inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) mars 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) mars 2007"

Transkript

1 inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) mars 2007

2 2 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Ett sådant godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller eljest strider mot lagar eller förordningar. Bland dessa länder ingår USA, Kanada, Australien och Japan. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Finansiell rådgivare till RayClinic AB (publ) är G&W Kapitalförvaltning AB, som i denna transaktion samarbetar med Bankaktiebolaget Avanza. Då samtliga uppgifter härrör från RayClinic AB friskriver sig G&W och Avanza från allt ansvar mot aktieägare i RayClinic AB (publ) och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Detta prospekt innehåller uttalanden som återspeglar RayClinics aktuella bild av marknaden samt tänkbara finansiella och operativa utvecklingsskeenden. RayClinic anser att dessa uttalanden och slutsatser dragna därav är rimliga vid tidpunkten för upprättande för detta prospekt, men det finns ingen garanti för att dessa är korrekta, eller att uttalanden i form av målsättningar eller andra framtidsinriktade planer kommer att förverkligas. I avsnittet Riskfaktorer finns beskrivningar av vissa, men sannolikt ej samtliga, faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling avsevärt skiljer sig från framtidsinriktade uttalanden eller beskrivna planer. Prospektet innehåller historisk information och prognoser över faktorer som kan vara av betydelse för RayClinics verksamhet och/eller ekonomiska utveckling, härrörande från externa källor. RayClinic ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt, men även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför fullständigheten eller riktigheten i sådan information ej kan garanteras. Presumtiva investerare bör således inte överskatta vikten av framtidsinriktade uttalanden eller referenser till externa källor vid en sammantagen bedömning av RayClinics verksamhet eller erbjudandet om deltagande i föreliggande nyemission. villkoren i sammandrag företrädesrätt till teckning Varje femtal aktier i RayClinic oavsett aktieslag berättigar till teckning av tre nya aktier av serie B för 18 kr per aktie. teckningsrätter För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålles tre teckningsrätter. För att teckna en ny aktie av serie B i RayClinic erfordras fem teckningsrätter. handel med teckningsrätter Organiserad handel med teckningsrätter kommer ej att arrangeras. teckningstid 19 mars 2 april teckning och betalning Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning under teckningstiden. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker enligt anvisningar på avräkningsnota utsänd efter styrelsens beslut om tilldelning. ISIN-nummer för BTA i RayClinic SE ISIN-nummer för B-aktie i RayClinic SE Kortnamn för aktien på First North RCLN-B kommande tillfällen för ekonomisk information Halvårsrapport publiceras den 15 augusti 2007 Årsstämma hålls den 30 maj 2007 definitioner Med RayClinic och Bolaget avses RayClinic AB (publ) med org nr Med G&W Kapitalförvaltning och G&W avses G&W Kapitalförvaltning AB med org nr Handel på First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser för RayClinic är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Med Bankaktiebolaget Avanza eller Avanza avses Avanza AB (publ) med org nr

3 3 innehåll Sammanfattning Riskfaktorer Inbjudan till teckning av aktier VD har ordet Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar RayClinic i korthet Affärsidé, vision och mål Marknad och omvärld RayClinics verksamhet Organisation och medarbetare Verksamhetsområden Styrelse, ledande befattningshavare, Advisory Board och Revisorer Finansiell översikt Kommentarer till den finansiella utvecklingen Aktiekapital och ägarförhållanden Legala frågor och övrig information Skattefrågor i Sverige Bolagsordning Räkenskaper Utdrag ur bokslutskommunikén Revisorns granskningsberättelse Ordlista Adresser och kontaktinformation

4 4 sammanfattning Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet. Sammanfattningen utgör inte en fullständig beskrivning av Bolaget. Varje beslut om att investera i aktierna skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Sammanfattningen skall i sin helhet läsas mot bakgrund av den mer detaljerade information och bolagets räkenskaper med tillhörande noter som återfinns på andra ställen i detta prospekt. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får endast göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller dess översättning om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. bakgrund och motiv Nyemissionen görs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning inför öppnandet av Sveriges första privata klinik för avancerad strålbehandling under hösten Samtidigt är det styrelsens uppfattning att en större spridning av ägandet i Bolaget skulle öka intresset för dess aktie och verksamhet. Investeringarna i byggnader, utrustning, organisation och initiala marknadsföringsåtgärder finansieras i stort sett enligt plan, dels av befintligt eget och främmande kapital, dels av medel från förestående nyemission. Härutöver skall en del av medlen från nyemissionen användas till rekrytering av driftsorganisation, marknadsföring och som reserv i händelse av inledande fluktuationer i patientinflödet. Vidare kan en del reserveras för maskininvesteringar i samband med ett förväntat behov av idrifttagande av ett andra behandlingsrum och vidare expansion. erbjudandet i sammandrag Med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutade styrelsen den 9 mars 2007 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Fem befintliga aktier i RayClinic berättigar till teckning av tre nya aktier i Bolaget. Vid full teckning kommer emissionen att tillföra RayClinic maximalt cirka 24,5 miljoner kronor före emissionskostnader. villkor i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs Fem befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier 18 kronor per aktie Teckningsperiod 19 mars april 2007 Organiserad handel med teckningsrätter kommer inte att arrangeras. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden genom insändande av teckningsförbindelse. Betalning sker i enlighet med instruktioner på avräkningsnota som erhålles samtidigt med styrelsens besked om slutlig tilldelning. Vid överteckning förbehåller sig Styrelsen rätten att slutligt fördela aktier som tecknas utan teckningsrätt. bolagets verksamhet RayClinic grundades 2002 i syfte att bygga och driva en eller flera privata strålbehandlingskliniker, varvid den senaste tekniken och de nyaste forskningsrönen inom strålterapi skall tillämpas. Speciell vikt kommer att fästas vid den s k IMRT-tekniken som initierats och utvecklats vid Karolinska Institutet. Tekniken innebär att stråldosen med hög precision kan koncentreras till tumören samtidigt som kringliggande friska organ får lägre stråldos än vid konventionell behandling. Resultaten är väl belagda och ger effektivare behandling och minskade biverkningar jämfört med konventionell behandling. IMRT-tekniken används idag rutinmässigt som en del av cancervården i flera länder runt om i världen och framförallt i USA. I Sverige erbjuds ännu denna teknik i begränsad omfattning medan medvetenheten om de nya metoderna bland patienter, läkare och vårdorganisationer ökar. Detta medför en tilltagande efterfrågan på att tekniken även skall ges ökad tillgänglighet för svenska patienter. RayClinic skall således utgöra ett resurstillskott inom denna sektor, som skall stå till förfogande för remitterande offentliga och privata vårdorganisationer i Sverige och utomlands. De marknadsföringsaktiviteter som påbörjats under 2005 och 2006 har resulterat i inledda förhandlingar med olika vårdorganisationer i Sverige och i norra Europa, liksom med företag specialiserade på patientförmedling. Styrelsens bedömningar är att avtal kommer att kunna ingås i samband med idrifttagandet av klinikens första behandlingsrum. Bolaget färdigställer nu den första kliniken, i anslutning till ett före detta vårdhem i Knivsta Kommun nära Arlanda. Arbetet med diagnostik- och behandlingsrum pågår under våren och sommaren 2007 och anläggningen beräknas öppna under hösten Inledningsvis skall ett behandlingsrum utrustas, men byggnaden är förberedd för expansion av ytterligare ett behandlingsrum. Flera kvalificerade medarbetare har rekryterats, och dessa arbetar idag med kvalitetssäkring, vårdplanering, logistiska förberedelser och marknadsföring inför verksamhetsstarten i höst. Avtal har ingåtts med världsledande leverantörer av diagnostikoch terapiutrustning. Bakom RayClinic står ett antal personer med mångåriga erfarenheter från företagsbyggande, marknadsföring, vårdorganisation, strålningsbehandling, cancervård och forskning. marknaden Marknaden för RayClinic består i huvudsak av privata och offentliga vårdorganisationer samt försäkringsbolag i Sverige och i länder där underkapacitet av avancerad strålbehandling råder. Varje år insjuknar drygt 10 miljoner människor i cancer. I Sverige uppgick antalet nyupptäckta cancerfall under år 2004 till drygt Antalet fall ökar med 1,5 procent bland män,

5 5 och med 1,1 procent bland kvinnor. Cancer behandlas huvudsakligen med kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. Hälften av patienterna erhåller strålbehandling och ofta i kombination med kirurgi och kemoterapi. I västvärlden kureras cirka hälften av de insjuknade. År 2001 fanns i Sverige 59 s k acceleratorer för strålbehandling, vilket motsvarar en accelerator per cirka 780 nya cancerfall. Samtliga acceleratorer drivs av offentliga vårdgivare. Mer än 40 procent av dessa utrustningar är äldre än 10 år. Sedan 2001 har antalet apparater ökat något, men den avancerade IMRTtekniken har endast implementerats i mindre skala i landet. För att uppnå samma behandlingskapacitet år 2010 som rådde år 2001 krävs att antalet behandlingsrum ökar från 59 st till 65 st. För att den mer effektiva IMRT-tekniken skall kunna utnyttjas i större skala krävs minst en 10-procentig ökning av den totala behandlingskapaciteten. Denna beräkning baseras på att cirka 30 procent av patienterna med cancer skulle erhålla bättre prognoser med denna teknik, samt att behandlingstiden per patient är cirka 30 procent längre än med traditionell strålbehandling. Kostnaderna för strålbehandling i Sverige år 2000 utgjorde 430 Mkr, eller sex procent av den totala kostnaden om MKr för cancersjukvård samma år. Den direkta kostnaden per kurativ behandlingsserie uppgick till cirka kr i genomsnitt. Uppgifter om kostnaderna för mer avancerad strålbehandling i den svenska vården, såsom IMRT, är inte tillgängliga, främst beroende på att den inte tillhandahålls i någon större utsträckning. Ersättningsnivåerna i utlandet är betydligt högre än de svenska. Detta är till stor del beroende på de högre kostnaderna för specialistpersonal. I USA beräknas en traditionell försäkringsfinansierad behandling kosta cirka kr, och en mer avancerad kr. I andra västländer uppgår prisnivåerna till mellan 2 och 2,5 gånger de svenska. rayclinics vision RayClinic skall bli en ledande specialistklinik för avancerad strålbehandling kombinerat med god omvårdnad och service. riskfaktorer Investeringar i aktier är förenade med risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i RayClinic. Risker består både i sådana faktorer som har direkt och indirekt anknytning till bolaget. Några exempel på riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för RayClinics verksamhet är (utan rangordning): risker relaterade till etablerandet av kliniken och finansieringen därav, beroendet av nyckelpersoner, osäkerhet i marknadsbedömningar samt finansiella risker. För en utförligare redogörelse över de risker som har betydelse för RayClinics verksamhet eller en investering i RayClinics aktier hänvisas till avsnittet Riskfaktorer. Det kan även finnas andra risker som ännu inte är kända för bolaget. Utöver formulerade risker bör en investerare även beakta all information i detta prospekt samt eventuellt tillämpliga omvärldsfaktorer. aktien, aktiekapitalet och ägandet Den 9 februari 2007 hade RayClinic 454 aktieägare. Nedanstående tabell visar Bolagets tio största ägare per den 9/2-07. % kapital % röster Familjen Svensson-Rissanen 20,6 40,1 Familjen Lind 20,6 40,1 Tuvedalen Limited 6,8 2,3 AB Göteborgs Mäklarbyrå Jan Svanberg 2,8 0,9 Walloxen Iseskog AB 2,6 0,9 Karolinska Institutet Holding AB 2,2 0,7 Ingloff, Jan-Ingvar 2,2 0,7 Köling, Olov 2,2 0,7 Löthman, Bertil 1,8 0,6 Hållsten, Bertil 1,3 0,4 Övriga 36,9 12,6 Totalt 100,0 100,0 Optionsprogram RayClinic har ställt ut teckningsoptioner som berättigar till teckning av nya B-aktier. Om samtliga dessa optioner utnyttjas, samt att föreliggande nyemission fulltecknas, kommer optionsprogrammet att motsvara cirka 2,9 procent av rösterna och 7,3 procent av kapitalet i Bolaget. Notering Bolagets B-aktier noteras på First North. Handelsposten är 200 aktier. Bolagets s k Certified Advisor är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Likviditetsgarant är Remium Securities. Organisation Per den 1 mars 2007 hade Bolaget nio deltidsanställda förutom vd som är heltidsanställd. Arbetsuppgifterna för den nuvarande organisationen är bl a att förbereda behandlingsrutiner, kvalitetssäkring, marknadsföring och förhandlingar med remitterande organisationer, samt vidare uppbyggande av organisationen. Legal struktur RayClinic AB är ett publikt aktiebolag, bildat och registrerat i Sverige, med säte i Stockholms kommun, med organisationsnummer: SE Ett dotterbolag, RayShare AB, förvärvades under år 2006 i syfte att upprätthålla ett personaloptionsprogram och har inte bedrivit någon annan verksamhet. Tillstånd RayClinic kommer att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Stråltillstånd för provkörning är erhållen av SSI. Ytterligare tillstånd av liknande slag krävs efter att resultaten av provkörningarna är godkända. Anmälan till Socialstyrelsen krävs innan verksamheten startar. finansiell utveckling i sammandrag Kr Nettoomsättning Rörelseresultat Årets resultat Balansomslutning Årets kassaflöde Soliditet 93% 99% 97% 77% Medeltal årsanställda

6 6 riskfaktorer Nedan anges de risker som bedöms ha störst betydelse för, och som kan komma att påverka RayClinics verksamhet och därmed dess finansiella ställning och resultat samt RayClinic-aktiens utveckling. Riskerna är angivna utan inbördes rangordning. Varje investerare bör beakta riskerna före sitt beslut att investera i RayClinic. Redovisningen nedan är inte heltäckande, utan varje investerare bör även beakta all annan information i detta prospekt. risker relaterade till etablerandet av kliniken Det är naturligt att bolag i tidiga skeden är utsatta för fler risker än etablerade bolag. Till dessa risker hör osäkerhet om bolaget lyckas ta fram fungerande tjänster och hur dessa mottas av kunderna. Även kostnaderna för att producera och distribuera tjänsterna är osäkra. RayClinic är inget undantag. RayClinic håller på att färdigställa en behandlingsbyggnad för sin verksamhet. Bolaget har även beställt omfattande utrustning av vilken en stor del kommer att installeras i byggnaden. Betydande fel i, eller förseningar av, byggnaden/utrustningen skulle kunna leda till att kliniken inte kan starta sin verksamhet som planerat. Detta skulle kunna leda till uteblivna eller fördröjda intäkter och/eller ökade kostnader. För färdigställandet och finansieringen av anläggningen har RayClinic ingått avtal med flera motparter. Skulle någon av dessa inte uppfylla sina åtaganden skulle detta kunna resultera i ökade kostnader och/eller förseningar för RayClinic. Trots att RayClinic försökt eliminera riskerna för fördyrningar i etablerandet av kliniken kan det inte garanteras att sådana fördyrningar inte inträffar. En betydelsefull fördyring skulle kunna leda till att RayClinic måste söka ytterligare finansiering via eget eller främmande kapital. risker relaterade till verksamheten och marknaden Osäkerhet i marknadsbedömning Styrelsen för RayClinic har studerat marknaden för strålterapi och kommit till slutsatsen att det är ekonomiskt motiverat att etablera kliniken. I likhet med andra liknande bedömningar kan det dock inte garanteras att underlagen för bedömningen eller de slutsatser som dragits av dessa är riktiga. Osäkerhet i intäkter, kostnader och avkastning Styrelsen för RayClinic har beräknat att intäkterna från försäljning av tjänsterna överstiger kostnaderna för att producera dem med en sådan marginal att detta genererar tillräcklig avkastning till både aktieägare och långivare. Det kan inte garanteras att dessa beräkningar infrias. En avkastning som ligger under aktieägarnas avkastningskrav skulle kunna leda till att aktiekursen utvecklas negativt. En kraftig negativ avvikelse skulle kunna leda till att Bolaget dessutom får problem med att betala räntor och amorteringar på sina lån. ingen garanti lämnas att RayClinic lyckas anställa all nödvändig personal eller behålla dessa personer även i fortsättningen. Beroendet av ersättningssystem RayClinics förmåga att generera intäkter i verksamheten kommer att vara beroende av hur många patienter Bolaget kommer att behandla och vilken ersättning Bolaget kan erhålla för sina tjänster. Både antalet patienter och priset på RayClinics tjänster påverkas av hur försäkringsbolag, den offentliga förvaltningen, privata patienter o s v bedömer Bolagets tjänster och vilka lagar, bestämmelser och policies som gäller inom området. RayClinic kan inte avgöra hur Bolagets produkter kommer att bedömas och kan därmed inte garantera att Bolaget når tillräcklig volym och/eller ersättning för sina tjänster. RayClinic kan inte heller förutse vilka lagar, bestämmelser och policies som kommer att gälla i framtiden. Kundkoncentration RayClinic kan komma att bli beroende av ett fåtal betydande och starka kunder, exempelvis landsting och/eller försäkringsbolag. Dessa kunder kan genom sin förhandlingsstyrka tvinga RayClinic att acceptera låg ersättning. Även ett bortfall av en enstaka betydande kund skulle kunna påverka RayClinic negativt. Myndigheter, tillstånd och lagstiftning RayClinic har erhållit ett tillstånd av Statens Strålskyddsinstitut ( SSI ) för bl a teknisk provdrift av utrustningen för strålbehandling. För behandling av patienter måste RayClinic erhålla ytterligare ett tillstånd av SSI. Det kan inte garanteras att RayClinic erhåller ett sådant tillstånd, eller att SSI inte gör inskränkningar i RayClinics eventuella tillstånd i framtiden. RayClinics verksamhet omgärdas av omfattande lagstiftning och övervakning från myndigheter. Både lagstiftningen och tillämpningen av den samma är kontinuerligt föremål för ändringar. Det kan därför inte garanteras att lagstiftningen eller tillämpningen inte kommer att ändras på ett för RayClinic negativt sätt. Konkurrens från offentlig sektor eller nyetableringar För närvarande erbjuds strålterapi i Sverige nästan uteslutande av offentligt drivna kliniker. Den huvudsakliga konkurrensen på marknaden sker därför mellan dem. Det är möjligt att etablerandet av en privat klinik gör konkurrensen intensivare. Det är även möjligt att andra privata aktörer, t ex utländska eller inhemska vårdföretag etablerar konkurrerande verksamheter. Beroendet av personal RayClinics verksamhet kräver välutbildade specialister. Även om RayClinic redan lyckats anställa ett antal nyckelpersoner kan Kapacitetsutbyggnad Den volym och det pris som RayClinic kan erhålla för sina tjänster är beroende av den totala kapaciteten av strålterapi i Sverige och

7 7 även utomlands. Ökat utbud skulle sannolikt påverka RayClinics intjäningsförmåga negativt. Det kan inte garanteras att kapaciteten inte byggs ut. Samarbetspartners och leverantörer RayClinic bygger sin verksamhet på att etablera nära förbindelser med samarbetspartners både ifråga om tillflöde av patienter och andra delar av driften av kliniken. Bortfall av samarbetspartners skulle sannolikt påverka RayClinic negativt. Det kan inte heller garanteras att RayClinic lyckas etablera dessa samarbeten. Felbehandlingar Det förekommer felbehandlingar inom alla vårdorganisationer, även om allvarliga felbehandlingar är sällsynta. En eller flera felbehandlingar skulle kunna skapa negativ publicitet och även leda till anspråk på ersättning, vilket skulle leda till minskade intäkter och/eller ökade kostnader. Ägare med betydande inflytande En stor del av ägandet i RayClinic domineras av ett fåtal ägare. Dessa ägare kan utöva ett betydande inflytande över viktiga beslut som kräver aktieägarnas godkännande. Konjunktur Även om vårdbolag är mindre konjunkturkänsliga än de flesta andra bolag, skulle en konjunkturnedgång kunna leda till en minskad efterfrågan på RayClinics tjänster. finansiella risker Finansiering RayClinics verksamhet är kapitalintensiv och kräver därmed betydande finansiering genom både eget och främmande kapital. Skulle RayClinic inte lyckas att anskaffa tillräcklig finansiering genom detta Erbjudande eller på annat sätt, skulle det leda till problem med etablerandet av verksamheten. När kliniken är etablerad kan det inte garanteras att kassaflödena inte blir negativa p g a lägre intäkter än beräknat, högre kostnader än beräknat, investeringar, förseningar eller andra anledningar. Detta skulle kunna leda till ytterligare finansieringsbehov, med risk för utspädning för befintliga aktieägare som följd. Likviditetsrisk RayClinic har strävat efter att öka likviditeten i Bolagets aktie genom att ingå ett avtal med Remium Securities gällande likviditetsgaranti. Likviditeten i RayClinics aktie kan ändå vara begränsad, vilket kan bidra till att förstärka fluktuationerna i kursen för Bolagets aktier. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i RayClinic kan säljas till en för innehavaren acceptabel kurs vid varje tidpunkt. Aktie I likhet med investeringar i aktier i allmänhet är en investering i RayClinic-aktien förenad med risk. Aktiekursen kan utvecklas negativt p g a händelser som är hänförliga till själva verksamheten eller händelser utanför RayClinics kontroll eller verksamhet. Det kan därmed inte garanteras att RayClinics aktiekurs utvecklas positivt. En negativ kursutveckling skulle kunna leda till att investerare åsamkas realisationsförluster. Försäljning av aktier Alla ägare kan fritt sälja sina B-aktier i RayClinic. Aktiekursen i RayClinic kan sjunka p g a genomförda eller aviserade större försäljningar.

8 8 inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) Härmed inbjuds, enligt villkoren i detta prospekt, till teckning av aktier i RayClinic AB (publ) med org nr Vid ordinarie bolagsstämma i RayClinic den 27 april 2006 beslutades om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av högst aktier av serie B. Styrelsen har med stöd av detta bemyndigande den 9 mars 2007 fattat beslut att genomföra en nyemission av aktier av serie B till emissionskurs 18 kr per aktie. Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst kr, envar aktie med ett kvotvärde om 1 kr. Aktiekapitalet kommer vid full teckning i nyemissionen därefter att uppgå till högst kr fördelat på aktier. Emissionskursen om 18 kr per aktie innebär att nyemissionen tillför Bolaget sammanlagt högst cirka 24,5 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 Mkr. RayClinic har innan föreliggande nyemission cirka 450 aktieägare. Styrelsen anser att en utvidgad ägarkrets skulle medföra ett ökat intresse för Bolagets aktie och verksamhet. För att förbättra förutsättningarna för ägarspridning har huvudägarna Roger Svensson och Bengt K Lind med familjer förklarat sig beredda att helt eller delvis avstå från utnyttjande av sina teckningsrätter i denna nyemission i syfte att bereda plats för tillkommande aktieägare. Båda avser kvarstå med som lägst sitt nuvarande aktieinnehav och fortsätta arbeta operativt i Bolaget. Förutsatt att föreliggande emission fulltecknas kommer en befintlig aktieägare som väljer att inte till någon del utnyttja sina teckningsrätter att få sin andel av kapital i Bolaget utspätt med cirka 37 procent. Teckning av aktier i RayClinic skall ske under perioden 19 mars till den 2 april Se vidare under stycket Villkor och Anvisningar. Styrelsen hänvisar i övrigt till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats med anledning av nyemissionen. Stockholm i mars 2007 RayClinic AB (publ) styrelsen

9 9 vd har ordet När dagens yngre generationer åldras beräknas varannan människa insjukna i cancer som är en av de vanligaste och allvarligaste sjukdomarna i västvärlden. På nära håll har jag sett hur behovet av strålbehandling av cancer för varje år ökat. Trots en fantastisk utveckling inom tumördiagnostiken och av förbättrade behandlingsmetoder områden kan nämnas de nya EU-länderna, Baltikum, sydeuropa och Mellanöstern, där svensk specialistvård anses vara i toppklass. Självklart är även närområdet Norden intressant. Vi har nu övervunnit de flesta större hindren för att uppföra norra Europas första privata strålbehandlingsklinik. Vår klinik byggs i skrivande stund i Knivsta, norr om Arlanda, för att vi senare i höst skall kunna ta emot patienter i denna natursköna avlider miljö med goda rekreationsmöjligheter. Detta är möjligt tack hälften av de insjuknade av sin cancer. Dock har vissa cancersjukdomar en mycket god prognos, som till exempel testikelcancer, medan andra har betydligt sämre utsikter, som till exempel vissa former av lungcancer. Statliga utredningar rekommenderar en ökad användning av modern kostnadseffektiv strålbehandling med IMRT-teknik, som ökar kureringen och sparar frisk vävnad samtidigt som biverkningar på kort och lång sikt minimeras. Tekniken är baserad på forskning som redan på 1980-talet initierades på Karolinska Institutet. Tekniken är under ständig vidareutveckling men samtidigt väl dokumenterad efter många vare ett gemensamt investeringsavtal med fastighetsägaren, lån från Almi Företagspartner i Stockholm och privat bank, avtal med leverantör av avancerad utrustning samt myndighetstillstånd från Knivsta Kommun och Statens Strålskyddsinstitut. Inte minst har vi visat att vi kan attrahera mycket högt specialiserad personal varav några redan idag med stor iver arbetar med att få allt på plats innan kliniken öppnar. För att öka intresset för bolagets aktie har vi under året listat oss på First North som drivs av Stockholmsbörsen och anlitat Remium Securities som likviditetsgarant. Vi anser att en privat vinstdrivande cancerklinik som erbjuder precisionsbestrålningar för alla i behov av detta är ett viktigt komplement till den offentliga vården. Detta för att bättre utnyttja de medicinska resurserna och öka tillgängligheten i vården. Men detta är inte nog. Utöver den medicinska behandlingen genomför vi programmet RayCare, inom vilket vi erbjuder när dagens yngre generationer åldras beräknas varannan människa insjukna i cancer våra svenska och utländska patienter en social omvårdnad och boendeservice av högsta kvalitet. Erfarna specialistsjuksköterskor och våra samordnare tar på års praktisk tillämpning, främst i USA. Dessa mer resurskrävande metoder kommer i ökad grad att efterfrågas av patienter som har blivit mer medvetna om behandlingsalternativen, och därmed ställs allt större krav på sjukvården. bästa sätt hand om patienterna under hela behandlingsperioden. Att komma till oss ska vara en positiv upplevelse, trots den Vi ser också en ökande trend av patienter som väljer olika former av medicinska behandlingar i andra länder än där de bor. personliga kris människor ofta befinner sig i efter sjukdomsdiagnosen. Denna helhetssyn tror vi är bästa förutsättningen för en Strålbehandling av cancer är inget undantag. I Sverige skulle minst ett tiotal nya behandlingsrum inom kort behövas för att förstklassig cancervård och därmed en ökad kundtillströmning. tillgodose en sådan massiv efterfrågan. Med tanke på sjukvårdens resurser och även dess fördelning, ser vi en utveckling mot RayClinic eller överväger att för första gången investera i vår Så oavsett om du redan sedan tidigare är aktieägare i nationella vårdgarantier inom cancervården även i Sverige och verksamhet vill jag hälsa dig varmt välkommen att delta i denna inslaget av privata försäkringar och konkurrensutsättning av nyemission. sjukvårdssystemen kommer att öka. De tidigare rådande ideologiska låsningarna kring privat sjukvård mjuknar gradvis och vi ser positivt på möjligheterna att kunna ingå vårdavtal med svenska landsting innan vi öppnar i höst. Kliniken skall vara öppen för alla, vilket medför att även patienter med privata sjukförsäkringar samt utländska patienter kommer att vara välkomna att få en precisionsbehandling Stockholm i mars 2007 hos oss. Genom vårt medlemskap i Swecare Foundation kan Roger Svensson Bolaget erbjuda utlandspatienter kompletta vårdlösningar fil. dr i medicinsk strålningsfysik med bästa teknik, omvårdnad och service. Bland intressanta vd, rayclinic ab (publ)

10 10 bakgrund och motiv Styrelsen i RayClinic bedömer att Bolagets kliniska verksamhet kommer att inledas under hösten 2007, då det första behandlingsrummet vid företagets anläggning på Walloxen, Knivsta, färdigställts. Efterfrågan på avancerad strålbehandling ökar i Sverige i takt med att patienter och personal inom olika vårdorganisationer uppmärksammar framgångarna för bland annat IMRT och stereotaktisk strålbehandling i andra länder. Då flera viktiga delar av dessa tekniker utvecklats just här i landet finns även kvalificerad personal att tillgå, och RayClinic har redan attraherat några av de nyckelmedarbetare som är nödvändiga för verksamheten. Byggnaderna som skall inrymma de första två behandlingsrummen uppförs i skrivande stund, och avtal om leveranser av avancerad strålningsutrustning har ingåtts. Förhandlingar med remitterande vårdorganisationer, försäkringsbolag och patientförmedlingar har inletts, och kommer att kunna utmynna i avtal under slutet av året. Nyemissionen görs i syfte att tillföra Bolaget tillräckliga medel för att slutföra investeringarna och att öka rörelsekapitalet inför öppnandet av Sveriges första privata klinik för avancerad strålbehandling under hösten 2007, samt att bereda möjligheter att sprida ägandet i RayClinic till flera investerare. För att förbättra förutsättningarna för ägarspridning har huvudägarna Roger Svensson och Bengt K Lind med familjer förklarat sig beredda att helt eller delvis avstå från utnyttjande av sina teckningsrätter i denna nyemission i syfte att bereda plats för tillkommande aktieägare. Båda grundarna avser emellertid att kvarstå som långsiktiga ägare med ledande roller i Bolaget. Investeringarna i byggnader, utrustning, organisation och initiala marknadsföringsåtgärder finansieras i stort sett enligt plan, dels av befintligt eget och främmande kapital, dels av medel från förestående nyemission. Härutöver skall en del av medlen från nyemissionen användas till rekrytering av driftsorganisation, marknadsföring och som reserv i händelse av inledande fluktuationer i patientinflödet. Vidare kan en del reserveras för maskininvesteringar i samband med ett förväntat behov av idrifttagande av ett andra behandlingsrum och vidare expansion. Under förutsättning att denna nyemission fulltecknas kommer bolaget att tillföras cirka 22 Mkr efter transaktionskostnader. Pro forma per , efter genomförd emission enligt ovan, uppgår likvida medel i Bolaget till cirka 31 Mkr och soliditeten till cirka 98 procent. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt som upprättats av styrelsen i RayClinic med anledning av nyemissionen, i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Styrelsen för RayClinic, som presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet i prospektet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka prospektets innebörd. Stockholm 9 mars RayClinic AB (publ) styrelsen

11 11 villkor och anvisningar teckningskurs Teckningskursen är 18 kr per aktie. Courtage utgår ej. avstämningsdag och företrädesrätt till teckning Emissionen riktar sig till de aktieägare i RayClinic som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen den 16 mars Fem befintliga aktier av serie A eller B ger rätt att teckna tre nya aktier av serie B. Aktierna handlas inklusive teckningsrätt till och med den 13 mars 2007 och exklusive teckningsrätt från och med den 14 mars teckningsrätter För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålles tre teckningsrätter. För teckning av en ny aktie erfordras fem teckningsrätter. handel med teckningsrätter Organiserad handel med teckningsrätter kommer inte att arrangeras i samband med denna emission. ISIN-kod för teckningsrätter är SE nyemissionens totala belopp Vid full teckning av nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med kr. teckningstid Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning under perioden 19 mars till 2 april. Teckning utan företrädesrätt sker under samma tid, men genom insändande av anmälningssedel, varpå tilldelningsbesked med avräkningsnota kommer att sändas ut enligt instruktioner i följande stycken. rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt att under alla omständigheter besluta att inte fullfölja emissionen. Beslut att förlänga teckningstiden kan senast fattas den 30 mars. Beslut att inte fullfölja emissionen kan inte fattas före det att avräkningsnotor skickas ut. anmälan Anmälan kan ske elektroniskt (för kunder hos Bankaktiebolaget Avanza) eller per anmälningssedel. Insändning av anmälningssedlar sker enligt instruktioner nedan. Direktregistrerade aktier De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning avseende erhållna teckningsrätter med vidhängande inbetalningsavi, prospekt samt Särskild anmälningssedel för teckning med företräde. VP-avi avseende inbokning av teckningsrätter på aktieägares aktiekonto ( VP-konto ) kommer ej att skickas ut. Emissionsredovisningen från VPC med förtryckt inbetalningsavi skall användas om teckning sker med stöd av samtliga erhållna teckningsrätter. Observera att teckning genom utnyttjande av samtliga erhållna teckningsrätter skall ske senast den 2 april Särskild anmälningssedel skall användas om teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats eller om av annat skäl teckning inte sker med stöd av samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från VPC. Förvaltar- eller förmyndarregistrerade samt pantsatta aktier Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Anmälan om teckning och betalning skall istället ske enligt anvisningar från förvaltaren. För den som är upptagen i det i anslutning till aktiebokens särskilt förda register över panthavare m fl kommer panthavaren eller förmyndaren att meddelas separat. Teckning utan stöd av teckningsrätter Privata och institutionella investerare erbjuds att teckna de aktier som inte tecknas under utövande av företrädesrätt genom teckningsrätter. Teckning sker i poster om 200 aktier. I händelse av överteckning kommer styrelsen att besluta om tilldelning, varvid styrelsen kan fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel. Då Bolaget bedömer att en större spridning av ägandet av Bolaget skulle gynna intresset för dess aktie har grundarna Roger Svensson och Bengt K Lind med familjer förklarat sig beredda att helt eller delvis avstå från att utnyttja sina teckningsrätter i denna nyemission. Syftet är primärt att uppnå större spridning av ägandet bland allmänheten för att gynna en regelbunden och likvid handel med RayClinics aktie. Några olika tilldelningstrancher är inte aktuella. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har ej fastställt en indikativ lägstanivå för enskild tilldelning, vare sig för professionella eller ickeprofessionella investerare. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli. Intresseanmälan görs på Anmälningssedel för teckning utan företräde. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare och som vill teckna ytterligare B- aktier, skall anmäla detta till sin förvaltare. erhållande av anmälningssedlar och prospekt samt insändning av anmälningssedlar Anmälningssedlar samt prospekt kan laddas ner på eller

12 12 Anmälningshandlingar eller prospekt kan även rekvireras i tryckt form från G&W eller Avanza enligt uppgifterna nedan. Kunder till Avanza kan även anmäla sig för erbjudandet att teckna aktier direkt över Internet. Ytterligare information kan erhållas på Anmälningar, oavsett om de sker elektroniskt eller på tryckta blanketter skall vara G&W eller Avanza tillhanda senast kl den 2 april Anmälan skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera handelsposter om vardera 200 aktier. Anmälningssedel skall under perioden 19 mars 2 april inges till: Bankaktiebolaget Avanza Att: Corporate Finance Klarabergsgatan 60, 3tr SE Stockholm, Sweden eller Telefon G&W Kapitalförvaltning Att: Corporate Finance Kungsgatan 3 SE Stockholm, Sweden Telefon Fax Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. besked om tilldelning När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske under vecka 15, De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Om teckningstiden förlängs flyttas tiden för besked om tilldelning fram motsvarande antal dagar. betalning Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara G&W eller Avanza tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. erhållande av aktier Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta är möjligt, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av Betalda Tecknade Aktier ( BTA ) skett på tecknarens VP-konto. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 18, 2007 då BTA kommer att omvandlas till vanliga aktier utan avisering från VPC. Avisering sker inte heller vid rensning av ej utnyttjade teckningsrätter. Handel med BTA beräknas ske på First North under perioden 19 mars 2007 till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket. De nyemitterade aktierna väntas bli föremål för handel på First North omkring den 9 maj ISIN-kod för BTA: SE utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret Vid eventuell utdelning sker utbetalning via VPC. Om aktieägare inte kan nås genom VPC AB, kvarstår aktieägarens fordran på RayClinic med utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet RayClinic. Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. rätt till återkallelse av ingiven anmälan Återkallelse av inlämnad anmälningssedel skall, för att göras gällande, vara skriftlig och vara G&W Kapitalförvaltning eller Avanza tillhanda senast kl den 2 april metod för fastställande av teckningskurs Teckningskursen har bestämts av Styrelsen, varvid bland annat aktiekursens utveckling och omfattningen av handeln i aktien har iakttagits. Målsättningen har härvid varit att åsätta de nyemitterade aktierna ett pris som skall framstå som fördelaktigt för både befintliga och nytillkommande aktieägare. Någon företagsvärdering enligt kassaflödesmetoder eller jämförelser med liknande bolag har inte genomförts. övrigt G&W Kapitalförvaltning är finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med Erbjudandet, och samarbetar härvid med Bankaktiebolaget Avanza, som även är emissionsinstitut. Varken G&W Kapitalförvaltning eller Avanza äger aktier i RayClinic före eller efter denna emission. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om Bolagets aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret. Erbjudandet innefattar ej någon övertilldelningsoption eller Greenshoe option. Nyemissionen förväntas att registreras hos Bolagsverket omkring den 25 april 2007.

13 13 rayclinic i korthet RayClinic skall erbjuda svenska och utländska patienter med cancer individuellt utformad vård med optimerad strålterapi, omvårdnad och boendeservice. Kliniken specialiseras på kurativ och palliativ (smärtlindrande) strålterapi av högsta kvalitet. På längre sikt är visionen att expandera genom att i egen regi öppna nya kliniker eller att överta och utveckla andra befintliga kliniker. bakgrund RayClinic grundades i mars 2002 av forskare vid Medicinsk Strålningsfysik ( MSF ) på Karolinska Institutet ( KI ). I maj samma år nominerades Bolaget som en av 10 finalister (av 350 affärsidéer) i affärsplantävlingen Venture Cup. KI lade under 1980-talet grunden för metoden optimerad strålterapi och medverkar genom VINNOVA, Forskningscentrum för Strålbehandling ( FS ), aktivt till den utveckling som äger rum inom området. KI bedriver dessutom avancerad forskning inom områdena teknik och behandlingsmetodik. Grundarna har erfarenhet av företagsetablering inom olika sjukvårdsrelaterade och medicinska verksamheter och det föll sig därför naturligt att, med stöd av Karolinska Institutet Holding AB ( KIHAB ), gå vidare med ett tjänstebaserat bolag för att erbjuda högkvalitativ strålbehandling. KI är genom KIHAB delägare och representerad i styrelsen. RayClinic är medlem i Swecare Foundation för att skapa bättre förutsättningar för den internationella marknadsföringen. I Swecare Foundation verkar också UD, Socialdepartementet, Landstingsförbundet, Exportrådet och ett 30-tal företag från sjukvårdssektorn inriktade mot ökad export av produkter och tjänster. marknad och efterfrågan Behovet av avancerad cancervård är enormt och förväntas öka ytterligare. Ungefär varannan idag ung människa kommer någon gång under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed beräknas bli en av världens vanligaste sjukdomar. Cancerincidensen ökar för närvarande globalt med cirka 3 procent och i Sverige med minst 1 procent årligen. Varannan patient med cancer får strålbehandling enbart eller i kombination med kirurgi och cytostatika (cellgifter). I västvärlden är de vanligaste formerna bröst- och prostatacancer, följt av cancer i öron-näsa-halsområdet, lungcancer och tjocktarms/ändtarmscancer. Strålterapin har utvecklats starkt de senaste decennierna tack vare bättre diagnostiska och terapeutiska instrument och datoriserad behandlingsplanering. Det finns idag cirka kliniker globalt, men behovet är mångdubbelt. Inom en 10-års period skulle antalet behandlingsrum åtminstone behöva fördubblas. Bara i Sverige skulle cirka 12 nya behandlingsrum behövas inom 5 6 år om moderna metoder introduceras. Detta motsvarar den totala kapaciteten för all strålbehandling i Stockholms Län idag. Till de faktorer som bidrar till den ökade efterfrågan på strålbehandling hör: stigande insjuknandefrekvens introduktion av innovativa och resurskrävande tekniker som ökar behandlingskvaliteten Bild från Varian Medical Systems. nya tekniker för diagnoser som tidigare inte behandlats effektiv smärtlindring av spridd cancer med strålbehandling vetskapen om att strålbehandling är kostnadseffektiv jämförd med andra behandlingsmetoder. tjänster RayClinic skall erbjuda individuellt optimerad strålbehandling av cancer med fokus på radiobiologiskt optimerade kurativa och palliativa strålbehandlingar. De kurativa behandlingarna omfattar avancerade, stereotaktiska precisionsbestrålningar ( SRT ) av mindre tumörer eller intensitetsmodulerad behandling ( IMRT ) av tumörer i ett mer avancerat stadium. Bolaget skall erbjuda patienterna ett professionellt omhändertagande i en miljö med högt kvalificerad expertis och avancerad terapeutisk metodik. I klinikens behandlingsrutiner skall finnas kvalificerad omvårdnad och service utförd av erfarna onkologisjuksköterskor, som på bästa sätt tar hand om patienten under behandling och vistelse. lokalisering och lansering RayClinics första klinik byggs nu på Walloxen i Knivsta kommun. Kliniken ligger i den expansiva Mälarregionen med 3,5 miljoner invånare samt i närheten av både Arlanda flygplats och flera ledande sjukhus. aktuell status Fram till idag har RayClinic arbetat med att etablera kliniken i Knivsta nära Arlanda, bygga upp organisationen och bearbeta

14 14 olika samarbetspartners och marknaden i övrigt. Hittills har följande genomförts: genomfört publik nyemission och spridning av aktierna under 2005 påbörjat etableringen av verksamheten i Knivsta ingått samarbetsavtal med fastighetsägaren Walloxen AB om nybyggnation av en behandlingsbyggnad ingått avtal med PEAB gällande nybyggnation av diagnostikoch behandlingsbyggnad ingått avtal med Varian Medical Systems om leverans av utrustning för avancerad strålbehandling ingått avtal med General Electric Healthcare om leverans av avancerad diagnostikutrustning datortomograf ingått avtal med Östgöta Enskilda Bank om leasing av diagnostik- och strålbehandlingsutrustning beviljats tillväxtlån från Almi Företagspartner i Stockholm erhållit tillstånd av Statens Strålskyddsinstitut, SSI för teknisk provning av diagnostik- och strålbehandlingsutrustning anställt nyckelpersonal, kompletterat ledningsgruppen och inlett rekrytering inför kommande anställningar implementerat ett incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare bytt noteringslista och listat RayClinic-aktien på First North genomfört två riktade emissioner utvecklat programmet RayCare för att tillgodose patienters behov av kvalificerad omvårdnad och service bearbetat och ingått avsiktsförklaringar med samarbetspartners och övriga marknadsaktörer. framtiden Enligt planerna skall kliniken stå färdig att tas i drift efter hösten Den ska då bestå av en kontors/diagnostikdel och en behandlingsbyggnad, utrustad med två behandlingsrum och initialt en linjäraccelerator. De första patienterna planeras behandlas i slutet av Fram till dess skall RayClinic bearbeta remitterande instanser, anställa personal, testköra utrustningen samt se till att en fungerande organisation finns på plats. En viktig del av detta arbete är att bearbeta och ingå avtal med ett antal patientremitterande instanser såsom vårdföretag, försäkringsbolag och landsting. RayClinic avser att så snart som möjligt nå kapacitetstaket för en linjäraccelerator. När detta har uppnåtts, och förutsatt att det är ekonomiskt motiverat, planerar Bolaget att installera ytterligare en linjäraccelerator i det andra behandlingsrummet. Samtidigt med behandlingen av patienter skall RayClinic arbeta med forskning och utveckling inom radiobiologiskt optimerad strålterapi. Med en framgångsrik verksamhet och ekonomiska förutsättningar avser RayClinic expandera genom att överta andra befintliga kliniker och/eller etablera nya kliniker inom strålbehandling i Sverige och även utomlands. historik 2001 Forskare vid Karolinska Institutet och klinikpersonal vid Karolinska Universitetssjukhuset startar planeringen för en privat klinik för strålbehandling i Stockholmsregionen RayClinic AB (publ) bildas i mars med målet att etablera en klinik för avancerad strålterapi. En organisation för att etablera kliniken bildas. Verksamhetsgrenarna RayEducation och RayEvolution bildas. Bolaget är finalist (delad fjärdeplats av 356 affärsidéer) i affärsplantävlingen Venture Cup. RayClinic blir medlem i Swecare Foundation för att underlätta den internationella marknadsföringen. Bolaget inleder kontakter med potentiella finansiärer och partners RayClinic/RayEducation ansöker tillsammans med KI och 30-talet andra parter i Europa om 150 Mkr ur EU:s 6:e ramprogram Biomolecular tumor imaging för att utveckla högupplösande diagnostisk utrustning och tumörsökande spårämnen. Ansökan godkänns i augusti Stockholms Läns Landsting avslår motioner om en ny strålbehandlingsklinik med motiveringen att kapaciteten inom länet ansågs tillräcklig. RayClinic beslutar att verksamheten initialt inte kan baseras på eller finansieras genom avtal med landstinget Mindre, riktade nyemissioner genomförs i syfte att finansiera projektering och kapitalanskaffning. Ritningsförslag och kostnadsberäkningar från renommerade arkitekter och konsulter för en helt fristående klinik tas fram. Kliniken planerades inledningsvis att förläggas till Solna RayClinic genomför en nyemission i avsikt att sprida ägandet i Bolaget samt att tillföra Bolaget kapital för att bl a inleda byggandet av den första kliniken. Bolagets aktie noteras vid Nordic OTC Ledningen för Bolaget beslutar att förlägga kliniken till Walloxen i Knivsta kommun, och träffar ett långsiktigt samarbetsavtal med fastighetsägaren. Avtalet omfattar hyra av kontorslokaler, diagnostik och behandlingsrum samt investering och uppförande av anpassade behandlingsrum. Projekteringsarbetet inleds under hösten.

15 15 affärsidé, vision och mål Bolaget skall under ett skyddat varumärke erbjuda svenska och utländska patienter individuellt utformad vård, inklusive optimerad strålterapi, omvårdnad och boendeservice. RayClinic specialiseras på kurativ och palliativ optimerad strålterapi av högsta kvalitet. Strålbehandlingen skräddarsys med hänsyn till den enskilde patienten och optimeras radiobiologiskt, baserat på de senaste forskningsrönen från Karolinska Institutet. Bolaget skall komplettera behandlingen med god omvårdnad och boendeservice. RayClinic skall vara kvalitetssäkrat för att patienten skall uppleva och få bästa tänkbara vård. Bolaget har nära samarbete med Karolinska Institutet, vilket skapar förutsättningar för att behandlingsmetodik och teknik av högsta kvalitet kontinuerligt implementeras i det kliniska rutinarbetet. vision RayClinic skall bli en ledande specialist på, och driva kliniker för, avancerad strålbehandling kombinerat med god patientomvårdnad och service. mål Att under år 2007 etablera en klinik i Knivsta och behandla de första patienterna. Att avtala med flera partners om patientunderlag. Att utveckla affärsområdet RayEducation för att möta det framtida behovet av specialistpersonal inom området, internt och externt. Att utveckla affärsområdet RayEvolution för att tillsammans med samarbetspartners säkerställa ett utvecklingsarbete av hög kvalitet. Att på sikt expandera verksamheten, exempelvis genom att etablera nya kliniker. att utveckla programmet RayCare för att säkerhetsställa god omvårdnad och service. Att på sikt ge aktieägarna en avkastning som motsvarar eller överstiger deras avkastningskrav på jämförbara investeringar. Att inom två år från etablerandet av kliniken leverera positivt resultat.

16 16 strålbehandling i sverige År 2001 uppgick resurserna för radioterapi i Sverige till 59 acceleratorer enligt SBU, motsvarande en apparat per cirka 780 nya cancerfall. Mer än 40 procent (24) av acceleratorerna hade installerats för 10 år sedan eller tidigare. Volymen av och kapaciteten för strålbehandling uppskattades år 2001 vara i stort sett densamma som i andra västländer. Sedan 2001 har antalet acceleratorer ökat något. Samtliga acceleratorer för strålbehandling av cancer drivs av offentliga vårdgivare. Avancerade IMRT-tekniker är ej implementerade i klinisk rutin, men drivs dock småskaligt på de större sjukhusen. En orsak till bristen är den ökade resurs- och tidsåtgången för sådana behandlingar. Antalet strålbehandlingar per år ökade med över 50 procent från 1992 till Andelen patienter med cancersjukdom, vilka någon gång under sin sjukdom hade fått strålbehandling ökade från 32 procent 1992 till 47 procent Med nuvarande (2001) behandlingskapacitet per cancerincidens krävs att antalet behandlingsrum ökas till 65 st år 2010 jämfört med 59 st år 2001 enligt SBU. För introduktion av ny behandlingsteknik, som IMRT, krävs minst en 10-procentig ökning av den totala behandlingskapaciteten. Detta baseras på att lågt räknat cirka 30 procent av patimarknad och omvärld behovet av cancervård Ungefär varannan idag ung människa kommer någon gång under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed beräknas bli en av världens stora folksjukdomar. Behovet av avancerad cancervård är enormt och förväntas öka kontinuerligt. International Agency for Research on Cancer uppskattar antalet cancerfall till mer än tio miljoner per år i världen. Även i Sverige och övriga Norden ökar antalet cancerfall kontinuerligt (se figur nedan). utbudet av cancervård De viktigaste metoderna för cancerbehandling är kirurgi, stråloch kemoterapi. Endast hälften av de insjuknande i västvärlden kan idag kureras. Framgången för nämnda metoder skattas till 30 procent för kirurgi, 15 procent för strålterapi och 5 procent för kemoterapi. Totalt strålbehandlas cirka hälften av patienterna, antingen med enbart strålterapi eller i kombination med kirurgi eller kemoterapi 3). Idag finns cirka kliniker i världen, där de mindre endast har mycket enkla metoder att tillgå. Uppskattningsvis behövs i hela världen år 2020 cirka behandlingsrum, d v s en tredubbling, om inte genomströmningen av patienter ökar. Detta innebär teoretiskt, att cirka nya behandlingsrum per år borde byggas. Om de nya efterfrågade metoderna introduceras i stor skala, kommer kapaciteten att minska betydligt, eftersom de är betydligt mer resurskrävande. Källa: NORDCAN I Sverige uppgick antalet nya cancerfall till drygt under Antalet fall bland män har ökat med 1,5 procent årligen under de senaste 20 åren. Motsvarande ökningstakt för kvinnor är 1,1 procent 1). Eftersom cancer framförallt drabbar äldre förklaras en stor del av ökningen av den ökande livslängden och den allt större andelen äldre. Cirka 2/3 av alla cancerfall diagnostiseras hos personer som är äldre än 65 år 2). I Sverige har det på senare år skett en kraftig ökning av cancer i prostata, som också är den vanligaste cancerformen hos män. Ökningen beror till stor del på tidig upptäckt med PSA-prover. Dock är den vanligaste cancern i världen lungcancer, följt av magsäckscancer, bröstcancer och tjock/ändtarmscancer. De vanligaste cancertyperna bland männen är prostatacancer och bland kvinnorna bröstcancer. Källa: Socialstyrelsen, Cancer Incidence in Sweden ) Källa: Socialstyrelsen, Cancer Incidence in Sweden ) Källa: Cancerfonden, Cancer i siffror 3) Källa: SBU

17 17 enterna skulle behandlas med IMRT och behandlingstiden per patient optimistiskt räknat kommer att ta cirka 30 procent längre tid i rutin. Med andra ord skulle det i Sverige behövas 12 nya rum till år Detta motsvarar den totala kapaciteten för all strålbehandling i Stockholms Län idag. Då är inte hänsyn tagen till att strålbehandling är en underutnyttjad behandlingsform. Kostnaden för radioterapi uppgår till cirka 430 Mkr (år 2000), motsvarande närmare sex procent av den totala kostnaden på Mkr för cancersjukvård, innefattande sjukvård, läkemedel och omvårdnad i kommunerna. Den direkta kostnaden för strålbehandling uppgår i genomsnitt till cirka kronor för en kurativt syftande behandlingsserie med konventionell behandlingsteknink och cirka kronor för en motsvarande serie palliativ behandling 4). Det bör noteras att kostnaden beräknats med ledning av den befintliga utrustningen och den mix av behandlingar som getts. utveckling av cancervård Introduktion av optimerad strålbehandling Strålterapin har utvecklats starkt under de senaste decennierna, med förbättringar inom alla länkar i behandlingskedjan. Tumördiagnostiken är den första och viktigaste länken i kedjan. Datortomografi ( CT ) och MR-kameror har revolutionerat kartläggningen av tumörområdet, med exakta, anatomiska avbildningar. Dessutom kan tumörer diagnostiseras funktionellt med en PET- eller SPECT-kamera, som avbildar tumörens aktivitet genom märkning med en radioaktiv substans. Den funktionella PET tekniken är idag på kraftig frammarsch och integreras med anatomisk diagnostik, s k PET-CT diagnostik. Med dessa nya diagnostiska metoder kan primära tumörer lokaliseras bättre, upptäckas i ett tidigare stadium och metastaser diagnostiseras innan de blir problem. Nästa länk i kedjan är strålbehandlingsplaneringen, där tredimensionell dosplanering och den radiobiologiskt optimerade strålbehandlingen IMRT-tekniken fått sitt genomslag. Detta innebär att strålfälten moduleras för att öka stråldosen i tumören och minska den i omgivande känsliga organ. Den tredje länken, strålterapin, utvecklas ständigt. Här utvecklas såväl behandlingsapparatur som verifikationssystem och fixturer. Inom en 10-års period kommer troligtvis så kallade adaptiva tekniker att bli allt vanligare; där man under behandlingsperioden med diagnostiska metoder kontinuerligt återkopplar patientens medicinska reaktioner på behandlingen. Målet att optimera behandlingen för varje patient och samtidigt nå kostnadseffektivitet är idag långtifrån uppnått. Den s k IGRTtekniken har nu på senare tid blivit populär, vilket innebär att man utnyttjar sig av skiktröntgen inne i behandlingsrummet för att bättre avgöra var tumören befinner sig under behandlingsläget. En annan kompletterande metod är att med hjälp av en laserkamera avgöra patientens position och med samma kamera registrera patientens rörelser och andningsrörelse on-line och på så sätt bättre kontrollera behandlingen. Strålbehandlingskliniker runt om i världen behandlar idag alla typer av tumörer i olika stadier, volymer och lokaliseringar. Infrastrukturen är av kostnadsskäl baserad på metoder för de största tumörgrupperna och därmed de vanligaste behandlingsmetoderna. Mer avancerade behandlingsmetoder får därmed inte det utrymme de skulle få om behandlingen i stället vore optimerad. Idag behandlas merparten patienter i världen med konventionell teknik som inte förändrats nämnvärt de senaste decennierna. cancerbehandling i framtiden Utvecklingen inom molekylärbiologin och sekvenseringen av det mänskliga genomet kommer troligen att ge nya möjligheter att mer framgångsrikt behandla cancer med tumörsökande, smarta droger (tumörspecifik kemoterapi) eller genterapi och även förebygga cancer med vacciner. Metoderna kan troligen nå viss framgång för vissa, men långt ifrån alla tumörtyper. Strålbehandling, och särskilt avancerad sådan, är den enda metod där man kan med adaptiva tekniker dosera en definierad volym med en noggrannhet på en procent. Vi kommer förmodligen också att se ytterligare ökning av strålbehandling för indikationer där sådan behandling tidigare inte varit möjlig. Utvecklingen inom molekylärbiologin och den funktionella genometiken kommer förhoppningsvis också att leda till att det blir möjligt att förutsäga individens strålkänslighet och på så sätt skräddarsy behandlingen. priser i sverige DRG-systemet (beställare-utförare-systemet) används i allmänhet för strålterapi i Sverige. Genom systemet beräknas genomsnittskostnaden för medicinska insatser såsom diagnos, dosplanering och strålbehandling baserat på ett poängsystem. Traditionell strålbehandling är väl etablerad i dessa system och priset varierar mellan och kr. Det saknas dock ett etablerat prissättningssystem för mer avancerade behandlingstekniker. priser i utlandet Ersättningsnivåerna i övriga västvärlden är väsentligt högre än i Sverige, mycket beroende på den högre kostnaden för specialistpersonal. Den amerikanska prissättningen har likheter med DRG-systemet, men amerikanska priser är högre än de svenska. Således kostar en klassisk, försäkringsfinansierad behandling cirka kr och en mer avancerad kr. Statligt finansierade behandlingar via MediCare kostar ungefär hälften av en privatfinansierad. Motsvarande behandlingar i andra västeuropeiska länder har en prisnivå på 2 2,5 gånger den svenska. I England etablerade NHS för några år sedan priser för 50 medicinska behandlingar, vilket antyder en trend mot marknadsanpassad konkurrens. marknadsdrivande faktorer och aktörernas agerande på marknaden Det finns ett antal faktorer som driver både efterfrågan, utbudet och aktörernas agerande på marknaden. Några av de viktigaste är följande: ökande antal cancerfall både i världen och i Sverige samt behov av att använda modern strålterapi i både kurativt och smärtstillande syfte ökar efterfrågan på cancervård i stort introduktionen av och ökad medvetenhet om ny och effektiv strålbehandlingsteknik, IMRT och 4D-IGRT, driver efterfrågan mot avancerade behandlingsmetoder. Även utbudet av den nya tekniken kommer att öka 4) SBU, Strålbehandling vid cancer, 2003

18 18 Bilden visar en s k flerbladskollimator, som sitter framför strålningskällan. Med kollimatorn kan man anpassa tvärsnittet av strålningskäglan, och genom att variera intensiteten och bestråla från flera riktningar uppnås en mycket god kontroll över stråldoseringen av tumörområdet. På så sätt koncentreras stråldosen till tumören och samtidigt reduceras skador i omkringliggande frisk vävnad. Bild från Varian Medical Systems. politiska beslut gällande den offentliga sektorns tilldelning av resurser till cancervård i sin helhet, mellan olika typer av cancervård samt offentliga och privata vårdgivare påverkar nivån och sammansättningen av utbudet av cancervård. Eftersom all strålterapiverksamhet hittills drivits i det offentligas regi i Sverige kan man inte tala om konkurrens i ordets vanliga mening. I den omfattning som konkurrens förekommer är den under alla omständigheter begränsad. Det som sker kan snarare beskrivas som en fördelning och prioritering av resurser samt samarbeten. RayClinic har inte heller för avsikt att på ett radikalt sätt försöka ändra på detta eller konkurrera med den offentliga vården, utan önskar att bli uppfattat som ett komplement på marknaden genom att öka tillgängligheten för en av de viktigaste behandlingsformerna i cancervården. Det som kännetecknar marknaden för strålterapi i Sverige kan beskrivas med följande faktorer: samtliga strålterapikliniker ägs och drivs i offentlig regi efterfrågan på IMRT-behandlinar är växande, men enligt Styrelsens uppfattning möts den inte av befintliga resurser inträdesbarriärerna för eventuella nya aktörer är höga. Dessa är framför allt de höga initiala investeringskostnaderna och behovet av högspecialiserad personal samt distributionskanaler (vårdavtal) det finns för närvarande en starkare politisk vilja att öka andelen vård inom den privata sektorn. konkurrens I framtiden kan läget förändras och konkurrens kan komma att introduceras i större skala t ex genom att redan etablerade privata vårdbolag eller utländska vårdgivare/kliniker beslutar sig för att etablera strålbehandlingsverksamhet i Sverige. Dessa eventuella nya aktörer måste dock övervinna höga inträdesbarriärer eller förvärva redan befintliga verksamheter. I många länder utanför Sverige finns privata strålbehandlingskliniker och konkurrens om patienter. RayClinic kommer att konkurrera med dessa privata kliniker i första hand om avancerad strålbehandling för utlandspatienter.

19 19 rayclinics verksamhet affärskonceptet RayClinic avser att under hösten 2007 öppna en privatägd klinik i Knivsta,nära Arlanda, för individuellt utformad strålbehandling av svenska och utländska patienter med cancer. Verksamheten kommer, förutom strålbehandlingen, att omfatta vissa närliggande verksamheter. Kliniken specialiseras på kurativ och palliativ optimerad strålterapi av högsta kvalitet. Strålbehandlingen skräddarsys för den enskilda patienten med avseende på strålkänslighet och optimeras radiobiologiskt, baserat på de senaste forskningsrönen från KI. Behandlingarna omgärdas av kvalificerad omvårdnad och service. Behandlingen sker med avancerad, toppmodern utrustning och med avancerade metoder. RayClinic skall på alla sätt underlätta för patienten så att han/hon, trots svåra omständigheter, skall uppleva behandlingen så positivt som möjligt. Kliniken kommer att vara öppen för alla patienter. Kunderna kommer att vara svenska patienter med anslutet vårdavtal från svenska landsting eller försäkringspatienter samt utlandspatienter. Verksamheten skall i huvudsak drivas med egen personal. Verksamheten kommer att drivas i hyrda lokaler omfattande kontor/kliniklokaler och behandlingsbyggnad, i Knivsta. Den huvudsakliga utrustningen utgörs inledningsvis av en datortomografiutrustning och linjäraccelerator. När konceptet visat sig bärkraftigt, är avsikten att expandera RayClinics verksamhet genom att installera ytterligare en linjäraccelerator i Knivsta och därefter även etablera nya kliniker. Vårdkedjan ifråga om finansiering, remittering och vård samt deras inbördes relationer varierar från land till land. Till de viktigaste aktörerna hör privata och offentliga vårdgivare, patientförmedlingar och försäkringsbolag. RayClinic kommer i verksamheten att ta hänsyn till de specifika förhållandena, men principen kommer att vara att kunna avtala direkt eller indirekt med alla dessa aktörer. tjänster RayClinic skall introducera och fokusera på avancerad radiobiologiskt optimerad kurativ och palliativ (smärtlindrande) strålterapi baserad på forskning från Karoliniska Institutet. De kurativa behandlingarna utgörs av avancerade och stereotaktiska precisionsbestrålningar ( SRT ) av mindre tumörer och intensitetsmodulerade behandlingar ( IMRT ). RayClinics metoder ger möjlighet att i större skala behandla patientgrupper som tidigare inte varit aktuella. I RayClinics behandlingspaket skall ingå kvalificerad omvårdnad och service utförd av erfarna onkologisjuksköterskor som på bästa sätt tar hand om patienten hela vägen från hemorten, till kliniken och tillbaka hem. Det integrerade omvårdnadsprogrammet RayCare ger en effektivare vårdkedja och därmed bättre upplevd cancervård. RayClinic bidrar härmed till att lösa en generell kapacitetsbrist inom strålbehandling, och ökar tillgängligheten för strålbehandling som är en av onkologins viktigaste behandlingsmetoder. Order/Försäljning Offentliga sektorn Privata sektorn Försäkringsbolag Produktutveckling och Forskning och Utveckling Utveckling av tekniker för: IMRT SRT Palliationer Utveckling av omvårdnadsprocessen Specialistutbildning RayClinics koncept med en dedikerad specialistklinik, som inte är belastad av en stor organisation, ger möjlighet att på kort tid introducera de senaste forskningsrönen inom radiobiologiskt optimerad strålterapi. Radiobiologisk optimering av strålbehandlingen indikerar en förbättrad bot i storleksordningen procent. Behandlingen blir dessutom billigare, eftersom biverkningarna minimeras, samtidigt som en misslyckad och samhällsekonomiskt kostsam efterbehandling kan undvikas. Särskilt utformade behandlingsrum för utvalda och optimerade behandlingstekniker gör behandlingen snabbare, säkrare och därmed effektivare. Stereotaktisk strålterapi ( SRT ) Patientremitterande instanser Svenska eller utländska och offentliga eller privata: Patientförmedlare Vårdgivare Försäkringsbolag Marknadsföring och orderingång Samarbetsavtal Direktreklam till kliniker och specialistläkare Agenter, kontor Patientföreningar, tidskrifter, media och hemsidor Produktion och service Optimerad strålbehandling: IMRT SRT Palliationer Patienthotell, omvårdnad och service RayClinic skall erbjuda stereotaktisk precisionsbestrålning av väl lokaliserade, små, primära tumörer och metastaser. För patienter med små tumörer, enstaka metastaser eller godartade missbildningar finns idag flera stereotaktiska precisionstekniker som bygger på att patienten helt eller delvis fixeras i behandlingsläge så att behandlingsområdet blir väl definierat. Denna variant av radioterapi bygger på att fokusera många, relativt enkla strålfält mot tumören, vilket förstärker dosen i ett fåtal fraktioner och inte skadar omgivande, frisk vävnad.

20 20 Tack vare dagens avancerade röntgenutrustningar, magnetresonanskameror och datoriserad bildbehandling kan vårdteamet få en mycket exakt bild av tumörens utbredning i tre dimensioner. Denna information används för att planera stereotaktisk bestrålning och/eller behandlingsserier med IMRT. Bilderna ovan visar strålintensiteten i en bröstkorg (notera hjärtat i mitten) vid konventionell bestrålning (vänster) och med IMRT (höger). Det sjuka området är markerat med röd linje. Med IMRT-tekniken uppnås en tydlig koncentration till målområdet. Bild: RayClinic Stereotaktiska behandlingar har visat sig ge mycket bra behandlingsresultat. Den totala behandlingstiden sträcker sig från en dag till en vecka, med en behandlingsfraktion per dag. Denna teknik utvecklades först vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset under 90-talet och har sedan spridits till flera sjukhus. Bolaget avser att vidareutveckla tekniken och basera behandlingarna på radiobiologisk optimeringsplanering. RayClinic kommer att fokusera på de vanligaste cancerformerna lämpade för stereotaktisk precisionsbestrålning av primära tumörer, metastaser i lunga, mediastium, lever, njurar, bukspottkörtel och bukhåla. Intensitetsmodulerad strålterapi ( IMRT ) RayClinic skall erbjuda kostnadseffektiv, intensitetsmodulerad strålterapi för avancerade tumörstadier. En stor patientgrupp utgörs av personer med medelstora eller stora tumörer, där cancerceller infiltrerat omgivande normalvävnad; till exempel prostata eller cervixcancer i ett sent stadium och cancer i halsoch huvudregion. Detta är en mer krävande behandlingsform. Tekniken är under stark utveckling och hitintills behandlas patienter med framför allt PORT-teknik, Physical Optimized Radiation Therapy, där dosen optimeras i tumören samtidigt som den minimeras i omgivande organ. Med adaptiva tekniker, så kallade AORT-tekniker, Adaptive Optimized Radiation Therapy, registreras och justeras resultatet av pågående behandling vid behov. Vid sådan behandlingsmetodik används diagnostiska metoder i anslutning till terapin, så kallad IG-IMRT. IMRT-behandlingar har nyligen påbörjats i Sverige, men förväntas i framtiden bli standard. Eftersom Karolinska Institutet med samarbetspartners initierat och leder utvecklingen av dessa tekniker, har RayClinic stora möjligheter att dra nytta av denna position. Bolaget kommer att fokusera på de största tumörgrupper som är lämpade för IMRT; bröst-, lung- och prostatacancer. Smärtlindrande strålterapi (palliationer) RayClinic skall erbjuda skräddarsydd strålterapi i smärtlindrande syfte för patienter med spridd cancersjukdom för vilka kurativ strålterapi inte längre är ett alternativ. Det är mycket viktigt att dessa patienter erbjuds vård med minsta möjliga väntetid för att undvika onödigt lidande. Strålbehandling i palliativt syfte är mycket vanlig i USA och i övriga Europa. En svensk utredning, SBU, konstaterar att palliativa behandlingar underutnyttjas och borde ökas i Sverige och trenden är att antalet palliationer ökar. RayClinic skall behandla de vanligaste formerna av cancer i palliativt syfte; där metastaser växer i hjärna, öron-näsa-hals, lunga, bröst, lever, buk, njurar, bukspottkörtel, prostata, mediastinum, ryggrad, skelett och extremiteter. Sårbildning och ytligt belägna knölar orsakade av cancer är åtkomliga med en speciell typ av strålterapi, liksom bestrålning och mamiller, för att undvika smärtsam bröstförstoring hos män som får hormonell behandling vid prostatacancer. Behandlingar kommer också att utföras för godartade åkommor, såsom artroser, nybildning av ben och förstorade ärr. Öviga tjänster RayClinic kommer att sälja utbildning för specialistpersonal genom RayEducation. Utbildningen skall utvecklas tillsammans med universitet och andra specialistkliniker. Praktikplatser skall beredas på kliniken för blivande och färdiga onkologisjuksköterskor, sjukhusfysiker och onkologer. I RayEducation ingår även utbildning på aktuell strålbehandlingsutrustning i samarbete med leverantörerna. Utöver att ge en rekryteringsbas bidrar RayEducation också till att goda relationer utvecklas med svenska och utländska sjukhus. RayClinic arbetar med en metodutveckling tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet ( SLU ), som innebär att smådjur kan åtnjuta den stora humanonkologiska klinikens resurser utan att komma i fysisk direktkontakt med kliniken. Detta innebär att

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3) Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tele2 AB (publ), org. nr 556410-8917, den 27 oktober 2016, på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Tid: 10.00-10.35 Närvarande:

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH VIKTIG INFORMATION Detta Tilläggsprospekt (som detta definieras nedan),

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Kallelse EGM SCN pdf, Attendance form.pdf, Proxy form.pdf Kallelse till extra bolagsstämma. i Sverige AB (publ)

Kallelse EGM SCN pdf, Attendance form.pdf, Proxy form.pdf Kallelse till extra bolagsstämma. i Sverige AB (publ) MeldingsID: 208615 Innsendt dato: 28.04.2008 08:54 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: SCN Scandinavian Clinical Nutrition

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ)

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Teckningsperiod 29 september - 14 Oktober 2016 Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1,5 SEK per B-aktie. Avstämningsdag 27 sep 2016. Teckningstid

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer