EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN"

Transkript

1 EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

2 Innehållsförteckning 3 Förord Finansiering Sammanfattning 1.1 Vision 1.2 Öresundsregionens generella styrkor 1.3 Framgångskriterier 1.4 Fokusområden 1.5 Mål 1.6 Rekommendationer Utvärdering 11. Appendix 11.1 Appendix till avsnitt 2: Metod 11.2 Appendix till avsnitt 4: Historiskt perspektiv 11.3 Appendix till avsnitt 8: Eventidékatalog Inledning 3. Events och tillväxt 3.1 Definition 3.2 Avgränsning 3.3 Effekter av events 4. Öresundsregionen i konkurrensen 4.1 Eventhistoriskt perspektiv 4.2 Öresundsregionen i ett globalt sammanhang 4.3 Utmaningar vid transnationellt samarbete Generella idéer Mobilisering av frivilliga Outreach Öresund Card Mega-events Fotboll Ishockey Cykling MTV Europe Music Awards Expo Öresundsregionens generella styrkor 5.1 Miljön 5.2 Vattnet 5.3 Kulturarvet 5.4 Livsstilen 5.5 Mångfalden 6. Öresundsregionens eventmässiga styrkor 6.1 Sport 6.2 Kultur 6.3 Kunskap 7. Framtidens eventstrategi 7.1 Vision 7.2 Fokusområden 7.3 Mål 7.4 Målgrupper 7.5 Framgångskriterier Öresundsregionalt baserade events Öresund Street Games Broloppet Two Bridges Marathon Öresunds Hamnfestival Öresund Race Öresund E-Games Öresund Cooking Det historiska Öresund Musik og konst Gröna kongresser Science Summer Camp ESS-kongress Öresund Design Week 11.4 Appendix till avsnitt 4: Samlad eventöversikt 11.5 Hearingsvar Implementering 8.1 Öresund Event Center

3 FÖRORD Öresundsregionen är med sina 3,7 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa och utveckla denna position. Därför beslutade Öresundskommittén år 2010 att anta den Öresundsregionala utvecklingsstrategin (ÖRUS) som sträcker sig fram till år Den adresserar behovet av att Öresundsregionen kan vara en attraktiv region i den hårdare internationella konkurrensen. För att uppnå detta konstaterade OECD år 2009 att Öresundsregionen måste stärka samarbetet för att uppnå en kritisk massa när det gäller invånare, forskning, utbildning, kultur och upplevelser. För att understödja detta är det nödvändigt med en välfungerande infrastruktur och en sammanhängande kollektivtrafik. Eventstrategi för Öresundsregionen är en fördjupning av delområdet kultur och upplevelser. Avsikten med en Öresundsregional eventstrategi är att kommuner och regioner skapar en gemensam bild av hur eventbranschen kan utvecklas och generera tillväxt. Besöks- och turistbranschen är en betydelsefull näring och en av de snabbast växande internationellt. Events är en del av besöks- och turistbranschen men denna del av upplevelseindustrin kan utöver tillväxtskapande också ha stor betydelse för att främja befolkningens stolthet i de berörda kommunerna samt stärka identiteten och integrationen i Öresundsregionen. VM i handboll och VM i landsvägscykling år 2011 är goda exempel på detta, samtidigt som de bevisade att Öresundsregionen kan hantera stora internationella events med framgång. Antagandet av en Eventstrategi för Öresundsregionen medför inte någon förpliktelse att avsätta medel för de idéer och insatsområden som skisseras i strategin. Den ger snarare en vägledning av vad som kan göras och hur samarbetet kan ske. Många parter utanför Öresundsregionen har också viktiga roller för att strategin ska kunna genomföras. Nationalstaterna har en viktig roll i realiseringen av strategin genom sina beslut och tilldelningen av medel. För vissa förslag gäller det att nationella och internationella kultur- och idrottsförbund samt kunskapsorganisationer ska kontaktas initialt för att eventet ska kunna äga rum. Målet är att det skapas flera events med internationell potential i Öresundsregionen på lokal, regional och transnationell nivå. Dessa events ska bidra till att skapa tillväxt och till att realisera den övergripande visionen om att Öresundsregionen år 2020 ska vara Europas mest attraktiva och klimatsmarta region. Trevlig läsning! Öresundskommitténs medlemmar: Pia Kinhult Region Skåne, regionstyrelsens ordförande (ordförande, Öresundskommittén) Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden, regionrådsordförande (vice ordförande, Öresundskommittén) Bent Larsen Region Hovedstaden, regionrådsmedlem Cecilia Brorsson Landskrona stad, kommunalråd Frank Jensen Københavns Kommune, överborgmästare Henrik Holmer KKR Sjælland, regionrådsordförande Ilmar Reepalu Malmö stad, kommunstyrelsens ordförende Katarina Erlingson Region Skåne, regionstyrelsens 1:a vice ordförande Steen Christiansen KKR Hovedstaden, ordförande Mats Helmfrid Lunds kommun, kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson Helsingborgs stad, kommunstyrelsens ordförande Rikard Larsson Region Skåne, regionstyrelsens 2:a vice ordförande Steen Bach Nielsen Region Sjælland, ordförande Öresundskommittén - 3

4 1. SAMMANFATNING 1.1 Vision Öresundsregionen ska vara bland Europas ledande regioner när det gäller att attrahera, utveckla och organisera internationella sport-, kultur- och kunskapsevents. Öresundsregionen ska vara internationellt känd som en attraktiv och klimatsmart eventdestination. Övergripande sett ska eventstrategin säkerställa att Öresundsregionen rustas för att agera proaktivt i förhållande till den hårdare internationella konkurrensen om events. Det ska primärt ske genom att stärka eventmiljön i hela regionen genom kunskapsdelning, dialog och samarbete. Eventstrategin ska resultera i både utveckling och attraktion av flera och större events till Öresundsregionen. Mer specifikt är det visionen att strategin ska medverka till att: Attrahera fler turister, investeringar och arbetstillfällen (tillväxt) Lyfta existerande regionala visioner och utvecklingsplaner (utveckling) Utveckla ett samlat, attraktivt varumärke för regionen (branding) Öka integrationen bland regionens medborgare (integration) Skapa större och bättre upplevelser för regionens medborgare (livskvalitet) Göra regionens medborgare stolta över att bo i Öresundsregionen (stolthet) Stärka historien om en gemensam identitet (identitet) 1.2 Öresundsregionens generella styrkor Eventstrategin bygger på en rad generella styrkor som gör Öresundsregionen till något unikt. Följande styrkor ska således odlas och aktiveras genom events: Miljön Vattnet Kulturarvet Livsstilen Mångfalden 1.3 Framgångskriterier För att visionen ska kunna uppfyllas uppställer vi en rad framgångskriterier för de events som strategin fokuserar på. Framgångskriterierna ska säkerställa att de berörda eventen uppnår största möjliga effekt. Eventen ska: Skapa långsiktiga positiva effekter Säkerställa regional förankring Vara relevanta för regionens medborgare Avspegla regionens unika kvaliteter Ha internationell potential 4

5 1. SAMMANFATNING 1.4 Fokusområden Arbetet med att stärka Öresundsregionen som eventdestination är en fortlöpande och långsträckt process. Därför uppdelas eventstrategin tidsmässigt i tre övergripande faser med särskilda fokusområden som beskrivs här: : Kompetenslyft och integration via events Fas 1 handlar om att formalisera ett Öresundsregionalt samarbete med syfte att lyfta regionens eventmässiga kompetenser. Dialog, kunskapsdelning och utbildning är medlen för att vi gemensamt ska bli bättre på vårt område. Fas 1 handlar också om att stärka medborgarnas upplevelse av en Öresundsregional gemenskap genom de existerande återkommande eventen och genom att organisera nya events på båda sidor om sundet. Genom att stärka den sammanhållande kraften i regionen skapar vi samtidigt förutsättningen för att andra också upplever Öresundsregionen som en attraktiv destination. I fas 1 identifieras en rad attraktiva medelstora/ stora events som regionen är gemensam värd för : Realisering av medelstora events Fas 2 handlar om att konsolidera det interregionala samarbetet genom en gemensam realisering av medelstora events. Erfarenheterna med att organisera dessa events kommer att skapa en värdefull grund för att utnyttja regionens faciliteter och kompetenser fullt ut de efterföljande åren. Fas 2 handlar också om att stärka regionens varumärke som eventdestination genom de konkreta eventen. Vid utgången av fas 2 står vi således med ökade kompetenser som har prövats med dokumenterad framgång : Stora events och Fehmarn-förbindelsen Öresundsregionen och Tyskland förbinds år 2020 med en tunnel under Fehmarn Bält. Det skapar en ny verklighet där dynamiska Hamburg med omnejd med sina ca 4 milj. invånare kommer närmare. Om vi i Öresundsregionen står samlade och starka medför Fehmarn-förbindelsen en lång rad möjligheter att attrahera nya eventturister och ingå spännande samarbeten söderöver. Förutsättningen för att vara rustade för denna framtid är att Öresundsregionen utnyttjar de kommande åtta åren till att öka och använda våra eventkompetenser och faciliteter så att vi i fas 3 kan organisera stora events. 1.5 Mål Vi uppställer följande konkreta mål för strategins första fas ( ): Senast år 2013 ska eventidékatalogen vara bearbetad ytterligare och arbetet med ny- eller vidareutveckling av fem events ska vara igångsatt Senast år 2015 ska Öresundsregionen ha lämnat anbud på gemensamt värdskap för minst fem medelstora/stora internationella events Senast år 2015 ska åtta Öresundsregionala projekt vara realiserade Senast år 2015 ska Öresundsregionen ha verkställt en gemensam kommunikationskampanj som marknadsför regionens betydande events både nationellt och internationellt 1.6 Rekommendationer Eventstrategi för Öresundsregionen rekommenderar att Öresund Event Center ska underlätta arbetet med att realisera strategins mål i den första fasen. Centeret ska förankra strategin hos de relevanta aktörerna och göra den operationell. Öresund Event Center ska dessutom understödja implementeringen av prioriterade projekt i samarbete med centerets partners och eventarrangörer. Eventstrategi för Öresundsregionen rekommenderar vidare att eventstrategins idékatalog ska utgöra en del av grunden för formulering av den handlingsplan som ska medverka till att infria strategins mål för den första fasen. Slutligen rekommenderas att man säkerställer ett kontinuerligt ägarskap av eventstrategin på hög politisk nivå för att säkerställa drivkraft och resultatskapande. Det kan konkret ske genom att Öresund Event Center på årlig basis förelägger Öresundskommittén en statusrapport som bl.a. förhåller sig till de parametrar som beskrivs i avsnitt 10 om utvärdering. Öresund Event Center ska i detta sammanhang också peka på eventuella hinder för att realisera målen. 5

6 2. INLEDNING Öresundsregionens 3,7 milj. invånare är i kraft av färjeförbindelsen mellan Helsingör och Helsingborg i nord och broförbindelsen mellan Köpenhamn och Malmö i söder nära förbundna och pendlar i dag över sundet som aldrig förr. Det sker primärt i samband med utbildning och arbete i långt mindre utsträckning på grund av events. Eventstrategi för Öresundsregionen är skriven med utgångspunkt i den stora potential som ligger i ett både bredare och närmare Öresundsregionalt samarbete kring events samt existerande strategier på kommunalt och regionalt plan (se appendix betr. metod). Eventstrategi för Öresundsregionen är nödvändig eftersom den har annat fokus än de existerande strategierna. Danska Begivenhedsstrategi for hovedstadsregionen rör t.ex. uteslutande Köpenhamnsregionen och förhåller sig därför inte till den potential Öresundsregionen innehåller på eventområdet. Därutöver är Begivenhedsstrategi for hovedstadsregionen inte aktuell eftersom den förhåller sig till perioden Med avstamp i vår gemensamma historia, kultur och värdegrund ska vi bygga vidare på det som är unikt och autentiskt. Vi ska fokusera på det vi redan gör och göra det ännu bättre. Vi ska ta den potential som ligger gömd i myllan och odla den. Vi ska våga vara ambitiösa. Det kan bara lyckas om vi förbättrar våra eventmässiga kompetenser genom dialog och samarbete över Öresundsregionen. Vi ska stärka vår kunskap om varandra för att stå starkare tillsammans. Eventstrategin ska fokusera på de områden där det ger mening att etablera ett både bredare och närmare Öresundsregionalt eventsamarbete och utnyttja det bättre än hittills. Den ska lokalisera tillväxtpotential och lägga kursen för hur den infrias. Många stora events hålls i Köpenhamn och Malmö. Med dessa events som generatorer kan man skapa en omfattande synergi mellan eventaktörer i hela Öresundsregionen. Det kan sägas kort och precist: Samarbete främjar konkurrenskraften. ÖRUS omfattar Öresundsregionens potential, men har långt bredare fokus än events, som behandlas kortfattat och utan konkreta initiativ. Här kan Eventstrategi för Öresundsregionen tillföra något essentiellt eftersom den inriktar sig ingående på events och skisserar en rad konkreta initiativ på området. En annan väsentlig styrka med Eventstrategi för Öresundsregionen är att den är formulerad genom ett samarbete med alla de centrala aktörerna i Öresundsregionen. Det finns även ett säkerställt sammanhang mellan eventstrategin och huvudstadsregionens kulturavtal så att insatserna pekar i samma riktning. Eventstrategi för Öresundsregionen bygger på två grundläggande premisser: Öresundsregionen som en trovärdig och givande gemenskap Events som katalysatorer för tillväxt, integration och livskvalitet Senast under VM i handboll 2011 blev det tydligt för alla att danskarna gärna vallfärdar till Malmö när det finns en anledning. Malmö Arena fungerade som dansk hemmaplan, vilket i sig själv har en kraftigt integrerande effekt. Stora internationella events kan således både medverka till tillväxtskapande och till att medborgarna i Öresundsregionen i stigande grad får upp ögonen för varandra och utnyttjar de många möjligheter som den dansk-svenska gemenskapen erbjuder. 6 En hårdare internationell konkurrens om att attrahera stora events och stigande rights fees hos rättighetsinnehavarna betyder att den enskilde aktören i Öresundsregionen i flera sammanhang är kapacitetsmässigt och ekonomiskt för liten för att göra sig gällande. I motsats till Qatar eller Dubai, där den ekonomiska förmågan är den alldominerande konkurrensparametern, kan och ska vår region ta sig an detta på ett annat sätt.

7 2. INLEDNING Region Skåne personer Region Hovedstaden personer Region Sjælland personer 0 50 km 7

8 3. Events och tillväxt 3.1 Definition Begreppet event har de senaste åren blivit så utbrett att det också täcker mottagningar, företagsarrangemang, utställningar och privata fester. I samband med en eventstrategi sysselsätter vi oss inte med detta. Strategin fokuserar istället på events som faller inom följande definition: En enskild eller återkommande levande tilldragelse inom sport, kultur eller kunskap. Sport- och kulturevents har som regel en folklig dimension eftersom alla i princip kan närvara eller delta. Kunskap täcker primärt kongresser som attraherar en mer avgränsad, facklig gemenskap. Här kan utbredningen skapas genom outreach: effekt än den som kan avläsas på slutresultatet omedelbart efter ett event. Med kulturavtalet för kommunerna i Köpenhamnsområdet och Region Skånes kulturplan spelar kommuner och regioner en nyckelroll i realiseringen av strategin. Men förankring kan ske på många nivåer och grundläggande handlar det om att engagera regionala tillväxtmiljöer, föreningar, institutioner och frivilliga. På det sättet säkerställer man att ett enskilt internationellt event möts med engagemang och begeistring. Outreach är ett uppenbart sätt att stimulera regional förankring. Under VM i handboll år 2011 etablerade arrangörerna t.ex. centralt belägna fanzoner i samtliga värdstäder med ett brett utbud av folkliga aktiviteter. Vid årligen återkommande events är den regionala förankringen i en viss omfattning redan på plats, eftersom de bygger på initiativ som har sitt ursprung i och involverar regionala miljöer år efter år. Här är Roskildefestivalen bland Öresundsregionens bästa exempel. 8 Outreach är folkliga, utåtriktade aktiviteter som vänder sig till den publik som inte är direkt involverad i eventen, i syfte att skapa en lokal förankring. Köpenhamn var år 2009 värd för COP15, IOC-kongressen och World Outgames, och vid alla tillfällen utvecklades omfattande outreach-program där kunskap kopplades till sportiga och kulturella aktiviteter. Denna form av korsande av eventgenrer säkerställde att de respektive temana blev tillgängliga för en bred publik. VM i handboll och World Scout Jamboree i Skåne 2011 är också goda exempel på bred involvering via outreach. Roskildefestivalen har också i flera år gjort mycket för att involvera lokalbefolkningen i eventen. Det sker genom frivilligt arbete, aktiviteter i själva stadskärnan och olika möjligheter för lokala föreningar att tjäna pengar. Roskildefestivalen har således blivit en stor inkomstkälla för hela staden. 3.2 Avgränsning Eventstrategin ska inte sysselsätta sig med alla former av events, även om de matchar ovanstående definition. Vi arbetar därför med tre avgränsningar som tidigare använts i danska Begivenhedsstrategi for hovedstadsregionen: Vi fokuserar på events som antingen har eller kan få internationell genomslagskraft. Här talar vi om betydande events som utöver att appellera till Öresundsregionens medborgare kan attrahera utifrånkommande turister, deltagare, talanger, investeringar och medier. Medietäckningen medför synliggörande, branding och profilering av Öresundsregionen i en global kontext. Internationell genomslagskraft hänger inte nödvändigtvis samman med storleken på ett event. Det handlar också i hög grad om huruvida ett event bygger på något attraktivt, autentiskt och unikt, som skiljer det från konkurrerande internationella events. Strategin prioriterar events med regional förankring. Den regionala förankringen är viktig eftersom den säkerställer en mer djupgående och långvarig Den tredje avgränsningen handlar om varaktiga värden och tillväxt. Events som skapar varaktiga värden är särskilt intressanta eftersom de tillför regionen en varaktig positiv förändring som når utöver själva eventen. Varaktiga värden kan indelas i hardware och software. Hardware kan t.ex. vara en multiarena, ett moderniserat stadsrum eller förbättrade scenfaciliteter. Software kan t.ex. vara nya kompetenser, nätverk eller partnerskap. Tillväxt omtalas i avsnitt 3.3, så här nämns bara att tillväxt i relation till events primärt ska förstås som ekonomisk tillväxt, men också som ökad livskvalitet för medborgarna. Eventstrategin arbetar med events på tre nivåer: Events som ska attraheras (internationella): Här fokuserar man på att gemensamt lämna anbud på värdskap för stora events. Events som ska vidareutvecklas (årligen återkommande): Här fokuserar man på existerande events i de tre regionerna. Events som ska nyutvecklas (outnyttjad potential): Här fokuserar man på att skapa nya events med utgångspunkt i tillväxtpotential och regionens särskilda styrkor. Då eventstrategin ska omfatta hela Öresundsregionen är det viktigt att förhålla sig till den geografiska aspekten vid events. Hur ska ett event genomföras och hur brett ska det utveckla sig i Öresundsregionen för att vara relevant för strategin? Ska det alltid ske aktiviteter i Region Sjælland, Region Skåne och Hovedstadsregionen, och hur stor spridning ska det i så fall vara i de enskilda regionerna? Svaret på ovanstående är att de events som beskrivs i strategin ska ha en reell Öresundsregional förankring. Denna förankring kan antingen manifestera sig genom att ett event skapas i ett konkret samarbete tvärs över Öresundsregionen eller genom att ett event fysiskt utvecklas på dansk och svensk mark. Firandet av Öresund 10 år hade flera events med båda aspekter av Öresundsregional förankring som t.ex. Broloppet och Öresund Cooking.

9 3. Events och tillväxt Internationella events i Köpenhamn och Malmö fungerar ofta som regionens generatorer. Men en väsentlig poäng med eventstrategin är att events kan utnyttjas strategiskt för att skapa bredare Öresundsregional involvering och förankring. För det första kan stora events sprida ut handel över ett förgrenat regionalt område. För det andra kan man skapa synergi genom att arbeta tillsammans med ett event som koncentreras till ett område och har satellitevents i de samarbetande områdena. 3.3 Effekter av events Över hela världen satsar städer och regioner enorma summor på internationella events. De två största orsakerna till detta är att events kan skapa tillväxt och marknadsföra en destination. Eventstrategi för Öresundsregionen ska medverka till att förstärka båda effekterna. Ett av de mest uppenbara sätten att illustrera den ekonomiska effekten är genom att titta på den samlade omsättningen som ett event genererade. I Figur 1 Events i Öresundsregionen Turistekonomiska omsättning Roskilde Festival 2008 VM i Landevejscykling 2011 VM i Håndbold 2011 World Outgames 2009 IOC session og kongres 2009 MTV Europe Music Awards 2006 America s Cup * mio. DKK slutänden medverkar det till att åskådliggöra om det var en god idé att investera tid och resurser i att attrahera och genomföra eventen. Figur 1 visar den turistekonomiska omsättningen för utvalda events inom sport, kultur och kunskap i Öresundsregionen. Som framgår kan det vara en särskilt bra affär att genomföra events. Just därför ser man i stigande grad allmänheten agera proaktivt genom att göra betydande investeringar för att attrahera stora events med tillväxt i åtanke. Följande effekter av ett framgångsrikt event har på kort eller lång sikt positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten: Ökad omsättning från lokal publik Attraktion av turister i samband med ett event Attraktion av turister efter ett event Förlängning av turistsäsongen Utfyllnad av ledig kapacitet under lågsäsongen Kompetenslyft och nya nätverk nvesteringar, jobbskapande och ökad bosättning Stadsutveckling och ny infrastruktur Nationell och internationell medieexponering samt stärkning av regionens varumärke Attraktion av talanger Ovannämnda effekter är primärt kvantitativa och knyter an till en destination som helhet. På den mer individuella, kvalitativa nivån kan effekter av ett lyckat event vara: Livskvalitet Stolthet Kunskap Internationell utblick Identitet Gemenskap Öresundsregional integration Falsterbo Horse Show 2009 Copenhagen Jazz Festival 2011 SAS Masters, Golf 2009 UEFA U-21 EM De kvalitativa effekterna som upplevs av den enskilda medborgaren är inte direkt avläsliga på slutresultatet. De är emellertid viktiga att framhäva eftersom de medverkar till att göra Öresundsregionen till en attraktiv och levande plats att bosätta sig, vilket har en avledd ekonomisk betydelse. Människor är regionens viktigaste resurs och just därför är de mjukare kvaliteterna vid events också värda att fokusera på Kilder: Wonderful Copenhagen, VisitDenmark, SportEventDenmark, Event in Skåne, TUI, Resurs. Bemærk: Effektmålinger af svenske events er foretaget i SEK. Omregning til DKK er sket med kurs 825. * = estimat. Endelig effektmåling er ikke færdiggjort. Sammanfattande kan man säga att betydande events rymmer en stor potential för både samhällsmässig och personlig vinst, om förloppet från idé till organisation hanteras professionellt. Events skapar omsättning och utveckling, events skapar exponering och profilering, events skapar glädje och gemenskap. 9

10 4. Öresundsregionen i konkurrensen 4.1 Eventhistoriskt perspektiv Hur har det förgångna årtiondet sett ut ur ett Öresundsregionalt eventperspektiv? Har events spelat en roll i stöttningen av regional tillväxt och integration? De tre regionerna i Öresundsregionen har var för sig en rad stora och väletablerade årligen återkommande events i sina portföljer primärt inom sport och kultur, men de är i hög grad karakteriserade av att vara antingen danska eller svenska i organisation och målgrupp (se appendix betr. historiskt perspektiv). Erfarenheterna med regelbundna interregionala events är förhållandevis begränsade. Öppnandet av bron år 2000 markerade för övrigt början på en ny epok med ett event som i mer än ett avseende byggde en bro mellan regionens medborgare. Den ambitiösa kulturbiennalen Kulturbron år 2000 och 2002, som uppstod i kölvattnet av Kulturhuvudstad 96 och öppnandet av den nya Öresundsbron, fick en kort livstid. Music Around lanserades också år 2002 som ett unikt eventsamarbete mellan olika orkesterinstitutioner på båda sidor om Öresund. År 2010 bytte biennalen namn till Music and Art Around och ingick i firandet av Öresund 10 år. Värdskapet för Rotarykongressen år 2006 möjliggjordes genom att utnyttja den samlade hotellkapaciteten och mötesfaciliteter i Malmö och Köpenhamn. Kongressen tjänar därmed som ett bra exempel på vad som är möjligt att realisera gemensamt. COP15 år 2009 krävde likaledes en Öresundsregional set-up för att kunna realiseras. För att tillmötesgå det stora antalet internationella gäster utnyttjades hotellkapaciteten i hela regionen. Drivkraften bakom tillväxt är inte bara baserad på tillgång till resurser och kapital, utan också på kreativa idéer distribuerade i nätverk och här kan Öresundsregionen göra sig internationellt gällande. Därför bör Öresundsregionen inte bara konkurrera med ekonomi med världens storstäder och regioner när det gäller att attrahera stora events. Öresundsregionen ska utnyttja sitt starka intellektuella och kreativa kapital optimalt framöver genom att odla hela regionens potential för samarbete och synergi. Ekonomi spelar självklart en central roll för att attrahera stora internationella events, vilket ses i sin mest renodlade form hos destinationer som Dubai och Qatar. På ett globalt plan har man under en rad år gjort stora investeringar i bl.a. faciliteter och infrastruktur med syfte att positionera sig på marknaden för events. Samtidigt har många destinationer varit duktiga på att prioritera detta område och skapa politisk uppbackning när det gäller att attrahera stora events som medel för tillväxt och global branding. Av samma orsaker är en Öresundsregional satsning på events viktig eftersom den har en positiv inverkan på vår samlade konkurrens- och attraktionskraft och tillväxt. I Köpenhamn kunde man avläsa effekten av stora globala events som IOC:s olympiska kongress samt COP15 direkt i övernattningstalen, medan de mer långsiktiga effekterna av stadens varumärke i relation till dessa events stadigt har en betydelse i samband med att attrahera t.ex. nya internationella sportevents och miljökonferenser. Nedanstående figur jämför utvecklingen i övernattningstal för hela Öresundsregionen med relevanta konkurrerande destinationer. Figur 2 På sportfronten är Broloppet bland det senaste årtiondets bäst realiserade interregionala events. Loppet öppnade år 2000 med ca deltagare och har sedan genomförts flera gånger med firandet av Öresund 10 år som den för senaste upplagan. Som nämnts i inledningen är eventstrategin bl.a. inspirerad av de positiva erfarenheterna med ett närmare eventbaserat öresundsregionalt samarbete i förbindelse med brons jubileum. Öresund 10 år tjänar därför som det mest aktuella exemplet på den stora och delvis oförlösta potentialen denna strategi ska medverka till att realisera. Utvecklingen i övernattningstal, Indekseret med 2003 = Estimat København Malmø Reg. Hovedstaden Reg. Skåne Øresundsregionen Reg. Sjælland Öresundsregionen i ett globalt sammanhang Öresundsregionen har i ett globalt perspektiv en relativt blygsam storlek och population men är i gengäld stark i relativa tal när man mäter ekonomisk styrka, tillgång till internationella nätverk och vetenskaplig output. Kilder: Danmarks Statistik, Öresundskomiteen EST: estimater er baseret på væksten i 2011 år til dato. Reg. Skåne 2011 EST er baseret på gennemsnitlig årlig vækst

11 4. Öresundsregionen i konkurrensen Valencias höga tillväxt inom turism är olösligt förbunden med ett målinriktat och strategiskt arbete med stora events som America s Cup och Formel 1 som har skaffat dem en av Europas högsta tillväxttakter inom turism. Ett annat exempel är Berlin som en av de enda destinationerna i världen som förmådde att växa positivt under finanskrisen. Orsaken till detta ska sökas i det massiva 20-årsfirandet av Berlinmurens fall som markerades med ett otal events som attraherade gäster från övriga Tyskland såväl som hela världen. de andra. Just därför betonar strategin den integrerande effekten vid stora events. Öresundsregionen är med brons öppnande fortfarande en mycket ung region och här kan events förstärka upplevelsen av en gränslös gemenskap. De kommande generationerna Öresundsmedborgare förväntas i vidare utsträckning orientera sig mot hela regionen när de ska söka upplevelser, bosätta sig, studera, arbeta och fira semester, men eventinitiativ ska löpande stimulera till denna utveckling mot en kritisk massa. Figur 3 Utvcklingen i övernattningstal, Indekseret med 2003 = Estimat Kilder: ECM City Benchmark Report, Singapore Tourism Board, Öresundskomiteen EST: estimater er baseret på væksten i første halvår 2011 år til dato. Dubai 2011 EST er basreet på gennemsnitlig årlig vækst Singapore Valencia Berlin Dubai Hamborg Barcelona Göteborg Stockholm Øresundsregionen Mot denna bakgrund skriver den samlade Öresundsregionen in sig i kampen om events och den därav följande tillväxten inom turismen, men i förhållande till en rad av konkurrentstäderna har vi, som framgår av ovanstående figur, fortfarande en bit kvar till ledarna. 4.3 Utmaningar vid transnationellt samarbete Öresundsregionen som gemenskap bygger på en lång rad likheter inom kultur, mentalitet, människosyn och historia. Men regionen är samtidigt olikartad och sammansatt av två olika länder, ett par större städer, en grupp medelstora städer och en lång rad mindre städer fördelade över ca kvadratkilometer på båda sidor om Öresund. Denna konstellation medför vissa utmaningar när vi ska formulera en eventstrategi som gäller för hela regionen. Det existerar redan idag axlar för samarbete men hur säkerställer vi att strategin aktiverar hela regionens eventpotential? Detta är en verklig utmaning eftersom de flesta betydande events och eventfaciliteter inte överraskande knyts till de större städerna där det bor flest människor. Här handlar det om att: Lokalisera och vidareutveckla eventpotential i hela regionen Skapa möjligheter för bredare regional förankring av betydande events, t.ex. genom satellitevents Utnyttja de existerande institutionella ramarna bättre Eventstrategin ska, som nämnts tidigare, fokusera på de områden där det ger mening att etablera ett både bredare och närmare Öresundsregionalt eventsamarbete och utnyttja det bättre än hittills. Men hur hanterar man den existerande konkurrensen när det gäller att attrahera events? Här är det viktigt att slå fast att denna konkurrens både är naturlig och nödvändig eftersom den tvingar varje aktör till att prestera sitt bästa. Poängen är att vi med strategin tillför ett nytt perspektiv på hur vi ser bortom den interna tävlingen och fokuserar på att identifiera och realisera större och bättre events gemensamt med avseende på tillväxtskapande, innovation och integration i hela regionen. Ett exempel är kulturavtalet för Köpenhamnsområdet, där man i ett Öresundsperspektiv önskar etablera interkommunala samarbeten om utveckling av existerande events. Här kommer en samlande eventstrategi som bygger på existerande strategier vara användbar. De nationella olikheterna medför emellertid också praktiska utmaningar som strategin inte kan lösa, men inledningsvis måste erkänna betydelsen av: Olika språk Olika valuta Olika lagstiftning Utgifter förbundna med att korsa Öresund med färja eller över bron Bristande integration av den danska och svenska offentliga transporten Bristande kunskap om basala förhållanden och events på den andra sidan sundet För det första ska man förhålla sig till det faktum att tillhörandeförhållandet till nationalstaten är större än till Öresundsregionen. Vi har genom generationer varit vana att primärt orientera oss mot våra landsmän eftersom det definierar oss som danskar och svenskar, och eftersom det skiljer oss från Trots ovannämnda utmaningar är det viktigt att understryka att det är mer som förenar än som skiljer. Potentialen genom ett bredare eventsamarbete är således långt större än utmaningarna som är förbundna med detta. 11

12 5. Öresundsregionens generella styrkor Öresundsregionen har en annan ekonomisk strategi för att attrahera internationella events än t.ex. Dubai och Qatar. Vi engagerar oss bara i events där det kan göras sannolikt att utgifter och intäkter balanserar. Istället för att köpa ett event för högsta summan ska vi tänka bredare och utmärka oss på andra områden. Vi ska ta utgångspunkt i de kvaliteter som gör vår region till något speciellt, men vilka unique selling points har Öresundsregionen? I det följande inringar vi en rad generella styrkor som knyter an brett till vårt samhälle. Därefter framhävs i avsnitt 6 en rad specifika styrkor exemplifierade genom existerande events inom sport, kultur och kunskap. Syftet med detta är att konkretisera och kartlägga den grund som eventstrategin ska bygga vidare på. 5.1 Miljön De flesta destinationer marknadsför sig successivt som klimatvänliga och gröna men få kan som Öresundsregionen visa fram substans och handling bakom de vackra orden. Med Fingerplanen på den danska sidan av Sundet har man genom många års planering skapat och bevarat gröna områden nära Köpenhamn och den täta bebyggelsen i korridorerna. Likaledes finns det via de stora gröna områdena utanför köpenhamnsområdet och i Skåne goda möjligheter att uppleva naturen på nära håll. Köpenhamn har under en rad år varit internationell förebild för andra städer eftersom medborgarnas livsstil och kommunens satsning på det klimatvänliga går hand i hand. The European Green City Index rankar Köpenhamn som Europas grönaste storstad och år 2025 är målet att Köpenhamn ska vara den första CO2-neutrala huvudstaden i världen. Mer än 20 % av energiförbrukningen kommer från vindkraftverk och ca 60 % av stadens hotellrum är certifierade för sin klimatvänlighet. Regionens cykelkultur är enastående och medborgarna i Köpenhamn har världsrekord i köp och förbrukning av ekologiska livsmedel. Vattenkvaliteten i den inre hamnen är så god att man kan simma i den. Detta harmonierar dessutom med Danmarks nya gröna varumärke som lanserades år 2011: State of Green Join the Future. Think Denmark. Malmö har under rubriken Sustainable City Malmö liknande ambitiösa mål för stadens utveckling. År 2020 ska hela staden vara CO2-neutral och år 2030 ska hela kommunen drivas till 100 % med förnybar energi. Malmö har mottagit World Habitat Awards 2010 för utvecklingen av ekostaden Augustenborg där stadsförnyelse och innovativa miljölösningar medverkar till att lösa fysiska, sociala och ekonomiska problem. Helsingborg har som medlem och ordförande för Sveriges ekokommuner, också en ambitiös plan för hållbar utveckling och år 2009 blev Helsingborg korad till Sveriges bästa miljöstad. Länsstyrelsen i Skåne har av svenska staten utsetts till försöksstation för grön och hållbar utveckling och i Öresundskomiteen håller en arbetsgrupp på att utarbeta den första gemensamma klimatstrategin för Öresundsregionen. Miljön är med andra ord en regional styrka och livsstil som har väckt internationell uppmärksamhet t.ex. i samband med värdskapet för COP15. COP15 var samtidigt världens första hållbara politiska toppmöte och erfarenheterna därifrån är samlade i Copenhagen Sustainable Meetings Protocol som ska inspirera andra destinationer till att sträva efter samma höga klimatvänliga nivå. 5.2 Vattnet Öresundsregionen är omgiven av vatten och det har format vårt sätt att leva. Från vilken plats som helst är den blå och gröna naturen aldrig mer än en halv- 12

13 5. Öresundsregionens generella styrkor timmes körsträcka bort. På den danska sidan av Öresund erbjuder bl.a. Vestamager, Dyrehaven och Naturpark Maribosøerne och Kongernes Nordsjælland stora områden för rekreativ utveckling som t.ex. vandring, löpning och mountainbike. I Skåne är naturen omfattande och de tre nationalparkerna Söderåsen, Dalby Söderskog och Stenshuvud rymmer också goda möjligheter till både avkoppling och en aktiv livsstil. För vandraren erbjuder Skåneleden hela km vandringsleder genom det varierade skånska landskapet. Natur och stad är således nära förbundna, vilket ger vår region en särskild attraktionskraft. Vi har en lång och stolt tradition med sjöfarare och handelsseglatser, vilket i hög grad hänger samman med vår geografiska placering som förbindelselänk mellan övriga Skandinavien och den europeiska kontinenten. Tillgången till havet har medfört en förbundenhet till resten av världen, vilket t.ex. har varit grunden för ett globalt företag som Mærsk. Regionens ihållande status som global knutpunkt avspeglar sig också i flygplatsen som är bland de största i Nordeuropa. Där havet tidigare var en hörnsten för militär, fiske och handel, tjänar det i dag också en lång rad rekreativa syften. Längs Öresundsregionens kuster finns många möjligheter för alla former av segling, windsurfing, bad, dykning och friluftsfiske. Just segling rymmer en stor potential eftersom det är en internationellt utbredd sport med stor mediebevakning. Öresundsbron är olösligt förbunden med det omgivande vattnet och den är en vacker symbol för den sammanhängande Öresundsregionen. Brons dubbla betydelse som ikoniskt byggnadsverk och plats för events är stor. Broloppet är ett framgångsrikt exempel på ett sportevent som vattnet och bron iscensätter på bästa sätt. 5.3 Kulturarvet Vårt kulturarv har eventpotential och kan medverka till att berätta unika historier om vår identitet och våra styrkor: Vikingakulturen har haft flera kraftcentra i Öresundsregionen bl.a. Trelleborg, Löddeköpinge, Lejre, Roskilde och Frederikssund där man i dag hittar vittnesmål från en högutvecklad kultur som hade sin storhetstid omkring år Kungahusen i Danmark och Sverige är bland världens äldsta. De är i hög grad både kulturbärande och levande bevis på stolta traditioner. Vår moderna upplaga av monarki attraherar internationella besökare med särskilt intresse för det klassiska och kungliga. Den nordiska matkulturen har revitaliserats av en rad talangfulla unga kockar. Med rötter ända tillbaka till vikingarna fokuserar det nya nordiska köket på Nordens egna årstidsbestämda råvaror, vilket har skapat internationell uppmärksamhet. I skrivande stund rår Köpenhamn över elva Michelinstjärnor, världens bästa restaurang enligt Restaurant Magazine och världens bästa kök som korades vid Bocuse d Or. På den skånska sidan av Öresund finns också en mycket dynamisk matscen och det finns en lång rad projekt som har till syfte att utveckla och marknadsföra den regionala matkulturen. Nordisk design är ett väletablerat internationellt varumärke med rötter tillbaka till 1950-talet då en generation av talangfulla arkitekter och formgivare skapade byggnader, möbler, keramik, belysning och heminredning som har uppnått status som klassiker. Särskilt inom naturmaterial har vår region länge haft en tongivande position inom design. 13

14 5. Öresundsregionens generella styrkor 5.4 Livsstilen Den skandinaviska välfärdsmodellen är världsberömd. Vi har en stolt tradition av att inrätta vårt samhälle på ett balanserat och intelligent sätt som säkerställer lika möjligheter till utbildning, fri tillgång till hälso- och sjukvård och marginell fattigdom. Förtroendet för gemenskapen och samhällets omsorg om den enskilda människan kännetecknas av en grundläggande närhet. Närhet mellan medborgare. Närhet mellan medborgare och beslutsfattare. Vår demokrati ger möjligheter för fri debatt där alla kan uttrycka sin mening och påverka beslutsprocesser. Fredliga demonstrationer och en särskild politisk dag som 1:a maj vittnar om ett samhälle med engagerade medborgare som deltar aktivt i utvecklingen av samhället. 5.5 Mångfalden En destination två länder. Det är både unikt och en källa till stor styrka att Öresundsregionen med sin transnationella sammansättning befinner sig i en konstant utväxling mellan det danska och det svenska. Det vare sig det gäller kulturellt, intellektuellt, politiskt eller socialt. Denna mångfald ger Öresundsregionen nyanser och komplexitet som kan leda till dynamik och synergi. Det kan sätta det bästa från båda länderna i spel. I internationellt perspektiv är det också en styrka att kunna aktivera den transnationella mångfalden som ett särskilt karaktärsdrag för Öresundsregionen när den ska positioneras i förhållande till konkurrerande destinationer. Trygghet är också ett kännetecken för vår livsstil. Låg kriminalitet och en generell tolerans medför att det är säkert att färdas på gatan. Medborgarna intar stadens rum där det finns plats för sociala och rekreativa uttryck. Fenomen som gatufester, marknader, parker, bollplaner och cykelkulturer vittnar om ett samhälle med möjlighet för personliga och kollektiva aktiviteter inom trygga ramar. 14 Barn och unga är synliga i samhället och de tas på allvar som medborgare. Det tar sig bl.a. uttryck i ständigt fokus på barns villkor, utbildning och breda ramar för kreativt agerande. Den unika nordiska tv-/filmkulturen och scenkonsten har en lång tradition av att skapa produktioner i internationell klass för den yngre målgruppen. Det beror på att barn och unga betraktas som kvalitetsmedvetna individer på samma sätt som vuxna.

15 6. Öresundsregionens eventmässiga styrkor Öresundsregionen har bred erfarenhet av att organisera stora events. Därtill kommer välutbyggda eventfaciliteter som i den närmaste framtiden blir ännu bättre med uppförandet av en multiarena i Köpenhamn. En annan helt avgörande förutsättning för framgångsrikt genomförande av stora events är en god infrastruktur. Här har Öresundsregionen en hög internationell nivå med välfungerande offentlig transport, ett välutbyggt vägnät, färjor i norr, Öresundsbron i söder och inte minst Köpenhamns flygplats. Flygplatsen är Skandinaviens största och fungerar som en viktig knutpunkt med många interkontinentala rutter. I det följande konkretiseras Öresundsregionens eventmässiga styrkor inom sport, kultur och kunskap med hjälp av en rad existerande event. 6.1 Sport Med utgångspunkt i en stark föreningskultur och engagemang från frivilliga har regionens medborgare vuxit upp med sportiga aktiviteter som en naturlig del av vardagen. Fotboll och handboll är traditionellt dominerande men en lång rad andra sportgrenar utövas i vid omfattning. Sport rymmer en rad positiva kvaliteter som gemenskap, sund och aktiv livsstil, viljestyrka och glädje. Därför står sportevents också högt i kurs i större delen av världen som ett effektivt medel för profilering av en destination. Öresundsregionen har förutom värdskapet för enskilda sportevents en rad årligen återkommande events med regional förankring och internationell potential. Här ses ett representativt urval: Challange Copenhagen, Falsterbo Horse Show, Helsingborg Ladies Open, Malmö City Horse Show, Malmö Open, Post Danmark Rundt och Skistar Swedish Open. Härutöver ska det framhävas att Öresundsregionen har flera golfbanor i internationell klass som t.ex. Barsebäck, som har en stolt tradition som värd för Scandinavian Masters, och Vastatorp GK, som är värd för Helsingborg Ladies Open. Regionens stora arenor ska tillsammans med en kommande multiarena i Köpenhamn också öppna en lång rad möjligheter för genomförande av stora internationella sportevents genom samarbete på båda sidor om Sundet. I eventstrategin fokuserar vi på betydande, levande evenemang och nedanstående lista är ett representativt urval bland en lång rad events med regional förankring och internationell potential som samtidigt representerar regionens generella styrkor: Copenhagen Cooking (Kulturarvet + Miljön), Copenhagen Distortion (Livsstilen), Golden Days (Kulturarvet), Helsingborgsfestivalen (Kulturarvet + Livsstilen), Kulturhavn (Livsstilen + Vattnet), Malmöfestivalen (Kulturarvet + Livsstilen), Malmö Sommarscen (Kulturarvet + Livsstilen) och Roskildefestivalen (Mångfalden + Livsstilen + Miljön). 6.3 Kunskap Det finns 14 universitet och studerande på hög nivå i Öresundsregionen och under en längre tid har man arbetat tvärregionalt med gemensamt prioriterade branscher, vilket är en stor styrka. Särskilt inom IT, life science och cleantech har man upparbetat kompetenser på internationell nivå. Life science-klustret Medicon Valley är bland Europas tre ledande kluster inom medtech samt biotech, och regionen är hemvist för en rad internationellt ledande forskningsbaserade företag som Novo Nordisk, H. Lundbeck, AstraZeneca och LEO Pharma, samt ett underlager av små och medelstora företag med unika kompetenser inom lifescience som tillsammans gör Öresundsregionen till en av Europas starkaste lifescience-regioner. Man är även i gång med att etablera forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) i Lund/Köpenhamn. Med en partikelaccelerator i världsklass ska detta också bidra till forskarnas fokus på Öresundsregionen. Anläggningen, som kommer att öppna år 2019 och vara helt i drift år 2025, kommer årligen att attrahera forskare som kommer att forska här och göra regionen till en av världens ledande inom materialvetenskap. Köpenhamn har stor erfarenhet av att attrahera kunskapsevents i form av internationella kongresser och konferenser, och kulmen var COP15 år År 2012 var Köpenhamn värd för European Wind Energy Conferences & Exhibitions (EWEC) som är Europas största konferens för vindenergi. Denna typ av event är särskilt attraktiv eftersom den understödjer det gröna temat. Under titeln Mindblowing Copenhagen utvecklades ett tillhörande outreach-program med folkliga aktiviteter. År 2014 kommer turen till EuroScience Open Forum (ESOF) som ytterligare cementerar regionens starka position. 6.2 Kultur Öresundsregionen har en stark tradition av att prioritera kulturen och har i dag flera internationellt erkända kulturinstitutioner som t.ex. Louisiana, Malmö Konsthall, Moderna Museet Malmö, Kulturvärftet, Dunkers Kulturhus, Vega och Operan i Köpenhamn. Kulturinstitutionerna är viktiga eftersom de attraherar många gäster till Öresundsregionen. De kan också ingå i ett eventmässigt sammanhang och medverka till att säkra en hög innehållsmässig nivå. Kommek och Framtidens Specialistläkare är exempel på årligen återkommande möten i Malmö. År 2012 kommer kongressen EcoProcura till Malmö, och detsamma gäller Socap, som är ett av de viktigaste mötena inom social hållbarhet. Med en sådan betydande närvaro inom kunskap i Öresundsregionen skapar man goda förutsättningar för att attrahera de största internationella kunskapseventen. 15

16 7. FrAmtidens eventstrategi 7.1 Vision Öresundsregionen ska vara bland Europas ledande regioner när det gäller att attrahera, utveckla och organisera internationella sport-, kultur- och kunskapsevents. Öresundsregionen ska vara internationellt känd som en attraktiv och klimatsmart eventdestination. Övergripande sett ska eventstrategin säkerställa att Öresundsregionen rustas för att agera proaktivt i förhållande till den hårdare internationella konkurrensen om events. Det ska primärt ske genom att stärka eventmiljön i hela regionen genom gemensamma insatser, kunskapsdelning och samarbete. Eventstrategin ska resultera i både utveckling och attraktion av flera och större events till Öresundsregionen. Detta ska ske genom prioritering av innehållsmässig kvalitet som är en nödvändighet för att kunna attrahera internationella gäster. Mer specifikt är det visionen att strategin ska medverka till att: Attrahera fler turister, investeringar och arbetstillfällen (tillväxt) Lyfta existerande regionala visioner och utvecklingsplaner (utveckling) Utveckla ett samlat, attraktivt varumärke för regionen (branding) Öka integrationen bland regionens medborgare (integration) Skapa större och bättre upplevelser för regionens medborgare (livskvalitet) Göra regionens medborgare stolta över att bo i Öresundsregionen (stolthet) Stärka historien om en gemensam identitet (identitet) Härutöver är det syftet att Öresundsregionens events i största möjliga omfattning ska relatera till regionens generella styrkor (se avsnitt 5). Denna koppling ska medverka till att man skapar en grundläggande skillnad på hur vi i Öresundsregionen organiserar betydande events i jämförelse med t.ex. Qatar eller Dubai. En del av attraktionskraften blir härmed en unik kombination av det professionella, informella, brett engagerande, klimatsmarta och ansvariga. Det perfekta värdskapet kommer således att flytta fokus från Öresundsregionens ekonomiska förmåga till våra kompetenser och särskilda nordiska 7.2 Fokusområden Arbetet med att stärka Öresundsregionen som eventdestination är en fortlöpande och långsträckt process. Därför uppdelas eventstrategin tidsmässigt i tre överordnade faser med särskilda fokusområden som beskrivs här: en Öresundsregional gemenskap genom de existerande återkommande eventen och genom att organisera nya events på båda sidor om sundet. Genom att stärka den sammanhållande kraften i regionen skapar vi samtidigt förutsättningen för att andra också upplever Öresundsregionen som en attraktiv destination. I fas 1 identifieras en rad attraktiva medelstora/ stora events som regionen är gemensam värd för : Realisering av medelstora events Fas 2 handlar om att konsolidera det interregionala samarbetet genom en gemensam realisering av medelstora events. Erfarenheterna med att organisera dessa events kommer att skapa en värdefull grund för att utnyttja regionens faciliteter och kompetenser fullt ut de efterföljande åren. Fas 2 handlar också om att stärka regionens varumärke som eventdestination genom de konkreta eventen. Vid utgången av fas 2 står vi således med ökade kompetenser som har prövats med dokumenterad framgång : Stora events och Fehmarn-förbindelsen Öresundsregionen och Tyskland förbinds år 2020 med en tunnel under Fehmarn Bält. Det skapar en ny verklighet där dynamiska Hamburg med omnejd med sina ca 4 milj. invånare kommer närmare. Om vi i Öresundsregionen står samlade och starka medför Fehmarn-förbindelsen en lång rad möjligheter att attrahera nya eventturister och ingå spännande samarbeten söderöver. Förutsättningen för att vara rustade för denna framtid är att Öresundsregionen utnyttjar de kommande åtta åren till att öka och använda våra eventkompetenser och faciliteter så att vi i fas 3 kan organisera stora events. 7.3 Mål Vi sätter upp följande konkreta mål för strategins första fas ( ): Senast år 2013 ska eventidékatalogen vara bearbetad ytterligare och arbetet med ny- eller vidareutveckling av fem events ska vara igångsatt Senast år 2015 ska Öresundsregionen ha lagt anbud på gemensamt värdskap för minst fem medelstora/stora internationella events Senast år 2015 ska åtta öresundsregionala projekt vara realiserade Senast år 2015 ska Öresundsregionen ha lanserat en gemensam kommunikationskampanj som marknadsför regionens betydande events både nationellt och internationellt : Kompetenslyft och integration via events Fas 1 handlar om att formalisera ett Öresundsregionalt samarbete med syfte att lyfta regionens eventmässiga kompetenser. Dialog, kunskapsdelning och utbildning är medlen för att vi gemensamt ska bli bättre på vårt område. Fas 1 handlar också om att stärka medborgarnas upplevelse av 7.4 Målgrupper Eventstrategin vänder sig till en primär och en sekundär målgrupp. Den primära målgruppen är mottagarna av strategin, vilket innebär de Öresundsregionala organisationer och aktörer som ska implementera strategin. Den sekundära målgruppen är internationella aktörer som t.ex. eventarrangörer,

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI Skånes regionala utvecklingsstrategi juni 2014 Politisk styrgrupp: Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Rikard Larsson, Pontus Lindberg, Ewa Bertz, Christine Axelsson,

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013 Utvecklingsstrategi för Leader Linné 2007-2013 Antagen av Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner, juni 2008. Revidering 2008-09-01 av: rubriksättning samt kompletteringsblad enl

Läs mer

Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030

Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030 01054 1(2) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-03-26 RS140055 Region Skåne J A Hedlunds väg 291 89 Kristianstad Det öppna Skåne

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13 European Employee Index 2013 Sverige 2013 - Årgång 13 INNEHÅLL 04 06 08 10 Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna Svenska prestationer håller inte måttet Arbetsglädje & prestationskultur Sverige

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Strategi. Event in Skåne AB. Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden. Kontakt +46 (0) 40 675 1 event@skane.com eventinskane.

Strategi. Event in Skåne AB. Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden. Kontakt +46 (0) 40 675 1 event@skane.com eventinskane. Event in Skåne AB Strategi Kontakt +46 (0) 40 675 1 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Sweden Event in Skåne Strategi 2020 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Förstudie - exportmogen besöksdestination

Förstudie - exportmogen besöksdestination Förstudie - exportmogen besöksdestination Ulrika Forsgren Högman Oktober 2012 Innehållsförteckning Inledning s.3 Bakgrund s.3 Syfte s.4 Mål s.4 Målgrupp s.4 Omvärlden s.5 Trender som påverkar turism s.5

Läs mer

Kreativa näringar i Stockholmsregionen

Kreativa näringar i Stockholmsregionen Kreativa näringar i Stockholmsregionen Solidarisk individualism, uppkäftigt engagemang, kvalitativ galenskap, lust och kreativitet Den här rapportens underrubrik är Cirkus Cirkörs ledord. Bilden är från

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, 102 69 Stockholm Tel: 08-737 44 23 Fax: 08-737 25 66 e-post: rtk@rtk.sll.se www.rtk.sll.

Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, 102 69 Stockholm Tel: 08-737 44 23 Fax: 08-737 25 66 e-post: rtk@rtk.sll.se www.rtk.sll. Destination Stockholm Regionen som mötesplats för affärsresande Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer