ARKITEKTER OCH HÅLLBARHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKITEKTER OCH HÅLLBARHET"

Transkript

1 ARKITEKTER OCH HÅLLBARHET intervjuundersökning om Bo01 av Eva Dalman januari 2003 Malmö stad, stadsbyggnadskontoret 1

2 Omslagsfoto: Jens Lindhe Layout: Eva Dalman Malmö stad, stadsbyggnadskontoret

3 Förord Hållbarhet var ett nyckelbegrepp i det kvalitetsprogram som låg till grund för byggandet av Bo01-området i Malmö. Området utgör första etappen av utbyggnaden av Västra hamnen och färdigställdes för att kunna ingå i bomässan Bo01 år Bomässans tema var hållbarhet, och kvalitetsprogrammet beskrev konkret de krav som skulle ställas på den byggda miljön. Målen i kvalitetsprogrammet formulerades av arkitekter och miljöexperter på bomässans kansli i samarbete med Malmö stad och byggherrarna. De projekterande arkitekter, som senare skulle förverkliga många av intentionerna, var aldrig delaktiga i detta programarbete. Anledningen är att kvalitetsprogrammet färdigställdes redan innan markupplåtelseavtalen tecknades. Vid denna tidpunkt hade byggherrarna inte ännu engagerat några projekterande arkitekter. De senares röster saknades därför i dialogen kring kvalitetsprogrammet. Det föll sig därför naturligt att försöka kartlägga de projekterande arkitekternas syn på hållbarhetsfrågorna i efterhand. Nyfikenheten var stor och huvudfrågan var hur de genom sina projekt på bomässan bidragit till hållbarhet. Undersökningen blev möjligt inom ramen för projektet Åtgärder för främjande av arkitektonisk kvalitet i samband med miljöinriktade åtgärder som regeringen beviljade medel för som en del av det lokala investeringsprogrammet som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället (LIP-programmet). Arbetet utfördes på Malmö stad, stadsbyggnadskontoret under våren Eva Dalman Områdesarkitekt Christer Larsson Stadsarkitekt 3

4 Inledning Bakgrund Omställningen till ett hållbart samhälle har påbörjats och allt fler inser att det brådskar. FN:s miljökonferens i Stockholm 1972 blev en väckarklocka. FN:s Brundtlandkommission definierade i Our Common Future begreppet så här: Hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens behov utan att kompromissa om möjligheterna för framtida generationer att möta sina behov (WCED 1987, s 47). Efter FN:s möte i Rio 1992 formulerades i Agenda 21 tre kriterier för hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk. Konferensen i Johannesburg 2002 blev en bekräftande uppföljning. Även arkitektkåren i Sverige engagerade sig i denna globala diskussion. Här kom den länge att domineras av idéer kring så kallad ekologisk arkitektur och ekobyar. De projekt som genomfördes var ofta begränsade i storlek och låg ofta i landsbygden eller i utkanten av en stad. Exempel är Solbyn i Dalby och Tuggelite i Karlstad (Berg, 2002). Målet var så gott som alltid att sluta kretsloppen så lokalt som möjligt, helst i det enskilda huset eller i ekobyn. Vatten och avfall tog de boende hand om på plats och återanvände så långt det var möjligt. Ett småskaligt samhälle med helt nya definitioner av välfärd, medborgarskap och livskvalitet formulerades av flera grupper som det enda hållbara alternativet till det socialt och ekologiskt fientliga industrisamhället. Flyttvågorna gick också följdriktigt ut från storstäderna till omgivande småorter (ibid, s 14). Ofta hämtades inspiration och idéer ur historien, och beprövade material och tekniker förordades i många fall. Under talen kunde en speciell arkitekturstil skönjas som karaktäriserades av slutna norrfasader och stora, gärna vinklade, fönsterväggar mot söder med växthus innanför. Inredningsdetaljer utfördes i en enkel allmogestil. Under senare år har allt fler arkitekturprojekt försetts med hög miljöprestanda utan att det synts på utsidan, exempel är Bo01 i Västra Hamnen, Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm. För båda dessa projekt gjordes omfattande program som ska leda till ökad hållbarhet. Programmen utformades av kommunerna i samarbete med miljöexperter och de formulerade högt ställda mål för bl a energi- och materialanvändning. Även avfall, VA och dagvattenhantering regleras, 4

5 medan endast Bo01-programmet tar upp det gröna. Kvalitetsprogrammet för Bo01 skiljer sig på fler sätt från Hammarby Sjöstads miljö- respektive kvalitetsprogram. Dels är det första programmet holistiskt i sitt förhållningsätt. Alla hållbarhetsfrågor behandlas i ett och samma dokument. Dels behandlar programmet fler frågeställningar kring livskvalitet och s k mänsklig hållbarhet. Människan är en kulturvarelse. Samtidigt är hon biologiskt anpassad för ett liv i naturen. Försitt välbefinnande är hon beroende av en ombivning som samverkar med båda dessa aspekter. För att klara detta finns behov av värden i en stadsdel som inte kan mätas på traditionellt vis. Det gäller variation i form av syn- och hörselintryck, upplevelse av grönska och vatten, gaturum med mänskliga mått, behov av tystnad, behov av att på en undermedveten nivå förstå sin omgivning, tolka den och uppleva den på ett sätt som positivt samspelar med vårt biologiska ursprung, även i stadens utpräglade kulturmiljö. Ges dessa möjligheter, stimuleras dessa egenskaper hos oss, så har det en rad positiva effekter. Vi trivs bättre, stresseffekter minskar, vår biologiska klocka går rätt och vi orienterar oss bättre i tillvaron. Det innebär också att deltagande och ansvarstagande underlättas och vi känner tillhörighet och trygghet. Detta är en fundamental del i att skapa stadsmiljöer som är hållbara inte bara tekniskt utan också mänskligt. (Kvalitetsprogram för Bo01, s 14, 1999) God arkitektur och stimulerande form anges sedan vara medel för att uppnå denna mänskliga hållbarhet. Formuleringarna visar att kvalitetsprogrammet givit en mycket vid definition för begreppet hållbarhet inför projekteringen av stadsdelen. Det räckte inte med att uppfylla mål som skulle leda till omställning till ekologisk hållbarhet. Den mänskliga hållbarheten, som delvis uppnås med arkitektoniska åtgärder, poängterades som väl så viktig. Programmen för Bo01 och Hammarby Sjöstad är också intressanta för att de innebär en förskjutning av initiativet. Tidigare hade besjälade byggherrar i liten skala genomfört ett ekoprojekt; här är det markägaren, kommunen, som formulerar målen och går i spetsen. Byggherrar och entreprenörer deltar visserligen i diskussionen, men saknar initiativet. Detta kan möjligtvis förklara att den utpräglade ekoarkitekturen försvunnit i projekten. Byggherren och dennes arkitekt har kanske inte samma motivation som tidigare att manifestera hållbarheten numera följer de bara kommunens program? Den ekologiskt hållbara tekniken verkar i dessa projekt utan att synas. Diskussionen inom arkitektkåren om hållbarhet mattades när ekoarkitekturen inte längre gick att särskilja. De enstaka byggnader som trots allt fortfarande byggs med den traditionella ekoarkitekturens drag uppmärksammas inte i arkitekturpress, vilket också bidrar till tystnaden. Men tystnaden behöver inte tyda på ointresse; miljöfrågorna har snarare integrerats om för givet tagna (Wärneryd m fl, 2002, s. 12). Generellt uppfattar personer inom byggsektorn att hållbart byggande uppmärksammas mindre idag än för tre-fyra år sedan. (Fermenias, 2002, sid 2). Omslag: Ewa Westermark Bo01:s kvalitetsprogram innehöll en vid tolkning av begreppet hållbarhet, bl a användes beteckningen mänsklig hållbarhet 5

6 Inte heller inom forskningen uppmärksammas längre den ekologiska arkitekturen i någon nämnvärd omfattning. Tendensen är att byggteknik, planering, förvaltning och management är ämnesområden där det pågår forskning om hållbarhet. Renodlad arkitekturforskning om hur designprocesser och projektering kan anpassas för att kunna bidra till hållbar utveckling pågår mer sällan. Forskning kring arkitekturens specifika bidrag till hållbarhet görs inte alls, enligt professor Michael Edén vid Chalmers. Ämnesområdet arkitektur och hållbarhet är uppenbarligen bristfälligt kartlagt. De projekterande arkitekternas bedömning av metoder för att uppnå hållbarhet undersöks i denna rapport. Övriga undersökningar Följande undersökningar kompletterar denna rapport och har också gjorts inom ramen för projektet Åtgärder för främjande av arkitektonisk kvalitet i samband med miljöinriktade åtgärder: - Hur förverkligades de uppsatta målen för hållbarhet i planen Bo01? Frågan formulerades och ledde till rapporten Hållbarhet i boplatsens plan och bebyggelse en utvärdering av hållbarhetsaspekterna och deras förverkligande på Bo01, Malmö (Amelie Stjernhav, 2002). - Stadsrummens hållbarhet undersöktes av forskare vid Institutionen för miljöpsykologi vid Lunds Tekniska Högskola, sektionen för arkitektur Utvärdering av stadsri, Bo01 i Malmö (Cross och Küller, 2002). - De projekterande arkitekternas möjlighet att vid utformning av lägenheter påverka hållbarheten undersöks också inom ramen för samma projekt. Hållbar arkitektur? En analys av sex lägenheter i Bo01-området enligt Ola Nylander m fl definition (Charlotte Laurell, 2002). Syfte Syftet med denna undersökning har varit att få reda på hur projekterande arkitekter på Bo01-området anser att deras projekt bidrar till hållbar utveckling. Problemformulering 1. Vilka åtgärder står till buds för arkitekter som vill arbeta för hållbarhet? 2. Hurdan är arkitekternas attityd till begreppet hållbarhet? 3. Hur ser arkitekternas kunskap ut beträffande begreppet håll barhet? 6

7 4. Hur stort utrymme har arkitekter att påverka valet av kon struktion, material och teknik? Avgränsning Studien avgränsades till att behandla arkitekternas egen uppfattning om hur deras projekt på Bo01 bidrar till hållbarhet. Någon besiktning och värdering av det byggda resultatet har inte ägt rum. Målgrupp Studien är genomförd på uppdrag av Malmö Stad, stadsbyggnadskontoret, som en uppföljning av insatserna på Bo01. Målgrupp för rapporten är arkitekter, planerare, forskare och övriga intresserade inom miljö- och byggsektorn. Metod Studien bygger på intervjuer med 27 arkitekter, som gjordes våren Intervjuerna genomfördes som halvt strukturerade kvalitativa. Vissa intervjuer skedde per telefon, andra vid ett personligt sammanträffande. Djupintervjuerna följde en viss systematik, struktur: inledningsfrågan var alltid densamma hur bidrog ditt projekt till hållbarhet? därefter utvecklades samtalen något olika, beroende på svaret. Syftet var hela tiden att försöka få förtydliganden för att få klarhet om hur den tillfrågade tolkade begreppet hållbarhet och sina möjligheter att som arkitekt för ett Bo01-projekt verka för den. Flertalet intervjuer innehåller också konkreta, öppna, frågor om byggnadens eller anläggningens tekniska lösningar, planlösning och fasadkomposition. Intervjuerna spelades in på band och nedtecknades därefter ordagrant. Texterna skickades till de intervjuade för genomläsning, kontroll och korrigering av eventuella fel. Analysen av det allmänna materialet gjordes i en matris. Samtliga åtgärder som någon arkitekt nämnde som ett sätt att bidra till hållbarhet listades i en spalt. Längs den andra axeln angavs samtliga projekt. Därefter kryssades de aspekter som nämnts för respektive projekt. Resultatet blev en tabell där ansamlingar av kryss vid en åtgärd kan visa en tendens bland svaren. Sorteringen under olika rubriker krävde avvägningar och vissa generaliseringar, annars hade mängden rubriker kunnat bli oöverskådlig. Dessutom genomfördes två ytterligar analyser. Den ena behandlar arkitekternas olika spontana uttalanden om begreppet hållbarhet och gjordes även den i matrisform. Den andra handlar om de tillfrågades svar när det gällde de tekniska systemen och utfördes som en renodlat kvalitativ analys. 7

8 Felkällor Intervjuerna blev sinsemellan olika. Vid ett par tillfällen fungerade inte bandspelaren tillfredsställande, vilket påverkade resultatet eftersom dokumentationen av samtalen blev mindre detaljerad. Metoden utvecklades också mer och mer efterhand, så de första intervjuerna som gjordes blev mindre systematiska än de övriga. Sorteringen i matrisen krävde ställningstaganden i flera gränsfall. Här kan personliga tolkningar ha påverkat resultatet. Undersökningen gjordes av arkitekt Eva Dalman som aktivt deltagit i planeringen av utställningsområdet i Västra Hamnen. Det egna engagemanget och inblicken i projektet kan ha påverkat analysen och gjort den mindre objektiv. Samtidigt kan förkunskaperna ha lett till mer initierade frågeställningar och större möjligheter att göra en kvalificerad och relevant analys. Lista över intervjuade Sonja Andersson, White Arkitekter i Malmö Lars Asklund, Lars Asklund och Marcus Jansson Arkitekter AB Carl Bäckstrand, White Arkitekter i Malmö Mario Campi, Mario Campi Architetto FAS Associati SA Marianne Dahlbäck, Månsson Dahlbäck Arkitektkontor Kim Dalgaard, Dalgaard Madsen Arkitekter Greger Dahlström, Fojab Arkitekter i Malmö AB Catherina Fored, a-plus arkitekter Bengt Hidemark, Bengt Hidemark Arkitektkontor Arne Jönsson, Arkitektlaget Skåne Ulf Karmebäck, Karmebäck & Krüger Nils-Olof Ljunggren, MIMA arkitekter AB Johan Nyrén, Nyréns arkitektkontor AB Tue Traerup Madsen, Dalgaard Madsen Arkitekter Mats Molén, Mats Molén Arkitektkontor AB Göran Månsson, Månsson Dahlbäck Arkitektkontor Ingrid Reppen, Ajö Tristess arkitekter Ellika Stare, White Arkitekter i Halmstad Kristofer Swahn, MIMA arkitekter AB Jan Tellving, Arkitektlaget Skåne Johannes Tovatt, Erskine & Tovatt Arkitektkontor AB 8

9 Tina Wik, Tina Wik Arkitekter Gert Wingårdh, Wingårdh arkitektkontor Lars Vretblad, Arkitekt Magasinet Bertil Öhrström, SWECO/FFNS Malmö 9

10 10

11 Resultat och diskussion Resultatet från bearbetingen av intervjuerna presenteras i detta avsnitt. Först redovisas resultaten från det allmänna materialet där tyngdpunkten i undersökningen ligger. Därefter redovisas de två kompletterande analyserna: - Åtgärder som främjar hållbarhet (analys av det allmänna materialet) - Arkitekterna om hållbarhet som begrepp (analys av hur de tillfrågade använder och tolkar begreppet.) - Arkitekterna och konstruktion, materialval och teknik (analys av hur de intervjuade beskriver sin delaktighet i beslut rörande tekniken). Åtgärder som främjar hållbarhet Arkitekterna nämner en lång rad olika åtgärder som kan befrämja hållbarheten. De talade spontant och hade många olika infallsvinklar. Åtgärderna de nämnde har inte rangordnats sinsemellan, eftersom materialet är för litet för att kunna användas för en kvantitativ analys. Foto: Jan-Erik Andersson Intervjumaterialet analyserades i en matris där en lång rad rubriker listades. För att få en struktur i redovisningen har dessa rubriker i sin tur grupperats under följande överrubriker: 1. Tekniska åtgärder 2. Ekonomiska åtgärder 3. Gröna åtgärder 4. Gestaltande/arkitektoniska åtgärder Åtta av de tillfrågade nämnde solfångare på tak som ett sätt att öka hållbarheten 5. Övriga åtgärder 1. Tekniska åtgärder Följande tekniska åtgärder för ökad hållbarhet nämndes under intervjuerna (antalet intervjuade som nämner åtgärden inom parantes): Att placera solfångare på tak eller fasad (8) Att fuktsäkra byggprocessen / bygga för sunt inomhusklimat (11) Att konstruera en tung, värmelagrande stomme (5) Att konstruera fasaden för tillgodogörande av passiv sol värme (10) Att bygga för låg energiförbrukning (värmeväxlare, god isolering, energieffektiv utrustning) (7) Kommentar: Svaren är inte speciellt spridda, utan det tycks finnas en bred sam- 11

12 Foto: Jens Lindhe Radhus av Lars Asklund och Marcus Larsson Arkitektkontor genom bl a Lars Asklund Foto: Lena A:son Bostadshus av Mima arkitekter genom Nils- Olof Ljunggren och Kristofer Swahn stämmighet kring vilka åtgärder som gjorts ur teknisk synvinkel för att uppnå större ekologisk hållbarhet på Bo01. Många av åtgärderna ligger utanför vissa av arkitekternas ansvarsområde, vilket flera av dem också nämnde i intervjuerna. Lars Asklund byggde i egen regi och hade full kontroll över valet av teknik. Så här kommenterar han: Högteknologiska hus, energisparhus, är känsliga och blir lätt utslagna. Det räcker att ett kretskort pajar så fungerar ingenting längre. Vårt hus är det enklaste tänkbara och samtidigt det sundaste, menar jag. Om det känns lite instängt öppnar man själv sin ventil. Och när det känns utvädrat stänger man. Det är en teknik som fungerar. Lars Asklund Jag har ansträngt mig för att ha så lite teknik som möjligt i husen. Jag vill bara använda teknik där den verkligen behövs. Jag tycker inte att man måste ha ett hem som är avancerat som en mobiltelefon. Vilken teknik behövs? Ja, sitter du i rullstol är det rätt skönt att slippa transportera dig ned till ytterdörren när någon ringer på. Då kan du ha en liten kamera som registrerar vem det är och en fjärrkontroll till låset. Ulf Karmebäck Några av arkitekterna berättade om hur planerade solfångare givit gestaltningsmässig inspiration. Vi har evakuerande solfångare på taket. Panelerna är glasrörspaket och ganska stiliga. De har fått en framträdande placering och kommer att vara transparenta och glittrande. Lasse Vretblad De solfångarna vi hade tänkt oss att ha hjälpte oss faktiskt att finna ett starkt arkitektoniskt uttryck. Vi hade grubblat länge på takutformningen när vi bestämde oss för att ha dem. Så fick radhusen sin form och blev individuella och sticker ut. De är originella och har lite industri-karaktär som vi ville ha här på gammal Kockums-mark. Men idén med solfångarna genomfördes aldrig Nils Ljunggren och Kristofer Swahn Vårt hus på Bo01 har fått stora vacuumsolfångare (glasrör med inbyggda värmeabsorbenter) som är mycket effektiva. Därmed bidrar vi med ett väsentligt värmetillskott till Malmös fjärrvärmesystem. Vi har velat visa att även ganska skrymmande, moderna, tekniska system som solfångare kan tas om hand på ett arkitektoniskt sätt och bli ett positivt inslag i en byggnad eller ett stadsparti. Marianne Dahlbäck och Göran Månsson Men även svårigheter nämndes: There is an architectural problem integrating solar panels into architecture. Mario Campi 2. Ekonomiska åtgärder Följande ekonomiska åtgärder för ökad hållbarhet nämndes under intervjuerna (antalet intervjuade som nämner åtgärden inom parantes): Att skapa bostäder där människor har råd att bo (4) 12

13 Att välja hållbara material som har låga underhållskostnader och lång livslängd (11) Kommentar: De flesta arkitekter berörde ekonomin på något vis i sina kommentarer direkt eller indirekt. Det är en sociala uthållighetsfråga tycker jag: att hjälpa människor att ha råd att bo utan att det ska behöva kosta miljoner. Det borde vara ett självklart bidrag till samtiden att skapa ett samhälle där alla har möjlighet att se varandras liv, förstå det och respektera det. Johannes Tovatt Några av dem var bekymrade över att bostäderna på mässområdet skulle bli alltför dyra och att de som projektörer saknade möjligheter att påverka detta. De refererade till att deras uppdragsgivare, byggherren, ville ha bostäder som skulle vara något extra att visa upp på utställningen. En enda av arkitekterna hade däremot som definierat uppdrag att rita billigare bostäder som bara skulle kosta drygt kr/kvm att bygga. Det är viktigt att tänka ekonomiskt när man ritar bostäder, så att hyrorna kan bli låga. Mitt mål är att rita bostäder till rimliga kostnader. Det är ett så fantastiskt läge på Bo01-området att alla skall få möjlighet att hitta ett boende här. Mats Molén Vi tycker att det hade varit bättre om den ekologiska hållbarheten hade definierats på ett tydligare sätt, för då hade vi kunnat diskutera sakfrågor. Om man hade varit modig nog att genomdriva det hade vi kunnat rita bostäder för människor med vanlig ekonomi. Nu blir det i bästa fall ett område med en lyckad gestaltning. Men det är inte säkert att det är fel det heller. Marianne Dahlbäck och Göran Månsson Det är intressant att notera att de tillfrågade inte nämnde möjligheter som att välja upphandlingsförfarande eller att pressa priser. Detta hade kanske kunnat vara metoder att påverka byggkostnaden. Fyra arkitekter nämnde ytsnålhet som ett viktigt sätt att bidra till hållbarhet, och tre av dem menade att de fått möjlighet att sträva efter detta genom sina uppdrag på Bo01. Vi bygger smala hus. Bredden är bara 3,60 meter. Hur kan man få in samma funktioner som i andra hus med de här måtten? Genom att snåla på ytan, helt enkelt. Och det är hållbarhet. Min ambition är att få utveckla den här hustypen. Och testa hur ytsnåla lösningar det går att göra och hur trånga tomter man kan bebygga. Sedan vill jag gå vidare och utveckla materialvalet. Jag vill också hitta rationella, industriella sätt att tillverka hustypen. Målet är att sänka byggkostnaden. Catharina Fored Att rita lägenheter är att hushålla med mått. Hushålla med decimetrar och centimetrar. Och det gäller fortfarande. Greger Dahlström Foto: Lena A:son Radhus av a-plus arkitekter genom Catherina Fored 13

14 Foto: Jan-Erik Andersson Tegel är ett välkänt material som åldras vackert, ansåg flera av de tillfrågade Foto: Jens Lindhe Naturmaterial uppfattas av många som mer ekologiskt hållbart än andra material. Bild av trappa mot havet, ritad av Jeppe Aagaard Andersen Generellt sett är det dyrare att bygga i Sverige. Allting är dyrt. Momsen här är 25 procent. I Tyskland är den 16 procent. Inköpspriset ute i Europa är också mycket lägre än här. Valet står mellan att köpa byggmaterial i Sverige eller i Tyskland och frakta hit dem. Jag valde att köpa det mesta i Tyskland och frakta hit det. Ofta rörde det sig faktiskt om svensktillverkade varor. Man kan köpa takstolar i Holland, som det står Myresjö på, mycket billigare än man skulle kunna hitta någonstans i Sverige. Ulf Karmebäck En arkitekt, som inte fått denna möjlighet, var mycket kritisk till hela bomässans tema om hållbarhet, eftersom han ansåg att just strävan efter ytsnålhet ger den allra största utdelningen när det gäller ekologisk hållbarhet. Genom att leva på små ytor sparas både resurser vid byggandet och under brukstiden, då främst som minskad energianvändning. När bomässan inte uppmärksammade detta faktum i kvalitetsprogram och i diskussioner med byggherrar menade denne arkitekt att temat tunnats ut och mer fokuserat på mindre viktiga detaljer som t ex snålspolande kranar och intelligenta termostater. Andra berörde frågan om ekonomi på ett mer indirekt vis genom att plädera för konstruktioner, material, teknik och formgivning med lång livslängd som ger långsiktigt god ekonomi, men möjligtvis en högre investeringskostnad vid byggandet. Många nämnde speciellt användandet av naturmaterial som viktigt för hållbarheten, sundheten och livslängden. Trä, tegel, glas och metall är välkända material som går att underhålla och som åldras vackert. Byggnaden har en robust stomme och fasader av tegel för att klara av klimatet här. Man bör bygga hus som är långlivade och underhållsfria. Det är kanske det allra viktigaste för vår hushållning med resurser, väl så viktigt som att göra energibesparingar. Lasse Vretblad Vårt hus är byggt i trä. Det är ett hållbart, återvinningsbart och förnyelsebart material. Träbyggnader kan stå i tusen år, men då måste träet behandlas då och då. Det är också lätt att reparera trähus, det går att byta ut enskilda brädor. Kim Dahlgaard och Tue Traerup Madsen Vi har valt tegel som fasadmaterial. Tegel klarar av platsens hårda väderpåfrestningar bättre än de flesta andra fasadmaterial, något som det finns tydliga vittnesbörd på bland Malmös äldre bebyggelse. Snickerier har vi gjort i furu med sulad ek på utsidan. Eken, som har god beständighet, är oljad. Johan Nyrén Vi valde de material som är äkta vara. Det är trä, klinker, natursten, metall, puts, betong och betongsten. Konstigare än så är det inte Ju enklare, desto bättre, framför allt om man ser det över en längre tidsperiod där det kan bli aktuellt att riva ut inredning och återanvända den eller återbörda den till kretsloppet. Greger Dahlström 3. Gröna åtgärder Följande gröna åtgärder för ökad hållbarhet nämndes under intervjuerna (antalet intervjuade som nämner åtgärden inom parantes): 14

15 Att anlägga gröna tak (13) Att anlägga en våtmark (2) Kommentar: De tillfrågade arkitekterna är inte landskapsarkitekter, utan projektörer av byggnader. Trots detta uppgav hela tretton av dem gröna tak som en insats för hållbarhet. Förklaringen finns troligtvis i den uppmärksamhet som riktades mot grönska genom Bo01:s krav på grönytefaktor (kvalitetsprogrammet). Den innebar att grovt sett halva tomtytan, inklusive den bebyggda ytan, skulle vara grön. Faktorn 0,5 kunde uppnås på många olika sätt, bl a genom fasad- och takgrönska. 17 av projekten försågs med gröna tak. Detta innebar självfallet att åtgärden uppmärksammades. Fyra intervjuade visade stort engagemang för gröna tak och en av dem beskrev dessutom utförligt alla fördelar med lösningen. Övriga förklarade att gröna tak varit ett sätt att klara grönytefaktorn 0,5. Yttertaken är belagda med sedum. Sedumtäcket ger många goda egenskaper. När det är hett på sommaren avdunstar växternas vatten. Då åtgår värme, vilket gör att taket blir svalt. Ett gammalt och beprövat sätt att få ett behagligt inomhusklimat. Sedumtakets förmåga att suga upp vatten vid regn gör att vi får en fördröjande effekt vid skyfall. Dvs först mättas taket och därefter rinner vattnet av. Detta minskar drastiskt belastningen på dagvattensystemet. Johan Nyrén Intressant att notera är att fem arkitekter inte nämnde gröna tak, trots att deras projekt innehöll åtgärden. En tillfrågad nämnde gröna tak trots att den byggnad han projekterat inte hade något sådant. Foto: Jan-Erik Andersson Gröna tak nämndes av många av de intervjuade som ett sätt att öka den ekologiska hållbarheten. Bild av bostadshus av Nyréns arkitektkontor ab genom bl a Johan Nyrén 4. Gestaltande/arkitektoniska åtgärder Följande gestaltande eller arkitektoniska åtgärder för ökad hållbarhet nämndes under intervjuerna (antalet intervjuade som nämner åtgärden inom parantes): Användbarhet idag och i framtiden Generalitet i rumsfunktionen (9) Flexibilitet i planlösningen (13) Föränderbarhet underlätta framtida ombyggnader (6) Mångfald (3) Planlösning Indelning i privat och offentlig del av bostaden (7) Tydlig fram- och baksida respektive in- och utsida (8) 15

16 Foto: Eva Dalman Goda rumssamband (t ex möjligheter till rundgång) (12) Rummets kvaliteter Noggrann rumsproportionering (11) Närmast kvadratiska rum (3) Välstuderad ljusföring (13) God möblerbarhet (5) Gestaltning Tidlös formgivning (4) Möjlighet till identifikation (3) Funktion Säkerställa tillgänglighet för funktionshindrade (4) Bostadshus av Bengt Hidemark Arkitektkontor genom Bengt Hidemark i samarbete med Fritz Jaenecke Arkitektgrupp AB genom Ingemar Jönsson Kommentar: De tillfrågade arkitekterna hade en bred syn på hållbarhetsbegreppet och hade inga problem med att relatera det till sitt eget främsta kunskapsområde, arkitektur. De flesta välkända kvalitetskriterier för bostäder nämndes i intervjuundersökningen, vilket tyder på att hållbarhet och arkitektonisk kvalitet är två begrepp som ligger nära varandra när arkitektur och hållbarhet diskuteras. En första egenskap är husets långa livslängd. Det bör utformas på ett sådant sätt att det är stryktåligt i vårt klimat, att man har mycket väl valt material och tekniska lösningar som fungerar över tiden. Och som åldras värdigt och vackert. Den andra egenskapen är hållbarhet genom föränderbarhet. Det innebär att ha en generell grundplan som medger ett flexibelt utnyttjande. Det vill säga anpassningsbar till dagens situation och önskemål, såväl som till morgondagens. Den tredje egenskapen är en god livsmiljö för dem som arbetar eller bor i de hus som man ritar. Ett bra hus ska ha en funktionell och trivsam inre miljö. Vacker rumsutformning, vackra rumssamband, vackert dagsljusbelysta rum, gärna med fönster i olika väderstreck vilket ger rikare dagsljus-upplevelser. Rum ska också ha en god möblerbarhet för olika rums-dispositioner över tiden. Bengt Hidemark Användbarhet idag och i framtiden Att öka möjligheten till långsiktigt hög användbarhet är en åtgärd som de flesta arkitekter betonar. Det är svårt att förutsäga vilka krav som kommer att ställas på bostäder i framtiden, därför är det viktigt att skapa lägenheter och bostadshus som tål förändrad användning och som kan motsvara olika önskemål. Mångfald är ett begrepp som används av flera tillfrågade. Det kan 16

17 sorteras in under rubriken användbarhet eftersom det ytterst handlar om att byggnaderna och stadsdelen ska vara brukbar på många olika sätt av många olika människor. Genom att kombinera olika hustyper får vi ett mer komplext byggande. Här finns både högre och lägre hus. Att bygga varierat, med mångfald, har med hållbarhet att göra. Så kan man få olika sorters människor att välja att bo i området. Kim Dahlgaard och Tue Traerup Madsen Vår idé har varit att projektet ska ha många lägenhetstyper för att möjliggöra en blandning av olika boende. Kajhusets entréplan rymmer två butiks- eller arbetslokaler, och gårdshuset kan nyttjas både som bostäder eller små arbetsplatser. I utställningslägenheten har vi visat hur man kan kombinera bostad och arbetsplats. Vi tänkte oss att en ensamstående mäklare med ett tonårsbarn skulle ha butik och kontor i kajplanet och bostaden ovanpå. Blandning av boende och arbete är viktigt även i den lilla skalan för att skapa den goda och livskraftiga staden. Johan Nyrén Det finns många olika metoder att öka användbarheten över tiden och metoderna kan också kombineras. Genom att skapa generellt användbara rum kan de förhoppningsvis passa för ännu okända behov, resonerar flera av arkitekterna. Två av dem förtydligar med att de inte velat skriva ut ord som sovrum eller vardagsrum i planen eller beskrivningen. De vill inte öronmärka rum för speciella aktiviteter, utan i stället skapa rum som har ett egenvärde och kan användas generellt. I traditionella lägenheter kommer man in i en central hall som sedan förgrenar sig till olika rum. Vi har ökat möjligheterna och dessutom försökt ge varje rum en direkt entré från utsidan av lägenheten. Då finns det möjligheter att nå rum från många olika håll och det ökar användbarheten. Tanken är att man ska kunna ha tonåringar som bor med egen utgång, man ska kunna ha sitt kontor eller praktik i ett rum eller hyra ut det till någon annan. Det här är ett nytt sätt att organisera en lägenhet. Ingrid Reppen Vi har försökt jobba med rummen så att de kan möta väldigt många olika krav. Att placera fönster och dörrar på ett sådant sätt att de möjliggör så många möbleringsmöjligheter som möjligt. Just det här att kunna använda rum på väldigt många olika sätt är viktigt. Vi lever på så många olika vis idag, har olika livsstilar. Ett sovrum kanske används som arbetsrum. Ett matrum är kanske ett sovrum under någon period i livet. Bertil Öhrström Genom att skapa flexibla planlösningar skapas förutsättningar för kommande boende att anpassa bostaden till sina behov. Flexibiliteten består på Bo01 i att ledningsdragningen gjorts i ett s k installationsgolv, vilket gör det möjligt att ändra den i framtiden och flytta annars ganska låsta funktioner som kök och badrum. Några försök med specialutformade flyttbara väggar har inte gjorts. Men många av innerväggarna är byggda av gipsskivor och lätta att flytta, vilket ger god föränderbarhet. Naturligtvis följer de vanliga behovet av nya ytskikt om väggarna rivs eller flyttas. Vi har ett system som leder till hållbarhet eftersom lägenheternas planlösningar Foto: Jan-Erik Andersson Interiör från bostadshus av Ajö tristess arkitekter genom bl a Ingrid Reppen 17

18 Illustration:Charlotte Laurell Planlösning i bostadshus av Mario Campi Architetto FAS Associati SA genom bl a Mario Campi i samarbete med Arkitektlaget Skåne genom Arne Jönsson och Jan Tellving kan förändras även långt efter det att husen är färdigbyggda. Alla väggar är lätta och vi har ett trägolv som ligger över betonggolvet. Mellan golven finns alla rör och ledningar. Så om någon vill skapa en helt annan lägenhetslösning i framtiden så kan man ta ner alla väggarna och göra det. Det här är flexibilitet Arne Tellving Användbarhet och flexibilitet var ledord när vi skissade på planlösningarna.ett centralt placerat badrum är den enda givna förutsättningen i planen. Runt detta badrum står det fritt att välja antal rum. Entrén leder dig in i lägenhetens representativa del, sundsrummen. Mot gården ligger den del av lägenheten som har en mer privat karaktär, gårdsrummen. Köksinredningen kan placeras i något av lägenhetens fyra hörn. Väggarna är utformade så att det ska gå lätt att placera in en skåpsinredning, och schakten är strategiskt placerade. Köket kan vetta mot gården eller ut mot vattnet, det kan vara i ett öppet samband med vardagsrummet eller vara ett rum du kan stänga dörren om. Det är olika sätt att leva och då man talar om ett för framtiden hållbart projekt menar vi att denna flexibilitet måste finnas. Sonja Andersson och Carl Bäckstrand Det finns en idealisering kring föreställningen om flexibilitet att lätt kunna flytta om väggar och ändra sin planlösning. Ytskikten i våra lägenheter är påkostade, så det ska mycket till för att man ska gå in och förändra i dem. Men bara det faktum att rum har mer än en ingång och därmed olika relationer till flera rum gör att det finns en inbyggd flexibilitet, färdig att utnyttja. Väldigt enkelt, och utan kostsam ombyggnad. Johannes Tovatt Planlösning Påfallande många arkitekter uppger att de strävat efter att skapa en mer privat respektive mer offentlig del i bostäderna. Förebilder finns i traditionellt högreståndsboende (Nylander, 1999). Det är också en vanlig kvalitet i enbostadshus i två våningar, där de mer privata rummen, t ex sovrummen, ofta ligger en trappa upp medan umgängesrum och kök ligger på bottenvåningen nära entrén. Eftersom villaägare med utflyttade barn enligt byggherrarna varit en viktig målgrupp är ambitionen väl förståelig. Som renodlad åtgärd för att öka hållbarheten är indelningen svårare att förklara. Här handlar det snarast om en bostadskvalitet som en viss målgrupp efterfrågar: människor som uppskattar att ha en avskild, privat del dit inte vännerna ges tillträde utan speciell inbjudan. Fördelen kan också vara praktisk, man slipper städa denna del när gästerna ska komma. I de större lägenheterna har vi en indelning med en sovrumsavdelning och en sällskapsdel. Ellika Stare Även indelning i tydlig fram- och baksida respektive ut- och insida beskrivs som en viktig kvalitet. Mot havsfronten har detta ofta resulterat i en offentlig, öppen del mot havet och kvällssolen och mer privata rum mot gårdssidan mot öster. Fasaderna mot havet har större glaspartier samt ljusare och kallare färgsättning, medan gårds- 18

19 fasaderna är mer slutna och har en mörkare och varmare färgsättning, helt i enlighet med Malmö stads färgprogram för området. Den här indelningen är också en fråga om arkitektonisk kvalitet upplevelserikedom genom kontrastverkan som ger möjligheter att orientera och tillägna sig miljön (Nylander 1999). Byggnaden har genomgående lägenheter med en intim, vindskyddad morgonsolsgård mot öster. På den blåsigare havssidan avslutas lägenheterna med ett speciellt rum som kan öppnas ut mot en smal balkong och som också kan fungera som blomsterrum med sänkt temperatur. Marianne Dahlbäck och Göran Månsson Det är en stark kontrast mellan gårdens intimitet och havsfrontens storslagenhet Gården har väldigt tättbyggda, koncentrerade ytor och man ser inte havet. Och sedan utsidan: ett oerhört öppet, gigantiskt rum som egentligen sträcker sig ända till Danmark. Vi tyckte det var viktigt att det blev helt två olika sidor på huset. Ingrid Reppen För mig är det här det mest spännande av allt, att spegla in- och utsida och de skilda temperamenten med färger, uttryck, lukter och ljud. Vi vill fånga det du kan uppleva när du går i Gamla Stan här i Malmö. Du går längs gatan, den är bullrig och trafikerad. Så kan du gå tio meter in genom en port och på insidan möter en annan värld. Du kan knappt tro att du står mitt inne i centrala Malmö. Barn leker, någon hänger tvätt och man kanske hör någon som övar på piano Det blir en helt speciell karaktär. Så går du ut och då är du tillbaka bland bilar och cyklar och stadslivet. Och det är precis den kontrasten vi vill skapa här. Bertil Öhrström De byggnader som ligger inne i området har inte riktigt samma tydlighet i denna indelning, även om arkitekterna som ritat dessa hus också uppger att de haft en ambition att göra fram- och baksida på sina bostadshus. Goda rumssamband är en grundläggande kvalitet för en bostad. Många nämner också detta som ett sätt att uppnå hållbarhet. Om de olika rummen kopplas samman på ett klokt vis kan användbarheten och även flexibiliteten öka. Här samspelar traditionella arkitektoniska kvaliteter, som t ex rundgångsmöjlighet, med den mer konkreta tolkningen av hållbarhetsbegreppet i form av framtida användbarhet. Det är roligt att kunna nå sina rum på olika sätt. Det ger omväxling och även möjlighet att bygga för en av dörrarna tillfälligt med t ex en bokhylla och därmed ha möjlighet att påverka planlösningen på ett enkelt sätt. Att kunna koppla ett sovrum ömsom till vardagsrum och ömsom till en neutral passage gör det möjligt att förändra användningssättet till bibliotek, arbetsrum eller liten matsal. Foto: Jens Lindhe Gårdssidan på bostadshus av Ajö tristess arkitekter genom bl a Ingrid Reppen Foto: Eva Dalman Rummets kvaliteter Rumsproportioneringen är en grundläggande yrkesuppgift för en Sjöfasaden på bostadshus av Ajö tristess arkitekter genom bl a Ingrid Reppen 19

20 Foto: Charlotte Laurell Interiör från bostadshus av Wingårdh Arkitektkontor genom bl a Gert Wingårdh arkitekt. Den ger en stor del av upplevelsen av ett rum. Höjd, bredd och längd skapar den fysiska begränsningen. Konsten att proportionera framhölls som den främsta arkitektoniska uppgiften från antiken fram till mitten av 1900-talet. Därefter hamnade den i bakgrunden för att senare under seklet åter få en framträdande plats. På Bo01 har många rum proportioner som överensstämmer med Det gyllene snittet (Laurell, 2002). Det är värt att notera att ingen av de tillfrågade refererar till denna princip. Däremot nämns det kvadratiska rummet som eftersträvansvärt av tre av dem. Lägenheterna ska gå att möblera och använda på så många olika sätt som möjligt. Därför är många av rummen nästan kvadratiska, eftersom det är en rumsform som har hög användbarhet. Vi har studerat siktlinjer och ljusföring noggrant och försökt ge bostäderna intressanta rumssamband och att göra dem så ljusa som det bara är möjligt. Men de många fönstren får inte minska möjligheten till att möblera på många olika sätt, så om det finns många fönster i ett rum har vi placerat ett av dem högre upp på väggen. De flesta rum går att använda på många olika vis: som barnrum, som föräldrasovrum med dubbelsäng eller som arbetsrum. Ellika Stare vi tog en titt på antikens stenhus det kanske låter pretentiöst men om man tittar på Pompeij eller Herculanum så ser man att bostadshusen inte förändrats nämnvärt. Människan är sig lik och behöver ungefär samma ytor som då. Ett rum som är ungefär 3,5 x 3,5 meter passar bra för att sova i då som nu. Får man sedan önska takhöjd också, så hamnar den på ungefär 3,0 meter. Den här typen av relativt generella rum dominerade fram till 1800-talets slut. Det är en väldigt beständig typ av rum. Gert Wingårdh Vad är det för lägenheter som står sig? Vilka är omtyckta och eftertraktade? Om man går ut och frågar tror jag man får svaret att sekelskifteslägenheter är väldigt fina. Och vi vet att dessa bostäder har vissa kännetecken: det var högt i tak, ofta kvadratiska rum med en rejäl sida mot fasaden. Det var rum som låg i svit eller som låg så att det gick att röra sig runt i lägenheten. Det var vackert ljus. Det fanns ofta en inbyggd generalitet så att rum gick att använda på många olika sätt. Greger Dahlström Rummets proportioner är avgörande för rumsupplevelsen t ex känslan av rymd eller motsatsen, känslan av intimitet och kontroll. De påverkar också användbarhet och möblerbarhet. Den senare nämns av en handfull av de intervjuade. Det är ett handfast exempel på åtgärd för hållbarhet, eftersom användbarheten och möjligheten att utnyttja lägenhetsytan påverkar miljöbelastningen. Rum med god möjlighet till möblering går helt enkelt att utnyttja effektivt. Och om varje kvadratmeter utnyttjas kan i bästa fall totalytan för bostaden minska. Vi vill att bostäderna skall vara mångsidigt möblerbara och hänvisar gärna till klassiska svenska normer för bostadsrum. Det behöver inte bli tråkigt för att rummen har beprövade, möbelanpassade mått. Marianne Dahlbäck och 20

21 Göran Månsson Välstuderade ljusinfall hör också till gruppen klassiska arkitektoniska kvaliteter. Sedan är ljuset viktigt. Det finns en ljusaxel rakt igenom lägenheten och på diagonalen kan man säga att det finns en annan. Det där är ett tema som går igen hela tiden. När man öppnar en dörr möter man ljuset, på ett eller annat sätt. Greger Dahlström God arkitektur är subtil och svårfångad till det viktigaste hör ljuset, som i sin tur beror av fönsterplaceringen, ljusinfallet. Också det artificiella ljuset är viktigt. Jag hatar lysrör och använder hela tiden glödljus. Det är bättre för själen. Det flimrar inte. Det är ett vackert, behagligt och harmoniskt ljus. Det liknar inte solen, utan känns mer som eldsken. Visst är det behagligare att läsa i glödljus? Lars Asklund Ljuset leds långt in i bostaden med de vägghöga fönsterpartierna samt de högt placerade överljusen som låter taket reflektera dagsljuset. Siktlinjer mellan bostadens sundsrum och gårdsrum skapar transparens och öppenhet. I etagelägenheterna placerar vi trapporna invid glaspartierna för att på så sätt leda ljuset mellan våningsplanen och få gott om dagsljus även djupt in i lägenheten. Sonja Andersson och Carl Bäckstrand Att utforma fönster, fönstersmygar och ytskikt så att de sprider och reflekterar ljuset på ett vackert sätt är ett av de verktyg som arkitekten scenografen har till sitt förfogande. Så skapas en stor del av rummets karaktär öppet, ljust och transparent är ena ytterligheten, förtätat, dramatiserat med små minutiöst placerade ljusinsläpp är den andra. Däremellan finns hela skalan av stämningar som också skiftar med väder och tidpunkt. Omslutenhet och öppenhet beror till mycket stor del på hur ljusinfallet, fönstren, utformas. Rumsformer och ljusföring har stor betydelse för välbefinnandet. Att folk mår bra i ett hus betyder mycket både för själ och kropp. Kanske käkar man mindre tabletter så att kroppen håller längre? Både husen och människorna blir mer hållbara, helt enkelt. Lars Asklund Rumskvaliteter som ljusinfall och proportionering är viktiga för att de boende ska trivas och kanske t o m älska sina hem. Och just trivseln och stoltheten kan vara en betydelsefulla delar i att bli stärkt som människa, vilket är en viktig aspekt av den sociala hållbarheten. Foto: Charlotte Laurell Interiör från radhus av Lars Asklund och Marcus Larsson Arkitekter AB genom bl a Lars Asklund Foto: Jens Lindhe Gestaltning Ganska få av arkitekterna nämner renodlade gestaltningsidéer. De två ord som nämns är tidlöshet och identitet. Här framförs tanken att det existerar en speciell och tidlös arkitekturstil som leder till hållbarhet att människor i alla tider förmår uppskatta byggnaden vilket leder till lång livslängd. En av arkitekterna förtydligade med att han eftersträvat ett uttryck som skulle göra det svårt att datera byggnaden. Andra arkitekter påpekade att varje bygg- Interiör från bostadshus av Wingårdh Arkitektkontor genom bl a Gert Wingårdh 21

22 Foto: Eva Dalman Detalj från bostadshus av Moore Ruble Yudell Architects and Planners och SWECO FFNS Arkitekter AB genom bl a Bertil Öhrström Foto: Eva Dalman Fasad mot havet, bostadshus av Fojab Arkitekter genom bl a Greger Dahlström nad är en produkt av sin tid, men att det är eftersträvansvärt att skapa otrendiga byggnader. När vi arbetade med designkonceptet i färger, mönster och utformning av detaljer tog vi vår utgångspunkt i ett väldigt klassiskt formspråk. Vi jobbade med färger, kulörer, som vi vet står sig över tiden. Alltså inte sådana som råkar vara moderna just nu. Vi vet av erfarenhet att trender kommer och går. Men en vacker grön ton, den står sig alltid. Eller svart på vitt. I hela det här konceptet har vi valt att arbeta med en tidlöshet i designen. Man ska inte kunna komma in i en lägenhet och säga Oh, den här måste vara från Det ska vara en luddighet kring det här. Man ska kunna tro att den är från 1990-talet och sedan bli osäker, den är kanske från 1920-talet. Bertil Öhrström Tidlösheten handlar aldrig om att stoppa pendeln och försöka gå en grå medelväg. I stället är det att undvika de stora åthävorna som är till för att nästan karikera och skapa någon slags förment tydlighet i ett budskap. Jag tycker att det är intressantare att försöka att använda rätt små medel, och att på ett hyggligt och traditionellt sätt utveckla något i en viss riktning. Det är mer spännande. Och mycket svårare, om det ska bli bra. Att skrika högt är rätt enkelt egentligen. Det är bara att göra något som är spekakulärt. Och som kan vara nog så intressant om det är bra och genuint ja, en idé som verkligen representerar någonting nytt. Men att försöka anstränga sig för att skapa en nyhet för nyhetens skull, det tycker jag är rätt ointressant. Det är dött nästan i samma ögonblick som det presenteras. Greger Dahlström Diskussionen om tidlöshet är både intressant och svår. Idén om Det Evigt Sköna är gammal och inarbetad, men det är svårt att finna exempel på byggnadsverk som i alla tider uppfattats som vackra. De flesta stilideal faller någon gång i onåd, för att kanske senare tas till heders igen. Själva ambitionen att skapa något tidlöst är också värd att fundera över. Är det inte först i efterhand något får epitetet klassiskt eller tidlöst? Går det att arbeta konstnärligt med målet att det ska få en tidlös form? Under alla omständigheter är begreppet tidlöst viktigt när vi reflekterar över hållbarhet över tiden. Ett hållbart arkitektoniskt uttryck ger i bästa fall byggnaden ett värde som gör att den vårdas och får en lång livslängd. Men även det motsatta, det mycket tidstypiska, anses i kulturvården utgöra ett viktigt kriterium vid beslut om bevarande. Då handlar det om att säkra enstaka exempel på en arkitekturstil åt eftervärlden. Det mycket tidstypiska och extrema kan också bli det som betraktas som mest värt att vårda och bevara. Ett exempel kan vara Sergels Torg i Stockholm, som betraktas som värdefullt av många. Till sist handlar kanske gestaltning och hållbarhet om arkitektonisk kvalitet. Det som projekterats med omtanke, skicklighet och ambition för att sedan byggas med precision och material som åldras vackert det 22

23 blir hållbart. Identitet är nästan lika komplicerat att fundera över i relation till hållbarhet. Huset på Bo01 präglas av den individualitet som är typisk för Ralph Erskines arkitektur. Man kan se nerifrån trottoaren var man bor. Ingen behöver räkna våningarna. Här finns en slags strävan efter olikhet, igenkännande eller demokrati, om man vill ta det ännu längre. Mitt boende, min lägenhet, är lite annorlunda. Det finns både en estetisk och filosofisk syn på det hela. Och så är det skalan. Att det finns en byggnad och ovanpå den en liten by på taket ett sätt att eftersträva en mer mänskliga relation mellan byggnad och människan på taket/gatan. Jag tror att det fungerar. Det vet man av egen erfarenhet från vandringar i gamla städer där folk har inrett sina kupor och terrasser. Det finns en väldig lockelse i att röra sig dit upp i fantasin. Johannes Tovatt Man ska kunna stå nere på gatan och peka upp och säga där bor jag. Igenkännandet är ett viktigt element i designskapandet. Bertil Öhrström Arkitekterna som nämner begreppet har velat skapa en byggnad som stiger fram med en egen gestalt att förhålla sig till. Byggnaden ska ha en karaktär, som gör att de boende får en relation till den, menar de. Målet att ge en byggnad en tydlig identitet kan bli problematiskt om det rör sig om ett självändamål. Ivern att särskilja kan leda till stilmässiga övertramp. Men den kan också leda till att byggnaden får en dignitet som gör att de boende får en aktning för den. Foto: Jan-Erik Andersson Erskine o Tovatt Arkitektkontor AB:s bostadshus Funktion När det gäller funktion nämner fyra av de tillfrågade att tillgängligheten för funktionshindrade är viktig. De fördjupar aldrig resonemanget, utan påpekar bara att de fäst speciell vikt vid detta under projekteringen. Vi har också arbetat med tillgängligheten, huset är helt tillgängligt för funktionshindrade. Bertil Öhrström Att begränsa entrén för rörelsehindrade till gården är inte att tänka på. Vi ville ha tillgänglighet från både gård och gata. Greger Dahlström Foto: Eva Dalman Tillgänglighet är en hållbarhetsfråga. Om en byggnad eller en bostad inte kan användas av alla brister den sociala hållbarheten. Även den ekonomiska hållbarheten kan minska om det krävs dyrbara anpassningar i efterhand i bostäder där någon blir funktionshindrad. Eftersom tillgängligheten regleras i Plan- och Bygglagen (PBL) kan många av de tillfrågade avstått från att speciellt kommentera den. Det finns goda skäl att anta att flertalet arkitekter arbetat aktivt för att klara tillgängligheten, även om resultatet på många håll brister, enligt en studie av arkitekten Eva Björklund ( Björklund, 2001). Bostadshus ritat av Fojab Arkitekter Malmö genom bl a Greger Dahlström 23

24 Foto:Jan-Erik Andersson Men funktion är förvisso mer än tillgänglighet. Kritik mot alltför funktionalistiska utgångspunkter vid bostadsplanering förekom också: Det finns en idé om att bostäder ska tillfredsställa ett antal praktiska behov. Det tycker jag är ett helt värdelöst sätt att tänka på. Om det enbart handlade om att tillfredsställa behov hade vi inte behövt bygga några kök, eftersom folk numera inte lagar mat. Det har gjorts undersökningar om vad folk äter. Och majoriteten av de måltider som äts i svenska hem består av blodpudding, makaroner med köttbullar eller köttfärssås. Och för att tillaga sådant behövs inget kök. Samtidigt har det blivit populärt att inreda stora och dyra kök. Kanske är det lika märkligt som med restauranger? Välutrustade jättelika storkök levererar sällan läcker mat. Men fina krogar kan ha pyttesmå kök och servera fantastisk mat. Nu verkar det bli likadant i hemmen. Efterfrågan på stora kök kanske bara hänger samman med att matlagning är på väg ut. Köket förvandlas till en salong där man kan visa upp att man har köksmaskiner och att man kan laga mat den där lördagen när man ska bjuda en massa folk. Men köket har inte längre sin tidigare funktion. Det finns många sådana här oklarheter i dagens sätt att vilja bo. Det passar inte att enbart prata om praktiska behov. Ingrid Reppen Interiör från Ajö Tristess bostadshus, ritat av Ingrid Reppen och Kai Wartiainen 5. Övriga åtgärder Följande övriga åtgärder för ökad hållbarhet nämndes under intervjuerna (antalet intervjuade som nämner åtgärden inom parantes): God livsmiljö för brukare (5) Hälsosam inomhusmiljö (5) Brukarinflytande och demokrati (5) Några av de tillfrågade nämnde att de ansåg att det var en viktig uppgift att som arkitekt värna en god livsmiljö för dem som skulle bo i lägenheterna. Uttryckssättet är allmänt och förtydligades aldrig. Det gör tolkningen svår i efterhand, men troligtvis handlar det delvis även om följande punkt i listan ovan, hälsosam inomhusmiljö. Förutom detta går det att läsa in trivselaspekter och god funktion och form. Det är viktigt att välja material och behandlingar som är hälsosamma med tanke på allergier, att välja filter av hög kvalitet och göra dem lättåtkomliga för filterbyten eller rengöring. Listan på den här punkten kan göras lång och mycket detaljrik med den kunskap som finns idag. Bengt Hidemark. Den hälsosamma inomhusmiljön är en aktuell fråga i hela Byggsverige. Ändå nämnde bara fem tillfrågade detta.kanske anser arkitekterna att ämnet ligger vid sidan av deras yrkeskompetens. Brukarinflytande och demokrati togs också upp i intervjuerna. Bertil Öhrström kommenterade att han såg det som ett problem att det inte 24

VÄXJÖ KOMMUNFASTIGHETER AB VÄXJÖ KOMMUN VÄXJÖ UNIVERSITET LANDSTINGET KRONOBERG 16 MARS 2005 FÖR VARJE SAMTALSÄMNE VÄXJÖSAMTALET 2005 16 MARS

VÄXJÖ KOMMUNFASTIGHETER AB VÄXJÖ KOMMUN VÄXJÖ UNIVERSITET LANDSTINGET KRONOBERG 16 MARS 2005 FÖR VARJE SAMTALSÄMNE VÄXJÖSAMTALET 2005 16 MARS VÄXJÖ KOMMUNFASTIGHETER AB VÄXJÖ KOMMUN VÄXJÖ UNIVERSITET LANDSTINGET KRONOBERG 16 MARS 2005 PM FÖR VARJE SAMTALSÄMNE VÄXJÖSAMTALET 2005 16 MARS Innehållsförteckning B O E N D E T S S A M B A N D Boendets

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

En livscykel i WP-villan

En livscykel i WP-villan En livscykel i WP-villan Anna Ulfstrand Under denna rubrik kommer de boendes skiftande behov under olika skeden i livet och hur de har påverkat husens utformning diskusteras. Jämförelser kommer att göras

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm Institutionen för Fastigheter och byggande Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 306 Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm en studie av stadstypiska attributs

Läs mer

ATT BYGGA HÅLLBART. ATT BYGGA HÅLLBART - Goda exempel från Lund och Malmö. Goda exempel från Lund och Malmö

ATT BYGGA HÅLLBART. ATT BYGGA HÅLLBART - Goda exempel från Lund och Malmö. Goda exempel från Lund och Malmö ATT BYGGA HÅLLBART Goda exempel från Lund och Malmö För att vårt samhälle ska kunna bli mer hållbart behöver vi planera annorlunda och använda mer miljövänliga tekniker och material när vi bygger. Miljöbyggprogram

Läs mer

Privata rum i offentliga miljöer

Privata rum i offentliga miljöer Privata rum i offentliga miljöer Jenny Eriksson & Camilla Lännström Rumslig gestaltning, 180 hp Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 15 hp Examinator:

Läs mer

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna

Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna Bakgrund När jag för tio år sedan bodde i en krympande stad i forna DDR där bostadshusen plockades ned runt omkring oss och 17-åringarna bildade familj, hade jag en kurskamrat som annars bodde i Berlin.

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

[reform:hus] Ett stensäkert val. Alla vill vara i köket. Det finns inget mögel i paradiset. Klara papper ger trygga köpare. Sten är sympatiskt.

[reform:hus] Ett stensäkert val. Alla vill vara i köket. Det finns inget mögel i paradiset. Klara papper ger trygga köpare. Sten är sympatiskt. 2012 [reform:hus] En tidskrift från reform:hus. Vi ritar och bygger hus och levererar allt till högsta kvalitet in i minsta detalj, med vår uppdragsgivares trygghet i fokus. [Reformationen, av latin reformatio,

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

INLEDNING 2. Långsiktighet 3. Produktionskostnad 6. Kvalitet 7. Den moderna trästaden 9. Industriellt träbyggande 11. Flerbostadshus i trä 13

INLEDNING 2. Långsiktighet 3. Produktionskostnad 6. Kvalitet 7. Den moderna trästaden 9. Industriellt träbyggande 11. Flerbostadshus i trä 13 RESOLUTION I N N E H Å L L INLEDNING 2 BOENDETS VÄRDEN Långsiktighet 3 Produktionskostnad 6 Kvalitet 7 ATT BYGGA I TRÄ Den moderna trästaden 9 Industriellt träbyggande 11 Flerbostadshus i trä 13 SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap. Ekologiskt byggande -en studie av tre skånska ekobyar

Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap. Ekologiskt byggande -en studie av tre skånska ekobyar Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Ekologiskt byggande -en studie av tre skånska ekobyar Vedrana Ceric Kristina Ucar HT 2009 Kandidatuppsats Fastighetvetenskap Urbana studier September 2009

Läs mer

Den skötselextensiva trädgården

Den skötselextensiva trädgården Den skötselextensiva trädgården Åtgärdsförslag för en lättskött trädgård i samband med en nybyggd villa Helena Arola 2011 Examensarbete, högskolenivå, 15 hp Biologi Examensarbete B, 15 hp Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

FÖRORD... 6. 3. GRÄNSER, SEGREGATION OCH SEGMENTATION... 20 Blockstensvägen gränsen mellan hyresgäster och villaägare... 20

FÖRORD... 6. 3. GRÄNSER, SEGREGATION OCH SEGMENTATION... 20 Blockstensvägen gränsen mellan hyresgäster och villaägare... 20 Platsen där jag bor En studie av hur en grupp jordbrobor värderar sitt bostadsområde Anna Ulfstrand Rapport 2002:25 1 Platsen där jag bor En studie av hur en grupp jordbrobor värderar sitt bostadsområde

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Upprustning av ett miljonprogramsområde

Upprustning av ett miljonprogramsområde Örebro universitet HumUS-institutionen Kulturgeografi Upprustning av ett miljonprogramsområde en fallstudie av projektet Mitt Gröna Kvarter i Vivalla, Örebro Angela Eriksson C-uppsats i kulturgeografi

Läs mer

Välkommen! Hur hade vi det innan? Läs gärna våra berättelser här! Vi lånar Emmas och Hugos lägenhet!

Välkommen! Hur hade vi det innan? Läs gärna våra berättelser här! Vi lånar Emmas och Hugos lägenhet! Bygg mera nu! Välkommen! bygg mera nu smart housing småland/träregion småland Välkommen till oss, välkommen till Emmas och Hugos lägenhet! 48 kvadrat för två. Vi delar på kök och badrum och har varsitt

Läs mer