Förändring i praktiken så gör Amadeus Scandinavia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändring i praktiken så gör Amadeus Scandinavia"

Transkript

1 Förändring i praktiken så gör Amadeus Scandinavia En artikel av Susan Hammar, och Elisabeth Rosenfeld I februari 2011 publicerades artikeln i en av Bonniers ledarskapshandböcker, ledarhandboken Strategi och Ledarskap. Artikeln fokuserar på företagsledningens synsätt på den inledande delen av en förändringsprocess kompletterat med korta beskrivningar av konkreta modeller, instrument och metoder. I kapitel 11 finns en kort sammanfattning av artikelns innehåll. 1. Inledning Amadeus Scandinavia har under de senaste åren ständigt anpassat sin verksamhet till marknaden och omvärlden. Det har varit faktorer som t.ex. globaliseringen, avregleringar, ständiga teknologiska framsteg och internet. Den ständiga utvecklingen har fått Amadeus Scandinavia att utveckla en metodik för planering, genomförande och uppföljning av interna förändringsåtgärder. I denna artikel presenteras några generella drag i Amadeus Scandinavias förhållningssätt och systematiska metoder som har utvecklats för att möta företagets ständiga affärsrelaterade förändringsbehov. Den övergripande beskrivningen av Amadeus som företag samt företagsledningens synsätt på den inledande delen av en förändringsprocess kompletteras i artikeln med korta beskrivningar av några metoder man har använt. Dessa metoder har under många år säkrat företagets kommersiella framgångar, en hög produktivitet i den operativa vardagen så väl som ett kontinuerligt och stort engagemang bland Amadeus Scandinavias medarbetare. Som slutord finns också några av Amadeus främsta lärdomar om framgångsrikt förändringsarbete. 2. Amadeus några fakta och siffror Amadeus är den ledande leverantören av avancerade transaktionsbaserade tekniklösningar för den globala rese- och turistbranschen. Amadeus är listad på aktiebörserna i Madrid, Barcelona, Bilbao och Valencia och hittas under förkortningen AMS.MC. Under 2009 rapporterade företaget en intäkt på miljoner euro och ett EBITDA-resultat på 894 miljoner euro. Amadeus har över anställda världen över. Koncernen har sitt huvudkontor i Madrid, ett utvecklingscentrum i Nice samt ett dataprocesscenter i Erding. Fyra regionala kundcentra återfinns i Miami, Buenos Aires, Bangkok och Dubai. Amadeus kunder finns i 195 länder. 72 Amadeuskontor garanterar en djup kunskap om Amadeusprodukter och vår lokala marknad samt en hög servicegrad för våra kunder. 1

2 Amadeus bygger på en transaktionsbaserad affärsmodell som genererade mer än 670 miljoner transaktioner år Kundgrupper inkluderar producenter (flygbolag, hotell, tåg, rederier osv.), återförsäljare (resebyråer) och köpare (företag och privatpersoner). Bild 1. Amadeus Scandinavia har sitt ursprung i SAS, Braathens and SJ:s skandinaviska samarbete under företagsnamnet SMART blev SMART ett helägt bolag i Amadeus koncernen med ansvar för marknadsföring och försäljning av Amadeus produkter och IT lösningar på den skandinaviska marknaden. 3. Medarbetare och arbetsform Amadeus Scandinavia är ett kunskapsdrivet företag som bygger sin ledningsfilosofi utifrån övertygelsen att det är medarbetarna, individuellt och i team, som både formar företaget och skapar företagets anseende hos våra kunder. Således är det endast medarbetare som har möjlighet att omvandla de övergripande affärsstrategierna och målsättningarna till en operativ produktivitet och kommersiell framgång. En koppling mellan medarbetarnas engagemang och företagets affärsresultat är därför en självklarhet. Amadeus Scandinavia har ca 170 anställda i Sverige, Norge och Danmark som representerar ett trettiotal olika yrkeskategorier. Många enskilda medarbetare besitter och tillför helt unika professionella kompetenser och erfarenheter, under stort eget ansvar. Amadeus Scandinavia har i princip ett processtyrt arbetssätt. Den operativa verksamheten bygger på systematiska samverkansprocesser och ett starkt ömsesidigt beroende mellan kollegorna från olika enheter och yrkeskategorier. 4. En snabbrörlig organisation i en blixtsnabb omvärld Vi lever i möjligheternas tid. Vi lever också i förändringens tid. Kombinationen av avregleringen av flyg och tåg samt de ständiga teknologiska framstegen inom ITområdet och Internets explosiva utveckling har en ständig påverkan på slutkundernas inköpsbeteende och därmed på affärsmodellen hos våra kunder och som resultat en avgörande betydelse för Amadeus affärssituation och verksamhet. Under det senaste decenniet har Amadeus Scandinavias genomfört ett stort antal olika typer av förändringsaktiviteter som avspeglar bl.a. marknadens, omvärldens, globaliseringens och Amadeus koncernens snabbare och snabbare förändringstakt. Den ständiga utvecklingen är huvudanledningen 2

3 till att Amadeus Scandinavia har utvecklat en grundstruktur och metodramverk för planering, genomförande och uppföljning av interna förändringsåtgärder. Förändringsarbete i Amadeus Scandinavia kan delas in i tre kategorier. 1. Den första relaterar till vad företaget gör och har omfattat bl.a. strategiska val, direkta affärsstrategier, ny teknologi, nya verksamhetssystem m.m. 2. Den andra är kopplad till strukturella förändringar hur vi gör och har påverkat bl.a. organisationens storlek, geografisk indelning, organisatorisk design, arbetsprocesser m.m. 3. Den tredje handlar om ledarskap och medarbetarskap tillsammans med vem och inkluderar t.ex. kompetensväxlingar, generationsskiften och ägarbyten. Vid tre tillfällen under de senaste 8 åren har Amadeus Scandinavia genomfört företagsövergripande omställningar som har omfattat alla tre kategorier samtidigt. 5. Företagsledning och förändringsarbete Amadeus Scandinavias övergripande ändamål för alla typer av förändringsåtgärder är att säkra ett fortsatt stabilt och lönsamt partnerskap med våra kunder. Det är därför av största vikt att de interna förändringarna inom Amadeus uppfattas av våra kunder och medarbetare som professionellt och etiskt genomförda. Allt förändringsarbete som sker är därför en integrerad del av företagandet. Vd och företagsledningen, som ytterst ansvariga för verksamheten, har ett självklart och direkt ägarskap av alla förändringsprocesser. Ägarskapet innebär inte bara ett ansvar för principbeslut och huvudbudskap utan även att i vardagen bl.a. initiera och delta i konkreta insatser för att skapa samsyn och nära samarbete mellan och inom alla ledarskikt. 6. En evig kompromiss mellan snabbhet och kvalitet Amadeus Scandinavia agerar på en dynamisk marknad och behöver vara en mycket snabbrörlig organisation. Därför är det ofta svårt att i samband med förändringar välja mellan att lägga tid på proaktiv planering eller att agera snabbt och ha hög beredskap för händelsestyrd problemlösning. Erfarenheten har lärt oss att framgångsrikt förändringsarbete tar tid och är krävande. Uthållighet och systematiskt förberedelsearbete, på alla ledarnivåer, är avgörande. Bild 2. 3

4 Oavsett förändringens typ eller omfattning är Amadeus Scandinavias ledning konsekvent i sin ambition att alltid utgå ifrån modellen analys > planering > genomförande > justering Bild 3. och i möjligaste mån undvika modellen genomföra > reagera > parera. Lärdomen från tidigare processer är entydig. En strukturerad analys och ett systematiskt planeringsarbete ökar sannolikheten för att målet uppnås och att både beteende- och verksamhetsförändringen blir framgångsrik och bestående. 7. Tre integrerade ledningsverktyg en stabil plattform för förändringsarbete En tydlig ansvarsfördelning i kombination med tre väletablerade ledningsverktyg; Business Case, Handlingsprogrammet samt 3-nivå-modellen, bildar plattformen för en genomarbetad planering och ändamålsenlig transformation inom Amadeus Scandinavia. Business Case Business Case är en metod för affärsrelaterad analys och bedömning. Denna används inom Amadeus bl.a. i förarbeten i olika projekt och då för att kalkylera och visualisera nyttan, riskerna och värdet i förhållande till kostnaderna. I samband med förändringar använder Amadeus Scandinavia metoden för att genomlysa, analysera och bedöma risker, konsekvenser och effekter av samtliga faser i ett förändringsförlopp. 4

5 Bild 4. Business Case I arbetet med Business Case involveras samtliga ledarnivåer och, i alla förändringssituationer då det är möjligt, även medarbetare. Business Case slutsatser och beskrivning skapar en gemensam uppfattning om rådande förutsättningar, den används som underlag i samtalen med de fackliga representanterna och är grunden för ledargruppens gemensamma översikt och samsyn. Handlingsprogram Med hänsyn till företagsledningens principbeslut och huvudbudskap samt utifrån Business Case beskrivningen samarbetar företagsledningen, enskilda enheter och tvärorganisatoriska grupper i utformningen av konkreta och tids- satta planer för specifika aktivitetsområden t.ex. kommunikationsplan, synkroniseringsplaner, implementationsplaner. Handlingsprogrammets innehåll styr sedan förlopp i de faktiska förberedelserna och i transformationen in i det nya. 3-nivå-modellen Modellen är ett systematiserat sätt att beskriva tre dimensioner: information, relationer och samspel, som var för sig och tillsammans påverkar den operativa organisationens vilja och förutsättningar för att prestera i vardagen. Modellen kan bl.a. användas för att granska den: Rationella nivån att ledare har tagit hänsyn till det mänskliga behovet av att förstå, dvs. om saklig information och fakta har förmedlats och att de har framförts på ett för mottagaren tillgängligt sätt. Emotionella nivån att ledare uppmärksammar sina egna och andras subjektiva upplever och reaktioner, dvs. om ledaren kan förstå och styra egna känslorna samt bemöta andras reaktioner och beteende i vardagen på ett respektfullt och relevant sätt. 5

6 Funktionella nivån att ledare har fokus på att medarbetare har förutsättningar för ett mänskligt samspel och samarbetet, med interna och externa parter, som svarar mot Amadeus Scandinavias värdegrund och affärsmål. Bild 5 Att belysa alla tre nivåerna i analys- och planeringsarbetet ger företagsledningen och cheferna en bra utgångspunkt för att snabbare lotsa medarbetarna in i en ny stabilitet och integrering av det nya i det dagliga arbetet. 6

7 8 Inledning av större förändringsprocesser Amadeus Scandinavias förändringsåtgärder har alltid sin utgångspunkt i affärsrelaterade förhållanden. För att säkra stabiliteten i affärsverksamheten samt lägga grunden för hela processen, formulerar företagsledningen ett övergripande budskap, en motivering och ett konkret slutmål för förändringsprocessen samt, om tillämpligt, även en omformulerad affärsvision. De praktiska insatserna börjar med att företagsledningen: Utformar ett tidssatt handlingsprogram för egna insatser i så väl förberedelse som genomförandefasen. Granskar handlingsprogrammet, utifrån 3-nivå-model len för att säkra att all planering har inkluderat och tagit hänsyn till alla tre dimensioner. Startar Business Case genom att lägga in grunddata samt bjuda in samtliga chefer till ett initieringsmöte. Amadeus Scandinavias erfarenhet visar att företagsledningens närhet, aktiva engagemang och praktiska deltagande i hela processen är avgörande för stabiliteten och bevarandet av energin i verksamheten före, under och efter förändringen. Det skapar också tillfälle för många spontana dialoger kring värderingar, moral, etik, anseende, tillit, lojalitet m.m. Frågeställningar som alltid är närvarande, men kanske speciellt betydande i samband med omställningar. 9. Ledargruppen Amadeus Scandinavias grundinställning är att nyckeln till medarbetarnas acceptans och införlivande av det nya är den närmaste chefens professionalism i förening med hela ledargruppens förhållningssätt och beteende i samband med förändringen. Denna inställning medför att det alltid finns, förutom ett antal inplanerade formella ledarmöten, planlagda workshops och forum som syftar till att under hela förändringsprocessen konsekvent sammansvetsa ledargruppen i så väl budskapet som i en trovärdig och stabil samverkan. Hur väl företagsledningen lyckas att genomföra det första ledarmötet brukar, inom Amadeus Scandinavia, vara av stor betydelse för hur hela processen fortgår. Målet är alltid att på: Rationell nivå: Emotionell nivå: Funktionell nivå: skapa en gemensam medvetenhet och bild av den affärsmässiga bakgrunden till förändringen samt att börja utforma ett gemensamt, bärande budskap till medarbetare. ge cheferna möjlighet att påbörja egna mentala och känslomässiga förberedelser. sätta i gång identifieringen av pågående eller planerade projekt, processer, rekryteringar m.m. som kan komma att påverkas. 7

8 sätta igång en dialog kring frågan om vilka förutsättningar som behövs för att ledarna som grupp och individuellt ska kunna uppnå förväntade resultat i nuet parallellt med, det ofta omfattande, arbetet med förändringsprocessen. Under mötet sker också en konkret planering av Business Case. Ofta behöver metoden repeteras, för de ledare som är nya inom företaget och för ledare som sällan använder den. Övergripande förutsättningar och tidsramar behöver fastställas. Formen för ledningens tillgänglighet under hela Business Case arbetet samt planering av ledningens deltagande i vissa stadier bestäms också under detta möte. Nästa gemensamma ledarmöte genomförs när Business Case-arbetet är avslutat. Mötets tyngdpunkt, vid det tillfället, ligger oftast på en gemensam genomgång av slutsatserna från Business Caset, för att garantera att alla ledare har samma utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Ett gemensamt budskap till organisationen etableras också för att bl.a. säkra att alla ledare har möjlighet att bemöta frågor och reaktioner från medarbetarna på ett enhetligt sätt. Ledningen initierar också ett antal tvärorganisatoriska planerings- och koordineringsforum och påbörjar ett eget arbete med den interna och externa kommunikationsplanen. 10. Medarbetarna involveras och mobiliseras Vid denna tidpunkt börjar också medarbetarnas deltagande i förändringsplaneringen, ifall det inte har varit möjligt att involvera alla i Business Case-arbetet. I samband med dessa aktiviteter går företaget in i en fas då det ställs mycket stora krav på samtliga ledare i företaget för att behålla engagemanget och den operativa handlingskraften i vardagen. Här börjar också ledargruppens gemensamma arbete med att skapa acceptans och påbörja införlivandet av det nya. Ett av Amadeus Scandinavias ordinarie ledningsverktyg är av stort värde i samband med detta. Vd:n och företagsledningen genomför mycket regelbundet informationsmöten för att informera och kontinuerligt uppdatera alla medarbetare om aktuella affärsmål, om företagets affärsutmaningar, teknologins utveckling, konkurrenssituationen, kunders situation på deras marknader, företagets och koncernens ekonomiska resultat m.m. Dessa möten håller levande kompetensen om företagets situation hos varje enskild medarbetare. Ledningens erfarenhet är att denna faktakunskap främjar en vilja att aktivt engagera sig i företagets utveckling. Den skapar också gynnsammare förutsättningar och påskyndar förståelsen av behovet och acceptansen av förändringar. 11. Sammanfattande lärdomar Nedan återfinns några av Amadeus Scandinavias erfarenheter som har säkrat lyckade förändringar och som förhoppningsvis kan inspirera och vara användbara för andra företag. Förändringen uppfattas som positiv eller neutral av kunderna Företagsledningens grundläggande utgångspunkt är att lyckade förändringar är sådana som erkänns och uppfattas som positiva/neutrala av kunder och marknad. Det är de förändringar som skapar och säkrar förutsättningar för en hållbar bas för tillväxt, ökade intäkter och förbättrad vinst i enlighet med företagets mission och aktuella mål. 8

9 Därför fokuserar Amadeus Scandinavias företagsledning dels på att säkra ett ledarskap som garanterar stabiliteten, effektiviteten och medarbetarnas engagemang i vardagen under hela perioden före och efter förändringen. Dels på att säkra att själva transformationen flyter in i vardagen på ett naturligt sätt med minimum av påverkan på medarbetarnas handlingskraft, verksamhetens produktivitet och våra kundrelationer. En omställning som upplevs av medarbetare som väl planerad och väl genomförd medför att kunder och marknaden uppfattar förändringen som ett helt naturligt skede i Amadeus Scandinavias utveckling som företag. Tydligt resultatmål Tidigt i förarbetet till förändringen formulerar företagsledningen ett eller flera tydliga resultatmål. Resultatmålen bildar ramen för att identifiera form och omfång av det aktuella förändringsbehovet, bidrar till en tydlig riktning i processen och är samtidigt verktyget för att mäta graden av framgång med förändringen. Resultatmålen för förändringar i Amadeus Scandinavia har alltid sin utgångspunkt i kund och marknad. De är alltid motiverade av affärsomständigheter och tar alltid sin början i ett utifrån och in perspektiv. De formuleras i konkreta affärsrelaterade och mätbara termer så som marknadsandel, kundnöjdhet etc. Skapa ett bärande budskap Det är företagsledningens uppfattning att lika viktigt som att identifiera resultatmål är att utforma och presentera ett huvudbudskap som ger svar på bl.a. frågorna varför gör vi det? och vilket resultat vill vi åstadkomma? Eftersom drivkraften är affärsrelaterad är perspektivet alltid utifrån och in och budskapet samt motiveringen alltid formulerat i affärstermer och med en affärsfokuserad framtidsinriktning. Innebörden av huvudbudskapet måste uppfattas som uppriktig och välgrundad av ledare och medarbetare. Därför är motiveringen tydligt kopplad till målsättningen att förändringsåtgärder ska säkra att bolaget också i framtiden på ett framgångsrikt sätt betjänar marknaden och kundernas behov. Det är vår erfarenhet att ett budskap som är distinkt och presenterat i välbekanta affärstermer minimerar risker för subjektiva tolkningar och är därför kärnan i all extern och intern kommunikation. Sedan är det ledarnas ansvar att på ett professionellt sätt förmedla och förankra budskapet så att kärnan i budskapet uppfattas som meningsfull, gemensam och verksamhets- övergripande då det bidrar till en snabb acceptans av förändringen. Ledarskapet är avgörande I samband med förändringar har ledare som främsta uppgift att säkra att medarbetare har en vilja att följa med in i det nya och skapa förutsättningar för en smidig och hållbar transformation. Nedan finns några exempel på företagsledningens insatser som har bidragit till lyckade transformationer. 9

10 Dessa har initierats för att garantera ett ledarskap som i påfrestande situationer har inre stabilitet, professionell handlingskraft och metoder för att bemöta andra. Detta är nödvändigt för att ta ansvar och på ett trovärdigt sätt, utifrån samma budskap och resultatmål, leda medarbetare in i det nya. Att vi har säkrat att det finns tidsutrymme i vardagen för att cheferna, oavsett nivå, ska kunna fokusera på Business Case och senare på konkreta individuella och ledargemensamma planeringsinsatser. Att företagsledningen via chefens chef proaktivt har bemött ledarnas egna funderingar kring vad en omställning kan innebär för dem personligen. Att vi har initierat och planerat workshops och andra aktiviteter som förenar ledare inom och mellan olika ledarskikt med syfte att bl.a. minimera behovs-, värderingseller resurskonflikter under och efter förändringsaktiviteter. Exempel: Under den förberedande fasen hålls dagliga frivilliga 45-minuters morgonträffar för alla chefer som fungerar som både debriefingtillfällen och som forum för att fånga ärenden som behöver eskaleras till företagsledningen. De ger också möjligheter att i ledargruppen resonera kring oväntade mänskliga eller verksamhetsrelaterade situationer. Medlemmar i företagsledningen är ansvariga och leder dessa möten efter ett alternerande schema. Under transformationsfasen träffas gruppen två gånger i veckan så länge som det finns ett uttalat behov bland ledare. Att vi har satt realistiska resultatkrav på löpande verksamhet under förändringsplanering och den faktiska transformationen. Att vi har planerat och genomfört insatser (workshops) för att träna och utveckla ledarnas förmåga att på ett respektfullt sätt bemöta påfrestande situationer. Oavsett om de är sakliga, känslomässiga eller samarbetsrelaterade och oavsett om de inblandade är chefskollegor eller medarbetare. Lägg tiden på analys och planering av genomförandet Amadeus Scandinavia lägger mycket tid på analys- och planeringsfasen för att ta fram olika möjliga scenarier, identifiera risker, bedöma konsekvenser och ta fram en plan för hur dessa ska hanteras för att minimera risker för bl.a. en avvaktande hållning bland medarbetare eller avbrott i verksamheten samt för att påskynda acceptansen och införlivandet av det nya under bevarat kundfokus och med givande kundrelationer under hela förändringsprocessen. Det är Amadeus Scandinavias erfarenhet att med tyngdpunkten på den inledande fasen i förändringsprocessen, strukturerad metodik, tydliga målsättningar och specificerat resultatmål, 10

11 ett ledarskap som bygger på stabilitet och samsyn samt med hänsyn till de tre dimensionerna (3-nivå-modellen), ökar sannolikheten för lyckade omställningar så väl som för medarbetarnas vilja att fortsätta sitt deltagande i förändringar för att säkra företagets framtid och utveckling. 12. Om artikelförfattarna Susan Hammar har lång erfarenhet från ledningsgruppsarbete i internationella bolag och är sedan 2005 HR-direktör på Amadeus Scandinavia. Hon sitter också i ett antal styrelser i ägarledda bolag. Med kunskaper och professionella erfarenheter från många olika typer av förändringar är det Susans övertygelse att Amadeus Scandinavias struktur och principer för förändringsarbete framgångrikt kan tillämpas och leda till smidiga och accepterade transformationer i både ägarledda och börsnoterade företag. Detta under förutsättning att vd:n har mandat för att planera och leda förändringsarbete och samtidigt delar synen på de i denna artikel kort beskrivna grundsatserna. Artikeln är skriven i samarbete med beteendevetaren Elisabeth Rosenfeld, som idag är verksam som egen konsult inom områdena förändring, organisation och ledarskap och är tidigare medarbetare på Amadeus. Stockholm Februari

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Att ta nya steg När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Förutsättningen för alla verksamheter är en bärande idé, behövda varor eller tjänster och effektiva verktyg. Utgångspunkten

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen Eva Kammerfors Alexander Novella Marknaden rör sig! 3 Hur passar det in med övriga processer? oklart blir till att bygga

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Värdet av att leda med värderingar. Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting

Värdet av att leda med värderingar. Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting Värdet av att leda med värderingar Ulrika Klockar Klas Gustafsson Advise Consulting Värdet av att leda med värderingar Vad är värderingar? Varför värderingar? Hur kan man jobba med värderingar Definitioner

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag 2 Aktivt ägarskap grunden för framgångsrika företag Det börjar hos ägaren Uthållig utveckling och tillväxt innebär många utmaningar att hantera

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Ledaren som möjliggör

Ledaren som möjliggör Ledaren som möjliggör Leadershipdagen Ledaren som möjliggör Ledaren som möjliggör Medarbetarna kräver optimal utveckling av sin talang, verksamheten är i konstant förändring och du har uppdraget att kanalisera

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Bestäm vilken bok du/ni vill ha Gå in på ungdomsbarometern.se och gör livsstilstestet Läs texten på hemsidan om Koll

Läs mer

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012

Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen. Presentation, december 2012 Personalutvecklingssektionen (PUS) vid Personalavdelningen Presentation, december 2012 Sektionschef: Medarbetare: Maria Gruvstad maria.gruvstad@lnu.se 073-906 93 99 Eva Edlund eva.edlund@lnu.se 073-025

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer