BOLAGSANALYS RAYCLINIC NORDENS FÖRSTA PRIVATA CANCERKLINIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLAGSANALYS RAYCLINIC NORDENS FÖRSTA PRIVATA CANCERKLINIK"

Transkript

1 BOLAGSANALYS AV RAYCLINIC NORDENS FÖRSTA PRIVATA CANCERKLINIK 1

2 1. INLEDNING SID 3 2. HISTORIA SID 4 3. CANCER SID 6 4. FÖRETAGET SID 7 5. LEDNING/ÄGARE SID 9 6. TILLVÄXTMÖJLIGHETER SID VÄRDERING/EKONOMI SID RISKER/SAMMANFATTNING SID 14 2

3 INLEDNING Bara ordet cancer får människor att känna stor oro idag. En folksjukdom som växer lavinartat och beräknas inom vår levnadsålder drabba varannan svensk i någon form under sin livstid. Av tradition i Sverige har all behandling och vård av cancersjuka människor bedrivits av den offentliga vården. Medans de flesta människor anser det vara fullt naturligt att uppsöka en privat tandläkare eller företagsläkare är det många i vårt samhälle som rynkar på näsan när privata alternativ till avancerade vårdbehandlingar kommer på tal. Bara i Sverige upptäcks ca nya fall av cancer varje år varav ca är bröstcancer och är prostatacancer. Ökningen av cancersjuka människor ökar kravet på vården att möta denna efterfrågan som finns på behandlingar och många måste idag vänta onödigt länge på vård och behandling. För att möta denna ökade efterfrågan var det ett antal personer som för några år sedan tog på sig och påbörjade ett arbete med att skapa ett väl fungerande alternativ till den offentliga vården. Efter några år med mödosamt arbete och ett förmodat stort motstånd bland vissa samhällsgrupper och ett kanske något negativt syn från flera håll har nu efter några mödosamma år Nordens första cancerbehandlingsklinik startats upp i Knivsta kommun strax norr om Arlanda. Ett säkerligen strategiskt placerat val med hänsyn tagit till både närheten till Sveriges största marknad Stockholm samt även kort resa till Arlanda och dess möjligheter för kommunikation med utländska patienter. Av den anledningen att det i Norden idag inte finns några noterade bolag som kan jämföras med Rayclinic samt bolagets korta historik blir det ett antal spekulationer som måste göras för att analysera bolaget rent ekonomiskt. Vi skall dock i de påföljande sidorna förklara varför bolaget är ett långsiktigt investeringsobjekt som borde ge en bra avkastning på ditt investerade kapital. 3

4 BOLAGETS HISTORIA Rayclinic grundades år 2002 av några forskare vid Karolinska Institutet samt läkare med cancerbehandling som specialitet. Syftet är att skapa en komplett klinik för drift av avancerad strålterapi Bolaget bildas och belönas även med uppmärksamhet i samband med en affärsplanstävling bland ca 400 tävlande förslag Rayclinic i samarbete med ett tjogotal andra intressenter i Europa erhåller 60 miljoner ur ett EU program för att utveckla högupplösande diagnostisk utrustning och tumörsökande spårämnen. Stockholms Läns Landsting avslår flera motioner om en ny strålbehandlingsklinik med motiveringen att kapaciteten inom länet ansågs tillräcklig. RayClinic beslutar att verksamheten initialt inte kan baseras på eller finansieras genom avtal med landstinget. Förhandlingar med leverantörer av utrustning och diskussioner med fastighetsägare inleds Planeringen av en helt privatfinansierat klinik påbörjas och mindre avtal med investerare, ramprogram och kostnadsberäkningar utvecklas I april blev RayClinic publikt samt genomförde då en publik emission på ca 15,5 Mkr. Företagets B-aktier började under hösten att handlas inofficiellt på NGM Nordic OTC. Under hösten fann RayClinic flera av nuvarande samarbetspartners för upprättandet av den första kliniken. Ett samarbete med SLU,Sveriges lantbruksuniversitet, inleddes gällande veterinär djuronkologi Avtal med fastighetsägare i Knivsta om upprättande av kliniken. Avtal gällande val av utrustning samt finansieringsplaner för dessa blev klara. Bland annat erhåller bolaget ett företagslån från Almi Företagspartner samt ett avtal med Östgöta enskilda bank om finansiering av den avancerade utrustningen som skall installeras. Personalrekrytering påbörjades och ritningar för byggnationen blev klara. 4

5 2007 Ett händelserikt år för Rayclinic. Byggandet av kliniken påbörjas under våren, bolaget listas på First North. Ett joint venture bolag tillsammans med MedCap bildas. En övertecknad nyemission utförs för säkerställande av kapital för uppstart av kliniken. Avtal samt även köp av ca 12% av aktierna i Global Hospital AB, ett patientrekryteringsavtal för rekrytering av patienter till Rayclinic. Bolaget förvärvar även Christinakliniken i Stockholm, en bröstmottagningsklinik med ca 4500 patientbesök/år. Kliniken i Knivsta invigs och erforderliga tillstånd för bedrivande av denna erhålls. Även de första behandlingarna på hundar utförs Samarbetsavtal med Karolinska Universitet. Ett ettårigt vårdavtal med Stockholms Läns Landsting skrivs, och med detta avtal finns även möjlighet för andra landsting att remittera patienter till Rayclinic. De första patientbehandlingarna görs under januari månad. Ytterligare vårdavtal skrivs med DKV Hälsa som har ca kunder med vårdförsäkring i Norge och Sverige. För att möta den ökande efterfrågan så beslutar bolaget att utföra en riktad nyemission under februari som tillför bolaget ca 14,5 miljoner. Bolaget deltar även på en hälsomässa i Dubai i januari. 5

6 CANCER Cancer är ett samlingsnamn på ett flertal sjukdomar med okontrollerad celltillväxt som medför att de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden. Tumörsjukdomar inklusive cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Kring nya fall av cancer upptäcks i Sverige varje år. Det finns ett antal olika cancertyper däribland bröstcancer, bukspottkörtelcancer, prostatacancer, leukemi och hudcancer. Överlevnadsprocent och behandlingsmetoder varierar mycket. Över en sjukdomstid på en femårsperiod är idag överlevnadsstatistiken för vissa typer av hudcancer 99%, medans den för bukspottkörtelcancer är 1%. (Lyckligtvis är det enbart ca 900 fall av bukspottkörtelcancer i Sverige varje år, medans det upptäcks ca nya fall av prostatacancer). Bröstcancer bland kvinnor och prostatacancer bland män är de två största cancertyperna i Sverige idag. Behandlingsmetoder: Kemoterapi (cellgiftsbehandling), alltså någon form av kemisk eller medicinsk stimulans, används för att döda celler som förökar sig okontrollerat i kroppen. Denna form av behandling används ofta i kombination med någon av de två nedanstående behandlingsalternativen. Nackdelen med denna typ av behandling är att preparaten nästan alltid angriper alla celler i kroppen, inte enbart de sjukdomsdrabbande. Kirurgi är den vanligaste formen av behandling. Behandlingen går ut på att operera bort alla cancerceller. Strålbehandling används idag för att bota cirka 30% av alla cancerfall, och det är inom detta segment Rayclinic har byggt sin klinik runt. Det finns olika varianter av strålbehandling, men gemensamt för alla är att en riktad joniserad strålning dödar skadade celler. Behandlingen används ofta i kombination med operation och/eller cellgiftsbehandling. Behandlingsmetoderna är under stark utveckling. Alternativa behandlingsmetoder/medicinering finns också inom cancerområdet. Forskning inom området bedrivs på Karolinska institutet. 6

7 Bolaget Rayclinic bildades 2002 dels i syfte att skapa ett alternativ till den offentliga vården, dels för att erbjuda privata vårdförsäkringsbolag vård och behandling för cancerpatienter eller som bolaget själv uttrycker det: Företaget skall under varumärket Rayclinic erbjuda svenska och utländska patienter individuellt utformad vård, inkluderande strålterapi, omvårdnad och boendeservice Bolaget består idag utav följande bolag och affärsområden: Rayclinic Rayclinic utför behandling och vård av cancerpatienter på kliniken i Knivsta. Bolaget erbjuder en komplett lösning med behandling och vård under behandlingstiden. Bolaget utför strålbehandlingar i form av symptomminskande behandling, traditionell behandling samt stereotaktisk strålterapi(en högkvalitativ och kostsam behandling som främst riktar sig till patienter från utlandet). På sikt kommer bolaget att i större grad fokusera på kommande behandlingsmetoder och erbjuder nu även såkallad IMRT-behandling. Detta är en mer intensitetsmodulerad strålterapi för avancerade tumörstadier och behandlingsmetoden förväntas öka kraftig på några års sikt. Rayclinic utför även strålterapi på djur. Bolaget har idag avtal med Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns Landsting, SLU samt DKV Hälsa och Euro Accident på den privata försäkringssidan. Trots för att kliniken endast har varit öppen i drygt 2 månader känner bolaget sig manat att utöka verksamheten. Utrustning och maskiner för verksamheten är kostnadskrävande och därför till stor del finansierat via leasingavtal. RayEducation Inom detta affärsområde skall Rayclinic bedriva utbildning inom cancerområdet. Både av intern och extern personal. RayEvolution Affärsområdet RayEvolution skall på sikt bedriva utveckling av omvårdnadsprodukter och cancerbehandlingsmetoder. 7

8 Christinakliniken I juni 2007 förvärvade Rayclinic bröstmottagningskliniken vid Sophiahemmet i Stockholm. Christinakliniken har avtal med Stockholm läns landsting och har ca 4500 patientbesök/år. Bolaget bedriver medicinsk behandling av samt utredning av bröstcancerpatienter. Bolaget är operativt lönsamt och förväntas ge positiv avkastning till Rayclinic s balansräkning från tillträdesdagen. Av rapporten från 2007 kan man beräkna en omsättning för bolaget kring 4,5 5 miljoner på årsbasis. Är ett helägt dotterbolag till Rayclinic. Rayclinic Cancer Center Ltd Registrerat dotterbolag i England för den framtida expansionen i utlandet. Global Hospital Global Hospital är ett patientrekryteringsföretag verksamt över hela världen. Bolaget har till uppgift att rekrytera patienter till de sjukhus och inrättningar som för tillfället har plats att erbjuda. Rayclinic äger 12,3% av aktierna i Global Hospital. Företaget erhåller courtage på varje förmedlad patient. Oncolution AB Ett joint venture bolag bildat ihop med det noterade bolaget MedCap. Bolaget skall gemensamt utveckla produkter för lindrande av biverkningar vid cancerbehandlingar. Bolaget kommer säkerligen inte inom överskådlig framtid att bidra med något positivt ekonomiskt flöde till Rayclinic. 8

9 LEDNING/ÄGARE Rayclinic präglas av ett fåtal ägare och en liten ägarkrets, vilken övriga ägare är beroende av. Grundarna, familjen Svensson-Rissanen samt Bengt Lind, kontrollerar ca 70% av rösterna i bolaget och har sinsemellan ingått avtal om att inom denna ägarkrets skall samtliga a-aktier hållas. Detta är självklart inte positivt i ett marknadsperspektiv, att alla övriga aktieägare blir till så stor grad beroende av en liten krets människor. Samtidigt kan detta vara nödvändigt under en uppbyggnadsfas av bolaget och för att Rayclinic skall erhålla vårdavtal med det offentliga kan det vara positivt att inte bolaget blir för publikt. På sikt måste dock denna ägarkrets upplösas och ur ett aktieägarperspektiv vore det bästa att alla aktier blev omstämplade till B-aktier. Ledning och styrelse för företaget besitter en god kompetens och en hög yrkeskunnighet. Här finns forskare med specialkompetens inom området, läkare, sjukhusfysiker samt även institutionella ägare i form av bland annat Karolinska institutet. Bland annat finns här VD och grundare Roger Svensson som är sjukhusfysiker och projektledare vid forskningscentrum för strålbehandling samt styrelseordföranden Björn Ekwall med bakgrund bland annat som VD för Sollentunahälsan och med utredningsuppdrag åt Socialdepartementet. Enligt bolaget själva är ingen i styrelse eller ledning dömda i några bedrägerirelaterade mål och bolaget är inte inblandat i några rättsliga tvister, skiljeförfarande eller annan rättslig sak. 9

10 TILLVÄXTMÖJLIGHETER Någon brist på kundunderlag kommer det inte att finnas inom överskådlig framtid för Rayclinic. Behovet av behandlingsrum för strålningsbehandling överskrider vida tillgången till antal rum idag och det förväntas inte öka i nämnvärt takt de närmaste åren. Enbart i Sverige är det kommande behovet av behandlingsrum st de närmaste fem åren. I ett större perspektiv, där Rayclinic har för avsikt att verka på sikt, är behovet av behandlingsrum stort. En tredubbling av antalet rum skulle behövas över en tioårsperiod. Även om den offentliga sektorn ständigt utökar sin verksamhet kommer stat och landsting inte klara att bygga ikapp behovet av strålbehandlingar inom överskådlig framtid. Därför kommer alternativ till offentlig cancerbehandling att behövas för att hålla ned vårdköerna i framtiden. Den stora tillväxtmöjligheten för Rayclinic är inte som komplement till den offentliga vården, utan som en egen privat klinik med avtal med försäkringsbolag och utländska vårdtagare. Då ingen privat klinik har funnits i Norden förut är förmodligen detta ett stort uppdämt behov som nu Rayclinic täcker. Efter endast två månaders drift har man tecknat vårdavtal med DKV hälsa, där bland annat SPP, Folksam och Handelsbanken saluför sina försäkringar, samt med Euro Accident med ca försäkringstagare. När dessa privata försäkringstagare upptäcker möjligheten med Rayclinic kommer självklart behovet öka. Här finns en stor marknad i Norden att täcka upp. Antalet privata sjukförsäkringar växer kraftigt varje år och enbart i Sverige innehar ca personer privat sjukförsäkring. Sverige ses som ett föregångsland vad gäller cancervård och detta kan Rayclinic utnyttja för sin egen tillväxt. I våra närområden Polen, Baltikum och Ryssland finns det gott om kapitalstarka människor som kan tänka sig att utnyttja Rayclinics tjänster då sjukvården i dessa områden inte alls är lika bra utbyggd som här i Sverige. Framtida kliniker enbart för dessa områden är heller inte otänkbart. Även i de oljerika länderna i mellanöstern finns gott om kundpotential för bolaget, vilket ledningen tycks ha insett då man nu senast i januari deltog i en mässa i Dubai. Affärsområdet RayEducation är ett komplement till den övriga verksamheten, men inte helt utan tillväxtmöjligheter. En lyckad exploatering utomlands kommer säkert leda till att försäkringsbolag, vårdtagare och även sjukvård kommer få ett ökat behov av information och utbildning, dels kring cancervård och forskning, men även kring eftervård mm som kommer att behövas i det egna landet. Även Svenska försäkringsbolag kommer att vara i behov av denna tjänst. RayEvolution måste dock ses som en mindre tillväxtfaktor för bolaget inom en 5-årsperiod, och så även Oncolution AB, som snarare kommer belasta bolaget negativt rent ekonomisk de närmaste åren. Raycare är affärsområdet som skall sköta omvårdnad och service omkring patienten. Christinakliniken har med sitt kundunderlag inte några större förutsättningar att växa rent organisk, utan här måste nya kliniker startas för en eventuell expansion. Det är föga troligt att så sker inom de närmaste åren. Christinakliniken bidrar positivt till balansräkningen och ett kundunderlag till kliniken. 10

11 EKONOMI/VÄRDERING Efter senaste nyemissionen i februari på aktier finns idag aktier. Aktiekursen har den senaste månaden legat stabilt kring 20 21,-. Vid en kurs kring 21,- värderas bolaget idag till cirka 92 miljoner kronor. Att jämföra Rayclinic med andra bolag i samma bransch är omöjligt då inga likvärdiga bolag finns att jämföra med. Prognoserna på omsättning och vinst finns det heller ingen historik kring, men marginaler kring 20-25% borde kunna förväntas. På Rayclinic finns idag ett strålbehandlingsrum som är finansierat och klart, men till stora delar är utrustning och maskinpark belånade. Varje behandlingsrum förväntas dock snabbt nå breakeven och inom 6-12 månader kommer säkerligen kliniken i Knivsta att påvisa positivt resultat. Bolaget har för avsikt att växa med ytterligare kliniker och även med fler behandlingsrum på den befintliga kliniken. Varje strålapparat beräknas omsätta kring 25 miljoner med förväntade höga bruttomarginaler. Detta skulle motsvara en omsättning i Knivsta kring 50 miljoner och ett nettoresultat kring 8 miljoner efter att strålbehandlingsrum nr 2 är färdigställt någon gång under Christinaklinkens omsättning ligger kring 5 miljoner med en vinstnivå kring 0,5 miljoner. En spekulation är att verksamheten RayEducation kommer igång under 2008 och visar tillväxt och vinst först 2009 samt att övriga bolag, förutom klinikerna, inom koncernen inte kommer visa någon omsättning eller vinst att bidra med före Bolaget har kommunicerat med marknaden att ytterligare kliniker/verksamheter/behandlingsrum skall öppnas så snart ekonomin tillåter detta. En förväntat expansion med två strålbehandlingsrum 2009 samt ytterligare 3 maskiner 2010 borde inte vara i överkant. En förväntat omsättning med kringtjänster på varje maskin med 25 miljoner medför följande omsättningsprognos. Omsättningsberäkning koncernen(med affärsområdena RayEduacation och RayEvolution särredovisade): År Rayclinic inkl Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag Raycare M 5M 0M 0M 1M M 5,5M 1M 0M 2M M 6M 4M 0M 5M 11

12 Vinstberäkning koncernen(bruttomarginaler 20-25%): År Rayclinic inkl Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag Raycare M 1,0M -0,5M 0M 0M M 1,2M -0,5M 0M 0M M 1,5M 0M 0M 0,5M Trots höga bruttomarginaler och ett relativt kort tidsperspektiv till lönsamhet nås på ett behandlingsrum måste vi nog också förvänta oss ytterligare nyemissioner i bolaget då det är en mycket kapitalkrävande uppstart av varje behandlingsrum. Det finns även ett optionsprogram med optioner som säkerligen kommer, och till stor del har, utnyttjas av personal och nyckelpersoner. Antal aktier idag: Nyemissioner 2008/2009 samt optionsprogram Totalt antal aktier 2010: aktier aktier aktier. Utifrån ovanstående verkar det inte direkt lockande att investera i Rayclinic, men mycket talar för att detta är en bra investering på lite längre sikt. Dels av den anledningen att de förväntade bruttomarginalerna kommer att vara höga för bolaget, dels för att denna vinst kommer i större och större utsträckning att kunna användas till framtida nyinvesteringar. Detta kommer således att minska bolagets riskexponering mot banker och kreditinstitut och bidrar till att stärka både soliditet och kassaflöde i koncernen. Om vi då spekulerar i att 2011 skall bli ett normalår för Rayclinic utan ytterligare kapitalkrävande tillväxt och med 7 fungerande behandlingsrum/strålapparater ser 2011 ut så här: Rayclinic inkl. Raycare Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag Koncernen Omsättning 210M 6,5M 5M 0M 6M 227,5M Vinst 40M 1,5M 0,5M -0,5M 0,5M 42M Vinst/aktie 6,57 Vid dagens kurs 21,- handlas då bolaget till ett p/e tal på 3,2 för ett normalår. Inberäknat då ytterligare kapitalanskaffning via nyemissioner på 2 miljoner aktier. 12

13 Om bolaget skulle välja att inte expandera vidare utan finnas kvar i nuvarande skepnad så är en beräknat omsättning kring 55 miljoner för 2009 med ett VPA kring 2,20 inte orealistisk. Detta ger ett p/e tal på 9,5 vid dagens kurs 21,-. Än mer intressant är att titta på förväntade bruttomarginaler för bolaget. Även om det stora vinstlyftet inte kommer före 2010/2011, om utbyggnad av kliniker skall pågå, så kommer bruttomarginalerna förmodligen att lyfta mycket snabbare. Bruttomarginal Rayclinic inkl. Raycare Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag % 20% Neg % 25% neg % 25% 5% 5% 10% Det är dessa höga bruttomarginaler som kommer lyfta bolagets aktiekurs. Baserat mer på dessa siffror och en förväntat positiv utveckling av kliniken och ytterligare satsningar på fler behandlingsrum lämnar vi följande målkurser: För 2008 bör ett motiverat värde på bolaget vara kring kronor, baserat på en positiv utveckling av kliniken i Knivsta samt fortsatta satsningar på fler strålapparater och en fortsatt utbyggnad av hela vårdkedjan. Ett VPA på ca 1,0/aktie för 2009 med fortsatt hög tillväxt är ett motiverat p/e tal kring 30 inte orealistiskt. Målkursen 2009 sätts till i intervallet kronor. Detta baseras dels på fundamenta, men även här inräknas en fortsatt positiv tillväxt med höga bruttomarginaler och en förväntat positiv utveckling av bolagets affärsområden RayEducation och RayEvolution samt RayCare. 13

14 RISKER Att investera i aktier och värdepapper är alltid förbundet med en risk, och att investera i nyetablerade bolag är än mer riskfyllt. Nedan listas några faktorer som är specifika för Rayclinic och kan påverka aktiekursen negativt. Politiska faktorer, bolaget kommer med största sannolikhet att vara avhängiga av vårdavtal med landsting. Politiska beslut som medför att Rayclinic inte erhåller dessa avtal kan påverka bolaget negativt. Ny teknik och nya behandlingsmetoder. Inom cancerområdet forskas det mycket kring mediciner och ny teknik som skulle kunna förbättra denna vård mycket. Ny teknik som medför att Rayclinic s utrustning blir omodern skulle bli kostsamt för bolaget. Bolagets historia. Ägarkretsen. Makten i bolaget är idag koncentrerad till några enstaka personer. Detta gör att många större investerare väljer att inte placera i bolaget. Det finns även en risk att några av dessa personer avlider eller på annat sätt träder ur bolaget, vilket kan påverka bolaget negativt. Konkurrenter. Dels kan den offentliga vården välja att bygga ut så att behovet för behandlingar täcks, dels kan andra välja att starta kliniker. SAMMANFATTNING Rayclinic känns som ett spännande placeringsalternativ på 1-3 års sikt med bedömningen att det kan bli en positiv utveckling på aktiekursen under dessa år. Dels har bolaget fått en bra start på sin verksamhet där det nu syns att det är möjligt att bedriva en privat cancerklinik i Sverige, dels är behovet av bolagets produkt stort och det förväntas inte minska. Rekommendationen blir köp och en chans till en fördubbling av aktiekursen på 2 års sikt anses inte omöjlig. Källor: Bland många skall särskilt nämnas Rayclinic, Cancerfonden, Socialstyrelsen, Wikipedia, 14

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen?

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Sverige har långa traditioner av konfektionsindustri och i landet har framgångsrika företag som HM, KappAhl och Lindex startats och på senare år

Läs mer

Information vid listning på First North

Information vid listning på First North Information vid listning på First North RayClinic AB (publ) Januari 2007 Med anledning av RayClinic AB:s listning på First North har följande informationsdokument upprättats. Det består av senaste delårsrapport,

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Forskningsuppgift 2010-11-02 First Lego League NXTeam, Sundsvall

Forskningsuppgift 2010-11-02 First Lego League NXTeam, Sundsvall Forskningsuppgift 2010-11-02 First Lego League NXTeam, Sundsvall Isak Ågren, 12 Ludvig Björk Förare, 12 Emil Pettersson, 11 Gabriel Ågren, 10 Martin Storkamp, 12 Daniel Wiman, 12 Nils Eriksson, 12 Alfred

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) mars 2007

inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) mars 2007 inbjudan till teckning av aktier i rayclinic ab (publ) mars 2007 2 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Sammanfattning av perioden jan - juni 2015 01.01.2015-06.30. 2015 01.01.2014-06.30. 2014 Koncernen 6 månader 6 månader Resultat efter

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Pressmeddelande 2015-08- 24 Kvartalsrapport 2, 1 april 2015 till 30 juni 2015 Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Omsättning 15,114 kkr (1 april- 30 juni, 3 månader) Omsättningstillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds når idag en marknad med 1,6 miljarder människor och 370 miljoner Internetanvändare.

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 71 599 tkr (68 543 tkr), en ökning med ca 4 % mot motsvarande period föregående år. Resultatet (EBITDA)

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer