EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN"

Transkript

1 EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

2 Innehållsförteckning 3 Förord Finansiering Sammanfattning 1.1 Vision 1.2 Öresundsregionens generella styrkor 1.3 Framgångskriterier 1.4 Fokusområden 1.5 Mål 1.6 Rekommendationer Utvärdering 11. Appendix 11.1 Appendix till avsnitt 2: Metod 11.2 Appendix till avsnitt 4: Historiskt perspektiv 11.3 Appendix till avsnitt 8: Eventidékatalog Inledning 3. Events och tillväxt 3.1 Definition 3.2 Avgränsning 3.3 Effekter av events 4. Öresundsregionen i konkurrensen 4.1 Eventhistoriskt perspektiv 4.2 Öresundsregionen i ett globalt sammanhang 4.3 Utmaningar vid transnationellt samarbete Generella idéer Mobilisering av frivilliga Outreach Öresund Card Mega-events Fotboll Ishockey Cykling MTV Europe Music Awards Expo Öresundsregionens generella styrkor 5.1 Miljön 5.2 Vattnet 5.3 Kulturarvet 5.4 Livsstilen 5.5 Mångfalden 6. Öresundsregionens eventmässiga styrkor 6.1 Sport 6.2 Kultur 6.3 Kunskap 7. Framtidens eventstrategi 7.1 Vision 7.2 Fokusområden 7.3 Mål 7.4 Målgrupper 7.5 Framgångskriterier Öresundsregionalt baserade events Öresund Street Games Broloppet Two Bridges Marathon Öresunds Hamnfestival Öresund Race Öresund E-Games Öresund Cooking Det historiska Öresund Musik og konst Gröna kongresser Science Summer Camp ESS-kongress Öresund Design Week 11.4 Appendix till avsnitt 4: Samlad eventöversikt 11.5 Hearingsvar Implementering 8.1 Öresund Event Center

3 FÖRORD Öresundsregionen är med sina 3,7 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa och utveckla denna position. Därför beslutade Öresundskommittén år 2010 att anta den Öresundsregionala utvecklingsstrategin (ÖRUS) som sträcker sig fram till år Den adresserar behovet av att Öresundsregionen kan vara en attraktiv region i den hårdare internationella konkurrensen. För att uppnå detta konstaterade OECD år 2009 att Öresundsregionen måste stärka samarbetet för att uppnå en kritisk massa när det gäller invånare, forskning, utbildning, kultur och upplevelser. För att understödja detta är det nödvändigt med en välfungerande infrastruktur och en sammanhängande kollektivtrafik. Eventstrategi för Öresundsregionen är en fördjupning av delområdet kultur och upplevelser. Avsikten med en Öresundsregional eventstrategi är att kommuner och regioner skapar en gemensam bild av hur eventbranschen kan utvecklas och generera tillväxt. Besöks- och turistbranschen är en betydelsefull näring och en av de snabbast växande internationellt. Events är en del av besöks- och turistbranschen men denna del av upplevelseindustrin kan utöver tillväxtskapande också ha stor betydelse för att främja befolkningens stolthet i de berörda kommunerna samt stärka identiteten och integrationen i Öresundsregionen. VM i handboll och VM i landsvägscykling år 2011 är goda exempel på detta, samtidigt som de bevisade att Öresundsregionen kan hantera stora internationella events med framgång. Antagandet av en Eventstrategi för Öresundsregionen medför inte någon förpliktelse att avsätta medel för de idéer och insatsområden som skisseras i strategin. Den ger snarare en vägledning av vad som kan göras och hur samarbetet kan ske. Många parter utanför Öresundsregionen har också viktiga roller för att strategin ska kunna genomföras. Nationalstaterna har en viktig roll i realiseringen av strategin genom sina beslut och tilldelningen av medel. För vissa förslag gäller det att nationella och internationella kultur- och idrottsförbund samt kunskapsorganisationer ska kontaktas initialt för att eventet ska kunna äga rum. Målet är att det skapas flera events med internationell potential i Öresundsregionen på lokal, regional och transnationell nivå. Dessa events ska bidra till att skapa tillväxt och till att realisera den övergripande visionen om att Öresundsregionen år 2020 ska vara Europas mest attraktiva och klimatsmarta region. Trevlig läsning! Öresundskommitténs medlemmar: Pia Kinhult Region Skåne, regionstyrelsens ordförande (ordförande, Öresundskommittén) Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden, regionrådsordförande (vice ordförande, Öresundskommittén) Bent Larsen Region Hovedstaden, regionrådsmedlem Cecilia Brorsson Landskrona stad, kommunalråd Frank Jensen Københavns Kommune, överborgmästare Henrik Holmer KKR Sjælland, regionrådsordförande Ilmar Reepalu Malmö stad, kommunstyrelsens ordförende Katarina Erlingson Region Skåne, regionstyrelsens 1:a vice ordförande Steen Christiansen KKR Hovedstaden, ordförande Mats Helmfrid Lunds kommun, kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson Helsingborgs stad, kommunstyrelsens ordförande Rikard Larsson Region Skåne, regionstyrelsens 2:a vice ordförande Steen Bach Nielsen Region Sjælland, ordförande Öresundskommittén - 3

4 1. SAMMANFATNING 1.1 Vision Öresundsregionen ska vara bland Europas ledande regioner när det gäller att attrahera, utveckla och organisera internationella sport-, kultur- och kunskapsevents. Öresundsregionen ska vara internationellt känd som en attraktiv och klimatsmart eventdestination. Övergripande sett ska eventstrategin säkerställa att Öresundsregionen rustas för att agera proaktivt i förhållande till den hårdare internationella konkurrensen om events. Det ska primärt ske genom att stärka eventmiljön i hela regionen genom kunskapsdelning, dialog och samarbete. Eventstrategin ska resultera i både utveckling och attraktion av flera och större events till Öresundsregionen. Mer specifikt är det visionen att strategin ska medverka till att: Attrahera fler turister, investeringar och arbetstillfällen (tillväxt) Lyfta existerande regionala visioner och utvecklingsplaner (utveckling) Utveckla ett samlat, attraktivt varumärke för regionen (branding) Öka integrationen bland regionens medborgare (integration) Skapa större och bättre upplevelser för regionens medborgare (livskvalitet) Göra regionens medborgare stolta över att bo i Öresundsregionen (stolthet) Stärka historien om en gemensam identitet (identitet) 1.2 Öresundsregionens generella styrkor Eventstrategin bygger på en rad generella styrkor som gör Öresundsregionen till något unikt. Följande styrkor ska således odlas och aktiveras genom events: Miljön Vattnet Kulturarvet Livsstilen Mångfalden 1.3 Framgångskriterier För att visionen ska kunna uppfyllas uppställer vi en rad framgångskriterier för de events som strategin fokuserar på. Framgångskriterierna ska säkerställa att de berörda eventen uppnår största möjliga effekt. Eventen ska: Skapa långsiktiga positiva effekter Säkerställa regional förankring Vara relevanta för regionens medborgare Avspegla regionens unika kvaliteter Ha internationell potential 4

5 1. SAMMANFATNING 1.4 Fokusområden Arbetet med att stärka Öresundsregionen som eventdestination är en fortlöpande och långsträckt process. Därför uppdelas eventstrategin tidsmässigt i tre övergripande faser med särskilda fokusområden som beskrivs här: : Kompetenslyft och integration via events Fas 1 handlar om att formalisera ett Öresundsregionalt samarbete med syfte att lyfta regionens eventmässiga kompetenser. Dialog, kunskapsdelning och utbildning är medlen för att vi gemensamt ska bli bättre på vårt område. Fas 1 handlar också om att stärka medborgarnas upplevelse av en Öresundsregional gemenskap genom de existerande återkommande eventen och genom att organisera nya events på båda sidor om sundet. Genom att stärka den sammanhållande kraften i regionen skapar vi samtidigt förutsättningen för att andra också upplever Öresundsregionen som en attraktiv destination. I fas 1 identifieras en rad attraktiva medelstora/ stora events som regionen är gemensam värd för : Realisering av medelstora events Fas 2 handlar om att konsolidera det interregionala samarbetet genom en gemensam realisering av medelstora events. Erfarenheterna med att organisera dessa events kommer att skapa en värdefull grund för att utnyttja regionens faciliteter och kompetenser fullt ut de efterföljande åren. Fas 2 handlar också om att stärka regionens varumärke som eventdestination genom de konkreta eventen. Vid utgången av fas 2 står vi således med ökade kompetenser som har prövats med dokumenterad framgång : Stora events och Fehmarn-förbindelsen Öresundsregionen och Tyskland förbinds år 2020 med en tunnel under Fehmarn Bält. Det skapar en ny verklighet där dynamiska Hamburg med omnejd med sina ca 4 milj. invånare kommer närmare. Om vi i Öresundsregionen står samlade och starka medför Fehmarn-förbindelsen en lång rad möjligheter att attrahera nya eventturister och ingå spännande samarbeten söderöver. Förutsättningen för att vara rustade för denna framtid är att Öresundsregionen utnyttjar de kommande åtta åren till att öka och använda våra eventkompetenser och faciliteter så att vi i fas 3 kan organisera stora events. 1.5 Mål Vi uppställer följande konkreta mål för strategins första fas ( ): Senast år 2013 ska eventidékatalogen vara bearbetad ytterligare och arbetet med ny- eller vidareutveckling av fem events ska vara igångsatt Senast år 2015 ska Öresundsregionen ha lämnat anbud på gemensamt värdskap för minst fem medelstora/stora internationella events Senast år 2015 ska åtta Öresundsregionala projekt vara realiserade Senast år 2015 ska Öresundsregionen ha verkställt en gemensam kommunikationskampanj som marknadsför regionens betydande events både nationellt och internationellt 1.6 Rekommendationer Eventstrategi för Öresundsregionen rekommenderar att Öresund Event Center ska underlätta arbetet med att realisera strategins mål i den första fasen. Centeret ska förankra strategin hos de relevanta aktörerna och göra den operationell. Öresund Event Center ska dessutom understödja implementeringen av prioriterade projekt i samarbete med centerets partners och eventarrangörer. Eventstrategi för Öresundsregionen rekommenderar vidare att eventstrategins idékatalog ska utgöra en del av grunden för formulering av den handlingsplan som ska medverka till att infria strategins mål för den första fasen. Slutligen rekommenderas att man säkerställer ett kontinuerligt ägarskap av eventstrategin på hög politisk nivå för att säkerställa drivkraft och resultatskapande. Det kan konkret ske genom att Öresund Event Center på årlig basis förelägger Öresundskommittén en statusrapport som bl.a. förhåller sig till de parametrar som beskrivs i avsnitt 10 om utvärdering. Öresund Event Center ska i detta sammanhang också peka på eventuella hinder för att realisera målen. 5

6 2. INLEDNING Öresundsregionens 3,7 milj. invånare är i kraft av färjeförbindelsen mellan Helsingör och Helsingborg i nord och broförbindelsen mellan Köpenhamn och Malmö i söder nära förbundna och pendlar i dag över sundet som aldrig förr. Det sker primärt i samband med utbildning och arbete i långt mindre utsträckning på grund av events. Eventstrategi för Öresundsregionen är skriven med utgångspunkt i den stora potential som ligger i ett både bredare och närmare Öresundsregionalt samarbete kring events samt existerande strategier på kommunalt och regionalt plan (se appendix betr. metod). Eventstrategi för Öresundsregionen är nödvändig eftersom den har annat fokus än de existerande strategierna. Danska Begivenhedsstrategi for hovedstadsregionen rör t.ex. uteslutande Köpenhamnsregionen och förhåller sig därför inte till den potential Öresundsregionen innehåller på eventområdet. Därutöver är Begivenhedsstrategi for hovedstadsregionen inte aktuell eftersom den förhåller sig till perioden Med avstamp i vår gemensamma historia, kultur och värdegrund ska vi bygga vidare på det som är unikt och autentiskt. Vi ska fokusera på det vi redan gör och göra det ännu bättre. Vi ska ta den potential som ligger gömd i myllan och odla den. Vi ska våga vara ambitiösa. Det kan bara lyckas om vi förbättrar våra eventmässiga kompetenser genom dialog och samarbete över Öresundsregionen. Vi ska stärka vår kunskap om varandra för att stå starkare tillsammans. Eventstrategin ska fokusera på de områden där det ger mening att etablera ett både bredare och närmare Öresundsregionalt eventsamarbete och utnyttja det bättre än hittills. Den ska lokalisera tillväxtpotential och lägga kursen för hur den infrias. Många stora events hålls i Köpenhamn och Malmö. Med dessa events som generatorer kan man skapa en omfattande synergi mellan eventaktörer i hela Öresundsregionen. Det kan sägas kort och precist: Samarbete främjar konkurrenskraften. ÖRUS omfattar Öresundsregionens potential, men har långt bredare fokus än events, som behandlas kortfattat och utan konkreta initiativ. Här kan Eventstrategi för Öresundsregionen tillföra något essentiellt eftersom den inriktar sig ingående på events och skisserar en rad konkreta initiativ på området. En annan väsentlig styrka med Eventstrategi för Öresundsregionen är att den är formulerad genom ett samarbete med alla de centrala aktörerna i Öresundsregionen. Det finns även ett säkerställt sammanhang mellan eventstrategin och huvudstadsregionens kulturavtal så att insatserna pekar i samma riktning. Eventstrategi för Öresundsregionen bygger på två grundläggande premisser: Öresundsregionen som en trovärdig och givande gemenskap Events som katalysatorer för tillväxt, integration och livskvalitet Senast under VM i handboll 2011 blev det tydligt för alla att danskarna gärna vallfärdar till Malmö när det finns en anledning. Malmö Arena fungerade som dansk hemmaplan, vilket i sig själv har en kraftigt integrerande effekt. Stora internationella events kan således både medverka till tillväxtskapande och till att medborgarna i Öresundsregionen i stigande grad får upp ögonen för varandra och utnyttjar de många möjligheter som den dansk-svenska gemenskapen erbjuder. 6 En hårdare internationell konkurrens om att attrahera stora events och stigande rights fees hos rättighetsinnehavarna betyder att den enskilde aktören i Öresundsregionen i flera sammanhang är kapacitetsmässigt och ekonomiskt för liten för att göra sig gällande. I motsats till Qatar eller Dubai, där den ekonomiska förmågan är den alldominerande konkurrensparametern, kan och ska vår region ta sig an detta på ett annat sätt.

7 2. INLEDNING Region Skåne personer Region Hovedstaden personer Region Sjælland personer 0 50 km 7

8 3. Events och tillväxt 3.1 Definition Begreppet event har de senaste åren blivit så utbrett att det också täcker mottagningar, företagsarrangemang, utställningar och privata fester. I samband med en eventstrategi sysselsätter vi oss inte med detta. Strategin fokuserar istället på events som faller inom följande definition: En enskild eller återkommande levande tilldragelse inom sport, kultur eller kunskap. Sport- och kulturevents har som regel en folklig dimension eftersom alla i princip kan närvara eller delta. Kunskap täcker primärt kongresser som attraherar en mer avgränsad, facklig gemenskap. Här kan utbredningen skapas genom outreach: effekt än den som kan avläsas på slutresultatet omedelbart efter ett event. Med kulturavtalet för kommunerna i Köpenhamnsområdet och Region Skånes kulturplan spelar kommuner och regioner en nyckelroll i realiseringen av strategin. Men förankring kan ske på många nivåer och grundläggande handlar det om att engagera regionala tillväxtmiljöer, föreningar, institutioner och frivilliga. På det sättet säkerställer man att ett enskilt internationellt event möts med engagemang och begeistring. Outreach är ett uppenbart sätt att stimulera regional förankring. Under VM i handboll år 2011 etablerade arrangörerna t.ex. centralt belägna fanzoner i samtliga värdstäder med ett brett utbud av folkliga aktiviteter. Vid årligen återkommande events är den regionala förankringen i en viss omfattning redan på plats, eftersom de bygger på initiativ som har sitt ursprung i och involverar regionala miljöer år efter år. Här är Roskildefestivalen bland Öresundsregionens bästa exempel. 8 Outreach är folkliga, utåtriktade aktiviteter som vänder sig till den publik som inte är direkt involverad i eventen, i syfte att skapa en lokal förankring. Köpenhamn var år 2009 värd för COP15, IOC-kongressen och World Outgames, och vid alla tillfällen utvecklades omfattande outreach-program där kunskap kopplades till sportiga och kulturella aktiviteter. Denna form av korsande av eventgenrer säkerställde att de respektive temana blev tillgängliga för en bred publik. VM i handboll och World Scout Jamboree i Skåne 2011 är också goda exempel på bred involvering via outreach. Roskildefestivalen har också i flera år gjort mycket för att involvera lokalbefolkningen i eventen. Det sker genom frivilligt arbete, aktiviteter i själva stadskärnan och olika möjligheter för lokala föreningar att tjäna pengar. Roskildefestivalen har således blivit en stor inkomstkälla för hela staden. 3.2 Avgränsning Eventstrategin ska inte sysselsätta sig med alla former av events, även om de matchar ovanstående definition. Vi arbetar därför med tre avgränsningar som tidigare använts i danska Begivenhedsstrategi for hovedstadsregionen: Vi fokuserar på events som antingen har eller kan få internationell genomslagskraft. Här talar vi om betydande events som utöver att appellera till Öresundsregionens medborgare kan attrahera utifrånkommande turister, deltagare, talanger, investeringar och medier. Medietäckningen medför synliggörande, branding och profilering av Öresundsregionen i en global kontext. Internationell genomslagskraft hänger inte nödvändigtvis samman med storleken på ett event. Det handlar också i hög grad om huruvida ett event bygger på något attraktivt, autentiskt och unikt, som skiljer det från konkurrerande internationella events. Strategin prioriterar events med regional förankring. Den regionala förankringen är viktig eftersom den säkerställer en mer djupgående och långvarig Den tredje avgränsningen handlar om varaktiga värden och tillväxt. Events som skapar varaktiga värden är särskilt intressanta eftersom de tillför regionen en varaktig positiv förändring som når utöver själva eventen. Varaktiga värden kan indelas i hardware och software. Hardware kan t.ex. vara en multiarena, ett moderniserat stadsrum eller förbättrade scenfaciliteter. Software kan t.ex. vara nya kompetenser, nätverk eller partnerskap. Tillväxt omtalas i avsnitt 3.3, så här nämns bara att tillväxt i relation till events primärt ska förstås som ekonomisk tillväxt, men också som ökad livskvalitet för medborgarna. Eventstrategin arbetar med events på tre nivåer: Events som ska attraheras (internationella): Här fokuserar man på att gemensamt lämna anbud på värdskap för stora events. Events som ska vidareutvecklas (årligen återkommande): Här fokuserar man på existerande events i de tre regionerna. Events som ska nyutvecklas (outnyttjad potential): Här fokuserar man på att skapa nya events med utgångspunkt i tillväxtpotential och regionens särskilda styrkor. Då eventstrategin ska omfatta hela Öresundsregionen är det viktigt att förhålla sig till den geografiska aspekten vid events. Hur ska ett event genomföras och hur brett ska det utveckla sig i Öresundsregionen för att vara relevant för strategin? Ska det alltid ske aktiviteter i Region Sjælland, Region Skåne och Hovedstadsregionen, och hur stor spridning ska det i så fall vara i de enskilda regionerna? Svaret på ovanstående är att de events som beskrivs i strategin ska ha en reell Öresundsregional förankring. Denna förankring kan antingen manifestera sig genom att ett event skapas i ett konkret samarbete tvärs över Öresundsregionen eller genom att ett event fysiskt utvecklas på dansk och svensk mark. Firandet av Öresund 10 år hade flera events med båda aspekter av Öresundsregional förankring som t.ex. Broloppet och Öresund Cooking.

9 3. Events och tillväxt Internationella events i Köpenhamn och Malmö fungerar ofta som regionens generatorer. Men en väsentlig poäng med eventstrategin är att events kan utnyttjas strategiskt för att skapa bredare Öresundsregional involvering och förankring. För det första kan stora events sprida ut handel över ett förgrenat regionalt område. För det andra kan man skapa synergi genom att arbeta tillsammans med ett event som koncentreras till ett område och har satellitevents i de samarbetande områdena. 3.3 Effekter av events Över hela världen satsar städer och regioner enorma summor på internationella events. De två största orsakerna till detta är att events kan skapa tillväxt och marknadsföra en destination. Eventstrategi för Öresundsregionen ska medverka till att förstärka båda effekterna. Ett av de mest uppenbara sätten att illustrera den ekonomiska effekten är genom att titta på den samlade omsättningen som ett event genererade. I Figur 1 Events i Öresundsregionen Turistekonomiska omsättning Roskilde Festival 2008 VM i Landevejscykling 2011 VM i Håndbold 2011 World Outgames 2009 IOC session og kongres 2009 MTV Europe Music Awards 2006 America s Cup * mio. DKK slutänden medverkar det till att åskådliggöra om det var en god idé att investera tid och resurser i att attrahera och genomföra eventen. Figur 1 visar den turistekonomiska omsättningen för utvalda events inom sport, kultur och kunskap i Öresundsregionen. Som framgår kan det vara en särskilt bra affär att genomföra events. Just därför ser man i stigande grad allmänheten agera proaktivt genom att göra betydande investeringar för att attrahera stora events med tillväxt i åtanke. Följande effekter av ett framgångsrikt event har på kort eller lång sikt positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten: Ökad omsättning från lokal publik Attraktion av turister i samband med ett event Attraktion av turister efter ett event Förlängning av turistsäsongen Utfyllnad av ledig kapacitet under lågsäsongen Kompetenslyft och nya nätverk nvesteringar, jobbskapande och ökad bosättning Stadsutveckling och ny infrastruktur Nationell och internationell medieexponering samt stärkning av regionens varumärke Attraktion av talanger Ovannämnda effekter är primärt kvantitativa och knyter an till en destination som helhet. På den mer individuella, kvalitativa nivån kan effekter av ett lyckat event vara: Livskvalitet Stolthet Kunskap Internationell utblick Identitet Gemenskap Öresundsregional integration Falsterbo Horse Show 2009 Copenhagen Jazz Festival 2011 SAS Masters, Golf 2009 UEFA U-21 EM De kvalitativa effekterna som upplevs av den enskilda medborgaren är inte direkt avläsliga på slutresultatet. De är emellertid viktiga att framhäva eftersom de medverkar till att göra Öresundsregionen till en attraktiv och levande plats att bosätta sig, vilket har en avledd ekonomisk betydelse. Människor är regionens viktigaste resurs och just därför är de mjukare kvaliteterna vid events också värda att fokusera på Kilder: Wonderful Copenhagen, VisitDenmark, SportEventDenmark, Event in Skåne, TUI, Resurs. Bemærk: Effektmålinger af svenske events er foretaget i SEK. Omregning til DKK er sket med kurs 825. * = estimat. Endelig effektmåling er ikke færdiggjort. Sammanfattande kan man säga att betydande events rymmer en stor potential för både samhällsmässig och personlig vinst, om förloppet från idé till organisation hanteras professionellt. Events skapar omsättning och utveckling, events skapar exponering och profilering, events skapar glädje och gemenskap. 9

10 4. Öresundsregionen i konkurrensen 4.1 Eventhistoriskt perspektiv Hur har det förgångna årtiondet sett ut ur ett Öresundsregionalt eventperspektiv? Har events spelat en roll i stöttningen av regional tillväxt och integration? De tre regionerna i Öresundsregionen har var för sig en rad stora och väletablerade årligen återkommande events i sina portföljer primärt inom sport och kultur, men de är i hög grad karakteriserade av att vara antingen danska eller svenska i organisation och målgrupp (se appendix betr. historiskt perspektiv). Erfarenheterna med regelbundna interregionala events är förhållandevis begränsade. Öppnandet av bron år 2000 markerade för övrigt början på en ny epok med ett event som i mer än ett avseende byggde en bro mellan regionens medborgare. Den ambitiösa kulturbiennalen Kulturbron år 2000 och 2002, som uppstod i kölvattnet av Kulturhuvudstad 96 och öppnandet av den nya Öresundsbron, fick en kort livstid. Music Around lanserades också år 2002 som ett unikt eventsamarbete mellan olika orkesterinstitutioner på båda sidor om Öresund. År 2010 bytte biennalen namn till Music and Art Around och ingick i firandet av Öresund 10 år. Värdskapet för Rotarykongressen år 2006 möjliggjordes genom att utnyttja den samlade hotellkapaciteten och mötesfaciliteter i Malmö och Köpenhamn. Kongressen tjänar därmed som ett bra exempel på vad som är möjligt att realisera gemensamt. COP15 år 2009 krävde likaledes en Öresundsregional set-up för att kunna realiseras. För att tillmötesgå det stora antalet internationella gäster utnyttjades hotellkapaciteten i hela regionen. Drivkraften bakom tillväxt är inte bara baserad på tillgång till resurser och kapital, utan också på kreativa idéer distribuerade i nätverk och här kan Öresundsregionen göra sig internationellt gällande. Därför bör Öresundsregionen inte bara konkurrera med ekonomi med världens storstäder och regioner när det gäller att attrahera stora events. Öresundsregionen ska utnyttja sitt starka intellektuella och kreativa kapital optimalt framöver genom att odla hela regionens potential för samarbete och synergi. Ekonomi spelar självklart en central roll för att attrahera stora internationella events, vilket ses i sin mest renodlade form hos destinationer som Dubai och Qatar. På ett globalt plan har man under en rad år gjort stora investeringar i bl.a. faciliteter och infrastruktur med syfte att positionera sig på marknaden för events. Samtidigt har många destinationer varit duktiga på att prioritera detta område och skapa politisk uppbackning när det gäller att attrahera stora events som medel för tillväxt och global branding. Av samma orsaker är en Öresundsregional satsning på events viktig eftersom den har en positiv inverkan på vår samlade konkurrens- och attraktionskraft och tillväxt. I Köpenhamn kunde man avläsa effekten av stora globala events som IOC:s olympiska kongress samt COP15 direkt i övernattningstalen, medan de mer långsiktiga effekterna av stadens varumärke i relation till dessa events stadigt har en betydelse i samband med att attrahera t.ex. nya internationella sportevents och miljökonferenser. Nedanstående figur jämför utvecklingen i övernattningstal för hela Öresundsregionen med relevanta konkurrerande destinationer. Figur 2 På sportfronten är Broloppet bland det senaste årtiondets bäst realiserade interregionala events. Loppet öppnade år 2000 med ca deltagare och har sedan genomförts flera gånger med firandet av Öresund 10 år som den för senaste upplagan. Som nämnts i inledningen är eventstrategin bl.a. inspirerad av de positiva erfarenheterna med ett närmare eventbaserat öresundsregionalt samarbete i förbindelse med brons jubileum. Öresund 10 år tjänar därför som det mest aktuella exemplet på den stora och delvis oförlösta potentialen denna strategi ska medverka till att realisera. Utvecklingen i övernattningstal, Indekseret med 2003 = Estimat København Malmø Reg. Hovedstaden Reg. Skåne Øresundsregionen Reg. Sjælland Öresundsregionen i ett globalt sammanhang Öresundsregionen har i ett globalt perspektiv en relativt blygsam storlek och population men är i gengäld stark i relativa tal när man mäter ekonomisk styrka, tillgång till internationella nätverk och vetenskaplig output. Kilder: Danmarks Statistik, Öresundskomiteen EST: estimater er baseret på væksten i 2011 år til dato. Reg. Skåne 2011 EST er baseret på gennemsnitlig årlig vækst

11 4. Öresundsregionen i konkurrensen Valencias höga tillväxt inom turism är olösligt förbunden med ett målinriktat och strategiskt arbete med stora events som America s Cup och Formel 1 som har skaffat dem en av Europas högsta tillväxttakter inom turism. Ett annat exempel är Berlin som en av de enda destinationerna i världen som förmådde att växa positivt under finanskrisen. Orsaken till detta ska sökas i det massiva 20-årsfirandet av Berlinmurens fall som markerades med ett otal events som attraherade gäster från övriga Tyskland såväl som hela världen. de andra. Just därför betonar strategin den integrerande effekten vid stora events. Öresundsregionen är med brons öppnande fortfarande en mycket ung region och här kan events förstärka upplevelsen av en gränslös gemenskap. De kommande generationerna Öresundsmedborgare förväntas i vidare utsträckning orientera sig mot hela regionen när de ska söka upplevelser, bosätta sig, studera, arbeta och fira semester, men eventinitiativ ska löpande stimulera till denna utveckling mot en kritisk massa. Figur 3 Utvcklingen i övernattningstal, Indekseret med 2003 = Estimat Kilder: ECM City Benchmark Report, Singapore Tourism Board, Öresundskomiteen EST: estimater er baseret på væksten i første halvår 2011 år til dato. Dubai 2011 EST er basreet på gennemsnitlig årlig vækst Singapore Valencia Berlin Dubai Hamborg Barcelona Göteborg Stockholm Øresundsregionen Mot denna bakgrund skriver den samlade Öresundsregionen in sig i kampen om events och den därav följande tillväxten inom turismen, men i förhållande till en rad av konkurrentstäderna har vi, som framgår av ovanstående figur, fortfarande en bit kvar till ledarna. 4.3 Utmaningar vid transnationellt samarbete Öresundsregionen som gemenskap bygger på en lång rad likheter inom kultur, mentalitet, människosyn och historia. Men regionen är samtidigt olikartad och sammansatt av två olika länder, ett par större städer, en grupp medelstora städer och en lång rad mindre städer fördelade över ca kvadratkilometer på båda sidor om Öresund. Denna konstellation medför vissa utmaningar när vi ska formulera en eventstrategi som gäller för hela regionen. Det existerar redan idag axlar för samarbete men hur säkerställer vi att strategin aktiverar hela regionens eventpotential? Detta är en verklig utmaning eftersom de flesta betydande events och eventfaciliteter inte överraskande knyts till de större städerna där det bor flest människor. Här handlar det om att: Lokalisera och vidareutveckla eventpotential i hela regionen Skapa möjligheter för bredare regional förankring av betydande events, t.ex. genom satellitevents Utnyttja de existerande institutionella ramarna bättre Eventstrategin ska, som nämnts tidigare, fokusera på de områden där det ger mening att etablera ett både bredare och närmare Öresundsregionalt eventsamarbete och utnyttja det bättre än hittills. Men hur hanterar man den existerande konkurrensen när det gäller att attrahera events? Här är det viktigt att slå fast att denna konkurrens både är naturlig och nödvändig eftersom den tvingar varje aktör till att prestera sitt bästa. Poängen är att vi med strategin tillför ett nytt perspektiv på hur vi ser bortom den interna tävlingen och fokuserar på att identifiera och realisera större och bättre events gemensamt med avseende på tillväxtskapande, innovation och integration i hela regionen. Ett exempel är kulturavtalet för Köpenhamnsområdet, där man i ett Öresundsperspektiv önskar etablera interkommunala samarbeten om utveckling av existerande events. Här kommer en samlande eventstrategi som bygger på existerande strategier vara användbar. De nationella olikheterna medför emellertid också praktiska utmaningar som strategin inte kan lösa, men inledningsvis måste erkänna betydelsen av: Olika språk Olika valuta Olika lagstiftning Utgifter förbundna med att korsa Öresund med färja eller över bron Bristande integration av den danska och svenska offentliga transporten Bristande kunskap om basala förhållanden och events på den andra sidan sundet För det första ska man förhålla sig till det faktum att tillhörandeförhållandet till nationalstaten är större än till Öresundsregionen. Vi har genom generationer varit vana att primärt orientera oss mot våra landsmän eftersom det definierar oss som danskar och svenskar, och eftersom det skiljer oss från Trots ovannämnda utmaningar är det viktigt att understryka att det är mer som förenar än som skiljer. Potentialen genom ett bredare eventsamarbete är således långt större än utmaningarna som är förbundna med detta. 11

12 5. Öresundsregionens generella styrkor Öresundsregionen har en annan ekonomisk strategi för att attrahera internationella events än t.ex. Dubai och Qatar. Vi engagerar oss bara i events där det kan göras sannolikt att utgifter och intäkter balanserar. Istället för att köpa ett event för högsta summan ska vi tänka bredare och utmärka oss på andra områden. Vi ska ta utgångspunkt i de kvaliteter som gör vår region till något speciellt, men vilka unique selling points har Öresundsregionen? I det följande inringar vi en rad generella styrkor som knyter an brett till vårt samhälle. Därefter framhävs i avsnitt 6 en rad specifika styrkor exemplifierade genom existerande events inom sport, kultur och kunskap. Syftet med detta är att konkretisera och kartlägga den grund som eventstrategin ska bygga vidare på. 5.1 Miljön De flesta destinationer marknadsför sig successivt som klimatvänliga och gröna men få kan som Öresundsregionen visa fram substans och handling bakom de vackra orden. Med Fingerplanen på den danska sidan av Sundet har man genom många års planering skapat och bevarat gröna områden nära Köpenhamn och den täta bebyggelsen i korridorerna. Likaledes finns det via de stora gröna områdena utanför köpenhamnsområdet och i Skåne goda möjligheter att uppleva naturen på nära håll. Köpenhamn har under en rad år varit internationell förebild för andra städer eftersom medborgarnas livsstil och kommunens satsning på det klimatvänliga går hand i hand. The European Green City Index rankar Köpenhamn som Europas grönaste storstad och år 2025 är målet att Köpenhamn ska vara den första CO2-neutrala huvudstaden i världen. Mer än 20 % av energiförbrukningen kommer från vindkraftverk och ca 60 % av stadens hotellrum är certifierade för sin klimatvänlighet. Regionens cykelkultur är enastående och medborgarna i Köpenhamn har världsrekord i köp och förbrukning av ekologiska livsmedel. Vattenkvaliteten i den inre hamnen är så god att man kan simma i den. Detta harmonierar dessutom med Danmarks nya gröna varumärke som lanserades år 2011: State of Green Join the Future. Think Denmark. Malmö har under rubriken Sustainable City Malmö liknande ambitiösa mål för stadens utveckling. År 2020 ska hela staden vara CO2-neutral och år 2030 ska hela kommunen drivas till 100 % med förnybar energi. Malmö har mottagit World Habitat Awards 2010 för utvecklingen av ekostaden Augustenborg där stadsförnyelse och innovativa miljölösningar medverkar till att lösa fysiska, sociala och ekonomiska problem. Helsingborg har som medlem och ordförande för Sveriges ekokommuner, också en ambitiös plan för hållbar utveckling och år 2009 blev Helsingborg korad till Sveriges bästa miljöstad. Länsstyrelsen i Skåne har av svenska staten utsetts till försöksstation för grön och hållbar utveckling och i Öresundskomiteen håller en arbetsgrupp på att utarbeta den första gemensamma klimatstrategin för Öresundsregionen. Miljön är med andra ord en regional styrka och livsstil som har väckt internationell uppmärksamhet t.ex. i samband med värdskapet för COP15. COP15 var samtidigt världens första hållbara politiska toppmöte och erfarenheterna därifrån är samlade i Copenhagen Sustainable Meetings Protocol som ska inspirera andra destinationer till att sträva efter samma höga klimatvänliga nivå. 5.2 Vattnet Öresundsregionen är omgiven av vatten och det har format vårt sätt att leva. Från vilken plats som helst är den blå och gröna naturen aldrig mer än en halv- 12

13 5. Öresundsregionens generella styrkor timmes körsträcka bort. På den danska sidan av Öresund erbjuder bl.a. Vestamager, Dyrehaven och Naturpark Maribosøerne och Kongernes Nordsjælland stora områden för rekreativ utveckling som t.ex. vandring, löpning och mountainbike. I Skåne är naturen omfattande och de tre nationalparkerna Söderåsen, Dalby Söderskog och Stenshuvud rymmer också goda möjligheter till både avkoppling och en aktiv livsstil. För vandraren erbjuder Skåneleden hela km vandringsleder genom det varierade skånska landskapet. Natur och stad är således nära förbundna, vilket ger vår region en särskild attraktionskraft. Vi har en lång och stolt tradition med sjöfarare och handelsseglatser, vilket i hög grad hänger samman med vår geografiska placering som förbindelselänk mellan övriga Skandinavien och den europeiska kontinenten. Tillgången till havet har medfört en förbundenhet till resten av världen, vilket t.ex. har varit grunden för ett globalt företag som Mærsk. Regionens ihållande status som global knutpunkt avspeglar sig också i flygplatsen som är bland de största i Nordeuropa. Där havet tidigare var en hörnsten för militär, fiske och handel, tjänar det i dag också en lång rad rekreativa syften. Längs Öresundsregionens kuster finns många möjligheter för alla former av segling, windsurfing, bad, dykning och friluftsfiske. Just segling rymmer en stor potential eftersom det är en internationellt utbredd sport med stor mediebevakning. Öresundsbron är olösligt förbunden med det omgivande vattnet och den är en vacker symbol för den sammanhängande Öresundsregionen. Brons dubbla betydelse som ikoniskt byggnadsverk och plats för events är stor. Broloppet är ett framgångsrikt exempel på ett sportevent som vattnet och bron iscensätter på bästa sätt. 5.3 Kulturarvet Vårt kulturarv har eventpotential och kan medverka till att berätta unika historier om vår identitet och våra styrkor: Vikingakulturen har haft flera kraftcentra i Öresundsregionen bl.a. Trelleborg, Löddeköpinge, Lejre, Roskilde och Frederikssund där man i dag hittar vittnesmål från en högutvecklad kultur som hade sin storhetstid omkring år Kungahusen i Danmark och Sverige är bland världens äldsta. De är i hög grad både kulturbärande och levande bevis på stolta traditioner. Vår moderna upplaga av monarki attraherar internationella besökare med särskilt intresse för det klassiska och kungliga. Den nordiska matkulturen har revitaliserats av en rad talangfulla unga kockar. Med rötter ända tillbaka till vikingarna fokuserar det nya nordiska köket på Nordens egna årstidsbestämda råvaror, vilket har skapat internationell uppmärksamhet. I skrivande stund rår Köpenhamn över elva Michelinstjärnor, världens bästa restaurang enligt Restaurant Magazine och världens bästa kök som korades vid Bocuse d Or. På den skånska sidan av Öresund finns också en mycket dynamisk matscen och det finns en lång rad projekt som har till syfte att utveckla och marknadsföra den regionala matkulturen. Nordisk design är ett väletablerat internationellt varumärke med rötter tillbaka till 1950-talet då en generation av talangfulla arkitekter och formgivare skapade byggnader, möbler, keramik, belysning och heminredning som har uppnått status som klassiker. Särskilt inom naturmaterial har vår region länge haft en tongivande position inom design. 13

14 5. Öresundsregionens generella styrkor 5.4 Livsstilen Den skandinaviska välfärdsmodellen är världsberömd. Vi har en stolt tradition av att inrätta vårt samhälle på ett balanserat och intelligent sätt som säkerställer lika möjligheter till utbildning, fri tillgång till hälso- och sjukvård och marginell fattigdom. Förtroendet för gemenskapen och samhällets omsorg om den enskilda människan kännetecknas av en grundläggande närhet. Närhet mellan medborgare. Närhet mellan medborgare och beslutsfattare. Vår demokrati ger möjligheter för fri debatt där alla kan uttrycka sin mening och påverka beslutsprocesser. Fredliga demonstrationer och en särskild politisk dag som 1:a maj vittnar om ett samhälle med engagerade medborgare som deltar aktivt i utvecklingen av samhället. 5.5 Mångfalden En destination två länder. Det är både unikt och en källa till stor styrka att Öresundsregionen med sin transnationella sammansättning befinner sig i en konstant utväxling mellan det danska och det svenska. Det vare sig det gäller kulturellt, intellektuellt, politiskt eller socialt. Denna mångfald ger Öresundsregionen nyanser och komplexitet som kan leda till dynamik och synergi. Det kan sätta det bästa från båda länderna i spel. I internationellt perspektiv är det också en styrka att kunna aktivera den transnationella mångfalden som ett särskilt karaktärsdrag för Öresundsregionen när den ska positioneras i förhållande till konkurrerande destinationer. Trygghet är också ett kännetecken för vår livsstil. Låg kriminalitet och en generell tolerans medför att det är säkert att färdas på gatan. Medborgarna intar stadens rum där det finns plats för sociala och rekreativa uttryck. Fenomen som gatufester, marknader, parker, bollplaner och cykelkulturer vittnar om ett samhälle med möjlighet för personliga och kollektiva aktiviteter inom trygga ramar. 14 Barn och unga är synliga i samhället och de tas på allvar som medborgare. Det tar sig bl.a. uttryck i ständigt fokus på barns villkor, utbildning och breda ramar för kreativt agerande. Den unika nordiska tv-/filmkulturen och scenkonsten har en lång tradition av att skapa produktioner i internationell klass för den yngre målgruppen. Det beror på att barn och unga betraktas som kvalitetsmedvetna individer på samma sätt som vuxna.

15 6. Öresundsregionens eventmässiga styrkor Öresundsregionen har bred erfarenhet av att organisera stora events. Därtill kommer välutbyggda eventfaciliteter som i den närmaste framtiden blir ännu bättre med uppförandet av en multiarena i Köpenhamn. En annan helt avgörande förutsättning för framgångsrikt genomförande av stora events är en god infrastruktur. Här har Öresundsregionen en hög internationell nivå med välfungerande offentlig transport, ett välutbyggt vägnät, färjor i norr, Öresundsbron i söder och inte minst Köpenhamns flygplats. Flygplatsen är Skandinaviens största och fungerar som en viktig knutpunkt med många interkontinentala rutter. I det följande konkretiseras Öresundsregionens eventmässiga styrkor inom sport, kultur och kunskap med hjälp av en rad existerande event. 6.1 Sport Med utgångspunkt i en stark föreningskultur och engagemang från frivilliga har regionens medborgare vuxit upp med sportiga aktiviteter som en naturlig del av vardagen. Fotboll och handboll är traditionellt dominerande men en lång rad andra sportgrenar utövas i vid omfattning. Sport rymmer en rad positiva kvaliteter som gemenskap, sund och aktiv livsstil, viljestyrka och glädje. Därför står sportevents också högt i kurs i större delen av världen som ett effektivt medel för profilering av en destination. Öresundsregionen har förutom värdskapet för enskilda sportevents en rad årligen återkommande events med regional förankring och internationell potential. Här ses ett representativt urval: Challange Copenhagen, Falsterbo Horse Show, Helsingborg Ladies Open, Malmö City Horse Show, Malmö Open, Post Danmark Rundt och Skistar Swedish Open. Härutöver ska det framhävas att Öresundsregionen har flera golfbanor i internationell klass som t.ex. Barsebäck, som har en stolt tradition som värd för Scandinavian Masters, och Vastatorp GK, som är värd för Helsingborg Ladies Open. Regionens stora arenor ska tillsammans med en kommande multiarena i Köpenhamn också öppna en lång rad möjligheter för genomförande av stora internationella sportevents genom samarbete på båda sidor om Sundet. I eventstrategin fokuserar vi på betydande, levande evenemang och nedanstående lista är ett representativt urval bland en lång rad events med regional förankring och internationell potential som samtidigt representerar regionens generella styrkor: Copenhagen Cooking (Kulturarvet + Miljön), Copenhagen Distortion (Livsstilen), Golden Days (Kulturarvet), Helsingborgsfestivalen (Kulturarvet + Livsstilen), Kulturhavn (Livsstilen + Vattnet), Malmöfestivalen (Kulturarvet + Livsstilen), Malmö Sommarscen (Kulturarvet + Livsstilen) och Roskildefestivalen (Mångfalden + Livsstilen + Miljön). 6.3 Kunskap Det finns 14 universitet och studerande på hög nivå i Öresundsregionen och under en längre tid har man arbetat tvärregionalt med gemensamt prioriterade branscher, vilket är en stor styrka. Särskilt inom IT, life science och cleantech har man upparbetat kompetenser på internationell nivå. Life science-klustret Medicon Valley är bland Europas tre ledande kluster inom medtech samt biotech, och regionen är hemvist för en rad internationellt ledande forskningsbaserade företag som Novo Nordisk, H. Lundbeck, AstraZeneca och LEO Pharma, samt ett underlager av små och medelstora företag med unika kompetenser inom lifescience som tillsammans gör Öresundsregionen till en av Europas starkaste lifescience-regioner. Man är även i gång med att etablera forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) i Lund/Köpenhamn. Med en partikelaccelerator i världsklass ska detta också bidra till forskarnas fokus på Öresundsregionen. Anläggningen, som kommer att öppna år 2019 och vara helt i drift år 2025, kommer årligen att attrahera forskare som kommer att forska här och göra regionen till en av världens ledande inom materialvetenskap. Köpenhamn har stor erfarenhet av att attrahera kunskapsevents i form av internationella kongresser och konferenser, och kulmen var COP15 år År 2012 var Köpenhamn värd för European Wind Energy Conferences & Exhibitions (EWEC) som är Europas största konferens för vindenergi. Denna typ av event är särskilt attraktiv eftersom den understödjer det gröna temat. Under titeln Mindblowing Copenhagen utvecklades ett tillhörande outreach-program med folkliga aktiviteter. År 2014 kommer turen till EuroScience Open Forum (ESOF) som ytterligare cementerar regionens starka position. 6.2 Kultur Öresundsregionen har en stark tradition av att prioritera kulturen och har i dag flera internationellt erkända kulturinstitutioner som t.ex. Louisiana, Malmö Konsthall, Moderna Museet Malmö, Kulturvärftet, Dunkers Kulturhus, Vega och Operan i Köpenhamn. Kulturinstitutionerna är viktiga eftersom de attraherar många gäster till Öresundsregionen. De kan också ingå i ett eventmässigt sammanhang och medverka till att säkra en hög innehållsmässig nivå. Kommek och Framtidens Specialistläkare är exempel på årligen återkommande möten i Malmö. År 2012 kommer kongressen EcoProcura till Malmö, och detsamma gäller Socap, som är ett av de viktigaste mötena inom social hållbarhet. Med en sådan betydande närvaro inom kunskap i Öresundsregionen skapar man goda förutsättningar för att attrahera de största internationella kunskapseventen. 15

16 7. FrAmtidens eventstrategi 7.1 Vision Öresundsregionen ska vara bland Europas ledande regioner när det gäller att attrahera, utveckla och organisera internationella sport-, kultur- och kunskapsevents. Öresundsregionen ska vara internationellt känd som en attraktiv och klimatsmart eventdestination. Övergripande sett ska eventstrategin säkerställa att Öresundsregionen rustas för att agera proaktivt i förhållande till den hårdare internationella konkurrensen om events. Det ska primärt ske genom att stärka eventmiljön i hela regionen genom gemensamma insatser, kunskapsdelning och samarbete. Eventstrategin ska resultera i både utveckling och attraktion av flera och större events till Öresundsregionen. Detta ska ske genom prioritering av innehållsmässig kvalitet som är en nödvändighet för att kunna attrahera internationella gäster. Mer specifikt är det visionen att strategin ska medverka till att: Attrahera fler turister, investeringar och arbetstillfällen (tillväxt) Lyfta existerande regionala visioner och utvecklingsplaner (utveckling) Utveckla ett samlat, attraktivt varumärke för regionen (branding) Öka integrationen bland regionens medborgare (integration) Skapa större och bättre upplevelser för regionens medborgare (livskvalitet) Göra regionens medborgare stolta över att bo i Öresundsregionen (stolthet) Stärka historien om en gemensam identitet (identitet) Härutöver är det syftet att Öresundsregionens events i största möjliga omfattning ska relatera till regionens generella styrkor (se avsnitt 5). Denna koppling ska medverka till att man skapar en grundläggande skillnad på hur vi i Öresundsregionen organiserar betydande events i jämförelse med t.ex. Qatar eller Dubai. En del av attraktionskraften blir härmed en unik kombination av det professionella, informella, brett engagerande, klimatsmarta och ansvariga. Det perfekta värdskapet kommer således att flytta fokus från Öresundsregionens ekonomiska förmåga till våra kompetenser och särskilda nordiska 7.2 Fokusområden Arbetet med att stärka Öresundsregionen som eventdestination är en fortlöpande och långsträckt process. Därför uppdelas eventstrategin tidsmässigt i tre överordnade faser med särskilda fokusområden som beskrivs här: en Öresundsregional gemenskap genom de existerande återkommande eventen och genom att organisera nya events på båda sidor om sundet. Genom att stärka den sammanhållande kraften i regionen skapar vi samtidigt förutsättningen för att andra också upplever Öresundsregionen som en attraktiv destination. I fas 1 identifieras en rad attraktiva medelstora/ stora events som regionen är gemensam värd för : Realisering av medelstora events Fas 2 handlar om att konsolidera det interregionala samarbetet genom en gemensam realisering av medelstora events. Erfarenheterna med att organisera dessa events kommer att skapa en värdefull grund för att utnyttja regionens faciliteter och kompetenser fullt ut de efterföljande åren. Fas 2 handlar också om att stärka regionens varumärke som eventdestination genom de konkreta eventen. Vid utgången av fas 2 står vi således med ökade kompetenser som har prövats med dokumenterad framgång : Stora events och Fehmarn-förbindelsen Öresundsregionen och Tyskland förbinds år 2020 med en tunnel under Fehmarn Bält. Det skapar en ny verklighet där dynamiska Hamburg med omnejd med sina ca 4 milj. invånare kommer närmare. Om vi i Öresundsregionen står samlade och starka medför Fehmarn-förbindelsen en lång rad möjligheter att attrahera nya eventturister och ingå spännande samarbeten söderöver. Förutsättningen för att vara rustade för denna framtid är att Öresundsregionen utnyttjar de kommande åtta åren till att öka och använda våra eventkompetenser och faciliteter så att vi i fas 3 kan organisera stora events. 7.3 Mål Vi sätter upp följande konkreta mål för strategins första fas ( ): Senast år 2013 ska eventidékatalogen vara bearbetad ytterligare och arbetet med ny- eller vidareutveckling av fem events ska vara igångsatt Senast år 2015 ska Öresundsregionen ha lagt anbud på gemensamt värdskap för minst fem medelstora/stora internationella events Senast år 2015 ska åtta öresundsregionala projekt vara realiserade Senast år 2015 ska Öresundsregionen ha lanserat en gemensam kommunikationskampanj som marknadsför regionens betydande events både nationellt och internationellt : Kompetenslyft och integration via events Fas 1 handlar om att formalisera ett Öresundsregionalt samarbete med syfte att lyfta regionens eventmässiga kompetenser. Dialog, kunskapsdelning och utbildning är medlen för att vi gemensamt ska bli bättre på vårt område. Fas 1 handlar också om att stärka medborgarnas upplevelse av 7.4 Målgrupper Eventstrategin vänder sig till en primär och en sekundär målgrupp. Den primära målgruppen är mottagarna av strategin, vilket innebär de Öresundsregionala organisationer och aktörer som ska implementera strategin. Den sekundära målgruppen är internationella aktörer som t.ex. eventarrangörer,

17 7. FrAmtidens eventstrategi internationella idrottsförbund, medier, besökande etc. Här följer en kort genomgång av den primära målgruppen: Regionerna: Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne har en central roll, då de ska initiera strategin hos de övriga aktörerna. Kommunerna: Ska strategin bli en framgång kräver det att medborgarna upplever events som angelägna och relevanta. Då det primärt är kommunerna som har kontakten med medborgare och föreningar spelar kommunerna en nyckelroll i implementeringen av strategin. Sport-, kultur- och kunskapseventoperatörer: De största eventoperatörerna är starka kulturbärare i regionen. När man exempelvis arrangerar Roskildefestivalen, Malmöfestivalen, Copenhagen Jazz Festival, Skistar Swedish Open, CPH:DOX, CPH:PIX och Distortion sker det med stort nationellt och till viss del också internationellt fokus. Strategins linjer bör inarbetas i de respektive operatörernas aktiviteter så att vi utnyttjar en uppenbar möjlighet att kommunicera Öresundsregionens värden och potential till en internationell publik. Turistbranschen: Offentliga turistorganisationer är självklart viktiga aktörer på eventområdet. Aktiviteter inom detta område bör avspegla strategins teman. Med en internationell kontaktyta är turistbranschen en nödvändig medspelare för att strategin ska kunna kan bli en varaktig framgång. Affärsresebranschen: Hotell, restauranger, transportörer samt mötes- och kongressarrangörer är viktiga aktörer vid alla typer av events, men i särskild grad när det gäller kunskapsevents. Generellt är stora företag, detaljbranschen och övriga näringslivet relevanta aktörer. Utbildningsinstitutioner: Universitet, gymnasier och skolor är alla viktiga institutioner för kompetensskapande, erfarenhetsutbyte och nätverksbildande i regionen. Institutionerna ska medverka till att utveckla olika initiativ som lyfter kompetenserna, t.ex. genom nätverk. Pressen: Den danska, svenska och internationella pressen är viktiga språkrör i internationaliseringen av regionens eventscen. Pressen ska användas aktivt till att förmedla historier om Öresundsregionens unika styrkor och vara en aktiv partner. Eventarrangörer: Denna grupp omfattar allt från IOC, UEFA, de stora idrottsförbunden och MTV till diverse NGO:er och gräsrötter. Ingångsvinkeln till de respektive eventen är individuella men gemensamt är emellertid att organisationer av den typen efterfrågar liknande förhållanden när det gäller infrastruktur, faciliteter, säkerhet och hotell. Deltagare: Alla events har en mängd deltagare, vars intryck av det beträffade eventet och regionen är viktig eftersom deltagarna ofta har tillgång till massmedier. Ett professionellt genomförande och ett generellt positivt intryck av regionen kan således ha avsmittande effekt när deltagarna har lämnat regionen. Besökande: Internationella events attraherar internationellt besök. Utöver att vara en viktig turistintäktskälla är de många besökande precis som deltagarna också viktiga ambassadörer för Öresundsregionen när de lämnat den. Idékatalogen över events är i överensstämmelse med de i dag existerande målgrupperna för besökande. Talanger: Om Öresundsregionen ska klara sig i den internationella konkurrensen om events spelar förmågan att attrahera attraktiv arbetskraft en viktig roll. Genom att kunna attrahera talanger inom upplevelsesekonomin utvecklas internationella nätverk för ömsesidig inspiration. Investerare: Internationella investeringar är viktiga för Öresundsregionens framtida utveckling och tillväxt. Här spelar regionens betydande events en stor roll eftersom en hög nivå på eventscenen kan stimulera internationella företag till att placera avdelningar i området. 7.5 Framgångskriterier För att visionen ska kunna uppfyllas uppställer vi en rad framgångskriterier för de events som strategin fokuserar på. Framgångskriterierna ska säkerställa att de berörda eventen uppnår största möjliga effekt. Eventen ska: Skapa långsiktiga positiva effekter Säkerställa regional förankring Vara relevanta för regionens medborgare Avspegla regionens unika kvaliteter Ha internationell potential Här följer en kort genomgång av den sekundära målgruppen: Medborgare och frivilliga: Bara genom en lokal förankring blir ett event framgångsrikt på allvar. Medborgarna agerar både som publik och ambassadörer för ett event som kan ha direkt inverkan på deras vardag. Frivilliga har stor betydelse eftersom de flesta större events inte kan realiseras utan deras medverkan. Cph Volunteers och Frivillig.se är goda exempel på hur frivilliga kan utföra betydande uppgifter i samband med stora events. Ovanstående framgångskriterier operationaliseras i samband med eventidékatalogen i appendix. Här bedöms varje enskilt event i förhållande till framgångskriterierna på en skala från 1 5, där 5 är den bästa graden. Betygen uttrycker en inledande bedömning som bör efterföljas av en grundligare analys om man ska ta ställning till om det berörda eventet kan och ska realiseras. Vid realiseringen av events bör man dessutom fokusera på att det i största möjliga omfattning sker på ett klimatsmart och hållbart sätt. 17

18 8. Implementering Eventstrategi för Öresundsregionen har primärt till syfte att skissera de övergripande ramarna för ett intensiverat Öresundsregionalt samarbete kring events. Där anvisas konkreta fokusområden och potentiella insatsområden för perioden Eventstrategin är inte tänkt som ett operationellt dokument med handlingsplan, milstolpar, budget, finansiering, ansvarsfördeling och organisering. Implementering av strategin förutsätter en efterföljande konkretiseringsprocess, där regionens centrala aktörer involveras fortlöpande. Denna involvering ägde rum i en första omgång i samband med hearingfasen som har säkrat värdefull input till strategins slutliga ordalydelse. Den vidare implementeringen av eventstrategin sker emellertid inte av sig själv. Det finns behov av en aktör som har ett varaktigt fokus på att förankra strategin brett hos de relevanta eventaktörerna i Öresundsregionen, och därför upprättades Öresund Event Center den 1 februari Öresund Event Center ska professionalisera samarbetet tvärs över regionen och understödja arbetet med att attrahera internationella events. Centeret arbetar inom följande tre områden: Komptensutveckling Eventutveckling Kunskapsdelning Öresund Event Center lägger fram en årlig statusrapport till Öresundskommittéen gällande arbetet med eventstrategin. Redogörelsen utgör underlag för en diskussion i Öresundskommittén med syfte att säkerställa att de initiativ som ingår i eventstrategin förs framåt. På så sätt medverkar Öresund Event Center till att för första gången skapa en samlad öresundsregional styrka som kan konkurrera med andra regioner när det gäller utvecklingen och attraktionen av events. 8.1 Öresund Event Center Öresund Event Center drivs som ett treårigt EU-finansierat Interreg-projekt med en samlad budget på ca 1,7 milj. euro. Det administreras av ett sekretariat placerat i Wonderful Copenhagen, som är leadpartner, medan Event in Skåne är koordinerande partner. Region Hovedstaden, Region Skåne och Region Sjælland bidrar till projektet, bl.a. med medarbetare, och därutöver består Öresund Event Center av en rad kommunala och regionala partners på både den danska och den svenska sidan. Centeret har möjlighet att utöka med nya partners utöver den existerande partnerkretsen på 16. Syftet med Öresund Event Center är att främja hållbar ekonomisk tillväxt och ökad marknadsföring av regionen genom att understödja och ge service till existerande regionala och kommunala eventorganisationer på båda sidor om Öresund och samarbeta med andra relevanta aktörer. Öresund Event Centers verksamhet tar utgångspunkt i de tankar som är formulerade i Eventstrategi för Öresundsregionen, och därför det också centerets uppgift att göra strategin operationell via en handlingsplan. Förankring hos aktörerna är avgörande för att kunna skapa de önskade resultaten. Öresund Event Center ska därför medverka till att säkra det lokala och regionala ägandet av eventstrategin genom konkreta projekt som bl.a. har fokus på synergi och tillväxtskapande. Dessa projekt kan t.ex. komma ur eventidékatalogen i appendix som har ett förnuftigt business case och uppbackning från både det offentliga och privata näringslivet. 18

19 8. Implementering 19

20 9. Finansiering Tanken bakom Eventstrategi för Öresundsregionen är att man framöver arbetar målinriktat på att etablera bredare ekonomiskt ägande i samband med stora events. Det betyder att man ska vara bättre på att räkna in näringslivet i projekten och vara ännu bättre på att dokumentera effekten av bidragsgivarnas investering. En mer balanserad sammansättning av offentlig och privat finansiering på båda sidor om Sundet kommer potentiellt att göra det möjligt att attrahera fler och ännu större internationella events än hittills. En annan princip för eventstrategin är att man åstadkommer särskild finansiering till varje enskilt projekt. Alla idéer och events lever i princip sitt eget ekonomiska liv utan någon annan anknytning till resten av strategin än de överordnade konceptuella riktlinjerna och gemensamma värdena. På så sätt kommer det att vara helt upp till den enskilda kommunen, regionen och staten var och hur man vill stötta realiseringen av strategins konkreta idéer. Det kan mycket väl hända att ett projekt uteslutande får ekonomiskt stöd från exempelvis Helsingør Kommune och Helsingborgs kommun, eller att Region Hovedstaden, Region Skåne och Region Sjælland går samman om att realisera ett projekt utan stöd från andra offentliga partners i Öresundsregionen. Denna princip om ad hoc projektfinansiering gäller oavsett om det är tal om ett projekt som ska attraheras, nyutvecklas eller vidareutvecklas. Det första konkreta exemplet på en ad hoc projektfinansiering är Öresund Event Center. Trots massiv anslutning från de tre regionerna och de största städerna är det långt från alla kommuner i Öresundsregionen som är med i finansieringen. Nationellt intresse och engagemang i Eventstrategi för Öresundsregionen spelar en avgörande roll. Staterna har stort inflytande på om man kan lyckas med att infria strategins ambitiösa vision och mål. I både Sverige och Danmark utmanas staternas roll emellertid av att konventionella stödordningar typiskt är nationellt orienterade. I Danmark har Sport Event Denmark en mycket viktig funktion i allt anbudsoch realiseringsarbete i relation till genomförandet av internationella sportevents. Sport Event Denmark täcker upp emot 80 % av utgifterna för anbudsarbetet och 50 % av eventutgifterna. Som utgångspunkt kan Sport Event Denmark dock inte stötta projekt i andra länder än Danmark. Det finns dock tidigare fall då Sport Event Denmark har stöttat sportevents som genomförs i två länder: EM i damhandboll (Norge/Danmark) år 2010 och kommande EM i volleyball (Polen/Danmark) år I dessa fall isolerar man de danska utgifterna och stöttar 50 % av dessa. På den statliga nivån har den svenska regeringen gett Riksidrottsförbundet, som är placerat i Stockholm, ansvaret för eventangelägenheter. Nyligen inrättades Centrum för idrottsevenemang hos Riksidrottsförbundet och dess viktigaste uppgift är att fungera som ett kompetenscenter för att understödja ansökningar om internationella sportevents. I likhet med Sport Event Den- 20

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN 2011-10-21 EXEMPLAR FÖR HEARING/REMISS

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN 2011-10-21 EXEMPLAR FÖR HEARING/REMISS EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN 2011-10-21 EXEMPLAR FÖR HEARING/REMISS Innehållsförteckning Förord sida 4 1. Sammanfattning sida 4 1.1. Vision sida 4 1.2. Öresundsregionens generella styrkor sida 5

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Strategi. Event in Skåne AB. Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden. Kontakt +46 (0) 40 675 1 event@skane.com eventinskane.

Strategi. Event in Skåne AB. Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden. Kontakt +46 (0) 40 675 1 event@skane.com eventinskane. Event in Skåne AB Strategi Kontakt +46 (0) 40 675 1 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Sweden Event in Skåne Strategi 2020 Innehållsförteckning

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Nordiska ministerrådet Presentation NVC Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Anniina Pirttimaa Rådgivare för hållbar utveckling Nordiska ministerrådets sekretariat State of the World 2013

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden SE Norra Europas starkaste och mest innovativa logistikkluster håller på att bildas Under de närmaste åren kommer regionerna i STRING-korridoren att vara

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Birger Lallo Martin Pålsson Perry Nordeng Anders Tukler Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Sven Persson Birger Lallo BAKGRUND & SYFTE Anders Tukler Den redaktionella

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer