställs allt större krav på sjukvården. bästa sätt hand om patienterna under hela behandlingsperioden. Att komma till oss ska vara en positiv upplevelse, trots den Vi ser också en ökande trend av patienter som väljer olika former av medicinska behandlingar i andra länder än där de bor. personliga kris människor ofta befinner sig i efter sjukdomsdiagnosen. Denna helhetssyn tror vi är bästa förutsättningen för en Strålbehandling av cancer är inget undantag. I Sverige skulle minst ett tiotal nya behandlingsrum inom kort behövas för att förstklassig cancervård och därmed en ökad kundtillströmning. tillgodose en sådan massiv efterfrågan. Med tanke på sjukvårdens resurser och även dess fördelning, ser vi en utveckling mot RayClinic eller överväger att för första gången investera i vår Så oavsett om du redan sedan tidigare är aktieägare i nationella vårdgarantier inom cancervården även i Sverige och verksamhet vill jag hälsa dig varmt välkommen att delta i denna inslaget av privata försäkringar och konkurrensutsättning av nyemission. sjukvårdssystemen kommer att öka. De tidigare rådande ideologiska låsningarna kring privat sjukvård mjuknar gradvis och vi ser positivt på möjligheterna att kunna ingå vårdavtal med svenska landsting innan vi öppnar i höst. Kliniken skall vara öppen för alla, vilket medför att även patienter med privata sjukförsäkringar samt utländska patienter kommer att vara välkomna att få en precisionsbehandling Stockholm i mars 2007 hos oss. Genom vårt medlemskap i Swecare Foundation kan Roger Svensson Bolaget erbjuda utlandspatienter kompletta vårdlösningar fil. dr i medicinsk strålningsfysik med bästa teknik, omvårdnad och service. Bland intressanta vd, rayclinic ab (publ)

10 10 bakgrund och motiv Styrelsen i RayClinic bedömer att Bolagets kliniska verksamhet kommer att inledas under hösten 2007, då det första behandlingsrummet vid företagets anläggning på Walloxen, Knivsta, färdigställts. Efterfrågan på avancerad strålbehandling ökar i Sverige i takt med att patienter och personal inom olika vårdorganisationer uppmärksammar framgångarna för bland annat IMRT och stereotaktisk strålbehandling i andra länder. Då flera viktiga delar av dessa tekniker utvecklats just här i landet finns även kvalificerad personal att tillgå, och RayClinic har redan attraherat några av de nyckelmedarbetare som är nödvändiga för verksamheten. Byggnaderna som skall inrymma de första två behandlingsrummen uppförs i skrivande stund, och avtal om leveranser av avancerad strålningsutrustning har ingåtts. Förhandlingar med remitterande vårdorganisationer, försäkringsbolag och patientförmedlingar har inletts, och kommer att kunna utmynna i avtal under slutet av året. Nyemissionen görs i syfte att tillföra Bolaget tillräckliga medel för att slutföra investeringarna och att öka rörelsekapitalet inför öppnandet av Sveriges första privata klinik för avancerad strålbehandling under hösten 2007, samt att bereda möjligheter att sprida ägandet i RayClinic till flera investerare. För att förbättra förutsättningarna för ägarspridning har huvudägarna Roger Svensson och Bengt K Lind med familjer förklarat sig beredda att helt eller delvis avstå från utnyttjande av sina teckningsrätter i denna nyemission i syfte att bereda plats för tillkommande aktieägare. Båda grundarna avser emellertid att kvarstå som långsiktiga ägare med ledande roller i Bolaget. Investeringarna i byggnader, utrustning, organisation och initiala marknadsföringsåtgärder finansieras i stort sett enligt plan, dels av befintligt eget och främmande kapital, dels av medel från förestående nyemission. Härutöver skall en del av medlen från nyemissionen användas till rekrytering av driftsorganisation, marknadsföring och som reserv i händelse av inledande fluktuationer i patientinflödet. Vidare kan en del reserveras för maskininvesteringar i samband med ett förväntat behov av idrifttagande av ett andra behandlingsrum och vidare expansion. Under förutsättning att denna nyemission fulltecknas kommer bolaget att tillföras cirka 22 Mkr efter transaktionskostnader. Pro forma per , efter genomförd emission enligt ovan, uppgår likvida medel i Bolaget till cirka 31 Mkr och soliditeten till cirka 98 procent. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt som upprättats av styrelsen i RayClinic med anledning av nyemissionen, i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Styrelsen för RayClinic, som presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet i prospektet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka prospektets innebörd. Stockholm 9 mars RayClinic AB (publ) styrelsen

11 11 villkor och anvisningar teckningskurs Teckningskursen är 18 kr per aktie. Courtage utgår ej. avstämningsdag och företrädesrätt till teckning Emissionen riktar sig till de aktieägare i RayClinic som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen den 16 mars Fem befintliga aktier av serie A eller B ger rätt att teckna tre nya aktier av serie B. Aktierna handlas inklusive teckningsrätt till och med den 13 mars 2007 och exklusive teckningsrätt från och med den 14 mars teckningsrätter För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålles tre teckningsrätter. För teckning av en ny aktie erfordras fem teckningsrätter. handel med teckningsrätter Organiserad handel med teckningsrätter kommer inte att arrangeras i samband med denna emission. ISIN-kod för teckningsrätter är SE nyemissionens totala belopp Vid full teckning av nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med kr. teckningstid Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under perioden 19 mars till 2 april. Teckning utan företrädesrätt sker under samma tid, men genom insändande av anmälningssedel, varpå tilldelningsbesked med avräkningsnota kommer att sändas ut enligt instruktioner i följande stycken. rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt att under alla omständigheter besluta att inte fullfölja emissionen. Beslut att förlänga teckningstiden kan senast fattas den 30 mars. Beslut att inte fullfölja emissionen kan inte fattas före det att avräkningsnotor skickas ut. anmälan Anmälan kan ske elektroniskt (för kunder hos Bankaktiebolaget Avanza) eller per anmälningssedel. Insändning av anmälningssedlar sker enligt instruktioner nedan. Direktregistrerade aktier De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning avseende erhållna teckningsrätter med vidhängande inbetalningsavi, prospekt samt Särskild anmälningssedel för teckning med företräde. VP-avi avseende inbokning av teckningsrätter på aktieägares aktiekonto ( VP-konto ) kommer ej att skickas ut. Emissionsredovisningen från VPC med förtryckt inbetalningsavi skall användas om teckning sker med stöd av samtliga erhållna teckningsrätter. Observera att teckning genom utnyttjande av samtliga erhållna teckningsrätter skall ske senast den 2 april Särskild anmälningssedel skall användas om teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats eller om av annat skäl teckning inte sker med stöd av samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från VPC. Förvaltar- eller förmyndarregistrerade samt pantsatta aktier Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Anmälan om teckning och betalning skall istället ske enligt anvisningar från förvaltaren. För den som är upptagen i det i anslutning till aktiebokens särskilt förda register över panthavare m fl kommer panthavaren eller förmyndaren att meddelas separat. Teckning utan stöd av teckningsrätter Privata och institutionella investerare erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas under utövande av företrädesrätt genom teckningsrätter. Teckning sker i poster om 200 aktier. I händelse av överteckning kommer styrelsen att besluta om tilldelning, varvid styrelsen kan fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel. Då Bolaget bedömer att en större spridning av ägandet av Bolaget skulle gynna intresset för dess aktie har grundarna Roger Svensson och Bengt K Lind med familjer förklarat sig beredda att helt eller delvis avstå från att utnyttja sina teckningsrätter i denna nyemission. Syftet är primärt att uppnå större spridning av ägandet bland allmänheten för att gynna en regelbunden och likvid handel med RayClinics aktie. Några olika tilldelningstrancher är inte aktuella. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har ej fastställt en indikativ lägstanivå för enskild tilldelning, vare sig för professionella eller ickeprofessionella investerare. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli. Intresseanmälan görs på Anmälningssedel för teckning utan företräde. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare och som vill teckna ytterligare B- aktier, skall anmäla detta till sin förvaltare. erhållande av anmälningssedlar och prospekt samt insändning av anmälningssedlar Anmälningssedlar samt prospekt kan laddas ner på eller

12 12 Anmälningshandlingar eller prospekt kan även rekvireras i tryckt form från G&W eller Avanza enligt uppgifterna nedan. Kunder till Avanza kan även anmäla sig för erbjudandet att teckna aktier direkt över Internet. Ytterligare information kan erhållas på Anmälningar, oavsett om de sker elektroniskt eller på tryckta blanketter skall vara G&W eller Avanza tillhanda senast kl den 2 april Anmälan skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera handelsposter om vardera 200 aktier. Anmälningssedel skall under perioden 19 mars 2 april inges till: Bankaktiebolaget Avanza Att: Corporate Finance Klarabergsgatan 60, 3tr SE Stockholm, Sweden eller Telefon G&W Kapitalförvaltning Att: Corporate Finance Kungsgatan 3 SE Stockholm, Sweden Telefon Fax Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. besked om tilldelning När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske under vecka 15, De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Om teckningstiden förlängs flyttas tiden för besked om tilldelning fram motsvarande antal dagar. betalning Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara G&W eller Avanza tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. erhållande av aktier Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta är möjligt, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av Betalda Tecknade Aktier ( BTA ) skett på tecknarens VP-konto. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 18, 2007 då BTA kommer att omvandlas till vanliga aktier utan avisering från VPC. Avisering sker inte heller vid rensning av ej utnyttjade teckningsrätter. Handel med BTA beräknas ske på First North under perioden 19 mars 2007 till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket. De nyemitterade aktierna väntas bli föremål för handel på First North omkring den 9 maj ISIN-kod för BTA: SE utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret Vid eventuell utdelning sker utbetalning via VPC. Om aktieägare inte kan nås genom VPC AB, kvarstår aktieägarens fordran på RayClinic med utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet RayClinic. Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. rätt till återkallelse av ingiven anmälan Återkallelse av inlämnad anmälningssedel skall, för att göras gällande, vara skriftlig och vara G&W Kapitalförvaltning eller Avanza tillhanda senast kl den 2 april metod för fastställande av teckningskurs Teckningskursen har bestämts av Styrelsen, varvid bland annat aktiekursens utveckling och omfattningen av handeln i aktien har iakttagits. Målsättningen har härvid varit att åsätta de nyemitterade aktierna ett pris som skall framstå som fördelaktigt för både befintliga och nytillkommande aktieägare. Någon företagsvärdering enligt kassaflödesmetoder eller jämförelser med liknande bolag har inte genomförts. övrigt G&W Kapitalförvaltning är finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med Erbjudandet, och samarbetar härvid med Bankaktiebolaget Avanza, som även är emissionsinstitut. Varken G&W Kapitalförvaltning eller Avanza äger aktier i RayClinic före eller efter denna emission. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om Bolagets aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret. Erbjudandet innefattar ej någon övertilldelningsoption eller Greenshoe option. Nyemissionen förväntas att registreras hos Bolagsverket omkring den 25 april 2007.

13 13 rayclinic i korthet RayClinic skall erbjuda svenska och utländska patienter med cancer individuellt utformad vård med optimerad strålterapi, omvårdnad och boendeservice. Kliniken specialiseras på kurativ och palliativ (smärtlindrande) strålterapi av högsta kvalitet. På längre sikt är visionen att expandera genom att i egen regi öppna nya kliniker eller att överta och utveckla andra befintliga kliniker. bakgrund RayClinic grundades i mars 2002 av forskare vid Medicinsk Strålningsfysik ( MSF ) på Karolinska Institutet ( KI ). I maj samma år nominerades Bolaget som en av 10 finalister (av 350 affärsidéer) i affärsplantävlingen Venture Cup. KI lade under 1980-talet grunden för metoden optimerad strålterapi och medverkar genom VINNOVA, Forskningscentrum för Strålbehandling ( FS ), aktivt till den utveckling som äger rum inom området. KI bedriver dessutom avancerad forskning inom områdena teknik och behandlingsmetodik. Grundarna har erfarenhet av företagsetablering inom olika sjukvårdsrelaterade och medicinska verksamheter och det föll sig därför naturligt att, med stöd av Karolinska Institutet Holding AB ( KIHAB ), gå vidare med ett tjänstebaserat bolag för att erbjuda högkvalitativ strålbehandling. KI är genom KIHAB delägare och representerad i styrelsen. RayClinic är medlem i Swecare Foundation för att skapa bättre förutsättningar för den internationella marknadsföringen. I Swecare Foundation verkar också UD, Socialdepartementet, Landstingsförbundet, Exportrådet och ett 30-tal företag från sjukvårdssektorn inriktade mot ökad export av produkter och tjänster. marknad och efterfrågan Behovet av avancerad cancervård är enormt och förväntas öka ytterligare. Ungefär varannan idag ung människa kommer någon gång under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed beräknas bli en av världens vanligaste sjukdomar. Cancerincidensen ökar för närvarande globalt med cirka 3 procent och i Sverige med minst 1 procent årligen. Varannan patient med cancer får strålbehandling enbart eller i kombination med kirurgi och cytostatika (cellgifter). I västvärlden är de vanligaste formerna bröst- och prostatacancer, följt av cancer i öron-näsa-halsområdet, lungcancer och tjocktarms/ändtarmscancer. Strålterapin har utvecklats starkt de senaste decennierna tack vare bättre diagnostiska och terapeutiska instrument och datoriserad behandlingsplanering. Det finns idag cirka kliniker globalt, men behovet är mångdubbelt. Inom en 10-års period skulle antalet behandlingsrum åtminstone behöva fördubblas. Bara i Sverige skulle cirka 12 nya behandlingsrum behövas inom 5 6 år om moderna metoder introduceras. Detta motsvarar den totala kapaciteten för all strålbehandling i Stockholms Län idag. Till de faktorer som bidrar till den ökade efterfrågan på strålbehandling hör: stigande insjuknandefrekvens introduktion av innovativa och resurskrävande tekniker som ökar behandlingskvaliteten Bild från Varian Medical Systems. nya tekniker för diagnoser som tidigare inte behandlats effektiv smärtlindring av spridd cancer med strålbehandling vetskapen om att strålbehandling är kostnadseffektiv jämförd med andra behandlingsmetoder. tjänster RayClinic skall erbjuda individuellt optimerad strålbehandling av cancer med fokus på radiobiologiskt optimerade kurativa och palliativa strålbehandlingar. De kurativa behandlingarna omfattar avancerade, stereotaktiska precisionsbestrålningar ( SRT ) av mindre tumörer eller intensitetsmodulerad behandling ( IMRT ) av tumörer i ett mer avancerat stadium. Bolaget skall erbjuda patienterna ett professionellt omhändertagande i en miljö med högt kvalificerad expertis och avancerad terapeutisk metodik. I klinikens behandlingsrutiner skall finnas kvalificerad omvårdnad och service utförd av erfarna onkologisjuksköterskor, som på bästa sätt tar hand om patienten under behandling och vistelse. lokalisering och lansering RayClinics första klinik byggs nu på Walloxen i Knivsta kommun. Kliniken ligger i den expansiva Mälarregionen med 3,5 miljoner invånare samt i närheten av både Arlanda flygplats och flera ledande sjukhus. aktuell status Fram till idag har RayClinic arbetat med att etablera kliniken i Knivsta nära Arlanda, bygga upp organisationen och bearbeta

14 14 olika samarbetspartners och marknaden i övrigt. Hittills har följande genomförts: genomfört publik nyemission och spridning av aktierna under 2005 påbörjat etableringen av verksamheten i Knivsta ingått samarbetsavtal med fastighetsägaren Walloxen AB om nybyggnation av en behandlingsbyggnad ingått avtal med PEAB gällande nybyggnation av diagnostikoch behandlingsbyggnad ingått avtal med Varian Medical Systems om leverans av utrustning för avancerad strålbehandling ingått avtal med General Electric Healthcare om leverans av avancerad diagnostikutrustning datortomograf ingått avtal med Östgöta Enskilda Bank om leasing av diagnostik- och strålbehandlingsutrustning beviljats tillväxtlån från Almi Företagspartner i Stockholm erhållit tillstånd av Statens Strålskyddsinstitut, SSI för teknisk provning av diagnostik- och strålbehandlingsutrustning anställt nyckelpersonal, kompletterat ledningsgruppen och inlett rekrytering inför kommande anställningar implementerat ett incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare bytt noteringslista och listat RayClinic-aktien på First North genomfört två riktade emissioner utvecklat programmet RayCare för att tillgodose patienters behov av kvalificerad omvårdnad och service bearbetat och ingått avsiktsförklaringar med samarbetspartners och övriga marknadsaktörer. framtiden Enligt planerna skall kliniken stå färdig att tas i drift efter hösten Den ska då bestå av en kontors/diagnostikdel och en behandlingsbyggnad, utrustad med två behandlingsrum och initialt en linjäraccelerator. De första patienterna planeras behandlas i slutet av Fram till dess skall RayClinic bearbeta remitterande instanser, anställa personal, testköra utrustningen samt se till att en fungerande organisation finns på plats. En viktig del av detta arbete är att bearbeta och ingå avtal med ett antal patientremitterande instanser såsom vårdföretag, försäkringsbolag och landsting. RayClinic avser att så snart som möjligt nå kapacitetstaket för en linjäraccelerator. När detta har uppnåtts, och förutsatt att det är ekonomiskt motiverat, planerar Bolaget att installera ytterligare en linjäraccelerator i det andra behandlingsrummet. Samtidigt med behandlingen av patienter skall RayClinic arbeta med forskning och utveckling inom radiobiologiskt optimerad strålterapi. Med en framgångsrik verksamhet och ekonomiska förutsättningar avser RayClinic expandera genom att överta andra befintliga kliniker och/eller etablera nya kliniker inom strålbehandling i Sverige och även utomlands. historik 2001 Forskare vid Karolinska Institutet och klinikpersonal vid Karolinska Universitetssjukhuset startar planeringen för en privat klinik för strålbehandling i Stockholmsregionen RayClinic AB (publ) bildas i mars med målet att etablera en klinik för avancerad strålterapi. En organisation för att etablera kliniken bildas. Verksamhetsgrenarna RayEducation och RayEvolution bildas. Bolaget är finalist (delad fjärdeplats av 356 affärsidéer) i affärsplantävlingen Venture Cup. RayClinic blir medlem i Swecare Foundation för att underlätta den internationella marknadsföringen. Bolaget inleder kontakter med potentiella finansiärer och partners RayClinic/RayEducation ansöker tillsammans med KI och 30-talet andra parter i Europa om 150 Mkr ur EU:s 6:e ramprogram Biomolecular tumor imaging för att utveckla högupplösande diagnostisk utrustning och tumörsökande spårämnen. Ansökan godkänns i augusti Stockholms Läns Landsting avslår motioner om en ny strålbehandlingsklinik med motiveringen att kapaciteten inom länet ansågs tillräcklig. RayClinic beslutar att verksamheten initialt inte kan baseras på eller finansieras genom avtal med landstinget Mindre, riktade nyemissioner genomförs i syfte att finansiera projektering och kapitalanskaffning. Ritningsförslag och kostnadsberäkningar från renommerade arkitekter och konsulter för en helt fristående klinik tas fram. Kliniken planerades inledningsvis att förläggas till Solna RayClinic genomför en nyemission i avsikt att sprida ägandet i Bolaget samt att tillföra Bolaget kapital för att bl a inleda byggandet av den första kliniken. Bolagets aktie noteras vid Nordic OTC Ledningen för Bolaget beslutar att förlägga kliniken till Walloxen i Knivsta kommun, och träffar ett långsiktigt samarbetsavtal med fastighetsägaren. Avtalet omfattar hyra av kontorslokaler, diagnostik och behandlingsrum samt investering och uppförande av anpassade behandlingsrum. Projekteringsarbetet inleds under hösten.

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 34 kronor. Anmälningsperiod: 9-22 februari 2007. Likviddag: 2 mars 2007. Beräknad

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Information vid listning på First North

Information vid listning på First North Information vid listning på First North RayClinic AB (publ) Januari 2007 Med anledning av RayClinic AB:s listning på First North har följande informationsdokument upprättats. Det består av senaste delårsrapport,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

WntResearch. Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2014 UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING

WntResearch. Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2014 UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING WntResearch Inbjudan till teckning av aktier Mars 2014 UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING WntResearch AB I 556738-7864 I www.wntresearch.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 RISKFAKTORER...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH PSISpelinvest INNEHÅLLSFÖRTECKNING Erbjudandet i sammandrag 3 Tidpunkter för ekonomisk information 3 Generell

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i TRIPEP AB (publ) samt erhållande av teckningsoptioner

Inbjudan till teckning av aktier i TRIPEP AB (publ) samt erhållande av teckningsoptioner Inbjudan till teckning av aktier i TRIPEP AB (publ) samt erhållande av teckningsoptioner November 2006 Villkor i sammandrag Nyemission i sammandrag Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma.

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma. ERbeta LXR inflammation GR inflammation NURR1 LXR inflammation RORgamma GR inflammation ERbeta Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) RORgamma NURR1 ERbeta LXR inflammation GR inflammation

Läs mer

teckning av aktier I AB (publ)

teckning av aktier I AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier I AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Innehålls förteckning Emissionsbelopp (högst): 10 730 651,80 SEK Kurs: 1,10 SEK Teckningstid: 8 april

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM VIKTIG INFORMATION INNEHÅLL Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier 9 Villkor och anvisningar

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer