BOLAGSANALYS RAYCLINIC NORDENS FÖRSTA PRIVATA CANCERKLINIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLAGSANALYS RAYCLINIC NORDENS FÖRSTA PRIVATA CANCERKLINIK"

Transkript

1 BOLAGSANALYS AV RAYCLINIC NORDENS FÖRSTA PRIVATA CANCERKLINIK 1

2 1. INLEDNING SID 3 2. HISTORIA SID 4 3. CANCER SID 6 4. FÖRETAGET SID 7 5. LEDNING/ÄGARE SID 9 6. TILLVÄXTMÖJLIGHETER SID VÄRDERING/EKONOMI SID RISKER/SAMMANFATTNING SID 14 2

3 INLEDNING Bara ordet cancer får människor att känna stor oro idag. En folksjukdom som växer lavinartat och beräknas inom vår levnadsålder drabba varannan svensk i någon form under sin livstid. Av tradition i Sverige har all behandling och vård av cancersjuka människor bedrivits av den offentliga vården. Medans de flesta människor anser det vara fullt naturligt att uppsöka en privat tandläkare eller företagsläkare är det många i vårt samhälle som rynkar på näsan när privata alternativ till avancerade vårdbehandlingar kommer på tal. Bara i Sverige upptäcks ca nya fall av cancer varje år varav ca är bröstcancer och är prostatacancer. Ökningen av cancersjuka människor ökar kravet på vården att möta denna efterfrågan som finns på behandlingar och många måste idag vänta onödigt länge på vård och behandling. För att möta denna ökade efterfrågan var det ett antal personer som för några år sedan tog på sig och påbörjade ett arbete med att skapa ett väl fungerande alternativ till den offentliga vården. Efter några år med mödosamt arbete och ett förmodat stort motstånd bland vissa samhällsgrupper och ett kanske något negativt syn från flera håll har nu efter några mödosamma år Nordens första cancerbehandlingsklinik startats upp i Knivsta kommun strax norr om Arlanda. Ett säkerligen strategiskt placerat val med hänsyn tagit till både närheten till Sveriges största marknad Stockholm samt även kort resa till Arlanda och dess möjligheter för kommunikation med utländska patienter. Av den anledningen att det i Norden idag inte finns några noterade bolag som kan jämföras med Rayclinic samt bolagets korta historik blir det ett antal spekulationer som måste göras för att analysera bolaget rent ekonomiskt. Vi skall dock i de påföljande sidorna förklara varför bolaget är ett långsiktigt investeringsobjekt som borde ge en bra avkastning på ditt investerade kapital. 3

4 BOLAGETS HISTORIA Rayclinic grundades år 2002 av några forskare vid Karolinska Institutet samt läkare med cancerbehandling som specialitet. Syftet är att skapa en komplett klinik för drift av avancerad strålterapi Bolaget bildas och belönas även med uppmärksamhet i samband med en affärsplanstävling bland ca 400 tävlande förslag Rayclinic i samarbete med ett tjogotal andra intressenter i Europa erhåller 60 miljoner ur ett EU program för att utveckla högupplösande diagnostisk utrustning och tumörsökande spårämnen. Stockholms Läns Landsting avslår flera motioner om en ny strålbehandlingsklinik med motiveringen att kapaciteten inom länet ansågs tillräcklig. RayClinic beslutar att verksamheten initialt inte kan baseras på eller finansieras genom avtal med landstinget. Förhandlingar med leverantörer av utrustning och diskussioner med fastighetsägare inleds Planeringen av en helt privatfinansierat klinik påbörjas och mindre avtal med investerare, ramprogram och kostnadsberäkningar utvecklas I april blev RayClinic publikt samt genomförde då en publik emission på ca 15,5 Mkr. Företagets B-aktier började under hösten att handlas inofficiellt på NGM Nordic OTC. Under hösten fann RayClinic flera av nuvarande samarbetspartners för upprättandet av den första kliniken. Ett samarbete med SLU,Sveriges lantbruksuniversitet, inleddes gällande veterinär djuronkologi Avtal med fastighetsägare i Knivsta om upprättande av kliniken. Avtal gällande val av utrustning samt finansieringsplaner för dessa blev klara. Bland annat erhåller bolaget ett företagslån från Almi Företagspartner samt ett avtal med Östgöta enskilda bank om finansiering av den avancerade utrustningen som skall installeras. Personalrekrytering påbörjades och ritningar för byggnationen blev klara. 4

5 2007 Ett händelserikt år för Rayclinic. Byggandet av kliniken påbörjas under våren, bolaget listas på First North. Ett joint venture bolag tillsammans med MedCap bildas. En övertecknad nyemission utförs för säkerställande av kapital för uppstart av kliniken. Avtal samt även köp av ca 12% av aktierna i Global Hospital AB, ett patientrekryteringsavtal för rekrytering av patienter till Rayclinic. Bolaget förvärvar även Christinakliniken i Stockholm, en bröstmottagningsklinik med ca 4500 patientbesök/år. Kliniken i Knivsta invigs och erforderliga tillstånd för bedrivande av denna erhålls. Även de första behandlingarna på hundar utförs Samarbetsavtal med Karolinska Universitet. Ett ettårigt vårdavtal med Stockholms Läns Landsting skrivs, och med detta avtal finns även möjlighet för andra landsting att remittera patienter till Rayclinic. De första patientbehandlingarna görs under januari månad. Ytterligare vårdavtal skrivs med DKV Hälsa som har ca kunder med vårdförsäkring i Norge och Sverige. För att möta den ökande efterfrågan så beslutar bolaget att utföra en riktad nyemission under februari som tillför bolaget ca 14,5 miljoner. Bolaget deltar även på en hälsomässa i Dubai i januari. 5

6 CANCER Cancer är ett samlingsnamn på ett flertal sjukdomar med okontrollerad celltillväxt som medför att de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden. Tumörsjukdomar inklusive cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Kring nya fall av cancer upptäcks i Sverige varje år. Det finns ett antal olika cancertyper däribland bröstcancer, bukspottkörtelcancer, prostatacancer, leukemi och hudcancer. Överlevnadsprocent och behandlingsmetoder varierar mycket. Över en sjukdomstid på en femårsperiod är idag överlevnadsstatistiken för vissa typer av hudcancer 99%, medans den för bukspottkörtelcancer är 1%. (Lyckligtvis är det enbart ca 900 fall av bukspottkörtelcancer i Sverige varje år, medans det upptäcks ca nya fall av prostatacancer). Bröstcancer bland kvinnor och prostatacancer bland män är de två största cancertyperna i Sverige idag. Behandlingsmetoder: Kemoterapi (cellgiftsbehandling), alltså någon form av kemisk eller medicinsk stimulans, används för att döda celler som förökar sig okontrollerat i kroppen. Denna form av behandling används ofta i kombination med någon av de två nedanstående behandlingsalternativen. Nackdelen med denna typ av behandling är att preparaten nästan alltid angriper alla celler i kroppen, inte enbart de sjukdomsdrabbande. Kirurgi är den vanligaste formen av behandling. Behandlingen går ut på att operera bort alla cancerceller. Strålbehandling används idag för att bota cirka 30% av alla cancerfall, och det är inom detta segment Rayclinic har byggt sin klinik runt. Det finns olika varianter av strålbehandling, men gemensamt för alla är att en riktad joniserad strålning dödar skadade celler. Behandlingen används ofta i kombination med operation och/eller cellgiftsbehandling. Behandlingsmetoderna är under stark utveckling. Alternativa behandlingsmetoder/medicinering finns också inom cancerområdet. Forskning inom området bedrivs på Karolinska institutet. 6

7 Bolaget Rayclinic bildades 2002 dels i syfte att skapa ett alternativ till den offentliga vården, dels för att erbjuda privata vårdförsäkringsbolag vård och behandling för cancerpatienter eller som bolaget själv uttrycker det: Företaget skall under varumärket Rayclinic erbjuda svenska och utländska patienter individuellt utformad vård, inkluderande strålterapi, omvårdnad och boendeservice Bolaget består idag utav följande bolag och affärsområden: Rayclinic Rayclinic utför behandling och vård av cancerpatienter på kliniken i Knivsta. Bolaget erbjuder en komplett lösning med behandling och vård under behandlingstiden. Bolaget utför strålbehandlingar i form av symptomminskande behandling, traditionell behandling samt stereotaktisk strålterapi(en högkvalitativ och kostsam behandling som främst riktar sig till patienter från utlandet). På sikt kommer bolaget att i större grad fokusera på kommande behandlingsmetoder och erbjuder nu även såkallad IMRT-behandling. Detta är en mer intensitetsmodulerad strålterapi för avancerade tumörstadier och behandlingsmetoden förväntas öka kraftig på några års sikt. Rayclinic utför även strålterapi på djur. Bolaget har idag avtal med Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns Landsting, SLU samt DKV Hälsa och Euro Accident på den privata försäkringssidan. Trots för att kliniken endast har varit öppen i drygt 2 månader känner bolaget sig manat att utöka verksamheten. Utrustning och maskiner för verksamheten är kostnadskrävande och därför till stor del finansierat via leasingavtal. RayEducation Inom detta affärsområde skall Rayclinic bedriva utbildning inom cancerområdet. Både av intern och extern personal. RayEvolution Affärsområdet RayEvolution skall på sikt bedriva utveckling av omvårdnadsprodukter och cancerbehandlingsmetoder. 7

8 Christinakliniken I juni 2007 förvärvade Rayclinic bröstmottagningskliniken vid Sophiahemmet i Stockholm. Christinakliniken har avtal med Stockholm läns landsting och har ca 4500 patientbesök/år. Bolaget bedriver medicinsk behandling av samt utredning av bröstcancerpatienter. Bolaget är operativt lönsamt och förväntas ge positiv avkastning till Rayclinic s balansräkning från tillträdesdagen. Av rapporten från 2007 kan man beräkna en omsättning för bolaget kring 4,5 5 miljoner på årsbasis. Är ett helägt dotterbolag till Rayclinic. Rayclinic Cancer Center Ltd Registrerat dotterbolag i England för den framtida expansionen i utlandet. Global Hospital Global Hospital är ett patientrekryteringsföretag verksamt över hela världen. Bolaget har till uppgift att rekrytera patienter till de sjukhus och inrättningar som för tillfället har plats att erbjuda. Rayclinic äger 12,3% av aktierna i Global Hospital. Företaget erhåller courtage på varje förmedlad patient. Oncolution AB Ett joint venture bolag bildat ihop med det noterade bolaget MedCap. Bolaget skall gemensamt utveckla produkter för lindrande av biverkningar vid cancerbehandlingar. Bolaget kommer säkerligen inte inom överskådlig framtid att bidra med något positivt ekonomiskt flöde till Rayclinic. 8

9 LEDNING/ÄGARE Rayclinic präglas av ett fåtal ägare och en liten ägarkrets, vilken övriga ägare är beroende av. Grundarna, familjen Svensson-Rissanen samt Bengt Lind, kontrollerar ca 70% av rösterna i bolaget och har sinsemellan ingått avtal om att inom denna ägarkrets skall samtliga a-aktier hållas. Detta är självklart inte positivt i ett marknadsperspektiv, att alla övriga aktieägare blir till så stor grad beroende av en liten krets människor. Samtidigt kan detta vara nödvändigt under en uppbyggnadsfas av bolaget och för att Rayclinic skall erhålla vårdavtal med det offentliga kan det vara positivt att inte bolaget blir för publikt. På sikt måste dock denna ägarkrets upplösas och ur ett aktieägarperspektiv vore det bästa att alla aktier blev omstämplade till B-aktier. Ledning och styrelse för företaget besitter en god kompetens och en hög yrkeskunnighet. Här finns forskare med specialkompetens inom området, läkare, sjukhusfysiker samt även institutionella ägare i form av bland annat Karolinska institutet. Bland annat finns här VD och grundare Roger Svensson som är sjukhusfysiker och projektledare vid forskningscentrum för strålbehandling samt styrelseordföranden Björn Ekwall med bakgrund bland annat som VD för Sollentunahälsan och med utredningsuppdrag åt Socialdepartementet. Enligt bolaget själva är ingen i styrelse eller ledning dömda i några bedrägerirelaterade mål och bolaget är inte inblandat i några rättsliga tvister, skiljeförfarande eller annan rättslig sak. 9

10 TILLVÄXTMÖJLIGHETER Någon brist på kundunderlag kommer det inte att finnas inom överskådlig framtid för Rayclinic. Behovet av behandlingsrum för strålningsbehandling överskrider vida tillgången till antal rum idag och det förväntas inte öka i nämnvärt takt de närmaste åren. Enbart i Sverige är det kommande behovet av behandlingsrum st de närmaste fem åren. I ett större perspektiv, där Rayclinic har för avsikt att verka på sikt, är behovet av behandlingsrum stort. En tredubbling av antalet rum skulle behövas över en tioårsperiod. Även om den offentliga sektorn ständigt utökar sin verksamhet kommer stat och landsting inte klara att bygga ikapp behovet av strålbehandlingar inom överskådlig framtid. Därför kommer alternativ till offentlig cancerbehandling att behövas för att hålla ned vårdköerna i framtiden. Den stora tillväxtmöjligheten för Rayclinic är inte som komplement till den offentliga vården, utan som en egen privat klinik med avtal med försäkringsbolag och utländska vårdtagare. Då ingen privat klinik har funnits i Norden förut är förmodligen detta ett stort uppdämt behov som nu Rayclinic täcker. Efter endast två månaders drift har man tecknat vårdavtal med DKV hälsa, där bland annat SPP, Folksam och Handelsbanken saluför sina försäkringar, samt med Euro Accident med ca försäkringstagare. När dessa privata försäkringstagare upptäcker möjligheten med Rayclinic kommer självklart behovet öka. Här finns en stor marknad i Norden att täcka upp. Antalet privata sjukförsäkringar växer kraftigt varje år och enbart i Sverige innehar ca personer privat sjukförsäkring. Sverige ses som ett föregångsland vad gäller cancervård och detta kan Rayclinic utnyttja för sin egen tillväxt. I våra närområden Polen, Baltikum och Ryssland finns det gott om kapitalstarka människor som kan tänka sig att utnyttja Rayclinics tjänster då sjukvården i dessa områden inte alls är lika bra utbyggd som här i Sverige. Framtida kliniker enbart för dessa områden är heller inte otänkbart. Även i de oljerika länderna i mellanöstern finns gott om kundpotential för bolaget, vilket ledningen tycks ha insett då man nu senast i januari deltog i en mässa i Dubai. Affärsområdet RayEducation är ett komplement till den övriga verksamheten, men inte helt utan tillväxtmöjligheter. En lyckad exploatering utomlands kommer säkert leda till att försäkringsbolag, vårdtagare och även sjukvård kommer få ett ökat behov av information och utbildning, dels kring cancervård och forskning, men även kring eftervård mm som kommer att behövas i det egna landet. Även Svenska försäkringsbolag kommer att vara i behov av denna tjänst. RayEvolution måste dock ses som en mindre tillväxtfaktor för bolaget inom en 5-årsperiod, och så även Oncolution AB, som snarare kommer belasta bolaget negativt rent ekonomisk de närmaste åren. Raycare är affärsområdet som skall sköta omvårdnad och service omkring patienten. Christinakliniken har med sitt kundunderlag inte några större förutsättningar att växa rent organisk, utan här måste nya kliniker startas för en eventuell expansion. Det är föga troligt att så sker inom de närmaste åren. Christinakliniken bidrar positivt till balansräkningen och ett kundunderlag till kliniken. 10

11 EKONOMI/VÄRDERING Efter senaste nyemissionen i februari på aktier finns idag aktier. Aktiekursen har den senaste månaden legat stabilt kring 20 21,-. Vid en kurs kring 21,- värderas bolaget idag till cirka 92 miljoner kronor. Att jämföra Rayclinic med andra bolag i samma bransch är omöjligt då inga likvärdiga bolag finns att jämföra med. Prognoserna på omsättning och vinst finns det heller ingen historik kring, men marginaler kring 20-25% borde kunna förväntas. På Rayclinic finns idag ett strålbehandlingsrum som är finansierat och klart, men till stora delar är utrustning och maskinpark belånade. Varje behandlingsrum förväntas dock snabbt nå breakeven och inom 6-12 månader kommer säkerligen kliniken i Knivsta att påvisa positivt resultat. Bolaget har för avsikt att växa med ytterligare kliniker och även med fler behandlingsrum på den befintliga kliniken. Varje strålapparat beräknas omsätta kring 25 miljoner med förväntade höga bruttomarginaler. Detta skulle motsvara en omsättning i Knivsta kring 50 miljoner och ett nettoresultat kring 8 miljoner efter att strålbehandlingsrum nr 2 är färdigställt någon gång under Christinaklinkens omsättning ligger kring 5 miljoner med en vinstnivå kring 0,5 miljoner. En spekulation är att verksamheten RayEducation kommer igång under 2008 och visar tillväxt och vinst först 2009 samt att övriga bolag, förutom klinikerna, inom koncernen inte kommer visa någon omsättning eller vinst att bidra med före Bolaget har kommunicerat med marknaden att ytterligare kliniker/verksamheter/behandlingsrum skall öppnas så snart ekonomin tillåter detta. En förväntat expansion med två strålbehandlingsrum 2009 samt ytterligare 3 maskiner 2010 borde inte vara i överkant. En förväntat omsättning med kringtjänster på varje maskin med 25 miljoner medför följande omsättningsprognos. Omsättningsberäkning koncernen(med affärsområdena RayEduacation och RayEvolution särredovisade): År Rayclinic inkl Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag Raycare M 5M 0M 0M 1M M 5,5M 1M 0M 2M M 6M 4M 0M 5M 11

12 Vinstberäkning koncernen(bruttomarginaler 20-25%): År Rayclinic inkl Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag Raycare M 1,0M -0,5M 0M 0M M 1,2M -0,5M 0M 0M M 1,5M 0M 0M 0,5M Trots höga bruttomarginaler och ett relativt kort tidsperspektiv till lönsamhet nås på ett behandlingsrum måste vi nog också förvänta oss ytterligare nyemissioner i bolaget då det är en mycket kapitalkrävande uppstart av varje behandlingsrum. Det finns även ett optionsprogram med optioner som säkerligen kommer, och till stor del har, utnyttjas av personal och nyckelpersoner. Antal aktier idag: Nyemissioner 2008/2009 samt optionsprogram Totalt antal aktier 2010: aktier aktier aktier. Utifrån ovanstående verkar det inte direkt lockande att investera i Rayclinic, men mycket talar för att detta är en bra investering på lite längre sikt. Dels av den anledningen att de förväntade bruttomarginalerna kommer att vara höga för bolaget, dels för att denna vinst kommer i större och större utsträckning att kunna användas till framtida nyinvesteringar. Detta kommer således att minska bolagets riskexponering mot banker och kreditinstitut och bidrar till att stärka både soliditet och kassaflöde i koncernen. Om vi då spekulerar i att 2011 skall bli ett normalår för Rayclinic utan ytterligare kapitalkrävande tillväxt och med 7 fungerande behandlingsrum/strålapparater ser 2011 ut så här: Rayclinic inkl. Raycare Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag Koncernen Omsättning 210M 6,5M 5M 0M 6M 227,5M Vinst 40M 1,5M 0,5M -0,5M 0,5M 42M Vinst/aktie 6,57 Vid dagens kurs 21,- handlas då bolaget till ett p/e tal på 3,2 för ett normalår. Inberäknat då ytterligare kapitalanskaffning via nyemissioner på 2 miljoner aktier. 12

13 Om bolaget skulle välja att inte expandera vidare utan finnas kvar i nuvarande skepnad så är en beräknat omsättning kring 55 miljoner för 2009 med ett VPA kring 2,20 inte orealistisk. Detta ger ett p/e tal på 9,5 vid dagens kurs 21,-. Än mer intressant är att titta på förväntade bruttomarginaler för bolaget. Även om det stora vinstlyftet inte kommer före 2010/2011, om utbyggnad av kliniker skall pågå, så kommer bruttomarginalerna förmodligen att lyfta mycket snabbare. Bruttomarginal Rayclinic inkl. Raycare Christinakliniken RayEducation RayEvolution Övriga bolag % 20% Neg % 25% neg % 25% 5% 5% 10% Det är dessa höga bruttomarginaler som kommer lyfta bolagets aktiekurs. Baserat mer på dessa siffror och en förväntat positiv utveckling av kliniken och ytterligare satsningar på fler behandlingsrum lämnar vi följande målkurser: För 2008 bör ett motiverat värde på bolaget vara kring kronor, baserat på en positiv utveckling av kliniken i Knivsta samt fortsatta satsningar på fler strålapparater och en fortsatt utbyggnad av hela vårdkedjan. Ett VPA på ca 1,0/aktie för 2009 med fortsatt hög tillväxt är ett motiverat p/e tal kring 30 inte orealistiskt. Målkursen 2009 sätts till i intervallet kronor. Detta baseras dels på fundamenta, men även här inräknas en fortsatt positiv tillväxt med höga bruttomarginaler och en förväntat positiv utveckling av bolagets affärsområden RayEducation och RayEvolution samt RayCare. 13

14 RISKER Att investera i aktier och värdepapper är alltid förbundet med en risk, och att investera i nyetablerade bolag är än mer riskfyllt. Nedan listas några faktorer som är specifika för Rayclinic och kan påverka aktiekursen negativt. Politiska faktorer, bolaget kommer med största sannolikhet att vara avhängiga av vårdavtal med landsting. Politiska beslut som medför att Rayclinic inte erhåller dessa avtal kan påverka bolaget negativt. Ny teknik och nya behandlingsmetoder. Inom cancerområdet forskas det mycket kring mediciner och ny teknik som skulle kunna förbättra denna vård mycket. Ny teknik som medför att Rayclinic s utrustning blir omodern skulle bli kostsamt för bolaget. Bolagets historia. Ägarkretsen. Makten i bolaget är idag koncentrerad till några enstaka personer. Detta gör att många större investerare väljer att inte placera i bolaget. Det finns även en risk att några av dessa personer avlider eller på annat sätt träder ur bolaget, vilket kan påverka bolaget negativt. Konkurrenter. Dels kan den offentliga vården välja att bygga ut så att behovet för behandlingar täcks, dels kan andra välja att starta kliniker. SAMMANFATTNING Rayclinic känns som ett spännande placeringsalternativ på 1-3 års sikt med bedömningen att det kan bli en positiv utveckling på aktiekursen under dessa år. Dels har bolaget fått en bra start på sin verksamhet där det nu syns att det är möjligt att bedriva en privat cancerklinik i Sverige, dels är behovet av bolagets produkt stort och det förväntas inte minska. Rekommendationen blir köp och en chans till en fördubbling av aktiekursen på 2 års sikt anses inte omöjlig. Källor: Bland många skall särskilt nämnas Rayclinic, Cancerfonden, Socialstyrelsen, Wikipedia, 14

RayClinic AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2007. RayClinic. Delårsrapport januari-juni 2007

RayClinic AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2007. RayClinic. Delårsrapport januari-juni 2007 RayClinic RayClinic grundades 2002 av forskare vid Karolinska Institutet (KI), samt läkare med cancerbehandling som specialitet. Verksamheten bygger på beprövad och världsledande svensk forskning. RayClinic

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Vi bygger för cancervården

Vi bygger för cancervården Vi bygger för cancervården Enligt nationella beräkningar kommer antalet personer som lever med cancer fördubblas fram till år 2030, vilket leder till att behovet av strålbehandling ökar. De patienter som

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:67 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen?

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Sverige har långa traditioner av konfektionsindustri och i landet har framgångsrika företag som HM, KappAhl och Lindex startats och på senare år

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol Medical

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Information vid listning på First North

Information vid listning på First North Information vid listning på First North RayClinic AB (publ) Januari 2007 Med anledning av RayClinic AB:s listning på First North har följande informationsdokument upprättats. Det består av senaste delårsrapport,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ KL (6)

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ KL (6) TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ 15.5.2000 KL 9.30 1 (6) TietoEnator lägger bud på utestående aktier i Entra. Målsättningen är att Entra skall bli Europas ledande leverantör av IT-lösningar till den finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391

Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Halvårsrapport andra kvartalet 2015 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Sammanfattning av perioden jan - juni 2015 01.01.2015-06.30. 2015 01.01.2014-06.30. 2014 Koncernen 6 månader 6 månader Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

173 MSEK". 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK.

173 MSEK. 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK. Introduktion "Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK". Detta är vad Bahnhof inleder med i sin rapport för det tredje kvartalet 2015. Under arbetets gång i analysgruppen har

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Motiv. Villkor för genomförandet

Motiv. Villkor för genomförandet FindAds: Pressmeddelande den 12 augusti 2010 FindAds AB (publ.) (FindAds) har träffat en överenskommelse med Produktion 203 AB (Produktion 203) om samgående genom sk. Reverse Takeover (omvänt förvärv).

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Fördubblad omsättning fokus på klinikförvärv. Första förvärvet presenteras inom kort Helåret 2007 i sammandrag för OraSolv AB, moderbolag Nettoomsättningen

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutskommuniké för Countermine Technologies AB 2005-01-01--2005-12-31. Countermine inleder storsatsning och expansionsuppbyggnad

Bokslutskommuniké för Countermine Technologies AB 2005-01-01--2005-12-31. Countermine inleder storsatsning och expansionsuppbyggnad Bokslutskommuniké för Countermine Technologies AB -01-01--- 12-31 Countermine inleder storsatsning och expansionsuppbyggnad Nyinvesterar i personal, utrustning och maskiner för kommande stora minsaneringsuppdrag

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek CoolGuard Delårsrapport, andra tertialet 2005 Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek Omsättningen under årets åtta första månader var 9 676 (2 415) ksek Rörelseresultatet för perioden

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer