BOLAGSANALYS RAYCLINIC NORDENS FÖRSTA PRIVATA CANCERKLINIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLAGSANALYS RAYCLINIC NORDENS FÖRSTA PRIVATA CANCERKLINIK"

Transkript

1 BOLAGSANALYS AV RAYCLINIC NORDENS FÖRSTA PRIVATA CANCERKLINIK 1

2 1. INLEDNING SID 3 2. HISTORIA SID 4 3. CANCER SID 6 4. FÖRETAGET SID 7 5. LEDNING/ÄGARE SID 9 6. TILLVÄXTMÖJLIGHETER SID VÄRDERING/EKONOMI SID RISKER/SAMMANFATTNING SID 14 2

3 INLEDNING Bara ordet cancer får människor att känna stor oro idag. En folksjukdom som växer lavinartat och beräknas inom vår levnadsålder drabba varannan svensk i någon form under sin livstid. Av tradition i Sverige har all behandling och vård av cancersjuka människor bedrivits av den offentliga vården. Medans de flesta människor anser det vara fullt naturligt att uppsöka en privat tandläkare eller företagsläkare är det många i vårt samhälle som rynkar på näsan när privata alternativ till avancerade vårdbehandlingar kommer på tal. Bara i Sverige upptäcks ca nya fall av cancer varje år varav ca är bröstcancer och är prostatacancer. Ökningen av cancersjuka människor ökar kravet på vården att möta denna efterfrågan som finns på behandlingar och många måste idag vänta onödigt länge på vård och behandling. För att möta denna ökade efterfrågan var det ett antal personer som för några år sedan tog på sig och påbörjade ett arbete med att skapa ett väl fungerande alternativ till den offentliga vården. Efter några år med mödosamt arbete och ett förmodat stort motstånd bland vissa samhällsgrupper och ett kanske något negativt syn från flera håll har nu efter några mödosamma år Nordens första cancerbehandlingsklinik startats upp i Knivsta kommun strax norr om Arlanda. Ett säkerligen strategiskt placerat val med hänsyn tagit till både närheten till Sveriges största marknad Stockholm samt även kort resa till Arlanda och dess möjligheter för kommunikation med utländska patienter. Av den anledningen att det i Norden idag inte finns några noterade bolag som kan jämföras med Rayclinic samt bolagets korta historik blir det ett antal spekulationer som måste göras för att analysera bolaget rent ekonomiskt. Vi skall dock i de påföljande sidorna förklara varför bolaget är ett långsiktigt investeringsobjekt som borde ge en bra avkastning på ditt investerade kapital. 3

4 BOLAGETS HISTORIA Rayclinic grundades år 2002 av några forskare vid Karolinska Institutet samt läkare med cancerbehandling som specialitet. Syftet är att skapa en komplett klinik för drift av avancerad strålterapi Bolaget bildas och belönas även med uppmärksamhet i samband med en affärsplanstävling bland ca 400 tävlande förslag Rayclinic i samarbete med ett tjogotal andra intressenter i Europa erhåller 60 miljoner ur ett EU program för att utveckla högupplösande diagnostisk utrustning och tumörsökande spårämnen. Stockholms Läns Landsting avslår flera motioner om en ny strålbehandlingsklinik med motiveringen att kapaciteten inom länet ansågs tillräcklig. RayClinic beslutar att verksamheten initialt inte kan baseras på eller finansieras genom avtal med landstinget. Förhandlingar med leverantörer av utrustning och diskussioner med fastighetsägare inleds Planeringen av en helt privatfinansierat klinik påbörjas och mindre avtal med investerare, ramprogram och kostnadsberäkningar utvecklas I april blev RayClinic publikt samt genomförde då en publik emission på ca 15,5 Mkr. Företagets B-aktier började under hösten att handlas inofficiellt på NGM Nordic OTC. Under hösten fann RayClinic flera av nuvarande samarbetspartners för upprättandet av den första kliniken. Ett samarbete med SLU,Sveriges lantbruksuniversitet, inleddes gällande veterinär djuronkologi Avtal med fastighetsägare i Knivsta om upprättande av kliniken. Avtal gällande val av utrustning samt finansieringsplaner för dessa blev klara. Bland annat erhåller bolaget ett företagslån från Almi Företagspartner samt ett avtal med Östgöta enskilda bank om finansiering av den avancerade utrustningen som skall installeras. Personalrekrytering påbörjades och ritningar för byggnationen blev klara. 4

5 2007 Ett händelserikt år för Rayclinic. Byggandet av kliniken påbörjas under våren, bolaget listas på First North. Ett joint venture bolag tillsammans med MedCap bildas. En övertecknad nyemission utförs för säkerställande av kapital för uppstart av kliniken. Avtal samt även köp av ca 12% av aktierna i Global Hospital AB, ett patientrekryteringsavtal för rekrytering av patienter till Rayclinic. Bolaget förvärvar även Christinakliniken i Stockholm, en bröstmottagningsklinik med ca 4500 patientbesök/år. Kliniken i Knivsta invigs och erforderliga tillstånd för bedrivande av denna erhålls. Även de första behandlingarna på hundar utförs Samarbetsavtal med Karolinska Universitet. Ett ettårigt vårdavtal med Stockholms Läns Landsting skrivs, och med detta avtal finns även möjlighet för andra landsting att remittera patienter till Rayclinic. De första patientbehandlingarna görs under januari månad. Ytterligare vårdavtal skrivs med DKV Hälsa som har ca kunder med vårdförsäkring i Norge och Sverige. För att möta den ökande efterfrågan så beslutar bolaget att utföra en riktad nyemission under februari som tillför bolaget ca 14,5 miljoner. Bolaget deltar även på en hälsomässa i Dubai i januari. 5

6 CANCER Cancer är ett samlingsnamn på ett flertal sjukdomar med okontrollerad celltillväxt som medför att de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden. Tumörsjukdomar inklusive cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Kring nya fall av cancer upptäcks i Sverige varje år. Det finns ett antal olika cancertyper däribland bröstcancer, bukspottkörtelcancer, prostatacancer, leukemi och hudcancer. Överlevnadsprocent och behandlingsmetoder varierar mycket. Över en sjukdomstid på en femårsperiod är idag överlevnadsstatistiken för vissa typer av hudcancer 99%, medans den för bukspottkörtelcancer är 1%. (Lyckligtvis är det enbart ca 900 fall av bukspottkörtelcancer i Sverige varje år, medans det upptäcks ca nya fall av prostatacancer). Bröstcancer bland kvinnor och prostatacancer bland män är de två största cancertyperna i Sverige idag. Behandlingsmetoder: Kemoterapi (cellgiftsbehandling), alltså någon form av kemisk eller medicinsk stimulans, används för att döda celler som förökar sig okontrollerat i kroppen. Denna form av behandling används ofta i kombination med någon av de två nedanstående behandlingsalternativen. Nackdelen med denna typ av behandling är att preparaten nästan alltid angriper alla celler i kroppen, inte enbart de sjukdomsdrabbande. Kirurgi är den vanligaste formen av behandling. Behandlingen går ut på att operera bort alla cancerceller. Strålbehandling används idag för att bota cirka 30% av alla cancerfall, och det är inom detta segment Rayclinic har byggt sin klinik runt. Det finns olika varianter av strålbehandling, men gemensamt för alla är att en riktad joniserad strålning dödar skadade celler. Behandlingen används ofta i kombination med operation och/eller cellgiftsbehandling. Behandlingsmetoderna är under stark utveckling. Alternativa behandlingsmetoder/medicinering finns också inom cancerområdet. Forskning inom området bedrivs på Karolinska institutet. 6

7 Bolaget Rayclinic bildades 2002 dels i syfte att skapa ett alternativ till den offentliga vården, dels för att erbjuda privata vårdförsäkringsbolag vård och behandling för cancerpatienter eller som bolaget själv uttrycker det: Företaget skall under varumärket Rayclinic erbjuda svenska och utländska patienter individuellt utformad vård, inkluderande strålterapi, omvårdnad och boendeservice Bolaget består idag utav följande bolag och affärsområden: Rayclinic Rayclinic utför behandling och vård av cancerpatienter på kliniken i Knivsta. Bolaget erbjuder en komplett lösning med behandling och vård under behandlingstiden. Bolaget utför strålbehandlingar i form av symptomminskande behandling, traditionell behandling samt stereotaktisk strålterapi(en högkvalitativ och kostsam behandling som främst riktar sig till patienter från utlandet). På sikt kommer bolaget att i större grad fokusera på kommande behandlingsmetoder och erbjuder nu även såkallad IMRT-behandling. Detta är en mer intensitetsmodulerad strålterapi för avancerade tumörstadier och behandlingsmetoden förväntas öka kraftig på några års sikt. Rayclinic utför även strålterapi på djur. Bolaget har idag avtal med Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns Landsting, SLU samt DKV Hälsa och Euro Accident på den privata försäkringssidan. Trots för att kliniken endast har varit öppen i drygt 2 månader känner bolaget sig manat att utöka verksamheten. Utrustning och maskiner för verksamheten är kostnadskrävande och därför till stor del finansierat via leasingavtal. RayEducation Inom detta affärsområde skall Rayclinic bedriva utbildning inom cancerområdet. Både av intern och extern personal. RayEvolution Affärsområdet RayEvolution skall på sikt bedriva utveckling av omvårdnadsprodukter och cancerbehandlingsmetoder. 7

8 Christinakliniken I juni 2007 förvärvade Rayclinic bröstmottagningskliniken vid Sophiahemmet i Stockholm. Christinakliniken har avtal med Stockholm läns landsting och har ca 4500 patientbesök/år. Bolaget bedriver medicinsk behandling av samt utredning av bröstcancerpatienter. Bolaget är operativt lönsamt och förväntas ge positiv avkastning till Rayclinic s balansräkning från tillträdesdagen. Av rapporten från 2007 kan man beräkna en omsättning för bolaget kring 4,5 5 miljoner på årsbasis. Är ett helägt dotterbolag till Rayclinic. Rayclinic Cancer Center Ltd Registrerat dotterbolag i England för den framtida expansionen i utlandet. Global Hospital Global Hospital är ett patientrekryteringsföretag verksamt över hela världen. Bolaget har till uppgift att rekrytera patienter till de sjukhus och inrättningar som för tillfället har plats att erbjuda. Rayclinic äger 12,3% av aktierna i Global Hospital. Företaget erhåller courtage på varje förmedlad patient. Oncolution AB Ett joint venture bolag bildat ihop med det noterade bolaget MedCap. Bolaget skall gemensamt utveckla produkter för lindrande av biverkningar vid cancerbehandlingar. Bolaget kommer säkerligen inte inom överskådlig framtid att bidra med något positivt ekonomiskt flöde till Rayclinic. 8

9 LEDNING/ÄGARE Rayclinic präglas av ett fåtal ägare och en liten ägarkrets, vilken övriga ägare är beroende av. Grundarna, familjen Svensson-Rissanen samt Bengt Lind, kontrollerar ca 70% av rösterna i bolaget och har sinsemellan ingått avtal om att inom denna ägarkrets skall samtliga a-aktier hållas. Detta är självklart inte positivt i ett marknadsperspektiv, att alla övriga aktieägare blir till så stor grad beroende av en liten krets människor. Samtidigt kan detta vara nödvändigt under en uppbyggnadsfas av bolaget och för att Rayclinic skall erhålla vårdavtal med det offentliga kan det vara positivt att inte bolaget blir för publikt. På sikt måste dock denna ägarkrets upplösas och ur ett aktieägarperspektiv vore det bästa att alla aktier blev omstämplade till B-aktier. Ledning och styrelse för företaget besitter en god kompetens och en hög yrkeskunnighet. Här finns forskare med specialkompetens inom området, läkare, sjukhusfysiker samt även institutionella ägare i form av bland annat Karolinska institutet. Bland annat finns här VD och grundare Roger Svensson som är sjukhusfysiker och projektledare vid forskningscentrum för strålbehandling samt styrelseordföranden Björn Ekwall med bakgrund bland annat som VD för Sollentunahälsan och med utredningsuppdrag åt Socialdepartementet. Enligt bolaget själva är ingen i styrelse eller ledning dömda i några bedrägerirelaterade mål och bolaget är inte inblandat i några rättsliga tvister, skiljeförfarande eller annan rättslig sak. 9

10 TILLVÄXTMÖJLIGHETER Någon brist på kundunderlag kommer det inte att finnas inom överskådlig framtid för Rayclinic. Behovet av behandlingsrum för strålningsbehandling överskrider vida tillgången till antal rum idag och det förväntas inte öka i nämnvärt takt de närmaste åren. Enbart i Sverige är det kommande behovet av behandlingsrum st de närmaste fem åren. I ett större perspektiv, där Rayclinic har för avsikt att verka på sikt, är behovet av behandlingsrum stort. En tredubbling av antalet rum skulle behövas över en tioårsperiod. Även om den offentliga sektorn ständigt utökar sin verksamhet kommer stat och landsting inte klara att bygga ikapp behovet av strålbehandlingar inom överskådlig framtid. Därför kommer alternativ till offentlig cancerbehandling att behövas för att hålla ned vårdköerna i framtiden. Den stora tillväxtmöjligheten för Rayclinic är inte som komplement till den offentliga vården, utan som en egen privat klinik med avtal med försäkringsbolag och utländska vårdtagare. Då ingen privat klinik har funnits i Norden förut är förmodligen detta ett stort uppdämt behov som nu Rayclinic täcker. Efter endast två månaders drift har man tecknat vårdavtal med DKV hälsa, där bland annat SPP, Folksam och Handelsbanken saluför sina försäkringar, samt med Euro Accident med ca försäkringstagare. När dessa privata försäkringstagare upptäcker möjligheten med Rayclinic kommer självklart behovet öka. Här finns en stor marknad i Norden att täcka upp. Antalet privata sjukförsäkringar växer kraftigt varje år och enbart i Sverige innehar ca personer privat sjukförsäkring. Sverige ses som ett föregångsland vad gäller cancervård och detta kan Rayclinic utnyttja för sin egen tillväxt. I våra närområden Polen, Baltikum och Ryssland finns det gott om kapitalstarka människor som kan tänka sig att utnyttja Rayclinics tjänster då sjukvården i dessa områden inte alls är lika bra utbyggd som här i Sverige. Framtida kliniker enbart för dessa områden är heller inte otänkbart. Även i de oljerika länderna i mellanöstern finns gott om kundpotential för bolaget, vilket ledningen tycks ha insett då man nu senast i januari deltog i en mässa i Dubai. Affärsområdet RayEducation är ett komplement till den övriga verksamheten, men inte helt utan tillväxtmöjligheter. En lyckad exploatering utomlands kommer säkert leda till att försäkringsbolag, vårdtagare och även sjukvård kommer få ett ökat behov av information och utbildning, dels kring cancervård och forskning, men även kring eftervård mm som kommer att behövas i det egna landet. Även Svenska försäkringsbolag kommer att vara i behov av denna tjänst. RayEvolution måste dock ses som en mindre tillväxtfaktor för bolaget inom en 5-årsperiod, och så även Oncolution AB, som snarare kommer belasta bolaget negativt rent ekonomisk de närmaste åren. Raycare är affärsområdet som skall sköta omvårdnad och service omkring patienten. Christinakliniken har med sitt kundunderlag inte några större förutsättningar att växa rent organisk, utan här måste nya kliniker startas för en eventuell expansion. Det är föga troligt att så sker inom de närmaste åren. Christinakliniken bidrar positivt till balansräkningen och ett kundunderlag till kliniken. 10

11 EKONOMI/VÄRDERING Efter senaste nyemissionen i februari på aktier finns idag aktier. Aktiekursen har den senaste månaden legat stabilt kring 20 21,-. Vid en kurs kring 21,- värderas bolaget idag till cirka 92 miljoner kronor. Att jämföra Rayclinic med andra bolag i samma bransch är omöjligt då inga likvärdiga bolag finns att jämföra med. Prognoserna på omsättning och vinst finns det heller ingen historik kring, men marginaler kring 20-25% borde kunna förväntas. På Rayclinic finns idag ett strålbehandlingsrum som är finansierat och klart, men till stora delar är utrustning och maskinpark belånade. Varje behandlingsrum förväntas dock snabbt nå breakeven och inom 6-12 månader kommer säkerligen kliniken i Knivsta att påvisa positivt resultat. Bolaget har för avsikt att växa med ytterligare kliniker och även med fler behandlingsrum på den befintliga kliniken. Varje strålapparat beräknas omsätta kring 25 miljoner med förväntade höga bruttomarginaler. Detta skulle motsvara en omsättning i Knivsta kring 50 miljoner och ett nettoresultat kring 8 miljoner efter att strålbehandlingsrum nr 2 är färdigställt någon gång under Christinaklinkens omsättning ligger kring 5 miljoner med en vinstnivå kring 0,5 miljoner. En spekulation är att verksamheten RayEducation kommer igång under 2008 och visar tillväxt och vinst först 2009 samt att övriga bolag, förutom klinikerna, inom koncernen inte kommer visa någon omsättning eller vinst att bidra med före Bolaget har kommunicerat med marknaden att ytterligare kliniker/verksamheter/behandlingsrum skall öppnas så snart ekonomin tillåter detta. En förväntat expansion med två strålbehandlingsrum 2009 samt ytterligare 3 maskiner 2010 borde inte vara i överkant. En förväntat omsättning med kringtjänster på varje maskin med 25 miljoner medför följande omsättningsprognos. Omsättningsberäkning koncernen(med affärsområdena RayEduacation och RayEvolution särredovisade): År Rayclinic inkl Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag Raycare M 5M 0M 0M 1M M 5,5M 1M 0M 2M M 6M 4M 0M 5M 11

12 Vinstberäkning koncernen(bruttomarginaler 20-25%): År Rayclinic inkl Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag Raycare M 1,0M -0,5M 0M 0M M 1,2M -0,5M 0M 0M M 1,5M 0M 0M 0,5M Trots höga bruttomarginaler och ett relativt kort tidsperspektiv till lönsamhet nås på ett behandlingsrum måste vi nog också förvänta oss ytterligare nyemissioner i bolaget då det är en mycket kapitalkrävande uppstart av varje behandlingsrum. Det finns även ett optionsprogram med optioner som säkerligen kommer, och till stor del har, utnyttjas av personal och nyckelpersoner. Antal aktier idag: Nyemissioner 2008/2009 samt optionsprogram Totalt antal aktier 2010: aktier aktier aktier. Utifrån ovanstående verkar det inte direkt lockande att investera i Rayclinic, men mycket talar för att detta är en bra investering på lite längre sikt. Dels av den anledningen att de förväntade bruttomarginalerna kommer att vara höga för bolaget, dels för att denna vinst kommer i större och större utsträckning att kunna användas till framtida nyinvesteringar. Detta kommer således att minska bolagets riskexponering mot banker och kreditinstitut och bidrar till att stärka både soliditet och kassaflöde i koncernen. Om vi då spekulerar i att 2011 skall bli ett normalår för Rayclinic utan ytterligare kapitalkrävande tillväxt och med 7 fungerande behandlingsrum/strålapparater ser 2011 ut så här: Rayclinic inkl. Raycare Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag Koncernen Omsättning 210M 6,5M 5M 0M 6M 227,5M Vinst 40M 1,5M 0,5M -0,5M 0,5M 42M Vinst/aktie 6,57 Vid dagens kurs 21,- handlas då bolaget till ett p/e tal på 3,2 för ett normalår. Inberäknat då ytterligare kapitalanskaffning via nyemissioner på 2 miljoner aktier. 12

13 Om bolaget skulle välja att inte expandera vidare utan finnas kvar i nuvarande skepnad så är en beräknat omsättning kring 55 miljoner för 2009 med ett VPA kring 2,20 inte orealistisk. Detta ger ett p/e tal på 9,5 vid dagens kurs 21,-. Än mer intressant är att titta på förväntade bruttomarginaler för bolaget. Även om det stora vinstlyftet inte kommer före 2010/2011, om utbyggnad av kliniker skall pågå, så kommer bruttomarginalerna förmodligen att lyfta mycket snabbare. Bruttomarginal Rayclinic inkl. Raycare Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag % 20% Neg % 25% neg % 25% 5% 5% 10% Det är dessa höga bruttomarginaler som kommer lyfta bolagets aktiekurs. Baserat mer på dessa siffror och en förväntat positiv utveckling av kliniken och ytterligare satsningar på fler behandlingsrum lämnar vi följande målkurser: För 2008 bör ett motiverat värde på bolaget vara kring kronor, baserat på en positiv utveckling av kliniken i Knivsta samt fortsatta satsningar på fler strålapparater och en fortsatt utbyggnad av hela vårdkedjan. Ett VPA på ca 1,0/aktie för 2009 med fortsatt hög tillväxt är ett motiverat p/e tal kring 30 inte orealistiskt. Målkursen 2009 sätts till i intervallet kronor. Detta baseras dels på fundamenta, men även här inräknas en fortsatt positiv tillväxt med höga bruttomarginaler och en förväntat positiv utveckling av bolagets affärsområden RayEducation och RayEvolution samt RayCare. 13

14 RISKER Att investera i aktier och värdepapper är alltid förbundet med en risk, och att investera i nyetablerade bolag är än mer riskfyllt. Nedan listas några faktorer som är specifika för Rayclinic och kan påverka aktiekursen negativt. Politiska faktorer, bolaget kommer med största sannolikhet att vara avhängiga av vårdavtal med landsting. Politiska beslut som medför att Rayclinic inte erhåller dessa avtal kan påverka bolaget negativt. Ny teknik och nya behandlingsmetoder. Inom cancerområdet forskas det mycket kring mediciner och ny teknik som skulle kunna förbättra denna vård mycket. Ny teknik som medför att Rayclinic s utrustning blir omodern skulle bli kostsamt för bolaget. Bolagets historia. Ägarkretsen. Makten i bolaget är idag koncentrerad till några enstaka personer. Detta gör att många större investerare väljer att inte placera i bolaget. Det finns även en risk att några av dessa personer avlider eller på annat sätt träder ur bolaget, vilket kan påverka bolaget negativt. Konkurrenter. Dels kan den offentliga vården välja att bygga ut så att behovet för behandlingar täcks, dels kan andra välja att starta kliniker. SAMMANFATTNING Rayclinic känns som ett spännande placeringsalternativ på 1-3 års sikt med bedömningen att det kan bli en positiv utveckling på aktiekursen under dessa år. Dels har bolaget fått en bra start på sin verksamhet där det nu syns att det är möjligt att bedriva en privat cancerklinik i Sverige, dels är behovet av bolagets produkt stort och det förväntas inte minska. Rekommendationen blir köp och en chans till en fördubbling av aktiekursen på 2 års sikt anses inte omöjlig. Källor: Bland många skall särskilt nämnas Rayclinic, Cancerfonden, Socialstyrelsen, Wikipedia, 14

Information vid listning på First North

Information vid listning på First North Information vid listning på First North RayClinic AB (publ) Januari 2007 Med anledning av RayClinic AB:s listning på First North har följande informationsdokument upprättats. Det består av senaste delårsrapport,

Läs mer

Dignitana 9 februari 2010 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se. Dignitana Kyla som kan bli glödhett

Dignitana 9 februari 2010 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se. Dignitana Kyla som kan bli glödhett Uppdragsbevakning Dignitana 9 februari 2010 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se Dignitana Kyla som kan bli glödhett Uppdragsbevakning Aktietorget Köp Hög risk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North VIKTIG INFORMATON Detta Informationsmemorandum ( Memorandum )har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2013

ÅRS REDO VISNING 2013 RS EDO ISNING 013 FörvaltningsberäTTELSE Styrelsen och verkställande direktören i C-RAD AB (publ), organisationsnummer 556663-9174, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 BOLAGSASPEKTER Micropos Medical AB (publ), (Micropos), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Geografiska regioner Produktområden Företagspresentation 1 2013/14 i korthet 2 Elekta i världen 4 Vd har ordet 6 Mission, vision, affärsmodell och värdegrund 8 Strategi 11 Finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 14

Läs mer

DIGNITANA AB BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH NOVEMBER 2011

DIGNITANA AB BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH NOVEMBER 2011 DIGNITANA AB BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH NOVEMBER 2011 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

Innehåll. Malin Backlund, leg sjuksköterska, Dedicare Nurse

Innehåll. Malin Backlund, leg sjuksköterska, Dedicare Nurse Årsredovisning 2014 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 6 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 8 Verksamhetsbeskrivning 10 Affärsmodell 11 Marknaden 14 Organisation

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Innehåll Sammanfattning 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar 12 VD har ordet

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013 Året som gått 0 Året som gått 1 Året som gått Oasmia fortsatte att utvecklas som bolag under året och förstärkte sin position på ett antal områden. Finansieringen säkrades genom en nyemission som genomfördes

Läs mer

Inbjudan till teckning samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015

Inbjudan till teckning samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 Inbjudan till teckning samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 VIKTIG INFORMATION Med Bolaget eller SolTech avses SolTech

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7 Årsredovisning 2011 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 34 kronor. Anmälningsperiod: 9-22 februari 2007. Likviddag: 2 mars 2007. Beräknad

Läs mer

Memorandum. En bättre bild av patienten

Memorandum. En bättre bild av patienten Memorandum N O V E M B E R 2 0 1 2 En bättre bild av patienten Erbjudande om teckning i nyemission EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 ERBJUDANDET Erbjudandet i korthet Villkor Teckningskurs

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Finansieringsmöjligheter i småföretag

Finansieringsmöjligheter i småföretag Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Finansieringsmöjligheter i småföretag - Traditionella metoder kontra finansiell bootstrapping Finance opportunities in small businesses - Traditional methods verses financial

Läs mer

DNA-Guide Investment memorandum Emission nummer 2: 2009-10-01

DNA-Guide Investment memorandum Emission nummer 2: 2009-10-01 DNA-Guide Investment memorandum Emission nummer 2: 2009-10-01 VIKTIG INFORMATION I det här investment memorandumet används termerna DNA-Guide, bolaget eller företaget, beroende på sammanhang, för att beteckna

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer