ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stadshus AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. Sundbybergs stadshus AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Sundbybergs stadshus AB

2 Innehåll Sida Detta är Sundbybergs stadshus AB 1 VD har ordet 2 Koncernöversikt 3 Året som gått 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultat per bolag inkl kommentarer 6 Fastighetsbestånd 7 Investeringar 8 Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 9 Sundbybergs stadshus infrastruktur AB 10 Ursvik Sopsug AB 11 Fastighets AB Förvaltaren 12 Förvaltaren HBC AB 13 Stadsnätsbolagen 14 Sundbybergs stadshus AB Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och noter Förslag till vinstdisposition 38 Revisionsberättelse Ernst & Young 39 Granskningsrapport 40 Hållbarhetsredovisning ( Fastighets AB Förvaltaren) Definitioner Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning 2014

3 Detta är Sundbybergs stadshus AB Sundbybergs vision år Innehåller planer för hur mark, skogs- och vattenområden ska användas på bästa sätt utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Koncernen Sundbybergs stadshus AB har som syfte att: Utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad bostadsort Erbjuda ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder i alla stadsdelar genom produktion av miljöprofilerade bostadsmiljöer som bidrar till ökad livskvalitet, tillväxt, nyföretagande, samt integration Vara ett strategiskt instrument för tillväxt, företagsetableringar, och utveckling av näringsliv samt effektivt utnyttjande av lokaler. Detta ska leda till en mer attraktiv kommun byggd på varierat näringsliv Sundbybergs stad Sundbybergs stad till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt den snabbast växande med drygt invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har "Sumpan" mycket att erbjuda. Välkommen till staden där den är som bäst. Fram till år 2020 ska befolkningen öka med cirka 14 procent, från drygt invånare till För att bemöta befolkningsökningen byggs bostäder i Ursvik och Brotorp liksom mellan Rissne, Hallonbergen och Ör. Samtidigt görs plats för fler företag. Sundbybergs stad ska vara en kommun i social, ekonomisk och ekologisk balans. Staden ska präglas av balans mellan bostäder, arbetsplatser och grönstruktur. En viktig princip är en bostad - en arbetsplats. Stadens bostadsområden ska planeras så att människor med olika bakgrund ska kunna mötas. SCB:s nya befolkningsstatistik visar att Sundbyberg de senaste fem åren har växt med 12,3 procent mest i hela Sverige. Vid årsskiftet hade staden ca medborgare. Sundbyberg har en yngre befolkning än Stockholms län och landet i stort. Medelåldern är 38,1 år och sju av tio är i arbetsför ålder (18-64 år). Projekt Tvärbanan Norr, ombyggnationen av Mälarbanan, nya E18 och Stora Ursvik är aktuella projekt som kommer påverka tillväxten i kommunen. Dessa utbyggnader kommer att möta den allt större efterfrågan på effektiva transportmedel och kvalitativt boende som uppstår i takt med att storstadsregionen växer. Sundbybergs stadshus AB Sundbybergs stadshus AB, moderbolaget, har en sammanhållande funktion för bolagen i koncernen. Koncernen bildades den 8 januari 2009 och bolagets säte är Sundbyberg. Koncernen består av 6 dotterbolag varav ett bolag i sin tur har 5 egna dotterbolag. Koncernens uppgifter Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges uppdrag till koncernen genomförs. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Koncernen ska bidra till att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya sundbybergare valfrihet bland olika upplåtelseformer i Sundbybergs stads alla stadsdelar. Därför ska koncernen ha en markreserv för framtida bostadsbehov och förvärva fastigheter samt medverka till nyproduktion av hyresrätter i stadsdelar där bostadsrätter är dominerande. Koncernen ska vidare kunna avyttra mark för nybyggnation av bostads- och äganderätter i stadsdelar där hyresrätter är den dominerade upplåtelseformen. Koncernen ska vidare vara en god hyresvärd för sina hyresgäster. Koncernen ska också som hyresvärd möjliggöra att kooperativa hyresrättsföreningar bildas och drivs inom sitt bestånd. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att öka hyresgästernas möjligheter till inflytande över sitt boende och för att öka insynen. Den sociala dimensionen ska vara tydlig. Utveckling av stadskärnan i centrala Sundbyberg och andra centra Stadskärnan ska präglas av en blandning av olika funktioner och verksamheter. Koncernen ska aktivt medverka till att möjliggöra en järnväg i tunnel för att utveckla stadskärnan i centrala Sundbyberg. Koncernen ska skapa förutsättningar för en handel och service i staden som har hög tillgänglighet. Koncernen ska med sitt fastighetsbestånd kunna bidra till den av kommunen beslutade utvecklingen av Sundbybergs stadskärna och övriga stadsdelar. Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

4 VD har ordet Sveriges snabbast växande kommun Sundbyberg utsågs i augusti 2014 till Årets tillväxtkommun. Sundbyberg växer snabbt och har under de senaste fyra åren varit den kommun som har den största procentuella folkökningen i landet. Under 2014 ökade kommunens befolkning med 1464 personer. Prognoserna förutspår en fortsatt snabb utveckling. Den här positiva utvecklingen har kunnat ske genom byggandet av nya bostäder och en kommunal service med god standard. De kommunala bolagen inom Sundbybergs stadshus är en viktig resurs för stadens utveckling. Ett nära samarbete mellan de kommunala bolagen och staden är en förutsättning för att de gemensamma resurserna ska utnyttjas på bästa sätt. Intensivt utvecklingsarbete Sundbybergs stadshus AB bildades Kommunens bolag skulle bli ett aktivt instrument för att förverkliga stadens vision och strategiska beslut. Inför den nya mandatperioden presenterade Sundbybergs stadshus AB sommaren 2014 en översiktlig sammanfattning av de första fem årens arbete. Det övergripande syftet med tillskapandet av Sundbybergs Stadshus AB var att utveckla ägarstyrningen i kommunens bolag, att renodla verksamheten i respektive bolag samt att skapa en struktur som vid behov kunde ta emot nya bolag med kommunal verksamhet. Fastighets Förvaltaren ABs dotterbolag skulle successivt föras över och bli direktägda av Sundbybergs stadshus AB. Den nya bolagsstrukturen skulle ge möjlighet till effektiviseringar genom ökad samordning av resurserna. Utifrån dessa strategiska utgångspunkter har flera förändringar genomförts. Ägarstyrning har utvecklats Genom ett medvetet arbete under de gångna åren har formerna för ägarstyrning utvecklats, systematiserats och professionaliserats. Kommunfullmäktige utser styrelserna i bolagen och utfärdar ägardirektiv som gäller för samtliga bolag i koncernen. Moderbolaget fastställer riktlinjer och ekonomiska anvisningar för budgetarbetet i bolagen och beslutar om den samlade budgeten för koncernen. Ägardirektiven följs löpande upp. Det kan nu konstateras att bildandet av koncernen har stärkt ägarstyrningen. Bolagsstrukturen har förändrats Under de gångna fem åren har bolagsstrukturen utvecklats på följande sätt: 2009 bildas Sundbybergs stadshus 2010 säljs HBC AB från Lokalbolaget till Förvaltaren 2011 säljs Lokalbolaget från Förvaltaren till Sundbybergs stadshus AB 2011 bildas Infrastrukturbolaget 2012 bildas Ursviks Sopsug 2013 fusioneras Bostäder i Ursvik med Förvaltaren 2014, säljs Bredband och Stadsnätsbolaget från Förvaltaren till Sundbyberg stadshus AB Ökad effektivitet och god ekonomisk utvecklingen Den ekonomiska strategin för koncernen har varit att genom starka finanser skapa ekonomiskt utrymme för investeringar som leder till värdetillväxt i bolagen. Via effektiviseringar och försäljningsinkomster har också ekonomiska resurser till en ambitiös fastighetsutvecklingsplan frigjorts. Koncernen har under perioden sedan 2009 haft en snittavkastning på 3,7 procent, vilket är ett mycket gott resultat. Även värdeutvecklingen på koncernens fastigheter och mark har varit fortsatt god. Resultatet av den marknadsvärdering som gjordes vid årsskiftet visar att marknadsvärdet ökat med 6,6 procent under året. Sedan 2009 har marknadsvärdet i kr/kvm ökat med 52 procent. Det samlade fastighetsvärdet i koncernen var vid årsskiftet ca 11,4 miljarder kronor. Koncernen har en synlig soliditet på 44 procent och om hänsyn tas till marknadsvärdet är soliditeten 62 procent. Direktavkastningen på marknadsvärdet 2014 är 3,7 procent vilket är i linje med ägardirektivens krav på avkastning som är 3,5 procent procent. Totalavkastningen för 2014 var 10,3 procent. Fastighetsutveckling De ekonomiska resurser som tillskapats ger möjlighet att nu genomföra en ambitiös fastighetsutvecklingsplan. Investering och underhåll var miljoner kronor. För 2014 var motsvarande siffra 660 miljoner kronor. Den långsiktiga, 15-åriga, fastighetsutvecklingsplanen omfattar investeringar för 11 miljarder kronor. Pengarna ska användas till nyproduktion, renoveringar/ombyggnad och stambyten nya lägenheter ska byggas och 7500 lägenheter ska renoveras under den här perioden. Koncernens bolag Samtliga bolag är inne i ett intensivt utvecklingsarbete. Förvaltaren genomför den mycket omfattande fastighetsutvecklingsplanen. Ursviks Sopsug AB fullföljer utbyggnaden av sopsugsverksamheten. Infrastrukturbolaget deltar aktivt i det planarbete som krävs för järnvägsnedgrävningen. Stadsnäts- och Bredbandsbolaget har genom ägarförändringen fått goda möjligheter att utveckla verksamheten. Lokalfastighetsbolaget fortsätter med att utveckla sina fastigheter i syfte att tillföra ägarna en god värdeutveckling. Dessa insatser för att utveckla verksamheten i bolagen ställer höga krav på respektive bolag, men även på koncernens övergripande strategiska planering och finansiella resurser. Utmaningar 2015 En spännande utmaning det kommande året är utvecklingen av bolagens fastighetsportfölj i centrala Sundbyberg. Nedgrävningen av järnvägen kommer att ge möjligheter för utveckling av offentlig och kommersiell service och skapa förutsättningar för attraktiva boendemiljöer. Det är angeläget att den mark och de fastigheter som ägs av de kommunala bolagen aktivt bidrar till den utvecklingen. Aktuella projekt är bland andra kvarteret Banken som färdigställs under 2015, kvarteren Bageriet och Basaren där upprustning och utveckling planeras och Hamnen där Förvaltaren planerar att bygga nya bostäder. Sten Olsson VD Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

5 Koncernöversikt Sundbybergs stadshus Koncern Ska aktivt medverka till att stadens vision förverkligas. Koncernen ska verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara. Koncernen ska se till att stadens vision och strategiska inriktningar genomsyrar hela bolagskoncernen. Sundbybergs stadshus AB är moderbolag i Sundbybergs Stads bolagskoncern. Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Sundbybergs kommun. Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är ett dotterbolag till Sundbybergs Stadshus AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun förvärva, sälja, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med arbetsplatser, lokaler och kollektiva anordningar. Bolagets syfte är att främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs kommun. Sundbybergs stadshus Infrastruktur AB är ett dotterbolag till Sundbybergs stadshus AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom administrativa åtgärder söka åstadkomma en järnväg i tunnel i Sundbybergs stad och bidra till utvecklingen i Sundbybergs stads resecentrum. Ursvik Sopsug AB är ett dotterbolag till Sundbybergs Stadshus AB. Bolaget ska uppföra, bedriva och förvalta sopsugsanläggningar i Sundbybergs stad. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av självkostnadsprincipen äga, uppföra, förvalta och underhålla sopsugssystem i Sundbybergs stad. Sundbybergs Stadsnätsbolag AB är ett dotterbolag till Fastighets AB Förvaltaren. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun äga och förvalta stadsnät för bredbandstjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger inga fastigheter. Sundbybergs Bredband AB är ett dotterbolag till Fastighets AB Förvaltaren. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla och tillhandahålla nuvarande och framtida data-, TV - och telekommunikationstjänster till företag, organisationer och hushåll och därmed förenlig verksamhet. Fastighets AB Förvaltaren är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Sundbybergs stad tillika ett dotterbolag till Sundbybergs stadshus AB. Med 7936 lägenheter fördelade över hela Sundbyberg är Förvaltaren ett av de största bostadsbolagen i Storstockholm. Förutom bostäder har Förvaltaren ca kvadratmeter lokaler. Lokalerna finns i bostadsfastigheterna och kan vara alltifrån små lager till större butiker och kontor. Förvaltaren HBC AB är ett dotterbolag till Fastighets AB Förvaltaren. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom stadsdelen Hallonbergen i Sundbybergs kommun förvärva, sälja, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter. Bolaget äger fastigheten Terränglöparen 11 (Hallonbergen Centrum). Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB är ett dotterbolag till Fastighets AB Förvaltaren. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet Förvaltaren Fastighetsutveckling AB är ett dotterbolag till Fastighets AB Förvaltaren. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger inga fastigheter. Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

6 Året som gått Årsomsättningen uppgick till 789 (768) mkr. Fastigheternas bedömda marknadsvärde var (10 712) mkr och det bokförda värdet (4 126) mkr. Standard & Poor s behöll dotterbolaget Fastighets AB Förvaltarens rating vid AA-/Stable/A-1+. Bostadshyrorna höjdes med i genomsnitt 1,44 procent För 2015 uppgick hyreshöjningen för bostäder till 0,9 procent. Projekt kring ombyggnationen av Banken 8 i centrala Sundbyberg pågår. Fastigheten har erhållit klassificering Miljöbyggnad Silver. Beräknas vara klar under sommarhalvåret Uppförande av fastigheten Enen 9 i centrala Sundbyberg har påbörjats med slutkostnadsprognos om 60 mkr, står klar hösten I fastigheten Ekorren 2 fortsatte underhållsåtgärder om totalt 106 mkr. Energianvändningen minskade med 12 procent jämfört med Förvaltaren har avyttrat Sundbybergs Stadsnät AB och Sundbybergs Bredband AB till Stadshus AB. Årets Nöjd-Kund-enkät bland de boende visade att betyget ökat från 65 till 67. Under året gav Förvaltaren som första bolag inom allmännyttan ut en grön företagsobligation om total t 400 mkr i oktober. Under året hyrde Förvaltaren ut flera stora lokaler till bland annat Picard, Matrebellerna och Stockholms Läns Landsting (Vårdcentral). Förvaltaren har avyttrat Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB till Sundbybergs Stadshus AB. Ombyggnation av Hundlokan 3. Fastigheten har erhållit klassificering Miljöbyggnad Silver. Beräknas vara klart under sommaren Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernen i sammandrag Intäkter Koncernens intäkter uppgick till 790 (768) mkr. Fastighetskostnader Koncernens fastighetskostnader uppgick till 362 (362) mkr. Administration Koncernens kostnader för administration minskade till 116 (126) mkr, en minskning med 10 mkr (7,9 procent). Minskningen beror främst på omställningskostnader som togs under 2013 i Förvaltaren. Avskrivningar Koncernens avskrivningskostnader ökade till 104 (89) mkr, en ökning med 15 mkr eller 16,9 procent, vilket förklaras av fler avslutade projekt. Fastighetshandel Resultatet från fastighetsförsäljningar minskade till 2 (177) mkr. Minskningen beror på att vi avyttrade fastigheten Hästhoven 2 under 2013 till en nybildad bostadsrättsförening till ett försäljningspris om 192 mkr. Räntenetto Koncernens räntenetto uppgick till -55 (-64) mkr, en förbättring med 9 mkr eller 14,1 procent. Förbättringen förklaras av aktiverade räntekostnader på projekt samt lägre marknadsräntor. Skatt Koncernens skatt uppgick till - 39 (-34) mkr, en ökning med 5 mkr. Resultat efter skatt Koncernens resultat efter skatt uppgick till 128 (341) mkr, en minskning med 213 mkr eller 62,5 procent. Balansomslutningen uppgick till (4 721) mkr. Det egna kapitalet har under de senaste fem åren ökat med 754 mkr och uppgick till (2 340) mkr. Ökningen är främst hänförlig till fastighetsförsäljningar som skett under perioden. Den justerade soliditeten uppgick till 62 (66) procent att jämföra med 56 procent år Resultaträkning Rörelseintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Administration Bruttoresultat Avskrivningar Fastighetshandel Räntenetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Balansomslutning Eget kapital Likvida medel Överskottsgrad, driftnetto Överskottsgrad, bruttoresultat Soliditet (synlig), % Soliditet (justerad), % Direktavkastning, % 3,7 3,8 3,4 3,7 4,1 Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

8 Resultat per bolag Fastighetsrörelsen står för 96% av omsättningen Sundbybergs stadshus AB - moderbolag Intäkterna för moderbolaget Sundbybergs stadshus AB uppgick till 6 mkr (4 mkr) och består av management fees till koncernbolag. Administrationskostnaderna för bolaget uppgick till 9 (7) mkr och består främst av reverskostnader i samband med köpet av bolaget Förvaltaren Lokalfastigheter samt styrelsearvode, Vd och övriga kostnader såsom juridiska tjänster, revision mm. Bolaget erhöll utdelning från dotterbolaget Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB om 6,5 mkr. Sundbybergs stadshus infrastruktur AB Bolaget redovisar ett resultat på -0,5 (-0,3) mkr för året. Resultatet hänförs till övriga externa kostnader. Sundbybergs Stadsnätsbolag AB Bolagets intäkter uppgick till 21,0 (20,3) mkr och administrationskostnaderna till 15,3 (14,3) mkr. Bolagets rörelseresultat uppgick till 2,5 (2,9) mkr och resultatet efter finansiella kostnader till 2,8 (2,0) mkr. Sundbybergs Bredband AB Bolagets intäkter uppgick till 25,7 (24,6) mkroch administrationskostnaderna till 18,0 (17,4) mkr. Bolagets rörelseresultat uppgick till 2,9 (2,5) mkr och resultatet efter finansiella kostnader till 3,4 (2,0) mkr. Ursviks sopsug AB Bolaget redovisar ett resultat på -0,6 (0) mkr för året. Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB Intäkterna för dotterbolaget Lokalfastigheter i Sundbyberg AB uppgick till 23 (24) mkr. Fastighetskostnader för bolaget uppgick till 8,3 (7,4) mkr och består av taxebundna utgifter om 3,8 mkr, driftkostnader om 3,3 mkr samt fastighetsskatt om 1,1 mkr. Driftnettot uppgick till 14,9 (16,7) mkr. Kostnad för administration uppgick till 3,8 (4,2) mkr. Bruttoresultatet uppgick till 11,1 (12,5) mkr. Årets resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till 17,4 (17,7) mkr. Fastighets AB Förvaltaren Intäkterna för dotterbolaget Fastighets AB Förvaltaren uppgick till 724 (701) mkr. Fastighetskostnaderna uppgick till 350 (353) mkr varav underhållskostnader uppgick till 55 (55) mkr. Administrationskostnaderna uppgick till 90 (101) mkr. Årets resultat uppgick till 127 (353) mkr. Bolagets superbruttoresultat uppgick till 565 (519) kr/kvm. Förvaltaren HBC AB Intäkterna för bolaget uppgick under 2014 till 25,9 (30,2) mkr. Fastighetskostnaderna uppgick till 16 mkr (16) mkr, varav underhållskostnader uppgick till 0,3 (1,6) mkr. Resultatet efter skatt uppgick under året till -0,4 (3,6) mkr. Resultat efter skatt år 2014 Ursvik Sopsug AB Sundbybergs Stadsnätsbolag AB Sbg stadshus infrastruktur AB v Sundbybergs stadshus AB Sundbybergs Bredband AB Lokalfastigheter Förvaltaren HBC AB Förvaltaren -0,565-0,473-0,472 2, ,38 17, mkr Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

9 Fastighetsbestånd Marknadsvärdet ökar med 6,6 procent Koncernen innehar ett fastighetsbestånd om ca kvm uthyrningsbar yta med ett marknadsvärde på mkr. Beståndet domineras av bostadsfastigheter med en sammanlagd yta på ca kvm, vilket motsvarar 78 procent av den totala ytan. Lokalytorna uppgick till ca kvm. Bostäder Koncernen äger en större del av det totala antalet hyresrätter inom kommunen. De finns i praktiskt taget alla stadsdelar och har olika karaktär beroende på under vilken period de byggdes. Fördelningen över storlek är också god, med tyngdpunkt på tvåor och treor. Drygt 33 procent utgörs av tvåor med en genomsnittlig yta på 61 kvm. Drygt 35 procent består av treor, med en genomsnittlig yta på 78 kvm. Lokaler Lokalerna är komplement till koncernens bostadsbestånd. Huvuddelen av lokalytan, kvadratmeter, ägs av dotterbolaget Fastighets AB Förvaltaren och är lokaliserade i bostadsfastigheterna. Resterande kvm är renodlade lokalfastigheter. De består av fastigheter i centralt attraktiva lägen. Garage och p-platser Med närmare garageplatser och ca p-platser har koncernen en stor del av hela kommunens utbud av bilplatser. Marknadsvärdering Det bedömda marknadsvärdet för koncernen Sundbybergs stadshus AB inklusive mark uppgick per 31 dec 2014 till (10 712) mkr. Jämfört med 2013 innebär det en ökning av marknadsvärdet med 6,6 procent. Detta beror framförallt på att det långsiktiga avkastningskravet för fastigheterna har sjunkit jämfört med föregående år, samt ett högre driftnetto. Bokfört värde och övervärde Övervärde beräknas som skillnaden mellan bedömt marknadsvärde och bokfört värde. Koncernen Sundbybergs stadshus ABs bedömda marknadsvärde per 31 december 2014 uppgick till 11,4 mdkr och det sammanlagda bokförda värdet inklusive pågående fastighetsarbeten uppgick till 4,8 mdkr. Utifrån detta beräknades övervärdet till 6,6 mdkr. Övervärdet utgör ca 58 procent av bedömt marknadsvärde. Behovet av nedskrivning bedöms utifrån den genomförda marknadsvärderingen. Inga fastigheter har under året varit föremål för nedskrivning. Projekt Ombyggnationen av Banken 8 i centrala Sundbyberg pågår. Fastigheten har erhållit klassificering Miljöbyggnad Silver. Beräknas vara klar under sommarhalvåret 2015 Ombyggnation av Hundlokan 3. Fastigheten har erhållit klassificering Miljöbyggnad Silver. Beräknas vara klart under sommaren Uppförande av fastigheten Enen 9 i centrala Sundbyberg har påbörjats med slutkostnadsprognos om 60 mkr, står klar hösten I fastigheten Ekorren 2 fortsatte underhållsåtgärder om totalt 106 mkr. Marknads- Antal Yta Antal Yta Yta Antal Antal värde (Mkr) lgh lgh lokaler lokaler tot p-platser garagepl Förvaltaren HBC Lokfast Totalt mkr v Marknadsvärde Antal fastigheter v Värdeår Marknadsvärde Bokfört värde Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

10 Investeringar 2014 Fastighetsutvecklingsplanen i fokus Investeringarna och underhåll i befintliga och nya fastigheter i koncernen per 31 december 2014 uppgick till 602 (450). Ombyggnationen av Banken 8 i centrala Sundbyberg pågår. Fastigheten har erhållit klassificering Miljöbyggnad Silver. Beräknas vara klar under sommarhalvåret Uppförande av fastigheten Enen 9 i centrala Sundbyberg har påbörjats med slutkostnadsprognos om 60 mkr, står klar hösten Ombyggnation av Hundlokan 3 pågår. Fastigheten har erhållit klassificering Miljöbyggnad Silver. Beräknas vara klart under sommaren I fastigheten Terränglöparen 11 (Hallonbergen centrum) färdigställdes lokalanpassning av en ny livsmedelbutik (Matrebellerna) och vårdcentral. I bolaget Ursvik Sopsug AB invigdes sopsuganläggningen i september I fastigheten Ekorren 2 fortsatte underhållsåtgärder om totalt 106 mkr. Färdigställda och pågående projekt Stadsdel Fastighet Projektbeskrivning Planerat färdigdatum Projektstatus Hallonbergen Terränglöparen 11 Lokalanpassning ny livsmedelbutik och vårdcentral Färdigställt Hallonbergen Hallonbergen Ungdomslägenheter (Bo i kubik) Färdigställt Centrala Sundbyberg Posten 12 Takrenovering och lokalanpassning Färdigställt Ör Ljungen 3 Gård och markupprustning Färdigställt Rissne Rissne Stambyte Pågående Centrala Sundbyberg Banken 8 Ombyggnad Pågående Storskogen Ekorren 2 Ombyggnad Pågående Hallonbergen Vandraren 8 Garageombyggnad Pågående Ör Hundlokan 3 Ombyggnad Pågående Centrala Sundbyberg Enen 8-9 Nybyggnad Pågående Nybyggnation i Centrala Sundbyberg Ombyggnation Banken 8 Projektering av järnvägstunnel Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

11 Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB "Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbybergs AB är i princip ett skuldfritt bolag och omfattar ett fastighetsbestånd med 10 fastigheter med sammantaget ca kvm lokalyta och ett marknadsvärde om 236 mkr" VD, Torsten Josephson Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har ett bestånd av rent kommersiella fastigheter. Under 2014 omsatte bolaget 23 mkr vilket är i paritet med föregående år och ligger helt i linje med ägardirektiven som anger att avyttring ska ske av renodlade kommersiella fastigheter i takt med att marknaden utvecklas. Årets resultat efter finansiella poster men före skatt uppgick till 9,5 mkr. Marknaden är med beaktande av arbetsmarknaden, finansoron i flera länder och framtida räntenivåer osäker och avvaktande för kommersiella fastigheter både avseende transaktioner och avseende uthyrning av lokaler. För nya och moderna lokaler i centrala lägen så minskar vakanserna och hyresnivåerna är stabila. Efter tidigare försäljningar är bolaget i princip skuldfritt och omfattar ett fastighetsbestånd med 10 fastigheter med sammantaget ca kvm lokalyta och ett marknadsvärde om 236 mkr. Under året har Fastighets AB Förvaltaren utnyttjat sin optionsrätt att förvärva en fastighet i beståndet, kv Hamnen. Avtal har tecknats men med tillträde först vid årsskiftet 2015/2016. Makaronen 8, Järnvägsgatan 66 i centrala Sundbyberg Under året har fokus legat på uthyrning av uppkomna vakanser och översyn av teknisk status för minskning av driftkostnader. Planerade aktiviteter 2015 Fortsatt fokus på uthyrningsarbete och driftöversyn. Identifiering av projektutvecklingsmöjligheter för kvarvarande fastigheter. Kvartersmästaren 1, Rissne Torg 1-9 i Rissne Nyckeltal Omsättning Periodens resultat efter skatt Balansomslutning Likvida medel Överskottsgrad, driftnetto Överskottsgrad, bruttoresultat Soliditet (synlig), % Direktavkastning, % Marknadsvärde Andel av koncernens omsättning 3% Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

12 Sundbybergs stadshus infrastruktur AB "Under året lämnade regeringen sitt godkännande till det avtal som tecknats mellan Sundbybergs stad och Trafikverket som medför att järnvägen genom centrala Sundbyberg läggs i tunnel när Mälarbanan utökas till fyra spår. Detta innebär att helt nya förutsättningar för att skapas en utveckling av stadskärnan. På uppdrag från Staden har bolaget under året lett arbetet med en Framtidsdialog om Sundbybergs nya stadskärna och arbetat med förberedelser inför kommande planarbete. VD, Torsten Josephson Sundbybergs stadshus infrastruktur ABs syfte är att verka för att åstadkomma en överdäckning av spårområdet vid utbyggnad av järnvägen genom centrala Sundbyberg och bidra till utvecklingen av Sundbybergs stads resecentrum. Under hösten 2011 etablerades bolaget och under våren 2012 träffades en överenskommelse mellan Trafikverket och bolaget för att genomföra ett gemensamt utredningsarbete i syfte att klargöra förutsättningarna och kostnaderna för Mälarbanans utbyggnad genom centrala Sundbyberg. Utredningsarbetet avslutades under första kvartalet Därefter vidtog förhandlingar mellan Trafikverket och Sundbyberg företrädda av bolaget kring ett medfinansieringsavtal. Under våren 2013 träffades ett avtal mellan parterna. Medfinansieringsavtalet förutsätter att utbyggnaden av Mälarbanan till fyra spår genom centrala Sundbyberg sker i tunnel. Kostnaden för järnvägssträckan är beräknad till 9,7 mdkr. Sundbybergs stad avlastar Trafikverket 800 mkr genom att dels själv genomföra och finansiera åtgärder kostnadsberäknade till 350 mkr, och dels genom att betala 450 mkr till Trafikverket. I detta ingår att staden förvärvar den fastighet (mark) som skapas ovan tunneln. Under hösten 2013 fick bolaget i uppdrag från Staden att leda arbetet med att genomföra en bred Framtidsdialog om Sundbybergs nya stadskärna med syfte att samla in åsikter, idéer och visioner som kan ligga till grund för kommande detaljplanearbeten. Arbetet som bedrivits av en projektgrupp som bolaget ansvarat för och finansierar resulterade i en rapport under våren Bolaget fick därefter ett uppdrag att intill årsskiftet 2014/2015 utarbeta projektplan, tidplaner samt uppbyggnad av projektorganisation och andra förberedelser för kommande planarbete. Medfinansieringsavtalets giltighet var villkorat av att Regeringen godkänner avtalet, vilket skedde under våren I och med detta påbörjar Trafikverket arbetet med att ta fram en ny järnvägsplan. Parallellt med detta arbete ska Sundbyberg påbörja arbetet med nya detaljplaner. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj att detaljplanarbetet påbörjas och godkände det genomförandeavtal avseende planprocessen som tecknats mellan staden och Trafikverket. Nyckeltal Omsättning Periodens resultat efter skatt Balansomslutning Likvida medel Överskottsgrad, driftnetto Överskottsgrad, bruttoresultat Soliditet (synlig), % Direktavkastning, % Andel av koncernens omsättning 0% Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

13 Ursvik Sopsug AB "Sopsugsanläggningen i Ursvik är nu i full drift från årsskiftet Terminalen invigdes i september och under hösten har vi under provdrift trimmat in anläggningen." VD, Torsten Josephson Ursvik Sopsug AB bildades för att anlägga och sköta stationär sopsug i Stora Ursvik. Anledningen var ett beslut som fattades under hösten 2007 inom stadsbyggnadsprojektet Stora Ursvik, att sophanteringen inom projektet ska ske genom sopsug (vakuumsugteknik), i stället för genom kärlhämtningssystem. Syftet är främst miljömässigt då de tunga transporterna inom området minskar. Den 17 december 2011 fattade kommunfullmäktige i Sundbyberg stad beslut om att låta stadens helägda koncernbolag, Sundbyberg stadshus AB förvärva bolaget, med firma Ursvik Sopsug AB, och den 2 juli 2012 tecknades ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier. Under 2013 upphandlades entreprenaden för uppförandet av sopsugsterminalen och anläggningsarbetena påbörjades under sensommaren Sopsugsterminalen har färdigställts under året och terminalen kunde under högtidliga former invigas den 10 september. Under hösten har anläggningen under provdrift trimmats in för att från årsskiftet 2014/2015 vara i full drift. Under året har även några anslutningsavtal tecknats med byggherrar i Stora Ursvik, ett arbete som kommer fortlöpa åren framöver. Anslutningsavtalet reglerar bland annat den tekniska anslutningen mellan sopsugsanläggningen inom kvartersmark och det av Ursvik Sopsug AB ägda huvudnätet och styrningen. Anlutningsavtalet reglerar även den anslutningsavgift som varje anslutet kvarter/fastighetsägare måste erlägga. Cirka 1000 lägenheter är nu anslutna till anläggningen. Vid full utbyggnad av området räknar vi med att upp till 6000 lägenheter kan vara anslutna Till driftsättningen kommer även driftavtal/årsavtal tecknas med anslutna fastighetsägare. Driftavtalet reglerar kostnader för drift av sopsugsanläggning och omhändertagande av insamlade sopor. Nyckeltal Omsättning Periodens resultat efter skatt Balansomslutning Likvida medel Överskottsgrad, driftnetto Överskottsgrad, bruttoresultat Soliditet (synlig), % Direktavkastning på MV, driftnetto, % Andel av koncernens omsättning 0% Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

14 Fastighets AB Förvaltaren Att Sundbyberg är hett på marknaden är nog alla medvetna om. Företag etablerar sig här, priserna på bostadsrätter skjuter i höjden och restaurangerna växer upp överallt i staden. Mitt i händelsernas centrum har Förvaltaren sin verksamhet. Att äga och förvalta cirka lägenheter och cirka kvadratmeter lokaler på denna marknad är både spännande och fascinerande. Bland annat innebär det sjunkande avkastningskrav och därmed ökade marknadsvärden på våra fastigheter." Mycket gynnsam marknad Efterfrågan på hyresrätter i Storstockholm bara växer. Vi på Förvaltaren har cirka hushåll i vår intressebank. Mot bakgrund av inflyttning och befolkningsprognoser för regionen ser vi inte att efterfrågan kommer att sjunka under överskådlig framtid. Hållbar utveckling Förvaltaren fortsätter sitt långsiktiga arbete med att utveckla fastighetsportföljen mot en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Målet är att få en jämnare fördelning mellan värdeåren och på så vis kunna erbjuda Sundbybergarna lägenheter med olika bruksvärde och därigenom olika hyresnivåer. Planen syftar också till att fördela underhållsinsatserna jämnare över åren vilken i sin tur förbättrar den ekonomiska hållbarheten. När en blandning av upplåtelseformer och hyresnivåer uppnås i samma stadsdel skapas förutsättningar för integration och dynamik i stadsdelen. Helt i linje med våra ägardirektiv. Vi har under året färdigställt fyra ombyggnads- och upprustningsprojekt. Vi har också hela fem pågående stora ombyggnadsprojekt och ett nybyggnadsprojekt. Utöver det ligger nio stora ombyggnadsprojekt och ett ombyggnads/nybyggnadsprojekt på ritbordet för igångsättning inom kort. Självklart har vi också flera pågående detaljplaner för nyproduktion framöver. Förvaltarens mål är att bygga hyresrätter och att bidra med mark för byggandet av ytterligare ca hyresrätter i Sundbyberg. Denna systematiska och långsiktiga förädling av våra fastigheter leder till ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet. Det syns bl a i att vi även i år fått behålla den rating vi fått av Standard & Poors, AA-. Betyget för kort upplåning är A-1+, vilket är det högsta möjliga betyget för kort upplåning. Förvaltaren har en lång tradition av att arbeta med miljöfrågor. Vårt mål är att vara klimatneutrala i den löpande förvaltningen år En giftfri miljö och en lättillgänglig källsortering för våra hyresgäster står högt i prioritet hos oss. Självklart arbetar vi med vår nyproduktion Nyckeltal och våra renoveringsprojekt utifrån miljöperspektivet och Omsättning Periodens resultat efter skatt Balansomslutning Likvida medel Överskottsgrad, driftnetto Överskottsgrad, bruttoresultat Soliditet (synlig), % 45,0 50,0 48 Direktavkastning på MV, driftnetto, % 3,4 3,7 3,1 VD, Anette Sand Under 2014 gav vi, som första allmännyttiga bolag, ut gröna obligationer om 400 mkr. Pengarna användes för att finansiera renovering av kv Banken. Förvaltaren är ständigt engagerat i olika bosociala frågor, allt från ungdomsidrott till praktikplatser och olika trivselprojekt i bostadsområdena. Vi hyr också ut ca 170 lägenheter till Sundbybergs stad för olika sociala ändamål. Våra hyresgäster är själva nerven i företaget Därför analyserar vi svaren på vår Nöjd-Kund-enkät kvarter för kvarter och verkställer de förbättringar som efterfrågas. Att vi arbetar systematiskt med dessa förbättringar syns i enkäten. Resultatet för 2014 gav ett index på 67 vilket betyder att vi höjt oss två hela steg sedan förra året och sju steg sedan Det betyder i sin tur att vi är på rätt väg för att nå vårt långsiktiga mål att ha norra Storstockholms nöjdaste hyresgäster. Butiker, kontor, förskolor, äldreboenden och mycket mer ryms i de cirka kvm lokaler som Förvaltaren och HBC äger och förvaltar. Eftersom Förvaltaren är en stor spelare på lokalmarknaden i Sundbyberg betyder det mycket för staden som helhet hur vi lyckas. Vår enhet för lokaluthyrning har under året förstärkts för att svara upp mot detta stora ansvar. Våra medarbetare är medlet att nå målen Förvaltaren satsar målmedvetet på rekrytering och utveckling av ambitiösa, kompetenta och hängivna medarbetare. Med allt från studiebesök och utbildning till chefsutveckling och internrekrytering försöker vi skapa ett klimat som stödjer ett resultatorienterat och kundfokuserat arbetssätt. Jag ser fram mot 2015 Under det kommande året arbetar Förvaltaren vidare med fokus på kundnytta och långsiktig hållbarhet. Vi har en genomtänkt fastighetsutvecklingsplan och en ny affärsplan som tar sikte på Affärsplanen innehåller en mycket spännande utveckling för bolaget. Detta kombinerat med fantastiskt fina finansiella nyckeltal gör att jag ser fram mot 2015 med glädje och tillförsikt. Andel av koncernens omsättning 88% Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

15 Förvaltaren HBC AB "I oktober 2014 öppnade Matrebellerna inom Bergendahlsgruppen en närmre kvm stor livsmedelsbutik" Ordf, Sten Olsson Intäkterna för bolaget uppgick under 2014 till 26 (30) mkr. Minskingen beror på minskade hyresintäkter. Ett ökat fokus på intäktsprocesserna kommer ske under Fastighetskostnaderna uppgick under 2014till 16 (18) mkr. Resultatet efter skatt uppgick under 2014 till -0,4 (1) mkr. Fastigheten innehåller cirka kvadratmeter lokaler för såväl handel, kontor som kommunal service. Verksamheten förvaltas av inhyrd personal från moderbolaget Fastighets AB Förvaltaren Nyckeltal Omsättning Periodens resultat efter skatt Balansomslutning Likvida medel Överskottsgrad, driftnetto neg Överskottsgrad, bruttoresultat neg Soliditet (synlig), % Direktavkastning, % 4 4 neg Marknadsvärde Andel av koncernens omsättning 3% Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

16 Sundbybergs Stadsnät "Sundbybergs stadsnät har bidragit till att Sundbyberg är fibertätast kommun i hela landet. Vi i Sundbyberg har full valfrihet och välja och vraka och byta när vi vill - Det är frihetens nät" Sundbybergs Stadsnät Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB samverkar under begreppet Sundbybergs Stadsnät i syfte att erbjuda Sundbybergsborna och kommunens näringsidkare en komplett infrastruktur för transport av dagens och morgondagens bredbandstjänster. Sundbybergs Stadsnätsbolag AB äger och förvaltar den passiva infrastrukturen. Sundbybergs Bredband AB äger och förvaltar det aktiva bredbandsnätet och transporterar bredbandstjänster till och från slutkonsumenten. VD, Helené Jacobson Under året genomfördes ett framgångsrikt byte av leverantör för Öppen Bredbands-TV, från Sundbybergs Bredband AB till Kalejdo Bredband AB. Förändringen har inneburit att nya tv-tjänster och nya tjänsteleverantörer har tillförts kalejdoplattformen, vilket genererat Sundbybergs Stadsnät ett positivt tillflöde. Installationsarbetet av en teknisk plattform, som möjliggör leverans av kapacitetstjänster upp till 1 Gbit/sekund slutfördes under Förhandlingar har med positivt resultat genomförts med leverantörer av triple-play tjänster. Sundbybergs Stadsnätsbolag AB äger och förvaltar ett passivt fiberoptiskt nät inom Sundbybergs stad. Bolaget erbjuder kommunens fastighetsägare anslutning till ett finmaskigt fiberoptiskt nät, byggt och designat för att bära dagens och morgondagens bredbandstjänster. Därutöver erbjuder bolaget fiberoptiska kommunikationslösningar på lika villkor till såväl operatörer, företag som offentlig verksamhet. Utbyggnaden av det fiberoptiska nätet har främst skett i samband med kommunens exploateringsarbeten i Stora Ursvik, Västra Brotorp, kvarteret Franstorp 1 och Elverket. Under året anslöts femtiofem fastigheter och ett tjugotal företag till nätet Investeringen i den utökade redundansen i nätet har markant ökat driftsäkerheten. Myndigheterna ställer mer och mer krav på robustheten i fiberinfrastrukturen. Med utgångspunkt från Post-och Telestyrelsens allmänna rekommendationer för robusta nät och noder har ett kvalitetsgranskningsarbete påbörjats under året. Sundbybergs Bredband AB äger och förvaltar ett aktivt, öppet kommunikationsnät för bredbandstjänster inom Sundbybergs stad. Bolaget erbjuder kommunens fastighetsägare, via förhyrd fiberkabel från Sundbybergs Stadsnätsbolag AB, uppkoppling till ett öppet nät, en plattform innehållande en tjänstemarknad med många tjänsteleverantörer i fri konkurrens. Här väljer varje enskild slutkund fritt mellan en mängd olika tjänster. Konkurrensen ger hög kvalité, korta Utifrån erfarenheter från SABOs utvecklingsprojekt (BOIT) och i samverkan med moderbolaget, Fastighets AB Förvaltare har Sundbybergs Stadsnät även arbetat med att utreda och fastställa koncernens strategier och riktlinjer för implementation av IT-infrastruktur samt för service och tjänster i morgondagens bostäder. Sundbybergs Stadsnät deltar i ett nytt innovationsprojekt tillsammans md 25 partner i kommuner, bostadsbolag och små och stora företag, i syfte att skapa en öppen gemensam teknisk plattform för tjänster och gemensamma affärsmodeller för att kunna erbjuda smarta, kostnadseffektiva tjänster till hemmen. Riktade försäljningskampanjer, tillsammans med våra tjänsteleverantörer, har genomförts i syfte att öka aktiveringsgraden av slutkundsnoder. Införsäljning av företagsanslutningar inom moderbolagets fastighetsbestånd har pågått under året, liksom bearbetningen av fastighetsägare för flerbostadshus. Aktiva slutkundsnoder ökade med 6%, aktiveringsgraden med 2% och anslutningsbara med 3%. Stadsnätets målsättning är att stimulera en positiv utveckling i Sundbyberg genom att tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral infrastruktur för bredbandstransporter, utifrån en väl anlagd fiberinfrastruktur och en väl utvecklad plattform för tjänstetransporter. Det öppna transportnätet utvecklas genom lokal, regional och nationell samverkan. Sundbybergs Stadsnät är miljöcertifierat och arbetar utifrån principen, ständiga förbättringar. Nyckeltal för båda bolagen tillsammans Omsättning Periodens resultat efter skatt Balansomslutning Likvida medel Överskottsgrad, driftnetto Överskottsgrad, bruttoresultat Soliditet (synlig), % Direktavkastning på MV, driftnetto, % Andel av koncernens omsättning 6% Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

17 SUNDBYBERGS STADSHUS AB Styrelsen och verkställande direktören för Sundbybergs stadshus AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret ÄGARFÖRHÅLLANDEN Sundbybergs stadshus AB, , ägs till 100 procent av Sundbybergs Stad. Bolaget fungerar som holdingbolag för stadens bolagskoncern. Sundbybergs stadshus AB Sundbybergs stadshus AB bildades 8 januari Bolagets säte är Sundbyberg och har till föremål att vara moderbolag i Sundbybergs stads bolagskoncern. Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Sundbybergs kommun. Bolaget ska även arbeta med koncerngemensamma tjänster, bl a företagsledning. Som en del av kommunkoncernen ska Sundbybergs stadshus AB med dotterbolag aktivt medverka till att stadens vision förverkligas. Moderbolaget, Sundbybergs stadshus AB, och dess helägda dotterbolag benämns gemensamt koncernen. Koncernen ska verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara. Koncernen ska se till att stadens vision och strategiska inriktningar genomsyrar hela bolagskoncernen. Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB Det helägda dotterbolaget Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun förvärva, sälja, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med arbetsplatser, lokaler och kollektiva anordningar. Sundbybergs stadshus infrastruktur AB Det helägda dotterbolaget Sundbybergs stadshus infrastruktur AB har till föremål för sin verksamhet att genom administrativa åtgärder söka åstadkomma en järnväg i tunnel i Sundbybergs stad och bidra till utvecklingen i Sundbybergs stads resecentrum. Ursvik Sopsug AB Det helägda dotterbolaget Ursvik Sopsug AB har till föremål för sin verksamhet att uppföra, bedriva och förvalta sopsugsanläggningar i Sundbybergs stad. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av självkostnadsprincipen äga, uppföra, förvalta och underhålla sopsugssystem i Sundbybergs stad. Fastighets AB Förvaltaren (publ) Det helägda dotterbolaget Fastighets AB Förvaltaren (publ) började sin verksamhet år Verksamheten bedrivs i Sundbyberg och omfattar förvaltning och uthyrning av bostäder och lokaler. Enligt ägardirektiven ska bolaget bidra till att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya sundbybergare valfrihet i val av bostad i staden. Bolaget ska vidare i den omfattning som är lämplig inom sitt fastighetsbestånd medverka till förutsättningar för att näringslivet i staden utvecklas och att nya företag etableras. I koncernen ingår även Fastighets AB Förvaltarens helägda dotterbolag: Förvaltaren HBC AB har till föremål för sin verksamhet att inom stadsdelen Hallonbergen i Sundbybergs kommun förvärva, sälja, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter. Bolaget äger fastigheten Terränglöparen 11 (Hallonbergen centrum). Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun, direkt och indirekt, äga och förvalta fastigheter samt att idka annan därmed förenlig verksamhet. Förvaltaren Fastighetsutveckling AB har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter samt att idka annan därmed förenlig verksamhet. Förvaltaren Bostäder i Ursvik AB Har under året fusionerats in i Fastighets AB Förvaltaren. Sundbybergs Stadsnätsbolag AB har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun äga och förvalta stadsnät för bredbandstjänster samt annan därmed förenlig verksamhet. Sundbybergs Bredband AB har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun, direkt eller indirekt, utveckla och tillhandahålla nuvarande och framtida data-, TV- och telekommunikationstjänster till företag, organisationer och hushåll och därmed förenlig verksamhet Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

18 SUNDBYBERGS STADSHUS AB VÄSENTLIGA HÄNDELSER Nya hyran Fastighets AB Förvaltaren och Hyresgästföreningen kom överens om nya hyresnivåer för I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,44 procent från och med 1 februari 2014, vilket motsvarade cirka 8,5 mkr i ökade intäkter. För 2015 uppgår hyreshöjningen till 0,9 procent. Fastighetsaffärer Under 2014 såldes Fastighets AB Förvaltaren mindre markfastigheter i Ör och Ursvik. Projekt Ombyggnationen av Banken 8 i centrala Sundbyberg pågår. Fastigheten har erhållit klassificering Miljöbyggnad Silver. Beräknas vara klar under sommarhalvåret 2015 Ombyggnation av Hundlokan 3. Fastigheten har erhållit klassificering Miljöbyggnad Silver. Beräknas vara klart under sommaren Stadsnät Fastighets AB Förvaltaren har avyttrat Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB till Sundbybergs Stadshus AB. Rating Förvaltaren behöll det höga kreditbetyget AA-/Stable/A-1+. ÅRETS RESULTAT Omsättningen för koncernen uppgick till 790 (768) mkr. Driftnettot uppgick till 428 (406) mkr, en ökning med 22 mkr. Årets resultat för koncernen uppgick till 128 (341) mkr. Det lägre resultatet i jämförelse med föregående år beror på avyttrad fastighet under För moderbolaget Sundbybergs stadshus AB uppgick årets resultat till 7 (-2) mkr. Förvaltaren gav som första bolag inom allmännyttan ut en grön företagsobligation om totalt 400 mkr i oktober. Uppförande av fastigheten Enen 9 i centrala Sundbyberg har påbörjats med slutkostnadsprognos om 60 mkr, står klar hösten I fastigheten Ekorren 2 fortsatte underhållsåtgärder om totalt 106 mkr. Årets resultat, mkr Bolag Omsättning Res e skatt Omsättning Res e skatt Koncernen Sundbybergs stadshus AB Sundbybergs stadshus AB Sundbybergs stadshus Infrastruktur AB Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB Ursvik Sopsug AB Fastighets AB Förvaltaren Förvaltaren HBC AB Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB Förvaltaren Fastighetsutveckling AB Sundbybergs Stadsnätsbolag AB Sundbybergs Bredband AB Eliminering Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

19 SUNDBYBERGS STADSHUS AB MÅLUPPFYLLELSE Enligt ägardirektiven ska koncernens direktavkastning, dvs. driftnettot (nettoomsättning minus drift- och underhållskostnader) dividerat med marknadsvärdet på fastighetsbeståndet motsvara 3,5 procent +/- 1,0 procent. För år 2014 uppgick direktavkastningen till 3,7 (3,8) procent vilket innebär att målet för direktavkastning uppfylls. Vidare säger ägardirektiven att en långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Koncernens synliga soliditet uppgår till 44 (50) procent och den justerade soliditeten, dvs när man tar hänsyn till marknadsvärden på fastigheterna, uppgår till 62 (66) procent. Med dessa soliditetstal uppfyller koncernen målet i ägardirektivet och det visar även att koncernen har en stark finansiell ställning att möta framtida utmaningar inom fastighetsbeståndet. HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Förvaltaren har tecknat ett avtal om förvärv av tre fastigheter i centrala Sundbyberg, vilket är villkorat av att kommunfullmäktige godkänner förvärvet. RISKER Ränterisk Kostnaden för Stadshuskoncernen upplåning påverkas av marknadsräntan samt den räntemarginal som Koncernen betalar. Nivån på marknadsräntan kan förändras snabbt medan räntemarginalen är mer trögrörlig. Stadshuskoncernen bedömer risken som medelstor. För att hantera risken har koncernen en ränteförfallostruktur med olika löptider. Vid en ögonblicklig förändring av marknadsräntan med ±1 procentenhet från och med balansdagen den 31 december 2014, antaget allt annat lika, skulle räntekostnaden påverkas med /+ 5 mkr under den närmaste 12-månadersperioden. Om Stadshuskoncernen däremot haft en helt rörlig ränta skulle räntekostnaden påverkas med /+28 mkr. Finansiella risker Stadshuskoncernen är exponerat mot olika finansiella risker, där ränte-, motparts- och refinansieringsrisk är de största riskerna. Koncernen bedömer risken som medelstor. För att reducera riskerna hanteras räntebindningen genom lån med längre löptider samt genom derivat med en löptid på maximalt tio år. Stadshuskoncernen ingår endast kreditlöften och finansiella derivatavtal med de stora affärsbankerna på den svenska marknaden. Koncernen har en långsiktig finansieringsstrategi för att minimera refinansieringsrisken. FRAMTIDEN Styrelsen för koncernen ska fortsätta arbetet med att utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad bostadsort genom att erbjuda ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder genom produktion av miljöprofilerade bostadsmiljöer med målet att bidra till ökad livskvalitet, önskad tillväxt, nyföretagande, inpendling samt integration. Styrelsen kommer även att följa arbetet i dotterbolagen där Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB fortsätter med arbetet att utveckla byggrätter på befintligt bestånd. Sundbybergs stadshus infrastruktur AB fortsätter sitt arbete med att genomföra framtagna strategier för att åstadkomma en överdäckning av järnvägen. Fastighets AB Förvaltaren fortsätter att realisera sin strategiska plan avseende utveckling av bolagets fastighetsportfölj. Sundbybergs stadshus AB - Årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2013. Sundbybergs stadshus AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Sundbybergs stadshus AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sundbybergs stadshus AB Innehåll Sida Detta är Sundbybergs stadshus AB 1 VD har ordet 2 Koncernöversikt 3 Året som gått 4 Koncernen i sammandrag inkl kommentarer 5 Resultat per bolag

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den och fastställt på bolagsstämman den 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 PRESSMEDDELANDE 2004-08-24 Delårsrapport Nordisk Renting 1 januari 30 juni 2004 Koncernens resultat före vinster från fastighetsförsäljningar och skatt uppgick till 182 MSEK (153). Resultatet efter skatt

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 2015 Intäkterna ökade till 1 015 Mkr (943), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2015 31 december 2015 Oktober December 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 (-1,3) MSEK Resultat

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT DELÅRS- RAPPORT 2008-01-01 --2008-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (Publ) få härmed avge delårsrapport för perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Delårsrapporten omfattar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsrapport januari december 2015

Årsrapport januari december 2015 Årsrapport januari december 2015 Rörelseresultatet uppgick till 2 472 Mkr (1 075). Intäkterna ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer