SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:"

Transkript

1 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN REBBELBERGA 14:6 M FL, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts tillfälle till samråd av ärendet genom översändande av handlingar, annonsering i tidning och på kommunens hemsida samt utställning på stadshuset och på stadsbiblioteket. Information om samrådet var infört i Nordvästra Skånes Tidningar Samrådet varade från till INKOMNA YTTRANDEN Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Barn- och utbildningsförvaltningen Ängelholm Helsingborg Airport Socialnämndens arbetsutskott Trafikverket Försvarsmakten Öresundskraft, Nät Fjärrvärme och Nät Opto E. ON Elnät Sverige AB Kultur- och Fritidsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: Lave Tufvesson TeliaSonera Skanova Access Tekniska kontoret E. On Gas Sverige AB Ingegärd och Bengt Bengtsson Öresundskraft Nät El och Nät Gas Munka Ågård- Åkerslund Vägsamfällighetsförening Räddningsverket Bjärekraft Länsstyrelsen Inkomna yttranden redovisas sammanfattningsvis och kommenteras nedan i den ordning de inkommit.

2 LÄNSSTYRELSEN, LANTMÄTERIMYNDIGHETEN, BERÖRDA GRANNKOMMUNER SAMT KOMMUNAL INTERNREMISS TeliaSonera Skanova Access ( ): Meddelar att de har en kabelanläggning inom planområdet som försörjer två gårdar söder om planområdet. Med anledning av detta vill man i planens genomförandebeskrivning få infört följande: Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/markägaren. Det önskade tillägget till genomförandebeskrivningen kommer att införas. Tekniska kontoret ( ): Meddelar att området i dag inte kan erhålla anslutning till det kommunala VA- nätet på grund av kapacitetsbrist. En utredning pågår, Översiktlig VA- utredning 0-30 år, i denna finns beskrivet olika alternativa lösningar även för detta område. E. ON Gas Sverige AB ( ): har en högtrycksledning (30 bar) för natur- och biogas som löper strax utanför och som även går in i planområdet nordöstra del. Denna ledning skall enligt gällande föreskrifter skyddas genom ett 50 meter brett skyddsområde med ledningen förlagd i mitten. Utöver detta skall avståndet från ledning förlagd i mark och en brand och explosionsfarlig industri vara minst 50 meter. Exploatören skall bekosta alla åtgärder som eventuellt måste vidtas kring gasledningen vid planens genomförande. Ett u 1 - område läggs in för gasledningen och erforderligt avstånd till brand- och explosionsfarlig industri beskrivs. Öresundskraft Nät El och Nät Gas ( ): noterar att det inom området troligen behövs två områden för nätstationer inom planområdet. Man meddelar dessutom att området vid behov kan förses med naturgas. Räddningstjänsten ( ): tillstyrker planen om byggnationen anpassas till gällande regler avseende avstånd till och zonindelning kring större gasledningar i mark samt att området utrustas med ett brandpostsystem som ger minst 1200 l/min och 40 mpv. Planförslaget anpassas till gällande regler för gasledning. Brandpostsystemet kommer att beskrivas i planhandlingarna. Bjäre kraft ( ): meddelar att de har möjlighet att tillhandahålla en öppen fiberstruktur för bredband, TV och telefoni inom planområdet. Länsstyrelsen ( ): finner att planförslaget saknar redovisning på dess påverkan på riksintressen för naturvård och friluftsliv, påverkan på 2

3 risken för ras och erosion samt risk för människors hälsa och säkerhet varför Länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 12 kap 1 plan- och bygglagen. Beträffande behovs- och miljöbedömning anser man att planens genomförande genom sin närhet till Rönneå kan medföra betydande miljöpåverkan. Rönneå är utpekat som riksintresse för friluftsliv och naturvård. Den föreslagna markanvändningen för verksamheter och kontor kan, befarar man, påtagligt skada dessa riksintressen. Vidare är inte platsens geotekniska förutsättningar i kombination med dagvattenhanteringen och dess betydelse för risk för påverkan på vattenkvaliteten i ån utredda. En eventuell risk för ras, skred och erosion kan även komma att utgör en fara för medborgarnas säkerhet. Länsstyrelsen anser med detta som bakgrund att en miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas. När det gäller riksintressen är Rönneå utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv, här saknar Länsstyrelsen ett resonemang kring planens påverkan på dessa och därför inte bedöma om genomförandet av planen ka medföra påtaglig skada på något av dem. Av planhandlingarna framgår inte om någon geoteknisk undersökning gjorts. Det saknas även en dagvattenutredning som visar om de i planen avsatta områdena är tillräckligt stora och lämpliga för att omhänderta dagvatten lokalt, även hur dagvattenavrinningen ner mot Rönneå hanteras behöver utredas, speciellt vad gäller eventuella risker för ras, skred och erosion. Länsstyrelsen påpekar att enligt Riktsam- Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen bör kontor i mer än ett plan inte placeras närmare trafikled med farligt gods än 150 meter utan riskreducerande åtgärder. I planområdets norra gräns finns en biotopskyddad stenmur, denna bör skyddas med relevanta planbestämmelser och läggas inom allmän platsmark med beteckningen natur. Eventuell planerad påverkan på biotoperna bör beskrivas i planhandlingarna. Länsstyrelsen informerar om att Rönneå och dess stränder är utpekade i programmet tätortsnära natur. I programmet som gjordes på uppdrag av regeringen år 2003 pekas de mest lämpade tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård som långsiktigt skall skyddas mot exploatering av bebyggelse och infrastruktur. Länsstyrelsen rekommenderar att det i planen fastställs en passage för allmänhetens tillträde till Rönneås dalgång. Till sist, menar Länsstyrelsen att det är lämpligt att genomföra en dagvattenutredning för att klargöra om det avsatts tillräckligt stora och lämpliga områden för att omhänderta dagvatten lokalt på tomtmark. Ängelholms kommun har förvärvat mark som i kommunens översiktsplan är avsatts för service- och verksamhetskvarter. Avgränsningen av området som då gjordes tar hänsyn till dess karaktär av en relativt plan platå innan ravinen för Rönneås dalgång tar vid, lägsta punkt för verksamhetsområdet är 15 meter. I och med avståndet till dalgången och dess branta sluttning närmast ån, marknivån är här cirka 3 meter, kommer det naturen i dalgången eller det rörliga friluftslivet som passerar i dalgången inte alls att påverkas av den kommande bebyggelsen, vare sig fysiskt eller visuellt. 3

4 Planhandlingarna kompletteras med bildmaterial som visar detta. Genom planområdet passerar i dag en markväg. I planens övre del får den en annan sträckning. Men dess funktion som tillfartsväg till gårdarna i dalgången kvarstår. Gatan genom verksamhetsområdet kommer att förses med en separat gång- och cykelbana som tillsammans med den resterande delen av markvägen garanterar allmänhetens tillträde till dalgången. En geoteknisk undersökning kommer att utföras, men det är kommunens uppfattning någon fara för erosion eller ras inte föreligger. Beträffande dagvatten är området i dag täckdikat. Det förvärvade området som nu planläggs ligger högre än omgivande mark, vilket innebär att det planlagda området avbördar sitt dräneringsvatten över angränsande mark till Rönne å och Munk Ljungbybäcken. Vid områdets exploatering kommer tak och hårdgjorda markytor att generera större mängder dagvatten och snabbare avrinning. En dagvattenutredning kommer att utföras som skall bestämma dagvattenmagasinens storlek. Mark finns avsatt inom planområdet för dagvattenmagasin för fördröjning av dagvatten, även andra åtgärder kan bli aktuella. Kommunen svarar för att dagvattnet efter fördröjning från verksamhetsområdet kopplas till befintliga dräneringssystem i angränsande mark. Dagvattenavrinningen från området till omgivande mark skall inte överstiga 1,5 l/s och ha. Sammantaget menar kommunen att nödvändig hänsyn tagits till angränsande riksintressen varför en miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att utföras. Med tanke på närheten till angränsande motorväg (E6/E20) nämns i översiktsplanen vikten av platsens annonsläge. Detta innebär att ett önskvärt avstånd till motorvägen är 100 meter(jämför med den norr om planområdet liggande fastigheten). Riskreducerande åtgärder som kommer att läggas till planbestämmelserna är att fasaderna skall utföras i inte brännbart material, personalingångar och utrymningsvägar skall planeras åt öster samt avstängningsbar ventilation skall finnas. Beträffande biotoper inom området så kan nämnas att det som vid tolkning av terrängfoto kan tolkas som en märgelgrav är skyltar där markägaren annonserar att det finns mark till salu. Stenmuren i områdets norra gräns utgör en naturlig fastighetsgräns, på kvartersmarken söder om gränsen kommer en bestämmelse om biotopskydd att införas. Marken där är också skyddsområde för gasledning. Genombrottet av biotopen för den nya tillfartsgatan kommer att kompenseras genom att material tillförs och förstärker intrycket av stengärdet på ömse sidor om genombrottet samt kompletteras vid Ågårdsvägens nuvarande genombrott. SAKÄGARE, BOSTADSRÄTTSHAVARE, HYRESGÄSTER, BOENDE, INTRESSEFÖRENINGAR M. FL. ÖVRIGA Ägaren till fastigheten Rebbelberga 14:5 ( ): vill påpeka att det är av största vikt att omhändertagandet av dagvatten från det planerade området tas omhand på sådant sätt att inte grannfastigheterna kommer till skada. Man oroar sig över att området kommer generera mycket stora mängder dagvatten och att det befintliga dräneringssystemet inte är dimensionerat för detta. 4

5 Planhandlingarna kommer att förtydligas beträffande lokalt omhändertagande av dagvatten. Mark har avsatts inom planområdet för dagvattenmagasin för fördröjning av dagvatten, även andra fördröjande åtgärder kan bli aktuella. Kommunen svarar för att dagvattnet efter fördröjning från verksamhetsområdet kopplas till befintliga dräneringssystem i angränsande mark. Dagvattenavrinningen från området till omgivande mark skall inte överstiga 1,5 l/s och ha, vilket i princip motsvarar naturlig avrinning från naturmark. Ägarna till fastigheten Rebbelberga 26:8 ( ): påpekar att när de förvärvade marken fanns en damm som skulle fungera som utjämningsmagasin. Redan 1990 påtalade man att dammen ökat i omfång och att träd dog i parken. Efter det har kommunen tvingats förstärka med en vall då lantbrukaren i söder klagat på stor erosion. Man kan inte se hur kommunen tänker utforma vattenavrinningen från deras damm. Deras förhoppning är att dammen kan minska i omfång med resultatet att parkens träd kan förbli levande. I samband med planeringen för dagvatten inom verksamhetsområdet kommer också dammen inom aktuell fastighet att studeras och en medelnivå på dammens vattenyta eftersträvas som gynnar naturområdets trädbestånd. Munka Ågård- Åkerslund Vägsamfällighetsförening: vill att den del av Ågårdsvägen som samfälligheten i dag svarar för övergår till kommunen inom hela det detaljplanerade området ända ner till den södra gränsen. Man vill inte sköta den vägbit som lämnas i förslaget. I det sammanhanget föreslår man att industrigatan förlängs och avslutas med en vändplan där planområdet slutar. Till sist vill man att Ågårdsvägen skall vara användbar fram till dess industrigatan är utbyggd. Industrigatan behöver inte förlängas mer än att den betjänar de två sista tomterna. Därefter vidtar Ågårdsvägen som inte från vändplatsen och söderut påverkas av intilliggande fastigheter. Ågårdsvägens funktion kommer inte att brytas under utbyggnadstiden. STÄLLNINGSTAGANDE Planhandlingarna kompletteras vad gäller: U- område och säkerhetsavstånd till gasledning har inlagts Två områden för nätstationer för el har inlagts i anslutning till de båda vändplanerna. Biotopskydd har inlagts för stenmur i planområdets norra gräns. Bestämmelse om att gång- cykelväg skall finnas på den östra sidan av den centrala industrigatan har införts. Krav på riskreducerande åtgärder har införts för byggnader närmast motorvägen. 5

6

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2009-06-15 2009-08-24 Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm 3:1 och 3:5, Ängelholm, Ängelholms kommun

SAMRÅDSHANDLING 2009-06-15 2009-08-24 Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm 3:1 och 3:5, Ängelholm, Ängelholms kommun 0 : S: 0 S: 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : Ängstigen 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 : : : 0 : : : : 0 : : : : : 0 0 : : : : : 0 0 : : : : : : 0 : : : SAMRÅDSHANDLING 00-0- 00-0- Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= =

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = Diarienummer PLAN 2012.14 = aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = = = = OMNQJMRJNV= p^joüape^kaifkd= = Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra.

Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra. Planenheten SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2009-03-06 Detaljplan för Ormanäs 4:84 m.fl. fastigheter Höörs kommun och Skåne län Detaljplanen, upprättad 2007-05-30 har varit föremål för samråd under tiden 2007-10-25

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör

Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen maj 2013 Karl Hallgren, exploateringsingenjör GRANSKNINGSUTLÅTANDE Tillhörande detaljplan för Område för handel och småindustrier vid Bollmoragårdsväg, Bollmoragården 4 samt

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Detaljplan

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer